PŘÍČNÝ ŘEZ JEDNOKOLEJNOU ŽELEZNIČNÍ TRATÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍČNÝ ŘEZ JEDNOKOLEJNOU ŽELEZNIČNÍ TRATÍ"

Transkript

1 PŘÍČNÝ ŘEZ JEDNOKOLEJNOU ŽELEZNIČNÍ TRATÍ POMŮCKA PRO CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU STAVBY KOLEJOVÉ DOPRAVY (SKG) Příčný řez železniční tratí zachycuje základní prostorové uspořádání železničního svršku a spodku. Železniční svršek v trati je tvořen především kolejnicemi, pražci a kolejovým ložem. Železniční spodek je tvořen tělesem železničního spodku (zemním tělesem, konstrukčními vrstvami, odvodněním), stavbami železničního spodku (mosty, propustky, opěrnými, zárubními a obkladními zdmi atd.), zařízeními železničního spodku a veřejně přístupnými dopravními plochami. Příčný řez je veden kolmo k ose koleje. V charakteristickém příčném řezu je vždy uvedeno staničení, niveleta temene (nepřevýšeného) kolejnicového pásu, niveleta pláně tělesa železničního spodku, převýšení koleje, šířka pláně tělesa železničního spodku, dále skladba konstrukce pražcového podloží a popis rozměrů a materiálů, které jsou v řezu zachyceny. Veškeré rozměry, které jsou dále uvedeny, se týkají jednokolejných drah normálního rozchodu (1435 mm). Příčný řez dvou- a vícekolejné tratí nebo stanicí se konstruuje obdobně, přičemž musí být dodržena potřebná vzdálenost os kolejí (v trati alespoň 4,00 m, ve stanici alespoň 4,75 m). Obr. 1 Základní pojmy 1. Průjezdný průřez a volný schůdný a manipulační prostor Aby byla zajištěna dostatečná vůle mezi železničním vozidlem a předměty nebo stavbami umístěnými podél koleje, je stanoven průjezdný průřez. V České republice se na celostátních drahách používá průjezdný průřez UIC-GC (obr. 2), na regionálních drahách ve vlastnictví státu UIC-GČD. V obloucích o poloměru menším než 250 m je nutno průjezdný průřez oboustranně rozšířit podle tab. 1. Jestliže má kolej převýšení, je průjezdný průřez nakloněn. Mezi stavbami, pevnými zařízeními nebo jinými překážkami a kolejí musí být zachován volný schůdný a manipulační prostor pro bezpečný pohyb osob a manipulaci s materiálem. Volný schůdný a manipulační prostor musí být dodržen zdola od stezky (povrchu kolejového lože, nástupiště, rampy apod.) do výšky 3,05 m nad temenem přilehlé kolejnice. Šířka je standardně 3,0 m od osy koleje. Na širé trati (a ve vymezených případech i ve stanicích) je přípustná šířka 2,50 m od osy koleje. Do volného schůdného a Obr. 2 Průjezdný průřez UIC-GC v trati manipulačního prostoru mohou zasahovat stavby a zařízení, u nichž je to z důvodu jejich funkce nezbytné (například návěstidla, podpěry trakčního vedení, přestavníky výhybek); vždy je ale třeba se přednostně snažit umísťovat i tato zařízení mimo volný schůdný a manipulační prostor. 1

2 U koleje s převýšením se volný schůdný a manipulační prostor rozšiřuje na tu stranu, k níž je kolej přikloněna, o hodnotu 2,04. p (v mm, kde p je převýšení v mm). Dále se oboustranně rozšiřuje v obloucích poloměru menšího než 250 m podle tab. 1. Hranice volného schůdného a manipulačního prostoru zůstávají i u koleje s převýšením vždy svislé. Tab. 1 Rozšíření průjezdného průřezu a volného schůdného a manipulačního prostoru Rozšíření na vnitřní straně Rozšíření na vnější straně Poloměr oblouku [m] oblouku [mm] oblouku [mm] 150 R < R R Mezilehlé hodnoty se určí lineární interpolací se zaokrouhlením na celých 5 mm nahoru. 2. Rozměry částí železničního svršku Kolejnice je ocelový nosník tvaru I, tvořený hlavou, stojinou a patou. Vyrábějí se kolejnice různých rozměrů, umožňující různé zatížení a rychlosti. V kolejích železničních drah České republiky se nově vkládají kolejnice UIC 60 (hmotnost 60 kg/m, výška 172 mm, šířka hlavy 74 mm, šířka paty 150 mm) a S 49 (hmotnost 49 kg/m, výška 149 mm, šířka hlavy 70 mm, šířka paty 125 mm). Kolejnice jsou od sebe vzdáleny tak, aby byl mezi hlavami kolejnic dodržen rozchod koleje 1435 mm, případně zvětšený o rozšíření rozchodu. Kolejnice se pokud možno svařují do tzv. bezstykové koleje. Pražce podepírají kolejnice, zajišťují jejich vzájemnou polohu a roznášejí zatížení do kolejového lože. Při rekonstrukci nebo novostavbě koleje se používají pražce betonové předpjaté, pouze ve zdůvodněných případech i dřevěné nebo ocelové. Betonový pražec má délku 2,4 až 2,6 m a proměnnou výšku v rozsahu cca 140 až 240 mm. Kolejnice jsou k pražcům připevněny pomocí svěrek, spon, šroubů a vrtulí přímo (upevnění bezpodkladnicové, např. na pražcích B91S nebo B70) nebo přes podkladnici (upevnění podkladnicové, např. na pražcích SB8P nebo na dřevěných pražcích). Kolejové lože přenáší svislé zatížení z koleje na pláň tělesa železničního spodku a zajišťuje příčnou stabilitu koleje. Tvoří jej štěrk frakce 31,5/63. Pražce jsou v něm zapuštěny. Vzdálenost hrany koruny kolejového lože od osy koleje je 1,70 m, v obloucích s poloměrem menším než 600 m při bezstykové koleji pak na vnější straně oblouku se zvětší na 1,75 m. Tloušťka kolejového lože pod betonovým pražcem v místě nepřevýšené kolejnice je předepsána hodnotou 350 mm, pod dřevěným pražcem 300 mm; u méně významných staničních kolejí jsou tyto hodnoty sníženy o 50 mm a u vleček o 100 mm. Boky kolejového lože se zřizují ve sklonu 1:1,25. Ve stanicích, na mostech, v úzkých skalních zářezech a podobných případech se zřizuje tzv. zapuštěné kolejové lože, u kterého je hrana koruny kolejového lože vzdálena od osy koleje 3,00 (popř. alespoň 2,50) m. Z uvedených rozměrů vyplývá, že niveleta temene (nepřevýšeného) kolejnicového pásu je v trati s betonovými pražci zhruba 750 mm nad plání tělesa železničního spodku. 3. Pláň tělesa železničního spodku Pláň tělesa železničního spodku je rozhraním mezi železničním svrškem a železničním spodkem. Její šířka musí být dostatečná k tomu, aby se na ni vešlo nejen kolejové lože, ale z každé strany i stezka pro pohyb drážních zaměstnanců šířky alespoň 400 mm. Pláň se zřizuje vodorovná nebo skloněná. Vodorovná pláň tělesa železničního spodku se jednodušeji zřizuje. U novostaveb a rekonstrukcí drah je její šířka u jednokolejné trati 6,0 m (obr. 3a), v obloucích s převýšením se rozšiřuje na vnější stranu při převýšení mm zpravidla o 0,1 m, při převýšení mm zpravidla o 0,2 m (obr. 2b), přitom vždy musí být dodržena výše uvedená šířka stezky. Skloněná pláň tělesa železničního spodku je obtížnější na zřízení, ale usnadňuje odtok vody z pláně a tím přispívá k prodloužení životnosti trati. U novostaveb a rozsáhlých rekonstrukcí drah je její šířka u jednokolejné trati 6,2 m, v obloucích se nerozšiřuje. Sklon pláně je 5 %, pouze na skalním podkladu i méně. Sklon může být oboustranný s rozvodím v ose koleje (obr. 2d) nebo častěji jednostranný (v obloucích s převýšením je sklon pláně souhlasný s převýšením, obr. 2e). 2

3 Obr Pláň tělesa železničního spodku (a, b, c, h pravá kolej) vodorovná, (d, e, f, g, h levá kolej) skloněná Těleso železničního spodku Těleso železničního spodku zajišťuje únosný a stabilní podklad pro železniční svršek. Je tvořeno zemním tělesem, konstrukčními vrstvami a odvodněním. Tvar zemního tělesa závisí na vzájemné poloze trati a povrchu terénu. Je-li kolej umístněna nad terénem, je zemní těleso tvořeno náspem (obr. 4, 5). Jestliže je kolej umístěna pod povrchem terénu, je zemní těleso tvořeno zářezem (obr. 6). Při umístění koleje na svahu může být zemní těleso dále tvořeno odřezem nebo kombinací odřezu s náspem (obr. 7). Koruna zemního tělesa pod konstrukční vrstvou (zemní pláň) má vždy sklon 5 %. Obr. 4 Zemní těleso v náspu (a) ze zemin nesoudržných na nesoudržném podloží, (b) s jádrem ze zemin soudržných na nesoudržném podloží, (c) ze zemin nesoudržných na soudržném podloží, (d) ze zemin soudržných na soudržném podloží Obr. 5 Zemní těleso na svahu o sklonu strmějším než 1:6 3

4 Obr. 6 Zářez v zeminách Obr. 7 Odřez (a) bez náspu, (b) s náspem (přisypávkou) Sklony svahů musí být navrženy tak, aby byla zajištěna stabilita tělesa dráhy i přilehlého území. Svahy vyšší než 6 m se navrhují na podkladě statického posouzení, nižší svahy bývají navrženy v jednotném sklonu o velikosti: v nesoudržných zeminách 1:1,25 1:1,75. Nesoudržné zeminy jsou štěrky, písky a podobné hrubozrnné materiály; v soudržných materiálech 1:1,75 1,2:5. Soudržné zeminy jsou hlíny a jíly; ve skalních zářezech podle stability skalního masivu, uložení vrstev a náchylnosti k zvětrání 1:1,25 5:1, přičemž musí být zajištěna ochrana dráhy proti padání úlomků skály, zpravidla technickými prostředky (kotvy, sítě). Svahy se opatřují vegetační (popř. kombinovanou) ochranou, podle potřeby ohumusováním a osetím, hydroosevem, pokrytím zatravňovacími rohožemi a podobně. Násypové těleso se buduje na upraveném terénu, z něhož je odstraněna organická vrstva, zbytky dřevin, rozbředlá, zmrzlá a jinak znehodnocená nebo nevhodná zemina. Pokud je povrch terénu tvořen zeminami málo únosnými nebo nepropustnými (zejména soudržné zeminy), založí se násep plošně na konsolidační vrstvě (obr. 4c, d), zpravidla z drceného kameniva frakce 0/125 o mocnosti 0,3 2,0 m, oddělené od zeminy separační geotextilií a vyztužené geomříží. Pokud je násypové těleso uloženo na svahu o sklonu strmějším než 1:6, upravuje se povrch terénu pomocí svahových stupňů šířky alespoň 1,00 m a výšky nejvýše 0,75 m (obr. 5). Svažuje-li se terén k patě náspu, musí být odvodnění paty náspu zajištěno příkopem hloubky alespoň 0,5 m (nebo zpevněným), odděleným od náspu lavičkou šířky 1,0 m. Násypové těleso bývá budováno přednostně ze zemin propustných, snadno zhutnitelných, nenamrzavých. Pokud je třeba uložit do náspů i zeminy namrzavé (hlíny, jíly), může z nich být utvořeno jen jádro náspu, v patě náspu pak musí být konsolidační vrstva z drceného kameniva a svahy musí být proti promrzání chráněny ochrannou vrstvou tloušťky 0,60 m z nenamrzavého materiálu. Zemní těleso v zářezu vznikne odtěžením zeminy nebo horniny do předepsaného profilu. Nejvyšší nároky na únosnost, propustnost a namrzavost jsou kladeny na pláň tělesa železničního spodku. Těmto požadavkům zpravidla nevyhoví přímo zemina zemního tělesa a je třeba zřídit jednu nebo více konstrukčních vrstev. Obvyklé konstrukční vrstvy jsou: podkladní vrstva. Je tvořena zpravidla štěrkodrtí frakce 0/32, musí být nenamrzavá, propustná nebo polopropustná, její minimální tloušťka je 150 mm; plošné geosyntetikum. Geosyntetický materiál má funkci výztužnou (výztužné geotextilie, geomřížky), separační (separační geotextilie) nebo jinou (fólie, filtrační geotextilie, geokompozit 4

5 apod.). Pokládá se pod podkladní vrstvu na zemní pláň, nepokládá se při použití zlepšené nebo stabilizované zeminy; vrstva zlepšené nebo stabilizované zeminy. Obvyklá je stabilizace zeminy nebo jiného materiálu vápnem nebo cementem, cílem je usnadnit zpracovatelnost zeminy a zlepšit její vlastnosti (únosnost, propustnost). Tloušťka vrstvy je v rozmezí mm. Zřizuje se pod podkladní vrstvou na šířku alespoň 2,00 m od osy koleje; asfaltový beton nebo minerální směs. Používají se na skalním podkladě pro jeho ochranu před zvětráváním. Konstrukční vrstvy se dimenzují podle požadavků na únosnost pláně tělesa železničního spodku a na ochranu proti promrzání; návrh závisí jak na významu trati a traťové rychlosti, tak i na vlastnostech zemin a na místních klimatických podmínkách. Zásadní podmínkou pro funkčnost, životnosti a stabilitu koleje je zajištění trvale fungujícího odvodnění. Sklony konstrukčních vrstev a povrchů terénu se upraví tak, aby voda odtekla do podélných odvodňovacích zařízení, jimiž jsou otevřené drážní příkopy zpevněné i nezpevněné, rigoly, trativody a příkopové žlaby. Obr. 8 Základní rozměry odvodňovacích zařízení: příkop (a, b), rigol (c, d), trativod (e), příkopový žlab (f) Drážní příkopy (obr. 8a, b) slouží k odvedení vody z konstrukčních vrstev i ze svahu. Výhodou je snadná udržovatelnost, v nízkém zářezu i příznivé náklady na zřízení, nevýhodou vyšší zábor území. Jejich dno může být zpevněné betonovými tvárnicemi, v propustných zeminách u příkopů se sklonem 4 25 mohou být příkopy i nezpevněné. Hloubka příkopu musí být alespoň 0,5 m při vodorovné pláni tělesa železničního spodku a alespoň 0,35 m při skloněné pláni tělesa železničního spodku. Zároveň musí být dno 0,15 m pod okrajem zemní pláně u nezpevněných příkopů, resp. okraj zemní pláně musí být nad hranou tvárnice u zpevněných příkopů. Pro zpevnění dna se běžně používají tvárnice o šířce 1,00 m a hloubce 0,20 m, ukládané do betonového lože. Rigol (obr. 8c, d) je příkop o hloubce do 0,3 m, zpravidla zpevněný. Používá se pro odvod vody ze svahu v případě, kdy konstrukční vrstvy jsou odvodněny samostatným odvodněním (např. trativodem nebo vyspádováním na opačnou stranu koleje). Jiným použitím rigolu je odvodnění skalního zářezu. Zpevnění dna se provádí ve skalních zářezech monoliticky, v zemině betonovými tvárnicemi uloženými do betonového lože. Trativod (obr. 8e) je tvořen podélným žebrem obdélníkového tvaru vyplněným drceným nebo těženým kamenivem (např. frakce 8/32), v němž je uložena trativodní trubka. Podmínkou pro zřízení trativodu je jeho minimální sklon 5 (výjimečně 3 ). Výhodou může být nejen menší zábor, ale i větší hloubka proti příkopům a tedy účinnější snížení hladiny podzemní vody. Trativodní trubky se používají běžně plastové o průměru alespoň 0,09 m, šířka trativodní rýhy musí být alespoň 0, 40 m, hloubka dna trativodní trubky pod povrchem stezky musí být alespoň 0,80 m při prokázané odolnosti trubky proti mrazu a zároveň musí být dno trativodní trubky alespoň 0,30 m (výjimečně 0,15 m) pod okrajem zemní pláně. 5

6 Příkopový žlab (obr. 8f) je tvořen betonovou prefabrikovanou nebo monolitickou konstrukcí. Povrch žlabu může být překryt a stát se součástí stezky. Výhodou je snížení záboru a zásahu do svahu, nevýhodou vysoká cena, proto se příkopové žlaby používají převážně v hlubokých zářezech. 5. Obvod dráhy Obvod dráhy je území určené územním rozhodnutím pro umístění stavby dráhy. U celostátní a regionální dráhy je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu. Hranice drážního pozemku u novostaveb drah je umístěna 1,5 m od hrany zářezu nebo náspu. 6. Zajištění prostorové polohy koleje Pro usnadnění opravných prací v koleji a kontroly skutečné prostorové polohy koleje v provozu se podél tratí zřizují zajišťovací značky. Tyto značky se umísťují za stožáry trakčního vedení nebo na samostatné sloupky. Nově se zajišťuje kolej na konzolové zajišťovací značky (kovová dutá trubička s vyvrtaným otvorem osazená vodorovně, kolmo k ose koleje, upevněná na svislý povrch, obr. 9a, b) a na hřebové zajišťovací značky (hřeb osazený do vodorovného povrchu s vyznačeným měřičským znakem, obr. 9c). Ke každé konzolové a hřebové zajišťovací značce se umístí štítek velikosti mm s následujícími údaji: ZZ 27 - označení značky: TV = na stožáru trakčního vedení, ZZ = značka mimo stožár trakčního vedení; 7, hodnota definitivního staničení [km]; o=3,175 v=-170 KO 1,45 - vodor. vzdál. osy koleje od značky [m]; je-li značka vlevo, uvede se záporná; - výškový rozdíl nivelety temene nepřevýšeného kolejnicového pasu od značky [mm]; - vzdálenost k charakteristickému bodu koleje (ZP, ZO, LN aj.) v [m] s vyznačením směru. Značky se umísťují tak, aby vodorovná vzdálenost o osy koleje od značky byla v rozmezí 3 až 10 m (výjimečně ve stanici 2,2 17,5 m) a aby značka byla 50 mm (případně až 300 mm) nad temenem převýšeného kolejnicového pásu. U jednokolejných tratí se značky osazují z jedné strany koleje. Sloupky zajišťovacích značek nemají ležet ve volném schůdném a manipulačním prostoru ani ve stezce. a) b) c) Obr. 9 Zajišťovací značky konzolové (a, b) a hřebové (c) 6

7 7. Příklad příčného řezu železniční tratí Zadání: Zpracujte příčný řez jednokolejnou železniční tratí v zadaném terénu, niveleta temene kolejnicového pásu je ve výši 205,683 m n. m. (Bpv). Kolej leží v levostranném oblouku s převýšením p=120 mm. Zemní i případné násypové těleso je tvořeno zeminami soudržnými. Konstrukce pražcového podloží je tvořena podkladní vrstvou ze štěrkodrti tloušťky 0,20 m. Do řezu vyznačte průjezdný průřez UIC-GC, volný schůdný a manipulační prostor a hranice obvodu dráhy. Zakreslete polohu zajišťovací značky a uveďte její popis. Vypracujte: - příčný řez 1:50 Příčný řez je na obr. 10, popis zajišťovací značky v kapitole 6. pomůcka pro cvičení je upravena ze skript: Karel A. Fridrich, Železniční stavby 1 (Návod pro cvičení), Praha 2008 Literatura: Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění ČSN Projektování železničních drah ČSN Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu Předpis SŽDC (ČD) S3 Železniční svršek a návrh jeho novelizace Předpis SŽDC (ČD) S4 Železniční spodek a návrh jeho novelizace Vzorové listy železničního spodku SŽDC (ČD) Ž 1, Ž 2, Ž 3, Ž 4 Služební rukověť SŽDC (ČD) SR 103/3 (S) Výkresy materiálu pro železniční svršek Vyhotovil Karel A. Fridrich,

8 Obr. 10 Vzorový příčný řez jednokolejnou železniční tratí 1:50 8 8

Pražcové podloží. Ing. Tomáš Říha, Ing. Jan Valehrach

Pražcové podloží. Ing. Tomáš Říha, Ing. Jan Valehrach Pražcové podloží 1. Úvod do konstrukce železničního spodku 2. Pražcové podloží (funkce a typy) 3. Deformační odolnost pražcového podloží 4. Návrh a posouzení konstrukčních vrstev 5. Posouzení na účinky

Více

Příčné řezy železničních tratí širá trať

Příčné řezy železničních tratí širá trať Příčné řezy železničních tratí širá trať Pomůcka pro ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha 1. Úvod Vážení studenti, dostává se Vám do ruky pomůcka pro vypracování příčných

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE je tvořeno jako: - násyp - zářez - odřez - kombinace násypu a zářezu 1. Zemní těleso pozemních komunikací Při založení násypu na stávajícím terénu se sklonem

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU 8 MÍSTNÍ Vozovky ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU Při tvorbě jednotkových cen se postupovalo podle "TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP 170" Navrhování vozovek pozemních

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

ÚVOD DO ŽELEZNIČNÍCH STAVEB

ÚVOD DO ŽELEZNIČNÍCH STAVEB ÚVOD DO ŽELEZNIČNÍCH STAVEB Doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb pokryvná vrstva pokryvné vrstvy vegetační vrstva původní terén skrývka ornice vegetační vrstva min.1,50 5%

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_399 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ OTTO PLÁŠEK, PAVEL ZVĚŘINA, RICHARD SVOBODA, VOJTĚCH LANGER ŽELEZNIČNÍ STAVBY II MODUL 2 ODVODNĚNÍ TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB 5. SEMINÁŘ K TÉMATICKÉMU BLOKU I PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ING. LADISLAV MINÁŘ, CSc.

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: říjen.2002 ODVODNĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A STANIC

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: říjen.2002 ODVODNĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A STANIC MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: říjen.2002 TNŽ 73 6949 Generální ředitelství Českých drah ODVODNĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A STANIC TNŽ 73 6949 Tato norma platí pro navrhování, stavbu, opravy a

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

OCELOVÉ PODLAHY NA NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ

OCELOVÉ PODLAHY NA NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ MDT 624. 21. 095:625. 1 OBOROVA NORMA Schválena 28. 4. 1976 Federální ministerstvo dopravy OCELOVÉ PODLAHY NA NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ TNŽ 73 6260 Tato norma platí pro projektování ocelových

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_386 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Dopravní a vodohospodářské stavby

Dopravní a vodohospodářské stavby Dopravní a vodohospodářské stavby Studijní text Doc. Ing. Zdeněk Hřebíček, CSc. 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78514 Strana 1 Celkem stránek:

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Kolejnice 4 Výhybky 5 Drobné kolejivo 6 Kolejový spojovací materiál 8 Pražce 9 Kontakt 12 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX spol. s r. o. je obchodní organizace založena v

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Revitalizace povodí Petr Koudelka B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Náplň přednášek - Úpravy toků - Revitalizace toků (co, kde, jak, kdy, historie, morfologie koryt, objekty, vegetace) - Revitalizace

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ

maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ 2 INTELIGENTNÍ BETONOVÉ BLOKY PRO MOBILNÍ STAVBY Quickbloc je jednoduchý a zvláště inteligentní stavebnicový systém. Pouze ze čtyř základních

Více

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef

Více

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA TECHNICKÝ LIST ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA Sloupek hladký (průběžný, koncový, rohový, T profil), Sloupek tvář kamene (průběžný), Deska (Quarcit, Břidlice), Deska Oboustranná (Vápenec,

Více

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009 2 1. Identifikační údaje Název stavby: Investor: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČO: 00 283 720 Projektant: Dopravní projektování, spol. s r.o. IČ 25361520 2. Údaje o umístění stavby Místo

Více

Zemní práce, výkopy. Před zahájením prací: Provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení. Vytyčit trasy technické infrastruktury.

Zemní práce, výkopy. Před zahájením prací: Provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení. Vytyčit trasy technické infrastruktury. 3 Zemní práce, výkopy Před zahájením prací: Vytyčit trasy technické infrastruktury. Na základě místních podmínek a rozsahu stavebních výkopů: určit způsob těžení zeminy, zajistit stěny výkopů, navrhnout

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Cenové ukazatele jsou vztaženy na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby) Stavební

Více

Formáty výkresů a úprava výkresových listů

Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů Rozměry výkresových listů a předtisků pro všechny druhy technických výkresů používaných ve všech oblastech průmyslu a ve stavebnictví předepisuje

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 Lesní cesta Kulířovský žleb VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 VYHOTOVIL: Bc. Jan Hříbek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL PALETOVÉ REGÁLY 2 PALETOVÉ REGÁLY 3 Systém paletových regálů je jednoduchá stavebnicová konstrukce pro skladování palet nabízející vysokou variabilitu pro malé i velké skladové prostory. Paletové regály

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

2. Důležité rozměry a kóty čistírny. Z hlediska stavebního zabudování čistírny jsou významné rozměry a kóty uvedené v následující tabulce:

2. Důležité rozměry a kóty čistírny. Z hlediska stavebního zabudování čistírny jsou významné rozměry a kóty uvedené v následující tabulce: Příloha č.1 - Doporučený postup zabudování čistírny BIOREAL DČ3 1. Popis čistírny. Čistírna BIOREAL DČ3 je tvořena plastovou kruhovou nádrží o průměru 1,3 m a výšce dno strop čistírny: 2,20 m. Ve stropní

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ LETOHRAD LICHKOV st. hranice 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice

ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ LETOHRAD LICHKOV st. hranice 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 4 zákona č. 100/01 Sb. 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice oznamovatel: ČD s.o., Divize dopravní cesty Stavební správa Praha (květen

Více