SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA"

Transkript

1

2 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic jiného, než krajské parlamenty. ODS se na tyto volby pøipravila velmi zodpovìdnì, protože ví, že zøízením krajù dochází k dùležité zmìnì celé naší zemì. Víme moc dobøe i to, že dosavadní diskuse k jednoznaènému pøesvìdèení veøejnosti o pøínosu nového územního uspoøádání nevedla. I to nás nutí k maximální snaze v krajských volbách uspìt. Jedinì tak mùžeme prosazovat program ODS i na regionální úrovni a pøispìt k rozumnému dokonèení reformy veøejné správy. Ta nesmí znamenat pouhý pøesun køesel. Musí znamenat pøiblížení úøedníka k obèanovi, který by mìl mít šanci pøestat být prosebníkem a zaèít být sebevìdomým klientem toho èi onoho správního orgánu. Již nyní se na kraje pøevádìjí nemalé kompetence ve zdravotnictví, sociální péèi, školství, kultuøe a dopravì a to ovlivní život každého z nás. Jak co nejlépe vyvážit vztahy mezi kraji, centrem a obcemi však zùstává úkolem pro budoucnost. Nejde ale jen o vìcnou stránku. Regionální volby, konající se v mezidobí mezi velkými parlamentními volbami, vždy zásadnì ovlivòují vývoj celé politické scény. Proto tyto volby nepodceòujeme, proto je tak dùležitá i co nejvìtší úèast volièù. I zde platí, že ti, kteøí k volebním urnám nepøijdou, pøenechávají prostor ostatním k získání laciného úspìchu. ODS do voleb pøichází s heslem Hlavou i srdcem. Chceme i touto cestou pøispìt k vyvážení pohledu na nás, na naše názory a postoje, k ukázání druhé strany naší tváøe. Pøíliš dlouho jsme byli spojováni pouze s hlavou, s rozumovým pohledem na svìt. Proto pøipomínáme i srdce, i když vím, že jsme ho mìli vždy (a vždy na pravém místì). Používejme hlavu proti populistickým slibùm tìch, kteøí nás líbivými slovy svádìjí k hledání snadných øešení. Ta obvykle skuteènými øešeními nejsou. Používejme srdce k odvaze prosadit nutné, ne vždy populární zmìny, i k respektování lidského rozmìru politiky (a politikù). Používejme hlavu i srdce souèasnì, nedopus me, aby jedno nahrazovalo druhé. Používejme obojí i pøi velké výzvì, kterou pro nás znamená zvládnutí vstupu do Evropské unie. Ten pro nás nemá alternativu hlavnì proto, že naše zemì vždy sdílela a i dnes sdílí všechny základní hodnoty západní civilizace a na Západ, nikoli na Východ, patøí. Letošní volby se uskuteèòují v složité politické dobì, kdy nìkteré konkurenèní politické strany usilují o zmìnu souèasného politického uspoøádání naší zemì, aniž by samy navrhovaly lepší a pøitom uskuteènitelnou variantu. Dobøe ale musí vìdìt, že taková varianta k dispozici není. Za naši vzájemnou politickou nesnášenlivost jsme v posledních ètyøech letech zaplatili pøíliš draze. Více než jiné zemì. Usilujme o to, aby se zvýšil respekt vùèi názoru druhého a aby neúprosný politický boj nenahrazoval oprávnìnou a tolik potøebnou diskusi o øešení vìcných problémù souèasnosti. Nehledejme v politickém oponentovi nepøítele. Respektujme výsledky demokratické diskuse. Nestavme mezi politiky, politické strany a veøejnost zbyteèné bariéry. Pøíslušnost k politické stranì nesmí být považována za handicap. Znamená spoleèné sdílení základních programových a ideových hodnot, které se dají prosadit jen týmovou prací, nikoli sólováním. Výbìru svých kandidátù vìnovala ODS mimoøádnou pozornost. Jsou schopni kvalitnì a odpovìdnì pracovat ve prospìch všech obèanù, a to i tìch, kteøí je volit nebudou. Velmi peèlivì jsme se zejména vìnovali výbìru kandidátù na hejtmany, tedy tìch, které budeme navrhovat do èela krajských zastupitelstev. Kandidáti ODS jsou lidé zkušení a jsou dobøe obeznámeni s oblastí, za kterou kandidují. Jde o lidi se znaèným kreditem, kteøí ve své profesi a èasto už i v politice na komunální úrovni leccos dokázali. Pevnì vìøím, že budou dobrými krajskými politickými reprezentanty, že budou dobøe øídit kraj a že se jim podaøí územní reformì vdechnout život natolik, aby byla obèanùm skuteènì ku prospìchu. Naši kandidáti, v èele s Ing. Evženem Tošenovským, moji osobní dùvìru mají. Pokud jim dáte svoji dùvìru i Vy, vìøím, že Vás nezklamou. Václav Klaus 2

3 PORTRÉT KANDIDÁTA NA HEJTMANA Ing. Evžen Tošenovský Ing. Evžen Tošenovský, lídr v barvách ODS a kandidát na krajského hejtmana, se narodil v Ostravì 11. února Matka je renomovaná grafièka a výtvarnice, otec architekt-urbanista. Evžen Tošenovský absolvoval gymnázium ve Vítkovicích, po pøestìhování školy do Ostravy-Hrabùvky maturoval na dnešním Gymnáziu Fr. Hajdy. Vzhledem k tomu, že se otec v 60. letech angažoval pøi organizaci Sympozia prostorových forem, kterého se zúèastnila øada umìlcù z nepøátelských kapitalistických zemí, mìl Evžen Tošenovský po maturitì zavøenou cestu na vysokou školu. Nastoupil proto do Vítkovických železáren do dìlnické profese ve výpoèetním støedisku. Po roce praxe se dostal na Ekonomickou fakultu VŠB, kde vystudoval obor systémové inženýrství. Následoval návrat do Vítkovických železáren s výhledem smíšené kariéry programátora øídících systémù a prvoligového volejbalisty. Sportu se Evžen Tošenovský vìnoval na špièkové úrovni více než 12 let a dotáhl to až do širšího reprezentaèního výbìru. Jenže život šel dál, práce spojená s rychlým rozvojem poèítaèù a informaèních technologií pøinášela nové, do té doby nepoznané možnosti a úkoly, do toho pøišla svatba a narození syna a poprvé bylo nutné uèinit zásadní volbu. Ve svých 27 letech se tedy Evžen Tošenovský rozhodl povìsit ligový dres na høebík a vìnovat se výhradnì své rodinì a práci. Listopad 1989 pøinesl další výraznou osobní zmìnu: Evžen Tošenovský ukonèil své zamìstnání ve Vítkovicích a nastoupil do nìmecké soukromé poèítaèové firmy. Tehdy už mìli manželé Tošenovští dvì dìti a sám Evžen Tošenovský na toto období vzpomíná jako na moment obrovské zmìny, osvobození a zároveò uchopení odpovìdnosti za svùj život do vlastních rukou. Turbulence polistopadových èasù ovšem pøinesla i další zmìny - Evžen Tošenovský stál u zrodu Obèanského fóra v Ostravì-Zábøehu, následnì byl kooptován do zastupitelstva ObNV 3 a v prvních svobodných volbách byl v roce 1990 zvolen do Zastupitelstva mìsta Ostravy. Po rozpadu OF se stal èlenem ODS a v prosinci 1993 byl po odvolání svého pøedchùdce zvolen zastupitelstvem do funkce primátora mìsta Ostravy. V této funkci byl potvrzen po komunálních volbách v roce 1994 i Kromì toho vede Evžen Tošenovský Kolegium primátorù a od roku 1999 pøedsedá Svazu mìst a obcí ÈR. Bìhem sedmi let v èele mìsta Ostravy Evžen Tošenovský mnohokrát prokázal, že díky svému vzdìlání, odbornému pøehledu, osobním vlastnostem a zkušenostem je spolehlivým a odpovìdným vùdcem. Snad nejlépe to mìli obèané Ostravy možnost posoudit pøi povodních v roce 1997, skvìle zvládnutým i díky Integrovanému záchrannému systému, který Evžen Tošenovský od poèátku 90. let spoluvytváøel a pøi povodních osobnì øídil. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 3

4 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Můj cíl: Úspěšný a bohatý kraj, ve kterém chceme žít BOJUJME SPOLEČNĚ ZA NÁŠ KRAJ! Co pro to jako hejtman udìlám: Snížím nezamìstnanost pomocí zahranièních i domácích investic a tvorby nových pracovních míst. Urychlím výstavbu dálnic v kraji a rozvoj mezinárodního letištì -Mošnov. Pro vìtší bezpeènost obèanù kraje vytvoøím celokrajský Integrovaný záchranný systém. Osobnì budu koordinovat zavádìní poèítaèù a systémù informaèních technologií na støedních školách. Prosadím rozšíøení nabídky vysokoškolského vzdìlání. Budu bojovat s pøehlížením našeho kraje ze strany pražských úøedníkù. Zasadím se o urychlené pøejmenování našeho kraje na Moravskoslezský. Vážení spoluobèané! Pøedstupuji pøed vás po sedmi letech ve funkci primátora mìsta Ostravy. Pøedstupuji pøed vás také jako èlovìk, který prožil v tomto kraji celý svùj život a v posledních letech mìl možnost dát své schopnosti do jeho služeb jako èlovìk, který využil šance podílet se na zmìnách, jež se tu odehrály. Vždy jsem usiloval o to, aby to, co dìlám, bylo ku prospìchu vás všech, kteøí jste mi dali svou dùvìru. Vím, že je mnohdy obtížné, leckdy nemožné, najít takové øešení, které vyhovuje všem lidem. Snažil jsem se ale, aby všechna rozhodnutí, na nichž jsem se podílel, byla peèlivì a zodpovìdnì zvážena. Usiloval jsem vždy o rozhodnutí, která mnohdy nemusela vzbuzovat na první pohled sympatie, byla však podle mého názoru rozumná, odbornì podložená a tomuto regionu prospìšná. Snad nejtìžší zkouškou pro mì byly povodnì v roce Mohl jsem tehdy ve všech vìcech spoléhat na tým lidí kolem sebe, ale byly okamžiky, kdy jsem se musel rozhodnout já sám a nést za to plnou odpovìdnost. Tehdy jsem zodpovídal napøíklad za evakuaci tisícù lidí, za nasazení stovek hasièù nebo policistù do extrémnì nebezpeèných situací. Nikdo to za mì nemohl udìlat a vìøte mi, mìl jsem èasto opravdový strach. Pøiznávám, že jsem dlouho a peèlivì zvažoval nabídku ucházet se o funkci hejtmana novì vznikajícího kraje. Mìsto, aèkoli jsme spolu s mými spolupracovníky odvedli za onìch sedm let kus práce, stále nemá zlé èasy za sebou. Cítím, že není jednoduché vyvázat se uprostøed práce z dùvìry, kterou mi né dali v komunálních volbách pøed dvìma lety. Zároveò ale vím, že nežije svými problémy sama. Naopak, náš zatím nefungující kraj, všechny jeho vesnice, mìsta jsou tak provázány, že problémy nebo úspìchy jedné užší oblasti kraje zasáhnou desetitisíce lidí. 4

5 Napøíklad ve velkých podnicích Tatøe, Nové huti, Vítkovicích, Tøineckých železárnách, Železárnách a drátovnách Bohumín nebo v OKD pracují lidé ze širokého okolí. Hory a lesy Beskyd a Jeseníkù zdaleka nenesou užitek jen lidem tam žijícím a pracujícím. Ani dálnice nebo mošnovské letištì nebudou sloužit jen jednomu mìstu. Pochopil jsem, že to, oè jsem sedm let usiloval v Ostravì, tedy v nejvìtším mìstì budoucího kraje, je ve znaèné míøe totožné s úkoly, pøed nimiž bude stát krajské zastupitelstvo. Z takové odpovìdnosti se tedy nemohu a nechci vyvázat a to rozhodlo. Náš kraj má stále nálepku minulé jednostranné orientace na tìžký prùmysl a to je pøíèinou jeho dnešních problémù. Více než kde jinde se tu podniky musely orientovat na neperspektivní trhy, zvykly si produkovat zboží, které už dnes není schopno konkurovat. Prùmysl hrál první housle, nìkde hluboko dole byla péèe o lidi a jejich životní prostøedí. Aè je náš kraj po Praze nejvìtší èeskou aglomerací, máme zde stále málo škol a naše talentované dìti musely a musejí studovat jinde. Pøirozenì se mnohým z nich nechce vracet. Ve výètu bych mohl pokraèovat, ale je to asi zbyteèné. Vy, kteøí tady žijete, to pøece znáte. Už 11 let o sobì rozhodujeme sami a aè se mnohé zlepšilo, vìtší kus práce je teprve pøed námi. Našim cílem je vyvážený rozvoj všech oblastí kraje. Tedy opak døívìjší jednoduchosti a jednostranné orientace Ostravy na hutì a doly a Bruntálska na zemìdìlství. Samozøejmì se nemùžeme a nechceme zøíkat toho, co zde má tradici. Musí to však fungovat jinak. Hutì a doly sem patøí, ale v moderní, konkurenceschopné a ekologicky èisté podobì. Stejnì tak sem patøí kulturní a jazyková rozmanitost daná pomezím tøí národù. Na druhé stranì musíme více využívat pøíležitostí, které jsme dosud nedocenili. Velmi výhodná poloha pøedurèuje náš kraj být dopravnì-komunikaèním uzlem støední Evropy. Je tu krajina, jejíž turistický potenciál není dostateènì využitý. Je tu také fakt, že náš kraj má nejlepší vìkovou strukturu obyvatelstva v celé republice. U nás žije nejvíce mladých lidí. Nabídnìme jim možnosti a pøíležitosti a oni dají kraji na oplátku svùj elán a schopnosti! KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Vážení spoluobèané, pojïte v nedìli 12. listopadu k volbám. Dejte svùj hlas kandidátce ODS. Ruèím za ni. Evžen Tošenovský 5

6 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA PŘEDSTAVENÍ OBLASTNÍCH JEDNIČEK Ing. Josef Jalůvka (45 let) poslanec PS PČR, Kopřivnice S naším krajem, kde jsem se pøed 45 lety narodil, cítím hluboké sepìtí. Žilo tady nìkolik generací mé rodiny a já sám jsem zde prožil pøevážnou èást dosavadního života. Po absolvování ekonomické fakulty VŠB jsem pracoval jako ekonom. V r.1989 jsem byl zvolen do Mìstského zastupitelstva v Kopøivnici, ve kterém pùsobím dodnes. Pracoval jsem 5 let jako zástupce starosty, 4 roky jsem byl starostou. Po svém zvolení do Poslanecké snìmovny PÈR tuto èinnost nadále rozvíjím. Je nutno, aby ti, které si zvolíme, mìli jasnou pøedstavu o naléhavosti jednotlivých problémù v kraji, o možnostech jejich øešení i o tom, kde lze najít pomocnou ruku pro jejich realizaci. Ve své praxi jsem se opakovanì pøesvìdèil o tom, že i pro velmi tíživé problémy lze najít øešení. Právì tuto zkušenost nabízím svým volièùm. V zájmu jejich i v zájmu mých tøí dìtí, u nichž si pøeji, aby po skonèení studií mìly dùvod vrátit se domù, do našeho Ostravského kraje. Ing. Zbyněk Stanjura (36 let) programátor, Opava Je mi 36 let, jsem svobodný. Narodil jsem se a doposud žiji v Opavì. Po ukonèení studia na elektrotechnické fakultì VUT v Brnì jsem pracoval jako programátor. V souèasné dobì jsem øeditelem akciové spoleènosti. V roce 1998 jsem byl lídrem ODS Opava v komunálních volbách, které jsme vyhráli. Od té doby jsem èlenem Rady mìsta v Opavì. V politice preferuji otevøenost a profesionalitu. Jsem totiž pøesvìdèen, že otevøenost se vždy vyplatí. Zkušenosti z komunální politiky mi øíkají, že mnohdy i velmi nepopulární kroky lze obhájit, pokud jsme schopni problémy a jejich øešení srozumitelnì vysvìtlit našim obèanùm. Kandidáty ODS, kteøí se ucházejí o Vaši dùvìru, dobøe znáte. Jsou to Vaši pøíbuzní, sousedé, kolegové z práce. Jsou to lidé, kteøí jsou pøipraveni zúroèit Vaše hlasy, nasadit své znalosti a životní zkušenosti pro øešení ožehavých problémù našeho regionu. Ing. Miroslav Svozil (43 let) informatik, Vznik Ostravského kraje považuji za realitu a budu se snažit o to, aby veškeré novì vznikající regionální instituce byly co nejrychleji funkèní ve všech svých kompetencích. Za klíèovou záležitost však považuji pomoc pøi vytváøení nové ekonomické podstaty regionu. Vzhledem k probíhající restrukturalizaci tìžkého prùmyslu dojde k rušení desítek tisíc pracovních míst. Jsem pøesvìdèen, že tuto situaci nelze øešit ani vytváøením umìlé zamìstnanosti, ani bojem za získání co nejvìtšího sociálního zajištìní od státu. Cílem proto bude získávání zahranièních i tuzemských investorù, kteøí pracovní místa vytvoøí. Je to úkol obrovský a dlouholetý, který bude vyžadovat spolupráci všech schopných lidí a institucí v regionu i ve státì. Ing. Miroslav Svozil je ženatý, má 2 dìti, pracuje jako informatik v Nové huti, a.s., od roku 1990 je èlenem Zastupitelstva mìsta Ostravy. 6

7 Ing. Jiří Mannheim (60 let) ředitel Školského úřadu Frýdek-Místek Pocházím z Pøerova, ale od svých 23 let žiji v Tøinci. Mám 3 dìti, 2 syny a dceru, a dva vnuky. Celý život pracuji ve školství, uèil jsem a øediteloval na Gymnáziu Tøinec, nyní jsem øeditelem Školského úøadu ve Frýdku-Místku Jako státní zamìstnanec si uvìdomuji, že potíže obèana na úøadech vznikají mnohdy právì neosobním jednáním úøedníka myslím si, že pouze dodržet zákon by nemìlo staèit, že by mìl projevit pøedevším vstøícnost. Pokud budu zvolen, chtìl bych se v krajském zastupitelstvu hlavnì vyjadøovat k otázkám školství a životního prostøedí. Pøedevším budu podporovat rozšíøení výuky cizích jazykù, aby naši žáci zvládli dva cizí jazyky, jak je to v Evropì bìžné. K tomu je tøeba získat odbornì vzdìlané uèitele a hlavnì finanènì je stimulovat tak, aby ze školství neodešli. Ing. Jiří Veverka (37 let) manažer, Krnov Narodil jsem se v Karviné, od roku 1967 bydlím v Krnovì. Jsem 14 let ženatý, manželka je støedoškolská profesorka angliètiny, syn Martin má 13 let, dcera Veronika 8 let. Vystudoval jsem gymnázium v Krnovì a Ekonomickou fakultu Vysoké školy báòské v Ostravì. Od roku 1993 pracuji v obchodní sféøe. Koníèkem je mi zamìstnání i politická èinnost, rád jezdím na kole a chtìl bych se vìnovat jezdectví. Nejvíce zkušeností pro pùsobení v krajském zastupitelstvu jsem získal bìhem ètyøletého mandátu v mìstské radì a také jako krnovský pøedseda a okresní místopøedseda ODS. Posledních 10 let jsem dennì v kontaktu s lidmi rùzných oborù. Znám jejich osudy, jejich práci a jejich názory. Poslanci krajského zastupitelstva by mìli být opravdoví zastupitelé-zástupci svých volièù. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Ing. Radslav Masný (38 let) náměstek primátora, Havířov Od loòského podzimu jsem statutárním námìstkem primátora pro ekonomiku na radnici v Havíøovì. Myslím, že se mi za ten rok podaøilo realizovat mnohé pozitivní zmìny. Jsem absolventem geologické fakulty VŠB TU v Ostravì, ženatý, mám dvì malé dcery, manželka je ekonomka. Podle mého názoru význam zastupitelstva kraje poroste, nebo zdejší mìsta i obce budou mít mnohem blíže k rozhodování o svých záležitostech A relaxace? Je to pøedevším moje rodina, protože si velmi vážím dobrého zázemí, rozhodnì ale i ekonomika, kterou sleduji, a také sport. Na to vše si musím èas vždy najít. Ing. Pavel Zelek (41 let) vedoucí oddělení kultury, Okresní úřad Karviná Narodil jsem se v Bohumínì, kde žiji s manželkou Natašou a synem Adamem dosud. Vystudoval jsem VŠB v Ostravì. Od roku 1982 jsem pracoval v ŽD Bohumín, v roce 1990 jsem vstoupil do státní správy. Nejprve jako tajemník na MìÚ v Bohumínì, od roku 1995 na OkÚ v Karviné. Dnes mám na starosti kulturu a ochranu kulturních památek. Mezi moje koníèky patøí pøedevším myslivost, rybolov, basketbal a zahrádka. Jsem bytostnì pøesvìdèen, že za pár let se náš kraj vrátí na výsluní, na kterém býval v minulosti. A k tomu chci pøispìt i svou prací. Vím, že je to úkol nelehký, ale dosud jsem se dokázal každému problému postavit èelem, své rozhodnutí veøejnì zdùvodnit a nikdy se za nìj nestydìt. Tak bych chtìl ve své práci pro spoleènost i náš kraj pokraèovat dál. 7

8 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 1. Ing. Evžen Tošenovský 44 let systémový inženýr 2. Ing. Josef Jalůvka 45 let poslanec Kopøivnice 3. Ing. Zbyněk Stanjura 36 let programátor Opava 4. Ing. Miroslav Svozil 43 let informatik 5. Ing. Jiří Mannheim 60 let øeditel Školského úøadu Frýdek-Místek Tøinec 6. Ing. Jiří Veverka 37 let manažer Krnov 7. Ing. Radslav Masný 38 let námìstek primátora Havíøov 8. Ing. Pavel Zelek 41 let vedoucí oddìlení kultury OKÚ Karviná Bohumín 9. Ing. František Kopecký 46 let analytik-programátor Fryèovice 10. Ing. Ivan Knižátko 41 let fyzik 11. Jan Voráček 59 let senátor Hluèín 12. Petr Sobotík 57 let Hukvaldy 13. Vít Gola 45 let manažer Bílovec 14. PhDr. Tomáš Staněk, CSc. 48 let historik a sociolog 15. Mgr. Renata Pospiechová 41 let øeditelka dívèího gymnázia Velké Hoštice 16. PhDr. Jaroslava Wenigerová 54 let pedagožka 17. PaedDr. Pavel Kulhánek 54 let Øeditel Støediska služeb školám Karviná 18. Ing. Michal Brabec 38 let obchodní øeditel Havíøov 19. Mgr. Dagmar Adamová 45 let øeditelka základní školy Jablunkov 20. Mgr. Ivan Týle 41 let zástupce starosty Nový Jièín 21. Ing. Drahomír Babnič 46 let øeditel Správy silnic Dlouhá Stráò 22. Ing. Bohumil Auinger 53 let podnikatel Klimkovice 21. Jiří Kubačka 47 let stavební Petrovice u Karviné 22. Mgr. Irena Hoblíková 27 let socioložka Opava 25. Ing. Jan Starý 53 let Tøinec 26. RNDr. Lukáš Ženatý 38 let ekolog 26. MUDr. Jiří Heinrich 53 let lékaø 27. Ing. Lubomír Karpíšek 62 let 28. Jitka Kociánová 46 let referentka Okresního úøadu Karviná Bohumín 29. Eva Machová 45 let starostka Horní Mìsto 30. Ing. Josef Janotka 50 let Brušperk 32. Mgr. Jaromír Spáčil 54 let øeditel základní školy Karviná 33. Ing. Ivo Vavříček 34 let bankovní poradce Havíøov 34. MUDr. Marián Staňo 46 let lékaø Opava 35. MUDr. Jaroslav Lux 45 let lékaø-chirurg 36. Ing. Jana Svobodová 39 let soukromá laborantka Pøíbor PORTRÉTY KANDIDÁTNÍ KANDIDÁTŮLISTINA 37. Jan Janásek 55 let Frýdek-Místek 38. Ing. Jiří Groll 49 let øeditel OSSZ -mìsto 39. Jaroslav Jurček 36 let øeditel firmy Orlová 40. Ing. arch. Pavel Mališ 53 let námìstek primátora Opava 41. Ing. Jiří Šlusař 54 let zástupce starosty mìstského obvodu 42. Ing. Petr Šik 43 let Vratimov 43. MUDr. Jana Škrlová 54 let lékaøka Krnov 44. Vlastimil Hajda 54 let Závišice 45. Přemysl Novara 37 let živnostník Havíøov 46. Jaromír Raszyk 29 let podnikatel Èeský Tìšín 47. Petr Jedlička 50 let mìstského obvodu 48. Jaroslav Vaněk 40 let Dolní Životice 49. Lubomír Švec 53 let podnikatel 50. Miroslav Vyhlídal 49 let Hodslavice 51. Iva Hoferková 50 let technièka Petøvald 52. Ing. Josef Češla 49 let Píš 53. Ing. Jana Vašíčková 38 let ekonomka Šenov 54. Ing. Jana Králová 45 let realitní makléøka 55. Ing. Igor Kozelek 39 let místo Mìsto Albrechtice 56. MUDr. Irka Musál 68 let lékaø Havíøov 57. Ing. Dalibor Madej 38 let podnikatel 58. Augustin Martynek 60 let Mosty u Jablunkova 59. Ing. David Hecl 32 let soukromý podnikatel Èeský Tìšín 60. Mgr. Jiří Vlček 55 let zástupce starosty Odry 61. Ing. David Maňas 35 let ekonom Hluèín 62. Ing. Štěpán Košťál 50 let mìstského obvodu 63. Ing. Alois Zajíček 56 let Vratimov 64. Ing. Libor Nowak 42 let podnikatel Krnov 65. Ing. David Slavata 28 let student Opava 66. Josef Vašek 51 let vedoucí služeb mìsta Štramberk 67. Ing. Eduard Hájek 58 let 68. Karel Houdek 56 let Šenov 69. Ing. Ivo Bednár 30 let Dìtmarovice 8

9 EVŽEN TOŠENOVSKÝ ZBLÍZKA Pojïme od zaèátku. Kde a v jaké rodinì jste vyrùstal? Narodil jsem se v Ostravì v roce 1956 a prožil jsem v ní celý svùj dosavadní život. Mùj otec býval architektem a maminka je malíøka. V mládí jsem se zajímal o sochaøinu, ale nakonec jsem se rozhodl pro výpoèetní u. Tehdy jsem ani netušil, jak dobøe jsem zvolil.na Vysokou školu báòskou mì ale vzali až na druhý pokus. Otec mìl politické problémy. Na poprvé mi nevyšla dokonce ani støední škola. Chtìl jsem na prùmyslovku, ale nakonec jsem maturoval na gymnáziu. Dnes na stejné škole v Hrabùvce studují obì moje dìti Pozdìji jste prý dostal øadu zdánlivì atraktivních nabídek Dostal jsem nabídku šéfovat ostravské mìstské policii, tu jsem odmítl, ale jako poèítaèového experta mì oslovil úkol vybudovat ve mìstì integrovaný záchranný systém a Centrum tísòového volání. Tehdy se poprvé otøáslo køeslo tehdejšího primátora, já jsem ale nabídku na primátorování nepøijal. Až o dva roky pozdìji, v roce 1993, jsem souhlasil. Poèítal jsem s tím, že budu ve funkci jen do voleb a pak se vrátím do práce. Zmìnil jste nìjak dramaticky styl øízení ostravské radnice? Asi ano. Nejsem pøíznivcem autokratických rozhodnutí, preferuji manažerský styl øízení, obvyklý ve velkých firmách a který jsem poznal právì pøi spolupráci se Siemensem. Proto jsem chtìl, aby každý z námìstkù mìl resorty, za které by odpovídal a které by pøímo øídil. Prosadil jsem i vìtší odpovìdnost šéfù odborù. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Společně s Ing. Viktorem Koláčkem, předsedou představenstva společnosti OKD, otevíráme zrekonstruovanou cestu do Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích. Hrál jste ligový volejbal a pracoval. Jak to šlo dohromady? Po vojnì v Dukle Trenèín jsem se vrátil do Vítkovic, kde jsem pøedtím krátce pracoval ve výpoèetním støedisku. Mìl jsem pøíležitost být jedním z øešitelù úkolù spojených s vítkovickou válcovnou kvarto, kam technologii dodával nìmecký Siemens. To ovšem znamenalo také èasté cesty do Nìmecka. Cestoval jsem pak jak za prací, tak i za sportem. Bylo to nároèné a stále více to odnášela rodina. Nakonec nezbylo, než se vrcholového sportu vzdát. Kdy jste se vlastnì zapojil do politického života? Na první schùzi Obèanského fóra v listopadu 1989 mì poslala moje žena. Tehdy jsem poznal spoustu lidí, kteøí se pozdìji aktivnì zapojili do politiky: poslanec za ÈSSD Luboš Zaorálek, mùj pøedchùdce v primátorském køesle Jiøí Smejkal, dnešní poslanec za Unii svobody Zdenìk Koøistka, nebo mùj pozdìjší námìstek a souèasný kandidát do senátu Milan Balabán. Dìlali jsme politiku s velkým nadšením, ale amatérsky. Byl jsem v té dobì také kooptován do zastupitelstva Ostravy 3. Za zlaté medaile na olympiádě v Naganu a za vzornou reprezentaci města převzali Cenu města Ostravy m.j. hokejista David Moravec a manažer týmu František Černík. Do povìdomí obèanù prakticky celé republiky jste se zapsal pøíkladným zvládnutím katastrofálních povodní v létì Jak na to dnes vzpomínáte? Tehdy jsem èasto musel být opravdu prvním mužem mìsta. Všichni jsme se velmi obávali, že voda zaplaví vysoké pece ve Vítkovicích. To by znamenalo exploze, které mohly znièit pùlku mìsta. Ale abych byl upøímný, do pamìti se mi navždy vryly spíše okamžiky individuálních lidských tragédií a mé vlastní bezmoci. Vzpomínky na ètyøi zbyteènì utonulé lidi ze zatopených èástí mìsta. Nebo si vzpomínám na mladou ženu, která na samém okraji jezera v slzách vyhlížela nìkoho blízkého na støeše správní budovy MCHZ. Nedávno jsem se snažil najít nìjaké fotografie z té doby, jenže jsem zjistil, že žádné nemám. Na takové vìci prostì nebyl èas. 9

10 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Co vás vedlo k rozhodnutí kandidovat v krajských volbách? Kandidaturu do zastupitelstva Ostravského kraje jsem bral jako povinnost vùèi Ostravì i regionu. V žádném pøípadì nechci, aby krajský úøad byl náhubek nasazený obcím, chci, aby vztahy fungovaly na bázi dobrých vazeb, aby hejtmanství plnilo maximálnì úkoly koordinátora. Proto jsem také rád, že je kandidátka ODS vyvážená zastoupení na prvních místech mají všechny okresy. Chtìl bych pokraèovat v práci pro region a využít šance vybudovat fungující úøad, který by napøíklad byl iniciátorem legislativních zmìn ve státní správì i samosprávì tak, aby lépe fungovaly. Jak byste si pøedstavoval výkonné úøednictvo krajského úøadu? Samozøejmì musím myslet také na profesní tým, stanu-li se hejtmanem. Vím o øadì schopných lidí ve firmách i na úøadech, kteøí by se jistì osvìdèili i na krajském úøadu. Základem úspìchu bude sehraná týmová práce, která si vyžádá urèitý èas. Budeme muset vytvoøit fungující úøad velmi rychle, ale prakticky na zelené louce. takové ty ètvercové tìstoviny proložené mletým masem, zalité rajskou omáèkou. Taky ryby a všelijaké ty "moøské potvory". S rodiči, manželkou a dětmi před naší chalupou v Beskydech Paní Tošenovská, jak jste pøijala manželùv nástup na radnici? Pøed sedmi lety jsme to brali jako doèasné fungování do voleb. Dìti tehdy byly ještì malé. Je fakt, že jsem mu øíkala, a se rozhodne sám a na nás se neohlíží. To jsme ani jeden netušili, do èeho vlastnì jde. Byla jsem zvyklá se o domácnost starat sama, tìší mne to. Stíhám to i pøi práci v knihovnì. Teï je to jednoduší. Sedmnáctiletý Evžen a patnáctiletá Lucie studují gymnázium, stejné jako kdysi jejich otec. Syn by se pozdìji rád vìnoval studiu biologie nebo ekologie, dcera chce studovat architekturu jako dìdeèek Tošenovský. S prezidentem Slovenské republiky Rudolfem Schusterem, tehdy ještě kolegou - primátorem města Košic. Jak trávíte volný èas, pokud nìjaký máte? Nejradìji jsme na chalupì na Morávce. Tam patøím stoprocentnì rodinì, hlavnì dìtem. Døevìnku v údolí øíèky objevili mí prarodièe nìkdy pøed ètyøiceti lety a je prakticky mimo civilizaci. S výjimkou Silvestra roku 1999, kdy jsem si šel pøed radnici pøipít s ny, jsem tam strávil všechny pøelomy roku od svých 14 let. V létì odtud vyrážíme na túry, v zimì na bìžky. Co rád na chalupì jíte? Mám rád normální èeskou klasiku, omáèky, øízek, bramborák a tak. Co však opravdu miluji a je to taková moje slabost, je italská kuchynì. Tøeba lasanì, První odpal na novém softballovém hřišti TJ Slávie Ostravská univerzita v Ostravě-Koblově. 10

11 STOJÍ ZA NÁMI Mirek Topolánek senátor Nový Ostravský kraj bude díky své minulosti i pøítomnosti, spojené s nutností øešit staré ekologické zátìže, restrukturalizaci, vysokou nezamìstnanost, investice a nová pracovní místa, tìžkým oøíškem pro každého budoucího hejtmana. Hejtman se musí stát respektovanou autoritou, musí být schopen øešit velmi obtížné problémy a situace, musí systémovì budovat nový úøad, vtisknout mu peèe potøebnosti, dát mu smysl a øád, nastolit nové mechanismy, musí být spravedlivým a èestným èlovìkem s regionálním nadhledem. Takový èlovìk je podle mne v Ostravském kraji, a to nepochybnì uznají i všichni jeho soupeøi, pouze jeden - je to èlovìk, jehož považuji za svého pøítele, je to Evžen Tošenovský. Generálmajor Petr Voznica vrchní ředitel sekce obranného plánování Ministerstva obrany Evžena Tošenovského jsem poznal osobnì v dobì povodní v létì 1997 jako èlovìka rozhodného a schopného øídit tým v krizové situaci. Jsem pøesvìdèen, že má potøebné vlastnosti, dovednosti a schopnosti k øízení tak složitého systému, jakým je Ostravský kraj. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA MUDr. Roman Gřegoř ředitel Územního střediska záchranné služby Myslím si, že Evžen Tošenovský bude výborný hejtman, protože jsem jej poznal osobnì jako pøímého a velmi slušného èlovìka. Je pro mne jedním z mála tìch, kdo dokazují, že politik mùže být slušný, èestný, poctivý a dìlat vìci, prospìšné všem. Antonín Lébl předseda organizačního výboru ME ve volejbalu 2001 Evžena znám z volejbalu asi 30 let. Jaký je? Urputný, svìdomitý a poctivý v každé práci, kterou dìlá. Myslím, že právì toto jsou první pøedpoklady pro úspìch v jakékoliv èinnosti. Arthur Meyer dopisovatel pro střední a východní Evropu Schweizer Medien-Pool Politické prostøedí v Èechách a na Moravì sleduji od roku Tato zemì nyní potøebuje lidi, kteøí jsou pøipraveni pøevzít odpovìdnost a jednat, i když nemají dopøedu zajištìn potlesk. Poznal jsem ostravského primátora Evžena Tošenovského osobnì a vážím si ho právì pro jeho schopnost nést tuto osobní odpovìdnost. Marek Prorok šéfredaktor časopisu Media monitor Obèanské sdružení Inno Vatio, jehož jsem èlenem, spolupracuje už ètvrtým rokem s mìstem Ostravou na projektu "Obraz Ostravy v médiích". Za tu dobu jsem dospìl k názoru, že má v èele primátora, který nejenže umí prosadit dobré vìci, ale také o nich dokáže náležitì komunikovat s veøejností. Gejza Valent bývalý olympionik, reprezentant v hodu diskem Jeho výsledky za sedm let v èele Ostravy hovoøí samy za sebe, tohle mìsto poskoèilo neuvìøitelnì vpøed. Navíc, jako bývalý sportovec myslí i na rozvoj sportoviš a všestrannou podporu sportu. 11

12 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Vážení spoluobèané! Za nìkolik týdnù rozhodnete o tom, kdo Vás a Váš kraj bude v dalších ètyøech letech reprezentovat, komu dáte mandát rozhodovat o mnoha vìcech, které tøeba zásadnì ovlivní váš život. Za sebe a své kolegy na kandidátní listinì Obèanské demokratické strany Vám mohu slíbit, že dáte-li nám své hlasy, budeme s nimi nakládat zodpovìdnì. Tak, abychom své úèty na konci volebního období mohli složit s èistým svìdomím. Vìøím, že naše dosavadní èiny jsou toho dobrou zárukou. Ing. Evžen Tošenovský Kandidát ODS na krajského hejtmana KONTAKTY????????????????? 1. Ing. Evžen Tošenovský tel: 069/ , 2. Ing. Josef Jalůvka tel: 0656/ , 3. Ing. Zbyněk Stanjura tel: 0653/ , 4. Ing. Miroslav Svozil tel: 069/ , 5. Ing. Jiří Mannheim tel: 0658/ , 6. Ing. Jiří Veverka tel: 0652/ , 7. Ing. Radslav Masný tel: 069/ , 8. Ing. Pavel Zelek tel: 069/ , Tìšíme se na shledanou s vámi, vážení spoluobèané, pøi nejrùznìjších akcích, poøádaných po celém území kraje, jejichž vrcholem bude hlavní mítink našich kandidátù s pøedsedou Poslanecké snìmovny PÈR a pøedsedou ODS Václavem Klausem na Masarykovì námìstí v Ostravì 2. listopadu 2000 v hodin.

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA!

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! PROSINEC 2013 www.top09.cz Pražský kurýr AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! UVNITŘ: ROZHOVOR S TOMÁŠEM BÖHMEM O NÁRODNÍ KNIHOVNĚ SOUTĚŽ O CENY OBSAH MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 A MĚSTSKÁ POLICIE OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více