VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

2 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 8 3. Památková péče 9 4. Správa památkových objektů Věda a výzkum Publikační a přednášková činnost Prezentační a vzdělávací činnost Klíčové projekty památkové péče Kalendárium Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 48 o svobodném přístupu k informacím v roce 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Ostravě Korejská 12, Ostrava-Přívoz Redakce: Mgr. Martina Stabravová Grafická úprava a sazba: F.R.Z. agency, Brno Tisk: Graspo CZ, a. s., Zlín Vydal Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, Praha 1 Praha 2009 Neprodejné

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Většina roku 2008 se v územním odborném pracovišti v Ostravě vyznačovala poměrnou personální stabilitou. V polovině roku, s účinností od 1. července, došlo ke změně vnitřního organizačního řádu. Ostravské pracoviště zůstává nadále členěno v sekci ředitele, sekci odbornou a sekci provozně-ekonomickou, jež zahrnuje i správy všech objektů. Odborná činnost byla vykonávána prostřednictvím odboru péče o památkový fond, odboru evidence, dokumentace a průzkumů a odboru archeologie, které se dále člení na jednotlivá oddělení. Pro podporu objektivního výkonu odborné činnosti byla v roce 2008 dvakrát svolána Památková rada složená z externích odborníků renomovaných institucí, která se vyslovila k nejsložitějším otázkám památkové obnovy. K řešení složité agendy památkové péče zasedala pravidelně takzvaná Interní komise složená z nejzkušenějších pracovníků územního odborného pracoviště v Ostravě. Ostravské pracovitě NPÚ se také aktivně zapojilo do aktivit vedoucích ke zřízení Krajské komise pro nakládání s památkovým fondem v Moravskoslezském kraji, která byla vytvořena z příkazu ministra kultury a úžeji propojuje pracovníky NPÚ, krajského úřadu a dalších kulturních i odborných institucí. Na všech třech objektech ve správě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, byla průběžně realizována postupná obnova a pořádána celá řada kulturních a společenských akcí. Již v květnu bylo po celkové obnově slavnostně otevřeno nádvoří Bílého zámku v Hradci nad Moravicí a v přízemní západního křídla byly zpřístupněny další čtyři místnosti, o něž byla prodloužena jedna z prohlídkových tras. V Raduni byla obnovena zimní zahrada se vstupem a na Dole Michal byla rozšířena prohlídková trasa o kancelář geologa, výdejnu prádla a svačin a místnost první pomoci. Již na počátku roku vyhrál zámek Hradec nad Moravicí anketu o Nejpohádkovější zámek či hrad v České republice, což byl pravděpodobně jeden z důvodů vysoké návštěvnosti, která v roce 2008 překonala hranici osob. Z doprovodných akcí bychom mohli jmenovat na Hradci velmi populární podzimní slet čarodějnic W.I.T.C.H, na Raduni již tradiční Čaj o páté a na dole Michal to byla interaktivní výstava Orbis pictus. Podrobnější informace o těchto i dalších společenských a kulturních událostech na jednotlivých objektech se nacházejí dále v textu. Důl Michal navíc uspěl v široké konkurenci a podařilo se mu získat významnou finanční pomoc z finančních mechanismů EHP a Norska ve výši téměř 16,5 milionu Kč na celkovou obnovu vstupní budovy a nádvoří, včetně vytvoření vstupní expozice, prodejny suvenýrů a dalšího potřebného zázemí pro návštěvníky. Tento projekt poběží až do dubna roku Ve snaze, aby památková ochrana postihovala a zahrnovala všechny aktuální významné příklady kulturního dědictví, se územní odborné pracoviště zapojilo do většiny výzkumných úkolů v rámci institucionálního výzkumu Národního památkového ústavu. Územní odborné pracoviště v Ostravě působilo v roce 2008 navíc jako hlavní garant výzkumného záměru č. IV Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století i jako garant výzkumných úkolů č. 401 Odborné poznávání, vědecké hodnocení a dokumentování industriálního kulturního dědictví a č. 402 Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století pod vedením Doc. Matěje a Ing. arch. Goryczkové. Ve snaze seznámit s výsledky vědeckého výzkumu a praktické památkové péče samosprávní orgány a širší veřejnost uspořádalo územní odborné pracoviště v Ostravě v roce 2008 dvě konference. První z nich, připravená ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě pod názvem Mladí mistři (konference pořádaná u příležitosti jubileí žáků Otty Wagnera) se věnovala tématu klasické moderní architektury. Druhý seminář Textilky / památková hodnota / ochrana / nové využití, organizovaný ve spolupráci s městem Krnovem se zaměřil na problematiku ochrany technických památek. Dále se památkový ústav v Ostravě věnoval systematické publikační činnosti. Ve spolupráci s městem Krnovem vydal česko-anglickou publikaci Mgr. Michaely Ryškové Sdílné město / A Communicative Town, za výrazného finančního přispění Nadace Landek byla vydána anglická verze publikace Cultural Monuments of the Ostrava-Karviná Coalfield autorů Miloše Matěje, Jaroslava Kláta a Ireny Korbelářové. Za zmínku stojí jistě také publikace Lubomíra Zemana Architektura socialistického realismu v severozápadních Čechách, jež je výstupem institucionálně financovaných výzkumných úkolů a územně nezapadá do působnosti ostravského pracoviště, či již tradiční každoroční sborník odborných příspěvků domácích i externích autorů z oboru památkové péče, který vyšel v nové grafické úpravě pod názvem Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě Na závěr je třeba ještě zmínit, že v prosinci roku 2008 došlo na ostravském pracovišti NPÚ k jedné velké změně. Stávající ředitelka územního odborného pracoviště v Ostravě byla jmenována generální ředitelkou Národního památkového ústavu a v důsledku toho byl od 3. prosince 2008 pověřen řízením ostravského pracoviště Doc. Miloš Matěj. Díky usilovné a systematické práci všech zaměstnanců se podařilo zakončit rok 2008 s kladným hospodářským výsledkem. Rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům za jejich obětavou spolupráci a osobní nasazení, s nimiž plnili ne vždy zcela jednoduché úkoly. Doufám, že v této harmonii budeme pokračovat i v dalším roce. Miloš Matěj, pověřený ředitel 3

4

5 1. ORGANIZACE Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě Korejská Ostrava-Přívoz Tel.: (ústředna) Fax: IČ: DIČ: CZ ZPŮSOB ZŘÍZENÍ: Pracoviště vzniklo k na základě rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav (č. j /2002) ZŘIZOVATEL: Ministerstvo kultury ČR DALŠÍ PRACOVIŠTĚ: NKP Důl Michal, Čs. armády 95/ Ostrava-Michálkovice Tel.: , fax: Opava Bezručovo nám Opava odbor archeologie: tel.: , fax: oddělení památkové péče: tel., fax: Rožnov pod Radhoštěm Palackého Rožnov pod Radhoštěm Tel.: , fax: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. pověřený řízením, náměstek pro výkon památkové péče, tel , Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová vedoucí odboru péče o památkový fond, tel , PhDr. Danuška Kouřilová vedoucí odboru evidence, dokumentace a průzkumů, tel , 5

6 Mgr. Michal Zezula vedoucí odboru archeologie, tel , Ing. Radka Lukášová náměstkyně pro provoz a ekonomiku, vedoucí odboru ekonomického, tel , Mgr. Martina Stabravová vedoucí sekce ředitele, tel , STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ STAV K dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní ,93 vyučen ,50 střední odborné ,00 úplné střední ,87 úplné střední odborné ,63 vyšší odborné ,00 vysokoškolské ,07 celkem ,00 ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ STAV K věk muži ženy celkem % do , , , , ,23 nad ,80 celkem ,00 VZNIKLÉ A SKONČENÉ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ POMĚRY K stav počet nástupy 35 odchody 34 doba trvání počet % do 5 let 56 52,34 do 10 let 27 25,23 do 15 let 16 14,95 do 20 let 3 2,80 nad 20 let 5 4,67 celkem ,00 6

7 PRŮMĚRNÝ PLAT K průměrný hrubý měsíční plat Kč PORADNÍ ORGÁNY ŘEDITELE Památková rada je poradní orgán ředitele pro řešení koncepčních záležitostí památkové péče, vědy a výzkumu a zvlášť významných akcí památkové obnovy. Vyjadřuje se jak k základním teoretickým a metodickým otázkám oboru památkové péče, tak k jednotlivým mimořádně významným akcím konzervace a restaurování památek, případně k urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích. Řídí se Statutem. Je složena především s významných externích odborníků z různých oborů. V roce 2008 se sešla dvakrát. Dne 26. května 2008 se sešla v sídle magistrátu města Opavy a dne 31. října 2008 v prostorách Ostravského muzea. Byly projednávány projektové dokumentace k akcím: Opava, projekt Opava PLAZA, ul. Nákladní ul. Pekařská ul. U Fortny Opava, projekt tzv. Nová Breda: Breda Weinstein, ul. Pivovarská Chotěbuz, Archeopark Chotěbuz Podobora, II. etapa výstavby Opava, obnova dominikánského kláštera, souč. Domu umění, Pekařská ul. Ostrava, Moravská Ostrava, zástavba na území náměstí Dr. E. Beneše Krajská archeologická komise je poradním orgánem ředitele ve věcech ochrany a péče o archeologické památky v působnosti NPÚ ÚOP v Ostravě. Je složena z interních i externích odborníků. Řídí se Statutem a Jednacím řádem z Její jednání se uskutečnilo a a bylo zajištěno zabezpečování archeologických výzkumů dle odst. 2, 22 zákona č. 20/1987 Sb. v územích s archeologickými nálezy na základě smluv s fyzickými či právnickými osobami, eventuálně dohod o spoluúčasti s jinými oprávněnými organizacemi a také zabezpečování archeologických výzkumů podle požadavků vlastníků nemovitostí případně požadavků, které vyplynou z potřeb ústavu podle kapacitních možností. Redakční rada sestavuje a schvaluje ediční plán, zajišťuje odborné posudky příspěvků, vydává každoroční Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě a další odborné publikace. Je složena z interních i externích odborníků. Interní komise V roce 2008 proběhlo celkem 11 jednání Interní komise NPÚ ÚOP v Ostravě, na kterých byly projednány následující akce: 1. Bohuslavice, farní kostel, kulturní památka bez čj., konzultace 2. Ostrava, ul. Velká Pivovarská, parc. č. 155, 156, 159/1, 160, 3490, k. ú. Moravská Ostrava v MPZ novostavba AUPARK Ostrava, DÚR 3. Moravská Ostrava, Elektrocentrála Žofínské huti dvojhalí, parc. č. 3452, k. ú. Moravská Ostrava návrh terénních úprav 4. Ostrava-Vítkovice, bývalé Vítkovické lázně objekt ve vlastnictví fy KOMA Servis, s. r. o., parc. č /2 a 4, 912/1 a 2, ul. Ruská 514, Ostrava-Vítkovice, MPZ Ostrava-Vítkovice 5. Moravská Ostrava, MPZ pozemky parc. č. 297/13, 297/14, 297/15, 302/1, 302/2 v k. ú. Moravská Ostrava stanovení vstupních podmínek zástavby Návrh zástavby polyfunkčním domem 6. Ostrava-Přívoz, MPZ, nároží ulic Nádražní a Macharova dostavba proluky, polyfunkční komplex, dokumentace pro územní rozhodnutí 7. Frenštát pod Radhoštěm, MPZ, Městský dům hotel Radhošť, rej. č.12664/8-3503, náměstí Míru 21, Frenštát pod Radhoštěm 8. Rýmařov, MPZ, záměr stavby supermarketu 9. Ostrava-Vítkovice, MPZ, záměr demolice objektu tzv. Balírny v areálu bývalé kotlárny Vítkovických železáren 10. Opava, MPZ, ul. Nákladní návrh stavby obchodního centra Plaza 7

8 11. Moravská Ostrava, MPZ, Revírní a bratrská pokladna, Českobratrská 18 záměr rekonstrukce objektu, nové využití hotel 12. Havířov, ochranné pásmo kulturních památek, zástavba volného prostranství u zámku 13. Havířov, ochranné pásmo kulturních památek, zástavba volného prostranství u zámku variantní řešení 14. Ostrava, ul. Reální, pozemek parc. č. 3498, k. ú. Moravská Ostrava MPZ osazení plastiky Hvězdice 15. Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní obytné a obchodní centrum, na parcelách mezi ulicemi Záhuní a Vávrova, novostavba v MPZ Frenštát pod Radhoštěm 16. Hlučín, Muzeum Hlučínska (zámek) adaptace podkroví zámku část vertikální komunikace 17. Opava, dostavba areálu bývalého pivovaru na společenské centrum Breda & Weinstein 18. Moravská Ostrava, ul. Biskupská Ostrava Casa sul Fiume novostavba v MPZ a pro tento účel demolice domů Kostelní 20/čp. 99 (parc. č. 53/1) a Havlíčkovo nábřeží 27/čp (parc. č. 53/2) 19. Hlučín, MPZ, Mírové náměstí 3, městský obytný dům úpravy čelní fasády objektu 20. Hlučín, Muzeum Hlučínska (zámek) adaptace podkroví zámku část vertikální komunikace varianty 5A, 5B, 5C a výtah 21. Frýdek-Místek, Frýdek, objekt čp na ul. Těšínská, parc. č v k. ú. Frýdek MPZ Frýdek, demolice stávajícího objektu, novostavba objektu Terasový dům ul. Těšínská, Frýdek 22. Hlučín, MPZ, Dům dětí a mládeže, Zámecká čp. 2852/6, parc. č. 457/2 v k. ú. Hlučín Komise pro záchranné programy MK ČR připravuje a schvaluje alokace a pořadí pro poskytnutí příspěvku a jeho výši. Jednání komise se uskutečnilo dne , na Havarijní program byla pro rok 2008 vyčleněna částka ve výši 4,6 milionů Kč, na Program péče o VPR, VPZ a KPZ byla vyčleněna částka ve výši 740 tisíc Kč. NPÚ ÚOP v Ostravě bylo předloženo celkem 42 návrhů na zařazení do Havarijního programu, z tohoto počtu bylo vybráno k doporučení 26 akcí obnovy, do Programu péče o VPR, VPZ a KPZ byly předloženy tři návrhy, jeden vlastník od záměru obnovy ustoupil, na Ministerstvo kultury ČR byly zaslány dva návrhy na zařazení akcí obnovy do tohoto programu. Územní komise pro posuzování návrhů na prohlášení za kulturní památku řeší všechny návrhy na prohlášení a na zrušení prohlášení, popřípadě na přemístění památek. V roce 2008 se uskutečnila dvě jednání. Nákupní komise posuzuje akviziční program instalovaných objektů a především samostatné návrhy s cílem budování sbírkových fondů a doplnění mobiliárních fondů za účelem instalačním a dokumentačním. Spolupracuje s odborem movitého kulturního dědictví MK ČR a nákupní komisí ústředního pracoviště. V roce 2008 se uskutečnila tři jednání nákupní komise, při kterých byly projednávány návrhy na doplnění mobiliárních fondů státního zámku v Raduni, v Hradci nad Moravicí a pro Sbírku průmyslového dědictví dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích. Pro doplnění mobiliárních fondů státního zámku v Raduni bylo schváleno zakoupení předmětů nebo souborů, které souvisejí zejména s připravovanými úpravami v instalovaných prostorách pro rozšíření návštěvnických tras. Mezi nejvýznamnější patří akvizice pro novou dámskou ložnici hraběnky Louisy (zejména nábytkový ložnicový soubor ve stylu art-deco) a dále předměty pro připravovaný kuřácký salonek. Pro zámek v Hradci nad Moravicí bylo schváleno zakoupení souboru intarzovaného nábytku pro jídelnu z 2. poloviny 19. století, který byl majetkově svázán s rodem Lichnovských, i když byl užíván na jejich druhém rodovém sídle v Chuchelné. Pro doplnění sbírky dolu Michal bylo schváleno zakoupení předmětů a souborů, které budou součástí rozšířených návštěvnických tras, například soubor originálních důlních map, týkajících se dolu Michal, kyslíkové záchranářské přístroje, oživovací přístroje, nabíjecí stojan a závěsný důlní kompas. 2. NÁPLŇ A ROZSAH ČINNOSTI Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě je odbornou organizací státní památkové péče a jeho hlavní činnosti jsou stanoveny 33 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. K tomu byl zřízen Ministerstvem kultury ČR s účinností od zřizovací listinou čj /2002 ze dne

9 Ústav zajišťuje odborně metodický výkon státní památkové péče v okresech Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava. Území dnešního Moravskoslezského kraje má velmi rozmanitý památkový fond. K 31. prosinci 2008 zde bylo evidováno nemovitých a movitých kulturních památek, 12 národních kulturních památek, 5 památkových rezervací, 24 památkových zón a 37 památkových ochranných pásem, 8 zpřístupněných objektů. Hlavní odbornou činnost ústavu zajišťují tři odbory: odbor péče o památkový fond (který se dále člení na oddělení památkové péče, oddělení specialistů a oddělení technických památek), odbor evidence, dokumentace a průzkumů (členěný na oddělení evidence a dokumentace nemovitých památek, oddělení průzkumů a oddělení evidence a dokumentace movitých památek) a odbor archeologie (členěný na oddělení archeologických výzkumů a laboratorního zpracování). Předmětem náplně práce pracovníků uvedených odborů je zpracování odborných vyjádření k využití a provádění obnovy kulturních památek a objektů v památkově chráněných územích, poskytování odborné pomoci vlastníkům při zajišťování péče o kulturní památky, spolupráce s kraji a obcemi s rozšířenou působností, vykonávání dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR a účast na kontrolních dnech. Dále je zajišťována evidence a dokumentace movitých i nemovitých kulturních památek, jejich průběžné doplňování, provádění revizí, vyhledávání a zpracovávání archivních podkladů, zpracovávání evidenčních listů k návrhům nových kulturních památek, dále zajišťování agendy dle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty nebo dokumentace movitých předmětů v církevních objektech včetně následného počítačového zpracování. Odbor archeologie zajišťuje především záchranné a předstihové archeologické výzkumy včetně následného laboratorního zpracování, vypracovává odborná vyjádření k projektové činnosti i územně plánovací dokumentaci. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě spravuje tři instalované objekty státní zámek Hradec nad Moravicí, státní zámek Raduň a Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích. Kromě běžné údržby je na těchto objektech zajišťována v rámci provozní dotace stavební obnova s cílem zkvalitňování služeb návštěvníkům a rozšiřování prohlídkových tras. Jsou zde pořádány různé kulturní a společenské akce. Pracovníci ústavu se výraznou měrou podílejí na institucionálních úkolech vědy a výzkumu Národního památkového ústavu. Jsou hlavními garanty výzkumného záměru č. IV a podílejí se na zbývajících výzkumných záměrech Národního památkového ústavu. 3. PAMÁTKOVÁ PÉČE PŘEHLED VŠECH DOTACÍ PŘIDĚLENÝCH MK ČR V ROCE 2008 NA AKCE KONTROLOVANÉ NPÚ ÚOP V OSTRAVĚ Název dotace MK ČR Dotace v tis. Kč Havarijní program Program záchrany architektonického dědictví Program regenerace MPR a MPZ 8 225,5 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny 740 Program restaurování Program podpory záchranných archeologických výzkumů 486 Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 8 662,588 Celkem ,088 HAVARIJNÍ PROGRAM V ROCE 2008 Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace Přidělená dotace v tis. Kč MK ČR v tis. Kč Dvorce Bruntál Kostel sv. Jiljí Karlovice Bruntál Kostel sv. Jana Nepomuckého Široká Niva Bruntál Kostel sv. Martina Václavov u Bruntálu Bruntál Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

10 Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace Přidělená dotace v tis. Kč MK ČR v tis. Kč Kunčice pod Ondřejníkem Frýdek-Místek Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory Úvalno Bruntál Kostel sv. Mikuláše Havířov Karviná Evangelický kostel Rychvald Karviná Kostel sv. Anny Starý Bohumín Karviná Farní kostel Narození Panny Marie Pohoř Nový Jičín Kostel sv. Prokopa Hněvošice Opava Kostel sv. Petra a Pavla Holčovice Bruntál Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie Raduň Opava Kostel Nejsvětější Trojice Bukovec Frýdek-Místek Hospodářská usedlost čp Dolní Lutyně Karviná Správní budova zemědělského dvora panského čp. 2, Karviná Karviná Společenský dům čp. 498, příspěvek nepřidělen 70 Bartošovice Nový Jičín Bývalá fara čp Nový Jičín Nový Jičín Měšťanský dům čp Starý Jičín Nový Jičín Zřícenina hradu Starý Jičín Trnávka Nový Jičín Zámek čp. 1 na parc. č Petřkovice Ostrava Provozní budova čp. 64 Eduard Urx, Landek Jezdkovice Opava Zámek čp. 32, příspěvek nepřidělen 250 Liptaň, Bučávka Bruntál Kaple Panny Marie Slezské Rudoltice Bruntál Kostel sv. Jiří v Pelhřimovech Raduň Opava Prádelna Vošárna Celkem PROGRAM ZÁCHRANY ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ V ROCE 2008 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Horní Město Kostel sv. Maří Magdalény Sanace krovu a stropu části lodě kostela Karviná Kostel Povýšení sv. Kříže Obnova krovu, střešního pláště, sanace zdiva 500 Krnov Kostel Nanebevzetí Panny Marie Restaurování nástěnných maleb a pilastrů (presbytář) v presbyteriu 500 Odry Vodní mlýn Wesselsky Obnova a instalace mlýnské technologie, renovace konzervace 190 Odry Vodní mlýn Wesselsky Oprava štítové zdi mlýna, opěrné pravobřežní zdi kola s hřídelí dodávka montáže 500 Ostrava NKP Důl Michal rozvodna 2. etapa obnovy objektu elektrické rozvodny střechy a část navazujících fasád Ostrava-Šenov Kostel Prozřetelnosti Boží Obnova části střechy kostela 500 Ostrava Větrná jáma Vrbice (strojovna těžního stroje) Obnova strojovny těžního stroje v areálu větrné jámy 500 Třemešná Kostel sv. Šebestiána Obnova střechy, presbytáře konstrukce klempířské, výměna krytiny 500 Celkem

11 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ V ROCE 2008 MPR/MPZ Památka Akce Dotace v tis. Kč Bílovec Kostel sv. Mikuláše Restaurování sochy Panny Marie a související práce 16,77 Bílovec Kostel sv. Mikuláše Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a související práce 174,4 Bílovec Radnice čp. 1, 2 Výměna a repase oken a dveří a související práce 560,83 Bruntál Kostel Panny Marie Těšitelky Sanace a statické zajištění krovu a dřevěné klenby lodi kostela 353,6 Bruntál Kaple sv. Michala Sanace zdiva okapový chodník 46,4 Brušperk Náměstí J. A. Komenského Restaurování sochy Boha Otce 200 Budišov nad Budišovkou Kostel Nanebevzetí Panny Marie Celková obnova přístupových schodišť a opěrných zdí a další související práce 253,558 Budišov nad Budišovkou Kostel Nanebevzetí Panny Marie Celková obnova přístupových schodišť a opěrných zdí a další související práce 80 Budišov nad Budišovkou Kamenný kříž na městském hřbitově Restaurování a další související práce 146,442 Fulnek Areál hřbitova, kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána Celková obnova fasády, střechy a krovu včetně věže kaple 535 Frenštát pod Radhoštěm Radnice čp. 1 Celková obnova střechy a krovu tesařské a klempířské konstrukce, chemické ošetření krovu a další související práce 665 Frýdek-Místek Evangelický kostel Odvlhčení obvodového zdiva drenáží 90 Frýdek-Místek Základní škola Petra Bezruče, čp. 454 Odvlhčení zdiva suterénu budovy 50 Frýdek-Místek Dům čp. 1 Vnější odvlhčení obvodového zdiva domu drenáží a větracím kanálem II. etapa 45 Frýdek-Místek Dům čp. 60 Nátěr oken, vstupních dveří a střechy 15 Frýdek-Místek Kostel sv. Jakuba se sochou sv. Františka II. etapa restaurování sochy 20 Frýdek-Místek Dům čp. 36 Výměna oken dvorní části objektu 65 Frýdek-Místek Dům čp. 5 Celková obnova parteru domu 50 Frýdek-Místek Dům čp. 6 Obnova výkladců, dveří, vrat; obnova omítek a podlahy ve vstupní místnosti Beskydského informačního systému 65 Hlučín Kostel sv. Markéty Obnova krovu a střechy tesařské a klempířské práce a další související práce 400 Hradec Sousoší sv. Jan Nepomucký s dvojicí puttů, nad Moravicí sv. Florián a sv. Šebestián Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a další související práce 140 Nový Jičín Areál vily čp Celková obnova, statické zajištění a izolace 200 Opava Kostel sv. Ducha Obnova sv. fasády lodi kostela oprava omítek, říms, fasádní nátěr, klempířské práce 400 Ostrava Kostel Neposkvrněného Obnova fasády presbytáře restaurování kamenných architektonických početí Panny Marie prvků fasády, oprava omítek, sanační omítky, fasádní nátěr 200 Ostrava Domy čp. 683, 684 Celková obnova střechy a fasády domů 200 Ostrava Dům čp Obnova fasády, krovu, střechy do ul. Tyršovy tesařské, klempířské konstrukce, chemické ošetření tesařských konstrukcí, oprava říms, obnova omítek, fasádní nátěr 200 Odry Dům čp. 7 Obnova fasády včetně oken a dveří 311 Odry Městské opevnění, úsek hradební zdi obnova zdi Obnova hradební zdi 110 Odry Dům čp. 55 Obnova portálu, dokončení obnovy fasády, fasádní nátěr 99 Příbor Celkem město 750 Příbor Dům čp. 13 Repase oken 43,5 Příbor Dům čp. 22 Repase oken 42 Příbor Dům čp. 31 Repase oken a vrat 72 Příbor Dům čp. 36 Výměna tří kusů oken 52 Příbor Kostel Narození Panny Marie Restaurování portálů, obnova fasády, schodiště, sokl, okapový chodník 424 Nový Jičín Vila čp Celková obnova včetně statického zajištění a izolace proti vlhkosti zdiva, oplocení areálu a související práce 200 Rýmařov Kostel sv. Michala Obnova fasády presbytáře, části SV strany lodi kostela, oprava omítek, sanační omítka aj. 400 Štramberk Dům čp. 31 Obnova schodiště do podkroví 50 Štramberk Dům čp. 217 Nátěr šindelové střechy a štítu 10 Štramberk Kostel sv. Jana Nepomuckého Nátěr plechové střechy 126 Štramberk Dům čp. 322 Výměna střešní krytiny 40 Štramberk Dům čp. 280 Nátěr šindelové střechy a roubení 25 Štramberk Dům čp. 383 Obnova oken, podlah a vnitřních omítek 100 Štramberk Dům čp. 409 Výměna oken 49 Celkem 8 225,5 11

12 PROGRAM PÉČE O VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE A ZÓNY V ROCE 2008 Okres VPR Objekt Akce obnovy Navržená Přidělená nebo VPZ dotace v tis. Kč dotace BR VPZ Heřmanovice Chalupa čp. 302 Vlastník odstoupil od záměru obnovy v roce BR VPZ Karlova Studánka Hudební hala, čp. 13 Obnova střešní krytiny a souvisejících konstrukcí BR VPZ Malá Morávka Chalupa čp. 155 Obnova střešní krytiny hospodářského objektu Celkem PROGRAM RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK V ROCE 2008 Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci Přidělená dotace v tis. Kč v tis. Kč Andělská Hora Kaple sv. Anny Obrazy: Vjezd do Jeruzaléma Kristus v krajině 193,5 170 Andělská Hora Kaple sv. Anny Sochy archanděla Rafaela a Gabriela 109, Bruntál Zámek Bruntál Soubor 6 erbů velmistrů ŘNR Frýdek Bazilika Navštívení Panny Marie Obraz Archanděla Michaela z bočního oltáře Hněvošice Kostel sv. Petra a Pavla Hlavní oltář kostela sv. Petra a Pavla Hradec nad Moravicí Zámek Hradec nad Moravicí Obraz Pochod armády Kyjovice Zámecká kaple Oltářní obraz sv. Jana Nepomuckého a plastik andělů 68,4 65 Opava Kostel sv. Jana Křtitele Obraz sv. Jana Křtitele Březová u Vítkova Kostel sv. Mikuláše Soubor 12 obrazů křížové cesty 245, Celkem PROGRAM PODPORY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ V ROCE 2008 Pověřená obec Obec, kat. území Název památky Přidělená dotace v tis. Kč Bílovec Bravantice Obnova sousoší Olivetské hory 138,988 Bílovec Velké Albrechtice Kostel sv. Jana Křtitele 130 Bohumín Starý Bohumín Farní kostel Narození Panny Marie 95 Bruntál Andělská Hora Sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela Narození Panny Marie, restaurování 230 Bruntál Bruntál Kostel Panny Marie Těšitelky 353,6 Bruntál Roudno Venkovská usedlost čp Bruntál Široká Niva Ohradní hřbitovní zeď v areálu kostela sv. Martina 200 Český Těšín Český Těšín Kaplička u centrálního hřbitova 91 Frenštát pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm Zvonička r. č / Frýdek-Místek Bruzovice Kostel sv. Stanislava 400 Frýdek-Místek Palkovice Kostel sv. Jana Křtitele 345 Frýdlant nad Ostravicí Stará Ves nad Ondřejnicí Kostel sv. Jana Křtitele 50 Fulnek Fulnek Vila čp Hlučín Hlučín Kaple Panny Marie r. č Jablunkov Jablunkov Měšťanský dům čp Karviná Petrovice Socha sv. Jana Nepomuckého 147 Karviná Petrovice Litinový kříž r. č / Kopřivnice Příbor Městský dům čp Kopřivnice Kopřivnice Fojství čp Kravaře Kobeřice Špýchar čp Krnov Heřmanovice Zbytky staré dřevouhelné pece 490 Krnov Holčovice Dům čp Krnov Horní Povelice Kaple Panny Marie Pomocné 285 Krnov Hošťálkovy Areál usedlosti čp. 7 Vraclávek 123 Nový Jičín Bravantice Sousoší Olivetské hory u kostela sv. Valentina 126 Nový Jičín Hodslavice Farní kostel Božského Srdce Páně 140 Nový Jičín Hůrka Kaple sv. Anny 133 Nový Jičín Bartošovice Vodní mlýn čp. 208, tzv. nový mlýn 150 Nový Jičín Kunín Kostel Povýšení sv. Kříže restaurování 130 Nový Jičín Nový Jičín Kříž s korpusem Krista restaurování 100 Opava Hlavnice Kostel Nejsvětější Trojice 330 Opava Neplachovice Pomník Pavla Křížkovského 11 Opava Sosnová Socha sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého 230 Opava Jezdkovice Zámek čp

13 Pověřená obec Obec, kat. území Název památky Přidělená dotace v tis. Kč Orlová Doubrava Kostel Husova sboru CČH 86 Orlová Orlová Kostel SCE augsburského vyznání 90 Ostrava Petřkovice Vrátnice 534 Ostrava Šenov Kostel Prozřetelnosti Boží 120 Rýmařov Lipky Socha Panny Marie Vítězné u kaple v Lipkách 65 Rýmařov Dolní Moravice Kostel sv. Jakuba st. 91 Rýmařov Dolní Moravice Venkovská usedlost čp Rýmařov Dolní Moravice Dům čp Rýmařov Sovinec Hrad Sovinec 153 Rýmařov Staré Město Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie restaurování 60 Třinec Guty Kostel Božího těla 190 Vítkov Staré Lublice Kostel sv. Floriána 33 Vítkov Klokočov Kostel sv. Ondřeje 82 Vítkov Staré Oldřůvky Kaple č. 2 u kostela Navštívení Panny Marie 132 Celkem 8 662,588 PROGRAM PODPORY ZÁCHRANNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V ROCE 2008 Katastrální Okres Akce Vlastník ZAV NPÚ ZAV ostatní Celkové Dotace území / objekt (podnět na vlastním objektu / oprávněné náklady z MK ČR ZAV) mimo vlastní objekt organizace na ZAV k. ú. Oldřišov parc. č. 291/19 Opava výstavba RD p. Drexler x , ,14 k. ú. Oldřišov parc. č. 291/33 Opava výstavba RD pí. Lissková x 2 821, ,14 k. ú. Velké Hoštice parc. č. 465/65 Opava výstavba RD p. Dohnal x , ,94 k. ú. Velké Hoštice parc. č. 405/2 a 407/2 Opava výstavba RD Martínkovi x , ,17 k. ú. Oldřišov parc. č. 291/35 Opava výstavba RD Formánkovi x , ,52 k. ú. Oldřišov parc. č. 291/20 Opava výstavba RD Mrázkovi x , ,51 k. ú. Oldřišov parc. č. 291/21 Opava výstavba RD Kohutovi x 6 798, ,37 k. ú. Oldřišov parc. č. 291/34 Opava výstavba RD pí. Prejdová x 3 583, ,23 k. ú. Hradec nad Moravicí zámek, Bílá věž Opava EZS NPÚ x 7 272, ,37 k. ú. Kylešovice parc. č. 2724/3 Opava výstavba RD p. Děcký x x , ,70 k. ú. Oldřišov parc. č. 291/18 Opava výstavba RD Pluškeovi x , ,41 k. ú. Kylešovice parc. č. 2724/55 a 2424/56 Opava výstavba RD p. Formánek x x , ,00 k. ú. Kylešovice parc. č. 2724/6 Opava výstavba RD p. Adametz x x , ,50 Celkem , ,00 ODBOR PÉČE O PAMÁTKOVÝ FOND Činnost odboru je zaměřena na odbornou činnost pro výkonné orgány státní památkové péče vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Vedle památkářů garantů za území jednotlivých obcí s rozšířenou působností sdružuje odbor specialisty na restaurování, lidovou architekturu, historické parky a zahrady s působností na území celého Moravskoslezského kraje. Předmětem náplně práce pracovníků odboru je zpracování odborných vyjádření k využití a provádění obnovy kulturních památek a objektů v památkově chráněných územích, poskytování odborné pomoci vlastníkům při zajišťování péče o kulturní památky, spolupráce s kraji a obcemi s rozšířenou působností, vykonávání dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR, účast na kontrolních dnech, zajišťování, koordinace a hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče, účast v komisích urbanisticko-architektonických či jiných soutěží, v jejichž závěru jsou vyhlašovány například Historické město roku nebo Vesnice roku. Do soutěže o cenu za nejlepší realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2007, jejíž vyhodnocení v roce 2008 v Moravskoslezském kraji garantovalo naše pracoviště, se přihlásila města Opava a Bílovec. Jako nejlepší bylo vyhodnoceno město Opava, které postoupilo do celostátního kola. V rámci plošné ochrany byly zahájeny práce na zpracování plánů ochrany ve třech sídlech na území kraje, a to MPZ Karviná 1. etapa, MPZ Rýmařov a VPR Lipina 1. etapa. Přehled nejvýznamnějších akcí památkové obnovy movitých i nemovitých kulturních památek, regenerace MPR a MPZ, Havarijního programu, Programu péče o VPR a VPZ, Programu záchrany architektonického dědictví a Programu restaurování movitých kulturních 13

14 památek, dozorovaných pracovníky odboru ochrany památkového fondu NPÚ ÚOP v Ostravě, je součástí přehledu nejvýznamnějších akcí obnovy zařazených níže. Další profesní činnost pracovníků odboru se nachází v kapitole 5. Věda a výzkum a dalších. ODBORNÁ VYJÁDŘENÍ CELKOVÝ PŘEHLED ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ V ROCE 2008 (oddělení památkové péče, oddělení specialistů, oddělení technických památek) Pověřené obce ÚPD Odborná vyjádření Ostatní Celkem dle 14 zákona č. 20/1987 sb. Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Nový Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov Celkem PŘEHLED ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ ODDĚLENÍ SPECIALISTŮ V ROCE 2008 Pověřené obce Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/1987 sb. Ostatní Celkem restaurování lidová historická restaurování lidová historická architektura zeleň architektura zeleň Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Nový Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov Celkem

15 PŘEHLED ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ V ROCE 2008 (oddělení technických památek) Pověřené obce ÚPD Odborná vyjádření Ostatní Celkem dle 14 zákona č. 20/1987 sb. Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Jablunkov Třinec Hlučín 1 1 Kravaře Ostrava Karviná Bohumín Havířov 2 2 Orlová Český Těšín Bruntál 1 Rýmařov Opava 1 1 Krnov Nový Jičín 6 6 Kopřivnice Frenštát Bílovec 1 1 Odry Vítkov Celkem PŘEHLED ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ V ROCE 2008 (odbor archeologie) Pověřené obce ÚPD Rozhodnutí Ostatní Celkem Frýdek-Místek 3 3 Frýdlant nad Ostravicí 0 Jablunkov 0 Třinec 2 2 Hlučín 4 4 Kravaře 4 4 Ostrava 7 7 Karviná 1 1 Bohumín 0 Havířov 2 2 Orlová 0 Český Těšín 4 4 Bruntál 9 9 Rýmařov 1 1 Opava Krnov 1 1 Nový Jičín 2 2 Kopřivnice 2 2 Frenštát 0 Bílovec 5 5 Odry 0 Vítkov 3 3 Celkem

16 POČET ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2008 Archeologická akce Nedestruktivní 0 ZAV Dohled 73 Destruktivní Sondáž 14 Plošný AV 15 Ostatní AV Celkem 102 Počet POČET OZAA, ZAA, NZ ZPRACOVANÝCH V ROCE 2008 OZAA oznámení o archeologickém výzkumu 102 ZAA zpráva o archeologické akci 93 NZ nálezová zpráva 17 Jiná zpráva 180 Celkem 392 Počet PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V ROCE 2008 (MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ) KÚ obce Okres Název akce Vedoucí výzkumu ZAV Bohumín Karviná Dálnice D47 092, Bohumín st. hranice J. Hlas ne Staré Oldřůvky Opava Staré Oldřůvky rekonstrukce fary M. Kiecoň ne Velké Hoštice Opava Náhon Velké Hoštice úpravy břehu J. Hlas ne Bruntál Bruntál Bruntál, zámek dálkový optický kabel M. Kiecoň ne Darkovičky Opava Hlučín Darkovičky prodloužení IS pro 12 RD J. Hlas ne Opava-Město Opava Opava, ul. Praskova rekonstrukce zastávek MHD M. Kiecoň ne Chuchelná Opava Chuchelná, kaple sv. Kříže a hrobka Lichnovských M. Zezula ne Opava-Předměstí Opava Opava, ul. Krnovská rekonstrukce VO M. Kiecoň ano Janov u Krnova Bruntál Vodní nádrž Janovská dolina zemní hráz, úpravy potoka, příjezdová komunikace M. Kiecoň ne Hlučín Opava Dům služeb Hlučín H. Teryngerová ano Hlučín Opava Hlučín, ul. Pode Zdí rekonstrukce vodovodu a kanalizace H. Teryngerová ne Oldřišov Opava Oldřišov RD p. Děngl T. Krasnokutská ne Opava-Předměstí Opava Opava, nám. sv. Hedviky vnitroblok P. Malík ano Opava-Město Opava Opava, Hauerova, Bezručovo nám. UPC kabel P. Malík ano Brumovice u Opavy Opava Brumovice RD manželé Šmardovi T. Krasnokutská ne Jaktař Opava Opava Jaktař, ul. Bruntálská stanice LPG J. Hlas ano Moravská Ostrava Ostrava Ostrava, ul. 28. října Biskupská administrativní budova M. Kiecoň ano Oldřišov Opava Oldřišov RD p. Drexler T. Krasnokutská ano Podvihov Opava Komárovské Chaloupky technická infrastruktura pro 11 RD J. Hlas ne Kateřinky u Opavy Opava Opava, ul. Válečkova, Vítečkova, U lučního mlýna rekonstrukce vodovodního řadu J. Hlas ne Otice Opava Otice, ul. Kylešovská rekonstrukce vodovodu J. Hlas ne Opava-Předměstí Opava Opava, ul. Na Rybníčku bytový dům P. Malík ne Kateřinky u Opavy Opava Opava, Kateřinky RD p. Volovecký T. Krasnokutská ne Kateřinky u Opavy Opava Opava, Kateřinky RD p. Brhel T. Krasnokutská ne Horní Lhota Opava Horní Lhota, stavba 5387 vodovodní řad H. Teryngerová ne Moravská Ostrava Opava Ostrava, Silnice II/56, Místecká I a II prodloužení silnice M. Kiecoň ne Vítkov Opava Vítkov, ul. Čermenská 910 přístavba výrobní haly J. Hlas ne Kateřinky u Opavy Opava Opava, Kateřinky RD p. Tylšar T. Krasnokutská ne Hlučín Opava Hlučín, U Bašty, parkoviště veřejné osvětlení H. Teryngerová ne Kravaře ve Slezsku Opava Kravaře, Buly aréna dostavba parkoviště J. Hlas ne Chabičov ve Slezsku Opava Háj ve Slezsku, ZŠ výdejna stravy J. Hlas ne Opava-Předměstí Opava Opava, Tesco stanice PHM F. Kolář ne Štáblovice Opava Štáblovice kanalizační řad pro ČOV II. etapa T. Krasnokutská ano Štěpánkovice Opava Štěpánkovice RD manželé Kubíkovi T. Krasnokutská ne Oldřišov Opava Oldřišov RD pí. Lissková T. Krasnokutská ano Šilheřovice Opava Šilheřovice, Krušovická hospoda v parku zpevněné plochy J. Hlas ne 16

17 KÚ obce Okres Název akce Vedoucí výzkumu ZAV Velké Hoštice Opava Velké Hoštice, ul. Pilova 465/65 RD p. Dohnal J. Hlas ano Opava-Město Opava Opava, ul. Za humny, Na Bahně, U Jaktařské brány rekonstrukce plynovodu F. Kolář ne Bolatice Opava Bolatice, ul. Družstevní 4 bytové domy J. Hlas ne Hlučín Opava Hlučín parkoviště U Bašty H. Teryngerová ne Slavkov u Opavy Opava Slavkov, ul. Černá cesta RD manželů Brožových P. Malík ne Slavkov u Opavy Opava Slavkov, ul. Záhumenní kanalizace a vodovod T. Krasnokutská ne Opava-Předněstí Opava Opava, ul. Husova 288/16 přístavba prádelny a mandlovny F. Kolář ne Moravská Ostrava Ostrava Ostrava, Kostelní nám. (městská brána) bytový dům M. Kiecoň ano Dolní Benešov Opava Dolní Benešov, Osada Míru rekonstrukce plynovodu F. Kolář ne Opava-Předměstí Opava Opava, areál magistrátu Krnovská kabelový rozvod P. Malík ne Polanka nad Odrou Opava Polanka nad Odrou, řeka Odra nález dřevěné konstrukce v řečišti M. Zezula, Moravec ano Budišov nad Budišovkou Opava Budišov nad Budišovkou, kostel Nanebevzetí Panny Marie úpravy schodiště a opěrných zdí před kostelem F. Kolář ano Radkov u Vítkova Opava Radkov, Kostel venkovní drenáž kolem kostela F. Kolář ano Opava-Předměstí Opava Opava, nám. Republiky 3 a 4 stl. plyn, přípojky P. Malík ne Bruntál Bruntál Bruntál, propojení teplovodů CV Květná 2, CV ul. Květná 3 H. Teryngerová ne Horní Životice Bruntál Horní Životice vodovod H. Teryngerová ne Moravská Ostrava Ostrava Ostrava, silnice I/56, prodloužená Místecká stavba 2 a 3 M. Kiecoň ne Moravská Ostrava Ostrava Ostrava, Nová Karolina M. Kiecoň ne Jaktař Opava Opava, Jaktař, ul. Slavkovská RD T. Krasnokutská ne Štítina Opava Štítina, ul. Nádražní RD p. Honěk T. Krasnokutská ne Hlučín Opava Hlučín, ul. Dlouhoveská rekonstrukce ulice H. Teryngerová Ne Štěpánkovice Opava Štěpánkovice, Svoboda stavba M ÚPS, telekomunikační kabel pro 16 RD J. Hlas ne Vítkov Opava Vítkov, hřbitov obnova hřbitovní zdi, I. etapa H. Teryngerová ne Přívoz Ostrava Ostrava, Přívoz, ul. Slovenská SSÚD Ostrava DO PČR a HZS J. Hlas ne Komárov u Opavy Opava Opava Komárov, Ivax Pharmaceuticals výroba PLF J.Hlas ne Velké Hoštice Opava Velké Hoštice ul. Dvořákova stavba RD T. Krasnokutská ne Bruntál-Město Bruntál Bruntál Pod Uhlířským vrchem, nové městské pohřebiště HTÚ a IS M. Zezula ne Radvanice Ostrava Ostrava Radvanice, ul. Vrchlického rekonstrukce NTL M. Kiecoň ne Kateřinky u Opavy Opava Opava ul. Na bahně a Junácká rekonstrukce vodovodních řadů T. Krasnokutská ne Opavské předměstí Bruntál Krnov průmyslová zóna Červený dvůr hala firmy Erdrich Umformtechnik J. Hlas ano Býkov Bruntál Býkov kostel Panny Marie Karmelské dešťová kanalizace F. Kolář ano Oldřišov Opava Oldřišov výstavba RD manželé Formánkovi T. Krasnokutská ano Oldřišov Opava Oldřišov výstavba RD manželé Demelovi T. Krasnokutská ne Opava-Město Opava Opava městská tržnice odstranění staveb (archeologický dohled) M.Zezula, Kováčik ano Janov u Krnova Bruntál Janov kostel Nejsvětější Trojice kanalizace T. Krasnokutská ano Ostrava-Kunčice Ostrava Ostrava Kunčice, zámek čp. 1 sondážní výzkum před demolicí H. Teryngerová ano Opava-Město Opava Opava pivovar zjišťovací výzkum v místě záměru OSC Breda & Weinstein M. Zezula/Archaia Olomouc ano Uhlířov Opava Uhlířov výstavba kanalizace a ČOV T. Krasnokutská ne Stará Plesná Ostrava Ostrava Stará Plesná stavba hypermarketu Globus T. Krasnokutská ne Oldřišov Opava Oldřišov výstavba RD manželé Mrázkovi T. Krasnokutská ano Kylešovice Opava Opava ul. Na Pomezí rekonstrukce místní sítě P. Malík ne Oldřišov Opava Oldřišov výstavba RD p. Pluške T. Krasnokutská ne Sádek u Opavy Opava Sádek u Opavy výstavba RD pí Ďalovská J. Hlas ne Lhota u Opavy Opava Lhota u Opavy H. Teryngerová ne Oldřišov Opava Oldřišov výstavba RD manželé Kohůtovi P. Malík ano Oldřišov Opava Oldřišov výstavba RD p. Focha, pí Prejzová T. Krasnokutská ano Bruntál-Nisské předměstí Bruntál Bruntál kaple sv. Michala okapový chodník F. Kolář ano Hradec nad Moravicí Opava Hradec nad Moravicí zámek, Bílá věž vodovod a elektrický kabel P. Malík ano Opava-Město Opava Opava pivovar 2. etapa zjišťovací výzkum Breda & Weinstein M. Zezula, J. Hlas / Archaia ano Oldřišov Opava Oldřišov stavba RD manželé Macíkovi T. Krasnokutská ne Kateřinky u Opavy Opava Opava ul. U lučního mlýna rekonstrukce plynovodu T. Krasnokutská ne Jaktař Opava Opava řeka Opava PB hráz č. stavby 4612 M. Kiecoň ne Vítkov Opava Vítkov regenerace sídliště M. Kiecoň ne Jaktař Opava Opava Jaktař, ul. Stará silnice stavba RD T. Krasnokutská ne Rýžoviště Bruntál Rýžoviště potok Polička úpravy vodního koryta P. Malík ne Vítkov Opava Vítkov spojnice ulic Opavská a Selská M. Kiecoň ne Otice Opava Otice Rybníčky areál fy ZOiGO ano Komárov u Opavy Opava Opava Suché Lazce, COS SSZ křižovatky I/11 a III/4663 M. Kiecoň ne Budišov nad Budišovkou Opava Budišov nad Budišovkou ulice Partyzánská a ČSA rekonstrukce kanalizace F. Kolář ne Opava-Předměstí Opava Opava ulice B. Němcové rekonstrukce místní sítě J. Langr ne Slavkov u Opavy Opava Slavkov ulice Zahradní výstavba RD p. Pavelka T. Krasnokutská ne Kylešovice Opava Opava Kylešovice výstavba RD p. Kačena J. Hlas ne 17

18 KÚ obce Okres Název akce Vedoucí výzkumu ZAV Kylešovice Opava Opava Kylešovice optický kabel J. Langr ne Darkovice Opava Darkovice polní cesty J. Langr Lhota u Opavy Opava Háj ve Slezsku Lhota výstavba RD p. Vávra J. Langr ne Opava-Město Opava Opava ulice Hálkova stavba bytového domu F. Kolář ano POČTY ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ ZPRACOVANÝCH A ULOŽENÝCH V ÚOP V OSTRAVĚ Archeologické nálezy uložené v OA Počet jednotek Počet jednotek zaevidovaných v roce 2008 uložených v OA celkem Inventární čísla archeologických nálezů Celkem POČET NÁLEZOVÝCH A JINÝCH ZPRÁV ZPRACOVANÝCH V ROCE 2008 Typ Závěrečná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 17 Předběžná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 0 Celkem 17 Počet Konzervátorská zpráva (karta) 180 Celkem 180 ODBOR EVIDENCE, DOKUMENTACE A PRŮZKUMŮ STAV PAMÁTKOVÉHO FONDU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI K Okres Celkový NKP Movité KP MPR VPR MPZ VPZ OP Zpřístupněné Celkový Celkový počet r. č. objekty počet počet nemovitých KP movitých KP Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Celkem * 2 movité kulturní památky byly dle místa trvalého bydliště majitele převedeny do agendy NPÚ ÚOP v Ostravě z jiných regionálních ÚOP. ** 1 movitá kulturní památka (zvon) byla přemístěna a převedena z agendy NPÚ ÚOP v Praze do NPÚ ÚOP v Ostravě. ZMĚNY ZA ROK 2008 Okres Návrhy Návrhy Prohlášené Prohlášené Prohlášené Prohlášené Neprohlášené Zrušené nemovité KP movité KP nemovité KP nemovité KP movité KP movité KP návrhy památky (počet r. č.) (celkem) (počet r. č.) (celkem) Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Celkem

19 NOVĚ PROHLÁŠENÉ NEMOVITÉ PAMÁTKY okres Bruntál Bruntál, část obce Bruntál, nájemný obchodní a obytný dům čp. 104, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Opravné prohlášení nabylo právní moci dne Krnov, část obce Pod Bezručovým vrchem, fara čp. 27, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Krnov, část obce Pod Bezručovým vrchem, zvonice, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Krnov, část obce Pod Cvilínem, střední škola čp. 254, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Krnov, část obce Pod Cvilínem, areál vily čp. 165 s jejími částmi a pozemky (vila čp. 165, zahrada s oplocením), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Krnov, část obce Pod Cvilínem, schodiště s kaplí (doprohlášení části areálu bývalého poutního kostela Povýšení Svatého kříže a Panny Marie Sedmibolestné), r. č. ÚSKP / 8-38; prohlášení nabylo právní moci dne Krnov, část obce Krásné Loučky, hřbitovní kaple Panny Marie, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ludvíkov, soubor kostela Navštívení Panny Marie s jeho částmi (kostel Navštívení Panny Marie, hřbitov se souborem 33 litinových náhrobníků, ohradní zeď a márnice), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Rýžoviště, venkovský dům čp. 124, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Slezské Rudoltice, část obce Slezské Rudoltice, kostel sv. Kateřiny, r. č. ÚSKP 02803; prohlášení nabylo právní moci dne okres Frýdek Místek Bruzovice, hasičská zbrojnice čp. 41 s movitým vybavením (motorová hasičská stříkačka a ruční, koňmi tažená hasičská stříkačka), dosud nepřiděleno r. č. ÚSKP; prohlášení nabylo právní moci dne Třinec, část obce Staré Město, úřednický obytný dům čp. 509 Třineckých železáren, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne okres Karviná Bohumín, část obce Nový Bohumín, architektonický komplex radnice čp. 158, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Bohumín, část obce Nový Bohumín, kostel Slezské církve evangelické, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Bohumín, část obce Nový Bohumín, kaple Panny Marie, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Bohumín, část obce Skřečoň, areál kostela Panny Marie Sedmibolestné s jeho částmi a pozemky (kostel Panny Marie Sedmibolestné, kaple), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne okres Nový Jičín Odry, část obce Odry, hotel Max čp. 22, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Příbor, část obce Příbor, sýpka čp. 764, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Suchdol nad Odrou, část obce Suchdol nad Odrou, pozemky evangelického kostela parc. č. 1180, 1184/1 a 1184/2, k. ú. Suchdol nad Odrou (doprohlášení), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne okres Opava Hlučín, část obce Hlučín, fara čp. 284, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Hlučín, část obce Hlučín, rodinný dům čp. 587, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Hlučín, část obce Hlučín, městský dům čp. 174, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Opava, část obce Město, areál dvojdomu čp. 181 a 182 s jeho částmi a pozemky (dům čp. 181 a 182, oplocení a zahrada u domů čp. 181 a 182), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Píšť, fara čp. 151 s příslušenstvím (kachlová kamna), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Šilheřovice, vila čp. 6 s jinou zemědělskou stavbou kůlnou (doprohlášení části zámeckého areálu), r. č. ÚSKP /8 1490; prohlášení nabylo právní moci dne

20 Radkov, soubor hospodářských budov zámku (skleník, bývalá konírna s jízdárnou, ohradní zeď), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne v prohlášení chyby, žádáno o opravu. Vítkov, část obce Lhotka, kaple Povýšení Svatého Kříže, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne okres Ostrava Ostrava, část obce Krásné Pole, kaplička, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Moravská Ostrava, soubor tří budov, tzv. Dům odborových služeb (kancelářská budova čp. 1742, obytný dům čp. 593, obytný dům čp. 887), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Moravská Ostrava, soubor kancelářské budovy bývalého Generálního ředitelství Severní dráhy Ferdinandovy a sochy horníka (kancelářská budova čp. 2020, socha horníka), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Moravská Ostrava, obytný dům čp. 422, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Opravné usnesení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Moravská Ostrava, soubor kancelářského a obytného domu čp a garáže (kancelářský a obytný dům čp. 1944, garáž), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Moravská Ostrava, městský dům čp. 1230, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Moravská Ostrava, doprohlášení částí areálu dolu Hlubina budova ventilátoru č. 1, budova ventilátoru č. 2, budova výdušné jámy, ředitelská vila, správní budova (závodní škola práce) čp. 1708, stolárna, r. č. ÚSKP 10363/8-3520; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Nová Ves, soubor vodárny s jejími částmi (správní budova čp. 87, strojovna, dílny, trafostanice, obytný dům čp. 151, odkyselovací stanice tzv. Babylon ), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, soubor obytných domů zvaných OBLOUK (č. o. 1, čp. 511, č. o. 2 až č. o. 11, čp. 501, č. o. 12, čp. 500), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 24, 26, 28 / čp. 552, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 42 / čp. 593, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 75 / čp. 567, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 78 / čp. 705, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 87, 89, 91, 93, 95 / čp. 557, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský průjezdní dům č. o. 90 / čp. 699, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský průjezdní dům č. o. 92 / čp. 698, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 97 / čp. 583, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 98 / čp. 695, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 100 / čp. 687, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 115 / čp. 592, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, Wichterlovo gymnázium čp. 669, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Proskovice, kaple, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Proskovice, kaple, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Svinov, soubor věcí obytné kolonie tažíren trub (obytný dům čp. 118, obytný dům čp. 123, obytný dům čp. 138, obytný dům čp. 155, vila čp. 117, obytný dům čp. 115), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Svinov, soubor věcí lihovaru (lihovar hlavní výrobní objekt, sklad, kanceláře, zámečnické dílny, kotelna a komín, obytný dům čp. 172), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Třebovice, socha sv. Jana Nepomuckého, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Vítkovice, úřednická vila čp. 153, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne

Výroční zpráva za rok 1998

Výroční zpráva za rok 1998 Výroční zpráva za rok 1998 1. Organizace a odborná činnost Památkový ústav v Ostravě je krajskou organizací státní památkové péče, jejíž činnosti jsou stanoveny 33 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava 2008-2009 1 Zadavatel: Moravskoslezský

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

www.rksting.cz NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO Nýdek, Frýdek-Místek

www.rksting.cz NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO Nýdek, Frýdek-Místek září / říjen 2012 NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO Nýdek, Luxusní dům 4+1 v krásné, lukrativní části obce Nýdek. V 1. NP je kuchyň s jídelnou

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starosty obce Šilheřovice za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Radek Kaňa, starosta obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu květen 2015 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011 ARCHAIA BRNO o.p.s. výroční zpráva za rok 2011 Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011 Vydal: Archaia Brno o.p.s. Redakce: Anna Hoffmanová, David Merta, Mgr. Soňa Mertová Příprava podkladů:

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1

Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1 Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1 Příloha č. 1 Zpracovatel: Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru Oddělení: školství kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Výbory: - Komise: samostatná

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2012 Zpracovala: Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu červen 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více