BANSKOBYSTRICKÝ Gymnázium Ľ. Štúra SAMOSPRÁVNY KRAJ Hronská 1467/ Zvolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BANSKOBYSTRICKÝ Gymnázium Ľ. Štúra SAMOSPRÁVNY KRAJ Hronská 1467/ Zvolen"

Transkript

1

2

3 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Gymnáziu Ľudovíta Štúra za školský rok 2014/2015. a) Základné identifikačné údaje o škole: 1. Názov školy: Gymnázium Ľudovíta Štúra 2. Adresa školy: Hronská 1467/3 3. telefónne číslo: 045/ fax: 045/ Internetová adresa: ová adresa: 5. Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám.SNP 23, B. Bystrica Vedúci zamestnanci školy: Meno a priezvisko PhDr. Eva Chylová Mgr. Jana Hameršmídová RNDr. Beata Janoušková Ing. Jozef Výboh Funkcie riaditeľka školy zástupkyňa riaditeľky školy zástupkyňa riaditeľky školy zástupca riaditeľky školy Poradné orgány školy: Rada školy pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene: Rada školy zasadala v školskom roku 2014/2015 tri krát pod predsedníckym vedením pani Ing. Heleny Gentileovej Členovia Rady školy sa na svojich zasadnutiach vyjadrili k viacerým zmenám v aktuálnych dokumentoch predložených vedením školy. Rada školy prerokovala a schválila tieto dokumenty: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok Úpravy a doplnky Školského vzdelávacieho programu a dokumentu Metódy, formy a kritéria hodnotenia a klasifikácie žiakov Plán výkonov pre školský rok 2016/2017. Kritéria prijatia uchádzačov do 1. ročníka GĽŠ vo Zvolene pre šk. rok 2015/2016 S prerokovanými dokumentmi boli členovia oboznámení v predstihu prostredníctvom e- mailu, ktorý používali aj pri vzájomnej komunikácii. V prípade pracovnej zaneprázdnenosti sa k prerokovaným otázkam vyjadrovali písomne om pani predsedníčke. Členovia RŠ boli informovaní o aktuálnych problémoch, činnosti a aktivitách prebiehajúcich na škole počas školského roku. 1

4 Členovia Rady školy: Titul Meno Priezvisko Funkcia Zástupca za Ing. Jana Štrangfeldová PhD. člen Zástupca BBSK Ing. Lenka Balkovičová člen Poslanec BBSK Mgr. Imrich Kováč člen Zástupca BBSK Ing. Helena Gentileová predseda Zástupca rodičov MUDr. Róbert Thonhauser člen Zástupca rodičov Miloš Szabó člen Zástupca rodičov Doc. Ing. Milan Kodrík, CSc. podpredseda Vzdelávacia inštitúcia - TU RNDr. Anna Hobzová člen Pedagogický pracovník školy RNDr. Luboš Kvasnica člen Pedagogický pracovník školy Vladimíra Skučková člen Nepedagogický pracovník Rebeka Krahulcová člen Zástupca študentov Predmetové komisie (PK) V školskom roku pracovalo na škole 54 pedagogických zamestnancov v šiestich predmetových komisiách, ktorí sa stretli štyrikrát na svojich pravidelných zasadnutiach, a to v auguste, novembri, februári a v júni. Predmetové komisie pracovali podľa vopred pripravených, v PK prerokovaných a riaditeľkou školy schválených plánov práce. Aktuálne problémy výchovno-vzdelávacieho charakteru riešili na mimoriadnych zasadnutiach. Vyučujúci boli zaradení do príslušných PK podľa aprobačných predmetov, ktoré učili v školskom roku Niektorí vyučujúci boli členmi aj dvoch rôznych predmetových komisií. Predmetové komisie boli zostavené podľa vzdelávacích oblastí v štátnom vzdelávacom programe (ŠVP) a podľa príbuznosti riešenej problematiky vyučovacích predmetov. Za prácu a činnosť každej predmetovej komisie bol zodpovedný predseda PK, ktorý sa podieľal na celkovom hodnotení práce členov PK. Za každý vyučovací predmet jednotlivo bol zodpovedný garant predmetu. Na škole pracovalo 14 garantov za jednotlivé vyučovacie predmety. Predmetové komisie spolupracovali s vedením školy: - na vyhodnotení realizácie Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) - na úprave Metód, foriem a kritérií hodnotenia žiakov - na vytvorení ponuky voliteľných predmetov pre tretí a štvrtý ročník, pre septimu a oktávu, V školskom roku sa činnosť členov PK sústredila na prípravu žiakov štvrtého ročníka a oktávy na maturitné skúšky. Cieľom práce PK bolo vytvoriť čo najoptimálnejšie podmienky pre vzdelávanie a socializáciu žiakov tercie, kvarty, septimy a dvoch tried oktávy osemročného štúdia v novom prostredí, zabezpečovať bezproblémový prechod žiakov zo ZŠ na SŠ, viesť žiakov k zodpovednosti za svoje vzdelávanie, dbať na zvyšovanie komunikatívnych zručností žiakov (tvorba projektov a ich prezentácia), zvyšovanie schopnosti žiakov samostatne a tvorivo vyhľadávať informácie a aktívne s nimi pracovať. 2

5 Sústredili sa aj na prácu s talentovanými žiakmi a na vzdelávanie žiakov mimo vyučovania. Jedným z ich cieľov bolo skvalitniť vzťah učiteľ žiak, vybudovaný na pocite vzájomnej dôvery, akceptovania a tolerancie. Zloženie predmetových komisií: Názov predmetovej komisie: Počet členov: PK 1 Slovenský jazyk a literatúra 6 PK 2 Cudzie jazyky 19 PK 3 Človek a spoločnosť, hodnoty, umenie a kultúra 19 PK 4 Matematika a práca s informáciami 11 PK 5 Človek a príroda 10 PK 6 Zdravie a pohyb 6 Súčasne s uvedenými predmetovými komisiami pracovala na škole štvorčlenná Komisia na ochranu človeka, zdravia a prírody vedúca komisie a zároveň koordinátorka environmentálnej výchovy, výchovná poradkyňa, koordinátorka prevencie závislostí, ktorá pracovala so žiakmi aj v oblasti zdravotnej výchovy, členka komisie, ktorá sa zaoberala problematikou výchovy žiakov k manželstvu a rodičovstvu. Členky komisie sa stretávali na zasadnutiach pravidelne podľa potreby. Pripravovali prednášky, besedy, praktické ukážky činnosti a exkurzie pre žiakov s tematikou ochrany životného prostredia, v oblasti zdravotnej výchovy, poskytovania prvej pomoci, v oblasti výchovného poradenstva, v oblasti profesijnej orientácie, v prevencii drogových závislostí a vo výchove k manželstvu a rodičovstvu. Výchovná poradkyňa v spolupráci s pracovníkmi CPPPaP pomáhala triednym učiteľom a vyučujúcim jednotlivých predmetov riešiť problémy dvanástich individuálne začlenených žiakov, žiakov s vývinovými poruchami učenia a telesne postihnutých žiakov. Zároveň žiakom v spolupráci s vyučujúcimi a odbornými pracovníkmi CPPPaP zabezpečovala vytvorenie optimálnych podmienok pre ich vzdelávanie. Pedagogická rada (PR) Pedagogická rada zasadala podľa vopred pripraveného Plánu zasadnutí pedagogickej rady na školský rok Členovia PR sa stretli na dvoch zasadnutiach hodnotiacej PR, dvoch zasadnutiach klasifikačnej PR, dvoch zasadnutiach slávnostnej PR - na konci kalendárneho roku 2014 a ku Dňu učiteľov 2015 a na pracovných PR. Na pravidelných zasadnutiach riešili nasledovné úlohy: - prerokovanie Plánu práce školy - prerokovanie Plánu kontinuálneho vzdelávania - prerokovanie úpravy Školského poriadku - prerokovanie návrhov PK na úpravu ŠkVP, Metódy, formy a kritériá hodnotenia žiakov - prerokovanie žiadostí žiakov alebo ich zákonných zástupcov o štúdium v zahraničí, alebo o individuálny učebný plán - prerokovanie žiadostí žiakov alebo ich zákonných zástupcov o individuálne začlenenie z dôvodu vývinových porúch učenia - prerokovanie interných predpisov 3

6 - prerokovanie výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti - prerokovanie výchovných opatrení - prerokovanie Kritérií prijímacieho konania - prerokovanie Učebných plánov pre šk. rok 2015/2016 podľa nového ŠVP - prerokovanie návrhu plánu výkonov 1. ročníka pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/ práca s elektronickou triednou knihou - príprava podujatí k 95. výročiu založenia školy - vyhodnotenie uskutočnených podujatí a akcií - vyhodnotenie Plánu práce školy Na mimoriadnych zasadnutiach pedagogickej rady sa riešili aktuálne problémy školy, ktoré súviseli s výchovno-vzdelávacím procesom, materiálno-technickým vybavením školy, jej prevádzkou a preškoľovaním pedagogických zamestnancov v zmysle niektorých zákonov. Prijímacia komisia V školskom roku bez prijímacích skúšok boli prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy Testovanie dosiahli v každom predmete (slovenský jazyk a literatúra, matematika) úspešnosť najmenej 90 %. Uchádzači, ktorí nesplnili kritérium prijatia bez prijímacích skúšok, robili prijímacie skúšky, ktoré sa konali 11. mája 2015 a 14. mája Žiaci boli prijímaní na štúdium na základe bodového ohodnotenia za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, za skúšku z matematiky, za výsledky získané na základnej škole prospech za druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok deviateho ročníka, za výsledky dosiahnuté v Testovaní a za umiestnenie vo vyšších kolách literárnych, umeleckých a športových súťaží a predmetových olympiád. Kritériá prijímacieho konania boli zverejnené na webovej stránke školy. Žiaci deviatych ročníkov základných škôl boli oboznámení so školským vzdelávacím programom (ŠkVP) a s podmienkami prijímacieho konania počas Dňa otvorených dverí na našej škole v novembri Rodičia týchto žiakov získali informácie o ŠkVP a kritériách prijatia žiakov deviateho ročníka na našu školu na zasadnutiach Rady rodičovských združení pre deviatakov na jednotlivých základných školách, ktorých sa zúčastnili zástupcovia riaditeľky školy a výchovná poradkyňa podľa pozvánok ZŠ v novembri, decembri 2014 a v januári Rada rodičovských združení: Tvoria ju zástupcovia rodičov zo všetkých tried, ktorí si zvolili výkonný päťčlenný výbor. Pomáha vedeniu školy a pedagogickým zamestnancom skvalitňovať výchovu a vzdelávanie žiakov, ochranu zdravia žiakov, zlepšovanie materiálneho vybavenia školy a prostredia pre žiakov v škole, napomáha rozvoju záujmovej činnosti žiakov, spolupracuje s vedením školy pri organizovaní športových, poznávacích a vzdelávacích aktivít. RRZ podľa stanov vyberá členský príspevok, ako občianske združenie je tiež oprávnená prijímať 2% odvedenej dane. RRZ pomáhala najmä s financovaním poistenia žiakov, vydávania školského časopisu UNTITLED, vysielania Študentskej 4

7 televízie, prispievala na odmeny žiakov za úspešnú reprezentáciu školy, na internet, na vzdelávacie exkurzie, cestovné na súťaže, na projekty žiakov. V školskom roku 2014/2015 boli 3 zasadnutia CV RRZ - dve s osobnou účasťou, tretie formou mailovej komunikácie. Členovia predsedníctva Rady sa zúčastnili na odhalení sochy Ľ. Štúra v budove školy, slávnostnej akadémii pri 95. výročí založenia školy a taktiež rozlúčky s maturantmi. V priebehu školského roka nebol podaný na Radu podnet na riešenie problémov vo výchovnom alebo vzdelávacom procese. Školská študentská rada (ŠŠR) Je vytvorená z 25 zvolených zástupcov žiakov z každej triedy. Jej výbor pracoval v zložení: Predseda : Matej MIKLIAN (III.A) Podpredsedníčky: Barbora HERMANOVÁ (III.D), Nikola REGECOVÁ (IV.D) Tajomník: Filip ČONKA (IV.A) Zástupcovia ročníkov : I. ročník Adam ROVŇAN (I.D) II. ročník Nikola VÁCLAVIKOVÁ (II.C) III. ročník Róbert LORENCOVIČ (III.B) IV. ročník Alexandra SCHNITZEROVÁ (Oktáva.A) Koordinátor : Mgr. Miroslav ŠKRINÁR Činnosť ŠŠR bola zameraná na organizáciu vlastných aktivít a na spoluprácu s vedením školy, ktorú obidve strany hodnotia ako veľmi dobrú. ŠSR sa podieľala na organizácii nasledovných aktivít: slávnostné otvorenie altánku v átriu školy spojené s besedou s hosťami - Darina Diošiová, Pavol Herian z projektu KomPrax a Miss Slovensko 2014 Laura Longauerová súťaž vo vyrezávaní tekvíc aktivity počas Noci v škole Halloweensky karneval Slávnostné prijímanie prvákov - KABU modelové komunálne voľby Deň otvorených dverí Gymnázia Ľ. Štúra Vianoce v škole 2. študentský ples v Divadelnej reštaurácii Beseda s novou primátorkou Zvolena Lenkou Balkovičovou Valentínska pošta modelové referendum o rodine Deň vďaky učiteľom Chocolate day a rôzne súťaže Formal/Informal day Ice cream day počas gymnaziády Projekt Štúr cez projekt KomPrax -vyhotovenie drevenej sochy Ľudovíta Štúra v životnej veľkosti a jej slávnostné odhalenie vo vstupnej hale školy za prítomnosti primátorky Lenky Balkovičovej 5

8 b) Údaje o počte žiakov školy za školský rok 2014/2015 vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Gymnázium 8-ročná forma štúdia a 4-ročná forma štúdia Ročník Stav k Stav k Z toho Počet Počet Počet Počet individuálne tried žiakov tried žiakov začlenení Z toho individuálne začlenených Tercia Kvarta Septima Oktáva Spolu d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie Odbor Počet prihlásených uchádzačov prijatí bez prijímacích skúšok 7902 J gymnázium Žiaci boli prijatí v súlade s plánom výkonov. konali prijímaciu skúšku splnili kritériá PS nesplnili kritériá PS počet zapísanýc h žiakov e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania Priemerný prospech jednotlivých tried koncoročnej klasifikácie PRÍLOHA č.1, č.2 6

9 Výsledky ÚFIČ MS 2015 SJL ANJ B2 FRJ B1 NEJ B2 NEJ B1 RUJ B1 SJA B1 MAT INF GEG FYZ CHE BIO DEJ NAS OBN DEU DEG Priemer triedy IV. A IV. B IV. C IV. D IV. E Oktáva A Oktáva B počet ž priemer 2,39 1,81 1,00 3,00 1,00 1,83 1,45 3,00 1,60 2,00 2,13 3,00 1,67 1,00 počet ž priemer 1,61 1,59 1,00 1,67 1,00 1,46 1,00 1,00 1,50 1,13 1,27 2,50 1,14 počet ž priemer 1,86 1,50 1,33 2,25 2,00 1,60 1,50 1,00 1,50 1,73 2,25 1,23 1,00 počet ž priemer 1,89 1,89 2,00 2,80 2,25 2,00 1,33 1,75 2,33 1,50 2,00 počet ž priemer 1,78 1,56 1,75 2,25 2,00 3,00 2,00 1,13 1,73 1,33 1,42 1,83 2,00 počet ž priemer 1,76 1,88 1,00 1,00 1,80 1,00 2,25 1,00 2,00 2,80 1,44 1,50 počet ž priemer 1,63 2,05 1,71 2,00 1,50 1,25 1,33 1,83 1,20 2,00 Priemer 1,86 1,74 1,50 2,00 1,00 1,94 1,00 1,86 1,52 2,00 1,58 1,32 1,67 2,31 1,32 1,40 1,64 1,60 Dobrov oľne počet Škola priemer 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,92 1,37 1,60 1,98 1,83 1,62 1,65 7

10 BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Vyhodnotenie PFIČ MS 2014 SJL ANJ B2 NEJ B2 Trieda Počet ž. Priemer % Počet ž. Priemer % Počet ž. Priemer % IV. A 28 66, , IV. B 29 78, ,6 6 79,2 IV. C 28 77, ,2 IV. D 28 72, ,6 IV. E 28 75, ,3 Oktáva A 18 74, ,7 Oktáva B 19 79, ,3 Priemer školy , , ,6 Výsledky maturantov z EČ MS 2015 Predmet Počet žiakov Percento úspešnosti Percentil úspešnosti SJL ,9 82,0 ANJ B ,2 47,3 NEJ B2 8 72,3 87,4 MAT 51 53,4 75,4 Výsledky EČ MS porovnanie so SR a BB-krajom Predmet Percento úspešnosti Percento úspešnosti Percento úspešnosti Percento úspešnosti Percento úspešnosti GĽŠ GYM SR SR GYM BB BB - kraj SJL 64,9 66,1 52,3 61,1 49,8 ANJ B2 69,2 67,8 68,6 61,9 65,9 NEJ B2 72,3 53,4 54, ,3 MAT 53,4 51,8 45,3 44,8 41,6 Žiaci dosiahli na maturitných skúškach vynikajúce výsledky, vo všetkých predmetoch dosiahli úroveň nad priemerom BB kraja, i úrovňou úspešnosti v SR. 8

11 f) Zoznam študijných odborov a zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2014/2015 Trieda Študijný odbor Uplatňovaný učebný plán Tercia A 7902 J - gymnázium Školský vzdelávací program 8-ročná forma štúdia Kvarta A gymnázium Školský vzdelávací program 8-ročná forma štúdia Septima A gymnázium Školský vzdelávací program 8-ročná forma štúdia Oktáva A, B gymnázium cudzie jazyky Školský vzdelávací program 8-ročná forma štúdia I. A 7902 J gymnázium Školský vzdelávací program 1. ročník Špecializácia: informatika I. B - E 7902 J gymnázium Školský vzdelávací program 1. ročník II. A 7902 J gymnázium Školský vzdelávací program 2. ročník Špecializácia: informatika II. B - E 7902 J gymnázium Školský vzdelávací program 2. ročník III. A 7902 J gymnázium Školský vzdelávací program 3. ročník III. B/ Špecializácia: informatika III. B/ - E 7902 J gymnázium Školský vzdelávací program 3. ročník IV. A gymnázium Školský vzdelávací program 4. ročník Špecializácia: informatika IV. B - E gymnázium Školský vzdelávací program 4. ročník g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie Gymnázium Počet zamestnanci gymnázia 67 Z toho PZ 54 Z počtu PZ - kvalifikovaní 53 - nekvalifikovaní 1 - dopĺňajú si vzdelanie 0 Z toho NZ 13 Z počtu NZ - upratovačky 5 h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy Forma vzdelávania Počet Priebeh vzdelávania vzdelávaných ukončilo pokračuje nekonalo sa Aktualizačné vzdelávanie Špecializačné vzdelávanie Inovačné vzdelávanie Adaptačné Spolu:

12 i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ÚDAJE O AKTIVITÁCH ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU Termín Počet žiakov Kurzy Plavecký výcvik v Taliansku Letný turisticko-plavecký kurz Letný turisticko-športový kurz Účelové cvičenie Zimný pohybový kurz Zimný pohybový kurz - lyžiarsky a snowboardingový Zimný pohybový kurz - turistickokorčuliarsky Účelové cvičenie žiakov 2. ročníka Kurz ochrany života a zdravia Športové aktivity Medzi ročníkový turnaj vo volejbale Šachový turnaj Florbalový a stolnotenisový turnaj Jesenný basketbalový turnaj a Okresné kolo v basketbale chlapcov Okresné kolo v basketbale dievčat Školský basketbalový turnaj Gymnaziáda Vedomostné súťaže, olympiády Matematický kvíz Riešenie sudoku Kvíz o anglicky hovoriacich krajinách Webquest o štúrovcoch Maľované krížovky - súťaž Vedomostný kvíz o škole v slovenskom a vo francúzskom jazyku Školské kolo Olympiády humanitných vied Informatická súťaž ibobor 7. a Zenit v programovaní a Webdizajnu - školské kolo Školské kolo Olympiády v ANJ Školské kolo celoslovenskej matematickej súťaže EXPERT Školské kolo Dejepisnej olympiády Školské kolo Olympiády v NEJ Školské kolo Olympiády ľudských práv Školské kolo Olympiády zo slovenského

13 jazyka Školské kolo Olympiády v RUJ Školské kolo MAT olympiády, kat A Školské kolo GEG olympiády Školské kolo FRJ olympiády Školské kolo BIO olympiády Školské kolo GEG olympiády Školské kolo SOČ Matematická súťaž PANGEA Školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Školské kolo CHE olympiády kat. B Súťaž Matematický Klokan Školské kolo CHE olympiády kat. C Súťaž "Chocolate Day" Výtvarná a fotografická súťaž - Voda a jej podoby Prezentácie žiakov v ANJ pod názvom "Letom svetom" Účasť na celoslovenskom kole dobrovoľných záchranárov DPP - Memoriál MUDr. Harineka Besedy a prednášky Beseda s Doc.Mgr. Eduardom Chmelárom, PhD. - "Čo sa to deje vo svete?" Medici za zdravie žien FGC Tour M. Zimová Beseda s Dr. Róbertom Ondrejcsákom, PhD -"Potrebujeme NATO?" Vedecká kaviareň - Bezpečnosť a hygiena potravín Beseda o Jozefovi Urbanovi s Ondrejom Kalamárom Beseda o možnostiach štúdia na MUNI v Brne Beseda o aplikácii poznatkov z FIIT STU v praxi Beseda pre informatikov na tému Práca v antivírusovej firme V rámci projektu Modré školy zorganizované besedy na tému Voda v krajine v spolupráci s mimovládnou organizáciou Slatinka Popoludnie slova a hudby s Radoslavom Kuricom Beseda s Dr.h.c. Antonom Srholcom

14 19. juniorská vedecká kaviareň - Diaľkový prieskum Zeme-prednáška a beseda Slovania vo Zvolenskej kotline - prednáška v LDV Zvolen Beseda s primátorkou Zvolena pani Lenkou Balkovičovou Vedecké dielne - onkológia Prednáška JUDr. Chromčíkovej z Okresného súdu vo Zvolene Beseda s analytikom finančných trhov Tomášom Plavcom na tému "Opustí Grécko Eurozónu?" Beseda s Neli Veselou Prednáška Pravda o drogách s Mgr. Filipom Wágnerom Beseda s pánom Uhrínom, zamestnancom Múzea SNP v Banskej Bystrici pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Zvolen Prednáška s pánom Ivanom Urbašíkom - "2. pilier" Prezentácia PF v Banskej Bystrici s dekanom PF prof. Mamojkom Beseda s p. Michalom Kravčíkom v rámci projektu Moderná škola Prezentácia americkej histórie s americkým lektorom Carlosom Salcedom Beseda so spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou Exkurzie Krajská knižnica Zvolen - Adaptačný kurz Európsky deň jazykov - Bratislava Alliance Francaise, Banská Bystrica Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Nitra Gaudeamus Galéria Zvolen - výstava výtvarných diel Literárno-estetická exkurzia Turiec, Martin Galéria Zvolen - výstava výtvarných diel Exkurzia Krakow - Oswienčim - DEJ, GEG Vianočná Viedeň Ruské centrum Bratislava, prehliadka

15 Bratislavy Literárno-estetická exkurzia Bratislava Deň otvorených dverí - LF TU Banská Bystrica Galéria Zvolen - výstava metamorfózy kvetín Exkurzia Zvolenská teplárenská, a.s. - prof. orientácie Vodný ekosystém Laníc - exkurzia a prednáška Exkurzia Drážďany - Berlín -Postupim Literárno-estetická exkurzia Bratislavský hrad, SND Exkurzia s environmentálnym zameraním (Odpady) - Horehronie Historicko-politologická exkurzia - Bratislavský hrad, NR SR Exkurzia BIO - prehliadka ČOV s odborným výkladom Turistika na Donovaloch Kultúrne aktivity Slávnostné otvorenie Altánku v átriu v rámci projektu KomPrax Multimediálny kultúrno-vzdelávací program TU Zvolen "Vesmír" Divadelné predstavenie "Divadlo v kocke" v DJGT Zvolen Štúrove dni Premietanie filmu v nemeckom jazyku Popoludnie s anglickými hrami Popoludnie s nemeckými hrami Hudobno-vzdelávacie programy na tému Voda nad zlato Dramatizácia Tajovského Ženského zákona Súťaž vo vyrezávaní tekvíc Halloween KABU Divadelné predstavenie v Astorke v Bratislave Divadelné predstavenie "Skrotenie zlej ženy" v DAB Nitra Vianoce v škole a dobrovoľná zierka na pomoc ľuďom v hmotnej núdzi Študentský ples Divadelné predstavenie American Dream v ŠD TU

16 Divadelno-dokumentárna hra Ľ. Juríka Ministrova smrť v DK ŽSR Zvolen Projekt Štúr Školské predstavenia "Škola hrou (Život ťa naučí)" pri príležitosti 95. výročia vzniku školy v DJGT Zvolen Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka a oktáv Divadelné predstavenie T.V.Recepty BDnR z Banskej Bystrice Divadelné predstavenie Orol tatranský v DJGT vo Zvolene Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení absolventom školy na Zvolenskom zámku OSTATNÉ Matematický kvíz Riešenie sudoku Kvíz o anglicky hovoriacich krajinách Webquest o štúrovcoch Maľované krížovky - súťaž Vedomostný kvíz o škole v slovenskom a vo francúzskom jazyku Školské kolo Olympiády humanitných vied Informatická súťaž ibobor 7. a Zenit v programovaní a Webdizajnu - školské kolo Školské kolo Olympiády v ANJ Školské kolo celoslovenskej matematickej súťaže EXPERT Školské kolo Dejepisnej olympiády Školské kolo Olympiády v NEJ Školské kolo Olympiády ľudských práv Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka Školské kolo Olympiády v RUJ Školské kolo MAT olympiády, kat A Školské kolo GEG olympiády Školské kolo FRJ olympiády Školské kolo BIO olympiády Školské kolo GEG olympiády Školské kolo SOČ Matematická súťaž PANGEA Školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Školské kolo CHE olympiády kat. B Súťaž Matematický Klokan

17 Školské kolo CHE olympiády kat. C Súťaž "Chocolate Day" Výtvarná a fotografická súťaž - Voda a jej podoby Workshop v rámci projektu "Bildung macht Schule - Dein Stadtwiki online Charitatívne podujatie "GĽŠ na kolesách proti rakovine" Prezentácie žiakov v ANJ pod názvom "Letom svetom" Účasť na celoslovenskom kole dobrovoľných záchranárov DPP - Memoriál MUDr. Harineka ÚDAJE O AKTIVITÁCH, DO KTORÝCH SA ŠKOLA ZAPOJILA Expo-Sciences Europe medzinárodné podujatie študentských vedeckých projektov Spomienkový deň holokaustu v aule TU vo Zvolene Letná škola stredoškolákov - chemická a environmentálna "Mládež za záchranu životov" na Námestí SNP Zvolen Cezpoľný beh žiačok a žiakov ZŠ - okresné kolo Majstrovstvá Slovenska v dištančnom plávaní s plutvami 1 Školenie k súťaži Generácia euro Cezpoľný beh žiačok a žiakov SŠ - krajské kolo Horehronské hry Workshop - Onkologická výchova, Liga proti rakovine Zvolenská športová jeseň - Plavecká štafeta Krajský festival vedy a techniky BB Videokonferencia "Čo sa mi stane, ak budem informatikom? PrF UPJŠ Košice Študentská kvapka krvi Krajské kolo súťaže mladých moderátorov amatérov - Sárova Bystrica Projekt Euroschool v spolupráci so Stredoškolskou študentskou úniou Slovenska 4 Prezentácia prác na transfúznej stanici v Krvnej banke v Banskej Bystrici

18 Interaktívna prednáška z fyziky v rámci Týždňa vedy na Slovensku - FPV UMB Banská Bystrica Krajské kolo v bedmintone Futbalový turnaj SŠ mesta Zvolen Krajské kolo súťaže "Bystrická Improliga" Celoštátne kolo súťae Sárova Bystrica Červené stužky - celoslovenská kampaň boja proti AIDS Krajské kolo súťaže ZENIT v Banskej Bystrici Futsal - obvodné kolo Konferencia Internet Ruller v Bratislave Vianočné tvorivé dielne v PHA Zvolen Okresné kolo vo volejbale dievčat Okresné kolo vo volejbale chlapcov Obvodné kolo v stolnom tenise Teoreticko-praktické sústredenie riešiteľov CHE olympiády v B. Bystrici Sústredenie riešiteľov BIO olympiády Regionálna konferencia ŠD ĽŠ TU Zvolen Cesty do inej dimenzie Testovanie NÚCEM Okresné kolo Olympiády v NEJ Okresné kolo Olympiády v ANJ Regionálne kolo vo volejbale chlapcov Realizácia projektu Komprax pre deti Onkologického oddelenia v Banskej Bystrici Sústredenie riešiteľov FYZ olympiády Krajské kolo vo volejbale chlapcov Okresné kolo vo florbale Celoštátne kolo ZENIT v programovaní v Trenčíne Okresné kolo - Geografická olympiáda Krajské kolo Olympiády v SJL Krajské kolo Olympiády v ANJ Krajské kolo v basketbale chlapcov Krajské kolo v basketbale dievčat Krajské kolo Olympiády v NEJ Národný projekt EDUCATE Slovakia - zahraniční stážisti Regionálne kolo vo florbale chlapcov Súťaž MASTER CLASSES (časticová fyzika) - prednáška cvičenia, videokonferencia na UMB BB

19 Krajské kolo vo florbale dievčat Pojednávanie na Okresnom súde vo Zvolene Modelové zasadnutie Rady EÚ na Gymnáziu A. Sládkoviča v Krupine Krajské kolo v stolnom tenise Krajské kolo BIO olympiády kat. B Krajské kolo v basketbale dievčat Krajské kolo Olympiády vo FRJ Okresné kolo Biblickej olympiády Okresné kolo Pytagoriády Filmové predstavenie vo FRJ v Banskej Bystrici Vedomostný kvíz "Drogy - to teda nie!" Regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín Krajské kolo GEG olympiády Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku Výstava výtvarníka M. Cipára Krajská prehliadka SOČ Sústredenie riešiteľov CHE olympiády kat. B v rámci HOMO CHEMICUS Krajské kolo MAT olympiády kat.b C Dejepisná súťaž gymnázií na Gymnáziu J.G.Tajovského v Banskej Bystrici Krajské kolo CHE olympiády kat. B Regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín Krajské kolo Biblickej olympiády Vedecko-historická výstava Genezis Okresné kolo vo futable - chlapci Prezentácia odborných prác žiakov na Študentskej vedeckej konferencii na Gymnáziu A. Sládkoviča v Krupine Krajské kolo súťaže Mladý Európan Krajské kolo Geografickej olympiády kat. E Celoslovenské kolo Olympiády v ruskom jazyku Vedomostná súťaž Mladý Európan Regionálne kolo vo futbale Celoslovenské kolo Geografickej olympiády Majstrovstvá Slovenska v halovom veslovaní Národné finále súťaže Spievam po

20 francúzsky Projekt Nadácia COOP Jednota - Malý futbal Celoslovenské kolo vo florbale - chlapci Krajské kolo vo futbale - chlapci Krajské kolo v atletike žiakov Regionálna súťaž Družstiev prvej pomoci Obvodové kolo - malý futbal Spomienkový akt pri príležitosti 70. výročia oslobodenia SR, Námestie SNP Zvolen Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese Sládkovičova Radvaň Regionálne kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen Medzinárodná súťaž Begegnung mit Osteuropa 60 Krajské kolo CHE olympiády kat. C Študijná cesta do Osla Blue Trip Norway v rámci projektu Moderná škola Účasť na konferencii KomPraxu v Banskej Bystrici a prevzatie Ceny Ministra ŠVVaŠ za neformálne vzdelávanie Prezentácia školy na detskej konferencii na 3. ZŠ Účasť na celoslovenskej súťaži EDULAB v Bratislave - Geovedy pre každého Digiškola na kolesách - prezentácie žiakov v OC Európa v Banskej Bystrici Celoslovenské kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen Rozhoduj o Európe - modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

21 Názov súťaže, olympiády Projekt Študentskej televízie - ocenenie Briliantt 2015 CENA VÚC a IUVENTY za aktívnu podporu ďalších foriem vzdelávania v rámci rozvoja kompetencií mladého človeka v oblasti neformálneho vzdelávania Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach Umiestnenie dosiahnuté výsledky regionálne krajské Celoslovenské kolo kolo kolo medzinárodné súťaže Názov Umiestnenie súťaže CENA MŠVVaŠ SR a IUVENTY za aktívnu podporu ďalších foriem vzdelávania v rámci rozvoja kompetencií mladého človeka v oblasti neformálneho vzdelávania Festival vedy a techniky AMAVET Cena excelentnosti AMAVET a MILSET, Expo Sciences Europe Matematický KLOKAN 5 žiakov Festival vedy a techniky AMAVET 2014 v Barcelone Certifikát 2x Úspešný riešiteľ Certifikát

22 Názov súťaže, olympiády Festival vedy a techniky AMAVET 2014 Sárova Bystrica 2014 súťaž mladých moderátorov Súťaž v umeleckom prednese poézie, Hviezdoslavov Kubín Súťaž v umeleckom prednese prózy, Hviezdoslavov Kubín Súťaž v rétorike Štúrov Zvolen 2015 Olympiáda v ANJ, kat. 1B Olympiáda vo FRJ, kat. 1B Olympiáda v NEJ, kat. 2A kat. 2B kat. 2C Olympiáda v RUJ, kat. A1 kat. B1 kat. B2 kat. B3 Olympiáda ľudských práv Mladý Európan 2014 Matematická olympiáda, kat.c ZENIT v prog. kategória B Umiestnenie dosiahnuté výsledky regionálne krajské Celoslovenské kolo kolo kolo 3. miesto Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK 3. miesto 2. miesto 3. miesto 9. miesto 2. miesto 2. miesto 2. miesto 4. miesto 2. miesto 6. miesto miesto 5. miesto 8. miesto medzinárodné súťaže Názov Umiestnenie súťaže Begegnung mit Osteuropa 20

23 Názov súťaže, olympiády Chemická olympiáda, kat.b Chemická olympiáda, kat. C EXPERT geniality show Mozgolamy -Spoločnosť kedysi a dnes -Top expert Geografická olympiáda, kat. E Umiestnenie dosiahnuté výsledky regionálne krajské Celoslovenské kolo kolo kolo 3. miesto 5. miesto 2. miesto 4. miesto 6. miesto 8. miesto 1 medzinárodné súťaže Názov Umiestnenie súťaže Geografická olympiáda, kat. A Geografická olympiáda, kat. C, D Geografická olympiáda, kat.z SOČ, súťažný odbor 02 MAT, FYZ SOČ, súťažný odbor 03 CHE SOČ, súťažný odbor 05 Životné prostredie SOČ, súťažný odbor 11 INF SOČ, súťažný odbor 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba Dištančné plávanie s plutvami 3. miesto 4. miesto 2. miesto 5. miesto 10. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 2. miesto 3. miesto 21 Úspešný riešiteľ Úspešný riešiteľ Úspešný riešiteľ 7. miesto

24 Názov súťaže, olympiády Plavecká štafeta CONCEPT2 LIGA v halovom veslovaní Majstrovstvá Slovenska v halovom veslovaní Súťaž v spoločenských tancoch Volejbal chlapcov Basketbal dievčatá Basketbal chlapci Bedminton Umiestnenie dosiahnuté výsledky regionálne krajské Celoslovenské kolo kolo kolo 3. miesto 3. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 3. miesto 5. miesto 6. miesto medzinárodné súťaže Názov Umiestnenie súťaže Stolný tenis 3. miesto chlapci Florbal dievčatá 2. miesto Florbal chlapci 6. miesto Futbal chlapci 3. miesto Orientačný beh 7. miesto zmiešaných družstiev SŠ Orientačný beh 8. miesto žiakov SŠ Horehronské hry 3. miesto - vrh guľou 6. miesto - beh 1500 m 6. miesto - beh 800 m 3. miesto 2. miesto - hod diskom 3. miesto Atletika -hod oštepom -hod guľou Karate, disciplína Kata, juniorky Súťaž vo vzpieraní Súťaž Družstiev prvej pomoci 3. miesto 4. miesto 5. miesto 6. miesto 2. miesto 3. miesto 22

25 j) Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená v šk. roku 2014/2015 Názov projektu Miesto realizá cie Realizácia od do Výška rozpočtu Počet učiteľov Počet žiakov Prínos pre školu Moderná výučba v modernej škole. V rámci Operačného programu Vzdelávanie, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Moderná škola Prispôsobenie sa zmene klímy, prevencia povodní a sucha (Úrad vlády SR) Naučme viac Projekt MŠVVaŠ SR Dortmund stredná škola Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (Národný projekt realizovaný z prostriedkov Európskej únie OP Vzdelávanie) Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva Národný projekt MŠVVaŠ SR. GĽŠ Zvolen GĽŠ Zvolen GĽŠ Zvolen GĽŠ Zvolen GĽŠ Zvolen GĽŠ Zvolen október 2009 november 2011 Využívanie výsledkov projektu až do 2017 Od januára 2014 Od októbra 2014 jún 2013 november 2015 jún 2014 november 2016 Projekt finančne vysporiadaný. Projekt je financovaný z grantov EHP , e-learningový portál, modernizácia učebných pomôcok, doplnenie knižnice, IKT učebňa 18 PC. Aktivity projektu sú monitorované do roku Vysvetliť význam zadržiavania dažďovej vody v prírode metodické materiály, prednášky, realizácia adaptačných opatrení v priestoroch školy Kvalitné učebné materiály prístupné online, (bývalá Planéta vedomostí) e- mailová komunikácia so žiakmi s partnerskou školou v Dotmunde, ktorá bude pokračovať výmennými pobytmi Prístup a podieľanie sa na vývoji elektronických testov, podpora HW vybavenia školy. Overovanie kompetencií a vedomostí žiakov Digitálna učebňa 20 ks tabletov, interaktívna tabuľa a NTB 23

26 Moderné vzdelávanie digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávaci e predmety" (Národný projekt realizovaný UIPŠ z prostriedkov Európskej únie OP Vzdelávanie) Reims (Champagne) francúzske lýceum Zelená rota - zber triedeného odpadu MS IT Academia Online učebnica ekonómie Generation uro (projekt Národnej banky Slovenska) Myslím ekonomicky (TREND Holding) Červené stužky - prevencia boja proti HIV/AIDS Onkologická výchova na SŠ projekt Ligy proti rakovine. Quo vadis Europa (nadácia F.A. Hayeka) EUROSCHOOL EDUKATE SLOVAKIA Projekt organizácie AIESEC GĽŠ Zvolen GĽŠ Zvolen GĽŠ Zvolen GĽŠ Zvolen GĽŠ Zvolen GĽŠ Zvolen GĽŠ Zvolen GĽŠ Zvolen GĽŠ Zvolen GĽŠ Zvolen GĽŠ Zvolen GĽŠ Zvolen September 2013 jún 2015 Od novembra Prístup k novovytvoreným digitálnym vzdelávacím obsahom pre všeobecnovzdelávacie predmety e- mailová komunikácia so žiakmi z francúzskej strednej školy Od Výchova študentov k environmentálnemu povedomie, separácia odpadu Od , získanie licencií, prístup k najmodernejším technológiám Microsoftu september 2014 jún 2015 September 2014 jún 2015 September 2014 jún 2015 november december 2014 Od Rozvoj podnikateľského myslenie a ekonomických zručností Rozvoj podnikateľského myslenie a ekonomických zručností Rozvoj podnikateľského myslenie a ekonomických zručností Prevencia HIV/AIDS, budovanie povedomia u študentov Výchova študentov k onkologickému povedomiu marec Zorientovanie sa žiakov v súčasnej politickej a ekonomickej situácii. september 2014 jún Projekt spája žiakov stredných a vysokých škôl a Erasmus študentov Spoznávanie kultúry iných krajín prostredníctvom diskusií so zahraničnými študentmi, rozvoj komunikácie v anglickom jazyku 24

27 k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole Dňa a vykonala Štátna školská inšpekcia tematickú inšpekciu č. 6194/ Kontrola zabezpečenia a priebehu prijímacieho konania na gymnáziu Závery: V pripravenosti školy na zabezpečenie prijímacieho konania neboli zistené nedostatky. Priebeh a organizácia prijímacieho konania bola v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ostatná komplexná inšpekcia na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene bola vykonaná v roku l) Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach školy : Typ učebne Počet Kmeňové triedy 16 Interaktívna učebňa (projektová) 18 PC, interaktívna tabuľa 2 Odborná učebňa fyziky 2 Odborná učebňa biológie 2 Odborná učebňa chémie 1 Odborná učebňa matematiky, interaktívna tabuľa 1 Odborná učebňa inform. a výpočt.techn. 3 Odborná učebňa ANJ SAC 1 Odborná učebňa NEJ 1 Odborná učebňa FRJ 1 Odborná učebňa SJL s knižnicovu 1 Odborná učebňa DEJ, NAS 1 Odborná učebňa GEG 1 Telocvičňa 1 Posilňovňa 1 Gymnastická telocvičňa 1 Otvorený športový areál s ihriskami 1 Školská klubovňa 1 Vybavenie výpočtovou a digitálnou technikou : 1 ks server OS Linux Pentium 4 3 GHz (golem.gymzv.sk) webová stránka na vlastnom serveri, vlastná doména gymzv.sk pripojenie na internet optickou linkou s prenosnou rýchlosťou 1 Gbps, (SANET) pripojenie do lokálnej siete v každej triedy (1 Gbps), pripojenie do lokálnej siete v každom kabinete na škole (100 Mbps), Wifi sieť 9 prístupových bodov pokrývajúca priestory kabinetov prístupná pre učiteľov, Wifi sieť v priestoroch vestibulu školy pre žiakov, 25

28 3 PC s laserovou tlačiarňou v priestoroch vestibulu školy (chodba na prízemí školy) určené na prácu žiakov počas prestávok a po vyučovaní, 45 PC s LCD monitorom v 3 učebniach IKT, OS WINDOWS VISTA, Windows 7, 36 PC s LCD monitorom v dvoch Interaktívnych učebniach, OS Windows 7, 20 tabletov s OS Android v interaktívnej učebni. 24 PC v kabinetoch a kanceláriách, PC s LCD monitorom napojeným na dataprojektor v každej triede, 48 ks notebookov, 1 tablet PC, 40ks dataprojektorov umiestnený na strope každej triedy(aj odborných učební) so sťahovacím plátnom, (4 ks mobilné pre individuálnu potrebu) 8 interaktívnych tabulí, 3 ks. sieťových laserových tlačiarní v učebniach IKT, 11 ks. laserových tlačiarní v učebniach a kabinetoch, 7 ks. multifunkčných laserových zariadení, 2 ks. farebná laserová tlačiareň, 1 ks Farebná A3 digitálna kopírka, 1 ks A3 kopírka pre učiteľov 2 ks A3 kopírka samoobslužná pre študentov (mincový automat) 10 wifi routerov, bezdrôtová sieť v učebniach IVT, kabinetoch a v priestoroch vestibulu školy, 5 digitálnych fotoaparátov 4,6,6,10,12 MPx, Digitálna videokamera pre študentskú televíziu, 2 videá, 2 DVD prehrávače, DVD rekordér, 2 plazmové televízory s uhlopriečkou 106 cm, jeden s uhlopriečkou 152 cm v odborných učebniach, dva digitálne mikroskopy 640x480 pixel, pripojené k PC s možnosťou projekcie skúmaných objektov pomocou dataprojektoru, digitálna pobočková ústredňa (2x ISDN, 4 analógové, 30 vnútorných liniek), telefóny vo všetkých kanceláriách a kabinetoch, fax, 5 školských mobilných telefónov, Školská televízia veľkoplošná obrazovka s uhlopriečkou 152cm umiestnená vo vestibule školy. Audiotechnika: CD prehrávače, magnetofóny používané na hodinách CUJ, kombo, 2 mikrofóny, 2 bezdrôtové mikrofóny, zosilňovač 2*700 W, 2 reprobedne 700 W, školský rozhlas v triedach a na chodbách, melodické zvonenie, priestorovo ozvučená školská jedáleň, priestorovo ozvučená klubovňa školy. m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 1. Výkaz k správe o hospodárení za rok PRÍLOHA č.3 2. Prehľad o použití finančných prostriedkov prijatých za vzdelávacie poukazy PRÍLOHA č.4 26

29 3. Prehľad o prijatí a čerpaní grantov a finančných prostriedkov získaných od rodičov, právnických alebo fyzických osôb PRÍLOHA č.5 n) Vyhodnotenie plnenia cieľov, ktoré si škola určila v pláne práce školy na školský rok 2014/2015: V uplynulom školskom roku škola plnila úlohy v nasledovných oblastiach: 1. výchovno-vzdelávacia oblasť 2. oblasť mimoškolskej a záujmovej činnosti žiakov 3. oblasť rozvoja ľudských zdrojov 4. oblasť materiálno-technického vybavenia školy, starostlivosti o majetok školy a pracovné prostredie 5. oblasť spolupráce so zákonnými zástupcami žiakov, Radou rodičovských združení, Radou školy a Študentským parlamentom 6. oblasť kontroly Miera úspešnosti prijatých úloh bola vyhodnotená na záverečnej pedagogickej rade dňa Vo výchovno-vzdelávacej oblasti: HLAVNÉ CIELE ŠKOLY v šk.r. 2014/ 2015: 1. Zabezpečiť harmonické paralelné fungovanie 4-ročnej a 8-ročnej formy štúdia na škole. 2. Vytvoriť podmienky pre všetkých žiakov i pedagogických zamestnancov, aby reálne dokázali postupne vytvoriť kolektív spojený toleranciou a pochopením, ktorý bude spoločne realizovať úlohy a ciele školy. 3. Skvalitňovať vzťahy učiteľ žiak, vzťahy žiak- žiak, i vzťahy učiteľ- učiteľ. 4. Rozvíjať etiku a kultúru správania tak, aby sa prehĺbil pocit vzájomnej dôvery a akceptovania odlišnosti v rámci korektnosti medziľudských vzťahov. 5. Rozvíjať schopnosť žiakov tvorivo riešiť problémy, slušne vyslovovať vlastné argumenty, samostatne realizovať projekty a objektívne hodnotiť seba aj iných. Hlavné ciele školy sa podarilo naplniť. Spätnú väzbu vedenie školy získavalo kontrolnou činnosťou a z výsledkov realizácie dotazníkov pre žiakov 8-ročnej formy štúdia a 4 ročnej formy štúdia. Dotazník pre 8 ročnú formu štúdia preukázal veľmi dobrú adaptáciu bývalých žiakov GMB na GĽŠ. Dotazník realizovaný koncom školského roka medzi ostatnými žiakmi bol zameraný na metódy a formy vyučovania, možnosti realizácie žiakov na škole, vzťahy medzi žiakmi a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. Jeho výsledky poukázali na veľmi vysokú spokojnosť žiakov s ich možnosťami realizácie na škole a s pracovným prostredím. Od učiteľov očakávajú ešte vyššiu mieru zaujímavosti vyučovacích hodín. Prostredníctvom aktivít Študentskej rady sa mimoriadne zvýšila schopnosť žiakov samostatne realizovať projekty a tvorivo riešiť problémy. 27

30 Vyučujúci sa stotožnili s hlavnou stratégiou školy, čo bolo badateľné vo všetkých aktivitách, ktoré pripravovali a realizovali so žiakmi. Medzi najväčšie úspechy v tejto oblasti patrili nasledovné aktivity: Za aktívnu podporu ďalších foriem vzdelávania v rámci rozvoja kompetencií mladého človeka a v oblasti neformálneho vzdelávania získala škola CENU PRE NAJLEPŠIU ŠKOLU od ministra školstva SR a od predsedu BBSK. Talentovaní žiaci dosiahli vynikajúce umiestnenia v predmetových súťažiach a olympiádach, vrátane celoštátnych kôl, viď samostatný prehľad. Zlepšili sa výsledky žiakov z NEJ v PFIČ maturitnej skúšky. Veľmi dobré výsledky dosiahli žiaci z maturitnej skúšky z matematiky. Triedni učitelia venovali mimoriadnu pozornosť riešeniu problémov vo svojich triedach, takže došlo k zníženiu počtu výchovných opatrení u žiakov. Pedagogickí zamestnanci pri príprave a realizácii podujatí prejavili veľkú mieru tvorivosti a zodpovednosti. V tomto školskom roku sa prvýkrát realizovalo používanie internetovej triednej knihy a internetovej žiackej knižky. Učitelia boli preškolení a zámer sa podaril. Realizovalo sa testovanie žiakov cez projekt NUCEM Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, vrátane externej časti maturitnej skúšky. Realizovali sa vzdelávacie aktivity v rámci projektu Moderná škola Prispôsobenie sa zmenám klímy prevencia povodní a sucha. Členky PK 2 pripravili nový projekt medzinárodnej spolupráce cez Erasmus. Podarilo sa obnoviť bilaterálnu spoluprácu so školou v Dortmunde. 2. V oblasti mimoškolskej a záujmovej činnosti žiakov: Najúspešnejšie aktivity: Škola získala celoštátnu cenu Briliantt 2015 za projekt Študentskej televízie Celkovo bolo žiakom ponúknutých 30 záujmových krúžkov. Žiaci pod vedením p. J. Hameršmídovej realizovali celovečerný program v DJGT k 95. výročiu založenia školy pod názvom Škola hrou (Život ťa naučí). V programe účinkovalo vyše 80 žiakov. Z príležitosti 95. výročia školy sa zrealizovali ďalšie nasledovné aktivity: o informačný bilboard pred školou o DVD 95 rokov GĽŠ so zoznamami všetkých žiakov, pedagógov, históriou školy, jej úspechmi a bohatou fotogalériou o Socha Ľ. Štúra vo vstupnej hale školy o Výstava starých učebných pomôcok Takí sme boli v hale školy o Články v školskom časopise UNTITLED o Športové súťaže o najaktívnejšiu triedu počas celého roka o Vysielanie Študentskej televízie o Spoločné fotky učiteľov, PK, vedenia školy a triednych kolektívov Školský študentský časopis Untitled na celoštátnej súťaži Štúrovo pero získal cenu za najväčší progres. 28

31 Veľmi úspešne rozvinula svoju prácu Školská študentská rada pod vedením jeho predsedu Mateja Mikliana a koordinátora Mgr. Miroslava Škrinára. Vrcholom ich práce bolo darovanie drevenej sochy Ľudovíta Štúra v životnej veľkosti, ktorá bola slávnostne odhalená v máji 2015 vo vstupnej hale školy. Žiaci samostatne realizovali ďalších 17 aktivít a podujatí, s veľmi dobrou propagáciou a medializáciou. Ďalšie aktivity Školskej študentskej rady: - otvorenie altánku v átriu školy cez projekt KOMPRAX a beseda s Miss SR 2014 september Halloween, Noc v škole v novembri Vianočné Whatever vo vstupnej hale školy december Valentínske podujatia február Deň vďaky učiteľom marec Modelové študentské referendum a komunálne voľby marec Pravidelné fungovanie Študentskej televízie vo vstupnej hale školy - založenie novej Študentskej únie Slovenska na Zvolenskom zámku máj Formal a Neformal deň jún aktivity na Gymnaziáde v júni 2015 a pod. 3. V oblasti rozvoja ľudských zdrojov: Škola zdôrazňuje potrebu celoživotného vzdelávania zamestnancov. Plán kontinuálneho vzdelávania odráža skutočné potreby školy. Učitelia doň zapojení získali kredity za zvýšenie svojho pedagogického majstrovstva ako podklad pre uznanie kreditového príplatku. Zoznam učiteľov s kreditovým príplatkom je zverejnený v zborovni školy. V šk. r. 2014/2015 došlo k ďalšiemu omladeniu pedagogického zboru pribudli 4 noví mladí učitelia. Kvôli zachovaniu kontinuity generácií boli do školských akcií zapájaní aj bývalí pedagogickí zamestnanci. Pre všetkých zamestnancov bolo zorganizované rekondičné podujatie v rekreačnom zariadení EKOMA Zvolen. Pokles počtu žiakov pre školský rok 2015/2016 spôsobil, že sme sa v júni museli rozlúčiť so 7 vyučujúcimi Mgr. Jana Bothárová, PaeDr. Mária Dolinská, Mgr. Adriana Chrienová, PhDr. Michal Imrovič, Mgr. Janette Mrižová, Mgr. Jana Peťková, Mgr. Marta Zacharová. Možnosť odchodu do dôchodku využili traja vyučujúci - Mgr. Jarmila Grácová, Mgr. Gabriela Magulová, PhDr. Oľga Orfánusová. 29

32 4. V oblasti materiálno technického vybavenia školy, starostlivosti o majetok školy a pracovné prostredie v škole: Boli splnené všetky prijaté úlohy. Niektoré ďalšie úlohy boli splnené nad rámec týchto prijatých úloh, pretože súviseli so sťahovaním a využitím časti majetku Gymnázia Mateja Bela. Zvýšili sme znovu technické vybavenie školy a najmä sme svojpomocne zvýšili úroveň pracovného prostredia pre žiakov i zamestnancov. 1. Škola vypracovala, predložila a hlavne získala projekt od EHP a Úradu vlády SR Prispôsobenie sa zmene klímy prevencia pred povodňami a suchom vo výške ,- EUR. V rámci tohto projektu sa zrealizovali záchytné nádrže na dažďovú vodu, dažďové záhrady, vodotrysk, lavičky v átriu školy. Súčasťou projektu bola úprava učebných osnov v prírodovedných predmetoch a geografii a realizácia súťaže na tému Voda a jej podoby pre všetky základné a stredné školy v regióne. Súťaž bola vyhodnotená v júni 2015 a vo vstupnej hale školy sú víťazné práce vystavené. Projekt bude ešte pokračovať výsadbou vzrastlých stromov v areáli školy a zrealizovaním vedeckej konferencie. 2. Do trvalej prevádzky bola uvedená nová kanalizačná sieť a čistička odpadových vôd školy. 3. Boli sprevádzkované nové odborné učebne dokončila sa rekonštrukcia odbornej učebne fyziky - zapojenie nových laboratórnych stolov na elektrické rozvody, vybudovala sa nová interaktívna učebňa a dve nové učebne pre vyučovanie malých skupín z tzv. bytu školníka. 4. Zrekonštruovali sme hygienické zariadenia pre klubovňu Študentského parlamentu. 5. Došlo k čiastočným výmenám pracovných stolov, nábytku a kobercov v kabinetoch za účelom zvýšenia komfortu učiteľov. 6. Boli vymaľované všetky triedy pre nastupujúci prvý ročník 4-ročnej formy štúdia a triedy 8-ročnej formy štúdia. 7. Realizovala sa výmena podláh na schodisku a na chodbe na 1. podlaží. 8. Zakúpili sa ďalšie šatňové skrinky pre žiakov majú ich už všetci žiaci. 9. Žiaci sa zapojili do projektu KOMPRAX a v rámci neho počas prázdnin zrealizovali exteriérovú učebňu s biozáhradkou v átriu. 10. Definitívne sme zbúrali a odstránili materiál z tzv. drevenice na ihrisku. 11. Zrealizovali sme projekt Študentskej televízie. 12. Rozšírili sme skladové priestory školy prebudovaním priestoru CO. PROJEKTY: Škola realizuje niekoľko vlastných projektov, ale súčasne participuje aj na niekoľkých celoštátnych projektoch: 30

33 1. Zapojenie učiteľov a školy do nového projektu NÚCEM OP Vzdelávanie Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania. 2. Zapojenie učiteľov do Národného projektu OP Vzdelávanie realizovanom UIPŠ Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách 3. Projekt FM EHP a Úradu vlády SR Prispôsobenie sa zmene klímy prevencia povodní a sucha vo výške ,- EUR. 4. Projekt Študentského parlamentu KOMPRAX vybudovanie exteriérovej učebne a biozáhradky, zaobstaranie sochy Ľ. Štúra v životnej veľkosti 5. Environmentálny projekt Zelená rota zber separovaného odpadu. 6. Projekt Červené stužky prevencia proti HIV/AIDS 7. Projekt Ligy proti rakovine - Onkologická výchova na SŠ - 5. V oblasti spolupráce so zákonnými zástupcami žiakov, Radou rodičovských združení, Radou školy a Študentskou radou: Realizovali sa 2 celoškolské stretnutia RRZ a jeden konzultačný deň. Ďalej sa uskutočnilo stretnutie s rodičmi budúcich prvákov. Spracovali sme databázu mobilných tel. čísiel a ových adries rodičov žiakov, čím sa vytvorila možnosť priameho informovania rodičov týmito médiami. Rodičia majú prístup na internetovú žiacku knižku a priebežne majú možnosť informovať sa o všetkých aktivitách školy prostredníctvom Uskutočnili sa doplňujúce voľby za rodičov a bol zvolený nový predseda do Rady školy. Spolupráca so Študentskou radou je mimoriadne dobrá a spoločne boli realizované veľmi kvalitné aktivity viď vyššie. Žiaci si zvolili nového predsedu Mateja Mikliana a počas materskej dovolenky Mgr. Veroniky Hamplovej sa stal novým koordinátorom Mgr. Miroslav Škrinár. 6. Plnenie plánu kontrolnej činnosti: Vedenie školy a kompetentní zamestnanci postupovali podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na školský rok 2014/2015. Výsledky kontroly a hospitačnej činnosti sa odrazili v celkovom hodnotení zamestnancov. 31

34 Priama hospitačná činnosť bola vykonávaná riaditeľkou školy, zástupcami riaditeľky školy, vedúcimi predmetových komisií i pedagógmi navzájom najmä v rámci otvorenej hodiny a adaptačného vzdelávania. Sledovalo sa plnenie vytýčených kompetencií podľa plánu kontrolnej činnosti školy. Kontrola pedagogickej dokumentácie sa vykonávala priebežne, týždenne a kvartálne. Kontrola dodržiavania pracovného poriadku a interných predpisov sa vykonávala pravidelne a priebežne. Možno konštatovať, že nedošlo k závažnejším problémom. Kontrola dodržiavania školského poriadku žiakmi a učiteľmi v rámci preventívnych opatrení voči negatívnym prejavom v správaní žiakov pripravili vyučujúci a najmä členovia Komisie na ochranu človeka, zdravia a prírody niekoľko užitočných aktivít. Triedni učitelia dôsledne sledovali problém záškoláctva, čo sa prejavilo aj v hodnotení správania niektorých žiakov a v komplexnom hodnotení žiakov. Celkovo došlo k poklesu priestupkov voči školskému poriadku a tým aj k poklesu udelených výchovných opatrení. V priebehu školského roka boli zrealizované a vyhodnotené plánované previerky a testy kompetencií žiakov v jednotlivých predmetoch. Výsledky boli zverejnené na zasadnutiach predmetových komisií, kde boli prijaté aj adekvátne opatrenia. Nad rámec plánu práce boli vyhodnotené dotazníky na zistenie spokojnosti s priebehom vyučovania a životom na škole, ktoré boli realizované : 1. polrok všetky triedy osemročnej formy štúdia 2. polrok všetky triedy ročníka, všetci učitelia, vedúci PK a vedenie školy Závery z týchto dotazníkov slúžili na vytýčenie nových úloh v Pláne práce 2015/2016. VYKONANÉ EXTERNÉ KONTROLY: 1. Štátna školská inšpekcia Banská Bystrica Kontrola zabezpečenia a priebehu prijímacích skúšok a neboli zistené nedostatky. 2. Kontrola z Úradu vlády a Nórska na projekt Prispôsobenie sa zmenám klímy prevencia povodní a sucha jeseň neboli zistené nedostatky. 3. Okresný úrad Zvolen, odbor krízového riadenia kontrola plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o CO obyvateľstva 11. máj 12. jún 2015 neboli zistené nedostatky. SŤAŽNOSTI: V šk. roku 2014/2015 sme neriešili žiadne oficiálne sťažnosti. SWOT analýza Silné stránky školy - premyslená stratégia realizácie ŠkVP - 4-ročná a 8-ročná forma gymnaziálneho štúdia v jednej škole - možnosť profilácie štúdia od 3. ročníka 4-ročného štúdia a od Slabé stránky školy - chýbajúce učebnice na niektoré predmety - nedostatok skladových priestorov - stereotypné vyučovacie metódy u 32

35 septimy 8-ročného štúdia - vekovo vyvážení, kvalifikovaní a skúsení učitelia - uplatnenie absolventov na VŠ aj v praxi - úspešnosť žiakov na vedomostných súťažiach a olympiádach - riadenie školy a jej kultúra - veľkosť školy a priestorové podmienky - rekonštruovaná škola s vybavením tried novým nábytkom a technikou, estetické prostredie - 19 odborných učební - podpora talentov a záujmového vzdelávania - využívanie IKT na vyučovaní - skúsenosti vedenia školy a učiteľov s prípravou a realizáciou úspešných projektov - projekty medzinárodnej spolupráce - aktívny Študentský parlament - spolupráca s Radou školy a Radou rodičovských združení - tradičné podujatia formujúce imidž školy Príležitosti - spracovanie a predkladanie nových projektov do vyhlásených grantov - realizácia schválených projektov - oživenie záujmu o 8-ročné štúdium na gymnáziu - opätovné otvorenie primy v 8-ročnej forme štúdia - zvýšenie propagácie školy a zvýšenie záujmu verejnosti o dianie v škole - dôsledná realizácia sebahodnotenia školy menšej skupiny pedagógov - nedokonalé využívanie interaktívnych tabúľ na vyučovaní Ohrozenia - demografický pokles populácie, znižujúca sa kvalita pripravenosti na štúdium a pokles motivácie u budúcich prvákov - nedôsledná školská legislatíva - dopady hospodárskej krízy na znižujúci sa rozpočet, ohrozenie vyučovania v menších skupinách, nákup didaktických pomôcok, údržby a opráv, financovania energií - nedostatočné ohodnotenie pedagogickej práce zo strany štátu, a s tým spojená demotivácia učiteľov a odchod mladých perspektívnych pedagógov zo školy 33

36 Vypracovali: PhDr. Eva Chylová, riaditeľka školy Mgr. Jana Hameršmídová, zástupkyňa riaditeľky školy RNDr. Beáta Janoušková, zástupkyňa riaditeľky školy Ing. Jozef Výboh, zástupca riaditeľky školy RNDr. Ivetta Vidová, projektový manažér RNDr. Anna Hobzová, zapisovateľka Rady školy Východiská a podklady: Správa je vypracovaná v zmysle: 1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 3. Koncepcia rozvoja školy na roky Plán práce školy na školský rok 2014/ Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií. 6. Informácie o činnosti Rady školy pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. 7. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2014/

37 ZOZNAM PRÍLOH: PRÍLOHA č. 1 Priemerný prospech podľa jednotlivých tried PRÍLOHA č. 2 Priemerný prospech podľa predmetov PRÍLOHA č. 3 Výkaz k správe o hospodárení za rok 2015 PRÍLOHA č. 4 Prehľad o použití finančných prostriedkov prijatých za vzdelávacie poukazy PRÍLOHA č. 5 Prehľad o čerpaní grantov a finančných prostriedkov získaných od rodičov, právnických alebo fyzických osôb 35

38 PRÍLOHA č.1 Celkový prospech v jednotlivých triedach Trieda Počet žiakov Z toho dievčat Celkový priemer triedy Počet PV Prospeli PVD Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Znížená známka zo správania Stupeň 2 Znížená známka zo správania Stupeň 3 1.A , B , C , D , E , A , B , C , D , E , A , B , C , D , E , A , B , C , D , E , KV A , TE A , SE A , OK A , OK B , SPOLU ,

39 PRÍLOHA č.2 Priemerný prospech podľa predmetov Trieda SPR SLJ ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ OBN MAT INF FYZ CHE BIO GEG UKL TEV 1.A 2,23 1,87 1,79 2,25 1,77 2,13 2,71 1,94 2,35 2,45 1,84 2,23 1,19 1,03 1.B 1,76 1,70 2,00 1,13 1,35 1,67 2,18 1,33 2,27 2,48 1,64 1,88 1,12 1,00 1.C 1,44 1,75 1,91 1,56 2,19 1,28 1,53 2,09 1,44 1,94 1,03 1,00 1.D 1,65 1,53 1,62 1,29 2,06 1,32 2,26 2,21 1,71 1,97 1,00 1,00 1.E 1,79 1,70 1,41 1,40 1,45 2,18 1,21 2,36 2,12 1,76 2,15 1,09 1,00 2.A 2,11 2,05 1,91 2,38 1,95 2,53 1,37 2,37 2,53 2,47 2,05 1,00 1,12 2.B 1,96 2,18 1,33 1,88 1,46 1,18 2,32 1,64 2,36 2,54 2,07 1,75 1,00 1,00 2.C 1,54 1,96 1,64 1,67 1,38 1,04 1,92 1,46 2,00 2,04 1,50 1,46 1,00 1,04 2.D 1,52 2,00 1,96 1,48 1,04 2,60 1,40 2,12 2,32 1,76 1,56 1,00 1,00 2.E 1,94 2,06 1,76 1,35 1,18 2,53 1,53 1,88 2,24 1,88 1,71 1,00 1,18 3.A 2,04 1,77 2,07 2,00 1,67 1,52 1,52 2,57 1,48 1,91 1,52 1,74 1,61 1,09 3.B 1,66 1,86 1,68 1,29 1,71 1,72 1,10 2,03 1,21 1,66 1,55 1,48 1,62 1,00 3.C 2,04 2,12 2,12 1,54 1,12 1,88 1,50 1,92 1,81 2,04 1,96 1,12 3.D 1,93 2,14 1,89 1,89 1,50 2,25 1,43 2,61 1,86 1,75 2,18 1,08 3.E 1,81 2,07 1,85 1,52 1,37 2,56 1,26 2,11 1,85 1,37 1,70 1,05 4.A 1,00 2,64 2,54 2,81 2,25 2,50 1,39 1,14 1,00 1,00 4.B 1,07 1,82 2,05 1,81 1,67 1,30 1,07 1,00 1,00 4.C 1,00 2,07 1,86 2,60 1,57 1,56 1,11 1,00 1,04 4.D 1,03 2,32 2,32 1,96 1,32 1,00 1,08 4.E 1,00 2,11 1,61 1,79 1,50 1,54 1,00 1,12 TE A 1,64 2,05 2,23 2,00 2,27 1,91 1,59 1,41 2,05 1,00 KV A 1,47 1,47 2,00 1,50 1,80 1,00 1,87 1,47 1,73 1,20 1,47 1,00 SE A 2,00 1,63 2,56 1,40 1,67 1,50 1,17 2,17 1,58 1,46 1,63 1,54 1,63 1,25 1,04 OK A 1,00 2,33 2,83 1 2,09 2,5 2 2,72 2,28 1,00 OK B 1,00 1,89 2,42 2,27 1,33 1,5 1,16 2,37 1,26 1,00 SPOLU 1,01 1,91 1,98 1,96 1,66 1,79 1,62 1,27 2,30 1,42 2,00 2,03 1,70 1,83 1,04 1,04

40 1 z 3 Príloha č.3 Právny subjekt IČO: Názov: Gymnázium Ľudovíta Štúra Sídlo: Hronská 1467/3, Okres: Zvolen Kraj: banskobystrický PROTOKOL PRÁVNEHO/NEPRÁVNEHO SUBJEKTU Výkaz k správe o hospodárení za rok 2014 (podľa 7 odst. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.) ID protokolu: RCSRZZOQGN Dátum:

41 2 z 3 ID protokolu: RCSRZZOQGN UKAZOVATEĽ Číslo Presun z riadka roku 2013 Zdroje Zdroje 2014 Celkové zdroje 2014 spolu (KV+BV) Čerpanie kapitálové výdavky (KV) bežné výdavky (BV) MZDY spolu NEVYČERPANÉ finančné prostriedky BEŽNÉ POISTNÉ TRANSFERY vrátené do z toho presun jednotlivcom spolu štátneho do roku 2015 rozpočtu A1 A2 A=A1+A2 B=B1+B2 B1 B2=C+D+E+F C D E N=A-B O P ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR a MV SR spolu ( 2 ods. 1 písm. a), 2 ods. 2 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, normatívne - súčet r. 005, mzdy a poistné prevádzka nenormatívne - súčet r. ( ) odchodné ( 7 ods. 15 písm. a) zákona*) na dopravu žiakov ( 4a ods. 2 písm. a)zákona*) na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním ( 4a ods. 2 písm. b) zákona*) za mimoriadne výsledky žiakov ( 4b zákona*) riešenie havarijných situácií ( 4c zákona*) rozvojové projekty ( 4d zákona*) 013 vzdelávacie poukazy ( 7 ods. 8 zákona*) príspevok na výchovu a vzdelávanie ( 6 b zákona*) sociálne znevýhodnené prostredie ( 4 e zákona*) vakcíny ( 7 ods. 15 písm. b) zákona*) Kapitálové výdavky - súčet r nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, výstavba, prístavba, modernizácia a rekonštrukcia školských objektov ( 7 ods. 10 zákona*) riešenie havarijných situácií ( 4c zákona*) rozvojové projekty ( 4d zákona*) Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl ( 2 ods. 1 písm. b), 2 ods. 2 písm. d) zákona*) Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces ( 2 ods. 1 písm. c), 2 ods. 2 písm. b) zákona*) Zisk z podnikateľskej činnosti ( 2 ods. 1 písm. d), 2 ods. 2 písm. c) zákona*) Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach ( 2 ods. 1 písm. e) zákona*) Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie ( 2 ods písm. f), 2 ods. 2 písm. e) zákona*) Príspevky a dary ( 2 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. g) zákona*) Iné zdroje podľa osobitného predpisu ( 2 ods. 1 písm. i) a ods. 2 písm. h) zákona*) Príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov ( 2 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. f) zákona*) *Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov

42 3 z 3 ID protokolu: RCSRZZOQGN UKAZOVATEĽ Energie, PREVÁDZKA Cestovné voda a Číslo spolu náhrady komunikácie riadka F=G+H+I+J+ K+L+M Materiál Dopravné Údržba Nájomné za prenájom Služby Z prevádzky (stĺpca F) Výdavky na teplo Výdavky na výchovnovzdelávací proces zo stĺpcov C, D, F Výdavky na ďalšie vzdel. ped. zam. G H I J K L M T U U1 ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR a MV SR spolu ( 2 ods. 1 písm. a), 2 ods. 2 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, normatívne - súčet r. 005, mzdy a poistné prevádzka nenormatívne - súčet r. ( ) odchodné ( 7 ods. 15 písm. a) zákona*) 008 na dopravu žiakov ( 4a ods. 2 písm. a)zákona*) 009 na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním ( 4a ods. 2 písm. b) zákona*) 010 za mimoriadne výsledky žiakov ( 4b zákona*) riešenie havarijných situácií ( 4c zákona*) rozvojové projekty ( 4d zákona*) 013 vzdelávacie poukazy ( 7 ods. 8 zákona*) príspevok na výchovu a vzdelávanie ( 6 b zákona*) sociálne znevýhodnené prostredie ( 4 e zákona*) vakcíny ( 7 ods. 15 písm. b) zákona*) 101 Kapitálové výdavky - súčet r nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, výstavba, prístavba, modernizácia a rekonštrukcia školských objektov ( 7 ods. 10 zákona*) riešenie havarijných situácií ( 4c zákona*) 017 rozvojové projekty ( 4d zákona*) 018 Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl ( 2 ods. 1 písm. b), 2 ods. 2 písm. d) zákona*) Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces ( 2 ods. 1 písm. c), 2 ods. 2 písm. b) zákona*) Zisk z podnikateľskej činnosti ( 2 ods. 1 písm. d), 2 ods. 2 písm. c) zákona*) Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach ( 2 ods. 1 písm. e) zákona*) Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie ( 2 ods. 1 písm. f), 2 ods. 2 písm. e) zákona*) Príspevky a dary ( 2 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. g) zákona*) Iné zdroje podľa osobitného predpisu ( 2 ods. 1 písm. i) a ods. 2 písm. h) zákona*) Príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov ( 2 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. f) zákona*) *Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov Hospodársky výsledok Číslo riadka Zisk (+) Strata (-) Hospodársky výsledok (len pri príspevkovej organizácii a neštátnom subjekte) v eurách A B ID protokolu: RCSRZZOQGN Zostavil: Dolná Jaroslava Telefón: V: Zvolen Dňa: Podpis a pečiatka:

43 PRÍLOHA č. 4 Prehľad o použití finančných prostriedkov prijatých za vzdelávacie poukazy v šk. roku 2014/2015 položka popis príjmy výdaje Dotácia Príjem dotácie na prevádzku krúžkov ,00 Prevádzka Knihy na krúžok Španielčina pre začiatočníkov 20,77 Prevádzka Karimatky na krúžok Jóga 210,00 Prevádzka Tlač študentského časopisu 60,00 Prevádzka Zdravotnícky materiál, na Zdravotnícky krúžok 100,37 Odmeny za vedenie krúžkov Odmeny za vedenie krúžkov 2 810,00 Odvody Odvody 982,09 Prevádzka Spotrebný a kancelársky materiál na krúžky 165,55 Prevádzka Florbalove príslušenstvo 627,29 Prevádzka materiál na krúžok Joga - Veselá 68,45 Prevádzka Prevádzkový materiál na krúžok Umenie tvoriť 15,87 Prevádzka Tlač študentského časopisu 50,00 Prevádzka Prevádzkový materiál na krúžok Umenie tvoriť 39,82 Prevádzka Učebná pomôcka na krúžok Vizuálne programovanie- snímač čiarových kódov 144,96 Prevádzka Učebné pomôcky 138,34 Prevádzka Digitálne váhy na krúžok Zaujímavá chémia 157,49 Dotácia Príjem dotácie na prevádzku krúžkov ,00 Prevádzka Učebné pomôcky na matematické krúžky 185,90 Prevádzka Prevádzkový materiál na krúžok Muzikál 53,00 Prevádzka Florbalove príslušenstvo na krúžok Florbal 487,70 Prevádzka Zdravotnícky materiál na Zdravotnícky krúžok 100,26 Prevádzka Knihy na krúžok Jóga 100,00 Odmeny za vedenie krúžkov Odmeny za vedenie krúžkov ,00 Odvody Odvody 857,61 Odmeny za vedenie Odmeny za vedenie krúžkov ,00

44 krúžkov 2015 Odvody Odvody 293,94 Prevádzka Materiál na krúžok umenie tvoriť 18,64 Prevádzka Materiál na krúžok Muzikál 52,68 Odmeny za vedenie krúžkov Odmeny za vedenie krúžkov ,00 Odvody Odvody 587,05 Prevádzka Zdravotnícky materiál na Zdravotnícky krúžok 97,58 Prevádzka Prevádzkový materiál na Onkologický krúžok 49,99 Prevádzka Učebná pomôcka na krúžok Vizuálne programovanie - Rasberi PI 150,48 Prevádzka Spracovanie CD z predstavenia krúžku Muzikál 150,00 Prevádzka Tričká na zdravotnícky krúžok 210,34 Prevádzka Tlač študentského časopisu 100,00 Prevádzka Prevádzkový materiál na krúžok Zaujímavá chémia 38,83

45 PRÍLOHA č. 5 Prehľad o čerpaní grantov a finančných prostriedkov získaných od rodičov, právnických alebo fyzických osôb Pohyb na darovacom účte v školskom roku 2014/2015 Dátum Druh pohybu Príjem v EUR Výdaj v EUR Zostatok v EUR Zostatok na darovacom účte k , Finančný dar za 1. Miesto v súťaži Briliantt 2015 od Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700, Zostatok na darovacom účte ,15 Zostatok na darovacom účte k ,15