Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 VIII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno th International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno 2011 Kategorie JUNIOR, JUNIOR Category, 30 th April 1 st May 2011

2 Asociace Interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno Association of the Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno pořádá organizes the VIII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno th International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno 2011 hlavní spolupořadatel main co-organizer Konzervatoř Brno Brno Conservatory další spolupořadatelé other co-organizers Vysoká škola múzických umení v Bratislave Academy of Music and Dramatic Arts in Bratislava Zdzisław Stolarczyk, Akademia Muzyczna v Krakově Zdzisław Stolarczyk, Academy of Music in Kraków Gusztáv Höna, Akademie Ference Liszta v Budapešti Gusztáv Höna, Liszt Ferenc Academy of Music in Budapest

3 Záštitu nad soutěží převzali The patronage of the competition has been undertaken by JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky JUDr. Pavel Rychetský, President of the Constitutional Court of the Czech Republic Ing. Jana Bohuňovská, náměstkyně primátora Statutárního města Brna Ing. Jana Bohuňovská, Deputy Major of the City of Brno Mgr. Libor Šťástka, starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka, Mayor of the Distric Brno-center Organizační výbor soutěže The Preparatory Committee of the Competition Předseda Chairman: prof. MgA. Jindřich Petráš 1. místopředseda 1 st Vice-chairman: Mgr.art. Pavel Bureš 2. místopředseda 2 nd Vice-chairman: Mgr. Ivo Navrátil Členové Members: Mgr. Josef Cecava Mgr. František Jeřábek Mgr. Tomáš Kopecký Manažer Manager: Bc. et BcA. Jonáš Harman Garanti nástrojových skupin: The supervisors of the instrumental sections: lesní roh French horn: trubka Trumpet: trombon Trombone: tuba Tuba: Sekretariát soutěže: Secretary of the competition: Mgr. Tomáš Kopecký Mgr. Vojtěch Novotný Mgr. Ivo Navrátil Mgr.art. Pavel Bureš Anna Šotolová Alena Vahalíková Olga Voldánová

4 Vážení a milí přátelé, je mi ctí a potěšením přivítat vás zde v moravské metropoli na půdě brněnské konzervatoře, při dalším ročníku mezinárodní soutěže žesťových nástrojů. Letošní ročník je výjimečný, a to hned ze dvou důvodů. Velký zájem o Juniorku v minulém ročníku nás vedl k termínovému oddělení obou soutěží s cílem vytvořit této soutěži mladých umělců větší časový prostor. Dále jsme ji po vzoru Velké soutěže rozšířili o účastníky ze států visegrádské čtyřky, a proto se mohou zúčastnit kandidáti také z Polska, Maďarska a Slovenska. Soutěž JUNIOR je tedy od letošního ročníku mezinárodní. Velice bych si přál, aby toto mezinárodní soutěžní setkání bylo také akcí, kde se navazují nová přátelství a vytváří se kontakty nejen mezi hráči, ale i s výrobci a prodejci hudebních nástrojů, kteří budou vystavovat své nástroje během soutěže, a kteří naši soutěž podporují. Závěrem chci poděkovat všem přihlášeným kandidátům, jejich rodičům, pedagogům a korepetitorům za přípravu a účast na této soutěži, protože bez vaší vynikající práce a podpory by se soutěž nemohla uskutečnit. Přeji všem soutěžícím pevné nervy, dobrý nátisk a co nejlepší umístění. prof. MgA. Jindřich Petráš předseda Asociace interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno

5 Ladies and gentlemen, It has been a great pleasure for me to welcome you at the next competition of the brass instruments here in the heart of Moravia in Brno Conservatory. This year is special because of two reasons. The enormous interest in the JUNIOR category in the last competition led us to split both the competitions and therefore, enlarge the time space for the young players. Further, inspired by the Big Competition, it has been extended to the competitors from the states of the Visegrad Four and so the candidates from Poland, Hungary and Slovakia can participate too. The competition JUNIOR has become starting this year also international. I would really like, if this international competition became also an event of making new friendships and contacts, not only among the players, but also with the producers and distributors of musical instruments, who exhibit their pieces during the competition and support it as well. Finally I would like to thank all the registered candidates, their parents and accompanists for their preparation and participation in this competition, because the competition could not be realized without your excellent work and support. I wish all the competitors nerve, good embouchure and the best possible prize. Prof. MgA. Jindřich Petráš Chairman of the Association of the Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno Po dvou letech se na naší škole opět koná soutěž, která je důležitou součástí života mladých umělců a středobodem jejich snah. Soutěž, která posouvá začínající hráče na žesťové nástroje vpřed v jejich usilování a přispívá k tomu, aby nejlepší z nich započali svou úspěšnou profesionální kariéru třeba právě na brněnské konzervatoři. Přeji všem účastníkům i jejich pedagogům mnoho úspěchů v soutěži! MgA. Pavel Maňásek ředitel Konzervatoře Brno After two years, there has been again a competition, which is important part of young players life and centre of interest of their endeavor. The competition, which pushes the young brass players further in their aspiration, contributes to the fact that the best can start their successful professional career. I wish all the competitors and their teachers good luck in the competition! MgA. Pavel Maňásek Director of the Brno Conservatory

6 Čestné předsednictvo soutěže Honorary Bord of the Competition Mgr. Pavel Göpfert Vlastimil Jiráček Čestný předseda Asociace interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno Honorary President of the Association of the Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno výroba a oprava žesťových nástrojů Brass Instruments Manufacture and Repairing Ing. Martin Lachký Josef Lídl, spol. s r. o. Josef Lídl Ltd. MgA. Pavel Maňásek MgA. David Mareček, Ph.D. prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. Mgr. Libor Novotný MUDr. Daniel Rychnovský Mgr. Bohuš Zoubek ředitel Konzervatoře Brno Director of the Brno Conservatory ředitel České filharmonie Chief Executive of the Czech Philharmonic Orchestra rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Rector of the Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno prodej hudebních nástrojů Clarina Music Clarina Music sale of musical instruments člen Zastupitelstva města Brna Member of the Municipal council of the City of Brno emeritní ředitel Filharmonie Brno Honorary Director of the Brno Philharmonic

7 Soutěžní podmínky Competition terms VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ OBORY A TERMÍN VIII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno 2011 se uskuteční v kategoriích JUNIOR v době od 30. dubna do 1. května 2011 v Brně v oborech lesní roh, trubka, tenor (baryton), trombon a tuba. PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI Soutěž je určena pro umělce z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska (kteří mají v jednom ze jmenovaných států trvalé bydliště, nebo v něm studují, nebo mají národnost jednoho ze jmenovaných států). Soutěž je rozdělena do těchto kategorií: kategorie JUNIOR A (narozeni a mladší), kategorie JUNIOR B (narozeni mezi a včetně). SOUTĚŽNÍ POPLATEK Soutěžní poplatek činí 350,- Kč za jednoho účastníka. UBYTOVÁNÍ Veškeré cestovní a případné pobytové výlohy si účastníci hradí sami. Pořadatel může zajistit účastníkům, popř. jejich doprovodu, ubytování (jednu nebo dvě noci, cena 400,- Kč za osobu a noc). Požadavek na ubytování je nutné zadat v elektronické přihlášce. Objednaná služba se hradí současně se soutěžním poplatkem. SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR PRO VŠECHNY KATEGORIE Soutěž proběhne kategoriích JUNIOR A i JUNIOR B v každém oboru jako jednokolová. Soutěžní repertoár, který účastník uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Hra zpaměti není podmínkou soutěže. Účastníci vystoupí na soutěži se svým klavíristou, který si však musí veškeré cestovní a pobytové výlohy hradit sám. Účastníci budou soutěžit v abecedním pořadí dle příjmení. Soutěžní vystoupení jsou ve všech kategoriích i kolech veřejná. Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

8 Případné rozhlasové či televizní přenosy a záznamy soutěžních vystoupení jsou k dispozici pořadateli a slouží k propagaci soutěže. Porota může udělit tyto ceny: 1. cena, 2. cena, 3. cena, Čestné uznání I. stupně, Čestné uznání II. stupně. Nositelé 1., 2. a 3. ceny získávají titul laureát soutěže. Účastník s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii (JUNIOR A a JUNIOR B) obdrží titul Absolutní vítěz kategorie. KATEGORIE JUNIOR A Účastník si připraví libovolný repertoár v délce trvání 3 5 minut. KATEGORIE JUNIOR B Účastník si připraví libovolný repertoár v délce trvání 4 5 minut. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tyto soutěžní podmínky byly vypsány v souladu se Soutěžním řádem Asociace interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno ze dne 31. května Tyto soutěžní podmínky jsou vydávány v jazyce českém a anglickém. V případě sporu platí jako autentický text český. GENERAL PROVISIONS DISCIPLINES AND DATES VIII. International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno 2011 will takes place in the JUNIOR categories from 30 th April to 1 st May 2011 in Brno in the instruments French horn, trumpet, trombone, euphonium and tuba. CONDITIONS FOR PARTICIPATING The competition is for the musicians from the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary (who are residents or are students or are of the nationality of one of these states). The competition is divided into these categories: JUNIOR A Category (born on and younger), JUNIOR B Category (born between and inclusive). COMPETITION FEE Competition fee is 350 CZK for each participant. ACCOMMODATION All travel expenses and accommodation expenses are paid by the competitors themselves. The competition organizer can organize the accommodation for the competitors and for their teacher or accompanists (one or two nights, 400 CZK for person and night). The competitor have to ask the accomodation in the application form. Accommodation must be paid together with the competition fee.

9 COMPETITION REPERTOIRE FOR ALL CATEGORIES Both the categories JUNIOR A and JUNIOR B of each discipline have only one round. The repertoire written in the application form is considered as mandatory and it is not possible to change it. The competitors of category JUNIOR do not have to play from memory. (It is not mandatory to play by heart.) The competitors will play with their own accompanist who has to pay his/her travel expenses and accommodation expenses on their own. The competitors will compete according to the alphabetical order of their surname. All rounds of each category are public. The production from a printed and edited music material on public is not in concordance with the law about the copyright law and the interpret takes all the responsibility and possible sanctions on his/her own. Possible television or radio broadcasts and recordings of the competition performances are at disposition to the competition organizer and serve to the competition publicity. The jury can give these awards: 1 st prize, 2 nd prize, 3 rd prize, Honorable mention 1 st grade, Honorable mention 2 nd grade. The winner of each category (JUNIOR A and JUNIOR B) who will have the highest score will be awarded The Absolute Winner of Category. JUNIOR A CATEGORY The competitor will play the repertoire on his/her own choice, duration of which 3-5 minutes. JUNIOR B CATEGORY The competitor will play the repertoire on his/her own choice, duration of which 4-5 minutes. FINAL PROVISIONS This competition terms have been written in concordance with the Competition Rules of the Asociace interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno from the 31 st May This competition terms are published in Czech and English language. In case of a struggle the Czech text is considered as the authentic text.

10 Ceny Prizes Porota může udělit tyto ceny: 1. cena, 2. cena, 3. cena, Čestné uznání I. stupně, Čestné uznání II. stupně. Účastník s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii (JUNIOR A a JUNIOR B) obdrží titul Absolutní vítěz kategorie. The jury can give these awards: 1 st prize, 2 nd prize, 3 rd prize, Honorable mention 1 st grade, Honorable mention 2 nd grade. The winner of each category (JUNIOR A and JUNIOR B) who will have the highest score will be awarded The Absolute Winner of Category. Kategorie JUNIOR A JUNIOR A Category 1. cena 400 Kč, 2. cena 300 Kč, 3. cena 200 Kč 1 st prize 400 CZK, 2 nd prize 300 CZK, 3 rd prize 200 CZK Kategorie JUNIOR B JUNIOR B Category 1. cena 500 Kč, 2. cena 400 Kč, 3. cena 300 Kč 1 st prize 500 CZK, 2 nd prize 400 CZK, 3 rd prize 300 CZK Tyto ceny existují díky grantu, který Asociace na soutěž získala z Mezinárodního Visegradského Fondu. These prizes exist thanks to the grant which the Association won from the International Visegrad Fund.

11 Porota Jury Pořadatel jmenoval jednu porotu v počtu 11 členů, která je pro všechny obory stejná. Každý obor a každou kategorii bude porota posuzovat samostatně. The organizer has named one jury including 11 members, which remains the same for each instrument. Each category and instrument will be classified separately. Kategorie JUNIOR A JUNIOR A Category Předseda Chairman: Členové Members: Tajemník Secretary: Gusztáv Höna Zdzisław Stolarczyk Josef Pavlíček Vladimír Weber Josef Cecava Bedřich Tylšar Tomáš Kopecký Jindřich Petráš Pavel Bureš Rudolf Beran Petr Janda Olga Voldánová Václav Švaňhal Kategorie JUNIOR B JUNIOR B Category Předseda Chairman: Členové Members: Tajemník Secretary: Gusztáv Höna Zdzisław Stolarczyk Josef Pavlíček Vladimír Weber Vladimír Češek Bedřich Tylšar Tomáš Kopecký Jindřich Petráš Pavel Bureš Rudolf Beran František Jeřábek Olga Voldánová Václav Švaňhal

12 Program Programme Sobota, Soutěž kategorie JUNIOR A Saturday, 30 th April 2011 Competition of the JUNIOR A Category od 8.00 registrace soutěžících místnost č. 15 from 8:00 registration of the competitors room No zasedání poroty 8:45 meeting of the jury 9.20 slavnostní zahájení soutěže koncertní sál 9:20 opening ceremony of the competition Concert hall soutěž v oboru hra na trubku koncertní sál 9:30 12:15 competition Trumpet Concert hall vyhlášení výsledků soutěže obor hra na trubku koncertní sál 13:00 results trumpet Concert hall soutěž v oboru hra na lesní roh koncertní sál 14:00 15:30 competition French horn Concert hall vyhlášení výsledků soutěže obor hra na lesní roh koncertní sál 16:00 results French horn Concert hall soutěž v oboru hra na trombon, tenor a tubu koncertní sál 17:00 18:30 competition Trombone, Euphonium, Tuba Concert hall vyhlášení výsledků obor hra na trombon, tenor a tubu koncertní sál 19:00 results Trombone, Euphonium, Tuba Concert hall Neděle, Soutěž kategorie JUNIOR B Sunday, 1 st May 2011 Competition of the JUNIOR B Category od 8.00 registrace soutěžících místnost č. 15 from 8:00 registration of the competitors room No zasedání poroty 8:45 meeting of the jury 9.20 slavnostní zahájení soutěže koncertní sál 9:20 opening ceremony of the competition Concert hall soutěž v oboru hra na trubku koncertní sál 9:30 11:00 competition Trumpet Concert hall vyhlášení výsledků soutěže obor hra na trubku koncertní sál 11:45 results trumpet Concert hall soutěž v oboru hra na lesní roh koncertní sál 12:30 13:45 competition French horn Concert hall

13 14.30 vyhlášení výsledků soutěže obor hra na lesní roh koncertní sál 14:30 results French horn Concert hall soutěž v oboru hra na trombon, tenor a tubu koncertní sál 15:15 16:15 competition Trombone, Euphonium, Tuba Concert hall vyhlášení výsledků obor hra na trombon tenor a tubu koncertní sál 17:00 results Trombone, Euphonium, Tuba Concert hall Registrace účastníků soutěže bude probíhat od 8.00 hodin po celý soutěžní den. Účastník je povinen se zaregistrovat nejpozději 30 minut před začátkem soutěže v každém oboru. The registration of competitors starts every day at 8.00 a.m. and will be during whole the day. Each competitor has to sign there at least 30 minutes before the beginning of competition in each instrument section. Po oba dva dny konání soutěže se v prostorách Konzervatoře Brno konají výstavy výrobců a prodejců hudebních nástrojů a příslušenství. During both days of the competition take place in the area of Brno Conservatory exhibitions of manufacturers and retailers of musical instruments and accessories.

14 Seznam soutěžících List of the competitors Účastníci soutěží v abecedním pořadí dle příjmení. The competitors will compete according to the alphabetical order of their surname. Kategorie JUNIOR A sobota, JUNIOR A Category Saturday, 30 th April 2011 Trubka Trumpet Karel Beránek (CZ) ZUŠ Antonína Doležala, Brno vyučující: Bohumír Kameník klavírní spolupráce: Beata Klimešová Paweł Brusiło (PL) Szkoła Muzyczna I i II st. im. Oskara Kolberga teacher: Andrzej Prokopowicz piano accompaniment: Anna Mendonca Patrik Cupal (CZ) ZUŠ Ořechov u Brna vyučující: Mgr. Petr Křivánek klavírní spolupráce: Mgr. Magdalena Slaná, Ph.D. David Češka (CZ) ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice u Tišnova vyučující: Tomáš Prokop klavírní spolupráce: Jiří Jaroš Adrian Górczewski (PL) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie teacher: Krzysztof Lityński piano accompaniment: Piotr Cłapiński Szymon Gwóźdź (PL) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie teacher: Krzysztof Lityński piano accompaniment: Piotr Cłapiński B. Kameník: Gruzínský tanec (Presto, Lento) J. Morgan: Legenda J. Ed. Barat: Orientale H. Komprath: Z pěti epizod pro jazzovou trubku" (I., II. a III. věta) M. Krčma: Malá sonatina (3. část) H. A. VanderCook: Sírius H. Panowka: Wokaliza D. Court: Olympus L. Bernstein: Rondo for Lifey

15 Vilém Hofbauer (CZ) ZUŠ Jihlava vyučující: Walter Hofbauer klavírní spolupráce: Mgr. Miroslava Trnková Jaroslav Hutla (CZ) ZUŠ Přelouč vyučující: David Strupů klavírní spolupráce: Bc. Petra Komínová Jáchym Chalupa (CZ) ZUŠ Jižní Město, Praha vyučující: Jiří Pohnán klavírní spolupráce: Barbara Kürstenová Marek Jinek (CZ) ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem vyučující: Štěpán Husák klavírní spolupráce: Markéta Černá Jakub Jóźwiak (PL) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole teacher: Krzysztof Lityński piano accompaniment: Piotr Cłapiński Adam Kolář (CZ) ZUŠ Tišnov vyučující: Mgr. Josef Cecava klavírní spolupráce: Ladislav Havlík Václav Košťál (CZ) ZUŠ Přelouč vyučující: Michal Chmelař klavírní spolupráce: Petra Komínová Petr Košťál (CZ) ZUŠ Jedovnice vyučující: Jaroslav Jiráček klavírní spolupráce: Kateřina Javorská Tomáš Kubeček (CZ) ZUŠ Police n. Metují vyučující: Lenka Němcová klavírní spolupráce: Karolina Sorokinová A. Chailleux: Morceau de Concours G. F. Händel: Sonata F Dur op. 1 (Larghetto, Allegro) J. Clarke: Rondeau J. Clarke: Menuett M. Krčma: Idylka A. Vaigl: Polka M. Glinka: Romance H. A. VanderCook: Centaurus W. Szczełokow: Mały marsz V. Rebikov: Píseň M. Krasev: Píseň P. Baldassari: Sonata (Allegro, Grave) W. A. Mozart: Sonatina E. Hradecký: Vzpomínka V. Hausmann: Alla Tedesca G. Bohm: Rigaudon M. Charpentier: Prelude

16 Antonín Lavička (CZ) ZUŠ Tišnov vyučující: Mgr.Josef Cecava klavírní spolupráce: Ladislav Havlík David Mader (CZ) ZUŠ Tišnov vyučující: Mgr.Josef Cecava klavírní spolupráce: Ladislav Havlík Dániel Magyar (HU) Art School of Kistelek teacher: Gergely Kalmár piano accompaniment: Lívia Horváth Tadeáš Navrátil (CZ) ZUŠ Bohuslava Martinů Polička vyučující: Miroslav Jindra klavírní spolupráce: Iva Komárková David Neumann (CZ) ZUŠ Červený Kostelec vyučující: Miloš Meier klavírní spolupráce: Jitka Štěrbáková Vlastimil Pavelka (CZ) ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem vyučující: Štěpán Husák klavírní spolupráce: Markéta Černá Ladislav Pavluš (CZ) ZUŠ Kyjov vyučující: Miloslav Procházka klavírní spolupráce: Věra Meislová Marek Řihák (CZ) ZUŠ Iši Krejčího Olomouc vyučující: Vladimír Vavruša klavírní spolupráce: Andrea Vavrušková Ondřej Špaček (CZ) ZUŠ Tišnov vyučující: Mgr. Josef Cecava klavírní spolupráce: Ladislav Havlík Dániel Török (HU) Móra Ferenc Ált. Isk. és AMI teacher: József Török piano accompaniment: Szentiné Princz Anita G. F. Händel: Ouverture D. Roger: Premiere concert V. Rebikov: Píseň M. Krasev: Píseň H. Joachim Krumpfer: Drei Variationen über ein Lied von C. Ph. E. Bach V. Ščelokov: Povídka W. A. Mozart: Sonatina V. Sčelokov: Koncert pro trubku M. Krčma: Idylka A. Vaigl: Malá sonatina (I. věta) V. Ščelokov: Povídka R. Clerisse: Andante a Allegro C. Ph. E. Bach: Píseň s variacemi 2 písně W. A. Mozart: Tema con Variazione G. F. Händel: Sonata In F (III. IV. movement)

17 Filip Zoltowski (PL) Panstwowa Szkola Muzyczna I stopnia im. F. Chopina teacher: Grzegorz Szczyrba piano accompaniment: Zenon Dabek Šimon Ženíšek (CZ) Gymnázium Jana Nerudy; ZUŠ Na Popelce, Praha vyučující: Svatopluk Zaal, Lubomír Kovařík klavírní spolupráce: Eva Hutyrová Holl László (HU) Weiner Leó teacher: Kis András piano accompaniment: Lénárt Igora F. Chopin: Etiuda E Dur Zh. Metallidi: Concerto p.i G. F. Händel: Bourrée II J. Clarke: Menuet G. F. Händel: March W. Popp: Russisches Zigeunerlied Lesní roh French horn Lenka Adamčíková (CZ) ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku vyučující: Mgr. Libor Richter klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková Doubravka Čápová (CZ) ZUŠ Police nad Metují vyučující: Josef Fiala klavírní spolupráce: Karolina Sorokinová Martin Čepica (CZ) ZUŠ Harmonie Zlín vyučující: MgA. Milan Kubát klavírní spolupráce: Monika Sieglová Ákos Farkas (HU) Elementary Art School of Csengele teacher: Zoltán Czirok piano accompaniment: Lívia Horváth Éva Lilla Fröschl (HU) Szent István Király Musik School teacher: Zoltán Varga piano accompaniment: Anita Princz Szentiné Martin Haičman (CZ) ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno vyučující: Olga Voldánová klavírní spolupráce: Lenka Kurcová anonym: Tanec C. Alan: Ancient Towers M. Hannickel: Shadows of the past M. Champentier: Prelude J. Bertier: Allegro moderato anonym: Německý tanec anonym: Tanec J. B. Lully: Píseň J. D. Škroup: Koncert B Dur A. Vivaldi: Largo G. F. Händel: Bourrée O. Tvrdý: Idyla B. Bouda: 6 instruktivních skladeb pro lesní roh a klavír (I. a III. část)

18 Nikola Heřmánková (CZ) ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku vyučující: Mgr. Libor Richter klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková Markéta Jirmannová (CZ) ZUŠ Police nad Metují vyučující: Lenka Němcová klavírní spolupráce: Karolina Sorokinová Kryštof Koska (CZ) ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín vyučující: Jonáš Harman klavírní spolupráce: Helena Mižičová Kryštof Kozumplík (CZ) ZUŠ Harmonie Zlín vyučující: MgA. Milan Kubát klavírní spolupráce: Monika Sieglová Diana Kubánková (CZ) ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku vyučující: Mgr. Libor Richter klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková Zuzana Meierová (CZ) ZUŠ Hronov vyučující: Miloš Meier klavírní spolupráce: Jitka Štěrbáková Szymon Pelc (PL) Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka teacher: Jerzy Ślęzak piano accompaniment: Zenon Dąbek Kateřina Soukupová (CZ) ZUŠ Přelouč vyučující: Michal Chmelař klavírní spolupráce: Petra Lojínová Petr Šprta (CZ) ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno vyučující: Olga Voldánová klavírní spolupráce: Lenka Kurcová Eliška Zelenková (CZ) ZUŠ Sezimovo Ústí vyučující: Šárka Kvičínská klavírní spolupráce: Ivana Zelenková J. Kofroň: Pohádka P. Basler: Hills of Arirang J. Williams: Double trouble V. Hausmann: Alla Tedesca J. Brahms / J. Ployhar: Academic Overture E. Bozza: En Irlande J. I. Linek: Intráda R. Schumann: Píseň L. v. Beethoven: Německý tanec J. S. Bach: Arie c moll J. I. Linek: Intráda M. Hannickel: Shadows of the past T. Johnson: Evening shadows C. Saint-Saëns: Romance pro lesní roh M. A. Sauvignet: Greensleeves J. Naulais:... Au fond des bois Z. Šesták: Concertino J. S. Bach: Arie c moll B. Marcello: Sonáta (II. věta) G. F. Händel: Melodie z oratoria Juda Makabejský traditional (arr. L. Conley): Aura Lee anonym: Tanec

19 Trombon Trombone Adam Křeček (CZ) Gymnázium Jana Nerudy vyučující: Josef Šimek klavírní spolupráce: Eva Hutyrová Eryk Mencner (PL) Państwowa Szkoła Muzyczna I-stopnia w Żorach teacher: Andrzej Piekorz piano accompaniment: Ewa Adamczyk-Ścibik Martin Nezval (CZ) ZUŠ Fr. Jílka vyučující: Mgr. Petr Janda klavírní spolupráce: MgA Ludmila Loubová 0ndřej Pavluš (CZ) ZUŠ Kyjov vyučující: Miloslav Procházka klavírní spolupráce: Věra Meislová Maciej Prokopowicz (PL) Szkoła Muzyczna I i II st. im. Oskara Kolberga teacher: Rafał Mizdalski piano accompaniment: Anna Mendonca Jaroslav Reichman (CZ) vyučující: Lukáš Moťka klavírní spolupráce: Štepánka Baboráková Petr Schovánek (CZ) Gymnázium Jana Nerudy vyučující: Josef Šimek klavírní spolupráce: Eva Hutyrová D. d. Bella: Sonáta (I. věta) J. Šimek: Mlsný Kocour J. Šimek: Slimák E. Brooks: The Message Concertino V. Š. Kosenko: Scherzino A. Chačaturjan: Andantino R. Ramskill: Chicago Sunset P. Koepke: Prelude and Fanfaronade V. Smita: Romance Nina Dva tance D. d. Bella: Sonáta (I. věta) J. Šimek: Mlsný kocour J. Šimek: Slimák Tenor Euphonium Lukáš Besuch (CZ) ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové vyučující: Vladimír Besuch klavírní spolupráce: Marek Fischer L. Ostransky: Concertino (I. a III. věta)

20 Jan Holas (CZ) ZUŠ Střezina vyučující: Lucie Houdková klavírní spolupráce: Ondřej Mucha J. I. Linek: Intráda W. A. Mozart: Mladý kavalír Daniel Kubeček (CZ) ZUŠ Police nad Metují vyučující: Lenka Němcová klavírní spolupráce: Karolina Sorokinová V. Hausmann: Allegro K. Snell: Moderato M. Charpentier: Prelude Jan Olšák (CZ) ZUŠ Česká Lípa vyučující: Jakub Mašek klavírní spolupráce: Dita Eiseltová 0ndřej Pavluš (CZ) ZUŠ Kyjov vyučující: Miloslav Procházka klavírní spolupráce: Věra Meislová Bálint Török (HU) Móra Ferenc Ált. Isk. és AMI teacher: József Török piano accompaniment: Szentiné Princz Anita Bohumil Tůma (CZ) ZUŠ Česká Lípa vyučující: Jakub Mašek klavírní spolupráce: Dita Eiseltová H. Purcell: Suite in F major (I. Nymphs and Shepherds, III. Passing By) T. Albinoni: Concerto (I. Allegro) J. E. Barat: Introduction and Dance J. Curnow: Fantasy for Trombone Tuba Tuba Jan Poláček (CZ) ZUŠ Rosice vyučující: Dalibor Mašek klavírní spolupráce: Jana Veselá Daniel Štěpán (CZ) ZUŠ Bedřicha Kozánka vyučující: František Tkadlec klavírní spolupráce: Anna Procházková W. Sear: Sonatina for tuba and piano (I. věta) S. Joplin: The Entertiner V. Hoza: Sousedská pro tubu

21 Kategorie JUNIOR B neděle, JUNIOR B Category Sunday, 1 st May 2011 Trubka Trumpet Ondřej Hofman (CZ) ZUŠ Hronov vyučující: Miloš Meier klavírní spolupráce: Jitka Štěrbáková Jiří Jarkuliš (CZ) ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín vyučující: Jonáš Harman klavírní spolupráce: Helena Mižičová Lukáš Jestřáb (CZ) ZUŠ Kyjov vyučující: Miloslav Procházka klavírní spolupráce: Věra Meislová Vojtěch Kadaňka (CZ) ZUŠ Smetanova Brno vyučující: Bohumír Kameník klavírní spolupráce: Jolana Zedeková Pavel Kadrnka (CZ) ZUŠ Velké Bílovice vyučující: Radek Růžička klavírní spolupráce: Jana Zemánková Marek Kliment (CZ) ZUŠ Polná vyučující: Josef Cecava klavírní spolupráce: Jana Pavlínová Jaroslav Kollert (CZ) ZUŠ Police n. Metují vyučující: Lenka Němcová klavírní spolupráce: Karolina Sorokinová Jonáš Kopáček (CZ) ZUŠ Lovosice vyučující: MgA. Jiří Lhotský klavírní spolupráce: Alena Kolaříková Patrik Machů (CZ) ZUŠ Velké Bílovice vyučující: Radek Růžička klavírní spolupráce: Jana Zemánková V. Sčelokov: Koncert pro trubku P. Baldassare: Sonáta (I. a II. věta) F. Veracini: Sonate (Andante, Allegro) B. Kameník: Koncert pro trubku (Larghetto, Allegro assai) B. Sedláček: Valse Pittoresco M. Glinka: Romance V. Ščelokov: Povídka J. Bártek: Dialog K. Kennan: Sonáta pro trubku (I. věta) V. Ščelokov: Dětský koncert

22 David Navrátil (CZ) ZUŠ Bystřice pod Hostýnem vyučující: Vladimír Češek klavírní spolupráce: Martina Studená Kryštof Neduchal (CZ) ZUŠ Kyjov vyučující: Miloslav Procházka klavírní spolupráce: Věra Meislová Martin Sejkora (CZ) ZUŠ Bohuslava Martinů Polička vyučující: Miroslav Jindra klavírní spolupráce: Iva Komárková Jiří Vencelides (CZ) ZUŠ Tišnov vyučující: Mgr. Josef Cecava klavírní spolupráce: Mgr. Jana Pavlínová Klára Zemanová (CZ) ZUŠ Bedřicha Kozánka vyučující: František Tkadlec klavírní spolupráce: Vlasta Netopilová P. Baldassari: Sonáta pro trubku L. E. Larsson: Concertino (Andante, Allegro moderato) J. Haydn: Koncert Es Dur (I. věta) M. Glinka: Romance V. Ščelokov: Povídka W. A. Mozart: Mladý kavalír M. Greene: Trumpet Tune Lesní roh French horn Zdeňka Čížková (CZ) ZUŠ Český Krumlov vyučující: Jaromír Čížek klavírní spolupráce: Eva Mlázovská Eleni Grigoriadu (CZ) ZUŠ Vratimov vyučující: Petra Grigoriadu klavírní spolupráce: Natálie Rauscherová Barbora Jedelská (CZ) ZUŠ Zábřeh, Farní 9 vyučující: Jitka Svobodová klavírní spolupráce: Martina Valentová Iveta Kadlecová (CZ) ZUŠ A. M. Buxton, Úpice vyučující: Zdeněk Tlučhoř klavírní spolupráce: Kristýna Konečná L. Cherubini: Koncertní etuda L. Bernstein: Lucky to be me G. Ph. Telemann: Adagio a Presto W. A. Mozart: Koncert č. 2 (II. a III. věta) J. Rychlík: Sonatina školní (I. věta)

23 Monika Němcová (CZ) ZUŠ Police n. Metují vyučující: Lenka Němcová klavírní spolupráce: Karolina Sorokinová Jan Oprštěný (CZ) ZUŠ Potštát vyučující: Monika Čočková klavírní spolupráce: Eva Macková Michal Psota (CZ) ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno vyučující: Olga Voldánová klavírní spolupráce: Lenka Kurcová Hana Sapáková (CZ) ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno vyučující: Mgr. Milan Mrazík klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Mrazíková-Češková Matěj Špaček (CZ) ZUŠ Tišnov vyučující: Mgr. Josef Cecava klavírní spolupráce: Ladislav Havlík J. Koetsier : Romance J. D. Škroup: Koncert B Dur F. Achac: Comodo B. Marcello: Sonáta (III. a IV. věta) J. D. Škroup: Koncert B Dur pro lesní roh in F E. Bozza: En Irlande pour Cor en Fa et Piano J. D. Škroup: Koncert B Dur Trombon Trombone David Czech (CZ) Gymnázium Jana Nerudy vyučující: Josef Trnka klavírní spolupráce: Miroslava Trnková Daniel Flek (CZ) Gymnázium Jana Nerudy vyučující: Josef Šimek klavírní spolupráce: Eva Hutyrová Barbora Kolafová (CZ) ZUŠ Liberec, Frýdlantská vyučující: Jarmil Kabeláč klavírní spolupráce: Jindřiška Kabeláčová Jan Mlázovský (CZ) ZUŠ Sezimovo Ústí vyučující: Mgr. Josef Janda klavírní spolupráce: Mgr. Petr Drátovský P. M. Dubois: Histoire de trombone I. Rumba, II. Parade M. Bártek: Blues J. Curnow: Fantasy for Trombone R. Clérisse: Théme de concours N. Rimskij-Korsakov: Koncert pro pozoun B Dur (I. a II. věta)

24 Jakub Mlejnský (CZ) Gymnázium Jana Nerudy vyučující: Josef Šimek klavírní spolupráce: Eva Hutyrová Jan Perný (CZ) ZUŠ Habrmanova,Hradec Králové vyučující: Vladimír Besuch klavírní spolupráce: Marek Fischer Jan Rejzek (CZ) ZUŠ Česká Lípa vyučující: Jakub Mašek klavírní spolupráce: Dita Eiseltová Václav Santolík (CZ) ZUŠ Ratibořická Praha vyučující: MgA. Petr Peremský klavírní spolupráce: Ivona Mottlová Marek Stolarczyk (PL) Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. teacher: Zdzisław Stolarczyk piano accompaniment: Małgorzata Pieniążek Natálie Zaoralová (CZ) ZUŠ Bedřicha Kozánka Přerov vyučující: František Tkadlec klavírní spolupráce: Vlasta Netopilová L. Ostransky: Dva španělské tance L. Ostransky: Concertino (I., II. a III. věta) J. Brouquieres: Trombonaria J. Šimek: Slimák J. Brouquieres: Trombonaria J. G. Ropartz: Andante et Allegro V. Smita: Romance Tenor Euphonium David Czech (CZ) Gymnázium Jana Nerudy vyučující: Josef Trnka klavírní spolupráce: Miroslava Trnková A. Guilmant: Morceau Symphonique Tuba Tuba Michał Olearczyk (PL) Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. teacher: Zdzisław Stolarczyk piano accompaniment: Małgorzata Pieniążek E. Bozza: Temat z wariacjami

25 Poděkování Acknowledgement Organizátoři VIII. Mezinárodní interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno 2011 děkují všem institucím, firmám i jednotlivcům, kteří svou aktivitou, dary, finanční pomocí a nadšením pomohli uskutečnit toto jedinečné setkání. The organizers of the 8 th International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno 2011 would like to thank all institutions, companies and individuals who helped to realize this unique gathering either in form of financial support, presents or by their activity and enthusiasm. Hlavní spolupořadatel Main co-organizer: Konzervatoř Brno Brno Conservatory Další spolupořadatelé Other co-organizers: Vysoká škola múzických umení v Bratislave Academy of Music and Dramatic Arts in Bratislava Zdzisław Stolarczyk, Akademia Muzyczna v Krakově Zdzisław Stolarczyk, Academy of Music in Kraków Gusztáv Höna, Akademie Ference Liszta v Budapešti Gusztáv Höna, Liszt Ferenc Academy of Music in Budapest Soutěž se koná za finančí podpory: The competition is held with the financial support of: Mezinárodního Visegrádského Fondu The International Visegrad Fund Jihomoravského kraje The South-Moravian Region Statutárního města Brna The City of Brno Nadace Český hudební fond The Foundation Czech Musical Fund Hudební nadace OSA The Music foundation OSA Nadace život umělce The Foundation Život umělce ÚNIA Odborový zväz profesionálnych hudobníkov Slovenska ÚNIA The Union of Professional Musicians Slovakia Partneři Partners: Amati Denak s. r. o.

26 Brass Studio Prague Arnold Kinkal Clarina Music, Mgr. Libor Novotný digiboss internetový obchod mého digi života Hájek autodíly Josef Lídl, spol. s r. o. M. Jiracek & sons Miraphone Musik Bertram Freiburg Praha Music Center SKMMU Správa kolejí a menz Masarykovy univerzity Vlado Kumpan und seine Musikanten Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8

kategorie/category JUNIOR VÝSLEDKOVÁ LISTINA SCORE SHEET

kategorie/category JUNIOR VÝSLEDKOVÁ LISTINA SCORE SHEET kategorie/category VÝSLEDKOVÁ LISTINA SCORE SHEET 30.4. - 1.5. 2011 absolutní vítězové kategorie A absolute winners of the category A Vilém Hofbauer a Ondřej Pavluš absolutní vítěz kategorie B absolute

Více

I., II. a III. kategorie 1 st, 2 nd and 3 rd category VÝSLEDKOVÁ LISTINA SCORE SHEET

I., II. a III. kategorie 1 st, 2 nd and 3 rd category VÝSLEDKOVÁ LISTINA SCORE SHEET I., II. a III. kategorie 1 st, 2 nd and 3 rd category VÝSLEDKOVÁ LISTINA SCORE SHEET lesní roh french horn trubka trumpet trombon trombone tuba fagot - bassoon 2. 5. - 5. 5. 2013 Kateřina Javůrková lesní

Více

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SCORE SHEET

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SCORE SHEET VÝSLEDKOVÁ LISTINA SCORE SHEET french horn trumpet trombone tuba bassoon 30. 4. - 3. 5. 2015 Eliška Adamová french horn Vilém Hofbauer Jakub Halata trumpet s Marek Stolarczyk trombone Beregi András tuba

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2011 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

Leoše Janáčka. 23. ročník. klavír varhany. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 23. ročník. klavír varhany. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila

Více

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec 16. 19. června 2016 54. Beethovenův Hradec Mezinárodní interpretační soutěž a hudební festival klavír June 16 19, 2016 54 th Beethoven s Hradec International Music Competition and Music Festival piano

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2010 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2009 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

Pro Bohemia Ostrava 2017

Pro Bohemia Ostrava 2017 Pro Bohemia Ostrava 2017 15. ročník mezinárodní interpretační soutěže v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na smyčcové nástroje, hra na klavír a zpěv. Podmínky soutěže a soutěžní řád: Soutěž

Více

Výsledkovou listinu pro I. kategorii Results of 1st category

Výsledkovou listinu pro I. kategorii Results of 1st category Výsledkovou listinu pro I. kategorii Results of 1st category I. Kategorie, 1st Category 7.3.2014 1. Dominik Timár 2. Antonie Vlčková, Johana Kubánková * 3. Amálie Denková, Julie Neuvirtová Čestné uznání

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2016 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

55. Beethovenův Hradec 55th Beethoven's Hradec

55. Beethovenův Hradec 55th Beethoven's Hradec 15. 18. června 2017 / June 15 18, 2017 55. Beethovenův Hradec 55th Beethoven's Hradec Mezinárodní interpretační soutěž a hudební festival International Music Competition and Music Festival housle / violin

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2009 Contest 3-countries Open International Contest F4B (Control

Více

Kategorie JUNIOR,

Kategorie JUNIOR, IX. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2013 9th International Interpretative Competition for Wind Instruments Brno 2013 Kategorie JUNIOR, 1. 2. 6. 2013 JUNIOR Category, 1st 2nd June

Více

TJ SOKOL Predklášterí under authority of the Ski Association of Czech Republic announces Grasski World Cup in Předklášteří.

TJ SOKOL Predklášterí under authority of the Ski Association of Czech Republic announces Grasski World Cup in Předklášteří. Y Grasski World Cup 2014 TJ SOKOL Predklášterí under authority of the Ski Association of Czech Republic announces Grasski World Cup in. Organization» Chairman of org. committee: Pavel Ivánek (CZE)» Technical

Více

Elektronické klávesové nástroje a čtyřruční hra na klavír, event. hra na dva klavíry: digitální hudební archiv

Elektronické klávesové nástroje a čtyřruční hra na klavír, event. hra na dva klavíry: digitální hudební archiv Elektronické klávesové nástroje a čtyřruční hra na klavír, event. hra na dva klavíry: digitální hudební archiv Číslo Autor Skladba Interpret Zdroj Minutáž 1 Němec, Ladislav Hra na honěnou Barbora Čopáková

Více

3. 4. ČERVENCE 2010 ČESKÁ REPUBLIKA

3. 4. ČERVENCE 2010 ČESKÁ REPUBLIKA 3. 4. ČERVENCE 2010 ČESKÁ REPUBLIKA Z pověření Svazu lyžařů České republiky pořádá TJ Sokol Předklášteří, ve spolupráci s městem Svitavy, pod záštitou hejtmana Pardubického kraje pana Mgr. Radko Martínka

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

XI. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno th International Interpretative Competition for Wind Instruments Brno 2017

XI. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno th International Interpretative Competition for Wind Instruments Brno 2017 lesní roh french horn trubka trumpet trombon trombone tenor - euphonium tuba fagot - bassoon 3. - 4. 6. 2017 1 ové / absolute winners Tettamanti Tamara lesní roh / french horn Matyáš Ondrůšek trubka /

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

VÝSLEDKY. MEZINÁRODNÍ NOVÁKOVA KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ kategorie do 12 let. 13. května 2016 Kamenice nad Lipou KULTURNÍ DŮM

VÝSLEDKY. MEZINÁRODNÍ NOVÁKOVA KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ kategorie do 12 let. 13. května 2016 Kamenice nad Lipou KULTURNÍ DŮM kategorie do 12 let 1 května 2016 Kamenice nad Lipou KULTURNÍ DŮM KNORR Rudolph Německo Konservatorium Rostock Prof. Karl-Heinz Will KOUDELKOVÁ Magdalena Gymnázium a hudební škola hlavního města Prahy

Více

TESSIN OLZA CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2011

TESSIN OLZA CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2011 FAI Open International Space Models Competion TESSIN OLZA CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2011 Český Těšín, Czech Republic E-mail: petrosz@centrum.cz ORGANIZER: DATE: Information Sheet Rocket Club Silesia Olza Český Těšín,

Více

CORPORATE IDENTITY LOGO SHEET

CORPORATE IDENTITY LOGO SHEET Grasski World Cup 7. -8. 7. 2012 TJ SOKOL Predklášterí under authority of the Ski Association of Czech Republic announces Grasski World Cup in. Organization Chairman of org. committee: Pavel Ivánek (CZE)

Více

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012.

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje: Jan Pertl 1. místo s postupem 3. Ladislav Bilan do ústředního

Více

Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 2. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí.

Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 2. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí. BABY X MAS SNAKES CUP 2017 Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 2. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí. Kdy : 8.12.2017 (pátek) - 10.12.2017

Více

GRASSKI WORLD CUP. Predklasteri

GRASSKI WORLD CUP. Predklasteri GRASSKI WORLD CUP 2. - 3. JULY 2016 Grasski World Cup 2016 July 2 nd -3 rd TJ SOKOL Předklášteří under authority of the Czech Ski Association announces Grasski World Cup race in Předklášteří. Organization

Více

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ číslo jméno ZUŠ míst číslo jméno ZUŠ číslo jméno ZUŠ Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra

Více

MEZINÁRODNÍ ZÁVODY FIS - CIT 2016 ZADNÍ TELNICE ÚNOR 2016

MEZINÁRODNÍ ZÁVODY FIS - CIT 2016 ZADNÍ TELNICE ÚNOR 2016 Rozpis závodu: MEZINÁRODNÍ ZÁVODY FIS - CIT 2016 ZADNÍ TELNICE 20. 21. ÚNOR 2016 Pořadatel : Termín závodu a místo : SKI Klub Telnice 20. - 21. 2. 2016 / Zadní Telnice () Trať : SLALOMÁK Disciplína : 2

Více

Harmonogram / Schedule 22. 5. 2015. Registrace / Registrierung / Registration Kavárna Filharmonia, České Budějovice, Kněžská 411/6 9:00 12:00

Harmonogram / Schedule 22. 5. 2015. Registrace / Registrierung / Registration Kavárna Filharmonia, České Budějovice, Kněžská 411/6 9:00 12:00 Harmonogram / Schedule 22. 5. 2015 Registrace / Registrierung / Registration Kavárna Filharmonia, České Budějovice, Kněžská 411/6 9:00 12:00 9:00 10:00 Cvejic Maria, Mattern Simon, Riedl Magdalena Charvátová

Více

Výsledková listina žesťové nástroje

Výsledková listina žesťové nástroje ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ Kategorie I. c Výsledková listina žesťové nástroje I.c Trumpetové duo Junior Frišman Jiří Hašková Adéla ZUŠ Pardubice,

Více

TRAFO MTB BIATLON 2017

TRAFO MTB BIATLON 2017 TRAFO MTB BIATLON 2017 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - mini dívky 1. Berbrová Michaela 2012 0:01:27 15 0:01:42 2. Křížová Elen 2015 0:02:51 0 0:02:51 3. Bechová Emma 2015 0:02:57 0 0:02:57 4. Čejková Kristýna 2013

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Koncert laureátů Concertino Praga 2016

Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Praha Rudolfinum, Dvořákova síň / Pátek 10. 6. 2016 / 19.00 Program: Sergej Rachmaninov: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll op. 18 Petr Iljič Čajkovskij: Koncert

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 Pokladna otevřena v den koncertu / Box office open at the day of the concert Info & booking: +420 777 581

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Krajské kolo Národní soutěţe ZUŠ - Litvínov 9:00 hodin malá scéna ZUŠ

Krajské kolo Národní soutěţe ZUŠ - Litvínov 9:00 hodin malá scéna ZUŠ Krajské kolo Národní soutěţe ZUŠ - Litvínov 9:00 hodin malá scéna ZUŠ Příčná flétna 1. Burčová Aneţka 22. 5. 2001 Ústí n/l I. 3:20 2. Ešlerová Andrea 26. 1. 2001 Ţatec I. 3:54 3. Holá Lenka 5. 10. 2000

Více

Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm. GPS 49 31' 16.2707981" N 18 14' 18.2171917" E

Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm. GPS 49 31' 16.2707981 N 18 14' 18.2171917 E Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm. GPS 49 31' 16.2707981" N 18 14' 18.2171917" E VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Datum: sobota 21.12 2013 Místo konání: Trojanovice, Frenštát p.radh. GPS 49 31' 16.2707981" N 18

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Start.č íslo Příjmení Jméno Třída Škola Čas Umístění 2 Hausslerová Ema 1.H MŠ Trhová Kamenice 29,75 1 1 Kopecká Aneta 1.H ZŠ Krucemburk DSQ

Více

( ZUŠ Pardubice, Polabiny ) Katalog soutěžících a soutěžního repertoáru

( ZUŠ Pardubice, Polabiny ) Katalog soutěžících a soutěžního repertoáru I. KATEGORIE Okresní kolo soutěže ZUŠ v oboru hra na dřevěné dechové nástroje (sólo) ( 1 2012 ZUŠ Pardubice, Polabiny ) Katalog soutěžících a soutěžního repertoáru Kubiska Jan Petr Eben : Večerní duettino

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo okresní

Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo okresní Výsledková listina Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo okresní Brno město termín konání: 23.01.2013 Místo konání: Gymnázium, Tř. Kpt. Jaroše, pracoviště Příční 16/18, Brno pořadí: jméno: škola: rok

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska International Competition of Vlastimil Lejsek I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska v klavírním duu Brno 13. 14. listopadu 2015 Vždy jsem se snažil psát hudbu pro dobrou pohodu Vlastimil Lejsek Vážení

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

6.veřejné závody PAS žactva

6.veřejné závody PAS žactva 6.veřejné závody PAS žactva Datum konání: 25.2.2008 Místo konání: Praha-Stromovka Pořadatel: PSK Olymp Praha Výsledky zpracoval: Martin Smetana a Tomáš Linhart Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Poznámka:

Více

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové 2 0 0 6 Kategorie : dorostenky, dorostenci Náchod 10.4.2006 žáci, žákyně Náchod 12.4.2006 junioři, juniorky Náchod 14.4.2006 ženy, ženy seniorky

Více

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa The 1 th Liberec Cup Dear Friends, For Children and Cadets 14 th November, 2009 Ceska Lipa Czech Republic Sports Hall Hotel Lipa We have the pleasure to invite you to participate in our karate competition

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 3. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí.

Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 3. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí. X MAS SNAKES CUP 2017 Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 3. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí. Kdy : 8.12.2017 (pátek) - 10.12.2017 (neděle)

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b MEZINÁRODNÍ FESTIVAL AKADEMICKÝCH SBORŮ " IFAS " INTERNATIONAL FESTIVAL OF ACADEMIC CHOIRS INTERNATIONALES FESTIVAL DER.AKADEMISCHEN. CHÖRE МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ХОРОВ IFAS PARDUBICE Nám.

Více

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Soutěžní přehlídka Mozart opět v Olomouci 2009:

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Soutěžní přehlídka Mozart opět v Olomouci 2009: Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Josefína Janková 1. 4. MgA. Jana Šumníková Marie Šumníková 1. 6. MgA. Jana Šumníková Lada Soldánová 3. 4. Valérie Vaculíková Čestné uznání 4. Josefína

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

2015 Český rozhlas vyhlašuje

2015 Český rozhlas vyhlašuje 2015 vizuál CP 2015 Český rozhlas vyhlašuje 49. ročník Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga 2015 v oborech: DUO/TRIO/KVARTETO/KVINTETO The Czech Radio announces The 49th year

Více

Výsledková listina. Pěvecká soutěž Olomouc 2013 ZUŠ Žerotín Olomouc 28.11. 30.11.2013. Jméno a příjmení Škola Kategorie Umístění 1. 1.

Výsledková listina. Pěvecká soutěž Olomouc 2013 ZUŠ Žerotín Olomouc 28.11. 30.11.2013. Jméno a příjmení Škola Kategorie Umístění 1. 1. Výsledková listina Pěvecká soutěž Olomouc 2013 ZUŠ Žerotín Olomouc 28.11. 30.11.2013 Jméno a příjmení Škola Kategorie Umístění 1. Viktorie Janovská Barbora Oháňková ZUŠ Pohořelice 1. cena Olomoucký Adéla

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové žesťové nástroje Jindřichův Hradec 27.3.2015

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové žesťové nástroje Jindřichův Hradec 27.3.2015 Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové žesťové nástroje Jindřichův Hradec 27.3.2015 TRUBKA 0. kategorie Ondřej Brož Jan Krejsa 10:00 1.9.2005 a mladší 2-4 min. ZUŠ Jindř. Hradec Viktor Ľvovič

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zařazení nových žáků do ZUŠ Iši Krejčího Olomouc Domluva rozvrhu probíhá od 1. do 4. září 2015 v čase od 13:00 do 17:00h. Pokud se zařazený žák nedostaví

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

MEZINÁRODNÍ GASSHUKU WOF ČR 2017 / INTERNATIONAL SEMINAR WOF CZECH REPUBLIC 2017

MEZINÁRODNÍ GASSHUKU WOF ČR 2017 / INTERNATIONAL SEMINAR WOF CZECH REPUBLIC 2017 Vážení přátelé WOF a instruktoři, karatisté a kobuďáci, rád bych Vás pozval na mezinárodní gasshuku WOF Czech Okinawa Shorin-ryu Karate a Okinawa Kobudo (původních okinawských bojových umění), které povede

Více

Soutěž o logo českého předsednictví ve Visegrádské čtyřce V4. abecední seznam soutěžních návrhů

Soutěž o logo českého předsednictví ve Visegrádské čtyřce V4. abecední seznam soutěžních návrhů Soutěž o logo českého předsednictví ve Visegrádské čtyřce V4 abecední seznam soutěžních návrhů Abecední seznam autorů BALÁŽ Kamil 4 BELÁK Petr 5 BÍBOVÁ Magdaléna 6 BLAŽKOVÁ Martina 7 BOŘÁNKOVÁ Karolína

Více

PLAVECKÉ ZÁVODY O POHÁR CMG

PLAVECKÉ ZÁVODY O POHÁR CMG PLAVECKÉ ZÁVODY O POHÁR CMG 6. dubna 2011 VÝSLEDKY 50m Znak - mladší chlapci 1. Mór Kryštof 97 ZSS 0:35,2 12 2. Dostál Radek 96 ZSS 0:35,5 10 3. Samson Vojtěch 97 ZSPal 0:36,7 9 4. Loutocký Radek 96 ZSS

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Národní soutěž základních uměleckých škol ve hře na dřevěné a žesťové dechové nástroje

Národní soutěž základních uměleckých škol ve hře na dřevěné a žesťové dechové nástroje Národní soutěž základních uměleckých škol ve hře na dřevěné a žesťové dechové nástroje Harmonogram - okresní kolo Pátek 20. února 2015 Sálek 8.15 Prezence (dle kategorií) 8.30 Schůzka poroty ---------------------------------------

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium a Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Třída: P4.A - 4.A (rok nástupu 2012) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: Mgr.

Více

HIGH JUMP BRNO 2007 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. pořadatel: JAC BRNO

HIGH JUMP BRNO 2007 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. pořadatel: JAC BRNO VÝSLEDKOVÁ LISTINA HIGH JUMP BRNO 2007 pořadatel: JAC BRNO závod se uskutečnil pod záštitou 1.náměstkyně primátora města Brna paní RNDr. Barbory Javorové 17.9.2007 Moravské nám. - Brno mladší žákyně 8.30hod

Více

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 presents CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V BADMINTONU KATEGORIE U17 part of BADMINTON EUROPE U17 CIRCUIT 22 nd 24 th September 2017 Český Krumlov Czech Republic Organiser: Sportovní

Více

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň Disciplína č. 1 Disciplina 10m vzduchová puška Kategorie Muži, junioři Datum 19.1.2008 Rekord 599 Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 2 ŠMOL Petr

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií Výsledková listina II. kola matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií konané dne 22. 4. 2009 na okrese Příbram 1. Procházka Martin 2. ZŠ Propojení Sedlčany 15 bodů 2.

Více

Výsledková listina 43. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 43. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 43. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Richard Chudoba 4. A G Jírovcova, Č. B. 10 10 5 8 33 ÚSPĚŠNÝ 1. Jan Lazar septima G Máchova, Strakonice 8 10 7 8 33 ÚSPĚŠNÝ 3. František

Více

Výsledky 25. ročníku závodů O pohár primátora 20. září 2016

Výsledky 25. ročníku závodů O pohár primátora 20. září 2016 Výsledky 25. ročníku závodů O pohár primátora 20. září 2016 60 m mladší žákyně 1. 8,90 Ševčíková Sára 30.9.2003 ZŠ Přerov Velká Dlážka 2. 8,98 Gondová Kateřina 30.9.2003 ZŠ Lipník Osecká 3. 9,13 Kučerová

Více

Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016

Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola E. Marhuly, Hudební 6, Ostrava Mar. Hory Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016 MIMOŘÁDNOU CENU ŘEDITELE ŠKOLY Mladý talent Anně Pražákové za dlouhodobou

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ Nové Město na Moravě VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVOD KLASICKOU TECHNIKOU

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ Nové Město na Moravě VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVOD KLASICKOU TECHNIKOU BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVOD KLASICKOU TECHNIKOU Statistika závodu Start: Konec: Teplota: Počasí 14:00 15:33 4 C zataženo Přihlášeno: 111 Nedokončilo: 0 Nestartovalo: 1 Diskvalifikováno: 0

Více

2012 Hradec Králové C/L World Cup FAI Open International World Cup Event

2012 Hradec Králové C/L World Cup FAI Open International World Cup Event Fédération Aéronautique Internationale FAI, Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Club of Aeromodellers CZE and Modelclub Hradec Králové Mezinárodní letecká federace

Více