REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 Správa uprchlických zařízení MV ČR Správa uprchlických zařízení MV Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji & Zlínský kraj Integrace cizinců ve Zlínském kraji a její lokální specifika Sborník z konference Roman Baláž (ed.) Konference a vydání sborníku je součástí projektu "Provoz Center na podporu integrace cizinců III." spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

2

3 REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 Správa uprchlických zařízení MV Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji & Zlínský kraj Integrace cizinců ve Zlínském kraji a její lokální specifika Sborník z konference Roman Baláž (ed.)

4 - 4 - Integrace cizinců ve Zlínském kraji a její lokální specifika Elektronický sborník z konference konané 7. října 2010 Editor: Roman Baláž 58 stran, formát A4 Grafická úprava: Roman Baláž Vydala: Správa uprchlických zařízení MV, odbor Centra na podporu integrace cizinců Praha 2010 Sborník neprošel jazykovou úpravou. Za obsah, původnost, způsob odkazování a literární citace odpovídají autoři jednotlivých statí.

5 - 5 - Obsah Předmluva (editor) Jan Kepka Integrace cizinců v ČR stručný přehled Roman Baláž Role a aktivity Centra při procesu integrace cizinců ve Zlínském kraji Miriam Majdyšová Zaměstnávání cizinců ve Zlínském kraji Irena Cakirpaloglu, Daniela Škutová Intervence Centra podpory inkluzivního vzdělávání z hlediska podpory vzdělávání žáků-cizinců v Olomouckém a Zlínském kraji Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola Horizontální a vertikální aspekty koordinace sociální integrace přistěhovalců Martin Punčochář Sociokulturní orientace: její místo v procesu integrace cizinců Kristýna Vyhlídková Specifika výuky češtiny pro cizince Jakub Hladík Příprava studentů sociální pedagogiky na život a práci v multikulturní společnosti

6 - 6 - Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tato publikace je souborem textů z regionální konference pořádané ve spolupráci Správy uprchlických zařízení MV a Zlínského kraje. V letošním roce realizujeme sedm regionálních konferencí, a to v krajích, kde působí Centra na podporu integrace cizinců provozovaná Správou uprchlických zařízení MV (mimo Pardubický kraj, kde konferenci na téma integrace cizinců organizoval místní magistrát). Konferenci jsme tematicky zaměřili na lokální aspekty procesu integrace cizinců. Smyslem konference bylo 1) představit činnosti pomáhající procesu integrace cizinců s regionálním zaměřením na Zlínský kraj, 2) více provázat regionální i nadregionální aktéry sociální integrace cizinců z třetích zemí a 3) zapojit odbornou i laickou veřejnost do diskusí o způsobech naplňování toho, čemu se obecně říká integrace cizinců. Mezi přispěvateli jsou fundovaní zástupci organizací, které vyvíjí aktivity, jejichž cílem je podpora procesu integrace cizinců. Dále naleznete příspěvky odborníků z řad výzkumných pracovníků, vysokoškolských učitelů, státních úředníků a zástupců nevládních neziskových organizací. Svůj pohled na problematiku vám poskytnou zástupci Ministerstva vnitra ČR, Správy uprchlických zařízení MV, Institutu pedagogicko psychologického poradenství ČR, Úřadu práce ve Zlíně, Sdružení osob zabývajících se emigranty, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Stati jednotlivých autorů nejsou editorem zkracovány. Došlo jen ke sjednocení poznámek pod čarou a dílčí úpravě tabulek. Jde tedy o texty, u kterých za obsah, původnost, způsob odkazování a literární citace odpovídají jednotliví autoři. Roman Baláž (editor)

7 - 7 - Integrace cizinců v ČR stručný přehled Jan Kepka 1 Nastavení integrace cizinců v ČR Integraci cizinců lze definovat mnoha způsoby. Důležitější je však otázka, jak se v oficiálních dokumentech schválených vládou staví k tématu Česká republika. Integrace cizinců je zde pojímána především jako proces začleňování cizinců, do kterého se nezbytně musí zapojit obě strany imigranti i hostitelská společnost. Tento obousměrný proces vzájemného přizpůsobování předpokládá ze strany cizinců vůli integrovat se a ze strany majority vytvářet pro integraci podmínky. Mezi nejdůležitější úlohy hostitelské společnosti patří například podpora aktivní participace imigrantů, garantování antidiskriminačních opatření a vytváření podmínek pro nekonfliktní soužití ve společnosti. Ze strany imigrantů se očekává osobní odpovědnost, iniciativa, vůle k zapojení se do společnosti, dodržování zákonů a nařízení a respekt k legitimním požadavkům a hodnotám hostitelské země. Obecně lze předpokládat, že od principu dobrovolnosti se bude postupovat směrem k závaznějším opatřením jako je například již nyní jazyková zkouška na úrovni A1, která je jednou z podmínek pro udělení trvalého pobytu od Na rozvoj procesu integrace nelze rezignovat. Úspěšná integrace podmiňuje prospěšnou a efektivní imigrační politiku státu. Integrace není snahou o asimilaci cizinců. Mimo jiné je podmínkou k nastavení harmonického bezkonfliktní soužití mezi cizinci a majoritou, zachování sociální soudržnosti, prevence sociální exkluze cizinců a prevence vzniku uzavřených komunit. Integrace se odehrává především na lokální úrovni. Složení cizinců v ČR Faktem je, že počet cizinců v České republice za posledních 20 let vzrostl na více než třináctinásobek původního počtu a jen za posledních 10 let se počet cizinců více než zdvojnásobil. Vzrůstá počet udělených trvalých pobytů (v současnosti má cca 44 % cizinců trvalý pobyty, 56 % ostatní druhy pobytu). Česká republika má více cizinců než Polsko, Maďarsko a Slovensko dohromady. Okolo dvou třetin cizinců na našem území tvoří státní příslušníci Ukrajiny ( , cca 30%), Slovenska (71 581, cca 17%), Vietnamu (60 812, cca 14%), Ruska (31 466, cca 7%) a Polska (18 386, cca 4%) (Český statistický úřad, k ). V době ekonomické krize - počínaje rokem se růst počtu cizinců začal postupně zmírňovat a dokonce klesat. Nicméně v případě oživení ekonomiky lze předpokládat další nárůst. Koncepce integrace cizinců v ČR V roce 2000 byla vládou ČR přijata první Koncepce integrace cizinců v ČR. Tato Koncepce byla aktualizována v roce 2006 a její další aktualizace bude předložena vládě během ledna Každoročně je vládě předkládána Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v příslušném roce a návrh dalšího postupu pro rok následující. Tento materiál je vždy schvalován novým usnesením vlády. V roce 2006 byly v rámci aktualizované Koncepce stanoveny čtyři hlavní priority integrace: 1 Mgr. Jan Kepka, Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR; kontakt na autora:

8 - 8 - Znalost českého jazyka (např. zkoušky z ČJ k udělení trvalého pobytu, podpora jazykových kurzů). Ekonomická soběstačnost (např. částečné zjednodušení administrativy, 60-ti denní ochranná lhůta pro hledání nového zaměstnání). Orientace ve společnosti (např. podpora úvodních kurzů, informační publikace). Vztahy mezi komunitami (např. podpora projektů NNO (Rodina odvedle), multikulturní festivaly (Barevná planeta)). Cílová skupina Integrace cizinců vymezená Koncepcí integrace cizinců se týká cílové skupiny legálně pobývajících občanů třetích zemí (státy mimo EU), kteří nejsou žadateli o mezinárodní ochranu a mezinárodní ochrana jim nebyla udělena (tyto skupiny mají vlastní integrační programy). Dřívější podmínka pobytu alespoň jednoho roku na území České republiky byla uvolněna a integrační opatření jsou tak zaměřena na cizince, kteří hodlají v ČR dlouhodobě pobývat prakticky již od jejich vstupu na naše území a postupně budou zřejmě přibývat i předpříjezdové aktivity. Financování Každoročně je na financování integrace cizinců v rámci usnesení vlády vyčleněna určitá částka (např. v roce 2010 se jednalo o Kč). K této částce je nutno přičíst i další zdroje, z nichž je možno integrační programy financovat (Evropský sociální fond, dotace krajů a obcí, dotace MPSV na sociální služby, atd.). Klíčovou změnou v oblasti financování integrace cizinců se v roce 2009 stala implementace Evropského fondu pro integraci občanů třetích zemí (dále jen EIF). Lze konstatovat, že v roce 2010 bylo vyčleněno na integraci v České republice doposud nejvíce prostředků. Rozpočet EIF pro rok 2011 byl oproti letošnímu roku navýšen Panují však obavy ze snížení přílivu peněz ze státního rozpočtu v rámci úsporných opatření. Pro budoucnost bude zřejmě důležitá větší diverzifikace zdrojů na integraci cizinců a větší zapojení krajů a obcí. Nově nastavené cíle a principy integrace Prohloubení ekonomického propadu a převod koordinace integrace cizinců na Ministerstvo vnitra ČR jsou na počátku nutnosti nově definovat cíle a principy integrace. K tomu došlo v rámci usnesení vlády č.183 z Cíle jsou zaměřeny na větší zapojení cizinců do společnosti, předcházení problémům soužití cizinců s majoritou, prevenci vzniku uzavřených komunit, prevenci sociálního vyloučení cizinců, zaměření na integraci 2. generace imigrantů a důraz na integraci v krajích a obcích. Mezi hlavní principy patří důraz na efektivitu integračních opatření, jasné a uchopitelné výsledky, praktickou spolupráci všech, kdo mohou přispět k úspěchu integrace, podpora rozvoje občanské společnosti a implementaci nových nástrojů integrace (emergentní projekty, regionální Centra na podporu integrace cizinců apod.) Přehled vybraných aktivit v oblasti integrace Od roku 2000 je vládě každoročně předkládána Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v příslušném roce a návrh dalšího postupu. Průběžně je tak nastavována a aktualizována politika integrace cizinců a lze poměrně pružně reagovat na nové výzvy. Dlouhodobě je

9 - 9 - podporována široká škála projektů nestátních neziskových organizací, které mají zásadní podíl na realizaci projektů v praxi. S novou možností využívat finanční zdroje z EU se podařilo zvýšit dosah a míru podpory pro cizince. Průběžně je kladen důraz na mainstreaming cílové skupiny a na co možná největší implementaci do podpory z různých finančních zdrojů. Byla zavedena ochranná lhůta 60 dní po jednom roce na pracovním trhu, která může ve vyjmenovaných případech cizincům poskytnout čas k nalezení nového zaměstnání. Jsou zavedeny zkoušky z českého jazyka k udělení trvalého pobytu (na úrovni přibližně A1 Evropského referenčního rámce), přičemž první pokus o složení zkoušky je plně hrazen státem. Byla třikrát aktualizována a ve velkých nákladech vytištěna Informační publikace pro cizince v ČR včetně jazykových verzí. Cizinci mohou nalézt i další informační brožury např. Informace pro cizince s trvalým pobytem v ČR, Bydlení cizinců v ČR, Informace pro cizince s dlouhodobým pobytem. K dispozici jsou stránky spravované Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra ČR Každoročně je vydávána ročenka Českého statistického úřadu Cizinci v ČR. V roce 2008 si situace vyžádala realizaci prvních emergentních projektů. Ty jsou realizovány na lokální úrovni a je vyžadována přímá podpora místních samospráv (projekty jsou realizované magistráty). Mají sloužit jako nástroj řešení kritické situace ve městech s významným počtem cizinců, kde narůstá napětí mezi cizinci a ostatními obyvateli. Jedná se o poměrně komplexní soubor integračních aktivit, který umožňuje velmi flexibilně reagovat na místní problémy na základě jejich analýzy. Důraz je kladen především na prevenci xenofobie a na přímou spolupráci aktérů ve městě (do projektů kromě magistrátu zapojeny i nestátní neziskové organizace, školy, nemocnice a další subjekty). V roce 2010 jsou realizovány emergentní projekty v Havlíčkově Brodě, Pardubicích, Plzni, městských částech Prahy (Praha 12, Praha 13, Praha 14, Praha-Libuš). V roce 2009 se otevřela první regionální Centra na podporu integrace cizinců. Tato Centra musí být především partnery správních orgánů a poskytovat podporu cizincům v přípravě na správní řízení, případně během jeho průběhu. Mezi jejich úkoly patří aktivizovat dění v kraji směřující k integraci, multiplikovat integrační aktivity v regionu, být zdrojem informací jak pro cizince, tak pro osoby a instituce poskytující služby či pomoc cizincům, podporovat rozvoj občanských iniciativ v regionu a soustředit všechny aktéry v kraji ke sdílení zkušeností a ke společným aktivitám v rámci vytváření platforem. Mezi aktivity Center (realizované pracovníky center nebo zajištěné prostřednictvím dalších subjektů, např. nestátních neziskových organizací) patří například poradenství, vzdělávací kurzy (čeština, sociokulturní orientace) a další preventivní činnost (kultivace vztahu cizinci majorita, platformy apod.), analýza a permanentní monitoring situace, podpora rozvoje občanské společnosti především na regionální a lokální úrovni. Působení Center by mělo probíhat v úzké spolupráci s kraji, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry integrace. V roce 2010 existují Centra v 10 ze 14 krajů ČR, přičemž osm jich realizuje Správa uprchlických zařízení MV, další pak nestátní nezisková organizace a kraj. Do budoucna je cílem pokrýt činností Center celou Českou republiku (na rok 2011 je připraveno výběrové řízení na další kraj); snahou bude jejich existenci legislativně zakotvit. Použitá literatura: 1. Příslušná usnesení vlády ke Koncepci integrace cizinců přístupná např. na 2. Data ČSÚ dostupná např. na

10 Role a aktivity centra při procesu integrace cizinců ve Zlínském kraji Roman Baláž 2 Úvod Svůj příspěvek v rámci zlínské regionální konference koncipuji jako popis regionu Zlínského kraje, vymezení role Centra na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj (dále jen Centrum ) a jeho aktivit optikou dnes již bývalého vedoucího. Nebudu tedy přibližovat efekty plynoucí z naší působnosti v regionu to nechám na designéry projektů, díky kterým může Centrum a devět dalších v republice fungovat a vyvíjet své různorodé aktivity směrem k imigrantům a majoritní společnosti. V následujícím textu tedy popíši region Zlínského kraje, vymezím roli Centra a představím realizované služby a jejich využívání klienty. Neobejdu se ale bez základního vymezení důležitých skutečností. Nebudu zde rozebírat termín integrace. Na toto existuje nepřeberné množství pohledů a studií. Sám si - milý čtenáři - vyber tu pro tebe nejpřijatelnější variantu. Základní důležitou skutečností je fakt, jakým způsobem se v ČR k integraci přistupuje a k jakému cíli směřuje. Jedním z ideálních lokálních cílů integrace imigrantů může být postupné naplňování vize 3 tolerantního a bezpečného soužití lidí na území Zlínského kraje bez ohledu na národnost, státní příslušnost a kulturní rozdíly. Práce výzkumníků, zástupců NNO a úředníků státní správy vyústila v dokument Vlády ČR v Koncepci integrace cizinců 4. Ta nám ve své podstatě představuje čtyři pilíře, které je třeba pevně budovat, aby integrace imigrantů v ČR byla vůbec možná. Zmiňovanými pilíři jsou 1) znalost českého jazyka, 2) Ekonomická soběstačnost, 3) sociokulturní orientace v prostředí ČR a 4) fungující vazby s majoritní společností Odbor azylové a migrační politiky MV (dále jen OAMP ) nastavil a vyhlásil projekty regionálních center na podporu integrace cizinců (dále jen CPIC ) v souladu s výše uvedenými pilíři a v deseti krajích ČR tak vznikla v průběhu roku 2009 a 2010 regionální CPIC. Osm z deseti provozuje Správa uprchlických zařízení MV 5 (dále jen SUZ ), jedno Jihomoravský kraj s partnery 6 a jedno občanské sdružení Poradna pro integraci 7. Všechna tato regionální CPIC realizují své služby na základě projektu designovaného OAMP, takže mohu říci, že ve své podstatě směřují ke stejným cílům, pro jejichž dosažení poskytují v jednotlivých regionech stejné služby. Nesporným je ovšem fakt, že role a pojetí CPIC se v jednotlivých krajích bude lišit podle toho, kdo CPIC provozuje, jakým způsobem zapojuje partnery do spolupráce, jakými politicko ekonomicko demografickými charakteristikami disponuje ten který kraj, apod. Tolik na úvod. Nyní se zaměřme na Centrum ve Zlínském kraji, které provozuje SUZ. 2 Odbor Centra na podporu integrace cizinců SUZ MV; kontakt na autora: 3 Baláž, R. (ed) Metodika práce kontaktních míst Center na podporu integrace cizinců. Praha. SUZ MV- OCPIC interní metodický materiál 4 Viz III. aktualizovaná Koncepce integrace cizinců. Dostupná online z:

11 Region Zlínského kraje a imigranti z třetích zemí Zlínský kraj je v rámci České republiky krajem s nejnižším počtem imigrantů. K bylo oficiálně 8 v kraji imigrantů bez rozdílů státních příslušností a druhů pobytů. Početně nejvýznamnější skupinou imigrantů v kraji jsou občané Slovenska, kteří počtem tvoří 40% všech imigrantů v kraji. Cílovou skupinou CPIC (dále jen cílová skupina ) jsou imigranti z třetích zemí s trvalým nebo dlouhodobým pobytem (dále jen TP a DP ). Ti počtem tvoří 46% všech imigrantů v kraji. Početně nejvýznamnějšími skupinami imigrantů jsou občané Ukrajiny, Vietnamu a Mongolska. Zjednodušeně mohu říci, že občané Ukrajiny tvoří třetinu, občané Vietnamu čtvrtinu a občané Mongolska desetinu z cílové skupiny. Podíl lidí s trvalým pobytem u občanů Ukrajiny je 56%, Vietnamu je 67%, a Mongolska je 48%. Pro kvalitnější představu o charakteristice regionu Zlínského kraje provedu srovnání s Plzeňským krajem (viz Tabulka č. 1). Ten má přibližně stejný počet obyvatel jako kraj zlínský. Pokud jde o cílovou skupinu, tak v Plzeňském kraji připadají na sto obyvatel cca tři imigranti z třetích zemí s TP a DP, zatímco ve Zlínském kraji na stejný počet obyvatel připadá cca půl jednoho imigranta. Obr. 1: Plzeňský kraj Obr. 2: Zlínský kraj Zdroj: Topograf (2010) Zdroj: Topograf (2010) Tab. 1: Srovnání Plzeňského a Zlínského kraje optikou výskytu cílové skupiny CPIC Plzeňský kraj Zlínský kraj Počet obyvatel Počet všech imigrantů Podíl cílové skupiny 63% 46% Počet cílové skupiny Počet cílové sk. na 100 obyvatel 2,8 0,6 Podíl trvalého pobytu v cílové sk. 48% 60% Zdroj: Služba cizinecké policie k , ČSÚ 2010, vlastní výpočty 8 Data Služby cizinecké policie k

12 Vyjdu-li z předpokladu, že u cílové skupiny je hlavním motivem zejména pracovní migrace 9, tak srovnání na základně kvantitativních ukazatelů o výskytu cílové skupiny v kraji mi implikuje následující (zjednodušeně): Region Zlínského kraje je pro imigranty z třetích zemí méně atraktivní než Plzeňský kraj. To mj. souvisí i faktem, že Zlínský kraj sousedí se Slovenskem, kdežto Plzeňský kraj s Německem. Ve Zlínském kraji dle teorie vypuzování a přitahování 10 je méně impulsů, které by přitáhly imigranty za prací. Ve Zlínském kraji není jednoduše zaměstnavatel typu akciových následovníků Škody Plzeň. Vyšší podíl imigrantů s DP dává podnět k hypotéze, že v Plzeňském kraji je více imigrantů z vln migrace posledních let, kteří jsou s ohledem na ekonomickou situaci více ohroženi na trhu práce. U této skupiny se dá předpokládat vyšší výskyt příchodů/odchodů z kraje v souvislosti s nabídkou práce. Pokud bych se na uvedené podíval optikou naší nejvyužívanější služby (výuky češtiny pro cizince), tak mohu velmi zjednodušeně říci, že region Plzeňského kraje nebude mít problém naplnit kurzy pro začátečníky, zatímco Zlínský kraj se může v delší časové perspektivě vyčerpat (více viz kap. 4 Aktivity Centra Výuka češtiny pro cizince níže). Vyšší podíl imigrantů s TP ve Zlínském kraji mi dává podnět k hypotéze, že cílová skupina v regionu je z větší části neměnná. Je zde méně imigrantů s DP a lidé s TP mají stejný přístup ke službám sociálního státu jako občané ČR. Mohou tedy při ztrátě zaměstnání, či nenaplnění podnikatelského záměru využít různých forem sociálním státem institucionalizované péče, pomoci a podpory. Zjednodušeně mohu říci, že oba kraje mají: Specifický trh práce viz výše; Odlišně rozvinutou občanskou společnost souvisí to mj. s počtem imigrantů v kraji. Nízký počet imigrantů ve Zlínském kraji má málo majoritní společností viditelných problémů. Občanská společnost nemá ve své podstatě na co reagovat. Důsledkem toho jsou naprosto nerozvinuté regionální NNO zabývající se imigranty 11 ; Rozdílnou angažovanost aktérů integrace půl jednoho imigranta na sto obyvatel Zlínského kraje a jejich neviditelné problémy angažují aktéry integrace ve Zlínském kraji zcela odlišně než tři imigranti na sto obyvatel v kraji plzeňském. (!) Ze srovnání je evidentní, že v jednotlivých regionech se bude role Centra lišit, i když budeme plnit tentýž úkol a nabízet totožné služby. Plyne to právě z různorodosti jednotlivých regionů. Aktuálně, ale i ve střednědobé perspektivě bude ve Zlínském kraji centrum pomáhat zvládat spíše individuální problémy klientů 12 a působit spíše preventivně, zatímco v Plzeňském kraji mohou individuální problémy klientů přerůstat v problém sociální a centrum bude zastávat více roli intervenční Viz např. Rabušic, L., Burjanek, A. 2003: Imigrace a imigrační politika jako prvek řešení české demografické situace? Praha: VÚPSV; Pořízková, H., Rákoczyová, M., Trbola, R. 2009: Cizinci z třetích zemí v Jihomoravském kraji: vstupní analýza sociální integrace. Brno: VÚPSV 10 Push-pull Theory. Více o této teorii naleznete např. v Rabušic, L., Burjanek, A. 2003: Imigrace a imigrační politika jako prvek řešení české demografické situace? Praha: VÚPSV. str To může být chápáno jako výhoda i nevýhoda. Výhodou nerozvinutého neziskového sektoru může např. být absence konkurenčního boje mezi subjekty, které nejsou schopni na jednom písečku spolupracovat a doplňovat se. Nevýhodou nerozvinutého neziskového sektoru například je, že nemáte s kým spolupracovat a nosné aktivity CPIC musíte zajistit vlastními silami. 12 Intervence pracovníků individuálně pomáhající vyrovnávat nároky prostředí a kompetence klienta. 13 Intervence mající charakter spíše antiopresivního přístupu systémové změny, vyjednávání, sociální akce

13 Úkol Centra a jeho role v regionu Úkolem Centra je pomáhat s odstraňováním překážek integrace, získávat aktuální informace problémech a potřebách cizinců a reagovat na ně. Aby Centrum tento úkol průběžně plnilo, zastává v regionu roli preventivní, individuálně intervenční, koordinační a distribuční. O preventivní a intervenční roli jsem se zmiňoval v rámečku výše, zaměřím se proto na roli koordinační a distribuční. Koordinační role Centra souvisí zejména s podporou angažovanosti aktérů integrace. Centrum podporuje rozvíjení komunikačního prostoru aktérů integrace ve Zlínském kraji. Založilo regionální poradní platformu, přizvalo regionální aktéry integrace a realizuje pravidelná setkání, na kterých dochází k výměně relevantních informací. Centrum se snaží o dosažení souladu integračních aktivit v rámci Zlínského kraje. Navazuje spolupráci s angažovanými subjekty a zapojuje do spolupráce relevantní a do té doby neangažované subjekty. Zde čelíme zejména problému s nerozvinutým nevládním neziskovým sektorem v kraji. Existující NNO se do spolupráce zapojují sporadicky. Distribuční roli Centra naplňujeme tím, že přerozdělujeme zdroje Centra směrem ke spolupracujícím subjektům. Zde se znovu musím vrátit k nerozvinutému regionálnímu nevládnímu neziskovému sektoru. Osobně jsem několikrát jednal s představiteli regionálních NNO pracujících alespoň v okrajové míře s imigranty a opakovaně jsem je vyzýval ke spolupráci při výuce češtiny pro cizince a poskytování sociálního poradenství. Bez úspěchu. Češtinu pro cizince pro Centrum v současné době učí jazykové školy, univerzita a podnikající fyzické osoby se zkušenostmi s výukou češtiny pro cizince. Sociální poradenství pro Centrum poskytuje Charita Valašské Meziříčí a dojednáváme smlouvy s Oblastní charitou Uherské Hradiště a Oblastní charitou Kroměříž. 3. Klientela a cílová skupina Centra Aktivity Centra vnímejte s ohledem na výše uvedené charakteristiky regionu a s tím spjaté pojetí role Centra. Centrum pomáhá imigrantům zvládat jejich aktuální problémy, zvyšuje jejich kompetence, provazuje a podporuje aktéry integrace, monitoruje region a cílovou skupinu 14 imigrantů a realizuje osvětové aktivity. Graf č. 1: Podíl počtu klientů na velikosti cílové skupiny 88% 12% 14 V tomto příspěvku stále dokola používám pojem cílová skupina. Mnohým z vás se může zdát, že mám na mysli určitou homogenní skupinu lidí. To je omyl. Cílová skupina cizinců z třetích zemí je naopak velice nesourodá, a nejde jen o zemi původu a s ní spjaté sociální a kulturní rozdíly. Je třeba vzít v potaz i motivace k migraci, délku pobytu v ČR, sítě pomoci a podpory v rámci jednotlivých komunit, motivace k integraci, lidský kapitál (míra znalosti jazyka a míra orientace v ekonomickém, sociálním a kulturním prostředí České republiky) a postoje majoritní společnosti (jinak vnímáme a hodnotíme lidský kapitál Američana a jinak Ukrajince, Australana a Mongola, Chorvata a Číňana, apod.).

14 Dříve než v další kapitole kvantitativně vymezím využívanost služeb Centra, stručně popíši jeho klientelu. Od počátku roku využilo služeb Centra 446 lidí z cílové skupiny. Velmi zjednodušeně mohu říci, že vzhledem k velikosti cílové skupiny využívá služeb Centra každý 8 cizinec v kraji. 15 Když jsem výše srovnával Zlínský a Plzeňský kraj, tak si to neodpustím i nyní. V plzeňském CPIC kolegové pracují s klientelou přesahující 1000 lidí. Do aktivit centra je tedy v Plzeňském kraji zapojen každý 16 cizinec z cílové skupiny. Nejvýznamnějšími skupinami cizinců ve Zlínském kraji jsou občané Ukrajiny, Vietnamu a Mongolska. V Grafu č. 2 níže jsem vybral šest státních příslušností a porovnávám počty klientů Centra s počty imigrantů z cílové skupiny v kraji. Při popisu cílové skupiny jsem zmínil, že občané Ukrajiny tvoří třetinu, občané Vietnamu čtvrtinu a občané Mongolska desetinu z cílové skupiny. Pokud jde o klientelu Centra, tak početně nejvýznamnější jsou občané Vietnamu. Ti tvoří téměř polovinu všech klientů. Občané Mongolska tvoří téměř třetinu klientely Centra. Z Grafu č. 2 je zřejmé, že služeb Centra využívá každý druhý občan Číny, každý čtvrtý občan Mongolska, každý pátý občan Vietnamu a každý třiaosmdesátý občan Ukrajiny. 16 Graf č. 2: Šest vybraných státních příslušností a srovnání klientely Centra s cílovou skupinou CPIC Rusko Celkem v kraji Klienti centra Ukrajina Vietnam Mongolsko Moldavsko Čína Ostatní 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Je zjevné, že pracovníci Centra dobře kontaktují občany Vietnamu a Mongolska, kteří tvoří největší skupiny klientů a čerpají nejvíce našich služeb. Rezervy ale máme v kontaktování občanů Ukrajiny. To může plynout zejména z nezájmu občanů Ukrajiny o bezplatnou výuku češtiny, nebo z nemožnosti se učit česky, když zde v první řadě pracují a nemají dostatek volného času. Jestli je tomu tak, či onak nevíme, proto v současnosti ukončujeme výběrové řízení na zajištění výzkumu, který nám snad tuto a jiné otázky zodpoví. 15 Zde jde jen a pouze o podíl počtu klientů na oficiální velikosti cílové skupiny bez ohledu na příchody a odchody imigrantů, apod. 16 Jde pouze o přepočet počtu klientů-občanů např. Vietnamu na oficiální velikosti cílové skupiny občanů Vietnamu bez ohledu na jejich příchody a odchody, apod.

15 Aktivity Centra Centrum na úrovni bývalých okresů realizuje následující aktivity: Monitoring situace cizinců v kraji Poradenství Výuka češtiny pro cizince Kurzy sociokulturní orientace PC kurzy Osvětové aktivity a výzkumná činnost Monitoring situace imigrantů v kraji Pracovníci Centra v rámci terénní práce monitorují významné lokality, kde cizinci bydlí, pracují, studují, či tráví volný čas. Navazují s nimi kontakt a informují je o aktivitách Centra. Současně se dotazují na možné problémové situace. Pracovníci se stávají součástí vytipovaných lokalit. Nejde o nahodilé a občasné docházení na vytipovaná místa. V pravidelných intervalech tato místa navštěvují a v souladu se způsoby terénní práce 17 kontaktují potenciální i reálné klienty přímo v jejich přirozeném prostředí. Z datových výstupů úřadů práce, Služby cizinecké policie, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ústavu pro informace ve vzdělávání atd. analyzujeme situaci cizinců v kraji a v rámci setkávání platformy toto diskutujeme. Pro OAMP zpracováváme tzv. kvartální monitoring obsahující veškeré relevantní regionální informace o situaci imigrantů z cílové skupiny. Poradenství a kontaktní místa Centrum zprostředkovává klientům tři typy poradenství: poradenskou a informační činnost pracovníků Centra, právní poradenství Sdružení osob zabývajících se emigranty o.s. (dále jen SOZE ) a sociální poradenství v rámci kontaktních míst mimo krajské město. V současné době nakupujeme sociální poradenství od Charity Valašské Meziříčí. S Oblastní charitou Kroměříž a Uherské Hradiště vyjednáváme o podobě smlouvy. 18 S pracovníky zmíněných charit a s metodikem Arcidiecézní charity Olomouc jsme vytvořili Metodiku práce kontaktních míst, která je dobře implementovatelná do metodik 19 sociálních služeb 20. Smyslem kontaktních míst je přiblížit poradenské služby co nejblíže k naší cílové skupině. Partner zajišťující provoz kontaktního místa vykonává jak terénní, tak ambulantní formu 17 Terénní práce s imigranty není zatím v české odborné literatuře a koncepčních či metodických materiálech zpracována. Hlavní principy a formy terénní práce, jakož i předpoklady pracovníků a jejich pracovní dovednosti pro terénní práci, jsou ale poměrně kvalitně zpracovány v následujících materiálech: a) Operační manuál streetwork. Dostupný online z ČAS; b) Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Dostupná online z Ostravská univerzita; c) Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků. Dostupné na Ostravská univerzita; d) Mezinárodní síť sociálních pracovníků. 2008: Mezinárodní manuál zaměřený na metodologii terénní sociální páce na celém světě. Dosupný online z Brusel: Dynamo international 18 S ohledem na legislativu je problémem poskytovat registrované odborné sociální poradenství imigrantům z třetích s DP - Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vymezuje okruh oprávněných osob, mezi které ale imigranti z třetích zemí s DP nepatří ( 4 odst.1). Mohou využívat téměř všechny služby sociální prevence ( 4 odst.2), ale pokud jde o sociální poradenství, tak mohou využít jen sociálního poradenství základního. 19 Mám na mysli metodiky sociálních služeb, jak je vyžadují standardy kvality sociálních služeb uvedené v Příloze č. 2 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 20 Sociální služby uvedených charit Sociální rehabilitace ATTA, Sociální poradny s azylovým bydlením a Sociální poradny

16 práce. Do ambulancí kontaktních míst plánujeme rozšířit právní poradenství SOZE. Ambulance kontaktního místa je otevřena vždy v pondělí od 15 do 19 hodin. Terénní aktivity plánujeme s ohledem na možnost partnera, pohyb cílové skupiny, apod. Poradenských služeb Centra využilo celkem 271 klientů, z toho pak: Poradenská a informační činnost pracovníků centra využito 605x Právní poradenství SOZE o.s. využito 149x Sociální poradenství NNO využito 15x Výuka češtiny pro cizince 21 Výuka češtiny je nejžádanější a nejvyužívanější službou Centra. Zjednodušeně mohu říci, že díky důvěře, kterou získáváme tím, že naše klienty učíme zdarma česky, si pomalu nacházíme cestu i k jejich problémům a pomáháme jim v jejich zvládaní. Naše kurzy češtiny pro cizince jsme nastavili za podpory a pomoci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 22 Realizujeme tři typy na sebe navazujících intenzivních kurzů od úplných začátečníků až po mírně pokročilé, jejichž jazyková úroveň je přibližně na úrovni A1 23. Jde o čtyřicetihodinové kurzy, v nichž jsme nastavili, co který kurz má obsahovat a co frekventant kurzu má po jeho ukončení znát / umět. Služeb výuky češtiny pro cizince využilo cca 360 klientů. Do dnešního dne jsme ukončili 62 čtyřicetihodinových kurzů (43 Zlín, 9 Uherské Hradiště, 4 Kroměříž, 4 Valašské Meziříčí a 2 Vsetín). V realizaci máme 12 kurzů (9 Zlín, 1 Valašské Meziříčí, 1 Vsetín, 1 Otrokovice). V dohledné době plánujeme 2 kurzy v Uherském Hradišti a 1 v Kroměříži. Kurzy sociokulturní orientace Ve spolupráci s partnery z platformy a jinými odborníky realizujeme kurzy sociokulturní orientace semináře v rozsahu 2 4 hodin. Na těchto seminářích se klienti dozvědí zásadní informace např. o fungování příslušného úřadu, jejich právech a povinnostech. Na kurech máme vymezen podstatný čas na dotazy klientů směrem k přednášejícímu odborníkovi. Jak jsem již zmínil, kurzy uskutečňujeme ve spolupráci s partnery z platformy i mimo ni. Dosud jsme zrealizovali 20 kurzů pro 138 klientů, a to: 1) Ve spolupráci s partnery z platformy Zlínský kraj oblast školství ÚP Zlín oblast zaměstnání Magistrát města Zlína oblast sociální péče a pomoci OAMP oblast trvalých pobytů Služba cizinecké policie oblast dlouhodobých pobytů a základních povinností cizinců 2) Mimo platformu VZP Zlín veřejné zdravotní pojištění Národní síť podpory zdraví o.s. oblast zdravotnictví OSSZ Zlín oblast důchodového a nemocenského pojištění 21 Realizujeme nízkoprahové a intenzivní kurzy češtiny pro cizince 22 Jejího někdejšího Oddělení češtiny pro cizince, ze kterého se stal Ústav systémových studií při Fakultě logistiky a krizového řízení. 23 Společného evropského referenčního rámce jazyků

17 PC kurzy Pokud jde o PC kurzy, tak naši klienti mohli navštívit tento typ kurzu zatím jen v Kroměříži. Kurzu se účastnilo 10 občanů Vietnamu. V současné době znovu organizujeme PC kurz v Kroměříži a vyhodnocujeme výběrové řízení na zajištění realizace PC kurzu ve Vsetíně. Osvětové aktivity a výzkumná činnost Naší významnou aktivitou je přednášková činnost na školách a v institucích. Téma integrace cizinců jsme prostřednictvím cyklu čtení Pohádek Třetizemě a besedou Cizinci a my zážitkově zprostředkovali téměř 800 žákům v 42 třídách ve 13 základních a středních školách na území Zlínského kraje. Výzkumná činnost Centra. Pominu-li monitoring situace cizinců, tak jsme v roce 2009 realizovali výzkum, který nám poskytl zpětnou vazbu na naše aktivity. V letošním roce ukončujeme výběrové řízení na zajištění realizace výzkumu na téma: Zvládání obtížných životních situací cizinci se zaměřením na občany Ukrajiny a Mongolska. Výsledky výzkumu nám pomohou v dalším nastavování našich aktivit s ohledem na strategie zvládání obtížných situací našimi klienty. Závěr Předcházející text byl 1) přiblížením charakteristiky Zlínského kraje optikou výskytu cílové skupiny CPIC, 2) vymezením úkolu a rolí Centra v regionu a 3) kvantifikací uskutečněných aktivit. Při vymezování rolí Centra v regionu jsem si záměrně jednu důležitou roli nechal na závěr. Jde o roli facilitátora tu milý čtenáři chápej jako roli usnadňující komunikaci s imigranty z cílové skupiny při ne snadno řešitelných situacích (problém imigranta a třetí strany škola, zaměstnavatel, úřad, atd.). Jako příklad uvedu modelovou situaci tlumočení při výchovných komisích a následnou intervenci sociálních pracovníků Centra. Díky Centru mohou být z procesu tlumočení při setkání školy, kurátora a rodičů vynechány děti tlumočící rodičům. Současně mohou sociální pracovníci Centra intervenovat do rodiny imigrantů a pomoci s definicí problému, intervencí 1) pomáhající zvýšit kompetence jedince nárokům prostředí, nebo 2) pomáhající přizpůsobit prostředí kompetencím jedince (např. zvýšit úroveň znalosti češtiny u žáka, nebo angažovat učitele), atd. Z uvedeného je patrné, že na rozdíl od facilitace (jak je chápána v mediálním prostředí 24 ) bere na sebe Centrum (díky intervenci) část odpovědnosti i za obsah vzájemné komunikace a podílí se tak na řešení problému. 25 Cílem facilitace Centra v tomto modelovém příkladě může být to, že ve škole nezjistí 200 neomluvených hodin jen o pololetí, že děti nebudou při problémech překládat jen to, co se jim hodí, že rodiče budou vědět, co po nich škola chce, že škola bude znát situaci rodiny a bude vědět, že rodiče jejich případným požadavkům rozumí apod. Ostatně toto není jen cílem výkonu role facilitátora, kterou Centrum může velmi kvalitně zvládat. Když modelovou situaci přesuneme z oblasti školství na celkovou životní situaci imigrantů v ČR, máme před sebou jeden z hlavních cílů krajských center na podporu integrace cizinců. 24 Facilitátor je chápán jako moderátor diskuse odpovědný jen za formu ne za obsah. 25 Díky tomuto atributu se částečně podobá mediaci, i když v našem případě nemusí jít o řešení sporů.

18 Použité zdroje: 1. Topograf. 2010: Mapový portál Topograf. Správní mapy. Dostupné online z Topograf s.r.o. 2. Baláž, R. (eds) Metodika práce kontaktních míst Center na podporu integrace cizinců. Praha. SUZ MV-OCPIC interní metodický materiál 3. Vláda ČR III. aktualizovaná Koncepce integrace cizinců. Dostupné online z: 4. Rabuši, L., Burjanek, A. 2003: Imigrace a imigrační politika jako prvek řešení české demografické situace? Praha: VÚPSV 5. Pořízková, H., Rákoczyová, M., Trbola, R. 2009: Cizinci z třetích zemí v Jihomoravském kraji: vstupní analýza sociální integrace. Brno: VÚPSV 6. Mezinárodní síť sociálních pracovníků. 2008: Mezinárodní manuál zaměřený na metodologii terénní sociální páce na celém světě. Brusel: Dynamo international 7. ČAS: Operační manuál - streetwork. Dostupný online z ČAS. 8. Nedělníková, D. (ed). 2008: Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Dostupná online z Ostravská univerzita. 9. Janoušková, K., Nedělníková, D. 2008: Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků. Dostupné online na Ostravská univerzita. 10. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

19 Zaměstnávání cizinců ve Zlínském kraji Miriam Majdyšová 26 Zaměstnávání cizinců na území České republiky upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a to zejména v části čtvrté: Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle zákona o zaměstnanosti se za cizince nepovažuje občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník a rodinný příslušník občana České republiky. Občané Evropské unie, jejich rodinní příslušníci a rodinní příslušníci občanů České republiky mohou být na území ČR zaměstnáváni bez omezení. Jejich zaměstnavatel je však povinen o jejich nástupu do zaměstnání i ukončení pracovního poměru informovat úřad práce a to nejpozději v den nástupu tohoto občana do zaměstnání a do 10 dnů od ukončení zaměstnání. Tzv. Informační povinnost zaměstnavatele. Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnán pouze za podmínky, že má platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území České republiky nebo je držitelem zelené karty. Postup při získání povolení k zaměstnání O vydání povolení k zaměstnání žádá cizinec písemně úřad práce zpravidla před svým příjezdem na území ČR sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele u kterého má být zaměstnán nebo ke kterému bude vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce. Povolení k zaměstnání může vydat úřad práce pouze za podmínky, že cizinec má nastoupit na pracovní místo, které je u úřadu práce ohlášené jako volné pracovní místo a které nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit občanem České republiky. Při schvalovacím řízení o vydání či nevydání povolení k zaměstnání cizince úřad práce vychází také z aktuální situace na trhu práce. Proto se také se zvyšující nezaměstnaností počet zaměstnaných cizinců na území ČR snižuje. Jednotlivé kroky pro získání povolení k zaměstnání jsou graficky znázorněny níže. Hlášení volného pracovního místa Podání žádosti o udělení povolení k zaměstnání Schvalovací řízení Neudělení povolení Udělení povolení 26 Mgr. Miriam Majdyšová, Úřad práce ve Zlíně; kontakt na autorku:

20 Zaměstnanost zahraničních pracovníků na území Zlínského kraje Zaměstnanost cizinců na území Zlínského kraje k ukazuje následující tabulka. celkem z toho ženy Občané EU Cizinci s trvalým pobytem, azylanti apod. 98 zák. 435/ Cizinci s pracovním povolením Druhý řádek tabulky vypovídá o cizincích třetích zemí, kteří nemusí mít povolení k zaměstnání, pouze o jejich zaměstnávání informuje zaměstnavatel na informační kartě úřad práce. Následující graf znázorňuje vývoj zaměstnanosti zahraničních pracovníků ve Zlínském kraji od roku Vyplývá z něj, že zatímco počet zaměstnaných občanů EU má vzrůstající tendenci a stejně tak neustále roste počet cizinců, kteří již mají trvalý pobyt na území ČR, počet cizinců zaměstnaných na pracovní povolení dosáhl svého maxima v roce 2008 a pak v souvislosti s hospodářskou krizí došlo k významnému poklesu jejich zaměstnanosti na území Zlínského kraje /2010 občané EU cizinci s trv.pobytem cizinci s povolením Zaměstnanost cizinců s pracovním povolením je ve velké míře závislá na aktuální situaci na trhu práce. Od roku 2005 nezaměstnanost klesala, trh práce se potýkal s nedostatkem pracovních sil a to vyvolalo potřebu zaměstnávání cizinců ve větší míře. Řada firem využívala nejen možnosti přímého zaměstnávání zahraničních pracovníků, ale využívali také agenturní zaměstnance, cizince. V roce 2009 se v důsledku dopadů ekonomické krize zvýšila nezaměstnanost a došlo k prudkému poklesu počtu zaměstnaných cizinců, který nadále pokračuje. Vzhledem k situaci na trhu práce se úřady práce snaží zabránit přílivu nových zahraničních pracovníků. Většinou dochází pouze k prodlužování stávajících pracovních povolení a to hlavně u cizinců, kteří na území kraje pracují již delší dobu. Tento vývoj na trhu práce dokladuje následující graf.

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22.ledna 2014 č. 60 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepci integrace cizinců

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců Pedagogický management C 1.1 Začleňování žáků-cizinců do českých škol PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha???? Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců do českých škol? Jak byste měli

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vážení čtenáři, je nám ctí představit vám aktualizovanou, doplněnou

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice: Zahrani ní zku enosti, praxe a vzd lávání v R

Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice: Zahrani ní zku enosti, praxe a vzd lávání v R Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice: Zahrani ní zku enosti, praxe a vzd lávání v R Interkulturní práce má v naší zemi svou tradici a historii. V současné době prochází procesem odborného

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více