Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o."

Transkript

1 Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN Aktualizace Prosinec/2011 Hlučín Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 1

2 OBSAH 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU ÚČEL KANALIZAČNÍHO ŘÁDU VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU POPIS ÚZEMÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY ODPADNÍ VODY TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ A ČOV ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA KANALIZAČNÍ SÍTĚ VÝČET ODLEHČOVACÍCH KOMOR A JEJICH ROZMÍSTĚNÍ Kmenové povodí A (přítok na ČS 1) Kmenové povodí B (přítok na ČS 2) Kmenové povodí C (přítok na ČS 3) Kmenové povodí D (přítok na ČS5) VYÚSTĚNÍ STOK VÝTLAČNÉ ŘADY (STOKY) Z ČERPACÍCH STANIC VYPÍNACÍ ŠACHTA UVEDENÍ DŮLEŽITÝCH OBJEKTŮ NA KANALIZACI A JEJICH PARAMETRY Čerpací stanice č. 1 Moravská Čerpací stanice č Čerpací stanice č Čerpací stanice č PŘEHLED MALÝCH DOMOVNÍCH ČOV V OBCI ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD JASÉNKY Základní údaje Základní parametry hlavních objektů ČOV Projektovaný stav čistírny odpadních vod Současný stav čistírny odpadních vod Výhledový stav čistírny odpadních vod PŘEHLED PRODUCENTŮ ODPADNÍCH VOD Seznam Fa (podniků) napojených na veřejnou jednotnou kanalizaci VODOPRÁVNÍ POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU V MÍSTĚ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH RECIPIENTECH SEZNAM LÁTEK, JEJICHŽ VNIKNUTÍ DO KANALIZACE MUSÍ BÝT ZABRÁNĚNO NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE SOUČASNÁ ZÁSTAVBA VÝHLEDOVÁ ZÁSTAVBA PŘEDČISTICÍ ZAŘÍZENÍ ZPŮSOB A ČETNOST MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ OV VŠEOBECNĚ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO VOD POVRCHOVÝCH MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO STOKOVÉ SÍTĚ (ZNEČIŠŤOVATELÉ) OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVARIJÍCH KANALIZACE OPATŘENÍ PŘI PORUŠE (HAVÁRII) NA VLASTNÍM ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ KANALIZACE OPATŘENÍ PŘI HAVARIJNÍM ÚNIKU ZNEČIŠTĚNÍ ZPŮSOBENÉM UŽIVATELI KANALIZACE Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 2

3 11 SEZNAM ORGÁNŮ, KTERÝM SE HLÁSÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V PROVOZU KANALIZACE ZPŮSOB KONTROLY DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STAVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM AKTUALIZACE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU MAPOVÁ PŘÍL. S VYZNAČENÍM DRUHU KANALIZACE A ROZSAHU SPRAVOVANÉ KANALIZACE SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY, POUŽITÉ PODKLADY Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 3

4 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Název obce a příslušné stokové sítě Hlučín Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě: - Sběrač A: /1 - Sběrač B: /2 - Sběrač C: /3 - Sběrač Rovniny: /4 - Sběrač Rovniny II: /5 - Stoková síť 1-Hlučín: /6 - Stoková síť 2-Hlučín: /7 Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod: - ČOV Hlučín: /1 Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě pro veřejnou potřebu města Hlučín, s vyústěním do příkopů a místních vodotečí. Vlastník kanalizace : VaK Hlučín, s.r.o. Identifikační číslo : Sídlo : Ostravská 124/18, Hlučín Provozovatel kanalizace : VaK Hlučín, s.r.o. Identifikační číslo : Sídlo : Ostravská 124/18, Hlučín Zprac. kanal. řádu : VaK Hlučín, s.r.o. /Ing. Roupcová Datum zpracování : 11/2011 Záznamy o platnosti kanalizačního řádu: Kanalizační řád byl schválen dle 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu Městský úřad Hlučín, Odbor životního prostředí a komu. služeb: č.j...ožpaks/122/2006/gr...ze dne Schválení dodatku ke kanalizačnímu řádu-aktualizace: č.j...ze dne razítko a podpis schvalujícího úřadu Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 4

5 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Kanalizační řád stanovuje podmínky, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými legislativními předpisy tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy: - Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění z.č. 76/2006 Sb. - vyhláška č. 428/2001 Sb., ve znění vyhl.č. 146/2004 Sb. a vyhl.č. 515/2006 Sb - zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, vč. změn z.č. 20/2004 Sb. 2.1 Účel kanalizačního řádu Kanalizační řád vytváří právní podstatu pro užívání stokové sítě a tím umožňuje producentům odpadních vod co nejhospodárněji odvádět odpadní vody a současně vymezuje podmínky pro vypouštění odpadních vod tak, aby: - byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu - nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod - nebyla negativně ovlivňována funkce ČOV - nebyla ohrožena funkce, stav a životnost stokového systému a odpadní vody byly - odváděny plynule a bezpečně Kanalizační řád vychází z požadavků vodoprávního úřadu a technických možností kanalizace ve městě Hlučín a určuje znečišťovatelům nejvyšší přípustnou míru znečištění a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace, dále stanovuje látky, které nejsou odpadními. 2.2 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu - Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 z.č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím dle 33, 34 a 35 z.č. 274/2001 Sb. - Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace. - Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 5

6 - Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. - Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem. - V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy ( 18 zákona č. 274/2001 Sb.) 3 POPIS ÚZEMÍ 3.1 Charakteristika lokality Město Hlučín leží na úpatí Hlučínské pahorkatiny nad širokou nivou řeky Opavy. Město patří k přirozeným centrům bývalého opavského okresu. Svými téměř obyvateli se řadí do kategorie středně velkých měst. Katastrální výměra je ha. V historii byly k městu připojovány a opět oddělovány menší obce. V současnosti Hlučín zahrnuje také městské části Bobrovníky a Darkovičky. Místní části nejsou urbanisticky propojené a tvoří samostatné sídelní útvary. V případě místní části Bobrovníky a Darkovičky se jedná o vesnickou zástavbu situovanou ve vzdálenosti cca 1,5 až 2,0 km od městského sídelního útvaru Hlučín. 3.2 Odpadní vody Do jednotné kanalizace obce Hlučín přitékají splaškové odpadní vody z obytné zástavby, vybavenosti obce a z několika podnikatelských subjektů. Odpadní vody technologické - průmyslové do kanalizace obce nejsou vypouštěny. Jednotnou kanalizací odtékají rovněž vody srážkové a povrchové vody (vody ze zpevněných ploch a komunikací) a rovněž vody podzemní a drenážní, vznikající v zastaveném území. Tato kanalizace je zakončena mechanicko - biologickou ČOV. Zdroje vod přitékajících do kanalizace: a) z bytového fondu (trvale bydlící obyvatelstvo) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Část těchto vod je čištěna na obecní ČOV, část občanů vypouští své odpadní vody předčištěné v biolog. septicích nebo domovní ČOV do jednotné kanalizace zakončené dvěma kanalizačními výustěmi do toku Jasnénka (VO7, VO8). Objekty, které na kanalizaci nejsou napojeny, mají vlastní kapacitní, akumulační jímku (žumpu) s vývozem zachycených odpadních vod. Vyvážení žump si zajišťují jednotliví majitelé sami oprávněnou firmou. b) Ze zařízení občansko - technické vybavenosti a ÚSP - jsou odpadní vody rovněž splaškového charakteru a jsou čištěny na obecní mechanicko-biolog. ČOV. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 6

7 c) Z podnikatelské činnosti (přehled subjektů ad ) - jsou obecně dvojího druhu: - odpadní vody splaškové (předčištění v ČOV nebo akumulace v žumpách) - odpadní vody technologické (z vlastní výrobní činnosti) - v současné době nejsou do kanalizace vypouštěny. 4 TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ A ČOV Soustavná veřejná kanalizace města Hlučína byla budována od počátku minulého století a byla postupně bez ucelené vodohospodářské koncepce doplňována a rozšiřována. Kanalizace města Hlučín (stoková síť a ČOV) byla řešena v PD a budována etapovitě. Základní páteř celého systému ve městě Hlučín tvoří sběrače: - povodí sběrače A ukončené na ČS 1; - povodí sběrače B ukončené na ČS 2 (v areálu ČOV); - povodí sběrače C ukončené na ČS 3 (a zaústěné do ČS 1) a - nově vybudované povodí sběrače D- Rovniny ukončené na ČS 5 Celková délka kanalizační sítě činí 44 km. Na kanalizační síti je vybudováno 13 odlehčovacích komor. Odlehčení jsou zaústěna do místních vodotečí Jasénka a Vařešina. Výustní objekty odlehčovacích komor jsou vyznačeny v příloze provozního řadu. Na kanalizační síti se nacházejí dvě volné výustě, kde občané vypouští své odpadní vody předčištěné v biologických septicích nebo domovní ČOV. V roce byl vybudován nový kanalizační sběrač D v délce 1,75 km, dále došlo k postavení čerpací stanice, z nichž jsou odpadní vody čerpány výtlačným řadem do sběrače, který zajistí transport odpadních vod na ČOV Hlučín, kde je zajištěná jejich důsledná likvidace. Celkový počet domovních ČOV je 11 (vyjma Malánek). 4.1 Základní hydrologické údaje V rámci generelu byla stoková síť zatížena pro intenzitu deště 156,0 l/s/ha při periodicitě 0,5. Klimatické poměry Klima dané oblasti je určováno dlouhodobým režimem počasí podmíněným energetickou bilancí, atmosférickou cirkulací, charakterem aktivního povrchu a lidskou činností. Dle Quitta (1971) náleží vymezená oblast do mírně teplé oblasti MT 10:dlouhé léto, krátké teplé a mírně suché jaro s podzimem, krátká mírně teplá a velmi suchá zima s mírným trváním sněhové pokrývky. Charakteristiky Počet letních dnů T max = 25 C Počet mrazových dnů Tmin 0,1 C Počet ledových dnů T max 0,1 C Prům. teplota v lednu -2 až -3 C Prům teplota v červenci 17 až 18 C Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 7

8 Počet dnů se srážkami 1 mm 100 až 120 Srážkový úhrn celkem v mm Počet dnů se sněh. pokrývkou Průměrný měsíční úhrn srážek v období v nejbližší měřící stanici Starý Bohumín. Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Srážky (mm) Charakteristika kanalizační sítě Povodí stoky A - má severojižní orientaci a začíná sídlištěm OKD a končí v jižní části města na ČS 1 pod zástavbou RD na ulici Moravská. Do zájmového území povodí náleží i centrum města. Povodí zahrnuje celkem 6 odlehčovacích komor, které odvádí přívalové vody do místních vodotečí (příkopy, tok Vařešinka). Povodí stoky B - zabírá jihovýchodní prostory města. Odvádí odpadní vody ze zástavby rodinných domů, sídliště včetně občanské vybavenosti a prostory technického parku města z východní části lokality. Kmenová stoka B je zaústěna na ČS 2, která se nachází v areálu ČOV. Povodí zahrnuje celkem 4 odlehčovacích komor. Povodí stoky C - je nejmenší a zabírá jihozápadní pozice města. Začíná vojenským útvarem a přes ulici Na krásné vyhlídce a Dlouhoveskou směřuje k pozici ČS 3. Výtlačné potrubí DN 200 je zaústěno do KŠ před mokrou jímku ČS 1, která transportuje odpadní vody výtlakem DN 300 na ČOV. Povodí zahrnuje celkem 2 odlehčovacích komory Povodí stoky D - splašková kanalizace odvádí odpadní vody z ulic Rovniny, Na Závodí a Boční výhledově část ulice Okrajová. Stoka D je zaústěna na ČS 5, kde jsou odpadní vody čerpány výtlačným řádem do sběrače B na ulici U vodárny, který zajišťuje transport odpadních vod na ČOV Hlučín, kde je zajištěna jejich důsledná likvidace viz příloha č.2). Dešťové vody nad hodnotu kritického deště jsou odlehčeny přes objekt ČS 5 do recipientu Jasénky. Povodí zahrnuje celkem 1 odlehčovací komoru. Pozn. Přehled sběračů a stok viz situační schéma. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 8

9 4.3 Výčet odlehčovacích komor a jejich rozmístění Odlehčovací komory jsou členěny podle jednotlivých povodí (dle ČS 1, 2, 3 a 5) a jejich celkový počet je 13. Mimo klasické OK je prováděno odlehčení některých stok přelivy v šachtě (viz příloha č. 1) Kmenové povodí A (přítok na ČS 1) V této lokalitě sběračů A X až AXVIII je vybudováno celkem 6 odlehčovacích komor ozn.ok-1a až OK- 6A. Provozovatel zajistil zaměření jednotlivých OK a detaily jsou součástí přílohy č. 2.4 tohoto KŘ. Odlehčovací komora OK - 1A - Umístěna na soutoku stok AXVII a XVIII na ul. Moravské, před ČS 1. Kóta přepadové hrany je 231,04 m n.m. V OK lze uzavřením KŠ zamezit přítok do ČS 1. Odlehčení je do příkopu a posléze do toku Vařešinka. Odlehčovací komora OK - 2A - Umístěna na soutoku stok AXV a XVI na ul. Hrnčířské (u SOU). Kóta přepadové hrany je 232,73 m n.m. Odlehčení je do společných OS a posléze do toku Vařešinka. Odlehčovací komora OK - 3A - Umístěna na soutoku stok AVIII u Zámečku (autobusové nádraží). Kóta přepadové hrany je 232,89 m n.m. Odlehčení je do společných OS a posléze do toku Vařešinka. Odlehčovací komora OK - 4A - Umístěna na soutoku stok AX ul. Opavská (u domu č.p. 10/772. Kóta přepadové hrany je 233,90 m n.m. Odlehčení je do příkopu a posléze do toku Vařešinka. - Odlehčovací komora OK - 5A - Umístěna na soutoku stok AXII (AXII-1). na ul. B. Němcové. Kóta přepadové hrany je 240,20 m n.m. Odlehčení je do příkopu a posléze do toku Vařešinka. Odlehčovací komora OK - 6A - Umístěna na soutoku stok AXI v křižovatce ul. P.Bezruče a ČSA. Kóta přepadové hrany je 247,62 m n.m. Odlehčení je do drážního příkopu Kmenové povodí B (přítok na ČS 2) V této lokalitě sběračů B I až BVI jsou vybudovány celkem 4 odlehčovací komory ozn. OK-0B až OK- 3B. Provozovatel zajistil zaměření jednotlivých OK a detaily jsou součástí přílohy č. 2.4 tohoto KŘ. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 9

10 Odlehčovací komora OK - 1B - Umístěna na konci stoky (sběrače) BVI před ČOV. Odlehčení do obtokové stoky ČOV (asi Š13) a následně do otevřeného příkopu a posléze do toku Jasénka. Odlehčovací komora OK - 2B - Umístěna na soutoku stok BII a BIV na ul. Okrajové. Kóta přepadové hrany je 229,24 m n.m. Odlehčení je do společné odlehčovací stoky a poté do toku Jasénka. Odlehčovací komora OK - 3B - Umístěna na soutoku stok BII a BII-1 na ul. Roviny (u SmVaK). Kóta přepadové hrany je 231,73 m n.m. Odlehčení je do toku Jasénka. Odlehčovací komora OK - 4B - Umístěna na soutoku stok BI a BI-1, na ul. Ostravské (u Hudečka). Kóta přepadové hrany je 232,36 m n.m. Odlehčení je do toku Jasénka Kmenové povodí C (přítok na ČS 3) V této lokalitě stok CXX až CXXIV jsou vybudovány 2 odlehčovací komory ozn. OK-1C až OK- 2C. Provozovatel zajistil zaměření jednotlivých OK a detaily jsou součástí přílohy č. 2.4 tohoto KŘ. Odlehčovací komora OK - 1C - Umístěna na soutoku stok CXX a CXXII na ul. Dlouhoveské (u ÚSP). Kóta přepadové hrany je 218,24 m n. m. Odlehčení je do příkopu a posléze do toku Vařešinka. Odlehčovací komora OK - 2C - Umístěna na soutoku stok CXX na ul. Promenádní a Růžové. Kóta přepadové hrany je 226,89 m n.m. Odlehčení je do společné odlehčovací stoky a posléze do toku Vařešinka Kmenové povodí D (přítok na ČS5) Odlehčovací komora OK 1D - Umístěna na konci stoky D na ul. Rovniny a Okrajová. Odlehčení je do odlehčovací stoky a posléze do toku Jasénka. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 10

11 4.4 Vyústění stok 1. Kanalizace napojena na ČOV VO1 - Profil DN Materiál beton - Recipient místní vodoteč Jasénky (Povolení k vypouštění Rozhodnutí č.j. MSK /2009 z , změněno rozhodnutím č.j MSK 34239/2011 z , změněno rozhodnutím č.j. MSK /2011 z platnost do ). 2. Kanalizace s volnou výustí zástavba napojena na kanalizaci končící VO 8 je z větší části napojena na novou kanalizaci D ústící na ČS5, kde jsou odpadní vody čerpány výtlačným řádem do sběrače B na ulici U vodárny, který zajišťuje transport odpadních vod na ČOV Hlučín, kde je zajištěna jejich důsledná likvidace. Po dopojení zbylé zástavby, bude společnost VaK Hlučín žádat o změnu rozhodnutí-povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizačních výustí do vod povrchových s tím, že bude zrušena VO8 a tato kanalizace bude pouze dešťová. VO7 - Profil DN Materiál PVC - Recipient místní vodoteč Jasénka VO8 - Profil DN Materiál kamenina - Recipient místní vodoteč Jasénka (Povolení k vypouštění - Rozhodnutí č.j. OŽPaKS/2699/2509/05/Gr z , prodlouženo rozhodnutím č. j. HLUC-49147/2010/OŽPaKS/CH z ). 3. Výusť dešťové kanalizace Jedná se o celkem o 16 výustních objektů většinou z odlehčovacích VO2: z odlehčovací komory OK 1-B VO3: z odlehčovací komory OK 2-B VO4: z dešťové kanalizace VO5: z odlehčovací komory OK3-B došlo k zafoukání kanalizace VO6: z odlehčovací komory OK 4-B VO9: z odlehčovací komory OK 1-A VO10: z čerpací stanice 3 VO11: z odlehčovací komory OK 1-C VO12: z odlehčovací komory OK 2-C, OK 2-A, OK 3-A VO13 z odlehčovací komory OK 4-A VO14: z odlehčovací komory OK 5-A VO15: z odlehčovací komory OK 6-A Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 11

12 VO16: z dešťové kanalizace Domova důchodců Hlučín, Vodohospodářské rozhodnutí RŽP 1920/02/Li-231.2, Místo vypouštění: tok Vařešinka, ČHP VO 17: z odlehčovací komory OK 1-D Recipientem jsou bezejmenné přítoky vodních toků Jasénka a Vařešinka. 4.5 Výtlačné řady (stoky) z čerpacích stanic ČS 1 (ul. Moravská) materiál ocel světlost DN 300 zaústění (ukončení) do napojovací šachty na ČOV Celková délka 740 m ČS 2 (na ČOV) materiál ocel světlost DN 200 zaústění (ukončení) do napojovací šachty na ČOV Celková délka 25 m ČS 3 (ul. Celní) materiál ocel světlost DN 200 zaústění (ukončení) do napojovací šachty na ČOV Celková délka 570 m ČS5 (ul. Rovniny) materiál PE světlost DN 90 zaústění (ukončení) do sběrače B na ul. U vodárny Celková délka 130 m 4.6 Vypínací šachta 1) Vypínací šachta na ČOV - umožňuje obtok ČOV a regulaci přítoku na ČOV pomocí kanálového šoupátka se stojanem viz schéma ČOV. Je umístěna na konci sběrače BVI a navazuje na přítokový žlab hrubého předčištění před ČS 2, umístěné na ČOV Hlučín. Odlehčovací stoka O1 DN 400 je zaústěna přes šachtu Š13 do obtoku a odtoku z ČOV s výustním objektem V1 do otevřeného příkopu a následně do toku Jasénka. Tento se bezprostředně vlévá do řeky OPAVY. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 12

13 4.7 Uvedení důležitých objektů na kanalizaci a jejich parametry Na stokové síti jsou vybudovány celkem čtyři ČS (ozn. ČS 1, 2, 3 a 5). Tři jsou umístěny přímo na stokové síti a jedna je v areálu ČOV. Zajišťují přečerpání všech odpadních vod splaškových vod z města na ČOV Hlučín Čerpací stanice č. 1 Úkolem čerpací stanice č. 1 je čerpat odpadní vody ze sběrače A přes Vinohradský kopec do ČOV. Vlastní čerpací stanice je vybavena dvěma ponornými čerpadly. Čerpadlo WILO FA 10.94E-318mm+HC20.1-4/30G(M1) 20kW a čerpadlo FLYGT CP HZT (M2) 22 kw, umístěnými v odpadní vodě v čerpací jímce. Nad každým čerpadlem je otvor s poklopem. Čerpadla jsou umístěna na vodících tyčích a k jejich zvedání slouží ruční kočka s kladkostrojem. Na samostatných výtlacích DN 200 od obou čerpadel jsou zpětné klapy a šoupata, ovládaná ručním kolem ze stojanů. Za šoupaty se výtlaky DN 200 spojují do společného potrubí DN 300. V případě potřeby lze obě větve samostatně uzavřít nožovými šoupátky /1/,/2/ ovládanými prodloužením s ručním kolem z místnosti čerpací stanice. V objektu čerpací stanice č. 1 je v otevřeném žlabu umístěn lapač štěrku, tvořený plechovou nádobou, která se vyklízí ruční kočkou s kladkostrojem o nosnosti kp se zdvihem 5 m. Za lapačem štěrku jsou umístěny ručně stírané česle o velikosti průlin 6 cm. Dojde-li v čerpací stanici k poruše nebo havárii, začne odpadní voda stoupat až na kótu 231,4 m a pak přepadat do odlehčení. Proti zapínací hladině chodu obou čerpadel začne odpadní voda přepadat do odlehčení až při stoupnutí hladiny o 0,65m. Pokud by bylo nutno obtokovat celou ČOV, uzavře obsluha kanálové šoupě na potrubí DN 300, které dopravuje odpadní vodu do čerpací stanice č. 1. Betonová šachta dešťové vyústě je s uzavíratelným poklopem Čerpací stanice č. 2 Přečerpává odpadní vody ze sběrače B do soutokové šachty před ČOV. Čerpací stanice č. 2 je v areálu ČOV a je vybavena dvěma ponornými čerpadly stejného typu FA10.62E (1M1,2M1) umístěnými v odpadní vodě v čerpací jímce. Nad každým čerpadlem je otvor s poklopem. Čerpadla jsou umístěna na vodících tyčích a k jejich zvedání slouží ruční kočka s kladkostrojem. Na samostatných výtlacích DN 150 od obou čerpadel jsou kulové zpětné klapy a nožové šoupáky DN 150 /7/,/8/ ovládaná prodloužením s ručním kolem z místnosti čerpací stanice. Za nožovými šoupáky se výtlačné potrubí DN 150 spojuje do společného potrubí DN 200. V čerpací stanici je i odbočka s nožovým šoupákem DN 150 /9/ pro vypouštění a odkalování výtlaku. Na výtlačném potrubí, mimo čerpací stanici, je umístěna vodoměrná šachtice s průtokoměrem Krone DN 200, pro měření okamžitého průtoku v l/s, a celkového množství odpadní vody v m 3. Součástí čerpací stanice č. 2 je i lapák štěrku a ručně stírané česle o šířce průlin 3 cm. Před čerpací stanicí je vypínací a odlehčovací komora s přelivnou hranou na kótě 229,92 m n.m., kanálovým šoupětem 11 se stojanem a ručním kolem lze ve vypínací a odlehčovací komoře uzavřít přítok DN 300 do čerpací stanice. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 13

14 4.7.3 Čerpací stanice č. 3 Vtékají do ní odpadní vody ze sběrače C. Protékají lapákem štěrku a hrubými česlemi o šířce průlin 3 cm. V čerpací stanici č. 3 jsou umístěny: 1 ks čerpadla 100GFHU SZ a 1 ks čerpadla 100GMFU TT-01. Přítokové potrubí z PVC je DN 400. Výtlačná potrubí z čerpadel DN 100 se spojují do výtlačného potrubí DN 200 zaústěného do šachty před odlehčovací komorou na sběrači A a jsou čerpány spolu s odpadními vodami ze sběrače A čerpadly v čerpací stanici č Čerpací stanice č. 5 ČS č. 5 přečerpává odpadní splaškové vody, které jsou svedeny do ČS příslušnou kanalizační sítí. Do čerpací stanice je napojena splašková kanalizace z ulic Na Závodí, Rovniny, výhledově část ulice Okrajová. Z ČS 5 jsou odpadní vody čerpány výtlačným řádem do sběrače B na ulici U vodárny, který zajišťuje transport odpadních vod na ČOV Hlučín, kde je zajištěna jejich důsledná likvidace. Dešťové vody nad hodnotu kritického deště jsou odlehčeny přes objekt ČS 5 do recipientu Jasénky. Vlastní čerpací stanice je vybavena dvěma ponornými čerpadly. Čerpadla Hidrostal (M1,M2) typ: C0CQ-RL1+CNBA2-GSEQ+NW1AO-10-3kW, umístěnými v odpadní vodě v čerpací jímce. Nad čerpadly je otvor s poklopem. Čerpadla jsou umístěna na vodících tyčích a k jejich zvedání slouží ruční kočka s kladkostrojem. Na samostatných výtlacích DN 80 od obou čerpadel jsou zpětné klapy a šoupata, ovládaná ručním kolem. Za šoupaty se výtlaky DN 80 spojují do společného potrubí DN 80. V případě potřeby lze obě větve samostatně uzavřít nožovými šoupátky ovládanými ručním kolem. V objektu čerpací stanice č. 5 je na přítoku DN400 do čerpací stanice osazen česlicový koš s průlinami 30mm, který zachycuje hrubé nečistoty. Ke zvedání česlicového koše slouží ruční řetězový kladkostroj. 4.8 Přehled malých domovních ČOV v obci Tabulka č. 1: přehled malých domovních ČOV na území města Hlučín (vyjma oblasti Malánky) Parc. č. Typ Recipient 3956 SILT S/STANDARD JASÉNKA 3139/15 SEPTIK A KOŘENOVÁ ČOV JASÉNKA 3687/2 DČS E5-BF JASÉNKA 3676 BIO CLEANER BC4 JASÉNKA 3197 DČS D5 JASÉNKA 2613 BIO CLEANER BC4 JASÉNKA 4300/1 EKOL 0,5 JASÉNKA 2906/1 BIO CLEANER BC4 JASÉNKA 3675/5 DČS V-1 JASÉNKA 3900/24 SILT 3 ZEMNÍ FILTR 3673/2 DČS S-5E ZEMNÍ FILTR Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 14

15 4.9 Čistírna odpadních vod Jasénky Základní údaje Původní ČOV pro Hlučín byla uvedena do provozu v roce První rekonstrukce ČOV proběhla v roce 1994, do zkušebního provozu byla uvedena v roce 1995 a do trvalého v roce Druhá rekonstrukce ČOV byla zahájena v roce 2010 a do zkušebního provozu byla uvedena v roce Stavba byla spolufinancována prostředním Evropské unie z Fondu soudržnosti a z rozpočtu ČR prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Čistírna odpadních vod byla navržena a je koncipována jako mechanicko-biologická s technologií aktivace s nitrifikací, denitrifikací a novou regenerací kalu. Základní schéma ČOV je uvedeno v příloze č. 3. Po rekonstrukci je ČOV Hlučín je připravena přijmout a zpracovat zvýšené látkové a hydraulické zatížení, které souvisí s postupným napojováním okolních obcí a lokalit na kanalizační soustavu a čerpací stanice splaškových odpadních vod. Čistírna odpadních vod čistí splaškové odpadní vody z města Hlučín. Mimo odpadní vody, které na ČOV přitékají kanalizací, přiváží se sem i odpadní vody ze septiků a žump Základní parametry hlavních objektů ČOV Strojně stírané česle - Typ SČČ-VM500x1100/900x10s/70 - Šíře průlin v česlích 10 mm. - Dvě ruční hradítka před a za česlemi umožňují uzavřít průtok odpadní vody přes česle. Ručně stírané česle - Výška 0,7 m, šířka 0,6 m, šíře průlin 20 mm. - Jsou umístěny ve žlabu na obtoku strojních česlí. Odpadní voda jimi protéká jen při zanesení česlí a vzdutí odpadní vody v přívodním žlabu Lapák písku - OLPS 02 o průměru 3,6 m - Q max =130 l/s - Účinná plocha 10,17 m 2 - Počet kusů 1ks Usazovací nádrž - Šířka 6m - Délka 15m - Hloubka vody 3m - Objem 270 m 3 - Plocha usazovací nádrže 90 m 2 - Hydraulická účinnost 42 % - Počet kusů 1ks Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 15

16 Aktivace - Parametry denitrifikační nádrže: - Parametry nitrifikační nádrže: - Parametry regenerační nádrže: délka 19m šířky 4,5m hloubky 4,3m objem 375 m 3 počet nádrží 2 ks celkový objem 750 m 3 délka 19m šířky 4,5m hloubky 4,3m objem 375 m 3 počet nádrží 2 ks celkový objem 750 m 3 délka 11,45 m šířky 9,3 m hloubky 5,4 m objem 375 m 3 počet nádrží 1 ks Dosazovací nádrže DN II. - Průměr nádrže 18m - Hloubka nádrže 3,63 m - Plocha 210 m 2 - Objem 763 m 3 - Maximální průtok (Qv+Rk) 305 m 3 /h - Doba zdržení 2,5 h - Hydraulické zatížení plochy 1,45 m 3 /m 2 h DN I. - Průměr nádrže 17,5 m - Hloubka nádrže u stěny 2,2 m - Hloubka nádrže 3 m - Plocha 195 m 2 - Objem 506 m 3 - Maximální průtok (Qv+Rk) 305 m 3 /h - Doba zdržení 1,66 h - Hydraulické zatížení plochy 1,56 m 3 /m 2 h Vyhnívací nádrž - Jmenovitý objem 600 m 3 - Průměr nádrže 9,93 m - Průměr horní válcové části 2 m - Výška horní válcové části 1 m - Objem plynového prostoru 3,14 m 3 Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 16

17 Uskladňovací nádrž - Obsah nádrže 800 m 3 - Maximální výška hladiny kalu 4,5 m - Průměr nádrže 15 m Zahuštění - provozní podmínky zahušťovací linky HILLER DECADRAIN EP15: - Původ odpadních vod: městské - Druh kalu: přebytečný aktivovaný - Obsah sušiny ve vstupním kalu: 0,4-1,0% - Max. hodnota kalového indexu: 120 ml/g - Max. hydraulický výkon: 15 m 3 /h při obsahu sušiny ve vstupním kalu max.0,7 % - Max. látkové zatížení: 150 kg/h - Spotřeba flokulantu: 3-9 kg/t suš. - Obsah sušiny v zahuštěném kalu: 4-7% - Instalovaný příkon: 1,5kW Zásobní nádrž na síran železitý - Průměr nádrže 2,8 m - Výška nádrže 3,15 m - Užitný objem nádrže 15 m 3 Odvodňování vyhnilého kalu - Dekantační odstředivka typ: D2LLC30BHP dodavatel: CENTRIVIT spol. s r.o. - kapacita 4 m 3 /h, - produkce kalu 500kg suš./den, - vstupní sušina 2,5-4% - předpokládaná výstupní sušina 24±2% Plynojem - V=250 m 3 - Počet kusů 1 ks Projektovaný stav čistírny odpadních vod Počet obyvatel: Hlučín Darkovičky Pivovar Celkem EO EO 167 EO EO Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 17

18 Množství odpadních vod: Hlučín ( x 260 l/ob.d) m 3 /d Darkovičky (2 000 x 168 l/ob.d) 336 m 3 /d Pivovar 15 m 3 /d Denní množství Q d m 3 /d 209 m 3 /h 58,2 l/s Hodinové maximum Q max h 538 m 3 /h 149 l/s Maximální průtok Q max 283 m 3 /h 78,6 l/s Znečištění: Produkce BSK 5 : obyvatele ( x 60 g/d) kg/d pivovar (15 m 3 /d x 0,65 g/l) 10 kg/d Celkem BSK kg/d 240 mg/l Celkový dusík: obyvatelé ( x 11 g/d) 220 kg/d pivovar (15 m 3 /d x 115 g/m 3 ) 2 kg/d Celkem N celk 222 kg/d 44 mg/l Celkový fosfor: obyvatelé ( x 2,5 g/d) 50 kg/d pivovar (15 m 3 /d x 3 g/m 3 ) 0,05 kg/d Celkem P celk 50,05 kg/d 9,9 mg/l Současný stav čistírny odpadních vod Tabulka č. 2: Ukazatele současného stavu ČOV skutečnost za rok 2010 I. Parametry Stávající stav r EO obyvatel 7260 Q min m 3 /den 1891 Q max m 3 /den 2496 Q prům m 3 /den 2101 Tabulka č. 3: Ukazatele současného stavu ČOV skutečnost za rok 2010 II. Parametry Stávající stav r přítok Stávající stav r odtok BSK 5 kg/d CHSK Cr kg/d NL kg/d Nc kg/d Pc kg/d 13 5 Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 18

19 4.9.5 Výhledový stav čistírny odpadních vod Tabulka č. 4: Ukazatele projektovaného stavu I. Parametry Výhledový stav r EO obyvatel Q min m 3 /hod 66,8 Q 24 m 3 /hod 96,1 Q D m 3 /hod 126,7 Q h m 3 /hod 239,8 Q krit m 3 /hod 1 199,1 Tabulka č. 5: Ukazatele projektovaného stavu II Parametry Výhledový stav r BSK 5 kg/d 876,5 CHSK Cr kg/d 1 753,1 NL kg/d 803,5 Nc kg/d 160,7 Pc kg/d 36, Přehled producentů odpadních vod Seznam Fa (podniků) napojených na veřejnou jednotnou kanalizaci Všichni producenti odpadních vod uvedení pod bodem č. 1 č. 63 jsou svými odpadními vodami napojeni na veřejnou kanalizaci zakončenou ČOV Hlučín-Jasénky. 1. HSP Hlučínský pivovar Pode Zdi 148, Hlučín Předčištění: usazovací jímka s filtrací, odlučovač tuku (OT) fa ASIO Brno Zaústění do VK : L- DN 150 dl. 5,0 m Množství OV: Qd=6,6 m 3 /d, Qrok=2450 m 3 /r, Qvyp. = 2050 m 3 /r - vodoměr PV Zaměstnanci: počet:14, stravování: 70 jídel (kuchyň + jídelna) 2. Kasárna Petra Bezruče, PS 0710 Hlučín Opavská 29, Hlučín Předčištění: odlučovač tuku (OT) LAPOL T Zaústění do VK : PVC DN dl mm Množství OV: Qd=21,0 m 3 /d, Qrok = 7660 m 3 /r, Qvyp. =7660 m 3 /r - vodoměr 3. Marius Pedersen a.s. Divize Morava Markvartovická 1148, Hlučín Předčištění: odlučovač ropných látek (ORL) fa ASIO Brno- AS-TOP 85VF Vyústění do VK Bet.- DN dl.? m Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 19

20 Množství OV: Qd=1,2 m 3 /d, Qrok = 442 m 3 /r, Qvyp. =442 m 3 /r - vodoměr PV Zaměstnanci: počet: 50, stravování: 5 jídel (dovážka jídel + jídelna) VR k vypouštění : SoD k vypouštění: s VaK SoD odpady: Likvidace sami ŽP-538/2000/Za AUTOCENTRÁLA P.Drastík P1D,ČS SHELL Markvartovická 7, Hlučín Předčištění: ČOV ALFA 1.8/e (z myčky), odlučovač ropných látek (ORL) fa SEKOPROJEKT Trutnov GSOL-5/20 Zaústění do VK : L- DN 150 dl. 5,0 m Množství OV: Qd=1,2 m 3 /d, Qrok = 442 m 3 /r, Qvyp.=442 m 3 /r - vodoměr PV Zaměstnanci: počet: 8, stravování: ne 5. DISKONT PLUS Praha, Prodejna Cihelní 48, Hlučín Předčištění: Odlučovač tuku (OT) fa ASIO Brno-typ AS FAKU 2EO Zaústění do VK : PVC- DN 300 dl.108,0 m do Š 418 Množství OV: Qd=1,64 m 3 /d, Qrok = 600 m 3 /r, Qvyp.=580 m 3 /r - vodoměr PV Zaměstnanci: počet: 30, stravování: ne 6. Penzion Florian Gen. Svobody 273/2, Hlučín Předčištění: Ano, LT typ AS FEKU 2ER Vyústění do VK: přípojka, DN 200 Množství: Q d = m 3 /d, Q r = m 3 /r, Q vyp.= 0m 3 /r Zaměstnanci: stravování : ano (kuchyň + jídelna ) max. 200 jídel 7a. AUTOMOTOLAND v.o.s. koncesionář RENAULT Provozovna ul. Cihelní 44, Hlučín Předčištění: není Zaústění do VK: L- DN 150 dl. 5,0 m Množství OV: Qd=1,2 m 3 /d, Qrok = 442 m 3 /r, Qvyp. = 442 m 3 /r - vodoměr PV Zaměstnanci: počet:14, stravování: 70 jídel, (kuchyň + jídelna) 7b. AUTOMOTOLAND v.o.s. koncesionář RENAULT Provozovna ul. Rovniny 9, Hlučín Předčištění: není Zaústění do VK : K-DN 125 Množství OV: Qd=1,88 m 3 /d, Qrok = 688 m 3 /r, Qvyp. = 684 m 3 /r - vodoměr PV Zaměstnanci: počet: 5, stravování: 8. AUTOSALON SEAT-Vladimír Novák Cihelní 42, Hlučín Předčištění: ORL fa Sekoprojekt Trutnov GSOL 2/10 Vyústění do VK : ANO Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 20

Dodatek č. 4 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN. Aktualizace

Dodatek č. 4 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN. Aktualizace Dodatek č. 4 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN Aktualizace Duben/2013 Hlučín ZÁPIS Z REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU STOKOVÉ SÍTĚ A ČOV HLUČÍN- JASÉNKY V rámci aktualizace kanalizačního řádu stokové sítě a

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídá za kvalitu

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD ZTV Dolní Pěna - Velká strana

KANALIZAČNÍ ŘÁD ZTV Dolní Pěna - Velká strana KANALIZAČNÍ ŘÁD ZTV Dolní Pěna - Velká strana Prosinec 2014 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD ZTV Dolní Pěna Velká strana Majitel kanalizace: Obec Dolní Pěna 377 01 Jindřichův Hradec Provozovatel kanalizace: Obec Dolní

Více

Výpis z kanalizačního řádu splaškové kanalizace

Výpis z kanalizačního řádu splaškové kanalizace Výpis z kanalizačního řádu splaškové kanalizace Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu : - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou

Více

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu... 4 2.2 Cíle kanalizačního řádu...

Více

OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD

OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD ZPRACOVAL: CENTROPROJEKT a.s. Titulní list kanalizačního řádu Název obce a příslušné stokové sítě: Obec Petrůvka Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast

Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast Olomouc (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu -- v platném

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce DOLNÍ BOJANOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ /

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ / KANALIZAČNÍ ŘÁD / dále jen KŘ / Kanalizační řád je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek jsou stanoveny přípustné

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě Lázně Kynžvart

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě Lázně Kynžvart KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě Lázně Kynžvart OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) ČERVEN 2013 zak. č. 001-13 1 leden

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) září 2015 OBSAH 1. Titulní

Více

PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE

PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE KANALIZAČNÍ ŘÁD PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE VLASTNÍK A PROVOZOVATEL INFRASTRUKTURY: Obec Vodochody zastoupená starostou Václavem Aronem Průběžná 50 250 69 Vodochody Verze: 3/2014 Datum zpracování:

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA ( k.ú. Oskava, Nemrlov,Mostkov ) Zpracovatel kanalizačního řádu: Šumperská provozní

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce DAMBOŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce DAMBOŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce DAMBOŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu určená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

Kanalizační řád. stokové sítě města. HODONÍN a obce ROHATEC

Kanalizační řád. stokové sítě města. HODONÍN a obce ROHATEC Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín Kanalizační řád stokové sítě města HODONÍN a obce ROHATEC POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

Horní Rápotice. Název části obce

Horní Rápotice. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Horní Rápotice Číslo obce PRVKUK 107 Kód obce PRVKUK 0613.003.107.00 Kód obce (IČOB) 04396 (551589) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE ČERMNÁ pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod

KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE ČERMNÁ pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE ČERMNÁ pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod Zpracovala: R. Dvořák Schválil: Pare č. 1 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU srpen 2013 1.TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO

Více

IO B E C KOLEŠOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. Zpracováno v září roku 2011

IO B E C KOLEŠOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. Zpracováno v září roku 2011 IO B E C KOLEŠOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD Zpracováno v září roku 2011 dle vyhlášky číslo 428 / 2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274 / 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTYSE ČASTOLOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTYSE ČASTOLOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTYSE ČASTOLOVICE Červen 2016 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ Červen 2016 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Žírovice

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Žírovice KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Žírovice OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné kanalizace Valy oddílné splaškové stokové sítě

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné kanalizace Valy oddílné splaškové stokové sítě KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné kanalizace Valy oddílné splaškové stokové sítě OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Obec Velký Luh Velký Luh čp.22, 351 34 Skalná Identifikační číslo IČ:00883603 Dne

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Březen 2004

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě města Luby

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě města Luby KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě města Luby OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_060_01_15528 Název obce: Stařechovice Kód obce (IČOB): 590053 (590053) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

Obsah : 14.0 Přílohy 14.1 Situace kanalizace 1 : 1000

Obsah : 14.0 Přílohy 14.1 Situace kanalizace 1 : 1000 Obsah : 1.0. Titulní list 2.0. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu 3.0. Popis území 3.1. Charakter lokality 3.2.

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 (Leden 2015) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV zpracováno podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu březen 2004 OBSAH

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Rudíkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 586 Kód obce PRVK: 0614.013.586.00 Kód obce (IČOB): 14326 (591637) Číslo ORP3 (ČSÚ): 013 (6113) Název ORP3: Třebíč Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Okrouhlá

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Okrouhlá KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Okrouhlá OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE NEMOJOV

PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE NEMOJOV PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE NEMOJOV Zpracovatel: Ing. Pavel Ott odborný zástupce provozovatele Červen 2014 Údaje o vodohospodářském díle Majitel kanalizace: Obec Nemojov IČ: 00278165 Provozovatel kanalizace:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD pro veřejnou kanalizaci obce Libějovice

KANALIZAČNÍ ŘÁD pro veřejnou kanalizaci obce Libějovice KANALIZAČNÍ ŘÁD pro veřejnou kanalizaci obce Libějovice (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Únor 2013

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015 (Leden 2016) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro veřejnou kanalizaci Z Á B O Ř Í

KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro veřejnou kanalizaci Z Á B O Ř Í KANALIZAČNÍ ŘÁD pro veřejnou kanalizaci Z Á B O Ř Í - 1-1. TITULNÍ LIST Majitel veřejné kanalizace: Obec Záboří, okr. Strakonice Provozovatel kanalizace: Zpracovatel KŘ : Obec Záboří, okr. Strakonice Obec

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Kanalizační řád. stokové sítě města KORYČANY

Kanalizační řád. stokové sítě města KORYČANY Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín Kanalizační řád stokové sítě města KORYČANY POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA UNHOŠŤ, MÍSTNÍ ČÁSTI NOUZOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA UNHOŠŤ, MÍSTNÍ ČÁSTI NOUZOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA UNHOŠŤ, MÍSTNÍ ČÁSTI NOUZOV říjen 2012 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 5 2.1 Vybrané povinnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města Strážnice POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky

ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2880/13/ZPR/Kal V Sušici dne 5.12.2013 Spisov á značka: 2759/13/ZPR/Kal

Více

Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 581 m n.m..

Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 581 m n.m.. A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Bohdalec Číslo obce PRVK: 682 Kód obce PRVK: 0615.015.682.00 Kód obce (IČOB): 00602 (595284) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE DÍLY pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod

KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE DÍLY pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE DÍLY pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod Zpracovala: Ing. Eva Gožďálová Schválil: Pavel Morysek Pare č. 4 červen 2016 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1.TITULNÍ

Více

OBCE RAČICE - PÍSTOVICE

OBCE RAČICE - PÍSTOVICE Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Brněnská 13, 682 01 Vyškov IČ: 49454587 KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné kanalizace OBCE RAČICE - PÍSTOVICE září 2014 Investor: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Schválil:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Určice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Určice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Určice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_064_01_17472 Název obce: Určice Kód obce (IČOB): 590126 (590126) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce TVAROŽNÁ LHOTA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce TVAROŽNÁ LHOTA Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce TVAROŽNÁ LHOTA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VLČICE

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VLČICE Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Vlčice strana 20 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VLČICE červen 2009 Kanalizační

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace obce KOUTY NAD DESNOU

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace obce KOUTY NAD DESNOU Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce KOUTY NAD DESNOU červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 64 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

Nová Cerekev. Název části obce

Nová Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Nová Cerekev Číslo obce PRVKUK 407 Kód obce PRVKUK 0613.010.407.00 Kód obce (IČOB) 10501 (548456) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD obce Lično

KANALIZAČNÍ ŘÁD obce Lično KANALIZAČNÍ ŘÁD obce Lično (podle zákona č. 274/2001 Sb.,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Červen 2015 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu NOVÁ HLÍNA (město Třeboň) prosinec 2012 výtisk č. 4 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Třeboň Kanalizační stoky

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce MÍROV

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce MÍROV Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mírov strana 21 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce MÍROV červen 2009 Kanalizační

Více

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO OBCE. 17. února 2011

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO OBCE. 17. února 2011 KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO OBCE 17. února 2011 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Případová studie obec Horušany Ing. Jaroslava Roskotová Zadání vypracování studie 1) V územním plánu je určený prostor pro obecní

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016 (Leden 2017) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

OBEC Banín KANALIZAČNÍ

OBEC Banín KANALIZAČNÍ OBEC Banín KANALIZAČNÍ ŘÁD Listopad 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ obce Loděnice Vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu: Obec Loděnice Husovo náměstí čp.4 267 12 Loděnice u Berouna Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Zpracovatel

Více

stokové sítě obce ŽAROŠICE

stokové sítě obce ŽAROŠICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce ŽAROŠICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Strana/celkem stran: 2/36 Vydání č.: 4 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu statutárního města Ostrava.

Více

VODOVODY spol.s r.o. Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl

VODOVODY spol.s r.o. Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl VODOVODY spol.s r.o. Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl KANALIZAČNÍ ŘÁD PRO kanalizaci BUČINA listopad 2011 Obsah kanalizačního řádu: 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 1 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK. Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová

INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK. Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová DNEŠNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD U DOMÁCNOSTÍ Splaškové vody jsou odpadní vody z domácností, tj. vody

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchdol Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_020_01_15912 Název obce: Suchdol Kód obce (IČOB): 590088 (590088) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

A. OBEC Velká Bíteš B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Velká Bíteš B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Velká Bíteš Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 673 Kód obce PRVKUK 0615.014.673.00 Kód obce (IČOB) 17821 (596973) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61141 Název POU Velké Meziříčí

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE. Častolovice.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE. Častolovice. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE Častolovice. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

Salačova Lhota. Název části obce

Salačova Lhota. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Salačova Lhota Číslo obce PRVKUK 357 Kód obce PRVKUK 0613.009.357.00 Kód obce (IČOB) 14593 (548731) Číslo ORP (ČSÚ) 009 (6109) Název ORP Pacov Kód POU (ČSÚ) 61091 Název POU Pacov

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Polkovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Polkovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Polkovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_034_01_12548 Název obce: Polkovice Kód obce (IČOB): 516899 (516899) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 720 Kód obce PRVK: 0615.015.720.00 Kód obce (IČOB): 16156 (596868) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou Kód

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rybníček Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rybníček Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rybníček Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7112_008_03_17374 Název obce: Újezd Kód obce (IČOB): 505501 (505501) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1902 (7112)

Více

K a n a l i z a č n í ř á d A š

K a n a l i z a č n í ř á d A š K a n a l i z a č n í ř á d A š pro veřejnou kanalizaci Aš, Mokřiny, Krásná, Podhradí Počet výtisků: 8 Číslo výtisku: Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do kanalizace

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Daskabát. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Daskabát. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Daskabát Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_007_01_02476 Název obce: Daskabát Kód obce (IČOB): 552445 (552445) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Třešť Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 222 Kód obce PRVKUK 612.5.222. Kód obce (IČOB) 1776 (58832) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6153 Název POU Třešť Členění obce Úplný

Více

Obec Olšany. Kanalizační řád. Obec Olšany. Provozovatel: Olšany, Olšany 66, 683 01 Rousínov IČ: 00368067. Ing. Tomáš Reli.

Obec Olšany. Kanalizační řád. Obec Olšany. Provozovatel: Olšany, Olšany 66, 683 01 Rousínov IČ: 00368067. Ing. Tomáš Reli. Obec Olšany Kanalizační řád Provozovatel: Obec Olšany Olšany, Olšany 66, 683 01 Rousínov IČ: 00368067 Vypracoval: Ing. Tomáš Reli Datum: září 2015 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Žirovnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 437 Kód obce PRVKUK 0613.010.437.00 Kód obce (IČOB) 19715 (549231) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61103 Název POU Počátky

Více