esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)"

Transkript

1 gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005

2 esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis Pracovní skupina Djiny esko-nmeckého fóra mládeže kvten 2005 Kontakt: Jan Zajíc Ondej Špaek Hraniáská 142 Danckelmannstr Karviná-Hranice Berlin eská republika Spolková republika Nmecko 2

3 OB S A H Úvod...4 I. ANALÝZA UEBNIC...6 II. DOTAZNÍK Idea, cíle, inspirace asové rozvržení, výbr respondent a návratnost Struktura, detailní vymezení oblasti zájmu, metodické nepesnosti Rozbor výsledk Demografický rozbor vzorku Uebnice a další výukové materiály Otázky. 7 a Otázka Otázka Témata a osnovy Otázka Otázky. 12 a Další aspekty výukového procesu Otázka Otázka III. ZÁVRY A HODNOCENÍ...27 IV. FÓRUM MLÁDEŽE A PRACOVNÍ SKUPINA DJINY esko-nmecké fórum mládeže Pracovní skupina Djiny...28 V. PRAMENY A LITERATURA...30 VI. PÍLOHY Seznam oslovených škol Petisk dotazník (v. nezohlednných úprav)

4 Úvod Poátkem kvtna 2005 ovládly celou Evropu velké oslavy konce druhé svtové války. V médiích všeho druhu se objevovala témata, která tenái, posluchai i divákovi pipomínala poslední válené dny, osvobozování koncentraních tábor, postup spojeneckých vojsk a další události té doby. Pohlížíme-li na esko-nmecké vztahy, tak práv období druhé svtové války pedstavuje jednu ze zásadních cézur. Události roku 1939 pedcházející, šestileté období druhé svtové války, ale i události tsn po ní následující zásadn zmnily vztahy mezi obma národy. Dnes, šedesát let po jejím konci na mnohé události nahlížíme s uritým odstupem, dokonce se již vytrácejí emoce. Dnešní generace stedoevropských školák si již vrohodn nedovede pedstavit, jaký je život njakého váleného konfliktu, natožpak druhé svtové války. Mnozí zapomínají nebo dokonce ani nevdí, že kdysi na území první eskoslovenské republiky žily pes ti miliony oban, kteí považovali nmecký jazyk za svj vlastní. Náš náhled na historické otázky je formován již bhem naší školní docházky. Uitelé djepisu nás seznamují se všemi relevantními událostmi a do znané míry záleží na nich a na jimi používaných materiálech, jaký obrázek si o djinách vytvoíme. Ve škole vzniká naše vlastní pedstava historických událostí, a práv touto pedstavou jsme v následujících desetiletích svého života do znané míry ízeni. Jsme-li již zamstnaní, máme jen málo asu na dkladnjší konfrontaci s otázkami týkajícími se djin. Politici a historici mohou formovat naše názory, ale pece jen se do znané míry ídíme vzpomínkami na dobu, kdy jsme sedli ve školních lavicích. ím více ubývá živých úastník spoleného esko-nmeckého soužití, tím dležitjší je o nm informovat v hodinách djepisu na školách. Jak jsou dnes tedy na stedních školách interpretovány esko-nmecké vztahy v historii? Jaký obrázek prezentují pedagogové žákm? Abychom si mohli udlat konkrétní pedstavu, je nutné realizaci výuky djepisu zanalyzovat. K tomuto kroku se odhodlala pracovní skupina Djiny, jež je jednou z pti pracovních skupin esko-nmeckého fóra mládeže v letech Chtli jsme zjistit nkolik skuteností: Které uebnice se používají a jak? Do jaké míry se tyto uebnice vnují esko-nmeckým vztahm od roku 1848 do souasnosti? Jak jsou urité události v rzných uebnicích interpretovány a kolik asu jednotlivým tématm na hodinách vnují uitelé? 4

5 Jaká média mimo uebnic jsou používána? Do jaké míry je otázka esko-nmeckých vtah aktivn se žáky diskutována? Pro tento úel sáhla pracovní skupina Djiny k nkolika nástrojm. Provedli jsme analýzu nejpoužívanjších uebnic v nmeckých spolkových zemích Bavorsku a Sasku a v eské republice. Naše poznatky jsou shrnuty v první kapitole této brožury. V kapitole druhé pedstavujeme výsledky dotazníkového przkumu provedeného mezi uiteli na 134 eských a 149 nmeckých gymnáziích. 5

6 I. ANALÝZA UEBNIC Podstatnou ástí projektu byla analýza djepisných uebnic používaných v nmeckých spolkových zemích Bavorsko a Sasko a v eské republice. Svou pozornost jsme soustedili na jejich obsah, ale i na formu, jakou jsou informace studentm pedkládány. Do tohoto okamžiku jsme nestaili pipravit definitivní podobu analýz. Tyto texty se objeví až v koneném vydání brožury ve tetím kvartálu tohoto roku. Pehled zanalyzovaných uebnic najdete v seznamu literatury na konci této brožury. 6

7 II. DOTAZNÍK 1. Idea, cíle, inspirace Druhou souástí projektu byl dotazník pro uitele djepisu na bavorských eských a saských gymnáziích. Chtli jsme jeho pomocí získat empirické informace, které by doplnily analýzu uebnic prezentovanou v první ásti této brožury. Naší nejvtší inspirací pi jeho píprav byl przkum k historickému povdomí a politickým postojm dospívajících dokonený pod vedením hamburského profesora Boda von Borriese v roce 1997 (Angvik a Borries 1997). Na rozdíl od týmu profesora Borriese jsme se však zamili na poslední tyi roníky gymnázií, jen na uritý asový výsek z djin a svj przkum jsme omezili i tematicky. Pedevším z asových dvod jsme pak przkum provedli jen mezi profesory, nikoli mezi studenty. 2. asové rozvržení, výbr respondent a návratnost Píprava dotazníku zaala na podzim V první fázi jsme definovali oblasti zájmu, tedy v daných tídách a zemích používané uebnice a zpsob práce s nimi, pípadné používání dalších materiál a odchylky od stereotypu výkladu, as vnovaný jednotlivým tématm z oblasti esko-nmeckých vztah, názory na osnovy a rámcové podmínky pro výuku. Následovalo vypracování první pracovní verze dotazníku, kterou jsme konzultovali s Dr. Frankem Lettau, pedagogem na Freie Universität v Berlín a odborníkem na statistiku a empirické výzkumy. Na základ jeho pipomínek jsme upravili celkový layout, sjednotili škálování na tystupové (ot. 9, 14) a celý dotazník jsme rozlenili do jednotlivých sekcí. Takto pipravený dotazník jsme nechali koncem února 2005 projít pre-testem, jehož se zúastnilo na eské stran 8 a na nmecké stran 5 uitel. Jeho výsledky jsme na beznovém setkání pracovní skupiny zapracovali do dotazníku zpesnním formulací nkolika otázek, nejvýznamnjší zmnou bylo rozšíení bodu 7 v otázce 11 o podbody. Kvli technickým potížím (viz níže) se však tato zmna v nakonec distribuovaném dotazníku neobjevila. Dotazník byl koncem bezna rozeslán na náhodn vybraná gymnázia. Výbr škol: v eské republice jsme byli vedeni snahou vybrat školy ze všech bývalých okres, piemž v pípad vtších mst bylo vybíráno nkolik škol. Nejednalo se pouze o bývalá okresní msta, ale rovnž o msta s menším potem obyvatel, aby tím byla zajištna uritá reprezentativnost przkumu. 7

8 Na nmecké stran jich bylo 150, z toho 100 v Bavorsku a 50 v Sasku (s ohledem na poet obyvatel), stejn tak na stran eské. Dotazníky se rozesílaly poštou a byly adresovány vedoucím kabinetu djepisu. Každá obálka obsahovala krom prvodního dopisu dv kopie dotazníku. Obálka pro zptné zaslání dotazníku piložena nebyla. V prvodním dopise jsme prosili o návrat dotazník v horizontu 14 dní, tedy do 10. dubna. Toto asové omezení jsme se rozhodli stanovit proto, aby respondenti vyplnní dotazníku zbyten neodkládali. Vzhledem k nakonec dosažené návratnosti (viz níže) však bylo pravdpodobn neúinné. Do vyhodnocení byly zaazeny všechny dotazníky, které došly do konce dubna. Celkem se nám vrátilo 65 dotazník, z toho 35 z eské republiky (návratnost 13%) a 30 z Nmecka (10%). Ze 150 gymnázií na eské stran pišla odpov z 29, na nmecké z 24 škol. To tedy znamená návratnost 19%, resp. 16%. Na nmecké stran vzhledem k razítkování v centráln umístných poštovních centrech (Briefzentren) a ne na lokálních poštách nebylo zptn možné rozlišit dotazníky ze Saska a z Bavorska. Vzhledem k nízké návratnosti by však další štpení vzorku stejn nemlo smysl. Pomrn nízkou návratnost pravdpodobn zapíinila asová náronost dotazníku (v pretestu v prmru 22 minuty), chybjící záštita respondentm známými strukturami (nap. univerzitou nebo ministerstvy obou zemí) a absence možnosti vyplnit dotazník na internetu nebo ho poslat zpt v pedem ofrankované obálce s nadepsanou adresou. Przkum jsme uzaveli a zhodnotili ve dnech 7. a 8. kvtna Struktura, detailní vymezení oblasti zájmu, metodické nepesnosti Dotazník je rozdlen do šesti ástí. V první ásti jsou respondenti požádáni o osobní data, která nám posloužila k analýze procesu výuky podle aspekt jako je vk, délka praxe a podíl výuky djepisu na celkovém potu oduených hodin (viz komentá k otázce. 9). Nejpodstatnjší informace jsou získávány v ástech II a III. Ve druhé ásti jsou kladeny otázky k používaným uebnicím a v ásti tetí je zjišováno, kterým historickým tématm se uitelé ve svých hodinách vnují a do jaké míry. Ve tvrté ásti jsme se ptali, zda uitele ve výbru témat omezují osnovy, a v ásti V jsme se snažili zjistit, vnímají-li uitelé ve své pedagogické innosti ješt jiná omezení. ást VI sloužila pro pípadné další komentáe respondent. Jedna z dležitých otázek celého przkumu znla, jak jsou v eských a nmeckých uebnicích djepisu zpracovány djiny esko-nmeckých vztah. Tomu jsme podídili výbr 8

9 období, na nž se respondenti mli zamit. Jeho poátek jsme ohraniili rokem 1848, konec slovem souasnost (blíže viz kapitolu 4.3.1). Vedlo nás k tomu všeobecné povdomí o tomto roku jako o roku zlomovém a také fakt, že v tomto roce došlo hned k nkolika pro eskonmecké vztahy dležitým událostem. Koncovou hranici jsme nechali neuritou, oznaenou slovem souasnost 1, protože pro pochopení souasnosti považujeme za zásadní znalost historie a chtli jsme zjistit, zda ve školách k propojování djin a souasnosti dochází. Na probíraná témata jsme se ptali ve tetí ásti dotazníku. Zvolili jsme 10 tematických okruh, z nichž jsme 5 ješt dále rozlenili. První dva tematické okruhy byly ureny soužití v dob habsburské monarchie. Dnes asi nejastji diskutovanou dobu první eskoslovenské republiky, váleného a pováleného vývoje jsme rozlenili na šest tematických oblastí. Naopak dobu asov delší, ale neobsahující v oblasti esko-nmeckých vztah mnoho viditelných historických okamžik, od roku 1949, kdy vznikly oba nmecké státy, až do souasnosti, jsme se rozhodli rozlenit pouze do dvou bod s regionálním rozlišením v podbodech. Krom pedem daných témat mli respondenti v otázce 13 možnost uvést i další, námi opominutá, témata. Co se týe studijních roník, na které se mli uitelé ve svých odpovdích vztahovat, museli jsme se vypoádat s rozdílným lenním gymnaziálního studia v eské republice a v Nmecku. Zatímco logickým pedlem na nmecké stran by byla 11. tída školní docházky, kdy student vstupuje do tzv. Oberstufe, v esku je jednoznaným dlícím okamžikem tída 10., v níž student vstupuje na vyšší gymnázium. V SRN mnoho žák 10. tídu využívá k rozhodnutí o své další studijní cest. V R se toto rozhodování u student, kteí nestudují na víceletém gymnáziu, odehrává již v souvislosti s ukonením povinné školní docházky o rok dív a v pípad student víceletých gymnázií se nepedpokládá, že by školu pedasn opouštli vzhledem k od poátku elitáskému charakteru gymnázií v zemi. Nakonec jsme se rozhodli ptát se na tídu, protože omezení na tídu by bylo na eské stran nepochopitelné. Nešlo nám o roníky, v nichž se probírá látka posledních 150 let (v obou zemích rozdílné roky), ale o to, kolik se toho o této dob studenti dozvdí za dobu svého studia. Informaci o asovém vymezení oblasti zájmu jsme respondentm poskytli v samotném dotazníku v otázce íslo 8 2, navíc jsme na n upozornili v prvodním dopise pro vedoucí 1 otázka 10c 2 V pípad vícedílných uebnic zohlednte, prosím, jen dobu posledních 150 let. 9

10 kabinetu djepisu 3. Ukázalo se to jako nedostatené, nebo vícero uitel hodnotilo i uebnice týkající se dívjších djinných období, v. pravku. Ty samozejm pi vyhodnocování nebyly zohlednny. Také v pípad omezení jen na nkteré studijní roníky 4 se ukázalo zdraznní této informace jako nedostatené. Opakovan se stalo, že uitelé do hodnocení zahrnovali i nižší tídy studia. U tematického vymezení se nejasnosti v zadání neobjevily. Za další formulaní nedostatek lze považovat nedostaten specifikovaný formát citace používaných uebnic (otázka. 6). V nkolika pípadech se nám vrátily citace, jež nelze jednoznan piadit ke konkrétní knize uitelé pouze uvedli název nakladatelství a ne už název uebnice, pestože toto nakladatelství nabízí uebnic víc. Pravdpodobn nejsložitjší ástí dotazníku byla tabulka k otázce. 8. Nkolik respondent zde používalo jiný než zadaný formát vyplování, místo ísel od jedné do šesti nap. slova, procentuální údaje nebo šipky. V tchto pípadech by možná pomohl ukázkov vyplnný sloupec. Tím by se také zamezilo vyplování hodnocení do míst pro to neurených (šrafovaná políka u názvu kategorie), jež jsme také nkolikrát zaznamenali. Na eské stran jsme se v této otázce také nkolikrát setkali s užitím plbod. I když jsme takové odpovdi neoekávali, pedložené stupnici neodporovaly. Jsou tedy zapoteny do prmr. Také otázka 11 s sebou nesla formulaní nejasnost v nmecké verzi se mluví o hodinách a není jasné, zda se jedná o hodiny vyuovací (45 minut) nebo asové (60 minut). Vzhledem k tomu, že se v celé ásti ti mlo jednat o odhady, však tuto nepesnost nepovažujeme za fatální. Nkolikrát se také stalo, že uitelé jednotlivé subkategorie spojovali. ešením tohoto problému by mohlo být snížení potu kategorií, ale tím by se snížila vypovídající hodnota dotazníku. Proto by asi bylo vhodnjší zavést kategorii Z. Z by pak uitel vyplnil v pípad, že podtéma pouze zmíní a nevnuje mu celou hodinu. Bohužel pi expedování dotazníku došlo k nkolika technickým nepíjemnostem. Byla distribuována starší verze dotazníku s nkolika nedostatky. 5 Pedevším bod 7 v otázce 11 nebyl rozlišen na podbody a v nmecké verzi dotazníku bylo navíc políko k bodu 7 zaernno, a tak ho ada respondent nevyplnila. 3 Dotazník je souástí rozsáhlého projektu, který má analyzovat pedstavení vztah mezi obma národy v posledních více než 150 letech v gymnaziálních uebnicích a zjistit, jak probíhá samotná výuka. 4 V úvodním dopise ( Prosíme Vás, abyste tento dotazník pedali uitelm, kteí vyuují v posledních tyech ronících ) a v instrukcích k samotnému dotazníku ( vnujte nám, prosím, chvilku svého asu a zúastnte se ankety pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže o uebnicích a výuce djepisu na gymnáziích v posledních tyech ronících. ). 5 Rozdíly jsme graficky znázornili v píloze 1. 10

11 4. Rozbor výsledk 4.1 Demografický rozbor vzorku Dotazníkového šetení se v eské republice zúastnilo 27 žen a 9 muž. V Nmecku byl pomr vyrovnanjší (14 žen a 16 muž). Akoli vlastní zkušenosti len pracovní skupiny ze studia djepisu na eských a nmeckých gymnáziích toto rozdlení potvrzovaly, tak údaje statistických úad obou zemí svdí o nem jiném. V eské republice tvoí ženy 67% uitelského sboru; v Bavorsku mají ženy šedesátiprocentní zastoupení, v Sasku je uitelek na gymnáziích dokonce 79%. Dalším zajímavým úkazem bylo vkové rozdlení v obou zkoumaných zemích. lenové pracovní skupiny Djiny rozdlili odpovdi respondent do nkolika skupin dle vku, aby bylo možné zjistit, jestli se liší zpsob výuky mladších a starších uitel. Používají napíklad mladší uitelé astji alternativní prostedky typu internetu? Využívají starší uitelé více autorský text v publikacích, než jejich mladší kolegové? Ve Spolkové republice Nmecko nebyla ani jedna odpov kantora mladšího 29 let, 27% patilo do kategorie mezi 30 a 39 lety, 30% mezi 40 a 49 lety, 37% mezi 50 a 59 lety a nakonec 7% bylo starší 60 let. V eské republice dle našich dotazník sledujeme následující rozdlení: 6% do 29 let, 31% mezi 30 a 39 lety, 51% mezi 40 a 49 lety, 11% mezi 50 a 59 lety, nad 60 let ti procenta. Lze tudíž konstatovat, že vkový prmr nmeckých kantor je mírn vyšší. Oficiální statistiku k vkovému rozložení se nám nepodailo získat. Další rozdlení kantor vyplývalo dle jejich délky praxe. Padesátiletý uitel se nemusel celý život vnovat tomuto povolání a možná mladší uitelé sahají astji k moderním médiím. Abychom mohli tyto teze potvrdit nebo vyvrátit, rozhodli jsme se rozdlit respondenty dle délky jejich praxe. K jakým výsledkm jsem dospli? V eské republice 3% uitel má praxi kratší než dva roky, 17% mezi 3 a 13 lety, 66% mezi 13 a 23 lety, 11% mezi 23 a 33 lety a 6% nad 33 let. Ve Spolkové republice Nmecko jsme zjistili následující údaje: 3% do dvou let, 20% mezi 3 a 13 lety, 20% mezi 13 a 23 lety, 47% mezi 23 a 33 lety, 3% nad 33 let. Mžeme tedy pozorovat delší praxi nmeckých uitel. Zatímco v nmecké ásti vzorku dominuje skupina mezi 23 a 33 oduenými lety, tak v eské republice nejvtší skupinu pedstavuje skupina mezi 13 a 23 lety. 11

12 Zajímala nás rovnž aprobace eských a nmeckých uitel. Každý uitel má aprobaci v kombinaci djepisu s njakým jiným pedmtem nebo dokonce vícero dalšími pedmty. V eské republice nám vycházejí následující nejastjší aprobace: djepis eština 12x, djepis ruština 7x, djepis ruština nmina 5x, djepis ruština anglitina 3x, djepis obanská výchova 2x, ostatní kombinace vždy jedenkrát. Ve Spolkové republice Nmecko mžeme konstatovat následující kombinace: djepis nmina obanská výchova 8x, djepis nmina 6x, djepis anglitina 3x, djepis ruština 2, ostatní kombinace vždy jedenkrát. 4.2 Uebnice a další výukové materiály Otázky. 7 a 8 Otázky íslo sedm a osm lze rozdlit na všeobecnou a konkrétní. Zatímco jsme se v otázce íslo sedm ptali, jestli informace v uebnicích, které nám uitelé uvedli, dostaují k dosažení cíl školních osnov, tak se otázka íslo osm již ptala na konkrétní aspekty uebnic. Lze íci, že dle názoru uitel uebnice ke splnní osnov dostaují. Dle 18% eských uitel uebnice zcela dostaují; tento názor sdílí 11% jejich nmeckých koleg. Shodn 82% eských i nmeckých uitel se domnívá, že uebnice spíše dostaují. Jen 7% nmeckých uitel zastává názor, že uebnice spíše nedostaují. Ani jeden z uitel obou zemí nedospl k závru, že uebnice vbec nedostaují. U nkterých klasifikovaných uebnic došlo k situacím, kdy uitelé hodnotili velmi rozdíln. Nehled na situace, kdy k takovým rozdílm došlo jen jednorázov (nap. srozumitelnost graf u Djepisu pro gymnázia a SŠ (SPN), kdy udlené známky znly 1, 2, 2, 6, 1, 2, 1, 1, 1, 1), mžeme astjší výkyvy sledovat u rozsah map publikace Djiny eských zemí pán Fišera a Harmy (3, 2, 6, 1, 1, 5, 1) nebo taktéž u rozsahu map Djin v kostce paní Sochorové (3, 1, 5, 6). Pozoruhodné je jednohlasné hodnocení rozsahu autorského textu pán Fišera a Harmy (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1). U nmeckých uebnic zaujala pesnost map publikace Wege durch die Geschichte nakladatelství Cornelsen, kdy byla pokrytá celá škála stupnice (4, 1, 3, 2, 1, 2, 5-6, 2, 2); u ostatních pípad ale nedochází k výraznjšímu rozptí hodnocených kategorií. Vezmeme-li uebnice, které byly hodnoceny aspo tikrát, dospjeme k následnému souhrnnému ohodnocení: Djepis 3 (Hlavaka): 1,36; Djiny eských zemí (Fišer, Harma): 1,46; eské djiny (Beneš, Petrá): 1,51; Djepis pro gymnázia (ornej, Parkar): 1,55; Djepis pro gymnázia (Kuklík): 1,65; Djepis pro gymnázia a stední školy (SPN): 1,79; 12

13 Djiny novovku (Hroch): 1,95. Zaujalo velmi kritické ohodnocení knihy Djiny v kostce (Sochrová): 3,57. U nmeckých respondent mžeme konstatovat velké množství používaných uebnic, piemž pouze ti z nich byly zmínny aspo tikrát. Jedná se o: Grundkurs Geschichte (Cornelsen): 2,01; Geschichte für Gymnasium (Oldenbourg): 2,36; Wege durch die Geschichte (2,68). Ve srovnání s eskými uebnicemi vychází horší prmr. Je nutné pipomenout, že uitelé v obou zemích pi hodnocení mohli použít škálu známek 1 6. Lze ale pedpokládat, že se uitelé vnitn ídili klasifikaní stupnicí obvyklou v daných zemích (ili v R 1 5, v Nmecku 1 6), piemž (podle zkušeností autor) trojka v Nmecku není o moc horší než dvojka v eské republice. Následující tabulky zobrazují konkrétní údaje uebnic, které byly zmínny aspo tikrát Otázka. 9 V otázce íslo devt jsme chtli zjistit, jak intenzivn se s uebnicemi bhem výuky nebo doma pracuje. Osmi tezemi jsme pedstavili osm situací a požádali kantory, aby na tystupové škále urili pravdpodobnost jejich výskytu. Pro lepší srovnání jsme uitele pi vyhodnocování rozdlili podle vku, podle oduených let, ale i podle toho, kolik asu vnují djepisu ve srovnání s ostatními pedmty, které vyuují. Do urité míry se potvrdily zkušenosti len pracovní skupiny Djiny: zatímco se ve Spolkové republice Nmecko s uebnicemi pracuje pomrn intenzivn, tak v eské republice výuka spíše pipomíná pednášku, pop. volný výklad kantora a k uebnici se pistupuje mén asto. 13

14 Souhrnné výsledky intenzita Doma vypracují v uebnici úkoly Doma tou AT Doma vypracuj Vaše úkoly s u. Ve vyu vyprac úkoly v knize Ve vyu tou AT Ve vyu vyprac Vaše úkoly Vy vyu diskuse o AT U jako sbírka materiál teze Otázka. 10 Uebnice je asi nejklasitjším prvodcem student ve výuce mimo uitele. V dnešní dob ale existuje celá ada dalších materiál a možností, jak vzdlávací proces obohatit. V otázce íslo 10 jsme se uitel zeptali, jaké další možnosti pedávání znalostí zapojují do výuky a jak asto. Nabídli jsme jim 11 variant odpovdí a možnost doplnit voln další. Jako doplnk námi urených možností se nkolikrát objevily návštvy archiv, projekty samotných student, využití asopis a denního tisku, zapojení beletrie a také návštvy cykl pednášek poádaných rznými institucemi. Naprostá vtšina škol v eské republice i v Nmecku je dnes pipojena na internet a tato celosvtová sí nabízí nepeberné množství informací a materiál ze všech oblastí lidského života, tedy i z djepisu. Toto médium je dnes pístupné vtšin student a absolvent gymnázií i mimo školu a do budoucna se jeho užívání bude ješt zvyšovat. Internet nabízí nejrychlejší pístup k informacím. Proto nás zajímalo, do jaké míry uitelé s tímto médiem pracují a studenty pipravují na jeho smysluplné využití v oblasti historie. 14

15 V R nás udivil znaný procentuální podíl uitel, kteí vbec nevyužívají internet. I v Nmecku to bylo 10% dotázaných, v R však jejich podíl dosáhl 29%. Dvody jsme v dotazníkovém šetení nezjišovali. Je možné, že uitelm v efektivním využití brání délka hodin. Ta je však na obou stranách hranice stejná, tedy 45 minut. Další pekážkou pro širší využití internetu mže být velikost poítaových ueben, které nepojmou celou tídu s 30 studenty. V neposlední ad je možné, že ada uitel sama není s možnostmi internetu ve svém oboru dostaten obeznámena, a proto nevidí jeho využití ve svých hodinách. V Nmecku již od roku 2001 pod záštitou spolkového ministerstva školství a vdy funguje portál Schulen ans Netz s obsahovou ástí ke každému pedmtu, kde se mají uitelé možnost inspirovat, jak využít internetu ve svých hodinách. Prostor na eském internetu je v oblasti školských informací v souasné dob nepehledný, nesystematický a problematicky využitelný. [ ] [O]bsah školských webových stránek (pop. portál) [není] odborn garantován a mnohdy je ovlivnn komerními zájmy jejich provozovatel. (Ústav pro informace ve vzdlávání 2004: 12) Portál podobný nmeckému se v souasnosti teprve pipravuje, se spuštním se poítá v záí V konené verzi této brožury bude souástí III. kapitoly námi sestavený katalog zajímavých internetových adres pro výuku djepisu, a to zvlášt pro oblast našeho zájmu, a také nkolik nápad na internetové aktivity. Problémem informací ze svtové poítaové sít je, až na stránky oficiálních institucí, jejich nekontrolovanost. I to mže adu uitel odradit, a tak pi nasazení poítaové techniky sáhnou radji k lektorovaným materiálm na CD-ROM. Celkov je však nasazení CD-ROM v obou zemích nižší než využití internetu, ale existuje korelace mezi používáním internetu a CD. I zde platí, že na nmeckých gymnáziích se studenti s CD ve výuce setkají výrazn astji (viz zvlášt sloupce nikdy a ron), což zde mže být dáno úzkou nabídkou vhodných titul na eském trhu, jak uvedla jedna respondentka, nebo jejich cenovou nedostupností, jak poznamenává jiná (viz také pedposlední bod k otázce 14). Naopak historický atlas je v eské republice nepostradatelnou pomckou. Nadpoloviní vtšina uitel (53%) je nasazuje každou hodinu a dalších 41% alespo jednou týdn. V Nmecku tak asté nasazení nesledujeme, 7% uitel dokonce djepisné atlasy nepoužívá vbec. I u další kartografické pomcky, nástnných map, sledujeme podobný trend. V R se mapa objevuje každou hodinu ve 42% tíd, v Nmecku toto platí jen u 7%. Možným vysvtlením je pomrn nízké zastoupení politické geografie v nmecké akademické sfée po roce 1945, a tak chybjící tradice. Atlas je v Nmecku asto suplován drobnými plánky a mapkami v uebnicích. 15

16 Srovnatelná je v obou zemích míra použití hraných film. Tento materiál nebývá nasazován píliš asto. Pedpokládáme, že je tomu tak proto, že shlédnutí celoveerního filmu ve vyuování je asov nároné. Svou roli mže hrát i fakt, že z obavy ped nedostatenou objektivitou hraných film uitelé radji volí formu dokumentu. To potvrzují i výsledky našeho przkumu. Pomrn málo jsou také v obou zemích zváni do vyuováni pamtníci. Tuto možnost obohacení výuky vbec nevyužívá 42%, resp. 39% dotázaných. Tato ísla mohou být do jisté míry zkreslena faktem, že za pamtníky respondenti považovali pouze osoby se zkušenostmi s druhou svtovou válkou, a ne teba s rokem Ke skutenosti, že pibližn dv ptiny všech student se ve škole nesetkali s pamtníkem, mohou pispívat obavy uitel z názorové konfrontace nad píliš živými tématy a nejistotou, zda by v diskusi zvládli moderátorskou roli. Ptali jsme se rovnž na astost použití kopií historických pramen. Zde jsme zjistili mírn astjší použití takových materiál na nmecké stran. Domníváme se však, že to lze piíst tomu, že nmetí uitelé nejspíše zapoetli i materiály v uebnicích a samostatn vydaných sbírkách materiál. Ty v takové šíi v R dosud nejsou dostupné, a tak se eští uitelé pravdpodobn v pevážné vtšin orientovali na kopie z archiv. Exkurze se svými studenty uitelé v Bavorsku, Sasku i v eské republice poádají pibližn stejn asto. Drobný rozdíl jsme ale zaznamenali u externích referent, jichž bylo více na eské stran. Tato drobná pozitivní výchylka se ale pravdpodobn vztahuje ke skutenosti, že se v distribuované verzi dotazníku eská a nmecká verze ne zcela shodovaly. V eské chybl dodatek mimo studenty vykonávající pedagogickou praxi. Ti jsou pak u nkterých eských respondent považováni za externí referenty. Za nejpodstatnjší zjištní v oblasti využívání jiných než uebnicových materiál považujeme tato ti: a) malé využití internetu v R, b) nerozšíené používání kartografických materiál v Nmecku a c) nepíliš asté návštvy pamtník v obou zemích. 4.3 Témata a osnovy Otázka. 11 V otázce íslo jedenáct bylo naším cílem zjistit, kolik asu se vnuje jednotlivým událostem i epochám, které jsou klíové pro pochopení vzájemných vztah obou zemí. Dotazník zaíná revoluními událostmi let , které byly podstatné jak pro echy, tak pro Nmce. Následujících sedmdesát let je shrnuto do jednoho bodu, protože se domníváme, že širší rozdlení na podbody není nutné. Podstatnjší je již otázka soužití ech a Nmc ve 16

17 spoleném stát, proto je období let 1918 až 1938 rozdleno do nkolika bod a podbod. První body se týkají okolností založení první eskoslovenské republiky a reakcí sudetonmecké menšiny na ni; dále je zjišován obecn zájem o nmeckou menšinu ve výuce djepisu a nakonec o události vedoucí k mnichovské konferenci a o její následky. Z tohoto pehledu lze vysoudit, že je kladen draz hlavn na negativní události spjaté se soužitím obou komunit. Na druhé stran by ale nemly být opomenuty ani kladné stránky esko(slovensko)- nmecké koexistence, jako nap. aktivistické strany, nmeckou kulturu ovlivující život (nejen) v Praze a jiné. Lze ale soudit, že na zdraznní pozitivních skuteností se ve výuce nachází mén prostoru než na události negativní, nap. radikalizaci sudetonmecké komunity spjaté s hospodáskou krizí i volby roku V pvodním znní dotazníku byl body íslo 7 rozdlen na ti další podbody: správní systém, bžný život a odboj. Jak už jsme uvedli v ásti II.3, byla do tisku omylem odeslána verze dotazníku, která bod íslo sedm dále nedlí. Tuto skutenost mžeme hodnotit jako politováníhodnou, protože bychom mohli zjistit, jestli je pi výuce látky týkající se druhé svtové války kladen draz na konkrétní témata. Nmecký dotazník ml zcela zaernný bod íslo sedm, ímž u mnoha uitel vznikla mylná iluze, že se tento bod nemusí zodpovídat. Asi sedm respondent na tuto otázku odpovdlo, a tím mžeme prezentovat aspo prmrnou dobu, která je tomuto tématu vnována. Otázka íslo osm byla rozdlena na dv podotázky, aby se mohlo poznat, kolik se obecn zabývají poraženými a vítzi druhé svtové války a kolik asu se vnuje otázce vyhnání Nmc z eskoslovenska. Po roce 1949 se oba státy ubíraly jiným smrem, a proto vztahy mezi nimi byly na dlouhá léta omezené. Akoli se jedná o období tyiceti let, nebyly vzájemné vztahy do té míry intenzivní, že by se tato doba musela dlit do dalších podbod. Bohužel nebylo možné zjistit rozdíly mezi školami v Bavorsku a Sasku (jestli se bavorští žáci více uí o vztazích mezi SSR a SRN, zatímco saští žáci více o vztazích mezi SSR a NDR). Rok 1989 pedstavuje pelom pro oba státy a oba národy. Zatímco se období let v obou zemích vnuje málo prostoru, jsou historické události let 1989 a 1990 rozebírány šíeji. Zmna politických režim v SSR a NDR i sjednocení Nmecka jsou do té míry zásadní události, že jsou i pes nedostatek volného asu rozsáhleji probírány. Proto byly tyto události rozdleny do podbod. Na rozvoj esko-nmeckých vztah v 90. letech již opt as nezbývá. Naše pedpoklady v pípad rozdlení více než 150 lety spolených djin se potvrdily. Na eských gymnáziích se žáci seznamují s esko(slovensko)-nmeckými djinami více, než jejich kolegové v Bavorsku a Sasku. Výjimku tvoí revoluní rok 1848, jemuž se v Nmecku 17

18 vnují v prmru dvakrát déle než v eské republice. Hlavním dvodem bude problematika frankfurtského parlamentu a velkonmecké, pop. malonmecké otázky. Pro eské uitele je naopak dležitjší situace eské menšiny za doby Rakouska-Uherska. Velké rozdíly je možné sledovat v období první eskoslovenské republiky, které eští uitelé vnují mnohem více prostoru než jejich nmetí kolegové. Dle odpovdí z dotazník se na nkterých nmeckých školách ale první eskoslovenská republika neprobírá vbec a Mnichov 1938 jen okrajov. Žákm proto asto chybí znalosti ohledn soužití ech, Nmc a jiných národností ve spoleném stát a zdrazován je až odsun. Mže vzniknout dojem, že soužití ve spoleném stát bylo vždy problematické, a tím logicky vyústilo v odsun. Všeobecn lze ale íci, že získaná data nejsou velkým pekvapením. Spolková republika Nmecko je nejvýznamnjším sousedem eské republiky a díky staleté spolené historii je jen logické, že se látka esko(slovensko)-nmeckých vztah po roce 1848 vyuuje celkem podrobn. Na druhé stran je eská republika jen jedním z mnoha soused Spolkové republiky Nmecko a nmetí uitelé se pravdpodobn ve výuce více zamují na nmeckofrancouzské nebo na nmecko-polské vztahy. Uitelé nemají prostor se vnovat do hloubky všem sousedm Spolkové republiky Nmecko. Ve vyplnných dotaznících psali asto nmetí uitelé z pohranií, že by rádi vnovali více asu regionálním djinám, ale bohužel to není z asových dvod možné. POET HODIN prmr prmr esko Nmecko 1a) všeobecn 2,24 4,63 1b) otázka Velkonmecka, Malonmecka 1,08 1,55 2) národnosti v R-U 2,38 1,13 3) následnické státy 1,71 0,90 4) odtržení Nmc 1,10 0,34 5) Nmecká menšina v SR 1,09 0,45 6) Mnichov a následky 2,27 1,57 7) Protektorát echy a Morava 3,56 0,56 8a) poražení, vítzové 2,23 2,05 8b) odsun 1,26 0,74 9a) CS-DDR 0,96 0,06 9b) CS-BRD 1,06 0,61 10a) Zmny v SRN 1,07 3,42 10b) Zmny v SSR 2,16 0,26 10c) Nové tendence 0,84 0,19 18

19 4.3.2 Otázky. 12 a 13 V otázce íslo dvanáct jsme se uitel zeptali, kterému tématu by rádi vnovali více prostoru, pokud by nebyli omezeni asem. Po srovnání eských a nmeckých odpovdí mžeme konstatovat spolenou potebu vnovat více asu uritým tématm (tudíž jen menšina uitel je spokojena s asovou dotací, jakou v souasné dob má). Na druhé stran se ale rozcházejí názory v otázce, která témata by mla být probírána více do hloubky. eští uitelé by v naprosté vtšin (viz tabulka) více probírali období druhé svtové války a tsné po ní následující, zatímco nmetí uitelé by se ve velké vtšin pípad rádi více vnovali djinám posledních patnácti let. Na eské stran bylo rovnž projevováno pání více se vnovat období vzájemných vztah bhem komunismu a shodn s nmeckými uiteli se zamit na období posledních patnácti let. Problematiku nedostatené asové dotace ve výuce esko(slovensko)-nmeckých djin, hlavn posledních šedesáti let, mžeme považovat za ervenou nit, která se táhne celou studií pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže. esko Nmecko 12. Déle, než povoluje osnova? kolikrát zmínno kolikrát zmínno 1a) všeobecn 1 1b) otázka Velkonmecka, Malonmecka 1 2) národnosti v R-U 3) následnické státy 4) odtržení Nmc 1,0 1 5) Nmecká menšina v SR 4,0 2 6) Mnichov a následky 4,0 2 7) Protektorát 9,0 8a) poražení, vítzové 9,0 8b) odsun 9,0 1 9a) CS-DDR 3,0 2 9b) CS-BRD 6,0 5 10a) Zmny SRN 3,0 6 10b) Zmny SR 3,0 8 10c) Nové tendence 5,0 10 V pípad otázky íslo dvanáct mli uitelé možnost pipsat další poznámky. Mezi eskými poznámkami zaznlo: v podstat všemu více; více souvislosti; po roce 1945 se chce vnovat dvakrát více dlouho; 19

20 obecn spolupráce s uiteli nminy, využívání žák, kteí studovali rok v Nmecku, prolínání s jinými pedmty; souasné vztahy po roce 1989 CZ-D. Mezi nmeckými poznámkami zaznlo: obecn vznik národ a problém mezi národy; národnostní otázka v jihovýchodn Evrop, regionální vlny vysthovalc po druhé svtové válce; idea Evropy, spojeno s vývojem východních soused spolkové republiky; Bhem výuky se skýtá málo asu (excesivn málo asu pro strašn hodn látky! Úmysl?). Jen povrchní zmínní esko-nmeckých vztah ve 20. století, obzvlášt v letech O zloinech ech na Nmcích po roce 1945 se v uebnicích mluví velmi podrobn, o zloinech Nmc na eších v letech sotva nebo vbec ne. Již desetiletí hledám ísla, píklady, jména obtí nebo jednotlivé osudy nacistického teroru na eších. Zeptejte se nmeckého žáka na roli Heydricha nebo gestapa! Považuji tudíž za extrémn nutné, aby 1) byly uitelm nabídnuty modely výuky obzvlášt let ; 2) v uebnicích pi vylíení odsunu nebylo zapomenuto ani pedešlé zloiny Nmc na eších!) V otázce íslo tináct jsme se ptali na témata, která by uitelé rádi probírali, ale která se nenacházejí v osnovách. Mezi eskými odpov mi zaznlo: obecn souasné djiny; není to ani otázka témat, jak spíše metodiky; djiny mimoevropských zemí; chce totalitu, filmy té doby a literaturu, piblížit studentm ducha doby; vnovat se smyslu djin, navíc tendence ve vd a nové vdecké poznatky; SdP 35-38, souasná innost odsunutých; nejnovjší djiny a souasný vývoj; djiny Evropy po 2. SV a diskuse; mezinárodní vztahy po 2. svtové válce; regionální historie - oblast Slezska se zamením na historický vývoj - uvítala by semináe pro pedagogiky týkající se problematiky 20. století; pejí si vtší asovou dotaci a další pomcky a materiály a besedy s politology a historiky; osud nmecky mluvící židovské menšiny v SR a protektorátu; nemyslnost ústavy EU a nesmyslná politika Nmecka a Francie v rámci EU (muž, 40 let, ech); dekrety prezidenta republiky; D-PL vztahy, CZ-SK vztahy za druhé svtové války; 20

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více