Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí a žáků Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Poskytování informací podle zákona 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím Závěr výroční zprávy Příloha: Další údaje o MŠ

2 2 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Adresa: Lhota u Vsetína č. 128, , Zřizovatel: Obec Lhota u Vsetína, Lhota u Vsetína 211, Právní forma: příspěvková organizace, Právní subjektivita: od IČO: Ředitel školy: Mgr. Miroslav Kurtin Kontakt: tel , Poslední aktualizace v rejstříku škol: Identifikátor zařízení: Školská rada: zřízena k Součásti školy: Základní škola pro 1. stupeň IZO: kapacita: 35 žáků Mateřská škola IZO: kapacita: 28 dětí Školní družina IZO: kapacita: 20 žáků Školní jídelna IZO: kapacita: 75 jídel Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje: Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet žáků na ped.úvazek ZŠ pro 1. stupeň ,5 2,5909 * 9,65 * Školní družina , ,85 Mateřská škola , ,23 Školní jídelna x 50 x 1,3 x * včetně úvazku ŘŠ U školní jídelny je část činností zajišťována externím pracovníkem DPP. Vzdělávací program školy vzdělávací program školní rok 2013/2014 v ročnících počet žáků ŠVP Dobrý start 4 25 Žáci školy se učí dle výše uvedeného vzdělávacího programu. Na něj je zajištěna návaznost při přechodu do 5. ročníku na ZŠ Vsetín - Rokytnice, kam zpravidla žáci odchází. S touto školou úzce spolupracujeme, konzultujeme obsah učiva, používané učebnice a výstupy. Také zjišťujeme úspěšnost našich absolventů při přechodu na úplnou školu. Škola uplatňuje ve výchově i vzdělávání vysoce individuální přístup, vyučující pomáhají žákům dočasně opožděným ve výuce a také žákům, kteří zvládají učivo s obtížemi. Od počátku výuky jsou žáci vedeni k samostatnosti, tato dovednost se pozitivně projevuje i při přechodu na úplnou ZŠ.

3 3 Charakteristickým rysem školy je plynulý přechod z předškolního vzdělávání na základní vzdělávání. Mnoho akcí je pořádáno společně, děti z MŠ znají vyučující ve škole a navštěvují školáky při práci. Škola připravuje žáky i k dovednosti práce s počítačem. Děti již od první třídy získávají základy počítačové gramotnosti, výpočetní technika je využívaná pro opakování a docvičení probíraného učiva, ale i k odreagování ve volném čase. Důležitým aspektem při výuce českého jazyka je ve všech ročnících čtení s porozuměním. Tato dovednost je rozvíjena především v samostatné práci dětí a prolíná se všemi vyučovacími předměty. Výuka Anglického jazyka je již od druhého ročníku a to nenásilnou formou, především konverzací a hrou. K výuce finanční gramotnosti využíváme také finančních poradců, kteří žáky seznamují se základy hospodaření s penězi i s různými finančními produkty. Ve vzdělávacím programu školy je zahrnuta ucelená a návazná výuka dopravní výchovy, která navazuje na předškolní vzdělávání. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontroluje jejich dodržování. Pro zvýšení bezpečnosti dětí o přestávkách a jejich odreagování jsou zřízeny přestávkové hrací kouty. Za příznivého počasí pobývají děti o velkých přestávkách na školní zahradě. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 5 5,0253 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: ped. prac. - poř.č. pracovní zařazení, funkce úvazek kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1 ředitel školy + uč. 1.st. 1,0 VŠ uč.1. st., + special. stud. škol. manag učitelka 1. st. 1,0 VŠ uč. 1.st učitelka 1. st. 0,5909 úplné střed. DPS 18 3 vychovatelka 0,4667 úplné střed. DPS 18 4 učitelka MŠ 1,0 ÚSV uč. pro MŠ 1 5 učitelka MŠ 0,9677 ÚSV uč. pro MŠ 1 roků ped. praxe Z hlediska organizace provozu pracuje pedagog. pracovník č. 3 jako vychovatelka ŠD a učitelka 1. st.. Na DPP vyučuje pracovník č vyučovací hodinu na ZŠ, a pracovník č. 1 hodinu ve ŠD. V závěru školního roku odešla na mateřskou dovolenou zastupující učitelka MŠ. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v % Požadovaný stupeň vzdělání: 72 Aprobovanost výuky: 72

4 4 V novém školním roce zahájí studium na VŠ vychovatelka ŠD pro získání odbornosti. Problémem na tomto typu školy je zajistit na požadovaný stupeň vzdělání a aprobovanost vyučující pracující na částečný úvazek, který je navíc rozdělen do celého týdne. Proto je částečný úvazek ZŠ obsazen pracovnicí, která již má víceletou zkušenost s výukou. Danou situaci může ještě zkomplikovat očekávané přijetí zákona o pedagogických pracovnících. Nepedagogičtí pracovníci: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 3 2,8 Externí pracovníci 1 0,2 Další údaje o nepedagogických pracovnících: Ost. pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo 1 školnice - uklízečka 1,0 SO 2 vedoucí ŠJ 0,5 ÚSO 3 kuchařka 0,8 SO 2 účetní 0,5 ÚSO Pracovník č. 2 pracuje ve dvou prac. poměrech. Externí pracovník vypomáhá ve školní jídelně. V průběhu roku docházelo ke změnám v úvazcích u pedagogických i nepedagogických pracovníků. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy: Vzdělávání pedagogických pracovníků: Akce DVPP jiné semináře: Datum Akce Osob Proměny předškolního vzdělávání Vzděl managementu škol a škol. zařízení právní předpisy Vzděl managementu škol a škol. zařízení právní předpisy Řečová výchova u dětí náměty a inspirace Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole NIQES - iset modul školního testování NIQES - iset modul školního testování 1 Na vzdělávací akce v rámci DVPP byly v letošním šk. roce využity finanční prostředky ve výši 3470,- Kč. Vedoucí školní jídelny a účetní se zúčastnila 3 vzdělávacích akcí zaměřených především na problematiku účetnictví, stravování. V následujících letech budeme pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovníků v zavádění nových forem práce ve vyučování, dle možností logopedická prevence a vzdělávání managementu a modulech NIQES.

5 5 Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014: Zapsaní do 1. tříd 2013 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2013 Zapsaní do 1. tříd 2014 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy * * jeden žák přestupuje Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok: Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně škola celkem Žáci školy byli vedeni v souladu se ŠVP k pohledu na vlastní práci (využití podkladů z portfolia) a přiměřeně věku probíhala čtvrtletně autoevaluace výsledků vzdělávání, kde získávali srovnání s názorem vyučujícího. Ve vzdělávacím procesu byla využita i výpočetní technika, především vzdělávací programy, internet a také interaktivní tabule. Všichni žáci 3. ročníku se účastnili testování žáků 3. ročníků základních škol pořádaného Společností pro kvalitu školy, o. s. v rámci projektu Rozvoje a podpora kvality ve vzdělávání. Vycházející žáci: V uplynulém školním roce ukončilo docházku do naší školy 7 dětí, které pokračují v plnění povinné školní docházky v okolních úplných školách. Od počátku roku 2014 k nám přestoupil 1 žák do 2. ročníku, tentýž žák přechází od září do jiné školy. Hodnocení výsledků výchovného působení Vedle poznávacích cílů sleduje škola i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. V průběhu roku byli hodnoceni žáci, kteří byli pro ostatní příkladem v chování nebo se podíleli na utváření dobrého jména školy a propagace práce školy na veřejnosti. V uplynulém roce nebylo využito žádné výchovné opatření, z pohledu prevence sociálně patologických jevů velmi pozitivně působil malý počet žáků a individuální přístup k nim. Nemáme žádného žáka, který by měl v této oblasti výchovné problémy, nebylo uděleno žádné napomenutí ani důtka. Škola má podrobně rozpracován Minimální preventivní program, který se zabývá prevencí sociálně patologických jevů. Téma prevence je realizováno především v hodinách prvouky, českého jazyka a výchov a je zaměřeno na zdravý životní styl, vztahy, výcvik sociálně psychologických dovedností. Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014: Žák, který k nám přestoupil v průběhu roku, měl za prvním pololetí 44 neomluvených hodin z předchozí školy, v naší škole již neomluvenou absenci neměl. Ostatní žáci školy neměli v obou pololetích minulého školního roku žádnou neomluvenou hodinu Údaje o integrovaných žácích: Průběhu roku byl na základě doporučení KPPP vypracován individuální vzdělávací plán pro žáka 4. ročníku, dle něhož probíhalo v dalším období vzdělávání.

6 6 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků v minulém školním roce: Počty účastníků: Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo ZŠ/MŠ Pěvecká soutěž ZŠ - Zlatý slavík, MŠ Super brouk 23/17 - Recitační soutěž ZŠ 22/- - Výtvarná soutěž 24/- - Cvrček a Klokánek - matematická soutěž 22/- - Pohádkové odpoledne 19/- - Sportovní soutěž 24/- - Všeználek vědomostní soutěž 20/- - Pexeso - turnaj 20/- - Soutěž v AJ English Speaker - 2 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy: Druh akce Počty účastníků: ZŠ MŠ Pečení štrůdlů - 21 Drakiáda s rodiči Exkurze hvězdárna Vsetín - Pohyby Země 9 - Logopedická prevence - 27 Cvičný požární poplach Beseda s rodilým mluvčím v AJ 11 - Beseda s policistou ČR Policista je náš kamarád Pochod Broučků s rodiči Zdobení perníčků - 18 Mikulášská nadílka Loutkové divadlo v MŠ - 23 Vánoční besídka Divadelní představení Pohádky z našeho statku Exkurze hvězdárna Vsetín Počasí a podnebí 11 - Maňáskové divadlo: O krtečkovi a nezbedné opičce - 21 Karneval Návštěva kravína - 19 Dopravní výchova teoretická část 23 - Besídka - Den matek Návštěva knihovny v obci Školní výlet Archeoskanzen Modrá, Živá voda, Velehrad Dopravní výchova - jízda zručnosti ve škole 13 - Dopravní výchova praktická část - dopravní hřiště Vsetín 11 - Dětský den Sobotní turistická vycházka s rodiči 15 - Rozloučení s předškoláky - 26 Slavnostní ukončení školního roku, 25 - V průběhu roku probíhalo několik fotografování: nových žáků 1. ročníku na počátku jejich školní docházky, předvánoční a závěrečné fotografování na společnou třídní fotografii.

7 7 V tomto roce jsme ve výuce intenzivně využívali námi vypracované digitální učební materiály (především v předmětech MAT, ČJ, AJ, PRV, VLA, HV), které jsme vytvářeli v předchozích letech v rámci projektu EU - peníze školám. Všichni žáci školy absolvovali vzdělávací program Zdravé zuby, u žáků 1. a 2. ročníku byl doplněn preventivním vzdělávacím programem Veselé zoubky. Ve spolupráci se školní jídelnou pokračovaly projekty Školní mléko a Ovoce do škol. Žáci 3. a 4. roč. navštívili výukové programy na zámku Vsetín Není houba jako houba. V projektu Znáte naše svátky? seznamovali starší žáci ostatní spolužáky s významnými dny. MŠ si připravila ukázkový týden zdravé výživy. Vztahy mezi žáky byly předmětem projektu Osobnostní výchova. Dále se žáci školy během roku zapojili do výukového programu Dopravní výchova - podle ročníku zaměřené na chodce a cyklisty. Pokračovali jsme v celostátním projektu RECYKLOHRANÍ, plnili jsme úkoly a soutěže, sbírali jsme použité baterie, staré elektrospotřebiče a hliník. U žáků 2. a 3. ročníku dle učebních osnov proběhl základní a zdokonalovací plavecký výcvik. Opět byl uskutečněn Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ, který využili rodiče k nahlédnutí do výuky a také rodiče dětí ze školky k návštěvě MŠ. Děti ze školní družiny tradičně vyráběly dárečky pro nastávající školáky k zápisu do školy. U žáků 1. ročníku byla na počátek práce se Slabikářem zařazena Slabikářová slavnost, po dosažení základní čtenářské úrovně byli v obecní knihovně Pasováni na čtenáře a od vedení obce obdrželi průkazku do knihovny. Na závěr školního roku proběhlo slavnostní Rozloučení se čtvrťáky. Pro obě školy byla důležitá vzájemná spolupráce. Školáci pozvali předškoláky k nahlédnutí do výuky. Mnoha programů se účastnili rodiče - drakiáda, pochod Broučků, sobotní turistika a jiné. Také v letošním roce pokračovala úzká spolupráce s obecním úřadem. Žáci školy se svými vyučujícími podíleli na programu při vítání občánků nebo při vánočním vystoupení pro seniory. Velkému zájmu široké veřejnosti se těší každoroční vystoupení všech dětí na Dni matek. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Žáci školy mohli v tomto školním roce mimo kroužky organizované DDM ve Vsetíně navštěvovat v rámci činnosti ŠD kroužek Práce s počítačem, jehož se zúčastnilo 11 žáků. Výpočetní techniku využívali pravidelně všichni členové ŠD. 13 dětí využilo možnosti zapojení do zájmového útvaru Hra na flétnu. Dovednosti získané v této činnosti byly využity i při vystoupeních pro veřejnost. Tělesné dovednosti dětí rozvíjel kroužek Pohybové hry, ve kterém sportovalo 12 členů. Velký zájem byl o úspěšný kroužek Zajímavé výtvarné techniky s 12 žáky. Obměnili jsme nabídku zájmové činnosti na naší škole, zájem byl o nový kroužek Angličtina hrou pro 13 dětí. Škola se snažila vyhovět zájmu veřejnosti o širokou nabídku ZČ. Vzhledem k nižšímu počtu žáků by nebylo možné kroužky naplnit na minimální hranici, proto byla nabídka kroužků zpřístupněna dětem z MŠ - předškolákům, které tuto možnost využily. Dále škola poskytovala své prostory i pro zájmové aktivity pořádané občany obce Lhota u Vsetína - cvičení žen. Škola po celý rok provozovala víceúčelový sportovní areál, který slouží v době činnosti školy dětem a v odpoledních hodinách, víkendech a prázdninách široké veřejnosti. V zimním období je za přispění veřejnosti hřiště přeměněno na kluziště.

8 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok: Ve školním roce 2013/14 nebyla ve škole ze strany ČSI provedena žádná kontrola. 8 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za období Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle výše uvedeného zákona. Celkový počet písemných žádostí o informace - Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace - Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace - Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona - Případné písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu školy.

9 9 Základní údaje o hospodaření školy - výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 PŘÍJMY Obecní Státní Dotace provozní ,00 dotace mzdy ,00 dotace EU ,80 Ostatní Úroky 6 113,95 Stravné ,00 Školné ,00 Družina 9 200,00 FKSP strav ,00 Zúčt.fondů ,21 Tržby za pronájem ,00 Ostatní výnosy ,60 C e l k e m : ,70 C e l k e m : ,80 VÝDAJE Obecní Státní Spotřeba potravin ,94 Mzdové prostř ,00 Spotřeba energie ,57 OON ,00 Spotřeba materiálu ,99 Zák.soc.poj ,03 Opravy a údržba ,00 FKSP 1% ,73 Cestovné 1 146,00 Náhr.mzdy PN ,00 Čist.prostř ,10 ONIV ,88 Telefon ,27 Zák.Kooperativa 8 299,57 Poštovné 721,00 Plavání 8 640,00 Revize ,00 EU ,80 Zprac.mezd,strav ,00 BÚ, FKSP popl ,00 Internet.server ,20 Ostatní služby ,64 Dohody ,00 Odpisy ,00 DDHM ,00 Mzd.nákl ,00 C e l k e m : ,70 C e l k e m : ,80 Příjmy: ,70 Příjmy: ,80 Výdaje: ,70 Výdaje: ,80 Hospodářský výsledek 0,00 Hospodářský výsledek: 0,00 Fondy k Fond rezervní ,44 Fond odměn ,00 FKSP ,40 Fond investiční ,59

10 10 Závěr výroční zprávy K hlavním prioritám školy patří kvalitní příprava dětí na přechod na úplnou školu. Kvalitu vědomostí žáků škola zjišťovala průběžnými i výstupními testy a z hodnocení pedagogů okolních škol. Nově se škola zúčastnila testování žáků 3. ročníků pořádaného Společností pro kvalitu školy, o. s., v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání. Úspěšně se také dařilo naplňovat další prioritu - rozvoj samostatnosti v myšlení i práci. Pokračujeme se zařazením výuky Anglického jazyka od 2. ročníku, které se setkává s pozitivním ohlasem ze strany rodičů. Kvalitě výuky tohoto cizího jazyka napomáhá i zájmový kroužek. Během roku uspořádala škola Den otevřených dveří, kde měli rodiče možnost nahlédnout do práce základní a mateřské školy. Rodiče se účastnili mnoha školních akcí: drakiáda, pochod broučků, vánoční tvoření, víkendový turistický výlet, vystoupení pro rodiče ke Dni matek aj. Dalším úkolem dle zpracovaného plánu rozvoje školy bylo zlepšení informovanosti o životě školy a propagace práce školy. Zde byla veřejnost pravidelně informována prostřednictvím vývěsek v obci a článků ve Zpravodaji obce ze života a činnosti školy. K tomu cíli přispělo vystoupení pro rodiče ke Dni matek (ZŠ i MŠ) i vystoupení pro seniory (ZŠ). Informace o dění ve škole i potřebné dokumenty jsou zveřejněny na pravidelně aktualizovaných webových stránkách školy. V průběhu roku opět získala naše škola po splnění požadovaných kritérií od společnosti EDUin o.p.s značku Rodiče vítáni za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. Důležitá byla i spolupráce ZŠ a MŠ, která probíhala při návštěvě dětí z MŠ ve výuce ZŠ (1. třída) a také při zápisu prvňáků, společné činnosti na zahradě školy i společné vystoupení pro rodiče apod. Také v letošním roce se pokračovalo ve zlepšování podmínek pro práci školy: Třetím, závěrečným rokem pokračoval projekt Zlepšení podmínek pro vzdělávání, který je financovaný z EU. Tato poslední část byla zaměřena na zpracování hodnotících zpráv a zpřístupnění výukových materiálů do veřejně přístupné Databáze výstupů projektů OP VK V době prázdnin byla provedena úpravy technického zázemí školy. Školní zahrada byla doplněna o nový herní prvek - kůly pro přecházení a přeskok. Na zkvalitnění výuky TV a HV byly zaměřen nákup nových pomůcek cvičební koberec a aparatura k poslechu ukázek. Na základě hygienických požadavků byl vyměněn nábytek pro ukládání lůžkovin a hygienických potřeb. Pokračovala i drobná obměna nevyhovujícího nábytku ve škole. K realizaci zlepšení podmínek pro práci školy i pro samotnou činnost byly získány a využity dotace z MŠMT, EU, zřizovatele, ale i příspěvky od jednotlivých sponzorů. Ty byly použity na nákupy hraček a pro odměny dětem při soutěžích a akcích. Základní škole a mateřské škole Lhota u Vsetína se dařilo naplňovat stanovené cíle a priority, o čemž svědčí i zájem rodičů o MŠ a ZŠ. V novém školním roce vyučuje škola podle stávajícího školního vzdělávacího programu. Datum zpracování zprávy: 9. července 2014 Datum projednání na poradě pracovníků školy: Datum schválení školskou radou: Mgr. Miroslav Kurtin ředitel školy

11 11 Příloha: Další údaje o MŠ Součástí školy je i MŠ. Dále jsou uváděny jen údaje týkající se MŠ, které nejsou zahrnuty v hlavní části. Školní rok 2013/2014 celkový počet dětí v MŠ počet tříd celkový počet dětí na třídu celkový počet dětí na 1 pracovní úvazek učitele a b a b a b a b třídy normální ,23 14,23 Poznámka: a - údaj k b - údaj k Ve školním roce 2013/14 byly v MŠ čtyři děti s odkladem školní docházky, v následujícím roce budou tři děti s odkladem školní docházky. Údaje o pracovnících školy školní rok 2013/ 2014 počet provozních pracovníků (bez ŠJ) počet pedagogických pracovníků a b a b fyz.prac. přep.prac. fyz.prac. přep.prac. fyz.prac. přep.prac. fyz.prac přep.prac ,97 2 1,97 V počtech pedagogických pracovníků není zahrnut ředitel školy, který je započítán u základní školy, v provozních je započítán pouze jeden zaměstnanec, druhý je evidován pod ZŠ. Další údaje o mateřské škole Provozní doba MŠ byla ve školním roce 2013/2014 od 6,15 15,45. Mateřská škola v letošním sestavila podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program a připravovala dle něj děti na vstup do ZŠ. V novém školním roce budou případné změny zapracovány do aktuálního ŠVP. Škola má vypracovaný systém sledování změn dosažených během výchovně vzdělávacího procesu, který slouží k dalšímu plánování rozvoje dětí. Pozitivně se projevuje sepětí MŠ se ZŠ, kdy se děti MŠ účastní i akcí školy a poznávají tak nejen prostředí školy, ale i budoucí pedagogy.

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více