VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní a mateřská škola Ludgeřovice Markvartovická 50 Ludgeřovice Tel: Fax: Web: Vypracovala: Mgr. Helena Pipreková ředitelka školy

2 Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy Adresa školy Markvartovická 50/966, Ludgeřovice IČ Bankovní spojení /0800 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Název zřizovatele Obec Ludgeřovice, IČO Markvartovická 48/52 Ludgeřovice Zařazení do sítě škol Vedoucí a hospodářští Ředitelka školy: Mgr. Helena Pipreková pracovníci Zástupce ředitele: Mgr. Karel Moric Výchovný poradce: Mgr. Marcela Bilová Ekonomka: Bc. Lada Burečková Hospodář: Erika Müllerová Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) ZŠ poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Součásti školy součásti školy IZO Mateřská škola IZO: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna MŠ - Výdejna IZO: Školní jídelna ZŠ IZO:

3 Motto: Škola je velmi sloţitý ţivý organismus, ve kterém působíme na základě pedagogických a psychologických poznatků na rozvoj a vývoj dítěte. Je to mravenčí práce, která čeká kaţdého pedagogického pracovníka školy, ale nápomocni musí být i ostatní zaměstnanci. Důleţité je jednotné působení všech aktéru výchovně vzdělávacího procesu. Dochází k prolínání jednotlivých oblastí například odborná kvalifikace pedagogických pracovníků. Personální problematika je rovněţ neoddělitelně spojena s výchovně vzdělávacím procesem školy, tedy oblastí výchovnou a vzdělávací. Dlouhodobý výhled školy: - rozvoj jazykové kultury-čj-mateřský jazyk, cizí jazyky - informatika-vyuţití počítačové techniky ve všech oblastech výchovně vzdělávací práce, administrativní práce - vyuţití interaktivní výuky-interaktivní tabule, interaktivních učebnic, vyuţití internetu - etika-morální zásady v chování a jednání mladého člověka- zaměření na etiku, jedině spoluprací rodiny a školy můţeme vychovat mladého člověka s hlubokými morálními vlastnostmi - estetika - prohloubení estetického cítění ţáků, dbáme na estetický vzhled školy, učeben - sborový zpěv - zaměřujeme se na sborový zpěv, dramatickou výchovu - tělesná zdatnost ţáků, všestranný rozvoj sportovního ducha - míčové hry, atletika, stolní tenis - environmentální výchova-zdravý způsob ţivota, výchova k udrţitelnému rozvoji obce, kraje 3

4 Hlavní cíle: - Společně pěstovat a posilovat dobré mezilidské vztahy a to zejména na úrovni spolupráce s rodiči, ale i na úrovni pracovní. - Pomáhat mladým pedagogům při jejich profesní činnosti, při zapojování se do kolektivu, podporovat jejich zdravý rozvoj, podporování moderních metod práce. - Čelit intrikám a špatnému příkladu, jak v kolektivu pracovníků, tak při práci s dětmi. 4

5 Základní charakteristika školy Výukový program školy: Rámcový vzdělávací program v I.- III.ročníku a VI.- VIII. ročníku Škola pro všechny Základní škola č.j /96-2 v IV, V. a IX. ročníku 5

6 Součásti školy: Mateřská škola Vrablovec Školní druţina Školní jídelna Výdejna MŠ Pedag. pracovníci 24 Počet ţáků 327/17 38 Počet vychovatelek 3 z toho dívek 167 Správní zaměstnanci 8 z toho chlapců 160 Zam. školní jídelny 8 Počet tříd 16 Počet oddělení ŠD 3 1.Charakteristika MŠ, ZŠ Název, adresa školy : Základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace Markvartovická ul. 966/50 Ludgeřovice

7 MŠ Provoz školy : hodin Počet ped. prac. 2 Počet tříd 1 Počet provoz. zam. 1 Počet dětí 30 věk 2,5-7 let Materiálně technické zajištění školy a MŠ Tak, jako v kaţdém roce, i letos jsme se snaţili školu dovybavit, zmodernizovat a zlepšit její vzhled. Vše je ovlivněno finančními prostředky, které jsou poskytovány obcí. Ve školním roce 2009/2010 byly vypracovány ve spolupráci obce a školy projekty na získání finančních prostředků buď z EU nebo kraje pro příští období. Opět jsme řešili problém tělocvičny, jelikoţ nechceme, aby peníze vloţené do projektu přišly nazmar, chceme napravit nezrealizovaný problémový projekt z období minulého vedení obce. I v tomto roce byla zpracovaná a podaná ţádost na získání grantu z prostředků EU. Postoupili jsme opět do dalších kol, ale pro vysokou cenu stavby jsme byli opět vyřazeni ze soutěţe. Je nutné zváţit, zda není vhodnější úprava projektové dokumentace a sníţení ceny stavby. Letošní rok byl dalším z nejvýznamnějších let pro získání dotací pro školu, pro její další rozvoj. V tomto trendu chceme pokračovat i v příštích letech. Provedli jsme opravu školní kuchyně. Nemohli jsme sice provést celkovou rekonstrukci, jelikoţ ta byla naprojektována příliš nákladně. Je to další pozůstatek bývalého vedení obce. Tato kalamitní situace musela být řešena náhradním způsobem a to postupnými opravami. Zásadním problémem, který ohroţoval novou fasádu, byla nefunkční vzduchotechnika. Bylo proto nutné šetřit a ušetřené finanční prostředky vloţit do této opravy. Od obce jsme totiţ z důvodů šetření nedostali ţádné prostředky na investice. Tento velmi zásadní krok opět zlepšil budovu školy, zhodnotil její cenu a usnadnil práci kuchařkám, které pracují v krásném a účelném prostředí. Při této příleţitosti byl odhalen a opraven další problém- nefunkční kanalizace. Ta nám kaţdoročně komplikovala ve školním roce ţivot. Vše bylo opraveno a tím byl odstraněn další nedostatek této stavby, která byla postavena kdysi v akci Z. Kdyţ byl rozkopán vjezd k jídelně, vyuţili jsme tuto situaci a odstranili další velmi závaţnou hygienickou závadu. Byl namontován lapač tuků a tím vyřešen další velký problém s jejich odtokem do kanalizace. Díky obce a jejích finančních prostředků jsme nechali obloţit vjezd k jídelně zámkovou dlaţbou, která je mnohem vhodnější pro případné opravy, jelikoţ nemusí být rozbita, pouze rozebrána, kdyby došlo k nějakému problému s lapolem, či kanalizací. 7

8 Máme moderní školu s novým nábytkem, novými, moderními pomůckami. K nejvýznamnějším patří interaktivní tabule, které máme tři. Aby tyto tabule plnily svůj účel, pouţíváme interaktivní učebnice. K běţným věcem ve škole patří malování, drobné opravy a u školní jídelny vybavování novými spotřebiči. V jídelně se vaří velmi kvalitně a zdravě a o tom svědčí ta skutečnost, ţe zde přibývá strávníků. Z tohoto důvodu byla čím dál více nutná plánovaná rekonstrukce- oprava školní kuchyně. Kromě škol a školek v okolí se v naší jídelně stravují i strávníci tzv. cizí. Rovněţ rozváţíme stravu do soukromých subjektů, mezi které patří i I. Mezinárodní škola v Ostravě. Sem vozíme i svačinky. Vzhledem k tomu, ţe v této škole jsou převáţně děti jiných národností, museli jsme jídelníček přehodnotit. I tak vaříme převáţně českou kuchyni a ta chutná i cizincům. Děti po prázdninách čeká opět ve škole spousta novinek, které opět budovu školy vylepšily a zkvalitnily její provoz. Zrekonstruovali jsme rovněţ nefunkční sociálního zařízení v hlavní budově, které je součástí tělocvičny. Před námi je oprava problémového sociální zařízení u školní jídelny a v prostorách prvního stupně. Zatím nemáme peníze na opravu a musíme čekat s jeho rekonstrukcí do příštího roku. Při kaţdém zásahu do školních budov se vţdy odhalí spousta problémů, které se musí neodkladně řešit. Ke školním budovám neexistuje ţádná původní projektová dokumentace, a proto je velmi obtíţné řešit vzniklé problémové situace. Po odstranění nefunkční vzduchotechniky se objevil problém s kanalizací, která se musela vyřešit za pochodu. Dalším významným krokem bylo vytvoření projektové dokumentace dolní budovy. Projekt je velmi účelný, řeší celou budovu. Nyní je třeba získat finanční prostředky pro realizaci vytvořeného projektu. Jestliţe získáme dotaci, vznikne nejen nádherný objekt, ale i oddělení školky, která umoţní rodičům vyřešit problém s umístěním dětí do tohoto zařízení. Zároveň vzniknou nové moderní třídy. Pak uţ záleţí jen na rodičích tuto nově zrekonstruovanou školu naplnit dětmi. Všechny budovy školního zařízení jsou starší, jsou pravidelně udrţovány a často vyţadují i větší opravy. Jsou celkem v dobrém stavu. I letos bylo ve školních budovách provedeno mnoho nezbytných úprav, které navazují na poţadavky hygienických předpisů. Všechny úpravy zlepšují a zjednodušují prostředí.moderní hřiště zlepšila sportovní vyţití ţáků i dospělých při trávení volného času. Provedené opravy a úpravy: ve školní jídelně - celková oprava školní kuchyně, vyřešení vzduchotechniky, moderní úprava ostatních součástí kuchyně na základě hygienických norem, obklady stěn 8

9 - vytvořena bourárna masa, sklad lednic, prostor na plnění nosičů pro cizí strávníky atd.- vše podle hygienických předpisů - - vybudování lapače tuků 9

10 - 10

11 Příjezdová cesta ke školní kuchyni: v hlavní budově - provedeno vymalování chodeb a tříd - vybavení kabinetu regály - vybavení zbývajících šaten skříňkami - oprava havarijního sociálního zařízení u tělocvičny - celková oprava doposud havarijní kanalizace, vyřešení největšího problému školy z hlediska hygienického - částečná oprava zabezpečovacího zařízení 11

12 Dolní budova - zde nebyly provedeny ţádné větší opravy, jelikoţ byl vytvořen projekt na celkovou rekonstrukci této budovy MŠ Vrablovec - malování a drobné opravy - provedeny nátěry laviček - dovybavení zahrady dřevěnými průlezkami, houpačkami 12

13 Všechna tato práce by však nemohla být prováděna bez finanční podpory obce, obecního zastupitelstva, obecní rady a svědomité práce zaměstnanců. Kaţdým rokem je věnovaná nemalá částka na zvelebení školních budov a školního sportovního areálu. Naše spolupráce je aktivní a velmi dobrá. 13

14 Celkový stav budov, poţadavky pro další období Školní komplex se skládá ze čtyř budov. Dvě jsou součástí hlavního areálu školy, jedna budova, které říkáme dolní, je postavena skoro na druhém konci obce,coţ je pro nás dalším problémem, jelikoţ je zde málo ţáků, a proto hledáme způsob, jak do školy děti dostat zpět. Neustále se snaţíme pro rodiče a hlavně děti vymýšlet nové aktivity, abychom přivedli do této budovy ludgeřovické děti, které nám, neznámo proč, unikají do Petřkovic. Děti i rodiče by měli být hrdi, ţe jsou občany Ludgeřovic a měli by podporovat rozvoj obce. Za odcházející ţáky musí obec platit té obci, kam se děti přihlásí, finanční částky. My pak máme problém ufinancovat zaměstnance na této budově pro nízké počty ţáků. Proto jsme se rozhodli řešit tuto situaci celkovou rekonstrukcí školy. Na základě nádherného projektu i s třídou mateřské školy a klidovým a sportovním zázemím pro obě skupiny dětí vznikne ve zrekonstruované škole i prostor pro mladé maminky.tím bychom vyřešili i další problémy pro mladé rodiny obce, zejména problém nedostatku míst v mateřské škole. Nyní se hledá vhodný dotační titul na získání finančních prostředků. Tato budova by pak mohla slouţit i jiným mimoškolním aktivitám a aktivitám pro veřejnost. Čtvrtou budovou je MŠ na Vrablovci. Budova je umístěna v malebné části vesnice mezi lesy a je ve velmi dobrém stavu. Je nám líto,ţe občané Vrablovce nechtějí podpořit svou kmenovou školu, nikdo si neuvědomuje, ţe jsme jedno zařízení a vše by mohlo fungovat mnohem lépe, kdyby všichni ţáci přešli na svou kmenovou školu. To je stále hlavním a nedařícím se úkolem vedoucí učitelky. Z tohoto důvodu jsme řešili i problém dojíţdění dětí z Vrablovce do naší školy. Byla zajitěna autobusová linka, která zajíţdí aţ ke školní budově z důvodů bezpečnosti ţáků. Naším velkým zklamáním je však to, ţe ji nevyuţívají děti z Vrablovce. Zatím tuto linku vyuţívají především dospělí občané. V hlavní budově jsou umístěny třídy vyššího stupně, včetně páté třídy, sborovna, ředitelna, kanceláře zástupce ředitele, ekonomky, výchovné poradkyně a odborné učebny. Mezi ty patří dvě učebny informatiky, které jiţ dávno nejsou novinkou.téměř nepřetrţitě, v brzkých ranních a pozdních odpoledních hodinách, je vyuţívána internetová učebna, ale i původní počítačová třída. Nyní jiţ patří k běţnému vybavení člověka práce s počítačem, a proto jsou počítače vyuţívány ve všech předmětech a také při práci s dyslektiky. Počítači jsou vybaveny všechny sborovny, a tak mohou pedagogičtí pracovníci vést svou agendu na disketách. Tato vybavenost usnadňuje také práci vedení školy a zlepšuje operativnost práce. K dalším odborným učebnám patří učebna chemie, přírodopisu, hudebna, která slouţí také jako knihovna a tělocvična. V připojené budově je umístěn v horní části první stupeň základní školy a dvě oddělení školní druţiny, v prvním poschodí je školní jídelna a kuchyň. Ve stejné budově v přízemí je cvičná kuchyňka a školní dílny s příslušenstvím. V dolní budově jsou umístěny dvě třídy prvního stupně, jedno oddělení školní druţiny,výdejna stravy a malá tělocvična. Největší závady: - sociální zařízení v budově školní jídelny - celková rekonstrukce vodovodních rozvodů - rekonstrukce elektroinstalace 14

15 - rekonstrukce zabezpečovacího zařízení- nyní se částečně inovuje - výstavba naprosto nedůstojné tělocvičny - oprava padající atiky u budovy tělocvičny - celková rekonstrukce dolní budovy - dokončení oprav mateřském školy, oprava fasády V letošním roce se díky opravy školní kuchyně musela, sice neplánovaně, opravit havarijní kanalizace. Byl vyřešen velký problém, který nám v kaţdém školním roce způsoboval spoustu nepříjemných situací a ohroţoval i chod školy. Tato velká oprava je sice pro občany neviditelná, protoţe se nepostavilo nic nad povrchem, ale v zemi, avšak je srovnatelná s výstavbou nové části školy. Zároveň byl v podzemí nainstalován nezbytný lapač tuků, který se objevoval v závadách hygieny. Celkovou opravou školní jídelny byla vyřešena opakující se závada v zápisech hygieny. Musím zdůraznit, ţe bývalé vedení obce nám vytvořilo velký problém tím, ţe byl vytvořen projekt za nemalou finanční částku, který by nikdy nemohl být zrealizován, jelikoţ obec by nikdy nemohla investovat takovou částku na celkovou rekonstrukci kuchyně. Hlavní cíle školy: 1. Společně pěstovat a posilovat dobré mezilidské vztahy. 2. Pomáhat mladým pedagogům při zapojování se do kolektivu. 3. Podporovat jejich zdravý rozvoj a osobnostní růst. 4. Vytvářet tvůrčí a důvěryhodné prostředí pro ţáky, rodiče, pedagogy. 5. Cílevědomou prací a dobrými výchovně vzdělávacími výsledky se dostávat do povědomí všech. 6. Vychovávat zdravou sebevědomou populaci se všeobecným přehledem a vědomostmi Jeden z nejdůleţitějších bodů VÝCHOVA OSOBNOSTI ŢÁKA Základní motto prolínající se celou naší prací je: ÚCTA ODPOVĚDNOST - OHLEDUPLNOST Úcta sebeúcta, důvěra v sebe sama naučit se chovat asertivně Odpovědnost k sobě sama, ke všem ostatním 15

16 Ohleduplnost vůči sobě, všem ostatním Naším základním cílem je naučit ţáky: - věřit si - věcně komunikovat - zamýšlet se nad problémy a hledat východisko - naslouchat lidem kolem sebe, respektovat jejich názor - dodrţovat pravidla demokracie, kázně a disciplíny - velkou pozornost věnujeme etice, morálním zásadám a morálnímu chování - vytváříme pohodu prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství mezi ţáky a učiteli, učiteli a vedením školy - propojujeme vzdělání se skutečným ţivotem (osvojování si toho, co má pro ţáka praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti) - chápeme věkovou přiměřenost a motivující hodnocení, respektujeme individuality ţáka - vytváříme příznivé sociální klima (otevřenost a partnerství v komunikaci, úctu, toleranci, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému, sounáleţitost se třídou, školou) - ochraňujeme ţáky před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy - chráníme ţáky před nebezpečím mimo školu (týrání v rodině), pohyb na veřejných komunikacích (dopravní nehody), moţnost zneuţívání cizími lidmi (sexuální a jiné), otevřeně o těchto nebezpečích s ţáky mluvíme Výchovně vzdělávací práce Mateřská škola Koncepce je tradiční, nemáme ţádnou specializaci, ale naším cílem je, aby se děti v kolektivu cítily spokojeně. Koncepce je dlouhodobá se zaměřením na výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu v MŠ, snaţíme se děti připravit po stránce pracovní, estetické, tělesné, rozumové a mravní k co nejsnadnějšímu vstupu do ZŠ. Dbáme na rozvoj osobnosti kaţdého dítěte, aby bylo schopno samostatně myslet a svobodně se rozhodovat. Vytváříme prostor, čas a prostředky pro spontánní hry, abychom prohlubovali kamarádské vztahy, protoţe poslední dobou pozorujeme i u malých dětí agresi vůči kamarádům. Posilujeme a podporujeme sebedůvěru dítěte, navazujeme kladné emoční stavy a citové vztahy. Pracujeme podle vlastních plánů a našimi pomocníky jsou různá kurikula předškolní výchovy, vyuţíváme také pracovní materiál Barevné kamínky, kde jsme našli hodně pomocného materiálu, pracujeme podle vlastnoručně vytvořeného Školního vzdělávacího programu. 16

17 Základní škola Významnou tvůrčí roli v práci školy hraje její klíma, organizace vyučování, struktura řízení a metodické vedení. Nejdůleţitější pro pracovní atmosféru školy jsou vzájemné vztahy mezi dětmi, učiteli, rodiči, mezipředmětové vazby, dovednosti ţáků i to, jak se dovedou absolventi začlenit do běţného ţivota a aplikovat získané poznatky v praxi. Velmi podstatný je vztah obce ke škole. Snaţíme se o to, aby se ţáci sami podíleli na úpravě školních interiérů, veškerá výzdoba školy je vytvořena ţáky, kteří ji pod vedením učitelů obměňují podle ročních období, důleţitých událostí a akcí. Dolní chodba hlavní budovy je vyuţívána nejen ke zveřejňování úspěchů našich dětí, ale také ke kaţdodennímu trénování stolního tenisu. Stěny horní chodby slouţí jako informační tabule pro vycházející ţáky, ale také seznamují děti se zapojením do projektů, kterých se škola zúčastňuje. Pedagogičtí pracovníci pouţívají ve výuce moderní metody, zúčastňují se akcí a školení, např. školení k internaktivní tabuli a velký význam mělo školení ke ŠVP,dále absolvovali mnoho dalších školících akcí, které slouţí k jejich pracovnímu růstu. Tato školení jsou usměrňována podle dlouhodobého výhledu školy a cílů školy.na provozních poradách vyučující seznamují své kolegyně a kolegy se skutečnostmi, které se právě na vzdělávacích akcích dozvěděli. Přímo na vlastní kůţi si zkoušíme nové metody práce, vţíváme se do pracovní atmosféry, kterou proţívají ţáci. Připravujeme výukové programy, které jsou zařazovány do vyučovacích hodin. Jiţ několik let jsme zapojeni do projektu Kvalita a naši ţáci absolvovují SCIO testy a testy KALIBRO. V tomto trendu budeme pokračovat i v budoucnu. Kolektiv školy je mladý, coţ je na jedné straně velkým přínosem, ale také zodpovědností vedení školy a uvádějících učitelů podílet se na jejich správném vedení a vytvoření podmínek, jak proniknout do tajů výchovně-vzdělávacího procesu, učit je správné komunikaci se ţáky i s rodiči, učit je toleranci, ochotě, vzájemné úctě, učit je vţdy být příkladem ţákům. Mladí pedagogové jsou draví, pouţívají moderní metody práce a strhávají tak i ostatní k těmto způsobům výuky. Jiţ několik let vyuţíváme počítače nejen k výuce, ale i k tisknutí vysvědčení, k vedení školní agendy, agendy o stavu výchovně vzdělávací práce a agendy o ţácích. Do školy byly zavedeny školní matriky.také vše, co se týká vedení školy, je zpracováváno na počítači. Na šesti pracovištích je škola připojena k internetu a má také svou vlastní internetovou stránku, kde informujeme veřejnost o akcích pořádaných školou, ale školu zde i představujeme. Naše nové internetové stránky jsou rozšířeny o nové moţnosti, jak komunikovat se školou prostřednictvím internetu. Ve výuce vyuţíváme interaktivní tabule a učebnice, internet se stal běţnou součástí výuky.tato moderní výuka zpestřuje vyučovací hodiny a stává se pro ţáky zajímavější. Součástí školního pozemku je sportovní areál, který je vyuţíván nejen ţáky školy, ale i občany obce. Lákadlem jsou nejen víceúčelová hřiště a cvičná tenisová stěna, ale i hřiště pláţového volejbalu a fotbalové hřiště. Ţivot školy je pestrý, různorodý, znamená kaţdodenní řešení vzniklých situací, kterými se musíme zabývat ihned, aby nebyl brţděn běţný chod školy. 17

18 Prestiţ školy se snaţíme zvyšovat prezentací našich ţáků na veřejnosti, vytváříme společné aktivity pro ţáky, rodiče, pedagogy a výchovné pracovníky a to ve všech našich zařízeních. Řídíme se pravidly navazování vztahu s dětmi. Jedině vzájemným poznáváním, dobrou komunikací a porozuměním je moţné dosáhnou vzájemného uznávání se. Přijímání dětí do základní školy: Ve dnech ledna se, stejně jako v minulých letech touto dobou, uskutečnil zápis dětí do prvních tříd. Na obou budovách školy bylo zapsáno celkem 29 dětí z tohoto počtu byly 3 odklady. I v letošním roce jsme vynaloţili velké úsilí, oslovili jsme rodiče všech tří MŠ, a přesto se nám nepodařilo získat více dětí i z dolní části Ludgeřovic. Přes všechna tato úskalí jsme otevřeli první třídu i na dolní budově naší školy. Přijímání dětí do mateřské školy: Děti do MŠ jsou přijímány na základě vyhlášeného zápisu, který se konal 4. března. Bylo zapsáno 14 nových dětí, přijato bylo deset a tím jsme doplnili stav do 28. ţáků. Při příchodu nových dětí postupujeme velice citlivě a rodiče mají moţnost chodit na zvykání a seznamování se během června a během prázdninového provozu, kdy jsme s dětmi na školní zahradě a nenásilnou formou se zapojují do kolektivu nebo s námi zůstávají během ranních her, intervaly se zkracují, aţ se dítě zapojí úplně samo do kolektivu. Nebráníme se tomu, aby si děti donesly svoji oblíbenou hračku, se kterou spí a hrají si. MŠ V MŠ pracuje jiţ mnoho let stejný kolektiv pracovnic. Je to sehraný tým, který v letošním roce pracoval bez nemocenské, coţ přispívá k hladkému chodu zařízení. Na pracovišti se nestal ţádný úraz a nebyla vyhledána lékařská pomoc. Pedagogické pracovnice si zvyšovaly svou kvalifikaci doplňkovým studiem na akcích pořádaných KVIC. Ve vrablovecké školce, která je součástí naší školy, vznikl velký problém a to, ţe děti, o které se velmi dobře staráme, nepokračují dále v našem zařízení, coţ způsobuje problém i škole. Odcházející děti nám scházejí k naplněnosti tříd. Proto mají učitelky velmi důleţitý úkol, cílevědomě působit na rodiče a připomínat, ţe jsme občané Ludgeřovic, a proto i děti by měly navštěvovat naši školu. 18

19 I. stupeň: Počet ţáků 139 /14 38 Opakuje roč.- celkem 1 Celkem Výuka podle ţáci ze zahraniční školy na území ČR Chlapců 73 Chlapců 1 Dívek 66 Dívek 0 Jazyk anglický 75 Jazyk německý 0 Počet ţáků ŠD 75 Počet oddělení 3 Počet úrazů mimo vzdělávací proces Počet ţáků zapojených do ZÚ ve škole Počet ţáků zapojených do ZÚ mimo školu Počet nezapojených ţáků Vyučující I. stupně jsou si při své práci dobře vědomi toho, ţe atmosféru školy tvoří právě učitel. Usilují o to, aby naše škola byla tou, do které se děti těší a nemusí se ničeho bát. Hlavním aktérem je ţák, kterého připravujeme pro ţivot, podporujeme rozvoj jeho osobnosti. Kvalita vzájemné komunikace mezi učitelem a ţákem tvoří základnu, na které jsou postaveny všechny další vztahy. Učitelé vytvářejí citové naladění ţáků ke školní práci a podporují větší moţnost realizace ţáků v procesu učení. Zadáváním úkolů, jejichţ smyslem je na něco nového přijít a něco objevit, učí ţáky přemýšlet a učí je samostatnosti. Pracují tvořivě, podporují činnostní učení, dávají ţákům pocit jistoty při řešení úkolů a poskytují prostor v hodinách jak nadaným, tak slabším ţákům. Velmi důleţitou úlohu sehrává týmová práce všech učitelů v rámci MS, kde společně diskutují o problémech a vyjasňují si svoje názory. Vzájemně si předávají poznatky o nových, efektivnějších metodách práce získaných na seminářích DVPP, analyzují a vyhodnocují získané informace. Je dobré, ţe jejich závěry obsahují i prvky sebehodnocení. V rámci efektivního preventivního systému a plnohodnotného vyuţívání volného času ţákům byly do zájmových aktivit zařazeny cílené programy. Na I. stupni pracovaly krouţky, ketré rozvíjely jazykové schopnosti ţáků, jejich estetické cítění, tvořivost, rukodělnou činnost i sportovní zdatnost. 19

20 Učitelky niţšího stupně ve spolupráci se školní druţinou zorganizovaly pro ţáky školní kola různých soutěţí a zúčastňovali se mnoha akcí: Slavnostní zahájení školního roku VŠB - přednáška Fotografování prvňáčků Kreslení na chodník (ŠD+ I. stupeň) Beseda s cestovatelem o Ekvádoru a Galapágách ZOO Ostrava 3.A, 4.A Sběr kaštanů a ţaludů Sběr pomerančové a citronové kůry (ŠD) Výstava ovoce a zeleniny v O.-Petřkovicích 11.9.první bloky s lektory CPP Renarkon: 5.A 8:00 9:30h. vztahy Beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou FAUST 2. ročníky 1. lekce Plavecká soutěţ Hastrmánek Den kultur - 1st International Sch. Cvičná evakuace školy 20

21 Sběr kaštanů a ţaludů po celý říjen Drakiáda, NŠ+ŠD Beseda s lesníky 2. ročníky ZOO Ostrava Halloween 2. ročníky Setkání sponzorů ZOO 4.B 1. A návštěva knihovny sběr starého papíru Autoškola Hlučín 4.B kouzelník NŠ autoškola Hlučín 4.A Faust - 1.B Kurz první pomoci NŠ Faust - 4.B Renarkon : 5.A 8:00 9:30h. 2. blok VITA Dárky od ovečky Vánoční fotografování Světlušky Školní kolo olympiády z angličtiny Filmové představení Hlučín Vánoční trhy Mikulášská nadílka SRPDŠ Vánoční besídky Štědrovečerní nadílka lesní zvěři Sběr hraček pro DD Besedy Policie : Plavecký výcvik Matematická olympiáda Adopce dítěte z Keni Sáňkování Bruslení Sběr hraček pro DD 21

22 :. Pythagoriáda renarkon: 5.A 8:00 9:30h. 3.blok Besedy Policie: 16.2.začátek v 8:55h., a to v pořadí 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 5.A Školní kolo recitační soutěţe Maškarní rej - SRPDŠ Klokan - matematická soutěţ Planetárium O.-Poruba Aprílová matematika Den Země včetně sběru papíru v rámci Dne Země přehlídka dravců (Karviná) ZŠ Markvartovice návštěva školy přechod ţáků 5. ročníku Dopravní soutěţ Koncert v ZUŠ O.-Petřkovice Ptáci Pálení čarodějnic Kniţní odměny na 1. stupni ( školní rok 2009/2010) 1.A Klára Nováková za aktivní práci, vzorné chování, sběr baterií Kristýna Nágelová sběr papíru a kaštanů Anna Pavelcová za aktivní práci, vzorné chování a sběr baterií 1.B Daniel Krejčí za aktivitu a snahu ve vyučování Adam Lach za pěkné chování, aktivitu a snahu 22

23 2.A Aneta Pchálková za výborné školní výsledky, vzornou přípravu a práci pro třídu Kristýna Nevřelová - za práci ve vyučování, výborné školní výsledky a aktivní práci pro třídu Dominik Polášek - za práci ve vyučování, výborné školní výsledky a aktivní práci pro třídu 2.B Agáta Pavlasová za aktivitu, stoprocentní nasazení a práci pro třídu Tereza Šafránková za výborné výsledky, aktivitu a práci pro třídu Eliška Horáková - za výborné výsledky, aktivitu a práci pro třídu 3.A Lukáš Rozehnal za vzorné plnění školních povinností a sběr baterií Petra Starobová za příkladné chování a plnění školních povinností Marie Šímová za vzorné chování a plnění školních poviností 4.A Kateřina Špoková za aktivní práci a vzorné chování Kristína Thielová za reprezentaci ve sportovních a kulturních akcích školy Barbora Bártová za 1. místo za třídu ve sběru papíru 4.B Tezeza Schaffartziková za snahu a píli ve škole Markéta Dočkalová za snahu a píli ve škole Ivo Samek za snahu a píli ve škole 5.A Barbora Kosourová za vzornou přípravu a chování Přemysl Bijota za vzornou výuku a chování Jan Robenek za reprezentaci školy ve sportu 23

24 Ţáci se účastnili různých soutěţí, okresní kola: Matematika pod vedením Mgr. Schmidtové Matematická olympiáda Z 5 Mgr. Mertová matematický klokan Mladý zdravotník DB vyučující Mgr. Svrčinová Namaluj sluníčko soutěţ s Českou pojišťovnou pod vedením Mgr. Fojtíkové, Langrové Krakovková K. V.A 11/38 Volný J. V.A 31/38 Honzková B. III.B 4/1200 Janíková N. I.A 1. místo Starobová P. I.A 2. místo Ratajský V. IV.A 3. místo Špil A. IV.A 4. místo Machů L. IV.A 5. místo Krakovková K. V.A 2/6 Regionální počítačová soutěţ Bajtík vyučující Ing. Plačková Maţoretky Kotásková M. 3. místo Krumpolcová E. 3. místo Soutěţ ve sběru padesátníků pod vedením 1. místo Moravskoslezský kraj Mgr. Schmidtové V.A Tělesná výchova Atletický čtyřboj pod vedením Mgr. Motlochové Vilímová S. V.A 8/16, 25/72 Strachotová Z. V.A 8/16, 36/72 Popková D. V.A 24

25 Atletický čtyřboj Tačová B. V.A Plačková H. V.A Liška M. V.A Artim R. II. stupeň Počet ţáků celkem 188 / 3 38 Opakuje roč. celkem 2 Chlapců 87 Chlapců 1 Dívek 101 Dívek 1 Jazyk anglický 187 Jazyk německý 79 Počet úrazů mimo vzdělávací proces Počet ţáků zapojených do ZÚ ve škole Počet ţáků zapojených do ZÚ mimo školu Nezapojení ţáci Při práci na II. stupni vyučující navazovali na práci prvního stupně. Zejména stěţejní je šestý ročník, kdy na hlavní budovu přicházejí děti z Markvartovic. Právě proto musí být přistupováno k práci s těmito dětmi velmi citlivě, aby byly sladěny předcházející metody a formy práce a aby byly sjednoceny způsoby přístupu k ţákům. Pracovní úkoly byly plněny na základě učebních a tematických plánů, vyučující měli volnost, ale také o to větší odpovědnost za výběr učiva i nad rámec učebnic. Velký důraz se kladl na pedagogickou odbornost kaţdého vyučujícího, aby ţákům dal takové vědomosti, které jsou podstatné, nutné, zajímavé a uţitečné. Cílem vyučujícího nebylo vštěpovat ţákům encyklopedické vědomosti, ale naučit je komunikovat, vyuţívat moderní techniku, dodrţovat zdravý ţivotní styl, naučit ţáky kriticky myslet a poradit si v různých ţivotních situacích. Velký důraz jsme kladli na pestrost a různorodost vyučovacích hodin, ţák není pasivní posluchač, ale aktivní článek vyučovacího procesu. Do výuky byly zařazovány moderní formy a metody práce, učitelé se vzájemně seznamovali s novými poznatky, které získávali na seminářích a vzdělávacích akcích, které se týkaly jednak odbornosti daného předmětu, ale také oblasti aktivního sociálního učení, komunikace a dalších významných prvků pedagogicko-psychologického procesu výuky. I v letošním roce jsme pokračovali v trendu otevřené školy zpřístupněné nejen ţákům a pedagogům, ale i široké veřejnosti. Spolupráce pedagogů byla prostoupena vzájemnou 25

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 schváleno školskou radou dne: 30. 10. 2012 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výlet do Paříţe, 2009 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Základní škola a mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk - školní rok 2010/2011 MOTTO ŠKOLY: NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 2010 2 I. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více