VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY Mgr. Chrenka Pavel ředitel SŠ

2 2 Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne 15. října 2007 a ta dne výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady

3 3 Výroční zpráva SŠ oděvní, služeb a podnikání za školní rok 2006/ část 1. o činnosti školy. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE + HLAVNÍ CÍLE str PŘEHLED UČEBNÍCH A STUDIJNÍCH OBORŮ str ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY str ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ str ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ŽÁKŮ str ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAG. PRACOVNÍKŮ str ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI str ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI str VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY str ZÁVĚR str PŘÍLOHY str

4 4 1. Základní údaje o škole + hlavní cíle Střední škola oděvní, služeb a podnikání, příspěvková organizace změnila název z Integrované střední školy oděvní, služeb a podnikání, která vznikla sloučením ISŠ oděvní, služeb a podnikání a SOU oděvního Ostrava-Mariánské Hory. Sídlo má v Ostravě- Porubě, Příčná Škola má právní subjektivitu. Zřizovatelem je od Moravskoslezský kraj. Školu navštěvuje 599 žáků denního studia ve 26 třídách a dále pak 82 žáků dálkového studia ve 3 třídách. Škola připravuje žáky ve studijních oborech (učební obory s maturitou, studijní obory s maturitou) a v učebních oborech. Studium je ukončeno maturitní nebo závěrečnou zkouškou. Škola rovněž zajišťuje další vzdělání v oboru oděvním. Jedná se o dálkovou formu studia. V rámci získávání nových či doplňujících poznatků organizuje škola přednášky a besedy s tématikou, která doplňuje vzdělávání žáků, pomáhá jim v orientaci ve společnosti (aktivizační trendy). SŠ plynule navazuje na tradice zařízení v oboru služeb a oděvnictví, avšak teoretické a praktické výuce se snaží dát ucelenější a propracovanější program. Praktická výuka žáků probíhá na odloučených pracovištích školy. Odloučené pracoviště OP1 - obory oděvní - Ostrava-Poruba, ul. O. Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP2 - obor kadeřnice - Ostrava-Zábřeh, ul. P. Lumumby Ostrava-Poruba, ul. O. Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP3 - obor fotograf - Ostrava-Poruba, ul. O. Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP4 - obor kosmetička - Ostrava, ulice Gregorova - Ostrava-Poruba, ul. O. Jeremiáše 1986 V rámci celoživotního vzdělávání zabezpečuje SŠ zkoušky odborné způsobilosti a rekvalifikační kurzy. Nedílnou součástí života školy jsou pravidelné módní přehlídky a účasti na různých výstavách a soutěžích z oborů činnosti, v nichž SŠ dosahuje velmi dobrých výsledků.

5 5 Pozitiva školy: - dostupnost internetu pro žáky i pedagogy i v době mimo vyučování - zájem učitelů o DVPP - spolupráce mezi školami stejného nebo podobného zaměření Vizovice, Jihlava, Žilina, Brno - úspěšná reprezentace školy i regionu v celostátních soutěžích odborných dovedností - aktivizační trendy v metodách a formách výchovy a vzdělávání ve středních školách - nízký počet pedagogů, kteří nesplňují odbornou či pedagogickou způsobilost - zapracování témat prevence sociálně patologických jevů do vzdělávacího procesu - zapracování předmětu Úvod do světa práce - tvorba skript pedagogů pro potřebu školy - zapojení do projektu Maturita nanečisto - gestorská škola při zadávání jednotné závěrečné zkoušky oboru kadeřník - pilotní škola při zadávání jednotné závěrečné zkoušky pro obor krejčí - zapojení do programu Leonardo da Vinci projekt mobility Negativa školy: - pomalá obnova materiálního fondu - nízký počet pedagogů mužů v pedagogickém sboru - nedostatek provozních prostředků na nákup materiálů pro odborný výcvik - vysoká omluvená absence žáků - malý zájem o oděvní obory - slabé studijní výsledky u oděvních oborů IZO školy : Identifikátor právnické osoby: IČO :

6 6 Údaje o vedení školy : Ředitel školy : Zástupce ředitel pro teoretickou výuku : Zástupce ředitel pro teoretickou výuku : Zástupce ředitel pro praktickou výuku : Mgr. Pavel Chrenka, který byl potvrzen ve funkci od na další funkční období. PaedDr.. Marcela Šubertová Mgr. Jiří Lang Ing. Daniel Baričák statutární zástupce ředitele Vedoucí učitelé odborného výcviku : Vedoucí účetní : Provozní technik : Mgr. Jaromír Rychlíková Pí. Ludmila Stebeláková Pí. Vlasta Vomáčková pí. Vlasta Vrbová p. Roman Olejník Adresa pro dálkový přístup : Údaje o Školské radě: Školská rada byla zřízena na základě usnesení Rady kraje č. 18/895 ze dne 13. července Členové školské rady : Pí. Margareta Nosková předseda Mgr. Rostislav Besta místopředseda Mgr. Lubomír Pospíšil Ing. Petr Mík MUDr. Libor Přibylka PaedDr.. Marcela Šubertová Pí. Vladimíra Horutová Sl. Kateřina Klimková p. Dušan Janírek Ve školním roce 2006/2007 se sešla Školská rada celkem 3 x.

7 7 Hlavní cíle 1. Transformace transmisivní školy na konstruktivní (s tím souvisí zdokonalování vzdělávacího programu školy, rozvoj žákovy osobnosti apod.) 2. Upřednostnění týmové práce 3. Efektivní systémy komunikace a výměny informací 4. Zajištění ekonomické prosperity školy 5. Osobní odpovědnost každého pracovníka na výsledcích školy 6. Zvyšování kvality všech spolupracovníků školy 7. Budování silné pozitivní image školy 8. Propagace a angažovanost školy 9. Zdokonalování a hledání nových forem hospodářské činnosti 10. Nábor nových žáků pro školní rok 2008/ Zdokonalení spolupráce třídního učitele učitele odborného výcviku 12. Zdokonalení práce třídního učitele se třídou 13. Zajištění výkonnějších počítačů pro výuku 14. Zajištění výchovně vzdělávacích akcí pro učně a studenty mimo vyučování 15. Spolupráce s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje odborem školství, mládeže a tělovýchovy, Českou školní inspekcí Ostrava, úřady práce, Úřadem městského obvodu Ostrava-Poruba a sociálními partnery 16. Spolupráce s odbory 17. Zajištění a spolupráce se sponzory 18. Zvelebování budovy školy popřípadě jejího okolí v rámci finančních možností 19. Pokračování a prohlubování environmentálního programu školy 20. Prohlubování spolupráce škol na úrovni příhraničních regionů (Slovensko, Polsko)

8 8 21. Zdokonalování výuky civilní ochrany mezipředmětově (chemie, TV, biologie, občanská výchova) 22. Zajištění a zdokonalování strategie prevence sociálně patologických jevů a prevence a řešení šikanování 23. Zajištění postupu při práci ve vyučování se žáky se specifickými poruchami učení 24. Realizace projektu Leonardo da Vinci program mobility 25. Spolupráce s partnerskými školami Vizovice, Jihlava, Brno 26. Spolupráce škol v rámci programu Leonardo 27. Příprava na tvorbu školních vzdělávacích programů ( obory: krejčí, kadeřník, kosmetička)

9 9 2. Přehled učebních a studijních oborů + učební plány viz příloha č. 5 Učební obory studium je ukončeno závěrečnou zkouškou Kadeřník Fotograf Krejčí H/ H/ H/001 Učební obory s maturitou ( odborný výcvik) Kosmetička Operátor oděvní výroby-od.výroba L/ L/004 Studijní obory studium je ukončeno maturitní zkouškou Oděvnictví M/00 Nástavbové obory - studium je ukončeno maturitní zkouškou Podnikání nástavbové studium - dálková forma L/524 Podnikání nástavbové studium - denní forma L/524 Oděvnictví nástavbové studium dálková forma L/501

10 10 3. Údaje o pracovnících školy Zaměstnanci - dle dosaženého vzdělání Pedagogičtí pracovníci Vysoká škola ÚSO, ÚSV nad 45 let DPS z toho 1 studuje VŠ 2 26 Provozní pracovníci Vysoká škola ÚSO, ÚSV SOV Přesný stav zaměstnanců k Ostatní Pedagogičtí pracovníci Celkem Přepočtený stav 11,849 54,05 65,899 fyzický stav

11 11 4. Údaje o přijímacím řízení KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/ letý učební obor s maturitou Kosmetička L/004 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Přijati budou žáci, kteří průměrný prospěch na ZŠ nemají horší než 2,06 Při rovnosti průměrného prospěchu ze ZŠ rozhoduje lepší průměrný prospěch z 1. z jazyka českého 2. z cizího jazyka Počet přihlášených k žáků Počet přijímaných v I. kole. 23 žáků Počet míst pro odvolací řízení letý studijní obor Masér sportovní a rekondiční M/001 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Přijati budou žáci, kteří průměrný prospěch na ZŠ nemají horší než 2,1 Při rovnosti průměrného prospěchu ze ZŠ rozhoduje lepší průměrný prospěch z 1. z jazyka českého 2. z cizího jazyka Počet přihlášených k žáků Počet přijímaných v I. kole.30 žáků 3. 4-letý studijní obor Oděvnictví M/004 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Přijati budou žáci, kteří průměrný prospěch na ZŠ nemají horší než 2,1 Počet přihlášených k žáků Počet přijímaných v I. kole.30 žáků 4. 3-letý učební obor Kadeřník H/001 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Přijati budou žáci, kteří průměrný prospěch na ZŠ nemají horší než 2,31 Při rovnosti průměrného prospěchu ze ZŠ rozhoduje lepší průměrný prospěch z 1. z výtvarné výchovy 2. z chemie Počet přihlášených k žáků Počet přijímaných v I. kole. 44 žáků Počet míst pro odvalovací řízení letý učební obor Fotograf H/001 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek

12 12 Přijati budou žáci, kteří průměrný prospěch na ZŠ nemají horší než 2,55 Při rovnosti průměrného prospěchu ze ZŠ rozhoduje lepší průměrný prospěch z 1. z výtvarné výchovy 2. z fyziky Počet přihlášených k žáků Počet přijímaných v I. kole. 27 žáků Počet míst pro odvalovací řízení letý učební obor Krejčí H/001 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Přijati budou žáci, s ukončeným základním vzděláním Počet přijímaných v I. kole. 30 žáků Počet přihlášených v I. kole... 6 žáků 7. 2-leté nástavbové studium Podnikání L/524 denní forma studia Přijímací zkoušky pro nástavbové studium se budou skládat z testu z matematiky a z testu z českého jazyka a literatury v rozsahu učiva SOU. Algoritmus hodnocení přijímacího řízení bude následující : Test český jazyk a literatura 60 min max. 30 bodů Test z matematiky 60 min.. max. 30 bodů Průměrný prospěch na SOU II. pololetí I. a II. ročníku a I. pololetí III. roč.. max. 30 bodů Bodové hodnocení prospěchu na SOU Průměrný prospěch do 1, bodů do 1,6. 25 bodů do 1,8. 20 bodů do 2, bodů do 2,1. 10 bodů do 2,4. 5 bodů Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů bude dalším hodnotícím kritériem : 1. počet bodů z testu z matematiky 2. počet bodů z testu z JČ a literatur 3. průměrný prospěch na SOU Počet přihlášených k uchazečů Celkový počet přijímaných. 30 uchazečů Počet míst pro odvolací řízení. 1 Náhradní termín přijímacího řízení Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou soustředěni do zvláštních učeben, kde jim bude individuálně zadán text přijímacího řízení a čas na zpracování testu bude prodloužen o 15 minut. Stejně jako ostatní žáci budou mít mezi jednotlivými součástmi zkoušky 15-ti minutové přestávky.

13 leté nástavbové studium Oděvnictví L/501 dálková forma studia Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek Přijati budou žáci, kteří úspěšně vykonali nebo vykonají ZZ v tříletém učebním oboru Počet přihlášených k Počet přijímaných uchazečů leté nástavbové studium Podnikání L/524 dálková forma studia Přijímací zkoušky pro nástavbové studium se budou skládat z testu z matematiky a z testu z českého jazyka a literatury v rozsahu učiva SOU. Algoritmus hodnocení přijímacího řízení bude následující : Test český jazyk a literatura 70 min max. 30 bodů Test z matematiky 70 min.. max. 30 bodů Průměrný prospěch na SOU II. pololetí I. a II. ročníku a I. pololetí III. roč.. max. 30 bodů Bodové hodnocení prospěchu na SOU Průměrný prospěch do 1, bodů do 1,6. 25 bodů do 1,8. 20 bodů do 2, bodů do 2,1. 10 bodů do 2,4. 5 bodů Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů bude dalším hodnotícím kritériem : 1. lepší průměrná známka z matematiky na SOU 2. lepší průměrná známka z JČ a literatury na SOU 3. lepší průměrná známka z cizího jazyka na SOU Počet přihlášených k uchazečů Celkový počet přijímaných. 30 uchazečů Počet míst pro odvolací řízení 1 Náhradní termín přijímacího řízení Každému z uchazečů bude v den konání přijímací zkoušky přiděleno registrační číslo, se kterým bude seznámen. V případě, že se přijímací zkouška nekoná, bude registrační číslo součástí dopisu, kterým bude uchazeč o nekonání přijímací zkoušky informován. 11. V dalších kolech přijímacího řízení nebudou vyhlášeny přijímací zkoušky. V Ostravě-Porubě 23.března 2007 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ

14 Protokol o přijímacím řízení pro školní rok 2007/2008 I. kolo Obor Předmět Čas Zúčastnění Přijati Nepřijati Nepřítomni (omluveni) Možnosti odvolání Volné místo pro II. kolo Kadeřnice Přijímací zkoušky se nekonaly (viz kritéria PŘ) Oděvnictví Kosmetička Masér sportovní a rekondiční Fotograf Krejčí Oděvnictví nástavba Podnikání denní nástavba Podnikání dálková nástavba Přijímací zkoušky se nekonaly (viz kritéria PŘ) Přijímací zkoušky se nekonaly (viz kritéria PŘ) Přijímací zkoušky se nekonaly (viz kritéria PŘ) Přijímací zkoušky se nekonaly (viz kritéria PŘ) Přijímací zkoušky se nekonaly (viz kritéria PŘ) Přijímací zkoušky se nekonaly (viz kritéria PŘ M 8,00-9,00 ČJ 9,15-10,15 M 8,00 9,00 CJ 9,15 10,

15 15 Přijímacím řízení pro školní rok 2005/2006 náhradní termín Podnikání M 8,00-9, Viz - řádný nástavba dálková ČJ 9,15-10,15 termín 0 Pozn. Na základě zákona 500/2004 Sb. bylo vyhověno odvolání těchto žáků : Marie Holletschková kosmetička Nela Mílková - kadeřník Martina Koukalová - Podnikání dálková nástavba Martina Ondisová Podnikání denní nástavba Zpracoval : Mgr. Jiří Lang V Ostravě Porubě dne 21. května 2007

16 Protokol o přijímacím řízení pro školní rok 2007/2008 II. kolo a ostatní kola Pro II. kolo a ostatní kola nebyly vyhlášeny přijímací zkoušky. Žáci byli přijímáni na základě výsledků ze ZŠ. Druhé kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno pouze pro obory : Oděvnictví Masér sportovní a rekondiční Krejčí Název oboru Přihlášeni Přijati Přijati Další kola do II. kola Masér sportovní a rekondiční Oděvnictví Krejčí Komentář k přijímacímu řízení Škola se poprvé nezúčastnila projektu Kvalita I. přijímací řízení z důvodu malého počtu přihlášek do jednotlivých oborů. Žáci a uchazeči byli vybráni na základě prospěchu ze ZŠ, u nástavbového studia dle prospěchu na střední škole. Přijímací zkoušky se konaly jen u nástavbového oboru Podnikání, kde byl značný převis.

17 17 5. Údaje o výsledcích žáků A. Zpráva o studijních výsledcích I. pololetí škol. roku 2006//07 + příloha č. 6 Prospěch - na škole je celkem 29 tříd a průměrný prospěch všech tříd činí 2,32. Z toho učební obory 2,34, studijní obory 2,31 a nástavba 2,31. Ročník Ø prospěch I. ročník 2,34 II. ročník 2,38 III. ročník 2,23 IV. ročník 2,25 Celá škola 2,32 Prospěl s vyznamenáním 29 Prospěl 443 Neprospěl 34 Nehodnocen 159 I. ročník : Nejlepší studijní prospěch PS 1-2,13 nejnižší absence K 1-51,62 hodin/žák Nejhorší studijní prospěch KR 1-2,78 nejvyšší absence PS 1 95,96 hodin/žák II. ročník : Nejlepší studijní prospěch F 2 2,01 nejnižší absence K2 63,55 hodin/žák Nejhorší studijní prospěch KR 2-2,97 nejvyšší absence KR 2 136,16 hodin/žák III. ročník : Nejlepší studijní prospěch F 3 1,91 nejnižší absence K 3 93,58 hodin/žák Nejhorší studijní prospěch OOV 3-2,59 nejvyšší absence KR hodin/žák IV. ročník Nejlepší studijní prospěch OP 4 1,97 nejnižší absence OP hodin/žák Nejhorší studijní prospěch OOV4-2,60 nevyšší absence OOV 4 114,57 hodin/žák Nejlepší třída na škole F 3 - průměr 1,91 a nejlepší třída na škole v absenci K 1 - průměr na žáka 51,62 hodin Nejhorší třída na škole KR 2 - průměr 2,97 a nejhorší v absenci KR hod/žák.

18 18 Ročník Omluvená Ø na žáka Neomluvená Ø na žáka absence absence I. ročník , ,41 II. ročník , ,18 III. ročník , ,8 IV. ročník , Celkem , ,698 Absence Omluvená absence celkem hodin Neomluvená absence celkem 464 hodin Jedná se o hodiny jak z teoretického tak i praktického vyučování Hodnocení prospěchu jednotlivých předmětů I. pololetí Škola Předměty Škola Studijní Učební Nástavba Český jazyk 2,88 2,79 2,89 3,02 Německý jazyk 3,03 3,16 3,03 2,75 Anglický jazyk 2,66 2,65 2,62 2,81 Matematika 3,03 3,16 2,85 3,16 I. ročník II. ročník Předměty ø Předměty ø Český jazyk 3,05 Český jazyk 2,86 Německý jazyk 2,60 Německý jazyk 3,02 Anglický jazyk 2,57 Anglický jazyk 2,75 Matematika 3,06 Matematika 2,99 Chemie 2,88 Chemie 2,74 III. ročník IV. ročník Předměty ø Předměty ø Český jazyk 2,68 Český jazyk 2,69 Německý jazyk 3,61 Německý jazyk 3,00 Anglický jazyk 2,56 Anglický jazyk 2,85 Matematika 3,05 Matematika 3,04 Chemie 2,83 Chemie 3,32

19 19 Při hodnocení prospěchu jednotlivých předmětů je velmi zarážející celkový prospěch z jazyka českého a jazyka německého u studijních a nástavbových oborů,vzhledem k tomu, že jsou to maturitní předměty. Opatření : vypracují zástupci ředitele pro teoretické vyučování Komentář k I. pololetí: 1. Nejhorší studijní výsledky dosahují oděvní obory, zejména třída OOV 2, která má před sebou maturitu. Ve II. pololetí se bude této třídě věnovat zvýšená pozornost. 2. Nejlepšího studijního průměrného prospěchu dosahuje 4. ročník s průměrem 2,25. S tímto prospěchem však nemůžeme být spokojeni, vždyť se o maturitní třídy. Nejhorší studijní výsledky vykazují II. ročníky. 3. Omluvená absence se oproti školnímu roku 2005/2006 zvýšila o hodin. Jen důsledná práce třídních učitelů a učitelů odborného výcviku mohou absenci snížit. B. Zpráva o studijních výsledcích za II. pololetí škol. roku 2006/07 + příloha č. 7 Prospěch - na škole je celkem 29 tříd a průměrný prospěch všech tříd činí 2,32. Z toho učební obory 2,35, studijní obory 2,31 a nástavba 2,24. Ročník I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Celá škola Ø prospěch Prospěl s vyznamenáním 33 Prospěl 523 Neprospěl 17 Nehodnocen 58 I. ročník : Nejlepší studijní prospěch PS 1-2,055 nejnižší absence H 1.A - 69,83 hodin/žák Nejhorší studijní prospěch H1.B - 2,74 nejvyšší absence KR 1 165,47 hodin/žák II. ročník : Nejlepší studijní prospěch F 2 1,91 nejnižší absence K2 78,60 hodin/žák Nejhorší studijní prospěch OOV - 2,95 nejvyšší absence KR 2 149,14 hodin/žák III. ročník : Nejlepší studijní prospěch F 3 2,01 nejnižší absence H3.A 90,17 hodin/žák Nejhorší studijní prospěch KR 3-2,49 nejvyšší absence KR 3 158,40 hodin/žák

20 20 IV. ročník Nejlepší studijní prospěch OP 4 2,05 nejnižší absence OP 4 70,65 hodin/žák Nejhorší studijní prospěch OOV4-2,55 nevyšší absence OOV 4 107,60 hodin/žák Nejlepší třída na škole F 2 - průměr 1,91 a nejlepší třída na škole v absenci H1.A - průměr na žáka 69,83 hodin Nejhorší třída na škole OOV 2 - průměr 2,95 a nejhorší v absenci KR 1 165,47 hod/žák. Ročník Omluvená absence Ø na žáka Neomluvená absence I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Celkem Ø na žáka Absence Omluvená absence celkem hodin Neomluvená absence celkem 781 hodin Jedná se o hodiny jak z teoretického tak i praktického vyučování Hodnocení prospěchu jednotlivých předmětů II. pololetí Škola Předměty Škola Studijní Učební Nástavba Český jazyk 2,88 2,79 2,89 3,02 Německý jazyk 3,03 3,16 3,03 2,75 Anglický jazyk 2,66 2,65 2,62 2,81 Matematika 3,03 3,16 2,85 3,16 I. ročník II. ročník Předměty ø Předměty ø Český jazyk 2,91 Český jazyk 2,89 Německý jazyk 2,76 Německý jazyk 2,93 Anglický jazyk 2,80 Anglický jazyk 2,82 Matematika 2,99 Matematika 2,87 Chemie 3,12 Chemie 3,06

21 21 III. ročník IV. ročník Předměty ø Předměty ø Český jazyk 2,67 Český jazyk 3,24 Německý jazyk 3,37 Německý jazyk 2,53 Anglický jazyk 2,87 Anglický jazyk 2,95 Matematika 2,98 Matematika 3,19 Chemie 3,08 Chemie 3,04 Komentář k II.pololetí: 1. Nepodařilo se zlepšit studijní výsledky třídy OOV 2. Studijní výsledky byly stejné jako v I. pololetí. Proto navrhujeme tato opatření : od září 2007 vyučující v této třídě zajistí doučování (individuální skupina), hlavně v maturitních předmětech a předmětech odborných. 2. Nárůst absence omluvené i neomluvené. V porovnání s předešlými školními roky má absence oproti 1. pololetí stoupající tendenci, což je dáno i mimo jiné tím, že žáci jezdí v průběhu měsíce června na dovolenou C. Porovnání studijních výsledků a absence žáků v I. a II. pololetí školního roku 2006/2007 I.pololetí II.pololetí Výsledek Celkový prospěch 2,32 2,32 stejný Absence omluvená zhoršení Absence neomluvená zhoršení Ročník Počet tříd Průměr I. pololetí Průměr II. pololetí I. ročník 4 učební 2,39 2,45 3 studijní 2,36 2,39 3 nástavby 2,30 2,25 II. ročník 4 učební 2,42 2,33 3 studijní 2,43 2,42 2 nástavba 2,33 2,23 III. ročník 4 učební 2,21 2,27 3 studijní 2,25 2,20 IV. ročník 3 studijní 2,22 2,24

22 22 Ročník I. pol. omluvená abs. I. pol. neom.abs. II. pol. omluvená abs. II. pol. neom.abs. I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Celkem Srovnání za I. a II. pololetí škol. roku 2006/ Studijní výsledky celkový prospěch na škole je v obou pololetích stejný 2,32. Při srovnání předmětů (ČJ, NJ, AJ, M) se prospěch lišil jen v setinách. 2. Omluvená absence narostla oproti 1. pololetí o hod., neomluvená o 317 hodin. 3. V obou pololetích jsou prospěchy z M, ČJ, NJ, AJ velmi slabé, což je zarážející hlavně u maturitních oborů. Budou se muset zavést taková opatření, která tyto výsledky zlepší. To znamená zavedení doučování žáků, konzultační hodiny, individuální přístup k těm studentům, kteří si matematiku a cizí jazyky zvolili za maturitní předmět. Ze strany vyučujících by bylo vhodné zavést moderní formy a metody do výuky. Zpráva o maturitních zkouškách ve školním roce 2006/2007 Maturitní zkoušky proběhly v souladu s ustanovením vyhlášky 672/2004 Sb. Maturitní třídy : OP 4, OOV 4, K 4 a PS 2 Opravné maturitní zkoušky : 1 žák třídy OOV 4 škol. rok 2005/2006 Třída OP 4 tř. uč. Mgr. Monika Glacová - Počet žáků ve třídě Počet žáků konajících mat. zkoušku prospělo, 2prospěli s vyznamenáním, 1 neprospěl Třída OOV 4 tř. uč. ing. Zuzana Matějová - Počet žáků ve třídě 15 - Počet žáků konajících mat. zkoušku opravná MZ 11 prospělo, 3 neprospěli - Počet žáků, kteří budou konat MZ v září Třída K 4 tř. uč. Bc. Gabriela Bršelová - Počet žáků ve třídě 25 Počet žáků oprávněných konat mat. zkoušku prospělo, 5 prospělo s vyznamenáním, neprospěli 2

23 23 - Počet žáků, kteří budou konat MZ v září Třída PS 2, tř. uč. ing. Renata Zmudová - Počet žáků ve třídě 25 - Počet žáků oprávněných konat maturit. zkoušku prospělo, 1 neprospěl - Počet žáků, kteří budou konat MZ v září Celkem konalo zkoušku Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 82 žáků 7 žáků 68 žáků 7 žáků Neprospívající žáci : PS 2-1 žáci OOV 4 3 žáci K 4-2 žáci OP 4-1 žák Materiální připravenost na MZ byla v pořádku, učebny byly vhodně esteticky upraveny. Jednotlivé maturitní komise pracovaly v souladu s vyhláškou 442 a 672 o matur. zkouškách a průběh nebyl narušen. Spolupráce předsedů mat. komisí se zkoušejícími byla také v pořádku a bez problémů. Zpracoval : Mgr. Jiří Lang Ostrava

24 24 Zpráva o ZZ - červen 2007 Závěrečné zkoušky proběhly v souladu s ustanovením Vyhlášky č. 47/2005 Sb. Závěrečné zkoušky ve školním roce 2006/2007 probíhaly u oborů kadeřník (6951H/001, krejčí (3158H/001) a fotograf (3456H/001). Ve III. ročnících těchto učebních oborů bylo celkem 84 žáků, k ZZ bylo připuštěno 76 žáků (nebylo připuštěno 6 žáků oboru fotograf, 1 žáka oboru krejčí, 1 žák oboru kadeřník, z důvodu neklasifikace), kteří vykonají zkoušku v náhradním termínu v září. Prospěl Prospěl s neprospěl vyznamenáním Kadeřník Krejčí Fotograf ZZ ve všech oborech se řídily Vyhláškou ze dne 18. ledna V tomto školním roce se škola zapojila u dvou oborů do JZZZ (Jednotné zadání závěrečných zkoušek)). U oboru kadeřník byla přímo na škole tvorba JZZZ realizována, škola byla gestorská a u oboru krejčí bylo JZZZ ověřováno a škola byla pilotní. Dotazníky k projektům Kvalita I. (Realizace ZZ) byly na jednotlivé obory zpracovány a zaslány na NÚOV a jsou přílohou této zprávy. Náhradní a opravný termín pro konání ZZ byl stanoven na období od 18. září 2007 do 27. září Zpracovala : PaedDr. Marcela Šubertová Ostrava 20. června 2006

25 25 Zpráva o opravných maturitních zkouškách a zkouškách v náhradním termínu za škol. rok 2005/2006 konaných Předseda Místopředseda Český jazyk a lit. Matematika Chemie Odborné předměty oděvní Odborné předměty kosmetické Mgr. Jiří Lang PaedDr.. B.Šalonková Mgr. P.Zemánková, Mgr.K.Nitková Mgr. J.Musialek, Mgr. R.Besta PaedDr.B.Šalonková, Ing. E.Kubíčková Bc. M.Glacová, Bc. R.Křižáková Bc. G. Bršelová Mgr. L.Figurová Zkouška v náhradním termínu: Třída K 4-2 žáci třídy K 4 ústní maturitní zkouška ze všech předmětů Opravná zkouška: Třída OOV 4 2 žáci matematika - prospěli Třída OOV 4 1 žák - odborné předměty oděvní - prospěl Třída PS 2-3 žáci Český jazyk a literatura - prospěli Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě 21. září 2006

26 26 Zpráva o náhradních a opravných závěrečných zkouškách za škol. rok 2005/2006, konaných Závěrečné zkoušky v náhradním termínu oboru foto se konaly ve dnech Vykonal je 1 žák - prospěl. Zkoušky proběhly v souladu s Vyhláškou MSMT ČR č. 47/2005. V Ostravě dne Zpracovala. PaedDr.. Marcela Šubertová ZŘTV

27 27 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání v pedagogických pracovníků ve školním roce 2006/2001 a) DVPP Počet akcí 9 Počet účastníků 24 Celková částka ,-- b) SIPVZ Počet akcí 12 Počet účastníků 22 Celková částka ,--

28 28 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti + příloha č. 8 děkovné dopisy Září 2006 Beseda S Tebou o Tobě I. ročníky Adaptační kurz žáků, studentů I. ročníků Kunčice pod Ondřejníkem Sportovní kurz žáků a studentů II. ročníků Chorvatsko Zahájení kurzu autoškoly Kulturní akce Dobře pane Gute II. a III. ročníky Kulturní dům Akord, Ostrava- Zábřeh Charitativní akce Světluška vybraní žáci školy Říjen Beseda Zdravý životní styl Listopad 2006 Charitativní akce Píšťalka vybraní žáci školy Přednášky o Evropské unii žáci vycházejících ročníků Exkurze v oděvních závodech OP Prostějov závod Ostrava oděvní obory Soutěž Mladý módní tvůrce Jihlava umístění I. Místo Cena diváků, II. místo v kategorii Fantazijní tvorba, II. místo v kategoriisportovní oděvy, V. místo v kategorii TIBA Turnaj SŠ v odbíjené Přednáška na téma Zásady bezpečného chování Prosinec 2006 Účast na výstavě Učeň, středoškolák a vysokoškolák Ostrava zajištění doprovodného programu módní přehlídka Módní přehlídka v domě s pečovatelskou službou Astra Ostrava-Poruba Školní akademie Den otevřených dveří Regionální soutěž oboru kadeřník Vítkov Charitativní akce Červená stužka vybraní žáci školy Leden 2007 Výstava oboru foto galerie Na Schodech Městský obvod Poruba Výchovná akce Pro drogy nemá smysl umírat I. III. ročníky Beseda Co chceš vědět o maturitě IV. ročníky Lyžařský kurz pro žáky I. ročníků Den otevřených dveří

29 29 Únor 2007 Mistrovství republiky oborů kadeřník, kosmetička Harmonie 2007 (viz příloha) Soutěž kosmetiček Caliber Cup Lanškroun viz příloha Březen 2007 Účast na charitativní akci Píšťalka (viz příloha) Divadelní představení Účast na svatebním veletrhu doprovodný program hotel Imperiál Ostrava Soutěž Beauty Expo Praha kosmetičky umístění II. a III. místo Stříhání dětí v kojeneckém ústavu Ostrava-Zábřeh Maturita Nanečisto IV. ročníky II. místo žákovské projekty oboru kadeřník Vizovice (viz příloha) Duben 2007 Účast na soutěži Doteky módy Prostějov Filmové představení Projekty Program Leonardo da Vinci projekt mobility žáci oboru kadeřník stáž v Žilině září říjen 2006 Program Leonardo da Vinci projekt mobility obor kosmetička příprava na stáž v Žilině v říjnu 2007 Spolupráce s NUOV na projektu Kvalita I jednotné zadání závěrečných zkoušek oboru kadeřník ve školním roce 2006/2007 gestorská škola spolupráce s NUOV na projektu Kvalita I jednotné zadání závěrečných zkoušek oboru krejčí ve školním roce 2006/2007 pilotní škola Další činnost Jednatel Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Spolupráce s Vazební věznicí Ostrava- rekvalifikační kurz pánský kadeřník Spolupráce s Kojeneckým ústavem pro děti do 3 let Ostrava-Zábřeh střihání dětí (viz příloha) Spolupráce se středními školami v tuzemsku i zahraničí Spolupráce s městským obvodem Ostrava-Poruba Spolupráce s Úřadem práce v Ostravě Zajišťování rekvalifikačních kurzů oborů kadeřník, kosmetička v rámci doplňkové činnosti Rozšíření vzdělávacího programu školy o studijní obor M/001 Masér sportovní a rekondiční od školního roku 2007/2008

30 Výstavy žáků oboru fotograf 30 Listopad Setkání fotografů - Dům kultury Vítkovic Leden únor 2007 reprezentační výstava fotografií žáků oboru fotograf Galerie na schodech budova Městského úřadu Ostrava-Poruba Březen Setkání fotografů - Dům kultury Vítkovic Duben 2007 výstava Očima mladých K-TRIO Ostrava-Hrabůvka Červen 2007 výstava fotografií v Městské knihovně Ostrava-Poruba Červenec Srpen 2007 výstava ve Slezských Rudolticích zámek Aktivity mimoškolní činnosti (aktivační trendy SŠ, které doplňují vzdělání žáků a pomáhají jim v orientaci ve společnosti) Říjen Charitativní sbírka Červená stužka (dvojice žáků) Listopad stříhání dětí v kojeneckém ústavu Ostrava-Zábřeh - Charitativní akce Píšťalka (handicapované děti) účast 20 dvojic získaný příspěvek 8.245,50-- Kč Únor Stříhání dětí v Kojeneckým ústavu Ostrava-Zábřeh - Zahájení jazykových kroužků NJ, AJ, FJ - Veletrh STYL a KABO Brno účast vyučující odborných oděvních předmětů - Odborná exkurze oděvních oborů v OP Ostrava-Mariánské Hory Březen Informativní schůzky k maturitám pro studenty vycházejících ročníků - Charitativní akce Píšťalka (handicapované děti) účast 20 dvojic získaný příspěvek ,50,-- Kč - Fotografování tabel pro maturitní ročníky naší školy a ostravských škol Duben Vernisáž výstavy oboru foto K-TRIO Ostrava-Hrabůvka - Besedy pro vycházející ročníky v Informačním a poradenském středisku

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava- Poruba, Příčná 1108,příspěvková organizace Mgr. Chrenka Pavel ředitel SŠ 2 Projednání výroční

Více

PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více