Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 VIII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno th International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno 2011 Kategorie JUNIOR, JUNIOR Category, 30 th April 1 st May 2011

2 Asociace Interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno Association of the Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno pořádá organizes the VIII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno th International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno 2011 hlavní spolupořadatel main co-organizer Konzervatoř Brno Brno Conservatory další spolupořadatelé other co-organizers Vysoká škola múzických umení v Bratislave Academy of Music and Dramatic Arts in Bratislava Zdzisław Stolarczyk, Akademia Muzyczna v Krakově Zdzisław Stolarczyk, Academy of Music in Kraków Gusztáv Höna, Akademie Ference Liszta v Budapešti Gusztáv Höna, Liszt Ferenc Academy of Music in Budapest

3 Záštitu nad soutěží převzali The patronage of the competition has been undertaken by JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky JUDr. Pavel Rychetský, President of the Constitutional Court of the Czech Republic Ing. Jana Bohuňovská, náměstkyně primátora Statutárního města Brna Ing. Jana Bohuňovská, Deputy Major of the City of Brno Mgr. Libor Šťástka, starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka, Mayor of the Distric Brno-center Organizační výbor soutěže The Preparatory Committee of the Competition Předseda Chairman: prof. MgA. Jindřich Petráš 1. místopředseda 1 st Vice-chairman: Mgr.art. Pavel Bureš 2. místopředseda 2 nd Vice-chairman: Mgr. Ivo Navrátil Členové Members: Mgr. Josef Cecava Mgr. František Jeřábek Mgr. Tomáš Kopecký Manažer Manager: Bc. et BcA. Jonáš Harman Garanti nástrojových skupin: The supervisors of the instrumental sections: lesní roh French horn: trubka Trumpet: trombon Trombone: tuba Tuba: Sekretariát soutěže: Secretary of the competition: Mgr. Tomáš Kopecký Mgr. Vojtěch Novotný Mgr. Ivo Navrátil Mgr.art. Pavel Bureš Anna Šotolová Alena Vahalíková Olga Voldánová

4 Vážení a milí přátelé, je mi ctí a potěšením přivítat vás zde v moravské metropoli na půdě brněnské konzervatoře, při dalším ročníku mezinárodní soutěže žesťových nástrojů. Letošní ročník je výjimečný, a to hned ze dvou důvodů. Velký zájem o Juniorku v minulém ročníku nás vedl k termínovému oddělení obou soutěží s cílem vytvořit této soutěži mladých umělců větší časový prostor. Dále jsme ji po vzoru Velké soutěže rozšířili o účastníky ze států visegrádské čtyřky, a proto se mohou zúčastnit kandidáti také z Polska, Maďarska a Slovenska. Soutěž JUNIOR je tedy od letošního ročníku mezinárodní. Velice bych si přál, aby toto mezinárodní soutěžní setkání bylo také akcí, kde se navazují nová přátelství a vytváří se kontakty nejen mezi hráči, ale i s výrobci a prodejci hudebních nástrojů, kteří budou vystavovat své nástroje během soutěže, a kteří naši soutěž podporují. Závěrem chci poděkovat všem přihlášeným kandidátům, jejich rodičům, pedagogům a korepetitorům za přípravu a účast na této soutěži, protože bez vaší vynikající práce a podpory by se soutěž nemohla uskutečnit. Přeji všem soutěžícím pevné nervy, dobrý nátisk a co nejlepší umístění. prof. MgA. Jindřich Petráš předseda Asociace interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno

5 Ladies and gentlemen, It has been a great pleasure for me to welcome you at the next competition of the brass instruments here in the heart of Moravia in Brno Conservatory. This year is special because of two reasons. The enormous interest in the JUNIOR category in the last competition led us to split both the competitions and therefore, enlarge the time space for the young players. Further, inspired by the Big Competition, it has been extended to the competitors from the states of the Visegrad Four and so the candidates from Poland, Hungary and Slovakia can participate too. The competition JUNIOR has become starting this year also international. I would really like, if this international competition became also an event of making new friendships and contacts, not only among the players, but also with the producers and distributors of musical instruments, who exhibit their pieces during the competition and support it as well. Finally I would like to thank all the registered candidates, their parents and accompanists for their preparation and participation in this competition, because the competition could not be realized without your excellent work and support. I wish all the competitors nerve, good embouchure and the best possible prize. Prof. MgA. Jindřich Petráš Chairman of the Association of the Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno Po dvou letech se na naší škole opět koná soutěž, která je důležitou součástí života mladých umělců a středobodem jejich snah. Soutěž, která posouvá začínající hráče na žesťové nástroje vpřed v jejich usilování a přispívá k tomu, aby nejlepší z nich započali svou úspěšnou profesionální kariéru třeba právě na brněnské konzervatoři. Přeji všem účastníkům i jejich pedagogům mnoho úspěchů v soutěži! MgA. Pavel Maňásek ředitel Konzervatoře Brno After two years, there has been again a competition, which is important part of young players life and centre of interest of their endeavor. The competition, which pushes the young brass players further in their aspiration, contributes to the fact that the best can start their successful professional career. I wish all the competitors and their teachers good luck in the competition! MgA. Pavel Maňásek Director of the Brno Conservatory

6 Čestné předsednictvo soutěže Honorary Bord of the Competition Mgr. Pavel Göpfert Vlastimil Jiráček Čestný předseda Asociace interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno Honorary President of the Association of the Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno výroba a oprava žesťových nástrojů Brass Instruments Manufacture and Repairing Ing. Martin Lachký Josef Lídl, spol. s r. o. Josef Lídl Ltd. MgA. Pavel Maňásek MgA. David Mareček, Ph.D. prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. Mgr. Libor Novotný MUDr. Daniel Rychnovský Mgr. Bohuš Zoubek ředitel Konzervatoře Brno Director of the Brno Conservatory ředitel České filharmonie Chief Executive of the Czech Philharmonic Orchestra rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Rector of the Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno prodej hudebních nástrojů Clarina Music Clarina Music sale of musical instruments člen Zastupitelstva města Brna Member of the Municipal council of the City of Brno emeritní ředitel Filharmonie Brno Honorary Director of the Brno Philharmonic

7 Soutěžní podmínky Competition terms VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ OBORY A TERMÍN VIII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno 2011 se uskuteční v kategoriích JUNIOR v době od 30. dubna do 1. května 2011 v Brně v oborech lesní roh, trubka, tenor (baryton), trombon a tuba. PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI Soutěž je určena pro umělce z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska (kteří mají v jednom ze jmenovaných států trvalé bydliště, nebo v něm studují, nebo mají národnost jednoho ze jmenovaných států). Soutěž je rozdělena do těchto kategorií: kategorie JUNIOR A (narozeni a mladší), kategorie JUNIOR B (narozeni mezi a včetně). SOUTĚŽNÍ POPLATEK Soutěžní poplatek činí 350,- Kč za jednoho účastníka. UBYTOVÁNÍ Veškeré cestovní a případné pobytové výlohy si účastníci hradí sami. Pořadatel může zajistit účastníkům, popř. jejich doprovodu, ubytování (jednu nebo dvě noci, cena 400,- Kč za osobu a noc). Požadavek na ubytování je nutné zadat v elektronické přihlášce. Objednaná služba se hradí současně se soutěžním poplatkem. SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR PRO VŠECHNY KATEGORIE Soutěž proběhne kategoriích JUNIOR A i JUNIOR B v každém oboru jako jednokolová. Soutěžní repertoár, který účastník uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Hra zpaměti není podmínkou soutěže. Účastníci vystoupí na soutěži se svým klavíristou, který si však musí veškeré cestovní a pobytové výlohy hradit sám. Účastníci budou soutěžit v abecedním pořadí dle příjmení. Soutěžní vystoupení jsou ve všech kategoriích i kolech veřejná. Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

8 Případné rozhlasové či televizní přenosy a záznamy soutěžních vystoupení jsou k dispozici pořadateli a slouží k propagaci soutěže. Porota může udělit tyto ceny: 1. cena, 2. cena, 3. cena, Čestné uznání I. stupně, Čestné uznání II. stupně. Nositelé 1., 2. a 3. ceny získávají titul laureát soutěže. Účastník s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii (JUNIOR A a JUNIOR B) obdrží titul Absolutní vítěz kategorie. KATEGORIE JUNIOR A Účastník si připraví libovolný repertoár v délce trvání 3 5 minut. KATEGORIE JUNIOR B Účastník si připraví libovolný repertoár v délce trvání 4 5 minut. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tyto soutěžní podmínky byly vypsány v souladu se Soutěžním řádem Asociace interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno ze dne 31. května Tyto soutěžní podmínky jsou vydávány v jazyce českém a anglickém. V případě sporu platí jako autentický text český. GENERAL PROVISIONS DISCIPLINES AND DATES VIII. International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno 2011 will takes place in the JUNIOR categories from 30 th April to 1 st May 2011 in Brno in the instruments French horn, trumpet, trombone, euphonium and tuba. CONDITIONS FOR PARTICIPATING The competition is for the musicians from the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary (who are residents or are students or are of the nationality of one of these states). The competition is divided into these categories: JUNIOR A Category (born on and younger), JUNIOR B Category (born between and inclusive). COMPETITION FEE Competition fee is 350 CZK for each participant. ACCOMMODATION All travel expenses and accommodation expenses are paid by the competitors themselves. The competition organizer can organize the accommodation for the competitors and for their teacher or accompanists (one or two nights, 400 CZK for person and night). The competitor have to ask the accomodation in the application form. Accommodation must be paid together with the competition fee.

9 COMPETITION REPERTOIRE FOR ALL CATEGORIES Both the categories JUNIOR A and JUNIOR B of each discipline have only one round. The repertoire written in the application form is considered as mandatory and it is not possible to change it. The competitors of category JUNIOR do not have to play from memory. (It is not mandatory to play by heart.) The competitors will play with their own accompanist who has to pay his/her travel expenses and accommodation expenses on their own. The competitors will compete according to the alphabetical order of their surname. All rounds of each category are public. The production from a printed and edited music material on public is not in concordance with the law about the copyright law and the interpret takes all the responsibility and possible sanctions on his/her own. Possible television or radio broadcasts and recordings of the competition performances are at disposition to the competition organizer and serve to the competition publicity. The jury can give these awards: 1 st prize, 2 nd prize, 3 rd prize, Honorable mention 1 st grade, Honorable mention 2 nd grade. The winner of each category (JUNIOR A and JUNIOR B) who will have the highest score will be awarded The Absolute Winner of Category. JUNIOR A CATEGORY The competitor will play the repertoire on his/her own choice, duration of which 3-5 minutes. JUNIOR B CATEGORY The competitor will play the repertoire on his/her own choice, duration of which 4-5 minutes. FINAL PROVISIONS This competition terms have been written in concordance with the Competition Rules of the Asociace interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno from the 31 st May This competition terms are published in Czech and English language. In case of a struggle the Czech text is considered as the authentic text.

10 Ceny Prizes Porota může udělit tyto ceny: 1. cena, 2. cena, 3. cena, Čestné uznání I. stupně, Čestné uznání II. stupně. Účastník s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii (JUNIOR A a JUNIOR B) obdrží titul Absolutní vítěz kategorie. The jury can give these awards: 1 st prize, 2 nd prize, 3 rd prize, Honorable mention 1 st grade, Honorable mention 2 nd grade. The winner of each category (JUNIOR A and JUNIOR B) who will have the highest score will be awarded The Absolute Winner of Category. Kategorie JUNIOR A JUNIOR A Category 1. cena 400 Kč, 2. cena 300 Kč, 3. cena 200 Kč 1 st prize 400 CZK, 2 nd prize 300 CZK, 3 rd prize 200 CZK Kategorie JUNIOR B JUNIOR B Category 1. cena 500 Kč, 2. cena 400 Kč, 3. cena 300 Kč 1 st prize 500 CZK, 2 nd prize 400 CZK, 3 rd prize 300 CZK Tyto ceny existují díky grantu, který Asociace na soutěž získala z Mezinárodního Visegradského Fondu. These prizes exist thanks to the grant which the Association won from the International Visegrad Fund.

11 Porota Jury Pořadatel jmenoval jednu porotu v počtu 11 členů, která je pro všechny obory stejná. Každý obor a každou kategorii bude porota posuzovat samostatně. The organizer has named one jury including 11 members, which remains the same for each instrument. Each category and instrument will be classified separately. Kategorie JUNIOR A JUNIOR A Category Předseda Chairman: Členové Members: Tajemník Secretary: Gusztáv Höna Zdzisław Stolarczyk Josef Pavlíček Vladimír Weber Josef Cecava Bedřich Tylšar Tomáš Kopecký Jindřich Petráš Pavel Bureš Rudolf Beran Petr Janda Olga Voldánová Václav Švaňhal Kategorie JUNIOR B JUNIOR B Category Předseda Chairman: Členové Members: Tajemník Secretary: Gusztáv Höna Zdzisław Stolarczyk Josef Pavlíček Vladimír Weber Vladimír Češek Bedřich Tylšar Tomáš Kopecký Jindřich Petráš Pavel Bureš Rudolf Beran František Jeřábek Olga Voldánová Václav Švaňhal

12 Program Programme Sobota, Soutěž kategorie JUNIOR A Saturday, 30 th April 2011 Competition of the JUNIOR A Category od 8.00 registrace soutěžících místnost č. 15 from 8:00 registration of the competitors room No zasedání poroty 8:45 meeting of the jury 9.20 slavnostní zahájení soutěže koncertní sál 9:20 opening ceremony of the competition Concert hall soutěž v oboru hra na trubku koncertní sál 9:30 12:15 competition Trumpet Concert hall vyhlášení výsledků soutěže obor hra na trubku koncertní sál 13:00 results trumpet Concert hall soutěž v oboru hra na lesní roh koncertní sál 14:00 15:30 competition French horn Concert hall vyhlášení výsledků soutěže obor hra na lesní roh koncertní sál 16:00 results French horn Concert hall soutěž v oboru hra na trombon, tenor a tubu koncertní sál 17:00 18:30 competition Trombone, Euphonium, Tuba Concert hall vyhlášení výsledků obor hra na trombon, tenor a tubu koncertní sál 19:00 results Trombone, Euphonium, Tuba Concert hall Neděle, Soutěž kategorie JUNIOR B Sunday, 1 st May 2011 Competition of the JUNIOR B Category od 8.00 registrace soutěžících místnost č. 15 from 8:00 registration of the competitors room No zasedání poroty 8:45 meeting of the jury 9.20 slavnostní zahájení soutěže koncertní sál 9:20 opening ceremony of the competition Concert hall soutěž v oboru hra na trubku koncertní sál 9:30 11:00 competition Trumpet Concert hall vyhlášení výsledků soutěže obor hra na trubku koncertní sál 11:45 results trumpet Concert hall soutěž v oboru hra na lesní roh koncertní sál 12:30 13:45 competition French horn Concert hall

13 14.30 vyhlášení výsledků soutěže obor hra na lesní roh koncertní sál 14:30 results French horn Concert hall soutěž v oboru hra na trombon, tenor a tubu koncertní sál 15:15 16:15 competition Trombone, Euphonium, Tuba Concert hall vyhlášení výsledků obor hra na trombon tenor a tubu koncertní sál 17:00 results Trombone, Euphonium, Tuba Concert hall Registrace účastníků soutěže bude probíhat od 8.00 hodin po celý soutěžní den. Účastník je povinen se zaregistrovat nejpozději 30 minut před začátkem soutěže v každém oboru. The registration of competitors starts every day at 8.00 a.m. and will be during whole the day. Each competitor has to sign there at least 30 minutes before the beginning of competition in each instrument section. Po oba dva dny konání soutěže se v prostorách Konzervatoře Brno konají výstavy výrobců a prodejců hudebních nástrojů a příslušenství. During both days of the competition take place in the area of Brno Conservatory exhibitions of manufacturers and retailers of musical instruments and accessories.

14 Seznam soutěžících List of the competitors Účastníci soutěží v abecedním pořadí dle příjmení. The competitors will compete according to the alphabetical order of their surname. Kategorie JUNIOR A sobota, JUNIOR A Category Saturday, 30 th April 2011 Trubka Trumpet Karel Beránek (CZ) ZUŠ Antonína Doležala, Brno vyučující: Bohumír Kameník klavírní spolupráce: Beata Klimešová Paweł Brusiło (PL) Szkoła Muzyczna I i II st. im. Oskara Kolberga teacher: Andrzej Prokopowicz piano accompaniment: Anna Mendonca Patrik Cupal (CZ) ZUŠ Ořechov u Brna vyučující: Mgr. Petr Křivánek klavírní spolupráce: Mgr. Magdalena Slaná, Ph.D. David Češka (CZ) ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice u Tišnova vyučující: Tomáš Prokop klavírní spolupráce: Jiří Jaroš Adrian Górczewski (PL) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie teacher: Krzysztof Lityński piano accompaniment: Piotr Cłapiński Szymon Gwóźdź (PL) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie teacher: Krzysztof Lityński piano accompaniment: Piotr Cłapiński B. Kameník: Gruzínský tanec (Presto, Lento) J. Morgan: Legenda J. Ed. Barat: Orientale H. Komprath: Z pěti epizod pro jazzovou trubku" (I., II. a III. věta) M. Krčma: Malá sonatina (3. část) H. A. VanderCook: Sírius H. Panowka: Wokaliza D. Court: Olympus L. Bernstein: Rondo for Lifey

15 Vilém Hofbauer (CZ) ZUŠ Jihlava vyučující: Walter Hofbauer klavírní spolupráce: Mgr. Miroslava Trnková Jaroslav Hutla (CZ) ZUŠ Přelouč vyučující: David Strupů klavírní spolupráce: Bc. Petra Komínová Jáchym Chalupa (CZ) ZUŠ Jižní Město, Praha vyučující: Jiří Pohnán klavírní spolupráce: Barbara Kürstenová Marek Jinek (CZ) ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem vyučující: Štěpán Husák klavírní spolupráce: Markéta Černá Jakub Jóźwiak (PL) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole teacher: Krzysztof Lityński piano accompaniment: Piotr Cłapiński Adam Kolář (CZ) ZUŠ Tišnov vyučující: Mgr. Josef Cecava klavírní spolupráce: Ladislav Havlík Václav Košťál (CZ) ZUŠ Přelouč vyučující: Michal Chmelař klavírní spolupráce: Petra Komínová Petr Košťál (CZ) ZUŠ Jedovnice vyučující: Jaroslav Jiráček klavírní spolupráce: Kateřina Javorská Tomáš Kubeček (CZ) ZUŠ Police n. Metují vyučující: Lenka Němcová klavírní spolupráce: Karolina Sorokinová A. Chailleux: Morceau de Concours G. F. Händel: Sonata F Dur op. 1 (Larghetto, Allegro) J. Clarke: Rondeau J. Clarke: Menuett M. Krčma: Idylka A. Vaigl: Polka M. Glinka: Romance H. A. VanderCook: Centaurus W. Szczełokow: Mały marsz V. Rebikov: Píseň M. Krasev: Píseň P. Baldassari: Sonata (Allegro, Grave) W. A. Mozart: Sonatina E. Hradecký: Vzpomínka V. Hausmann: Alla Tedesca G. Bohm: Rigaudon M. Charpentier: Prelude

16 Antonín Lavička (CZ) ZUŠ Tišnov vyučující: Mgr.Josef Cecava klavírní spolupráce: Ladislav Havlík David Mader (CZ) ZUŠ Tišnov vyučující: Mgr.Josef Cecava klavírní spolupráce: Ladislav Havlík Dániel Magyar (HU) Art School of Kistelek teacher: Gergely Kalmár piano accompaniment: Lívia Horváth Tadeáš Navrátil (CZ) ZUŠ Bohuslava Martinů Polička vyučující: Miroslav Jindra klavírní spolupráce: Iva Komárková David Neumann (CZ) ZUŠ Červený Kostelec vyučující: Miloš Meier klavírní spolupráce: Jitka Štěrbáková Vlastimil Pavelka (CZ) ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem vyučující: Štěpán Husák klavírní spolupráce: Markéta Černá Ladislav Pavluš (CZ) ZUŠ Kyjov vyučující: Miloslav Procházka klavírní spolupráce: Věra Meislová Marek Řihák (CZ) ZUŠ Iši Krejčího Olomouc vyučující: Vladimír Vavruša klavírní spolupráce: Andrea Vavrušková Ondřej Špaček (CZ) ZUŠ Tišnov vyučující: Mgr. Josef Cecava klavírní spolupráce: Ladislav Havlík Dániel Török (HU) Móra Ferenc Ált. Isk. és AMI teacher: József Török piano accompaniment: Szentiné Princz Anita G. F. Händel: Ouverture D. Roger: Premiere concert V. Rebikov: Píseň M. Krasev: Píseň H. Joachim Krumpfer: Drei Variationen über ein Lied von C. Ph. E. Bach V. Ščelokov: Povídka W. A. Mozart: Sonatina V. Sčelokov: Koncert pro trubku M. Krčma: Idylka A. Vaigl: Malá sonatina (I. věta) V. Ščelokov: Povídka R. Clerisse: Andante a Allegro C. Ph. E. Bach: Píseň s variacemi 2 písně W. A. Mozart: Tema con Variazione G. F. Händel: Sonata In F (III. IV. movement)

17 Filip Zoltowski (PL) Panstwowa Szkola Muzyczna I stopnia im. F. Chopina teacher: Grzegorz Szczyrba piano accompaniment: Zenon Dabek Šimon Ženíšek (CZ) Gymnázium Jana Nerudy; ZUŠ Na Popelce, Praha vyučující: Svatopluk Zaal, Lubomír Kovařík klavírní spolupráce: Eva Hutyrová Holl László (HU) Weiner Leó teacher: Kis András piano accompaniment: Lénárt Igora F. Chopin: Etiuda E Dur Zh. Metallidi: Concerto p.i G. F. Händel: Bourrée II J. Clarke: Menuet G. F. Händel: March W. Popp: Russisches Zigeunerlied Lesní roh French horn Lenka Adamčíková (CZ) ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku vyučující: Mgr. Libor Richter klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková Doubravka Čápová (CZ) ZUŠ Police nad Metují vyučující: Josef Fiala klavírní spolupráce: Karolina Sorokinová Martin Čepica (CZ) ZUŠ Harmonie Zlín vyučující: MgA. Milan Kubát klavírní spolupráce: Monika Sieglová Ákos Farkas (HU) Elementary Art School of Csengele teacher: Zoltán Czirok piano accompaniment: Lívia Horváth Éva Lilla Fröschl (HU) Szent István Király Musik School teacher: Zoltán Varga piano accompaniment: Anita Princz Szentiné Martin Haičman (CZ) ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno vyučující: Olga Voldánová klavírní spolupráce: Lenka Kurcová anonym: Tanec C. Alan: Ancient Towers M. Hannickel: Shadows of the past M. Champentier: Prelude J. Bertier: Allegro moderato anonym: Německý tanec anonym: Tanec J. B. Lully: Píseň J. D. Škroup: Koncert B Dur A. Vivaldi: Largo G. F. Händel: Bourrée O. Tvrdý: Idyla B. Bouda: 6 instruktivních skladeb pro lesní roh a klavír (I. a III. část)

18 Nikola Heřmánková (CZ) ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku vyučující: Mgr. Libor Richter klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková Markéta Jirmannová (CZ) ZUŠ Police nad Metují vyučující: Lenka Němcová klavírní spolupráce: Karolina Sorokinová Kryštof Koska (CZ) ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín vyučující: Jonáš Harman klavírní spolupráce: Helena Mižičová Kryštof Kozumplík (CZ) ZUŠ Harmonie Zlín vyučující: MgA. Milan Kubát klavírní spolupráce: Monika Sieglová Diana Kubánková (CZ) ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku vyučující: Mgr. Libor Richter klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková Zuzana Meierová (CZ) ZUŠ Hronov vyučující: Miloš Meier klavírní spolupráce: Jitka Štěrbáková Szymon Pelc (PL) Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka teacher: Jerzy Ślęzak piano accompaniment: Zenon Dąbek Kateřina Soukupová (CZ) ZUŠ Přelouč vyučující: Michal Chmelař klavírní spolupráce: Petra Lojínová Petr Šprta (CZ) ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno vyučující: Olga Voldánová klavírní spolupráce: Lenka Kurcová Eliška Zelenková (CZ) ZUŠ Sezimovo Ústí vyučující: Šárka Kvičínská klavírní spolupráce: Ivana Zelenková J. Kofroň: Pohádka P. Basler: Hills of Arirang J. Williams: Double trouble V. Hausmann: Alla Tedesca J. Brahms / J. Ployhar: Academic Overture E. Bozza: En Irlande J. I. Linek: Intráda R. Schumann: Píseň L. v. Beethoven: Německý tanec J. S. Bach: Arie c moll J. I. Linek: Intráda M. Hannickel: Shadows of the past T. Johnson: Evening shadows C. Saint-Saëns: Romance pro lesní roh M. A. Sauvignet: Greensleeves J. Naulais:... Au fond des bois Z. Šesták: Concertino J. S. Bach: Arie c moll B. Marcello: Sonáta (II. věta) G. F. Händel: Melodie z oratoria Juda Makabejský traditional (arr. L. Conley): Aura Lee anonym: Tanec

19 Trombon Trombone Adam Křeček (CZ) Gymnázium Jana Nerudy vyučující: Josef Šimek klavírní spolupráce: Eva Hutyrová Eryk Mencner (PL) Państwowa Szkoła Muzyczna I-stopnia w Żorach teacher: Andrzej Piekorz piano accompaniment: Ewa Adamczyk-Ścibik Martin Nezval (CZ) ZUŠ Fr. Jílka vyučující: Mgr. Petr Janda klavírní spolupráce: MgA Ludmila Loubová 0ndřej Pavluš (CZ) ZUŠ Kyjov vyučující: Miloslav Procházka klavírní spolupráce: Věra Meislová Maciej Prokopowicz (PL) Szkoła Muzyczna I i II st. im. Oskara Kolberga teacher: Rafał Mizdalski piano accompaniment: Anna Mendonca Jaroslav Reichman (CZ) vyučující: Lukáš Moťka klavírní spolupráce: Štepánka Baboráková Petr Schovánek (CZ) Gymnázium Jana Nerudy vyučující: Josef Šimek klavírní spolupráce: Eva Hutyrová D. d. Bella: Sonáta (I. věta) J. Šimek: Mlsný Kocour J. Šimek: Slimák E. Brooks: The Message Concertino V. Š. Kosenko: Scherzino A. Chačaturjan: Andantino R. Ramskill: Chicago Sunset P. Koepke: Prelude and Fanfaronade V. Smita: Romance Nina Dva tance D. d. Bella: Sonáta (I. věta) J. Šimek: Mlsný kocour J. Šimek: Slimák Tenor Euphonium Lukáš Besuch (CZ) ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové vyučující: Vladimír Besuch klavírní spolupráce: Marek Fischer L. Ostransky: Concertino (I. a III. věta)

20 Jan Holas (CZ) ZUŠ Střezina vyučující: Lucie Houdková klavírní spolupráce: Ondřej Mucha J. I. Linek: Intráda W. A. Mozart: Mladý kavalír Daniel Kubeček (CZ) ZUŠ Police nad Metují vyučující: Lenka Němcová klavírní spolupráce: Karolina Sorokinová V. Hausmann: Allegro K. Snell: Moderato M. Charpentier: Prelude Jan Olšák (CZ) ZUŠ Česká Lípa vyučující: Jakub Mašek klavírní spolupráce: Dita Eiseltová 0ndřej Pavluš (CZ) ZUŠ Kyjov vyučující: Miloslav Procházka klavírní spolupráce: Věra Meislová Bálint Török (HU) Móra Ferenc Ált. Isk. és AMI teacher: József Török piano accompaniment: Szentiné Princz Anita Bohumil Tůma (CZ) ZUŠ Česká Lípa vyučující: Jakub Mašek klavírní spolupráce: Dita Eiseltová H. Purcell: Suite in F major (I. Nymphs and Shepherds, III. Passing By) T. Albinoni: Concerto (I. Allegro) J. E. Barat: Introduction and Dance J. Curnow: Fantasy for Trombone Tuba Tuba Jan Poláček (CZ) ZUŠ Rosice vyučující: Dalibor Mašek klavírní spolupráce: Jana Veselá Daniel Štěpán (CZ) ZUŠ Bedřicha Kozánka vyučující: František Tkadlec klavírní spolupráce: Anna Procházková W. Sear: Sonatina for tuba and piano (I. věta) S. Joplin: The Entertiner V. Hoza: Sousedská pro tubu

21 Kategorie JUNIOR B neděle, JUNIOR B Category Sunday, 1 st May 2011 Trubka Trumpet Ondřej Hofman (CZ) ZUŠ Hronov vyučující: Miloš Meier klavírní spolupráce: Jitka Štěrbáková Jiří Jarkuliš (CZ) ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín vyučující: Jonáš Harman klavírní spolupráce: Helena Mižičová Lukáš Jestřáb (CZ) ZUŠ Kyjov vyučující: Miloslav Procházka klavírní spolupráce: Věra Meislová Vojtěch Kadaňka (CZ) ZUŠ Smetanova Brno vyučující: Bohumír Kameník klavírní spolupráce: Jolana Zedeková Pavel Kadrnka (CZ) ZUŠ Velké Bílovice vyučující: Radek Růžička klavírní spolupráce: Jana Zemánková Marek Kliment (CZ) ZUŠ Polná vyučující: Josef Cecava klavírní spolupráce: Jana Pavlínová Jaroslav Kollert (CZ) ZUŠ Police n. Metují vyučující: Lenka Němcová klavírní spolupráce: Karolina Sorokinová Jonáš Kopáček (CZ) ZUŠ Lovosice vyučující: MgA. Jiří Lhotský klavírní spolupráce: Alena Kolaříková Patrik Machů (CZ) ZUŠ Velké Bílovice vyučující: Radek Růžička klavírní spolupráce: Jana Zemánková V. Sčelokov: Koncert pro trubku P. Baldassare: Sonáta (I. a II. věta) F. Veracini: Sonate (Andante, Allegro) B. Kameník: Koncert pro trubku (Larghetto, Allegro assai) B. Sedláček: Valse Pittoresco M. Glinka: Romance V. Ščelokov: Povídka J. Bártek: Dialog K. Kennan: Sonáta pro trubku (I. věta) V. Ščelokov: Dětský koncert

22 David Navrátil (CZ) ZUŠ Bystřice pod Hostýnem vyučující: Vladimír Češek klavírní spolupráce: Martina Studená Kryštof Neduchal (CZ) ZUŠ Kyjov vyučující: Miloslav Procházka klavírní spolupráce: Věra Meislová Martin Sejkora (CZ) ZUŠ Bohuslava Martinů Polička vyučující: Miroslav Jindra klavírní spolupráce: Iva Komárková Jiří Vencelides (CZ) ZUŠ Tišnov vyučující: Mgr. Josef Cecava klavírní spolupráce: Mgr. Jana Pavlínová Klára Zemanová (CZ) ZUŠ Bedřicha Kozánka vyučující: František Tkadlec klavírní spolupráce: Vlasta Netopilová P. Baldassari: Sonáta pro trubku L. E. Larsson: Concertino (Andante, Allegro moderato) J. Haydn: Koncert Es Dur (I. věta) M. Glinka: Romance V. Ščelokov: Povídka W. A. Mozart: Mladý kavalír M. Greene: Trumpet Tune Lesní roh French horn Zdeňka Čížková (CZ) ZUŠ Český Krumlov vyučující: Jaromír Čížek klavírní spolupráce: Eva Mlázovská Eleni Grigoriadu (CZ) ZUŠ Vratimov vyučující: Petra Grigoriadu klavírní spolupráce: Natálie Rauscherová Barbora Jedelská (CZ) ZUŠ Zábřeh, Farní 9 vyučující: Jitka Svobodová klavírní spolupráce: Martina Valentová Iveta Kadlecová (CZ) ZUŠ A. M. Buxton, Úpice vyučující: Zdeněk Tlučhoř klavírní spolupráce: Kristýna Konečná L. Cherubini: Koncertní etuda L. Bernstein: Lucky to be me G. Ph. Telemann: Adagio a Presto W. A. Mozart: Koncert č. 2 (II. a III. věta) J. Rychlík: Sonatina školní (I. věta)

23 Monika Němcová (CZ) ZUŠ Police n. Metují vyučující: Lenka Němcová klavírní spolupráce: Karolina Sorokinová Jan Oprštěný (CZ) ZUŠ Potštát vyučující: Monika Čočková klavírní spolupráce: Eva Macková Michal Psota (CZ) ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno vyučující: Olga Voldánová klavírní spolupráce: Lenka Kurcová Hana Sapáková (CZ) ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno vyučující: Mgr. Milan Mrazík klavírní spolupráce: MgA. Jarmila Mrazíková-Češková Matěj Špaček (CZ) ZUŠ Tišnov vyučující: Mgr. Josef Cecava klavírní spolupráce: Ladislav Havlík J. Koetsier : Romance J. D. Škroup: Koncert B Dur F. Achac: Comodo B. Marcello: Sonáta (III. a IV. věta) J. D. Škroup: Koncert B Dur pro lesní roh in F E. Bozza: En Irlande pour Cor en Fa et Piano J. D. Škroup: Koncert B Dur Trombon Trombone David Czech (CZ) Gymnázium Jana Nerudy vyučující: Josef Trnka klavírní spolupráce: Miroslava Trnková Daniel Flek (CZ) Gymnázium Jana Nerudy vyučující: Josef Šimek klavírní spolupráce: Eva Hutyrová Barbora Kolafová (CZ) ZUŠ Liberec, Frýdlantská vyučující: Jarmil Kabeláč klavírní spolupráce: Jindřiška Kabeláčová Jan Mlázovský (CZ) ZUŠ Sezimovo Ústí vyučující: Mgr. Josef Janda klavírní spolupráce: Mgr. Petr Drátovský P. M. Dubois: Histoire de trombone I. Rumba, II. Parade M. Bártek: Blues J. Curnow: Fantasy for Trombone R. Clérisse: Théme de concours N. Rimskij-Korsakov: Koncert pro pozoun B Dur (I. a II. věta)

24 Jakub Mlejnský (CZ) Gymnázium Jana Nerudy vyučující: Josef Šimek klavírní spolupráce: Eva Hutyrová Jan Perný (CZ) ZUŠ Habrmanova,Hradec Králové vyučující: Vladimír Besuch klavírní spolupráce: Marek Fischer Jan Rejzek (CZ) ZUŠ Česká Lípa vyučující: Jakub Mašek klavírní spolupráce: Dita Eiseltová Václav Santolík (CZ) ZUŠ Ratibořická Praha vyučující: MgA. Petr Peremský klavírní spolupráce: Ivona Mottlová Marek Stolarczyk (PL) Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. teacher: Zdzisław Stolarczyk piano accompaniment: Małgorzata Pieniążek Natálie Zaoralová (CZ) ZUŠ Bedřicha Kozánka Přerov vyučující: František Tkadlec klavírní spolupráce: Vlasta Netopilová L. Ostransky: Dva španělské tance L. Ostransky: Concertino (I., II. a III. věta) J. Brouquieres: Trombonaria J. Šimek: Slimák J. Brouquieres: Trombonaria J. G. Ropartz: Andante et Allegro V. Smita: Romance Tenor Euphonium David Czech (CZ) Gymnázium Jana Nerudy vyučující: Josef Trnka klavírní spolupráce: Miroslava Trnková A. Guilmant: Morceau Symphonique Tuba Tuba Michał Olearczyk (PL) Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. teacher: Zdzisław Stolarczyk piano accompaniment: Małgorzata Pieniążek E. Bozza: Temat z wariacjami

25 Poděkování Acknowledgement Organizátoři VIII. Mezinárodní interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno 2011 děkují všem institucím, firmám i jednotlivcům, kteří svou aktivitou, dary, finanční pomocí a nadšením pomohli uskutečnit toto jedinečné setkání. The organizers of the 8 th International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno 2011 would like to thank all institutions, companies and individuals who helped to realize this unique gathering either in form of financial support, presents or by their activity and enthusiasm. Hlavní spolupořadatel Main co-organizer: Konzervatoř Brno Brno Conservatory Další spolupořadatelé Other co-organizers: Vysoká škola múzických umení v Bratislave Academy of Music and Dramatic Arts in Bratislava Zdzisław Stolarczyk, Akademia Muzyczna v Krakově Zdzisław Stolarczyk, Academy of Music in Kraków Gusztáv Höna, Akademie Ference Liszta v Budapešti Gusztáv Höna, Liszt Ferenc Academy of Music in Budapest Soutěž se koná za finančí podpory: The competition is held with the financial support of: Mezinárodního Visegrádského Fondu The International Visegrad Fund Jihomoravského kraje The South-Moravian Region Statutárního města Brna The City of Brno Nadace Český hudební fond The Foundation Czech Musical Fund Hudební nadace OSA The Music foundation OSA Nadace život umělce The Foundation Život umělce ÚNIA Odborový zväz profesionálnych hudobníkov Slovenska ÚNIA The Union of Professional Musicians Slovakia Partneři Partners: Amati Denak s. r. o.

26 Brass Studio Prague Arnold Kinkal Clarina Music, Mgr. Libor Novotný digiboss internetový obchod mého digi života Hájek autodíly Josef Lídl, spol. s r. o. M. Jiracek & sons Miraphone Musik Bertram Freiburg Praha Music Center SKMMU Správa kolejí a menz Masarykovy univerzity Vlado Kumpan und seine Musikanten Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec 16. 19. června 2016 54. Beethovenův Hradec Mezinárodní interpretační soutěž a hudební festival klavír June 16 19, 2016 54 th Beethoven s Hradec International Music Competition and Music Festival piano

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2011 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2009 Contest 3-countries Open International Contest F4B (Control

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Harmonogram / Schedule 22. 5. 2015. Registrace / Registrierung / Registration Kavárna Filharmonia, České Budějovice, Kněžská 411/6 9:00 12:00

Harmonogram / Schedule 22. 5. 2015. Registrace / Registrierung / Registration Kavárna Filharmonia, České Budějovice, Kněžská 411/6 9:00 12:00 Harmonogram / Schedule 22. 5. 2015 Registrace / Registrierung / Registration Kavárna Filharmonia, České Budějovice, Kněžská 411/6 9:00 12:00 9:00 10:00 Cvejic Maria, Mattern Simon, Riedl Magdalena Charvátová

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b MEZINÁRODNÍ FESTIVAL AKADEMICKÝCH SBORŮ " IFAS " INTERNATIONAL FESTIVAL OF ACADEMIC CHOIRS INTERNATIONALES FESTIVAL DER.AKADEMISCHEN. CHÖRE МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ХОРОВ IFAS PARDUBICE Nám.

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan CZECH ASSOCIATION OF OKINAWAN GOJU RYU KARATE DO 6th SPRING GASSHUKU with SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan Location : Sportovní hala ( Sport Hall), Jindřichův Hradec, South Bohemia (150 km from Prag) Schedule

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

PLAVECKÝ KLUB Hradec Králové, pořádá

PLAVECKÝ KLUB Hradec Králové, pořádá PLAVECKÝ KLUB Hradec Králové, pořádá Velkou cenu Hradce Králové ve dnech 14. a 15. března 2015 1. kolo Českého poháru v plavání VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ a KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 1.ročník ČESKÝ

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013 úprava ledové plochy SKUPINA č. 1 Čas.rozpis 1. Herčíková Michaela 13.05.2004 BK Kraso Mladá Boleslav 1 2. Mosiurczaková Adéla 05.01.2006 BK Kraso Mladá Boleslav 1 7:30 3. Kitlerová Tereza 15.02.2007 BK

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

CELKOVÉ VÝSLEDKY SOUTĚŢE

CELKOVÉ VÝSLEDKY SOUTĚŢE I. kategorie 1. místo MARKOVÁ Alţběta ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice 2. místo TOPERCZEROVÁ Natálie ZUŠ Lounských, Praha 4 3. místo ZAYKOVA Klára 3. místo SEVRÁNKOVÁ Barbora SZUŠ A.R.K. MUSIC v.o.s.,

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Mezinárodní závody spřežení / International Driving Event CAI 3* - H1, H2, H4

Mezinárodní závody spřežení / International Driving Event CAI 3* - H1, H2, H4 Mezinárodní závody spřežení / International Driving Event CAI 3* - H1, H2, H4 Místo konání / Place: Kladruby nad Labem Datum konání / Dates: 16. 19. dubna / April 2015 Pořadatel / Organiser: Česká jezdecká

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Hoši základní školy 60 m

Hoši základní školy 60 m Hoši základní školy 60 m 1,1 Hoši základní školy 60 m Změřený čas Penalizace Výsledný čas Jméno Škola Celkové pořadí Body Startujících Žolík 17 00:08,17 00:08,17 Tomáš Pačiska ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

1. Medaile Medaile 35% 35% 40% 40% Kvalifikace + SKO 2 do 6 ZDARMA. P=profi. Uzavřený turnaj pro no inované. Co ůžeš hrát? Sobota 6.6.

1. Medaile Medaile 35% 35% 40% 40% Kvalifikace + SKO 2 do 6 ZDARMA. P=profi. Uzavřený turnaj pro no inované. Co ůžeš hrát? Sobota 6.6. Leo hart Mistrovství České repu liky 0 5.-7.6.2015, Praha Sportov í hala TJ Pa krác, Lo ického 07 / www.ftb.cz, www.foosball.cz, email:leonhartopen@foosball.cz 30x Co ůžeš hrát? Sobota 6.6.2015 Pátek..

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

PÁLAVSKÁ REGATA 2014

PÁLAVSKÁ REGATA 2014 PÁLAVSKÁ REGATA 2014 20 LET LODNÍ TŘÍDY LASER V ČESKÉ REPUBLICE 20 YEARS OF LASER CLASS IN CZECH REPUBLIC datum / date: 02. 05. - 04. 05. 2014 v lodních třídách / in classes Laser Standard, Laser Radial,

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 1.Hadáčková Bára (Sokol České Budějovice), 9:1 (106:49) 25 b. (1) Haviarová Erika (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 11:3); (2) Stehlíková Kateřina

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

MISTROVSTVÍ ČR / CZECH CHAMPIONSHIP

MISTROVSTVÍ ČR / CZECH CHAMPIONSHIP MISTROVSTVÍ ČR / CZECH CHAMPIONSHIP v lodních třídách / in classes Europe, Finn, Laser Standard, Laser 4.7 CTL 112152 datum / date: 14.10. 16.10.2011 místo konání : Nové Mlýny (Pavlov), Česká republika

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Místo Start. č. Tanečník Tanečnice waltz tango valčík slowfox quickstep Suma 1. 30 Both Pavel Wáwrová Kristina 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 5 2. 22

Více

Katarina Hrbanova, Základná škola Lichardova 24, Žilina, Slovensko Zdenek Hetes, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, Česká republika Marketa

Katarina Hrbanova, Základná škola Lichardova 24, Žilina, Slovensko Zdenek Hetes, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, Česká republika Marketa Katarina Hrbanova, Základná škola Lichardova 24, Žilina, Slovensko Zdenek Hetes, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, Česká republika Marketa Kalivodova, 1. ZŠ Napajedla, Česká republika Karol Vlčko,

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE Mistrovství ČR /Czech Championship v lodních třídách / in class 420 datum / date: 25. 27. 9. 2014 a / and CECC CZE v lodní třídě / in class Cadet datum / date: 25. 27. 9. 2014 CTL 142163 místo konání :

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 Pražská konzervatoř /založena 1811/ pořádá KONCERT LAUREÁTŮ soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 10. dubna 2010 v 18:30 hod. Rudolfinum, Sukova síň Účinkují: Stefanie Anastasija

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE Mistrovství ČR /Czech Championship v lodních třídách / in classes Evr, Las, L47 datum / date: 26. 28. 9. 2014 a / and Mezinárodní pohárový závod / International Cup Race v lodní třídě / in class Finn datum

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015 Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno - venkov Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov IČO 44947721 Tel. 549410017, 549410655 zus@zustisnov.cz Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Více