Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 VIII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno th International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno 2011 Kategorie JUNIOR, JUNIOR Category, 30 th April 1 st May 2011

2 Asociace Interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno Association of the Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno pořádá organizes the VIII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno th International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno 2011 hlavní spolupořadatel main co-organizer Konzervatoř Brno Brno Conservatory další spolupořadatelé other co-organizers Vysoká škola múzických umení v Bratislave Academy of Music and Dramatic Arts in Bratislava Zdzisław Stolarczyk, Akademia Muzyczna v Krakově Zdzisław Stolarczyk, Academy of Music in Kraków Gusztáv Höna, Akademie Ference Liszta v Budapešti Gusztáv Höna, Liszt Ferenc Academy of Music in Budapest

3 Záštitu nad soutěží převzali The patronage of the competition has been undertaken by JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky JUDr. Pavel Rychetský, President of the Constitutional Court of the Czech Republic Ing. Jana Bohuňovská, náměstkyně primátora Statutárního města Brna Ing. Jana Bohuňovská, Deputy Major of the City of Brno Mgr. Libor Šťástka, starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka, Mayor of the Distric Brno-center Organizační výbor soutěže The Preparatory Committee of the Competition Předseda Chairman: prof. MgA. Jindřich Petráš 1. místopředseda 1 st Vice-chairman: Mgr.art. Pavel Bureš 2. místopředseda 2 nd Vice-chairman: Mgr. Ivo Navrátil Členové Members: Mgr. Josef Cecava Mgr. František Jeřábek Mgr. Tomáš Kopecký Manažer Manager: Bc. et BcA. Jonáš Harman Garanti nástrojových skupin: The supervisors of the instrumental sections: lesní roh French horn: trubka Trumpet: trombon Trombone: tuba Tuba: Sekretariát soutěže: Secretary of the competition: Mgr. Tomáš Kopecký Mgr. Vojtěch Novotný Mgr. Ivo Navrátil Mgr.art. Pavel Bureš Anna Šotolová Alena Vahalíková Olga Voldánová

4 Vážení a milí přátelé, je mi ctí a potěšením přivítat vás zde v moravské metropoli na půdě brněnské konzervatoře, při dalším ročníku mezinárodní soutěže žesťových nástrojů. Letošní ročník je výjimečný, a to hned ze dvou důvodů. Velký zájem o Juniorku v minulém ročníku nás vedl k termínovému oddělení obou soutěží s cílem vytvořit této soutěži mladých umělců větší časový prostor. Dále jsme ji po vzoru Velké soutěže rozšířili o účastníky ze států visegrádské čtyřky, a proto se mohou zúčastnit kandidáti také z Polska, Maďarska a Slovenska. Soutěž JUNIOR je tedy od letošního ročníku mezinárodní. Velice bych si přál, aby toto mezinárodní soutěžní setkání bylo také akcí, kde se navazují nová přátelství a vytváří se kontakty nejen mezi hráči, ale i s výrobci a prodejci hudebních nástrojů, kteří budou vystavovat své nástroje během soutěže, a kteří naši soutěž podporují. Závěrem chci poděkovat všem přihlášeným kandidátům, jejich rodičům, pedagogům a korepetitorům za přípravu a účast na této soutěži, protože bez vaší vynikající práce a podpory by se soutěž nemohla uskutečnit. Přeji všem soutěžícím pevné nervy, dobrý nátisk a co nejlepší umístění. prof. MgA. Jindřich Petráš předseda Asociace interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno

5 Ladies and gentlemen, It has been a great pleasure for me to welcome you at the next competition of the brass instruments here in the heart of Moravia in Brno Conservatory. This year is special because of two reasons. The enormous interest in the JUNIOR category in the last competition led us to split both the competitions and therefore, enlarge the time space for the young players. Further, inspired by the Big Competition, it has been extended to the competitors from the states of the Visegrad Four and so the candidates from Poland, Hungary and Slovakia can participate too. The competition JUNIOR has become starting this year also international. I would really like, if this international competition became also an event of making new friendships and contacts, not only among the players, but also with the producers and distributors of musical instruments, who exhibit their pieces during the competition and support it as well. Finally I would like to thank all the registered candidates, their parents and accompanists for their preparation and participation in this competition, because the competition could not be realized without your excellent work and support. I wish all the competitors nerve, good embouchure and the best possible prize. Prof. MgA. Jindřich Petráš Chairman of the Association of the Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno Po dvou letech se na naší škole opět koná soutěž, která je důležitou součástí života mladých umělců a středobodem jejich snah. Soutěž, která posouvá začínající hráče na žesťové nástroje vpřed v jejich usilování a přispívá k tomu, aby nejlepší z nich započali svou úspěšnou profesionální kariéru třeba právě na brněnské konzervatoři. Přeji všem účastníkům i jejich pedagogům mnoho úspěchů v soutěži! MgA. Pavel Maňásek ředitel Konzervatoře Brno After two years, there has been again a competition, which is important part of young players life and centre of interest of their endeavor. The competition, which pushes the young brass players further in their aspiration, contributes to the fact that the best can start their successful professional career. I wish all the competitors and their teachers good luck in the competition! MgA. Pavel Maňásek Director of the Brno Conservatory

6 Čestné předsednictvo soutěže Honorary Bord of the Competition Mgr. Pavel Göpfert Vlastimil Jiráček Čestný předseda Asociace interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno Honorary President of the Association of the Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno výroba a oprava žesťových nástrojů Brass Instruments Manufacture and Repairing Ing. Martin Lachký Josef Lídl, spol. s r. o. Josef Lídl Ltd. MgA. Pavel Maňásek MgA. David Mareček, Ph.D. prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. Mgr. Libor Novotný MUDr. Daniel Rychnovský Mgr. Bohuš Zoubek ředitel Konzervatoře Brno Director of the Brno Conservatory ředitel České filharmonie Chief Executive of the Czech Philharmonic Orchestra rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Rector of the Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno prodej hudebních nástrojů Clarina Music Clarina Music sale of musical instruments člen Zastupitelstva města Brna Member of the Municipal council of the City of Brno emeritní ředitel Filharmonie Brno Honorary Director of the Brno Philharmonic

7 Soutěžní podmínky Competition terms VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ OBORY A TERMÍN VIII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno 2011 se uskuteční v kategoriích JUNIOR v době od 30. dubna do 1. května 2011 v Brně v oborech lesní roh, trubka, tenor (baryton), trombon a tuba. PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI Soutěž je určena pro umělce z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska (kteří mají v jednom ze jmenovaných států trvalé bydliště, nebo v něm studují, nebo mají národnost jednoho ze jmenovaných států). Soutěž je rozdělena do těchto kategorií: kategorie JUNIOR A (narozeni a mladší), kategorie JUNIOR B (narozeni mezi a včetně). SOUTĚŽNÍ POPLATEK Soutěžní poplatek činí 350,- Kč za jednoho účastníka. UBYTOVÁNÍ Veškeré cestovní a případné pobytové výlohy si účastníci hradí sami. Pořadatel může zajistit účastníkům, popř. jejich doprovodu, ubytování (jednu nebo dvě noci, cena 400,- Kč za osobu a noc). Požadavek na ubytování je nutné zadat v elektronické přihlášce. Objednaná služba se hradí současně se soutěžním poplatkem. SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR PRO VŠECHNY KATEGORIE Soutěž proběhne kategoriích JUNIOR A i JUNIOR B v každém oboru jako jednokolová. Soutěžní repertoár, který účastník uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Hra zpaměti není podmínkou soutěže. Účastníci vystoupí na soutěži se svým klavíristou, který si však musí veškeré cestovní a pobytové výlohy hradit sám. Účastníci budou soutěžit v abecedním pořadí dle příjmení. Soutěžní vystoupení jsou ve všech kategoriích i kolech veřejná. Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

8 Případné rozhlasové či televizní přenosy a záznamy soutěžních vystoupení jsou k dispozici pořadateli a slouží k propagaci soutěže. Porota může udělit tyto ceny: 1. cena, 2. cena, 3. cena, Čestné uznání I. stupně, Čestné uznání II. stupně. Nositelé 1., 2. a 3. ceny získávají titul laureát soutěže. Účastník s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii (JUNIOR A a JUNIOR B) obdrží titul Absolutní vítěz kategorie. KATEGORIE JUNIOR A Účastník si připraví libovolný repertoár v délce trvání 3 5 minut. KATEGORIE JUNIOR B Účastník si připraví libovolný repertoár v délce trvání 4 5 minut. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tyto soutěžní podmínky byly vypsány v souladu se Soutěžním řádem Asociace interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno ze dne 31. května Tyto soutěžní podmínky jsou vydávány v jazyce českém a anglickém. V případě sporu platí jako autentický text český. GENERAL PROVISIONS DISCIPLINES AND DATES VIII. International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno 2011 will takes place in the JUNIOR categories from 30 th April to 1 st May 2011 in Brno in the instruments French horn, trumpet, trombone, euphonium and tuba. CONDITIONS FOR PARTICIPATING The competition is for the musicians from the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary (who are residents or are students or are of the nationality of one of these states). The competition is divided into these categories: JUNIOR A Category (born on and younger), JUNIOR B Category (born between and inclusive). COMPETITION FEE Competition fee is 350 CZK for each participant. ACCOMMODATION All travel expenses and accommodation expenses are paid by the competitors themselves. The competition organizer can organize the accommodation for the competitors and for their teacher or accompanists (one or two nights, 400 CZK for person and night). The competitor have to ask the accomodation in the application form. Accommodation must be paid together with the competition fee.

9 COMPETITION REPERTOIRE FOR ALL CATEGORIES Both the categories JUNIOR A and JUNIOR B of each discipline have only one round. The repertoire written in the application form is considered as mandatory and it is not possible to change it. The competitors of category JUNIOR do not have to play from memory. (It is not mandatory to play by heart.) The competitors will play with their own accompanist who has to pay his/her travel expenses and accommodation expenses on their own. The competitors will compete according to the alphabetical order of their surname. All rounds of each category are public. The production from a printed and edited music material on public is not in concordance with the law about the copyright law and the interpret takes all the responsibility and possible sanctions on his/her own. Possible television or radio broadcasts and recordings of the competition performances are at disposition to the competition organizer and serve to the competition publicity. The jury can give these awards: 1 st prize, 2 nd prize, 3 rd prize, Honorable mention 1 st grade, Honorable mention 2 nd grade. The winner of each category (JUNIOR A and JUNIOR B) who will have the highest score will be awarded The Absolute Winner of Category. JUNIOR A CATEGORY The competitor will play the repertoire on his/her own choice, duration of which 3-5 minutes. JUNIOR B CATEGORY The competitor will play the repertoire on his/her own choice, duration of which 4-5 minutes. FINAL PROVISIONS This competition terms have been written in concordance with the Competition Rules of the Asociace interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno from the 31 st May This competition terms are published in Czech and English language. In case of a struggle the Czech text is considered as the authentic text.

10 Ceny Prizes Porota může udělit tyto ceny: 1. cena, 2. cena, 3. cena, Čestné uznání I. stupně, Čestné uznání II. stupně. Účastník s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii (JUNIOR A a JUNIOR B) obdrží titul Absolutní vítěz kategorie. The jury can give these awards: 1 st prize, 2 nd prize, 3 rd prize, Honorable mention 1 st grade, Honorable mention 2 nd grade. The winner of each category (JUNIOR A and JUNIOR B) who will have the highest score will be awarded The Absolute Winner of Category. Kategorie JUNIOR A JUNIOR A Category 1. cena 400 Kč, 2. cena 300 Kč, 3. cena 200 Kč 1 st prize 400 CZK, 2 nd prize 300 CZK, 3 rd prize 200 CZK Kategorie JUNIOR B JUNIOR B Category 1. cena 500 Kč, 2. cena 400 Kč, 3. cena 300 Kč 1 st prize 500 CZK, 2 nd prize 400 CZK, 3 rd prize 300 CZK Tyto ceny existují díky grantu, který Asociace na soutěž získala z Mezinárodního Visegradského Fondu. These prizes exist thanks to the grant which the Association won from the International Visegrad Fund.

11 Porota Jury Pořadatel jmenoval jednu porotu v počtu 11 členů, která je pro všechny obory stejná. Každý obor a každou kategorii bude porota posuzovat samostatně. The organizer has named one jury including 11 members, which remains the same for each instrument. Each category and instrument will be classified separately. Kategorie JUNIOR A JUNIOR A Category Předseda Chairman: Členové Members: Tajemník Secretary: Gusztáv Höna Zdzisław Stolarczyk Josef Pavlíček Vladimír Weber Josef Cecava Bedřich Tylšar Tomáš Kopecký Jindřich Petráš Pavel Bureš Rudolf Beran Petr Janda Olga Voldánová Václav Švaňhal Kategorie JUNIOR B JUNIOR B Category Předseda Chairman: Členové Members: Tajemník Secretary: Gusztáv Höna Zdzisław Stolarczyk Josef Pavlíček Vladimír Weber Vladimír Češek Bedřich Tylšar Tomáš Kopecký Jindřich Petráš Pavel Bureš Rudolf Beran František Jeřábek Olga Voldánová Václav Švaňhal

12 Program Programme Sobota, Soutěž kategorie JUNIOR A Saturday, 30 th April 2011 Competition of the JUNIOR A Category od 8.00 registrace soutěžících místnost č. 15 from 8:00 registration of the competitors room No zasedání poroty 8:45 meeting of the jury 9.20 slavnostní zahájení soutěže koncertní sál 9:20 opening ceremony of the competition Concert hall soutěž v oboru hra na trubku koncertní sál 9:30 12:15 competition Trumpet Concert hall vyhlášení výsledků soutěže obor hra na trubku koncertní sál 13:00 results trumpet Concert hall soutěž v oboru hra na lesní roh koncertní sál 14:00 15:30 competition French horn Concert hall vyhlášení výsledků soutěže obor hra na lesní roh koncertní sál 16:00 results French horn Concert hall soutěž v oboru hra na trombon, tenor a tubu koncertní sál 17:00 18:30 competition Trombone, Euphonium, Tuba Concert hall vyhlášení výsledků obor hra na trombon, tenor a tubu koncertní sál 19:00 results Trombone, Euphonium, Tuba Concert hall Neděle, Soutěž kategorie JUNIOR B Sunday, 1 st May 2011 Competition of the JUNIOR B Category od 8.00 registrace soutěžících místnost č. 15 from 8:00 registration of the competitors room No zasedání poroty 8:45 meeting of the jury 9.20 slavnostní zahájení soutěže koncertní sál 9:20 opening ceremony of the competition Concert hall soutěž v oboru hra na trubku koncertní sál 9:30 11:00 competition Trumpet Concert hall vyhlášení výsledků soutěže obor hra na trubku koncertní sál 11:45 results trumpet Concert hall soutěž v oboru hra na lesní roh koncertní sál 12:30 13:45 competition French horn Concert hall

13 14.30 vyhlášení výsledků soutěže obor hra na lesní roh koncertní sál 14:30 results French horn Concert hall soutěž v oboru hra na trombon, tenor a tubu koncertní sál 15:15 16:15 competition Trombone, Euphonium, Tuba Concert hall vyhlášení výsledků obor hra na trombon tenor a tubu koncertní sál 17:00 results Trombone, Euphonium, Tuba Concert hall Registrace účastníků soutěže bude probíhat od 8.00 hodin po celý soutěžní den. Účastník je povinen se zaregistrovat nejpozději 30 minut před začátkem soutěže v každém oboru. The registration of competitors starts every day at 8.00 a.m. and will be during whole the day. Each competitor has to sign there at least 30 minutes before the beginning of competition in each instrument section. Po oba dva dny konání soutěže se v prostorách Konzervatoře Brno konají výstavy výrobců a prodejců hudebních nástrojů a příslušenství. During both days of the competition take place in the area of Brno Conservatory exhibitions of manufacturers and retailers of musical instruments and accessories.

14 Seznam soutěžících List of the competitors Účastníci soutěží v abecedním pořadí dle příjmení. The competitors will compete according to the alphabetical order of their surname. Kategorie JUNIOR A sobota, JUNIOR A Category Saturday, 30 th April 2011 Trubka Trumpet Karel Beránek (CZ) ZUŠ Antonína Doležala, Brno vyučující: Bohumír Kameník klavírní spolupráce: Beata Klimešová Paweł Brusiło (PL) Szkoła Muzyczna I i II st. im. Oskara Kolberga teacher: Andrzej Prokopowicz piano accompaniment: Anna Mendonca Patrik Cupal (CZ) ZUŠ Ořechov u Brna vyučující: Mgr. Petr Křivánek klavírní spolupráce: Mgr. Magdalena Slaná, Ph.D. David Češka (CZ) ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice u Tišnova vyučující: Tomáš Prokop klavírní spolupráce: Jiří Jaroš Adrian Górczewski (PL) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie teacher: Krzysztof Lityński piano accompaniment: Piotr Cłapiński Szymon Gwóźdź (PL) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie teacher: Krzysztof Lityński piano accompaniment: Piotr Cłapiński B. Kameník: Gruzínský tanec (Presto, Lento) J. Morgan: Legenda J. Ed. Barat: Orientale H. Komprath: Z pěti epizod pro jazzovou trubku" (I., II. a III. věta) M. Krčma: Malá sonatina (3. část) H. A. VanderCook: Sírius H. Panowka: Wokaliza D. Court: Olympus L. Bernstein: Rondo for Lifey

15 Vilém Hofbauer (CZ) ZUŠ Jihlava vyučující: Walter Hofbauer klavírní spolupráce: Mgr. Miroslava Trnková Jaroslav Hutla (CZ) ZUŠ Přelouč vyučující: David Strupů klavírní spolupráce: Bc. Petra Komínová Jáchym Chalupa (CZ) ZUŠ Jižní Město, Praha vyučující: Jiří Pohnán klavírní spolupráce: Barbara Kürstenová Marek Jinek (CZ) ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem vyučující: Štěpán Husák klavírní spolupráce: Markéta Černá Jakub Jóźwiak (PL) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole teacher: Krzysztof Lityński piano accompaniment: Piotr Cłapiński Adam Kolář (CZ) ZUŠ Tišnov vyučující: Mgr. Josef Cecava klavírní spolupráce: Ladislav Havlík Václav Košťál (CZ) ZUŠ Přelouč vyučující: Michal Chmelař klavírní spolupráce: Petra Komínová Petr Košťál (CZ) ZUŠ Jedovnice vyučující: Jaroslav Jiráček klavírní spolupráce: Kateřina Javorská Tomáš Kubeček (CZ) ZUŠ Police n. Metují vyučující: Lenka Němcová klavírní spolupráce: Karolina Sorokinová A. Chailleux: Morceau de Concours G. F. Händel: Sonata F Dur op. 1 (Larghetto, Allegro) J. Clarke: Rondeau J. Clarke: Menuett M. Krčma: Idylka A. Vaigl: Polka M. Glinka: Romance H. A. VanderCook: Centaurus W. Szczełokow: Mały marsz V. Rebikov: Píseň M. Krasev: Píseň P. Baldassari: Sonata (Allegro, Grave) W. A. Mozart: Sonatina E. Hradecký: Vzpomínka V. Hausmann: Alla Tedesca G. Bohm: Rigaudon M. Charpentier: Prelude

16 Antonín Lavička (CZ) ZUŠ Tišnov vyučující: Mgr.Josef Cecava klavírní spolupráce: Ladislav Havlík David Mader (CZ) ZUŠ Tišnov vyučující: Mgr.Josef Cecava klavírní spolupráce: Ladislav Havlík Dániel Magyar (HU) Art School of Kistelek teacher: Gergely Kalmár piano accompaniment: Lívia Horváth Tadeáš Navrátil (CZ) ZUŠ Bohuslava Martinů Polička vyučující: Miroslav Jindra klavírní spolupráce: Iva Komárková David Neumann (CZ) ZUŠ Červený Kostelec vyučující: Miloš Meier klavírní spolupráce: Jitka Štěrbáková Vlastimil Pavelka (CZ) ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem vyučující: Štěpán Husák klavírní spolupráce: Markéta Černá Ladislav Pavluš (CZ) ZUŠ Kyjov vyučující: Miloslav Procházka klavírní spolupráce: Věra Meislová Marek Řihák (CZ) ZUŠ Iši Krejčího Olomouc vyučující: Vladimír Vavruša klavírní spolupráce: Andrea Vavrušková Ondřej Špaček (CZ) ZUŠ Tišnov vyučující: Mgr. Josef Cecava klavírní spolupráce: Ladislav Havlík Dániel Török (HU) Móra Ferenc Ált. Isk. és AMI teacher: József Török piano accompaniment: Szentiné Princz Anita G. F. Händel: Ouverture D. Roger: Premiere concert V. Rebikov: Píseň M. Krasev: Píseň H. Joachim Krumpfer: Drei Variationen über ein Lied von C. Ph. E. Bach V. Ščelokov: Povídka W. A. Mozart: Sonatina V. Sčelokov: Koncert pro trubku M. Krčma: Idylka A. Vaigl: Malá sonatina (I. věta) V. Ščelokov: Povídka R. Clerisse: Andante a Allegro C. Ph. E. Bach: Píseň s variacemi 2 písně W. A. Mozart: Tema con Variazione G. F. Händel: Sonata In F (III. IV. movement)

17 Filip Zoltowski (PL) Panstwowa Szkola Muzyczna I stopnia im. F. Chopina teacher: Grzegorz Szczyrba piano accompaniment: Zenon Dabek Šimon Ženíšek (CZ) Gymnázium Jana Nerudy; ZUŠ Na Popelce, Praha vyučující: Svatopluk Zaal, Lubomír Kovařík klavírní spolupráce: Eva Hutyrová Holl László (HU) Weiner Leó teacher: Kis András piano accompaniment: Lénárt Igora F. Chopin: Etiuda E Dur Zh. Metallidi: Concerto p.i G. F. Händel: Bourrée II J. Clarke: Menuet G. F. Händel: March W. Popp: Russisches Zigeunerlied Lesní roh French horn Lenka Adamčíková (CZ) ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku vyučující: Mgr. Libor Richter klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková Doubravka Čápová (CZ) ZUŠ Police nad Metují vyučující: Josef Fiala klavírní spolupráce: Karolina Sorokinová Martin Čepica (CZ) ZUŠ Harmonie Zlín vyučující: MgA. Milan Kubát klavírní spolupráce: Monika Sieglová Ákos Farkas (HU) Elementary Art School of Csengele teacher: Zoltán Czirok piano accompaniment: Lívia Horváth Éva Lilla Fröschl (HU) Szent István Király Musik School teacher: Zoltán Varga piano accompaniment: Anita Princz Szentiné Martin Haičman (CZ) ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno vyučující: Olga Voldánová klavírní spolupráce: Lenka Kurcová anonym: Tanec C. Alan: Ancient Towers M. Hannickel: Shadows of the past M. Champentier: Prelude J. Bertier: Allegro moderato anonym: Německý tanec anonym: Tanec J. B. Lully: Píseň J. D. Škroup: Koncert B Dur A. Vivaldi: Largo G. F. Händel: Bourrée O. Tvrdý: Idyla B. Bouda: 6 instruktivních skladeb pro lesní roh a klavír (I. a III. část)

18 Nikola Heřmánková (CZ) ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku vyučující: Mgr. Libor Richter klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková Markéta Jirmannová (CZ) ZUŠ Police nad Metují vyučující: Lenka Němcová klavírní spolupráce: Karolina Sorokinová Kryštof Koska (CZ) ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín vyučující: Jonáš Harman klavírní spolupráce: Helena Mižičová Kryštof Kozumplík (CZ) ZUŠ Harmonie Zlín vyučující: MgA. Milan Kubát klavírní spolupráce: Monika Sieglová Diana Kubánková (CZ) ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku vyučující: Mgr. Libor Richter klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková Zuzana Meierová (CZ) ZUŠ Hronov vyučující: Miloš Meier klavírní spolupráce: Jitka Štěrbáková Szymon Pelc (PL) Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka teacher: Jerzy Ślęzak piano accompaniment: Zenon Dąbek Kateřina Soukupová (CZ) ZUŠ Přelouč vyučující: Michal Chmelař klavírní spolupráce: Petra Lojínová Petr Šprta (CZ) ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno vyučující: Olga Voldánová klavírní spolupráce: Lenka Kurcová Eliška Zelenková (CZ) ZUŠ Sezimovo Ústí vyučující: Šárka Kvičínská klavírní spolupráce: Ivana Zelenková J. Kofroň: Pohádka P. Basler: Hills of Arirang J. Williams: Double trouble V. Hausmann: Alla Tedesca J. Brahms / J. Ployhar: Academic Overture E. Bozza: En Irlande J. I. Linek: Intráda R. Schumann: Píseň L. v. Beethoven: Německý tanec J. S. Bach: Arie c moll J. I. Linek: Intráda M. Hannickel: Shadows of the past T. Johnson: Evening shadows C. Saint-Saëns: Romance pro lesní roh M. A. Sauvignet: Greensleeves J. Naulais:... Au fond des bois Z. Šesták: Concertino J. S. Bach: Arie c moll B. Marcello: Sonáta (II. věta) G. F. Händel: Melodie z oratoria Juda Makabejský traditional (arr. L. Conley): Aura Lee anonym: Tanec

19 Trombon Trombone Adam Křeček (CZ) Gymnázium Jana Nerudy vyučující: Josef Šimek klavírní spolupráce: Eva Hutyrová Eryk Mencner (PL) Państwowa Szkoła Muzyczna I-stopnia w Żorach teacher: Andrzej Piekorz piano accompaniment: Ewa Adamczyk-Ścibik Martin Nezval (CZ) ZUŠ Fr. Jílka vyučující: Mgr. Petr Janda klavírní spolupráce: MgA Ludmila Loubová 0ndřej Pavluš (CZ) ZUŠ Kyjov vyučující: Miloslav Procházka klavírní spolupráce: Věra Meislová Maciej Prokopowicz (PL) Szkoła Muzyczna I i II st. im. Oskara Kolberga teacher: Rafał Mizdalski piano accompaniment: Anna Mendonca Jaroslav Reichman (CZ) vyučující: Lukáš Moťka klavírní spolupráce: Štepánka Baboráková Petr Schovánek (CZ) Gymnázium Jana Nerudy vyučující: Josef Šimek klavírní spolupráce: Eva Hutyrová D. d. Bella: Sonáta (I. věta) J. Šimek: Mlsný Kocour J. Šimek: Slimák E. Brooks: The Message Concertino V. Š. Kosenko: Scherzino A. Chačaturjan: Andantino R. Ramskill: Chicago Sunset P. Koepke: Prelude and Fanfaronade V. Smita: Romance Nina Dva tance D. d. Bella: Sonáta (I. věta) J. Šimek: Mlsný kocour J. Šimek: Slimák Tenor Euphonium Lukáš Besuch (CZ) ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové vyučující: Vladimír Besuch klavírní spolupráce: Marek Fischer L. Ostransky: Concertino (I. a III. věta)

20 Jan Holas (CZ) ZUŠ Střezina vyučující: Lucie Houdková klavírní spolupráce: Ondřej Mucha J. I. Linek: Intráda W. A. Mozart: Mladý kavalír Daniel Kubeček (CZ) ZUŠ Police nad Metují vyučující: Lenka Němcová klavírní spolupráce: Karolina Sorokinová V. Hausmann: Allegro K. Snell: Moderato M. Charpentier: Prelude Jan Olšák (CZ) ZUŠ Česká Lípa vyučující: Jakub Mašek klavírní spolupráce: Dita Eiseltová 0ndřej Pavluš (CZ) ZUŠ Kyjov vyučující: Miloslav Procházka klavírní spolupráce: Věra Meislová Bálint Török (HU) Móra Ferenc Ált. Isk. és AMI teacher: József Török piano accompaniment: Szentiné Princz Anita Bohumil Tůma (CZ) ZUŠ Česká Lípa vyučující: Jakub Mašek klavírní spolupráce: Dita Eiseltová H. Purcell: Suite in F major (I. Nymphs and Shepherds, III. Passing By) T. Albinoni: Concerto (I. Allegro) J. E. Barat: Introduction and Dance J. Curnow: Fantasy for Trombone Tuba Tuba Jan Poláček (CZ) ZUŠ Rosice vyučující: Dalibor Mašek klavírní spolupráce: Jana Veselá Daniel Štěpán (CZ) ZUŠ Bedřicha Kozánka vyučující: František Tkadlec klavírní spolupráce: Anna Procházková W. Sear: Sonatina for tuba and piano (I. věta) S. Joplin: The Entertiner V. Hoza: Sousedská pro tubu

21 Kategorie JUNIOR B neděle, JUNIOR B Category Sunday, 1 st May 2011 Trubka Trumpet Ondřej Hofman (CZ) ZUŠ Hronov vyučující: Miloš Meier klavírní spolupráce: Jitka Štěrbáková Jiří Jarkuliš (CZ) ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín vyučující: Jonáš Harman klavírní spolupráce: Helena Mižičová Lukáš Jestřáb (CZ) ZUŠ Kyjov vyučující: Miloslav Procházka klavírní spolupráce: Věra Meislová Vojtěch Kadaňka (CZ) ZUŠ Smetanova Brno vyučující: Bohumír Kameník klavírní spolupráce: Jolana Zedeková Pavel Kadrnka (CZ) ZUŠ Velké Bílovice vyučující: Radek Růžička klavírní spolupráce: Jana Zemánková Marek Kliment (CZ) ZUŠ Polná vyučující: Josef Cecava klavírní spolupráce: Jana Pavlínová Jaroslav Kollert (CZ) ZUŠ Police n. Metují vyučující: Lenka Němcová klavírní spolupráce: Karolina Sorokinová Jonáš Kopáček (CZ) ZUŠ Lovosice vyučující: MgA. Jiří Lhotský klavírní spolupráce: Alena Kolaříková Patrik Machů (CZ) ZUŠ Velké Bílovice vyučující: Radek Růžička klavírní spolupráce: Jana Zemánková V. Sčelokov: Koncert pro trubku P. Baldassare: Sonáta (I. a II. věta) F. Veracini: Sonate (Andante, Allegro) B. Kameník: Koncert pro trubku (Larghetto, Allegro assai) B. Sedláček: Valse Pittoresco M. Glinka: Romance V. Ščelokov: Povídka J. Bártek: Dialog K. Kennan: Sonáta pro trubku (I. věta) V. Ščelokov: Dětský koncert

22 David Navrátil (CZ) ZUŠ Bystřice pod Hostýnem vyučující: Vladimír Češek klavírní spolupráce: Martina Studená Kryštof Neduchal (CZ) ZUŠ Kyjov vyučující: Miloslav Procházka klavírní spolupráce: Věra Meislová Martin Sejkora (CZ) ZUŠ Bohuslava Martinů Polička vyučující: Miroslav Jindra klavírní spolupráce: Iva Komárková Jiří Vencelides (CZ) ZUŠ Tišnov vyučující: Mgr. Josef Cecava klavírní spolupráce: Mgr. Jana Pavlínová Klára Zemanová (CZ) ZUŠ Bedřicha Kozánka vyučující: František Tkadlec klavírní spolupráce: Vlasta Netopilová P. Baldassari: Sonáta pro trubku L. E. Larsson: Concertino (Andante, Allegro moderato) J. Haydn: Koncert Es Dur (I. věta) M. Glinka: Romance V. Ščelokov: Povídka W. A. Mozart: Mladý kavalír M. Greene: Trumpet Tune Lesní roh French horn Zdeňka Čížková (CZ) ZUŠ Český Krumlov vyučující: Jaromír Čížek klavírní spolupráce: Eva Mlázovská Eleni Grigoriadu (CZ) ZUŠ Vratimov vyučující: Petra Grigoriadu klavírní spolupráce: Natálie Rauscherová Barbora Jedelská (CZ) ZUŠ Zábřeh, Farní 9 vyučující: Jitka Svobodová klavírní spolupráce: Martina Valentová Iveta Kadlecová (CZ) ZUŠ A. M. Buxton, Úpice vyučující: Zdeněk Tlučhoř klavírní spolupráce: Kristýna Konečná L. Cherubini: Koncertní etuda L. Bernstein: Lucky to be me G. Ph. Telemann: Adagio a Presto W. A. Mozart: Koncert č. 2 (II. a III. věta) J. Rychlík: Sonatina školní (I. věta)

23 Monika Němcová (CZ) ZUŠ Police n. Metují vyučující: Lenka Němcová klavírní spolupráce: Karolina Sorokinová Jan Oprštěný (CZ) ZUŠ Potštát vyučující: Monika Čočková klavírní spolupráce: Eva Macková Michal Psota (CZ) ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno vyučující: Olga Voldánová klavírní spolupráce: Lenka Kurcová Hana Sapáková (CZ) ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno vyučující: Mgr. Milan Mrazík klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Mrazíková-Češková Matěj Špaček (CZ) ZUŠ Tišnov vyučující: Mgr. Josef Cecava klavírní spolupráce: Ladislav Havlík J. Koetsier : Romance J. D. Škroup: Koncert B Dur F. Achac: Comodo B. Marcello: Sonáta (III. a IV. věta) J. D. Škroup: Koncert B Dur pro lesní roh in F E. Bozza: En Irlande pour Cor en Fa et Piano J. D. Škroup: Koncert B Dur Trombon Trombone David Czech (CZ) Gymnázium Jana Nerudy vyučující: Josef Trnka klavírní spolupráce: Miroslava Trnková Daniel Flek (CZ) Gymnázium Jana Nerudy vyučující: Josef Šimek klavírní spolupráce: Eva Hutyrová Barbora Kolafová (CZ) ZUŠ Liberec, Frýdlantská vyučující: Jarmil Kabeláč klavírní spolupráce: Jindřiška Kabeláčová Jan Mlázovský (CZ) ZUŠ Sezimovo Ústí vyučující: Mgr. Josef Janda klavírní spolupráce: Mgr. Petr Drátovský P. M. Dubois: Histoire de trombone I. Rumba, II. Parade M. Bártek: Blues J. Curnow: Fantasy for Trombone R. Clérisse: Théme de concours N. Rimskij-Korsakov: Koncert pro pozoun B Dur (I. a II. věta)

24 Jakub Mlejnský (CZ) Gymnázium Jana Nerudy vyučující: Josef Šimek klavírní spolupráce: Eva Hutyrová Jan Perný (CZ) ZUŠ Habrmanova,Hradec Králové vyučující: Vladimír Besuch klavírní spolupráce: Marek Fischer Jan Rejzek (CZ) ZUŠ Česká Lípa vyučující: Jakub Mašek klavírní spolupráce: Dita Eiseltová Václav Santolík (CZ) ZUŠ Ratibořická Praha vyučující: MgA. Petr Peremský klavírní spolupráce: Ivona Mottlová Marek Stolarczyk (PL) Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. teacher: Zdzisław Stolarczyk piano accompaniment: Małgorzata Pieniążek Natálie Zaoralová (CZ) ZUŠ Bedřicha Kozánka Přerov vyučující: František Tkadlec klavírní spolupráce: Vlasta Netopilová L. Ostransky: Dva španělské tance L. Ostransky: Concertino (I., II. a III. věta) J. Brouquieres: Trombonaria J. Šimek: Slimák J. Brouquieres: Trombonaria J. G. Ropartz: Andante et Allegro V. Smita: Romance Tenor Euphonium David Czech (CZ) Gymnázium Jana Nerudy vyučující: Josef Trnka klavírní spolupráce: Miroslava Trnková A. Guilmant: Morceau Symphonique Tuba Tuba Michał Olearczyk (PL) Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. teacher: Zdzisław Stolarczyk piano accompaniment: Małgorzata Pieniążek E. Bozza: Temat z wariacjami

25 Poděkování Acknowledgement Organizátoři VIII. Mezinárodní interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno 2011 děkují všem institucím, firmám i jednotlivcům, kteří svou aktivitou, dary, finanční pomocí a nadšením pomohli uskutečnit toto jedinečné setkání. The organizers of the 8 th International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno 2011 would like to thank all institutions, companies and individuals who helped to realize this unique gathering either in form of financial support, presents or by their activity and enthusiasm. Hlavní spolupořadatel Main co-organizer: Konzervatoř Brno Brno Conservatory Další spolupořadatelé Other co-organizers: Vysoká škola múzických umení v Bratislave Academy of Music and Dramatic Arts in Bratislava Zdzisław Stolarczyk, Akademia Muzyczna v Krakově Zdzisław Stolarczyk, Academy of Music in Kraków Gusztáv Höna, Akademie Ference Liszta v Budapešti Gusztáv Höna, Liszt Ferenc Academy of Music in Budapest Soutěž se koná za finančí podpory: The competition is held with the financial support of: Mezinárodního Visegrádského Fondu The International Visegrad Fund Jihomoravského kraje The South-Moravian Region Statutárního města Brna The City of Brno Nadace Český hudební fond The Foundation Czech Musical Fund Hudební nadace OSA The Music foundation OSA Nadace život umělce The Foundation Život umělce ÚNIA Odborový zväz profesionálnych hudobníkov Slovenska ÚNIA The Union of Professional Musicians Slovakia Partneři Partners: Amati Denak s. r. o.

26 Brass Studio Prague Arnold Kinkal Clarina Music, Mgr. Libor Novotný digiboss internetový obchod mého digi života Hájek autodíly Josef Lídl, spol. s r. o. M. Jiracek & sons Miraphone Musik Bertram Freiburg Praha Music Center SKMMU Správa kolejí a menz Masarykovy univerzity Vlado Kumpan und seine Musikanten Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR - Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

mezi moři between the seas katalog catalogue

mezi moři between the seas katalog catalogue Ji.hlava mezi moři between the seas katalog catalogue tagy tags d! % ' ( ) děti víra příroda noc doprava sen children faith nature night transport dream * +. / 1 2 bezstarostnost historie tradice ufo láska-smrt

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

P O D Ě K O V Á N Í A C K N O W L E D G E M E N T

P O D Ě K O V Á N Í A C K N O W L E D G E M E N T P O D Ě K O V Á N Í A C K N O W L E D G E M E N T Pořadatel děkuje za významnou podporu turnaje HLAVNÍMU MĚSTU PRAHA The organizer would like to thank THE CITY OF PRAGUE for it s major support of this

Více

6. MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ A VETERÁNŮ V RYBOLOVNÉ TECHNICE

6. MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ A VETERÁNŮ V RYBOLOVNÉ TECHNICE Český rybářský svaz s Českým rybářským svazem územního svazu města Prahy a odborem rybolovné techniky v Praze pořádají 6. MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ A VETERÁNŮ V RYBOLOVNÉ TECHNICE 3. 7. 7. 2013 Praha Česká

Více

Jen pár slov... In just a few words... Váš Jan Hasenöhrl. Yours sincerely, Jan Hasenöhrl

Jen pár slov... In just a few words... Váš Jan Hasenöhrl. Yours sincerely, Jan Hasenöhrl Jen pár slov... Naději, uspokojení, a energii do dalších sezon. To cítím, když vidím zaplněnou Smetanovu síň a slyším váš potlesk. Devatenáct let se setkáváme, ať už během roku, či na festivalech Prague

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y

N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y CongressMan N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y 2 0 0 6 ú v o d n í s l o v o Vážené dámy a vážení pánové, milí

Více

nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition

nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition nové české celovečerní filmy mimo soutěž / new czech feature films out of competition nové české dokumentární filmy v soutěži

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

IWRF EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WHEELCHAIR RUGBY. 11 19 April 2015 Prague, Czech Republic Division B

IWRF EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WHEELCHAIR RUGBY. 11 19 April 2015 Prague, Czech Republic Division B IWRF EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WHEELCHAIR RUGBY 11 19 April 2015 Prague, Czech Republic Division B 2015 IWRF European Championship in Wheelchair Rugby 03 Obsah Úvodní slova David Lukeš hlavní organizátor

Více

Mezinárodní varhanní soutěž Petr. international organ competition

Mezinárodní varhanní soutěž Petr. international organ competition Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena XVIII. Petr Eben international organ competition opava 04 Statutární měo Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava vyhlašuje The Opava Municipal Council

Více

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

Profesoři Teachers. Pořadatelé Organisers

Profesoři Teachers. Pořadatelé Organisers Profesoři Teachers Barokní tanec Baroque dance Françoise DENIEAU Zpěv Singing Julie HASSLER Housle Violin Amandine BEYER Viola de gamba Viola da gamba Marianne MULLER Cembalo Harpsichord Françoise LENGELLÉ

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Název školy: Gymnázium, Český Krumlov Identifikátor zařízení: 600 008 231 IČO: 00 583 839 Sídlo

Více

Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012. The Summary of content of Our center

Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012. The Summary of content of Our center Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012 Mission of the Volunteer center in Ústí nad Labem Civic Association Volunteer Center creates and provides professional background for volunteers

Více