PŘÍRŮSTKY DATABÁZE RESERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRŮSTKY DATABÁZE RESERS"

Transkript

1 Referenční informační středisko Vršovická 65, Praha 10 PŘÍRŮSTKY DATABÁZE RESERS PRAHA 3/2003 květen

2 Databáze RESERS je anotovaná bibliografická databáze odborných článků z českých i zahraničních časopisů a vybraných sborníků zaměřených na odpadové hospodářství a související oblasti. Databáze zachycuje články od roku 1992 a v současnosti je doplňovaná Střediskem vědeckotechnických informací Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. a Referenčním informačním střediskem MŽP. Databáze je přístupná on-line na Internetu Ministerstva životního prostředí v rubrice Informační služby, Referenční informační středisko, Přehled databází ( Ke vstupu do této databáze je možné využít také internetovou stránku Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., rubrika SVTI, On-line databáze ( Přírůstky databáze RESERS jsou tiskovým výstupem, obsahujícím nejnovější záznamy uložené do databáze. Umožňují uživatelům průběžně sledovat novinky v oboru, aniž by museli sami prohlížet všechny primární prameny. Přírůstky budou vystavovány na Internetu MŽP v rubrice Informační služby, Referenční informační středisko, Ediční činnost a zájemcům rozesílány elektronickou poštou jako soubor Microsoft Word ( Přístup k původním článkům usnadní databáze REGIS - Registr periodik knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací, zachycující všechna periodika (s výjimkou denního tisku), která jsou uložena ve fondech jednotlivých knihoven. ( Registr periodik je každoročně vydáván také jako tištěná verze. Vystavován je na Internetu MŽP v rubrice Informační služby, Referenční informační středisko, Ediční činnost ( Kontakt na správce databáze RESERS: Ing. Naďa Wannerová, tel.: , fax: , Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: , fax: ,

3 Deponieverbot beflügelt Verwertung. Altreifen-Recycling. (Zákaz skládkování starých pneumatik povzbuzuje využití) RECYCLING magazin, 58, 2003, č. 2, s Od července 2003 je v zemích EU zakázáno skládkovat celé pneumatiky, od roku 2006 i pneumatiky rozdrcené. Německo je ještě přísnější, zde platí zákaz skládkování rozdrcených pneumatik již od roku Výjimkou jsou jen pneumatiky s průměrem větším než 1400 mm. Některé členské státy EU však zaostávají. Ve Velké Británii a Severním Irsku stoupá počet pneumatik, které se kompletně skládkují. Ani Španělsko Portugalsko, Itálie a Řecko ještě nejsou připraveny na novou právní úpravu. Vzorem může být Belgie, Nizozemsko a Německo. Zde činí kvóta asi 90 %. Vzorem mohou být Švédsko a Finsko, kde se recyklují téměř všechny pneumatiky. Ve Velké Británii se recykluje kolem 70 %, ve Francii 36 % a ve Španělsku 20 %. V Německu funguje tržní systém nakládání s pneumatikami a jsou zde obavy, aby zákonodárce do tohoto systému nezasáhl. Systém je jednoduchý a účinný: konečný spotřebitel zaplatí poplatek, pokud starou pneumatiku odevzdává při nákupu nové. Poplatek se řídí velikostí pneumatiky. Za pneumatiku na nákladní automobil se zaplatí více než na osobní automobil. Tímto poplatkem financuje obchod s pneumatikami ekologicky šetrné odstraňování a recyklaci, jsou jím financování přepravci a zneškodňovatelé. Pro materiál z pneumatik je mnoho možností využití od využití jako přídavného paliva po použití granulátu do řady výrobků. pneumatika; recyklace; skládkování; Evropská unie; odběr zpětný Dipl.-Ing. Kurt Reschner: Stoffliche Verwertung wird zunehmen. (Dipl.-Ing. Kurt Reschner: materiálové využití bude přibývat) RECYCLING magazin, 58, 2003, č. 2, s. 9. Rozhovor s nezávislým poradcem pro podniky zabývající se použitými pneumatikami o budoucnosti nakládání s pneumatikami. Skládkování pneumatik bude zakázáno, nerůstat bude materiálové využití, významnou roli bude hrát i energetické využití. Vzroste použití granulátu na stavbě silnic (Rubber Modified Asphalt). V USA vzrostlo toto využití v minulých pěti letech o 90 %, je pravděpodobné, že k tomuto vývoji dojde i v Evropě. Za starou pneumatiku se v Německu vybírá poplatek od 5 Euro za kus. EU uvažuje o tom, že by od roku 2008 bylo zakázáno spalování celých pneumatik ve starých cementárnách. To však už je omezeno i směrnicí EU 2000/76/EC, která předepisuje přísnější emisní limity pro stará zařízení. V Německu se v současnosti v cementárnách jako náhradní palivo využívá asi 40 % všech pneumatik. Úplný zákaz by nebyl ani ekonomicky ani ekologicky smysluplný, protože pneumatiky neobsahují chlorované uhlovodíky a obsah síry z gumy pneumatik není obvykle vyšší než z uhlí. Mezi novinky ve využití patří např. mechanická devulkanizace, termoplastické elastomery z recyklovaného materiálu a použití gumové moučky ve stavbě silnic. pneumatika; recyklace; palivo náhradní; Evropská unie; Německo; materiál recyklovaný

4 Waste Management in Norway. (Odpadové hospodářství v Norsku.) Warmer Bulletin, 2003, č. 88, s gr., 1 sch. Statistika odpadového hospodářství Norska svědčí o obratu k udržitelnějšímu vývoji. V současné době jsou uplatňovány prospěšné nástroje, např. daně z konečného uložení odpadu, recyklační zálohy na elektrické a elektronické vybavení a daně z nebezpečných chemikálií. Závislost na skládkách se v r oproti r snížila o 28 %, spalování vzrostlo o 42 % a kompostování o 186 %. Všechny norské obce mají nyní svá recyklační schémata. hospodářství odpadové - Norsko - statistika - daně - nakládání s odpady England - waste strategy review. (Anglie - revize strategie odpadů.) Warmer Bulletin, 2003, č. 88, s gr., 1 sch. Z iniciativy vlády Velké Británie probíhá přehodnocení strategie odpadového hospodářství. Hlavními cíli nové strategie jsou analýza bariér v rozvoji odpadového hospodářství, výběr optimálních variant pro nakládání s rostoucím množstvím odpadu z hlediska nákladů a vlivů na životní prostředí, vypracování doporučení pro splnění cílů směrnice EU o skládkách a prognózy odpadového hospodářství do r Velká Británie - hospodářství odpadové - strategie prognóza Steel. (Ocel.) Warmer Bulletin, 2003, č. 88, příl., 2 gr. Podrobná charakteristika oceli jako materiálu od výroby přes odpad, opětovné použití, recyklaci až po odstraňování. Trvanlivost oceli napomáhá snižování celkové spotřeby zdrojů. Recyklace oceli nejenom snižuje spotřebu zdrojů, ale i množství emisí do ovzduší, spotřebu energie a vody. Situace ve výrobě oceli vždy odráží stav ekonomiky, neboť rozvíjející se státy zvyšují její spotřebu. V podmínkách udržitelného rozvoje by mělo být za přispění spotřebitelů dosaženo úplné nepřetržité recyklace oceli. ocel - odpady kovové recyklace Zero Waste Update. (Nulový odpad je aktuální.) Warmer Bulletin, 2003, č. 88, s. 13. Úřad pro dohled v San Franciscu schválil politiku nulového odpadu s cílem odstranit do r % odpadu. Město má skvělý recyklační program, jak uvádí novozélandská Rada pro bezodpadové hospodářství. Také poslanci novozélandského parlamentu schválili program nulového odpadu. Po vzoru San Francisca a Nového Zélandu se do programu bezodpadového hospodářství zapojuje i sedm britských regionů. Velká Británie - USA - Nový Zéland - hospodářství odpadové - hospodářství bezodpadové - odpady nulové

5 A down to earth approach to resource management. (Zůstat při zemi, pokud se jedná o hospodaření se zdroji.) Warmer Bulletin, 2003, č. 88, s tab. Britské hrabství Hampshire přichází s iniciativou na pomoc udržitelnému odpadovému hospodářství, jejímž hlavním cílem je zabránit plýtvání surovinami. Projekt Hampshire Natural Resources Initiative usiluje o nový akční přístup k odpadům. nakládání s odpady - Velká Británie - rozvoj udržitelný - zdroj projekt Minority communities and waste management. (Menšinová společenství a nakládání s odpady.) Warmer Bulletin, 2003, č. 88, s tab. Etnické, sociální a kulturní rozdíly se promítají i do praxe odpadového hospodářství. V Kalifornii se uskutečnil průzkum vlivu etnického profilu na nakládání s odpady. Množství odpadů produkovaných různými sociálními a etnickými skupinami a složení tohoto odpadu bylo např. posuzováno podle podílu hispánského obyvatelstva. Závěrečná studie přinesla tyto hlavní závěry: 1) programy zaměřené výhradně na snižování odpadů mohou postrádat některé kritické faktory rozhodující o potřebné míře odděleného sběru odpadů, 2) jazykové bariéry mohou pokazit výsledky recyklačních programů i tam, kde není rozdílné složení odpadů, 3) četnost programů ke snížení odpadů nesouvisí s podílem recyklace. odpady - USA - výzkum - vliv sociální - vliv etnický - recyklace - faktor socioekonomický Understanding recycling surveys. (Průzkumy chápání recyklace.) Warmer Bulletin, 2003, č. 88, s gr. Výsledky průzkumů nemusejí vždy odpovídat skutečnosti vzhledem k nepravdivým odpovědím respondentů. Profesor Tucker ze skotské Univerzity v Paisley analyzuje příčiny nevydařených průzkumů v recyklaci odpadů. První příčinou nepravdivých odpovědí respondentů v průzkumech je záměna představ a zbožných přání za skutečnost. Další příčinou je nepřesnost odpovědí, neschopnost odpovědět a nakonec i struktura respondentů, kdy je v průzkumu zapojeno mnohem více těch, kteří recyklují než těch, kteří recyklovat nechtějí. recyklace - odpady - průzkum - anketa Skotsko US EPA considers the future. (Americká Agentura životního prostředí zvažuje budoucnost.) Warmer Bulletin, 2003, č. 88, s. 22. Americká EPA se zabývá budoucími trendy vývoje ochrany životního prostředí včetně nakládání s odpady. Mezi hlavní stanovené trendy do r náleží vzrůstající tlak na přírodní zdroje, potřeba udržitelného používání zdrojů, lepší pochopení zdravotních vlivů chemikálií, účinnější a čistší, tj. méně odpadové průmyslové technologie, stálá přítomnost odpadů, informační revoluce aj. EPA si do r stanovuje tři významné cíle: snížit odpady, bránit vlivu nebezpečných chemikálií a nakládat s odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí. US EPA - USA - strategie - trend - prognóza - rozvoj udržitelný - nakládání s odpady - snižování odpadů

6 Australian PVC industry steps up environment commitment. (Australský průmysl PVC se zavazuje k odpovědnosti za životní prostředí.) Warmer Bulletin, 2003, č. 88, s. 23. Australský ministr životního prostředí Dr. David Kemp přijal dobrovolný závazek Vinyl Council, že se zlepší situace v oblasti dopadů PVC průmyslu na životní prostředí. Postupně se přestanou používat stabilizátory na bázi kadmia a olova a bude ustanoven program k recyklaci odřezků PVC trubek. PVC průmysl se bude podílet na recyklačním programu pro PVC lahve, které se rozemílají a používají na výrobu dlažby a potrubních dílů. Dobrovolný závazek má platnost pět let a bude každoročně přezkoumáván. Austrálie - PVC - recyklace - odpady plastové BEASLEY, J. Landfill Tax Credit Scheme Reform. (Reforma schématu skládkových kreditů.) Wastes Management, 2003, č. 2, s Ohlášení reformy skládkových daňových kreditů ve Velké Británii vyvolalo bezprostředně ohlas v průmyslu. Ozývají se stížnosti na nejistotu a zmatek v administrativě. Od dubna 2003 budou dvě třetiny státních dotací do odpadového hospodářství směřovat do veřejného sektoru na podporu udržitelného nakládání s odpady a pouhá jedna třetina připadne na projekty místních úřadů. Velká Británie - rozvoj udržitelný - hospodářství odpadové - skládkování - daň ze skládek - projekt financování Pig swill power. (Energie z pomyjí pro prasata.) Wastes Management, 2003, č. 2, s fot. V Německu vyvinuli metodu spalování organických odpadů, u které není na překážku velký obsah vody v těchto odpadech. Vytříděný kompostovatelný odpad se ukládá do pytlů, ve kterých se ponechává několik dní uležet. Teplo uvolňující se při počínajícím rozkladu vysouší obsah pytlů, přičemž vzniká poměrně suché palivo pro elektrárny a cementárny. Dalším vhodným způsobem zpracování organického odpadu je anaerobní rozklad za vzniku bioplynu, který lze dále využít jako palivo nebo k výrobě elektřiny. S největší účinností je využita energie odpadu v palivových článcích, kde se vyrábí elektřina na základě chemické reakce mezi vodíkem z bioplynu a kyslíkem ze vzduchu. odpady organické - odpady potravinářské - spalování využití energetické bioplyn

7 CASEY, M. Waste management practices & problems in Guatemala. (Praxe a problémy odpadového hospodářství v Guatemale.) Wastes Management, 2003, č. 2, s fot. I když není problematika nakládání s odpady prioritou guatemalského hospodářství, které se musí vypořádat s následky občanské války, existují náznaky nadějného budoucího vývoje. Největší podíl v komunálním odpadu zaujímají plastové lahve. Stávající způsob odstraňování odpadů spočívá ve svozu na skládky, kde se větší část odpadů spaluje. Vzhledem k tomu, že vzdělání a osvěta v oblasti odpadového hospodářství je teprve na počátku, lze očekávat postupné zlepšování situace. Guatemala - skládka - spalování odpadů - nakládání s odpady - hospodářství odpadové READ, B. Polish Up Your Polish. (Nablýskejte si své Polsko.) Wastes Management, 2003, č. 2, s tab., 3 fot. Zkušenosti britské delegace představitelů odpadového hospodářství během návštěvy Polska. Statistika nakládání s odpady v Polsku podle druhů odpadů a podle regionů. Polsko potřebuje v této oblasti pomoc a je připraveno spolupracovat s členskými státy v zájmu svého vstupu do EU. nakládání s odpady - Velká Británie - Polsko statistika MARLOW, A. - CLAPTON, G. Waste management in Poland - Now and future directions. (Odpadové hospodářství v Polsku - současný a budoucí směr.) Wastes Management, 2003, č. 2, s fot., 2 tab. Britští experti charakterizují stav polského odpadového hospodářství na základě zkušeností twinning projektu programu Phare. V článku je porovnána praxe v nakládání s odpady v Polsku a ve Velké Británii. Struktura řízení odpadového hospodářství v Polsku má čtyři stupně - na úrovni státní, regionální, vojvodství a místní. Je zde silná tradice v uplatňování principu 'znečišťovatel platí'. Velká Británie - projekt twinning - Polsko - hospodářství odpadové - nakládání s odpady - spolupráce mezinárodní

8 READ, A. Waste Management in Poland: Improving Recycling Awareness & Changing Behaviour. (Nakládání s odpady v Polsku: zlepšování povědomí o recyklaci a změny chování.) Wastes Management, 2003, č. 2, s fot., 3 obr. V Polsku se ročně produkuje 137 mil. t tuhých odpadů, z toho 125 mil. t průmyslových odpadů a zbytek představují odpady komunální. Skládkování je doposud nejlevnější a nejběžněji používanou metodou odstraňování odpadů. Podíl recyklace a kompostování je nízký, pouze 7 %. Osvěta a vzdělávání v oblasti nakládání s odpady nejsou stále na potřebné úrovni. V článku je zmínka o probíhajících projektech. Polsko - vzdělávání - nakládání s odpady osvěta WHITE, G. WEEE Directive, Waste Minimisation and Kerbside Recycling. Monitoring and Management Systems. (Směrnice o elektrošrotu, minimalizace odpadů a recyklace od krajů chodníků. Monitorovací a řídící systémy.) Wastes Management, 2003, č. 2, s fot., 2 obr. Ve Spojeném království vyvinula softwarová organizace DataPro Software Ltd ve spolupráci s místními úřady a se sítí pro recyklaci nábytku systém dozoru nad sběrem a zpracováním elektronického odpadu. Systém umožňuje řídit sběr odpadu od místa vzniku. Software nazvaný Contender zaznamenává a sleduje jednotlivé položky elektronického odpadu. Velká Británie - software - sběr odpadů - odpady elektronické - recyklace - systém monitorovací SHERIDAN, P. - HARRISON, H. Greenhouse Gas Emissions Trading. (Obchodovatelné emise skleníkových plynů.) Wastes Management, 2003, č. 2, s fot. Schéma obchodování s emisemi skleníkových plynů je důležitou součástí politiky EU v oblasti sledování změn klimatu. Zahrnuje dvě fáze - období 2005 až 2007 a 2008 až Postup schvalování obchodů bude koordinován v rámci systému IPPC. plyny skleníkové - Evropská unie - emise - povolení emisní obchodovatelná

9 KENDALL, D. S. Toxicity Characteristics Leaching Procedure and Iron Treatment of Brass Foundry Waste. (Měření charakteristik toxicity v průsacích a prava odpadu ze sléváren mosazi přídavkem železa.) Environmental Science & Technology, 37, 2003, č. 1, s tab., 3 gr. Americká agentura pro ochranu životního prostředí EPA provádí testování toxicity průsaků slévárenských odpadů na skládkách. Neupravené odpady ze slévárny mosazi jsou nebezpečné, což testy dokazují. Řešením tohoto problému je úprava slévárenských písků přidáním železa, které reaguje s chemickými látkami obsaženými v píscích za vzniku poměrně stabilních sraženin přecházejících postupně na hematit nebo goetit. US EPA - USA - průsak - odpady nebezpečné - test - analýza úprava odpadů - odpady ze sléváren - odpady průmyslové ZEE VAN DER, F. P. - BISSCHOPS, I. A. E. - LETTINGA, G. Activated Carbon as an Electron Acceptor and Redox Mediator during the Anaerobic Biotrasformation of Azo Dyes. (Aktivní uhlí jako příjemce elektronů a redukční činidlo při anaerobní biotransformaci azobarviv.) Environmental Science & Technology, 37, 2003, č. 1, s sch., 5 gr., 1 tab. Azobarviva představují rozsáhlou skupinu barviv používaných v textilním průmyslu. Jde o perzistentní toxické látky vůči životnímu prostředí. Úplné odstranění azobarviv vyžaduje biotransformaci v aerobních i anaerobních podmínkách. Nizozemští a američtí výzkumníci využili pro své studie aktivní uhlí jako příjemce elektronů a redukčního činidla pro zvýšení stupně reaktivity azobarviv v anaerobním reaktoru. Z výsledků pokusů vyplývá, že bakterie jsou schopny využít aktivní uhlí k redukci azobarviv. reaktor anaerobní - azobarviva - odpady nebezpečné - výzkum - Nizozemsko - uhlí aktivní - laboratoř - proces anaerobní bakterie New RRF research project - simulation of recovered paper markets.(nový výzkumný projekt RRF - modelování odbytu pro recyklovaný papír.) Warmer Bulletin, 2003, č. 89, s. 2. Mezinárodní sdružení RRF (Resource Recovery Forum - fórum pro využití zdrojů) získalo grant na výzkumný projekt modelování odbytu recyklovaného papíru. Projekt vede skotský výzkumník profesor Tucker ze Skotska. Cílem bude vyvinout jakousi umělou inteligenci pro odbyt recyklovaného papíru a obsáhnout tak mnohočetná kritéria pro budoucnost. Systém modelů by měl obsáhnout i přizpůsobení se tržní praxi a analyzovat citlivost trhu. papír recyklovaný - odbyt - modelování - model počítačový - projekt výzkum

10 WRAP announces 1.2 mil. GBP investigation into new uses for glass cullet. (Program WRAP vyhlašuje výzkumný projekt v hodnotě 1,2 mil. liber na nové způsoby použití skleněných střepů.) Warmer Bulletin, 2003, č. 89, s obr. Britské projekty nazvané ConGlassCrete I a ConGlassCrete II jsou zaměřeny na širší využití skleněných střepů z odděleného sběru směsného skla. Uvažuje se s použitím odpadního skla do betonu, k dekorativním účelům atd. Značný důraz je kladen na výzkum dalších možností využití odpadního skla. Velká Británie - projekt - využití odpadů - odpady skleněné Germany: deposits for single-use beverage containers now in force. (Německo: zálohy na nápojové obaly na jedno použití již zavedeny.) Warmer Bulletin, 2003, č. 89, s V Německu platí nové předpisy o zálohách na nápojové obaly na jedno použití. Záloha se týká i dovážených nápojů. Její výše je 25 centů, což je podstatně vyšší oproti zálohám na vratné opětovně plněné obaly. Opatření má řadu oponentů, ovšem vláda očekává přínos především ve snížení množství odpadu. Německo - obaly na nápoje - obaly na jedno použití - snižování odpadů - zálohování obalů - odpady obalové legislativa Germany implements new commercial waste regulations. (Německo uplatňuje nové předpisy pro obchodní obaly.) Warmer Bulletin, 2003, č. 89, s. 7. V Německu platí od ledna 2003 nová vyhláška o nakládání s průmyslovými odpady. Byla vydána na podporu správného nakládání s průmyslovými odpady typu - papír, sklo, plasty, kovy, beton, cihly, dlaždice a keramika. Vyhláška nařizuje recyklovat průmyslové odpady přímo původci odpadů a nerecyklovatelné odpady předávat k dalšímu nakládání místním úřadům. Odpady lze shromažďovat netříděné s výjimkou nebezpečných odpadů nebo odpadů s vysokým podílem vlhkosti. Německo - odpady průmyslové - legislativa - nakládání s odpady Toyota to use eco-friendly plastic. (Toyota plánuje používání ekologicky šetrných plastů.) Warmer Bulletin, 2003, č. 89, s. 8. Firma Toyota zamýšlí vyrábět plastové automobilové díly ze speciální hmoty ze stonků ibišku. Rostlina je tradičně využívána k výrobě papíru a textilních vláken. Nová hmota je vyráběna ze suroviny, ve které je ibišek v kombinaci s polymerní kyselinou mléčnou (rovněž rostlinného původu). plasty - výrobek ekologicky šetrný - vývoj - Japonsko snižování odpadů

11 Tchaj-wan EPA launches second stage of plastic bag ban policy. (Taiwanská EPA zahajuje druhou fázi strategie zákazu plastových odnosných tašek.) Warmer Bulletin, 2003, č. 89, s. 8. Taiwanský Úřad pro ochranu životního prostředí zahajuje druhou etapu strategie omezování použití plastových tašek a sáčků. Ve velkoobchodech, maloobchodech, supermarketech a restauracích se zakazuje používat tyto produkty, pokud je tloušťka materiálu menší než 0,06 mm. Cílem opatření je snížit množství plastového odpadu vzhledem k omezené kapacitě skládek. obaly - snižování odpadů - Tchaj-wan - odpady plastové Japan: RDF plants turn waste into electricity. (Japonsko: podniky na výrobu paliva z odpadu přeměňují odpad na elektřinu.) Warmer Bulletin, 2003, č. 89, s. 9. Polostátní japonská společnost Omuta Recycle Power vyrábí elektrickou energii za použití paliva z odpadu. Potřebné palivo se získává drcením odpadu, sušením při teplotě 500 ºC, opětným drcením a stlačením do bloků. V Japonsku se elektřina z odpadů vyrábí v celkem 215 zařízeních. Problémem jsou nedostatek odpadní suroviny a přísné normy na emise dioxinů. Japonsko - energie z odpadů - elektřina dioxiny Japanese biomass recycling programme planned for launch in (Japonský recyklační program pro biomasu bude podle plánu zahájen v r ) Warmer Bulletin, 2003, č. 89, s. 9. Japonsko vyvíjí program NIPPON na zpracování biomasy a její využití k pohonu aut a lodí a k výrobě elektřiny. Cílem je do r zahájit recyklaci potravinářského odpadu, chlévské mrvy a odpadního dříví. Vláda předpokládá, že strategie BIOMASS NIPPON přinese perspektivní rozvoj. Potřebná legislativa je očekávána koncem roku Japonsko - biomasa - odpady biologické - využití biomasy recyklace odpadů - program - odpady organické Recycling in Oregon, USA. (Recyklace v americkém Oregonu.) Warmer Bulletin, 2003, č. 89, s obr. V americkém státě Oregon je podle statistiky velmi příznivá situace v recyklaci odpadů. Celkový podíl recyklace v r dosáhl téměř 50 %. Významný je především nárůst materiálové recyklace o 3,7 % oproti roku Nejvyšší podíl recyklace byl zaznamenán u organických odpadů (40,9 %), následuje papír (33,9 %), kovy, sklo a plasty. Vzhledem k odlišnému způsobu vykazování recyklace v jednotlivých státech USA nelze považovat stát Oregon za prokazatelně nejlepší v rámci USA. USA - statistika - recyklace - recyklace materiálová podíl recyklace - využití odpadů

12 Anaerobic digestion. (Anaerobní rozklad.) Warmer Bulletin, 2003, č. 89, příl. 2 obr. Detailní charakterizace anaerobního rozkladu organických materiálů. Popis hydrolýzy, metanogeneze a acidogeneze. Anaerobní reaktory jsou členěny na dva základní typy - na reaktory v suchém a mokrém provozu. Anaerobní systémy jsou nejvhodnějším způsobem snižování odpadů a produkce metanu. Jsou ovšem poměrně nákladné. proces anaerobní - zařízení - hydrolýza - metan - snižování odpadů - bioplyn - rozklad biologický - odpady organické Recycling - the secret of success in Daventry, UK. (Recyklace - tajemství úspěchu v britském Daventry?) Warmer Bulletin, 2003, č. 89, s. 14. Daventry je na prvním místě v recyklaci ve Spojeném království. Je zde uplatněn oddělený sběr odpadů v systému čtyř kontejnerů červené na papír, modré na plechovky, plasty a sklo, hnědé na organické odpady a lepenku a šedé na odpady zbytkové. Z iniciativy Univerzity v Northamptonu se uskutečnil průzkum podílu domácností zapojených v systému sběru, ze kterého vyplynuly užitečné informace o chování původců domovního odpadu. Velká Británie - sběr odpadů - odpady domovní - sběr oddělený sběr od krajů chodníků - recyklace UK Government implements EU Waste Incineration Directive. (Vláda Spojeného království implementuje směrnici EU o spalování odpadů.) Warmer Bulletin, 2003, č. 89, s. 15. V prosinci 2002 vešly ve Spojeném království v platnost předpisy implementující směrnici ES o spalování odpadů. Ministerstvo životního prostředí uveřejnilo příslušné předpisy (týkající se Anglie a Walesu) na svých internetových stránkách. Rovněž kancelář Úřadu vlády zveřejnila tyto dokumenty na Internetu. směrnice ES - legislativa - Velká Británie - spalování odpadů implementace MSW management in EU accession countries. (Nakládání s komunálním tuhým odpadem v kandidátských zemích.) Warmer Bulletin, 2003, č. 89, s obr. V článku je uveden přehled o způsobech nakládání s komunálním tuhým odpadem v kandidátských zemích EU. Je popsána situace v šesti zemích - Bulharsku, České republice, Maďarsku, Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Kromě celkové strategie nakládání s odpady se článek zabývá i příslušnou národní legislativou. Evropská unie - nakládání s odpady - odpady komunální tuhé země kandidátské Evropa

13 JACOBSEN, H. - KRISTOFFERSEN, M. Waste minimisation: European case studies. (Minimalizace odpadů: Evropské případové studie.) Warmer Bulletin, 2003, č. 89, s tab., 1 obr. Evropská agentura pro životní prostředí provedla výzkum v oblasti minimalizace odpadů v členských zemích. Jako podkladový materiál byly použity případové studie členských států zabývající se odpovědností výrobců, dobrovolnými dohodami, legislativou, vzdělávacími a informačními programy, jakož i problematikou daní a poplatků. Na závěr výzkumu uvádí EEA, že pro budoucí období bude prospěšnější zužitkovat dosavadní zkušenosti než hledat nová řešení. EEA - výzkum - studie - nakládání s odpady - minimalizace odpadů - Evropská unie POULSEN, T.G. - HANSEN, J.A. Strategic environmental assessment of alternative sewage sludge management scenarios. (Strategické hodnocení scénářů alternativního nakládání s kaly z čistíren odpadních vod z hlediska vlivů na životní prostředí.) Waste Management & Research, 21, 2003, č. 1, s obr., 5 tab. Eistuje řada možností využití čistírenských kalů a současně i řada překážek jejich praktického uplatnění, ať již z důvodů ekonomických či legislativních. Dánská studie se zabývá souborem faktorů ovlivňujících využití čistírenských kalů z pohledu udržitelného rozvoje. Vyhodnocuje šest alternativ úpravy a následného nakládání s kaly vyhovujících podmínkám konkrétní lokality (Aalborg). kal čistírenský - čistírna OV - úprava odpadů - využití odpadů - Dánsko studie GRODZINSKA-JURCZAK, M. The relation between education, knowledge and action for better waste management in Poland. (Vztah mezi vzděláním, znalostmi a akceschopností pro zlepšení nakládání s odpady v Polsku.) Waste Management & Research, 21, 2003, č. 1, s obr., 4 tab. Studie obecného povědomí o odpadech v Polsku zaměřená především na mládež, studenty a učitele. Průzkum dokázal, že znalosti občanů o nakládání s odpady závisejí kromě jiného i na jejich dosaženém vzdělání. Ze závěrů studie vyplývá nutnost posílit zdroje efektivního environmentálního vzdělávání v Polsku. Polsko - vzdělávání - nakládání s odpady - průzkum - výzkum mínění veřejné

14 MOOSBERG, H. - LAGERBLAD, B. - FORSSBERG, E. The use of by-products from metallurgical and mineral industries as filler in cement-based materials. (Použití vedlejších produktů z hutního a těžebního průmyslu jako plniva do produktů na bázi cementu.) Waste Management & Research, 21, 2003, č. 1, s tab., 2 gr., 2 obr. Použití vedlejších produktů na bázi cementu vyžaduje důkladný výzkum. Švédští výzkumníci řešili projekt budoucího využití těchto materiálů s cílem chránit životní prostředí před narůstajícím množstvím odpadů. Hlavním cílem projektu bylo přesvědčit výrobce cementu, aby využívali vedlejší produkty. K výzkumu byly použity vzorky vedlejších produtů typu ferosilikátů z měděných hutí a různých druhů strusky. Byly provedeny kalorimetrické testy u směsí s cementem. produkt vedlejší - Švédsko - výzkum - využití odpadů - cement - odpady z hutí - odpady průmyslové BALGARANOVA, J. Plasma chemical gasification of sewage sludge. (Plazmové chemické zplyňování kalů z čistíren odpadních vod.) Waste Management & Research, 21, 2003, č. 1, s tab., 1 obr. Na bulharské fakultě chemické technologie a metalurgie byl proveden výzkum v oblasti plazmového zplyňování čistírenských kalů. Experimenty probíhaly za použití parního plazmového hořáku při elektrickém příkonu 50 kw a teplotě ºC. Výsledky výzkumu prokázaly vhodnost metody k destrukci čistírenských kalů a současně i výhodnější charakteristiky oproti běžnému spalování. Bulharsko - výzkum - kal čistírenský - čistírna OV - zplyňování laboratoř CAI, Z. - JENSEN, D.L. - CHRISTENSEN, T.H. - BAGER, D.H. Re-use of stabilised flue gas ashes from solid waste incineration in cement-related base layers for pavements. (Opětné použití stabilizovaného popela ze spalování odpadů do cementových vrstev obrubníků.) Waste Management & Research, 21, 2003, č. 1, s tab., 2 obr. Laboratorní testy dánských výzkumníků potvrzují, že nahrazení popela z uhlí popelem ze spalování odpadů při použití jako plniva do betonu nijak nepříznivě neovlivní pevnost v tlaku ani průsakové charakteristiky. V Dánsku se ročně použije do cementu a betonu t stabilizovaného popela ze spaloven odpadů a žádný popel ze spaloven se neukládá. Dánsko - popel - spalovna odpadů - využití odpadů - laboratoř - výzkum - cement beton

15 TUNCAN, A. - TUNCAN, M. - KOYUNCU, H. - GUNEY, Y. Use of natural zeolites as a landfill liner. (Použití přírodních zeolitů k izolaci skládek.) Waste Management & Research, 21, 2003, č. 1, s tab., 9 obr. Laboratorní testy provedené v rámci inženýrských výzkumů v Turecku dokazují, že zeolitbentonitové komplexy jsou vhodné pro použití na skládkách odpadů k izolačním účelům. Pro směsi zeolitů s bentonitem je charakteristická nízká propustnost a navíc působí i jako chemické filtry. Turecko - výzkum - skládka odpadů - izolace - zeolit vlastnost chemická - vlastnost fyzikální - kovy těžké TAGARIS, E. - SOTIROPOULOU, R.E.P. - PILINIS, Ch. - HALVADAKIS, C. Atmospheric methane transport near landfill sites. (Výskyt metanu v blízkosti skládek odpadů.) Waste Management & Research, 21, 2003, č. 1, s obr. Řečtí výzkumníci sledovali výskyt metanu v blízkosti skládek odpadů pomocí deterministických matematických modelů. Byly vyhodnoceny účinky síly a směru větru, teploty, tlaku a další charakteristiky. Řecko - výzkum - metan - skládka odpadů RODRIGUES, J.P. - NASCIMENTO, A. - PENHA, A. - VIDAL, D. - TORRES, A. - CORREIA, V. Report: Valorsul integrated waste management: waste incineration plant. (Integrované nakládání s odpady prováděné organizací Valorsul.) Waste Management & Research, 21, 2003, č. 1, s tab., 11 obr. Společnost Valorsul organizuje nakládání s odpady v oblasti portugalského hlavního města Lisabon. Ústředním zařízením tamního systému odpadového hospodářství je spalovna odpadů, jejíž charakteristiky jsou v článku popsány. Integrovaný přístup k nakládání s odpady je reprezentován v linii 5 zařízení - spalovna s výrobou energie, řízená skládka odpadů, zařízení k recyklaci popela ze spalovny, zařízení k transformaci organických odpadů a sběrný dvůr. nakládání s odpady - Portugalsko - spalovna odpadů - recyklace monitorování

16 MeWa baut Europas grösste Reifenaufbereitungsanlage in Österreich. (MeWa staví největší evropské zařízení na recyklaci pneumatik v Rakousku.) RECYCLING magazin, 58, 23, č. 3, s fot. Celosvětově se v současnosti ročně vyrábí asi milionů pneumatik a potřeba stoupá. V centru na úpravu starých pneumatik společnosti Asamer Holding GmbH v hornorakouském Gmundenu vzniklo největší a nejmodernější centrum na úpravu pneumatik v Evropě. Na velikosti o ploše m² se zde již několik měsíců v třísměnném provozu hospodárně a ekologicky šetrně zpracovává až tun pneumatik ročně. Vývoj, konstrukci a stavbu technologie dodala firma MeWa Recycling Maschinen und Anlagenbau GmbH v Gechingenu. Z pneumatik se vyrábí granulát, který nachází uplatnění kromě jiného při stavbě sportovišť, v ochraně před hlukem z dopravy, zemědělství a pro výrobu podlahových krytin pro školy a průmyslové stavby. Budoucnost granulátu je v jeho použití jako přídavného materiálu do povrchové asfaltové vrstvy, tzv. obrusné vrstvy vozovek. Vyrábí se zde také gumová moučka, která se využívá v různých oblastech průmyslu a chemie k výrobě kompozitních materiálů a prostředků na protikorozní ochranu. pneumatika - recyklace Rakousko MATULOVÁ, D. Strategie a nástroje pro nakládání s BRKO. Situace v Evropě Odpadové fórum, 2003, č. 2, s lit. Příspěvek vychází z materiálu, který v roce 2002 zveřejnila Evropská agentura životního prostředí (EEA) O hospodaření s biodegradabilním komunálním odpadem v Evropě. Účelem zprávy EEA je pomoci v plnění cílů daných ve směrnici Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů zajištěním základních informací o použitelných strategiích a nástrojích k redukování množství biodegradabilních komunálních odpadů. odpady komunální - rozložitelnost biologická - hospodaření s odpady - sběr oddělený - produkce odpadů - přeprava odpadů - doprava - směrnice ES - Evropská agentura pro ŽP Evropa VÁŇA, J. Mechanicko-biologická úprava odpadů Odpadové fórum, 2003, č. 2, s tab.,3 lit. Mechanicko-biologická úprava odpadů (MBÚO) je zpracování zbytkového (reziduálního) komunálního odpadu, případně směsného komunálního odpadu nebo jakéhokoliv bioodpadu nevhodného pro kompostování nebo pro anaerobní digesci. Účelem MBÚO je stabilizace a redukce objemu odpadu. Hlavní efekt technologií MBÚO je ekologický - omezení vzniku skleníkového plynu - metanu. V případě, že v ČR nedojde k rozvoji spalování zbytkového komunálního odpadu, budou technologie MBÚO vhodnou alternativou omezování skládkování biologicky rozložitelných odpadů. odpady komunální - úprava odpadů - odpady biologické stabilizace odpadů - skládkování - rozložitelnost biologická - metan plyn skleníkový - kompostování technologie

17 JENÍČEK, P. Produkce bioplynu z průmyslových odpadních vod Odpadové fórum, 2003, č. 2, s obr.,6 tab.,8 lit. Anaerobní čištění průmyslových odpadních vod je dnes běžnou čistírenskou technologií. Jednoznačná perspektivnost této technologie je dána její ekologickou, energetickou a ekonomickou výhodností. Anaerobní zpracování odpadních vod z nich činí energetickou surovinu, protože produkuje při dostatečné koncentraci vod tolik bioplynu, že pokryje energetické potřeby na čištění vod včetně aerobního dočištění a ještě může energeticky dotovat samotnou průmyslovou výrobu. vody odpadní průmyslové - produkce bioplynu - bioplyn čištění aerobní - čištění anaerobní - znečištění organické reaktor anaerobní - technologie kal HOLOUBEK, V. Moderní řešení v oblasti čištění a recyklace průmyslových odpadních vod Odpadové fórum, 2003, č. 2, s. 16. fot. Nová legislativa, vodoprávní orgány i správci kanalizačních sítí kladou stále vyšší nároky na kvalitu procesu čištění a na snižování obsahu škodlivin ve vypuštěných odpadních vodách. Splnění některých požadavků nelze dosáhnou tradičními technologiemi. Firma Aquacomp Hard se snaží vyvíjet a do praxe uvádět nová řešení a nabídnout zákazníkům zařízení na vysoké technické a technologické úrovni, která zajistí splnění náročných ekologických a ekonomických požadavků. Příkladem moderní a v ČR zatím málo rozšířené technologie je vakuové odpařování. vody odpadní průmyslové - čištění vody - recyklace - technologie - čistírna OV - firma Aquacomp Hard Zachycování těžkých kovů z odpadních vod a kouřových plynů Odpadové fórum, 2003, č. 2, s. 17. Z různých technologických procesů chemických, metalurgických, elektronických aj. se do odpadních vod dostávají různé těžké kovy, které představují pro zdraví lidí velké nebezpečí, protože jsou toxické. Těžké kovy se dostávají také do ovzduší, a to z různých spalovacích procesů. Na bázi trojsodné soli trimerkapto-s-triazinu bylo vyvinuto účinné srážedlo s obchodním označením TMT-15. Zvláště snadno sráží měď, kadmium, rtuť, stříbro, olovo, nikl a cín. Postupů využívajících TMT-15 se s výhodou využívá i při separaci těžkých kovů zachycených v pracích vodách spalných plynů v elektrárnách, teplárnách a spalovnách odpadů. kovy těžké - vody odpadní - plyn - proces technologický kovy toxické - srážení - měď - kadmium - rtuť - stříbro - olovo - nikl - cín - elektrárna - teplárna - spalovna odpadů

18 VÝTISK, I. - MIERTUŠ, M. Vody v průmyslu. Ekonomika výroby a ochrana životního prostředí Odpadové fórum, 2003, č. 2, s fot. Společnost INTREL a.s. dodává na základě dlouholetých zkušeností v České a Slovenské republice širokou škálu technologických linek na úpravu a čištění vod a zpracování kalů. Snahou společnosti je nabídnout pro každého vždy optimální řešení při použití spolehlivých, ověřených a přesných technologií. voda - průmysl - ochrana ŽP - čištění vody - zpracování kalu emulze - látka ropná - kovy těžké - odpady kapalné - skládka - firma INTREL KOLLER, J. - SEDLÁČEK, M. - PŘIBYL, M. Likvidace průmyslových emulzí Odpadové fórum, 2003, č. 2, s lit. Likvidace koncentrovaných stabilizovaných průmyslových emulzí obsahujících aniontové nebo neiontové tenzidy je obtížná. Při klasickém postupu se významně zvyšuje obsah solí ve vyčištěné vodě a postup je nákladný. Nová technologie využívá pro rozklad emulzí speciálního silně kationtického polymerního flokulantu, který uvolní ropné látky z emulzí bez přídavku minerálních kyselin nebo změny teploty. Po separaci ropných látek se emulze dočistí koagulací. Postup je vhodný i pro ostatní odpadní vody znečištěné ropnými látkami, oleji a tuky. emulze - tenzid - vody odpadní - likvidace - technologie nová látka ropná - koagulace - olej - flokulant - odpady kapalné VEDRAL, J. Výkon státní správy obcí s rozšířenou působností Odpadové fórum, 2003, č. 2, s Dne nabyl účinnosti zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, jehož prostřednictvím došlo i k novelizaci zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Především to je v jeho kompetenčních ustanoveních upravujících působnost okresních úřadů na tomto úseku veřejné správy. Značná část kompetencí okresních úřadů podle zákona o odpadech přešla od na obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Seznam těchto kompetencí je obsažen v 79 tohoto zákona. zákon o odpadech - správa státní - obec - novela zákona úřad okresní - katalog odpadů - osoba oprávněná - vyhláška MŽP nakládání s odpady - odpady nebezpečné - evidence odpadů - ochrana ŽP - kontrola - pokuta - způsobilost odborná

19 Návrh novely zákonů o ovzduší, EIA, obalech a odpadech Odpadové fórum, 2003, č. 2, s Na přelomu roku probíhalo připomínkové řízení k návrhům novely uvedených zákonů. Text jak samotné novely, tak důvodové zprávy k ní je značně rozsáhlý a poněkud nepřehledný. Článek se pokouší z nich vybrat části nejzávažnější a poněkud je zpřehlednit, např. citacemi nově upravených znění některých paragrafů. novela zákona - zákon o ovzduší - zákon o EIA - zákon o obalech - zákon o odpadech ŠULC, P. - KLUZOVÁ, J. Změny ve způsobu platby poplatku za komunální odpad Odpadové fórum [Odpady a Praha], 2003, č. 2,příl., s. I-IV. 2 obr.,2 gr. Zastupitelstvo hl. m. Prahy přijalo v závěru minulého volebního období novou obecně závaznou vyhlášku č. 20/2002 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad s účinností od Od začátku roku tedy Praha odstoupila od možnosti vybírat místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl vybírán paušálně podle principu trvalého bydliště či vlastnictví rekreační stavby na území města, bez ohledu na to, kde se daná osoba během roku skutečně nacházela, a přijalo možnost vybírat poplatek za komunální odpad stanovený na sběrnou nádobu (podle počtu, objemu a četnosti odvozu). odpady komunální - poplatek za odpady - zákon o odpadech novela zákona - vyhláška Praha MACHNÍKOVÁ, E. - KOUTSKÝ,M. - HRDLIČKA,F. - VOŠTA, J. Spalování biomasy v krbových kamnech - účinnost a emise Chemické listy, 97, 2003, č. 3, s obr.,5 tab.,20 lit. Energetickému využití biomasy je věnována mimořádná pozornost ve všech vyspělých zemích světa a ani ČR není výjimkou. Cílem práce uvedené v článku je sledování hmotnostní a entalpické bilance při spalování různých druhů biomasy v lokálním topeništi (krbová kamna Peletop 5.1). Dále pak posouzení naměřených emisí jak klasických, tak problematických organických škodlivin. biomasa - spalování - emise - využití biomasy - zdroj energie obnovitelný - projekt - palivo alternativní KEPÁK, F. Výroba bioplynu a jeho využití v kogeneračních jednotkách EKO - ekologie a společnost, 13, 2003, č. 1, s obr.,1 tab.,15 lit. Pro vznik bioplynu je surovinou biomasa. Bioplyn je produktem procesu metanizace anaerobního rozkladu organických látek. U bioodpadu dochází k jejich detoxikaci a vracení zpět do půdy ve formě kvalitního hnojiva. Technologie metanizace je poměrně jednoduchá, ale investičně náročná. V celosvětovém měřítku je využití bioplynu poměrně nízké. V článku je popsána výroba bioplynu v čistírně odpadních vod, výroba ze směsi bioodpadu, výroba plynu ze zemědělských odpadů, výroba na skládkách. odpady biologické - bioplyn - biomasa - látka organická - hnojivo - čištění anaerobní - čištění OV - odpady ze zemědělství skládka odpadů - zdroj energie výroba

20 VEVERKOVÁ, M. - VEVERKA, Z. Využití odpadů jako paliva z hlediska legislativy Odpady, 13, 2003, č. 3, s Z hlediska současné právní úpravy je využívání odpadů jako paliva mezním oborem, který je řízen několika zákony. Dotčenými zákony jsou zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Článek uvádí definici výrobku, odpadu, paliva a alternativního paliva. odpady - využití odpadů - palivo - legislativa - palivo alternativní - zákon o odpadech - zákon o obalech - zákon o ovzduší - zákon o chemických látkách a chemických přípravcích - vyhláška MŽP Elektrárna na spalování biomasy Odpady, 13, 2003, č. 3, s. 8. V Pfaffenhofen nad Ilmou (SRN) byla v roce 2001 uvedena do provozu elektrárna na spalování biomasy. Projekt zpracovala společnost Kraftanlagen-Anlagentechnik München GmbH. Zvláštností projektu je optimální celoroční vytížení zařízení, které jako paliva užívá pouze neupravené dřevo a mění jeho čistou energii na elektrickou energii předávanou do veřejné sítě, dálkové teplo, technologickou páru a chladivo. Zařízení předává ročně 40 tis. MWh elektrického proudu a 120 tis. MWh tepelné energie. biomasa - elektrárna - spalování biomasy - dřevo - energie elektrická - teplo - pára - palivo Německo VOLNÝ, M. Plastový odpad jako náhrada koksu Odpady, 13, 2003, č. 3, s. 9. obr.,gr. Na základě zákona o odpadech ( 5), který nařizuje původcům shromažďovat odpady utříděné podle druhů a kategorií, zahájila většina obcí a měst separovaný sběr odpadů. S využitím vyseparovaných plastů je však problém. Perspektivní aplikací je spalování směsných plastů ve vysokých pecích. Využívání upravených plastů nepřináší pouze energetický efekt, ale splňuje i technologický požadavek, neboť plasty mohou fungovat jako redukční přísada. odpady plastové - plasty - sběr separovaný - spalování - pec vysoká - palivo - přísada do paliva HYŽÍK, J. Výhody energetického využívání čistírenských kalů Odpady, 13, 2003, č. 3, s Rozšířený způsob zacházení s čistírenskými kaly spočívá v jejich vyhnívání, resp. v částečném vyhnívání, v určité redukci jejich organického podílu. Na konci procesu vyhnívání je bioplyn a (částečně) vyhnilý kal. Energeticky využitelný bioplyn se ve speciálních energetických jednotkách využívá k výrobě elektrické energie. V článku jsou uvedeny výhody energetického využívání kalů. kal čistírenský - využití kalu - vyhnívání kalu - bioplyn výroba energie elektrické - spalování kalu - zdroj energie obnovitelný

21 VALEČKO, Z. Kaly nelze energeticky využívat Odpady, 13, 2003, č. 3, s. 11. V tisku se v poslední době objevují články o metodách energetického využívání čistírenských kalů. Autor se domnívá, že tím dochází ke klamání veřejnosti. Rozumné je posuzovat energetické využívání kalů prizmatem zdravého rozumu (nebo prokazatelně platných fyzikálních zákonů) a požadovat přesnou energetickou bilanci provozu těchto zařízení. kal čistírenský - využití kalu - spalování kalu - využití energie Porovnání alternativních paliv Odpady, 13, 2003, č. 3, s tab. V České republice fungují tři hlavní producenti tuhých alternativních paliv pro použití v cementářských pecích (TAP). Jejich zástupci byli požádáni o poskytnutí základních informací o výrobě a kvalitě TAP a zároveň o krátké zhodnocení podmínek a situace na trhu. Technické informace jsou souhrnně zpracovány v tabulce. palivo alternativní - palivo tuhé - pec - cementárna - odpady - plasty - dřevo - papír - guma - textil ČR Výrobci navrhují novelu vyhlášky Odpady, 13, 2003, č. 3, s. 13. V létě roku 2002 začala platit vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. Tato právní norma však vyvolává mnoho otázek. Výrobci alternativních paliv pro využití v cementářských pecích navrhli před koncem roku 2002 ministerstvu diskusi o možnosti novelizace vyhlášky, a také o bližším výkladu některých ustanovení (zejména v oblasti certifikací a ověřování kvality paliva). palivo - palivo alternativní - ochrana ovzduší - odpady - zákon o odpadech - vyhláška MŽP - limit emisní - kvalita - certifikát - novelizace vyhlášky BÍLÝ, J. Pelety - ekologické palivo budoucnosti Odpady, 13, 2003, č. 3, s. 14. fot. První pelety z dřevěného odpadu spatřily světlo světa před čtvrt stoletím ve Spojených státech. Vše vzniklo z idey redukce objemu "odpadních složek". Dalšími státy, ve kterých se přistoupilo k lisování dřeva na pelety, jsou Kanada, Dánsko, Rakousko, Nizozemsko, Finsko, Norsko, Anglie, Francie, Itálie a Pobaltí. Pelety jsou vyráběny bez chemických přísad, pod vysokým tlakem a za vysoké teploty. Výhřev peletami je výrazně ekologičtější než například topení fosilními palivy. Spalování pelet neprodukuje žádný prach, ani žádné zplodiny při spalování. Minimální odpad slouží jako výborné minerální hnojivo. Nízká spotřeba pelet při vytápění znamená pro spotřebitele nízkou cenu za energii. odpady dřevní - biomasa - peleta - palivo - palivo ekologické - spalování - hnojivo minerální - vliv na ŽP

22 ŠVAŇA, V. Zkušenosti s kogeneračním využitím obnovitelných paliv Odpady, 13, 2003, č. 3, s. 15. V devadesátých letech byla v České republice nově postavena nebo rekonstruována většina velkých čistíren odpadních vod a v souvislosti s tím instalována moderní kogenerační zařízení. V průběhu roku 2002 již byla překročena hranice 20 MWe instalovaného výkonu z obnovitelného paliva. Odpadní plyny jsou často nestálé ve své kvalitě. Skládkové a zemědělské plyny jsou v tomto ohledu méně příznivé než bioplyny z komunálních ČOV. V článku jsou uvedena data zpracovaná na základě reálného souboru 31 provozovaných motorů na bioplyn z dvaceti konkrétních bioplynových instalací (čistírny a skládky v ČR). Na vzorku 31 motorů spalujících bioplyn z čistíren odpadních vod a skládek komunálního odpadu lze demonstrovat praktické možnosti využití obnovitelných paliv pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. palivo - plyn odpadní - bioplyn - motor plynový - čistírna OV - kogenerace - skládka odpadů - odpady komunální - energie elektrická teplo Integrovaný systém v Jihomoravském kraji Odpady, 13, 2003, č. 3, s tab.,obr. Podle schválené koncepce odpadového hospodářství Jihomoravského kraje je základní prioritou vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady využívajícího potenciálu kraje. Systém nakládání s komunálními odpady na krajské úrovni byl zpracován ve dvou variantách. Obě počítají s využitím spalovny SAKO Brno, a.s., jako celokrajského zařízení. Energetické využití zbytkového komunálního odpadu je jediné kapacitně odpovídající a technicky dlouhodobě ověřené řešení. Dále je v článku uvedena problematika týkající se obalů, biodegradabilních odpadů a kalů, stavebních odpadů, autovraků a pneumatik, nebezpečných odpadů, sanací a dalších různých komodit. koncepce OH - nakládání s odpady - systém integrovaný odpady komunální - obaly - odpady odbouratelné biologicky - kal odpady stavební - autovrak - pneumatika - odpady nebezpečné - sanace kraj Jihomoravský SOCHOR, J. Kraj těžce shání peníze na sanace Odpady, 13, 2003, č. 3, s fot.,1 tab. Odstranění starých ekologických zátěží, u kterých není znám jejich původce a mohou-li ohrozit nebo znečistit povrchové či podzemní vody, je záležitostí kraje. Mezi místa s největším rizikem ekologické havárie patří v Pardubickém kraji lokalita Bor u Skutče. Na základě průzkumu zařadila ČIŽP Hradec Králové odstranění této zátěže mezi nejvyšší priority v oblasti. Peníze ze státních zdrojů byly k dispozici až v září Podařilo se zastavit šíření znečištění. Zatím však není jasné, kde budou získány peníze na dokončení prací, neboť lokalita nepatří mezi znečištěná území s nejvyšší prioritou v republice. Kraj není vzhledem k omezeným zdrojům schopen financovat celý projekt sám. zátěž ekologická stará - odstraňování zátěže - znečištění vody podzemní - znečištění vody povrchové - sanace - voda kontaminovaná - prostředky finanční - kraj Pardubický - Bor u Skutče