VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní a mateřská škola Ludgeřovice Markvartovická 50 Ludgeřovice Tel: Fax: Web: Vypracovala: Mgr. Helena Pipreková ředitelka školy

2 Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy Adresa školy Markvartovická 50/966, Ludgeřovice IČ Bankovní spojení /0800 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Název zřizovatele Obec Ludgeřovice, IČO Markvartovická 48/52 Ludgeřovice Zařazení do sítě škol Vedoucí a hospodářští Ředitelka školy: Mgr. Helena Pipreková pracovníci Zástupce ředitele: Mgr. Karel Moric Výchovný poradce: Mgr. Marcela Bilová Ekonomka: Bc. Lada Burečková Hospodář: Erika Müllerová Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) ZŠ poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Součásti školy součásti školy IZO Mateřská škola IZO: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna MŠ - Výdejna IZO: Školní jídelna ZŠ IZO:

3 Motto: Škola je velmi sloţitý ţivý organismus, ve kterém působíme na základě pedagogických a psychologických poznatků na rozvoj a vývoj dítěte. Je to mravenčí práce, která čeká kaţdého pedagogického pracovníka školy, ale nápomocni musí být i ostatní zaměstnanci. Důleţité je jednotné působení všech aktéru výchovně vzdělávacího procesu. Dochází k prolínání jednotlivých oblastí například odborná kvalifikace pedagogických pracovníků. Personální problematika je rovněţ neoddělitelně spojena s výchovně vzdělávacím procesem školy, tedy oblastí výchovnou a vzdělávací. Dlouhodobý výhled školy: - rozvoj jazykové kultury-čj-mateřský jazyk, cizí jazyky - informatika-vyuţití počítačové techniky ve všech oblastech výchovně vzdělávací práce, administrativní práce - vyuţití interaktivní výuky-interaktivní tabule, interaktivních učebnic, vyuţití internetu - etika-morální zásady v chování a jednání mladého člověka- zaměření na etiku, jedině spoluprací rodiny a školy můţeme vychovat mladého člověka s hlubokými morálními vlastnostmi - estetika - prohloubení estetického cítění ţáků, dbáme na estetický vzhled školy, učeben - sborový zpěv - zaměřujeme se na sborový zpěv, dramatickou výchovu - tělesná zdatnost ţáků, všestranný rozvoj sportovního ducha - míčové hry, atletika, stolní tenis - environmentální výchova-zdravý způsob ţivota, výchova k udrţitelnému rozvoji obce, kraje 3

4 Hlavní cíle: - Společně pěstovat a posilovat dobré mezilidské vztahy a to zejména na úrovni spolupráce s rodiči, ale i na úrovni pracovní. - Pomáhat mladým pedagogům při jejich profesní činnosti, při zapojování se do kolektivu, podporovat jejich zdravý rozvoj, podporování moderních metod práce. - Čelit intrikám a špatnému příkladu, jak v kolektivu pracovníků, tak při práci s dětmi. 4

5 Základní charakteristika školy Výukový program školy: Rámcový vzdělávací program v I.- III.ročníku a VI.- VIII. ročníku Škola pro všechny Základní škola č.j /96-2 v IV, V. a IX. ročníku 5

6 Součásti školy: Mateřská škola Vrablovec Školní druţina Školní jídelna Výdejna MŠ Pedag. pracovníci 24 Počet ţáků 327/17 38 Počet vychovatelek 3 z toho dívek 167 Správní zaměstnanci 8 z toho chlapců 160 Zam. školní jídelny 8 Počet tříd 16 Počet oddělení ŠD 3 1.Charakteristika MŠ, ZŠ Název, adresa školy : Základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace Markvartovická ul. 966/50 Ludgeřovice

7 MŠ Provoz školy : hodin Počet ped. prac. 2 Počet tříd 1 Počet provoz. zam. 1 Počet dětí 30 věk 2,5-7 let Materiálně technické zajištění školy a MŠ Tak, jako v kaţdém roce, i letos jsme se snaţili školu dovybavit, zmodernizovat a zlepšit její vzhled. Vše je ovlivněno finančními prostředky, které jsou poskytovány obcí. Ve školním roce 2009/2010 byly vypracovány ve spolupráci obce a školy projekty na získání finančních prostředků buď z EU nebo kraje pro příští období. Opět jsme řešili problém tělocvičny, jelikoţ nechceme, aby peníze vloţené do projektu přišly nazmar, chceme napravit nezrealizovaný problémový projekt z období minulého vedení obce. I v tomto roce byla zpracovaná a podaná ţádost na získání grantu z prostředků EU. Postoupili jsme opět do dalších kol, ale pro vysokou cenu stavby jsme byli opět vyřazeni ze soutěţe. Je nutné zváţit, zda není vhodnější úprava projektové dokumentace a sníţení ceny stavby. Letošní rok byl dalším z nejvýznamnějších let pro získání dotací pro školu, pro její další rozvoj. V tomto trendu chceme pokračovat i v příštích letech. Provedli jsme opravu školní kuchyně. Nemohli jsme sice provést celkovou rekonstrukci, jelikoţ ta byla naprojektována příliš nákladně. Je to další pozůstatek bývalého vedení obce. Tato kalamitní situace musela být řešena náhradním způsobem a to postupnými opravami. Zásadním problémem, který ohroţoval novou fasádu, byla nefunkční vzduchotechnika. Bylo proto nutné šetřit a ušetřené finanční prostředky vloţit do této opravy. Od obce jsme totiţ z důvodů šetření nedostali ţádné prostředky na investice. Tento velmi zásadní krok opět zlepšil budovu školy, zhodnotil její cenu a usnadnil práci kuchařkám, které pracují v krásném a účelném prostředí. Při této příleţitosti byl odhalen a opraven další problém- nefunkční kanalizace. Ta nám kaţdoročně komplikovala ve školním roce ţivot. Vše bylo opraveno a tím byl odstraněn další nedostatek této stavby, která byla postavena kdysi v akci Z. Kdyţ byl rozkopán vjezd k jídelně, vyuţili jsme tuto situaci a odstranili další velmi závaţnou hygienickou závadu. Byl namontován lapač tuků a tím vyřešen další velký problém s jejich odtokem do kanalizace. Díky obce a jejích finančních prostředků jsme nechali obloţit vjezd k jídelně zámkovou dlaţbou, která je mnohem vhodnější pro případné opravy, jelikoţ nemusí být rozbita, pouze rozebrána, kdyby došlo k nějakému problému s lapolem, či kanalizací. 7

8 Máme moderní školu s novým nábytkem, novými, moderními pomůckami. K nejvýznamnějším patří interaktivní tabule, které máme tři. Aby tyto tabule plnily svůj účel, pouţíváme interaktivní učebnice. K běţným věcem ve škole patří malování, drobné opravy a u školní jídelny vybavování novými spotřebiči. V jídelně se vaří velmi kvalitně a zdravě a o tom svědčí ta skutečnost, ţe zde přibývá strávníků. Z tohoto důvodu byla čím dál více nutná plánovaná rekonstrukce- oprava školní kuchyně. Kromě škol a školek v okolí se v naší jídelně stravují i strávníci tzv. cizí. Rovněţ rozváţíme stravu do soukromých subjektů, mezi které patří i I. Mezinárodní škola v Ostravě. Sem vozíme i svačinky. Vzhledem k tomu, ţe v této škole jsou převáţně děti jiných národností, museli jsme jídelníček přehodnotit. I tak vaříme převáţně českou kuchyni a ta chutná i cizincům. Děti po prázdninách čeká opět ve škole spousta novinek, které opět budovu školy vylepšily a zkvalitnily její provoz. Zrekonstruovali jsme rovněţ nefunkční sociálního zařízení v hlavní budově, které je součástí tělocvičny. Před námi je oprava problémového sociální zařízení u školní jídelny a v prostorách prvního stupně. Zatím nemáme peníze na opravu a musíme čekat s jeho rekonstrukcí do příštího roku. Při kaţdém zásahu do školních budov se vţdy odhalí spousta problémů, které se musí neodkladně řešit. Ke školním budovám neexistuje ţádná původní projektová dokumentace, a proto je velmi obtíţné řešit vzniklé problémové situace. Po odstranění nefunkční vzduchotechniky se objevil problém s kanalizací, která se musela vyřešit za pochodu. Dalším významným krokem bylo vytvoření projektové dokumentace dolní budovy. Projekt je velmi účelný, řeší celou budovu. Nyní je třeba získat finanční prostředky pro realizaci vytvořeného projektu. Jestliţe získáme dotaci, vznikne nejen nádherný objekt, ale i oddělení školky, která umoţní rodičům vyřešit problém s umístěním dětí do tohoto zařízení. Zároveň vzniknou nové moderní třídy. Pak uţ záleţí jen na rodičích tuto nově zrekonstruovanou školu naplnit dětmi. Všechny budovy školního zařízení jsou starší, jsou pravidelně udrţovány a často vyţadují i větší opravy. Jsou celkem v dobrém stavu. I letos bylo ve školních budovách provedeno mnoho nezbytných úprav, které navazují na poţadavky hygienických předpisů. Všechny úpravy zlepšují a zjednodušují prostředí.moderní hřiště zlepšila sportovní vyţití ţáků i dospělých při trávení volného času. Provedené opravy a úpravy: ve školní jídelně - celková oprava školní kuchyně, vyřešení vzduchotechniky, moderní úprava ostatních součástí kuchyně na základě hygienických norem, obklady stěn 8

9 - vytvořena bourárna masa, sklad lednic, prostor na plnění nosičů pro cizí strávníky atd.- vše podle hygienických předpisů - - vybudování lapače tuků 9

10 - 10

11 Příjezdová cesta ke školní kuchyni: v hlavní budově - provedeno vymalování chodeb a tříd - vybavení kabinetu regály - vybavení zbývajících šaten skříňkami - oprava havarijního sociálního zařízení u tělocvičny - celková oprava doposud havarijní kanalizace, vyřešení největšího problému školy z hlediska hygienického - částečná oprava zabezpečovacího zařízení 11

12 Dolní budova - zde nebyly provedeny ţádné větší opravy, jelikoţ byl vytvořen projekt na celkovou rekonstrukci této budovy MŠ Vrablovec - malování a drobné opravy - provedeny nátěry laviček - dovybavení zahrady dřevěnými průlezkami, houpačkami 12

13 Všechna tato práce by však nemohla být prováděna bez finanční podpory obce, obecního zastupitelstva, obecní rady a svědomité práce zaměstnanců. Kaţdým rokem je věnovaná nemalá částka na zvelebení školních budov a školního sportovního areálu. Naše spolupráce je aktivní a velmi dobrá. 13

14 Celkový stav budov, poţadavky pro další období Školní komplex se skládá ze čtyř budov. Dvě jsou součástí hlavního areálu školy, jedna budova, které říkáme dolní, je postavena skoro na druhém konci obce,coţ je pro nás dalším problémem, jelikoţ je zde málo ţáků, a proto hledáme způsob, jak do školy děti dostat zpět. Neustále se snaţíme pro rodiče a hlavně děti vymýšlet nové aktivity, abychom přivedli do této budovy ludgeřovické děti, které nám, neznámo proč, unikají do Petřkovic. Děti i rodiče by měli být hrdi, ţe jsou občany Ludgeřovic a měli by podporovat rozvoj obce. Za odcházející ţáky musí obec platit té obci, kam se děti přihlásí, finanční částky. My pak máme problém ufinancovat zaměstnance na této budově pro nízké počty ţáků. Proto jsme se rozhodli řešit tuto situaci celkovou rekonstrukcí školy. Na základě nádherného projektu i s třídou mateřské školy a klidovým a sportovním zázemím pro obě skupiny dětí vznikne ve zrekonstruované škole i prostor pro mladé maminky.tím bychom vyřešili i další problémy pro mladé rodiny obce, zejména problém nedostatku míst v mateřské škole. Nyní se hledá vhodný dotační titul na získání finančních prostředků. Tato budova by pak mohla slouţit i jiným mimoškolním aktivitám a aktivitám pro veřejnost. Čtvrtou budovou je MŠ na Vrablovci. Budova je umístěna v malebné části vesnice mezi lesy a je ve velmi dobrém stavu. Je nám líto,ţe občané Vrablovce nechtějí podpořit svou kmenovou školu, nikdo si neuvědomuje, ţe jsme jedno zařízení a vše by mohlo fungovat mnohem lépe, kdyby všichni ţáci přešli na svou kmenovou školu. To je stále hlavním a nedařícím se úkolem vedoucí učitelky. Z tohoto důvodu jsme řešili i problém dojíţdění dětí z Vrablovce do naší školy. Byla zajitěna autobusová linka, která zajíţdí aţ ke školní budově z důvodů bezpečnosti ţáků. Naším velkým zklamáním je však to, ţe ji nevyuţívají děti z Vrablovce. Zatím tuto linku vyuţívají především dospělí občané. V hlavní budově jsou umístěny třídy vyššího stupně, včetně páté třídy, sborovna, ředitelna, kanceláře zástupce ředitele, ekonomky, výchovné poradkyně a odborné učebny. Mezi ty patří dvě učebny informatiky, které jiţ dávno nejsou novinkou.téměř nepřetrţitě, v brzkých ranních a pozdních odpoledních hodinách, je vyuţívána internetová učebna, ale i původní počítačová třída. Nyní jiţ patří k běţnému vybavení člověka práce s počítačem, a proto jsou počítače vyuţívány ve všech předmětech a také při práci s dyslektiky. Počítači jsou vybaveny všechny sborovny, a tak mohou pedagogičtí pracovníci vést svou agendu na disketách. Tato vybavenost usnadňuje také práci vedení školy a zlepšuje operativnost práce. K dalším odborným učebnám patří učebna chemie, přírodopisu, hudebna, která slouţí také jako knihovna a tělocvična. V připojené budově je umístěn v horní části první stupeň základní školy a dvě oddělení školní druţiny, v prvním poschodí je školní jídelna a kuchyň. Ve stejné budově v přízemí je cvičná kuchyňka a školní dílny s příslušenstvím. V dolní budově jsou umístěny dvě třídy prvního stupně, jedno oddělení školní druţiny,výdejna stravy a malá tělocvična. Největší závady: - sociální zařízení v budově školní jídelny - celková rekonstrukce vodovodních rozvodů - rekonstrukce elektroinstalace 14

15 - rekonstrukce zabezpečovacího zařízení- nyní se částečně inovuje - výstavba naprosto nedůstojné tělocvičny - oprava padající atiky u budovy tělocvičny - celková rekonstrukce dolní budovy - dokončení oprav mateřském školy, oprava fasády V letošním roce se díky opravy školní kuchyně musela, sice neplánovaně, opravit havarijní kanalizace. Byl vyřešen velký problém, který nám v kaţdém školním roce způsoboval spoustu nepříjemných situací a ohroţoval i chod školy. Tato velká oprava je sice pro občany neviditelná, protoţe se nepostavilo nic nad povrchem, ale v zemi, avšak je srovnatelná s výstavbou nové části školy. Zároveň byl v podzemí nainstalován nezbytný lapač tuků, který se objevoval v závadách hygieny. Celkovou opravou školní jídelny byla vyřešena opakující se závada v zápisech hygieny. Musím zdůraznit, ţe bývalé vedení obce nám vytvořilo velký problém tím, ţe byl vytvořen projekt za nemalou finanční částku, který by nikdy nemohl být zrealizován, jelikoţ obec by nikdy nemohla investovat takovou částku na celkovou rekonstrukci kuchyně. Hlavní cíle školy: 1. Společně pěstovat a posilovat dobré mezilidské vztahy. 2. Pomáhat mladým pedagogům při zapojování se do kolektivu. 3. Podporovat jejich zdravý rozvoj a osobnostní růst. 4. Vytvářet tvůrčí a důvěryhodné prostředí pro ţáky, rodiče, pedagogy. 5. Cílevědomou prací a dobrými výchovně vzdělávacími výsledky se dostávat do povědomí všech. 6. Vychovávat zdravou sebevědomou populaci se všeobecným přehledem a vědomostmi Jeden z nejdůleţitějších bodů VÝCHOVA OSOBNOSTI ŢÁKA Základní motto prolínající se celou naší prací je: ÚCTA ODPOVĚDNOST - OHLEDUPLNOST Úcta sebeúcta, důvěra v sebe sama naučit se chovat asertivně Odpovědnost k sobě sama, ke všem ostatním 15

16 Ohleduplnost vůči sobě, všem ostatním Naším základním cílem je naučit ţáky: - věřit si - věcně komunikovat - zamýšlet se nad problémy a hledat východisko - naslouchat lidem kolem sebe, respektovat jejich názor - dodrţovat pravidla demokracie, kázně a disciplíny - velkou pozornost věnujeme etice, morálním zásadám a morálnímu chování - vytváříme pohodu prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství mezi ţáky a učiteli, učiteli a vedením školy - propojujeme vzdělání se skutečným ţivotem (osvojování si toho, co má pro ţáka praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti) - chápeme věkovou přiměřenost a motivující hodnocení, respektujeme individuality ţáka - vytváříme příznivé sociální klima (otevřenost a partnerství v komunikaci, úctu, toleranci, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému, sounáleţitost se třídou, školou) - ochraňujeme ţáky před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy - chráníme ţáky před nebezpečím mimo školu (týrání v rodině), pohyb na veřejných komunikacích (dopravní nehody), moţnost zneuţívání cizími lidmi (sexuální a jiné), otevřeně o těchto nebezpečích s ţáky mluvíme Výchovně vzdělávací práce Mateřská škola Koncepce je tradiční, nemáme ţádnou specializaci, ale naším cílem je, aby se děti v kolektivu cítily spokojeně. Koncepce je dlouhodobá se zaměřením na výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu v MŠ, snaţíme se děti připravit po stránce pracovní, estetické, tělesné, rozumové a mravní k co nejsnadnějšímu vstupu do ZŠ. Dbáme na rozvoj osobnosti kaţdého dítěte, aby bylo schopno samostatně myslet a svobodně se rozhodovat. Vytváříme prostor, čas a prostředky pro spontánní hry, abychom prohlubovali kamarádské vztahy, protoţe poslední dobou pozorujeme i u malých dětí agresi vůči kamarádům. Posilujeme a podporujeme sebedůvěru dítěte, navazujeme kladné emoční stavy a citové vztahy. Pracujeme podle vlastních plánů a našimi pomocníky jsou různá kurikula předškolní výchovy, vyuţíváme také pracovní materiál Barevné kamínky, kde jsme našli hodně pomocného materiálu, pracujeme podle vlastnoručně vytvořeného Školního vzdělávacího programu. 16

17 Základní škola Významnou tvůrčí roli v práci školy hraje její klíma, organizace vyučování, struktura řízení a metodické vedení. Nejdůleţitější pro pracovní atmosféru školy jsou vzájemné vztahy mezi dětmi, učiteli, rodiči, mezipředmětové vazby, dovednosti ţáků i to, jak se dovedou absolventi začlenit do běţného ţivota a aplikovat získané poznatky v praxi. Velmi podstatný je vztah obce ke škole. Snaţíme se o to, aby se ţáci sami podíleli na úpravě školních interiérů, veškerá výzdoba školy je vytvořena ţáky, kteří ji pod vedením učitelů obměňují podle ročních období, důleţitých událostí a akcí. Dolní chodba hlavní budovy je vyuţívána nejen ke zveřejňování úspěchů našich dětí, ale také ke kaţdodennímu trénování stolního tenisu. Stěny horní chodby slouţí jako informační tabule pro vycházející ţáky, ale také seznamují děti se zapojením do projektů, kterých se škola zúčastňuje. Pedagogičtí pracovníci pouţívají ve výuce moderní metody, zúčastňují se akcí a školení, např. školení k internaktivní tabuli a velký význam mělo školení ke ŠVP,dále absolvovali mnoho dalších školících akcí, které slouţí k jejich pracovnímu růstu. Tato školení jsou usměrňována podle dlouhodobého výhledu školy a cílů školy.na provozních poradách vyučující seznamují své kolegyně a kolegy se skutečnostmi, které se právě na vzdělávacích akcích dozvěděli. Přímo na vlastní kůţi si zkoušíme nové metody práce, vţíváme se do pracovní atmosféry, kterou proţívají ţáci. Připravujeme výukové programy, které jsou zařazovány do vyučovacích hodin. Jiţ několik let jsme zapojeni do projektu Kvalita a naši ţáci absolvovují SCIO testy a testy KALIBRO. V tomto trendu budeme pokračovat i v budoucnu. Kolektiv školy je mladý, coţ je na jedné straně velkým přínosem, ale také zodpovědností vedení školy a uvádějících učitelů podílet se na jejich správném vedení a vytvoření podmínek, jak proniknout do tajů výchovně-vzdělávacího procesu, učit je správné komunikaci se ţáky i s rodiči, učit je toleranci, ochotě, vzájemné úctě, učit je vţdy být příkladem ţákům. Mladí pedagogové jsou draví, pouţívají moderní metody práce a strhávají tak i ostatní k těmto způsobům výuky. Jiţ několik let vyuţíváme počítače nejen k výuce, ale i k tisknutí vysvědčení, k vedení školní agendy, agendy o stavu výchovně vzdělávací práce a agendy o ţácích. Do školy byly zavedeny školní matriky.také vše, co se týká vedení školy, je zpracováváno na počítači. Na šesti pracovištích je škola připojena k internetu a má také svou vlastní internetovou stránku, kde informujeme veřejnost o akcích pořádaných školou, ale školu zde i představujeme. Naše nové internetové stránky jsou rozšířeny o nové moţnosti, jak komunikovat se školou prostřednictvím internetu. Ve výuce vyuţíváme interaktivní tabule a učebnice, internet se stal běţnou součástí výuky.tato moderní výuka zpestřuje vyučovací hodiny a stává se pro ţáky zajímavější. Součástí školního pozemku je sportovní areál, který je vyuţíván nejen ţáky školy, ale i občany obce. Lákadlem jsou nejen víceúčelová hřiště a cvičná tenisová stěna, ale i hřiště pláţového volejbalu a fotbalové hřiště. Ţivot školy je pestrý, různorodý, znamená kaţdodenní řešení vzniklých situací, kterými se musíme zabývat ihned, aby nebyl brţděn běţný chod školy. 17

18 Prestiţ školy se snaţíme zvyšovat prezentací našich ţáků na veřejnosti, vytváříme společné aktivity pro ţáky, rodiče, pedagogy a výchovné pracovníky a to ve všech našich zařízeních. Řídíme se pravidly navazování vztahu s dětmi. Jedině vzájemným poznáváním, dobrou komunikací a porozuměním je moţné dosáhnou vzájemného uznávání se. Přijímání dětí do základní školy: Ve dnech ledna se, stejně jako v minulých letech touto dobou, uskutečnil zápis dětí do prvních tříd. Na obou budovách školy bylo zapsáno celkem 29 dětí z tohoto počtu byly 3 odklady. I v letošním roce jsme vynaloţili velké úsilí, oslovili jsme rodiče všech tří MŠ, a přesto se nám nepodařilo získat více dětí i z dolní části Ludgeřovic. Přes všechna tato úskalí jsme otevřeli první třídu i na dolní budově naší školy. Přijímání dětí do mateřské školy: Děti do MŠ jsou přijímány na základě vyhlášeného zápisu, který se konal 4. března. Bylo zapsáno 14 nových dětí, přijato bylo deset a tím jsme doplnili stav do 28. ţáků. Při příchodu nových dětí postupujeme velice citlivě a rodiče mají moţnost chodit na zvykání a seznamování se během června a během prázdninového provozu, kdy jsme s dětmi na školní zahradě a nenásilnou formou se zapojují do kolektivu nebo s námi zůstávají během ranních her, intervaly se zkracují, aţ se dítě zapojí úplně samo do kolektivu. Nebráníme se tomu, aby si děti donesly svoji oblíbenou hračku, se kterou spí a hrají si. MŠ V MŠ pracuje jiţ mnoho let stejný kolektiv pracovnic. Je to sehraný tým, který v letošním roce pracoval bez nemocenské, coţ přispívá k hladkému chodu zařízení. Na pracovišti se nestal ţádný úraz a nebyla vyhledána lékařská pomoc. Pedagogické pracovnice si zvyšovaly svou kvalifikaci doplňkovým studiem na akcích pořádaných KVIC. Ve vrablovecké školce, která je součástí naší školy, vznikl velký problém a to, ţe děti, o které se velmi dobře staráme, nepokračují dále v našem zařízení, coţ způsobuje problém i škole. Odcházející děti nám scházejí k naplněnosti tříd. Proto mají učitelky velmi důleţitý úkol, cílevědomě působit na rodiče a připomínat, ţe jsme občané Ludgeřovic, a proto i děti by měly navštěvovat naši školu. 18

19 I. stupeň: Počet ţáků 139 /14 38 Opakuje roč.- celkem 1 Celkem Výuka podle ţáci ze zahraniční školy na území ČR Chlapců 73 Chlapců 1 Dívek 66 Dívek 0 Jazyk anglický 75 Jazyk německý 0 Počet ţáků ŠD 75 Počet oddělení 3 Počet úrazů mimo vzdělávací proces Počet ţáků zapojených do ZÚ ve škole Počet ţáků zapojených do ZÚ mimo školu Počet nezapojených ţáků Vyučující I. stupně jsou si při své práci dobře vědomi toho, ţe atmosféru školy tvoří právě učitel. Usilují o to, aby naše škola byla tou, do které se děti těší a nemusí se ničeho bát. Hlavním aktérem je ţák, kterého připravujeme pro ţivot, podporujeme rozvoj jeho osobnosti. Kvalita vzájemné komunikace mezi učitelem a ţákem tvoří základnu, na které jsou postaveny všechny další vztahy. Učitelé vytvářejí citové naladění ţáků ke školní práci a podporují větší moţnost realizace ţáků v procesu učení. Zadáváním úkolů, jejichţ smyslem je na něco nového přijít a něco objevit, učí ţáky přemýšlet a učí je samostatnosti. Pracují tvořivě, podporují činnostní učení, dávají ţákům pocit jistoty při řešení úkolů a poskytují prostor v hodinách jak nadaným, tak slabším ţákům. Velmi důleţitou úlohu sehrává týmová práce všech učitelů v rámci MS, kde společně diskutují o problémech a vyjasňují si svoje názory. Vzájemně si předávají poznatky o nových, efektivnějších metodách práce získaných na seminářích DVPP, analyzují a vyhodnocují získané informace. Je dobré, ţe jejich závěry obsahují i prvky sebehodnocení. V rámci efektivního preventivního systému a plnohodnotného vyuţívání volného času ţákům byly do zájmových aktivit zařazeny cílené programy. Na I. stupni pracovaly krouţky, ketré rozvíjely jazykové schopnosti ţáků, jejich estetické cítění, tvořivost, rukodělnou činnost i sportovní zdatnost. 19

20 Učitelky niţšího stupně ve spolupráci se školní druţinou zorganizovaly pro ţáky školní kola různých soutěţí a zúčastňovali se mnoha akcí: Slavnostní zahájení školního roku VŠB - přednáška Fotografování prvňáčků Kreslení na chodník (ŠD+ I. stupeň) Beseda s cestovatelem o Ekvádoru a Galapágách ZOO Ostrava 3.A, 4.A Sběr kaštanů a ţaludů Sběr pomerančové a citronové kůry (ŠD) Výstava ovoce a zeleniny v O.-Petřkovicích 11.9.první bloky s lektory CPP Renarkon: 5.A 8:00 9:30h. vztahy Beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou FAUST 2. ročníky 1. lekce Plavecká soutěţ Hastrmánek Den kultur - 1st International Sch. Cvičná evakuace školy 20

21 Sběr kaštanů a ţaludů po celý říjen Drakiáda, NŠ+ŠD Beseda s lesníky 2. ročníky ZOO Ostrava Halloween 2. ročníky Setkání sponzorů ZOO 4.B 1. A návštěva knihovny sběr starého papíru Autoškola Hlučín 4.B kouzelník NŠ autoškola Hlučín 4.A Faust - 1.B Kurz první pomoci NŠ Faust - 4.B Renarkon : 5.A 8:00 9:30h. 2. blok VITA Dárky od ovečky Vánoční fotografování Světlušky Školní kolo olympiády z angličtiny Filmové představení Hlučín Vánoční trhy Mikulášská nadílka SRPDŠ Vánoční besídky Štědrovečerní nadílka lesní zvěři Sběr hraček pro DD Besedy Policie : Plavecký výcvik Matematická olympiáda Adopce dítěte z Keni Sáňkování Bruslení Sběr hraček pro DD 21

22 :. Pythagoriáda renarkon: 5.A 8:00 9:30h. 3.blok Besedy Policie: 16.2.začátek v 8:55h., a to v pořadí 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 5.A Školní kolo recitační soutěţe Maškarní rej - SRPDŠ Klokan - matematická soutěţ Planetárium O.-Poruba Aprílová matematika Den Země včetně sběru papíru v rámci Dne Země přehlídka dravců (Karviná) ZŠ Markvartovice návštěva školy přechod ţáků 5. ročníku Dopravní soutěţ Koncert v ZUŠ O.-Petřkovice Ptáci Pálení čarodějnic Kniţní odměny na 1. stupni ( školní rok 2009/2010) 1.A Klára Nováková za aktivní práci, vzorné chování, sběr baterií Kristýna Nágelová sběr papíru a kaštanů Anna Pavelcová za aktivní práci, vzorné chování a sběr baterií 1.B Daniel Krejčí za aktivitu a snahu ve vyučování Adam Lach za pěkné chování, aktivitu a snahu 22

23 2.A Aneta Pchálková za výborné školní výsledky, vzornou přípravu a práci pro třídu Kristýna Nevřelová - za práci ve vyučování, výborné školní výsledky a aktivní práci pro třídu Dominik Polášek - za práci ve vyučování, výborné školní výsledky a aktivní práci pro třídu 2.B Agáta Pavlasová za aktivitu, stoprocentní nasazení a práci pro třídu Tereza Šafránková za výborné výsledky, aktivitu a práci pro třídu Eliška Horáková - za výborné výsledky, aktivitu a práci pro třídu 3.A Lukáš Rozehnal za vzorné plnění školních povinností a sběr baterií Petra Starobová za příkladné chování a plnění školních povinností Marie Šímová za vzorné chování a plnění školních poviností 4.A Kateřina Špoková za aktivní práci a vzorné chování Kristína Thielová za reprezentaci ve sportovních a kulturních akcích školy Barbora Bártová za 1. místo za třídu ve sběru papíru 4.B Tezeza Schaffartziková za snahu a píli ve škole Markéta Dočkalová za snahu a píli ve škole Ivo Samek za snahu a píli ve škole 5.A Barbora Kosourová za vzornou přípravu a chování Přemysl Bijota za vzornou výuku a chování Jan Robenek za reprezentaci školy ve sportu 23

24 Ţáci se účastnili různých soutěţí, okresní kola: Matematika pod vedením Mgr. Schmidtové Matematická olympiáda Z 5 Mgr. Mertová matematický klokan Mladý zdravotník DB vyučující Mgr. Svrčinová Namaluj sluníčko soutěţ s Českou pojišťovnou pod vedením Mgr. Fojtíkové, Langrové Krakovková K. V.A 11/38 Volný J. V.A 31/38 Honzková B. III.B 4/1200 Janíková N. I.A 1. místo Starobová P. I.A 2. místo Ratajský V. IV.A 3. místo Špil A. IV.A 4. místo Machů L. IV.A 5. místo Krakovková K. V.A 2/6 Regionální počítačová soutěţ Bajtík vyučující Ing. Plačková Maţoretky Kotásková M. 3. místo Krumpolcová E. 3. místo Soutěţ ve sběru padesátníků pod vedením 1. místo Moravskoslezský kraj Mgr. Schmidtové V.A Tělesná výchova Atletický čtyřboj pod vedením Mgr. Motlochové Vilímová S. V.A 8/16, 25/72 Strachotová Z. V.A 8/16, 36/72 Popková D. V.A 24

25 Atletický čtyřboj Tačová B. V.A Plačková H. V.A Liška M. V.A Artim R. II. stupeň Počet ţáků celkem 188 / 3 38 Opakuje roč. celkem 2 Chlapců 87 Chlapců 1 Dívek 101 Dívek 1 Jazyk anglický 187 Jazyk německý 79 Počet úrazů mimo vzdělávací proces Počet ţáků zapojených do ZÚ ve škole Počet ţáků zapojených do ZÚ mimo školu Nezapojení ţáci Při práci na II. stupni vyučující navazovali na práci prvního stupně. Zejména stěţejní je šestý ročník, kdy na hlavní budovu přicházejí děti z Markvartovic. Právě proto musí být přistupováno k práci s těmito dětmi velmi citlivě, aby byly sladěny předcházející metody a formy práce a aby byly sjednoceny způsoby přístupu k ţákům. Pracovní úkoly byly plněny na základě učebních a tematických plánů, vyučující měli volnost, ale také o to větší odpovědnost za výběr učiva i nad rámec učebnic. Velký důraz se kladl na pedagogickou odbornost kaţdého vyučujícího, aby ţákům dal takové vědomosti, které jsou podstatné, nutné, zajímavé a uţitečné. Cílem vyučujícího nebylo vštěpovat ţákům encyklopedické vědomosti, ale naučit je komunikovat, vyuţívat moderní techniku, dodrţovat zdravý ţivotní styl, naučit ţáky kriticky myslet a poradit si v různých ţivotních situacích. Velký důraz jsme kladli na pestrost a různorodost vyučovacích hodin, ţák není pasivní posluchač, ale aktivní článek vyučovacího procesu. Do výuky byly zařazovány moderní formy a metody práce, učitelé se vzájemně seznamovali s novými poznatky, které získávali na seminářích a vzdělávacích akcích, které se týkaly jednak odbornosti daného předmětu, ale také oblasti aktivního sociálního učení, komunikace a dalších významných prvků pedagogicko-psychologického procesu výuky. I v letošním roce jsme pokračovali v trendu otevřené školy zpřístupněné nejen ţákům a pedagogům, ale i široké veřejnosti. Spolupráce pedagogů byla prostoupena vzájemnou 25

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY Základní škola Všehrdova 1, Lovosice 1. Autoevaluace školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanoví zaměření a hlavní oblasti vlastního hodnocení školy, které se zpracovává za období jednoho

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIB-1217/10-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více