Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o."

Transkript

1 Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN Aktualizace Prosinec/2011 Hlučín Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 1

2 OBSAH 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU ÚČEL KANALIZAČNÍHO ŘÁDU VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU POPIS ÚZEMÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY ODPADNÍ VODY TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ A ČOV ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA KANALIZAČNÍ SÍTĚ VÝČET ODLEHČOVACÍCH KOMOR A JEJICH ROZMÍSTĚNÍ Kmenové povodí A (přítok na ČS 1) Kmenové povodí B (přítok na ČS 2) Kmenové povodí C (přítok na ČS 3) Kmenové povodí D (přítok na ČS5) VYÚSTĚNÍ STOK VÝTLAČNÉ ŘADY (STOKY) Z ČERPACÍCH STANIC VYPÍNACÍ ŠACHTA UVEDENÍ DŮLEŽITÝCH OBJEKTŮ NA KANALIZACI A JEJICH PARAMETRY Čerpací stanice č. 1 Moravská Čerpací stanice č Čerpací stanice č Čerpací stanice č PŘEHLED MALÝCH DOMOVNÍCH ČOV V OBCI ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD JASÉNKY Základní údaje Základní parametry hlavních objektů ČOV Projektovaný stav čistírny odpadních vod Současný stav čistírny odpadních vod Výhledový stav čistírny odpadních vod PŘEHLED PRODUCENTŮ ODPADNÍCH VOD Seznam Fa (podniků) napojených na veřejnou jednotnou kanalizaci VODOPRÁVNÍ POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU V MÍSTĚ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH RECIPIENTECH SEZNAM LÁTEK, JEJICHŽ VNIKNUTÍ DO KANALIZACE MUSÍ BÝT ZABRÁNĚNO NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE SOUČASNÁ ZÁSTAVBA VÝHLEDOVÁ ZÁSTAVBA PŘEDČISTICÍ ZAŘÍZENÍ ZPŮSOB A ČETNOST MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ OV VŠEOBECNĚ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO VOD POVRCHOVÝCH MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO STOKOVÉ SÍTĚ (ZNEČIŠŤOVATELÉ) OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVARIJÍCH KANALIZACE OPATŘENÍ PŘI PORUŠE (HAVÁRII) NA VLASTNÍM ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ KANALIZACE OPATŘENÍ PŘI HAVARIJNÍM ÚNIKU ZNEČIŠTĚNÍ ZPŮSOBENÉM UŽIVATELI KANALIZACE Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 2

3 11 SEZNAM ORGÁNŮ, KTERÝM SE HLÁSÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V PROVOZU KANALIZACE ZPŮSOB KONTROLY DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STAVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM AKTUALIZACE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU MAPOVÁ PŘÍL. S VYZNAČENÍM DRUHU KANALIZACE A ROZSAHU SPRAVOVANÉ KANALIZACE SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY, POUŽITÉ PODKLADY Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 3

4 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Název obce a příslušné stokové sítě Hlučín Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě: - Sběrač A: /1 - Sběrač B: /2 - Sběrač C: /3 - Sběrač Rovniny: /4 - Sběrač Rovniny II: /5 - Stoková síť 1-Hlučín: /6 - Stoková síť 2-Hlučín: /7 Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod: - ČOV Hlučín: /1 Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě pro veřejnou potřebu města Hlučín, s vyústěním do příkopů a místních vodotečí. Vlastník kanalizace : VaK Hlučín, s.r.o. Identifikační číslo : Sídlo : Ostravská 124/18, Hlučín Provozovatel kanalizace : VaK Hlučín, s.r.o. Identifikační číslo : Sídlo : Ostravská 124/18, Hlučín Zprac. kanal. řádu : VaK Hlučín, s.r.o. /Ing. Roupcová Datum zpracování : 11/2011 Záznamy o platnosti kanalizačního řádu: Kanalizační řád byl schválen dle 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu Městský úřad Hlučín, Odbor životního prostředí a komu. služeb: č.j...ožpaks/122/2006/gr...ze dne Schválení dodatku ke kanalizačnímu řádu-aktualizace: č.j...ze dne razítko a podpis schvalujícího úřadu Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 4

5 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Kanalizační řád stanovuje podmínky, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými legislativními předpisy tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy: - Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění z.č. 76/2006 Sb. - vyhláška č. 428/2001 Sb., ve znění vyhl.č. 146/2004 Sb. a vyhl.č. 515/2006 Sb - zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, vč. změn z.č. 20/2004 Sb. 2.1 Účel kanalizačního řádu Kanalizační řád vytváří právní podstatu pro užívání stokové sítě a tím umožňuje producentům odpadních vod co nejhospodárněji odvádět odpadní vody a současně vymezuje podmínky pro vypouštění odpadních vod tak, aby: - byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu - nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod - nebyla negativně ovlivňována funkce ČOV - nebyla ohrožena funkce, stav a životnost stokového systému a odpadní vody byly - odváděny plynule a bezpečně Kanalizační řád vychází z požadavků vodoprávního úřadu a technických možností kanalizace ve městě Hlučín a určuje znečišťovatelům nejvyšší přípustnou míru znečištění a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace, dále stanovuje látky, které nejsou odpadními. 2.2 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu - Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 z.č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím dle 33, 34 a 35 z.č. 274/2001 Sb. - Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace. - Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 5

6 - Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. - Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem. - V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy ( 18 zákona č. 274/2001 Sb.) 3 POPIS ÚZEMÍ 3.1 Charakteristika lokality Město Hlučín leží na úpatí Hlučínské pahorkatiny nad širokou nivou řeky Opavy. Město patří k přirozeným centrům bývalého opavského okresu. Svými téměř obyvateli se řadí do kategorie středně velkých měst. Katastrální výměra je ha. V historii byly k městu připojovány a opět oddělovány menší obce. V současnosti Hlučín zahrnuje také městské části Bobrovníky a Darkovičky. Místní části nejsou urbanisticky propojené a tvoří samostatné sídelní útvary. V případě místní části Bobrovníky a Darkovičky se jedná o vesnickou zástavbu situovanou ve vzdálenosti cca 1,5 až 2,0 km od městského sídelního útvaru Hlučín. 3.2 Odpadní vody Do jednotné kanalizace obce Hlučín přitékají splaškové odpadní vody z obytné zástavby, vybavenosti obce a z několika podnikatelských subjektů. Odpadní vody technologické - průmyslové do kanalizace obce nejsou vypouštěny. Jednotnou kanalizací odtékají rovněž vody srážkové a povrchové vody (vody ze zpevněných ploch a komunikací) a rovněž vody podzemní a drenážní, vznikající v zastaveném území. Tato kanalizace je zakončena mechanicko - biologickou ČOV. Zdroje vod přitékajících do kanalizace: a) z bytového fondu (trvale bydlící obyvatelstvo) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Část těchto vod je čištěna na obecní ČOV, část občanů vypouští své odpadní vody předčištěné v biolog. septicích nebo domovní ČOV do jednotné kanalizace zakončené dvěma kanalizačními výustěmi do toku Jasnénka (VO7, VO8). Objekty, které na kanalizaci nejsou napojeny, mají vlastní kapacitní, akumulační jímku (žumpu) s vývozem zachycených odpadních vod. Vyvážení žump si zajišťují jednotliví majitelé sami oprávněnou firmou. b) Ze zařízení občansko - technické vybavenosti a ÚSP - jsou odpadní vody rovněž splaškového charakteru a jsou čištěny na obecní mechanicko-biolog. ČOV. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 6

7 c) Z podnikatelské činnosti (přehled subjektů ad ) - jsou obecně dvojího druhu: - odpadní vody splaškové (předčištění v ČOV nebo akumulace v žumpách) - odpadní vody technologické (z vlastní výrobní činnosti) - v současné době nejsou do kanalizace vypouštěny. 4 TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ A ČOV Soustavná veřejná kanalizace města Hlučína byla budována od počátku minulého století a byla postupně bez ucelené vodohospodářské koncepce doplňována a rozšiřována. Kanalizace města Hlučín (stoková síť a ČOV) byla řešena v PD a budována etapovitě. Základní páteř celého systému ve městě Hlučín tvoří sběrače: - povodí sběrače A ukončené na ČS 1; - povodí sběrače B ukončené na ČS 2 (v areálu ČOV); - povodí sběrače C ukončené na ČS 3 (a zaústěné do ČS 1) a - nově vybudované povodí sběrače D- Rovniny ukončené na ČS 5 Celková délka kanalizační sítě činí 44 km. Na kanalizační síti je vybudováno 13 odlehčovacích komor. Odlehčení jsou zaústěna do místních vodotečí Jasénka a Vařešina. Výustní objekty odlehčovacích komor jsou vyznačeny v příloze provozního řadu. Na kanalizační síti se nacházejí dvě volné výustě, kde občané vypouští své odpadní vody předčištěné v biologických septicích nebo domovní ČOV. V roce byl vybudován nový kanalizační sběrač D v délce 1,75 km, dále došlo k postavení čerpací stanice, z nichž jsou odpadní vody čerpány výtlačným řadem do sběrače, který zajistí transport odpadních vod na ČOV Hlučín, kde je zajištěná jejich důsledná likvidace. Celkový počet domovních ČOV je 11 (vyjma Malánek). 4.1 Základní hydrologické údaje V rámci generelu byla stoková síť zatížena pro intenzitu deště 156,0 l/s/ha při periodicitě 0,5. Klimatické poměry Klima dané oblasti je určováno dlouhodobým režimem počasí podmíněným energetickou bilancí, atmosférickou cirkulací, charakterem aktivního povrchu a lidskou činností. Dle Quitta (1971) náleží vymezená oblast do mírně teplé oblasti MT 10:dlouhé léto, krátké teplé a mírně suché jaro s podzimem, krátká mírně teplá a velmi suchá zima s mírným trváním sněhové pokrývky. Charakteristiky Počet letních dnů T max = 25 C Počet mrazových dnů Tmin 0,1 C Počet ledových dnů T max 0,1 C Prům. teplota v lednu -2 až -3 C Prům teplota v červenci 17 až 18 C Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 7

8 Počet dnů se srážkami 1 mm 100 až 120 Srážkový úhrn celkem v mm Počet dnů se sněh. pokrývkou Průměrný měsíční úhrn srážek v období v nejbližší měřící stanici Starý Bohumín. Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Srážky (mm) Charakteristika kanalizační sítě Povodí stoky A - má severojižní orientaci a začíná sídlištěm OKD a končí v jižní části města na ČS 1 pod zástavbou RD na ulici Moravská. Do zájmového území povodí náleží i centrum města. Povodí zahrnuje celkem 6 odlehčovacích komor, které odvádí přívalové vody do místních vodotečí (příkopy, tok Vařešinka). Povodí stoky B - zabírá jihovýchodní prostory města. Odvádí odpadní vody ze zástavby rodinných domů, sídliště včetně občanské vybavenosti a prostory technického parku města z východní části lokality. Kmenová stoka B je zaústěna na ČS 2, která se nachází v areálu ČOV. Povodí zahrnuje celkem 4 odlehčovacích komor. Povodí stoky C - je nejmenší a zabírá jihozápadní pozice města. Začíná vojenským útvarem a přes ulici Na krásné vyhlídce a Dlouhoveskou směřuje k pozici ČS 3. Výtlačné potrubí DN 200 je zaústěno do KŠ před mokrou jímku ČS 1, která transportuje odpadní vody výtlakem DN 300 na ČOV. Povodí zahrnuje celkem 2 odlehčovacích komory Povodí stoky D - splašková kanalizace odvádí odpadní vody z ulic Rovniny, Na Závodí a Boční výhledově část ulice Okrajová. Stoka D je zaústěna na ČS 5, kde jsou odpadní vody čerpány výtlačným řádem do sběrače B na ulici U vodárny, který zajišťuje transport odpadních vod na ČOV Hlučín, kde je zajištěna jejich důsledná likvidace viz příloha č.2). Dešťové vody nad hodnotu kritického deště jsou odlehčeny přes objekt ČS 5 do recipientu Jasénky. Povodí zahrnuje celkem 1 odlehčovací komoru. Pozn. Přehled sběračů a stok viz situační schéma. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 8

9 4.3 Výčet odlehčovacích komor a jejich rozmístění Odlehčovací komory jsou členěny podle jednotlivých povodí (dle ČS 1, 2, 3 a 5) a jejich celkový počet je 13. Mimo klasické OK je prováděno odlehčení některých stok přelivy v šachtě (viz příloha č. 1) Kmenové povodí A (přítok na ČS 1) V této lokalitě sběračů A X až AXVIII je vybudováno celkem 6 odlehčovacích komor ozn.ok-1a až OK- 6A. Provozovatel zajistil zaměření jednotlivých OK a detaily jsou součástí přílohy č. 2.4 tohoto KŘ. Odlehčovací komora OK - 1A - Umístěna na soutoku stok AXVII a XVIII na ul. Moravské, před ČS 1. Kóta přepadové hrany je 231,04 m n.m. V OK lze uzavřením KŠ zamezit přítok do ČS 1. Odlehčení je do příkopu a posléze do toku Vařešinka. Odlehčovací komora OK - 2A - Umístěna na soutoku stok AXV a XVI na ul. Hrnčířské (u SOU). Kóta přepadové hrany je 232,73 m n.m. Odlehčení je do společných OS a posléze do toku Vařešinka. Odlehčovací komora OK - 3A - Umístěna na soutoku stok AVIII u Zámečku (autobusové nádraží). Kóta přepadové hrany je 232,89 m n.m. Odlehčení je do společných OS a posléze do toku Vařešinka. Odlehčovací komora OK - 4A - Umístěna na soutoku stok AX ul. Opavská (u domu č.p. 10/772. Kóta přepadové hrany je 233,90 m n.m. Odlehčení je do příkopu a posléze do toku Vařešinka. - Odlehčovací komora OK - 5A - Umístěna na soutoku stok AXII (AXII-1). na ul. B. Němcové. Kóta přepadové hrany je 240,20 m n.m. Odlehčení je do příkopu a posléze do toku Vařešinka. Odlehčovací komora OK - 6A - Umístěna na soutoku stok AXI v křižovatce ul. P.Bezruče a ČSA. Kóta přepadové hrany je 247,62 m n.m. Odlehčení je do drážního příkopu Kmenové povodí B (přítok na ČS 2) V této lokalitě sběračů B I až BVI jsou vybudovány celkem 4 odlehčovací komory ozn. OK-0B až OK- 3B. Provozovatel zajistil zaměření jednotlivých OK a detaily jsou součástí přílohy č. 2.4 tohoto KŘ. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 9

10 Odlehčovací komora OK - 1B - Umístěna na konci stoky (sběrače) BVI před ČOV. Odlehčení do obtokové stoky ČOV (asi Š13) a následně do otevřeného příkopu a posléze do toku Jasénka. Odlehčovací komora OK - 2B - Umístěna na soutoku stok BII a BIV na ul. Okrajové. Kóta přepadové hrany je 229,24 m n.m. Odlehčení je do společné odlehčovací stoky a poté do toku Jasénka. Odlehčovací komora OK - 3B - Umístěna na soutoku stok BII a BII-1 na ul. Roviny (u SmVaK). Kóta přepadové hrany je 231,73 m n.m. Odlehčení je do toku Jasénka. Odlehčovací komora OK - 4B - Umístěna na soutoku stok BI a BI-1, na ul. Ostravské (u Hudečka). Kóta přepadové hrany je 232,36 m n.m. Odlehčení je do toku Jasénka Kmenové povodí C (přítok na ČS 3) V této lokalitě stok CXX až CXXIV jsou vybudovány 2 odlehčovací komory ozn. OK-1C až OK- 2C. Provozovatel zajistil zaměření jednotlivých OK a detaily jsou součástí přílohy č. 2.4 tohoto KŘ. Odlehčovací komora OK - 1C - Umístěna na soutoku stok CXX a CXXII na ul. Dlouhoveské (u ÚSP). Kóta přepadové hrany je 218,24 m n. m. Odlehčení je do příkopu a posléze do toku Vařešinka. Odlehčovací komora OK - 2C - Umístěna na soutoku stok CXX na ul. Promenádní a Růžové. Kóta přepadové hrany je 226,89 m n.m. Odlehčení je do společné odlehčovací stoky a posléze do toku Vařešinka Kmenové povodí D (přítok na ČS5) Odlehčovací komora OK 1D - Umístěna na konci stoky D na ul. Rovniny a Okrajová. Odlehčení je do odlehčovací stoky a posléze do toku Jasénka. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 10

11 4.4 Vyústění stok 1. Kanalizace napojena na ČOV VO1 - Profil DN Materiál beton - Recipient místní vodoteč Jasénky (Povolení k vypouštění Rozhodnutí č.j. MSK /2009 z , změněno rozhodnutím č.j MSK 34239/2011 z , změněno rozhodnutím č.j. MSK /2011 z platnost do ). 2. Kanalizace s volnou výustí zástavba napojena na kanalizaci končící VO 8 je z větší části napojena na novou kanalizaci D ústící na ČS5, kde jsou odpadní vody čerpány výtlačným řádem do sběrače B na ulici U vodárny, který zajišťuje transport odpadních vod na ČOV Hlučín, kde je zajištěna jejich důsledná likvidace. Po dopojení zbylé zástavby, bude společnost VaK Hlučín žádat o změnu rozhodnutí-povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizačních výustí do vod povrchových s tím, že bude zrušena VO8 a tato kanalizace bude pouze dešťová. VO7 - Profil DN Materiál PVC - Recipient místní vodoteč Jasénka VO8 - Profil DN Materiál kamenina - Recipient místní vodoteč Jasénka (Povolení k vypouštění - Rozhodnutí č.j. OŽPaKS/2699/2509/05/Gr z , prodlouženo rozhodnutím č. j. HLUC-49147/2010/OŽPaKS/CH z ). 3. Výusť dešťové kanalizace Jedná se o celkem o 16 výustních objektů většinou z odlehčovacích VO2: z odlehčovací komory OK 1-B VO3: z odlehčovací komory OK 2-B VO4: z dešťové kanalizace VO5: z odlehčovací komory OK3-B došlo k zafoukání kanalizace VO6: z odlehčovací komory OK 4-B VO9: z odlehčovací komory OK 1-A VO10: z čerpací stanice 3 VO11: z odlehčovací komory OK 1-C VO12: z odlehčovací komory OK 2-C, OK 2-A, OK 3-A VO13 z odlehčovací komory OK 4-A VO14: z odlehčovací komory OK 5-A VO15: z odlehčovací komory OK 6-A Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 11

12 VO16: z dešťové kanalizace Domova důchodců Hlučín, Vodohospodářské rozhodnutí RŽP 1920/02/Li-231.2, Místo vypouštění: tok Vařešinka, ČHP VO 17: z odlehčovací komory OK 1-D Recipientem jsou bezejmenné přítoky vodních toků Jasénka a Vařešinka. 4.5 Výtlačné řady (stoky) z čerpacích stanic ČS 1 (ul. Moravská) materiál ocel světlost DN 300 zaústění (ukončení) do napojovací šachty na ČOV Celková délka 740 m ČS 2 (na ČOV) materiál ocel světlost DN 200 zaústění (ukončení) do napojovací šachty na ČOV Celková délka 25 m ČS 3 (ul. Celní) materiál ocel světlost DN 200 zaústění (ukončení) do napojovací šachty na ČOV Celková délka 570 m ČS5 (ul. Rovniny) materiál PE světlost DN 90 zaústění (ukončení) do sběrače B na ul. U vodárny Celková délka 130 m 4.6 Vypínací šachta 1) Vypínací šachta na ČOV - umožňuje obtok ČOV a regulaci přítoku na ČOV pomocí kanálového šoupátka se stojanem viz schéma ČOV. Je umístěna na konci sběrače BVI a navazuje na přítokový žlab hrubého předčištění před ČS 2, umístěné na ČOV Hlučín. Odlehčovací stoka O1 DN 400 je zaústěna přes šachtu Š13 do obtoku a odtoku z ČOV s výustním objektem V1 do otevřeného příkopu a následně do toku Jasénka. Tento se bezprostředně vlévá do řeky OPAVY. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 12

13 4.7 Uvedení důležitých objektů na kanalizaci a jejich parametry Na stokové síti jsou vybudovány celkem čtyři ČS (ozn. ČS 1, 2, 3 a 5). Tři jsou umístěny přímo na stokové síti a jedna je v areálu ČOV. Zajišťují přečerpání všech odpadních vod splaškových vod z města na ČOV Hlučín Čerpací stanice č. 1 Úkolem čerpací stanice č. 1 je čerpat odpadní vody ze sběrače A přes Vinohradský kopec do ČOV. Vlastní čerpací stanice je vybavena dvěma ponornými čerpadly. Čerpadlo WILO FA 10.94E-318mm+HC20.1-4/30G(M1) 20kW a čerpadlo FLYGT CP HZT (M2) 22 kw, umístěnými v odpadní vodě v čerpací jímce. Nad každým čerpadlem je otvor s poklopem. Čerpadla jsou umístěna na vodících tyčích a k jejich zvedání slouží ruční kočka s kladkostrojem. Na samostatných výtlacích DN 200 od obou čerpadel jsou zpětné klapy a šoupata, ovládaná ručním kolem ze stojanů. Za šoupaty se výtlaky DN 200 spojují do společného potrubí DN 300. V případě potřeby lze obě větve samostatně uzavřít nožovými šoupátky /1/,/2/ ovládanými prodloužením s ručním kolem z místnosti čerpací stanice. V objektu čerpací stanice č. 1 je v otevřeném žlabu umístěn lapač štěrku, tvořený plechovou nádobou, která se vyklízí ruční kočkou s kladkostrojem o nosnosti kp se zdvihem 5 m. Za lapačem štěrku jsou umístěny ručně stírané česle o velikosti průlin 6 cm. Dojde-li v čerpací stanici k poruše nebo havárii, začne odpadní voda stoupat až na kótu 231,4 m a pak přepadat do odlehčení. Proti zapínací hladině chodu obou čerpadel začne odpadní voda přepadat do odlehčení až při stoupnutí hladiny o 0,65m. Pokud by bylo nutno obtokovat celou ČOV, uzavře obsluha kanálové šoupě na potrubí DN 300, které dopravuje odpadní vodu do čerpací stanice č. 1. Betonová šachta dešťové vyústě je s uzavíratelným poklopem Čerpací stanice č. 2 Přečerpává odpadní vody ze sběrače B do soutokové šachty před ČOV. Čerpací stanice č. 2 je v areálu ČOV a je vybavena dvěma ponornými čerpadly stejného typu FA10.62E (1M1,2M1) umístěnými v odpadní vodě v čerpací jímce. Nad každým čerpadlem je otvor s poklopem. Čerpadla jsou umístěna na vodících tyčích a k jejich zvedání slouží ruční kočka s kladkostrojem. Na samostatných výtlacích DN 150 od obou čerpadel jsou kulové zpětné klapy a nožové šoupáky DN 150 /7/,/8/ ovládaná prodloužením s ručním kolem z místnosti čerpací stanice. Za nožovými šoupáky se výtlačné potrubí DN 150 spojuje do společného potrubí DN 200. V čerpací stanici je i odbočka s nožovým šoupákem DN 150 /9/ pro vypouštění a odkalování výtlaku. Na výtlačném potrubí, mimo čerpací stanici, je umístěna vodoměrná šachtice s průtokoměrem Krone DN 200, pro měření okamžitého průtoku v l/s, a celkového množství odpadní vody v m 3. Součástí čerpací stanice č. 2 je i lapák štěrku a ručně stírané česle o šířce průlin 3 cm. Před čerpací stanicí je vypínací a odlehčovací komora s přelivnou hranou na kótě 229,92 m n.m., kanálovým šoupětem 11 se stojanem a ručním kolem lze ve vypínací a odlehčovací komoře uzavřít přítok DN 300 do čerpací stanice. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 13

14 4.7.3 Čerpací stanice č. 3 Vtékají do ní odpadní vody ze sběrače C. Protékají lapákem štěrku a hrubými česlemi o šířce průlin 3 cm. V čerpací stanici č. 3 jsou umístěny: 1 ks čerpadla 100GFHU SZ a 1 ks čerpadla 100GMFU TT-01. Přítokové potrubí z PVC je DN 400. Výtlačná potrubí z čerpadel DN 100 se spojují do výtlačného potrubí DN 200 zaústěného do šachty před odlehčovací komorou na sběrači A a jsou čerpány spolu s odpadními vodami ze sběrače A čerpadly v čerpací stanici č Čerpací stanice č. 5 ČS č. 5 přečerpává odpadní splaškové vody, které jsou svedeny do ČS příslušnou kanalizační sítí. Do čerpací stanice je napojena splašková kanalizace z ulic Na Závodí, Rovniny, výhledově část ulice Okrajová. Z ČS 5 jsou odpadní vody čerpány výtlačným řádem do sběrače B na ulici U vodárny, který zajišťuje transport odpadních vod na ČOV Hlučín, kde je zajištěna jejich důsledná likvidace. Dešťové vody nad hodnotu kritického deště jsou odlehčeny přes objekt ČS 5 do recipientu Jasénky. Vlastní čerpací stanice je vybavena dvěma ponornými čerpadly. Čerpadla Hidrostal (M1,M2) typ: C0CQ-RL1+CNBA2-GSEQ+NW1AO-10-3kW, umístěnými v odpadní vodě v čerpací jímce. Nad čerpadly je otvor s poklopem. Čerpadla jsou umístěna na vodících tyčích a k jejich zvedání slouží ruční kočka s kladkostrojem. Na samostatných výtlacích DN 80 od obou čerpadel jsou zpětné klapy a šoupata, ovládaná ručním kolem. Za šoupaty se výtlaky DN 80 spojují do společného potrubí DN 80. V případě potřeby lze obě větve samostatně uzavřít nožovými šoupátky ovládanými ručním kolem. V objektu čerpací stanice č. 5 je na přítoku DN400 do čerpací stanice osazen česlicový koš s průlinami 30mm, který zachycuje hrubé nečistoty. Ke zvedání česlicového koše slouží ruční řetězový kladkostroj. 4.8 Přehled malých domovních ČOV v obci Tabulka č. 1: přehled malých domovních ČOV na území města Hlučín (vyjma oblasti Malánky) Parc. č. Typ Recipient 3956 SILT S/STANDARD JASÉNKA 3139/15 SEPTIK A KOŘENOVÁ ČOV JASÉNKA 3687/2 DČS E5-BF JASÉNKA 3676 BIO CLEANER BC4 JASÉNKA 3197 DČS D5 JASÉNKA 2613 BIO CLEANER BC4 JASÉNKA 4300/1 EKOL 0,5 JASÉNKA 2906/1 BIO CLEANER BC4 JASÉNKA 3675/5 DČS V-1 JASÉNKA 3900/24 SILT 3 ZEMNÍ FILTR 3673/2 DČS S-5E ZEMNÍ FILTR Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 14

15 4.9 Čistírna odpadních vod Jasénky Základní údaje Původní ČOV pro Hlučín byla uvedena do provozu v roce První rekonstrukce ČOV proběhla v roce 1994, do zkušebního provozu byla uvedena v roce 1995 a do trvalého v roce Druhá rekonstrukce ČOV byla zahájena v roce 2010 a do zkušebního provozu byla uvedena v roce Stavba byla spolufinancována prostředním Evropské unie z Fondu soudržnosti a z rozpočtu ČR prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Čistírna odpadních vod byla navržena a je koncipována jako mechanicko-biologická s technologií aktivace s nitrifikací, denitrifikací a novou regenerací kalu. Základní schéma ČOV je uvedeno v příloze č. 3. Po rekonstrukci je ČOV Hlučín je připravena přijmout a zpracovat zvýšené látkové a hydraulické zatížení, které souvisí s postupným napojováním okolních obcí a lokalit na kanalizační soustavu a čerpací stanice splaškových odpadních vod. Čistírna odpadních vod čistí splaškové odpadní vody z města Hlučín. Mimo odpadní vody, které na ČOV přitékají kanalizací, přiváží se sem i odpadní vody ze septiků a žump Základní parametry hlavních objektů ČOV Strojně stírané česle - Typ SČČ-VM500x1100/900x10s/70 - Šíře průlin v česlích 10 mm. - Dvě ruční hradítka před a za česlemi umožňují uzavřít průtok odpadní vody přes česle. Ručně stírané česle - Výška 0,7 m, šířka 0,6 m, šíře průlin 20 mm. - Jsou umístěny ve žlabu na obtoku strojních česlí. Odpadní voda jimi protéká jen při zanesení česlí a vzdutí odpadní vody v přívodním žlabu Lapák písku - OLPS 02 o průměru 3,6 m - Q max =130 l/s - Účinná plocha 10,17 m 2 - Počet kusů 1ks Usazovací nádrž - Šířka 6m - Délka 15m - Hloubka vody 3m - Objem 270 m 3 - Plocha usazovací nádrže 90 m 2 - Hydraulická účinnost 42 % - Počet kusů 1ks Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 15

16 Aktivace - Parametry denitrifikační nádrže: - Parametry nitrifikační nádrže: - Parametry regenerační nádrže: délka 19m šířky 4,5m hloubky 4,3m objem 375 m 3 počet nádrží 2 ks celkový objem 750 m 3 délka 19m šířky 4,5m hloubky 4,3m objem 375 m 3 počet nádrží 2 ks celkový objem 750 m 3 délka 11,45 m šířky 9,3 m hloubky 5,4 m objem 375 m 3 počet nádrží 1 ks Dosazovací nádrže DN II. - Průměr nádrže 18m - Hloubka nádrže 3,63 m - Plocha 210 m 2 - Objem 763 m 3 - Maximální průtok (Qv+Rk) 305 m 3 /h - Doba zdržení 2,5 h - Hydraulické zatížení plochy 1,45 m 3 /m 2 h DN I. - Průměr nádrže 17,5 m - Hloubka nádrže u stěny 2,2 m - Hloubka nádrže 3 m - Plocha 195 m 2 - Objem 506 m 3 - Maximální průtok (Qv+Rk) 305 m 3 /h - Doba zdržení 1,66 h - Hydraulické zatížení plochy 1,56 m 3 /m 2 h Vyhnívací nádrž - Jmenovitý objem 600 m 3 - Průměr nádrže 9,93 m - Průměr horní válcové části 2 m - Výška horní válcové části 1 m - Objem plynového prostoru 3,14 m 3 Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 16

17 Uskladňovací nádrž - Obsah nádrže 800 m 3 - Maximální výška hladiny kalu 4,5 m - Průměr nádrže 15 m Zahuštění - provozní podmínky zahušťovací linky HILLER DECADRAIN EP15: - Původ odpadních vod: městské - Druh kalu: přebytečný aktivovaný - Obsah sušiny ve vstupním kalu: 0,4-1,0% - Max. hodnota kalového indexu: 120 ml/g - Max. hydraulický výkon: 15 m 3 /h při obsahu sušiny ve vstupním kalu max.0,7 % - Max. látkové zatížení: 150 kg/h - Spotřeba flokulantu: 3-9 kg/t suš. - Obsah sušiny v zahuštěném kalu: 4-7% - Instalovaný příkon: 1,5kW Zásobní nádrž na síran železitý - Průměr nádrže 2,8 m - Výška nádrže 3,15 m - Užitný objem nádrže 15 m 3 Odvodňování vyhnilého kalu - Dekantační odstředivka typ: D2LLC30BHP dodavatel: CENTRIVIT spol. s r.o. - kapacita 4 m 3 /h, - produkce kalu 500kg suš./den, - vstupní sušina 2,5-4% - předpokládaná výstupní sušina 24±2% Plynojem - V=250 m 3 - Počet kusů 1 ks Projektovaný stav čistírny odpadních vod Počet obyvatel: Hlučín Darkovičky Pivovar Celkem EO EO 167 EO EO Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 17

18 Množství odpadních vod: Hlučín ( x 260 l/ob.d) m 3 /d Darkovičky (2 000 x 168 l/ob.d) 336 m 3 /d Pivovar 15 m 3 /d Denní množství Q d m 3 /d 209 m 3 /h 58,2 l/s Hodinové maximum Q max h 538 m 3 /h 149 l/s Maximální průtok Q max 283 m 3 /h 78,6 l/s Znečištění: Produkce BSK 5 : obyvatele ( x 60 g/d) kg/d pivovar (15 m 3 /d x 0,65 g/l) 10 kg/d Celkem BSK kg/d 240 mg/l Celkový dusík: obyvatelé ( x 11 g/d) 220 kg/d pivovar (15 m 3 /d x 115 g/m 3 ) 2 kg/d Celkem N celk 222 kg/d 44 mg/l Celkový fosfor: obyvatelé ( x 2,5 g/d) 50 kg/d pivovar (15 m 3 /d x 3 g/m 3 ) 0,05 kg/d Celkem P celk 50,05 kg/d 9,9 mg/l Současný stav čistírny odpadních vod Tabulka č. 2: Ukazatele současného stavu ČOV skutečnost za rok 2010 I. Parametry Stávající stav r EO obyvatel 7260 Q min m 3 /den 1891 Q max m 3 /den 2496 Q prům m 3 /den 2101 Tabulka č. 3: Ukazatele současného stavu ČOV skutečnost za rok 2010 II. Parametry Stávající stav r přítok Stávající stav r odtok BSK 5 kg/d CHSK Cr kg/d NL kg/d Nc kg/d Pc kg/d 13 5 Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 18

19 4.9.5 Výhledový stav čistírny odpadních vod Tabulka č. 4: Ukazatele projektovaného stavu I. Parametry Výhledový stav r EO obyvatel Q min m 3 /hod 66,8 Q 24 m 3 /hod 96,1 Q D m 3 /hod 126,7 Q h m 3 /hod 239,8 Q krit m 3 /hod 1 199,1 Tabulka č. 5: Ukazatele projektovaného stavu II Parametry Výhledový stav r BSK 5 kg/d 876,5 CHSK Cr kg/d 1 753,1 NL kg/d 803,5 Nc kg/d 160,7 Pc kg/d 36, Přehled producentů odpadních vod Seznam Fa (podniků) napojených na veřejnou jednotnou kanalizaci Všichni producenti odpadních vod uvedení pod bodem č. 1 č. 63 jsou svými odpadními vodami napojeni na veřejnou kanalizaci zakončenou ČOV Hlučín-Jasénky. 1. HSP Hlučínský pivovar Pode Zdi 148, Hlučín Předčištění: usazovací jímka s filtrací, odlučovač tuku (OT) fa ASIO Brno Zaústění do VK : L- DN 150 dl. 5,0 m Množství OV: Qd=6,6 m 3 /d, Qrok=2450 m 3 /r, Qvyp. = 2050 m 3 /r - vodoměr PV Zaměstnanci: počet:14, stravování: 70 jídel (kuchyň + jídelna) 2. Kasárna Petra Bezruče, PS 0710 Hlučín Opavská 29, Hlučín Předčištění: odlučovač tuku (OT) LAPOL T Zaústění do VK : PVC DN dl mm Množství OV: Qd=21,0 m 3 /d, Qrok = 7660 m 3 /r, Qvyp. =7660 m 3 /r - vodoměr 3. Marius Pedersen a.s. Divize Morava Markvartovická 1148, Hlučín Předčištění: odlučovač ropných látek (ORL) fa ASIO Brno- AS-TOP 85VF Vyústění do VK Bet.- DN dl.? m Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 19

20 Množství OV: Qd=1,2 m 3 /d, Qrok = 442 m 3 /r, Qvyp. =442 m 3 /r - vodoměr PV Zaměstnanci: počet: 50, stravování: 5 jídel (dovážka jídel + jídelna) VR k vypouštění : SoD k vypouštění: s VaK SoD odpady: Likvidace sami ŽP-538/2000/Za AUTOCENTRÁLA P.Drastík P1D,ČS SHELL Markvartovická 7, Hlučín Předčištění: ČOV ALFA 1.8/e (z myčky), odlučovač ropných látek (ORL) fa SEKOPROJEKT Trutnov GSOL-5/20 Zaústění do VK : L- DN 150 dl. 5,0 m Množství OV: Qd=1,2 m 3 /d, Qrok = 442 m 3 /r, Qvyp.=442 m 3 /r - vodoměr PV Zaměstnanci: počet: 8, stravování: ne 5. DISKONT PLUS Praha, Prodejna Cihelní 48, Hlučín Předčištění: Odlučovač tuku (OT) fa ASIO Brno-typ AS FAKU 2EO Zaústění do VK : PVC- DN 300 dl.108,0 m do Š 418 Množství OV: Qd=1,64 m 3 /d, Qrok = 600 m 3 /r, Qvyp.=580 m 3 /r - vodoměr PV Zaměstnanci: počet: 30, stravování: ne 6. Penzion Florian Gen. Svobody 273/2, Hlučín Předčištění: Ano, LT typ AS FEKU 2ER Vyústění do VK: přípojka, DN 200 Množství: Q d = m 3 /d, Q r = m 3 /r, Q vyp.= 0m 3 /r Zaměstnanci: stravování : ano (kuchyň + jídelna ) max. 200 jídel 7a. AUTOMOTOLAND v.o.s. koncesionář RENAULT Provozovna ul. Cihelní 44, Hlučín Předčištění: není Zaústění do VK: L- DN 150 dl. 5,0 m Množství OV: Qd=1,2 m 3 /d, Qrok = 442 m 3 /r, Qvyp. = 442 m 3 /r - vodoměr PV Zaměstnanci: počet:14, stravování: 70 jídel, (kuchyň + jídelna) 7b. AUTOMOTOLAND v.o.s. koncesionář RENAULT Provozovna ul. Rovniny 9, Hlučín Předčištění: není Zaústění do VK : K-DN 125 Množství OV: Qd=1,88 m 3 /d, Qrok = 688 m 3 /r, Qvyp. = 684 m 3 /r - vodoměr PV Zaměstnanci: počet: 5, stravování: 8. AUTOSALON SEAT-Vladimír Novák Cihelní 42, Hlučín Předčištění: ORL fa Sekoprojekt Trutnov GSOL 2/10 Vyústění do VK : ANO Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 20

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města Strážnice POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ listopad 2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU, DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Kanalizační řád

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti)

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti) KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí (volné výusti) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 25 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE červen 2009

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov stokové sítě obce Třebotov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah A POPIS ÚZEMÍ...

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD Letohrad Kanalizační řád stokové sítě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD (podle zákona

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Obecný kanalizační řád

Obecný kanalizační řád Obecný kanalizační řád Kanalizační řád (dále jen KŘ) je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek připojení jsou

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Moravské Budějovice Číslo obce PRVK: 270 Kód obce PRVK: 0614.006.270.00 Kód obce (IČOB): 09890 (591181) Číslo ORP3 (ČSÚ): 006 (6106) Název ORP3: Moravské

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 NÁVRH VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE Textová část Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LÍBEZNICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LÍBEZNICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LÍBEZNICE červen 2010 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodrţování

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE Vybrané části z kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUICE Provozovatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice IČ: 60108631 Pardubice

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Kanalizační řád stokové sítě města Žebrák

Kanalizační řád stokové sítě města Žebrák stokové sítě města Žebrák Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah 1 TITULNÍ

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Popisy kanalizací: Jablunkov text po aktualizaci č. 1 ze dne 24.4.2008 (znázorněno modrou barvou) a č. 2 ze dne 22.4.2009 (znázorněno oranžovou

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_58_7) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.58.7 Název obce: Štědrá Kód obce (IČOB): 16321 (555622) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Petrov nad Desnou, Terezín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_027_03_11979 Název obce: Sobotín Kód obce (IČOB): 540986

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_39_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.39.9 Název obce: Chyše Kód obce (IČOB): 5553 (55527) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010)

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA NOVÉ STRAŠECÍ A OBCE MŠECKÉ ŽEHROVICE. Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Komenského nám.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA NOVÉ STRAŠECÍ A OBCE MŠECKÉ ŽEHROVICE. Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Komenského nám. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA NOVÉ STRAŠECÍ A OBCE MŠECKÉ ŽEHROVICE Vypracovaný podle 14, odst. 3. zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení 24 a 25 prováděcí

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.6.4 Název obce: Toužim Kód obce (IČOB): 16794 (555657) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Splaškové kanalizace v obci Březina. Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Splaškové kanalizace v obci Březina. Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina KANALIZAČNÍ ŘÁD Splaškové kanalizace v obci Březina Vypracoval: Petr Vobejda Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina 1. Identifikační údaje Místo: Katastrální území: Vlastník

Více

STOKOVÉ SÍTĚ OBCE SUDOVO HLAVNO

STOKOVÉ SÍTĚ OBCE SUDOVO HLAVNO KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE SUDOVO HLAVNO (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Říjen 2014 zak. číslo

Více

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu á á Č Č é í í Č í Č Č í É í Ě Ě č ířá É č Ř í čí ť é ě í ě í č í č í č ě í ě í ť í í í áč č ě í ž í Ř á í š ě á Č á á á á í č í á é č í í ě ě Č á ž í í ě é í š á í á č á ě ě ě á é í ě ší á á č í ě ě ě

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Horní Moštěnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Horní Moštěnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Horní Moštěnice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_014_01_04357 Název obce: Horní Moštěnice Kód obce (IČOB): 513491 (513491) Číslo ORP3

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce P i č í n

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce P i č í n KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce P i č í n Ing. Iva Šrámková Milínov 36, 341 42 Kolinec IČO 737 17 9086 e-mail: ivasramkova@volny.cz tel. 722928428 Zpracovatel: Ing. Iva Šrámková Datum: 01/2013 Zadavatel:

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

Situace oddílné kanalizace varianta B

Situace oddílné kanalizace varianta B Obsah: 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby 1.2. Identifikační údaje investora 2. Přehled výchozích podkladů 3. Cíl studie 4. Stávající stav 5. Legislativní požadavky na kvalitu vypouštěných

Více

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí STUDIE Tuřanka 1, 627 00 Brno Tel.: +420 548 428 117, +420 602 200 783 IČ 27699455 1. Popis stávajícího stavu 2. Výhled současný

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Boňkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_015_02_11117 Název obce: Olšovec Kód obce (IČOB): 552844 (552844) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

Kanalizační řád. Bílenice, Kadešice Rozsedly

Kanalizační řád. Bílenice, Kadešice Rozsedly Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu sídel obce Žihobce Bílenice, Kadešice Rozsedly Vypracovaný podle ustanovení 14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001,

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001, Vyhl. č. 428/2001 Sb., stránka 1 z 139 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Více

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OHLEDNĚ PROBLEMATIKY LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCI Účast na veřejném zasedání přislíbili

Více

A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH

A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH Č E S K Á R E P U B L I K A M I N I S T E R S T V O Z E M Ě D Ě L S T V Í M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KAJE A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH

Více

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001,

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001, 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_11_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.9 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

ŘEŠENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD PODLE VODNÍHO ZÁKONA Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. Právní úprava Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ).

Více

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Ing. Iveta Žabková Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, iveta.zabkova@scvk.cz 1. Úvod Na konci roku 2007

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE VELKÉ PŘÍLEPY

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE VELKÉ PŘÍLEPY VELKÉ PŘÍÍLEPY KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE VELKÉ PŘÍLEPY Praha 2013 Obsah : 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 1 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4

Více

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Voda a její Hranice Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Důležitost vody Právní vymezení Odkud se bere, kam odtéká Ochrana před vodou Důležitost vody ¾ zemské plochy Nezbytná pro život rostlin a živočichů

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_007_01_41468 Název obce: Kód obce (IČOB): 540471 (540471) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2003 (7106) Název ORP3: Kód

Více

KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6a NÁZEV OPATŘENÍ Odpadní vody z malých obcí DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2007 1. POPIS PROBLÉMU Pro nakládání s odpadními vodami z malých obcí, kterými se pro účely tohoto katalogového

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16%&, (1) )0 Teplice Identifikační

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Havárie ohrožující vody Ropné havárie I. Charakteristika

Více

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU:

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: K AN ALIZ AČ NÍ Ř Á D STOKOVÉ SÍTĚ M ARIÁNSKÉ LÁZNĚ červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: OBSAH Obsah... 2 Titulní list kanalizačního řádu... 3 1. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu... 4 1.1. Vybrané povinnosti

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011 Počet stran: 1/25 K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D stokové sítě obce Červenec 2011 Zhotovitel : 1.SčV, a. s. provoz Příbram Nová Hospoda 93 Příbram IX 261 01 (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01 Městský úřad Ostrov Odbor životního prostředí Váš dopis/ze dne: 1973(1974)/2013/24.6.2013 Spis. značka: ŽP/18445/13 Sl Č.j.: ŽP/18881/13 Oprávněná úřední osoba: D. Sloupová E-mail: dsloupova@ostrov.cz

Více