Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola Ostrava Gajdošova 9, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Zpracovala: Jarmila Rybanská Schválena školskou radou dne: Za školskou radu: 1

2 1. Charakteristika školy Název školy, sídlo, právní forma, IČO: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace organizace s právní subjektivitou IČO: Zřizovatel školy: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Statutární zástupce: Ing. Miroslav Svozil, starosta Statutární zástupce školy: Jarmila Rybanská Gen.Píky 3038/1a Ostrava Škola zahrnuje I. a II. stupeň, školní družinu. Datum zařazení do sítě škol: Cílová kapacita. 420 Současný stav: 182 Tabulka vzdělávacích programů: Ročník Vzděl. RVP RVP ZŠ ZŠ ZŠ RVP RVP ZŠ ZŠ program ZV ZV ZV ZV , 9.ročník : vzdělávací program Základní škola č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav 1.,2., 6.7. ročník: vzdělávací program RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / Od pramínku poznání k pramenům vědomostí 2

3 Statistické údaje: Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1 učitele 2006/ / / / / / / / ,5 22,2 13,66 12,30 2. Výsledky výchovy a vzdělávání, prospěch Ročník Počet žáků Prospělo výborně a s vyznamenáním Prospěl Neprospělo Neklasifikováno 2006/ / / / / / / / / / I.stup II.stup Celkem: Snížený stupeň z chování Stupeň Šk. rok 2006/07 Šk. rok 2007/08 z chování počet procento počet Procento ,8 15 8, ,48 9 4,94 3

4 Celkový počet omluvených a neomluvených hodin Školní rok 2006/2007 Školní rok 2007/2008 počet žáků počet hodin průměr za počet žáků počet hodin oml./neoml. školu oml./neoml , , průměr za školu 45,52 1,93 Zápis do 1. tříd: Počet zapsaných žáků: 12 Počet odkladů do odklady ze všech zapsaných žáků ZPŽ: Počet ZPŽ: 0 Počet ZPŽ /individuální výuka, počet hodin/: 0 Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0 Učební plán žáka 1., 6. ročník RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / Od pramínku poznání, k pramenům vědomostí 2., 3.,4.,5.,7.,8.,9. - Základní škola: č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav Praktické činnosti: --- Nepovinné předměty: --- Disponibilní hodiny: - v ročníku byly odučeny tyto předměty: Výtvarná tvorba, Keramika, Ekologie, Informatika, Historie vlasti, Klub německého jazyka, Klub anglického jazyka Aprobovanost výuky: Ve škole pracovalo 15 pedagogů. Aprobovanost nebyla splněna na II.st.v těchto předmětech: RV, AJ, D,TV. Na I. stupni pracovaly dvě vychovatelky, z nichž 1 splňovala aprobaci pro výuku anglického jazyka na I. stupni, druhá vyučovala TV. 4

5 3. Údaje o výsledcích inspekce ČŠI Byla provedena kontrola v oblasti pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění ( OSSZ) a kontrola KHS. 4. Údaje o pracovnících školy Příjmení,jméno titul Kvalifikace aprobace Délka praxe Gregorčíková Alice PF Ostrava Čj Vv 37 PhDr. FF UK Praha Dějiny umění Rybanská Jarmila PF Ostrava 1.stupeň - Tv 35 Báborová Lenka PF Ostrava 1.stupeň - Hv 11 Reichlová Marie PF OU Čj - Hv 19 Neubertová Alžběta OU Ostrava Čj - Hv 1 Dvořáková Jana PF OU M-Bi. 11 Šťastná Pavlína PŘF UP Olomouc Bi. - Z 1 Slavíková Veronika OU Ostrava studující CH - VT 1 Bc. Bumbová Jana JU České Budějovice Nj - Rj 1 Kohút Petr PF OU, PČ - Vv 4 studium vých.poradenství VP Sněhotová Kateřina PF OU 1.stupeň 3 PaedDr. Schenková UP Olomouc 1.stupeň 46 Věra Vysocká Alena UP Olomouc M - F 37 Galajdová Zdeňka SPed.Š Vychovatelství 27 Aj I. st vychovatelství 26 Křížková Yveta SPed.Š Lišková Gabriela SPed.S yychovatelství 7 5

6 Údaje o nepedagogických pracovnících Příjmení, jméno Hollmann Pavel Piskořová Iveta Doubravová Jiřina Balcarová Hana Pracovní zařazení školník, domovník uklízečka uklízečka ekonom Absolventi, kteří nastoupili na školu 2006/ /08 počet aprobace počet aprobace 3 I.st., Bio-Geo, Ch-Př. 4 II.st,Bio-Z, Ch-VT,Nj,Hv-Vv Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli 2006/ /08 nastoupili 3 7 odešli na školu mimo na školu mimo Počet pracovníků v důchodovém věku, důchodců a nekvalifikovaných pracovníků Pedag. Nepedag. Pedag. Nepedag. 2006/ /08 Důchodový věk 0 3 Důchodci 1 2 Nekvalifikovaní 1 1 6

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků Název kurzu Počet zúčastněných Ředitelské paragrafy 1 Angličtina pro I.stupeň 1 Seminář Fraus - fyzika 1 Matematika na I.stupni 1 Workshop pro koordinátory ŠVP 1 Čteme dětem 20 minut 1 Praktické postupy PP 1 Přírodověda na ZŠ 1 Přírodopis aktivně a interaktivně 1 Seminář PPP 2 Klima školy 1 Interaktivní učebnice Aj 1 Matematika na I.st. 2 Minimalizace šikany 1 Prezentace učebnic matematiky - Fraus 2 Školení k provozování interaktivní tabule 15 Školení BOZP Další údaje o škole Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Reedukace 1 hodiny 8 žáků I. i II. stupně Žáci s LMD, ADHD 15 žáků I. i II. stupně Výchovné poradenství Výchovné komise řešily kázeňské přestupky, nedostatečný prospěch a špatnou pracovní morálku žáků, neomluvenou absenci a absenci bez opodstatnění omluvenou rodiči, ničení majetku a problémy velmi obtížně zvladatelných žáků. Se žáky pracoval VP individuálně, formou dotazníků, anket, besed, pořádáním společných akcí, sportovních a jiných mimoškolních aktivit, kde se věnoval i žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. 7

8 Výchovný poradce po celý školní rok velmi úzce spolupracoval s vedením školy, odborem sociálním, Polici ČR a Městskou policií, IPS ÚP. Žáci se zúčastnili těchto akcí: Drogy a co dál, Kriminalita mládeže, Láska ano, děti ještě ne, Alkoholismus,Nebezpečí sekt, projekt Týden slušného chování. Metodik prevence sociálně patologických jevů Preventivní strategie navazuje na Minimální preventivní program z předcházejícího školního roku. Žáci byli zapojeni do třídních projektů, které v rámci prevence realizovali příslušní vyučující. MPSPJ spolupracoval s pracovníky PPP, okresním a krajským metodikem prevence SPJ, Policií ČR a MP, Centrem primární prevence Renarkon, odborem sociálně právní ochrany a Magistrátem města Ostravy oddělením správních činností. Účelové dotace Škole bylo poskytnuto 5 účelových dotací z rozpočtu SMO na tyto akce: Malujeme s umělcem, pořádané na veřejném prostranství Jiráskova náměstí Zpíváme s Gajdošíkem soutěž pro ZŠ školy Pohádky dětí dětem - soutěž pro ZŠ Galerie Na chodbě - realizace výstav Projekt: Správce hřiště Dále byly poskytnuty dotace Městského obvodu Moravská Ostravy a Přívoz na projekty: Sportovní hry, Dílna malých výtvarníků, Praha střed Evropy, Poznáváme naše město Celkem bylo poskytnuto ,- Kč Evaluace Žáci byli zapojeni do testů úrovně znalostí CERMAT a SCIO. Vykazovali lehce nadprůměrné výsledky. V rámci získávání zkušeností s evaluací školy se zúčastnily 3 osoby školení evaluace vzdělávání a evaluace školy. Pro zjištění kvality výuky a vztahů mezi rodiči a zaměstnanci školy jsme vytvořili vlastní evaluační dotazníky. K získání informací o potřebách rodičů budoucích prvňáčků jsme spolupracovali s mateřskými školami v okolí školy. Byly rovněž vytvořeny evaluační dotazníky. Žáci si v průběhu školního roku zpracovávali vlastní portfolia. Projekty Londýn ověř své znalosti z Aj Vstupte, prosím - poznávání států Evropské unie Týden slušného chování Den zdraví Po stopách historie naší školy a naší obce Praha poznej své hlavní město Osvětim projet k 60. výročí osvobození koncentračního tábora V průběhu roku byly uskutečněny další dílčí projekty v jednotlivých předmětech. 8

9 Soutěže a akce pořádané naší školou a) i pro ostatní školy na úrovni města Ostravy a MSK i pro veřejnost Anglický desetiboj 11. ročník soutěže v anglickém jazyce městské kolo Anglický slavík 12.ročník soutěže ve zpěvu anglických písní školní a městské kolo Zpívání s Gajdošíkem 9. ročník soutěže ve zpěvu lidových i umělých písní - školní a městské kolo Pohádky dětí dětem 10. ročník literární a výtvarné soutěže školní i městské kolo Malujeme s umělcem 3. ročník výtvarné akce pro žáky škol MSK Pravidelné dvouměsíční výstavy profesionálních umělců v Galerii Na chodbě Aktivity v rámci Dětské výtvarné Galerie Gajdošova na onkologickém oddělení Městské nemocnice Ostrava, Fifejdy, vybavení chodeb kresbami žáků v Domě s pečovatelskou službou na Gajdošově ul. b) pro žáky naší školy Mezitřídní soutěže 3 x ročně soutěž ve sběru papíru Dopravní soutěž Olympiády v Čj, M Přírodovědný kokan Jarní a podzimní jarmark Sportovní atletika, přehazovaná, vybíjená, florbal, minikopaná, futsal. Bowlingový turnaj žáci proti učitelům Projektové dny Přehled zájmových kroužků Literární, Žurnalistický, Dramatický, Kroužek dovedných rukou, Jazykový anglický, Sportovní, Turisticko cyklistický, Informatika, Příprava na přijímací pohovory. Účast v soutěžích a olympiádách Olympiáda v ČJ a matematice Soutěže: ZOO ekologická, sportovní, výtvarné (téma Nádraží ), literární Pohádky dětí dětem, Almanach poezie, hudební Zpíváme s Gajdošíkem, jazykové, dopravní Tour de Landek, Žákovský triatlon, Minikopaná, Florbal, Lehká atletika obvodní a krajské kolo, Dálnice jede( závod na kolečkových bruslích), minikopaná, fotbal, soutěž v anglickém jazyce, Ekologická olympiáda základních škol. Další akce Dopravní soutěž na dopravním hřišti OV Gebauerova Mikulášská besídka v ZOO Tour de Landek cyklistický závod Cvičení v přírodě - Visalaje - I.a II.,III.tř. 9

10 Plavecký výcvik pro II.a III.tř. Lyžařský kurz Lehká atletika TELEPACE Velikonoční řemesla Škola v přírodě Ostravice ( I.,II.,III.tř. výběr) Branný den Bruslení pro žáky Drakiáda Den dětí Hudební akce pořádané naší školou Hudebně dramatické vystoupení ke Dni matek Adventní koncert knihovna MěOb.Ostrava - Vítkovice Vystoupení pěveckého sboru: pro MŠ Hornická, Jizdárna, GNch při ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, Výchovné akce, vzdělávací programy Beseda s Městskou policií Ostrava Volba povolání Úřad práce, výstava žák, učeň, středoškolák Černá louka Den bez aut Den zdraví Výstava Orbis oictus důl Michal O. -MIchálkovice Výchovné programy: nebezpečí sekt, Alkoholismus Besip Tour 2007 Programy KZ Jízdárna Den Země, OV Poruba, Slezskoostravský hrad, Landek Malování v plenéru ZOO Programy Telepace Pořady - Hvězdárna a planetárium Ostrava Poruba Pořady GVU Ostrava Poruba: Tvůrčí dílna s malířem Programy obvodních knihoven: Ostrava, Mariánské Hory, Vítkovice, Fifejdy Výchovné koncerty Dům kultury, Ostrava Divadelné představení Dům kultury Ostrava, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo Loutek, Aréna, ND MS-A. Dvořáka, J. Myrona Pořady Domu knihy Librex Pořady Kinokavárny Kouzelnický den pro MŠ Exkurze Dětský ranč Hlučín Knihovna Ostrava, Mariánské Hory, GVU DU, Ostrava poznávání děl umělců Hlučín muzeum 10

11 Tiskárna Schenk ZOO ekologický pořad Záchranná stanice - Bartošovice Národní kul.památka - Vítkovice Štramberk - historie Podhradí Hornické muzeum Landek Ostravice lanové centrum OZO likvidace odpadů Poustevny Cyril a Metoděj Exkurze v týdnu dle výběru třídních učitelů D/ Spolupráce s dalšími subjekty Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Magistrát města Ostravy, odbor školství, odbor finanční Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Úřad práce besedy pro žáky 8. a 9. tříd - zajišťování zaměstnanců Policie ČR, Městská policie besedy se žáky Janáčkova konzervatoř hudební a literární vystoupení u příležitosti zahájení výstav v Galerii Na chodbě při ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, p.o. Knihovna MO, obvodní subjekty Městská nemocnice Ostrava, Fifejdy Městské kulturní středisko MSK KVIC Středisko volného času, OV Ostrčilova Ostravští a mimoostravští umělci výstavy děl v Galerii Na chodbě, akce pro žáky a veřejnost VC Chagall Salesiánské středisko mládeže, Středisko volného času Ostrava E/ Informace o vycházejících žácích Na víceletá gymnázia si podali přihlášku 2 žáci z 5. ročníku. Ve školním roce 2007/2008 ukončilo povinnou školní docházku 30 žáků: z toho z deváté třídy 30 žáků IX. třída: gymnázium 4 žáků zájmů a schopností. 4-letý studijní obor s maturitou 14 žáků 3- letý obor SOU 10 žáků 2- letý obor SOU 2 žáci 11

12 z páté třídy ze sedmé třídy 1 žák 1 žák 6. Zhodnocení a závěr Na škole se pracuje v 9 třídách se 182 žáky. Na 1.stupni 5 tříd, 4 třídy na 2.stupni. Ve školním roce 2007/2008 se žáci učili podle vzdělávacího programu Základní škola: č.j /96-2 (II., III.,IV.,V.,VII.,VIII.,IX.tř.) a RVP ZV: č.j / , Ve znění úpravy č.j / Od pramínku poznání, k pramenům vědomostí. Od 4. třídy jsou žákům nabídnuty 2 jazyky Aj, Nj, bohužel o Nj již není mezi rodiči zájem, a tak se učí Aj od 1.třídy. K výuce slouží odborné učebny - výtvarné a hudební výchovy, počítačová učebna, poloodborná učebna PC vybavená PC a dataprojektorem, multifunkční učebna vybavená interaktivní tabuli ( jsou využívány poč. programy Fraus, zvláště pro žáky 6.třídy), dále učebna dílen. Přestože již nemáme rozšířenou výuku hudební a výtvarné výchovy, žáci se nadále mohou rozvíjet v těchto oblastech zařazením do disponibilních hodin. Žáky, kteří mají o tyto předměty zájem, využíváme v praxi - výstavy, koncerty a vystoupení při různých akcích školy, v Dětské výtvarné galerii, popř. v organizacích se školou spolupracujících. V tomto školním roce jsme spolupráci rozšířili o další instituce. Na škole pracuje i Dětský parlament, který se podílí na organizování různých akcí. Každoročně se odehrává společenské rozloučení se žáky IX.třídy, kteří obdrží na památku grafické listy ostravské výtvarnice Lucie Neuwirtové a sami připraví program pro své spolužáky, pedagogy a hosty. Na dárky pro naše vycházející žáky finančně přispívají rodiče z Rodičovské iniciativy a sponzor Lucie Neuwirtová. Školu sponzorsky podporují i někteří rodiče a jiné soukromé osoby. Pedagogický sbor vyučuje od tohoto školního roku podle školního vzdělávacího programu a v rámci možností zapojuje zároveň do výuky nové prvky a metody práce - žákovská portfolia, třídní schůzky za účasti žáků, projektovou výuku, exkurze aj. Hodnocení školy a práce pedagogů i žáků probíhá v několika rovinách: evaluační dotazník, rozhovor, diskuse, externí hodnotící projekty, srovnávací testy-celostátní i školní, klasická hospitace, vnější kontrola = výsledky práce jsou zviditelněny veřejně, žákovská klasifikace,. Na základě získaných poznatků jsou hledány důvody úspěchu / neúspěchu výuky, vztahů, práce a vede se dále diskuze s cílem nápravy nebo dosažení dalších kladných výsledků. Ekonomická část je samostatně zpracovaná v rozborech hospodaření za příslušný kalendářní rok. Vyučující dbají nadále o estetizaci školního prostředí, vytvářejí učební i jiné pomůcky, které zároveň doplňují estetický vzhled školy. Pokračují formy projektové výuky zakončené praktickými ukázkami i pro veřejnost na školní zahradě nebo v okolí školy. Letos byla prezentace spojena se školním jarmarkem. Stalo se již tradicí, že naši žáci mohou trávit velkou přestávku ve školním baru a s posezením u jídla v literárním klubu. Dětem i rodičům umožňujeme setkávání s umělci výtvarnými i hudebními a studenty JK Ostrava či jinými hudebními umělci při jejich vystoupení na škole v rámci pravidelných vernisáží, které byly i v letošním roce doplněny o pásma poezie. Spolupracujeme rovněž s Rodičovskou iniciativou, která pomáhá především školní družině při jejich aktivitách pro menší děti. 12

13 Školní družina organizuje a zajišťuje pro své děti celou řadu tradičních akcí a paní vychovatelky vymýšlejí stále nové aktivity. Žáci mohou navštěvovat v rámci družiny zájmové kroužky sportovní a dovedných rukou. Na škole vychází školní časopis Gajdošík. Redakční rada se účastní tiskových konferencí organizovaných Střediskem volného času na Ostrčilově ulici. Redaktoři školního časopisu provádí rozhovory s umělci na vernisážích ve výtvarné Galerii Na chodbě a při dalších akcích ZŠ. Škola v rámci vedlejší hospodářské činnosti pronajímá tělocvičnu, popř. i učebny a provozuje drobný prodej papírenského a punčochového zboží, dále drobných cukrovinek, balených nápojů a mražených výrobků. Taktéž je využívána multifunkční učebna s interaktivní tabuli pro semináře fa.fraus. Školní hřiště, které sloužilo jak žákům, tak veřejnosti i v době letních prázdnin, na pořádek a úpravu dohlíží správce hřiště. Nadále pracovala školská rada, jejímž předsedou je do Andrea Wlochová. Rada pracuje jako šestičlenná komise. Poděkování patří Statutárnímu městu Ostrava a zřizovateli - Městskému obvodu MOaP za přiznání účelových dotací a velmi dobrou spolupráci se školou a jejím vedením. 13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Ladislava Měchová Č. j.: 699/2014 2. října 2014 OBSAH 1. Charakteristika školy str. 2 1.1 Základní údaje str. 2 1.2 Tabulka vzdělávacích programů

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace za školní rok 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace za školní rok 2013 2014 1/ Základní údaje o škole: a) Název : Základní škola a mateřská škola Ostrava,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 -

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 - Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2006 / 2007-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 5 Pedagogická činnost školy

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více