Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí a žáků Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Poskytování informací podle zákona 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím Závěr výroční zprávy Příloha: Další údaje o MŠ

2 2 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Adresa: Lhota u Vsetína č. 128, , Zřizovatel: Obec Lhota u Vsetína, Lhota u Vsetína 211, Právní forma: příspěvková organizace, Právní subjektivita: od IČO: Ředitel školy: Mgr. Miroslav Kurtin Kontakt: tel , Poslední aktualizace v rejstříku škol: Identifikátor zařízení: Školská rada: zřízena k Součásti školy: Základní škola pro 1. stupeň IZO: kapacita: 35 žáků Mateřská škola IZO: kapacita: 28 dětí Školní družina IZO: kapacita: 20 žáků Školní jídelna IZO: kapacita: 75 jídel Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje: Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet žáků na ped.úvazek ZŠ pro 1. stupeň ,5 2,5909 * 9,65 * Školní družina , ,85 Mateřská škola , ,23 Školní jídelna x 50 x 1,3 x * včetně úvazku ŘŠ U školní jídelny je část činností zajišťována externím pracovníkem DPP. Vzdělávací program školy vzdělávací program školní rok 2013/2014 v ročnících počet žáků ŠVP Dobrý start 4 25 Žáci školy se učí dle výše uvedeného vzdělávacího programu. Na něj je zajištěna návaznost při přechodu do 5. ročníku na ZŠ Vsetín - Rokytnice, kam zpravidla žáci odchází. S touto školou úzce spolupracujeme, konzultujeme obsah učiva, používané učebnice a výstupy. Také zjišťujeme úspěšnost našich absolventů při přechodu na úplnou školu. Škola uplatňuje ve výchově i vzdělávání vysoce individuální přístup, vyučující pomáhají žákům dočasně opožděným ve výuce a také žákům, kteří zvládají učivo s obtížemi. Od počátku výuky jsou žáci vedeni k samostatnosti, tato dovednost se pozitivně projevuje i při přechodu na úplnou ZŠ.

3 3 Charakteristickým rysem školy je plynulý přechod z předškolního vzdělávání na základní vzdělávání. Mnoho akcí je pořádáno společně, děti z MŠ znají vyučující ve škole a navštěvují školáky při práci. Škola připravuje žáky i k dovednosti práce s počítačem. Děti již od první třídy získávají základy počítačové gramotnosti, výpočetní technika je využívaná pro opakování a docvičení probíraného učiva, ale i k odreagování ve volném čase. Důležitým aspektem při výuce českého jazyka je ve všech ročnících čtení s porozuměním. Tato dovednost je rozvíjena především v samostatné práci dětí a prolíná se všemi vyučovacími předměty. Výuka Anglického jazyka je již od druhého ročníku a to nenásilnou formou, především konverzací a hrou. K výuce finanční gramotnosti využíváme také finančních poradců, kteří žáky seznamují se základy hospodaření s penězi i s různými finančními produkty. Ve vzdělávacím programu školy je zahrnuta ucelená a návazná výuka dopravní výchovy, která navazuje na předškolní vzdělávání. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontroluje jejich dodržování. Pro zvýšení bezpečnosti dětí o přestávkách a jejich odreagování jsou zřízeny přestávkové hrací kouty. Za příznivého počasí pobývají děti o velkých přestávkách na školní zahradě. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 5 5,0253 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: ped. prac. - poř.č. pracovní zařazení, funkce úvazek kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1 ředitel školy + uč. 1.st. 1,0 VŠ uč.1. st., + special. stud. škol. manag učitelka 1. st. 1,0 VŠ uč. 1.st učitelka 1. st. 0,5909 úplné střed. DPS 18 3 vychovatelka 0,4667 úplné střed. DPS 18 4 učitelka MŠ 1,0 ÚSV uč. pro MŠ 1 5 učitelka MŠ 0,9677 ÚSV uč. pro MŠ 1 roků ped. praxe Z hlediska organizace provozu pracuje pedagog. pracovník č. 3 jako vychovatelka ŠD a učitelka 1. st.. Na DPP vyučuje pracovník č vyučovací hodinu na ZŠ, a pracovník č. 1 hodinu ve ŠD. V závěru školního roku odešla na mateřskou dovolenou zastupující učitelka MŠ. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v % Požadovaný stupeň vzdělání: 72 Aprobovanost výuky: 72

4 4 V novém školním roce zahájí studium na VŠ vychovatelka ŠD pro získání odbornosti. Problémem na tomto typu školy je zajistit na požadovaný stupeň vzdělání a aprobovanost vyučující pracující na částečný úvazek, který je navíc rozdělen do celého týdne. Proto je částečný úvazek ZŠ obsazen pracovnicí, která již má víceletou zkušenost s výukou. Danou situaci může ještě zkomplikovat očekávané přijetí zákona o pedagogických pracovnících. Nepedagogičtí pracovníci: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 3 2,8 Externí pracovníci 1 0,2 Další údaje o nepedagogických pracovnících: Ost. pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo 1 školnice - uklízečka 1,0 SO 2 vedoucí ŠJ 0,5 ÚSO 3 kuchařka 0,8 SO 2 účetní 0,5 ÚSO Pracovník č. 2 pracuje ve dvou prac. poměrech. Externí pracovník vypomáhá ve školní jídelně. V průběhu roku docházelo ke změnám v úvazcích u pedagogických i nepedagogických pracovníků. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy: Vzdělávání pedagogických pracovníků: Akce DVPP jiné semináře: Datum Akce Osob Proměny předškolního vzdělávání Vzděl managementu škol a škol. zařízení právní předpisy Vzděl managementu škol a škol. zařízení právní předpisy Řečová výchova u dětí náměty a inspirace Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole NIQES - iset modul školního testování NIQES - iset modul školního testování 1 Na vzdělávací akce v rámci DVPP byly v letošním šk. roce využity finanční prostředky ve výši 3470,- Kč. Vedoucí školní jídelny a účetní se zúčastnila 3 vzdělávacích akcí zaměřených především na problematiku účetnictví, stravování. V následujících letech budeme pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovníků v zavádění nových forem práce ve vyučování, dle možností logopedická prevence a vzdělávání managementu a modulech NIQES.

5 5 Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014: Zapsaní do 1. tříd 2013 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2013 Zapsaní do 1. tříd 2014 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy * * jeden žák přestupuje Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok: Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně škola celkem Žáci školy byli vedeni v souladu se ŠVP k pohledu na vlastní práci (využití podkladů z portfolia) a přiměřeně věku probíhala čtvrtletně autoevaluace výsledků vzdělávání, kde získávali srovnání s názorem vyučujícího. Ve vzdělávacím procesu byla využita i výpočetní technika, především vzdělávací programy, internet a také interaktivní tabule. Všichni žáci 3. ročníku se účastnili testování žáků 3. ročníků základních škol pořádaného Společností pro kvalitu školy, o. s. v rámci projektu Rozvoje a podpora kvality ve vzdělávání. Vycházející žáci: V uplynulém školním roce ukončilo docházku do naší školy 7 dětí, které pokračují v plnění povinné školní docházky v okolních úplných školách. Od počátku roku 2014 k nám přestoupil 1 žák do 2. ročníku, tentýž žák přechází od září do jiné školy. Hodnocení výsledků výchovného působení Vedle poznávacích cílů sleduje škola i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. V průběhu roku byli hodnoceni žáci, kteří byli pro ostatní příkladem v chování nebo se podíleli na utváření dobrého jména školy a propagace práce školy na veřejnosti. V uplynulém roce nebylo využito žádné výchovné opatření, z pohledu prevence sociálně patologických jevů velmi pozitivně působil malý počet žáků a individuální přístup k nim. Nemáme žádného žáka, který by měl v této oblasti výchovné problémy, nebylo uděleno žádné napomenutí ani důtka. Škola má podrobně rozpracován Minimální preventivní program, který se zabývá prevencí sociálně patologických jevů. Téma prevence je realizováno především v hodinách prvouky, českého jazyka a výchov a je zaměřeno na zdravý životní styl, vztahy, výcvik sociálně psychologických dovedností. Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014: Žák, který k nám přestoupil v průběhu roku, měl za prvním pololetí 44 neomluvených hodin z předchozí školy, v naší škole již neomluvenou absenci neměl. Ostatní žáci školy neměli v obou pololetích minulého školního roku žádnou neomluvenou hodinu Údaje o integrovaných žácích: Průběhu roku byl na základě doporučení KPPP vypracován individuální vzdělávací plán pro žáka 4. ročníku, dle něhož probíhalo v dalším období vzdělávání.

6 6 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků v minulém školním roce: Počty účastníků: Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo ZŠ/MŠ Pěvecká soutěž ZŠ - Zlatý slavík, MŠ Super brouk 23/17 - Recitační soutěž ZŠ 22/- - Výtvarná soutěž 24/- - Cvrček a Klokánek - matematická soutěž 22/- - Pohádkové odpoledne 19/- - Sportovní soutěž 24/- - Všeználek vědomostní soutěž 20/- - Pexeso - turnaj 20/- - Soutěž v AJ English Speaker - 2 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy: Druh akce Počty účastníků: ZŠ MŠ Pečení štrůdlů - 21 Drakiáda s rodiči Exkurze hvězdárna Vsetín - Pohyby Země 9 - Logopedická prevence - 27 Cvičný požární poplach Beseda s rodilým mluvčím v AJ 11 - Beseda s policistou ČR Policista je náš kamarád Pochod Broučků s rodiči Zdobení perníčků - 18 Mikulášská nadílka Loutkové divadlo v MŠ - 23 Vánoční besídka Divadelní představení Pohádky z našeho statku Exkurze hvězdárna Vsetín Počasí a podnebí 11 - Maňáskové divadlo: O krtečkovi a nezbedné opičce - 21 Karneval Návštěva kravína - 19 Dopravní výchova teoretická část 23 - Besídka - Den matek Návštěva knihovny v obci Školní výlet Archeoskanzen Modrá, Živá voda, Velehrad Dopravní výchova - jízda zručnosti ve škole 13 - Dopravní výchova praktická část - dopravní hřiště Vsetín 11 - Dětský den Sobotní turistická vycházka s rodiči 15 - Rozloučení s předškoláky - 26 Slavnostní ukončení školního roku, 25 - V průběhu roku probíhalo několik fotografování: nových žáků 1. ročníku na počátku jejich školní docházky, předvánoční a závěrečné fotografování na společnou třídní fotografii.

7 7 V tomto roce jsme ve výuce intenzivně využívali námi vypracované digitální učební materiály (především v předmětech MAT, ČJ, AJ, PRV, VLA, HV), které jsme vytvářeli v předchozích letech v rámci projektu EU - peníze školám. Všichni žáci školy absolvovali vzdělávací program Zdravé zuby, u žáků 1. a 2. ročníku byl doplněn preventivním vzdělávacím programem Veselé zoubky. Ve spolupráci se školní jídelnou pokračovaly projekty Školní mléko a Ovoce do škol. Žáci 3. a 4. roč. navštívili výukové programy na zámku Vsetín Není houba jako houba. V projektu Znáte naše svátky? seznamovali starší žáci ostatní spolužáky s významnými dny. MŠ si připravila ukázkový týden zdravé výživy. Vztahy mezi žáky byly předmětem projektu Osobnostní výchova. Dále se žáci školy během roku zapojili do výukového programu Dopravní výchova - podle ročníku zaměřené na chodce a cyklisty. Pokračovali jsme v celostátním projektu RECYKLOHRANÍ, plnili jsme úkoly a soutěže, sbírali jsme použité baterie, staré elektrospotřebiče a hliník. U žáků 2. a 3. ročníku dle učebních osnov proběhl základní a zdokonalovací plavecký výcvik. Opět byl uskutečněn Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ, který využili rodiče k nahlédnutí do výuky a také rodiče dětí ze školky k návštěvě MŠ. Děti ze školní družiny tradičně vyráběly dárečky pro nastávající školáky k zápisu do školy. U žáků 1. ročníku byla na počátek práce se Slabikářem zařazena Slabikářová slavnost, po dosažení základní čtenářské úrovně byli v obecní knihovně Pasováni na čtenáře a od vedení obce obdrželi průkazku do knihovny. Na závěr školního roku proběhlo slavnostní Rozloučení se čtvrťáky. Pro obě školy byla důležitá vzájemná spolupráce. Školáci pozvali předškoláky k nahlédnutí do výuky. Mnoha programů se účastnili rodiče - drakiáda, pochod Broučků, sobotní turistika a jiné. Také v letošním roce pokračovala úzká spolupráce s obecním úřadem. Žáci školy se svými vyučujícími podíleli na programu při vítání občánků nebo při vánočním vystoupení pro seniory. Velkému zájmu široké veřejnosti se těší každoroční vystoupení všech dětí na Dni matek. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Žáci školy mohli v tomto školním roce mimo kroužky organizované DDM ve Vsetíně navštěvovat v rámci činnosti ŠD kroužek Práce s počítačem, jehož se zúčastnilo 11 žáků. Výpočetní techniku využívali pravidelně všichni členové ŠD. 13 dětí využilo možnosti zapojení do zájmového útvaru Hra na flétnu. Dovednosti získané v této činnosti byly využity i při vystoupeních pro veřejnost. Tělesné dovednosti dětí rozvíjel kroužek Pohybové hry, ve kterém sportovalo 12 členů. Velký zájem byl o úspěšný kroužek Zajímavé výtvarné techniky s 12 žáky. Obměnili jsme nabídku zájmové činnosti na naší škole, zájem byl o nový kroužek Angličtina hrou pro 13 dětí. Škola se snažila vyhovět zájmu veřejnosti o širokou nabídku ZČ. Vzhledem k nižšímu počtu žáků by nebylo možné kroužky naplnit na minimální hranici, proto byla nabídka kroužků zpřístupněna dětem z MŠ - předškolákům, které tuto možnost využily. Dále škola poskytovala své prostory i pro zájmové aktivity pořádané občany obce Lhota u Vsetína - cvičení žen. Škola po celý rok provozovala víceúčelový sportovní areál, který slouží v době činnosti školy dětem a v odpoledních hodinách, víkendech a prázdninách široké veřejnosti. V zimním období je za přispění veřejnosti hřiště přeměněno na kluziště.

8 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok: Ve školním roce 2013/14 nebyla ve škole ze strany ČSI provedena žádná kontrola. 8 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za období Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle výše uvedeného zákona. Celkový počet písemných žádostí o informace - Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace - Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace - Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona - Případné písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu školy.

9 9 Základní údaje o hospodaření školy - výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 PŘÍJMY Obecní Státní Dotace provozní ,00 dotace mzdy ,00 dotace EU ,80 Ostatní Úroky 6 113,95 Stravné ,00 Školné ,00 Družina 9 200,00 FKSP strav ,00 Zúčt.fondů ,21 Tržby za pronájem ,00 Ostatní výnosy ,60 C e l k e m : ,70 C e l k e m : ,80 VÝDAJE Obecní Státní Spotřeba potravin ,94 Mzdové prostř ,00 Spotřeba energie ,57 OON ,00 Spotřeba materiálu ,99 Zák.soc.poj ,03 Opravy a údržba ,00 FKSP 1% ,73 Cestovné 1 146,00 Náhr.mzdy PN ,00 Čist.prostř ,10 ONIV ,88 Telefon ,27 Zák.Kooperativa 8 299,57 Poštovné 721,00 Plavání 8 640,00 Revize ,00 EU ,80 Zprac.mezd,strav ,00 BÚ, FKSP popl ,00 Internet.server ,20 Ostatní služby ,64 Dohody ,00 Odpisy ,00 DDHM ,00 Mzd.nákl ,00 C e l k e m : ,70 C e l k e m : ,80 Příjmy: ,70 Příjmy: ,80 Výdaje: ,70 Výdaje: ,80 Hospodářský výsledek 0,00 Hospodářský výsledek: 0,00 Fondy k Fond rezervní ,44 Fond odměn ,00 FKSP ,40 Fond investiční ,59

10 10 Závěr výroční zprávy K hlavním prioritám školy patří kvalitní příprava dětí na přechod na úplnou školu. Kvalitu vědomostí žáků škola zjišťovala průběžnými i výstupními testy a z hodnocení pedagogů okolních škol. Nově se škola zúčastnila testování žáků 3. ročníků pořádaného Společností pro kvalitu školy, o. s., v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání. Úspěšně se také dařilo naplňovat další prioritu - rozvoj samostatnosti v myšlení i práci. Pokračujeme se zařazením výuky Anglického jazyka od 2. ročníku, které se setkává s pozitivním ohlasem ze strany rodičů. Kvalitě výuky tohoto cizího jazyka napomáhá i zájmový kroužek. Během roku uspořádala škola Den otevřených dveří, kde měli rodiče možnost nahlédnout do práce základní a mateřské školy. Rodiče se účastnili mnoha školních akcí: drakiáda, pochod broučků, vánoční tvoření, víkendový turistický výlet, vystoupení pro rodiče ke Dni matek aj. Dalším úkolem dle zpracovaného plánu rozvoje školy bylo zlepšení informovanosti o životě školy a propagace práce školy. Zde byla veřejnost pravidelně informována prostřednictvím vývěsek v obci a článků ve Zpravodaji obce ze života a činnosti školy. K tomu cíli přispělo vystoupení pro rodiče ke Dni matek (ZŠ i MŠ) i vystoupení pro seniory (ZŠ). Informace o dění ve škole i potřebné dokumenty jsou zveřejněny na pravidelně aktualizovaných webových stránkách školy. V průběhu roku opět získala naše škola po splnění požadovaných kritérií od společnosti EDUin o.p.s značku Rodiče vítáni za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. Důležitá byla i spolupráce ZŠ a MŠ, která probíhala při návštěvě dětí z MŠ ve výuce ZŠ (1. třída) a také při zápisu prvňáků, společné činnosti na zahradě školy i společné vystoupení pro rodiče apod. Také v letošním roce se pokračovalo ve zlepšování podmínek pro práci školy: Třetím, závěrečným rokem pokračoval projekt Zlepšení podmínek pro vzdělávání, který je financovaný z EU. Tato poslední část byla zaměřena na zpracování hodnotících zpráv a zpřístupnění výukových materiálů do veřejně přístupné Databáze výstupů projektů OP VK V době prázdnin byla provedena úpravy technického zázemí školy. Školní zahrada byla doplněna o nový herní prvek - kůly pro přecházení a přeskok. Na zkvalitnění výuky TV a HV byly zaměřen nákup nových pomůcek cvičební koberec a aparatura k poslechu ukázek. Na základě hygienických požadavků byl vyměněn nábytek pro ukládání lůžkovin a hygienických potřeb. Pokračovala i drobná obměna nevyhovujícího nábytku ve škole. K realizaci zlepšení podmínek pro práci školy i pro samotnou činnost byly získány a využity dotace z MŠMT, EU, zřizovatele, ale i příspěvky od jednotlivých sponzorů. Ty byly použity na nákupy hraček a pro odměny dětem při soutěžích a akcích. Základní škole a mateřské škole Lhota u Vsetína se dařilo naplňovat stanovené cíle a priority, o čemž svědčí i zájem rodičů o MŠ a ZŠ. V novém školním roce vyučuje škola podle stávajícího školního vzdělávacího programu. Datum zpracování zprávy: 9. července 2014 Datum projednání na poradě pracovníků školy: Datum schválení školskou radou: Mgr. Miroslav Kurtin ředitel školy

11 11 Příloha: Další údaje o MŠ Součástí školy je i MŠ. Dále jsou uváděny jen údaje týkající se MŠ, které nejsou zahrnuty v hlavní části. Školní rok 2013/2014 celkový počet dětí v MŠ počet tříd celkový počet dětí na třídu celkový počet dětí na 1 pracovní úvazek učitele a b a b a b a b třídy normální ,23 14,23 Poznámka: a - údaj k b - údaj k Ve školním roce 2013/14 byly v MŠ čtyři děti s odkladem školní docházky, v následujícím roce budou tři děti s odkladem školní docházky. Údaje o pracovnících školy školní rok 2013/ 2014 počet provozních pracovníků (bez ŠJ) počet pedagogických pracovníků a b a b fyz.prac. přep.prac. fyz.prac. přep.prac. fyz.prac. přep.prac. fyz.prac přep.prac ,97 2 1,97 V počtech pedagogických pracovníků není zahrnut ředitel školy, který je započítán u základní školy, v provozních je započítán pouze jeden zaměstnanec, druhý je evidován pod ZŠ. Další údaje o mateřské škole Provozní doba MŠ byla ve školním roce 2013/2014 od 6,15 15,45. Mateřská škola v letošním sestavila podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program a připravovala dle něj děti na vstup do ZŠ. V novém školním roce budou případné změny zapracovány do aktuálního ŠVP. Škola má vypracovaný systém sledování změn dosažených během výchovně vzdělávacího procesu, který slouží k dalšímu plánování rozvoje dětí. Pozitivně se projevuje sepětí MŠ se ZŠ, kdy se děti MŠ účastní i akcí školy a poznávají tak nejen prostředí školy, ale i budoucí pedagogy.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 září 2013 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 č.j.: ZM/089/2014 Zpracovala: Předkládá: Mgr. Hana Gorgolová Mgr. Hana Gorgolová Zpracována k 31. 8. 2014 Obsah I.... 2 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována ředitelkou školy a schválena

Více