REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 Správa uprchlických zařízení MV ČR Správa uprchlických zařízení MV Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji & Zlínský kraj Integrace cizinců ve Zlínském kraji a její lokální specifika Sborník z konference Roman Baláž (ed.) Konference a vydání sborníku je součástí projektu "Provoz Center na podporu integrace cizinců III." spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

2

3 REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 Správa uprchlických zařízení MV Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji & Zlínský kraj Integrace cizinců ve Zlínském kraji a její lokální specifika Sborník z konference Roman Baláž (ed.)

4 - 4 - Integrace cizinců ve Zlínském kraji a její lokální specifika Elektronický sborník z konference konané 7. října 2010 Editor: Roman Baláž 58 stran, formát A4 Grafická úprava: Roman Baláž Vydala: Správa uprchlických zařízení MV, odbor Centra na podporu integrace cizinců Praha 2010 Sborník neprošel jazykovou úpravou. Za obsah, původnost, způsob odkazování a literární citace odpovídají autoři jednotlivých statí.

5 - 5 - Obsah Předmluva (editor) Jan Kepka Integrace cizinců v ČR stručný přehled Roman Baláž Role a aktivity Centra při procesu integrace cizinců ve Zlínském kraji Miriam Majdyšová Zaměstnávání cizinců ve Zlínském kraji Irena Cakirpaloglu, Daniela Škutová Intervence Centra podpory inkluzivního vzdělávání z hlediska podpory vzdělávání žáků-cizinců v Olomouckém a Zlínském kraji Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola Horizontální a vertikální aspekty koordinace sociální integrace přistěhovalců Martin Punčochář Sociokulturní orientace: její místo v procesu integrace cizinců Kristýna Vyhlídková Specifika výuky češtiny pro cizince Jakub Hladík Příprava studentů sociální pedagogiky na život a práci v multikulturní společnosti

6 - 6 - Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tato publikace je souborem textů z regionální konference pořádané ve spolupráci Správy uprchlických zařízení MV a Zlínského kraje. V letošním roce realizujeme sedm regionálních konferencí, a to v krajích, kde působí Centra na podporu integrace cizinců provozovaná Správou uprchlických zařízení MV (mimo Pardubický kraj, kde konferenci na téma integrace cizinců organizoval místní magistrát). Konferenci jsme tematicky zaměřili na lokální aspekty procesu integrace cizinců. Smyslem konference bylo 1) představit činnosti pomáhající procesu integrace cizinců s regionálním zaměřením na Zlínský kraj, 2) více provázat regionální i nadregionální aktéry sociální integrace cizinců z třetích zemí a 3) zapojit odbornou i laickou veřejnost do diskusí o způsobech naplňování toho, čemu se obecně říká integrace cizinců. Mezi přispěvateli jsou fundovaní zástupci organizací, které vyvíjí aktivity, jejichž cílem je podpora procesu integrace cizinců. Dále naleznete příspěvky odborníků z řad výzkumných pracovníků, vysokoškolských učitelů, státních úředníků a zástupců nevládních neziskových organizací. Svůj pohled na problematiku vám poskytnou zástupci Ministerstva vnitra ČR, Správy uprchlických zařízení MV, Institutu pedagogicko psychologického poradenství ČR, Úřadu práce ve Zlíně, Sdružení osob zabývajících se emigranty, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Stati jednotlivých autorů nejsou editorem zkracovány. Došlo jen ke sjednocení poznámek pod čarou a dílčí úpravě tabulek. Jde tedy o texty, u kterých za obsah, původnost, způsob odkazování a literární citace odpovídají jednotliví autoři. Roman Baláž (editor)

7 - 7 - Integrace cizinců v ČR stručný přehled Jan Kepka 1 Nastavení integrace cizinců v ČR Integraci cizinců lze definovat mnoha způsoby. Důležitější je však otázka, jak se v oficiálních dokumentech schválených vládou staví k tématu Česká republika. Integrace cizinců je zde pojímána především jako proces začleňování cizinců, do kterého se nezbytně musí zapojit obě strany imigranti i hostitelská společnost. Tento obousměrný proces vzájemného přizpůsobování předpokládá ze strany cizinců vůli integrovat se a ze strany majority vytvářet pro integraci podmínky. Mezi nejdůležitější úlohy hostitelské společnosti patří například podpora aktivní participace imigrantů, garantování antidiskriminačních opatření a vytváření podmínek pro nekonfliktní soužití ve společnosti. Ze strany imigrantů se očekává osobní odpovědnost, iniciativa, vůle k zapojení se do společnosti, dodržování zákonů a nařízení a respekt k legitimním požadavkům a hodnotám hostitelské země. Obecně lze předpokládat, že od principu dobrovolnosti se bude postupovat směrem k závaznějším opatřením jako je například již nyní jazyková zkouška na úrovni A1, která je jednou z podmínek pro udělení trvalého pobytu od Na rozvoj procesu integrace nelze rezignovat. Úspěšná integrace podmiňuje prospěšnou a efektivní imigrační politiku státu. Integrace není snahou o asimilaci cizinců. Mimo jiné je podmínkou k nastavení harmonického bezkonfliktní soužití mezi cizinci a majoritou, zachování sociální soudržnosti, prevence sociální exkluze cizinců a prevence vzniku uzavřených komunit. Integrace se odehrává především na lokální úrovni. Složení cizinců v ČR Faktem je, že počet cizinců v České republice za posledních 20 let vzrostl na více než třináctinásobek původního počtu a jen za posledních 10 let se počet cizinců více než zdvojnásobil. Vzrůstá počet udělených trvalých pobytů (v současnosti má cca 44 % cizinců trvalý pobyty, 56 % ostatní druhy pobytu). Česká republika má více cizinců než Polsko, Maďarsko a Slovensko dohromady. Okolo dvou třetin cizinců na našem území tvoří státní příslušníci Ukrajiny ( , cca 30%), Slovenska (71 581, cca 17%), Vietnamu (60 812, cca 14%), Ruska (31 466, cca 7%) a Polska (18 386, cca 4%) (Český statistický úřad, k ). V době ekonomické krize - počínaje rokem se růst počtu cizinců začal postupně zmírňovat a dokonce klesat. Nicméně v případě oživení ekonomiky lze předpokládat další nárůst. Koncepce integrace cizinců v ČR V roce 2000 byla vládou ČR přijata první Koncepce integrace cizinců v ČR. Tato Koncepce byla aktualizována v roce 2006 a její další aktualizace bude předložena vládě během ledna Každoročně je vládě předkládána Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v příslušném roce a návrh dalšího postupu pro rok následující. Tento materiál je vždy schvalován novým usnesením vlády. V roce 2006 byly v rámci aktualizované Koncepce stanoveny čtyři hlavní priority integrace: 1 Mgr. Jan Kepka, Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR; kontakt na autora:

8 - 8 - Znalost českého jazyka (např. zkoušky z ČJ k udělení trvalého pobytu, podpora jazykových kurzů). Ekonomická soběstačnost (např. částečné zjednodušení administrativy, 60-ti denní ochranná lhůta pro hledání nového zaměstnání). Orientace ve společnosti (např. podpora úvodních kurzů, informační publikace). Vztahy mezi komunitami (např. podpora projektů NNO (Rodina odvedle), multikulturní festivaly (Barevná planeta)). Cílová skupina Integrace cizinců vymezená Koncepcí integrace cizinců se týká cílové skupiny legálně pobývajících občanů třetích zemí (státy mimo EU), kteří nejsou žadateli o mezinárodní ochranu a mezinárodní ochrana jim nebyla udělena (tyto skupiny mají vlastní integrační programy). Dřívější podmínka pobytu alespoň jednoho roku na území České republiky byla uvolněna a integrační opatření jsou tak zaměřena na cizince, kteří hodlají v ČR dlouhodobě pobývat prakticky již od jejich vstupu na naše území a postupně budou zřejmě přibývat i předpříjezdové aktivity. Financování Každoročně je na financování integrace cizinců v rámci usnesení vlády vyčleněna určitá částka (např. v roce 2010 se jednalo o Kč). K této částce je nutno přičíst i další zdroje, z nichž je možno integrační programy financovat (Evropský sociální fond, dotace krajů a obcí, dotace MPSV na sociální služby, atd.). Klíčovou změnou v oblasti financování integrace cizinců se v roce 2009 stala implementace Evropského fondu pro integraci občanů třetích zemí (dále jen EIF). Lze konstatovat, že v roce 2010 bylo vyčleněno na integraci v České republice doposud nejvíce prostředků. Rozpočet EIF pro rok 2011 byl oproti letošnímu roku navýšen Panují však obavy ze snížení přílivu peněz ze státního rozpočtu v rámci úsporných opatření. Pro budoucnost bude zřejmě důležitá větší diverzifikace zdrojů na integraci cizinců a větší zapojení krajů a obcí. Nově nastavené cíle a principy integrace Prohloubení ekonomického propadu a převod koordinace integrace cizinců na Ministerstvo vnitra ČR jsou na počátku nutnosti nově definovat cíle a principy integrace. K tomu došlo v rámci usnesení vlády č.183 z Cíle jsou zaměřeny na větší zapojení cizinců do společnosti, předcházení problémům soužití cizinců s majoritou, prevenci vzniku uzavřených komunit, prevenci sociálního vyloučení cizinců, zaměření na integraci 2. generace imigrantů a důraz na integraci v krajích a obcích. Mezi hlavní principy patří důraz na efektivitu integračních opatření, jasné a uchopitelné výsledky, praktickou spolupráci všech, kdo mohou přispět k úspěchu integrace, podpora rozvoje občanské společnosti a implementaci nových nástrojů integrace (emergentní projekty, regionální Centra na podporu integrace cizinců apod.) Přehled vybraných aktivit v oblasti integrace Od roku 2000 je vládě každoročně předkládána Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v příslušném roce a návrh dalšího postupu. Průběžně je tak nastavována a aktualizována politika integrace cizinců a lze poměrně pružně reagovat na nové výzvy. Dlouhodobě je

9 - 9 - podporována široká škála projektů nestátních neziskových organizací, které mají zásadní podíl na realizaci projektů v praxi. S novou možností využívat finanční zdroje z EU se podařilo zvýšit dosah a míru podpory pro cizince. Průběžně je kladen důraz na mainstreaming cílové skupiny a na co možná největší implementaci do podpory z různých finančních zdrojů. Byla zavedena ochranná lhůta 60 dní po jednom roce na pracovním trhu, která může ve vyjmenovaných případech cizincům poskytnout čas k nalezení nového zaměstnání. Jsou zavedeny zkoušky z českého jazyka k udělení trvalého pobytu (na úrovni přibližně A1 Evropského referenčního rámce), přičemž první pokus o složení zkoušky je plně hrazen státem. Byla třikrát aktualizována a ve velkých nákladech vytištěna Informační publikace pro cizince v ČR včetně jazykových verzí. Cizinci mohou nalézt i další informační brožury např. Informace pro cizince s trvalým pobytem v ČR, Bydlení cizinců v ČR, Informace pro cizince s dlouhodobým pobytem. K dispozici jsou stránky spravované Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra ČR Každoročně je vydávána ročenka Českého statistického úřadu Cizinci v ČR. V roce 2008 si situace vyžádala realizaci prvních emergentních projektů. Ty jsou realizovány na lokální úrovni a je vyžadována přímá podpora místních samospráv (projekty jsou realizované magistráty). Mají sloužit jako nástroj řešení kritické situace ve městech s významným počtem cizinců, kde narůstá napětí mezi cizinci a ostatními obyvateli. Jedná se o poměrně komplexní soubor integračních aktivit, který umožňuje velmi flexibilně reagovat na místní problémy na základě jejich analýzy. Důraz je kladen především na prevenci xenofobie a na přímou spolupráci aktérů ve městě (do projektů kromě magistrátu zapojeny i nestátní neziskové organizace, školy, nemocnice a další subjekty). V roce 2010 jsou realizovány emergentní projekty v Havlíčkově Brodě, Pardubicích, Plzni, městských částech Prahy (Praha 12, Praha 13, Praha 14, Praha-Libuš). V roce 2009 se otevřela první regionální Centra na podporu integrace cizinců. Tato Centra musí být především partnery správních orgánů a poskytovat podporu cizincům v přípravě na správní řízení, případně během jeho průběhu. Mezi jejich úkoly patří aktivizovat dění v kraji směřující k integraci, multiplikovat integrační aktivity v regionu, být zdrojem informací jak pro cizince, tak pro osoby a instituce poskytující služby či pomoc cizincům, podporovat rozvoj občanských iniciativ v regionu a soustředit všechny aktéry v kraji ke sdílení zkušeností a ke společným aktivitám v rámci vytváření platforem. Mezi aktivity Center (realizované pracovníky center nebo zajištěné prostřednictvím dalších subjektů, např. nestátních neziskových organizací) patří například poradenství, vzdělávací kurzy (čeština, sociokulturní orientace) a další preventivní činnost (kultivace vztahu cizinci majorita, platformy apod.), analýza a permanentní monitoring situace, podpora rozvoje občanské společnosti především na regionální a lokální úrovni. Působení Center by mělo probíhat v úzké spolupráci s kraji, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry integrace. V roce 2010 existují Centra v 10 ze 14 krajů ČR, přičemž osm jich realizuje Správa uprchlických zařízení MV, další pak nestátní nezisková organizace a kraj. Do budoucna je cílem pokrýt činností Center celou Českou republiku (na rok 2011 je připraveno výběrové řízení na další kraj); snahou bude jejich existenci legislativně zakotvit. Použitá literatura: 1. Příslušná usnesení vlády ke Koncepci integrace cizinců přístupná např. na 2. Data ČSÚ dostupná např. na

10 Role a aktivity centra při procesu integrace cizinců ve Zlínském kraji Roman Baláž 2 Úvod Svůj příspěvek v rámci zlínské regionální konference koncipuji jako popis regionu Zlínského kraje, vymezení role Centra na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj (dále jen Centrum ) a jeho aktivit optikou dnes již bývalého vedoucího. Nebudu tedy přibližovat efekty plynoucí z naší působnosti v regionu to nechám na designéry projektů, díky kterým může Centrum a devět dalších v republice fungovat a vyvíjet své různorodé aktivity směrem k imigrantům a majoritní společnosti. V následujícím textu tedy popíši region Zlínského kraje, vymezím roli Centra a představím realizované služby a jejich využívání klienty. Neobejdu se ale bez základního vymezení důležitých skutečností. Nebudu zde rozebírat termín integrace. Na toto existuje nepřeberné množství pohledů a studií. Sám si - milý čtenáři - vyber tu pro tebe nejpřijatelnější variantu. Základní důležitou skutečností je fakt, jakým způsobem se v ČR k integraci přistupuje a k jakému cíli směřuje. Jedním z ideálních lokálních cílů integrace imigrantů může být postupné naplňování vize 3 tolerantního a bezpečného soužití lidí na území Zlínského kraje bez ohledu na národnost, státní příslušnost a kulturní rozdíly. Práce výzkumníků, zástupců NNO a úředníků státní správy vyústila v dokument Vlády ČR v Koncepci integrace cizinců 4. Ta nám ve své podstatě představuje čtyři pilíře, které je třeba pevně budovat, aby integrace imigrantů v ČR byla vůbec možná. Zmiňovanými pilíři jsou 1) znalost českého jazyka, 2) Ekonomická soběstačnost, 3) sociokulturní orientace v prostředí ČR a 4) fungující vazby s majoritní společností Odbor azylové a migrační politiky MV (dále jen OAMP ) nastavil a vyhlásil projekty regionálních center na podporu integrace cizinců (dále jen CPIC ) v souladu s výše uvedenými pilíři a v deseti krajích ČR tak vznikla v průběhu roku 2009 a 2010 regionální CPIC. Osm z deseti provozuje Správa uprchlických zařízení MV 5 (dále jen SUZ ), jedno Jihomoravský kraj s partnery 6 a jedno občanské sdružení Poradna pro integraci 7. Všechna tato regionální CPIC realizují své služby na základě projektu designovaného OAMP, takže mohu říci, že ve své podstatě směřují ke stejným cílům, pro jejichž dosažení poskytují v jednotlivých regionech stejné služby. Nesporným je ovšem fakt, že role a pojetí CPIC se v jednotlivých krajích bude lišit podle toho, kdo CPIC provozuje, jakým způsobem zapojuje partnery do spolupráce, jakými politicko ekonomicko demografickými charakteristikami disponuje ten který kraj, apod. Tolik na úvod. Nyní se zaměřme na Centrum ve Zlínském kraji, které provozuje SUZ. 2 Odbor Centra na podporu integrace cizinců SUZ MV; kontakt na autora: 3 Baláž, R. (ed) Metodika práce kontaktních míst Center na podporu integrace cizinců. Praha. SUZ MV- OCPIC interní metodický materiál 4 Viz III. aktualizovaná Koncepce integrace cizinců. Dostupná online z:

11 Region Zlínského kraje a imigranti z třetích zemí Zlínský kraj je v rámci České republiky krajem s nejnižším počtem imigrantů. K bylo oficiálně 8 v kraji imigrantů bez rozdílů státních příslušností a druhů pobytů. Početně nejvýznamnější skupinou imigrantů v kraji jsou občané Slovenska, kteří počtem tvoří 40% všech imigrantů v kraji. Cílovou skupinou CPIC (dále jen cílová skupina ) jsou imigranti z třetích zemí s trvalým nebo dlouhodobým pobytem (dále jen TP a DP ). Ti počtem tvoří 46% všech imigrantů v kraji. Početně nejvýznamnějšími skupinami imigrantů jsou občané Ukrajiny, Vietnamu a Mongolska. Zjednodušeně mohu říci, že občané Ukrajiny tvoří třetinu, občané Vietnamu čtvrtinu a občané Mongolska desetinu z cílové skupiny. Podíl lidí s trvalým pobytem u občanů Ukrajiny je 56%, Vietnamu je 67%, a Mongolska je 48%. Pro kvalitnější představu o charakteristice regionu Zlínského kraje provedu srovnání s Plzeňským krajem (viz Tabulka č. 1). Ten má přibližně stejný počet obyvatel jako kraj zlínský. Pokud jde o cílovou skupinu, tak v Plzeňském kraji připadají na sto obyvatel cca tři imigranti z třetích zemí s TP a DP, zatímco ve Zlínském kraji na stejný počet obyvatel připadá cca půl jednoho imigranta. Obr. 1: Plzeňský kraj Obr. 2: Zlínský kraj Zdroj: Topograf (2010) Zdroj: Topograf (2010) Tab. 1: Srovnání Plzeňského a Zlínského kraje optikou výskytu cílové skupiny CPIC Plzeňský kraj Zlínský kraj Počet obyvatel Počet všech imigrantů Podíl cílové skupiny 63% 46% Počet cílové skupiny Počet cílové sk. na 100 obyvatel 2,8 0,6 Podíl trvalého pobytu v cílové sk. 48% 60% Zdroj: Služba cizinecké policie k , ČSÚ 2010, vlastní výpočty 8 Data Služby cizinecké policie k

12 Vyjdu-li z předpokladu, že u cílové skupiny je hlavním motivem zejména pracovní migrace 9, tak srovnání na základně kvantitativních ukazatelů o výskytu cílové skupiny v kraji mi implikuje následující (zjednodušeně): Region Zlínského kraje je pro imigranty z třetích zemí méně atraktivní než Plzeňský kraj. To mj. souvisí i faktem, že Zlínský kraj sousedí se Slovenskem, kdežto Plzeňský kraj s Německem. Ve Zlínském kraji dle teorie vypuzování a přitahování 10 je méně impulsů, které by přitáhly imigranty za prací. Ve Zlínském kraji není jednoduše zaměstnavatel typu akciových následovníků Škody Plzeň. Vyšší podíl imigrantů s DP dává podnět k hypotéze, že v Plzeňském kraji je více imigrantů z vln migrace posledních let, kteří jsou s ohledem na ekonomickou situaci více ohroženi na trhu práce. U této skupiny se dá předpokládat vyšší výskyt příchodů/odchodů z kraje v souvislosti s nabídkou práce. Pokud bych se na uvedené podíval optikou naší nejvyužívanější služby (výuky češtiny pro cizince), tak mohu velmi zjednodušeně říci, že region Plzeňského kraje nebude mít problém naplnit kurzy pro začátečníky, zatímco Zlínský kraj se může v delší časové perspektivě vyčerpat (více viz kap. 4 Aktivity Centra Výuka češtiny pro cizince níže). Vyšší podíl imigrantů s TP ve Zlínském kraji mi dává podnět k hypotéze, že cílová skupina v regionu je z větší části neměnná. Je zde méně imigrantů s DP a lidé s TP mají stejný přístup ke službám sociálního státu jako občané ČR. Mohou tedy při ztrátě zaměstnání, či nenaplnění podnikatelského záměru využít různých forem sociálním státem institucionalizované péče, pomoci a podpory. Zjednodušeně mohu říci, že oba kraje mají: Specifický trh práce viz výše; Odlišně rozvinutou občanskou společnost souvisí to mj. s počtem imigrantů v kraji. Nízký počet imigrantů ve Zlínském kraji má málo majoritní společností viditelných problémů. Občanská společnost nemá ve své podstatě na co reagovat. Důsledkem toho jsou naprosto nerozvinuté regionální NNO zabývající se imigranty 11 ; Rozdílnou angažovanost aktérů integrace půl jednoho imigranta na sto obyvatel Zlínského kraje a jejich neviditelné problémy angažují aktéry integrace ve Zlínském kraji zcela odlišně než tři imigranti na sto obyvatel v kraji plzeňském. (!) Ze srovnání je evidentní, že v jednotlivých regionech se bude role Centra lišit, i když budeme plnit tentýž úkol a nabízet totožné služby. Plyne to právě z různorodosti jednotlivých regionů. Aktuálně, ale i ve střednědobé perspektivě bude ve Zlínském kraji centrum pomáhat zvládat spíše individuální problémy klientů 12 a působit spíše preventivně, zatímco v Plzeňském kraji mohou individuální problémy klientů přerůstat v problém sociální a centrum bude zastávat více roli intervenční Viz např. Rabušic, L., Burjanek, A. 2003: Imigrace a imigrační politika jako prvek řešení české demografické situace? Praha: VÚPSV; Pořízková, H., Rákoczyová, M., Trbola, R. 2009: Cizinci z třetích zemí v Jihomoravském kraji: vstupní analýza sociální integrace. Brno: VÚPSV 10 Push-pull Theory. Více o této teorii naleznete např. v Rabušic, L., Burjanek, A. 2003: Imigrace a imigrační politika jako prvek řešení české demografické situace? Praha: VÚPSV. str To může být chápáno jako výhoda i nevýhoda. Výhodou nerozvinutého neziskového sektoru může např. být absence konkurenčního boje mezi subjekty, které nejsou schopni na jednom písečku spolupracovat a doplňovat se. Nevýhodou nerozvinutého neziskového sektoru například je, že nemáte s kým spolupracovat a nosné aktivity CPIC musíte zajistit vlastními silami. 12 Intervence pracovníků individuálně pomáhající vyrovnávat nároky prostředí a kompetence klienta. 13 Intervence mající charakter spíše antiopresivního přístupu systémové změny, vyjednávání, sociální akce

13 Úkol Centra a jeho role v regionu Úkolem Centra je pomáhat s odstraňováním překážek integrace, získávat aktuální informace problémech a potřebách cizinců a reagovat na ně. Aby Centrum tento úkol průběžně plnilo, zastává v regionu roli preventivní, individuálně intervenční, koordinační a distribuční. O preventivní a intervenční roli jsem se zmiňoval v rámečku výše, zaměřím se proto na roli koordinační a distribuční. Koordinační role Centra souvisí zejména s podporou angažovanosti aktérů integrace. Centrum podporuje rozvíjení komunikačního prostoru aktérů integrace ve Zlínském kraji. Založilo regionální poradní platformu, přizvalo regionální aktéry integrace a realizuje pravidelná setkání, na kterých dochází k výměně relevantních informací. Centrum se snaží o dosažení souladu integračních aktivit v rámci Zlínského kraje. Navazuje spolupráci s angažovanými subjekty a zapojuje do spolupráce relevantní a do té doby neangažované subjekty. Zde čelíme zejména problému s nerozvinutým nevládním neziskovým sektorem v kraji. Existující NNO se do spolupráce zapojují sporadicky. Distribuční roli Centra naplňujeme tím, že přerozdělujeme zdroje Centra směrem ke spolupracujícím subjektům. Zde se znovu musím vrátit k nerozvinutému regionálnímu nevládnímu neziskovému sektoru. Osobně jsem několikrát jednal s představiteli regionálních NNO pracujících alespoň v okrajové míře s imigranty a opakovaně jsem je vyzýval ke spolupráci při výuce češtiny pro cizince a poskytování sociálního poradenství. Bez úspěchu. Češtinu pro cizince pro Centrum v současné době učí jazykové školy, univerzita a podnikající fyzické osoby se zkušenostmi s výukou češtiny pro cizince. Sociální poradenství pro Centrum poskytuje Charita Valašské Meziříčí a dojednáváme smlouvy s Oblastní charitou Uherské Hradiště a Oblastní charitou Kroměříž. 3. Klientela a cílová skupina Centra Aktivity Centra vnímejte s ohledem na výše uvedené charakteristiky regionu a s tím spjaté pojetí role Centra. Centrum pomáhá imigrantům zvládat jejich aktuální problémy, zvyšuje jejich kompetence, provazuje a podporuje aktéry integrace, monitoruje region a cílovou skupinu 14 imigrantů a realizuje osvětové aktivity. Graf č. 1: Podíl počtu klientů na velikosti cílové skupiny 88% 12% 14 V tomto příspěvku stále dokola používám pojem cílová skupina. Mnohým z vás se může zdát, že mám na mysli určitou homogenní skupinu lidí. To je omyl. Cílová skupina cizinců z třetích zemí je naopak velice nesourodá, a nejde jen o zemi původu a s ní spjaté sociální a kulturní rozdíly. Je třeba vzít v potaz i motivace k migraci, délku pobytu v ČR, sítě pomoci a podpory v rámci jednotlivých komunit, motivace k integraci, lidský kapitál (míra znalosti jazyka a míra orientace v ekonomickém, sociálním a kulturním prostředí České republiky) a postoje majoritní společnosti (jinak vnímáme a hodnotíme lidský kapitál Američana a jinak Ukrajince, Australana a Mongola, Chorvata a Číňana, apod.).

14 Dříve než v další kapitole kvantitativně vymezím využívanost služeb Centra, stručně popíši jeho klientelu. Od počátku roku využilo služeb Centra 446 lidí z cílové skupiny. Velmi zjednodušeně mohu říci, že vzhledem k velikosti cílové skupiny využívá služeb Centra každý 8 cizinec v kraji. 15 Když jsem výše srovnával Zlínský a Plzeňský kraj, tak si to neodpustím i nyní. V plzeňském CPIC kolegové pracují s klientelou přesahující 1000 lidí. Do aktivit centra je tedy v Plzeňském kraji zapojen každý 16 cizinec z cílové skupiny. Nejvýznamnějšími skupinami cizinců ve Zlínském kraji jsou občané Ukrajiny, Vietnamu a Mongolska. V Grafu č. 2 níže jsem vybral šest státních příslušností a porovnávám počty klientů Centra s počty imigrantů z cílové skupiny v kraji. Při popisu cílové skupiny jsem zmínil, že občané Ukrajiny tvoří třetinu, občané Vietnamu čtvrtinu a občané Mongolska desetinu z cílové skupiny. Pokud jde o klientelu Centra, tak početně nejvýznamnější jsou občané Vietnamu. Ti tvoří téměř polovinu všech klientů. Občané Mongolska tvoří téměř třetinu klientely Centra. Z Grafu č. 2 je zřejmé, že služeb Centra využívá každý druhý občan Číny, každý čtvrtý občan Mongolska, každý pátý občan Vietnamu a každý třiaosmdesátý občan Ukrajiny. 16 Graf č. 2: Šest vybraných státních příslušností a srovnání klientely Centra s cílovou skupinou CPIC Rusko Celkem v kraji Klienti centra Ukrajina Vietnam Mongolsko Moldavsko Čína Ostatní 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Je zjevné, že pracovníci Centra dobře kontaktují občany Vietnamu a Mongolska, kteří tvoří největší skupiny klientů a čerpají nejvíce našich služeb. Rezervy ale máme v kontaktování občanů Ukrajiny. To může plynout zejména z nezájmu občanů Ukrajiny o bezplatnou výuku češtiny, nebo z nemožnosti se učit česky, když zde v první řadě pracují a nemají dostatek volného času. Jestli je tomu tak, či onak nevíme, proto v současnosti ukončujeme výběrové řízení na zajištění výzkumu, který nám snad tuto a jiné otázky zodpoví. 15 Zde jde jen a pouze o podíl počtu klientů na oficiální velikosti cílové skupiny bez ohledu na příchody a odchody imigrantů, apod. 16 Jde pouze o přepočet počtu klientů-občanů např. Vietnamu na oficiální velikosti cílové skupiny občanů Vietnamu bez ohledu na jejich příchody a odchody, apod.

15 Aktivity Centra Centrum na úrovni bývalých okresů realizuje následující aktivity: Monitoring situace cizinců v kraji Poradenství Výuka češtiny pro cizince Kurzy sociokulturní orientace PC kurzy Osvětové aktivity a výzkumná činnost Monitoring situace imigrantů v kraji Pracovníci Centra v rámci terénní práce monitorují významné lokality, kde cizinci bydlí, pracují, studují, či tráví volný čas. Navazují s nimi kontakt a informují je o aktivitách Centra. Současně se dotazují na možné problémové situace. Pracovníci se stávají součástí vytipovaných lokalit. Nejde o nahodilé a občasné docházení na vytipovaná místa. V pravidelných intervalech tato místa navštěvují a v souladu se způsoby terénní práce 17 kontaktují potenciální i reálné klienty přímo v jejich přirozeném prostředí. Z datových výstupů úřadů práce, Služby cizinecké policie, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ústavu pro informace ve vzdělávání atd. analyzujeme situaci cizinců v kraji a v rámci setkávání platformy toto diskutujeme. Pro OAMP zpracováváme tzv. kvartální monitoring obsahující veškeré relevantní regionální informace o situaci imigrantů z cílové skupiny. Poradenství a kontaktní místa Centrum zprostředkovává klientům tři typy poradenství: poradenskou a informační činnost pracovníků Centra, právní poradenství Sdružení osob zabývajících se emigranty o.s. (dále jen SOZE ) a sociální poradenství v rámci kontaktních míst mimo krajské město. V současné době nakupujeme sociální poradenství od Charity Valašské Meziříčí. S Oblastní charitou Kroměříž a Uherské Hradiště vyjednáváme o podobě smlouvy. 18 S pracovníky zmíněných charit a s metodikem Arcidiecézní charity Olomouc jsme vytvořili Metodiku práce kontaktních míst, která je dobře implementovatelná do metodik 19 sociálních služeb 20. Smyslem kontaktních míst je přiblížit poradenské služby co nejblíže k naší cílové skupině. Partner zajišťující provoz kontaktního místa vykonává jak terénní, tak ambulantní formu 17 Terénní práce s imigranty není zatím v české odborné literatuře a koncepčních či metodických materiálech zpracována. Hlavní principy a formy terénní práce, jakož i předpoklady pracovníků a jejich pracovní dovednosti pro terénní práci, jsou ale poměrně kvalitně zpracovány v následujících materiálech: a) Operační manuál streetwork. Dostupný online z ČAS; b) Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Dostupná online z Ostravská univerzita; c) Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků. Dostupné na Ostravská univerzita; d) Mezinárodní síť sociálních pracovníků. 2008: Mezinárodní manuál zaměřený na metodologii terénní sociální páce na celém světě. Dosupný online z Brusel: Dynamo international 18 S ohledem na legislativu je problémem poskytovat registrované odborné sociální poradenství imigrantům z třetích s DP - Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vymezuje okruh oprávněných osob, mezi které ale imigranti z třetích zemí s DP nepatří ( 4 odst.1). Mohou využívat téměř všechny služby sociální prevence ( 4 odst.2), ale pokud jde o sociální poradenství, tak mohou využít jen sociálního poradenství základního. 19 Mám na mysli metodiky sociálních služeb, jak je vyžadují standardy kvality sociálních služeb uvedené v Příloze č. 2 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 20 Sociální služby uvedených charit Sociální rehabilitace ATTA, Sociální poradny s azylovým bydlením a Sociální poradny

16 práce. Do ambulancí kontaktních míst plánujeme rozšířit právní poradenství SOZE. Ambulance kontaktního místa je otevřena vždy v pondělí od 15 do 19 hodin. Terénní aktivity plánujeme s ohledem na možnost partnera, pohyb cílové skupiny, apod. Poradenských služeb Centra využilo celkem 271 klientů, z toho pak: Poradenská a informační činnost pracovníků centra využito 605x Právní poradenství SOZE o.s. využito 149x Sociální poradenství NNO využito 15x Výuka češtiny pro cizince 21 Výuka češtiny je nejžádanější a nejvyužívanější službou Centra. Zjednodušeně mohu říci, že díky důvěře, kterou získáváme tím, že naše klienty učíme zdarma česky, si pomalu nacházíme cestu i k jejich problémům a pomáháme jim v jejich zvládaní. Naše kurzy češtiny pro cizince jsme nastavili za podpory a pomoci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 22 Realizujeme tři typy na sebe navazujících intenzivních kurzů od úplných začátečníků až po mírně pokročilé, jejichž jazyková úroveň je přibližně na úrovni A1 23. Jde o čtyřicetihodinové kurzy, v nichž jsme nastavili, co který kurz má obsahovat a co frekventant kurzu má po jeho ukončení znát / umět. Služeb výuky češtiny pro cizince využilo cca 360 klientů. Do dnešního dne jsme ukončili 62 čtyřicetihodinových kurzů (43 Zlín, 9 Uherské Hradiště, 4 Kroměříž, 4 Valašské Meziříčí a 2 Vsetín). V realizaci máme 12 kurzů (9 Zlín, 1 Valašské Meziříčí, 1 Vsetín, 1 Otrokovice). V dohledné době plánujeme 2 kurzy v Uherském Hradišti a 1 v Kroměříži. Kurzy sociokulturní orientace Ve spolupráci s partnery z platformy a jinými odborníky realizujeme kurzy sociokulturní orientace semináře v rozsahu 2 4 hodin. Na těchto seminářích se klienti dozvědí zásadní informace např. o fungování příslušného úřadu, jejich právech a povinnostech. Na kurech máme vymezen podstatný čas na dotazy klientů směrem k přednášejícímu odborníkovi. Jak jsem již zmínil, kurzy uskutečňujeme ve spolupráci s partnery z platformy i mimo ni. Dosud jsme zrealizovali 20 kurzů pro 138 klientů, a to: 1) Ve spolupráci s partnery z platformy Zlínský kraj oblast školství ÚP Zlín oblast zaměstnání Magistrát města Zlína oblast sociální péče a pomoci OAMP oblast trvalých pobytů Služba cizinecké policie oblast dlouhodobých pobytů a základních povinností cizinců 2) Mimo platformu VZP Zlín veřejné zdravotní pojištění Národní síť podpory zdraví o.s. oblast zdravotnictví OSSZ Zlín oblast důchodového a nemocenského pojištění 21 Realizujeme nízkoprahové a intenzivní kurzy češtiny pro cizince 22 Jejího někdejšího Oddělení češtiny pro cizince, ze kterého se stal Ústav systémových studií při Fakultě logistiky a krizového řízení. 23 Společného evropského referenčního rámce jazyků

17 PC kurzy Pokud jde o PC kurzy, tak naši klienti mohli navštívit tento typ kurzu zatím jen v Kroměříži. Kurzu se účastnilo 10 občanů Vietnamu. V současné době znovu organizujeme PC kurz v Kroměříži a vyhodnocujeme výběrové řízení na zajištění realizace PC kurzu ve Vsetíně. Osvětové aktivity a výzkumná činnost Naší významnou aktivitou je přednášková činnost na školách a v institucích. Téma integrace cizinců jsme prostřednictvím cyklu čtení Pohádek Třetizemě a besedou Cizinci a my zážitkově zprostředkovali téměř 800 žákům v 42 třídách ve 13 základních a středních školách na území Zlínského kraje. Výzkumná činnost Centra. Pominu-li monitoring situace cizinců, tak jsme v roce 2009 realizovali výzkum, který nám poskytl zpětnou vazbu na naše aktivity. V letošním roce ukončujeme výběrové řízení na zajištění realizace výzkumu na téma: Zvládání obtížných životních situací cizinci se zaměřením na občany Ukrajiny a Mongolska. Výsledky výzkumu nám pomohou v dalším nastavování našich aktivit s ohledem na strategie zvládání obtížných situací našimi klienty. Závěr Předcházející text byl 1) přiblížením charakteristiky Zlínského kraje optikou výskytu cílové skupiny CPIC, 2) vymezením úkolu a rolí Centra v regionu a 3) kvantifikací uskutečněných aktivit. Při vymezování rolí Centra v regionu jsem si záměrně jednu důležitou roli nechal na závěr. Jde o roli facilitátora tu milý čtenáři chápej jako roli usnadňující komunikaci s imigranty z cílové skupiny při ne snadno řešitelných situacích (problém imigranta a třetí strany škola, zaměstnavatel, úřad, atd.). Jako příklad uvedu modelovou situaci tlumočení při výchovných komisích a následnou intervenci sociálních pracovníků Centra. Díky Centru mohou být z procesu tlumočení při setkání školy, kurátora a rodičů vynechány děti tlumočící rodičům. Současně mohou sociální pracovníci Centra intervenovat do rodiny imigrantů a pomoci s definicí problému, intervencí 1) pomáhající zvýšit kompetence jedince nárokům prostředí, nebo 2) pomáhající přizpůsobit prostředí kompetencím jedince (např. zvýšit úroveň znalosti češtiny u žáka, nebo angažovat učitele), atd. Z uvedeného je patrné, že na rozdíl od facilitace (jak je chápána v mediálním prostředí 24 ) bere na sebe Centrum (díky intervenci) část odpovědnosti i za obsah vzájemné komunikace a podílí se tak na řešení problému. 25 Cílem facilitace Centra v tomto modelovém příkladě může být to, že ve škole nezjistí 200 neomluvených hodin jen o pololetí, že děti nebudou při problémech překládat jen to, co se jim hodí, že rodiče budou vědět, co po nich škola chce, že škola bude znát situaci rodiny a bude vědět, že rodiče jejich případným požadavkům rozumí apod. Ostatně toto není jen cílem výkonu role facilitátora, kterou Centrum může velmi kvalitně zvládat. Když modelovou situaci přesuneme z oblasti školství na celkovou životní situaci imigrantů v ČR, máme před sebou jeden z hlavních cílů krajských center na podporu integrace cizinců. 24 Facilitátor je chápán jako moderátor diskuse odpovědný jen za formu ne za obsah. 25 Díky tomuto atributu se částečně podobá mediaci, i když v našem případě nemusí jít o řešení sporů.

18 Použité zdroje: 1. Topograf. 2010: Mapový portál Topograf. Správní mapy. Dostupné online z Topograf s.r.o. 2. Baláž, R. (eds) Metodika práce kontaktních míst Center na podporu integrace cizinců. Praha. SUZ MV-OCPIC interní metodický materiál 3. Vláda ČR III. aktualizovaná Koncepce integrace cizinců. Dostupné online z: 4. Rabuši, L., Burjanek, A. 2003: Imigrace a imigrační politika jako prvek řešení české demografické situace? Praha: VÚPSV 5. Pořízková, H., Rákoczyová, M., Trbola, R. 2009: Cizinci z třetích zemí v Jihomoravském kraji: vstupní analýza sociální integrace. Brno: VÚPSV 6. Mezinárodní síť sociálních pracovníků. 2008: Mezinárodní manuál zaměřený na metodologii terénní sociální páce na celém světě. Brusel: Dynamo international 7. ČAS: Operační manuál - streetwork. Dostupný online z ČAS. 8. Nedělníková, D. (ed). 2008: Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Dostupná online z Ostravská univerzita. 9. Janoušková, K., Nedělníková, D. 2008: Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků. Dostupné online na Ostravská univerzita. 10. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

19 Zaměstnávání cizinců ve Zlínském kraji Miriam Majdyšová 26 Zaměstnávání cizinců na území České republiky upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a to zejména v části čtvrté: Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle zákona o zaměstnanosti se za cizince nepovažuje občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník a rodinný příslušník občana České republiky. Občané Evropské unie, jejich rodinní příslušníci a rodinní příslušníci občanů České republiky mohou být na území ČR zaměstnáváni bez omezení. Jejich zaměstnavatel je však povinen o jejich nástupu do zaměstnání i ukončení pracovního poměru informovat úřad práce a to nejpozději v den nástupu tohoto občana do zaměstnání a do 10 dnů od ukončení zaměstnání. Tzv. Informační povinnost zaměstnavatele. Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnán pouze za podmínky, že má platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území České republiky nebo je držitelem zelené karty. Postup při získání povolení k zaměstnání O vydání povolení k zaměstnání žádá cizinec písemně úřad práce zpravidla před svým příjezdem na území ČR sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele u kterého má být zaměstnán nebo ke kterému bude vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce. Povolení k zaměstnání může vydat úřad práce pouze za podmínky, že cizinec má nastoupit na pracovní místo, které je u úřadu práce ohlášené jako volné pracovní místo a které nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit občanem České republiky. Při schvalovacím řízení o vydání či nevydání povolení k zaměstnání cizince úřad práce vychází také z aktuální situace na trhu práce. Proto se také se zvyšující nezaměstnaností počet zaměstnaných cizinců na území ČR snižuje. Jednotlivé kroky pro získání povolení k zaměstnání jsou graficky znázorněny níže. Hlášení volného pracovního místa Podání žádosti o udělení povolení k zaměstnání Schvalovací řízení Neudělení povolení Udělení povolení 26 Mgr. Miriam Majdyšová, Úřad práce ve Zlíně; kontakt na autorku:

20 Zaměstnanost zahraničních pracovníků na území Zlínského kraje Zaměstnanost cizinců na území Zlínského kraje k ukazuje následující tabulka. celkem z toho ženy Občané EU Cizinci s trvalým pobytem, azylanti apod. 98 zák. 435/ Cizinci s pracovním povolením Druhý řádek tabulky vypovídá o cizincích třetích zemí, kteří nemusí mít povolení k zaměstnání, pouze o jejich zaměstnávání informuje zaměstnavatel na informační kartě úřad práce. Následující graf znázorňuje vývoj zaměstnanosti zahraničních pracovníků ve Zlínském kraji od roku Vyplývá z něj, že zatímco počet zaměstnaných občanů EU má vzrůstající tendenci a stejně tak neustále roste počet cizinců, kteří již mají trvalý pobyt na území ČR, počet cizinců zaměstnaných na pracovní povolení dosáhl svého maxima v roce 2008 a pak v souvislosti s hospodářskou krizí došlo k významnému poklesu jejich zaměstnanosti na území Zlínského kraje /2010 občané EU cizinci s trv.pobytem cizinci s povolením Zaměstnanost cizinců s pracovním povolením je ve velké míře závislá na aktuální situaci na trhu práce. Od roku 2005 nezaměstnanost klesala, trh práce se potýkal s nedostatkem pracovních sil a to vyvolalo potřebu zaměstnávání cizinců ve větší míře. Řada firem využívala nejen možnosti přímého zaměstnávání zahraničních pracovníků, ale využívali také agenturní zaměstnance, cizince. V roce 2009 se v důsledku dopadů ekonomické krize zvýšila nezaměstnanost a došlo k prudkému poklesu počtu zaměstnaných cizinců, který nadále pokračuje. Vzhledem k situaci na trhu práce se úřady práce snaží zabránit přílivu nových zahraničních pracovníků. Většinou dochází pouze k prodlužování stávajících pracovních povolení a to hlavně u cizinců, kteří na území kraje pracují již delší dobu. Tento vývoj na trhu práce dokladuje následující graf.

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků

Více

MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje

MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje SOZE Sdružení občanů zabývajících se emigranty TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ

Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Pilotní projekt MPSV vstoupil do nové fáze

Pilotní projekt MPSV vstoupil do nové fáze Tisková zpráva Praha 3. 1. 26 Pilotní projekt MPSV vstoupil do nové fáze Pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků vstoupil 1. ledna 26 do

Více

Zlínský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Valašské Meziříčí Rožnov p. Hostýnem. Holešov.

Zlínský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Valašské Meziříčí Rožnov p. Hostýnem. Holešov. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Bystřice p. Hostýnem Valašské Meziříčí Rožnov p. Radhoštěm Holešov

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ

JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ Vznik Centra zahájení činnosti duben 2009 financování: 1. 4. 2009-30. 6. 2015 Evropský

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 59/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 56 ze dne 01.02.2017 Projektový záměr městské části Praha 3 k žádosti o dotaci na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Zápis z expertní pracovní skupiny na sociální poradenství (rodiče cizinci, předávání informací)

Zápis z expertní pracovní skupiny na sociální poradenství (rodiče cizinci, předávání informací) Zápis z expertní pracovní skupiny na sociální poradenství (rodiče cizinci, předávání informací) 14. 1. 2014 Účastníci pracovní skupiny: David Beňák - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Úřad

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL Renée Grenarová NIDV centrální pracoviště Praha AKTIVITY NIDV V OBLASTI SYSTÉMOVÉ PODPORY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTI/ŽÁKY

Více

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR Jarmila Marešová Abstrakt: Cizinci z třetích zemí, tzn. cizinci pocházející ze zemí mimo EU, tvoří více než polovinu (58 % v roce

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

Role integračních center při integraci cizinců

Role integračních center při integraci cizinců Role integračních center při integraci cizinců Prosinec 2012 Tereza Blahoutová Abstrakt: Integrace stále se zvyšujícího počtu cizinců do české společnosti začíná být otázkou aktuální nejen pro českou vládu,

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko

3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko 3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska 26. září 2016 Opava Místní akční skupina Opavsko z.s. realizátor projektu Statutární

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) VÝCHODISKA A KONTEXT PROJEKTU Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Charita ČR a migrace Mgr. Svitlana Porche Vedoucí Střediska Migrace 20.3.2012 Charita České republiky Členem je 8 arci/diecézních charit na jejichž území působí

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-128952-24/OAM-2013 V Praze dne 13. ledna 2014 PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-128952-24/OAM-2013 V Praze dne 13. ledna 2014 PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-128952-24/OAM-2013 V Praze dne 13. ledna 2014 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití v roce 2014 Důvod předložení

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

Aktuální situace na trhu práce v Karlovarském kraji

Aktuální situace na trhu práce v Karlovarském kraji Aktuální situace na trhu práce v Karlovarském kraji 1 Situace k 31. 10. 2016 Počet uchazečů Podíl nezaměstnaných Počet volných míst Cheb 2 282 3,4% 1 804 Karlovy Vary 4 589 5,4% 1 665 Sokolov 4 548 7,0%

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Jitka Skopalová, Lucie Blaštíková, Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Jitka Skopalová, Lucie Blaštíková, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Jitka Skopalová, Lucie Blaštíková, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Role pracovníků školního poradenského pracoviště při tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu Obsah a zaměření prezentace

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Č. j.: MSMT-6237/2014 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Metodický výklad výzvy č. 53 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr.

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. Eva Maršíková Povinnosti kraje Kraj dbá zejména o soulad rozvoje vzdělávání

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více