Svatoanenské listy. č.2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatoanenské listy. č.2"

Transkript

1 Svatoanenské listy č.2 čtvrtletník FNUSA Problematika dysfunkce pánevního dna Podiatrie, larvoterapie Přehled investičních akcí roku 2009 Pozitivní úloha vína v historii lidstva

2 Svatoanenské listy 2/

3 w Slovo ředitele Svatoanenské listy 2/2010 Vážení kolegové, jsem rád, že mohu čtenáře našeho časopisu pozdravit na začátku roku Úvodem bych moc rád poděkoval všem zaměstnancům, pacientům a partnerům naší nemocnice za to, jak úspěšně proběhl rok Fakultní nemocnice u sv. Anny potvrdila to, že při rozumném systému řízení může být ekonomicky zdravou nemocnicí a přitom poskytovat špičkovou léčebnou péči. Hledání kompromisu mezi nejnovějšími poznatky medicíny a ekonomickými možnostmi nemocnice bylo v roce 2009 úspěšné, což svědčí o tom, že cesta, na kterou se naše nemocnice v posledních měsících vydala, je cesta správná. Fakultní nemocnice u sv. Anny zakončila rok 2009 s pozitivním výsledkem hospodaření, výrazně snížila svoji zadluženost a vymazala veškeré závazky po lhůtě splatnosti, které vznikly do roku Při těchto parametrech však nedošlo k žádnému omezení poskytované léčebné péče, naopak se dařilo rozvíjet některé nové odborné programy, které jsou pro naši nemocnici klíčové. Současně byl rok 2009 rokem, ve kterém se podařilo vedení nemocnice rozdělit mezi naše zaměstnance historicky nejvyšší objem mimořádných odměn, které byly vypláceny primárně jako podíl na dobrém hospodářském výsledku. Částka takto vyplacených mzdových nákladů vysoce převýšila 20 mil. Kč. Vedení nemocnice takto jasně potvrdilo, že filozofie, se kterou na přelomu roku 2008 a 2009 vstupovalo do kolektivního vyjednávání je filozofií správnou, a že pokud se nemocnici ekonomicky daří, existuje i přímá úměra ve vztahu k platům zaměstnanců. V úvodníku předchozího čísla Svatoanenských listů jsem zmínil, že rok 2010 bude rokem velmi komplikovaným. Toto tvrzení mohu v úvodníku pro toto číslo našeho časopisu jednoznačně potvrdit. Úhradová vyhláška pro letošní rok zcela logicky reaguje na vývoj ekonomické situace nejenom v ČR, ale v podstatě v celém vyspělém světě. I přesto by však systém úhrad pro tento rok neměl přinést žádná omezení ve vztahu k roku předchozímu, což lze jistě z hlediska globální situace v ČR hodnotit jako úspěch. Naše nemocnice se tedy bude soustředit zejména na ty oblasti, které položí základní kámen pro novou budoucnost Fakultní nemocnice u sv. Anny. Na konci roku 2009 byla podepsána smlouva s generálním dodavatelem stavby Mezinárodního centra klinického výzkumu, který byl vybrán na základě veřejné zakázky. Na přelomu ledna a února tohoto roku bylo vydáno stavební povolení k této akci a po nabytí právní moci bude okamžitě zahájena stavba tohoto zcela ojedinělého projektu. Budoucnost naší nemocnice není jenom v této stavbě, avšak v principu řízení, který projekt FNUSA ICRC přináší. Nově vytyčené motto Tvoříme budoucnost medicíny není klišé, které by mělo za pár dnů vyprchat. Naopak jde o filozofii, která by z naší nemocnice měla do velmi blízké budoucnosti vybudovat špičkové centrum excelence, které bude orientováno na vybrané spektrum klinických oborů, které bude mít zázemí v poznatcích světové vědy a výzkumu. Do praxe budou aplikovány nejenom výsledky, kterých bude na poli vědy a výzkumu dosaženo našimi odborníky, ale odborníky z celého světa. Považuji proto za nutné, aby byla tato filozofie přijata nejenom ze strany vedení nemocnice, ale aby byla vnímána jako strategický směr, kterým se bude Fakultní nemocnice u sv. Anny ubírat, ze strany všech zaměstnanců, kteří mají do budoucna zájem v naší nemocnici působit. Dovolte mně tedy závěrem, abych všem zaměstnancům, pacientům a partnerům naší nemocnice popřál mnoho úspěchů v nelehkém roce, do kterého právě vstupujeme a těším se na nové informace o všech rozvojových projektech naší nemocnice, které vám všem budeme moci sdělit v příštích číslech Svatoanenských listů. OBSAH Petřivalského přednáška 4 Cena Petřivalského 6 Problematika dysfunkce pánevního dna 7 Optická koherentní tomografie (FNUSA-ICRC) 9 Nový partner projektu FNUSA-ICRC 9 Desáté výročí Doléčovacího a rehabilitačního oddělení v Novém Lískovci 10 Diabetologické edukační centrum 13 Podiatrie, larvoterapie 14 Prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 15 Přehled investičních akcí roku Hospodářský výsledek za rok Nabídka časopisů lékařské knihovny pro rok Informační pracovníci v terénu 20 Komunikujeme s pacientem anglicky 21 Z historie vzniku nemocnic 23 Pozitivní úloha vína v historii lidstva 24 Sv. Anna Etiketa u 25 Vážení pánové, gratulujeme 26 Společný ples brněnských fakultních nemocnic 27 Pozvánka do Svatoanenské kaple 28 Odborné akce 30 Křížovka o ceny 31 Redakční rada: Šéfredaktorka: Členové: Vydává: Mgr. Šárka Urbánková (aktuality) tel.: , Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (medicína) Bc. Kamila Mašková (ošetřovatelství) Ing. Petra Veselá, DiS. (ekonomika) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Adresa redakce: Grafika a tisk: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno GRAFEX-AGENCY s.r.o. Ing. Petr Koška, MBA ředitel FNUSA Vychází zdarma čtvrtletně v nákladu 1500 kusů. Za obsah dodaných textů odpovídají autoři. Fotografie Hana Báborová, Milada Dvořáková fotostředisko FNUSA. 3

4 Svatoanenské listy 2/2010 Petřivalského přednáška V roce 2009 vzpomínáme 90 let od založení naší almae matris Masarykovy university, a současně též vzniku její chirurgické kliniky. Tato se formovala na základech tzv. zemského chirurgického oddělení, vzniklého přesně o deset let dříve v areálu zemské nemocnice u sv. Anny. Nadčasově moderní stavba doposud plně funkční byla postavena na tehdejší i současné poměry v neuvěřitelně krátké době v letech Toto pracoviště založil a úspěšně vedl doc. Jaroslav Bakeš ( ). Tento mimořádně nadaný chirurg světově prioritně zavedl enterobiliární spojky, zkonstruoval jeden z prvních endoskopických nástrojů choledochopapiloskop a uvedl do chirurgické praxe geniálně jednoduchou sadu dilatačních sond s olivkovitým zakončením, které jsou ještě stále na mnoha i předních zahraničních pracovištích rutinně používány jako Bake s dilatators. Žáci doc. Bakeše postupně zastávali vedoucí chirurgická místa v nemocnicích moravských, českých i slovenských. Ve svízelném období I. světové války byla převážná většina sekundárních lékařů povolána k vojenské službě, na jejich místa nastoupili studující medicíny. Díky svým mimořádným vlastnostem odborným, organizačním i lidským doc. Bakeš za těchto mimořádně nepříznivých okolností dosáhl výtečné úrovně a svěřené pracoviště se ctí předal nově vzniklým československým orgánům v osvobozeném státu. Doc. Bakeš zemřel 6. října 1930 typickou smrtí chirurga srdečním infarktem. Významným mezníkem v dějinách našeho pracoviště bylo založení Masarykovy university v Brně zákonem č. 50 Sbírky zákonů a nařízení ze dne 28. ledna V rámci nově vzniklé lékařské fakulty se dosavadní zemské chirurgické oddělení stalo I. chirurgickou klinikou na základě usnesení zemského výboru, které s konečnou platností stanovilo, že jednotlivá nemocniční oddělení budou sloužit lékařské fakultě i veřejnosti jako klinické ústavy. Dne 15. září 1919 se stává prvním přednostou chirurgické kliniky Masarykovy univerzity prof. MUDr. Július Petřivalský. Narodil se dne 29. listopadu 1873 ve Vinarech poblíž Přerova. Medicínu vystudoval z větší části v Praze, kde promoval r Část studií strávil na lékařské fakultě v Innsbrucku ( rakouském Heidelbergu ), neboť už v době studií byl přesvědčen o větší intensitě studia na menší, ale kvalitní univerzitě. Po promoci se na svoji životní dráhu chirurga soustavně připravoval na Maydlově klinice v Praze, opakovanými studijními pobyty na významných švýcarských klinikách u Schlattera v Zurichu, Kochera v Bernu, Rouxe v Lausanne, dále v Ženevě a u Jaboylaye a Lericha ve francouzském Lyonu. Od r je na pražské klinice veden tak významným učitelem, jakým byl prof. Otakar Kukula, který jej ustanovil svým prvním asistentem. Doktor Petřivalský získal venia docendi r. 1909, r byl jmenován mimořádným profesorem chirurgie v Praze. Období I. světové války prožívá jako přednosta chirurgického oddělení divizní nemocnice. Řádným profesorem chirurgie je jmenován svým nástupem do Brna, kdy převzetím I. chirurgické kliniky se stává jejím přednostou do vynuceného penzionování dne 28. února Naši učitelé rádi citovali výrok prof. Petřivalského Hrad mi hodil rukavici, tedy jsem ji zdvihnul, byl to bonmot, lehce ironizující trvalé soupeření s prof. Arnoldem Jiráskem, oblíbeným chirurgem presidenta T. G. Masaryka. Brněnské univerzitní klinice zasvětil své celoživotní úsilí. Věhlas této kliniky jako střediska prae i postgraduální vý- chovy brzy přesáhl hranice země i státu. Podle svědectví žáků prof. Petřivalského byla jeho osobnost nadána nezničitelnou energií, s níž uskutečňoval své představy a záměry při vytváření moderního klinického pracoviště v celém pojetí chirurgie. Se zaujetím, ale i velkorysostí překonával lokální překážky i objektivní svízele, které se obvykle staví do cesty všemu novému a neobvyklému. Nadšení, organizační schopnosti a odborné i lidské kvality učitele strhly Petřivalského spolupracovníky do tempa a stylu práce, jejímž výsledkem byl vznik významné chirurgické školy evropské úrovně. Počáteční těžké období budování chirurgické kliniky v Brně bylo završeno na jaře 1925, kdy na brněnském chirurgicko-gynekologickém sjezdu byla československé chirurgické obci představena chirurgická klinika jako moderní, nadšené, výkonné a cílevědomě organizované pracoviště. Prof. Petřivalský stál u zrodu moderních laboratoří, zaváděl nové metody i nástroje, byl autorem základních prací o obecné a speciální chirurgii. Nejnadanější žák Petřivalského a jeho přímý pokračovatel prof. Podlaha na svého učitele vzpomínal slovy: Své žáky vedl obezřetně, nebránil jim, pokud nacházeli svou původní a novou cestu Nejblíže mu stála chirurgie hrudní, mozkomíšní a nervová, urologická a chirurgie zhoubných nádorů. Svou práci miloval nade vše, rád operoval, operoval brilantně, klidně, rozvážně, nikdy nebyl při operacích nervózní. Jeho elegantní zjev i vybroušená, až trochu strohá řeč vzbuzovaly úctu, respekt i lásku. V historicky nepříliš rozsáhlém období 20 let ( ) habilitoval 9 pracovníků Jana Zahradníčka, Karla Neuwirta, Vladimíra Nováka, Josefa Podlahu, Antonína Váňu, Bedřicha Frejku, Josefa Šimona, Jana Bedrnu a Vladislava Rapanta. Z nich se profesory chirurgie stali Josef Podlaha, Vladislav Rapant, Jan Bedrna a Vladimír Novák. Poslední Petřivalského žák Čestmír Vohnout byl jmenován profesorem r Pod vedením prof. Petřivalského brněnští chirurgové uveřejnili více než 700 vědeckých prací. Prof. Petřivalský se po nuceném odchodu z kliniky vrací do rodných Vinar, kde záhy po osvobození umírá dne 7. prosince 1945 následkem opakujících se infarktů myokardu. Moravská chirurgická obec si právem dala do svého štítu jeho jméno jako škola Petřivalského. Odchod prof. Petřivalského z I. chirurgické kliniky LF MU předznamenal kaskádu změn, ve kterých klinika reflektovala na hektické 4

5 Svatoanenské listy 2/ působil prof. Podlaha jako přednosta chirurgického odd. zemské nemocnice v Olomouci. Odpovědnou funkci přednosty kliniky převzal za těžkých podmínek německé okupace a svoji vlasteneckou povinnost beze zbytku splnil. Zapojil se do odboje v lékařské sekci Obrany národa, na Podlahově klinice byla ukryta výbava pro polní nemocnici, která měla být aktivizována v době připravovaného povstání. V rámci tzv. 1. stanného práva se prof. Podlaha spolu s jinými vysokoškolskými učiteli dostal do spárů gestapa a plné 4 roky byl vězněn ve vyhlazovacím koncentračním táboře Mauthausen. Tam v podmínkách nacistického pekla zachránil život mnoha spoluvězňů. Ihned po návratu převzal opět vedení kliniky a stal se prvním děkanem LF MU po osvobození, prvním poválečným předsekém období po odchodu prof. Rapanta do Olomouce vedl kliniku doc. Vohnout, který ji předal dne 1. října 1945 prof. Podlahovi. změny, způsobené nezvratně se blížící II. světovou válkou. Dne 1. září byl přednostou kliniky jmenován nejlepší žák prof. Petřivalského, prof. MUDr. Josef Podlaha, DrSc. Narodil se 13. února 1893 v Záhoří u Jindřichova Hradce. Vystudoval Lékařskou fakultu na Karlově universitě v Praze, na které byl 19. prosince 1918 promován. Pro příští chirurgickou dráhu se připravil činností na anatomických ústavech, na kterých byl nejdříve v Praze, poté v Brně asistentem. Po krátkém pobytu na chirurgické klinice prof. Kostlivého v Bratislavě se stal 1. září 1921 asistentem na Petřivalského klinice v Brně. Cílevědomě získával chirurgické vědomosti i dovednosti na pobytech ve Strasburgu, Lyonu, Bruselu, Lovani a Paříži, kde absolvoval kursy z operační, experimentální a diagnostické chirurgie. Habilitován byl r v Brně, r byl jmenován mimořádným profesorem chirurgie na Lékařské fakultě MU. V letech dou československé chirurgické společnosti a uspořádal historicky první poválečný chirurgický sjezd s významnou mezinárodní účastí v Brně (1946). Prof. Podlaha byl ve svém pojetí zastáncem nedělitelnosti chirurgie, tomu odpovídá výčet jeho prací. Těžiště publikační činnosti prof. Podlahy spočívá v nadčasově platné monografii o dětské chirurgii, v redakci celostátní učebnice chirurgie, kde osobně zpracoval kapitoly o kýlách, chirurgii žaludku a dvanácterníku. Byl spoluautorem na učebnici válečné chirurgie a participoval na vydání knihy Včasná diagnostika rakoviny. Žáci a pamětníci prof. Podlahy vzpomínají na jeho instinkt pro věci nové a perspektivní a současně na kritický postoj k záležitostem přechodným a přežitým. Inicioval oddělení neurochirurgické, dokonalou traumatologickou službu a položil základy k založení samostatné Anesteziologicko resuscitační kliniky. Vychoval řadu předních chirurgů a vedoucích chirurgických pracovišť v celém Československu. Habilitoval Jana Navrátila, Čestmíra Vohnouta, Emericha Rovenského, Richarda Trýba a Vladimíra Kořístka. Díky totalitnímu politickému klimatu minulých let se několik Podlahových žáků velmi dobře uplatnilo v západní Evropě i na americkém kontinentu. Brno na delší dobu opouštěl prof. Podlaha velmi nerad. Učinil tak r na 3 roky do Olomouce, ve válce na 4 léta do Mauthausenu a navždy svým úmrtím dne 18. listopadu V období II. světové války je I. chirurgická klinika vedena prof. Rapantem. Tento tvrdě pracující encyklopedicky vzdělaný chirurg se hluboce zajímal o chirurgii zhoubných nádorů, chirurgii endokrinní soustavy a chirurgii cévní, zejména však o zhoubné nádory jícnu a žaludku. V krát- Po penzionování prof. Podlahy vedl I. chirurgickou kliniku od 1. dubna 1964 do svého náhlého úmrtí dne 10. prosince 1974 prof. MUDr. Jaromír Uhlíř, DrSc. Kromě tradičního širokého záběru činnosti zaznamenala I. chirurgická klinika velký rozsah chirurgie experimentální, plicní, kardiochirurgie včetně mimotělního oběhu, chirurgie cévní a transplantace ledvin. K habilitaci přivedl Františka Vrubla, Viléma Kiliána, Ivo Zavřela pozdějšího přednostu III. chirurgické kliniky na Ponávce, Otto Gotfrýda a Bohumila Potrusila. O věhlasu kliniky, vedené prof. Uhlířem, svědčí i návštěva takové chirurgické celebrity, jakou byl prof. Barnard. Této cti se dostalo I. chirurgické klinice r jako jedné z malého počtu v Evropě. Skvělá chirurgická kariéra prof. Uhlíře byla ukončena jeho náhlým úmrtím (selhání srdce) dne 10. prosince

6 Svatoanenské listy 2/2010 Vedení kliniky se dne 11. prosince 1974 ujímá prof. Bohumil Potrusil. Pod jeho vedením (do 31. ledna 1991) je nadále rozvíjena chirurgie pankreatobiliární, kolorektální, experimentální a též chirurgie chorob hrudníku. Obohatil mocnění, kdy ani největší optimisté neměli odvahu se vyjádřit k jeho prognóze aspoň trochu příznivě. Svoji vůlí a příslovečnou zarputilostí však neuvěřitelným způsobem odolal. Sleduje nadále činnost kliniky a každou svoji návštěvou nás velice potěší. Od 1. února 1991 do 31. prosince 2004 se mi dostalo cti I. chirurgickou kliniku vést. V tomto období došlo k rozvoji chirurgie pankreatobiliární, rozšíření spektra traumatologické činnosti a endokrinní chirurgie, a byla započata prohlubovaná týmovost v jednotlivých specializovaných oborech naší činnosti. Velmi záhy jsme jako jedni z prvních zachytili nástup minimálně invazivní činnosti. Osm pracovníků kliniky získalo vědeckou hodnost CSc. Postupně byli habilitováni Ivan Čapov, Jiří Vokurka a Michal Mašek, profesorem byl jmenován Ivan Čapov. Byla dokončena zásadní přestavba kliniky tak, aby odpovídala náročným současným kritériím. 1. ledna 2005 se vedení kliniky ujímá prof. Ivan Čapov. Prosazuje založení vysoce specializovaných center centra pro chirurgii orgánů hrudních, stěny hrudní a mediastina, dále centra pro chirurgii dna pánevního, centra po léčbu traumat, centra robotické chirurgie a centra miniinvazívní chirurgie. Prof. Čapov se stal jedním z nejlepších hrudních chirurgů České republiky s nadhraničním ohlasem, své víze (robotizace, minimální invazivita) dokáže uskutečňovat ve velmi krátké době. Vyžaduje rozsah činností kliniky o kardiochirurgii včetně experimentu a transplantace ledvin. Nezkrotný chirurgický temperament prof. Potrusila vnutil všem pracovníkům kliniky nebývalou intenzitu a tempo činnosti. Vtiskl klinice dokonalou organizaci činnosti a týmový způsob práce. Za vedení kliniky prof. Potrusilem byla habilitována Danuše Táborská zakládající přednosta kliniky anesteziologie a resuscitace, Roman Schroeder později přednosta neurochirurgické kliniky, Jaroslav Michek, ředitel Úrazové nemocnice, Vladimír Klimecký, Pavel Němec, Jindřich Vomela zakládající přednosta Chirurgické kliniky FN Brno, Miloš Růžička, František Rovný později přednosta Urologické kliniky a Jitka Varmužková. Jedenáct pracovníků, vychovaných prof. Potrusilem, se stalo přednosty progresívních pracovišť. K získání titulu CSc. dovedl patnáct pracovníků, z toho dva cizince. Odchod z vedoucí funkce nic nezměnil na vztahu prof. Potrusila ke své klinice, se kterou se pracovně rozloučil ze zdravotních důvodů r Za vše, čím obohatil obor chirurgie, se prof. Potrusilovi dostala řada významných ocenění na nejvyšších universitních i celostátních úrovních. V posledních letech byl prof. Potrusil stižen krutou kaskádou onedosažení skutečně špičkové výkonnosti i jakosti chirurgické práce, prosazuje a též kontroluje pravidelnou a kvalitní publikační i přednáškovou činnost. Habilitována byla Lenka Veverková, k zahájení habilitačního řízení se připravují tři další pracovníci. Kombinací vysoké náročnosti s nevšedním charismatem dochází ke stálému stmelování týmu kliniky, prosazuje moderní partnerský způsob práce mezi lékaři a středním zdravotnickým personálem, podporuje sportovní i společenské aktivity, kterými se udržuje a stále vylepšuje pověstný genius loci I. chirurgické kliniky. Prof. Čapov je autorem myšlenky o inauguraci Petřivalského ceny. Extrémní pracovní nasazení i dosažené výsledky jsou po právu reflektovány vysokými společenskými i odbornými uznáními celostátní i nadhraniční úrovně. Je všeobecně známou skutečností, že připomenutí tradic je prospěšné. Je velmi dobré, že se máme na co odvolat a že naše pracoviště má skvělou minulost. Neméně stejně důležitým je však výhled do bližší i vzdálenější budoucnosti. Pevně věřím, že současný tým kliniky, věkově, výkonností i odborností téměř optimálně vyvážený, úspěšně naváže na nejlepší tradice našeho pracoviště a v právě začínajícím dalším století své existence bude naplňovat odborný i humánní odkaz našich předchůdců. prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. I. chirurgická klinika Cena Petřivalského Možností přednést Petřivalského přednášku bude každoročně poctěn jeden z nejvýznamnějších chirurgů České republiky. V říjnu 2009 jím byl bývalý přednosta I. chirurgické kliniky FNUSA, který ji vedl do roku 2004 a stále zde působí, prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. Uvedl přednášku v rámci odborného programu IV. mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie. Poprvé v historii zde také byly slavnostně předány tři Petřivalského ceny za rok Historicky prvními laureáty se stali prof. Jaroslav Michek in memoriam, prof. Bohumil Potrusil a prof. Danuše Táborská. Nové ceny, které vzdávají hold významným chirurgickým osobnostem, nesou jméno zakladatele moravské chirurgické školy profesora Júlia Petřivalského ( ). Počínaje loňským rokem se budou každoročně udělovat za rozvoj chirurgie, za rozvoj mezinárodní spolupráce v chirurgii a medicíně vůbec, za mimořádné a významné činy v oblasti chirurgických věd a za rozvoj chirurgického pracoviště. Cena Júlia Petřivalského má podobu keramické skulptury na motiv rukou od francouzského sochaře Augusta Rodina a ve své umělecké dílně ji ztvárnila akademická sochařka Hana Kňávová. 6

7 Svatoanenské listy 2/2010 Problematika dysfunkce pánevního dna Centrum chirurgie pánevního dna foto autora článku Dysfunkce pánevního dna je závažný zdravotní i sociální problém většího počtu pacientů. Přesná data o incidenci a prevalenci však chybí vzhledem k určité bariéře v komunikaci pacientů. Touto problematikou se zabýváme dlouhodobě, výrazem spolupráce jednotlivých oborů je komplexní diagnostické a terapeutické Centrum chirurgie pánevního dna, jehož garantem je I. chirgická klinika Anorektální dysfunkce (AND) je obecným označením poruchy koordinace svaloviny anorekta pro zajištění kontinence nebo evakuace rekta. Schopnost kontinence a defekace je multifaktoriální fyziologický pochod, zahrnující řadu neurologických, anatomicko-fyziologických faktorů jako například střevní transit a absorpci, rektální complianci, anorektální čití a svalovou koordinaci. Je rovněž dobře známa skutečnost, že symptomatologie z poškození koordinace svaloviny pánevního dna může být významným spouštěcím mechanismem pro kompartment urogenitální. Simultánní řešení takto spojených problémů je významným přínosem pro pacienty i s velkým dopadem socioekonomickým. Rozdělení AND: Dle etiologie lze dělit AND na organickou a funkční. Pacienty s organickou etiologií AND dělíme dle převládající symptomatologie na skupinu, ve které převládá inkontinence: primární vrozená etiologie (postižení svěračů, neurologická forma), primární získaná etiologie (trauma, pooperační stavy, poporodní trauma, rektální prolaps, neurologická forma-nádory, demyelinisace, sy. caudy, polyneuropatie) a sekundární etiologie průjmové stavy, metabolická onemocnění, abuzus laxativ, intoxikace léky, IBD. Druhou skupinu s převahou obstipace dělíme na primární (M. Hirschsprung, nádory rektosigmatu, vývojové vady, atrezie, stenozy, postradiační syndromy, intususcepce, invaginace, prolapsy, enterokély a rektokély a dále sekundární (metabolicko-endokrinní onemocnění, neurologické, léky navozené). Funkční nemoci anorektální oblasti jsou děleny Římskými kriteriemi II na F1. Funkční inkontinenci, F2. Funkční bolest v anorektální oblasti, která je dále dělena na podskupinu F2a. Syndrom levatoru ani a F2b. Proctalgia fugax a dále na F3. Dyssynergii pánevního dna. Funkční nemoci jsou indikovány ke konzervatívní léčbě s dominancí rehabilitace s využitím biologické zpětné vazby. Diagnostika Za základní považujeme vstupy pacientů z gastroenterologických ambulancí, gynekologických ambulancí a v neposlední řadě pacienti z I. chirurgické kliniky. Za základní vyšetřovací postup je považováno: 1. Provedení celkového klinického vyšetření s laboratorním vyšetřením se zaměřením na vyloučení metabolické sekundární příčiny DM, tyreopatie, dále na vyloučení systémového onemocnění pojiva a mikrobiologickému vyšetření stolice. Za základní vyšetření považujeme rovněž provedení kolonoskopie, sonografické vyšetření dutiny břišní a malé pánve. 2. Anorektální manometrie k popisu funkce anorektálních struktur a stanovení basálního tlaku, tlaku při maxim. sevření, vyšetření rektoanálního inhibičního reflexu, HPZ a event. stanovení vektor-volumové analýzy radiálním katetrem. Měřením perfúzního tlaku interpretujeme exaktně funkci zevního i vnitřního sfinkteru stejně jako kapacitu ampuly rekta. Vyšetření je zcela nepostradatelné při řešení inkontinence stolice, monitoruje se i dynamika pooperačních stavů či výsledky rehabilitace. 3. Transrektální ultrazvuk poskytuje informaci o morfologickém stavu svěračů, je využíván rovněž ku kontrole pooperačních korekcí svěračů. Nejvýznamnější indikací je samozřejmě podíl na stagingu karcinomu rekta. Alternativně lze využít magnetické rezonance. 4. Defekografie obzvláště ve spojení s obstipací verifikuje anatomické abnormality (kompletní prolaps rekta, intususcepce, rektokéla, enterokéla,...). Je to metoda, která umožnuje dynamické vyšetření rektální evakuace pomocí rtg kontrastní látky. 5. Transit time k posouzení pasáže trávícím traktem pomocí bužírek s hodnocením rtg prostých snímků v časových intervalech. 6. Pro posouzení vztahu inkontinence stolice a přidružené inkontinence moče provedení rovněž komplexního urodynamického vyšetření a u žen komplexní gynekologické vyšetření. 7. K vyloučení neurologické příčiny provedení základního neurologického vyšetření, u indikovaných pacientů pak doplnění EMG vyšetření sfinkterů. 8. Vyšetření rehabilitačním specialistou. 9. K posouzení subjektívního hodnocení pacientem používáme dotazník stanovení kvality života přijatý na Světovém gastroenterologickém kongresu v Římě v r. 1991, zahrnující nejen fyzický, ale i psychický a sociální pohled v 10ti bodové stupnici a stanovení skóre (v případě inkontinence stolice Holschneiderův skórovací systém, v případě obstipace Longův systém). Chirurgické metody léčby dysfunkce pánevního dna Chirurgická léčba inkontinence 1. Přímá rekonstrukce sfinkterů a pánevního dna ošetření je prostou suturou zevního a vnitřního svěrače, ošetření musí být v přímé návaznosti na úraz. Indikace je při iatrogenních, gynekologických a traumatických postižení svěračů. 2. Reefing plastika perinea poprvé provedena Warrenem. Je indikována u kompletního defektu zevního svěrače bez pudendální neuropathie. 3. Overlapping sfinkteroplastika provedena poprvé Parksem a McPartlinem. Indikace je při předním defektu sfinkterů, rektovaginální píštěli spojené s inkontinencí. Úspěšnost metody je přes 93 % včetně léčby píštělí. Horší výsledky jsou vykazovány u starších pacientů. 4. Postanální korekce poprvé provedená 1959 Parksem u zadních defektů svěračů. 5. Rekonstrukce dna pánevního metoda je kombinací přední plikace zevního svěrače s plastikou levátorů a postanální rekonstrukcí. Výkony mohou být jedno- a dvoudobé. Další metody jsou doposud užívány velmi vzácně (bilat gluteoplastika, dynamická graciloplastika, umělý svěrač-abs). 6. Derivace jiné možnosti kontroly kontinence byly vyčerpány či na žádost pacienta. Mohou být jen dočasnými z důvodů technických (porušení rekta či vaginy, rehabilitace). Obr. 2: Pohled na descensus malé pánve s enterokélou a patrnou kompresí rekta s robotickým systémem da Vínci Chirurgická léčba obstipace 1. Endoanální výkony (Sullivan Sarlesova operace, S.T.A.R.R. Longova metoda) při prokázané rektokéle, intraanální intususcepci, ale bez přítomnosti poklesu dna pánevního či fixované enterokéle). 7

8 Svatoanenské listy 2/2010 Obr. 1: Defekografie-rektokéla, kompletní prolaps rekta a enterokéla 2. Transabdominální (operace dle Ripsteina přední rektopexe, operace dle Wellse zadní rektopexe, resekční rektopexe v případě prodlouženého transit time). Při řešení této problematiky preferujeme miniinvazívní přístup, velký přínos vidíme v možnosti využití robotického systému da Vinci, který ještě augmentuje možnosti klasické laparoskopické techniky a právě dysfunkce pánevního dna je jednou z hlavních indikací využití robotického systému v kolorektální chirurgii. Obr. 4: Overlapping sfinkteroplastika zevního svěrače s plastikou lavátorů Obr. 3: Ripsteinova operace (přední rektopexe) s využitím fixace síťky na přední stěnu vypreparovaného rekta s následnou plastikou pánevního dna pomocí systému da Vinci Díky grantovému projektu NS /2009 IGA MZ ČR máme nyní možnost rozšířit spektrum výkonů o neuromodulaci (stimulace sakrálních nervů). Jedná se o novou metodu při řešení problematiky dysfunkce pánevního dna (inkontinence i obstipace), sjednocující chirurgický způsob léčby i rehabilitaci. Tento kon- cept stimulace nervů byl terapeuticky poprvé použit u pacientů s úrazy pateře s postižením kontinence močové i stolice. Jednalo se o krátké stimulace vyšší voltáží, které by pacient při zachované senzitivitě nemohl tolerovat. Po implantaci stimulátoru došlo k indukci peristaltických vln, které byly spojeny s evakuací stolice. Tento postup byl modifikován stimulací o nižší amplitudě elektrodami zavedenými přes sakrální foramina. Metoda byla úspěšně využita při léčbě dráždivého močového měchýře a následně při řešení inkontinence stolice. Možnost neuromodulace sakrálních nervů by umožnila zlepšit efekt léčby u skupiny pacientů doposud odkázaných na možnost rehabilitace s ne zcela dostatečným efektem. Jedná se o skupinu pacientů s idiopatickou a neurogenní inkonti- nencí bez zřetelné anatomické léze. Závěrem je nutno poukázat na důležitost mezioborové spolupráce při řešení této problematiky, návaznost chirurgické péče na komplexní a minuciózní diagnostiku. Zavedení a řešení této problematiky je rovněž výrazem spolupráce s centry kolorektální chirurgie, které se touto problematikou zabývají (Cleveland Clinic Foundation, CRU Dijon, USC Los Angeles, Evropské kolorektální centrum Vídeň). MUDr. Petr Vlček, Ph.D MUDr. Jiří Korbička, Ph.D MUDr. Štěpán Chalupník I. chirurgická klinika 8

9 Svatoanenské listy 2/2010 Optická koherentní tomografie (FNUSA-ICRC) Vyšetření koronárních cév novou metodou foto autora článku V lednu 2010 byla na pracovišti invazivní a intervenční kardiologie I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně poprvé použita nová diagnostická metoda k vyšetření koronárních tepen optická koherentní tomografie. Metoda je založena na vysoké rozlišovací schopnosti viditelného a infračerveného světla, které je přivedeno katétrem do koronární tepny. Vyšetření OCT umožňuje s vysokou přesností diagnostikovat nestabilní koronární pláty, disekce koronárních tepen, případně přítomnost trombů. Prakticky velmi významný dopad je ve schopnosti metody rozpoznat nedostatečné překrytí implantovaných koronár- ních stentů cévní výstelkou, což má pro léčbu zásadní význam. Pokud stent, který má zabránit zúžení cévy zůstane holý, roste riziko, že se v místě utvoří krevní sraženina. Takový pacient musí být po delší dobu, ne-li celoživotně, na intenzivní protisrážlivé léčbě říká MUDr. Ladislav Groch, Ph.D., zástupce přednosty pro LPP I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA. OCT je průlomovým krokem k funkčnímu zobrazování v intervenční kardiologii. Zcela nové možnosti nabídne i pro posouzení funkčního stavu mozkového řečiště. Věříme, že odborníci naší nemocnice se v rámci projektu FNUSA-ICRC úzce zapojí do vývoje další generace této technologie, která by již měla umožnit i měření krevního průtoku, dodává doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D., náměstek pro ICRC. Přístroj byl zakoupen fakultní nemocnicí v rámci přípravy zapojení odborníků týmu intervenční kardiologie sv. Anny do mezinárodních výzkumných projektů, jejichž cílem je vývoj nových technologií pro vysoce cílenou, účinnou a šetrnou diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních onemocnění. Vyšetření je jedním z významných praktických výstupů projektu FNUSA ICRC (Mezinárodního centra klinického výzkumu). MUDr. Ladislav Groch, Ph.D. I. interní kardioangiologické kliniky Nový partner projektu FNUSA-ICRC České vysoké učení technické pobyty v jedné z nejlepších nemocnic na světě prestižní americké Mayo Clinic. Jak uvedla ministryně zdravotnictví Dana Jurásková Špičková medicína velmi blízké budoucnosti bude založena na úzké komunikaci lékařských týmů s týmy biomedicínských inženýrů a dalších techniků, a to jako rovnocenných partnerů. Již ho výzkumu (ICRC), a to jak již probíhajících, tak plánovaných. ČVUT tak doplní již spolupracující subjekty, kterými jsou Fakultní nemocnice Brno, Masarykův onkologický ústav, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Masarykova univerzita a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Studenti pak získají jedinečnou možnost absolvovat dnes začíná být tento trend stále více patrný. Hlavními oblastmi vzájemné spolupráce budou výzkum na poli kardiovaskulárních onemocnění, transplantací, neurověd, onkologie, biomedicínckého inženýrství či transferu technologií, vývoj nových technologií a pregraduální i postgraduální vzdělávací programy. Naším cílem je, aby spolupráce s ČVUT ne- Dne 22. ledna 2010 se konala v prostorách FN u sv. Anny v Brně tisková konference za účasti vrcholných představitelů MZ ČR a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Jejím ústředním tématem bylo zapojení špičkových odborníků ČVUT do jednotlivých projektů v rámci klinických výzkumů Mezinárodního centra klinickébyla zaměřena pouze na biomedicíncké inženýrství, ale i na celou řadu dalších oblastí, jako jsou například nanotechnologie, informační technologie apod., vysvětluje Petr Koška, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, a dodává: Díky této kooperaci bude možné zcela zásadně rozšířit spolupráci s předními zahraničními akademickými institucemi. Spolupráce byla stvrzena podpisem dohody mezi Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně a Českým vysokým učením technickým. Díky podobným strategickým partnerstvím je možné velmi rychle rozvíjet mezinárodní vzdělávací programy, projekty akademického i průmyslového výzkumu. Projekt přispěje k velice těsnému propojení špičkové medicíny s novými poznatky v oblasti vědy a techniky, doplňuje 1. náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr. 9

10 Svatoanenské listy 2/2010 Desáté výročí Doléčovacího a rehabilitačního oddělení v Novém Lískovci Viděno očima lékařky foto autora článku Doléčovací a rehabilitační oddělení (DRO) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně oslaví 1. března 2010 desáté výročí svého vzniku. I přes tuto relativně dlouhou dobu své existence je povědomí o jeho činnosti stále velmi malé. Mnozí zaměstnanci FNUSA, ale i šikorá veřejnost mnohdy netuší, že takovéto zařízení existuje. A pokud tuší, tak jejich představa ohledně zdravotní péče, rehabilitace a celkového zázemí je velmi mizivá. Proto bych vám velmi ráda představila naše oddělení a jeho činnost. Historie Nemocnice v Novém Lískovci (od 1. března 2000 Doléčovací a rehabilitační oddělení FN u sv. Anny v Brně) byla založena v roce 1908, za účelem rekonvalescence a rehabilitace pojištěnců Nemocenské pojišťovny. Následoval prudký stavební vývoj areálu ozdravovny s vybudováním správní budovy s jídelnou a kuchyní, koupalištěm, ubytovacím pavilonem pro ženy, soláriem, rozhlednou a kuželnou. Počátkem 30. let již kapacita ústavu nestačila, proto byla v roce 1936 zahájena výstavba funkcionalistické čtyřpodlažní budovy, dominanty Nového Lískovce. V době okupace byla německou správou využívána jako vojenská nemocnice. Po skončení války do r sloužil objekt jako ubytovací zařízení s potřebným komplementem lékařské péče pro rehabilitaci a doléčování pacientů. V roce 1948 byla z ozdravovny zřízena interní nemocnice Městského ústavu národního zdraví. V průběhu dalších let došlo k devastaci větší části areálu včetně lesoparku. V letech byla provedena rekonstrukce a přístavba, která zlepšila provoz i vybavenost nemocnice. Další údržba byla jen sporadická. Akutní interní péče zde byla ukončena. Od této chvíle začíná nejen rekonstrukce jednotlivých oddělení, rozšíření lůžkového fondu, přestavba jídelního provozu na rehabilitační komplement s balneoterapií, ale též kompletní změna způsobu a kvality péče o klienty. Zrekonstruované oddělení A s 25 lůžky bylo slavnostně otevřeno v březnu 2001, největší oddělení C s 39 lůžky bylo uvedeno do provozu v listopadu Z bývalého ddělení JIP se podařilo v roce 2002 vytvořit krásné prosvětlené oddělení pro těžší pacienty s 26 lůžky a velkým centrálním prostorem pro pacienty. Protože se zdálo, že lůžek je stále nedostatek, vytvořilo se v roce 2003 z prostorů ambulancí RTG, skladů a dalších místností nové oddělení D s 25 lůžky. V prosinci 2004 byl slavnostně otevřen balneoprovoz s bazénem, vířivkami a prostory pro rehabilitaci. Jako závěrečnou etapu přestavby budovy jsme měli v plánu nádstavbu, ve které vznikly prostory pro zasedací místnost, vedení oddělení, inspekční pokoje lékařů a fyzioterapeutů. Kolaudace proběhla 31. ledna Jen vázla rekonstrukce výtahů, jež byla uskutečněna vloni. Teď už chybí jen zateplení, výměna oken a úprava parku. Vytváření následné rehabilitace Základní strategickou orientací byla reprofilizace 115 lůžek původně akutního oddělení, na lůžka následná rehabilitační se spádovou oblastí kliniky a oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Brno a ostatních zdravotnických zařízení v brněnském regionu. Statut následné rehabilitace (2U1 s úhradou ošetřovacího dne typu 00022) jsme po dlouhých peripetiích získali 1. ledna Tím jsme se stali největším následným rehabilitačním oddělením v regionu. Poskytujeme následnou péči s důrazem na rehabilitaci pacientů, s perspektivou jejich návratu do domácího prostředí. Cílovou skupinou jsou pacienti po těžkých úrazech, operacích, neurologických příhodách, k doléčení interních onemocnění a pacienti s chronickými ranami. Úkolem oddělení je převzetí pacienta vyžadujícího delší hospitalizaci a tím uvolnění kapacity akutních lůžek na klinikách FNUSA a FN Brno. Vzhledem ke struktuře pacientů předávaných z klinik a oddělení FNUSA, poskytujeme na části lůžkové kapacity následnou péči i pacientům, kde není předpoklad návratu do domácí péče a také péči paliativní. Umístění oddělení na dohled dvou velkých brněnských fakultních nemocnic umožňuje operativně řešit komplikace a zhoršení stavu pacienta transferem na akutní oddělení. To umožňuje přebírat pacienty v časnější fázi doléčování, tudíž s nutností náročnější péče jak ošetřovatelské, tak rehabilitační. Proč je rehabilitace důležitá Podle indické mytologie je svět tvořen tancem boha Šivy tedy pohybem. Tam kde pohyb ustává přichází zánik bytí. V současné medicíně reflektujeme nutnost co nejrychlejší aktivizace pacienta. Delší pobyt na lůžku bez pohybu je zvláště pro starší lidi smrtelně nebezpečný. Velmi rychle dochází ke ztrátě svalové síly, úbytku svalových bílkovin, ke ztrátě volné pohyblivosti kloubů, k odvápnění kostí a ke ztrátě pohybové koordinace. Při nedostatku podnětů z pracujících svalů a kloubů a ze zatěžovaných končetin a rovnovážného aparátu dochází i k úbytku psychických schopností. Je zajímavým paradoxem, že mladý člověk může zůstat bez pohybu déle. Má totiž dostatek rezerv, aby tyto ztráty dokázal nahradit. Starý člověk má omezené regenerační schopnosti a nemůže si tyto zráty dovolit, protože se mohou stát nevratnými proto jej musíme aktivizovat jak nejrychleji je to možné. Jde samozřejmě o technicky obtížný problém, velmi náročný na personální vybavení pracoviště. Starší lidé trpí v řadě případů celou paletou přidružených chorob, které situaci komplikují. Představte si 70ti letého člověka s cukrovkou, vysokým krevním tlakem a po 3 infarktech, ochrnutého na půl těla tak vypadá řada našich pacientů a i ty musíme dostat z lůžka alespoň do vozíčku ovládaného jednou rukou. Podstatné rozšíření rehabilitace i pro takto těžce nemocné lidi ve vysokém věku má sice svoje náklady, ale také přináší zřetelné zlepšení jejich dalšího osudu. Už jenom to, že je člověk schopen pohybu na vozíčku rozšiřuje jeho akční radius na stovky metrů, místo 3 metrů čtverečních nemocniční postele. Ze všech sil 10

11 Svatoanenské listy 2/2010 Řada lidí si intuitivně pořídí pejska to je nutí k pravidelným procházkám. Velký význam má také úprava domácího prostředí ostranění překážek, volných koberců, nevhodně umístěného nábytku o který lze zakopnout. Odstranění architektonických bariér. Nakonec chci znovu zdůraznit významnou úlohu psychiky v udržení fyzické svěžesti. Člověk s dostatečnou motivací a duševně čilý dokáže překonat i velmi těžká pohybová omezení. se proto snažíme zabránit tomu, aby se z našich nemocných stávali chronicky ležící pacienti. V některých případech je bohužel příroda a negativní psychické ladění pacientů silnější. Zde vyhrát nelze. Populace stárne lidé se dožívají vyššího věku většinou v dobrém stavu. Ve skutečnosti zůstává asi 90 % starých lidí soběstačných až do konce života. To je dobrá zpráva. Naší snahou je zvýšit stupeň soběstačnosti i u lidí nemocných a postižených, kteří neměli to štěstí aby se dožili stáří ve zdraví. I když řada našich pacientů není schopna propuštění do domácí péče a je o ně pečováno v sociálních ústavech je velký rozdíl v náročnosti péče o pacienta ležícího a o pacienta, který je schopen alespoň pohybu na vozíku. Je to rozdíl pro personál i pro postiženého člověka. Jak si uchovat zdraví a pohybové schopnosti až do vysokého věku? Dávat obecná pohybová doporučení pro starší lidi je ošemetné. Pokud je člověk zdravý, může dělat prakticky všechno na co mu síly stačí a co mu přináší radost. U starších lidí je hlavní slabinou špatná pohybová koordinace, často spojená s poruchou zraku, sluchu a rovnováhy to bývá příčinou pádů a zlomenin, které jsou ve vysokém věku těžkou zdravotní komplikací. Některé starší civilizace na světě mají systémy cvičení a životosprávy, ze kterých se lze poučit. Nejsou zaměřené ani tak na vrcholné fyzické výkony, jako spíš na udržení psychické svěžesti a dobré funkce smyslů. Například systém čínského cvičení Tai čchi kung, který je určen právě pro starší lidi. Je v něm kladen důraz na plynulost pohybu, polohocit a pohybocit, rovnováhu a psychickou pohodu je fyzicky nenáročný na kardiovaskulární systém, ale stimuluje funce nervového systému, smyslové funkce a koordinaci. Cvičení v našich podmínkách bývá spojováno spíš s výkonnostními sporty, to je pro starší lidi většinou nedostupné. Ve skutečnosti stačí poměrně málo k udržení fyzické zdatnosti pravidelné procházky, práce na zahrádce, pro ty zdatnější jízda na kole. A jak to vypadá v praxi Z předchozího mého vyjádření jasně vychází i přístup k našim klientům, kteří z velké části patří do vyšší věkové kategorie. Rehabilitační cvičení je individuální, zaměřené na aktuální problémy pacientů (cvičení na neurofyziologickém podkladě, sensomotorická cvičení, cvičení pro kardiaky, parkinsoniky, ), ale i s celkovým pohledem na pacienta (poruchy rovnováhy, využití znalostí myoskeletální medicíny, ). Trvá cca minut denně, a je doplněné dalšími rehabilitačními postupy a metodami (motomedy, rotopedy, UZ, MGT, elektroterapie, atd), cvičením v bazénu (velká a malá vodoléčba). Tudíž pacient absolvuje během dne až 2 hodiny rehabilitace. Bohužel nelze dobu prodlužovat, protože fyzioterapeutů je 13 a jejich kapacity vyčerpatelné. Nedílnou součástí je ergoterapeutická péče (2 ergoterapeuti) se zaměřením na cvičení jemné motoriky, nácvik sebeobsluhy, komunikačních dovedností, alternativních komunikačních technik, kognitivních funkcí, ve spolupráci s logopedem tak orofaciální stimulace a zlepšování fonace. Další součástí komplexní rehabilitace je logopedická péče a péče psychologická. Oddělení sociální zdravotní a domácí péče se snaží pomoci pacientům a jejich rodinám zajistit domácí péči, přijetí do sociálních zařízení, event. dodat dostatek informací k získání příspěvků na péči, atd. Ošetřovatelská péče je samostatnou kapitolou tohoto zařízení, protože její náročnost je vel- mi vysoká a nároky fyzické i psychické kladené na personál obrovité. Už samotné číslo 0, 7 pracovníků na obsazené lůžko je dostatečně vypovídající o náročnosti práce v DRO. Velkým problémem je narůstající tlak ze strany příbuzných i pacientů, a to v jejich nerealistických očekáváních a představách na výsledky léčby. V posledních třech letech se DRO pohybuje v pozitivním ekonomickém výsledku, což dosvědčuje, že lze tuto péči při správné úhradě provádět bezeztrátově a efektivně. Co bychom si představovali do budoucnosti a co je již v běhu Největší přání je dostat se do pozitivního povědomí široké zdravotní i nezdravotní veřejnosti a mít možnost pokračovat v započaté práci. Dále zlepšit nebo udržet kvalitu péče ošetřovatelské a získat chybějící pracovníky, aby bylo možné otevřít všechny lůžkové kapacity oddělení. Mít možnost poskytovat pacientům více individuální rehabilitace, zlepšit přístrojové vybavení oddělení a tím rozšířit škálu rehabilitačních postupů. Změnit procentuální strukturu pacientů 50:50 lehčí stavy a závažné stavy. Prozatím převažuje % stavů závažných (komatosní stavy, koma vigile, ležící pacienti, pacienti s komplikacemi ). Nadále zvyšovat ekonomický pozitivní výsledek. Dokončit rekonstrukci budovy a okolí (výměna oken a zateplení plánováno z fondů EU, úprava lesoparku zahrnuto v projektu městské části Nový Lískovec, úprava zahrady pro účely rehabilitace a odpočinku). Pokračovat ve spolupráci s Klinikou funkční diagnostiky a rehabilitace v teoretické i praktické výuce fyzioterapeutů a v zajištění dalšího vzdělávání rehabilitačních lékařů. Rozvíjet spolupráci se středními a vyššími zdravotnickými školami při odborné praxi studentů v oboru ošetřovatelství a s NCO NZO při postgraduálním vzdělávání. A na závěr si přát, aby spolupráce mezi námi všemi byla příjemná a na vysoké profesionální úrovni. MUDr. Marcela Nováková primářka Doléčovacího a rehabilitačního oddělení 11

12 Svatoanenské listy 2/2010 Viděno očima sestry foto autora článku Co se nám povedlo Záměrem všech zainteresovaných bylo vybudovat nemocniční zařízení, které bude poskytovat následnou péči, která by fungovala jako most mezi nemocnicí a domovem. Naším velkým a prvořadým cílem bylo v co nejkratší době se plnohodnotně začlenit do systému stávající fakultní nemocnice. Bylo nutné provést organizační změny, stavební úpravy, doplnit vybavení a pomůcky, změnit harmonogramy práce, obhájit počty personálu. Úkolů bylo hodně. Abychom vytčených cílů mohli dosáhnout, bylo nutné provést personální změny. Jen za první dva roky jsme obměnili 50 nelékařských zdravotnických profesí. Ti, co zůstali, akceptovali změnu, zvládli nové požadavky na kvalitu, ošetřovatelský proces a vedení zdravotnické dokumentace. Nové pracovníky jsme vybírali z řad studentů, kteří u nás vykonávali praxi a závěrečné zkoušky. Vsadili jsme na to, že tito absolventi znali profil pracoviště a jejich adaptační proces byl snazší a pro ně samotné i jejich školitele méně stresující. Věděli do čeho jdou. Když se ohlédnu za uplynulým obdobím mohu konstatovat, že se nám cíle, které jsme si na počátku předsevzali, podařilo naplnit. Vsadili jsme na kvalitu. Z nevlídné nemocnice se špatnou pověstí jsme vybudovali zařízení, které je dnes vyhledávané a uznávané. Realita dneška Zajistit optimální kvalitu ošetřovatelské péče a efektivně využívat limitované zdroje se stalo důležitou praxí. Pohybujeme se v prostředí, které žádá jakost, výkonnost a efektivitu. Poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči není možné bez zapojení všech pracovníků. S tím souvisí i vyšší nároky na jejich výběr a vzdělání. A právě ve výběru pracovníků jsme se v posledním roce dostali na rozcestí. Nedaří se nám doplňovat chybějící personál. Největší problém máme v kategorii všeobecné sestry. Dlouhodobě nám chybí 6 sester. Abychom ještě více nezatěžovali stávající personál, museli jsme přistoupit k omezení péče uzavřením 20ti lůžek. Kde hledat příčinu, že se k nám sestry nehrnou? Odpověď je jednoduchá. Vysoká fyzická a psychická zátěž, velký počet ošetřovatelsky náročných pacientů, množství ošetřovatelských činností, které jsou na úrovni činností sester na standardních odděleních fakultní nemocnice. Je tedy pracovní zátěž a počet personálu sladěn se skutečnou potřebou? Pokud bychom zajišťovali jen péči následnou, pak ano. Ale co je to následná péče? Napojení našeho oddělení na fakultní nemocnici, která léčí výrazně obtížnější případy než běžné nemocnice a tedy i pro segment následné péče generuje náročné a nákladné pacienty není dostatečně zohledněno v našich režijních nákladech. Cestou ke zlepšení rentability oddělení je získání lepší úhrady ošetřovacího dne a možnost přesunu pacientů, u kterých je v popředí trvalá ošetřovatelská péče, na lůžko sociální. Nestabilní tým pracovníků, časté obměny a nové nástupy snižují na určitou dobu kvalitu poskytované péče a tím ji i prodražují. Kvalitu péče můžeme zlepšovat také tím, že se učíme od jiných, ať už v rámci mezioborové spolupráce a nebo si vypůjčíme to nejlepší a vyzkoušené z jiných pracovišť. Úzce spolupracujeme s Klinikou funkční diagnostiky a rehabilitace, s oddělením sociální zdravotní a domácí péče. Sestry z našeho oddělení byly iniciátorkami set- kávání sester ranhojiček z jednotlivých klinik a oddělení FNUSA u kulatého stolu, kde si předáváme zkušenosti a novinky ve vlhkém hojení chronických ran. Využíváme příležitosti zvyšovat prestiž i navenek. Probíhá u nás odborná a soustředěná praxe zdravotnických škol. Spolupracujeme s NCO NZO v tom, že poskytujeme stáže účastníkům vzdělávacích kurzů. Při těchto návštěvách máme možnost prezentovat naši práci, naše zkušenosti, naše vize. A tak se dostáváme do podvědomí odborné veřejnosti nejen z brněnských zdravotnických zařízení, ale za hranice našeho města a kraje. Budoucnost O budoucnost zařízení tohoto typu se jistě nemusíme obávat. Naše specifické cíle jsou: chápat kvalitu jako součást pracovního procesu pomáhat jednotlivci, rodinám, aby byli schopni samostatně uspokojovat fyziologické, psychosociální a duchovní potřeby monitorovat, hodnotit a regulovat kvalitu péče zapojit pracovníky do systému školit pracovní týmy v zajišťování kvality dokumentovat jasně proces ošetřování Závěrem děkuji všem, kteří se na podobě a prestiži pracoviště podíleli a podílejí. Bez jejich obětavé práce by to nebylo možné. Přála bych si, aby stav nedostatku sester netrval dlouho, aby kvůli vysoké zátěži personál neodcházel do jiných profesí. Bez dobře fungujících a stabilizovaných pracovních týmů bychom nemohli plnit závazky, které jsou od nás očekávány. Jana Kysilková vrchní sestra Doléčovacího a rehabilitačního oddělení 12

13 Svatoanenské listy 2/2010 Diabetologické edukační centrum II. interní klinika kompenzace diabetu, léčba inzulínovou pumpou, péče o pacienty s renální isuficiencí, gravidních diabetiček, prevence a léčba diabetické nohy a to ve spolupráci s řadou specialistů fakultní nemocnice. Je zajištěna péče ambulantní i lůžková, léčba život ohrožujících stavů nemocných s ketoacidózou, těžkou hypoglykémií atd.... na jednotce intermediární péče. foto autora článku Diabetes mellitus dosahuje v posledních letech celosvětově výrazného nárůstu. Uvádí se, že postižených tímto onemocněním je celosvětově více než 190 milionů. V České republice se počet nemocných s diabetem za posledních 30 let zdvojnásobil. V současnosti jich žije V ČR více než Závažnost onemocnění Diabetes mellitus je chronické onemocnění. Projevuje se zvýšenou hladinou krevního cukru jako důsledek absolutního nebo relativního nedostatku inzulínu. Tato skutečnost vede k metabolické poruše především cukrů, ale i tuků, bílkovin, minerálů V závislosti na délce trvání nemoci, kompenzaci stavu i genetických vlivů pak dochází k rozvoji pozdních komplikací diabetu. Závažnost onemocnění si uvědomili zástupci Světové zdravotnické organizace s Mezinárodní diabetologickou organizací již v roce 1979 a vypracovali společnou deklaraci obracející se na vlády a ministerstva zdravotnictví s naléhavými požadavky na poskytnutí prostředků a podmínek pro diabetologické programy. Cílem těchto programů má být snížení následků tohoto chronického onemocnění slepota, selhání ledvin, amputace,... Kvalitu diabetologické péče bylo nutné zlepšit nejen po stránce modernizace léčby, laboratorních a technických metod, ale především v organizaci edukace nemocných, rodinných příslušníků a zapojení laických organizací. Velké studie jako např. DCCT jasně prokázaly těsnou souvislost mezi dobrou kompenzací diabetu a zábraně vzniku či zpomalení rozvoje pozdních diabetických komplikací. Již v roce 1986 zahájila svou činnost při II. IK Krajská diabetologie pod vedením doc. MUDr. B. Podroužkové, CSc. Začíná se rozvíjet spolupráce s ostatními odborníky, kteří se na léčbě diabetu a prevenci rozvoje komplikací podílejí, s tzv. diabetologickým teamem. Nové poznatky v léčbě jsou dle možností uváděny do praxe. Je navázána spolupráce s odborníky gynekologickoporodnické kliniky FN Brno s cílem zlepšit péči o gravidní diabetičky bez rizika pro matku i dítě. Diabetologické centrum vzniklo v rámci mezinárodního diabetologického programu jako jedno z prvních center v ČR již v roce V roce 1998 je založeno Centrum péče o nemocné s metabolickými chorobami (diabetologie, obezitologie) při II. interní klinice. Centrum splňuje všechna kritéria nejvyššího stupně péče o nemocné s diabetem, to je Edukace pacienta Důležitou součástí péče o naše pacienty je jeho výchova. Cílem edukace je: zvýšení kvality života nemocných zlepšení kompenzace diabetu (standardy ČDS Kritéria kompenzace a cíle léčby ) minimalizace akutních komplikací diabetu hypoglykémie a hyperglykémie s ketoacidózou prevence pozdních komplikací zkrácení doby hospitalizace snížení spotřeby léků Na léčbě a edukaci nemocných se podílejí lékaři se specializací v oboru diabetologie pod vedením MUDr. Jiřího Olšovského, Ph.D. Do výchovné činnosti se kromě sester se specializací v tomto oboru zapojily i sestry diabetologické a sestry se specializací v oboru podiatrie i nutriční terapeutky. Sledované hodnoty V ýborná Us poko jiv á Neus poko jiv á Glykemie lačno/mmol/l * 4,0 6,0 mmol/l 6,0 7,0 mmol/l > 7,0 mmol/l Glykemie po jídle /mmol/l/ ** 5,0 7,5 mmol/l 7,5 9,0 mmol/l > 9,0 mmol/l HbA1c % dle DCCT *** < 6,5 % 6,5 7,5 % > 7,5 % Dle IFCC /od Celkový cholesterol mmol/l HDL cholesterol/mmol/l LDL cholesterol /mmol/l Triacylglyceroly /mmol/l BMI /kg/m 2 muži -ženy Krevní tlak mmhg < 4,5 % < 4,5 > 1,1 < 2,6 < 1, < 130 /80 4,5 5,0 % 4,5 5,0 1,1-0,9 2,6 3,0 1,7 2, > 6,0 % > 5,0 < 0,9 > 3,0 > 2,0 > 27 > 26 > 130 /80 Edukace probíhá na úrovni teoretické a praktické, může být individuální nebo skupinová. Výuka probíhá pomocí moderní přístrojové techniky, která nám umožňuje názorně ukázat to, co chceme pacientům teoreticky objasnit. Milada Koukalová staniční sestra Diabetologického centra 13

14 Svatoanenské listy 2/2010 Podiatrie, larvoterapie foto autora článku Podiatrie naší II. interní kliniky se zabývá edukací, prevencí a léčbou syndromu diabetické nohy. Syndrom diabetické nohy provází neuropatie, různý stupeň ischémie a infekce. Diabetickou neuropatii nelze diagnostikovat pouze podle anamnézy. V podiatrické ambulanci je potřeba při první návštěvě provést pečlivé vyšetření nohou, například pomocí ladičky nebo monofilamenta. Dále je vhodné pacienta vyšetřit na oddělení cévním a neurologickém. Mezi nejrizikovější místa pro vznik ulcerací na nohou patří: plosky, místa mezi prsty, bříška prstů a paty. Každý diabetik by měl ve zvýšené míře dbát o svoje nohy. Musí věnovat pozornost i sebemenšímu poranění a ihned navštívit diabetologa nebo podiatrickou ambulanci. Základem správné péče je každodenní kontrola nohou, jejich denní koupel ve vodě, která by měla mít teplotu maximálně 37 stupňů. Při snížené cítivosti hrozí nebezpečí opaření. Dále je velmi důležitá následná péče po koupeli, důkladné osušení a promazání nohou běžně dostupnými krémy. Diabetický pacient by měl věnovat velkou pozornost výběru vhodné obuvi. Doporučujeme obuv s pevnou podrážkou a patou a s kulatou špičkou, která skýtá dostatečný prostor pro prsty a také diabetické ponožky s volným okrajem kolem kotníku. Diabetikům, kteří nejsou dostatečně zruční doporučujeme, aby péči o svoje nohy a nehty přenechali odborné pedikúře pro diabetiky, tzv. suché pedikúře. Naši nemocní by měli dbát na rizika poranění, např. nechodit bosí, nepoužívat ostré nástroje. V podiatrické ambulanci ošetřujeme diabetické defekty běžnými chirurgickými nástroji. K léčbě používáme obkladové roztoky, dále pak mřížky napuštěné různými léčivými látkami jako je třeba jód, stříbro, vazelína, antibiotika. Přípravků je celá řada. Diabetici si po našem ošetření provádějí převazy většinou sami nebo k nim dochází zdravotní sestry z domácí péče. Jednou z dalších, zatím ne zcela běžných možností léčby diabetických defektů nohy, je larvoterapie. Do defektů se vkládají larvy Bzučivky zelené, které požírají pouze nekrotickou tkáň. Objednávají se u pěstitele, který je dodává ve speciálním sterilním kontejneru. Defekt očistíme, okraje rány důkladně namažeme. Larvy zvlhčíme fyziologickým roztokem, vlijeme na sterilní síťku a přiložíme na ránu. Sterilně zavážeme a poučíme nemocného o odlehčování nohy a zvlhčování obvazů. Po třech až čtyřech dnech síťku odstraníme v naší podiatrické ambulanci. Larvy, které při aplikaci měří asi jeden milimetr, se zvětší při odstranění asi na jeden centimetr. Larvy vypláchneme a dále provádíme běžné převazy. Nebyla-li larvoterapie dostatečně účinná, přikládáme další dávku. Tuto léčbu hradí pojišťovna pouze za hospitalizace. Nezbytnými podmínkami pro úspěšnou léčbu diabetických defektů je spolupráce pacienta, důsledné odlehčování končetiny pomocí poloboty a berlí, pravidelná péče o nohy a v neposlední řadě dobrá kompenzace cukrovky. Jana Havránková podiatrická ambulance 14

15 Svatoanenské listy 2/2010 Prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu V roce 2010 uplyne šestileté období, na které bylo většině našich zdravotnických pracovníků nelékařských profesí uděleno osvědčení o samostatné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Praxe bohužel ukazuje, že nejde vždy o jednoduchý a bezproblémový proces. Ráda bych proto tímto upozornila naše zaměstnance na možná úskalí a usnadnila jim tak zdárný průběh prodloužení osvědčení. 1. Žádost je nutné odeslat nejpozději 60 dnů před koncem platnosti osvědčení doporučujeme všem zkontrolovat si na osvědčení datum jeho platnosti! 2. Žadatel vyplní formulář Žádost o prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dostupný i na našem intranetu v odkazu Informace Oddělení vzdělávání), součástí žádosti je: příklad: foto autora článku Doklad o absolvovaných vzdělávacích aktivitách žadatele/žadatelky, kde žadatel vypíše absolvované vzdělávací akce: datum konání, druh akce, název (stačí zkráceně), druh účasti. Počet kreditních bodů se nevypisuje, budou doplněny v souladu s Vyhláškou č. 321/2008 Sb. v platném znění. Tento doklad potvrdí Oddělení vzdělávání (popř. vedoucí zaměstnanec) po předložení originálů o absolvovaných vzdělávacích akcích. Žadatel pak k žádosti přiloží jen prosté kopie potvrzení/certifikátů o absolvování uvedených vzdělávacích akcí. Pokud v registračním období žadatel dokončil specializační studium nebo studium navazujících programů na VŠ, pak dokládá také notářsky ověřenou kopii vysvědčení nebo diplomu+supplementum. Důležité upozornění: Registrační jednotka MZ ČR může žádat doplnění informací nebo neuznat body v plné výši, je-li doložené potvrzení o vzdělávací akci neúplné. Na dokladu o absolvování by měly být uvedeny tyto údaje: typ vzdělávací akce (seminář, kurz, konference...) název akce doba trvání (ve dnech, hodinách) číslo souhlasného stanoviska a název profesní organizace, která jej udělila (musí jít o or- mu konference nebo sborníku, kde je vaše přednáška uvedena. Jde-li o akci pořádanou FN u sv. Anny v Brně, lze vystavit dodatečné potvrzení nebo provést zápis do vašeho indexu odbornosti a uvést zde všechny potřebné informace. Pedagogickou činnost vám potvrdí pořadatel vzdělávání, pro nějž jste pedagogickou činnost vykonávali (vedení praxe studentů potvrdí příslušná škola SZŠ, VŠ, vedení odborných stáží v rámci akreditovaného programu specializačního vzdělávání potvrdí do indexu odbornosti naše oddělení vzdělávání). Za pedagogickou činnost může být uznáno max. 20 bodu za registrační období. Publikační činnost doložte kopií odborného článku. Změny v kreditním systému od Od 1. února 2010 vstoupila v platnost vyhláška č. 4/2010 Sb., která mění a upravuje stávající kreditní systém. Nejdůležitější změny: navýšení počtu bodů za účast na odborném kurzu ze 3 na 4 zrušení omezení celkového počtu bodů, které je možno vykázat za jedno registrační období u seminářů a e-lerningových kurzů: nebude omezeno bodové hodnocení e-learningových kurzů: 2 body za kurz o rozsahu 15 stran textu, 3 body za kurz o rozsahu 30 stran textu (tato datum typ dalšího vzdělávání, název akce počet kreditů Seminář: Evropská norma EN a jednorázové Konference: XVI. výroční sjezd ČKS aktivní účast přednesení přednášky Péče o pacienta s kardiostimulátorem pasivní účast 2 dny Kurz: Kanylace periferní žíly Pedagogická činnost: vedení odborné stáže akreditovaný program Oš. péče v ARIP, 4 dny, 32 hodin Potvrzení personálního oddělení o výkonu zdravotnického povolání z období posledních 6ti let potvrdí Personální odbor. Pro prodloužení osvědčení je nutný výkon povolání v rozsahu alespoň 1 roku při úvazku 0,5 nebo 2 let při úvazku 0,2. Do výkonu praxe lze započítat mateřskou dovolenou nebo pracovní neschopnost, avšak pouze v maximálním rozsahu 6 měsíců. ganizaci sdružující pracovníky dané profese, které je vzdělávací akce určena) typ účasti (aktivní, pasivní): aby mohly být započteny oba druhy účasti, musí být vydáno potvrzení na oba druhy účasti. Doporučení: Není-li na potvrzení jasně uvedena aktivní účast (přestože byla), doložte kopii prograskutečnost by měla být uváděna na potvrzení vydaných pořadatelem). Výše uvedené změny platí, jak již bylo uvedeno výše, od 1. února 2010 a nelze je uplatňovat zpětně. Mgr. Dagmar Klimentová Odbor personalistiky oddělení vzdělávání 15

16 Svatoanenské listy 2/2010 Přehled investičních akcí roku 2009 Část stavební FN u sv. Anny v Brně Rekonstrukce sociálních zařízení, budova P (Hemodialýza) Realizace díla: 07/ /2009 Celkové náklady (vlastní zdroje): Kč Stručný popis: etapa I: součástí dodávky byla rekonstrukce stávajících prostor koupelny hemodialýzy na bezbariérové WC (požadavek Krajské hygienické stanice JMK) a umývárnu, kde byly provedeny bourací práce za účelem odstranění starých podlah, obkladů a vstupních dveří, následně byla provedena montáž a dodávka SDK (dále sádrokartonových) příček, instalace rozvodů a odpadů vody, zařizovacích předmětů technického zařízení budov (dále tzb), dále rozvody elektro silnoproud, dodávka a montáž keramických obkladů podlahy a stěn, výmalba, dodávka dveří včetně invalidních madel etapa II: součástí dodávky byla rekonstrukce stávajících prostor na WC zaměstnanců a pacientů, sprchu a úklidovou místnost, byly provedeny bourací práce za účelem odstranění starého svislého členění dispozice, dále podlah, obkladů a dveří, následně potom montáž a dodávka SDK příček dle nové dispozice prostoru, byly provedeny instalace rozvodů a odpadů vody, zařizovacích předmětů tzb, rozvodů elektro silnoproud a topení, dodávka a montáž keramických obkladů podlahy a stěn, SDK podhledů, výmalba, dodávka a montáž nových vstupních i vnitřních dveří FN u sv. Anny v Brně Stavební práce pro analytickou linku OKB v budově D1 Realizace díla: 03/ /2009 Celkové náklady (vlastní zdroje): Kč Stručný popis: Stavební úpravy spočívaly v rekonstrukci stávajících prostor budovy D1, 3. NP určených pro novou analytickou linku OKB. Byly provedeny bourací práce za účelem odstranění nevyhovující zděné příčky mezi místnostmi, vybourání kóje pro starou úpravnou vody, montáž a instalace elektro slabo a silno- proud, rozvodů vody a odpadů, byly doplněny obklady, dodán nový rozvaděč elektro, doplněny zářivkové rastry. Vzhledem k nevyhovujícím statickým podmínkám staré stropní konstrukce v D1 pro zatížení novou linkou a úpravnou vody byl na základě odborného statického posouzení a návrhu dodán ocelový roznášecí rošt. V tomto duchu se realizovala i nová podlaha z OSB desek a krytinou z PVC se snímatelnými revizními kryty v podlaze, provedena výroba a montáž nadokenních panelů, výmalba a výměna části svislého odpadu pro novou úpravnu vody. FN u sv. Anny v Brně Ústav soudního lékařství, Přístavba pro chladící boxy Realizace díla: 01/ /2009 Celkové náklady: Kč z toho dotace: Kč vlastní zdroje: Kč Stručný popis: Jednalo se o realizaci jednopodlažní přístavby ke stávající budově ÚSL půdorysného tvaru nepravidelného trojúhelníku jako zděné stavby, částečně s využitím stávajícího zdiva budovy ÚSL nebo nově z cihelných bloků Porotherm, založené na pasu z prostého betonu s kombinovanou stropní konstrukcí a lehkou konstrukcí střechy. V koncové části byly situovány dva chladící boxy pro zemřelé, které byly přemístěny z I. PAÚ. Dále byl řešen přístavbou příruční sklad pro zdravotnický materiál. Realizace přístavby proběhla z důvodu hraniční kapacity uložení zemřelých ve stávajících chlazených boxech, umístění nových boxů ve stávajících prostorách nebylo možné. FN u sv. Anny v Brně Rekonstrukce výtahu DRO N. Lískovec Realizace díla: 06/ /2009 Celkové náklady: Kč z toho dotace: Kč vlastní zdroje: Kč Stručný popis: Byla provedena rekonstrukce výtahů ve stávající výtahové šachtě s prodloužením výtahu č. 1 do 4. NP. Do vnějšího vzhledu budovy nebylo zasahováno. V rámci rekonstrukce byly dodány kabiny nových výtahů jako celokovové lamelové, u výtahu č. 1 neprůchozí, u výtahu č. 2 v 1. NP průchozí, kabiny a obložky portálů - vstupů do výtahů v provedení nerez. Stavebně bylo provedeno prohloubení dojezdu, v čelní stěně šachty byly zvětšeny a zvýšeny dveřní otvory s podchycením ocelovými I nosníky, v čelní stěně byly provedeno vybourání nik pro osazení posuvných šachetních dveří a drobné dozdívky dle požadavku konstrukce nových výtahů. FN u sv. Anny v Brně Rozšíření laboratoří ÚKIA 4. NP obj. K Realizace díla: 03/ /2009 Celkové náklady (vlastní zdroje): Kč Stručný popis: Jedná se o rekonstrukci stávajících prostor laboratoří ÚKIA 4. NP v objektu K, kde byly provedeny bourací práce za účelem odstranění zděných příček, montáž a dodávka nových SDK příček, dále výmalba, opatření topných těles nátěry a TS hlavicemi, opatření vestavěných skříněk plnými dvířky, osazení nových dveří vč. zárubní do SDK příček, vybourání vany, osazení sprchového koutu, vybourání a zazdění luxferů a nalepení neprůhledné folie na okno. FN u sv.anny v Brně Rekonstrukce chlazení a VZT v objektu V Realizace díla: 01/ /2009 Celkové náklady: Kč z toho dotace: Kč vlastní zdroje: Kč Stručný popis: Předmětem akce byla rekonstrukce centrálního zdroje chladu pro obsluhu většiny vzduchotechnických zařízení prostorů objektu V stravovacího provozu. 16

17 Svatoanenské listy 2/2010 Byla provedena výměna stávajícího nedostatečného zdroje chladu za výkonnější v 1. PP objektu V a posílení o 1ks suchého chladična střeše objektu. Součástí prací byla dodávka nových rozvodů chladu propojující zdroj chladu v 1.PP s chladiči na střeše, nová silnoproudá elektroinstalace, systém měření a regulace a nutné stavební úpravy. FN u sv. Anny v Brně Rekonstrukce Výstavní 17 Realizace díla: 10/ /2010 Celkové náklady: Kč z toho dotace: Kč vlastní zdroje: Kč Stručný popis: Jedna část rekonstrukce se týká stávajících prostor 2. a 3. NP v západním křídle komplexu objektů v rozsahu změny dispozic a rekonstrukce vnitřních prostor omítky, podlahy, instalace, stejně tak jako nová výtahová šachta a výtah. Druhá část rekonstrukce se týká hlavně vybudování nové lékárny základního typu v prostoru stávající školící místnosti v 1. NP ve středním spojovacím křídle vedle hlavního vstupu do objektu. Zde budou provedeny nové příčky, podlahy a instalace. Dále bude provedena rekonstrukce odpadu splaškové vody v prostoru atria. FN u sv. Anny v Brně Nadstavba objektu M1 Realizace díla: 11/ /2010 Celkové náklady: Kč z toho dotace: Kč vlastní zdroje: Kč Stručný popis: Bude provedeno zvýšení původní budovy o jedno podlaží půdorysně v celém rozsahu obou křídel, rovná část křídla bude ve východní části půdorysu nadstavena o dvě podlaží. Součástí celé stavby je zateplení celého objektu, tj. stávající i nové části, kontaktním zateplovacím systémem. Nadstavba se provádí pro zajištění zdravotnického provozu laboratoří provozu klinického výzkumu a předchází tak resp. navazuje na výstavbu mezinárodního centra klinického výzkumu ICRC v areálu nemocnice. FN u sv. Anny v Brně Zateplení budov J, M1, P a DRO N. Lískovec Realizace díla: po vypracování projektové dokumentace a energetického auditu ( ) je projekt ve fázi registrace 3 žádostí o dotaci z EU na SFŽP Realizace díla: Celkové náklady: Kč Stručný popis: Zateplení budov počítá s tepelně izolačními úpravami vnějšího obvodového pláště kontaktním tepelně izolačním systémem, výměnou kovového resp. skleněného opláštění s novou izolací a výměnou okenních prvků za nové s izolačními dvojskly. Dále bude provedena horizontální izolace podlah v úrovni 1. PP a střešních plášťů včetně atik a zděných přístavků pro VZT a strojoven výtahů FN u sv. Anny v Brně Studie Parkovací dům Realizace díla: Celkové náklady: Kč Stručný popis: Studie byla zpracována za účelem pozdější stavby Parkovacího domu k zajištění parkovacích kapacit pro FN a pro připravovanou stavbu centra klinického výzkumu ICRC. Dle této studie má být nový parkovací dům realizován průčelím do uliční fronty Mendlova náměstí jako novostavba, hmota budovy bude situována v prostoru dnešní budovy L klauzury a trafostanice. Budova je v architektonicko dispoziční studii členěna na dvě úrovně a bude mít pět nadzemních podlaží. Výškově bude parkovací dům navazovat na pětipodlažní budovu K a sousedící šestipodlažní budovu J, bude dopravně přístupný z areálu přes vrátnici tak, aby nedocházelo ke kolizi vozidel z parkingu s vozidly vjíždějícími a vyjíždějícím do areálu s respektováním nutnosti volného průjezdu sanitních vozidel. Studie řeší budovu parkingu architektonicky jako konstrukci z pohledového železobetonu s kontrastním akcentem dřevěného obkladu fasád jako vizuálně měkkého materiálu a popínavé zeleně porůstající fasádu. Zeleň bude umístěna také na střeše, čímž se získá příznivý dojem i z tak nevlídné stavby jako je pětipodlažní parkovací dům. Ing. Antonín Pařízek náměstek pro IRT Část přístrojová technika V průběhu roku 2009 byly z vlastních zdrojů Fakultní nemocnice u sv. Anny realizované nákupy investičních technologií v celkové finanční výši ,60 Kč. Ze sponzorských prostředků, které nemocnice obdržela, bylo nakoupené přístrojové vybavení v hodnotě ,67 Kč. FN u sv. Anny v Brně ICRC CARS Realizace díla: 01/ /2010 Celkové náklady: ,62 Kč z toho dotace: Kč vlastní zdroje: ,62 Kč Stručný popis: Akce je integrální součástí projektu FNUSA ICRC. Jde o vytvoření vysoce moderního centra, umožňujícího realizovat vysoce náročný výzkum na animálních modelech při splnění nejpřísnějších právních a etických norem, platných v ČR, EU, USA a dalších vyspělých zemích. Akce bude realizována v prostorách VFU Brno v návaznosti na komplex experimentálních laboratoří, vybudovaných v rámci pavilonu malých zvířat Klinika psů a koček. FN u sv. Anny v Brně angiolinka Realizace díla: 12/ /2009 Celkové náklady: ,91 Kč z toho dotace: ,00 Kč vlastní zdroje: ,91 Kč Stručný popis RTG dg kardioangiografický komplet je rtg přístroj pro kardiologii a angiologii včetně kardiologického a angiologického softwarového programu. Jedná se o kardioangiografické zařízení s jednorovinným C-ramenem, maximálním rozsahem pohybu a plnou digitalizací obrazu určené především pro provádění elektrofyziologických procedur. FN u sv. Anny v Brně laboratorní analyzátory Realizace díla: 12/ /2009 Celkové náklady: Kč z toho dotace: Kč vlastní zdroje: Kč Stručný popis Analytická linka pro zajištění provádění základních rutinních a akutních analýz pro celou FN na Oddělení klinické biochemie. Plynový chromatograf s hmotnostním detek- 17

18 Svatoanenské listy 2/2010 torem pro identifikaci léčiv a drog v diagnostice otrav na Ústav soudního lékařství. Koagulační automat s impedančním kanálem pro koagulační a chromogenní analýzy na Oddělení klinické hematologie. FN u sv. Anny v Brně angiolinka II Realizace díla: 12/200 12/2010 Celkové náklady: Kč z toho dotace: Kč vlastní zdroje: Kč Stručný popis RTG dg digitální angiokomplet (s DSA) je rtg přístroj pro angiologii včetně angiologického softwarového programu. Jedná se o DSA biplan s plochými detektory s automatickým postprocesním 3D zobrazením a plánováním výkonů na speciální pracovní stanici. Dosud nerealizováno. V srpnu a září roku 2009 podala FNUSA žádosti o dotaci v rámci Integrovaného operačního programu vyhlášeném MZ ČR, prostřednictvím Odboru evropských fondů, v oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a obdržela Rozhodnutí o registraci akce (souhlas se započetím realizace), na níže uvedené projekty: Dosud nerealizováno, příprava zadávacích podmínek. Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra u sv. Anny v Brně Realizace díla: 09/ /2010 Celkové náklady: Kč z toho dotace EU: Kč vlastní zdroje: Kč Stručný popis Jedná se o modernizaci, obnovu a pořízení nových zdravotnických prostředků (dále ZP) a jejich příslušenství v rámci tohoto projektu se zaměřením na zvýšení úrovně kvality vybavení onkologického centra FN u sv.anny v oblasti diagnostických zobrazovacích metod, laboratorního vybavení a vybavení pro miniinvazivní zákroky a peroperační zobrazování při léčbě onkologicky nemocných. Cíle a výstupy předkládaného projektu jsou v souladu se strategickými záměry rozvoje FN u sv.anny, koncepcí rozvoje onkologické péče ČR, reflektují trendy i aktuální stav poptávky po péči o pacienty ve spádové oblasti a v rámci ní postavení a možnosti fakultní nemocnice, jež je zároveň klinickým zázemím pro výuková pracoviště. Komplexní ekonomický systém řízení Fakultní nemocnice u sv. Anny Realizace díla: 09/ /2010 Celkové náklady: Kč z toho dotace EU: Kč vlastní zdroje: Kč Stručný popis Základem řešení je využití správného nástroje pro finanční a manažerské řízení zdravotnického zařízení. S jeho pomocí je možno podpořit řídící a kontrolní procesy, které zásadně ovlivňují nákladovost a významně ovlivňují i kvalitu péče. Nový informační systém bude jednotný a komplexní, v maximální možné míře omezí roztříštěnost informací a zruší komunikační můstky, které působí problémy. Základním principem je jednotná evidence všech dat, která vstupují do řídících procesů z pohledu řízení nákladovosti a řízení kvality. Hlavní přínosy jsou: efektivnější provoz, kvalitnější péče, možnost získávání relevantních dat pro strategické řízení, získání manažerských výstupů dle požadavků lékařů a manažerů, sjednocení veškeré řídící agendy pod jednu databázi, dosažení online přístupu k jednotným informacím, efektivní pořizování a využívání investic, řízení efektivity jakýchkoliv jednotek bez omezení, řízení nemocnice v režimu 24/7 z kteréhokoliv místa, využití dat několik let zpětně. Vytvoření nástroje pro další zefektivnění využití léčiv a zdravotnického materiálu, možnost přenášení dat mezi ekonomickým systémem a nemocničním informačním systémem. Ing. Gabriela Hloušková Obchodní náměstkyně Hospodářský výsledek za rok 2009 K datu ukončila naše nemocnice svoji činnost s kladným hospodářským výsledkem ve výši 9, 797 mil. Kč. Kladného hospodářského výsledku se podařilo dosáhnout bez jakýchkoliv provozních dotací ze strany zřizovatele. V uplynulém roce došlo ke třem vlnám růstu platů, které za rok 2009 navýšily osobní náklady o více než 54 mil. Kč. I přes toto legislativní navýšení platů se podařilo vedení nemocnice rozdělit zaměstnancům do mimořádných odměn více než 9, 8 mil. Kč. K datu evidovala FNUSA zcela minimální závazky po lhůtě splatnosti 2, 675 mil. Kč, což ve srovnání s rokem 2008 znamená snížení o 95,4 %. Celkové závazky z obchodního styku za rok 2009 poklesly o 2,6 % a pohledávky vzrostly o 25,5 %. Vývoj závazků, pohledávek a zadluženosti FNUSA zobrazuje graf č. 1. Za sledované období došlo k meziročnímu poklesu spotřeby léků o 5, 905 mil. Kč, což je způsobeno snížením spotřeby léčiv pro specializovaná centra. Naopak spotřeba SZM vzrostla o 81, 418 mil. Kč. Graf č. 2 zobrazuje procentní podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech FNUSA. Pravidelně každý měsíc zasílá FNUSA data do Sdružení fakultních nemocnic, které zpracovává data ze všech fakultních nemocnic v České republice a poskytuje tato data ke srovnávacím účelů. Každý měsíc je možné provést srovnání zadluženosti nemocnic, nákladový bod, materiálovou cenu bodu, průměrné mzdy Graf č. 1 lékařů, atd. Pro ukázku si dovolím zveřejnit hospodářské výsledky za 1 11/2009 graf č. 3. Aktuálně je připravován celkový rozpočet 18

19 Svatoanenské listy 2/2010 Graf č. 2 Graf č. 3 FNUSA na rok 2010, který musí být následně schválen naším zřizovatelem, tedy Ministerstvem zdravotnictví. Základem pro tento rozpočet jsou již projednané rozpočty všech klinik, ústavů a oddělení. Následující rok bude z hlediska plateb od zdravotních pojišťoven rokem, ve kterém není možné očekávat jakýkoliv nárůst plateb za námi odvedenou zdravotní péči. Referenčním obdobím bude rok FNUSA se bude pohybovat na 98 % uznané péče roku 2008 (2 % jsou určena na centrová léčiva). V regulačních omezeních je požadováno min. 100 % case mixu a 95 % hospitalizací při koeficientu navýšení 1, 052 (letošní vyhláška stanovovala 98 % case mix a 90 % hospitalizací při koeficientu navýšení 1, 05) tzn. zdravotnické zařízení musí vyprodukovat větší objem péče za minimální navýšení finančního objemu. Další oblastí, která náklady nemocnice v roce 2010 navýší, je změna sazby DPH od došlo ke změně snížené sazby daně z 9 % na 10 % u zboží a základní sazby daně z 19 % na 20 % u služeb. V oblasti nákupů služeb a materiálu se i nadále bude FNUSA snažit nalézt finanční úsporu prostřednictvím e-aukcí, které v roce 2009 přinesly FNUSA nemalé snížení nákladů. Za výsledek hospodaření náleží poděkování všem zaměstnancům naší nemocnice na všech pracovních pozicích, neboť jejich zásluhou se z naší nemocnice stává ekonomicky zdravá organizace. Ing. Zuzana Krátka Ekonomická náměstkyně Nabídka časopisů lékařské knihovny pro rok 2010 České časopisy v roce 2010 Název Acta chirurgicae, orthoped. et traumatologicae Anesteziologie a intenzívní péče Bezpečnost a hygiena práce Centr.Europ.Journal of Publ.Health Cor et Vasa + Kardio Časopis České stomatol. komory-lks Časopis českých lékárníků Časopis lékařů českých Česká a slovenská farmacie Česká a slovenská gastroenterologie Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská psychiatrie Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství Česká radiologie Česká stomatologie Československá psychologie Čtenář Diagnóza v ošetřovatelství Ekonom Endoskopie Epidemiologie, mikrobiologie a imunologie Euro Florence Chip Interní medicína pro praxi Klinická biochemie a metabolismus Klinická mikrobiologie a inf. lékařství Klinická onkologie Kriminalistický sborník Medical Tribune Moderní gynekologie a porodnictví Otorinolaryngologie a foniatrie Ošetřovatelství Pohybové ústrojí Zahraniční časopisy v roce 2010 Impact Název Stát Factor Acta Ophthalmologica DK American Journal of Neuroradiology USA American Journal of Surgery USA Anesthesiology USA Annals of Allergy Asthma Immunology USA Annals of Neurology USA Annals of Ophthalmology USA Annals of ORL USA Annals of Pharmacotherapy - DICP USA Annals of Thoracic Surgery USA Archives of Pathology and Lab.Medicine USA Australian Journal of Forensic Science AU - Brain GB Contact Dermatitis DK Circulation USA Current Opinion in Clinical Nutrition USA Dermatologic Therapy DK Diabetes Care USA Diagnostic Microbiology and inf.disease USA Drugs and Therapy Perspectives NZ - Farmaceutický obzor SK - Gastrointestinal Endoscopy USA Gastrointestinal Endoscopy Clinics of NA USA - Immunology and Allergy Clinics of North America USA Journal of Neurosurgery USA Journal of Oral Implantology USA - Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery GB Journal of Prosthetic Dentistry USA Journal of the Am. Society of Echocardiography USA Lancet GB Liečivé rastliny SK - Logopedics. Phoniatrics. Vocology. N - Medicine and Science in Sport Exercise USA MIMS-Monthly Index of Medical Specialitics GB - 19

20 Svatoanenské listy 2/2010 Poradce Pracovní lékařství Praktická flebologie Praktický lékař Právní rádce Psychologie dnes Psychiatrie pro praxi Psychosom Psychoterapie Postgraduální medicína Quintessenz - zubní laboratoř Rehabilitace a fyzikální lékařství Remedia Rozhledy v chirurgii Sbírka zákonů Sestra Speciální pedagogika Střelecká revue Transfuze a hematologie dnes Veřejné zakázky Věstník SUKL Věstník min. zdrav. ČR Vnitřní lékařství Výživa a potraviny Zbraně a náboje Zdravotnické noviny Zdravotnictví v České republice Zdravotnictví a právo New England Journal of Medicine USA Minimally Invasive Neurosurgery D Occupational and Environmental Medicine GB Parkinsonism & Related Disorders NL Plastic and Reconstructive Surgery USA Rehabilitácia SK - Scan. J. of Cl. and Lab. Investigation N Seminars in Colon and Rectal Surgery USA - Seminars in Thrombosis and Hemostasis USA Shock Injury Inflammation and Sepsis USA Stroke USA Vascular and Endovascular Surgery USA - Zentralblatt für Chirurgie D Informační pracovníci v terénu Z výsledků několikaletého měření kvality zdravotní péče jednoznačně vyplývá nutnost pro poskytovatele zdravotní péče cíleně se zaměřit na zájem o pacienty a jejich dostatečnou informovanost již od okamžiku jejich vstupu do zdravotnického zařízení. Míra spokojenosti pacientů i v této oblasti se pak výrazně odráží na celkové spokojenosti pacientů s poskytnutou péčí. Jestliže je pacientům i návštěvníkům nemocnice věnována dostatečná pozornost již při jejich vstupu a usnadní se jim orientace v areálu nemocnice, pak tímto individuálním přístupem přispíváme také ke zmírnění stresu spojeného s příchodem do cizího prostředí, který je umocněn obavami o zdraví. Pro návštěvníky je pak důležité, aby se co nejdříve dostali za svými nejbližšími, popř. jinými záležitostmi a po areálu zbytečně nebloudili. Některé nemocnice řeší první kontakt s pacientem tzv. Zákaznickým centrem s pevným stanovištěm. Naše nemocnice, která je pavilónového typu, se rozhodla pro poskytování těchto služeb pochůzkovou činností tzv. Informačních pracovníků. V rámci projektu Nemocnice přívětivá pro pacienta, nastoupily koncem roku 2009 nové pracovnice, jejichž hlavní náplní práce je poskytování informací pacientům a ostatním návštěvníkům fakultní nemocnice. Při výběrovém řízení uspěly paní Killarová Šárka, paní Mitošinková Karla a paní Reichertová Gabriela. Do vlastní náplně práce Informačních pracovníků patří zejména: Poskytování informací o umístění pavilonů, ambulancí, společných vyšetřovacích a léčebných složek, umístění lékáren, ale také kaple, knihovny, občerstvení apod. Doprovázení pacientů a klientů na pracoviště nemocnice, zejména v případě jejich pohybové indispozice (netýká se převozu nemocných), např. pomoci jim vystoupit z auta, nasednout na vozík, poradit nebo vyhledat vozík FNUSA a pomoci pacienta uložit, případně zavolat pomoc či zorientovat se v nemocničním prostředí. Aktivní vyhledávání návštěvníků potřebujících pomoc nebo radu Komunikace a spolupráce s pracovníky všech klinických pracovišť Přivolání zdravotní pomoci nebo i ostrahy, Gabriela Reichertová Šárka Killarová Karla Mitošinková pokud se v areálu přihodí situace vyžadující odborný zásah Poskytování informací zájemcům k různým záležitostem jakými mohou být postup při objednání na vyšetření, ordinační doba na ambulancích, postup při podání stížnosti, možnosti dopravního spojení, možnosti využití dalších služeb nabízených nemocnicí atd. Mohou být též pověřeni zpracováním návodu nebo informačních materiálů k vysvětlení postupu při vyřizování záležitostí ve FNUSA Distribuce letáků a nabídek FNUSA (refrakční centrum, nabídka lékárny, bohoslužby, společenské odborné a kulturní akce atd.) Dále budou informační pracovnice nápomocny při komunikaci s cizinci (angličtina, němčina) a bude možno využít znalosti znakové řeči jedné z nich ke komunikaci s hluchoněmou osobou. Naše nové kolegyně se postupně seznamují s chodem nemocnice, s umístěním jednotlivých pracovišť, s užívanými zkratkami, na pravidelných schůzkách jsou seznamovány se stavebními a jinými změnami v areálu FNUSA tak, aby jimi poskytované informace byly vždy aktuální a správné. V rámci výkonu své práce budou postupně vybaveny pracovními ochrannými oděvy s viditelným označením a protože většinu pracovního času budou trávit v terénu - areálu nemocnice, budou vybaveny i dalšími ochrannými pracovními pomůckami. Těší nás, že již na svém počátku je tato nová služba hodnocena velmi kladně a to jak ze strany pacientů a návštěvníků fakultní nemocnice, tak i zdravotníků jiných zdravotnických zařízeních. Věříme, že i naši zaměstnanci budou k novým kolegyním vstřícní a že jim budou nápomocni v činnostech, které jsou ku prospěchu jak našim pacientům, tak nám všem. Informační pracovnice jsou organizačně začleněny pod Úsek ošetřovatelské péče. 20

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA - ICRC

Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA - ICRC Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA - ICRC Tvoříme budoucnost medicíny Creating Future of Medicine Petr Koška, Tomáš Kára FNUSA - ICRC v kontextu zdravotnictví, vědy, výzkumu a výuky Co je FNUSA-ICRC

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková OBEZITA Globální epidemie (WHO) Není jen estetický problém Chorobný stav spojený se zvýšenou

Více

Education and training in anesthesia

Education and training in anesthesia - doporučení European Board of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care Chytra I. ARK FN Plzeň Úvod Hlavní úkoly a cíle Doporučení pro postgraduální vzdělávání v oboru anesteziologie - definice oblastí

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Vítejte na chirurgické klinice

Vítejte na chirurgické klinice Chirurgická klinika FNKV od historie po současnost (a možná trochu budoucnosti?) Bc. Ivana Šturmová JIP 2 Chirurgická klinika FNKV Vítejte na chirurgické klinice 1902 1902 Historie FNKV 1897 položen základní

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

STRATEGICKÉ INVESTICE

STRATEGICKÉ INVESTICE STRATEGICKÉ INVESTICE Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Jistota moderní medicíny URGENTNÍ PŘÍJEM Investice MZ ČR Odborný garant MUDr.I.Pavlík, náměstek ředitelky pro LP VFN je klíčovou součástí akutní

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z ESF organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z OPLZZ 1. Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci.

Více

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 05. 06. 2012 Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 12 5.10.2005 Diabetologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004 Diabetology

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 OSUDEK k _ZPRAVA_2011_1M0538_10182 of 3 23.3.2012 12:07 ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 1. ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ŘEŠENÍ, VÝSLEDKŮ A SPLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU CELÉ OBDOBÍ 1.1.

Více

Kardio IKEM na evropské špičce

Kardio IKEM na evropské špičce Kardio IKEM na evropské špičce Obnova a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení Kardiocentra IKEM (IOP) Tisková konference 10. 7. 2012 FOTO: ČPZP Kardiocentrum IKEM kdo jsme? Kardiocentrum IKEM

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Možnosti podpory tělesného i duševního zdraví u zaměstnanců

Možnosti podpory tělesného i duševního zdraví u zaměstnanců Možnosti podpory tělesného i duševního zdraví u zaměstnanců Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Založena v roce 1938 jako Masarykova vojenská nemocnice V roce 1994 se stala

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky:

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Telefon 477 114 123 e-mail michaela.soukalova@kzcr.eu KZ07_IM0003 Nabídka školících akcí Účinnost od 1. 1. 2016 Krajská zdravotní, a. s. - Vzdělávací institut

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče. Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK

Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče. Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK Nemocnice Na Homolce Akreditace JCI 2005, 2008 1 763 zaměstnanců 357 lůžek 14 420

Více

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci 7. mezinárodní konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26.11.2010 Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci Vladislav Kutěj Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 2. kurz 2015 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 6. června 2012 Havířov Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více