Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí a žáků Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Poskytování informací podle zákona 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím Závěr výroční zprávy Příloha: Další údaje o MŠ

2 2 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Adresa: Lhota u Vsetína č. 128, , Zřizovatel: Obec Lhota u Vsetína, Lhota u Vsetína 211, Právní forma: příspěvková organizace, Právní subjektivita: od IČO: Ředitel školy: Mgr. Miroslav Kurtin Kontakt: tel , Poslední aktualizace v rejstříku škol: Identifikátor zařízení: Školská rada: zřízena k Součásti školy: Základní škola pro 1. stupeň IZO: kapacita: 35 žáků Mateřská škola IZO: kapacita: 28 dětí Školní družina IZO: kapacita: 20 žáků Školní jídelna IZO: kapacita: 75 jídel Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje: Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet žáků na ped.úvazek ZŠ pro 1. stupeň ,5 2,5909 * 9,65 * Školní družina , ,85 Mateřská škola , ,23 Školní jídelna x 50 x 1,3 x * včetně úvazku ŘŠ U školní jídelny je část činností zajišťována externím pracovníkem DPP. Vzdělávací program školy vzdělávací program školní rok 2013/2014 v ročnících počet žáků ŠVP Dobrý start 4 25 Žáci školy se učí dle výše uvedeného vzdělávacího programu. Na něj je zajištěna návaznost při přechodu do 5. ročníku na ZŠ Vsetín - Rokytnice, kam zpravidla žáci odchází. S touto školou úzce spolupracujeme, konzultujeme obsah učiva, používané učebnice a výstupy. Také zjišťujeme úspěšnost našich absolventů při přechodu na úplnou školu. Škola uplatňuje ve výchově i vzdělávání vysoce individuální přístup, vyučující pomáhají žákům dočasně opožděným ve výuce a také žákům, kteří zvládají učivo s obtížemi. Od počátku výuky jsou žáci vedeni k samostatnosti, tato dovednost se pozitivně projevuje i při přechodu na úplnou ZŠ.

3 3 Charakteristickým rysem školy je plynulý přechod z předškolního vzdělávání na základní vzdělávání. Mnoho akcí je pořádáno společně, děti z MŠ znají vyučující ve škole a navštěvují školáky při práci. Škola připravuje žáky i k dovednosti práce s počítačem. Děti již od první třídy získávají základy počítačové gramotnosti, výpočetní technika je využívaná pro opakování a docvičení probíraného učiva, ale i k odreagování ve volném čase. Důležitým aspektem při výuce českého jazyka je ve všech ročnících čtení s porozuměním. Tato dovednost je rozvíjena především v samostatné práci dětí a prolíná se všemi vyučovacími předměty. Výuka Anglického jazyka je již od druhého ročníku a to nenásilnou formou, především konverzací a hrou. K výuce finanční gramotnosti využíváme také finančních poradců, kteří žáky seznamují se základy hospodaření s penězi i s různými finančními produkty. Ve vzdělávacím programu školy je zahrnuta ucelená a návazná výuka dopravní výchovy, která navazuje na předškolní vzdělávání. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontroluje jejich dodržování. Pro zvýšení bezpečnosti dětí o přestávkách a jejich odreagování jsou zřízeny přestávkové hrací kouty. Za příznivého počasí pobývají děti o velkých přestávkách na školní zahradě. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 5 5,0253 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: ped. prac. - poř.č. pracovní zařazení, funkce úvazek kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1 ředitel školy + uč. 1.st. 1,0 VŠ uč.1. st., + special. stud. škol. manag učitelka 1. st. 1,0 VŠ uč. 1.st učitelka 1. st. 0,5909 úplné střed. DPS 18 3 vychovatelka 0,4667 úplné střed. DPS 18 4 učitelka MŠ 1,0 ÚSV uč. pro MŠ 1 5 učitelka MŠ 0,9677 ÚSV uč. pro MŠ 1 roků ped. praxe Z hlediska organizace provozu pracuje pedagog. pracovník č. 3 jako vychovatelka ŠD a učitelka 1. st.. Na DPP vyučuje pracovník č vyučovací hodinu na ZŠ, a pracovník č. 1 hodinu ve ŠD. V závěru školního roku odešla na mateřskou dovolenou zastupující učitelka MŠ. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v % Požadovaný stupeň vzdělání: 72 Aprobovanost výuky: 72

4 4 V novém školním roce zahájí studium na VŠ vychovatelka ŠD pro získání odbornosti. Problémem na tomto typu školy je zajistit na požadovaný stupeň vzdělání a aprobovanost vyučující pracující na částečný úvazek, který je navíc rozdělen do celého týdne. Proto je částečný úvazek ZŠ obsazen pracovnicí, která již má víceletou zkušenost s výukou. Danou situaci může ještě zkomplikovat očekávané přijetí zákona o pedagogických pracovnících. Nepedagogičtí pracovníci: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 3 2,8 Externí pracovníci 1 0,2 Další údaje o nepedagogických pracovnících: Ost. pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo 1 školnice - uklízečka 1,0 SO 2 vedoucí ŠJ 0,5 ÚSO 3 kuchařka 0,8 SO 2 účetní 0,5 ÚSO Pracovník č. 2 pracuje ve dvou prac. poměrech. Externí pracovník vypomáhá ve školní jídelně. V průběhu roku docházelo ke změnám v úvazcích u pedagogických i nepedagogických pracovníků. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy: Vzdělávání pedagogických pracovníků: Akce DVPP jiné semináře: Datum Akce Osob Proměny předškolního vzdělávání Vzděl managementu škol a škol. zařízení právní předpisy Vzděl managementu škol a škol. zařízení právní předpisy Řečová výchova u dětí náměty a inspirace Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole NIQES - iset modul školního testování NIQES - iset modul školního testování 1 Na vzdělávací akce v rámci DVPP byly v letošním šk. roce využity finanční prostředky ve výši 3470,- Kč. Vedoucí školní jídelny a účetní se zúčastnila 3 vzdělávacích akcí zaměřených především na problematiku účetnictví, stravování. V následujících letech budeme pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovníků v zavádění nových forem práce ve vyučování, dle možností logopedická prevence a vzdělávání managementu a modulech NIQES.

5 5 Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014: Zapsaní do 1. tříd 2013 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2013 Zapsaní do 1. tříd 2014 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy * * jeden žák přestupuje Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok: Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně škola celkem Žáci školy byli vedeni v souladu se ŠVP k pohledu na vlastní práci (využití podkladů z portfolia) a přiměřeně věku probíhala čtvrtletně autoevaluace výsledků vzdělávání, kde získávali srovnání s názorem vyučujícího. Ve vzdělávacím procesu byla využita i výpočetní technika, především vzdělávací programy, internet a také interaktivní tabule. Všichni žáci 3. ročníku se účastnili testování žáků 3. ročníků základních škol pořádaného Společností pro kvalitu školy, o. s. v rámci projektu Rozvoje a podpora kvality ve vzdělávání. Vycházející žáci: V uplynulém školním roce ukončilo docházku do naší školy 7 dětí, které pokračují v plnění povinné školní docházky v okolních úplných školách. Od počátku roku 2014 k nám přestoupil 1 žák do 2. ročníku, tentýž žák přechází od září do jiné školy. Hodnocení výsledků výchovného působení Vedle poznávacích cílů sleduje škola i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. V průběhu roku byli hodnoceni žáci, kteří byli pro ostatní příkladem v chování nebo se podíleli na utváření dobrého jména školy a propagace práce školy na veřejnosti. V uplynulém roce nebylo využito žádné výchovné opatření, z pohledu prevence sociálně patologických jevů velmi pozitivně působil malý počet žáků a individuální přístup k nim. Nemáme žádného žáka, který by měl v této oblasti výchovné problémy, nebylo uděleno žádné napomenutí ani důtka. Škola má podrobně rozpracován Minimální preventivní program, který se zabývá prevencí sociálně patologických jevů. Téma prevence je realizováno především v hodinách prvouky, českého jazyka a výchov a je zaměřeno na zdravý životní styl, vztahy, výcvik sociálně psychologických dovedností. Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014: Žák, který k nám přestoupil v průběhu roku, měl za prvním pololetí 44 neomluvených hodin z předchozí školy, v naší škole již neomluvenou absenci neměl. Ostatní žáci školy neměli v obou pololetích minulého školního roku žádnou neomluvenou hodinu Údaje o integrovaných žácích: Průběhu roku byl na základě doporučení KPPP vypracován individuální vzdělávací plán pro žáka 4. ročníku, dle něhož probíhalo v dalším období vzdělávání.

6 6 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků v minulém školním roce: Počty účastníků: Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo ZŠ/MŠ Pěvecká soutěž ZŠ - Zlatý slavík, MŠ Super brouk 23/17 - Recitační soutěž ZŠ 22/- - Výtvarná soutěž 24/- - Cvrček a Klokánek - matematická soutěž 22/- - Pohádkové odpoledne 19/- - Sportovní soutěž 24/- - Všeználek vědomostní soutěž 20/- - Pexeso - turnaj 20/- - Soutěž v AJ English Speaker - 2 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy: Druh akce Počty účastníků: ZŠ MŠ Pečení štrůdlů - 21 Drakiáda s rodiči Exkurze hvězdárna Vsetín - Pohyby Země 9 - Logopedická prevence - 27 Cvičný požární poplach Beseda s rodilým mluvčím v AJ 11 - Beseda s policistou ČR Policista je náš kamarád Pochod Broučků s rodiči Zdobení perníčků - 18 Mikulášská nadílka Loutkové divadlo v MŠ - 23 Vánoční besídka Divadelní představení Pohádky z našeho statku Exkurze hvězdárna Vsetín Počasí a podnebí 11 - Maňáskové divadlo: O krtečkovi a nezbedné opičce - 21 Karneval Návštěva kravína - 19 Dopravní výchova teoretická část 23 - Besídka - Den matek Návštěva knihovny v obci Školní výlet Archeoskanzen Modrá, Živá voda, Velehrad Dopravní výchova - jízda zručnosti ve škole 13 - Dopravní výchova praktická část - dopravní hřiště Vsetín 11 - Dětský den Sobotní turistická vycházka s rodiči 15 - Rozloučení s předškoláky - 26 Slavnostní ukončení školního roku, 25 - V průběhu roku probíhalo několik fotografování: nových žáků 1. ročníku na počátku jejich školní docházky, předvánoční a závěrečné fotografování na společnou třídní fotografii.

7 7 V tomto roce jsme ve výuce intenzivně využívali námi vypracované digitální učební materiály (především v předmětech MAT, ČJ, AJ, PRV, VLA, HV), které jsme vytvářeli v předchozích letech v rámci projektu EU - peníze školám. Všichni žáci školy absolvovali vzdělávací program Zdravé zuby, u žáků 1. a 2. ročníku byl doplněn preventivním vzdělávacím programem Veselé zoubky. Ve spolupráci se školní jídelnou pokračovaly projekty Školní mléko a Ovoce do škol. Žáci 3. a 4. roč. navštívili výukové programy na zámku Vsetín Není houba jako houba. V projektu Znáte naše svátky? seznamovali starší žáci ostatní spolužáky s významnými dny. MŠ si připravila ukázkový týden zdravé výživy. Vztahy mezi žáky byly předmětem projektu Osobnostní výchova. Dále se žáci školy během roku zapojili do výukového programu Dopravní výchova - podle ročníku zaměřené na chodce a cyklisty. Pokračovali jsme v celostátním projektu RECYKLOHRANÍ, plnili jsme úkoly a soutěže, sbírali jsme použité baterie, staré elektrospotřebiče a hliník. U žáků 2. a 3. ročníku dle učebních osnov proběhl základní a zdokonalovací plavecký výcvik. Opět byl uskutečněn Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ, který využili rodiče k nahlédnutí do výuky a také rodiče dětí ze školky k návštěvě MŠ. Děti ze školní družiny tradičně vyráběly dárečky pro nastávající školáky k zápisu do školy. U žáků 1. ročníku byla na počátek práce se Slabikářem zařazena Slabikářová slavnost, po dosažení základní čtenářské úrovně byli v obecní knihovně Pasováni na čtenáře a od vedení obce obdrželi průkazku do knihovny. Na závěr školního roku proběhlo slavnostní Rozloučení se čtvrťáky. Pro obě školy byla důležitá vzájemná spolupráce. Školáci pozvali předškoláky k nahlédnutí do výuky. Mnoha programů se účastnili rodiče - drakiáda, pochod Broučků, sobotní turistika a jiné. Také v letošním roce pokračovala úzká spolupráce s obecním úřadem. Žáci školy se svými vyučujícími podíleli na programu při vítání občánků nebo při vánočním vystoupení pro seniory. Velkému zájmu široké veřejnosti se těší každoroční vystoupení všech dětí na Dni matek. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Žáci školy mohli v tomto školním roce mimo kroužky organizované DDM ve Vsetíně navštěvovat v rámci činnosti ŠD kroužek Práce s počítačem, jehož se zúčastnilo 11 žáků. Výpočetní techniku využívali pravidelně všichni členové ŠD. 13 dětí využilo možnosti zapojení do zájmového útvaru Hra na flétnu. Dovednosti získané v této činnosti byly využity i při vystoupeních pro veřejnost. Tělesné dovednosti dětí rozvíjel kroužek Pohybové hry, ve kterém sportovalo 12 členů. Velký zájem byl o úspěšný kroužek Zajímavé výtvarné techniky s 12 žáky. Obměnili jsme nabídku zájmové činnosti na naší škole, zájem byl o nový kroužek Angličtina hrou pro 13 dětí. Škola se snažila vyhovět zájmu veřejnosti o širokou nabídku ZČ. Vzhledem k nižšímu počtu žáků by nebylo možné kroužky naplnit na minimální hranici, proto byla nabídka kroužků zpřístupněna dětem z MŠ - předškolákům, které tuto možnost využily. Dále škola poskytovala své prostory i pro zájmové aktivity pořádané občany obce Lhota u Vsetína - cvičení žen. Škola po celý rok provozovala víceúčelový sportovní areál, který slouží v době činnosti školy dětem a v odpoledních hodinách, víkendech a prázdninách široké veřejnosti. V zimním období je za přispění veřejnosti hřiště přeměněno na kluziště.

8 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok: Ve školním roce 2013/14 nebyla ve škole ze strany ČSI provedena žádná kontrola. 8 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za období Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle výše uvedeného zákona. Celkový počet písemných žádostí o informace - Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace - Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace - Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona - Případné písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu školy.

9 9 Základní údaje o hospodaření školy - výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 PŘÍJMY Obecní Státní Dotace provozní ,00 dotace mzdy ,00 dotace EU ,80 Ostatní Úroky 6 113,95 Stravné ,00 Školné ,00 Družina 9 200,00 FKSP strav ,00 Zúčt.fondů ,21 Tržby za pronájem ,00 Ostatní výnosy ,60 C e l k e m : ,70 C e l k e m : ,80 VÝDAJE Obecní Státní Spotřeba potravin ,94 Mzdové prostř ,00 Spotřeba energie ,57 OON ,00 Spotřeba materiálu ,99 Zák.soc.poj ,03 Opravy a údržba ,00 FKSP 1% ,73 Cestovné 1 146,00 Náhr.mzdy PN ,00 Čist.prostř ,10 ONIV ,88 Telefon ,27 Zák.Kooperativa 8 299,57 Poštovné 721,00 Plavání 8 640,00 Revize ,00 EU ,80 Zprac.mezd,strav ,00 BÚ, FKSP popl ,00 Internet.server ,20 Ostatní služby ,64 Dohody ,00 Odpisy ,00 DDHM ,00 Mzd.nákl ,00 C e l k e m : ,70 C e l k e m : ,80 Příjmy: ,70 Příjmy: ,80 Výdaje: ,70 Výdaje: ,80 Hospodářský výsledek 0,00 Hospodářský výsledek: 0,00 Fondy k Fond rezervní ,44 Fond odměn ,00 FKSP ,40 Fond investiční ,59

10 10 Závěr výroční zprávy K hlavním prioritám školy patří kvalitní příprava dětí na přechod na úplnou školu. Kvalitu vědomostí žáků škola zjišťovala průběžnými i výstupními testy a z hodnocení pedagogů okolních škol. Nově se škola zúčastnila testování žáků 3. ročníků pořádaného Společností pro kvalitu školy, o. s., v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání. Úspěšně se také dařilo naplňovat další prioritu - rozvoj samostatnosti v myšlení i práci. Pokračujeme se zařazením výuky Anglického jazyka od 2. ročníku, které se setkává s pozitivním ohlasem ze strany rodičů. Kvalitě výuky tohoto cizího jazyka napomáhá i zájmový kroužek. Během roku uspořádala škola Den otevřených dveří, kde měli rodiče možnost nahlédnout do práce základní a mateřské školy. Rodiče se účastnili mnoha školních akcí: drakiáda, pochod broučků, vánoční tvoření, víkendový turistický výlet, vystoupení pro rodiče ke Dni matek aj. Dalším úkolem dle zpracovaného plánu rozvoje školy bylo zlepšení informovanosti o životě školy a propagace práce školy. Zde byla veřejnost pravidelně informována prostřednictvím vývěsek v obci a článků ve Zpravodaji obce ze života a činnosti školy. K tomu cíli přispělo vystoupení pro rodiče ke Dni matek (ZŠ i MŠ) i vystoupení pro seniory (ZŠ). Informace o dění ve škole i potřebné dokumenty jsou zveřejněny na pravidelně aktualizovaných webových stránkách školy. V průběhu roku opět získala naše škola po splnění požadovaných kritérií od společnosti EDUin o.p.s značku Rodiče vítáni za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. Důležitá byla i spolupráce ZŠ a MŠ, která probíhala při návštěvě dětí z MŠ ve výuce ZŠ (1. třída) a také při zápisu prvňáků, společné činnosti na zahradě školy i společné vystoupení pro rodiče apod. Také v letošním roce se pokračovalo ve zlepšování podmínek pro práci školy: Třetím, závěrečným rokem pokračoval projekt Zlepšení podmínek pro vzdělávání, který je financovaný z EU. Tato poslední část byla zaměřena na zpracování hodnotících zpráv a zpřístupnění výukových materiálů do veřejně přístupné Databáze výstupů projektů OP VK V době prázdnin byla provedena úpravy technického zázemí školy. Školní zahrada byla doplněna o nový herní prvek - kůly pro přecházení a přeskok. Na zkvalitnění výuky TV a HV byly zaměřen nákup nových pomůcek cvičební koberec a aparatura k poslechu ukázek. Na základě hygienických požadavků byl vyměněn nábytek pro ukládání lůžkovin a hygienických potřeb. Pokračovala i drobná obměna nevyhovujícího nábytku ve škole. K realizaci zlepšení podmínek pro práci školy i pro samotnou činnost byly získány a využity dotace z MŠMT, EU, zřizovatele, ale i příspěvky od jednotlivých sponzorů. Ty byly použity na nákupy hraček a pro odměny dětem při soutěžích a akcích. Základní škole a mateřské škole Lhota u Vsetína se dařilo naplňovat stanovené cíle a priority, o čemž svědčí i zájem rodičů o MŠ a ZŠ. V novém školním roce vyučuje škola podle stávajícího školního vzdělávacího programu. Datum zpracování zprávy: 9. července 2014 Datum projednání na poradě pracovníků školy: Datum schválení školskou radou: Mgr. Miroslav Kurtin ředitel školy

11 11 Příloha: Další údaje o MŠ Součástí školy je i MŠ. Dále jsou uváděny jen údaje týkající se MŠ, které nejsou zahrnuty v hlavní části. Školní rok 2013/2014 celkový počet dětí v MŠ počet tříd celkový počet dětí na třídu celkový počet dětí na 1 pracovní úvazek učitele a b a b a b a b třídy normální ,23 14,23 Poznámka: a - údaj k b - údaj k Ve školním roce 2013/14 byly v MŠ čtyři děti s odkladem školní docházky, v následujícím roce budou tři děti s odkladem školní docházky. Údaje o pracovnících školy školní rok 2013/ 2014 počet provozních pracovníků (bez ŠJ) počet pedagogických pracovníků a b a b fyz.prac. přep.prac. fyz.prac. přep.prac. fyz.prac. přep.prac. fyz.prac přep.prac ,97 2 1,97 V počtech pedagogických pracovníků není zahrnut ředitel školy, který je započítán u základní školy, v provozních je započítán pouze jeden zaměstnanec, druhý je evidován pod ZŠ. Další údaje o mateřské škole Provozní doba MŠ byla ve školním roce 2013/2014 od 6,15 15,45. Mateřská škola v letošním sestavila podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program a připravovala dle něj děti na vstup do ZŠ. V novém školním roce budou případné změny zapracovány do aktuálního ŠVP. Škola má vypracovaný systém sledování změn dosažených během výchovně vzdělávacího procesu, který slouží k dalšímu plánování rozvoje dětí. Pozitivně se projevuje sepětí MŠ se ZŠ, kdy se děti MŠ účastní i akcí školy a poznávají tak nejen prostředí školy, ale i budoucí pedagogy.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2015 / 2016 2 Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016 podle

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více