SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA"

Transkript

1

2 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic jiného, než krajské parlamenty. ODS se na tyto volby pøipravila velmi zodpovìdnì, protože ví, že zøízením krajù dochází k dùležité zmìnì celé naší zemì. Víme moc dobøe i to, že dosavadní diskuse k jednoznaènému pøesvìdèení veøejnosti o pøínosu nového územního uspoøádání nevedla. I to nás nutí k maximální snaze v krajských volbách uspìt. Jedinì tak mùžeme prosazovat program ODS i na regionální úrovni a pøispìt k rozumnému dokonèení reformy veøejné správy. Ta nesmí znamenat pouhý pøesun køesel. Musí znamenat pøiblížení úøedníka k obèanovi, který by mìl mít šanci pøestat být prosebníkem a zaèít být sebevìdomým klientem toho èi onoho správního orgánu. Již nyní se na kraje pøevádìjí nemalé kompetence ve zdravotnictví, sociální péèi, školství, kultuøe a dopravì a to ovlivní život každého z nás. Jak co nejlépe vyvážit vztahy mezi kraji, centrem a obcemi však zùstává úkolem pro budoucnost. Nejde ale jen o vìcnou stránku. Regionální volby, konající se v mezidobí mezi velkými parlamentními volbami, vždy zásadnì ovlivòují vývoj celé politické scény. Proto tyto volby nepodceòujeme, proto je tak dùležitá i co nejvìtší úèast volièù. I zde platí, že ti, kteøí k volebním urnám nepøijdou, pøenechávají prostor ostatním k získání laciného úspìchu. ODS do voleb pøichází s heslem Hlavou i srdcem. Chceme i touto cestou pøispìt k vyvážení pohledu na nás, na naše názory a postoje, k ukázání druhé strany naší tváøe. Pøíliš dlouho jsme byli spojováni pouze s hlavou, s rozumovým pohledem na svìt. Proto pøipomínáme i srdce, i když vím, že jsme ho mìli vždy (a vždy na pravém místì). Používejme hlavu proti populistickým slibùm tìch, kteøí nás líbivými slovy svádìjí k hledání snadných øešení. Ta obvykle skuteènými øešeními nejsou. Používejme srdce k odvaze prosadit nutné, ne vždy populární zmìny, i k respektování lidského rozmìru politiky (a politikù). Používejme hlavu i srdce souèasnì, nedopus me, aby jedno nahrazovalo druhé. Používejme obojí i pøi velké výzvì, kterou pro nás znamená zvládnutí vstupu do Evropské unie. Ten pro nás nemá alternativu hlavnì proto, že naše zemì vždy sdílela a i dnes sdílí všechny základní hodnoty západní civilizace a na Západ, nikoli na Východ, patøí. Letošní volby se uskuteèòují v složité politické dobì, kdy nìkteré konkurenèní politické strany usilují o zmìnu souèasného politického uspoøádání naší zemì, aniž by samy navrhovaly lepší a pøitom uskuteènitelnou variantu. Dobøe ale musí vìdìt, že taková varianta k dispozici není. Za naši vzájemnou politickou nesnášenlivost jsme v posledních ètyøech letech zaplatili pøíliš draze. Více než jiné zemì. Usilujme o to, aby se zvýšil respekt vùèi názoru druhého a aby neúprosný politický boj nenahrazoval oprávnìnou a tolik potøebnou diskusi o øešení vìcných problémù souèasnosti. Nehledejme v politickém oponentovi nepøítele. Respektujme výsledky demokratické diskuse. Nestavme mezi politiky, politické strany a veøejnost zbyteèné bariéry. Pøíslušnost k politické stranì nesmí být považována za handicap. Znamená spoleèné sdílení základních programových a ideových hodnot, které se dají prosadit jen týmovou prací, nikoli sólováním. Výbìru svých kandidátù vìnovala ODS mimoøádnou pozornost. Jsou schopni kvalitnì a odpovìdnì pracovat ve prospìch všech obèanù, a to i tìch, kteøí je volit nebudou. Velmi peèlivì jsme se zejména vìnovali výbìru kandidátù na hejtmany, tedy tìch, které budeme navrhovat do èela krajských zastupitelstev. Kandidáti ODS jsou lidé zkušení a jsou dobøe obeznámeni s oblastí, za kterou kandidují. Jde o lidi se znaèným kreditem, kteøí ve své profesi a èasto už i v politice na komunální úrovni leccos dokázali. Pevnì vìøím, že budou dobrými krajskými politickými reprezentanty, že budou dobøe øídit kraj a že se jim podaøí územní reformì vdechnout život natolik, aby byla obèanùm skuteènì ku prospìchu. Naši kandidáti, v èele s Ing. Evženem Tošenovským, moji osobní dùvìru mají. Pokud jim dáte svoji dùvìru i Vy, vìøím, že Vás nezklamou. Václav Klaus 2

3 PORTRÉT KANDIDÁTA NA HEJTMANA Ing. Evžen Tošenovský Ing. Evžen Tošenovský, lídr v barvách ODS a kandidát na krajského hejtmana, se narodil v Ostravì 11. února Matka je renomovaná grafièka a výtvarnice, otec architekt-urbanista. Evžen Tošenovský absolvoval gymnázium ve Vítkovicích, po pøestìhování školy do Ostravy-Hrabùvky maturoval na dnešním Gymnáziu Fr. Hajdy. Vzhledem k tomu, že se otec v 60. letech angažoval pøi organizaci Sympozia prostorových forem, kterého se zúèastnila øada umìlcù z nepøátelských kapitalistických zemí, mìl Evžen Tošenovský po maturitì zavøenou cestu na vysokou školu. Nastoupil proto do Vítkovických železáren do dìlnické profese ve výpoèetním støedisku. Po roce praxe se dostal na Ekonomickou fakultu VŠB, kde vystudoval obor systémové inženýrství. Následoval návrat do Vítkovických železáren s výhledem smíšené kariéry programátora øídících systémù a prvoligového volejbalisty. Sportu se Evžen Tošenovský vìnoval na špièkové úrovni více než 12 let a dotáhl to až do širšího reprezentaèního výbìru. Jenže život šel dál, práce spojená s rychlým rozvojem poèítaèù a informaèních technologií pøinášela nové, do té doby nepoznané možnosti a úkoly, do toho pøišla svatba a narození syna a poprvé bylo nutné uèinit zásadní volbu. Ve svých 27 letech se tedy Evžen Tošenovský rozhodl povìsit ligový dres na høebík a vìnovat se výhradnì své rodinì a práci. Listopad 1989 pøinesl další výraznou osobní zmìnu: Evžen Tošenovský ukonèil své zamìstnání ve Vítkovicích a nastoupil do nìmecké soukromé poèítaèové firmy. Tehdy už mìli manželé Tošenovští dvì dìti a sám Evžen Tošenovský na toto období vzpomíná jako na moment obrovské zmìny, osvobození a zároveò uchopení odpovìdnosti za svùj život do vlastních rukou. Turbulence polistopadových èasù ovšem pøinesla i další zmìny - Evžen Tošenovský stál u zrodu Obèanského fóra v Ostravì-Zábøehu, následnì byl kooptován do zastupitelstva ObNV 3 a v prvních svobodných volbách byl v roce 1990 zvolen do Zastupitelstva mìsta Ostravy. Po rozpadu OF se stal èlenem ODS a v prosinci 1993 byl po odvolání svého pøedchùdce zvolen zastupitelstvem do funkce primátora mìsta Ostravy. V této funkci byl potvrzen po komunálních volbách v roce 1994 i Kromì toho vede Evžen Tošenovský Kolegium primátorù a od roku 1999 pøedsedá Svazu mìst a obcí ÈR. Bìhem sedmi let v èele mìsta Ostravy Evžen Tošenovský mnohokrát prokázal, že díky svému vzdìlání, odbornému pøehledu, osobním vlastnostem a zkušenostem je spolehlivým a odpovìdným vùdcem. Snad nejlépe to mìli obèané Ostravy možnost posoudit pøi povodních v roce 1997, skvìle zvládnutým i díky Integrovanému záchrannému systému, který Evžen Tošenovský od poèátku 90. let spoluvytváøel a pøi povodních osobnì øídil. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 3

4 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Můj cíl: Úspěšný a bohatý kraj, ve kterém chceme žít BOJUJME SPOLEČNĚ ZA NÁŠ KRAJ! Co pro to jako hejtman udìlám: Snížím nezamìstnanost pomocí zahranièních i domácích investic a tvorby nových pracovních míst. Urychlím výstavbu dálnic v kraji a rozvoj mezinárodního letištì -Mošnov. Pro vìtší bezpeènost obèanù kraje vytvoøím celokrajský Integrovaný záchranný systém. Osobnì budu koordinovat zavádìní poèítaèù a systémù informaèních technologií na støedních školách. Prosadím rozšíøení nabídky vysokoškolského vzdìlání. Budu bojovat s pøehlížením našeho kraje ze strany pražských úøedníkù. Zasadím se o urychlené pøejmenování našeho kraje na Moravskoslezský. Vážení spoluobèané! Pøedstupuji pøed vás po sedmi letech ve funkci primátora mìsta Ostravy. Pøedstupuji pøed vás také jako èlovìk, který prožil v tomto kraji celý svùj život a v posledních letech mìl možnost dát své schopnosti do jeho služeb jako èlovìk, který využil šance podílet se na zmìnách, jež se tu odehrály. Vždy jsem usiloval o to, aby to, co dìlám, bylo ku prospìchu vás všech, kteøí jste mi dali svou dùvìru. Vím, že je mnohdy obtížné, leckdy nemožné, najít takové øešení, které vyhovuje všem lidem. Snažil jsem se ale, aby všechna rozhodnutí, na nichž jsem se podílel, byla peèlivì a zodpovìdnì zvážena. Usiloval jsem vždy o rozhodnutí, která mnohdy nemusela vzbuzovat na první pohled sympatie, byla však podle mého názoru rozumná, odbornì podložená a tomuto regionu prospìšná. Snad nejtìžší zkouškou pro mì byly povodnì v roce Mohl jsem tehdy ve všech vìcech spoléhat na tým lidí kolem sebe, ale byly okamžiky, kdy jsem se musel rozhodnout já sám a nést za to plnou odpovìdnost. Tehdy jsem zodpovídal napøíklad za evakuaci tisícù lidí, za nasazení stovek hasièù nebo policistù do extrémnì nebezpeèných situací. Nikdo to za mì nemohl udìlat a vìøte mi, mìl jsem èasto opravdový strach. Pøiznávám, že jsem dlouho a peèlivì zvažoval nabídku ucházet se o funkci hejtmana novì vznikajícího kraje. Mìsto, aèkoli jsme spolu s mými spolupracovníky odvedli za onìch sedm let kus práce, stále nemá zlé èasy za sebou. Cítím, že není jednoduché vyvázat se uprostøed práce z dùvìry, kterou mi né dali v komunálních volbách pøed dvìma lety. Zároveò ale vím, že nežije svými problémy sama. Naopak, náš zatím nefungující kraj, všechny jeho vesnice, mìsta jsou tak provázány, že problémy nebo úspìchy jedné užší oblasti kraje zasáhnou desetitisíce lidí. 4

5 Napøíklad ve velkých podnicích Tatøe, Nové huti, Vítkovicích, Tøineckých železárnách, Železárnách a drátovnách Bohumín nebo v OKD pracují lidé ze širokého okolí. Hory a lesy Beskyd a Jeseníkù zdaleka nenesou užitek jen lidem tam žijícím a pracujícím. Ani dálnice nebo mošnovské letištì nebudou sloužit jen jednomu mìstu. Pochopil jsem, že to, oè jsem sedm let usiloval v Ostravì, tedy v nejvìtším mìstì budoucího kraje, je ve znaèné míøe totožné s úkoly, pøed nimiž bude stát krajské zastupitelstvo. Z takové odpovìdnosti se tedy nemohu a nechci vyvázat a to rozhodlo. Náš kraj má stále nálepku minulé jednostranné orientace na tìžký prùmysl a to je pøíèinou jeho dnešních problémù. Více než kde jinde se tu podniky musely orientovat na neperspektivní trhy, zvykly si produkovat zboží, které už dnes není schopno konkurovat. Prùmysl hrál první housle, nìkde hluboko dole byla péèe o lidi a jejich životní prostøedí. Aè je náš kraj po Praze nejvìtší èeskou aglomerací, máme zde stále málo škol a naše talentované dìti musely a musejí studovat jinde. Pøirozenì se mnohým z nich nechce vracet. Ve výètu bych mohl pokraèovat, ale je to asi zbyteèné. Vy, kteøí tady žijete, to pøece znáte. Už 11 let o sobì rozhodujeme sami a aè se mnohé zlepšilo, vìtší kus práce je teprve pøed námi. Našim cílem je vyvážený rozvoj všech oblastí kraje. Tedy opak døívìjší jednoduchosti a jednostranné orientace Ostravy na hutì a doly a Bruntálska na zemìdìlství. Samozøejmì se nemùžeme a nechceme zøíkat toho, co zde má tradici. Musí to však fungovat jinak. Hutì a doly sem patøí, ale v moderní, konkurenceschopné a ekologicky èisté podobì. Stejnì tak sem patøí kulturní a jazyková rozmanitost daná pomezím tøí národù. Na druhé stranì musíme více využívat pøíležitostí, které jsme dosud nedocenili. Velmi výhodná poloha pøedurèuje náš kraj být dopravnì-komunikaèním uzlem støední Evropy. Je tu krajina, jejíž turistický potenciál není dostateènì využitý. Je tu také fakt, že náš kraj má nejlepší vìkovou strukturu obyvatelstva v celé republice. U nás žije nejvíce mladých lidí. Nabídnìme jim možnosti a pøíležitosti a oni dají kraji na oplátku svùj elán a schopnosti! KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Vážení spoluobèané, pojïte v nedìli 12. listopadu k volbám. Dejte svùj hlas kandidátce ODS. Ruèím za ni. Evžen Tošenovský 5

6 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA PŘEDSTAVENÍ OBLASTNÍCH JEDNIČEK Ing. Josef Jalůvka (45 let) poslanec PS PČR, Kopřivnice S naším krajem, kde jsem se pøed 45 lety narodil, cítím hluboké sepìtí. Žilo tady nìkolik generací mé rodiny a já sám jsem zde prožil pøevážnou èást dosavadního života. Po absolvování ekonomické fakulty VŠB jsem pracoval jako ekonom. V r.1989 jsem byl zvolen do Mìstského zastupitelstva v Kopøivnici, ve kterém pùsobím dodnes. Pracoval jsem 5 let jako zástupce starosty, 4 roky jsem byl starostou. Po svém zvolení do Poslanecké snìmovny PÈR tuto èinnost nadále rozvíjím. Je nutno, aby ti, které si zvolíme, mìli jasnou pøedstavu o naléhavosti jednotlivých problémù v kraji, o možnostech jejich øešení i o tom, kde lze najít pomocnou ruku pro jejich realizaci. Ve své praxi jsem se opakovanì pøesvìdèil o tom, že i pro velmi tíživé problémy lze najít øešení. Právì tuto zkušenost nabízím svým volièùm. V zájmu jejich i v zájmu mých tøí dìtí, u nichž si pøeji, aby po skonèení studií mìly dùvod vrátit se domù, do našeho Ostravského kraje. Ing. Zbyněk Stanjura (36 let) programátor, Opava Je mi 36 let, jsem svobodný. Narodil jsem se a doposud žiji v Opavì. Po ukonèení studia na elektrotechnické fakultì VUT v Brnì jsem pracoval jako programátor. V souèasné dobì jsem øeditelem akciové spoleènosti. V roce 1998 jsem byl lídrem ODS Opava v komunálních volbách, které jsme vyhráli. Od té doby jsem èlenem Rady mìsta v Opavì. V politice preferuji otevøenost a profesionalitu. Jsem totiž pøesvìdèen, že otevøenost se vždy vyplatí. Zkušenosti z komunální politiky mi øíkají, že mnohdy i velmi nepopulární kroky lze obhájit, pokud jsme schopni problémy a jejich øešení srozumitelnì vysvìtlit našim obèanùm. Kandidáty ODS, kteøí se ucházejí o Vaši dùvìru, dobøe znáte. Jsou to Vaši pøíbuzní, sousedé, kolegové z práce. Jsou to lidé, kteøí jsou pøipraveni zúroèit Vaše hlasy, nasadit své znalosti a životní zkušenosti pro øešení ožehavých problémù našeho regionu. Ing. Miroslav Svozil (43 let) informatik, Vznik Ostravského kraje považuji za realitu a budu se snažit o to, aby veškeré novì vznikající regionální instituce byly co nejrychleji funkèní ve všech svých kompetencích. Za klíèovou záležitost však považuji pomoc pøi vytváøení nové ekonomické podstaty regionu. Vzhledem k probíhající restrukturalizaci tìžkého prùmyslu dojde k rušení desítek tisíc pracovních míst. Jsem pøesvìdèen, že tuto situaci nelze øešit ani vytváøením umìlé zamìstnanosti, ani bojem za získání co nejvìtšího sociálního zajištìní od státu. Cílem proto bude získávání zahranièních i tuzemských investorù, kteøí pracovní místa vytvoøí. Je to úkol obrovský a dlouholetý, který bude vyžadovat spolupráci všech schopných lidí a institucí v regionu i ve státì. Ing. Miroslav Svozil je ženatý, má 2 dìti, pracuje jako informatik v Nové huti, a.s., od roku 1990 je èlenem Zastupitelstva mìsta Ostravy. 6

7 Ing. Jiří Mannheim (60 let) ředitel Školského úřadu Frýdek-Místek Pocházím z Pøerova, ale od svých 23 let žiji v Tøinci. Mám 3 dìti, 2 syny a dceru, a dva vnuky. Celý život pracuji ve školství, uèil jsem a øediteloval na Gymnáziu Tøinec, nyní jsem øeditelem Školského úøadu ve Frýdku-Místku Jako státní zamìstnanec si uvìdomuji, že potíže obèana na úøadech vznikají mnohdy právì neosobním jednáním úøedníka myslím si, že pouze dodržet zákon by nemìlo staèit, že by mìl projevit pøedevším vstøícnost. Pokud budu zvolen, chtìl bych se v krajském zastupitelstvu hlavnì vyjadøovat k otázkám školství a životního prostøedí. Pøedevším budu podporovat rozšíøení výuky cizích jazykù, aby naši žáci zvládli dva cizí jazyky, jak je to v Evropì bìžné. K tomu je tøeba získat odbornì vzdìlané uèitele a hlavnì finanènì je stimulovat tak, aby ze školství neodešli. Ing. Jiří Veverka (37 let) manažer, Krnov Narodil jsem se v Karviné, od roku 1967 bydlím v Krnovì. Jsem 14 let ženatý, manželka je støedoškolská profesorka angliètiny, syn Martin má 13 let, dcera Veronika 8 let. Vystudoval jsem gymnázium v Krnovì a Ekonomickou fakultu Vysoké školy báòské v Ostravì. Od roku 1993 pracuji v obchodní sféøe. Koníèkem je mi zamìstnání i politická èinnost, rád jezdím na kole a chtìl bych se vìnovat jezdectví. Nejvíce zkušeností pro pùsobení v krajském zastupitelstvu jsem získal bìhem ètyøletého mandátu v mìstské radì a také jako krnovský pøedseda a okresní místopøedseda ODS. Posledních 10 let jsem dennì v kontaktu s lidmi rùzných oborù. Znám jejich osudy, jejich práci a jejich názory. Poslanci krajského zastupitelstva by mìli být opravdoví zastupitelé-zástupci svých volièù. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Ing. Radslav Masný (38 let) náměstek primátora, Havířov Od loòského podzimu jsem statutárním námìstkem primátora pro ekonomiku na radnici v Havíøovì. Myslím, že se mi za ten rok podaøilo realizovat mnohé pozitivní zmìny. Jsem absolventem geologické fakulty VŠB TU v Ostravì, ženatý, mám dvì malé dcery, manželka je ekonomka. Podle mého názoru význam zastupitelstva kraje poroste, nebo zdejší mìsta i obce budou mít mnohem blíže k rozhodování o svých záležitostech A relaxace? Je to pøedevším moje rodina, protože si velmi vážím dobrého zázemí, rozhodnì ale i ekonomika, kterou sleduji, a také sport. Na to vše si musím èas vždy najít. Ing. Pavel Zelek (41 let) vedoucí oddělení kultury, Okresní úřad Karviná Narodil jsem se v Bohumínì, kde žiji s manželkou Natašou a synem Adamem dosud. Vystudoval jsem VŠB v Ostravì. Od roku 1982 jsem pracoval v ŽD Bohumín, v roce 1990 jsem vstoupil do státní správy. Nejprve jako tajemník na MìÚ v Bohumínì, od roku 1995 na OkÚ v Karviné. Dnes mám na starosti kulturu a ochranu kulturních památek. Mezi moje koníèky patøí pøedevším myslivost, rybolov, basketbal a zahrádka. Jsem bytostnì pøesvìdèen, že za pár let se náš kraj vrátí na výsluní, na kterém býval v minulosti. A k tomu chci pøispìt i svou prací. Vím, že je to úkol nelehký, ale dosud jsem se dokázal každému problému postavit èelem, své rozhodnutí veøejnì zdùvodnit a nikdy se za nìj nestydìt. Tak bych chtìl ve své práci pro spoleènost i náš kraj pokraèovat dál. 7

8 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 1. Ing. Evžen Tošenovský 44 let systémový inženýr 2. Ing. Josef Jalůvka 45 let poslanec Kopøivnice 3. Ing. Zbyněk Stanjura 36 let programátor Opava 4. Ing. Miroslav Svozil 43 let informatik 5. Ing. Jiří Mannheim 60 let øeditel Školského úøadu Frýdek-Místek Tøinec 6. Ing. Jiří Veverka 37 let manažer Krnov 7. Ing. Radslav Masný 38 let námìstek primátora Havíøov 8. Ing. Pavel Zelek 41 let vedoucí oddìlení kultury OKÚ Karviná Bohumín 9. Ing. František Kopecký 46 let analytik-programátor Fryèovice 10. Ing. Ivan Knižátko 41 let fyzik 11. Jan Voráček 59 let senátor Hluèín 12. Petr Sobotík 57 let Hukvaldy 13. Vít Gola 45 let manažer Bílovec 14. PhDr. Tomáš Staněk, CSc. 48 let historik a sociolog 15. Mgr. Renata Pospiechová 41 let øeditelka dívèího gymnázia Velké Hoštice 16. PhDr. Jaroslava Wenigerová 54 let pedagožka 17. PaedDr. Pavel Kulhánek 54 let Øeditel Støediska služeb školám Karviná 18. Ing. Michal Brabec 38 let obchodní øeditel Havíøov 19. Mgr. Dagmar Adamová 45 let øeditelka základní školy Jablunkov 20. Mgr. Ivan Týle 41 let zástupce starosty Nový Jièín 21. Ing. Drahomír Babnič 46 let øeditel Správy silnic Dlouhá Stráò 22. Ing. Bohumil Auinger 53 let podnikatel Klimkovice 21. Jiří Kubačka 47 let stavební Petrovice u Karviné 22. Mgr. Irena Hoblíková 27 let socioložka Opava 25. Ing. Jan Starý 53 let Tøinec 26. RNDr. Lukáš Ženatý 38 let ekolog 26. MUDr. Jiří Heinrich 53 let lékaø 27. Ing. Lubomír Karpíšek 62 let 28. Jitka Kociánová 46 let referentka Okresního úøadu Karviná Bohumín 29. Eva Machová 45 let starostka Horní Mìsto 30. Ing. Josef Janotka 50 let Brušperk 32. Mgr. Jaromír Spáčil 54 let øeditel základní školy Karviná 33. Ing. Ivo Vavříček 34 let bankovní poradce Havíøov 34. MUDr. Marián Staňo 46 let lékaø Opava 35. MUDr. Jaroslav Lux 45 let lékaø-chirurg 36. Ing. Jana Svobodová 39 let soukromá laborantka Pøíbor PORTRÉTY KANDIDÁTNÍ KANDIDÁTŮLISTINA 37. Jan Janásek 55 let Frýdek-Místek 38. Ing. Jiří Groll 49 let øeditel OSSZ -mìsto 39. Jaroslav Jurček 36 let øeditel firmy Orlová 40. Ing. arch. Pavel Mališ 53 let námìstek primátora Opava 41. Ing. Jiří Šlusař 54 let zástupce starosty mìstského obvodu 42. Ing. Petr Šik 43 let Vratimov 43. MUDr. Jana Škrlová 54 let lékaøka Krnov 44. Vlastimil Hajda 54 let Závišice 45. Přemysl Novara 37 let živnostník Havíøov 46. Jaromír Raszyk 29 let podnikatel Èeský Tìšín 47. Petr Jedlička 50 let mìstského obvodu 48. Jaroslav Vaněk 40 let Dolní Životice 49. Lubomír Švec 53 let podnikatel 50. Miroslav Vyhlídal 49 let Hodslavice 51. Iva Hoferková 50 let technièka Petøvald 52. Ing. Josef Češla 49 let Píš 53. Ing. Jana Vašíčková 38 let ekonomka Šenov 54. Ing. Jana Králová 45 let realitní makléøka 55. Ing. Igor Kozelek 39 let místo Mìsto Albrechtice 56. MUDr. Irka Musál 68 let lékaø Havíøov 57. Ing. Dalibor Madej 38 let podnikatel 58. Augustin Martynek 60 let Mosty u Jablunkova 59. Ing. David Hecl 32 let soukromý podnikatel Èeský Tìšín 60. Mgr. Jiří Vlček 55 let zástupce starosty Odry 61. Ing. David Maňas 35 let ekonom Hluèín 62. Ing. Štěpán Košťál 50 let mìstského obvodu 63. Ing. Alois Zajíček 56 let Vratimov 64. Ing. Libor Nowak 42 let podnikatel Krnov 65. Ing. David Slavata 28 let student Opava 66. Josef Vašek 51 let vedoucí služeb mìsta Štramberk 67. Ing. Eduard Hájek 58 let 68. Karel Houdek 56 let Šenov 69. Ing. Ivo Bednár 30 let Dìtmarovice 8

9 EVŽEN TOŠENOVSKÝ ZBLÍZKA Pojïme od zaèátku. Kde a v jaké rodinì jste vyrùstal? Narodil jsem se v Ostravì v roce 1956 a prožil jsem v ní celý svùj dosavadní život. Mùj otec býval architektem a maminka je malíøka. V mládí jsem se zajímal o sochaøinu, ale nakonec jsem se rozhodl pro výpoèetní u. Tehdy jsem ani netušil, jak dobøe jsem zvolil.na Vysokou školu báòskou mì ale vzali až na druhý pokus. Otec mìl politické problémy. Na poprvé mi nevyšla dokonce ani støední škola. Chtìl jsem na prùmyslovku, ale nakonec jsem maturoval na gymnáziu. Dnes na stejné škole v Hrabùvce studují obì moje dìti Pozdìji jste prý dostal øadu zdánlivì atraktivních nabídek Dostal jsem nabídku šéfovat ostravské mìstské policii, tu jsem odmítl, ale jako poèítaèového experta mì oslovil úkol vybudovat ve mìstì integrovaný záchranný systém a Centrum tísòového volání. Tehdy se poprvé otøáslo køeslo tehdejšího primátora, já jsem ale nabídku na primátorování nepøijal. Až o dva roky pozdìji, v roce 1993, jsem souhlasil. Poèítal jsem s tím, že budu ve funkci jen do voleb a pak se vrátím do práce. Zmìnil jste nìjak dramaticky styl øízení ostravské radnice? Asi ano. Nejsem pøíznivcem autokratických rozhodnutí, preferuji manažerský styl øízení, obvyklý ve velkých firmách a který jsem poznal právì pøi spolupráci se Siemensem. Proto jsem chtìl, aby každý z námìstkù mìl resorty, za které by odpovídal a které by pøímo øídil. Prosadil jsem i vìtší odpovìdnost šéfù odborù. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Společně s Ing. Viktorem Koláčkem, předsedou představenstva společnosti OKD, otevíráme zrekonstruovanou cestu do Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích. Hrál jste ligový volejbal a pracoval. Jak to šlo dohromady? Po vojnì v Dukle Trenèín jsem se vrátil do Vítkovic, kde jsem pøedtím krátce pracoval ve výpoèetním støedisku. Mìl jsem pøíležitost být jedním z øešitelù úkolù spojených s vítkovickou válcovnou kvarto, kam technologii dodával nìmecký Siemens. To ovšem znamenalo také èasté cesty do Nìmecka. Cestoval jsem pak jak za prací, tak i za sportem. Bylo to nároèné a stále více to odnášela rodina. Nakonec nezbylo, než se vrcholového sportu vzdát. Kdy jste se vlastnì zapojil do politického života? Na první schùzi Obèanského fóra v listopadu 1989 mì poslala moje žena. Tehdy jsem poznal spoustu lidí, kteøí se pozdìji aktivnì zapojili do politiky: poslanec za ÈSSD Luboš Zaorálek, mùj pøedchùdce v primátorském køesle Jiøí Smejkal, dnešní poslanec za Unii svobody Zdenìk Koøistka, nebo mùj pozdìjší námìstek a souèasný kandidát do senátu Milan Balabán. Dìlali jsme politiku s velkým nadšením, ale amatérsky. Byl jsem v té dobì také kooptován do zastupitelstva Ostravy 3. Za zlaté medaile na olympiádě v Naganu a za vzornou reprezentaci města převzali Cenu města Ostravy m.j. hokejista David Moravec a manažer týmu František Černík. Do povìdomí obèanù prakticky celé republiky jste se zapsal pøíkladným zvládnutím katastrofálních povodní v létì Jak na to dnes vzpomínáte? Tehdy jsem èasto musel být opravdu prvním mužem mìsta. Všichni jsme se velmi obávali, že voda zaplaví vysoké pece ve Vítkovicích. To by znamenalo exploze, které mohly znièit pùlku mìsta. Ale abych byl upøímný, do pamìti se mi navždy vryly spíše okamžiky individuálních lidských tragédií a mé vlastní bezmoci. Vzpomínky na ètyøi zbyteènì utonulé lidi ze zatopených èástí mìsta. Nebo si vzpomínám na mladou ženu, která na samém okraji jezera v slzách vyhlížela nìkoho blízkého na støeše správní budovy MCHZ. Nedávno jsem se snažil najít nìjaké fotografie z té doby, jenže jsem zjistil, že žádné nemám. Na takové vìci prostì nebyl èas. 9

10 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Co vás vedlo k rozhodnutí kandidovat v krajských volbách? Kandidaturu do zastupitelstva Ostravského kraje jsem bral jako povinnost vùèi Ostravì i regionu. V žádném pøípadì nechci, aby krajský úøad byl náhubek nasazený obcím, chci, aby vztahy fungovaly na bázi dobrých vazeb, aby hejtmanství plnilo maximálnì úkoly koordinátora. Proto jsem také rád, že je kandidátka ODS vyvážená zastoupení na prvních místech mají všechny okresy. Chtìl bych pokraèovat v práci pro region a využít šance vybudovat fungující úøad, který by napøíklad byl iniciátorem legislativních zmìn ve státní správì i samosprávì tak, aby lépe fungovaly. Jak byste si pøedstavoval výkonné úøednictvo krajského úøadu? Samozøejmì musím myslet také na profesní tým, stanu-li se hejtmanem. Vím o øadì schopných lidí ve firmách i na úøadech, kteøí by se jistì osvìdèili i na krajském úøadu. Základem úspìchu bude sehraná týmová práce, která si vyžádá urèitý èas. Budeme muset vytvoøit fungující úøad velmi rychle, ale prakticky na zelené louce. takové ty ètvercové tìstoviny proložené mletým masem, zalité rajskou omáèkou. Taky ryby a všelijaké ty "moøské potvory". S rodiči, manželkou a dětmi před naší chalupou v Beskydech Paní Tošenovská, jak jste pøijala manželùv nástup na radnici? Pøed sedmi lety jsme to brali jako doèasné fungování do voleb. Dìti tehdy byly ještì malé. Je fakt, že jsem mu øíkala, a se rozhodne sám a na nás se neohlíží. To jsme ani jeden netušili, do èeho vlastnì jde. Byla jsem zvyklá se o domácnost starat sama, tìší mne to. Stíhám to i pøi práci v knihovnì. Teï je to jednoduší. Sedmnáctiletý Evžen a patnáctiletá Lucie studují gymnázium, stejné jako kdysi jejich otec. Syn by se pozdìji rád vìnoval studiu biologie nebo ekologie, dcera chce studovat architekturu jako dìdeèek Tošenovský. S prezidentem Slovenské republiky Rudolfem Schusterem, tehdy ještě kolegou - primátorem města Košic. Jak trávíte volný èas, pokud nìjaký máte? Nejradìji jsme na chalupì na Morávce. Tam patøím stoprocentnì rodinì, hlavnì dìtem. Døevìnku v údolí øíèky objevili mí prarodièe nìkdy pøed ètyøiceti lety a je prakticky mimo civilizaci. S výjimkou Silvestra roku 1999, kdy jsem si šel pøed radnici pøipít s ny, jsem tam strávil všechny pøelomy roku od svých 14 let. V létì odtud vyrážíme na túry, v zimì na bìžky. Co rád na chalupì jíte? Mám rád normální èeskou klasiku, omáèky, øízek, bramborák a tak. Co však opravdu miluji a je to taková moje slabost, je italská kuchynì. Tøeba lasanì, První odpal na novém softballovém hřišti TJ Slávie Ostravská univerzita v Ostravě-Koblově. 10

11 STOJÍ ZA NÁMI Mirek Topolánek senátor Nový Ostravský kraj bude díky své minulosti i pøítomnosti, spojené s nutností øešit staré ekologické zátìže, restrukturalizaci, vysokou nezamìstnanost, investice a nová pracovní místa, tìžkým oøíškem pro každého budoucího hejtmana. Hejtman se musí stát respektovanou autoritou, musí být schopen øešit velmi obtížné problémy a situace, musí systémovì budovat nový úøad, vtisknout mu peèe potøebnosti, dát mu smysl a øád, nastolit nové mechanismy, musí být spravedlivým a èestným èlovìkem s regionálním nadhledem. Takový èlovìk je podle mne v Ostravském kraji, a to nepochybnì uznají i všichni jeho soupeøi, pouze jeden - je to èlovìk, jehož považuji za svého pøítele, je to Evžen Tošenovský. Generálmajor Petr Voznica vrchní ředitel sekce obranného plánování Ministerstva obrany Evžena Tošenovského jsem poznal osobnì v dobì povodní v létì 1997 jako èlovìka rozhodného a schopného øídit tým v krizové situaci. Jsem pøesvìdèen, že má potøebné vlastnosti, dovednosti a schopnosti k øízení tak složitého systému, jakým je Ostravský kraj. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA MUDr. Roman Gřegoř ředitel Územního střediska záchranné služby Myslím si, že Evžen Tošenovský bude výborný hejtman, protože jsem jej poznal osobnì jako pøímého a velmi slušného èlovìka. Je pro mne jedním z mála tìch, kdo dokazují, že politik mùže být slušný, èestný, poctivý a dìlat vìci, prospìšné všem. Antonín Lébl předseda organizačního výboru ME ve volejbalu 2001 Evžena znám z volejbalu asi 30 let. Jaký je? Urputný, svìdomitý a poctivý v každé práci, kterou dìlá. Myslím, že právì toto jsou první pøedpoklady pro úspìch v jakékoliv èinnosti. Arthur Meyer dopisovatel pro střední a východní Evropu Schweizer Medien-Pool Politické prostøedí v Èechách a na Moravì sleduji od roku Tato zemì nyní potøebuje lidi, kteøí jsou pøipraveni pøevzít odpovìdnost a jednat, i když nemají dopøedu zajištìn potlesk. Poznal jsem ostravského primátora Evžena Tošenovského osobnì a vážím si ho právì pro jeho schopnost nést tuto osobní odpovìdnost. Marek Prorok šéfredaktor časopisu Media monitor Obèanské sdružení Inno Vatio, jehož jsem èlenem, spolupracuje už ètvrtým rokem s mìstem Ostravou na projektu "Obraz Ostravy v médiích". Za tu dobu jsem dospìl k názoru, že má v èele primátora, který nejenže umí prosadit dobré vìci, ale také o nich dokáže náležitì komunikovat s veøejností. Gejza Valent bývalý olympionik, reprezentant v hodu diskem Jeho výsledky za sedm let v èele Ostravy hovoøí samy za sebe, tohle mìsto poskoèilo neuvìøitelnì vpøed. Navíc, jako bývalý sportovec myslí i na rozvoj sportoviš a všestrannou podporu sportu. 11

12 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Vážení spoluobèané! Za nìkolik týdnù rozhodnete o tom, kdo Vás a Váš kraj bude v dalších ètyøech letech reprezentovat, komu dáte mandát rozhodovat o mnoha vìcech, které tøeba zásadnì ovlivní váš život. Za sebe a své kolegy na kandidátní listinì Obèanské demokratické strany Vám mohu slíbit, že dáte-li nám své hlasy, budeme s nimi nakládat zodpovìdnì. Tak, abychom své úèty na konci volebního období mohli složit s èistým svìdomím. Vìøím, že naše dosavadní èiny jsou toho dobrou zárukou. Ing. Evžen Tošenovský Kandidát ODS na krajského hejtmana KONTAKTY????????????????? 1. Ing. Evžen Tošenovský tel: 069/ , 2. Ing. Josef Jalůvka tel: 0656/ , 3. Ing. Zbyněk Stanjura tel: 0653/ , 4. Ing. Miroslav Svozil tel: 069/ , 5. Ing. Jiří Mannheim tel: 0658/ , 6. Ing. Jiří Veverka tel: 0652/ , 7. Ing. Radslav Masný tel: 069/ , 8. Ing. Pavel Zelek tel: 069/ , Tìšíme se na shledanou s vámi, vážení spoluobèané, pøi nejrùznìjších akcích, poøádaných po celém území kraje, jejichž vrcholem bude hlavní mítink našich kandidátù s pøedsedou Poslanecké snìmovny PÈR a pøedsedou ODS Václavem Klausem na Masarykovì námìstí v Ostravì 2. listopadu 2000 v hodin.

kandidát na hejtmana 2. Ing. Karel jakobec 3. Ing. Jiří Červenka do krajského zastupitelstva

kandidát na hejtmana 2. Ing. Karel jakobec 3. Ing. Jiří Červenka do krajského zastupitelstva JUDr. JOSEF PAVEL kandidát na hejtmana 2. Ing. Karel jakobec 3. Ing. Jiří Červenka Vaši kandidáti do krajského zastupitelstva KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení

Více

do krajského zastupitelstva

do krajského zastupitelstva Ing. JIŘÍ ŠULC kandidát na hejtmana 2. Ing. Pavel Tošovský 3. Josef Benda 4. Ing. Jan Řehák 5. Hana Lukáčová 6. Antonín Terber 7. Robert Šatník 8. PhDr. Vlastimil Doležal 8. MUDr. Vladimír Záhorský Vaši

Více

Občanská demokratická strana

Občanská demokratická strana Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Kraje Moravskoslezského konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. Ing. David Sventek, MBA, 37 let ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko 2.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Kandidátní listina. pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21. dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Kandidáti: Česká strana

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Kandidátní listina. pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech ve volebním kraji Moravskoslezském

Kandidátní listina. pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech ve volebním kraji Moravskoslezském Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. 21. 10. 2017 ve volebním kraji Moravskoslezském název politické strany Česká strana sociálně demokratická

Více

do krajského zastupitelstva

do krajského zastupitelstva MUDr. PETR ZIMMERMANN kandidát na hejtmana 2. Mgr. Olga Kalčíková 3. Ing. Vladislav Vilímec 4. Jan Toman 5. Ing. Miroslav Jaroš 6. Ing. Jiří Kalista 7. Mgr. Jiří Pospíšil 8. Věra Platzová Vaši kandidáti

Více

kandidát na hejtmana 2. Vlasta Pokorná 3. Ing. Eva Bartoňová 4. Jaromír Malý 5. Ing. Jaroslav Zámečník do krajského zastupitelstva

kandidát na hejtmana 2. Vlasta Pokorná 3. Ing. Eva Bartoňová 4. Jaromír Malý 5. Ing. Jaroslav Zámečník do krajského zastupitelstva RNDr. PAVEL PAVLÍK kandidát na hejtmana 2. Vlasta Pokorná 3. Ing. Eva Bartoňová 4. Jaromír Malý 5. Ing. Jaroslav Zámečník Vaši kandidáti do krajského zastupitelstva KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Více

do krajského zastupitelstva

do krajského zastupitelstva Ing. FRANTIŠEK POLÁCH kandidát na hejtmana 2. RNDr. Igor Poledňák 3. Ing. Milan Venclík 4. Ing. Jaroslav Pospíšil 5. Ing. Jiří Kadrnka 6. Ing. arch. Dušan Jakoubek 7. Ing. František Sivera 8. Libor Kosour

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

MUDr. Luděk Sefzig moji osobní důvěru má. Pokud mu dáte svoji důvěru i Vy, věřím, že Vás nezklame.

MUDr. Luděk Sefzig moji osobní důvěru má. Pokud mu dáte svoji důvěru i Vy, věřím, že Vás nezklame. Slovo předsedy ODS Vážení spoluobčané, volby do Senátu, i když se týkají pouze jedné třetiny senátních obvodů, jsou pro naši zemi a její budoucnost velmi důležité. Doufám, že to všichni víte. Náš Senát

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna senátní volební obvod 63 Přerovsko Elena Grambličková s citem a porozuměním SLOVO PŘEDSEDY Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že jste možná ještě z loňského roku

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková PhDr. Michaela Daòková KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Libereckého kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

Alexandr Novák moji osobní důvěru má. Pokud mu dáte svoji důvěru i Vy, věřím, že Vás nezklame.

Alexandr Novák moji osobní důvěru má. Pokud mu dáte svoji důvěru i Vy, věřím, že Vás nezklame. Slovo předsedy ODS Vážení spoluobčané, volby do Senátu, i když se týkají pouze jedné třetiny senátních obvodů, jsou pro naši zemi a její budoucnost velmi důležité. Doufám, že to všichni víte. Náš Senát

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Spoleènì pro Suché Lazce

Spoleènì pro Suché Lazce davedesign - program str 12., 1. Volte è. 2. Volte è. 2. Spoleènì pro Suché Lazce Suché Lazce Spoleènì jist, že každý státní zamìstnanec je tu pro nás, slovo nejde neznám, diktát z moci úøední pro mì není

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

do krajského zastupitelstva

do krajského zastupitelstva Ing. PAVEL BRADÍK kandidát na hejtmana 2. Mgr. Ladislav Vrba 3. Ing. Rostislav Všetečka 4. Miloslav Plass 5. Ing. Tomáš Šubert 6. Jan Šanda Vaši kandidáti do krajského zastupitelstva KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. JAK ZÍSKAT, UDRŽET A NEZTRÁCET AUTORITU

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. JAK ZÍSKAT, UDRŽET A NEZTRÁCET AUTORITU Text vznikl v rámci grantového projektu Grantové agentury Èeské republiky (è. 406/06/0546) Zmìny v koncepcích výchovy a vzdìlání v podmínkách uèící se a plurativní spoleènosti. doc. PhDr. Alena Vališová,

Více

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20.

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20. VOLTE ČÍSLO 8 Antonína Panenku kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb 19. a 20. září 2014 Dovolte mi představit Vám mé oblasti zájmu, pro

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Volební magazín. Úvodní slovo. Mirek Topolánek. předseda ODS.

Volební magazín. Úvodní slovo. Mirek Topolánek. předseda ODS. Úvodní slovo Mirek Topolánek předseda ODS Vážení spoluobčané! Každé volby jsou důležité, každé volby mají přímý či nepřímý vliv na budoucí vývoj této země. Pokaždé vystaví účet politické reprezentaci,

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2 0 0 4-2 0 0 8 ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vláda České republiky vnímá vznik krajů jako další významný krok k demokracii a právnímu státu v České republice, jako krok, kterým se naplňuje deset

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 1 6 Doc. Ing. Jiøí Dìdina,

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Křesťanské sakrální památky Muzea, galerie 1 2 45 1 35 Jiné atraktivity cestovního ruchu 1 20 Turistická informační centra 3 45 Úhrn 205 I Urbanizovaný prostor

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Letní sezóna. Letní sezóna - intenzivní. Zimní sezóna. Zimní sezóna - intenzivní KUBOVA HUT CHROBOLY ZBYTINY KTIŠ KØIŠTANOV VOLARY CHVALŠINY STOŽEC

Letní sezóna. Letní sezóna - intenzivní. Zimní sezóna. Zimní sezóna - intenzivní KUBOVA HUT CHROBOLY ZBYTINY KTIŠ KØIŠTANOV VOLARY CHVALŠINY STOŽEC LIPENSKO - DOVOLENÁ BEZ STRESU 01 VÝCHOZÍ SITUACE - TURISTICKÝ RUCH KUBOVA HUT Letní sezóna Letní sezóna - intenzivní Zimní sezóna Zimní sezóna - intenzivní Turistický ruch je intenzivnìji rozvinut pouze

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 2 7 3 5 Kniha vyšla díky laskavé

Více

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED Informace STEM ze dne 5. 3. 13 CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I. VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více