PŘÍČNÝ ŘEZ JEDNOKOLEJNOU ŽELEZNIČNÍ TRATÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍČNÝ ŘEZ JEDNOKOLEJNOU ŽELEZNIČNÍ TRATÍ"

Transkript

1 PŘÍČNÝ ŘEZ JEDNOKOLEJNOU ŽELEZNIČNÍ TRATÍ POMŮCKA PRO CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU STAVBY KOLEJOVÉ DOPRAVY (SKG) Příčný řez železniční tratí zachycuje základní prostorové uspořádání železničního svršku a spodku. Železniční svršek v trati je tvořen především kolejnicemi, pražci a kolejovým ložem. Železniční spodek je tvořen tělesem železničního spodku (zemním tělesem, konstrukčními vrstvami, odvodněním), stavbami železničního spodku (mosty, propustky, opěrnými, zárubními a obkladními zdmi atd.), zařízeními železničního spodku a veřejně přístupnými dopravními plochami. Příčný řez je veden kolmo k ose koleje. V charakteristickém příčném řezu je vždy uvedeno staničení, niveleta temene (nepřevýšeného) kolejnicového pásu, niveleta pláně tělesa železničního spodku, převýšení koleje, šířka pláně tělesa železničního spodku, dále skladba konstrukce pražcového podloží a popis rozměrů a materiálů, které jsou v řezu zachyceny. Veškeré rozměry, které jsou dále uvedeny, se týkají jednokolejných drah normálního rozchodu (1435 mm). Příčný řez dvou- a vícekolejné tratí nebo stanicí se konstruuje obdobně, přičemž musí být dodržena potřebná vzdálenost os kolejí (v trati alespoň 4,00 m, ve stanici alespoň 4,75 m). Obr. 1 Základní pojmy 1. Průjezdný průřez a volný schůdný a manipulační prostor Aby byla zajištěna dostatečná vůle mezi železničním vozidlem a předměty nebo stavbami umístěnými podél koleje, je stanoven průjezdný průřez. V České republice se na celostátních drahách používá průjezdný průřez UIC-GC (obr. 2), na regionálních drahách ve vlastnictví státu UIC-GČD. V obloucích o poloměru menším než 250 m je nutno průjezdný průřez oboustranně rozšířit podle tab. 1. Jestliže má kolej převýšení, je průjezdný průřez nakloněn. Mezi stavbami, pevnými zařízeními nebo jinými překážkami a kolejí musí být zachován volný schůdný a manipulační prostor pro bezpečný pohyb osob a manipulaci s materiálem. Volný schůdný a manipulační prostor musí být dodržen zdola od stezky (povrchu kolejového lože, nástupiště, rampy apod.) do výšky 3,05 m nad temenem přilehlé kolejnice. Šířka je standardně 3,0 m od osy koleje. Na širé trati (a ve vymezených případech i ve stanicích) je přípustná šířka 2,50 m od osy koleje. Do volného schůdného a Obr. 2 Průjezdný průřez UIC-GC v trati manipulačního prostoru mohou zasahovat stavby a zařízení, u nichž je to z důvodu jejich funkce nezbytné (například návěstidla, podpěry trakčního vedení, přestavníky výhybek); vždy je ale třeba se přednostně snažit umísťovat i tato zařízení mimo volný schůdný a manipulační prostor. 1

2 U koleje s převýšením se volný schůdný a manipulační prostor rozšiřuje na tu stranu, k níž je kolej přikloněna, o hodnotu 2,04. p (v mm, kde p je převýšení v mm). Dále se oboustranně rozšiřuje v obloucích poloměru menšího než 250 m podle tab. 1. Hranice volného schůdného a manipulačního prostoru zůstávají i u koleje s převýšením vždy svislé. Tab. 1 Rozšíření průjezdného průřezu a volného schůdného a manipulačního prostoru Rozšíření na vnitřní straně Rozšíření na vnější straně Poloměr oblouku [m] oblouku [mm] oblouku [mm] 150 R < R R Mezilehlé hodnoty se určí lineární interpolací se zaokrouhlením na celých 5 mm nahoru. 2. Rozměry částí železničního svršku Kolejnice je ocelový nosník tvaru I, tvořený hlavou, stojinou a patou. Vyrábějí se kolejnice různých rozměrů, umožňující různé zatížení a rychlosti. V kolejích železničních drah České republiky se nově vkládají kolejnice UIC 60 (hmotnost 60 kg/m, výška 172 mm, šířka hlavy 74 mm, šířka paty 150 mm) a S 49 (hmotnost 49 kg/m, výška 149 mm, šířka hlavy 70 mm, šířka paty 125 mm). Kolejnice jsou od sebe vzdáleny tak, aby byl mezi hlavami kolejnic dodržen rozchod koleje 1435 mm, případně zvětšený o rozšíření rozchodu. Kolejnice se pokud možno svařují do tzv. bezstykové koleje. Pražce podepírají kolejnice, zajišťují jejich vzájemnou polohu a roznášejí zatížení do kolejového lože. Při rekonstrukci nebo novostavbě koleje se používají pražce betonové předpjaté, pouze ve zdůvodněných případech i dřevěné nebo ocelové. Betonový pražec má délku 2,4 až 2,6 m a proměnnou výšku v rozsahu cca 140 až 240 mm. Kolejnice jsou k pražcům připevněny pomocí svěrek, spon, šroubů a vrtulí přímo (upevnění bezpodkladnicové, např. na pražcích B91S nebo B70) nebo přes podkladnici (upevnění podkladnicové, např. na pražcích SB8P nebo na dřevěných pražcích). Kolejové lože přenáší svislé zatížení z koleje na pláň tělesa železničního spodku a zajišťuje příčnou stabilitu koleje. Tvoří jej štěrk frakce 31,5/63. Pražce jsou v něm zapuštěny. Vzdálenost hrany koruny kolejového lože od osy koleje je 1,70 m, v obloucích s poloměrem menším než 600 m při bezstykové koleji pak na vnější straně oblouku se zvětší na 1,75 m. Tloušťka kolejového lože pod betonovým pražcem v místě nepřevýšené kolejnice je předepsána hodnotou 350 mm, pod dřevěným pražcem 300 mm; u méně významných staničních kolejí jsou tyto hodnoty sníženy o 50 mm a u vleček o 100 mm. Boky kolejového lože se zřizují ve sklonu 1:1,25. Ve stanicích, na mostech, v úzkých skalních zářezech a podobných případech se zřizuje tzv. zapuštěné kolejové lože, u kterého je hrana koruny kolejového lože vzdálena od osy koleje 3,00 (popř. alespoň 2,50) m. Z uvedených rozměrů vyplývá, že niveleta temene (nepřevýšeného) kolejnicového pásu je v trati s betonovými pražci zhruba 750 mm nad plání tělesa železničního spodku. 3. Pláň tělesa železničního spodku Pláň tělesa železničního spodku je rozhraním mezi železničním svrškem a železničním spodkem. Její šířka musí být dostatečná k tomu, aby se na ni vešlo nejen kolejové lože, ale z každé strany i stezka pro pohyb drážních zaměstnanců šířky alespoň 400 mm. Pláň se zřizuje vodorovná nebo skloněná. Vodorovná pláň tělesa železničního spodku se jednodušeji zřizuje. U novostaveb a rekonstrukcí drah je její šířka u jednokolejné trati 6,0 m (obr. 3a), v obloucích s převýšením se rozšiřuje na vnější stranu při převýšení mm zpravidla o 0,1 m, při převýšení mm zpravidla o 0,2 m (obr. 2b), přitom vždy musí být dodržena výše uvedená šířka stezky. Skloněná pláň tělesa železničního spodku je obtížnější na zřízení, ale usnadňuje odtok vody z pláně a tím přispívá k prodloužení životnosti trati. U novostaveb a rozsáhlých rekonstrukcí drah je její šířka u jednokolejné trati 6,2 m, v obloucích se nerozšiřuje. Sklon pláně je 5 %, pouze na skalním podkladu i méně. Sklon může být oboustranný s rozvodím v ose koleje (obr. 2d) nebo častěji jednostranný (v obloucích s převýšením je sklon pláně souhlasný s převýšením, obr. 2e). 2

3 Obr Pláň tělesa železničního spodku (a, b, c, h pravá kolej) vodorovná, (d, e, f, g, h levá kolej) skloněná Těleso železničního spodku Těleso železničního spodku zajišťuje únosný a stabilní podklad pro železniční svršek. Je tvořeno zemním tělesem, konstrukčními vrstvami a odvodněním. Tvar zemního tělesa závisí na vzájemné poloze trati a povrchu terénu. Je-li kolej umístněna nad terénem, je zemní těleso tvořeno náspem (obr. 4, 5). Jestliže je kolej umístěna pod povrchem terénu, je zemní těleso tvořeno zářezem (obr. 6). Při umístění koleje na svahu může být zemní těleso dále tvořeno odřezem nebo kombinací odřezu s náspem (obr. 7). Koruna zemního tělesa pod konstrukční vrstvou (zemní pláň) má vždy sklon 5 %. Obr. 4 Zemní těleso v náspu (a) ze zemin nesoudržných na nesoudržném podloží, (b) s jádrem ze zemin soudržných na nesoudržném podloží, (c) ze zemin nesoudržných na soudržném podloží, (d) ze zemin soudržných na soudržném podloží Obr. 5 Zemní těleso na svahu o sklonu strmějším než 1:6 3

4 Obr. 6 Zářez v zeminách Obr. 7 Odřez (a) bez náspu, (b) s náspem (přisypávkou) Sklony svahů musí být navrženy tak, aby byla zajištěna stabilita tělesa dráhy i přilehlého území. Svahy vyšší než 6 m se navrhují na podkladě statického posouzení, nižší svahy bývají navrženy v jednotném sklonu o velikosti: v nesoudržných zeminách 1:1,25 1:1,75. Nesoudržné zeminy jsou štěrky, písky a podobné hrubozrnné materiály; v soudržných materiálech 1:1,75 1,2:5. Soudržné zeminy jsou hlíny a jíly; ve skalních zářezech podle stability skalního masivu, uložení vrstev a náchylnosti k zvětrání 1:1,25 5:1, přičemž musí být zajištěna ochrana dráhy proti padání úlomků skály, zpravidla technickými prostředky (kotvy, sítě). Svahy se opatřují vegetační (popř. kombinovanou) ochranou, podle potřeby ohumusováním a osetím, hydroosevem, pokrytím zatravňovacími rohožemi a podobně. Násypové těleso se buduje na upraveném terénu, z něhož je odstraněna organická vrstva, zbytky dřevin, rozbředlá, zmrzlá a jinak znehodnocená nebo nevhodná zemina. Pokud je povrch terénu tvořen zeminami málo únosnými nebo nepropustnými (zejména soudržné zeminy), založí se násep plošně na konsolidační vrstvě (obr. 4c, d), zpravidla z drceného kameniva frakce 0/125 o mocnosti 0,3 2,0 m, oddělené od zeminy separační geotextilií a vyztužené geomříží. Pokud je násypové těleso uloženo na svahu o sklonu strmějším než 1:6, upravuje se povrch terénu pomocí svahových stupňů šířky alespoň 1,00 m a výšky nejvýše 0,75 m (obr. 5). Svažuje-li se terén k patě náspu, musí být odvodnění paty náspu zajištěno příkopem hloubky alespoň 0,5 m (nebo zpevněným), odděleným od náspu lavičkou šířky 1,0 m. Násypové těleso bývá budováno přednostně ze zemin propustných, snadno zhutnitelných, nenamrzavých. Pokud je třeba uložit do náspů i zeminy namrzavé (hlíny, jíly), může z nich být utvořeno jen jádro náspu, v patě náspu pak musí být konsolidační vrstva z drceného kameniva a svahy musí být proti promrzání chráněny ochrannou vrstvou tloušťky 0,60 m z nenamrzavého materiálu. Zemní těleso v zářezu vznikne odtěžením zeminy nebo horniny do předepsaného profilu. Nejvyšší nároky na únosnost, propustnost a namrzavost jsou kladeny na pláň tělesa železničního spodku. Těmto požadavkům zpravidla nevyhoví přímo zemina zemního tělesa a je třeba zřídit jednu nebo více konstrukčních vrstev. Obvyklé konstrukční vrstvy jsou: podkladní vrstva. Je tvořena zpravidla štěrkodrtí frakce 0/32, musí být nenamrzavá, propustná nebo polopropustná, její minimální tloušťka je 150 mm; plošné geosyntetikum. Geosyntetický materiál má funkci výztužnou (výztužné geotextilie, geomřížky), separační (separační geotextilie) nebo jinou (fólie, filtrační geotextilie, geokompozit 4

5 apod.). Pokládá se pod podkladní vrstvu na zemní pláň, nepokládá se při použití zlepšené nebo stabilizované zeminy; vrstva zlepšené nebo stabilizované zeminy. Obvyklá je stabilizace zeminy nebo jiného materiálu vápnem nebo cementem, cílem je usnadnit zpracovatelnost zeminy a zlepšit její vlastnosti (únosnost, propustnost). Tloušťka vrstvy je v rozmezí mm. Zřizuje se pod podkladní vrstvou na šířku alespoň 2,00 m od osy koleje; asfaltový beton nebo minerální směs. Používají se na skalním podkladě pro jeho ochranu před zvětráváním. Konstrukční vrstvy se dimenzují podle požadavků na únosnost pláně tělesa železničního spodku a na ochranu proti promrzání; návrh závisí jak na významu trati a traťové rychlosti, tak i na vlastnostech zemin a na místních klimatických podmínkách. Zásadní podmínkou pro funkčnost, životnosti a stabilitu koleje je zajištění trvale fungujícího odvodnění. Sklony konstrukčních vrstev a povrchů terénu se upraví tak, aby voda odtekla do podélných odvodňovacích zařízení, jimiž jsou otevřené drážní příkopy zpevněné i nezpevněné, rigoly, trativody a příkopové žlaby. Obr. 8 Základní rozměry odvodňovacích zařízení: příkop (a, b), rigol (c, d), trativod (e), příkopový žlab (f) Drážní příkopy (obr. 8a, b) slouží k odvedení vody z konstrukčních vrstev i ze svahu. Výhodou je snadná udržovatelnost, v nízkém zářezu i příznivé náklady na zřízení, nevýhodou vyšší zábor území. Jejich dno může být zpevněné betonovými tvárnicemi, v propustných zeminách u příkopů se sklonem 4 25 mohou být příkopy i nezpevněné. Hloubka příkopu musí být alespoň 0,5 m při vodorovné pláni tělesa železničního spodku a alespoň 0,35 m při skloněné pláni tělesa železničního spodku. Zároveň musí být dno 0,15 m pod okrajem zemní pláně u nezpevněných příkopů, resp. okraj zemní pláně musí být nad hranou tvárnice u zpevněných příkopů. Pro zpevnění dna se běžně používají tvárnice o šířce 1,00 m a hloubce 0,20 m, ukládané do betonového lože. Rigol (obr. 8c, d) je příkop o hloubce do 0,3 m, zpravidla zpevněný. Používá se pro odvod vody ze svahu v případě, kdy konstrukční vrstvy jsou odvodněny samostatným odvodněním (např. trativodem nebo vyspádováním na opačnou stranu koleje). Jiným použitím rigolu je odvodnění skalního zářezu. Zpevnění dna se provádí ve skalních zářezech monoliticky, v zemině betonovými tvárnicemi uloženými do betonového lože. Trativod (obr. 8e) je tvořen podélným žebrem obdélníkového tvaru vyplněným drceným nebo těženým kamenivem (např. frakce 8/32), v němž je uložena trativodní trubka. Podmínkou pro zřízení trativodu je jeho minimální sklon 5 (výjimečně 3 ). Výhodou může být nejen menší zábor, ale i větší hloubka proti příkopům a tedy účinnější snížení hladiny podzemní vody. Trativodní trubky se používají běžně plastové o průměru alespoň 0,09 m, šířka trativodní rýhy musí být alespoň 0, 40 m, hloubka dna trativodní trubky pod povrchem stezky musí být alespoň 0,80 m při prokázané odolnosti trubky proti mrazu a zároveň musí být dno trativodní trubky alespoň 0,30 m (výjimečně 0,15 m) pod okrajem zemní pláně. 5

6 Příkopový žlab (obr. 8f) je tvořen betonovou prefabrikovanou nebo monolitickou konstrukcí. Povrch žlabu může být překryt a stát se součástí stezky. Výhodou je snížení záboru a zásahu do svahu, nevýhodou vysoká cena, proto se příkopové žlaby používají převážně v hlubokých zářezech. 5. Obvod dráhy Obvod dráhy je území určené územním rozhodnutím pro umístění stavby dráhy. U celostátní a regionální dráhy je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu. Hranice drážního pozemku u novostaveb drah je umístěna 1,5 m od hrany zářezu nebo náspu. 6. Zajištění prostorové polohy koleje Pro usnadnění opravných prací v koleji a kontroly skutečné prostorové polohy koleje v provozu se podél tratí zřizují zajišťovací značky. Tyto značky se umísťují za stožáry trakčního vedení nebo na samostatné sloupky. Nově se zajišťuje kolej na konzolové zajišťovací značky (kovová dutá trubička s vyvrtaným otvorem osazená vodorovně, kolmo k ose koleje, upevněná na svislý povrch, obr. 9a, b) a na hřebové zajišťovací značky (hřeb osazený do vodorovného povrchu s vyznačeným měřičským znakem, obr. 9c). Ke každé konzolové a hřebové zajišťovací značce se umístí štítek velikosti mm s následujícími údaji: ZZ 27 - označení značky: TV = na stožáru trakčního vedení, ZZ = značka mimo stožár trakčního vedení; 7, hodnota definitivního staničení [km]; o=3,175 v=-170 KO 1,45 - vodor. vzdál. osy koleje od značky [m]; je-li značka vlevo, uvede se záporná; - výškový rozdíl nivelety temene nepřevýšeného kolejnicového pasu od značky [mm]; - vzdálenost k charakteristickému bodu koleje (ZP, ZO, LN aj.) v [m] s vyznačením směru. Značky se umísťují tak, aby vodorovná vzdálenost o osy koleje od značky byla v rozmezí 3 až 10 m (výjimečně ve stanici 2,2 17,5 m) a aby značka byla 50 mm (případně až 300 mm) nad temenem převýšeného kolejnicového pásu. U jednokolejných tratí se značky osazují z jedné strany koleje. Sloupky zajišťovacích značek nemají ležet ve volném schůdném a manipulačním prostoru ani ve stezce. a) b) c) Obr. 9 Zajišťovací značky konzolové (a, b) a hřebové (c) 6

7 7. Příklad příčného řezu železniční tratí Zadání: Zpracujte příčný řez jednokolejnou železniční tratí v zadaném terénu, niveleta temene kolejnicového pásu je ve výši 205,683 m n. m. (Bpv). Kolej leží v levostranném oblouku s převýšením p=120 mm. Zemní i případné násypové těleso je tvořeno zeminami soudržnými. Konstrukce pražcového podloží je tvořena podkladní vrstvou ze štěrkodrti tloušťky 0,20 m. Do řezu vyznačte průjezdný průřez UIC-GC, volný schůdný a manipulační prostor a hranice obvodu dráhy. Zakreslete polohu zajišťovací značky a uveďte její popis. Vypracujte: - příčný řez 1:50 Příčný řez je na obr. 10, popis zajišťovací značky v kapitole 6. pomůcka pro cvičení je upravena ze skript: Karel A. Fridrich, Železniční stavby 1 (Návod pro cvičení), Praha 2008 Literatura: Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění ČSN Projektování železničních drah ČSN Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu Předpis SŽDC (ČD) S3 Železniční svršek a návrh jeho novelizace Předpis SŽDC (ČD) S4 Železniční spodek a návrh jeho novelizace Vzorové listy železničního spodku SŽDC (ČD) Ž 1, Ž 2, Ž 3, Ž 4 Služební rukověť SŽDC (ČD) SR 103/3 (S) Výkresy materiálu pro železniční svršek Vyhotovil Karel A. Fridrich,

8 Obr. 10 Vzorový příčný řez jednokolejnou železniční tratí 1:50 8 8

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

Přednáška č. 13 KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI. 1. Železniční spodek

Přednáška č. 13 KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI. 1. Železniční spodek Přednáška č. 13 KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI 1. Železniční spodek Patří sem: - těleso železničního spodku - zářez - násyp - odřez - kombinace zářezu a násypu - odvodnění a odvodňovaci stavby (např. propustky)

Více

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE STUDENEC TECHNICKÁ ZPRÁVA. BRNO, listopad 2005 upravil Richard Svoboda

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE STUDENEC TECHNICKÁ ZPRÁVA. BRNO, listopad 2005 upravil Richard Svoboda REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE STUDENEC TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO, listopad 2005 upravil Richard Svoboda 1 Obsah Tady bude obsah 2 1. Úvod 1.1 Zásady pro vypracování Železniční stanice Studenec leží na trati

Více

Pražcové podloží. Ing. Tomáš Říha, Ing. Jan Valehrach

Pražcové podloží. Ing. Tomáš Říha, Ing. Jan Valehrach Pražcové podloží 1. Úvod do konstrukce železničního spodku 2. Pražcové podloží (funkce a typy) 3. Deformační odolnost pražcového podloží 4. Návrh a posouzení konstrukčních vrstev 5. Posouzení na účinky

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 5

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 5 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 5 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 51112 KOLEJOVÉ LOŽE Z DÍLCŮ ŽELEZOBET - ZŘÍZENÍ M 17 200 Kč Přístup na pracoviště pouze a alespoň z jedné boční

Více

Příčné řezy železničních tratí širá trať

Příčné řezy železničních tratí širá trať Příčné řezy železničních tratí širá trať Pomůcka pro ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha 1. Úvod Vážení studenti, dostává se Vám do ruky pomůcka pro vypracování příčných

Více

Prostorová poloha koleje

Prostorová poloha koleje Prostorová poloha koleje Zajištění. Otto Plášek, doc. Ing. Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 3. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních. 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních. 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače 58 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače Cena Kč za 1 m 3 obestavěného prostoru SKP CZ - CC 1 2 3 4 5 1.1

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE je tvořeno jako: - násyp - zářez - odřez - kombinace násypu a zářezu 1. Zemní těleso pozemních komunikací Při založení násypu na stávajícím terénu se sklonem

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

MDT 624. 02 OBOROVÁ NORMA Schválena: 20. 9. 1980 Federální ministerstvo dopravy

MDT 624. 02 OBOROVÁ NORMA Schválena: 20. 9. 1980 Federální ministerstvo dopravy MDT 624. 02 OBOROVÁ NORMA Schválena: 20. 9. 1980 Federální ministerstvo dopravy PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VRAT NAD KOLEJEMI ROZCHODU 1435 mm a 1520 (1524) mm TNŽ 73 6388 Tato norma platí pro prostorové uspořádání

Více

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Michal Radimský PROPUSTKY NA PK propustky jsou mostní objekty s kolmou světlostí do 2 m (včetně) setkáme se s nimi jak v extravilánu, tak i v intravilánu trubní propustky

Více

Železniční svršek na mostech

Železniční svršek na mostech Železniční svršek na mostech Otto Plášek Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 1. ročníku magisterského studia oboru Konstrukce a dopravní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně a nesmí

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0. Způsob zaměření: Lesní cesty se zaměřují v průsečíku podélné osy cesty s transektem.

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0. Způsob zaměření: Lesní cesty se zaměřují v průsečíku podélné osy cesty s transektem. Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 8. INVENTARIZACE LESNÍCH CEST Způsob zaměření: Lesní cesty se zaměřují v průsečíku podélné osy cesty s transektem. 8.1. Nadmořská výška lesní

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

NÁSTUPIŠTĚ POMŮCKA PRO CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU ŽELEZNIČNÍ STAVBY 3 (ZST3)

NÁSTUPIŠTĚ POMŮCKA PRO CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU ŽELEZNIČNÍ STAVBY 3 (ZST3) NÁSTUPIŠTĚ POMŮCKA PRO CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU ŽELEZNIČNÍ STAVBY 3 (ZST3) Nástupiště jsou zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v obvodu dráhy, která slouží pro výstup a nástup

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

ÚVOD DO ŽELEZNIČNÍCH STAVEB

ÚVOD DO ŽELEZNIČNÍCH STAVEB ÚVOD DO ŽELEZNIČNÍCH STAVEB Doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb pokryvná vrstva pokryvné vrstvy vegetační vrstva původní terén skrývka ornice vegetační vrstva min.1,50 5%

Více

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4. Železniční spodek

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4. Železniční spodek Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4 Železniční spodek Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4

Více

VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE. PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková

VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE. PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková Zadání: Vypracujte projekt pro výstavbu komunikace S 9,5/60 v prostoru Louky v katastrálním území Nové Městečko Přílohy: 1) Technická zpráva 2)

Více

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU 8 MÍSTNÍ Vozovky ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU Při tvorbě jednotkových cen se postupovalo podle "TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP 170" Navrhování vozovek pozemních

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část T)

Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část T) 1 Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část T) Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny případně vydání

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_399 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry

PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektového návrhu je rekonstrukce vozovky části ul. Slepá v úzkém úseku od branky domu na konci ulice až po

Více

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ OTTO PLÁŠEK, PAVEL ZVĚŘINA, RICHARD SVOBODA, VOJTĚCH LANGER ŽELEZNIČNÍ STAVBY II MODUL 2 ODVODNĚNÍ TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ

Více

NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY

NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY Květná zahrada - Kroměříž Stavba: Květnice (A1), Štěpnice (A2) Stupeň PD : Projekt pro provedení stavby / výběr zhotovitele stavby Stavební objekt : F2-A/02 - Zpevněné

Více

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář Sídlo: Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, tel. 604783561 Název akce: P O L N Í C E S T A H P C 1 K. Ú. S Y Ř E N O V Okres: Semily Obec: Syřenov Datum:

Více

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ 1. ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY: Otevřený systém voda je svedena výsledným sklonem k okraji vozovky, kde je zachycena rigolem nebo příkopem a odvedena mimo těleso

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

Infrastruktura kolejové dopravy

Infrastruktura kolejové dopravy Infrastruktura kolejové dopravy O n d ř e j T r e š l ČVUT FD, Ústav dopravních systémů (K612) Téma č. 3 Železniční spodek Anotace: těleso železničního spodku klasifikace a parametry zemin a hornin konstrukční

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 825-4 Objekty podzemní tunely T E R M I N O L O G I E B Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží hmotnosti do 15 kg/m 3. Beton stříkaný je konstrukce vytvořená pneumatickým nanášením betonové směsi.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS REKONSTRUKCE

Více

NÁVRH REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍCH STANIC ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU A HLINSKO V ČECHÁCH

NÁVRH REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍCH STANIC ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU A HLINSKO V ČECHÁCH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS NÁVRH

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015 Vsakovací blok Flexibilní a výkonný vsakovací blok 120x60x42 cm Garantia Rain Bloc (dodávaný také pod značkou SIROBLOC) nachází své uplatnění především ve veřejném a komerčním sektoru. Je možné jej použít

Více

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í České vysoké uče í te h i ké v Praze Fakulta stave í Diplo ová prá e Želez ič í ost přes dál i i v Hodějovi í h Te h i ká zpráva 2014 Bc. Martin Macho Obsah 1. Umístění objektu a popis železniční tratě...

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH. Kapitola 32 ZAŘÍZENÍ TRATÍ A TRAŤOVÉ ZNAČKY

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH. Kapitola 32 ZAŘÍZENÍ TRATÍ A TRAŤOVÉ ZNAČKY Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH Kapitola 32 ZAŘÍZENÍ TRATÍ A TRAŤOVÉ ZNAČKY Třetí - aktualizované vydání změna č. 8 Schváleno generálním

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

101.01 Technická zpráva.

101.01 Technická zpráva. 1 101.01 Technická zpráva. a. Všeobecně. Předmětem zpracování dokumentace tohoto objektu je úprava stávající místní komunikace v ulici Spáčilova v rámci výše uvedené stavby vč. napojení navazujících ploch.

Více

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB 5. SEMINÁŘ K TÉMATICKÉMU BLOKU I PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ING. LADISLAV MINÁŘ, CSc.

Více

Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Základní názvosloví silniční komunikace

Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Základní názvosloví silniční komunikace Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 1. Základní názvosloví silniční komunikace DVOUPRUHOVÁ SILNICE 1 - směrový sloupek, 2 - svah výkopu, 3 - hranice silničního pozemku, 4 - mezník, 5 -

Více

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY 1. Pojmy a definice Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY Zastávka předepsaným způsobem označené a vybavené místo, určené k nástupu, výstupu nebo přestupu cestujících. Třídění zastávek se provádí

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 4. týden Odvodnění a podélné profily Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ Odvodnění

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

PŘEDEPJATÉ BETONOVÉ PRAŽCE TRAMVAJOVÉ PANELY. www.zpsv.cz

PŘEDEPJATÉ BETONOVÉ PRAŽCE TRAMVAJOVÉ PANELY. www.zpsv.cz PŘEDEPJATÉ BETONOVÉ PRAŽCE TRAMVAJOVÉ PANELY www.zpsv.cz PRAŽEC B 03 značka Pražec B 03 APP 80-19 Výroba a dodávka betonových předepjatých pražců typu B 03 s pružným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic

Více

SEZNAM PŘÍLOH SO1 TERÉNNÍ ÚPRAVY A DEMOLICE

SEZNAM PŘÍLOH SO1 TERÉNNÍ ÚPRAVY A DEMOLICE SEZNAM PŘÍLOH SO1 TERÉNNÍ ÚPRAVY A DEMOLICE 1 STÁVAJÍCÍ STAV 2 PLÁN BOURÁNÍ 3 TERÉNNÍ ÚPRAVY A MODELACE 4 PLÁN PLOCH 5 VYTYČOVACÍ VÝKRES: HERNÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 6 DETAIL ZPEVNĚNÝCH A DOPADOVÝCH PLOCH

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE

VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE Miloš Řejha PVP syntetik s.r.o., Praha 1. Vyztužené zemní konstrukce obecně Volba technologie vyztužené zemní konstrukce pomocí geosyntetických výztužných prvků přímo závisí

Více

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou OBSAH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 2 OZNAČENÍ STAVBY... Chyba! Záložka není definována..2 INVESTOR... 2 INVESTOR... 2.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 2.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 3.4.a Současný stav...

Více

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY Polní cesta = účelová komunikace zejména pro zemědělskou dopravu, ale i pro pěší a cykloturistiku ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Michal Radimský

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Michal Radimský ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek

Více

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 00241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča Obsah přednášky: Opěrné konstrukce (MSEW) Svahy (RSS) Báze násypu Opěrná stěna Mostní opěra Příčný řez: Ostatní prvky Lícový

Více

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 -

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 - NÁZEV VÝKRESU: Č.V. TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101-1 INVESTOR: Obec Březolupy AUTORIZACE: Č.PARÉ: KRAJ: ZLÍNSKÝ MÍSTO: k.ú. Březolupy, silnice II/497 STAVBA: Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce STAVEBNÍ

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ NA NÁSYPECH Skladba násypů jako: zeminy, odpad z těžby nerostů nebo průmyslový odpad. Důležité: ukládání jako hutněný nebo nehutněný materiál. Nejnebezpečnější

Více

STATICKÝ VÝPOČET. PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190 15 PRAHA 9. Kabelová komora Zekan XXL. pro stavební povolení

STATICKÝ VÝPOČET. PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190 15 PRAHA 9. Kabelová komora Zekan XXL. pro stavební povolení 2012 STAVBA STUPEŇ Kabelová komora Zekan XXL pro stavební povolení STATICKÝ VÝPOČET březen 2012 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 15 PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

PRŮZKUMNÉ PRÁCE, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A ŽIVOTNOST ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

PRŮZKUMNÉ PRÁCE, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A ŽIVOTNOST ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 2012 27. 29. března 2012 PRŮZKUMNÉ PRÁCE, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A ŽIVOTNOST ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Ing. Ladislav Minář, CSc. a kolektiv KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. 1. ÚVOD V současné době uplynulo 19

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

SKUPINA PŘÍLOH I. Stroje pro čištění kolejového lože

SKUPINA PŘÍLOH I. Stroje pro čištění kolejového lože SKUPINA PŘÍLOH I Stroje pro čištění kolejového lože Příloha I/1 k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 Souprava strojní čističky štěrkového lože SČ 600 (SČ 600 S) 1. POPIS STROJE Souprava strojní čističky

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: říjen.2002 ODVODNĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A STANIC

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: říjen.2002 ODVODNĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A STANIC MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: říjen.2002 TNŽ 73 6949 Generální ředitelství Českých drah ODVODNĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A STANIC TNŽ 73 6949 Tato norma platí pro navrhování, stavbu, opravy a

Více

a průchodnosti. byly Most Stav řeku vedeny v osové zdiva spodní stavby je Návrh řešení

a průchodnosti. byly Most Stav řeku vedeny v osové zdiva spodní stavby je Návrh řešení Nové spřažené ocelobetonové mosty na trati Beroun Zbiroh Ing. Petr Dobrovský, Ing. Alexandr Kurz, Ing. Petr Milek, Ing. Štěpán Jakeš, TOP CON SERVIS s.r.o. Předmětem optimalizace trati Berounn Zdice byla,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS REKONSTRUKCE

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

6.29. Dopravní stavby - DOS

6.29. Dopravní stavby - DOS 6.29. Dopravní stavby - DOS Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 7 pro zaměření inženýrské stavby - dopravní stavby 1 pro zaměření inženýrské stavby

Více

FASERFIX TRAM SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ SYSTÉM PRO SPOLEHLIVÉ ODVODNĚNÍ KOLEJOVÝCH TRATÍ

FASERFIX TRAM SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ SYSTÉM PRO SPOLEHLIVÉ ODVODNĚNÍ KOLEJOVÝCH TRATÍ Občanské stavby aqua SPORT FASERFIX TRAM SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ SYSTÉM PRO SPOLEHLIVÉ ODVODNĚNÍ KOLEJOVÝCH TRATÍ Občanské stavby aqua SPORT FASERFIX Tram SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

edm t: DOPRAVNÍ STAVBY 2014/2015

edm t: DOPRAVNÍ STAVBY 2014/2015 OTÁZKY K PROFILOVÉ ÁSTI STNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY edm t: DOPRAVNÍ STAVBY 2014/2015 1. Základní pojmy v silni ním stavitelství. Silni ní zákon (kategorie pozemních komunikací dle sil. zákona, vlastnictví pozemních

Více

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY 2012 27. 29. března 2012 MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY Ing. Michal Žák GJW spol. s.r.o. Modernizace stavby Votice-Benešov u Prahy řeší zdvoukolejnění trati a její celková délka je 18,472 km.

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_386 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

SOUČÁSTI POZEMNÍ KOMUNIKACE. Michal Radimský

SOUČÁSTI POZEMNÍ KOMUNIKACE. Michal Radimský SOUČÁSTI POZEMNÍ KOMUNIKACE Michal Radimský SOUČÁSTI POZEMNÍ KOMUNIKACE objekty (mosty, tunely, protihlukové clony, propustky, zárubní a opěrné zdi, podchody a nadchody pro živočichy atd.) vybavení (směrové

Více

Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014

Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014 Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014 KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2 2_3 Pevná jízdní dráha Budování pevné jízdní dráhy při rekonstrukci tunelu Příspěvek byl zpracován za podpory programu

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Adr: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005 (doručeno DS dbyt8g2) Ostatní

Více

SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE

SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE Lumír Miča VUT FAST Brno SKLADBA PŘEDNÁŠKY: POPIS SEPARAČNÍ FUNKCE NÁVRHOVÁNÍ APLIKACE POPIS FILTRAČNÍ FUNKCE NÁVRHOVÁNÍ APLIKACE TECHNOLOGIE Separační funkce Separační oddělení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Stavba Název stavby: II/180 Letkov okružní křižovatka Část: A.3 Dopravně inženýrské opatření Kraj: Plzeňský kraj Místo: Letkov

Více

SO 202 Východní lávka

SO 202 Východní lávka Soupis prací - pomocné výpočty SO 1 - Zemní práce 1 Čerpání vody na povrchu čerpání vody ve výkopu hod odhad 240,000 zaokrouhlení 0,000 celkem 240,000 2 Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř.i s odvozem do

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více