SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA"

Transkript

1

2 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic jiného, než krajské parlamenty. ODS se na tyto volby pøipravila velmi zodpovìdnì, protože ví, že zøízením krajù dochází k dùležité zmìnì celé naší zemì. Víme moc dobøe i to, že dosavadní diskuse k jednoznaènému pøesvìdèení veøejnosti o pøínosu nového územního uspoøádání nevedla. I to nás nutí k maximální snaze v krajských volbách uspìt. Jedinì tak mùžeme prosazovat program ODS i na regionální úrovni a pøispìt k rozumnému dokonèení reformy veøejné správy. Ta nesmí znamenat pouhý pøesun køesel. Musí znamenat pøiblížení úøedníka k obèanovi, který by mìl mít šanci pøestat být prosebníkem a zaèít být sebevìdomým klientem toho èi onoho správního orgánu. Již nyní se na kraje pøevádìjí nemalé kompetence ve zdravotnictví, sociální péèi, školství, kultuøe a dopravì a to ovlivní život každého z nás. Jak co nejlépe vyvážit vztahy mezi kraji, centrem a obcemi však zùstává úkolem pro budoucnost. Nejde ale jen o vìcnou stránku. Regionální volby, konající se v mezidobí mezi velkými parlamentními volbami, vždy zásadnì ovlivòují vývoj celé politické scény. Proto tyto volby nepodceòujeme, proto je tak dùležitá i co nejvìtší úèast volièù. I zde platí, že ti, kteøí k volebním urnám nepøijdou, pøenechávají prostor ostatním k získání laciného úspìchu. ODS do voleb pøichází s heslem Hlavou i srdcem. Chceme i touto cestou pøispìt k vyvážení pohledu na nás, na naše názory a postoje, k ukázání druhé strany naší tváøe. Pøíliš dlouho jsme byli spojováni pouze s hlavou, s rozumovým pohledem na svìt. Proto pøipomínáme i srdce, i když vím, že jsme ho mìli vždy (a vždy na pravém místì). Používejme hlavu proti populistickým slibùm tìch, kteøí nás líbivými slovy svádìjí k hledání snadných øešení. Ta obvykle skuteènými øešeními nejsou. Používejme srdce k odvaze prosadit nutné, ne vždy populární zmìny, i k respektování lidského rozmìru politiky (a politikù). Používejme hlavu i srdce souèasnì, nedopus me, aby jedno nahrazovalo druhé. Používejme obojí i pøi velké výzvì, kterou pro nás znamená zvládnutí vstupu do Evropské unie. Ten pro nás nemá alternativu hlavnì proto, že naše zemì vždy sdílela a i dnes sdílí všechny základní hodnoty západní civilizace a na Západ, nikoli na Východ, patøí. Letošní volby se uskuteèòují v složité politické dobì, kdy nìkteré konkurenèní politické strany usilují o zmìnu souèasného politického uspoøádání naší zemì, aniž by samy navrhovaly lepší a pøitom uskuteènitelnou variantu. Dobøe ale musí vìdìt, že taková varianta k dispozici není. Za naši vzájemnou politickou nesnášenlivost jsme v posledních ètyøech letech zaplatili pøíliš draze. Více než jiné zemì. Usilujme o to, aby se zvýšil respekt vùèi názoru druhého a aby neúprosný politický boj nenahrazoval oprávnìnou a tolik potøebnou diskusi o øešení vìcných problémù souèasnosti. Nehledejme v politickém oponentovi nepøítele. Respektujme výsledky demokratické diskuse. Nestavme mezi politiky, politické strany a veøejnost zbyteèné bariéry. Pøíslušnost k politické stranì nesmí být považována za handicap. Znamená spoleèné sdílení základních programových a ideových hodnot, které se dají prosadit jen týmovou prací, nikoli sólováním. Výbìru svých kandidátù vìnovala ODS mimoøádnou pozornost. Jsou schopni kvalitnì a odpovìdnì pracovat ve prospìch všech obèanù, a to i tìch, kteøí je volit nebudou. Velmi peèlivì jsme se zejména vìnovali výbìru kandidátù na hejtmany, tedy tìch, které budeme navrhovat do èela krajských zastupitelstev. Kandidáti ODS jsou lidé zkušení a jsou dobøe obeznámeni s oblastí, za kterou kandidují. Jde o lidi se znaèným kreditem, kteøí ve své profesi a èasto už i v politice na komunální úrovni leccos dokázali. Pevnì vìøím, že budou dobrými krajskými politickými reprezentanty, že budou dobøe øídit kraj a že se jim podaøí územní reformì vdechnout život natolik, aby byla obèanùm skuteènì ku prospìchu. Naši kandidáti, v èele s Ing. Evženem Tošenovským, moji osobní dùvìru mají. Pokud jim dáte svoji dùvìru i Vy, vìøím, že Vás nezklamou. Václav Klaus 2

3 PORTRÉT KANDIDÁTA NA HEJTMANA Ing. Evžen Tošenovský Ing. Evžen Tošenovský, lídr v barvách ODS a kandidát na krajského hejtmana, se narodil v Ostravì 11. února Matka je renomovaná grafièka a výtvarnice, otec architekt-urbanista. Evžen Tošenovský absolvoval gymnázium ve Vítkovicích, po pøestìhování školy do Ostravy-Hrabùvky maturoval na dnešním Gymnáziu Fr. Hajdy. Vzhledem k tomu, že se otec v 60. letech angažoval pøi organizaci Sympozia prostorových forem, kterého se zúèastnila øada umìlcù z nepøátelských kapitalistických zemí, mìl Evžen Tošenovský po maturitì zavøenou cestu na vysokou školu. Nastoupil proto do Vítkovických železáren do dìlnické profese ve výpoèetním støedisku. Po roce praxe se dostal na Ekonomickou fakultu VŠB, kde vystudoval obor systémové inženýrství. Následoval návrat do Vítkovických železáren s výhledem smíšené kariéry programátora øídících systémù a prvoligového volejbalisty. Sportu se Evžen Tošenovský vìnoval na špièkové úrovni více než 12 let a dotáhl to až do širšího reprezentaèního výbìru. Jenže život šel dál, práce spojená s rychlým rozvojem poèítaèù a informaèních technologií pøinášela nové, do té doby nepoznané možnosti a úkoly, do toho pøišla svatba a narození syna a poprvé bylo nutné uèinit zásadní volbu. Ve svých 27 letech se tedy Evžen Tošenovský rozhodl povìsit ligový dres na høebík a vìnovat se výhradnì své rodinì a práci. Listopad 1989 pøinesl další výraznou osobní zmìnu: Evžen Tošenovský ukonèil své zamìstnání ve Vítkovicích a nastoupil do nìmecké soukromé poèítaèové firmy. Tehdy už mìli manželé Tošenovští dvì dìti a sám Evžen Tošenovský na toto období vzpomíná jako na moment obrovské zmìny, osvobození a zároveò uchopení odpovìdnosti za svùj život do vlastních rukou. Turbulence polistopadových èasù ovšem pøinesla i další zmìny - Evžen Tošenovský stál u zrodu Obèanského fóra v Ostravì-Zábøehu, následnì byl kooptován do zastupitelstva ObNV 3 a v prvních svobodných volbách byl v roce 1990 zvolen do Zastupitelstva mìsta Ostravy. Po rozpadu OF se stal èlenem ODS a v prosinci 1993 byl po odvolání svého pøedchùdce zvolen zastupitelstvem do funkce primátora mìsta Ostravy. V této funkci byl potvrzen po komunálních volbách v roce 1994 i Kromì toho vede Evžen Tošenovský Kolegium primátorù a od roku 1999 pøedsedá Svazu mìst a obcí ÈR. Bìhem sedmi let v èele mìsta Ostravy Evžen Tošenovský mnohokrát prokázal, že díky svému vzdìlání, odbornému pøehledu, osobním vlastnostem a zkušenostem je spolehlivým a odpovìdným vùdcem. Snad nejlépe to mìli obèané Ostravy možnost posoudit pøi povodních v roce 1997, skvìle zvládnutým i díky Integrovanému záchrannému systému, který Evžen Tošenovský od poèátku 90. let spoluvytváøel a pøi povodních osobnì øídil. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 3

4 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Můj cíl: Úspěšný a bohatý kraj, ve kterém chceme žít BOJUJME SPOLEČNĚ ZA NÁŠ KRAJ! Co pro to jako hejtman udìlám: Snížím nezamìstnanost pomocí zahranièních i domácích investic a tvorby nových pracovních míst. Urychlím výstavbu dálnic v kraji a rozvoj mezinárodního letištì -Mošnov. Pro vìtší bezpeènost obèanù kraje vytvoøím celokrajský Integrovaný záchranný systém. Osobnì budu koordinovat zavádìní poèítaèù a systémù informaèních technologií na støedních školách. Prosadím rozšíøení nabídky vysokoškolského vzdìlání. Budu bojovat s pøehlížením našeho kraje ze strany pražských úøedníkù. Zasadím se o urychlené pøejmenování našeho kraje na Moravskoslezský. Vážení spoluobèané! Pøedstupuji pøed vás po sedmi letech ve funkci primátora mìsta Ostravy. Pøedstupuji pøed vás také jako èlovìk, který prožil v tomto kraji celý svùj život a v posledních letech mìl možnost dát své schopnosti do jeho služeb jako èlovìk, který využil šance podílet se na zmìnách, jež se tu odehrály. Vždy jsem usiloval o to, aby to, co dìlám, bylo ku prospìchu vás všech, kteøí jste mi dali svou dùvìru. Vím, že je mnohdy obtížné, leckdy nemožné, najít takové øešení, které vyhovuje všem lidem. Snažil jsem se ale, aby všechna rozhodnutí, na nichž jsem se podílel, byla peèlivì a zodpovìdnì zvážena. Usiloval jsem vždy o rozhodnutí, která mnohdy nemusela vzbuzovat na první pohled sympatie, byla však podle mého názoru rozumná, odbornì podložená a tomuto regionu prospìšná. Snad nejtìžší zkouškou pro mì byly povodnì v roce Mohl jsem tehdy ve všech vìcech spoléhat na tým lidí kolem sebe, ale byly okamžiky, kdy jsem se musel rozhodnout já sám a nést za to plnou odpovìdnost. Tehdy jsem zodpovídal napøíklad za evakuaci tisícù lidí, za nasazení stovek hasièù nebo policistù do extrémnì nebezpeèných situací. Nikdo to za mì nemohl udìlat a vìøte mi, mìl jsem èasto opravdový strach. Pøiznávám, že jsem dlouho a peèlivì zvažoval nabídku ucházet se o funkci hejtmana novì vznikajícího kraje. Mìsto, aèkoli jsme spolu s mými spolupracovníky odvedli za onìch sedm let kus práce, stále nemá zlé èasy za sebou. Cítím, že není jednoduché vyvázat se uprostøed práce z dùvìry, kterou mi né dali v komunálních volbách pøed dvìma lety. Zároveò ale vím, že nežije svými problémy sama. Naopak, náš zatím nefungující kraj, všechny jeho vesnice, mìsta jsou tak provázány, že problémy nebo úspìchy jedné užší oblasti kraje zasáhnou desetitisíce lidí. 4

5 Napøíklad ve velkých podnicích Tatøe, Nové huti, Vítkovicích, Tøineckých železárnách, Železárnách a drátovnách Bohumín nebo v OKD pracují lidé ze širokého okolí. Hory a lesy Beskyd a Jeseníkù zdaleka nenesou užitek jen lidem tam žijícím a pracujícím. Ani dálnice nebo mošnovské letištì nebudou sloužit jen jednomu mìstu. Pochopil jsem, že to, oè jsem sedm let usiloval v Ostravì, tedy v nejvìtším mìstì budoucího kraje, je ve znaèné míøe totožné s úkoly, pøed nimiž bude stát krajské zastupitelstvo. Z takové odpovìdnosti se tedy nemohu a nechci vyvázat a to rozhodlo. Náš kraj má stále nálepku minulé jednostranné orientace na tìžký prùmysl a to je pøíèinou jeho dnešních problémù. Více než kde jinde se tu podniky musely orientovat na neperspektivní trhy, zvykly si produkovat zboží, které už dnes není schopno konkurovat. Prùmysl hrál první housle, nìkde hluboko dole byla péèe o lidi a jejich životní prostøedí. Aè je náš kraj po Praze nejvìtší èeskou aglomerací, máme zde stále málo škol a naše talentované dìti musely a musejí studovat jinde. Pøirozenì se mnohým z nich nechce vracet. Ve výètu bych mohl pokraèovat, ale je to asi zbyteèné. Vy, kteøí tady žijete, to pøece znáte. Už 11 let o sobì rozhodujeme sami a aè se mnohé zlepšilo, vìtší kus práce je teprve pøed námi. Našim cílem je vyvážený rozvoj všech oblastí kraje. Tedy opak døívìjší jednoduchosti a jednostranné orientace Ostravy na hutì a doly a Bruntálska na zemìdìlství. Samozøejmì se nemùžeme a nechceme zøíkat toho, co zde má tradici. Musí to však fungovat jinak. Hutì a doly sem patøí, ale v moderní, konkurenceschopné a ekologicky èisté podobì. Stejnì tak sem patøí kulturní a jazyková rozmanitost daná pomezím tøí národù. Na druhé stranì musíme více využívat pøíležitostí, které jsme dosud nedocenili. Velmi výhodná poloha pøedurèuje náš kraj být dopravnì-komunikaèním uzlem støední Evropy. Je tu krajina, jejíž turistický potenciál není dostateènì využitý. Je tu také fakt, že náš kraj má nejlepší vìkovou strukturu obyvatelstva v celé republice. U nás žije nejvíce mladých lidí. Nabídnìme jim možnosti a pøíležitosti a oni dají kraji na oplátku svùj elán a schopnosti! KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Vážení spoluobèané, pojïte v nedìli 12. listopadu k volbám. Dejte svùj hlas kandidátce ODS. Ruèím za ni. Evžen Tošenovský 5

6 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA PŘEDSTAVENÍ OBLASTNÍCH JEDNIČEK Ing. Josef Jalůvka (45 let) poslanec PS PČR, Kopřivnice S naším krajem, kde jsem se pøed 45 lety narodil, cítím hluboké sepìtí. Žilo tady nìkolik generací mé rodiny a já sám jsem zde prožil pøevážnou èást dosavadního života. Po absolvování ekonomické fakulty VŠB jsem pracoval jako ekonom. V r.1989 jsem byl zvolen do Mìstského zastupitelstva v Kopøivnici, ve kterém pùsobím dodnes. Pracoval jsem 5 let jako zástupce starosty, 4 roky jsem byl starostou. Po svém zvolení do Poslanecké snìmovny PÈR tuto èinnost nadále rozvíjím. Je nutno, aby ti, které si zvolíme, mìli jasnou pøedstavu o naléhavosti jednotlivých problémù v kraji, o možnostech jejich øešení i o tom, kde lze najít pomocnou ruku pro jejich realizaci. Ve své praxi jsem se opakovanì pøesvìdèil o tom, že i pro velmi tíživé problémy lze najít øešení. Právì tuto zkušenost nabízím svým volièùm. V zájmu jejich i v zájmu mých tøí dìtí, u nichž si pøeji, aby po skonèení studií mìly dùvod vrátit se domù, do našeho Ostravského kraje. Ing. Zbyněk Stanjura (36 let) programátor, Opava Je mi 36 let, jsem svobodný. Narodil jsem se a doposud žiji v Opavì. Po ukonèení studia na elektrotechnické fakultì VUT v Brnì jsem pracoval jako programátor. V souèasné dobì jsem øeditelem akciové spoleènosti. V roce 1998 jsem byl lídrem ODS Opava v komunálních volbách, které jsme vyhráli. Od té doby jsem èlenem Rady mìsta v Opavì. V politice preferuji otevøenost a profesionalitu. Jsem totiž pøesvìdèen, že otevøenost se vždy vyplatí. Zkušenosti z komunální politiky mi øíkají, že mnohdy i velmi nepopulární kroky lze obhájit, pokud jsme schopni problémy a jejich øešení srozumitelnì vysvìtlit našim obèanùm. Kandidáty ODS, kteøí se ucházejí o Vaši dùvìru, dobøe znáte. Jsou to Vaši pøíbuzní, sousedé, kolegové z práce. Jsou to lidé, kteøí jsou pøipraveni zúroèit Vaše hlasy, nasadit své znalosti a životní zkušenosti pro øešení ožehavých problémù našeho regionu. Ing. Miroslav Svozil (43 let) informatik, Vznik Ostravského kraje považuji za realitu a budu se snažit o to, aby veškeré novì vznikající regionální instituce byly co nejrychleji funkèní ve všech svých kompetencích. Za klíèovou záležitost však považuji pomoc pøi vytváøení nové ekonomické podstaty regionu. Vzhledem k probíhající restrukturalizaci tìžkého prùmyslu dojde k rušení desítek tisíc pracovních míst. Jsem pøesvìdèen, že tuto situaci nelze øešit ani vytváøením umìlé zamìstnanosti, ani bojem za získání co nejvìtšího sociálního zajištìní od státu. Cílem proto bude získávání zahranièních i tuzemských investorù, kteøí pracovní místa vytvoøí. Je to úkol obrovský a dlouholetý, který bude vyžadovat spolupráci všech schopných lidí a institucí v regionu i ve státì. Ing. Miroslav Svozil je ženatý, má 2 dìti, pracuje jako informatik v Nové huti, a.s., od roku 1990 je èlenem Zastupitelstva mìsta Ostravy. 6

7 Ing. Jiří Mannheim (60 let) ředitel Školského úřadu Frýdek-Místek Pocházím z Pøerova, ale od svých 23 let žiji v Tøinci. Mám 3 dìti, 2 syny a dceru, a dva vnuky. Celý život pracuji ve školství, uèil jsem a øediteloval na Gymnáziu Tøinec, nyní jsem øeditelem Školského úøadu ve Frýdku-Místku Jako státní zamìstnanec si uvìdomuji, že potíže obèana na úøadech vznikají mnohdy právì neosobním jednáním úøedníka myslím si, že pouze dodržet zákon by nemìlo staèit, že by mìl projevit pøedevším vstøícnost. Pokud budu zvolen, chtìl bych se v krajském zastupitelstvu hlavnì vyjadøovat k otázkám školství a životního prostøedí. Pøedevším budu podporovat rozšíøení výuky cizích jazykù, aby naši žáci zvládli dva cizí jazyky, jak je to v Evropì bìžné. K tomu je tøeba získat odbornì vzdìlané uèitele a hlavnì finanènì je stimulovat tak, aby ze školství neodešli. Ing. Jiří Veverka (37 let) manažer, Krnov Narodil jsem se v Karviné, od roku 1967 bydlím v Krnovì. Jsem 14 let ženatý, manželka je støedoškolská profesorka angliètiny, syn Martin má 13 let, dcera Veronika 8 let. Vystudoval jsem gymnázium v Krnovì a Ekonomickou fakultu Vysoké školy báòské v Ostravì. Od roku 1993 pracuji v obchodní sféøe. Koníèkem je mi zamìstnání i politická èinnost, rád jezdím na kole a chtìl bych se vìnovat jezdectví. Nejvíce zkušeností pro pùsobení v krajském zastupitelstvu jsem získal bìhem ètyøletého mandátu v mìstské radì a také jako krnovský pøedseda a okresní místopøedseda ODS. Posledních 10 let jsem dennì v kontaktu s lidmi rùzných oborù. Znám jejich osudy, jejich práci a jejich názory. Poslanci krajského zastupitelstva by mìli být opravdoví zastupitelé-zástupci svých volièù. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Ing. Radslav Masný (38 let) náměstek primátora, Havířov Od loòského podzimu jsem statutárním námìstkem primátora pro ekonomiku na radnici v Havíøovì. Myslím, že se mi za ten rok podaøilo realizovat mnohé pozitivní zmìny. Jsem absolventem geologické fakulty VŠB TU v Ostravì, ženatý, mám dvì malé dcery, manželka je ekonomka. Podle mého názoru význam zastupitelstva kraje poroste, nebo zdejší mìsta i obce budou mít mnohem blíže k rozhodování o svých záležitostech A relaxace? Je to pøedevším moje rodina, protože si velmi vážím dobrého zázemí, rozhodnì ale i ekonomika, kterou sleduji, a také sport. Na to vše si musím èas vždy najít. Ing. Pavel Zelek (41 let) vedoucí oddělení kultury, Okresní úřad Karviná Narodil jsem se v Bohumínì, kde žiji s manželkou Natašou a synem Adamem dosud. Vystudoval jsem VŠB v Ostravì. Od roku 1982 jsem pracoval v ŽD Bohumín, v roce 1990 jsem vstoupil do státní správy. Nejprve jako tajemník na MìÚ v Bohumínì, od roku 1995 na OkÚ v Karviné. Dnes mám na starosti kulturu a ochranu kulturních památek. Mezi moje koníèky patøí pøedevším myslivost, rybolov, basketbal a zahrádka. Jsem bytostnì pøesvìdèen, že za pár let se náš kraj vrátí na výsluní, na kterém býval v minulosti. A k tomu chci pøispìt i svou prací. Vím, že je to úkol nelehký, ale dosud jsem se dokázal každému problému postavit èelem, své rozhodnutí veøejnì zdùvodnit a nikdy se za nìj nestydìt. Tak bych chtìl ve své práci pro spoleènost i náš kraj pokraèovat dál. 7

8 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 1. Ing. Evžen Tošenovský 44 let systémový inženýr 2. Ing. Josef Jalůvka 45 let poslanec Kopøivnice 3. Ing. Zbyněk Stanjura 36 let programátor Opava 4. Ing. Miroslav Svozil 43 let informatik 5. Ing. Jiří Mannheim 60 let øeditel Školského úøadu Frýdek-Místek Tøinec 6. Ing. Jiří Veverka 37 let manažer Krnov 7. Ing. Radslav Masný 38 let námìstek primátora Havíøov 8. Ing. Pavel Zelek 41 let vedoucí oddìlení kultury OKÚ Karviná Bohumín 9. Ing. František Kopecký 46 let analytik-programátor Fryèovice 10. Ing. Ivan Knižátko 41 let fyzik 11. Jan Voráček 59 let senátor Hluèín 12. Petr Sobotík 57 let Hukvaldy 13. Vít Gola 45 let manažer Bílovec 14. PhDr. Tomáš Staněk, CSc. 48 let historik a sociolog 15. Mgr. Renata Pospiechová 41 let øeditelka dívèího gymnázia Velké Hoštice 16. PhDr. Jaroslava Wenigerová 54 let pedagožka 17. PaedDr. Pavel Kulhánek 54 let Øeditel Støediska služeb školám Karviná 18. Ing. Michal Brabec 38 let obchodní øeditel Havíøov 19. Mgr. Dagmar Adamová 45 let øeditelka základní školy Jablunkov 20. Mgr. Ivan Týle 41 let zástupce starosty Nový Jièín 21. Ing. Drahomír Babnič 46 let øeditel Správy silnic Dlouhá Stráò 22. Ing. Bohumil Auinger 53 let podnikatel Klimkovice 21. Jiří Kubačka 47 let stavební Petrovice u Karviné 22. Mgr. Irena Hoblíková 27 let socioložka Opava 25. Ing. Jan Starý 53 let Tøinec 26. RNDr. Lukáš Ženatý 38 let ekolog 26. MUDr. Jiří Heinrich 53 let lékaø 27. Ing. Lubomír Karpíšek 62 let 28. Jitka Kociánová 46 let referentka Okresního úøadu Karviná Bohumín 29. Eva Machová 45 let starostka Horní Mìsto 30. Ing. Josef Janotka 50 let Brušperk 32. Mgr. Jaromír Spáčil 54 let øeditel základní školy Karviná 33. Ing. Ivo Vavříček 34 let bankovní poradce Havíøov 34. MUDr. Marián Staňo 46 let lékaø Opava 35. MUDr. Jaroslav Lux 45 let lékaø-chirurg 36. Ing. Jana Svobodová 39 let soukromá laborantka Pøíbor PORTRÉTY KANDIDÁTNÍ KANDIDÁTŮLISTINA 37. Jan Janásek 55 let Frýdek-Místek 38. Ing. Jiří Groll 49 let øeditel OSSZ -mìsto 39. Jaroslav Jurček 36 let øeditel firmy Orlová 40. Ing. arch. Pavel Mališ 53 let námìstek primátora Opava 41. Ing. Jiří Šlusař 54 let zástupce starosty mìstského obvodu 42. Ing. Petr Šik 43 let Vratimov 43. MUDr. Jana Škrlová 54 let lékaøka Krnov 44. Vlastimil Hajda 54 let Závišice 45. Přemysl Novara 37 let živnostník Havíøov 46. Jaromír Raszyk 29 let podnikatel Èeský Tìšín 47. Petr Jedlička 50 let mìstského obvodu 48. Jaroslav Vaněk 40 let Dolní Životice 49. Lubomír Švec 53 let podnikatel 50. Miroslav Vyhlídal 49 let Hodslavice 51. Iva Hoferková 50 let technièka Petøvald 52. Ing. Josef Češla 49 let Píš 53. Ing. Jana Vašíčková 38 let ekonomka Šenov 54. Ing. Jana Králová 45 let realitní makléøka 55. Ing. Igor Kozelek 39 let místo Mìsto Albrechtice 56. MUDr. Irka Musál 68 let lékaø Havíøov 57. Ing. Dalibor Madej 38 let podnikatel 58. Augustin Martynek 60 let Mosty u Jablunkova 59. Ing. David Hecl 32 let soukromý podnikatel Èeský Tìšín 60. Mgr. Jiří Vlček 55 let zástupce starosty Odry 61. Ing. David Maňas 35 let ekonom Hluèín 62. Ing. Štěpán Košťál 50 let mìstského obvodu 63. Ing. Alois Zajíček 56 let Vratimov 64. Ing. Libor Nowak 42 let podnikatel Krnov 65. Ing. David Slavata 28 let student Opava 66. Josef Vašek 51 let vedoucí služeb mìsta Štramberk 67. Ing. Eduard Hájek 58 let 68. Karel Houdek 56 let Šenov 69. Ing. Ivo Bednár 30 let Dìtmarovice 8

9 EVŽEN TOŠENOVSKÝ ZBLÍZKA Pojïme od zaèátku. Kde a v jaké rodinì jste vyrùstal? Narodil jsem se v Ostravì v roce 1956 a prožil jsem v ní celý svùj dosavadní život. Mùj otec býval architektem a maminka je malíøka. V mládí jsem se zajímal o sochaøinu, ale nakonec jsem se rozhodl pro výpoèetní u. Tehdy jsem ani netušil, jak dobøe jsem zvolil.na Vysokou školu báòskou mì ale vzali až na druhý pokus. Otec mìl politické problémy. Na poprvé mi nevyšla dokonce ani støední škola. Chtìl jsem na prùmyslovku, ale nakonec jsem maturoval na gymnáziu. Dnes na stejné škole v Hrabùvce studují obì moje dìti Pozdìji jste prý dostal øadu zdánlivì atraktivních nabídek Dostal jsem nabídku šéfovat ostravské mìstské policii, tu jsem odmítl, ale jako poèítaèového experta mì oslovil úkol vybudovat ve mìstì integrovaný záchranný systém a Centrum tísòového volání. Tehdy se poprvé otøáslo køeslo tehdejšího primátora, já jsem ale nabídku na primátorování nepøijal. Až o dva roky pozdìji, v roce 1993, jsem souhlasil. Poèítal jsem s tím, že budu ve funkci jen do voleb a pak se vrátím do práce. Zmìnil jste nìjak dramaticky styl øízení ostravské radnice? Asi ano. Nejsem pøíznivcem autokratických rozhodnutí, preferuji manažerský styl øízení, obvyklý ve velkých firmách a který jsem poznal právì pøi spolupráci se Siemensem. Proto jsem chtìl, aby každý z námìstkù mìl resorty, za které by odpovídal a které by pøímo øídil. Prosadil jsem i vìtší odpovìdnost šéfù odborù. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Společně s Ing. Viktorem Koláčkem, předsedou představenstva společnosti OKD, otevíráme zrekonstruovanou cestu do Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích. Hrál jste ligový volejbal a pracoval. Jak to šlo dohromady? Po vojnì v Dukle Trenèín jsem se vrátil do Vítkovic, kde jsem pøedtím krátce pracoval ve výpoèetním støedisku. Mìl jsem pøíležitost být jedním z øešitelù úkolù spojených s vítkovickou válcovnou kvarto, kam technologii dodával nìmecký Siemens. To ovšem znamenalo také èasté cesty do Nìmecka. Cestoval jsem pak jak za prací, tak i za sportem. Bylo to nároèné a stále více to odnášela rodina. Nakonec nezbylo, než se vrcholového sportu vzdát. Kdy jste se vlastnì zapojil do politického života? Na první schùzi Obèanského fóra v listopadu 1989 mì poslala moje žena. Tehdy jsem poznal spoustu lidí, kteøí se pozdìji aktivnì zapojili do politiky: poslanec za ÈSSD Luboš Zaorálek, mùj pøedchùdce v primátorském køesle Jiøí Smejkal, dnešní poslanec za Unii svobody Zdenìk Koøistka, nebo mùj pozdìjší námìstek a souèasný kandidát do senátu Milan Balabán. Dìlali jsme politiku s velkým nadšením, ale amatérsky. Byl jsem v té dobì také kooptován do zastupitelstva Ostravy 3. Za zlaté medaile na olympiádě v Naganu a za vzornou reprezentaci města převzali Cenu města Ostravy m.j. hokejista David Moravec a manažer týmu František Černík. Do povìdomí obèanù prakticky celé republiky jste se zapsal pøíkladným zvládnutím katastrofálních povodní v létì Jak na to dnes vzpomínáte? Tehdy jsem èasto musel být opravdu prvním mužem mìsta. Všichni jsme se velmi obávali, že voda zaplaví vysoké pece ve Vítkovicích. To by znamenalo exploze, které mohly znièit pùlku mìsta. Ale abych byl upøímný, do pamìti se mi navždy vryly spíše okamžiky individuálních lidských tragédií a mé vlastní bezmoci. Vzpomínky na ètyøi zbyteènì utonulé lidi ze zatopených èástí mìsta. Nebo si vzpomínám na mladou ženu, která na samém okraji jezera v slzách vyhlížela nìkoho blízkého na støeše správní budovy MCHZ. Nedávno jsem se snažil najít nìjaké fotografie z té doby, jenže jsem zjistil, že žádné nemám. Na takové vìci prostì nebyl èas. 9

10 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Co vás vedlo k rozhodnutí kandidovat v krajských volbách? Kandidaturu do zastupitelstva Ostravského kraje jsem bral jako povinnost vùèi Ostravì i regionu. V žádném pøípadì nechci, aby krajský úøad byl náhubek nasazený obcím, chci, aby vztahy fungovaly na bázi dobrých vazeb, aby hejtmanství plnilo maximálnì úkoly koordinátora. Proto jsem také rád, že je kandidátka ODS vyvážená zastoupení na prvních místech mají všechny okresy. Chtìl bych pokraèovat v práci pro region a využít šance vybudovat fungující úøad, který by napøíklad byl iniciátorem legislativních zmìn ve státní správì i samosprávì tak, aby lépe fungovaly. Jak byste si pøedstavoval výkonné úøednictvo krajského úøadu? Samozøejmì musím myslet také na profesní tým, stanu-li se hejtmanem. Vím o øadì schopných lidí ve firmách i na úøadech, kteøí by se jistì osvìdèili i na krajském úøadu. Základem úspìchu bude sehraná týmová práce, která si vyžádá urèitý èas. Budeme muset vytvoøit fungující úøad velmi rychle, ale prakticky na zelené louce. takové ty ètvercové tìstoviny proložené mletým masem, zalité rajskou omáèkou. Taky ryby a všelijaké ty "moøské potvory". S rodiči, manželkou a dětmi před naší chalupou v Beskydech Paní Tošenovská, jak jste pøijala manželùv nástup na radnici? Pøed sedmi lety jsme to brali jako doèasné fungování do voleb. Dìti tehdy byly ještì malé. Je fakt, že jsem mu øíkala, a se rozhodne sám a na nás se neohlíží. To jsme ani jeden netušili, do èeho vlastnì jde. Byla jsem zvyklá se o domácnost starat sama, tìší mne to. Stíhám to i pøi práci v knihovnì. Teï je to jednoduší. Sedmnáctiletý Evžen a patnáctiletá Lucie studují gymnázium, stejné jako kdysi jejich otec. Syn by se pozdìji rád vìnoval studiu biologie nebo ekologie, dcera chce studovat architekturu jako dìdeèek Tošenovský. S prezidentem Slovenské republiky Rudolfem Schusterem, tehdy ještě kolegou - primátorem města Košic. Jak trávíte volný èas, pokud nìjaký máte? Nejradìji jsme na chalupì na Morávce. Tam patøím stoprocentnì rodinì, hlavnì dìtem. Døevìnku v údolí øíèky objevili mí prarodièe nìkdy pøed ètyøiceti lety a je prakticky mimo civilizaci. S výjimkou Silvestra roku 1999, kdy jsem si šel pøed radnici pøipít s ny, jsem tam strávil všechny pøelomy roku od svých 14 let. V létì odtud vyrážíme na túry, v zimì na bìžky. Co rád na chalupì jíte? Mám rád normální èeskou klasiku, omáèky, øízek, bramborák a tak. Co však opravdu miluji a je to taková moje slabost, je italská kuchynì. Tøeba lasanì, První odpal na novém softballovém hřišti TJ Slávie Ostravská univerzita v Ostravě-Koblově. 10

11 STOJÍ ZA NÁMI Mirek Topolánek senátor Nový Ostravský kraj bude díky své minulosti i pøítomnosti, spojené s nutností øešit staré ekologické zátìže, restrukturalizaci, vysokou nezamìstnanost, investice a nová pracovní místa, tìžkým oøíškem pro každého budoucího hejtmana. Hejtman se musí stát respektovanou autoritou, musí být schopen øešit velmi obtížné problémy a situace, musí systémovì budovat nový úøad, vtisknout mu peèe potøebnosti, dát mu smysl a øád, nastolit nové mechanismy, musí být spravedlivým a èestným èlovìkem s regionálním nadhledem. Takový èlovìk je podle mne v Ostravském kraji, a to nepochybnì uznají i všichni jeho soupeøi, pouze jeden - je to èlovìk, jehož považuji za svého pøítele, je to Evžen Tošenovský. Generálmajor Petr Voznica vrchní ředitel sekce obranného plánování Ministerstva obrany Evžena Tošenovského jsem poznal osobnì v dobì povodní v létì 1997 jako èlovìka rozhodného a schopného øídit tým v krizové situaci. Jsem pøesvìdèen, že má potøebné vlastnosti, dovednosti a schopnosti k øízení tak složitého systému, jakým je Ostravský kraj. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA MUDr. Roman Gřegoř ředitel Územního střediska záchranné služby Myslím si, že Evžen Tošenovský bude výborný hejtman, protože jsem jej poznal osobnì jako pøímého a velmi slušného èlovìka. Je pro mne jedním z mála tìch, kdo dokazují, že politik mùže být slušný, èestný, poctivý a dìlat vìci, prospìšné všem. Antonín Lébl předseda organizačního výboru ME ve volejbalu 2001 Evžena znám z volejbalu asi 30 let. Jaký je? Urputný, svìdomitý a poctivý v každé práci, kterou dìlá. Myslím, že právì toto jsou první pøedpoklady pro úspìch v jakékoliv èinnosti. Arthur Meyer dopisovatel pro střední a východní Evropu Schweizer Medien-Pool Politické prostøedí v Èechách a na Moravì sleduji od roku Tato zemì nyní potøebuje lidi, kteøí jsou pøipraveni pøevzít odpovìdnost a jednat, i když nemají dopøedu zajištìn potlesk. Poznal jsem ostravského primátora Evžena Tošenovského osobnì a vážím si ho právì pro jeho schopnost nést tuto osobní odpovìdnost. Marek Prorok šéfredaktor časopisu Media monitor Obèanské sdružení Inno Vatio, jehož jsem èlenem, spolupracuje už ètvrtým rokem s mìstem Ostravou na projektu "Obraz Ostravy v médiích". Za tu dobu jsem dospìl k názoru, že má v èele primátora, který nejenže umí prosadit dobré vìci, ale také o nich dokáže náležitì komunikovat s veøejností. Gejza Valent bývalý olympionik, reprezentant v hodu diskem Jeho výsledky za sedm let v èele Ostravy hovoøí samy za sebe, tohle mìsto poskoèilo neuvìøitelnì vpøed. Navíc, jako bývalý sportovec myslí i na rozvoj sportoviš a všestrannou podporu sportu. 11

12 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Vážení spoluobèané! Za nìkolik týdnù rozhodnete o tom, kdo Vás a Váš kraj bude v dalších ètyøech letech reprezentovat, komu dáte mandát rozhodovat o mnoha vìcech, které tøeba zásadnì ovlivní váš život. Za sebe a své kolegy na kandidátní listinì Obèanské demokratické strany Vám mohu slíbit, že dáte-li nám své hlasy, budeme s nimi nakládat zodpovìdnì. Tak, abychom své úèty na konci volebního období mohli složit s èistým svìdomím. Vìøím, že naše dosavadní èiny jsou toho dobrou zárukou. Ing. Evžen Tošenovský Kandidát ODS na krajského hejtmana KONTAKTY????????????????? 1. Ing. Evžen Tošenovský tel: 069/ , 2. Ing. Josef Jalůvka tel: 0656/ , 3. Ing. Zbyněk Stanjura tel: 0653/ , 4. Ing. Miroslav Svozil tel: 069/ , 5. Ing. Jiří Mannheim tel: 0658/ , 6. Ing. Jiří Veverka tel: 0652/ , 7. Ing. Radslav Masný tel: 069/ , 8. Ing. Pavel Zelek tel: 069/ , Tìšíme se na shledanou s vámi, vážení spoluobèané, pøi nejrùznìjších akcích, poøádaných po celém území kraje, jejichž vrcholem bude hlavní mítink našich kandidátù s pøedsedou Poslanecké snìmovny PÈR a pøedsedou ODS Václavem Klausem na Masarykovì námìstí v Ostravì 2. listopadu 2000 v hodin.

do krajského zastupitelstva

do krajského zastupitelstva Ing. JIŘÍ ŠULC kandidát na hejtmana 2. Ing. Pavel Tošovský 3. Josef Benda 4. Ing. Jan Řehák 5. Hana Lukáčová 6. Antonín Terber 7. Robert Šatník 8. PhDr. Vlastimil Doležal 8. MUDr. Vladimír Záhorský Vaši

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

kandidát na hejtmana 2. Vlasta Pokorná 3. Ing. Eva Bartoňová 4. Jaromír Malý 5. Ing. Jaroslav Zámečník do krajského zastupitelstva

kandidát na hejtmana 2. Vlasta Pokorná 3. Ing. Eva Bartoňová 4. Jaromír Malý 5. Ing. Jaroslav Zámečník do krajského zastupitelstva RNDr. PAVEL PAVLÍK kandidát na hejtmana 2. Vlasta Pokorná 3. Ing. Eva Bartoňová 4. Jaromír Malý 5. Ing. Jaroslav Zámečník Vaši kandidáti do krajského zastupitelstva KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Spoleènì pro Suché Lazce

Spoleènì pro Suché Lazce davedesign - program str 12., 1. Volte è. 2. Volte è. 2. Spoleènì pro Suché Lazce Suché Lazce Spoleènì jist, že každý státní zamìstnanec je tu pro nás, slovo nejde neznám, diktát z moci úøední pro mì není

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy

ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy CEEC LOGON Sí místních a regionálních samospráv středoevropských a východoevropských států ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy Zkušenosti asociací místních a regionálních orgánů Finska,

Více

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì Bohumín sv. Alexandr Studénka Odry Ostrava Èeský Tìšín Frýdek-Místek Kopøivnice Nový Jièín Tøinec Frenštát p. R. Jablunkov Milí ètenáøi, èervnové èíslo našeho Obèasníku

Více

VI. Polsko-èeské pøíhranièní trhy Miêdzylesie Králíky

VI. Polsko-èeské pøíhranièní trhy Miêdzylesie Králíky Králický zpravodaj 10/2004-1 Øíjen 2004/èíslo 10 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè VI. Polsko-èeské pøíhranièní trhy Miêdzylesie Králíky líky. Novì pøedvedli své umìní i naši senioøi. Kulturní vystoupení

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

ZPRÁVA LOGON 2002 lobování v Evropě Úkol pro samosprávné územní celky a regionální vlády

ZPRÁVA LOGON 2002 lobování v Evropě Úkol pro samosprávné územní celky a regionální vlády CEEC LOGON Sí samosprávných územních celků středoevropských a východoevropských zemí ZPRÁVA LOGON 2002 lobování v Evropě Úkol pro samosprávné územní celky a regionální vlády Ministerstvo zahraničních věcí

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù PRAHA 1 MÌSÍÈNÍK MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 1 WWW.PRAHA1.CZ ØÍJEN 2010 Volební období konèí UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010 VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù ZMÌNA 30 Finanèní výbor

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Lídři krajských kandidátek. Občanská demokratická strana

Lídři krajských kandidátek. Občanská demokratická strana Lídři krajských kandidátek Občanské demokratické strany MUDr. RADUAN NWELATI Kandidát na hejtmana Středočeského kraje, v současnosti zastupitel Středočeského kraje a předseda oblastního sdružení ODS v

Více

Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec

Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec Tøinec Kontakt 4 0 0 2 Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Zpráva o èinnosti Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec tel.: 558 321 280, fax: 558 321 300 www.hrat.org, hrat@hrat.org

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

zní: stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláøe a tisková kanceláø neodpovídá za

zní: stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláøe a tisková kanceláø neodpovídá za OTÁZKY ŽURNALISTIKY 2000 4 330 ÈESKÁ TISKOVÁ KANCELÁØ LUDMILA TRUNEÈKOVÁ O zøízení Èeské tiskové kanceláøe rozhodli poslanci Èeské národní rady 21. øíjna 1992 pøijetím zákona è. 517. Úèinnosti nabyl 15.

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 Základní údaje Termín konání 6. 7. 12. 2013 Místo konání Výstaviště Černá louka Ostrava pavilon NA3, NA2, A1, venkovní plocha

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit.

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Výroční zpráva 2000 Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Slovo pøedsedy výkonného výboru Vážení pøátelé, Vdobì dnešního uspìchaného

Více