Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola Ostrava Gajdošova 9, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Zpracovala: Jarmila Rybanská Schválena školskou radou dne: Za školskou radu: 1

2 1. Charakteristika školy Název školy, sídlo, právní forma, IČO: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace organizace s právní subjektivitou IČO: Zřizovatel školy: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Statutární zástupce: Ing. Miroslav Svozil, starosta Statutární zástupce školy: Jarmila Rybanská Gen.Píky 3038/1a Ostrava Škola zahrnuje I. a II. stupeň, školní družinu. Datum zařazení do sítě škol: Cílová kapacita. 420 Současný stav: 182 Tabulka vzdělávacích programů: Ročník Vzděl. RVP RVP ZŠ ZŠ ZŠ RVP RVP ZŠ ZŠ program ZV ZV ZV ZV , 9.ročník : vzdělávací program Základní škola č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav 1.,2., 6.7. ročník: vzdělávací program RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / Od pramínku poznání k pramenům vědomostí 2

3 Statistické údaje: Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1 učitele 2006/ / / / / / / / ,5 22,2 13,66 12,30 2. Výsledky výchovy a vzdělávání, prospěch Ročník Počet žáků Prospělo výborně a s vyznamenáním Prospěl Neprospělo Neklasifikováno 2006/ / / / / / / / / / I.stup II.stup Celkem: Snížený stupeň z chování Stupeň Šk. rok 2006/07 Šk. rok 2007/08 z chování počet procento počet Procento ,8 15 8, ,48 9 4,94 3

4 Celkový počet omluvených a neomluvených hodin Školní rok 2006/2007 Školní rok 2007/2008 počet žáků počet hodin průměr za počet žáků počet hodin oml./neoml. školu oml./neoml , , průměr za školu 45,52 1,93 Zápis do 1. tříd: Počet zapsaných žáků: 12 Počet odkladů do odklady ze všech zapsaných žáků ZPŽ: Počet ZPŽ: 0 Počet ZPŽ /individuální výuka, počet hodin/: 0 Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0 Učební plán žáka 1., 6. ročník RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / Od pramínku poznání, k pramenům vědomostí 2., 3.,4.,5.,7.,8.,9. - Základní škola: č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav Praktické činnosti: --- Nepovinné předměty: --- Disponibilní hodiny: - v ročníku byly odučeny tyto předměty: Výtvarná tvorba, Keramika, Ekologie, Informatika, Historie vlasti, Klub německého jazyka, Klub anglického jazyka Aprobovanost výuky: Ve škole pracovalo 15 pedagogů. Aprobovanost nebyla splněna na II.st.v těchto předmětech: RV, AJ, D,TV. Na I. stupni pracovaly dvě vychovatelky, z nichž 1 splňovala aprobaci pro výuku anglického jazyka na I. stupni, druhá vyučovala TV. 4

5 3. Údaje o výsledcích inspekce ČŠI Byla provedena kontrola v oblasti pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění ( OSSZ) a kontrola KHS. 4. Údaje o pracovnících školy Příjmení,jméno titul Kvalifikace aprobace Délka praxe Gregorčíková Alice PF Ostrava Čj Vv 37 PhDr. FF UK Praha Dějiny umění Rybanská Jarmila PF Ostrava 1.stupeň - Tv 35 Báborová Lenka PF Ostrava 1.stupeň - Hv 11 Reichlová Marie PF OU Čj - Hv 19 Neubertová Alžběta OU Ostrava Čj - Hv 1 Dvořáková Jana PF OU M-Bi. 11 Šťastná Pavlína PŘF UP Olomouc Bi. - Z 1 Slavíková Veronika OU Ostrava studující CH - VT 1 Bc. Bumbová Jana JU České Budějovice Nj - Rj 1 Kohút Petr PF OU, PČ - Vv 4 studium vých.poradenství VP Sněhotová Kateřina PF OU 1.stupeň 3 PaedDr. Schenková UP Olomouc 1.stupeň 46 Věra Vysocká Alena UP Olomouc M - F 37 Galajdová Zdeňka SPed.Š Vychovatelství 27 Aj I. st vychovatelství 26 Křížková Yveta SPed.Š Lišková Gabriela SPed.S yychovatelství 7 5

6 Údaje o nepedagogických pracovnících Příjmení, jméno Hollmann Pavel Piskořová Iveta Doubravová Jiřina Balcarová Hana Pracovní zařazení školník, domovník uklízečka uklízečka ekonom Absolventi, kteří nastoupili na školu 2006/ /08 počet aprobace počet aprobace 3 I.st., Bio-Geo, Ch-Př. 4 II.st,Bio-Z, Ch-VT,Nj,Hv-Vv Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli 2006/ /08 nastoupili 3 7 odešli na školu mimo na školu mimo Počet pracovníků v důchodovém věku, důchodců a nekvalifikovaných pracovníků Pedag. Nepedag. Pedag. Nepedag. 2006/ /08 Důchodový věk 0 3 Důchodci 1 2 Nekvalifikovaní 1 1 6

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků Název kurzu Počet zúčastněných Ředitelské paragrafy 1 Angličtina pro I.stupeň 1 Seminář Fraus - fyzika 1 Matematika na I.stupni 1 Workshop pro koordinátory ŠVP 1 Čteme dětem 20 minut 1 Praktické postupy PP 1 Přírodověda na ZŠ 1 Přírodopis aktivně a interaktivně 1 Seminář PPP 2 Klima školy 1 Interaktivní učebnice Aj 1 Matematika na I.st. 2 Minimalizace šikany 1 Prezentace učebnic matematiky - Fraus 2 Školení k provozování interaktivní tabule 15 Školení BOZP Další údaje o škole Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Reedukace 1 hodiny 8 žáků I. i II. stupně Žáci s LMD, ADHD 15 žáků I. i II. stupně Výchovné poradenství Výchovné komise řešily kázeňské přestupky, nedostatečný prospěch a špatnou pracovní morálku žáků, neomluvenou absenci a absenci bez opodstatnění omluvenou rodiči, ničení majetku a problémy velmi obtížně zvladatelných žáků. Se žáky pracoval VP individuálně, formou dotazníků, anket, besed, pořádáním společných akcí, sportovních a jiných mimoškolních aktivit, kde se věnoval i žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. 7

8 Výchovný poradce po celý školní rok velmi úzce spolupracoval s vedením školy, odborem sociálním, Polici ČR a Městskou policií, IPS ÚP. Žáci se zúčastnili těchto akcí: Drogy a co dál, Kriminalita mládeže, Láska ano, děti ještě ne, Alkoholismus,Nebezpečí sekt, projekt Týden slušného chování. Metodik prevence sociálně patologických jevů Preventivní strategie navazuje na Minimální preventivní program z předcházejícího školního roku. Žáci byli zapojeni do třídních projektů, které v rámci prevence realizovali příslušní vyučující. MPSPJ spolupracoval s pracovníky PPP, okresním a krajským metodikem prevence SPJ, Policií ČR a MP, Centrem primární prevence Renarkon, odborem sociálně právní ochrany a Magistrátem města Ostravy oddělením správních činností. Účelové dotace Škole bylo poskytnuto 5 účelových dotací z rozpočtu SMO na tyto akce: Malujeme s umělcem, pořádané na veřejném prostranství Jiráskova náměstí Zpíváme s Gajdošíkem soutěž pro ZŠ školy Pohádky dětí dětem - soutěž pro ZŠ Galerie Na chodbě - realizace výstav Projekt: Správce hřiště Dále byly poskytnuty dotace Městského obvodu Moravská Ostravy a Přívoz na projekty: Sportovní hry, Dílna malých výtvarníků, Praha střed Evropy, Poznáváme naše město Celkem bylo poskytnuto ,- Kč Evaluace Žáci byli zapojeni do testů úrovně znalostí CERMAT a SCIO. Vykazovali lehce nadprůměrné výsledky. V rámci získávání zkušeností s evaluací školy se zúčastnily 3 osoby školení evaluace vzdělávání a evaluace školy. Pro zjištění kvality výuky a vztahů mezi rodiči a zaměstnanci školy jsme vytvořili vlastní evaluační dotazníky. K získání informací o potřebách rodičů budoucích prvňáčků jsme spolupracovali s mateřskými školami v okolí školy. Byly rovněž vytvořeny evaluační dotazníky. Žáci si v průběhu školního roku zpracovávali vlastní portfolia. Projekty Londýn ověř své znalosti z Aj Vstupte, prosím - poznávání států Evropské unie Týden slušného chování Den zdraví Po stopách historie naší školy a naší obce Praha poznej své hlavní město Osvětim projet k 60. výročí osvobození koncentračního tábora V průběhu roku byly uskutečněny další dílčí projekty v jednotlivých předmětech. 8

9 Soutěže a akce pořádané naší školou a) i pro ostatní školy na úrovni města Ostravy a MSK i pro veřejnost Anglický desetiboj 11. ročník soutěže v anglickém jazyce městské kolo Anglický slavík 12.ročník soutěže ve zpěvu anglických písní školní a městské kolo Zpívání s Gajdošíkem 9. ročník soutěže ve zpěvu lidových i umělých písní - školní a městské kolo Pohádky dětí dětem 10. ročník literární a výtvarné soutěže školní i městské kolo Malujeme s umělcem 3. ročník výtvarné akce pro žáky škol MSK Pravidelné dvouměsíční výstavy profesionálních umělců v Galerii Na chodbě Aktivity v rámci Dětské výtvarné Galerie Gajdošova na onkologickém oddělení Městské nemocnice Ostrava, Fifejdy, vybavení chodeb kresbami žáků v Domě s pečovatelskou službou na Gajdošově ul. b) pro žáky naší školy Mezitřídní soutěže 3 x ročně soutěž ve sběru papíru Dopravní soutěž Olympiády v Čj, M Přírodovědný kokan Jarní a podzimní jarmark Sportovní atletika, přehazovaná, vybíjená, florbal, minikopaná, futsal. Bowlingový turnaj žáci proti učitelům Projektové dny Přehled zájmových kroužků Literární, Žurnalistický, Dramatický, Kroužek dovedných rukou, Jazykový anglický, Sportovní, Turisticko cyklistický, Informatika, Příprava na přijímací pohovory. Účast v soutěžích a olympiádách Olympiáda v ČJ a matematice Soutěže: ZOO ekologická, sportovní, výtvarné (téma Nádraží ), literární Pohádky dětí dětem, Almanach poezie, hudební Zpíváme s Gajdošíkem, jazykové, dopravní Tour de Landek, Žákovský triatlon, Minikopaná, Florbal, Lehká atletika obvodní a krajské kolo, Dálnice jede( závod na kolečkových bruslích), minikopaná, fotbal, soutěž v anglickém jazyce, Ekologická olympiáda základních škol. Další akce Dopravní soutěž na dopravním hřišti OV Gebauerova Mikulášská besídka v ZOO Tour de Landek cyklistický závod Cvičení v přírodě - Visalaje - I.a II.,III.tř. 9

10 Plavecký výcvik pro II.a III.tř. Lyžařský kurz Lehká atletika TELEPACE Velikonoční řemesla Škola v přírodě Ostravice ( I.,II.,III.tř. výběr) Branný den Bruslení pro žáky Drakiáda Den dětí Hudební akce pořádané naší školou Hudebně dramatické vystoupení ke Dni matek Adventní koncert knihovna MěOb.Ostrava - Vítkovice Vystoupení pěveckého sboru: pro MŠ Hornická, Jizdárna, GNch při ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, Výchovné akce, vzdělávací programy Beseda s Městskou policií Ostrava Volba povolání Úřad práce, výstava žák, učeň, středoškolák Černá louka Den bez aut Den zdraví Výstava Orbis oictus důl Michal O. -MIchálkovice Výchovné programy: nebezpečí sekt, Alkoholismus Besip Tour 2007 Programy KZ Jízdárna Den Země, OV Poruba, Slezskoostravský hrad, Landek Malování v plenéru ZOO Programy Telepace Pořady - Hvězdárna a planetárium Ostrava Poruba Pořady GVU Ostrava Poruba: Tvůrčí dílna s malířem Programy obvodních knihoven: Ostrava, Mariánské Hory, Vítkovice, Fifejdy Výchovné koncerty Dům kultury, Ostrava Divadelné představení Dům kultury Ostrava, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo Loutek, Aréna, ND MS-A. Dvořáka, J. Myrona Pořady Domu knihy Librex Pořady Kinokavárny Kouzelnický den pro MŠ Exkurze Dětský ranč Hlučín Knihovna Ostrava, Mariánské Hory, GVU DU, Ostrava poznávání děl umělců Hlučín muzeum 10

11 Tiskárna Schenk ZOO ekologický pořad Záchranná stanice - Bartošovice Národní kul.památka - Vítkovice Štramberk - historie Podhradí Hornické muzeum Landek Ostravice lanové centrum OZO likvidace odpadů Poustevny Cyril a Metoděj Exkurze v týdnu dle výběru třídních učitelů D/ Spolupráce s dalšími subjekty Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Magistrát města Ostravy, odbor školství, odbor finanční Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Úřad práce besedy pro žáky 8. a 9. tříd - zajišťování zaměstnanců Policie ČR, Městská policie besedy se žáky Janáčkova konzervatoř hudební a literární vystoupení u příležitosti zahájení výstav v Galerii Na chodbě při ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, p.o. Knihovna MO, obvodní subjekty Městská nemocnice Ostrava, Fifejdy Městské kulturní středisko MSK KVIC Středisko volného času, OV Ostrčilova Ostravští a mimoostravští umělci výstavy děl v Galerii Na chodbě, akce pro žáky a veřejnost VC Chagall Salesiánské středisko mládeže, Středisko volného času Ostrava E/ Informace o vycházejících žácích Na víceletá gymnázia si podali přihlášku 2 žáci z 5. ročníku. Ve školním roce 2007/2008 ukončilo povinnou školní docházku 30 žáků: z toho z deváté třídy 30 žáků IX. třída: gymnázium 4 žáků zájmů a schopností. 4-letý studijní obor s maturitou 14 žáků 3- letý obor SOU 10 žáků 2- letý obor SOU 2 žáci 11

12 z páté třídy ze sedmé třídy 1 žák 1 žák 6. Zhodnocení a závěr Na škole se pracuje v 9 třídách se 182 žáky. Na 1.stupni 5 tříd, 4 třídy na 2.stupni. Ve školním roce 2007/2008 se žáci učili podle vzdělávacího programu Základní škola: č.j /96-2 (II., III.,IV.,V.,VII.,VIII.,IX.tř.) a RVP ZV: č.j / , Ve znění úpravy č.j / Od pramínku poznání, k pramenům vědomostí. Od 4. třídy jsou žákům nabídnuty 2 jazyky Aj, Nj, bohužel o Nj již není mezi rodiči zájem, a tak se učí Aj od 1.třídy. K výuce slouží odborné učebny - výtvarné a hudební výchovy, počítačová učebna, poloodborná učebna PC vybavená PC a dataprojektorem, multifunkční učebna vybavená interaktivní tabuli ( jsou využívány poč. programy Fraus, zvláště pro žáky 6.třídy), dále učebna dílen. Přestože již nemáme rozšířenou výuku hudební a výtvarné výchovy, žáci se nadále mohou rozvíjet v těchto oblastech zařazením do disponibilních hodin. Žáky, kteří mají o tyto předměty zájem, využíváme v praxi - výstavy, koncerty a vystoupení při různých akcích školy, v Dětské výtvarné galerii, popř. v organizacích se školou spolupracujících. V tomto školním roce jsme spolupráci rozšířili o další instituce. Na škole pracuje i Dětský parlament, který se podílí na organizování různých akcí. Každoročně se odehrává společenské rozloučení se žáky IX.třídy, kteří obdrží na památku grafické listy ostravské výtvarnice Lucie Neuwirtové a sami připraví program pro své spolužáky, pedagogy a hosty. Na dárky pro naše vycházející žáky finančně přispívají rodiče z Rodičovské iniciativy a sponzor Lucie Neuwirtová. Školu sponzorsky podporují i někteří rodiče a jiné soukromé osoby. Pedagogický sbor vyučuje od tohoto školního roku podle školního vzdělávacího programu a v rámci možností zapojuje zároveň do výuky nové prvky a metody práce - žákovská portfolia, třídní schůzky za účasti žáků, projektovou výuku, exkurze aj. Hodnocení školy a práce pedagogů i žáků probíhá v několika rovinách: evaluační dotazník, rozhovor, diskuse, externí hodnotící projekty, srovnávací testy-celostátní i školní, klasická hospitace, vnější kontrola = výsledky práce jsou zviditelněny veřejně, žákovská klasifikace,. Na základě získaných poznatků jsou hledány důvody úspěchu / neúspěchu výuky, vztahů, práce a vede se dále diskuze s cílem nápravy nebo dosažení dalších kladných výsledků. Ekonomická část je samostatně zpracovaná v rozborech hospodaření za příslušný kalendářní rok. Vyučující dbají nadále o estetizaci školního prostředí, vytvářejí učební i jiné pomůcky, které zároveň doplňují estetický vzhled školy. Pokračují formy projektové výuky zakončené praktickými ukázkami i pro veřejnost na školní zahradě nebo v okolí školy. Letos byla prezentace spojena se školním jarmarkem. Stalo se již tradicí, že naši žáci mohou trávit velkou přestávku ve školním baru a s posezením u jídla v literárním klubu. Dětem i rodičům umožňujeme setkávání s umělci výtvarnými i hudebními a studenty JK Ostrava či jinými hudebními umělci při jejich vystoupení na škole v rámci pravidelných vernisáží, které byly i v letošním roce doplněny o pásma poezie. Spolupracujeme rovněž s Rodičovskou iniciativou, která pomáhá především školní družině při jejich aktivitách pro menší děti. 12

13 Školní družina organizuje a zajišťuje pro své děti celou řadu tradičních akcí a paní vychovatelky vymýšlejí stále nové aktivity. Žáci mohou navštěvovat v rámci družiny zájmové kroužky sportovní a dovedných rukou. Na škole vychází školní časopis Gajdošík. Redakční rada se účastní tiskových konferencí organizovaných Střediskem volného času na Ostrčilově ulici. Redaktoři školního časopisu provádí rozhovory s umělci na vernisážích ve výtvarné Galerii Na chodbě a při dalších akcích ZŠ. Škola v rámci vedlejší hospodářské činnosti pronajímá tělocvičnu, popř. i učebny a provozuje drobný prodej papírenského a punčochového zboží, dále drobných cukrovinek, balených nápojů a mražených výrobků. Taktéž je využívána multifunkční učebna s interaktivní tabuli pro semináře fa.fraus. Školní hřiště, které sloužilo jak žákům, tak veřejnosti i v době letních prázdnin, na pořádek a úpravu dohlíží správce hřiště. Nadále pracovala školská rada, jejímž předsedou je do Andrea Wlochová. Rada pracuje jako šestičlenná komise. Poděkování patří Statutárnímu městu Ostrava a zřizovateli - Městskému obvodu MOaP za přiznání účelových dotací a velmi dobrou spolupráci se školou a jejím vedením. 13

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Základní škola Ostrava Gajdošova 9, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Zpracovala: PhDr. Alice Gregorčíková 16.9.2007 Schválena školskou radou dne: 9.10.2007 Za školskou radu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009.

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009. Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Zpracovala: Mgr. Anna Krasulová ředitelka školy Obsah: str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělávání 5 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLY Mgr. Krasulová Anna ředitelka školy Celoroční plán práce školy je vytvořen v souladu s těmito dokumenty: 1 Zákon č. 561/2004

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více