PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013"

Transkript

1 PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN ČÁST I. ANALYTICKÁ ČÁST POČET STRAN: 31 DATUM ZPRACOVÁNÍ: září - prosinec 2007 ZPRACOVATELÉ PRO: ING. JANA VRUBLOVÁ Bohuslavská 1326, LIPNÍK NAD BEČVOU tel , ARS rozvojová agentura, s.r.o Dolní Hejčínská 31, OLOMOUC ING. PETR MANEK/tel: , MGR. DOMINIKA DOLÁKOVÁ/tel

2 ÚVOD Plán rozvoje byl financován Mikroregionem Hranicko v rámci rozpočtu projektu INNOREF. Jeho zpracování bylo založeno na principech udržitelného rozvoje, účasti veřejnosti na řešení místních problémů a provázání záměrů obce s aktivitami s prioritami rozvoje regionu. Při zpracování plánu byly zohledněny výsledné studie a analýzy projektu INNOREF a jeho subprojektů. Projekt Inovace a efektivní využívání zdrojů jako hnací síly udržitelného rozvoje (zkratkou INNOREF) byl mezinárodním projektem financovaným programem Evropské Unie INTERREG IIIC a jeho hlavním posláním se stalo nastartování udržitelného rozvoje regionů prostřednictví zavádění inovací a regionálních nástrojů pro efektivní využívání místních zdrojů. Mikroregion Hranicko na něm spolupracoval v letech s italskými regiony Friuli Venezia Giulia, regionem Umbria a regionem Západní Řecko. (www.regionhranicko.cz) Profil obce Černotín byl zpracován v rámci analytické části - etapy tvorby Plánu rozvoje obce Černotín na období v období září říjen Zpracovatelem dokumentu byla ve spolupráci s Obecním úřadem Černotín Ing. Jana Vrublová pro ARS rozvojovou agenturu, s.r.o z Olomouce. Profil obce představuje stručnou socioekomickou charakteristiku obce, zpracovanou v potřebném rozsahu k tvorbě navazujících částí plánu rozvoje obce. Profil obce je rozpracován do jednotlivých částí dle základních tematických okruhů života na venkově a v obci. Profil je členěn na základní kapitoly a podkapitoly dotýkající se dílčích geografických, sociálních a ekonomických témat, popisujících výchozí stav a hlavní vývojové tendence jednotlivých sektorů a oblastí rozvoje. V rámci analytické části zpracování Plánu rozvoje obce Černotín na období byly současně zpracovány a vyhodnoceny dvě místní šetření na území obce: dotazníkové šetření a jednání pracovní skupiny. Při zpracování Profilu obce byla shromážděna a analyzována aktuální a dostupná data a informace z oficiálních zdrojů (ČSÚ, Úřad práce, Internetové stránky obce a další). Využity rovněž byly výstupy a závěry z již zpracovaných analytických a koncepčních materiálů obce (Územní plán). Z vyhodnocení dosavadních koncepčních materiálů obce, zpracovaného Profilu obce, provedeného místního šetření a práce pracovní skupiny byla navržena globální SWOT analýza. SWOT analýza ve svých silných a slabých stránkách zahrnuje syntézu zjištěných údajů a faktů, výchozí situaci obce a v rámci příležitostí a ohrožení se soustředí na vnější vlivy dalšího rozvoje obce. 2

3 OBSAH ČÁSTI I. ANALYTICKÁ ČÁST Přístup k vypracování dokumentu, organizační zajištění Metodika zpracování dokumentu Sociálně-ekonomická analýza Analýza místního šetření - Dotazníkové šetření SWOT analýza (souhrn hlavních analytických poznatků) 3

4 1. METODIKA ZPRACOVÁNÍ 1.1. Přístupy a metody zpracování Plán rozvoje obce Černotín je jednotně zpracován v souladu s principy strategického plánování při implementaci metodiky pro místní Agendu 21 v České republice. Z pohledu přístupů a metod zpracování a tvorbě PRO se vždy jednalo o systémovou práci, sestávající z odborné, koordinační a konzultační činnosti. Celý rozvojový dokument je zpracovaný metodou analýz, průzkumů a strukturovaných diskusí, ze kterých jsou postupně formulovány závěry pro jednotlivé dílčí kroky. Významnou úlohu v celém zpracování dokumentu sehrávala Pracovní skupina, která posuzovala a projednávala jednotlivé kroky formou komunitního plánování a veřejné diskuse a která stanovovala závěry na základě konsenzu (východiska pro další postup). Plán rozvoje obce je součástí procesu strategického plánování. Termín strategický plán rozvoje obce není definován zákonem, ale týká se veřejnosti a je veřejností vymahatelný. Strategické plánování je nezbytné ve všech činnostech, které trvají delší dobu a kde je s těmito činnostmi spojen příjem a výdej finančních (veřejných) prostředků. Vzhledem k tomu, že disponibilních peněz je vždy u obcí omezené množství, musí subjekt, který s nimi nakládá, přesně stanovit priority, které chce nebo je vnějšími okolnostmi (právní předpisy, konkurenční prostředí, atd.) nucen řešit. Priority jsou stanoveny obvykle podle závažnosti problémů. V případě dobře zvládnutého procesu strategického plánování se rizika extrémního zadlužení nebo neúnosného deficitu finančních prostředků a s ním spojeného zastavení realizovaného záměru snižují na minimum. V průběhu realizace Části I Analytická část byly postupně realizovány tyto dílčí aktivity: - vytvoření řídícího týmu - iniciování veřejné zahájení zpracování Programu rozvoje obce seznámení se způsobem PRO účel řídícího týmu význam strategického plánu rozvoje pro obec, každého občana, každý subjekt představení zpracovatelského týmu harmonogram přípravy strategického plánu včetně konzultace termínů zahájení sociálně-ekonomické analýzy (návrh postupu při zpracování, současný stav, průzkum veřejného mínění) pracovní skupiny - vysvětlení důležitosti pracovních skupin, výzva k zapojení veřejnosti do pracovních skupin - průzkum veřejnosti dotazníkové šetření - sestavení a práce pracovní skupiny pracovní skupina byla složena ze zástupců různých společenských skupin a komunit. Pracovní skupina pracovala formou kulatých stolů. Facilitátorem při těchto pracovních setkáních byl vždy zástupce zpracovatelského týmu. Výsledky jednotlivých pracovních skupin byly postupně zapracovávány do návrhu PRO. 4

5 činnost a význam pracovních skupin: - hledání optimálního řešení problémů pro co největší okruh lidí, kterých se problém dotýká - aktivní možnost komunikace a práce nad živým materiálem - začlenění veřejnosti do spoluvytváření a spolurozhodování - zpracování Profilu obce socioekonomické analýzy - zpracování globální SWOT analýzy obce 1.2. Organizační zajištění zpracování Plánu rozvoje obce Černotín Organizační zajištění zpracování plánu rozvoje obce zpracovatel dokumentu řešil sestavením kvalitního řídícího týmu, který v celém procesu zpracování plánu rozvoje obce, tj. všech jeho částí, vykonával tyto činnosti: řízení zpracování koordinace monitoring hodnocení dílčích výstupů a celého rozvojového dokumentu Při vytváření struktury řídícího týmu byl kladen důraz na transparentnost a otevřenost celého procesu, jako jednoho ze základních principů přístupu ke zpracování celého dokumentu. V řídícím týmu byly stejným poměrem zastoupeny zástupci zadavatele (Mikroregion Hranicko), zpracovatele (Ing. Jana Vrublová, ARS rozvojová agentura) a realizátora (Obec Černotín). Struktura řídícího týmu: ŘÍDÍCÍ TÝM ZA OBEC ČERNOTÍN ZA ZPRACOVATELE ZA MIKROREGION Ing. Jiří Andrýs, starosta (tel.: ) Jaromír Kelar, místostarosta (tel.: ) Ing. Jana Vrublová (tel.: ) Mgr. Dominika Doláková (tel.: ) Ing. Petr Manek (tel.: Ing. Jan Balek (tel.: ) 5

6 1.3. Další metodiky zpracování jednotlivých částí Plánu rozvoje obce Černotín Přístup MA 21 - udržitelný rozvoj Při zpracování plánu rozvoje obce zpracovatelský tým postupoval podle metodiky zapojování veřejnosti do procesu komunitní spolupráce a partnerství. Hlavním cílem využití metodiky MA 21 je zapojení veřejnosti do všech důležitých a rozhodných okamžiků procesu strategického plánování tak, aby řešení problémů a tvorba vlastního dokumentu směřovala k respektování základních principů udržitelného rozvoje, mezi něž patří: propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životní prostřední (řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní); dlouhodobá prosperita - každé rozhodování je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů; kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění; definování rizik - důsledky některých činností je potřeba kriticky zhodnotit z pohledu příštích generací; prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů a řešení problémů z pohledu časových, finančních a lidských zdrojů; kvalita života - která má rozměr materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní a kulturní, lidé mají přirozené právo na kvalitní životů, sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi jednotlivé sociální skupiny. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je stále častěji chápán jako trvalé zlepšování sociálních podmínek; zachování nutného vztahu mezi lokálním (obecním) a globálním (regionálním), vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (rovnosti práv), demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich následnou a konkrétní realizaci. Přístup demokratického principu zapojení veřejnosti Zapojení veřejnosti do rozhodování byl dalším základním principem pro celou tvorbu PRO. Program udržitelného rozvoje je příliš rozsáhlý a všestranný na to, aby byl vypracován omezeným počtem zpracovatelů. Je samozřejmé, že právě tento omezený počet aktivních iniciátorů a zpracovatelů PRO má v konečném důsledku odpovědnost, mandát a nezastupitelnou úlohu ve všech fázích vytváření dokumentu. Zpracovatelský tým v průběhu všech činností spojených s přípravou a zpracováním Plánu rozvoje obce Černotín implementoval princip strategického plánování v těchto rozhodných přístupech a metodách: přístup udržitelného rozvoje metoda MA 21 jako proces demokratický princip zapojení veřejnosti do celého procesu. 6

7 2. SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU OBCE Socioekonomická analýza byla vytvořena pro potřeby tvorby Programu rozvoje obce Černotín a je jedním ze základních analytických podkladových materiálů pro tvorbu tohoto strategického dokumentu obce. Analýza zpřístupňuje širokou škálu informací o obci všem potenciálním zájemcům. Profil obce má následující strukturu: 1. Celková charakteristika obce 1.1. Stručný historický vývoj obce 1.2. Hlavní geografické údaje 1.3. Demografie obce 1.4. Domácnost, bydlení a životní úroveň obyvatel 1.5. Shrnutí, závěry a hlavní problémy 2. Hospodářská činnost a podnikání v obci 2.1. Vývoj podnikatelského prostředí v obci 2.2. Podniky, firmy a služby v obci 2.3. Zaměstnanost v obci 2.4. Shrnutí, závěry a hlavní problémy 3. Lidský potenciál 3.1. Zařízení zdravotní a sociální péče 3.2. Školy a školská zařízení 3.3. Kulturní zařízení 3.4. Historické a kulturní památky 3.5. Sportovní zařízení v obci 3.6. Bezpečnost v obci 3.7. Tradiční významné kulturní a volnočasové akce a aktivity 3.8. Spolková činnost v obci 3.9. Shrnutí, závěry a hlavní problémy 4. Infrastruktura obce 4.1. Dopravní infrastruktura 4.2. Technická infrastruktura a telekomunikace 4.3. Bytová infrastruktura 4.4. Stav a vývoj dopravní obslužnosti 4.5. Opatření pro řešení mimořádných situací 4.6. Zajišťování technických služeb v obci 4.7. Shrnutí, závěry a hlavní problémy 5. Životní prostředí obce 5.1. Stav a vývoj ovzduší 5.2. Stav a vývoj hospodaření s vodou 5.3. Stav a vývoj hospodaření s odpady 5.4. Stav a vývoj přírody, krajiny a lesů 5.5. Výchova, osvěta a získání informací o ŽP 5.6. Shrnutí, závěry a hlavní problémy 6. Rozpočet a financování obce 6.1. Stav a vývoj rozpočtu obce 6.2. Dosavadní projekty obce financované z veřejných zdrojů 7

8 6.3. Členství obce ve sdruženích a spolupráce 6.4. Shrnutí, závěry a hlavní problémy 7. Vnější prostředí obce 7.1. Politické prostředí 7.2. Ekonomické prostředí 7.3. Sociálně-demografické okolí 7.4. Technické okolí a infrastruktura 7.5. Ekologické okolí 8. Závěr PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN 1. Celková charakteristika obce 1.1. Stručný historický vývoj obce Nejstarší pobyt lidí na Černotínsku dokládají archeologické nálezy z období mladšího paleolitu. Na Hluzovském kopci byly objeveny kamenné nástroje a Na Vápenkách v roce 1905 Černotínský bronzový poklad. Písemná zmínka z roku 1131, která je pravděpodobně falzum, hovoří o Cerncine", za věrohodnou písemnou zmínku je považována zpráva o Czernotíně" z roku 1406 a pečeť z roku 1766 uvádí Czernotin". Název obce je podle některých zdrojů odvozen od černě oděných benediktýnů, kterým obec patřila od roku Místní část Hluzov, se kterou se Černotín sloučil v r. 1983, je ve starých kronikách uváděna jako Hlizov, později Hlúzov" (rok 1663). Název patrně pochází od slova hlíza či hlůza, které označovaly morový otok, projev smrtelné nemoci středověku. Rokem 1407 Černotín náleží do majetku Helfštýna, od roku 1491 patří Pernštejnům. V roce 1595 získává panství Zdeněk Žampach z Potštejna, roku 1609 je kupuje Karel Pergar z Pergu a v roce 1612 se dostává do rukou Václava Mola z Modřelic. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1621 přešlo panství do majetku Diettrichštejnů konfiskací. Černotín je od roku 2001 zapojen do Mikroregionu Hranicko společně s obcemi Bělotín, Býškovice, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Klokočí, Malhotice, Milotice nad Bečvou, Opatovice, Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Radíkov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Ústí, Všechovice, Zámrsky Hlavní geografické údaje Obec Černotín se nachází 4,5 km východně od města Hranice, v okrese Přerov, v Olomouckém kraji, NUTS II Střední Morava. Rozkládá se na rozmezí Moravské brány a Podbeskydské pahorkatiny, podél Hluzovského potoku tekoucího do řeky Bečvy. Spadá pod obec s rozšířenou působností a zároveň pověřenou obec Hranice. Zeměpisná poloha Černotína je určena přibližně severní šířky a západní délky. Nadmořská výška se na území katastru obce pohybuje mezi m.n.m. Rozloha Černotína je 832 ha, z čehož 74,4% zabírá zemědělská půda, 7,8% lesní půda, chmelnice ani vinice se zde nevyskytují. Územně Černotín zahrnuje místní část Hluzov. Katastrální území obce Černotín sousedí s katastry obcí Hranice, Ústí, Skalička a Špičky (viz. příloha č.1). 8

9 1.3. Demografie obce Počet obyvatel a jeho vývoj Obyvatelstvo dle pohlaví K žilo v Černotíně celkem 754 obyvatel, z toho 51,72% žen. Hustota obyvatelstva je 90,6 osob na 1km2, hustota celého okresu Přerov je přitom 153,7 osob na 1 km Ženy Muži V minulosti obec prošla vývojem počtu obyvatel, který znázorňuje uvedená tabulka. Přestože byl v okrese Přerov zaznamenán trend představující nárůst počtu obyvatel mezi roky 1961 a 2001 až o 6,42%, v obci Černotín dochází dlouhodobě k poklesu počtu obyvatel. Následující graf znázorňuje bližší historii, přičemž trendem je mírný vzestup (mezi roky 2001 a 2006 celkový počet obyvatel obce vzrostl o 1%). Tabulka - Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v letech Počet trvale bydlících obyvatel ) cizinci s dlouhodobým pobytem z toho dočasně nepřítomní narození v obci současného bydliště Okres Přerov Černotín ) včetně cizinců s dlouhodobým pobytem Zdroj: SLBD 2001 Graf Vývoj počtu obyvatel Zdroj: ČSÚ Rok Počet obyvatel 9

10 Věková struktura obyvatelstva PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Věková struktura obyvatel obce se projevuje podílem dětí ve věku 0 14 let ve výši 23,2% a o něco málo nižším počtem osob v poproduktivním věku (14,4%). Vztah mezi těmito dvěma hodnotami sleduje index stáří, jež se vypočítá jako podíl počtu osob ve věku 60 a více let a počtu osob ve věkové kategorii 0 14 let. Dle vypočítaného ukazatele má obec Černotín pozitivní, progresivní strukturu obyvatel. Naopak celookresní výsledky poukázaly na regresivní strukturu obyvatelstva v rámci statistiky okresu jako celku. Průměrný věk obyvatelstva se pohybuje v průměru kolem 35,1 roku, přičemž celookresní statistika počítá 38,4 let. Tabulka Věková struktura obyvatelstva k Obyvatelstvo Věková skupina obyvatelstvo celkem z toho ženy Průměrný Index z toho celkem ženy 60 a více vč. 60 a více věk stáří nezj. vč. nezj. Okres Přerov ,4 1,098 Černotín ,1 0,62 Zdroj: SLBD 2001 Vzdělanostní struktura obyvatelstva Největší skupinu tvoří obyvatelé vyučení a se středním odborným vzděláním bez maturity (43,1%), další podstatnou skupinou jsou osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (28,3%). Necelá pětina obyvatel nad 15 let má základní nebo neukončené vzdělání. Pouze 8,3% osob má vyšší odborné, nástavbové anebo vysokoškolské vzdělání. Tabulka Vzdělanostní struktura obyvatelstva k v tom nejvyšší ukončené vzdělání Celkem základní a neukončené vyučení a střední odborné bez maturity úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské vč. vědecké přípravy bez vzdělání nezjištěno Okres Přerov (%) 100,0 23,5 38,9 25,6 2,9 7,6 0,6 0,9 Černotín (%) 100,0 19,3 43,1 28,3 3,1 5,2 0,7 0,3 Zdroj: SLBD 2001 Obyvatelstvo podle národnosti Podle sčítání lidu, domů a bytů 2001 v Černotíně žije 677 osob s českou národností, 68 osob s moravskou národností, 5 Slováků a 1 Němec. 10

11 Obyvatelstvo podle náboženského vyznání Z 63,7% obyvatelstva jsou obyvatelé věřící, převážná většina osob se hlásí k Církvi římskokatolické, pouze 3 obyvatelé jsou stoupenci Českobratrské církve evangelické. Tabulka Struktura obyvatelstva dle náboženského vyznání k z toho v tom Obyvatelstvo celkem věřící Církevřímskokatolická Církev československá husitská Českobratrskácírkev evangelická Pravoslavná církev v českých zemích Náboženská společnost Svědkové Jehovovi Okres Přerov Černotín Zdroj: SLBD 2001 bez vyznání nezjištěno Ekonomická aktivita obyvatelstva Z celkového počtu 750 osob v roce 2001 bylo v obci 49,9% ekonomicky aktivního obyvatelstva (z toho 9 pracujících důchodců, 8 žen na mateřské dovolené, 26 nezaměstnaných) a 50,1% ekonomicky neaktivního obyvatelstva (z toho 137 nepracujících důchodců a 140 žáků či studentů). Tabulka Struktura obyvatelstva dle ekonomické aktivity k v tom zaměstnané osoby z toho Ekonomicky aktivní celkem celkem pracující důchodci ženy na mateřské dovolené nezaměstnaní Ekonomicky neaktivní celkem nepracující důchodci z toho žáci, studenti a učni Okres Přerov Černotín Zdroj: SLBD 2001 Obyvatelstvo podle odvětví ekonomické činnosti Celá třetina obyvatelstva pracuje v průmyslu, jedna pětina v ostatních odvětvích. Téměř stejný počet 11% působí v zemědělství, lesnictví a rybolovu, stavebnictví a v dopravě a telekomunikacích. Nejmenší podíl zaujímá obchod a opravy. 11

12 Tabulka Struktura obyvatelstva dle odvětví ekonomické činnosti k Ekonomicky aktivní celkem z toho ženy zemědělství, lesnictví a rybolov v tom podle odvětví ekonomické činnosti průmysl stavebnictví obchod a opravy PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN doprava, telekomunikace ostatní odvětví nezjištěno Okres Přerov Černotín Zdroj: SLBD Graf Procentuální rozdělení obyvatelstva podle odvětví ekonomické činnosti 7% 11% zeměděl.,lesnictví a rybolov průmysl 20% stavebnictví 11% 33% obchod a opravy doprava, telekomunikace 7% 11% ostatní nezjištěno Zdroj: SLBD 2001 Vyjížďka pracujících za prací a vyjížďka do škol a učilišť Procento vyjíždějících pracujících a žáků či studentů je téměř shodná cca 70%, což značí, že 30% pracujících osob nachází práci přímo v Černotíně a rovněž 30% z celého počtu žáků navštěvuje místní školské zařízení. Tabulka - Vyjížďka pracujících za prací a vyjížďka do škol a učilišť k Pracující vyjíždějící z obce za prací celkem v % v % z z celkem vyjíždějících pracujících celkem z toho denně do 29 minut s dobou cesty minut Žáci, studenti a učni vyjíždějící do škol 60 celkem minut a více v % ze žáků, studentů a učňů celkem Okres Přerov , , ,1 Černotín , , ,2 Zdroj: SLBD 2001 Migrační pohyby 12

13 Během roku 2006 došlo k následujícím migračním pohybům, které ukazují strukturu kladného celkového přírůstku obyvatelstva pouze díky kladnému saldu stěhování. Narození 3 Zemřelí 5 Přirozený přírůstek = -2 Přistěhovalí 14 Vystěhovalí 6 Saldo migrace = +8 Celkový přírůstek/úbytek = Domácnost, bydlení a životní úroveň obyvatel Vývoj a stav domovního a bytového fondu obce Vývoj počtu trvale obydlených domů a bytů dlouhodobě kolísá, mezi roky 1970 a 2001 počet trvale obydlených domů i bytů mírně vzrostl. Většina obyvatel Černotína bydlí v rodinných domech, celkem 26 domů je neobydleno, z čehož 9 slouží k rekreaci. Ve 191 trvale obydlených rodinných domech statistika počítá 243 bytů. Tabulka - Základní údaje o domovním fondu obce Trvale obydlené domy z toho rodinné domy počet v % průměrné stáří domu v letech Neobydlené domy celkem z toho sloužící k rekreaci , Okres Přerov Černotín , Zdroj: SLBD 2001 Tabulka Základní údaje o bytovém fondu obce Trvale obydlené byty Neobydlené byty z toho v rodinných domech z toho celkem sloužící obydlené počet v % k rekreaci přechodně Okres Přerov , Černotín , Zdroj: SLBD 2001 Charakteristika domácností Bytovou domácnost tvoří osoby žijící společně v jednom bytě. Hospodařící domácnost (HD) tvoří společně bydlící osoby, které na Bytovém listu uvedly, že společně hospodaří. Hospodařící domácnost může být tvořena jednou nebo více domácnostmi cenzovými. Cenzová domácnost (CD) je tvořena z osob společně bydlících v jednom bytě na základě jejich příbuzenských nebo jiných vztahů v rámci jedné hospodařící domácnosti. Je to základní jednotka, která se dále nečlení. V Černotíně je celkem 258 bytových domácností, z toho 12 (4,7%) je se dvěma hospodařícími / cenzovými domácnostmi. Hospodařících domácností je celkem 270 a cenzových rovněž

14 Kvalita bydlení a životní úroveň obyvatel Z celkového počtu 258 trvale obydlených bytů je 100% napojeno na vodovod, 75,6% bytů má připojení na plyn. Pouze 10 bytů není vybaveno koupelnou nebo sprchovým koutem, 13 bytů postrádá splachovací záchod v bytě a 22 bytů nemá ústřední nebo etážové topení. Tabulka Technické vybavení trvale obydlených bytů a domácností Trvale obydlené byty vybavené vodovodem připojením na plyn ze sítě koupelnou nebo sprch. koutem v bytě splachovacím záchodem v bytě ústředním nebo etážovým bytové topením Domácnosti hospodařící cenzové Počet bytů se 2 a více cenz. domácnostmi Okres Přerov Černotín Zdroj: SLBD V jednom trvale obydleném bytě žije statisticky 2,9 osob, což je více než průměr okresu, na straně druhé má byt obyvatele Černotína o 9,5m2 větší rozlohu obytné plochy než je celookresní průměr a má i více obytných místností s plochou 8 a více m2. Tabulka - Charakteristiky úrovně bydlení Plocha trvale Počet obydlených bytů obytných v m2 místností celková obytná s plochou 8 a více m2 Počet osob v bytech m2 obytné plochy Na 1 trvale obydlený byt připadá obytných místností s plochou 8 a více m2 osob cenzových domácností Okres Přerov ,20 2,77 2,70 1,09 Černotín ,70 3,06 2,90 1,05 Zdroj: SLBD Nejvíce bytů vzniklo při budování domů mezi roky , v následujících dekádách se pokaždé vybudovalo kolem 35 bytových jednotek. Z hlediska velikosti bytů je v Černotíně nejvíce bytů se 2 pokoji, dále se 3 pokoji a jen 13 bytů je jednopokojových. Tabulka - Trvale obydlené byty podle velikosti a období výstavby domů Velikost bytu Byty v domech postavených v období s 1 se 4 a do roku se 2 se obytnou více 1919 pokoji pokoji místností pokoji vč. nezj Okres Přerov Černotín Zdroj: SLBD

15 1.5. Shrnutí, závěry a hlavní problémy Obec Černotín je z hlediska počtu obyvatel středně velkou obcí, má 1 místní část. Z dlouhodobého pohledu má počet obyvatel klesající tendenci, přičemž rok 2001 představoval obrat, kdy bylo dosaženo úrovně roku 1980, tento počet je s drobnými výkyvy vykazován od roku 2001 dodnes. Za loňský rok byl celkový přírůstek obyvatel kladný pouze díky kladnému přírůstku stěhováním. Obyvatelstvo dle indexu stáří vykazuje progresivní strukturu obyvatel, průměrný věk obyvatelstva se pohybuje v průměru kolem 35,1 roku, celkem 71,4% obyvatel je vyučeno nebo se středním odborným vzděláním bez maturity nebo úplným středním vzděláním s maturitou, necelá pětina obyvatel nad 15 let má základní nebo neukončené vzdělání. Vysokoškolsky vzdělaných osob je zde ale méně než je průměr okresu. Cizí národnosti tvoří naprostou menšinu. Celkem 61% obyvatel se hlásí k Církvi římskokatolické, jež má dominantní postavení. Polovina obyvatel je ekonomicky aktivních, z čehož nejvíce (1/3) pracuje v průmyslu. Terciální sektor služeb není příliš zastoupený. Pro vesnické prostředí obce je běžná vysoká vyjížďka pracujících do práce a žáků a studentů do škol (70%). Černotín má 270 cenzových domácností, z nichž většina žije v rodinných domech. Všichni obyvatelé jsou napojeni na vodovod, plynofikovaných bytů je 75,6%. Celých 72% bytů je starších 26-ti let, což postupem času zakládá potřebu modernizace a oprav těchto objektů. Z hlediska kvality bydlení má byt obyvatele Černotína o 9,5m2 větší rozlohu obytné plochy než je celookresní průměr, je vybaven koupelnou či sprchovým koutem (s výjimkou 10-ti bytů), splachovacím záchodem (s výjimkou 13-ti bytů) a ústředním nebo etážovým topením (s výjimkou 22 bytů). 2. Hospodářská činnost a podnikání v obci 2.1. Vývoj podnikatelského prostředí v obci Výrobní aktivity mají v Černotíně tradici, která hrála ve vývoji obce a jeho spádového a zájmového území významnou roli. Současná ekonomická základna obce je založena na zemědělské a průmyslové bázi. Ke konci roku 2006 bylo v obci evidováno celkem 123 podnikatelských subjektů, nejvíce podnikatelů je fyzických osob (celkem 87). Z hlediska převažující činnosti působí nejvíce subjektů v oblasti obchodu, prodeje a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství a dále v průmyslu a zemědělství. 15

16 Graf Rozčlenění podnikatelských subjektů dle převažující činnosti Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 4 Školství a zdravotnictví Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění Ostatní obchodní služby Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství Doprava a spoje Stavebnictví 12 Průmysl 24 Zemědělství, lesnictví, rybolov Zdroj: ČSÚ. Graf Rozčlenění podnikatelských subjektů dle právní formy 9% 5% 6% 1%4% 1% Obchodní společnosti Státní organizace Družstevní organizace Podnikatelé - fyzické osoby Samostatně hospodařící rolníci Svobodná povolání 74% Ostatní právní formy Zdroj: ČSÚ. 16

17 2.2. Podniky, firmy a služby v obci Průmyslová výroba - těžba vápence firmou Cement Hranice a.s. Zemědělská výroba - je zastoupena především fungujícím Zemědělským obchodním družstvem se sídlem v Černotíně. Družstvo má dvě střediska. Areál chovu skotu a správy družstva v Černotíně sestává z výkrmny skotu, je zde kravín pro 174 ks dojnic, administrativní budova, velkoobjemový seník, senážní věže, sklad slámy, sklady, dílny, garáže. Areál v Hluzově obsahuje kravín pro 104 ks dojnic, teletník pro 300 ks telat, seník, sklad slámy. - je dále provozována několika soukromými zemědělci: pan Zdeněk Bělík (Černotín, jen rostlinná výroba), pan Jaroslav Řehák (Hluzov, odchov skotu), Ing. Petr Rek (100 ks prasat). - v Hluzově se nachází koňská chovatelská farma Apalloosas Farm, provozované rodinou Ryškových, což představuje velký potenciál pro rozvoj agroturistiky. Farma se zabývá chovem a výcvikem plemene Appaloosa se všestranným využitím pro sport i volný čas, v nabídce je westernové ježdění, obsedání mladých koní, vození dětí, výcvik jezdců (venkovní i krytá jízdárna). Lesní pozemky spravují Lesy ČR, Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm, společně s Frenštátskou lesní a.s. zde zajišťují potřebné práce Služby Česká pošta s.p. Motorest Vápenka kapacita 14 lůžek na ubytování a 100 osob na stravování Prodejna potravin Ludmila Hýžová Prodejna potravin v Hluzově Dagmar Rýparová Pohostinství v Hluzově, Motorest v Černotíně, drobné živnosti 2.3. Zaměstnanost v obci Prostřednictvím ukazatele míry nezaměstnanosti, struktury nezaměstnanosti a podílu zaměstnanosti v jednotlivých hospodářských odvětvích (viz. kapitola 2.3) budeme charakterizovat zaměstnanost v obci, resp. situaci na trhu práce. Míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl nezaměstnaných na celkové pracovní síle na ekonomicky aktivním obyvatelstvu EAO, počet EAO v následující tabulce je uveden z konečných výsledků SLDB 2001, míra se dle platné metodiky počítá z dosažitelných uchazečů, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání. V regionální statistice podle obcí nejsou započteni uchazeči s trvalým pobytem mimo okres Přerov. K v okrese Přerov čítala míra registrované nezaměstnanosti 8,8%, celkem 6283 osob se ucházelo o práci a bylo 1486 volných míst. Ke stejnému datu byla v Černotíně míra registrované nezaměstnanosti 8%. Dosažitelní uchazeči = 30 osob EAO = 374 osob Míra nezaměstnanosti = 8% 17

18 Následující údaje se vztahují k novějšímu datu k Obec EAO Dosažitelní uchazeči Míra nezaměstnanosti dle EAO k Černotín ,6% Zdroj: ÚP Přerov. Struktura nezaměstnanosti Ze 23 osob evidovaných na Úřadu práce v Přerově je 12 žen a 11 mužů. Dlouhodobá nezaměstnanost se týká 6-ti uchazečů, kteří jsou evidováni déle než 12 měsíců (2 muži a 4 ženy). Déle než 6 měsíců je evidováno 11 osob (z toho 7 žen a 4 muži). Celkem 12 osob je nezaměstnaných krátkodobě (v evidenci je kratší dobu než 6 měsíců). Z hlediska dosaženého vzdělání je necelá polovina uchazečů o práci vyučena, 6 osob má úplné střední odborné vzdělání (příp. pomaturitní studium). Mezi nezaměstnanými nenajdeme obyvatele s vyšším vzděláním. Vzdělání uchazečů o práci Vzdělání základní (praktická škola) 4 - z toho ženy 2 Vzdělání nižší střední (vyučen) 2 - z toho ženy 1 Vzdělání střední odborné (vyučen) 10 - z toho ženy 5 ÚSV, úplné střední všeobecné vzdělání 1 - z toho ženy 0 ÚSO (SOŠ, ÚSV), pomaturitní studium 6 - z toho ženy 4 Zdroj: ÚP Přerov. Z následujícího grafu je patrno, že nezaměstnanost postihuje nejčastěji osoby ve věkovém intervalu let a hlavně let. Tyto věkové kategorie se jen těžko dostávají zpět do pracovního procesu. Graf Věková struktura nezaměstnanosti k věk let věk let 2 věk let věk let věk let věk let věk let Zdroj: ÚP Přerov. 18

19 2.4. Shrnutí, závěry a hlavní problémy Podnikání v obci představuje 123 podnikatelských subjektů, z čehož nejvíce je fyzických osob - celkem 87 podnikatelů, druhou největší skupinu tvoří samostatně hospodařící rolníci. Spektrum právních forem podniků je široké, je zastoupena i družstevní organizace (Zemědělské obchodní družstvo). Z hlediska převažující činnosti působí nejvíce subjektů v oblasti obchodu, prodeje a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství a dále v průmyslu a zemědělství. Míra nezaměstnanosti se pohybuje pod celookresní hodnotou, v absolutním vyjádření představuje 23 osob, z čehož necelá polovina obyvatel již spadá do nezaměstnanosti dlouhodobé (jsou v evidenci déle než 6 měsíců). Nezaměstnanost se dotýká nejvíce osob vyučených a všeobecně s nižším vzděláním. 3. Lidský potenciál 3.1. Zařízení zdravotní a sociální péče Přímo v obci Černotín nepůsobí žádné zdravotnické pracoviště ani zařízení sociální péče. V rámci zdravotnické péče statistika počítá pro Olomoucký kraj 4 lékaře na obyvatel, nejbližší nemocnice je v Hranicích. Obyvatelé navštěvují praktického lékaře, stomatologa, specializované lékaře-odborníky i lékárnu v Hranicích. Nejbližším zařízením sociální péče je Domov důchodců v Hranicích, v Hustopečích funguje dům s pečovatelskou službou (kapacita 30 lůžek). Hřbitov je situovaný ve východní části katastru mimo zástavbu Školy a školská zařízení V obci funguje mateřská škola a dvoutřídní základní škola pro 1. až 4. třídu. Před vybudováním první školy v roce 1790, která sloužila i Hluzovu, se učilo v pastýrni. V roce 1872 došlo k přestavbě školy a v roce 1882 byla zřízena dvoutřídka. V současnosti je kapacita školky 26 míst a školy 60 žáků. Docházka do druhého stupně základní školy je řešena využitím kapacity zařízení v Hranicích, příp. Hustopečích nad Bečvou, do střední školy studenti dojíždí do zařízení ve Valašském Meziříčí, Hranicích, případně v Přerově nebo dalších sídlech, v nichž je tento druh vybavenosti umístěn. Základní umělecká škola je využívána v Hranicích Kulturní zařízení Kulturní zařízení je umístěno za budovou obecního úřadu, je nově vybudováno a nabízí široké možnosti využití Historické a kulturní památky V katastrálním území obce Černotín se nachází kulturní památka zařazená do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek: Areál vápencového lomu s vápenkami a pomocnými provozními budovami. První vápenka pochází z období před rokem 1850 a patřila rychtáři Josefu Ochmanovi. Jeho dceru Annu si vzal Josef 19

20 Schindler, který postavil druhou vysokou pec, a to v roce Úvahy o Odersko-dunajském průplavu byly pro něj impulzem ke stavbě třetí vápenky kruhové pece v roce 1870, přestavěné v létech na Motorest. V obci není situována památková rezervace nebo vesnická památková zóna. Z hlediska ochrany archeologických památek je řešené území územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní památkové péči v platném znění. Na katastrálním území obce Černotín jsou rozmístěny tzv. památky místního významu, na které se sice nevztahuje ochrana podle zákona o státní památkové péči, nicméně dotvářejí kolorit obce a jejich zachování in situ je považováno za nezbytné. Tyto památky často nesou svědectví konkrétní události nebo byly na upomínku věnovány obcí konkrétní osobou, neodmyslitelně patří k danému místu. Jde o tyto objekty: V k.ú. Černotín: kříže z roku 1856,1894,1898, 1928 kříž na hřbitově farní kostel sv. Cyrila a Metoděje z roku 1863 památník obětem I.světové války památník Rudolfa Částečky půlmetrový reliéf Ferdinanda z roku 1843 V k.ú. Hluzov: kaple socha sv. Antonína socha P.Marie Růžencové socha P.Marie Hostýnské památník obětem I.světové války Přírodní zajímavostí jsou stoleté lípy u hřbitova, krasové jevy v lokalitě Propastsko a vstup do jeskynního systému Na Vápenkách Sportovní zařízení v obci Za objektem obecního úřadu je nově vybudované víceúčelové hřiště pro míčové hry s umělým povrchem, v zimě má využití jako kluziště. Velké hřiště pro kopanou je situováno v jižní části Černotína Bezpečnost v obci Zásadním zdrojem nebezpečí v obci je průjezd silnice I.třídy, jež je charakteristický hustým provozem a mnohdy neukázněností řidičů nedodržujících nejvyšší povolenou rychlost v obci. Na několika místech chybí oddělení pěšího a silničního provozu prostřednictvím chodníků pro pěší. K likvidaci požárů menšího rozsahu slouží místní hasičský sbor. 20

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR POLITIKY BYDLENÍ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROSINEC 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Region Hranicko Region Hranicko leží na rozhraní mezi Moravskou bránou a Podbeskydskou pahorkatinou. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí od 250 metrů n.m. v Hranicích po 502 metrů n.m. na Potštátsku.

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti PŘÍLOHA D - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument PŘÍLOHA E Metodika vyhodnocení vyváženosti Všechna data použitá k vyhodnocení se vztahují k závěru roku 2012. Postup vyhodnocení:

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 4. Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Při sčítání v roce 2001 bylo v Moravskoslezském kraji 630 679 ekonomicky aktivních obyvatel. Z toho žen bylo 45,4 %. Největší podíl 46,1 % tvořily

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Klobouky u Brna Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více