Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 3. ročník variant B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 3. ročník variant B"

Transkript

1 Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa s platnosťou od , inovovaných k , 2010, 2011 na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1.

2 Tematický celok Základné lokomócie 20 Manipulačné, 20 Kreatívne a estetické pohybové činnosti 10 Psychomotorické 10 Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 6

3 Hodi na Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy Základné lokomócie 6 hodín Poradová príprava, rad, zástup, základné povely poradovej prípravy, bezpečnosť Poradové cvičenia, prípravné hry s atletickými prvkami. Žiak pozná zásady bezpečného pohybu v telocvični. Žiak vie správne zadávať povely (nástup na začiatku vyučovacej hodiny. Žiak vie správne nastúpiť podľa povelov vyučujúceho. Žiak sa vie orientovať v telocvični. Bežecká abeceda, základy atletiky, polovysoký, nízky štart, skok z miesta. Beh na 50 m, nízky štart, povely, hod kriketovou loptičkou, hry. Poznať správnu techniku rýchleho behu. Žiak vie precvičovať už osvojené elementárne pohybové zručnosti atletického charakteru. Skok do diaľky z rozbehu, hod kriketovou loptičkou, štafetové hry. 7. Psychomotorické 1hodina Bežecká abeceda, základy atletiky, polovysoký, nízky štart, skok z miesta. Beh na 50 m, nízky štart, povely, hod kriketovou loptičkou, hry. Žiak vie ukázať správne technické predvedenie základných lokomócií, základných akrobatických cvičení. Žiak vie napodobňovať pohyby zvierat. a 8. Základné lokomócie Manipulačné, Bežecká abeceda, základy atletiky Manipulačná činnosť s loptou, držanie lopty, prípravné cvičenia pre basketbal. Základné herné čiinosti, dribling, vedenie lopty, Poznať správnu techniku rýchleho behu. Žiak vie precvičovať už osvojené elementárne pohybové zručnosti atletického charakteru Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry, prejavovať schopnosť spolupracovať, dodržiavať dohodnuté pravidlá, technicky správne manipulovať s náčiním a pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny postoj k herným činnostiam, uplatňovať zásady kultúrneho správania sa na športových podujatiach

4 Kreatívne a estetické pohybové 2 hodina 13. Psychomotorické Cvičenie s krátkym švihadlom, cvičenie s lavičkami, Cvičenia na rozlišovanie zmeny tempa a rytmu Cvičenia napätia a uvoľnenia svalov Pilates v stoji Žiak dáva dôraz na správne a estetické držanie tela a kultúrnosť pohybového prejavu Žiak dokáže pomocou uvoľnenia a napätia príslušných svalových partií strečovať a posilňovať svaly a Základné lokomócie Kreatívne a estetické pohybové činnosti Manipulačné, Prípravné cvičenia na obratnosť, ohybnosť, váľanie bokom, stoj na lopatkách Jednoduché rytmické cvičenia spojené s vytlieskavaním a vydupávaním a hraním na jednoduché nástroje. Rytmizované pohyby s využitím hudby. Manipulačná činnosť s loptou, držanie lopty, prípravné cvičenia pre basketbal. Základné herné činosti, dribling, vedenie lopty Prihrávky trčením jednoruč a obojruč, loptové hry. Žiak vie ukázať správne technické predvedenie základných lokomócií, základných akrobatických cvičení. Žiak vie zladiť pohyby chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným potleskom a zvukovým signálom, hudbou. Žiak vie pohybovo improvizovať na hudobné motívy alebo zadané témy. Vie technicky správne manipulovať s náčiním a pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych situáciách a obmenách Základné lokomócie Základné lokomócie Manipulačné, Kotúľ vpred, stoj na lopatkách preval vzad do ľahu vznesmo a späť, cvičenie s využitím náradia, šplh na tyči Kotúľ vzad, kotúľ vpred, cvičenie s plnými loptami, Gymnastická zostava, cvičenie na rebrinách, šplh na tyči Základné herné činosti, dribling, vedenie lopty Vie primerane veku a schopnostiam správne technicky vykonávať cvičenia s dôrazom na presnú lokalizáciu pohybov v čase a priestore. Vie primerane veku a svojím schopnostiam správne technicky vykonávať základné lokomócie a elementárne zručnosti z akrobacie. Vie primerane veku a svojím schopnostiam správne technicky manipulovať s herným náčiním. Poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá. Byť v hre aktívny a

5 Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti Prihrávky trčením jednoruč a obojruč, loptové hry. Korčuľovanie prejavovať k nej pozitívny postoj. Žiak pozná význam hier pre zábavu i zdraviu. Žiak aplikuje v hre dohodnuté pravidlá.. Ovláda základy korčuľovania, zásady bezpečnosti na klzisku, Význam pobytu a pohybu ne čerstvom vzduchu a 28. Kreatívne a estetické pohybové č. Pohybová tvorivosť - improvizácia. Žiak vie pohybovo improvizovať na hudobné motívy alebo zadané témy a 29. Psychomotorické Pohybové aktivity zameraných na relaxáciu, dýchanie a uvoľnenie tela. FIT - lopty Vie, že naťahovacie strečingové cvičenia pomáhajú správnemu držaniu tela Dodržiava zásady bezpečného cvičenia na lopte a Základné lokomócie Manipulačné, Kotúľ na zvýšenej podložke, posilňovacie cvičenia s plnými loptami. Kotúľ na šikmej ploche, cvičenie s lavičkami, štafetové hry, šplh na tyči. Rozbeh, odraz, doskok na gymnastickom mostíku, Základné herné činosti, dribling, vedenie lopty Prihrávky trčením jednoruč a obojruč, loptové hry. Vybíjaná dribling, slalom s loptou, štafety, streľba s loptou, loptové hry Vie primerane veku a svojím schopnostiam správne technicky vykonávať základné lokomócie a elementárne zručnosti z akrobacie. Vie technicky správne manipulovať s náčiním a pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych situáciách a obmenách Ovláda a dodržiava pravidlá hry a far-play Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti Korčuľovanie Sánkovanie Ovláda základy korčuľovania, zásady bezpečnosti na klzisku, Význam pobytu a pohybu ne čerstvom vzduchu

6 3 hodiny Enviromentálna výchova Základné lokomócie Skoky na trampolíne Akrobatické kombinácie z kotúľov a obratov, cvičenie so švihadlami. Žiak vie precvičovať už osvojené elementárne. Vlastný pohyb v rôznych situáciách a obmenách, 39. Psychomotorické Manipulačné, 4hodiny 44. Psychomotorické Pohybové cvičenia zamerané na správne držanie tela a posilňovanie hlbokého stabilizačného systému Pilates, FIT-lopty Pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností - kondičných, koordinačných Prípravné činnosti na rozvoj rýchlosti, spracovanie lopty, streľba Vybíjaná Pohybové cvičenia zamerané na koncentráciu a pozornosť. Pilates, FIT-lopty Vie ovládať svalové partie a cvičiť správne Vedieť primerane veku a svojím schopnostiam správne technicky manipulovať s herným náčiním. Poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá. Byť v hre aktívny a prejavovať k nej pozitívny postoj. Vie ovládať telo a cvičiť správne Základné lokomócie 3 hodiny Manipulačné, 3 hodiny Prípravné hry s atletickými prvkami, skok z miesta, Bežecká abeceda, polovysoký, nízky štart, štafety, hry na rozvoj rýchlosti, Hod loptičkou, Spracovanie lopty, streľba, podávanie lopty, Loptové hry Vybíjaná Žiak vie správne pomenovať a vykonaťzákladné lokomócie, základné nelokomočné pohyby, základné atletické disciplíny realizované vo výučbe. Zvláda základné atletické disciplíny Vedieť primerane veku a svojím schopnostiam správne technicky manipulovať s herným náčiním. Poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá. Byť v hre aktívny a prejavovať k nej pozitívny postoj.

7 Kreatívne a estetické pohybové č. 2 hodina Základné tanečné kroky Pohybová kreácia Žiak vie pohybovo reagovať na hudobné motívy alebo zadané témy Zvládne krátku tanečnú choreografiu Základné lokomócie Manipulačné, Psychomotorické 2 hodina Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 4 hodiny 63. Psychomotorické Beh na 50 m, hod kriketovou loptičkou, prekážkový beh, Príprava na ľahkoatletické preteky, disciplíny, povely, organizácia, výber. Štafetový preteky s prenášaním drobných predmetov Loptové hry Futbal Pohybové hry: skákanie cez švihadlo, preťahovanie lanom. Hod cieľ. Strečingové cvičenia, posilňovanie hlbokého stabilizačného systému, správne držanie tela Turistická vychádzka, zdolávanie terénnych nerovností Cviky na správne držanie tela Zvláda základné atletické disciplíny Vedieť primerane veku a svojím schopnostiam správne technicky manipulovať s herným náčiním. Poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá. Byť v hre aktívny a prejavovať k nej pozitívny postoj. Žiak chápe význam strečingu pre organizmus A správne držanie tela Žiak sa vie správať v prírode Vie zdolávať terénne nerovnosti, Chápe význam pobytu a pohybu v prírode na svoj organizmus Ovláda správne držanie tela a základné cviky Enviromentálna výchova 64. Základné lokomócie Manipulačné, Atletické preteky Loptové hry Futbal Pohybové hry: skákanie cez švihadlo, preťahovanie lanom. Hod na cieľ. Ovláda základné atletické disciplíny a snaží sa o svoj najlepší výkon Ovláda pravidlá a základné zručnosti

8 Legenda: OSR ENV Environmentálna výchova MDV Mediálna výchova MUV Multikultúrna výchova DOV Dopravná výchova OŽZ FG Finančná gramotnosť IV Informačná výchova RV Regionálna výchova TPP Tvorba projektu a prezentačné zručnosti