Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.15/2005, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace 2. Sídlo: Jana Ţiţky 1355, Otrokovice 3. Zřizovatel: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice 4. Právní forma : příspěvková organizace od IČO: IZO: Vedení školy: Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka školy, jmenování dne PaedDr. Jana Jurtíková, zástupkyně ředitelky školy, zástupce statutárního orgánu do Mgr. Olga Kadlčíková - zástupkyně ředitelky školy, zástupce statutárního orgánu od Kontakt na zařízení: , , e mail: 7. Pracovník pro poskytování informací : Marcela Špetlová, rozpočtářka školy 8. Datum zařazení do sítě škol : č.j. 1204/48, aktualizace Číslo posledního rozhodnutí: Č. j / s účinností od Nejvyšší povolený počet ţáků : škola 540 ţáků Nejvyšší povolený počet strávníků: školní jídelna 600 ţáků Nejvyšší počet ţáků školského zařízení: školní druţina 125 ţáků 10. Škola sdruţuje : základní školu IZO školní jídelnu IZO školní druţinu IZO Školská rada byla zřízena usnesením RMO č. 182/04/05 s účinností od Od školního roku 2008/2009 je v počtu 6 členů. Ve školním roce 2009/2010 se uskutečnily 2 zasedání školské rady. Na těchto zasedáních byly projednány výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy, byla schválena změna školního řádu a členové ŠR byli seznámeni s koncepcí školy na další období. Ředitelka školy je pravidelně přítomna na zasedání jako stálý host. Informace o činnosti ŠR jsou dále uvedeny na sekce Školská rada Členové školské rady: Mgr. Radana Zenáhlíková (jmenována zřizovatelem) Radka Jarková (jmenována zřizovatelem) Ing. Hana Lörinczová (zvolena zákonnými zástupci ţáků) předsedkyně školské rady Lenka Odstrčilová (zvolena zákonnými zástupci ţáků) Mgr. Blanka Michnová (zvolena pedagogickými pracovníky školy) Mgr. Blanka Zapletalová (zvolena pedagogickými pracovníky školy) 2

3 12. Při škole pracuje: Sdruţení rodičů(sr) zaloţeno Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje, za školní rok 2009/2010 Počet tříd /skupin Počet ţáků Počet ţáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /ŠJ 1. stupeň ,5 2. stupeň ,705 Školní druţina Školní jídelna x 413 x 5,50 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku vzdělávací program č.j. MŠMT ročníky počet ţáků Školní vzdělávací , program Škola brána do ţivota Základní škola / , Ve školním roce 2009/2010 pokračovalo vyučování podle ŠVP Škola brána do ţivota. Průběţně tedy docházelo k dalšímu ověřování námi nastaveného ŠVP a byly realizovány některé opravy a doplnění. Ve svém ŠVP se zaměřujeme na všestranný rozvoj ţáků a jejich následné uplatnění ve všech oborech lidské činnosti. Zaměřujeme se především na rozvoj praktických dovedností. Rozšiřujeme projektovou výuku. Proběhly projektové dny : Vánoční zvyky zdravá výţiva, Pocta stromům, Den Země Usilujeme o získání titulu Zdravá škola, který je realizován prostřednictvím Státního zdravotního ústavu a titulu Férová škola ve spolupráci s charitativními organizacemi. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů, zájmových útvarů : Volitelné: Informatika ročník Domácnost ročník Seminář z Ov 7. ročník Sportovní hry ročník Německý jazyk 7. ročník Zájmové útvary : školní druţina - Aerobic Florbal Výtvarno-rukodělné činnosti Rukodělné činnosti Základy práce na PC Sportovně pohybové hry 2. stupeň Sportovní hry chlapci Sportovní hry - dívky Výtvarný krouţek 1. stupeň Logopedický krouţek Skupinová náprava VPU Florbal Hudební krouţek Anglický jazyk 1.třída Anglický jazyk 2. třída Folklorní krouţek Šikovné ruce Ruční práce 3

4 Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 : počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 30 28,705 Další údaje o pedagogických pracovnících: V letošním školním roce působilo na naší škole 30 pedagogických pracovníků ( 24 učitelů, 2 asistentky pedagoga a 4 vychovatelky školní druţiny). V současné době jsou dvě učitelky na MD. Všichni pedagogičtí pracovníci se v plné míře zaměřovali na výchovu a vzdělávání ţáků, část z nich se péči o ţáky věnovala i v rámci zájmové činnosti a ostatních mimoškolních aktivitách. Aprobovanost pedagogického sboru je na dobré úrovní 1 učitelka Vv v průběhu školního roku dokončovala vysokoškolské studium, 1 učitelka s vysokoškolským vzděláním neměla kvalifikaci učitele a 1 učitelka 1.stupně má kvalifikaci jako učitel odborných předmětů na SŠ. Dlouhodobě se daří udrţovat aprobovanost na dobré úrovni. Ve školním roce 2009/2010 jsme museli řešit dlouhodobou nepřítomnost 3 kolegů zástupy. Ve všech případech se nám podařilo zajistit kvalifikovaný zástup z řad pedagogů důchodců. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 : počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 12 11,221 Další údaje o nepedagogických pracovnících: Kolektiv nepedagogických pracovníků byl sloţen ze 5 kuchařek a 1 kuchaře ( z toho 1 vedoucí ŠJ, 1 hlavní kuchařka,1 kuchař, 3 pomocné pracovní síly),školníka, 4 uklízeček a 1 pracovnice THP. Všichni tito pracovníci splňovali kvalifikační předpoklady. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy Zapsaní a zařazení ţáci a děti ve školním roce 2008/2009 : Zapsaní do 1. tříd Počet ţádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. třídy Počet ţádostí Nastoupí do 2009 o odklad 1. třídy o odklad 1. třídy Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů Aktivity MPP byly v letošním školním roce cíleně směřovány k efektivní primární prevenci uskutečňované na naší škole. Ţáci se v rámci prevence zúčastnili mnoha přednášek, besed a programů. Po celý školní rok se setkávali s odborníky, kteří s nimi diskutovali na témata rozvoje mezilidských vztahů, nebezpečí šikany, kriminality, vztahů v rodině a dalších neţádoucích jevech. Na učitelích leţel celoroční těţký úkol a to především v budování pozitivního klimatu školy, upevňování dobrých vztahů mezi ţáky, spolupráce s rodinou a prevence neţádoucích aspektů, které s sebou přináší dnešní doba. Během celého školního roku se ţáci zapojovali do třídních projektů, jejichţ cílem bylo podporovat zdravý ţivotní styl, dodrţovat určitá společenská pravidla a osvojovat si pozitivní sociální chování. Důleţitou součástí bylo i prohlubování spolupráce s rodiči a zlepšení jejich informovanosti o tom, co se v rámci prevence pro jejich děti připravuje. Toto se nám v letošním roce podařilo nejen společným setkáním na schůzce třídních důvěrníků, ale i uspořádáním besedy pro rodiče na téma Paní loutek drogy 4

5 Významné výchovně vzdělávací aktivity školy, projekty školy v rámci prevence sociálně-patologických jevů 1. Den zdraví projektový den ţákovského parlamentu V předvánočním čase si ţáci připravili projektový den spojený se správným stravováním v právě tak náročné dny, jako jsou Vánoce. Tato akce byla pro ţáky velkým přínosem, byla nutná spolupráce všech, organizace práce ve skupinách a závěrečná prezentace svých dovedností. 2. Projektový den - Halloween. Do projektového dne se zapojili aktivní třídy se svými třídními učiteli. Celé dopoledne pracovaly na výzdobě své třídy a výrobě kostýmů k tomuto dni. Cílem celé práce byl rozvoj spolupráce mezi ţáky a učitelem a budování pozitivního klimatu ve třídě. ti nejaktivnější si rovněţ připravili i malé kulturní vystoupení pro ţáky naší školy, či své spoluţáky. 3. Sportovní akce Vorvaň uţ se stalo tradicí naší školy, ţe se účastníme této zlínské sportovní akce.v letošním roce se na přípravě podílela třída 6.B. Vyrobili si transparenty a jiné reprezentační upoutávky naší školy. Při přípravě byla nutná spolupráce celého kolektivu, rozdělení si práce a organizace celé akce. Toto vše zvládli, včetně dobré reprezentace školy. 4. Projektový den Den Země 12. dubna proběhl na škole celodenní projekt k danému tématu. Kaţdá třída v tento den měla svůj vlastní program přizpůsobený věku. Ţáci 1. ročníků se věnovali problematice nebezpečí řek v době povodní. Prohlédli si ochranné hráze kolem Dřevnice, Ţáci 2. ročníků jeli na Ekofarmu do Příluku biozemědělství Ţáci 3. ročníků absolvovali dvě exkurze. Navštívili TS Otrokovice, kde se seznámili s třídící linkou a tříděním odpadu. Dále pak navštívili ČOV v Otrokovicích. V obou případech je provázeli odborníci, kteří děti zasvětili do problematiky. Ţáci 4. a 5.ročníků spojili turistiku s poznáváním. Nejprve je čekala odborná exkurze na Městské skládce v Otrokovicích a pak se prošli do Pohořelic, kde se seznámili se zámeckou zahradou a vzácnými starými stromy. Ţáci 2. stupně, tedy 6. aţ 9. ročníky navštívili ZOO Lešná, spojenou s exkurzi s výukovými programy. Tento projekt vyţadoval velmi dobrou organizaci a spolupráci ze strany učitelů. Při přípravě byla taky nutná spolupráce mezi učitelem a ţáky, bylo potřeba dodrţovat zásady správného chování a vystupování a taky velmi úzká spolupráce mezi ţáky jednotlivých ročníků. 5. Kamarádstvím proti šikaně, školní projekt I letos jsme uspořádali pro ţáky projekt v rámci prevence sociálně patologických jevů boj proti šikaně. Jednalo se o přátelské setkání ţáků a učitelů prvních a osmých ročníků. Během celého dopoledne se ţáci společně účastnili seznamovacích a interaktivních her, vyměňovali si informace o sobě, o svých zálibách. Závěrem jejich setkání byla společná práce, která připomínala jejich kamarádství ještě dlouho dobu v prostorách chodeb. Celým projektem chceme ukázat, ţe i při tak velkém věkovém rozdílu si ţáci mohou skvěle rozumět a společně se bavit. 6. Akce Dětská policie Tuto akci pořádá Městská policie ve spolupráci s odborem silničního hospodářství MěÚv Otrokovicích pro ţáky 4. tříd. Ţáci společně se stráţníky tvořili kontrolní hlídky vozidel. Cílem této nespecifické primární prevence bylo dodrţování určitých pravidel silničního provozu. 8. Projektový den Den dětí Ţáci 9. ročníku si přípravili zábavné, sportovního dopoledne pro ţáky prvního stupně. Tvořivost, spolupráce a vzájemná domluva byla to nejdůleţitější při přípravě. Odměnou jim byly rozzářené a spokojené tváře dětí mladšího věku. Akce se velmi zdařila. 9. Projektový den Krakov Ve třetích třídách byl uskutečněn projekt na téma Polsko, náš sousední stát. Ţáci v něm získali základní informace o zemi leţící za naší severní hranicí. Seznámili se s městy Gdaňsk, Krakov a způsobem odpovídající jejich věku i s Osvětimí. Městem Krakov jsme prošli od první písemné zmínky jeho vzniku aţ k drakovi a kníţeti Krakovi, podle kterého nese město své jméno. Závěr projektu tvořila výtvarná ilustrace 5

6 pověsti, kterou se třída prezentovala. Cílem zapojení do tohoto projektu byla práce ţáků ve skupinách, umění komunikovat a domlouvat se, spolupráce a taky upevnění vzájemných vztahů Sociometrické šetření Na základě ţádosti školy, provedly pracovnice PPP Zlín dne sociometrické šetření a diagnostiku problémového třídního kolektivu I.C Další akce a projekty: Školní časopis Dny otevřených dveří Projekt Zdravé zuby Projekt Ovoce do škol Vánoční jarmark prodej výrobků Den Salvatora Škola v přírodě Lyţařský výcvikový kurs Z mnoha aktivit uskutečněných v rámci preventivního působení na ţáky bychom chtěli vyzvednout především: Zapojení se do projektu E bezpečí Ţáci se zapojili do projektu v letošním roce formu výtvarného zpracování témat prevence Kybergrooming - pozor na virtuální kamarády. Cílem této soutěţe bylo podpořit pozitivní vyuţívání technologií a především upozornit na moţná rizika související s vyuţíváním informačních a komunikačních technologií, které si děti zatím příliš neuvědomují. Děti se seznámily s tímto aktuálním problémem a na daná téma vytvořily příběhy. 1. fotoromán s názvem Markétino rande 2. fotoromán s názvem Zlaté kamarádky 3. kreslený komix Hloupá chyba Příběhy spojovala tématika kybergroomingu. Tyto práce byly zaslány na PdF UP v Olomouci, která byla organizátorem soutěţe. Spolupráce s Centrem na podporu integrace cizinců Součástí prevence sociálně patologických jevů bylo i řešení problematiky xenofobie, rasismu a integrace cizinců. Proto jsme navázali spolupráci s pracovníky z centra, kteří zajímavým a originálním způsobem seznamovali děti s kulturou, tradicemi a odlišným ţivotním prostředím obyvatel cizích zemí. Na prvním stupni to bylo prostřednictvím čtením pohádek Třetizemě, u starších ţáků to byly besedy s aktivním zapojením cizinců. Cílem bylo zvyšování tolerance ţáků k lidem z jiných zemí. Spolupráce s Občanským sdruţením Madio Realizaci preventivních programů na prvním stupni nám v letošním roce zajistilo Občanské sdruţení Madio. Jejich aktivity byly zaměřeny na přímou práci s dětmi. Pracovali na vzájemném posilování pozitivních mezilidských vztahů, mluvili o věcech, které děti trápily, podporovali rozvoj zdravé osobnosti a schopnosti vyjádřit vlastní názory a v neposlední řadě se zaměřovali na zdravý ţivotní styl. Současně se dotýkali i nebezpečí a prevence návykových látek. Programy byly koncipovány 3x2 vyučovací hodiny během jednoho ročníku. Adopce na dálku Škola je jiţ několik let zapojena do projektu Adopce na dálku. Naše adoptivní dívka se jmenuje Celine Mara a je z Afriky. Díky velkému úsilí a uskutečňováním různých aktivit (školní sběr, sběr vršků z PET lahví, charitativní bazar) se nám daří dát dohromady finance na podporu jejího vzdělávání. Tímto projektem podněcujeme ţáky k osvojování si pozitivního sociálního chování, k výchově pomáhat druhým. Primární prevence ve třídách Vrstevnický program V době od prosince 2009 do ledna 2010 byl ve třídě 2.A prováděn tzv.vrstevnický program. Cílem tohoto programu bylo upevnění vztahů v kolektivu a ve změně negativního postoje třídy k problematickému ţáku. 6

7 Celkem byly provedeny 3 dvouhodinové bloky. Ţáci v nich volili nejsympatičtějšího či nejméně sympatického spoluţáka, v různých situacích přemýšleli, jak by se zachovali, komu by případně nejdříve pomohli, koho by rádi měli za kamaráda, co to vůbec kamarád je a taky si vyzkoušeli, jaké to je, kdyţ je kolektiv odmítá. Program svůj cíl splnil. Atmosféra v kolektivu se zlepšila. I v příštím roce se se třídou bude pracovat. Komunitní kruhy Po celý školní rok se na pravidelných schůzkách scházeli ţáci 7.A třídy s metodikem prevence a řešili nastavení kvalitních základů zdravého třídního kolektivu. Společně jsme se věnovali kázni o přestávkách a zkvalitnění vztahů mezi spoluţáky. Práce se třídním kolektivem bude pokračovat i v příštím školním roce. Přehled uskutečněných aktivit, prostřednictvím kterých byla plněna prevence SPJ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 1. STUPEŇ Občanské sdruţení Madio Třída Program PP (popř. téma) 1. A Dlouhodobý preventivní program 1. B Dlouhodobý preventivní program 1. C Dlouhodobý preventivní program 2. A Zdraví, Nebezpečné návykové látky 2. B Zdraví, Nebezpečné návykové látky 3. A Nebezpečné návykové látky, Kamarádství 3. B Nebezpečné návykové látky, Kamarádství 4. A Já a moje třída 4. B Já a moje třída 5. A Buď sám sebou, řekni alkoholu,drogám ne. 5. B Buď sám sebou, řekni alkoholu,drogám ne. 7

8 Další akce: 2. ročník, - preventivní program Hasík výchova dětí v oblasti poţární ochrany a ochrany obyvatelstva PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2. STUPEŇ Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Termín Rozsah Různé VI.A Trestná činnost mládeţe a páchaná na mládeţi Program Hasík Zdravotnická prevence Policie ČR Zlín Sbor hasičů Otrokovice Duben, červen 2 hodiny v 9.00 hodin bez poplatku VI.B Trestná činnost mládeţe a páchaná na mládeţi Program Hasík Prevence kriminalistiky Policie ČR Zlín Sbor hasičů Otrokovice Duben, květen 2 hodiny v 9.00 hodin bez poplatku VII.A Drogová problematika a její legislativní úprava Protidrogová prevence Policie ČR Zlín hodiny v 9.00 hodin bez poplatku Problematika integrace cizinců Integrace cizinců Centrum pro podporu integrace cizinců květen hod VII.B Drogová problematika a její legislativní úprava Protidrogová prevence Policie ČR Zlín hodiny v 9.00 hodin bez poplatku Problematika integrace cizinců Integrace cizinců Centrum pro podporu integrace cizinců květen hod VIII. třída Drogová prevence Protidrogová prevence MěÚ Otrokovice, odbor sociální hodiny v 9.00 hodin bez poplatku Výkon trestu a ţivot ve věznici Beseda se soc. kurátorkou města Otrokovice Problematika integrace cizinců Prevence kriminalistiky Prevence kriminality Integrace cizinců MěÚ Otrokovice, odbor sociální MěÚ Otrokovice odbor sociální Centrum pro podporu integrace cizinců květen 24.března hodiny v 9.00 hodin 9.00 hod bez poplatku IX.třída Zdravá výţiva Prevence zdravého ţivotního stylu Ministerstvo zemědělství 10.května hodiny zdarma 8

9 Spolupráce školy a dalších subjektů v rámci prevence SPJ 1. Pedagogicko-psychologická poradna ve Zlíně 2. Dům dětí a mládeţe v Otrokovicích 3. Úřad práce ve Zlíně 4. Policie ČR v Otrokovicích 5. Policie ČR ve Zlíně 5. SPC Zlín 6. Krajská hygienická stanice, Zlín 7. Okresní soud, Zlín 8. Charita sv. Aneţky, Otrokovice Terénní sluţby rodinám s dětmi 9. SVP Domek, Zlín 10. Ministerstvo zemědělství ČR Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Na DVPP bylo ve školní roce vyčleněno Kč, v rámci plánu DVPP byly preferovány semináře, které byly poskytovány zdarma, případně za finančního přispění EU. V letošním školním roce se pedagogičtí pracovníci zúčastňovali mnoha seminářů v rámci DVPP. Vzdělávání bylo převáţně zaměřeno na práci se ŠVP, nové metody výuky a práci se ţáky se specifickými poruchami učení. Druhou skupinou školení jsou manaţerská školení pro ŘŠ a ZŘŠ. Přehled absolvovaných seminářů ve školním roce 2009/2010 Počet účastníků Název Místo konání psycholog 2 učitelé, ŘŠ, ZŘŠ Mezinárodní konference -Poradenství školní,školské,celoţivotní Ţďár n.sáz. Finanční gramotnost ve školách zlínského kraje cyklus seminářů Zlín 1 učitel Cesty k efektivnější výuce - proměna školy Zlín 1 učitel Písnička v hudební výchově II. Zlín 1 učitel Praktické ukázky reedukačních hodin SPU Zlín 1 učitel 50.léta a videosvědectví dětí politických vězňů Zlín 1 učitel Škola hrou 2009 Praha ŘŠ Cesta ke kvalitě Zlín Profesní orientace ţáků a poradenství k volbě povolání - ŘŠ, 1 učitel konference Zlín psycholog, 1 učitel Vrstevnický program Zlín ŘŠ Aktuální stav školské legislativy a odměňování r.2009 Zlín 1 učitel Motivační setkání vyučujících AJ Zlín ZŘŠ, 2 učitelé Ochrana osob za mimořádných okolností ve výuce HZS Otrok. 2 učitelé, hospodářka Microsoft Office 2007 SOŠ Otrok. ŘŠ Vzdělávání managementu škol (změny v předpisech) Uh.Hradiště 1 učitel Jak komunikovat s rodiči Zlín asistent pedagoga Setkání rodin dětí IŢ Lipno n.vlt. psycholog Umění relaxace a zvládání stresu Uh.Hradiště ŘŠ Občanský zákoník a řízení školy Zlín 9

10 1 učitel Alternativní metody v literární výchově - Jan Skácel Zlín ŘŠ Respektovat a být respektován Zlín vedoucí ŠD ŠVP v zájmovém vzdělávání pro ŠD Luhačovice ZŘŠ Konference Děti a mimořádná událost Zlín 1 učitel Laboratorní práce-výroba zajímavých zařízení Olomouc ŘŠ Rizikové chování v kyberprostoru - E-bezpečí Olomouc 1 učitel Netradiční výuka českého jazyka I Zlín 1 učitel Květnové probouzení hudbou a pohybem Hlučín ŘŠ Porada ŘŠ Rusava ŘŠ Zákon o pedagog.pracovnících Brno ZŘŠ Dítě v krizi - Zvládání práce s krizí Zlín ZŘŠ Kurz - Braillovo písmo Zlín 4 prac.kuchyně Školení v otázkách hygieny potravin Zlín 2 učitelé, asistent ped. Práce s dítětem se spec.vzdělávacími potřebami Zlín 1 učitel Informační den vzdělávacích programů EU Zlín 1 učitel Metodické aspekty výuky cizích jazyků ve velkých třídách Zlín 1 učitel Rozdílné úrovně ve výukových skupinách Zlín Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání Celkový prospěch ţáků ve škole za školní rok 2009/2010 Ročník Počet ţáků Prospělo Prospělo Neprospělo celkem s vyznamenáním Celkem 1.stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Pochvaly : pochvala ředitelky školy 3 za mimořádné studijní výsledky pochvala třídního učitele 128 za práci pro třídu, výborné studijní výsledky a reprezentaci školy Napomenutí a důtky: 1. pololetí 2. pololetí napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele 3 12 důtka ředitelky školy

11 Sníţené stupně z chování: 1. pololetí 2. pololetí 2 - uspokojivé neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2009/2010 počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí pololetí 63 0 celkem 75 0 Za celý letošní školní rok jsme neměli váţnější problémy se záškoláctvím. Výjimku přineslo aţ přijetí problémové ţákyně do devátého ročníku, ta jiţ byla v péči kurátorky pro mládeţ. Narůstá nám ale počet omluvené absence. Od 1. pololetí školního roku 2007/2008 mapujeme tuto nadpočetnou absenci a její důvody. V pololetí letošního školního roku jsme provedli vyhodnocení a třídní učitelé byli upozorněni na ţáky, u kterých se zvýšená absence objevila ve všech sledovaných předchozích pololetích Údaje o výsledcích přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2009/2010 název školy název oboru Maturita, výuční list p. ţáků OA VOŠE Zlín obchodní akademie M 2 SOŠ Otrokovice ekonomika a podnikání M 1 zaměření management hotelových a turistických sluţeb instalatér VL 1 truhlář VL 1 elektrikář VL 2 kuchař-číšník VL 3 automechanik VL 1 SPŠ polytechnická - COP Zlín ekonomika a podnikání M 1 zaměření management strojírenství zpracování usní, plastů a pryţe M 1 zaměření design spotřebních výrobků SPŠ Zlín stavebnictví M 2 Stojanovo gymnázium, Velehrad gymnázium M 1 SŠ gastronomie a obchodu Zlín gastronomie zaměření gastronomie s hotelovým provozem M 4 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín kuchař - číšník VL 4 gymnázium se sportovní M 1 přípravou gymnázium M 1 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnický asistent M 1 zdravotnická Zlín SOŠ oděvní a SOU Stráţnice grafický design M 1 SŠ hotelová a sluţeb Kroměříţ potravinářská výroba zaměření VL 1 cukrářské práce Gymnázium Otrokovice gymnázium M 1 SPŠ Otrokovice aplikovaná chemie M 1 OU a Praktická škola Zlín - Klečůvka zednické práce VL 1 11

12 Hodnocení práce výchovného poradce ke konci druhého pololetí školního roku, rozvázala školní psycholoţka PhDr. K. Valová pracovní poměr a nastoupila na jiné místo. Náhradu se podařilo zajistit aţ od , kdy práci školního psychologa převzal pan Mgr. František Večeř, ale jen na částečný úvazek. Docházel do školy jen několik dnů v měsíci, seznamoval se s prací své předchůdkyně a snaţil se mapovat situaci na škole. Tato nepravidelná pracovní doba nesplňovala poţadavky školy, nároky dětí, třídních učitelů ani rodičů, proto se bude muset pro příští školní rok 2010/2011 najít vhodnější řešení této situace.. Profesní orientace ţáků Po zásadních změnách v průběhu přijímacího řízení na SŠ v loňském školním roce, nás letos čekalo opět překvapení v podobě jednotných přijímacích zkoušek do čtyřletých oborů ukončených maturitní zkouškou ve středních školách ve Zlínském kraji. Zkoušky zajišťovala společnost SCIO ve třech termínech 22., 23., a Proto jsme připravili pro vycházející ţáky dostupné formy přípravy na tyto přijímací zkoušky (tištěné texty, přípravu na přijímací zkoušky z matematiky mimo vyučování, testování ţáků 9. ročníku z matematiky, českého jazyka a všeobecných studijních předpokladů od společnosti SCIO, seznámení s testy prostřednictvím internetu). Povinnou školní docházku ukončilo v letošním školním roce 30 ţáků v devátém ročníku a dva ţáci v osmém ročníku. Ze sedmého ročníku se ke studiu na šestiletém gymnáziu přihlásila 1 ţákyně, která byla přijata na Gymnázium Otrokovice a ukončí na naší škole plnění povinné školní docházky. Gymnázium Otrokovice otevřelo v tomto školním roce poprvé i osmileté studium, do kterého se přihlásily tři ţákyně pátého ročníku a také byly přijaty. Návštěvu IPS ÚP Zlín pro vycházející ţáky organizujeme od loňského školního roku jiţ pro ţáky osmých tříd ve druhé polovině školního roku. V podzimních termínech se realizují testy profesní orientace (letos poprvé je pro zájemce připravila a provedla školní psycholoţka), schůzka s rodiči vycházejících ţáků, na které se mohou prezentovat i SŠ našeho regionu, informace na webových stránkách naší školy, prezentace nabídek prostřednictvím nástěnek, videokazet, prezentace na CD, dny otevřených dveří, návštěva zástupců škol v jednotlivých třídách, zpřístupnění internetu k zjišťování informací o oborech a SŠ, návštěva přehlídky SŠ na SPŠ Zlín. Pro současné osmé třídy jsme opět vyuţili nabídku kurzu Profesní orientace, kterou zpracovala a připravila organizace Junior Achievement, ČR. V letošním roce jsme spolupráci s touto organizací rozšířili o další modul Abeceda podnikání, který proběhl v šestém ročníku. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Údaje o integrovaných ţácích ve školním roce 2009/2010 Druh postiţení Ročník počet ţáků zrakové postiţení 4 1 s vadami řeči 2., 8. 3 tělesné postiţení 8. 1 vývojová porucha učení 2., 3., 4., 5., 7., 6 více vad 1. 2 Počet asistentů pedagoga : 2 První třídu navštěvovali 2 ţáci s více vadami z toho jedna ţákyně s lehkým mentálním postiţením. Pro usnadnění práce třídní učitelky byla v této třídě zřízena funkce asistenta pedagoga. Čtvrtou třídu navštěvoval ţák se zrakovým postiţením, také v této třídě byla zřízena funkce asistenta pedagoga. Na začátku školní roku 2009/2010 jsme měli v evidenci 12 integrovaných ţáků (z toho 8 chlapců a 4 dívky). Jednomu ţákovi byla ukončena integraci k , jednomu ţákovi byla naopak integrace přiznána od února V průběhu druhého pololetí byla integrována ještě jedna ţákyně, ale rodiče zatím nepoţádali o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Současný stav je 13 integrovaných ţáků. Skupinovou nápravu vývojových poruch učení zajišťovala v jedné skupině paní učitelka Kateřina Skochová. Paní učitelka Bohumíra Janíčková vedla logopedický krouţek a některým dětem se věnovala individuálně. Individuální náprava ţáků probíhala na prvním stupni pod vedením třídních učitelek, na druhém stupni pak pod vedením jednotlivých učitelů s vyuţitím počítačové učebny a výukových programů. O vyšetření v PPP Zlín jsme v tomto školním roce poţádali jen u 11 ţáků, ale s koncem školního roku tento počet ještě vzroste o kontrolní vyšetření a vyšetření na posouzení ukončení nebo prodlouţení integrace. 12

13 Důvody vyšetření jsou vţdy různé obtíţe v ČJ, v M, pomalost, nejistota, bázlivost, problémy v chování, zhoršení prospěchu, posouzení stavu VPU vzhledem k integraci, přechod na SŠ. Ke konci školního roku se podařilo ve spolupráci s PPP Zlín zajistit depistáţ vývojových poruch učení v druhém ročníku a zmapovat vztahy a vazby v třídním kolektivu 1.C.. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2009/2010 název soutěţe kolo p. ţáků umístění olympiáda v Čj školní 11 okrskové 2 recitační soutěţ školní 7 soutěţ v mluveném projevu školní 25 literární soutěţ školní 8 dějepisná olympiáda školní 11 Pythagoriáda školní 28 okresní 1 Matematický Klokan 111 Matematická olympiáda školní 6 okresní 3 vědomostní soutěţ Najdi, co 20 neznáš hudební soutěţ Lidová písnička školní 20 okrsková 5 Otrokovická notečka plavecká soutěţ Stříbrný věnec okresní 12 závody v přespolním běhu okresní 5 6. místo atletický čtyřboj otrokovická florbalová liga 2.místo florbal starší ţáci okrskové 2.místo okresní 2. místo florbal ml. ţáci okrskové 1. místo okresní 3. místo basketbal okrskové 4. místo miniházená okrskové 3 druţstva místo minikopaná okrskové 4. místo přehazovaná školní Pohár rozhlasu ml. + st. ţáci 5. místo atletický trojboj okresní 3 2. místo Memoriál M. Herdovej - Dubnica 13 zeměpisná olympiáda školní 25 okresní 5 3. místo výtvarná soutěţ Bezpečnost na silnici výtvarná soutěţ Poţární ochrana 5 výtvarná soutěţ Lidice 15 výtvarná soutěţ Film očima dětí 55 výtvarná soutěţ Tak to je nice okresní 18 2.místo Kybergrooming prevence celostátní 12 Přehled vybraných akcí školy - školní rok 2009/2010 Projekty Pocta stromům Adopce na dálku charitativní akce, bazar Bezpečná cesta do školy ve spolupráci s MěÚ O. Podnebné pásy Příběhy bezpráví v rámci programu Jeden svět na školách ročník třídy 5. ročník 9. ročník

14 Recyklohraní projekt v rámci prevence Kamarádstvím proti šikaně Vánoční zvyky Den otevřených dveří ve spolupráci s Nadějí + prodej knih Junior Achievement Abeceda podnikání Kurz profesní orientace Ovoce do škol Keramické dílny Vánoce, Velikonoce projekt Hasík Lidová písnička Den Země Poznáváme krásy ČR Den s Nadějí navázání spolupráce ročník ročník 6. ročník 8. ročník 1. stupeň 1. stupeň ročník ročník 5. ročník ročník Ostatní akce Florbalový turnaj Open sky ţáci stupně divadelní představení Pipi dlouhá punčocha 1. stupeň divadelní představení Šípková Růţenka 1. stupeň divadelní představení Strýček Váňa 2. stupe0148 Exkurze Dukovany, Dalešice ročník exkurze Dlouhé Stráně ročník exkurze KÚ Zlín muzeum spotřebičů ročník exkurze Kovosteel Uh. Hradiště ročník Zlínský Vorvaň 6. ročník Dějepisné představení Velká Morava ročník Návštěva Muzea JV Moravy výstavy, akce putovní výstava EVVO Svět v nákupním košíku Návštěva zábavního centra Galaxie ročník výtvarná soutěţ Vánoční malování výtvarná soutěţ Tak to je NICE 6. ročník výtvarná soutěţ Bezpečně na silnici 1. stupeň výtvarná soutěţ E-bezpečí ročník výtvarná soutěţ Film očima dětí výtvarná soutěţ Lidice ročník charitativní akce Vánoční růţe koncert pro sdruţení Šance pěvecký soubor Zvoneček kulturní vystoupení Rozsvěcení vánočního stromu Zvoneček, Dřeváček Vánoční trhy Zvoneček Divadlo nejmladšího diváka 4 představení ročně vybraní ţáci DOD pro budoucí prvňáčky Vánoční dílny, Velikonoční dílny DOD laboratoří na SPŠ Otrokovice vybraní ţáci 9. tříd Bruslení minikurz třídy výchovný koncert Réva výchovný koncert 1. stupeň výchovný koncert Rádio Rock Max 2. stipeň výchovný koncert - skupina Marbo přednáška Planeta Země 2. stupeň přednáška Mze ČR Zdravá výţiva 9. ročník LVZ Velké Karlovice ročník Škola v přírodě 4. ročník vystoupení kouzelníka beseda se starostkou 9. ročník beseda se kurátorkou pro děti a mládeţ ročník akce Dětská policie 4. ročník filmové představení v rámci Dnů česko-polského přátelství 2. stupeň přednáška o antisemitismu 9. ročník Den dětí pro ţáky 1. stupně připravují ţáci 9. ročníku 14

15 Akce ŠD pěvecká soutěţ Superstar projektový den Stromeček pro zvířátka výstava prací na MěÚ návštěva kina karneval návštěva velikonočního jarmarku Naděje vědomostní soutěţ Co všechno známe návštěva dopravního hřiště noc ve ŠD Noc s Večerníčkem Ve školním roce 2009/2010 se škola prezentovala na veřejnosti v několika oblastech 1) oblast kulturní významnou měrou se na reprezentaci školy podílel hudební soubor Zvoneček (vernisáţ soutěţe Bezpečně na silnici, vystoupení v rámci otevírání jarní sezóny v Otrokovicích, vystoupení v rámci Rozsvěcení vánočního stromu) a folklórní soubor Dřeváček (organizace oblastního kola soutěţe Otrokovická notečka, vystoupení na akci otevírání náměstí, oslavy 75.výročí připojení Vítkovic k Otrokovicím) 2) výstava výtvarných prací ţáků školy Otrokovice očima dětí 3) charitativní v rámci spolupráce se sdruţením Šance na pomoc onkologicky nemocným dětem se uskutečnil prodej vánočních růţí a škola zorganizovala charitativní koncert - Adopce na dálku charitativní bazar 4) sportovní organizace florbalového turnaje Open sky 5) výchovně vzdělávací organizace okresního kola matematické soutěţe Pythagoriáda, organizace okresního a krajského kola Olympiády v českém jazyce 6) vydávání školního časopisu, příspěvky do regionálního tisku i televize škola vydává vlastní časopis Školní půlročenka, který je určen pro rodiče a přátele školy, od září 2009 byl změněn design webových stránek školy aktuální informace o dění ve škole 7) Adopce na dálku adoptivní holčička z Guineii, pomoc finanční částkou ze sběru papíru a vršků od PET lahví 8) besedy s významnými představiteli města a státu beseda se starostkou města a s pracovníky Mze ČR Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI a ostatních kontrolních orgánů Kontroly ve školním roce 2009/2010 Finanční ředitelství Brno- kontrola dodrţování ustanovení zákona č.526/1990 Sb., o cenách kontrola dotovaného školního mléka bez závad KHS kontrola dodrţování hygienických předpisů ve školní jídelně bez závad OSSZ kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění bez závad Základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy jsou kaţdoročně shrnovány ve Výroční zprávě o hospodaření školy k nahlédnutí u ŘŠ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekt E-Bezpečí Ţáci se zapojili do projektu v letošním roce formu výtvarného zpracování témat prevence Kybergrooming - pozor na virtuální kamarády.cílem této soutěţe bylo podpořit pozitivní vyuţívání technologií a především upozornit na moţná rizika související s vyuţíváním informačních a komunikačních technologií, které si děti zatím příliš neuvědomují. Projekt Recyklohraní Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. program Junior Achievement jedná se o ucelený program výuky ekonomických a společenskovědních předmětů ve škole. Ţáci naší školy absolvovali pod vedením lektorů z firmy Barum Continental Kurz profesní orientace a kurz NH 15

16 ve spolupráci s organizací Člověk v tísni se škola zapojila do celostátního projektu Příběhy bezpráví, který se věnuje době před rokem 1989 a připomíná významné osobnosti boje proti komunismu projekt Adopce na dálku škola je jiţ třetím rokem zapojena do adopce afrických dětí, kde výtěţky z různých akcí přispíváme na vzdělání dívky z Afriky projekt Zdravá škola škola usiluje o zařazení do sítě Zdravých škol Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Ve školním roce 2009/2010 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt florbalový turnaj Open sky Za finančního přispění Nadace Děti-kultura-sport byl zorganizován venkovní florbalový turnaj pro ţáky sousedních škol. Celková finanční částka Kč Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Městský úřad Otrokovice spolupráce v oblasti Komunitního plánování práce v pracovních skupinách : Rodiny s dětmi, Osoby ohroţené sociálně- patologickými jevy a Osoby v krizi - spolupráce s OSK účast na soutěţích vyhlašovaných městem Otrokovice - spolupráce se silničním odborem akce Dětská policie - výstavky ţákovských prací v budově MěÚ Pedagogické-psychologická poradna Zlín Policie ČR a Městská policie Otrokovice - besedy se ţáky, akce Dětská policie Technické sluţby Otrokovice - exkurze do prostor technických sluţeb, třídění odpadů DDM Sluníčko spolupráce při Vánočních a Velikonočních dílnách Městská knihovna Otrokovice besedy pro účast, účast na soutěţích Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně besedy pro ţáky Linka SOS besedy pro ţáky Okresní soud ve Zlíně besedy pro ţáky Základní školy v Otrokovicích sportovní utkání, soutěţe, spolupráce na projektech Barum Continental ZUŠ Otrokovice MŠ Otrokovice ukázkové hodiny pro budoucí prvňáčky, setkání s rodiči budoucích prvňáčků TC servis s.r.o. Otrokovice Klub historie Otrokovic účast ţáků na akcích Sdruţení Rodičů a přátel školy školní ples, finanční příspěvky na mimoškolní akce ţáků Plavecká škola Zlín plavecká výuka ve 2. a 3. ročníku Naděje Otrokovice prodej výrobků, společná akce ke Dni dětí V rámci spolupráce se středními a vysokými školami proběhly na škole souvislé praxe: - praxe vysokoškolského studia 3 studenti - praxe středních škol 2 studentky Termín zpracování : srpen, září 2010 Zpracovala: Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka školy Schváleno školskou radou dne : Projednáno v pedagogické radě dne:

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2008/2009 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více