VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

2 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 8 3. Památková péče 9 4. Správa památkových objektů Věda a výzkum Publikační a přednášková činnost Prezentační a vzdělávací činnost Klíčové projekty památkové péče Kalendárium Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 48 o svobodném přístupu k informacím v roce 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Ostravě Korejská 12, Ostrava-Přívoz Redakce: Mgr. Martina Stabravová Grafická úprava a sazba: F.R.Z. agency, Brno Tisk: Graspo CZ, a. s., Zlín Vydal Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, Praha 1 Praha 2009 Neprodejné

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Většina roku 2008 se v územním odborném pracovišti v Ostravě vyznačovala poměrnou personální stabilitou. V polovině roku, s účinností od 1. července, došlo ke změně vnitřního organizačního řádu. Ostravské pracoviště zůstává nadále členěno v sekci ředitele, sekci odbornou a sekci provozně-ekonomickou, jež zahrnuje i správy všech objektů. Odborná činnost byla vykonávána prostřednictvím odboru péče o památkový fond, odboru evidence, dokumentace a průzkumů a odboru archeologie, které se dále člení na jednotlivá oddělení. Pro podporu objektivního výkonu odborné činnosti byla v roce 2008 dvakrát svolána Památková rada složená z externích odborníků renomovaných institucí, která se vyslovila k nejsložitějším otázkám památkové obnovy. K řešení složité agendy památkové péče zasedala pravidelně takzvaná Interní komise složená z nejzkušenějších pracovníků územního odborného pracoviště v Ostravě. Ostravské pracovitě NPÚ se také aktivně zapojilo do aktivit vedoucích ke zřízení Krajské komise pro nakládání s památkovým fondem v Moravskoslezském kraji, která byla vytvořena z příkazu ministra kultury a úžeji propojuje pracovníky NPÚ, krajského úřadu a dalších kulturních i odborných institucí. Na všech třech objektech ve správě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, byla průběžně realizována postupná obnova a pořádána celá řada kulturních a společenských akcí. Již v květnu bylo po celkové obnově slavnostně otevřeno nádvoří Bílého zámku v Hradci nad Moravicí a v přízemní západního křídla byly zpřístupněny další čtyři místnosti, o něž byla prodloužena jedna z prohlídkových tras. V Raduni byla obnovena zimní zahrada se vstupem a na Dole Michal byla rozšířena prohlídková trasa o kancelář geologa, výdejnu prádla a svačin a místnost první pomoci. Již na počátku roku vyhrál zámek Hradec nad Moravicí anketu o Nejpohádkovější zámek či hrad v České republice, což byl pravděpodobně jeden z důvodů vysoké návštěvnosti, která v roce 2008 překonala hranici osob. Z doprovodných akcí bychom mohli jmenovat na Hradci velmi populární podzimní slet čarodějnic W.I.T.C.H, na Raduni již tradiční Čaj o páté a na dole Michal to byla interaktivní výstava Orbis pictus. Podrobnější informace o těchto i dalších společenských a kulturních událostech na jednotlivých objektech se nacházejí dále v textu. Důl Michal navíc uspěl v široké konkurenci a podařilo se mu získat významnou finanční pomoc z finančních mechanismů EHP a Norska ve výši téměř 16,5 milionu Kč na celkovou obnovu vstupní budovy a nádvoří, včetně vytvoření vstupní expozice, prodejny suvenýrů a dalšího potřebného zázemí pro návštěvníky. Tento projekt poběží až do dubna roku Ve snaze, aby památková ochrana postihovala a zahrnovala všechny aktuální významné příklady kulturního dědictví, se územní odborné pracoviště zapojilo do většiny výzkumných úkolů v rámci institucionálního výzkumu Národního památkového ústavu. Územní odborné pracoviště v Ostravě působilo v roce 2008 navíc jako hlavní garant výzkumného záměru č. IV Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století i jako garant výzkumných úkolů č. 401 Odborné poznávání, vědecké hodnocení a dokumentování industriálního kulturního dědictví a č. 402 Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století pod vedením Doc. Matěje a Ing. arch. Goryczkové. Ve snaze seznámit s výsledky vědeckého výzkumu a praktické památkové péče samosprávní orgány a širší veřejnost uspořádalo územní odborné pracoviště v Ostravě v roce 2008 dvě konference. První z nich, připravená ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě pod názvem Mladí mistři (konference pořádaná u příležitosti jubileí žáků Otty Wagnera) se věnovala tématu klasické moderní architektury. Druhý seminář Textilky / památková hodnota / ochrana / nové využití, organizovaný ve spolupráci s městem Krnovem se zaměřil na problematiku ochrany technických památek. Dále se památkový ústav v Ostravě věnoval systematické publikační činnosti. Ve spolupráci s městem Krnovem vydal česko-anglickou publikaci Mgr. Michaely Ryškové Sdílné město / A Communicative Town, za výrazného finančního přispění Nadace Landek byla vydána anglická verze publikace Cultural Monuments of the Ostrava-Karviná Coalfield autorů Miloše Matěje, Jaroslava Kláta a Ireny Korbelářové. Za zmínku stojí jistě také publikace Lubomíra Zemana Architektura socialistického realismu v severozápadních Čechách, jež je výstupem institucionálně financovaných výzkumných úkolů a územně nezapadá do působnosti ostravského pracoviště, či již tradiční každoroční sborník odborných příspěvků domácích i externích autorů z oboru památkové péče, který vyšel v nové grafické úpravě pod názvem Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě Na závěr je třeba ještě zmínit, že v prosinci roku 2008 došlo na ostravském pracovišti NPÚ k jedné velké změně. Stávající ředitelka územního odborného pracoviště v Ostravě byla jmenována generální ředitelkou Národního památkového ústavu a v důsledku toho byl od 3. prosince 2008 pověřen řízením ostravského pracoviště Doc. Miloš Matěj. Díky usilovné a systematické práci všech zaměstnanců se podařilo zakončit rok 2008 s kladným hospodářským výsledkem. Rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům za jejich obětavou spolupráci a osobní nasazení, s nimiž plnili ne vždy zcela jednoduché úkoly. Doufám, že v této harmonii budeme pokračovat i v dalším roce. Miloš Matěj, pověřený ředitel 3

4

5 1. ORGANIZACE Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě Korejská Ostrava-Přívoz Tel.: (ústředna) Fax: IČ: DIČ: CZ ZPŮSOB ZŘÍZENÍ: Pracoviště vzniklo k na základě rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav (č. j /2002) ZŘIZOVATEL: Ministerstvo kultury ČR DALŠÍ PRACOVIŠTĚ: NKP Důl Michal, Čs. armády 95/ Ostrava-Michálkovice Tel.: , fax: Opava Bezručovo nám Opava odbor archeologie: tel.: , fax: oddělení památkové péče: tel., fax: Rožnov pod Radhoštěm Palackého Rožnov pod Radhoštěm Tel.: , fax: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. pověřený řízením, náměstek pro výkon památkové péče, tel , Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová vedoucí odboru péče o památkový fond, tel , PhDr. Danuška Kouřilová vedoucí odboru evidence, dokumentace a průzkumů, tel , 5

6 Mgr. Michal Zezula vedoucí odboru archeologie, tel , Ing. Radka Lukášová náměstkyně pro provoz a ekonomiku, vedoucí odboru ekonomického, tel , Mgr. Martina Stabravová vedoucí sekce ředitele, tel , STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ STAV K dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní ,93 vyučen ,50 střední odborné ,00 úplné střední ,87 úplné střední odborné ,63 vyšší odborné ,00 vysokoškolské ,07 celkem ,00 ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ STAV K věk muži ženy celkem % do , , , , ,23 nad ,80 celkem ,00 VZNIKLÉ A SKONČENÉ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ POMĚRY K stav počet nástupy 35 odchody 34 doba trvání počet % do 5 let 56 52,34 do 10 let 27 25,23 do 15 let 16 14,95 do 20 let 3 2,80 nad 20 let 5 4,67 celkem ,00 6

7 PRŮMĚRNÝ PLAT K průměrný hrubý měsíční plat Kč PORADNÍ ORGÁNY ŘEDITELE Památková rada je poradní orgán ředitele pro řešení koncepčních záležitostí památkové péče, vědy a výzkumu a zvlášť významných akcí památkové obnovy. Vyjadřuje se jak k základním teoretickým a metodickým otázkám oboru památkové péče, tak k jednotlivým mimořádně významným akcím konzervace a restaurování památek, případně k urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích. Řídí se Statutem. Je složena především s významných externích odborníků z různých oborů. V roce 2008 se sešla dvakrát. Dne 26. května 2008 se sešla v sídle magistrátu města Opavy a dne 31. října 2008 v prostorách Ostravského muzea. Byly projednávány projektové dokumentace k akcím: Opava, projekt Opava PLAZA, ul. Nákladní ul. Pekařská ul. U Fortny Opava, projekt tzv. Nová Breda: Breda Weinstein, ul. Pivovarská Chotěbuz, Archeopark Chotěbuz Podobora, II. etapa výstavby Opava, obnova dominikánského kláštera, souč. Domu umění, Pekařská ul. Ostrava, Moravská Ostrava, zástavba na území náměstí Dr. E. Beneše Krajská archeologická komise je poradním orgánem ředitele ve věcech ochrany a péče o archeologické památky v působnosti NPÚ ÚOP v Ostravě. Je složena z interních i externích odborníků. Řídí se Statutem a Jednacím řádem z Její jednání se uskutečnilo a a bylo zajištěno zabezpečování archeologických výzkumů dle odst. 2, 22 zákona č. 20/1987 Sb. v územích s archeologickými nálezy na základě smluv s fyzickými či právnickými osobami, eventuálně dohod o spoluúčasti s jinými oprávněnými organizacemi a také zabezpečování archeologických výzkumů podle požadavků vlastníků nemovitostí případně požadavků, které vyplynou z potřeb ústavu podle kapacitních možností. Redakční rada sestavuje a schvaluje ediční plán, zajišťuje odborné posudky příspěvků, vydává každoroční Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě a další odborné publikace. Je složena z interních i externích odborníků. Interní komise V roce 2008 proběhlo celkem 11 jednání Interní komise NPÚ ÚOP v Ostravě, na kterých byly projednány následující akce: 1. Bohuslavice, farní kostel, kulturní památka bez čj., konzultace 2. Ostrava, ul. Velká Pivovarská, parc. č. 155, 156, 159/1, 160, 3490, k. ú. Moravská Ostrava v MPZ novostavba AUPARK Ostrava, DÚR 3. Moravská Ostrava, Elektrocentrála Žofínské huti dvojhalí, parc. č. 3452, k. ú. Moravská Ostrava návrh terénních úprav 4. Ostrava-Vítkovice, bývalé Vítkovické lázně objekt ve vlastnictví fy KOMA Servis, s. r. o., parc. č /2 a 4, 912/1 a 2, ul. Ruská 514, Ostrava-Vítkovice, MPZ Ostrava-Vítkovice 5. Moravská Ostrava, MPZ pozemky parc. č. 297/13, 297/14, 297/15, 302/1, 302/2 v k. ú. Moravská Ostrava stanovení vstupních podmínek zástavby Návrh zástavby polyfunkčním domem 6. Ostrava-Přívoz, MPZ, nároží ulic Nádražní a Macharova dostavba proluky, polyfunkční komplex, dokumentace pro územní rozhodnutí 7. Frenštát pod Radhoštěm, MPZ, Městský dům hotel Radhošť, rej. č.12664/8-3503, náměstí Míru 21, Frenštát pod Radhoštěm 8. Rýmařov, MPZ, záměr stavby supermarketu 9. Ostrava-Vítkovice, MPZ, záměr demolice objektu tzv. Balírny v areálu bývalé kotlárny Vítkovických železáren 10. Opava, MPZ, ul. Nákladní návrh stavby obchodního centra Plaza 7

8 11. Moravská Ostrava, MPZ, Revírní a bratrská pokladna, Českobratrská 18 záměr rekonstrukce objektu, nové využití hotel 12. Havířov, ochranné pásmo kulturních památek, zástavba volného prostranství u zámku 13. Havířov, ochranné pásmo kulturních památek, zástavba volného prostranství u zámku variantní řešení 14. Ostrava, ul. Reální, pozemek parc. č. 3498, k. ú. Moravská Ostrava MPZ osazení plastiky Hvězdice 15. Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní obytné a obchodní centrum, na parcelách mezi ulicemi Záhuní a Vávrova, novostavba v MPZ Frenštát pod Radhoštěm 16. Hlučín, Muzeum Hlučínska (zámek) adaptace podkroví zámku část vertikální komunikace 17. Opava, dostavba areálu bývalého pivovaru na společenské centrum Breda & Weinstein 18. Moravská Ostrava, ul. Biskupská Ostrava Casa sul Fiume novostavba v MPZ a pro tento účel demolice domů Kostelní 20/čp. 99 (parc. č. 53/1) a Havlíčkovo nábřeží 27/čp (parc. č. 53/2) 19. Hlučín, MPZ, Mírové náměstí 3, městský obytný dům úpravy čelní fasády objektu 20. Hlučín, Muzeum Hlučínska (zámek) adaptace podkroví zámku část vertikální komunikace varianty 5A, 5B, 5C a výtah 21. Frýdek-Místek, Frýdek, objekt čp na ul. Těšínská, parc. č v k. ú. Frýdek MPZ Frýdek, demolice stávajícího objektu, novostavba objektu Terasový dům ul. Těšínská, Frýdek 22. Hlučín, MPZ, Dům dětí a mládeže, Zámecká čp. 2852/6, parc. č. 457/2 v k. ú. Hlučín Komise pro záchranné programy MK ČR připravuje a schvaluje alokace a pořadí pro poskytnutí příspěvku a jeho výši. Jednání komise se uskutečnilo dne , na Havarijní program byla pro rok 2008 vyčleněna částka ve výši 4,6 milionů Kč, na Program péče o VPR, VPZ a KPZ byla vyčleněna částka ve výši 740 tisíc Kč. NPÚ ÚOP v Ostravě bylo předloženo celkem 42 návrhů na zařazení do Havarijního programu, z tohoto počtu bylo vybráno k doporučení 26 akcí obnovy, do Programu péče o VPR, VPZ a KPZ byly předloženy tři návrhy, jeden vlastník od záměru obnovy ustoupil, na Ministerstvo kultury ČR byly zaslány dva návrhy na zařazení akcí obnovy do tohoto programu. Územní komise pro posuzování návrhů na prohlášení za kulturní památku řeší všechny návrhy na prohlášení a na zrušení prohlášení, popřípadě na přemístění památek. V roce 2008 se uskutečnila dvě jednání. Nákupní komise posuzuje akviziční program instalovaných objektů a především samostatné návrhy s cílem budování sbírkových fondů a doplnění mobiliárních fondů za účelem instalačním a dokumentačním. Spolupracuje s odborem movitého kulturního dědictví MK ČR a nákupní komisí ústředního pracoviště. V roce 2008 se uskutečnila tři jednání nákupní komise, při kterých byly projednávány návrhy na doplnění mobiliárních fondů státního zámku v Raduni, v Hradci nad Moravicí a pro Sbírku průmyslového dědictví dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích. Pro doplnění mobiliárních fondů státního zámku v Raduni bylo schváleno zakoupení předmětů nebo souborů, které souvisejí zejména s připravovanými úpravami v instalovaných prostorách pro rozšíření návštěvnických tras. Mezi nejvýznamnější patří akvizice pro novou dámskou ložnici hraběnky Louisy (zejména nábytkový ložnicový soubor ve stylu art-deco) a dále předměty pro připravovaný kuřácký salonek. Pro zámek v Hradci nad Moravicí bylo schváleno zakoupení souboru intarzovaného nábytku pro jídelnu z 2. poloviny 19. století, který byl majetkově svázán s rodem Lichnovských, i když byl užíván na jejich druhém rodovém sídle v Chuchelné. Pro doplnění sbírky dolu Michal bylo schváleno zakoupení předmětů a souborů, které budou součástí rozšířených návštěvnických tras, například soubor originálních důlních map, týkajících se dolu Michal, kyslíkové záchranářské přístroje, oživovací přístroje, nabíjecí stojan a závěsný důlní kompas. 2. NÁPLŇ A ROZSAH ČINNOSTI Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě je odbornou organizací státní památkové péče a jeho hlavní činnosti jsou stanoveny 33 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. K tomu byl zřízen Ministerstvem kultury ČR s účinností od zřizovací listinou čj /2002 ze dne

9 Ústav zajišťuje odborně metodický výkon státní památkové péče v okresech Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava. Území dnešního Moravskoslezského kraje má velmi rozmanitý památkový fond. K 31. prosinci 2008 zde bylo evidováno nemovitých a movitých kulturních památek, 12 národních kulturních památek, 5 památkových rezervací, 24 památkových zón a 37 památkových ochranných pásem, 8 zpřístupněných objektů. Hlavní odbornou činnost ústavu zajišťují tři odbory: odbor péče o památkový fond (který se dále člení na oddělení památkové péče, oddělení specialistů a oddělení technických památek), odbor evidence, dokumentace a průzkumů (členěný na oddělení evidence a dokumentace nemovitých památek, oddělení průzkumů a oddělení evidence a dokumentace movitých památek) a odbor archeologie (členěný na oddělení archeologických výzkumů a laboratorního zpracování). Předmětem náplně práce pracovníků uvedených odborů je zpracování odborných vyjádření k využití a provádění obnovy kulturních památek a objektů v památkově chráněných územích, poskytování odborné pomoci vlastníkům při zajišťování péče o kulturní památky, spolupráce s kraji a obcemi s rozšířenou působností, vykonávání dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR a účast na kontrolních dnech. Dále je zajišťována evidence a dokumentace movitých i nemovitých kulturních památek, jejich průběžné doplňování, provádění revizí, vyhledávání a zpracovávání archivních podkladů, zpracovávání evidenčních listů k návrhům nových kulturních památek, dále zajišťování agendy dle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty nebo dokumentace movitých předmětů v církevních objektech včetně následného počítačového zpracování. Odbor archeologie zajišťuje především záchranné a předstihové archeologické výzkumy včetně následného laboratorního zpracování, vypracovává odborná vyjádření k projektové činnosti i územně plánovací dokumentaci. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě spravuje tři instalované objekty státní zámek Hradec nad Moravicí, státní zámek Raduň a Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích. Kromě běžné údržby je na těchto objektech zajišťována v rámci provozní dotace stavební obnova s cílem zkvalitňování služeb návštěvníkům a rozšiřování prohlídkových tras. Jsou zde pořádány různé kulturní a společenské akce. Pracovníci ústavu se výraznou měrou podílejí na institucionálních úkolech vědy a výzkumu Národního památkového ústavu. Jsou hlavními garanty výzkumného záměru č. IV a podílejí se na zbývajících výzkumných záměrech Národního památkového ústavu. 3. PAMÁTKOVÁ PÉČE PŘEHLED VŠECH DOTACÍ PŘIDĚLENÝCH MK ČR V ROCE 2008 NA AKCE KONTROLOVANÉ NPÚ ÚOP V OSTRAVĚ Název dotace MK ČR Dotace v tis. Kč Havarijní program Program záchrany architektonického dědictví Program regenerace MPR a MPZ 8 225,5 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny 740 Program restaurování Program podpory záchranných archeologických výzkumů 486 Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 8 662,588 Celkem ,088 HAVARIJNÍ PROGRAM V ROCE 2008 Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace Přidělená dotace v tis. Kč MK ČR v tis. Kč Dvorce Bruntál Kostel sv. Jiljí Karlovice Bruntál Kostel sv. Jana Nepomuckého Široká Niva Bruntál Kostel sv. Martina Václavov u Bruntálu Bruntál Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

10 Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace Přidělená dotace v tis. Kč MK ČR v tis. Kč Kunčice pod Ondřejníkem Frýdek-Místek Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory Úvalno Bruntál Kostel sv. Mikuláše Havířov Karviná Evangelický kostel Rychvald Karviná Kostel sv. Anny Starý Bohumín Karviná Farní kostel Narození Panny Marie Pohoř Nový Jičín Kostel sv. Prokopa Hněvošice Opava Kostel sv. Petra a Pavla Holčovice Bruntál Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie Raduň Opava Kostel Nejsvětější Trojice Bukovec Frýdek-Místek Hospodářská usedlost čp Dolní Lutyně Karviná Správní budova zemědělského dvora panského čp. 2, Karviná Karviná Společenský dům čp. 498, příspěvek nepřidělen 70 Bartošovice Nový Jičín Bývalá fara čp Nový Jičín Nový Jičín Měšťanský dům čp Starý Jičín Nový Jičín Zřícenina hradu Starý Jičín Trnávka Nový Jičín Zámek čp. 1 na parc. č Petřkovice Ostrava Provozní budova čp. 64 Eduard Urx, Landek Jezdkovice Opava Zámek čp. 32, příspěvek nepřidělen 250 Liptaň, Bučávka Bruntál Kaple Panny Marie Slezské Rudoltice Bruntál Kostel sv. Jiří v Pelhřimovech Raduň Opava Prádelna Vošárna Celkem PROGRAM ZÁCHRANY ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ V ROCE 2008 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Horní Město Kostel sv. Maří Magdalény Sanace krovu a stropu části lodě kostela Karviná Kostel Povýšení sv. Kříže Obnova krovu, střešního pláště, sanace zdiva 500 Krnov Kostel Nanebevzetí Panny Marie Restaurování nástěnných maleb a pilastrů (presbytář) v presbyteriu 500 Odry Vodní mlýn Wesselsky Obnova a instalace mlýnské technologie, renovace konzervace 190 Odry Vodní mlýn Wesselsky Oprava štítové zdi mlýna, opěrné pravobřežní zdi kola s hřídelí dodávka montáže 500 Ostrava NKP Důl Michal rozvodna 2. etapa obnovy objektu elektrické rozvodny střechy a část navazujících fasád Ostrava-Šenov Kostel Prozřetelnosti Boží Obnova části střechy kostela 500 Ostrava Větrná jáma Vrbice (strojovna těžního stroje) Obnova strojovny těžního stroje v areálu větrné jámy 500 Třemešná Kostel sv. Šebestiána Obnova střechy, presbytáře konstrukce klempířské, výměna krytiny 500 Celkem

11 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ V ROCE 2008 MPR/MPZ Památka Akce Dotace v tis. Kč Bílovec Kostel sv. Mikuláše Restaurování sochy Panny Marie a související práce 16,77 Bílovec Kostel sv. Mikuláše Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a související práce 174,4 Bílovec Radnice čp. 1, 2 Výměna a repase oken a dveří a související práce 560,83 Bruntál Kostel Panny Marie Těšitelky Sanace a statické zajištění krovu a dřevěné klenby lodi kostela 353,6 Bruntál Kaple sv. Michala Sanace zdiva okapový chodník 46,4 Brušperk Náměstí J. A. Komenského Restaurování sochy Boha Otce 200 Budišov nad Budišovkou Kostel Nanebevzetí Panny Marie Celková obnova přístupových schodišť a opěrných zdí a další související práce 253,558 Budišov nad Budišovkou Kostel Nanebevzetí Panny Marie Celková obnova přístupových schodišť a opěrných zdí a další související práce 80 Budišov nad Budišovkou Kamenný kříž na městském hřbitově Restaurování a další související práce 146,442 Fulnek Areál hřbitova, kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána Celková obnova fasády, střechy a krovu včetně věže kaple 535 Frenštát pod Radhoštěm Radnice čp. 1 Celková obnova střechy a krovu tesařské a klempířské konstrukce, chemické ošetření krovu a další související práce 665 Frýdek-Místek Evangelický kostel Odvlhčení obvodového zdiva drenáží 90 Frýdek-Místek Základní škola Petra Bezruče, čp. 454 Odvlhčení zdiva suterénu budovy 50 Frýdek-Místek Dům čp. 1 Vnější odvlhčení obvodového zdiva domu drenáží a větracím kanálem II. etapa 45 Frýdek-Místek Dům čp. 60 Nátěr oken, vstupních dveří a střechy 15 Frýdek-Místek Kostel sv. Jakuba se sochou sv. Františka II. etapa restaurování sochy 20 Frýdek-Místek Dům čp. 36 Výměna oken dvorní části objektu 65 Frýdek-Místek Dům čp. 5 Celková obnova parteru domu 50 Frýdek-Místek Dům čp. 6 Obnova výkladců, dveří, vrat; obnova omítek a podlahy ve vstupní místnosti Beskydského informačního systému 65 Hlučín Kostel sv. Markéty Obnova krovu a střechy tesařské a klempířské práce a další související práce 400 Hradec Sousoší sv. Jan Nepomucký s dvojicí puttů, nad Moravicí sv. Florián a sv. Šebestián Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a další související práce 140 Nový Jičín Areál vily čp Celková obnova, statické zajištění a izolace 200 Opava Kostel sv. Ducha Obnova sv. fasády lodi kostela oprava omítek, říms, fasádní nátěr, klempířské práce 400 Ostrava Kostel Neposkvrněného Obnova fasády presbytáře restaurování kamenných architektonických početí Panny Marie prvků fasády, oprava omítek, sanační omítky, fasádní nátěr 200 Ostrava Domy čp. 683, 684 Celková obnova střechy a fasády domů 200 Ostrava Dům čp Obnova fasády, krovu, střechy do ul. Tyršovy tesařské, klempířské konstrukce, chemické ošetření tesařských konstrukcí, oprava říms, obnova omítek, fasádní nátěr 200 Odry Dům čp. 7 Obnova fasády včetně oken a dveří 311 Odry Městské opevnění, úsek hradební zdi obnova zdi Obnova hradební zdi 110 Odry Dům čp. 55 Obnova portálu, dokončení obnovy fasády, fasádní nátěr 99 Příbor Celkem město 750 Příbor Dům čp. 13 Repase oken 43,5 Příbor Dům čp. 22 Repase oken 42 Příbor Dům čp. 31 Repase oken a vrat 72 Příbor Dům čp. 36 Výměna tří kusů oken 52 Příbor Kostel Narození Panny Marie Restaurování portálů, obnova fasády, schodiště, sokl, okapový chodník 424 Nový Jičín Vila čp Celková obnova včetně statického zajištění a izolace proti vlhkosti zdiva, oplocení areálu a související práce 200 Rýmařov Kostel sv. Michala Obnova fasády presbytáře, části SV strany lodi kostela, oprava omítek, sanační omítka aj. 400 Štramberk Dům čp. 31 Obnova schodiště do podkroví 50 Štramberk Dům čp. 217 Nátěr šindelové střechy a štítu 10 Štramberk Kostel sv. Jana Nepomuckého Nátěr plechové střechy 126 Štramberk Dům čp. 322 Výměna střešní krytiny 40 Štramberk Dům čp. 280 Nátěr šindelové střechy a roubení 25 Štramberk Dům čp. 383 Obnova oken, podlah a vnitřních omítek 100 Štramberk Dům čp. 409 Výměna oken 49 Celkem 8 225,5 11

12 PROGRAM PÉČE O VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE A ZÓNY V ROCE 2008 Okres VPR Objekt Akce obnovy Navržená Přidělená nebo VPZ dotace v tis. Kč dotace BR VPZ Heřmanovice Chalupa čp. 302 Vlastník odstoupil od záměru obnovy v roce BR VPZ Karlova Studánka Hudební hala, čp. 13 Obnova střešní krytiny a souvisejících konstrukcí BR VPZ Malá Morávka Chalupa čp. 155 Obnova střešní krytiny hospodářského objektu Celkem PROGRAM RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK V ROCE 2008 Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci Přidělená dotace v tis. Kč v tis. Kč Andělská Hora Kaple sv. Anny Obrazy: Vjezd do Jeruzaléma Kristus v krajině 193,5 170 Andělská Hora Kaple sv. Anny Sochy archanděla Rafaela a Gabriela 109, Bruntál Zámek Bruntál Soubor 6 erbů velmistrů ŘNR Frýdek Bazilika Navštívení Panny Marie Obraz Archanděla Michaela z bočního oltáře Hněvošice Kostel sv. Petra a Pavla Hlavní oltář kostela sv. Petra a Pavla Hradec nad Moravicí Zámek Hradec nad Moravicí Obraz Pochod armády Kyjovice Zámecká kaple Oltářní obraz sv. Jana Nepomuckého a plastik andělů 68,4 65 Opava Kostel sv. Jana Křtitele Obraz sv. Jana Křtitele Březová u Vítkova Kostel sv. Mikuláše Soubor 12 obrazů křížové cesty 245, Celkem PROGRAM PODPORY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ V ROCE 2008 Pověřená obec Obec, kat. území Název památky Přidělená dotace v tis. Kč Bílovec Bravantice Obnova sousoší Olivetské hory 138,988 Bílovec Velké Albrechtice Kostel sv. Jana Křtitele 130 Bohumín Starý Bohumín Farní kostel Narození Panny Marie 95 Bruntál Andělská Hora Sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela Narození Panny Marie, restaurování 230 Bruntál Bruntál Kostel Panny Marie Těšitelky 353,6 Bruntál Roudno Venkovská usedlost čp Bruntál Široká Niva Ohradní hřbitovní zeď v areálu kostela sv. Martina 200 Český Těšín Český Těšín Kaplička u centrálního hřbitova 91 Frenštát pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm Zvonička r. č / Frýdek-Místek Bruzovice Kostel sv. Stanislava 400 Frýdek-Místek Palkovice Kostel sv. Jana Křtitele 345 Frýdlant nad Ostravicí Stará Ves nad Ondřejnicí Kostel sv. Jana Křtitele 50 Fulnek Fulnek Vila čp Hlučín Hlučín Kaple Panny Marie r. č Jablunkov Jablunkov Měšťanský dům čp Karviná Petrovice Socha sv. Jana Nepomuckého 147 Karviná Petrovice Litinový kříž r. č / Kopřivnice Příbor Městský dům čp Kopřivnice Kopřivnice Fojství čp Kravaře Kobeřice Špýchar čp Krnov Heřmanovice Zbytky staré dřevouhelné pece 490 Krnov Holčovice Dům čp Krnov Horní Povelice Kaple Panny Marie Pomocné 285 Krnov Hošťálkovy Areál usedlosti čp. 7 Vraclávek 123 Nový Jičín Bravantice Sousoší Olivetské hory u kostela sv. Valentina 126 Nový Jičín Hodslavice Farní kostel Božského Srdce Páně 140 Nový Jičín Hůrka Kaple sv. Anny 133 Nový Jičín Bartošovice Vodní mlýn čp. 208, tzv. nový mlýn 150 Nový Jičín Kunín Kostel Povýšení sv. Kříže restaurování 130 Nový Jičín Nový Jičín Kříž s korpusem Krista restaurování 100 Opava Hlavnice Kostel Nejsvětější Trojice 330 Opava Neplachovice Pomník Pavla Křížkovského 11 Opava Sosnová Socha sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého 230 Opava Jezdkovice Zámek čp

13 Pověřená obec Obec, kat. území Název památky Přidělená dotace v tis. Kč Orlová Doubrava Kostel Husova sboru CČH 86 Orlová Orlová Kostel SCE augsburského vyznání 90 Ostrava Petřkovice Vrátnice 534 Ostrava Šenov Kostel Prozřetelnosti Boží 120 Rýmařov Lipky Socha Panny Marie Vítězné u kaple v Lipkách 65 Rýmařov Dolní Moravice Kostel sv. Jakuba st. 91 Rýmařov Dolní Moravice Venkovská usedlost čp Rýmařov Dolní Moravice Dům čp Rýmařov Sovinec Hrad Sovinec 153 Rýmařov Staré Město Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie restaurování 60 Třinec Guty Kostel Božího těla 190 Vítkov Staré Lublice Kostel sv. Floriána 33 Vítkov Klokočov Kostel sv. Ondřeje 82 Vítkov Staré Oldřůvky Kaple č. 2 u kostela Navštívení Panny Marie 132 Celkem 8 662,588 PROGRAM PODPORY ZÁCHRANNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V ROCE 2008 Katastrální Okres Akce Vlastník ZAV NPÚ ZAV ostatní Celkové Dotace území / objekt (podnět na vlastním objektu / oprávněné náklady z MK ČR ZAV) mimo vlastní objekt organizace na ZAV k. ú. Oldřišov parc. č. 291/19 Opava výstavba RD p. Drexler x , ,14 k. ú. Oldřišov parc. č. 291/33 Opava výstavba RD pí. Lissková x 2 821, ,14 k. ú. Velké Hoštice parc. č. 465/65 Opava výstavba RD p. Dohnal x , ,94 k. ú. Velké Hoštice parc. č. 405/2 a 407/2 Opava výstavba RD Martínkovi x , ,17 k. ú. Oldřišov parc. č. 291/35 Opava výstavba RD Formánkovi x , ,52 k. ú. Oldřišov parc. č. 291/20 Opava výstavba RD Mrázkovi x , ,51 k. ú. Oldřišov parc. č. 291/21 Opava výstavba RD Kohutovi x 6 798, ,37 k. ú. Oldřišov parc. č. 291/34 Opava výstavba RD pí. Prejdová x 3 583, ,23 k. ú. Hradec nad Moravicí zámek, Bílá věž Opava EZS NPÚ x 7 272, ,37 k. ú. Kylešovice parc. č. 2724/3 Opava výstavba RD p. Děcký x x , ,70 k. ú. Oldřišov parc. č. 291/18 Opava výstavba RD Pluškeovi x , ,41 k. ú. Kylešovice parc. č. 2724/55 a 2424/56 Opava výstavba RD p. Formánek x x , ,00 k. ú. Kylešovice parc. č. 2724/6 Opava výstavba RD p. Adametz x x , ,50 Celkem , ,00 ODBOR PÉČE O PAMÁTKOVÝ FOND Činnost odboru je zaměřena na odbornou činnost pro výkonné orgány státní památkové péče vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Vedle památkářů garantů za území jednotlivých obcí s rozšířenou působností sdružuje odbor specialisty na restaurování, lidovou architekturu, historické parky a zahrady s působností na území celého Moravskoslezského kraje. Předmětem náplně práce pracovníků odboru je zpracování odborných vyjádření k využití a provádění obnovy kulturních památek a objektů v památkově chráněných územích, poskytování odborné pomoci vlastníkům při zajišťování péče o kulturní památky, spolupráce s kraji a obcemi s rozšířenou působností, vykonávání dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR, účast na kontrolních dnech, zajišťování, koordinace a hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče, účast v komisích urbanisticko-architektonických či jiných soutěží, v jejichž závěru jsou vyhlašovány například Historické město roku nebo Vesnice roku. Do soutěže o cenu za nejlepší realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2007, jejíž vyhodnocení v roce 2008 v Moravskoslezském kraji garantovalo naše pracoviště, se přihlásila města Opava a Bílovec. Jako nejlepší bylo vyhodnoceno město Opava, které postoupilo do celostátního kola. V rámci plošné ochrany byly zahájeny práce na zpracování plánů ochrany ve třech sídlech na území kraje, a to MPZ Karviná 1. etapa, MPZ Rýmařov a VPR Lipina 1. etapa. Přehled nejvýznamnějších akcí památkové obnovy movitých i nemovitých kulturních památek, regenerace MPR a MPZ, Havarijního programu, Programu péče o VPR a VPZ, Programu záchrany architektonického dědictví a Programu restaurování movitých kulturních 13

14 památek, dozorovaných pracovníky odboru ochrany památkového fondu NPÚ ÚOP v Ostravě, je součástí přehledu nejvýznamnějších akcí obnovy zařazených níže. Další profesní činnost pracovníků odboru se nachází v kapitole 5. Věda a výzkum a dalších. ODBORNÁ VYJÁDŘENÍ CELKOVÝ PŘEHLED ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ V ROCE 2008 (oddělení památkové péče, oddělení specialistů, oddělení technických památek) Pověřené obce ÚPD Odborná vyjádření Ostatní Celkem dle 14 zákona č. 20/1987 sb. Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Nový Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov Celkem PŘEHLED ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ ODDĚLENÍ SPECIALISTŮ V ROCE 2008 Pověřené obce Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/1987 sb. Ostatní Celkem restaurování lidová historická restaurování lidová historická architektura zeleň architektura zeleň Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Nový Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov Celkem

15 PŘEHLED ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ V ROCE 2008 (oddělení technických památek) Pověřené obce ÚPD Odborná vyjádření Ostatní Celkem dle 14 zákona č. 20/1987 sb. Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Jablunkov Třinec Hlučín 1 1 Kravaře Ostrava Karviná Bohumín Havířov 2 2 Orlová Český Těšín Bruntál 1 Rýmařov Opava 1 1 Krnov Nový Jičín 6 6 Kopřivnice Frenštát Bílovec 1 1 Odry Vítkov Celkem PŘEHLED ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ V ROCE 2008 (odbor archeologie) Pověřené obce ÚPD Rozhodnutí Ostatní Celkem Frýdek-Místek 3 3 Frýdlant nad Ostravicí 0 Jablunkov 0 Třinec 2 2 Hlučín 4 4 Kravaře 4 4 Ostrava 7 7 Karviná 1 1 Bohumín 0 Havířov 2 2 Orlová 0 Český Těšín 4 4 Bruntál 9 9 Rýmařov 1 1 Opava Krnov 1 1 Nový Jičín 2 2 Kopřivnice 2 2 Frenštát 0 Bílovec 5 5 Odry 0 Vítkov 3 3 Celkem

16 POČET ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2008 Archeologická akce Nedestruktivní 0 ZAV Dohled 73 Destruktivní Sondáž 14 Plošný AV 15 Ostatní AV Celkem 102 Počet POČET OZAA, ZAA, NZ ZPRACOVANÝCH V ROCE 2008 OZAA oznámení o archeologickém výzkumu 102 ZAA zpráva o archeologické akci 93 NZ nálezová zpráva 17 Jiná zpráva 180 Celkem 392 Počet PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V ROCE 2008 (MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ) KÚ obce Okres Název akce Vedoucí výzkumu ZAV Bohumín Karviná Dálnice D47 092, Bohumín st. hranice J. Hlas ne Staré Oldřůvky Opava Staré Oldřůvky rekonstrukce fary M. Kiecoň ne Velké Hoštice Opava Náhon Velké Hoštice úpravy břehu J. Hlas ne Bruntál Bruntál Bruntál, zámek dálkový optický kabel M. Kiecoň ne Darkovičky Opava Hlučín Darkovičky prodloužení IS pro 12 RD J. Hlas ne Opava-Město Opava Opava, ul. Praskova rekonstrukce zastávek MHD M. Kiecoň ne Chuchelná Opava Chuchelná, kaple sv. Kříže a hrobka Lichnovských M. Zezula ne Opava-Předměstí Opava Opava, ul. Krnovská rekonstrukce VO M. Kiecoň ano Janov u Krnova Bruntál Vodní nádrž Janovská dolina zemní hráz, úpravy potoka, příjezdová komunikace M. Kiecoň ne Hlučín Opava Dům služeb Hlučín H. Teryngerová ano Hlučín Opava Hlučín, ul. Pode Zdí rekonstrukce vodovodu a kanalizace H. Teryngerová ne Oldřišov Opava Oldřišov RD p. Děngl T. Krasnokutská ne Opava-Předměstí Opava Opava, nám. sv. Hedviky vnitroblok P. Malík ano Opava-Město Opava Opava, Hauerova, Bezručovo nám. UPC kabel P. Malík ano Brumovice u Opavy Opava Brumovice RD manželé Šmardovi T. Krasnokutská ne Jaktař Opava Opava Jaktař, ul. Bruntálská stanice LPG J. Hlas ano Moravská Ostrava Ostrava Ostrava, ul. 28. října Biskupská administrativní budova M. Kiecoň ano Oldřišov Opava Oldřišov RD p. Drexler T. Krasnokutská ano Podvihov Opava Komárovské Chaloupky technická infrastruktura pro 11 RD J. Hlas ne Kateřinky u Opavy Opava Opava, ul. Válečkova, Vítečkova, U lučního mlýna rekonstrukce vodovodního řadu J. Hlas ne Otice Opava Otice, ul. Kylešovská rekonstrukce vodovodu J. Hlas ne Opava-Předměstí Opava Opava, ul. Na Rybníčku bytový dům P. Malík ne Kateřinky u Opavy Opava Opava, Kateřinky RD p. Volovecký T. Krasnokutská ne Kateřinky u Opavy Opava Opava, Kateřinky RD p. Brhel T. Krasnokutská ne Horní Lhota Opava Horní Lhota, stavba 5387 vodovodní řad H. Teryngerová ne Moravská Ostrava Opava Ostrava, Silnice II/56, Místecká I a II prodloužení silnice M. Kiecoň ne Vítkov Opava Vítkov, ul. Čermenská 910 přístavba výrobní haly J. Hlas ne Kateřinky u Opavy Opava Opava, Kateřinky RD p. Tylšar T. Krasnokutská ne Hlučín Opava Hlučín, U Bašty, parkoviště veřejné osvětlení H. Teryngerová ne Kravaře ve Slezsku Opava Kravaře, Buly aréna dostavba parkoviště J. Hlas ne Chabičov ve Slezsku Opava Háj ve Slezsku, ZŠ výdejna stravy J. Hlas ne Opava-Předměstí Opava Opava, Tesco stanice PHM F. Kolář ne Štáblovice Opava Štáblovice kanalizační řad pro ČOV II. etapa T. Krasnokutská ano Štěpánkovice Opava Štěpánkovice RD manželé Kubíkovi T. Krasnokutská ne Oldřišov Opava Oldřišov RD pí. Lissková T. Krasnokutská ano Šilheřovice Opava Šilheřovice, Krušovická hospoda v parku zpevněné plochy J. Hlas ne 16

17 KÚ obce Okres Název akce Vedoucí výzkumu ZAV Velké Hoštice Opava Velké Hoštice, ul. Pilova 465/65 RD p. Dohnal J. Hlas ano Opava-Město Opava Opava, ul. Za humny, Na Bahně, U Jaktařské brány rekonstrukce plynovodu F. Kolář ne Bolatice Opava Bolatice, ul. Družstevní 4 bytové domy J. Hlas ne Hlučín Opava Hlučín parkoviště U Bašty H. Teryngerová ne Slavkov u Opavy Opava Slavkov, ul. Černá cesta RD manželů Brožových P. Malík ne Slavkov u Opavy Opava Slavkov, ul. Záhumenní kanalizace a vodovod T. Krasnokutská ne Opava-Předněstí Opava Opava, ul. Husova 288/16 přístavba prádelny a mandlovny F. Kolář ne Moravská Ostrava Ostrava Ostrava, Kostelní nám. (městská brána) bytový dům M. Kiecoň ano Dolní Benešov Opava Dolní Benešov, Osada Míru rekonstrukce plynovodu F. Kolář ne Opava-Předměstí Opava Opava, areál magistrátu Krnovská kabelový rozvod P. Malík ne Polanka nad Odrou Opava Polanka nad Odrou, řeka Odra nález dřevěné konstrukce v řečišti M. Zezula, Moravec ano Budišov nad Budišovkou Opava Budišov nad Budišovkou, kostel Nanebevzetí Panny Marie úpravy schodiště a opěrných zdí před kostelem F. Kolář ano Radkov u Vítkova Opava Radkov, Kostel venkovní drenáž kolem kostela F. Kolář ano Opava-Předměstí Opava Opava, nám. Republiky 3 a 4 stl. plyn, přípojky P. Malík ne Bruntál Bruntál Bruntál, propojení teplovodů CV Květná 2, CV ul. Květná 3 H. Teryngerová ne Horní Životice Bruntál Horní Životice vodovod H. Teryngerová ne Moravská Ostrava Ostrava Ostrava, silnice I/56, prodloužená Místecká stavba 2 a 3 M. Kiecoň ne Moravská Ostrava Ostrava Ostrava, Nová Karolina M. Kiecoň ne Jaktař Opava Opava, Jaktař, ul. Slavkovská RD T. Krasnokutská ne Štítina Opava Štítina, ul. Nádražní RD p. Honěk T. Krasnokutská ne Hlučín Opava Hlučín, ul. Dlouhoveská rekonstrukce ulice H. Teryngerová Ne Štěpánkovice Opava Štěpánkovice, Svoboda stavba M ÚPS, telekomunikační kabel pro 16 RD J. Hlas ne Vítkov Opava Vítkov, hřbitov obnova hřbitovní zdi, I. etapa H. Teryngerová ne Přívoz Ostrava Ostrava, Přívoz, ul. Slovenská SSÚD Ostrava DO PČR a HZS J. Hlas ne Komárov u Opavy Opava Opava Komárov, Ivax Pharmaceuticals výroba PLF J.Hlas ne Velké Hoštice Opava Velké Hoštice ul. Dvořákova stavba RD T. Krasnokutská ne Bruntál-Město Bruntál Bruntál Pod Uhlířským vrchem, nové městské pohřebiště HTÚ a IS M. Zezula ne Radvanice Ostrava Ostrava Radvanice, ul. Vrchlického rekonstrukce NTL M. Kiecoň ne Kateřinky u Opavy Opava Opava ul. Na bahně a Junácká rekonstrukce vodovodních řadů T. Krasnokutská ne Opavské předměstí Bruntál Krnov průmyslová zóna Červený dvůr hala firmy Erdrich Umformtechnik J. Hlas ano Býkov Bruntál Býkov kostel Panny Marie Karmelské dešťová kanalizace F. Kolář ano Oldřišov Opava Oldřišov výstavba RD manželé Formánkovi T. Krasnokutská ano Oldřišov Opava Oldřišov výstavba RD manželé Demelovi T. Krasnokutská ne Opava-Město Opava Opava městská tržnice odstranění staveb (archeologický dohled) M.Zezula, Kováčik ano Janov u Krnova Bruntál Janov kostel Nejsvětější Trojice kanalizace T. Krasnokutská ano Ostrava-Kunčice Ostrava Ostrava Kunčice, zámek čp. 1 sondážní výzkum před demolicí H. Teryngerová ano Opava-Město Opava Opava pivovar zjišťovací výzkum v místě záměru OSC Breda & Weinstein M. Zezula/Archaia Olomouc ano Uhlířov Opava Uhlířov výstavba kanalizace a ČOV T. Krasnokutská ne Stará Plesná Ostrava Ostrava Stará Plesná stavba hypermarketu Globus T. Krasnokutská ne Oldřišov Opava Oldřišov výstavba RD manželé Mrázkovi T. Krasnokutská ano Kylešovice Opava Opava ul. Na Pomezí rekonstrukce místní sítě P. Malík ne Oldřišov Opava Oldřišov výstavba RD p. Pluške T. Krasnokutská ne Sádek u Opavy Opava Sádek u Opavy výstavba RD pí Ďalovská J. Hlas ne Lhota u Opavy Opava Lhota u Opavy H. Teryngerová ne Oldřišov Opava Oldřišov výstavba RD manželé Kohůtovi P. Malík ano Oldřišov Opava Oldřišov výstavba RD p. Focha, pí Prejzová T. Krasnokutská ano Bruntál-Nisské předměstí Bruntál Bruntál kaple sv. Michala okapový chodník F. Kolář ano Hradec nad Moravicí Opava Hradec nad Moravicí zámek, Bílá věž vodovod a elektrický kabel P. Malík ano Opava-Město Opava Opava pivovar 2. etapa zjišťovací výzkum Breda & Weinstein M. Zezula, J. Hlas / Archaia ano Oldřišov Opava Oldřišov stavba RD manželé Macíkovi T. Krasnokutská ne Kateřinky u Opavy Opava Opava ul. U lučního mlýna rekonstrukce plynovodu T. Krasnokutská ne Jaktař Opava Opava řeka Opava PB hráz č. stavby 4612 M. Kiecoň ne Vítkov Opava Vítkov regenerace sídliště M. Kiecoň ne Jaktař Opava Opava Jaktař, ul. Stará silnice stavba RD T. Krasnokutská ne Rýžoviště Bruntál Rýžoviště potok Polička úpravy vodního koryta P. Malík ne Vítkov Opava Vítkov spojnice ulic Opavská a Selská M. Kiecoň ne Otice Opava Otice Rybníčky areál fy ZOiGO ano Komárov u Opavy Opava Opava Suché Lazce, COS SSZ křižovatky I/11 a III/4663 M. Kiecoň ne Budišov nad Budišovkou Opava Budišov nad Budišovkou ulice Partyzánská a ČSA rekonstrukce kanalizace F. Kolář ne Opava-Předměstí Opava Opava ulice B. Němcové rekonstrukce místní sítě J. Langr ne Slavkov u Opavy Opava Slavkov ulice Zahradní výstavba RD p. Pavelka T. Krasnokutská ne Kylešovice Opava Opava Kylešovice výstavba RD p. Kačena J. Hlas ne 17

18 KÚ obce Okres Název akce Vedoucí výzkumu ZAV Kylešovice Opava Opava Kylešovice optický kabel J. Langr ne Darkovice Opava Darkovice polní cesty J. Langr Lhota u Opavy Opava Háj ve Slezsku Lhota výstavba RD p. Vávra J. Langr ne Opava-Město Opava Opava ulice Hálkova stavba bytového domu F. Kolář ano POČTY ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ ZPRACOVANÝCH A ULOŽENÝCH V ÚOP V OSTRAVĚ Archeologické nálezy uložené v OA Počet jednotek Počet jednotek zaevidovaných v roce 2008 uložených v OA celkem Inventární čísla archeologických nálezů Celkem POČET NÁLEZOVÝCH A JINÝCH ZPRÁV ZPRACOVANÝCH V ROCE 2008 Typ Závěrečná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 17 Předběžná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 0 Celkem 17 Počet Konzervátorská zpráva (karta) 180 Celkem 180 ODBOR EVIDENCE, DOKUMENTACE A PRŮZKUMŮ STAV PAMÁTKOVÉHO FONDU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI K Okres Celkový NKP Movité KP MPR VPR MPZ VPZ OP Zpřístupněné Celkový Celkový počet r. č. objekty počet počet nemovitých KP movitých KP Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Celkem * 2 movité kulturní památky byly dle místa trvalého bydliště majitele převedeny do agendy NPÚ ÚOP v Ostravě z jiných regionálních ÚOP. ** 1 movitá kulturní památka (zvon) byla přemístěna a převedena z agendy NPÚ ÚOP v Praze do NPÚ ÚOP v Ostravě. ZMĚNY ZA ROK 2008 Okres Návrhy Návrhy Prohlášené Prohlášené Prohlášené Prohlášené Neprohlášené Zrušené nemovité KP movité KP nemovité KP nemovité KP movité KP movité KP návrhy památky (počet r. č.) (celkem) (počet r. č.) (celkem) Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Celkem

19 NOVĚ PROHLÁŠENÉ NEMOVITÉ PAMÁTKY okres Bruntál Bruntál, část obce Bruntál, nájemný obchodní a obytný dům čp. 104, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Opravné prohlášení nabylo právní moci dne Krnov, část obce Pod Bezručovým vrchem, fara čp. 27, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Krnov, část obce Pod Bezručovým vrchem, zvonice, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Krnov, část obce Pod Cvilínem, střední škola čp. 254, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Krnov, část obce Pod Cvilínem, areál vily čp. 165 s jejími částmi a pozemky (vila čp. 165, zahrada s oplocením), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Krnov, část obce Pod Cvilínem, schodiště s kaplí (doprohlášení části areálu bývalého poutního kostela Povýšení Svatého kříže a Panny Marie Sedmibolestné), r. č. ÚSKP / 8-38; prohlášení nabylo právní moci dne Krnov, část obce Krásné Loučky, hřbitovní kaple Panny Marie, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ludvíkov, soubor kostela Navštívení Panny Marie s jeho částmi (kostel Navštívení Panny Marie, hřbitov se souborem 33 litinových náhrobníků, ohradní zeď a márnice), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Rýžoviště, venkovský dům čp. 124, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Slezské Rudoltice, část obce Slezské Rudoltice, kostel sv. Kateřiny, r. č. ÚSKP 02803; prohlášení nabylo právní moci dne okres Frýdek Místek Bruzovice, hasičská zbrojnice čp. 41 s movitým vybavením (motorová hasičská stříkačka a ruční, koňmi tažená hasičská stříkačka), dosud nepřiděleno r. č. ÚSKP; prohlášení nabylo právní moci dne Třinec, část obce Staré Město, úřednický obytný dům čp. 509 Třineckých železáren, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne okres Karviná Bohumín, část obce Nový Bohumín, architektonický komplex radnice čp. 158, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Bohumín, část obce Nový Bohumín, kostel Slezské církve evangelické, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Bohumín, část obce Nový Bohumín, kaple Panny Marie, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Bohumín, část obce Skřečoň, areál kostela Panny Marie Sedmibolestné s jeho částmi a pozemky (kostel Panny Marie Sedmibolestné, kaple), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne okres Nový Jičín Odry, část obce Odry, hotel Max čp. 22, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Příbor, část obce Příbor, sýpka čp. 764, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Suchdol nad Odrou, část obce Suchdol nad Odrou, pozemky evangelického kostela parc. č. 1180, 1184/1 a 1184/2, k. ú. Suchdol nad Odrou (doprohlášení), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne okres Opava Hlučín, část obce Hlučín, fara čp. 284, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Hlučín, část obce Hlučín, rodinný dům čp. 587, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Hlučín, část obce Hlučín, městský dům čp. 174, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Opava, část obce Město, areál dvojdomu čp. 181 a 182 s jeho částmi a pozemky (dům čp. 181 a 182, oplocení a zahrada u domů čp. 181 a 182), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Píšť, fara čp. 151 s příslušenstvím (kachlová kamna), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Šilheřovice, vila čp. 6 s jinou zemědělskou stavbou kůlnou (doprohlášení části zámeckého areálu), r. č. ÚSKP /8 1490; prohlášení nabylo právní moci dne

20 Radkov, soubor hospodářských budov zámku (skleník, bývalá konírna s jízdárnou, ohradní zeď), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne v prohlášení chyby, žádáno o opravu. Vítkov, část obce Lhotka, kaple Povýšení Svatého Kříže, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne okres Ostrava Ostrava, část obce Krásné Pole, kaplička, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Moravská Ostrava, soubor tří budov, tzv. Dům odborových služeb (kancelářská budova čp. 1742, obytný dům čp. 593, obytný dům čp. 887), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Moravská Ostrava, soubor kancelářské budovy bývalého Generálního ředitelství Severní dráhy Ferdinandovy a sochy horníka (kancelářská budova čp. 2020, socha horníka), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Moravská Ostrava, obytný dům čp. 422, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Opravné usnesení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Moravská Ostrava, soubor kancelářského a obytného domu čp a garáže (kancelářský a obytný dům čp. 1944, garáž), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Moravská Ostrava, městský dům čp. 1230, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Moravská Ostrava, doprohlášení částí areálu dolu Hlubina budova ventilátoru č. 1, budova ventilátoru č. 2, budova výdušné jámy, ředitelská vila, správní budova (závodní škola práce) čp. 1708, stolárna, r. č. ÚSKP 10363/8-3520; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Nová Ves, soubor vodárny s jejími částmi (správní budova čp. 87, strojovna, dílny, trafostanice, obytný dům čp. 151, odkyselovací stanice tzv. Babylon ), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, soubor obytných domů zvaných OBLOUK (č. o. 1, čp. 511, č. o. 2 až č. o. 11, čp. 501, č. o. 12, čp. 500), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 24, 26, 28 / čp. 552, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 42 / čp. 593, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 75 / čp. 567, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 78 / čp. 705, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 87, 89, 91, 93, 95 / čp. 557, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský průjezdní dům č. o. 90 / čp. 699, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský průjezdní dům č. o. 92 / čp. 698, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 97 / čp. 583, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 98 / čp. 695, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 100 / čp. 687, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, městský dům č. o. 115 / čp. 592, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Poruba, Wichterlovo gymnázium čp. 669, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Proskovice, kaple, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Proskovice, kaple, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Svinov, soubor věcí obytné kolonie tažíren trub (obytný dům čp. 118, obytný dům čp. 123, obytný dům čp. 138, obytný dům čp. 155, vila čp. 117, obytný dům čp. 115), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Svinov, soubor věcí lihovaru (lihovar hlavní výrobní objekt, sklad, kanceláře, zámečnické dílny, kotelna a komín, obytný dům čp. 172), r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Třebovice, socha sv. Jana Nepomuckého, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne Ostrava, část obce Vítkovice, úřednická vila čp. 153, r. č. ÚSKP ; prohlášení nabylo právní moci dne

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbor operačního řízení Pracoviště technického zabezpečení a statistiky Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ

Více

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ 1. Slávia Orlová - Lutyně SO-ÚZM tráva (UT) 2. Šenov SO- ÚZM tráva 3. Dětmarovice SO-ÚZM tráva 4. Frenštát NE-ÚZM tráva (tráva) 5. Bohumín NE-ÚZM tráva 6. Krnov NE-ÚZM tráva (UT) 7.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa památkových objektů 30 5 Věda a výzkum 34 6 Publikační a přednášková činnost 40

Více

Projekty doporučené k financování

Projekty doporučené k financování Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Projekty doporučené k financování z 3. kola výzvy pro oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova Regionálního operačního programu regionu

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

A U T O R S K É D Í L O

A U T O R S K É D Í L O A U T O R S K É D Í L O Michael Kocych Architects Ing. arch. Michael Kocych nezávislý architekt člen České komory architektů ČKA 03 162 Farní 15 738 01 Frýdek-Místek atelier@kocych.cz www.michaelkocych.cz

Více

A U T O R S K É D Í L O

A U T O R S K É D Í L O A U T O R S K É D Í L O Michael Kocych Architects Ing. arch. Michael Kocych nezávislý architekt člen České komory architektů ČKA 03 162 Farní 15 738 01 Frýdek-Místek atelier@kocych.cz www.michaelkocych.cz

Více

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects Farní 15 738 01 Frýdek-Místek atelier@kocych.cz www.michaelkocych.cz tel. 595 171 700, 777 240 973 RODINNÉ DOMY: > RODINNÝ DŮM, HORNÍ LHOTA U OSTRAVY 02, PASIVNÍ

Více

KP mužů. Pozn.: Červeně zvýrazněné kluby sestupují. Rk. Družstvo Záp Skóre Body. 1 Pustá Polom :32 66

KP mužů. Pozn.: Červeně zvýrazněné kluby sestupují. Rk. Družstvo Záp Skóre Body. 1 Pustá Polom :32 66 KP mužů 1 Pustá Polom 30 20 6 4 67:32 66 2 Dětmarovice 30 18 5 7 59:31 59 3 Slavia Orlová 30 17 6 7 51:31 57 4 Bohumín 30 13 8 9 64:43 47 5 Heřmanice 30 13 7 10 56:50 46 6 Markvartovice 30 13 4 13 57:60

Více

Kvantitativní bilance povodněmi ohrožených ploch podle správních obvodů obcí

Kvantitativní bilance povodněmi ohrožených ploch podle správních obvodů obcí Kvantitativní bilance povodněmi ohrožených ploch podle správních obvodů obcí Zasažená plocha ů (budov) [m 2 ] Bělá 0,000-30,700 94 523917 Bělá pod Pradědem 5 399 4 744 112 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569356

Více

Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 12/627 - Příloha č. 1 Počet stran přílohy: 16 Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní Katastrální 1) Zřízení

Více

Usnesení č. 68/ Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 9 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

Usnesení č. 68/ Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 9 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Usnesení č. 68/2455 - Příloha č. 1 Strana 1 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Rozsah budoucího věcného břemene je určen na základě projektové dokumentace stavby vedení a bude

Více

Usnesení č. 10/550 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

Usnesení č. 10/550 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Usnesení č. 10/550 - Příloha č. 1 Strana 1 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Rozsah budoucího věcného břemene je určen na základě projektové dokumentace stavby vedení a bude

Více

Seznam jednotek podle jejich zásahů

Seznam jednotek podle jejich zásahů Období od : 1.1.2006 do: 31.12.2006 712304 - JSDHO Moravský Beroun 4 0 0 0 712600 - HZSP ČD Olomouc 18 0 0 0 811010 - stanice Bruntál 674 286 0 0 811011 - stanice Krnov 604 208 0 0 811012 - stanice Rýmařov

Více

Borová Břidličná ŘKF Borová-Malenovice ŘKF Břidličná Obnova varhan v kostele sv. Ignáce na Borové Obnova opěrné zdi u kostela v Břidličné Česká Ves ŘKF Česká Ves Adaptace fary v České Vsi Domaslavice ŘKF

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Obsah: Frýdecko. Místecko

Obsah: Frýdecko. Místecko Obsah: Frýdecko Frýdek - Bazilika minor Navštívení Panny Marie (dřevěná kapie Panny Marie zanikla krátce po roce 1740) - strana 27 Lískovec - filiální kostel sv. Šimona a Judy (dřevěný kostel zanikl v

Více

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Prachatice

Více

Usnesení č. 116/ Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 12 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

Usnesení č. 116/ Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 12 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Usnesení č. 116/4104 - Příloha č. 1 Strana 1 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Rozsah budoucího věcného břemene je určen na základě projektové dokumentace stavby vedení a bude

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

MINISTERSTVO KULTURY PAMÁTKOVÁ INSPEKCE Maltézské nám. 471/1, Praha 1 Praha Čj.: MK 40869/2011 PI Výtisk č.

MINISTERSTVO KULTURY PAMÁTKOVÁ INSPEKCE Maltézské nám. 471/1, Praha 1 Praha Čj.: MK 40869/2011 PI Výtisk č. +NLDSY1145DPS+ MINISTERSTVO KULTURY PAMÁTKOVÁ INSPEKCE Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 Praha 29. 7. 2011 Čj.: MK 40869/2011 PI Výtisk č. 1 Počet stran: 9 PROTOKOL o výsledku kontroly výkonu státní

Více

Usnesení č. 81/ Příloha č. 3 Počet stran přílohy: 7. Strana 1

Usnesení č. 81/ Příloha č. 3 Počet stran přílohy: 7. Strana 1 Strana 1 Poskytnutí a přidělení neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program "Hustota a Specifika" na rok 2011 1 45234604 Základní

Více

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Křesťanské sakrální památky Muzea, galerie 1 2 45 1 35 Jiné atraktivity cestovního ruchu 1 20 Turistická informační centra 3 45 Úhrn 205 I Urbanizovaný prostor

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OKRES BRUNTÁL. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OKRES BRUNTÁL. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES BRUNTÁL 1. Andělská Hora Mě 1 590 362 Bruntál Bruntál Bruntál Světlá Hora Bruntál 2. Bílčice 2 433 247 Bruntál Bruntál Bruntál Dvorce Bruntál 3. Bohušov 2 070 381 Krnov Osoblaha Krnov Osoblaha Osoblaha

Více

Usnesení č. 110/3942 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

Usnesení č. 110/3942 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Usnesení č. 110/3942 Příloha č. 1 Strana 1 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Rozsah budoucího věcného břemene je určen na základě projektové dokumentace stavby vedení a bude

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

Usnesení č. 56/4387 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 21. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 56/4387 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 21. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 56/4387 Příloha č. 1 Strana 1 Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní 1) Zřízení budoucího věcného břemene

Více

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 na členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK Statutární město Opava ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

SR 2016/2017 PŘEBOR MUŽI

SR 2016/2017 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. Malé Hoštice NE ÚZM tráva 2. Litultovice NE ÚZM tráva 3. Kobeřice B SO ÚZM tráva 4. Hlavnice SO ÚZM tráva 5. Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva B 6. Bělá NE 15:00 tráva 7. Pustá Polom B SO ÚZM

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 22. prosince /ENV/15 Ing. Jančí

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 22. prosince /ENV/15 Ing. Jančí ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 na pojištění členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016 Souhrnná zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro správní území ORP za rok 2016 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2016 program Podpora

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

Nabídka nemovitostí k prodeji k 15.12.2015

Nabídka nemovitostí k prodeji k 15.12.2015 Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci IČ 13642090 Okres Obec k.ú LV Číslo parcely výměra druh využití spolu vlast nický Benešov Soutice Soutice 402 395/19 25 ostatní plocha ostatní komunikace

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 6. Domy a byty Sčítání lidu domů a bytů umožňuje v desetiletých cyklech generální inventarizaci počtu a stavu objektů souvisejících s bydlením, které se nacházejí na příslušném území. Při sčítání v roce

Více

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce Strana 1 Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč Příspěvek příspěvkovým organizacím v odvětví školství 28 579,0 1 47813075 Slezské gymnázium,

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Příloha č. ) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Poř. Obec II.st. s pověř. Forma poskytované sociální služby četnost celkem číslo obec. úřadem, rezidenční služby terénní služby intervenční

Více

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ 1. Slávia Orlová červenobílá červenobílá - červenobílá 2. Šenov bílá bílá - bílá 3. Dětmarovice bílá modrá - bílomodrá 4. Frenštát bílá bílá - bílá 5. Bohumín žlutá modrá - žlutá 6.

Více

Zvýšení neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízených obcemi s účelovým určením na projekt HODINA pro rok 2005

Zvýšení neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízených obcemi s účelovým určením na projekt HODINA pro rok 2005 Strana 1 Zvýšení neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízených obcemi s účelovým určením na projekt HODINA pro rok 2005 v Kč 1 00848298 Základní škola Bílovec, Komenského

Více

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY Příloha 1 usnesení 216/5/ZK I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České Budějovice 1. Město Nové Hrady Buquoyská rezidence v Nových Hradech obnova

Více

Brownfields v Moravskoslezském kraji

Brownfields v Moravskoslezském kraji Brownfields v Moravskoslezském kraji Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava, 22. 10. 2015 Jiří Piskorz Agentura pro regionální rozvoj Založena v roce 1993 Stoprocentní vlastník Moravskoslezský kraj

Více

skoslezského ystém Moravs Ústí nad Labem 2011 ý dopravní sy Integrovaný Koordinátor ODIS s.r.o.

skoslezského ystém Moravs Ústí nad Labem 2011 ý dopravní sy Integrovaný Koordinátor ODIS s.r.o. kraje ODIS skoslezského ystém Moravs ý dopravní sy Integrovaný Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS ODIS a železnice Ústí nad Labem 21. 9. 2011 Koordinátor ODIS s.r.o. Železniční doprava

Více

Stavebnû Historické PrÛzkumy

Stavebnû Historické PrÛzkumy stavebnû historické prûzkumy Stavebnû Historické PrÛzkumy Stavebnû historické prûzkumy z archivu Památkového ústavu v Ostravû Přehled v ostravském ústavu archivovaných stavebně historických průzkumů dokládá

Více

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. TJ Hradec n/m NE 15:00 tráva 2. TJ Sokol Kobeřice B SO ÚZM tráva 3. TJ Suché Lazce SO ÚZM tráva 4. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 5. TJ Sokol Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva 6. TJ Papírny

Více

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy)

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy) Dotaz: Žádáme o vyčíslení investic provedených a financovaných Městem Kopřivnice v místních částech Mniší a také Vlčovice (každou zvlášť). Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech

Více

Tab. P1 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická)

Tab. P1 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická) Tab. P1 bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická) s r. - bytů z bytů v r. Albrechtičky 684 680 289 248 2,74 2,56 634,1 45,9 15 9 24-13 0,6-8 -3 21 260 Bílov 575 565 213 183

Více

celkem bodové na Žadatel (obec, hodnocení kritérium I.1, I.2 a I.3 I.2

celkem bodové na Žadatel (obec, hodnocení kritérium I.1, I.2 a I.3 I.2 Strana 1 Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací - náhradníci - dotační titul 1 Pořadí Pořadí Podíl Podíl žadatele Podíl dotace Pořadí dle Celkové Pořadové celkem bodové žadatele na na na Žadatel

Více

Usnesení č. 63/ Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 11. Strana 1

Usnesení č. 63/ Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 11. Strana 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na projekt HODINA pro rok 2006 v Kč 1 00848191 Základní škola Odry, Komenského 6,

Více

Výpis událostí HZS MSK za

Výpis událostí HZS MSK za Výpis událostí HZS MSK za 10. 1. 2010 Datum a čas ohlášení Typ události Podtyp Okres Obec Část obce Ulice Číslo orientační Číslo popisné Škoda (v tis.) Počet usmrcených Počet zraněných 2010-01-10 23:58:25

Více

ZPŮSOB POČÍTÁNÍ ZÁSAHŮ JEDNOTKÁM

ZPŮSOB POČÍTÁNÍ ZÁSAHŮ JEDNOTKÁM Martin Adamec Zásahem nazýváme činnost jednotky a složky IZS u události včetně prověřovacího cvičení nezávisle na tom, zda je za ni požadována finanční náhrada nebo ne. V rámci statistických ročenek se

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ostravě. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ostravě. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ostravě výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 4 Správa památkových objektů

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky:

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky: 50 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. února 2010 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 1 Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky (1) Za národní kulturní

Více

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI PŘEBOR MUŢI 1. FC MSA Dolní Benešov B NE ÚZM Zábřeh tráva 2. TJ Sokol Litultovice NE ÚZM tráva 3. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 4. TJ Sokol Slavkov B SO ÚZM tráva 5. TJ Sokol Sluţovice NE ÚZM tráva

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

Tabulky všech soutěží v rámci OFS Opava po podzimní části SR

Tabulky všech soutěží v rámci OFS Opava po podzimní části SR FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Tabulky všech soutěží v rámci OFS Opava po podzimní části SR 2014-2015 A1A Přebor muži 1. Budišov n/b 13 8 2 3

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů v Moravskoslezském kraji. Ing. Taťána Pokorná Ředitelka zákaznického oddělení

VII. Setkání starostů a místostarostů v Moravskoslezském kraji. Ing. Taťána Pokorná Ředitelka zákaznického oddělení VII. Setkání starostů a místostarostů v Moravskoslezském kraji Ing. Taťána Pokorná Ředitelka zákaznického oddělení STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný

Více

Usnesení č. 26/1088 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

Usnesení č. 26/1088 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Usnesení č. 26/1088 - Příloha č. 1 Strana 1 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Rozsah budoucího věcného břemene je určen na základě projektové dokumentace stavby vedení a bude

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Seznam grantových projektů schválených k financování a zařazených do zásobníku projektů - oblast pod

Seznam grantových projektů schválených k financování a zařazených do zásobníku projektů - oblast pod Počet stran přílohy: 4 Strana 1 Seznam grantových projektů schválených k financování a zařazených do zásobníku projektů - oblast pod Číslo kola výzvy: 2 Název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.24,

Více

Telefonní seznam volebních místností ve Volebním obvodu č. 64 Sídlo: Bruntál

Telefonní seznam volebních místností ve Volebním obvodu č. 64 Sídlo: Bruntál Telefonní seznam volebních místností ve Volebním obvodu č. 6 Sídlo: Bruntál obec s poveřeným obecním úřadem Město Albrechtice obec Město Albrechtice Město Albrechtice Město Albrechtice Město Albrechtice

Více

Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC

Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025 Plán oprav a investic pro daný rok je jednoletý koncepční dokument, který

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

Usnesení č. 69/5663 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 12. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 69/5663 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 12. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 69/5663 Příloha č. 1 Strana 1 Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní 1) Zřízení budoucího věcného břemene

Více

Usnesení č. 85/5269 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 18. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 85/5269 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 18. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 85/5269 Příloha č. 1 Strana 1 Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál 1) Zřízení budoucího věcného břemene BR/40/d/2011/JJ III/44512

Více

VI. Setkání starostů a místostarostů v Moravskoslezském kraji. Ing. Roman Tvrzník generální ředitel

VI. Setkání starostů a místostarostů v Moravskoslezském kraji. Ing. Roman Tvrzník generální ředitel VI. Setkání starostů a místostarostů v Moravskoslezském kraji Ing. Roman Tvrzník generální ředitel STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný výrobci ARDO

Více

Usnesení č. 155/5487 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 18 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

Usnesení č. 155/5487 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 18 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Usnesení č. 155/5487 Příloha č. 1 Strana 1 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Rozsah budoucího věcného břemene je určen na základě projektové dokumentace stavby vedení a bude

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004 Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na žáka

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Krajská síť sociálních služeb v kontextu transformace

Krajská síť sociálních služeb v kontextu transformace Krajská síť sociálních služeb v kontextu transformace Úvodní konference k projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 12. 10. 2011 Klimkovice Výchozí stav ústavní

Více

Usnesení č. 97/ Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 7. Strana 1

Usnesení č. 97/ Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 7. Strana 1 Strana 1 Zvýšení poskytnutých neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle 160 zákona č. 561/2004 Sb. (tzv.

Více

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Obchodní akademie Karviná, s.r.o. Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Obchodní akademie Karviná, s.r.o. Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková Název školy Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Všeobecné

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Profily monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu

Profily monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu Profily monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu za rok Obec s rozšířenou 20124000 613007 Bystrý povrchových vod 318 000 Moravskoslezský -473534-473534 20249000 613001 Kotelný,

Více

V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA

V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA 1 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 21 5 Věda a výzkum 28 6 Publikační a přednášková činnost

Více

C2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

C2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 500 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 500

Více

Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007

Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007 Strana 1 Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007 poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma adresa název

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Evropská akademie pro demokracii Nadace Hannse Seidela Odborný seminář

Více

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2015 Územní odborné pracoviště v Plzni Kontakt Prešovská 7, 306 37 Plzeň tel.: 377 360 911 sekretariat.plzen@npu.cz, www.npu.cz/uop-plzen Vedoucí pracovníci Ing.

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 4. prosince /ENV/15 Ing. Jančí

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 4. prosince /ENV/15 Ing. Jančí ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Usnesení č. 62/3692 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 5. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 62/3692 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 5. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 62/3692 - Příloha č. 2 Strana 1 Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje BR/29/e/2010/Ha III/4422 1878 Svobodné Heřmanice

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Seznam grantových projektů schválených k realizaci

Seznam grantových projektů schválených k realizaci Seznam grantových projektů schválených k realizaci Číslo kola výzvy: Název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): 1 CZ.1.07/1.1.24, Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Moravskoslezský

Více

Usnesení č. 63/5011 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 8. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 63/5011 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 8. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 63/5011 Příloha č. 2 Strana 1 Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní BR/6/e/2015/JJ III/4571 4 2720/1 Třemešná 1x

Více

Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje. Katastrální území. nad Moravicí

Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje. Katastrální území. nad Moravicí Strana 1 Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál 1) Zřízení věcného břemene BR/10/e/2013/Ha II/452 2493/4 Leskovec uložení do pom. 2 100 200 2663/19 nad

Více