VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

2 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 8 3. Památková péče 9 4. Správa památkových objektů Věda a výzkum Publikační a přednášková činnost Prezentační a vzdělávací činnost Klíčové projekty památkové péče Kalendárium Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 48 o svobodném přístupu k informacím v roce 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Ostravě Korejská 12, Ostrava-Přívoz Redakce: Mgr. Martina Stabravová Grafická úprava a sazba: F.R.Z. agency, Brno Tisk: Graspo CZ, a. s., Zlín Vydal Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, Praha 1 Praha 2009 Neprodejné

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Většina roku 2008 se v územním odborném pracovišti v Ostravě vyznačovala poměrnou personální stabilitou. V polovině roku, s účinností od 1. července, došlo ke změně vnitřního organizačního řádu. Ostravské pracoviště zůstává nadále členěno v sekci ředitele, sekci odbornou a sekci provozně-ekonomickou, jež zahrnuje i správy všech objektů. Odborná činnost byla vykonávána prostřednictvím odboru péče o památkový fond, odboru evidence, dokumentace a průzkumů a odboru archeologie, které se dále člení na jednotlivá oddělení. Pro podporu objektivního výkonu odborné činnosti byla v roce 2008 dvakrát svolána Památková rada složená z externích odborníků renomovaných institucí, která se vyslovila k nejsložitějším otázkám památkové obnovy. K řešení složité agendy památkové péče zasedala pravidelně takzvaná Interní komise složená z nejzkušenějších pracovníků územního odborného pracoviště v Ostravě. Ostravské pracovitě NPÚ se také aktivně zapojilo do aktivit vedoucích ke zřízení Krajské komise pro nakládání s památkovým fondem v Moravskoslezském kraji, která byla vytvořena z příkazu ministra kultury a úžeji propojuje pracovníky NPÚ, krajského úřadu a dalších kulturních i odborných institucí. Na všech třech objektech ve správě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, byla průběžně realizována postupná obnova a pořádána celá řada kulturních a společenských akcí. Již v květnu bylo po celkové obnově slavnostně otevřeno nádvoří Bílého zámku v Hradci nad Moravicí a v přízemní západního křídla byly zpřístupněny další čtyři místnosti, o něž byla prodloužena jedna z prohlídkových tras. V Raduni byla obnovena zimní zahrada se vstupem a na Dole Michal byla rozšířena prohlídková trasa o kancelář geologa, výdejnu prádla a svačin a místnost první pomoci. Již na počátku roku vyhrál zámek Hradec nad Moravicí anketu o Nejpohádkovější zámek či hrad v České republice, což byl pravděpodobně jeden z důvodů vysoké návštěvnosti, která v roce 2008 překonala hranici osob. Z doprovodných akcí bychom mohli jmenovat na Hradci velmi populární podzimní slet čarodějnic W.I.T.C.H, na Raduni již tradiční Čaj o páté a na dole Michal to byla interaktivní výstava Orbis pictus. Podrobnější informace o těchto i dalších společenských a kulturních událostech na jednotlivých objektech se nacházejí dále v textu. Důl Michal navíc uspěl v široké konkurenci a podařilo se mu získat významnou finanční pomoc z finančních mechanismů EHP a Norska ve výši téměř 16,5 milionu Kč na celkovou obnovu vstupní budovy a nádvoří, včetně vytvoření vstupní expozice, prodejny suvenýrů a dalšího potřebného zázemí pro návštěvníky. Tento projekt poběží až do dubna roku Ve snaze, aby památková ochrana postihovala a zahrnovala všechny aktuální významné příklady kulturního dědictví, se územní odborné pracoviště zapojilo do většiny výzkumných úkolů v rámci institucionálního výzkumu Národního památkového ústavu. Územní odborné pracoviště v Ostravě působilo v roce 2008 navíc jako hlavní garant výzkumného záměru č. IV Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století i jako garant výzkumných úkolů č. 401 Odborné poznávání, vědecké hodnocení a dokumentování industriálního kulturního dědictví a č. 402 Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století pod vedením Doc. Matěje a Ing. arch. Goryczkové. Ve snaze seznámit s výsledky vědeckého výzkumu a praktické památkové péče samosprávní orgány a širší veřejnost uspořádalo územní odborné pracoviště v Ostravě v roce 2008 dvě konference. První z nich, připravená ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě pod názvem Mladí mistři (konference pořádaná u příležitosti jubileí žáků Otty Wagnera) se věnovala tématu klasické moderní architektury. Druhý seminář Textilky / památková hodnota / ochrana / nové využití, organizovaný ve spolupráci s městem Krnovem se zaměřil na problematiku ochrany technických památek. Dále se památkový ústav v Ostravě věnoval systematické publikační činnosti. Ve spolupráci s městem Krnovem vydal česko-anglickou publikaci Mgr. Michaely Ryškové Sdílné město / A Communicative Town, za výrazného finančního přispění Nadace Landek byla vydána anglická verze publikace Cultural Monuments of the Ostrava-Karviná Coalfield autorů Miloše Matěje, Jaroslava Kláta a Ireny Korbelářové. Za zmínku stojí jistě také publikace Lubomíra Zemana Architektura socialistického realismu v severozápadních Čechách, jež je výstupem institucionálně financovaných výzkumných úkolů a územně nezapadá do působnosti ostravského pracoviště, či již tradiční každoroční sborník odborných příspěvků domácích i externích autorů z oboru památkové péče, který vyšel v nové grafické úpravě pod názvem Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě Na závěr je třeba ještě zmínit, že v prosinci roku 2008 došlo na ostravském pracovišti NPÚ k jedné velké změně. Stávající ředitelka územního odborného pracoviště v Ostravě byla jmenována generální ředitelkou Národního památkového ústavu a v důsledku toho byl od 3. prosince 2008 pověřen řízením ostravského pracoviště Doc. Miloš Matěj. Díky usilovné a systematické práci všech zaměstnanců se podařilo zakončit rok 2008 s kladným hospodářským výsledkem. Rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům za jejich obětavou spolupráci a osobní nasazení, s nimiž plnili ne vždy zcela jednoduché úkoly. Doufám, že v této harmonii budeme pokračovat i v dalším roce. Miloš Matěj, pověřený ředitel 3

4

5 1. ORGANIZACE Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě Korejská Ostrava-Přívoz Tel.: (ústředna) Fax: IČ: DIČ: CZ ZPŮSOB ZŘÍZENÍ: Pracoviště vzniklo k na základě rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav (č. j /2002) ZŘIZOVATEL: Ministerstvo kultury ČR DALŠÍ PRACOVIŠTĚ: NKP Důl Michal, Čs. armády 95/ Ostrava-Michálkovice Tel.: , fax: Opava Bezručovo nám Opava odbor archeologie: tel.: , fax: oddělení památkové péče: tel., fax: Rožnov pod Radhoštěm Palackého Rožnov pod Radhoštěm Tel.: , fax: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. pověřený řízením, náměstek pro výkon památkové péče, tel , Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová vedoucí odboru péče o památkový fond, tel , PhDr. Danuška Kouřilová vedoucí odboru evidence, dokumentace a průzkumů, tel , 5

6 Mgr. Michal Zezula vedoucí odboru archeologie, tel , Ing. Radka Lukášová náměstkyně pro provoz a ekonomiku, vedoucí odboru ekonomického, tel , Mgr. Martina Stabravová vedoucí sekce ředitele, tel , STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ STAV K dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní ,93 vyučen ,50 střední odborné ,00 úplné střední ,87 úplné střední odborné ,63 vyšší odborné ,00 vysokoškolské ,07 celkem ,00 ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ STAV K věk muži ženy celkem % do , , , , ,23 nad ,80 celkem ,00 VZNIKLÉ A SKONČENÉ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ POMĚRY K stav počet nástupy 35 odchody 34 doba trvání počet % do 5 let 56 52,34 do 10 let 27 25,23 do 15 let 16 14,95 do 20 let 3 2,80 nad 20 let 5 4,67 celkem ,00 6

7 PRŮMĚRNÝ PLAT K průměrný hrubý měsíční plat Kč PORADNÍ ORGÁNY ŘEDITELE Památková rada je poradní orgán ředitele pro řešení koncepčních záležitostí památkové péče, vědy a výzkumu a zvlášť významných akcí památkové obnovy. Vyjadřuje se jak k základním teoretickým a metodickým otázkám oboru památkové péče, tak k jednotlivým mimořádně významným akcím konzervace a restaurování památek, případně k urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích. Řídí se Statutem. Je složena především s významných externích odborníků z různých oborů. V roce 2008 se sešla dvakrát. Dne 26. května 2008 se sešla v sídle magistrátu města Opavy a dne 31. října 2008 v prostorách Ostravského muzea. Byly projednávány projektové dokumentace k akcím: Opava, projekt Opava PLAZA, ul. Nákladní ul. Pekařská ul. U Fortny Opava, projekt tzv. Nová Breda: Breda Weinstein, ul. Pivovarská Chotěbuz, Archeopark Chotěbuz Podobora, II. etapa výstavby Opava, obnova dominikánského kláštera, souč. Domu umění, Pekařská ul. Ostrava, Moravská Ostrava, zástavba na území náměstí Dr. E. Beneše Krajská archeologická komise je poradním orgánem ředitele ve věcech ochrany a péče o archeologické památky v působnosti NPÚ ÚOP v Ostravě. Je složena z interních i externích odborníků. Řídí se Statutem a Jednacím řádem z Její jednání se uskutečnilo a a bylo zajištěno zabezpečování archeologických výzkumů dle odst. 2, 22 zákona č. 20/1987 Sb. v územích s archeologickými nálezy na základě smluv s fyzickými či právnickými osobami, eventuálně dohod o spoluúčasti s jinými oprávněnými organizacemi a také zabezpečování archeologických výzkumů podle požadavků vlastníků nemovitostí případně požadavků, které vyplynou z potřeb ústavu podle kapacitních možností. Redakční rada sestavuje a schvaluje ediční plán, zajišťuje odborné posudky příspěvků, vydává každoroční Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě a další odborné publikace. Je složena z interních i externích odborníků. Interní komise V roce 2008 proběhlo celkem 11 jednání Interní komise NPÚ ÚOP v Ostravě, na kterých byly projednány následující akce: 1. Bohuslavice, farní kostel, kulturní památka bez čj., konzultace 2. Ostrava, ul. Velká Pivovarská, parc. č. 155, 156, 159/1, 160, 3490, k. ú. Moravská Ostrava v MPZ novostavba AUPARK Ostrava, DÚR 3. Moravská Ostrava, Elektrocentrála Žofínské huti dvojhalí, parc. č. 3452, k. ú. Moravská Ostrava návrh terénních úprav 4. Ostrava-Vítkovice, bývalé Vítkovické lázně objekt ve vlastnictví fy KOMA Servis, s. r. o., parc. č /2 a 4, 912/1 a 2, ul. Ruská 514, Ostrava-Vítkovice, MPZ Ostrava-Vítkovice 5. Moravská Ostrava, MPZ pozemky parc. č. 297/13, 297/14, 297/15, 302/1, 302/2 v k. ú. Moravská Ostrava stanovení vstupních podmínek zástavby Návrh zástavby polyfunkčním domem 6. Ostrava-Přívoz, MPZ, nároží ulic Nádražní a Macharova dostavba proluky, polyfunkční komplex, dokumentace pro územní rozhodnutí 7. Frenštát pod Radhoštěm, MPZ, Městský dům hotel Radhošť, rej. č.12664/8-3503, náměstí Míru 21, Frenštát pod Radhoštěm 8. Rýmařov, MPZ, záměr stavby supermarketu 9. Ostrava-Vítkovice, MPZ, záměr demolice objektu tzv. Balírny v areálu bývalé kotlárny Vítkovických železáren 10. Opava, MPZ, ul. Nákladní návrh stavby obchodního centra Plaza 7

8 11. Moravská Ostrava, MPZ, Revírní a bratrská pokladna, Českobratrská 18 záměr rekonstrukce objektu, nové využití hotel 12. Havířov, ochranné pásmo kulturních památek, zástavba volného prostranství u zámku 13. Havířov, ochranné pásmo kulturních památek, zástavba volného prostranství u zámku variantní řešení 14. Ostrava, ul. Reální, pozemek parc. č. 3498, k. ú. Moravská Ostrava MPZ osazení plastiky Hvězdice 15. Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní obytné a obchodní centrum, na parcelách mezi ulicemi Záhuní a Vávrova, novostavba v MPZ Frenštát pod Radhoštěm 16. Hlučín, Muzeum Hlučínska (zámek) adaptace podkroví zámku část vertikální komunikace 17. Opava, dostavba areálu bývalého pivovaru na společenské centrum Breda & Weinstein 18. Moravská Ostrava, ul. Biskupská Ostrava Casa sul Fiume novostavba v MPZ a pro tento účel demolice domů Kostelní 20/čp. 99 (parc. č. 53/1) a Havlíčkovo nábřeží 27/čp (parc. č. 53/2) 19. Hlučín, MPZ, Mírové náměstí 3, městský obytný dům úpravy čelní fasády objektu 20. Hlučín, Muzeum Hlučínska (zámek) adaptace podkroví zámku část vertikální komunikace varianty 5A, 5B, 5C a výtah 21. Frýdek-Místek, Frýdek, objekt čp na ul. Těšínská, parc. č v k. ú. Frýdek MPZ Frýdek, demolice stávajícího objektu, novostavba objektu Terasový dům ul. Těšínská, Frýdek 22. Hlučín, MPZ, Dům dětí a mládeže, Zámecká čp. 2852/6, parc. č. 457/2 v k. ú. Hlučín Komise pro záchranné programy MK ČR připravuje a schvaluje alokace a pořadí pro poskytnutí příspěvku a jeho výši. Jednání komise se uskutečnilo dne , na Havarijní program byla pro rok 2008 vyčleněna částka ve výši 4,6 milionů Kč, na Program péče o VPR, VPZ a KPZ byla vyčleněna částka ve výši 740 tisíc Kč. NPÚ ÚOP v Ostravě bylo předloženo celkem 42 návrhů na zařazení do Havarijního programu, z tohoto počtu bylo vybráno k doporučení 26 akcí obnovy, do Programu péče o VPR, VPZ a KPZ byly předloženy tři návrhy, jeden vlastník od záměru obnovy ustoupil, na Ministerstvo kultury ČR byly zaslány dva návrhy na zařazení akcí obnovy do tohoto programu. Územní komise pro posuzování návrhů na prohlášení za kulturní památku řeší všechny návrhy na prohlášení a na zrušení prohlášení, popřípadě na přemístění památek. V roce 2008 se uskutečnila dvě jednání. Nákupní komise posuzuje akviziční program instalovaných objektů a především samostatné návrhy s cílem budování sbírkových fondů a doplnění mobiliárních fondů za účelem instalačním a dokumentačním. Spolupracuje s odborem movitého kulturního dědictví MK ČR a nákupní komisí ústředního pracoviště. V roce 2008 se uskutečnila tři jednání nákupní komise, při kterých byly projednávány návrhy na doplnění mobiliárních fondů státního zámku v Raduni, v Hradci nad Moravicí a pro Sbírku průmyslového dědictví dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích. Pro doplnění mobiliárních fondů státního zámku v Raduni bylo schváleno zakoupení předmětů nebo souborů, které souvisejí zejména s připravovanými úpravami v instalovaných prostorách pro rozšíření návštěvnických tras. Mezi nejvýznamnější patří akvizice pro novou dámskou ložnici hraběnky Louisy (zejména nábytkový ložnicový soubor ve stylu art-deco) a dále předměty pro připravovaný kuřácký salonek. Pro zámek v Hradci nad Moravicí bylo schváleno zakoupení souboru intarzovaného nábytku pro jídelnu z 2. poloviny 19. století, který byl majetkově svázán s rodem Lichnovských, i když byl užíván na jejich druhém rodovém sídle v Chuchelné. Pro doplnění sbírky dolu Michal bylo schváleno zakoupení předmětů a souborů, které budou součástí rozšířených návštěvnických tras, například soubor originálních důlních map, týkajících se dolu Michal, kyslíkové záchranářské přístroje, oživovací přístroje, nabíjecí stojan a závěsný důlní kompas. 2. NÁPLŇ A ROZSAH ČINNOSTI Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě je odbornou organizací státní památkové péče a jeho hlavní činnosti jsou stanoveny 33 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. K tomu byl zřízen Ministerstvem kultury ČR s účinností od zřizovací listinou čj /2002 ze dne

9 Ústav zajišťuje odborně metodický výkon státní památkové péče v okresech Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava. Území dnešního Moravskoslezského kraje má velmi rozmanitý památkový fond. K 31. prosinci 2008 zde bylo evidováno nemovitých a movitých kulturních památek, 12 národních kulturních památek, 5 památkových rezervací, 24 památkových zón a 37 památkových ochranných pásem, 8 zpřístupněných objektů. Hlavní odbornou činnost ústavu zajišťují tři odbory: odbor péče o památkový fond (který se dále člení na oddělení památkové péče, oddělení specialistů a oddělení technických památek), odbor evidence, dokumentace a průzkumů (členěný na oddělení evidence a dokumentace nemovitých památek, oddělení průzkumů a oddělení evidence a dokumentace movitých památek) a odbor archeologie (členěný na oddělení archeologických výzkumů a laboratorního zpracování). Předmětem náplně práce pracovníků uvedených odborů je zpracování odborných vyjádření k využití a provádění obnovy kulturních památek a objektů v památkově chráněných územích, poskytování odborné pomoci vlastníkům při zajišťování péče o kulturní památky, spolupráce s kraji a obcemi s rozšířenou působností, vykonávání dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR a účast na kontrolních dnech. Dále je zajišťována evidence a dokumentace movitých i nemovitých kulturních památek, jejich průběžné doplňování, provádění revizí, vyhledávání a zpracovávání archivních podkladů, zpracovávání evidenčních listů k návrhům nových kulturních památek, dále zajišťování agendy dle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty nebo dokumentace movitých předmětů v církevních objektech včetně následného počítačového zpracování. Odbor archeologie zajišťuje především záchranné a předstihové archeologické výzkumy včetně následného laboratorního zpracování, vypracovává odborná vyjádření k projektové činnosti i územně plánovací dokumentaci. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě spravuje tři instalované objekty státní zámek Hradec nad Moravicí, státní zámek Raduň a Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích. Kromě běžné údržby je na těchto objektech zajišťována v rámci provozní dotace stavební obnova s cílem zkvalitňování služeb návštěvníkům a rozšiřování prohlídkových tras. Jsou zde pořádány různé kulturní a společenské akce. Pracovníci ústavu se výraznou měrou podílejí na institucionálních úkolech vědy a výzkumu Národního památkového ústavu. Jsou hlavními garanty výzkumného záměru č. IV a podílejí se na zbývajících výzkumných záměrech Národního památkového ústavu. 3. PAMÁTKOVÁ PÉČE PŘEHLED VŠECH DOTACÍ PŘIDĚLENÝCH MK ČR V ROCE 2008 NA AKCE KONTROLOVANÉ NPÚ ÚOP V OSTRAVĚ Název dotace MK ČR Dotace v tis. Kč Havarijní program Program záchrany architektonického dědictví Program regenerace MPR a MPZ 8 225,5 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny 740 Program restaurování Program podpory záchranných archeologických výzkumů 486 Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 8 662,588 Celkem ,088 HAVARIJNÍ PROGRAM V ROCE 2008 Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace Přidělená dotace v tis. Kč MK ČR v tis. Kč Dvorce Bruntál Kostel sv. Jiljí Karlovice Bruntál Kostel sv. Jana Nepomuckého Široká Niva Bruntál Kostel sv. Martina Václavov u Bruntálu Bruntál Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

10 Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace Přidělená dotace v tis. Kč MK ČR v tis. Kč Kunčice pod Ondřejníkem Frýdek-Místek Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory Úvalno Bruntál Kostel sv. Mikuláše Havířov Karviná Evangelický kostel Rychvald Karviná Kostel sv. Anny Starý Bohumín Karviná Farní kostel Narození Panny Marie Pohoř Nový Jičín Kostel sv. Prokopa Hněvošice Opava Kostel sv. Petra a Pavla Holčovice Bruntál Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie Raduň Opava Kostel Nejsvětější Trojice Bukovec Frýdek-Místek Hospodářská usedlost čp Dolní Lutyně Karviná Správní budova zemědělského dvora panského čp. 2, Karviná Karviná Společenský dům čp. 498, příspěvek nepřidělen 70 Bartošovice Nový Jičín Bývalá fara čp Nový Jičín Nový Jičín Měšťanský dům čp Starý Jičín Nový Jičín Zřícenina hradu Starý Jičín Trnávka Nový Jičín Zámek čp. 1 na parc. č Petřkovice Ostrava Provozní budova čp. 64 Eduard Urx, Landek Jezdkovice Opava Zámek čp. 32, příspěvek nepřidělen 250 Liptaň, Bučávka Bruntál Kaple Panny Marie Slezské Rudoltice Bruntál Kostel sv. Jiří v Pelhřimovech Raduň Opava Prádelna Vošárna Celkem PROGRAM ZÁCHRANY ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ V ROCE 2008 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Horní Město Kostel sv. Maří Magdalény Sanace krovu a stropu části lodě kostela Karviná Kostel Povýšení sv. Kříže Obnova krovu, střešního pláště, sanace zdiva 500 Krnov Kostel Nanebevzetí Panny Marie Restaurování nástěnných maleb a pilastrů (presbytář) v presbyteriu 500 Odry Vodní mlýn Wesselsky Obnova a instalace mlýnské technologie, renovace konzervace 190 Odry Vodní mlýn Wesselsky Oprava štítové zdi mlýna, opěrné pravobřežní zdi kola s hřídelí dodávka montáže 500 Ostrava NKP Důl Michal rozvodna 2. etapa obnovy objektu elektrické rozvodny střechy a část navazujících fasád Ostrava-Šenov Kostel Prozřetelnosti Boží Obnova části střechy kostela 500 Ostrava Větrná jáma Vrbice (strojovna těžního stroje) Obnova strojovny těžního stroje v areálu větrné jámy 500 Třemešná Kostel sv. Šebestiána Obnova střechy, presbytáře konstrukce klempířské, výměna krytiny 500 Celkem

11 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ V ROCE 2008 MPR/MPZ Památka Akce Dotace v tis. Kč Bílovec Kostel sv. Mikuláše Restaurování sochy Panny Marie a související práce 16,77 Bílovec Kostel sv. Mikuláše Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a související práce 174,4 Bílovec Radnice čp. 1, 2 Výměna a repase oken a dveří a související práce 560,83 Bruntál Kostel Panny Marie Těšitelky Sanace a statické zajištění krovu a dřevěné klenby lodi kostela 353,6 Bruntál Kaple sv. Michala Sanace zdiva okapový chodník 46,4 Brušperk Náměstí J. A. Komenského Restaurování sochy Boha Otce 200 Budišov nad Budišovkou Kostel Nanebevzetí Panny Marie Celková obnova přístupových schodišť a opěrných zdí a další související práce 253,558 Budišov nad Budišovkou Kostel Nanebevzetí Panny Marie Celková obnova přístupových schodišť a opěrných zdí a další související práce 80 Budišov nad Budišovkou Kamenný kříž na městském hřbitově Restaurování a další související práce 146,442 Fulnek Areál hřbitova, kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána Celková obnova fasády, střechy a krovu včetně věže kaple 535 Frenštát pod Radhoštěm Radnice čp. 1 Celková obnova střechy a krovu tesařské a klempířské konstrukce, chemické ošetření krovu a další související práce 665 Frýdek-Místek Evangelický kostel Odvlhčení obvodového zdiva drenáží 90 Frýdek-Místek Základní škola Petra Bezruče, čp. 454 Odvlhčení zdiva suterénu budovy 50 Frýdek-Místek Dům čp. 1 Vnější odvlhčení obvodového zdiva domu drenáží a větracím kanálem II. etapa 45 Frýdek-Místek Dům čp. 60 Nátěr oken, vstupních dveří a střechy 15 Frýdek-Místek Kostel sv. Jakuba se sochou sv. Františka II. etapa restaurování sochy 20 Frýdek-Místek Dům čp. 36 Výměna oken dvorní části objektu 65 Frýdek-Místek Dům čp. 5 Celková obnova parteru domu 50 Frýdek-Místek Dům čp. 6 Obnova výkladců, dveří, vrat; obnova omítek a podlahy ve vstupní místnosti Beskydského informačního systému 65 Hlučín Kostel sv. Markéty Obnova krovu a střechy tesařské a klempířské práce a další související práce 400 Hradec Sousoší sv. Jan Nepomucký s dvojicí puttů, nad Moravicí sv. Florián a sv. Šebestián Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a další související práce 140 Nový Jičín Areál vily čp Celková obnova, statické zajištění a izolace 200 Opava Kostel sv. Ducha Obnova sv. fasády lodi kostela oprava omítek, říms, fasádní nátěr, klempířské práce 400 Ostrava Kostel Neposkvrněného Obnova fasády presbytáře restaurování kamenných architektonických početí Panny Marie prvků fasády, oprava omítek, sanační omítky, fasádní nátěr 200 Ostrava Domy čp. 683, 684 Celková obnova střechy a fasády domů 200 Ostrava Dům čp Obnova fasády, krovu, střechy do ul. Tyršovy tesařské, klempířské konstrukce, chemické ošetření tesařských konstrukcí, oprava říms, obnova omítek, fasádní nátěr 200 Odry Dům čp. 7 Obnova fasády včetně oken a dveří 311 Odry Městské opevnění, úsek hradební zdi obnova zdi Obnova hradební zdi 110 Odry Dům čp. 55 Obnova portálu, dokončení obnovy fasády, fasádní nátěr 99 Příbor Celkem město 750 Příbor Dům čp. 13 Repase oken 43,5 Příbor Dům čp. 22 Repase oken 42 Příbor Dům čp. 31 Repase oken a vrat 72 Příbor Dům čp. 36 Výměna tří kusů oken 52 Příbor Kostel Narození Panny Marie Restaurování portálů, obnova fasády, schodiště, sokl, okapový chodník 424 Nový Jičín Vila čp Celková obnova včetně statického zajištění a izolace proti vlhkosti zdiva, oplocení areálu a související práce 200 Rýmařov Kostel sv. Michala Obnova fasády presbytáře, části SV strany lodi kostela, oprava omítek, sanační omítka aj. 400 Štramberk Dům čp. 31 Obnova schodiště do podkroví 50 Štramberk Dům čp. 217 Nátěr šindelové střechy a štítu 10 Štramberk Kostel sv. Jana Nepomuckého Nátěr plechové střechy 126 Štramberk Dům čp. 322 Výměna střešní krytiny 40 Štramberk Dům čp. 280 Nátěr šindelové střechy a roubení 25 Štramberk Dům čp. 383 Obnova oken, podlah a vnitřních omítek 100 Štramberk Dům čp. 409 Výměna oken 49 Celkem 8 225,5 11

12 PROGRAM PÉČE O VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE A ZÓNY V ROCE 2008 Okres VPR Objekt Akce obnovy Navržená Přidělená nebo VPZ dotace v tis. Kč dotace BR VPZ Heřmanovice Chalupa čp. 302 Vlastník odstoupil od záměru obnovy v roce BR VPZ Karlova Studánka Hudební hala, čp. 13 Obnova střešní krytiny a souvisejících konstrukcí BR VPZ Malá Morávka Chalupa čp. 155 Obnova střešní krytiny hospodářského objektu Celkem PROGRAM RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK V ROCE 2008 Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci Přidělená dotace v tis. Kč v tis. Kč Andělská Hora Kaple sv. Anny Obrazy: Vjezd do Jeruzaléma Kristus v krajině 193,5 170 Andělská Hora Kaple sv. Anny Sochy archanděla Rafaela a Gabriela 109, Bruntál Zámek Bruntál Soubor 6 erbů velmistrů ŘNR Frýdek Bazilika Navštívení Panny Marie Obraz Archanděla Michaela z bočního oltáře Hněvošice Kostel sv. Petra a Pavla Hlavní oltář kostela sv. Petra a Pavla Hradec nad Moravicí Zámek Hradec nad Moravicí Obraz Pochod armády Kyjovice Zámecká kaple Oltářní obraz sv. Jana Nepomuckého a plastik andělů 68,4 65 Opava Kostel sv. Jana Křtitele Obraz sv. Jana Křtitele Březová u Vítkova Kostel sv. Mikuláše Soubor 12 obrazů křížové cesty 245, Celkem PROGRAM PODPORY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ V ROCE 2008 Pověřená obec Obec, kat. území Název památky Přidělená dotace v tis. Kč Bílovec Bravantice Obnova sousoší Olivetské hory 138,988 Bílovec Velké Albrechtice Kostel sv. Jana Křtitele 130 Bohumín Starý Bohumín Farní kostel Narození Panny Marie 95 Bruntál Andělská Hora Sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela Narození Panny Marie, restaurování 230 Bruntál Bruntál Kostel Panny Marie Těšitelky 353,6 Bruntál Roudno Venkovská usedlost čp Bruntál Široká Niva Ohradní hřbitovní zeď v areálu kostela sv. Martina 200 Český Těšín Český Těšín Kaplička u centrálního hřbitova 91 Frenštát pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm Zvonička r. č / Frýdek-Místek Bruzovice Kostel sv. Stanislava 400 Frýdek-Místek Palkovice Kostel sv. Jana Křtitele 345 Frýdlant nad Ostravicí Stará Ves nad Ondřejnicí Kostel sv. Jana Křtitele 50 Fulnek Fulnek Vila čp Hlučín Hlučín Kaple Panny Marie r. č Jablunkov Jablunkov Měšťanský dům čp Karviná Petrovice Socha sv. Jana Nepomuckého 147 Karviná Petrovice Litinový kříž r. č / Kopřivnice Příbor Městský dům čp Kopřivnice Kopřivnice Fojství čp Kravaře Kobeřice Špýchar čp Krnov Heřmanovice Zbytky staré dřevouhelné pece 490 Krnov Holčovice Dům čp Krnov Horní Povelice Kaple Panny Marie Pomocné 285 Krnov Hošťálkovy Areál usedlosti čp. 7 Vraclávek 123 Nový Jičín Bravantice Sousoší Olivetské hory u kostela sv. Valentina 126 Nový Jičín Hodslavice Farní kostel Božského Srdce Páně 140 Nový Jičín Hůrka Kaple sv. Anny 133 Nový Jičín Bartošovice Vodní mlýn čp. 208, tzv. nový mlýn 150 Nový Jičín Kunín Kostel Povýšení sv. Kříže restaurování 130 Nový Jičín Nový Jičín Kříž s korpusem Krista restaurování 100 Opava Hlavnice Kostel Nejsvětější Trojice 330 Opava Neplachovice Pomník Pavla Křížkovského 11 Opava Sosnová Socha sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého 230 Opava Jezdkovice Zámek čp

13 Pověřená obec Obec, kat. území Název památky Přidělená dotace v tis. Kč Orlová Doubrava Kostel Husova sboru CČH 86 Orlová Orlová Kostel SCE augsburského vyznání 90 Ostrava Petřkovice Vrátnice 534 Ostrava Šenov Kostel Prozřetelnosti Boží 120 Rýmařov Lipky Socha Panny Marie Vítězné u kaple v Lipkách 65 Rýmařov Dolní Moravice Kostel sv. Jakuba st. 91 Rýmařov Dolní Moravice Venkovská usedlost čp Rýmařov Dolní Moravice Dům čp Rýmařov Sovinec Hrad Sovinec 153 Rýmařov Staré Město Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie restaurování 60 Třinec Guty Kostel Božího těla 190 Vítkov Staré Lublice Kostel sv. Floriána 33 Vítkov Klokočov Kostel sv. Ondřeje 82 Vítkov Staré Oldřůvky Kaple č. 2 u kostela Navštívení Panny Marie 132 Celkem 8 662,588 PROGRAM PODPORY ZÁCHRANNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V ROCE 2008 Katastrální Okres Akce Vlastník ZAV NPÚ ZAV ostatní Celkové Dotace území / objekt (podnět na vlastním objektu / oprávněné náklady z MK ČR ZAV) mimo vlastní objekt organizace na ZAV k. ú. Oldřišov parc. č. 291/19 Opava výstavba RD p. Drexler x , ,14 k. ú. Oldřišov parc. č. 291/33 Opava výstavba RD pí. Lissková x 2 821, ,14 k. ú. Velké Hoštice parc. č. 465/65 Opava výstavba RD p. Dohnal x , ,94 k. ú. Velké Hoštice parc. č. 405/2 a 407/2 Opava výstavba RD Martínkovi x , ,17 k. ú. Oldřišov parc. č. 291/35 Opava výstavba RD Formánkovi x , ,52 k. ú. Oldřišov parc. č. 291/20 Opava výstavba RD Mrázkovi x , ,51 k. ú. Oldřišov parc. č. 291/21 Opava výstavba RD Kohutovi x 6 798, ,37 k. ú. Oldřišov parc. č. 291/34 Opava výstavba RD pí. Prejdová x 3 583, ,23 k. ú. Hradec nad Moravicí zámek, Bílá věž Opava EZS NPÚ x 7 272, ,37 k. ú. Kylešovice parc. č. 2724/3 Opava výstavba RD p. Děcký x x , ,70 k. ú. Oldřišov parc. č. 291/18 Opava výstavba RD Pluškeovi x , ,41 k. ú. Kylešovice parc. č. 2724/55 a 2424/56 Opava výstavba RD p. Formánek x x , ,00 k. ú. Kylešovice parc. č. 2724/6 Opava výstavba RD p. Adametz x x , ,50 Celkem , ,00 ODBOR PÉČE O PAMÁTKOVÝ FOND Činnost odboru je zaměřena na odbornou činnost pro výkonné orgány státní památkové péče vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Vedle památkářů garantů za území jednotlivých obcí s rozšířenou působností sdružuje odbor specialisty na restaurování, lidovou architekturu, historické parky a zahrady s působností na území celého Moravskoslezského kraje. Předmětem náplně práce pracovníků odboru je zpracování odborných vyjádření k využití a provádění obnovy kulturních památek a objektů v památkově chráněných územích, poskytování odborné pomoci vlastníkům při zajišťování péče o kulturní památky, spolupráce s kraji a obcemi s rozšířenou působností, vykonávání dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR, účast na kontrolních dnech, zajišťování, koordinace a hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče, účast v komisích urbanisticko-architektonických či jiných soutěží, v jejichž závěru jsou vyhlašovány například Historické město roku nebo Vesnice roku. Do soutěže o cenu za nejlepší realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2007, jejíž vyhodnocení v roce 2008 v Moravskoslezském kraji garantovalo naše pracoviště, se přihlásila města Opava a Bílovec. Jako nejlepší bylo vyhodnoceno město Opava, které postoupilo do celostátního kola. V rámci plošné ochrany byly zahájeny práce na zpracování plánů ochrany ve třech sídlech na území kraje, a to MPZ Karviná 1. etapa, MPZ Rýmařov a VPR Lipina 1. etapa. Přehled nejvýznamnějších akcí památkové obnovy movitých i nemovitých kulturních památek, regenerace MPR a MPZ, Havarijního programu, Programu péče o VPR a VPZ, Programu záchrany architektonického dědictví a Programu restaurování movitých kulturních 13

14 památek, dozorovaných pracovníky odboru ochrany památkového fondu NPÚ ÚOP v Ostravě, je součástí přehledu nejvýznamnějších akcí obnovy zařazených níže. Další profesní činnost pracovníků odboru se nachází v kapitole 5. Věda a výzkum a dalších. ODBORNÁ VYJÁDŘENÍ CELKOVÝ PŘEHLED ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ V ROCE 2008 (oddělení památkové péče, oddělení specialistů, oddělení technických památek) Pověřené obce ÚPD Odborná vyjádření Ostatní Celkem dle 14 zákona č. 20/1987 sb. Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Nový Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov Celkem PŘEHLED ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ ODDĚLENÍ SPECIALISTŮ V ROCE 2008 Pověřené obce Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/1987 sb. Ostatní Celkem restaurování lidová historická restaurování lidová historická architektura zeleň architektura zeleň Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Nový Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov Celkem

15 PŘEHLED ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ V ROCE 2008 (oddělení technických památek) Pověřené obce ÚPD Odborná vyjádření Ostatní Celkem dle 14 zákona č. 20/1987 sb. Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Jablunkov Třinec Hlučín 1 1 Kravaře Ostrava Karviná Bohumín Havířov 2 2 Orlová Český Těšín Bruntál 1 Rýmařov Opava 1 1 Krnov Nový Jičín 6 6 Kopřivnice Frenštát Bílovec 1 1 Odry Vítkov Celkem PŘEHLED ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ V ROCE 2008 (odbor archeologie) Pověřené obce ÚPD Rozhodnutí Ostatní Celkem Frýdek-Místek 3 3 Frýdlant nad Ostravicí 0 Jablunkov 0 Třinec 2 2 Hlučín 4 4 Kravaře 4 4 Ostrava 7 7 Karviná 1 1 Bohumín 0 Havířov 2 2 Orlová 0 Český Těšín 4 4 Bruntál 9 9 Rýmařov 1 1 Opava Krnov 1 1 Nový Jičín 2 2 Kopřivnice 2 2 Frenštát 0 Bílovec 5 5 Odry 0 Vítkov 3 3 Celkem

16 POČET ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2008 Archeologická akce Nedestruktivní 0 ZAV Dohled 73 Destruktivní Sondáž 14 Plošný AV 15 Ostatní AV Celkem 102 Počet POČET OZAA, ZAA, NZ ZPRACOVANÝCH V ROCE 2008 OZAA oznámení o archeologickém výzkumu 102 ZAA zpráva o archeologické akci 93 NZ nálezová zpráva 17 Jiná zpráva 180 Celkem 392 Počet PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V ROCE 2008 (MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ) KÚ obce Okres Název akce Vedoucí výzkumu ZAV Bohumín Karviná Dálnice D47 092, Bohumín st. hranice J. Hlas ne Staré Oldřůvky Opava Staré Oldřůvky rekonstrukce fary M. Kiecoň ne Velké Hoštice Opava Náhon Velké Hoštice úpravy břehu J. Hlas ne Bruntál Bruntál Bruntál, zámek dálkový optický kabel M. Kiecoň ne Darkovičky Opava Hlučín Darkovičky prodloužení IS pro 12 RD J. Hlas ne Opava-Město Opava Opava, ul. Praskova rekonstrukce zastávek MHD M. Kiecoň ne Chuchelná Opava Chuchelná, kaple sv. Kříže a hrobka Lichnovských M. Zezula ne Opava-Předměstí Opava Opava, ul. Krnovská rekonstrukce VO M. Kiecoň ano Janov u Krnova Bruntál Vodní nádrž Janovská dolina zemní hráz, úpravy potoka, příjezdová komunikace M. Kiecoň ne Hlučín Opava Dům služeb Hlučín H. Teryngerová ano Hlučín Opava Hlučín, ul. Pode Zdí rekonstrukce vodovodu a kanalizace H. Teryngerová ne Oldřišov Opava Oldřišov RD p. Děngl T. Krasnokutská ne Opava-Předměstí Opava Opava, nám. sv. Hedviky vnitroblok P. Malík ano Opava-Město Opava Opava, Hauerova, Bezručovo nám. UPC kabel P. Malík ano Brumovice u Opavy Opava Brumovice RD manželé Šmardovi T. Krasnokutská ne Jaktař Opava Opava Jaktař, ul. Bruntálská stanice LPG J. Hlas ano Moravská Ostrava Ostrava Ostrava, ul. 28. října Biskupská administrativní budova M. Kiecoň ano Oldřišov Opava Oldřišov RD p. Drexler T. Krasnokutská ano Podvihov Opava Komárovské Chaloupky technická infrastruktura pro 11 RD J. Hlas ne Kateřinky u Opavy Opava Opava, ul. Válečkova, Vítečkova, U lučního mlýna rekonstrukce vodovodního řadu J. Hlas ne Otice Opava Otice, ul. Kylešovská rekonstrukce vodovodu J. Hlas ne Opava-Předměstí Opava Opava, ul. Na Rybníčku bytový dům P. Malík ne Kateřinky u Opavy Opava Opava, Kateřinky RD p. Volovecký T. Krasnokutská ne Kateřinky u Opavy Opava Opava, Kateřinky RD p. Brhel T. Krasnokutská ne Horní Lhota Opava Horní Lhota, stavba 5387 vodovodní řad H. Teryngerová ne Moravská Ostrava Opava Ostrava, Silnice II/56, Místecká I a II prodloužení silnice M. Kiecoň ne Vítkov Opava Vítkov, ul. Čermenská 910 přístavba výrobní haly J. Hlas ne Kateřinky u Opavy Opava Opava, Kateřinky RD p. Tylšar T. Krasnokutská ne Hlučín Opava Hlučín, U Bašty, parkoviště veřejné osvětlení H. Teryngerová ne Kravaře ve Slezsku Opava Kravaře, Buly aréna dostavba parkoviště J. Hlas ne Chabičov ve Slezsku Opava Háj ve Slezsku, ZŠ výdejna stravy J. Hlas ne Opava-Předměstí Opava Opava, Tesco stanice PHM F. Kolář ne Štáblovice Opava Štáblovice kanalizační řad pro ČOV II. etapa T. Krasnokutská ano Štěpánkovice Opava Štěpánkovice RD manželé Kubíkovi T. Krasnokutská ne Oldřišov Opava Oldřišov RD pí. Lissková T. Krasnokutská ano Šilheřovice Opava Šilheřovice, Krušovická hospoda v parku zpevněné plochy J. Hlas ne 16

17 KÚ obce Okres Název akce Vedoucí výzkumu ZAV Velké Hoštice Opava Velké Hoštice, ul. Pilova 465/65 RD p. Dohnal J. Hlas ano Opava-Město Opava Opava, ul. Za humny, Na Bahně, U Jaktařské brány rekonstrukce plynovodu F. Kolář ne Bolatice Opava Bolatice, ul. Družstevní 4 bytové domy J. Hlas ne Hlučín Opava Hlučín parkoviště U Bašty H. Teryngerová ne Slavkov u Opavy Opava Slavkov, ul. Černá cesta RD manželů Brožových P. Malík ne Slavkov u Opavy Opava Slavkov, ul. Záhumenní kanalizace a vodovod T. Krasnokutská ne Opava-Předněstí Opava Opava, ul. Husova 288/16 přístavba prádelny a mandlovny F. Kolář ne Moravská Ostrava Ostrava Ostrava, Kostelní nám. (městská brána) bytový dům M. Kiecoň ano Dolní Benešov Opava Dolní Benešov, Osada Míru rekonstrukce plynovodu F. Kolář ne Opava-Předměstí Opava Opava, areál magistrátu Krnovská kabelový rozvod P. Malík ne Polanka nad Odrou Opava Polanka nad Odrou, řeka Odra nález dřevěné konstrukce v řečišti M. Zezula, Moravec ano Budišov nad Budišovkou Opava Budišov nad Budišovkou, kostel Nanebevzetí Panny Marie úpravy schodiště a opěrných zdí před kostelem F. Kolář ano Radkov u Vítkova Opava Radkov, Kostel venkovní drenáž kolem kostela F. Kolář ano Opava-Předměstí Opava Opava, nám. Republiky 3 a 4 stl. plyn, přípojky P. Malík ne Bruntál Bruntál Bruntál, propojení teplovodů CV Květná 2, CV ul. Květná 3 H. Teryngerová ne Horní Životice Bruntál Horní Životice vodovod H. Teryngerová ne Moravská Ostrava Ostrava Ostrava, silnice I/56, prodloužená Místecká stavba 2 a 3 M. Kiecoň ne Moravská Ostrava Ostrava Ostrava, Nová Karolina M. Kiecoň ne Jaktař Opava Opava, Jaktař, ul. Slavkovská RD T. Krasnokutská ne Štítina Opava Štítina, ul. Nádražní RD p. Honěk T. Krasnokutská ne Hlučín Opava Hlučín, ul. Dlouhoveská rekonstrukce ulice H. Teryngerová Ne Štěpánkovice Opava Štěpánkovice, Svoboda stavba M ÚPS, telekomunikační kabel pro 16 RD J. Hlas ne Vítkov Opava Vítkov, hřbitov obnova hřbitovní zdi, I. etapa H. Teryngerová ne Přívoz Ostrava Ostrava, Přívoz, ul. Slovenská SSÚD Ostrava DO PČR a HZS J. Hlas ne Komárov u Opavy Opava Opava Komárov, Ivax Pharmaceuticals výroba PLF J.Hlas ne Velké Hoštice Opava Velké Hoštice ul. Dvořákova stavba RD T. Krasnokutská ne Bruntál-Město Bruntál Bruntál Pod Uhlířským vrchem, nové městské pohřebiště HTÚ a IS M. Zezula ne Radvanice Ostrava Ostrava Radvanice, ul. Vrchlického rekonstrukce NTL M. Kiecoň ne Kateřinky u Opavy Opava Opava ul. Na bahně a Junácká rekonstrukce vodovodních řadů T. Krasnokutská ne Opavské předměstí Bruntál Krnov průmyslová zóna Červený dvůr hala firmy Erdrich Umformtechnik J. Hlas ano Býkov Bruntál Býkov kostel Panny Marie Karmelské dešťová kanalizace F. Kolář ano Oldřišov Opava Oldřišov výstavba RD manželé Formánkovi T. Krasnokutská ano Oldřišov Opava Oldřišov výstavba RD manželé Demelovi T. Krasnokutská ne Opava-Město Opava Opava městská tržnice odstranění staveb (archeologický dohled) M.Zezula, Kováčik ano Janov u Krnova Bruntál Janov kostel Nejsvětější Trojice kanalizace T. Krasnokutská ano Ostrava-Kunčice Ostrava Ostrava Kunčice, zámek čp. 1 sondážní výzkum před demolicí H. Teryngerová ano Opava-Město Opava Opava pivovar zjišťovací výzkum v místě záměru OSC Breda & Weinstein M. Zezula/Archaia Olomouc ano Uhlířov Opava Uhlířov výstavba kanalizace a ČOV T. Krasnokutská ne Stará Plesná Ostrava Ostrava Stará Plesná stavba hypermarketu Globus T. Krasnokutská ne Oldřišov Opava Oldřišov výstavba RD manželé Mrázkovi T. Krasnokutská ano Kylešovice Opava Opava ul. Na Pomezí rekonstrukce místní sítě P. Malík ne Oldřišov Opava Oldřišov výstavba RD p. Pluške T. Krasnokutská ne Sádek u Opavy Opava Sádek u Opavy výstavba RD pí Ďalovská J. Hlas ne Lhota u Opavy Opava Lhota u Opavy H. Teryngerová ne Oldřišov Opava Oldřišov výstavba RD manželé Kohůtovi P. Malík ano Oldřišov Opava Oldřišov výstavba RD p. Focha, pí Prejzová T. Krasnokutská ano Bruntál-Nisské předměstí Bruntál Bruntál kaple sv. Michala okapový chodník F. Kolář ano Hradec nad Moravicí Opava Hradec nad Moravicí zámek, Bílá věž vodovod a elektrický kabel P. Malík ano Opava-Město Opava Opava pivovar 2. etapa zjišťovací výzkum Breda & Weinstein M. Zezula, J. Hlas / Archaia ano Oldřišov Opava Oldřišov stavba RD manželé Macíkovi T. Krasnokutská ne Kateřinky u Opavy Opava Opava ul. U lučního mlýna rekonstrukce plynovodu T. Krasnokutská ne Jaktař Opava Opava řeka Opava PB hráz č. stavby 4612 M. Kiecoň ne Vítkov Opava Vítkov regenerace sídliště M. Kiecoň ne Jaktař Opava Opava Jaktař, ul. Stará silnice stavba RD T. Krasnokutská ne Rýžoviště Bruntál Rýžoviště potok Polička úpravy vodního koryta P. Malík ne Vítkov Opava Vítkov spojnice ulic Opavská a Selská M. Kiecoň ne Otice Opava Otice Rybníčky areál fy ZOiGO ano Komárov u Opavy Opava Opava Suché Lazce, COS SSZ křižovatky I/11 a III/4663 M. Kiecoň ne Budišov nad Budišovkou Opava Budišov nad Budišovkou ulice Partyzánská a ČSA rekonstrukce kanalizace F. Kolář ne Opava-Předměstí Opava Opava ulice B. Němcové rekonstrukce místní sítě J. Langr ne Slavkov u Opavy Opava Slavkov ulice Zahradní výstavba RD p. Pavelka T. Krasnokutská ne Kylešovice Opava Opava Kylešovice výstavba RD p. Kačena J. Hlas ne 17

18 KÚ obce Okres Název akce Vedoucí výzkumu ZAV Kylešovice Opava Opava Kylešovice optický kabel J. Langr ne Darkovice Opava Darkovice polní cesty J. Langr Lhota u Opavy Opava Háj ve Slezsku Lhota výstavba RD p. Vávra J. Langr ne Opava-Město Opava Opava ulice Hálkova stavba bytového domu F. Kolář ano POČTY ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ ZPRACOVANÝCH A ULOŽENÝCH V ÚOP V OSTRAVĚ Archeologické nálezy uložené v OA Počet jednotek Počet jednotek zaevidovaných v roce 2008 uložených v OA celkem Inventární čísla archeologických nálezů Celkem POČET NÁLEZOVÝCH A JINÝCH ZPRÁV ZPRACOVANÝCH V ROCE 2008 Typ Závěrečná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 17 Předběžná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 0 Celkem 17 Počet Konzervátorská zpráva (karta) 180 Celkem 180 ODBOR EVIDENCE, DOKUMENTACE A PRŮZKUMŮ STAV PAMÁTKOVÉHO FONDU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI K Okres Celkový NKP Movité KP MPR VPR MPZ VPZ OP Zpřístupněné Celkový Celkový počet r. č. objekty počet počet nemovitých KP movitých KP Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Celkem * 2 movité kulturní památky byly dle místa trvalého bydliště majitele převedeny do agendy NPÚ ÚOP v Ostravě z jiných regionálních ÚOP. ** 1 movitá kulturní památka (zvon) byla přemístěna a převedena z agendy NPÚ ÚOP v Praze do NPÚ ÚOP v Ostravě. ZMĚNY ZA ROK 2008 Okres Návrhy Návrhy Prohlášené Prohlášené Prohlášené Prohlášené Neprohlášené Zrušené nemovité KP movité KP nemovité KP nemovité KP movité KP movité KP návrhy památky (počet r. č.) (celkem) (počet r. č.) (celkem) Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Celkem

19 NOVĚ PROHLÁŠENÉ NEMOVITÉ PAMÁTKY okres Bruntál Bruntál, část obce Bruntál, nájemný obchodní a obytný dům čp. 104, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Opravné prohlášení nabylo právní moci dne Krnov, část obce Pod Bezručovým vrchem, fara čp. 27, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Krnov, část obce Pod Bezručovým vrchem, zvonice, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Krnov, část obce Pod Cvilínem, střední škola čp. 254, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Krnov, část obce Pod Cvilínem, areál vily čp. 165 s jejími částmi a pozemky (vila čp. 165, zahrada s oplocením), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Krnov, část obce Pod Cvilínem, schodiště s kaplí (doprohlášení části areálu bývalého poutního kostela Povýšení Svatého kříže a Panny Marie Sedmibolestné), r. č. ÚSKP / 8-38; prohlášení nabylo právní moci dne Krnov, část obce Krásné Loučky, hřbitovní kaple Panny Marie, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ludvíkov, soubor kostela Navštívení Panny Marie s jeho částmi (kostel Navštívení Panny Marie, hřbitov se souborem 33 litinových náhrobníků, ohradní zeď a márnice), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Rýžoviště, venkovský dům čp. 124, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Slezské Rudoltice, část obce Slezské Rudoltice, kostel sv. Kateřiny, r. č. ÚSKP 02803; prohlášení nabylo právní moci dne okres Frýdek Místek Bruzovice, hasičská zbrojnice čp. 41 s movitým vybavením (motorová hasičská stříkačka a ruční, koňmi tažená hasičská stříkačka), dosud nepřiděleno r. č. ÚSKP; prohlášení nabylo právní moci dne Třinec, část obce Staré Město, úřednický obytný dům čp. 509 Třineckých železáren, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne okres Karviná Bohumín, část obce Nový Bohumín, architektonický komplex radnice čp. 158, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Bohumín, část obce Nový Bohumín, kostel Slezské církve evangelické, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Bohumín, část obce Nový Bohumín, kaple Panny Marie, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Bohumín, část obce Skřečoň, areál kostela Panny Marie Sedmibolestné s jeho částmi a pozemky (kostel Panny Marie Sedmibolestné, kaple), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne okres Nový Jičín Odry, část obce Odry, hotel Max čp. 22, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Příbor, část obce Příbor, sýpka čp. 764, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Suchdol nad Odrou, část obce Suchdol nad Odrou, pozemky evangelického kostela parc. č. 1180, 1184/1 a 1184/2, k. ú. Suchdol nad Odrou (doprohlášení), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne okres Opava Hlučín, část obce Hlučín, fara čp. 284, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Hlučín, část obce Hlučín, rodinný dům čp. 587, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Hlučín, část obce Hlučín, městský dům čp. 174, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Opava, část obce Město, areál dvojdomu čp. 181 a 182 s jeho částmi a pozemky (dům čp. 181 a 182, oplocení a zahrada u domů čp. 181 a 182), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Píšť, fara čp. 151 s příslušenstvím (kachlová kamna), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Šilheřovice, vila čp. 6 s jinou zemědělskou stavbou kůlnou (doprohlášení části zámeckého areálu), r. č. ÚSKP /8 1490; prohlášení nabylo právní moci dne

20 Radkov, soubor hospodářských budov zámku (skleník, bývalá konírna s jízdárnou, ohradní zeď), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne v prohlášení chyby, žádáno o opravu. Vítkov, část obce Lhotka, kaple Povýšení Svatého Kříže, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne okres Ostrava Ostrava, část obce Krásné Pole, kaplička, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Moravská Ostrava, soubor tří budov, tzv. Dům odborových služeb (kancelářská budova čp. 1742, obytný dům čp. 593, obytný dům čp. 887), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Moravská Ostrava, soubor kancelářské budovy bývalého Generálního ředitelství Severní dráhy Ferdinandovy a sochy horníka (kancelářská budova čp. 2020, socha horníka), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Moravská Ostrava, obytný dům čp. 422, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Opravné usnesení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Moravská Ostrava, soubor kancelářského a obytného domu čp a garáže (kancelářský a obytný dům čp. 1944, garáž), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Moravská Ostrava, městský dům čp. 1230, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Moravská Ostrava, doprohlášení částí areálu dolu Hlubina budova ventilátoru č. 1, budova ventilátoru č. 2, budova výdušné jámy, ředitelská vila, správní budova (závodní škola práce) čp. 1708, stolárna, r. č. ÚSKP 10363/8-3520; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Nová Ves, soubor vodárny s jejími částmi (správní budova čp. 87, strojovna, dílny, trafostanice, obytný dům čp. 151, odkyselovací stanice tzv. Babylon ), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, soubor obytných domů zvaných OBLOUK (č. o. 1, čp. 511, č. o. 2 až č. o. 11, čp. 501, č. o. 12, čp. 500), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 24, 26, 28 / čp. 552, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 42 / čp. 593, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 75 / čp. 567, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 78 / čp. 705, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 87, 89, 91, 93, 95 / čp. 557, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský průjezdní dům č. o. 90 / čp. 699, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský průjezdní dům č. o. 92 / čp. 698, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 97 / čp. 583, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 98 / čp. 695, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 100 / čp. 687, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 115 / čp. 592, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, Wichterlovo gymnázium čp. 669, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Proskovice, kaple, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Proskovice, kaple, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Svinov, soubor věcí obytné kolonie tažíren trub (obytný dům čp. 118, obytný dům čp. 123, obytný dům čp. 138, obytný dům čp. 155, vila čp. 117, obytný dům čp. 115), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Svinov, soubor věcí lihovaru (lihovar hlavní výrobní objekt, sklad, kanceláře, zámečnické dílny, kotelna a komín, obytný dům čp. 172), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Třebovice, socha sv. Jana Nepomuckého, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Vítkovice, úřednická vila čp. 153, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects Farní 15 738 01 Frýdek-Místek atelier@kocych.cz www.michaelkocych.cz tel. 595 171 700, 777 240 973 RODINNÉ DOMY: > RODINNÝ DŮM, HORNÍ LHOTA U OSTRAVY 02, PASIVNÍ

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 na členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce

Více

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 na pojištění členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. TJ Hradec n/m NE 15:00 tráva 2. TJ Sokol Kobeřice B SO ÚZM tráva 3. TJ Suché Lazce SO ÚZM tráva 4. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 5. TJ Sokol Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva 6. TJ Papírny

Více

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI PŘEBOR MUŢI 1. FC MSA Dolní Benešov B NE ÚZM Zábřeh tráva 2. TJ Sokol Litultovice NE ÚZM tráva 3. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 4. TJ Sokol Slavkov B SO ÚZM tráva 5. TJ Sokol Sluţovice NE ÚZM tráva

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012

Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012 Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012 Od 1. 1. 2012 podléhají zpevněné plochy pozemků (ostatních ploch a zastavěné plochy a nádvoří) zpevněné stavbou nové sazbě daně z pozemků. Pokud se užívají

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004 Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na žáka

Více

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Název školy Ulice Obec Kraj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora Ing. Libor Jalůvka T 6 Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora 1. ÚVOD DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA (dále DIAMO, s. p., o. z. ODRA) se sídlem v Ostravě

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek: - Program záchrany architektonického dědictví - Havarijní program - Program péče o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010-2013

Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010-2013 Počet stran přílohy: 26 Moravskoslezský kraj Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010-2013 Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Výroční zpráva za rok 1998

Výroční zpráva za rok 1998 Výroční zpráva za rok 1998 1. Organizace a odborná činnost Památkový ústav v Ostravě je krajskou organizací státní památkové péče, jejíž činnosti jsou stanoveny 33 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Moravy a Slezska. Jewish Monuments of Moravia and Silesia. ISBN 80-86517-08-X. Česko-anglická

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku REKS Stav automatizace knihoven na Opavsku Něco z historie OPAVA : Počátek automatizace rok 1994: listopad 1995 spuštění výpůjčního protokolu na hlavní budově 1998 spuštěn výpůjční protokol pobočka Opava

Více

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 Region Severní Morava (okresy Ostrava - město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008

Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 Financování školních psychologů/školních speciálních pedagogů v letech 2006, 2007 a 2008 1. Funkce školního psychologa/ školního speciálního pedagoga Funkce školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky I. POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU v rámci společného jednání o návrhu Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ze dne 8.9.2010,

Více

Schválená usnesení 2. Rady HMP ze dne 15.1.2013

Schválená usnesení 2. Rady HMP ze dne 15.1.2013 R- 08410A 22 15.1.2013 k návrhu na svolání mimořádné valné hromady společnosti Pražská energetika Holding a.s. R-08685 23 15.1.2013 k návrhu úpravy v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města

Více

Brownfields Libereckého kraje, Textilana, Nové Město pod Smrkem 1. Textilana. Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází:

Brownfields Libereckého kraje, Textilana, Nové Město pod Smrkem 1. Textilana. Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází: Brownfields Libereckého kraje, Textilana, Nové Město pod Smrkem 1 Název lokality (oficiální, místní nebo identifikační): Textilana Číslo lokality: 510275 Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází: Nové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Seznam zastávek v ODIS stav k 8. 3. 2009 obec název zastávky zóna linky

Seznam zastávek v ODIS stav k 8. 3. 2009 obec název zastávky zóna linky Albrechtice Albrechtice,nákupní středisko 42 543 Albrechtice Albrechtice,sídliště 42 543 Albrechtice Albrechtice,střed 42 543 Albrechtice Albrechtice u Českého Těšína 42 ESKO S1,R1 Albrechtičky Albrechtičky,Jednota

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. Liberec XVII-Kateřinky Liberec XXXI-Krásná Studánka socha krucifix

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 4050/ENV/14 Ing. Hlaváčová / l. 2993 27. 1. 2014 Věc: Posuzování

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 Strana 1 Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 277/2005-551 a) zvýšení závazného ukazatele

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Mimograntové dotace na památky - 2008

Mimograntové dotace na památky - 2008 193 Alena Bláhová, Markvartice 98; Marcela Šebková, Maštálkova 533, Dolní Bousov Mimograntové dotace na památky - 8 Mrkvojedy - dvě hospodářská stavení u čp. 8 kompletní výměna střešní krytiny, oprava

Více

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 17. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního, republikového a regionálního významu existují zvýšené

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2000-586/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: pozemku parc.č. 6197/22 jehož součástí je rodinný dům č.p. 2378, pozemku parc.č. 6197/54 jehož součástí je stavba bez čp/če,

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3133/20/2015 6 Rodinný dům Adresa nemovitosti: U Valu 229 / 229, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul.

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul. REFERENCE 2008 Kompletní vybudování vodovodu a vodovodních přípojek, kanalizace splaškové a dešťové a kanalizačních přípojek pro 15RD v Přepěřích u Turnova Rekonstrukce kanalizace a vodovodu pro Rekonstrukci

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí POLOLETÍ: 2/2015 PLÁN plánovaný termín kontroly kontrolovaná osoba druh kontrolované osoby/kat. obce předmět (oblast) kontroly 8. 9. 2015

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Na základě dotazu občanů před jednáním Zastupitelstva města Vimperk dne 04.03.2013 Vás informujeme o procesu uplatňování záručních oprav. Odbor

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 OBSAH Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU...6 SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník:

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník: Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5 Vlastník: PHL - Zličín s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 IČ: 28162897 Charakteristika: Skladový areál je situován

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více