O B S A H 3. ANALÝZA SWOT 28

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B S A H 3. ANALÝZA SWOT 28"

Transkript

1 O B S A H 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní důvody zpracování Dokumentu Zadavatel Dokumentu Zpracovatel Dokumentu Základní struktura Dokumentu Soulad s cíli a prioritami vyšších dokumentů Datum zpracování 2. SOCIO-EKONOMICKÁ ANALÝZA Popis situace, charakteristika mikroregionu Obyvatelstvo Stav infrastruktury Sociální a kulturní vybavenost Ekonomická struktura Struktura zaměstnanosti Ţivotní prostředí Dopravní infrastruktura ANALÝZA SWOT Silné stránky Slabé stránky Příleţitosti Hrozby 29

2 4. STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU Způsob zpracování rozvojové strategie a zapojení veřejnosti Poslání, definice a cíle rozvojové strategie Prioritní oblasti k naplnění rozvojové strategie Popis prioritních oblastí a jednotlivých opatření Implementace rozvojové strategie SOUPIS PŘÍLOH 37 2

3 1. ÚVODNÍ INFORMACE 1.1. HLAVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTU Strategický rozvojový dokument mikroregionu Sever (dále jen Dokument ) byl zpracován na základě rozhodnutí Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Sever (dále jen Svazek ) a to především z následujících důvodů: 1. Vytyčit hlavní směry rozvoje regionu v letech Důraz zadavatele byl kladen na maximální vyuţití potenciálu území, krásné krajiny, bezprostřední blízkosti Národního parku České Švýcarsko a chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, ochranu ţivotního prostředí a princip trvale udrţitelného rozvoje. 2. Zajistit koordinovaný postup při naplňování stanovených priorit a opatření tak, aby jednotlivé oblasti byly v maximální míře řešeny systémově z hlediska potřeb celého mikroregionu. 3. V rámci Šluknovského výběţku zajistit koordinovaný postup se všemi relevantními subjekty (Tolštejn, svazek obcí, Sdruţení pro rozvoj Šluknovska a Místní akční skupina Šluknovsko) a podporovat další rozvoj přeshraniční spolupráce. 4. Zpracovat materiál, který by svou strukturou, zaměřením a systémovým přístupem naplňoval poţadavky Evropské unie pro zpracování rozvojových dokumentů. To umoţní ucházet se o finanční podporu jak z tuzemských zdrojů, tak především z iniciativ Společenství ZADAVATEL DOKUMENTU Název: Dobrovolný svazek obcí Sever Sídlo: Lipová 422, Lipová u Šluknova IČO: Právní forma: Dobrovolný svazek obcí Statutární zástupce: ing. Milan Kořínek, předseda Kontaktní osoba: ing. Milan Kořínek, předseda Telefon: , Fax: ZPRACOVATEL DOKUMENTU Název: Čistá energie, nezisková poradenská organizace Sídlo: Polevsko 53, Polevsko IČO: Právní forma: občanské sdruţení Statutární zástupce: RNDr. Jaroslav Štědra, předseda Kontaktní osoba: Milan Dudka, manaţer projektů Telefon: , Fax:

4 1.4. ZÁKLADNÍ STRUKTURA DOKUMENTU Dokument je členěn v souladu s osnovou pro zpracování rozvojových plánů: Socio-ekonomická analýza, která podrobně zkoumá stávající stav SWOT analýza silných a slabých stránek dotčeného území, příleţitostí a moţných hrozeb Strategie rozvoje mikroregionu na období r včetně priorit a opatření Zásobníky projektů místních samospráv a podnikatelů resp. NNO, jejichţ realizace přispěje k naplnění navrţené strategie Přílohy, které dokládají relevanci údajů uvedených v Dokumentu 1.5. SOULAD S CÍLI A PRIORITAMI VYŠŠÍCH DOKUMENTŮ 1. Dokument je v souladu s cíli a prioritami Strategie regionálního rozvoje České republiky pro období r Dokument je v souladu s celkovou strategií, zájmy Společenství a národními prioritami Národního strategického plánu rozvoje venkova České republiky na období r Dokument je v souladu se zaměřením a cíli Koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky pro období r Dokument je v souladu s cíli, prioritami a opatřeními Programu rozvoje Ústeckého kraje 5. Dokument je v souladu s cíli a prioritami stěţejních dotačních programů, tj. Programu rozvoje venkova České republiky na období r a Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období r Dokument je v souladu s cíli a prioritami všech dalších potenciálních dotačních programů 1.6. DATUM ZPRACOVÁNÍ Dokument byl zpracován s vyuţitím podkladů platných ke dni 21. září

5 2. SOCIO-EKONOMICKÁ ANALÝZA 2.1. POPIS SITUACE, CHARAKTERISTIKA MIKROREGIONU Historie Svazku a jeho základní cíle Svazek vznikl v lednu 2000 s cílem zajistit všestranný a koordinovaný rozvoj dotčeného území na principu trvale udrţitelného rozvoje. Svazek zahrnuje území o rozloze ha s celkovým počtem obyvatel (dle posledního oficiálního sčítání lidu z r. 2001). Členy Svazku jsou města Dolní Poustevna, Jiříkov, Mikulášovice, Šluknov a Velký Šenov a obce Lipová, Lobendava, Staré Křečany a Vilémov. Pověřeným úřadem III. stupně je město Rumburk, pověřeným úřadem II. stupně je město Šluknov. Tabulka č. 1 Obce a města mikroregionu základní údaje (k ) Město, obec Počet místních částí Počet k.ú. absolutní (ha) Rozloha Obyvatelstvo Statut % absolutně % Dolní Poustevna , ,19 Město Jiříkov , ,50 Město Lipová , ,40 Obec Lobendava , ,74 Obec Mikulášovice , ,53 Město Staré Křečany , ,14 Obec Šluknov , ,59 Město Velký Šenov , ,53 Město Vilémov , ,38 Obec Celkem , ,00 X Zdroj: ČSÚ Poloha mikroregionu Mikroregion Sever leţí na okraji několika různě vymezených územních celků: V rámci České republiky leţí při severním okraji státu, na hranici se Spolkovou republikou Německo, resp. Svobodným státem Sasko. V rámci krajského uspořádání je mikroregion Sever součástí Ústeckého kraje, v němţ se nachází na severovýchodním okraji. Tuto polohu zaujímá jak v rámci územního celku kategorie NUTS II Severozápad, tak v rámci okresu Děčín. 5

6 Dalším relevantním územním obvodem, jehoţ je mikroregion součástí, je region Severozápadní Čechy, vymezený jako oblast se soustředěnou podporou státu s cílem zajistit rozvoj infrastruktury podporující podnikání, sníţení nezaměstnanosti a rozvoj v oblasti cestovního ruchu. V takto vymezeném regionu leţí mikroregion Sever také na severovýchodním okraji. Vzhledem ke své poloze v blízkosti státní hranice je mikroregion také součástí Euroregionu Nisa, v jehoţ české části leţí při západním okraji, v rámci Šluknovského výběţku zaujímá střední a západní část. Dotčené území leţí v bezprostřední blízkosti dvou velkoplošných chráněných území, Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko (malá část katastrálního území města Mikulášovice přímo zasahuje do CHKO Labské pískovce) Stav zpracování územních plánů členů Svazku Města a obce Svazku mají zpracovány základní materiály, které jsou nezbytné pro jejich další rozvoj a přijímání podpor z vnějších zdrojů. Sedm měst a obcí má zpracován územní plán, v obci Staré Křečany je ÚP je fázi dokončení. Obec Lobendava má zpracovánu urbanistickou studii a v současné době probíha příprava územního plánu. Tabulka č. 2 Stav zpracování základních dokumentů měst a obcí mikroregionu Město, obec Název dokumentu Zpracovatel (chronologicky) Dolní Poustevna Jiříkov Územní plán města Dolní Poustevna, v současné době probíhá příprava aktualizace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Územní plán sídelního útvaru Jiříkov, nový ÚP ÚP v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění je ve fázi návrhu zadání s předpokládaným termínem dokončení r SAUL, s. r. o., zpracovatel aktualizace není doposud vybrán SAUL, s. r. o., CON.TEC, ing. Arch. Jiří Vít Lipová Územní plán obce Lipová. Kadlec K. K. Nusle, s. r. o. Lobendava Urbanistická studie Lobendava. SAUL, s. r. o. Mikulášovice Územní plán sídelního útvaru Mikulášovice, je připravena aktualizace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění popř. zpracování nového ÚP. SAUL, s. r. o., zpracovatel aktualizace není doposud vybrán Staré Křečany Urbanistická studie Staré Křečany, schválen návrh ÚP, finalizace proběhne do konce r SAUL, s. r. o., CON.TEC, ing. Arch. Jiří Vít Šluknov Velký Šenov Vilémov Územní plán sídelního útvaru Šluknov, v současné době je zpracováván návrh zadání nového ÚP v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Územní plán sídelního útvaru Velký Šenov vč. dvou změn, příprava nového ÚP v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Územní plán sídelního útvaru Vilémov, v současné době probíhá aktualizace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. SAUL, s. r. o., A-ateliér, ing. Jitka Fikarová SAUL, s. r. o., zpracovatel nového ÚP není doposud vybrán SAUL, s. r. o. (oba dokumenty) Zdroj: Podklady jednotlivých členů Svazku 6

7 2.2. OBYVATELSTVO Vývoj počtu obyvatel Populační vývoj v mikroregionu byl od poloviny padesátých let 20. století velmi nepříznivý. Následkem odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce, malé míry dosídlení pohraničí a postupnou devastací celých místních částí a osad ztratil mikroregion 64 % z původního počtu obyvatel. Nejvyšší úbytek oproti roku 1930 zaznamenala obec Lobendava (89 %), nejniţší pak obec Vilémov (30 %). Tabulka č. 3 Města a obce mikroregionu - vývoj počtu obyvatel v letech (k ) Index Město, obec Rok 1930 Rok 1991 Rok 1999 Rok 2000 Rok /1930 Dolní Poustevna ,41 Jiříkov ,39 Lipová ,22 Lobendava ,11 Mikulášovice ,35 Staré Křečany ,20 Šluknov ,42 Velký Šenov ,43 Vilémov ,70 CELKEM ,36 Zdroj: ČSÚ, města a obce mikroregionu Podle údajů místních samospráv činil celkový počet obyvatel Svazku k , tj. 98,66 % stavu k (poslední sčítání lidu prováděné ČSÚ). V uplynulých šesti letech tedy vykazuje mikroregion záporné saldo přírůstku obyvatel Struktura obyvatelstva Pro strukturu obyvatelstva je typický vyšší podíl národnostních menšin, především německé (3,0 %), slovenské (3,8 %) a romské. Skutečný podíl romského obyvatelstva je sice niţší, neţ ve východní a jiţní části Šluknovského výběţku (v mikroregionu Tolštejn), nicméně je výrazně vyšší, neţ udávají oficiální statistiky. 7

8 Tabulka č. 4 Obyvatelstvo měst a obcí mikroregionu podle národnosti (k ) Město, obec Obyvatelstvo celkem česká slezská Z toho národnost polská romská Ostatní a nezjištěné Dolní Poustevna Jiříkov Lipová Lobendava Mikulášovice Staré Křečany Šluknov Velký Šenov Vilémov CELKEM Zdroj: ČSÚ Věkové sloţení obyvatelstva Věkové sloţení obyvatel mikroregionu je rozděleno do tří kategorií: děti (0 14 let), obyvatelé v produktivním věku (15 59 let) a obyvatelé v neproduktivním věku (60 let a více, resp. 60+). Průměrný podíl obyvatel mikroregionu v kategorii 0 14 je 17,8 %, v kategorii je 66,2 % a v kategorii 60+ (vč. nezjištěných) je 16,0 %. Tabulka č. 5 Obyvatelstvo mikroregionu podle věkových skupin (k ) Město, obec moravská slovenská německá Obyvatelstvo celkem Věková skupina 0-14 Věková skupina vč. nezjištěných Věková skupina 60 + vč. nezjištěných muži ženy celkem Muži ženy celkem Dolní Poustevna Jiříkov Lipová Lobendava Mikulášovice Staré Křečany Šluknov Velký Šenov Vilémov CELKEM Zdroj: ČSÚ 8

9 Kriminalita Stav kriminality v dotčeném území je celkem uspokojivý. Struktura trestné činnosti v zásadě kopíruje podmínky, které jsou pro ni vytvořeny polohou a charakterem regionu a sloţením jeho obyvatel. Jedná se zejména o: Bezprostřední blízkost státní hranice se SRN Relativně velký počet zahraničních návštěvníků Řídké osídlení Sezónní charakter víkendové rekreace Zvýšený podíl nepřizpůsobivých sociálních skupin v některých lokalitách Vlastní trestná činnost se dá rozdělit do těchto hlavních oblastí: Krádeţe automobilů (především osobních), kapesní krádeţe Krádeţe kovů, především barevných Vykrádání rekreačních objektů mimo hlavní sezónu Vandalství a rušení nočního klidu Dovoz všech druhů odpadu (vč. nebezpečného) ze SRN Činnost převaděčských skupin Jednorázový vzestup kriminality lze očekávat po vstupu ČR do Schengenského prostoru a následným zrušením referátů cizinecké pohraniční policie. V souvislosti s potíráním trestné činnosti je ze strany představitelů měst a obcí mikroregionu i veřejnosti hodnocena práce Policie České republiky jako nevyhovující. Většina výhrad se týká nedůslednosti a nedostatečného vyuţívání stávající legislativy. Dalším problémem je nízký počet policejních sluţeben v jednotlivých lokalitách. Z tohoto důvodu je např. ve městě Jiříkov připravováno zřízení městské policie. 9

10 2.3. STAV INFRASTRUKTURY Vytápění Z celkových devíti členů Svazku je šest měst a obcí plynofikováno a další etapy jsou připravovány. Ve třech obcích plynofikace dosud neproběhla (v jedné z nich je s ní do budoucna uvaţováno). Tabulka č. 6 Stav plynofikace měst a obcí mikroregionu Město, obec Popis současného a výhledového stavu Dolní Poustevna Jiříkov Lipová Lobendava Mikulášovice Staré Křečany Šluknov V minulých letech byla realizována I. a II. etapa plynofikace v k. ú. Dolní Poustevna. III. etapa (k. ú. Horní Poustevna) je ve stádiu vydaného ÚR (je zpracovávána PD ke stavebnímu povolení). Celkem bude po realizaci III. etapy plynofikováno cca 75 % objektů. V současné době je plynofikováno cca 85 % objektů (byla realizována I. a II. etapa). III. etapa plynofikace, která se bude týkat okrajových částí města, je v současné době připravována. V obci plynofikace prozatím neproběhla, je plánována v příštích letech. Obec není plynofikována a ani v příštích letech není plynofikace plánována. V současné době je plynofikováno cca 80 % objektů města, další etapa je kompletně připravena. Po její realizaci bude plynofikováno 90 % všech objektů. Další etapy jsou ekonomicky nerentabilní. Obec není plynofikována a v nejbliţší budoucnosti není plynofikace plánována. Je však plánována výstavba několika druhů zařízení, vyuţívající obnovitelné zdroje energie. V současné době je plynofikováno cca 35 % objektů, s dalšími etapami není v nejbliţší budoucnosti uvaţováno. Velký Šenov V současné době jsou městské objekty plynofikovány z 50 % a ostatní objekty z cca 30 %. S dalšími etapami není v nejbliţší budoucnosti uvaţováno (pouze s plynofikací jednotlivých objektů v majetku města). Vilémov Obec je částečně plynofikována (cca 30 % objektů), další etapy jsou z ekonomického hlediska nerentabilní. Zdroj: podklady představitelů jednotlivých měst a obcí mikroregionu Zásobování elektrickou energií Kapacita dodávek elektrické energie do regionu je především vzhledem k rozvojovému potenciálu území nedostatečná. V některých lokalitách vznikají problémy s povolováním nové výstavby. Od roku 1990 probíhají jednání mezi Severočeskou energetikou, a. s. a všemi zainteresovanými stranami o výstavbě nového vedení do oblasti Šluknovského výběţku s kapacitou 110 kv, které bude eliminovat časté výpadky elektrické energie. Technické řešení by mělo mj. zajistit pouze lokální dopady v případě poruchy dodávek (v současné době je výpadkem postiţeno několik obcí najednou). Svazek podporuje výstavbu nového vedení v tzv. podzemní variantě. 10

11 Vyuţití obnovitelných zdrojů energie Mikroregion má velký potenciál vyuţívání tzv. obnovitelných zdrojů energie, především biomasy. V současné době však není v provozu ţádné zařízení ve správě obce či města. Rozvoj této oblasti je limitován především těmito faktory: Nevyjasněná dlouhodobá energetická koncepce státu Scházející jednoznačná definice druhů energetických plodin, které je moţno pěstovat ve velkoplošných chráněných územích Nedostatečná podpora subjektů, zabývajících se produkcí energetických plodin ze strany státu Přesto je v obci Staré Křečany plánována výstavba spalovny na biomasy, která má přímou návaznost na systémové řešení v oblasti bioodpadů (podrobně viz samostatná příloha Zásobníky projektů opatření 3.3.). Dále je v uvedené obci plánována výstavba bioplynové stanice. V některých lokalitách byl v posledních letech zaznamenán zvýšený zájem soukromých investorů o výstavbu větrných elektráren (např. v katastru obcí Lipová a Staré Křečany a městech Šluknov a Mikulášovice). Hlavní překáţkou rozvoje tohoto energetického odvětví je dlouhodobě zamítavé stanovisko státních orgánů a v některých případech i nesouhlas veřejnosti Vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod Společným rysem v této oblasti je: Špatný technický stav stávajících zařízení Nízké procento napojení na kanalizaci a ČOV Absence sítí v okrajových částech měst a obcí Všichni členové Svazku kromě města Velký Šenov a obce Lobendava jsou akcionáři Severočeské vodárenské společnosti (SVS, a. s.). 11

12 Situace v oblasti zásobení obyvatel mikroregionu pitnou vodou je relativně příznivá. Tabulka č. 7 Zásobení obyvatel měst a obcí mikroregionu pitnou vodou Město, obec Popis současného a výhledového stavu Dolní Poustevna Jiříkov Lipová Lobendava Mikulášovice Staré Křečany Šluknov Velký Šenov Vodovodní řád v k.ú. Dolní a Horní Poustevna (kromě místní části Karlín a Nová Víska) je zaveden, celkem je napojeno cca 90 % domácností. Je připraven projekt na modernizaci stávajícího řádu, který zahrnuje i dobudování sítě. Vodovodní řád pokrývá celé území města kromě místní části Filipov. Je zastaralý a připravuje se jeho kompletní rekonstrukce. V současné době je napojeno cca 80 % města. Dobudování sítě ve Filipově je kompletně připraveno k realizaci. Na vodovod je napojeno cca 80 % domácností (vodovodní řád schází v místní části Liščí, Ludvíkovičky a Nová Lipová je plánováno jeho dobudování). Vodovod v obci není zaveden, dostatečný zdroj je k dispozici a je plánována jeho výstavba v příštích letech. Vodovodní síť je částečně vybudována, je na ní napojeno cca 30 % domácností. Nedojde-li ke zvýšení kapacity mnoţství vody, nelze realizovat další etapy a rozšiřovat počet napojených obyvatel. Vodovodní řád je zaveden pouze v části obce Brtníky, rozšíření je plánováno v budoucích letech (součást územního plánu). Na vodovodní řád je napojeno cca 95 % domácností. Ostatní vyuţívají lokální zdroje (rozšíření řádu není nutné). Vodovodní řád (kromě osad Kníţecí, Staré Hraběcí, Janovka a části obce Malý Šenov) je vybudován, celkem je napojeno 95 % domácností. V příštích letech je nutná rekonstrukce stávajícího (přes 100 let starého) řádu a jeho rozšíření do místní části Malý Šenov. Vilémov Na vodovodní řád je napojeno cca 80 % domácností. Ostatní domácnosti v okrajových částech vyuţívají lokální zdroje (rozšíření řádu není nutné). Zdroj: podklady představitelů jednotlivých měst a obcí mikroregionu V příštích letech bude ve spolupráci se SVS, a. s. realizován společný projekt s cílem páteřního posílení vodovodního řádu na celém území mikroregionu (podrobně viz samostatná příloha Zásobníky projektů opatření 3.1.). 12

13 Tabulka č. 8 Likvidace odpadních vod a odkanalizování měst a obcí mikroregionu Město, obec Popis současného a výhledového stavu Dolní Poustevna Jiříkov Lipová Lobendava Mikulášovice Staré Křečany Šluknov Velký Šenov V současné době je na kanalizaci napojeno cca 60 % domácností, a to v centrální části města. Je kompletně připraven projekt na realizaci ČOV, kanalizace a vodovodu ve správním obvodu města. Město disponuje dvěma ČOV pro cca EO, které provozuje SVS. Byla zprovozněna I. etapa kanalizace, další etapy jsou připravovány. Obec bude napojena na centrální ČOV ve Vilémově, výstavba kanalizace je kompletně připravena k realizaci. Kanalizace ani ČOV není vybudována, výstavba je plánována v příštích letech. Město disponuje novou ČOV pro EO, na kanalizaci je napojeno cca 60 % domácností. Jsou plánovány další etapy, které umoţní napojení cca % domácností. V obcí jsou vybudovány pouze lokální ČOV, vybudování cetrálního systému ČOV a kanalizace je plánováno. Na kanalizaci a ČOV je napojeno cca 50 % domácností, technologie je však zastaralá a zcela nevyhovující (nízká účinnost). Je plánována výstavba nové ČOV a rozšíření kanalizace, coţ v budoucnu umoţní napojení cca 75 % celkového počtu domácností. Kanalizace, na kterou je napojeno cca 60 % domácností, je svedena do centrální ČOV ve Vilémově. Je připravováno výrazné rozšíření systému. Vilémov Na kanalizaci, která je ve správě SVS, a. s. je napojeno cca 70 % domácností. V současné době je připravováno vybudování nového páteřního svodu. Zdroj: podklady představitelů jednotlivých měst a obcí mikroregionu 2.4. SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VYBAVENOST Zdravotní péče Celková úroveň sociální vybavenosti je dobrá. Zdravotní péče je poskytována na odpovídající úrovni. Lůţkovou akutní péči pro občany mikroregionu zajišťuje 1. Zdravotní Rumburk, a. s. v tomto rozsahu: Chirurgie Jednotka intenzivní péče Interna Gynekologie a porodnice Pediatrie a novozenci Ošetřovatelská lůţka Následnou péči poskytuje Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace města Varnsdorf. O víkendech je zajišťována lékařská pohotovostní sluţba ve Velkém Šenově. 13

14 Tabulka č. 9 Zdravotní péče ve městech a obcích mikroregionu Město, obec Praktický lékař Zubní lékař Dětský lékař Ţenský lékař Oční lékař Krční a nosní lékař Jiný lékař Lékárna Nemocnice Dolní Poustevna dny v týdnu Jiříkov Lipová Soukromá rehabilitace 1* - Lobendava 2 dny v týdnu Mikulášovice dny v týdnu * - Staré Křečany 2 dny v týdnu - 1 den v týdnu Šluknov dny v týdnu - Diabetolog 1 den v týdnu 2 - Velký Šenov Rehabilitace 1* Lékařská pohot. Vilémov den v týdnu - 1 den v týdnu - Soukromá rehabilitace 1 - * výdejna léků Zdroj: podklady představitelů jednotlivých měst a obcí mikroregionu Školství Síť předškolních zařízení, základních a středních škol v mikroregionu je dostatečná. Mateřské školy jsou provozovány ve všech městech a obcích, hlavním problémem je nedostatečná kapacita. Celkový počet základních škol v mikroregionu je 8, z toho 3 s neúplným a 5 s úplným počtem tříd (ve městě Šluknov je navíc provozována zvláštní škola). V menších obcích je snahou udrţet provoz základních škol i přes nízký počet ţáků a vysoké náklady na provoz. V převáţné míře mají základní školy sídlo ve starších budovách, které jsou ve špatném technickém stavu. Z kapacitního hlediska jsou vzhledem k předpokládanému vývoji počtu ţáků dostatečné. Dopravní dostupnost základních škol pro dojíţdějící ţáky je v některých lokalitách velmi problematická (podrobně viz kapitola 2.8.2). 14

15 Tabulka č. 10 Základní školy ve městech a obcích mikroregionu ZŠ s úplným počtem tříd ZŠ s neúplným počtem tříd ZŠ CELKEM Město, obec Poč. ZŠ Poč. tříd Počet ţáků Počet ţáků na tř. Poč. ZŠ Poč. tříd Počet ţáků Počet ţáků na tř. Poč. ZŠ Poč. tříd Počet ţáků Počet ţáků na tř. Dolní Poustevna Jiříkov Lipová Lobendava Mikulášovice Staré Křečany Šluknov Velký Šenov Vilémov CELKEM Zdroj: podklady představitelů jednotlivých měst a obcí mikroregionu Nabídka středních škol a učilišť ve Šluknovském výběţku je poměrně pestrá a rozmanitá, vyšší odborná škola a střední školy jsou koncentrovány převáţně ve městěch Varnsdorf a Rumburk. V samotném mikroregionu byly doposud dvě střední školy ve Šluknově (Střední lesnická škola a Střední škola sociální). Od došlo v rámci optimalizace sítě základních a středních škol k jejich sloučení v jeden právní subjekt. Mimoškolní aktivity zajišťuje pobočka Základní umělecké školy Varnsdorf (se sídlem ve Šluknově) Sociální zařízení a oblast bydlení Ve Šluknovském výběţku je poměrně vysoká koncentrace sociálních ústavů, jejichţ zřizovatelem je hlavní město Praha resp. Ústecký kraj. Jedná se o ústavy sociální péče, domovy důchodců a dětské domovy, které jsou umístěny převáţně v dotčeném území. Charakteristickým rysem sociální infrastruktury v majetku obcí je především nedostatečná kapacita, dlouhá čekací lhůta na umístění a špatný technický stav. Je připravena řada projektů na výstavbu nové a rozšíření kapacity a rekonstrukci stávající sociální infrastruktury (podrobně viz samostatná příloha Zásobníky projektů opatření 2.2.). Jediným limitujícím faktorem je nedostatek finančních prostředků. V rámci dotační politiky MMR ČR jsou v poslední letech budovány tzv. podporované byty pro sociálně vymezené skupiny obyvatel (chráněné byty, byty na půl cesty a vstupní byty). 15

16 Tabulka č Sociální oblast Město, obec Podporované byty (byt.jedn.) Zařízení v majetku obcí a měst Dům s pečovatelskou sluţbou (byt.jedn.) Ostatní byty (byt.jedn.) Ústav sociální péče Ostatní sociální zařízení Domov důchodců Dětský domov Dolní Poustevna - 4 (15 je plánováno) 107 1* - - Jiříkov ** 1*** - Lipová *** 1** Lobendava ** - - Mikulášovice Staré Křečany - - (je plánována výstavba) 51 1** - Šluknov - (24 je plánováno) ** - Velký Šenov Vilémov * - - *zřizovatelem je hl. městoppraha ** zřizovatelem je Ústecký kraj *** zřizovatelem je obec Zdroj: města a obce mikroregionu Převládajícím trendem v rámci celého mikroregionu je postupná privatizace a sniţování počtu starších obecních bytů, neboť jejich údrţba je finančně velmi náročná. V příštích letech bude převládat spíše výstavba nových bytových jednotek s vyuţitím dotačních prostředků pro sociálně vymezené skupiny obyvatel a aktivní podpora individuální rodinné výstavby (vytipování vhodných pozemků, jejich zasíťování a následný prodej). V dotčeném území doposud zcela schází holobyty pro tzv. nepřizpůsobivé skupiny obyvatel Kulturní zázemí Stávající úroveň kulturního zázemí mikroregionu je v zásadě dobrá. Dlouhodobou snahou představitelů mikroregionu je nejen udrţení stávající úrovně kulturní nabídky, ale i její postupné rozšiřování (podrobně viz samostatná příloha Zásobníky projektů opatření 2.2.). Do této oblasti mj. spadá záměr rozšířit nabídku filmových představení (město Velký Šenov, obec Staré Křečany), neboť v současné době je v provozu jediné stálé kino ve Šluknově (1x měsíčně probíhá kinoprojekce ve městě Dolní Poustevna). 16

17 Tabulka č.12 Kulturní zařízení ve městech a obcích mikroregionu Město, obec Kino Divadlo, KD, sály Knihovna Muzeum, výstavní síň Dolní Poustevna 1 (byla obnovena kinoprojekce v Národním domě) Sál pro 400 lidí, loutkové divadlo (je plánovanáno vytvoření stálé scény) 2 x týdně, bezplatný internet X Jiříkov X X 4 x týdně, bezplatný internet Lipová X X 1 x týdně, o internet není zájem X X Lobendava X X X X Mikulášovice X Kulturní dům 1 x týdně, bezplatný internet Staré Křečany Je plánováno Sál pro 250 lidí 1 x týdně, bezplatný internet X X Šluknov ANO Soukromé divadlo (zaměřené na děti), kulturní dům Denně, přístup k internetu (bezplatný v IC) Výstavní síně v KD a zámku Velký Šenov V rekonstrukci (dokončení v r. 2008) Multifunkční sál vč. divadelního zázemí 2 x týdně, bezplatný internet X Vilémov X X 1 x týdně, bezplatný internet X Zdroj: města a obce mikroregionu Sportovní zázemí Rozsah nabídky sportovních zařízení pro potřeby obyvatel je v zásadě uspokojivý, v příštích letech však bude nutné provést jejich opravy, rekonstrukce či rozšíření (především o sociální zařízení). Citelně schází veřejná prostranství pro nekoordinovanou činnost mládeţe, moţnost koupání a nabídka sportovního vyţití v případě nepříznivého počasí, řada projektů v této oblasti je připravována (podrobně viz samostatná příloha Zásobníky projektů opatření 2.1.). 17

18 Tabulka č. 13 Sportovní zařízení ve městech a obcích mikroregionu Město, obec Krytý bazén Koupaliště Fitnescentrum Jízda na koni Vleky Tenis Ostatní Dolní Poustevna X X X X X ANO Ve výstavbě víceúčelové hřiště pro míčové hry, fotbalový stadion Jiříkov X X X ANO X ANO Fotbalový areál (2 hřiště) Lipová X X X X X ANO Fotbalový stadion Lobendava ANO X X X X X Fotbalový stadion Mikulášovice ANO X ANO X X ANO Fotbalové areál, sportovní hala, kuţelna Staré Křečany X X X X X X Fotbalové a nohejbalové hřiště, 18 jamkový golf (soukromé) Šluknov X X ANO ANO X ANO Fotbalový areál vč. hřišť pro míčové sporty, squash, kuţelna, bowling Velký Šenov ANO X X X X ANO Fotbalový areál Vilémov X X X X ANO Fotbalový stadion Zdroj: města a obce mikroregionu Vzhledem k velkému potenciálu dalšího rozvoje cestovního ruchu (především v souvislosti s turistickým produktem Tolštejnském panství ) bude nezbytné nabídku sportovních aktivit průběţně rozšiřovat a zkvalitňovat. Území mikroregionu Sever je protkáno mnoţstvím značených turistických stezek a cyklotras, které jsou však z velké části vedeny po veřejných komunikacích. Je připravován rozsáhlý projekt vybudování ucelené mikroregionální sítě cyklostezek s napojením na SRN a mikroregion Tolštejn. Podrobně o plánovaném dobudování stávající a výstavbě nové infrastruktury cestovního ruchu viz samostatná příloha Zásobníky projektů opatření EKONOMICKÁ STRUKTURA Zemědělství a lesnictví Současný stav zemědělství v mikroregionu určují především tyto faktory: Nízká produkční schopnost daná podhorským klimatem a půdními podmínkami Zaměření státní dotační politiky a především dotační politiky Evropské unie na mimoprodukční funkce zemědělství, především pak údrţbu kulturního vzhledu krajiny Relativně špatná finanční situace zemědělců, přetrvávající z období před vstupem ČR do EU Nevyjasněné majetko-právní vztahy a nedokončená privatizace půdního fondu Základním pilířem dalšího vývoje zemědělství v příštích letech zůstane bezpochyby údrţba trvalých travních porostů spojená s extenzivním chovem dobytka (zejména hovězích masných plemen). 18

19 Tabulka č. 14 Rozhodující zemědělské subjekty působící v mikroregionu Název a sídlo subjektu Působnost dle katastrů Jana Růţičková, soukromý zemědělec, Jiříkov Zemspol, s. r. o., Velký Šenov Milan Kopsa, soukromý zemědělec, Huntířov Ekofarma ing. Pavel Fiala, Království Biopotraviny, s. r. o., Velký Šenov Ing. Josef Číţek, soukromý zemědělec, Mikulášovice Petr Houdek, soukromý zemědělec, Šluknov Josef Rýdl, soukromý zemědělec, Staré Křečany Karel Brabenec, soukromý zemědělec, Staré Křečany Martin Benz, soukromý zemědělec, Staré Křečany Maxim Imrich, soukromý zemědělec, Staré Křečany Stanislav Suk, Vilémov Martin Malý, soukromý zemědělec, Jiříkov Jiříkov a Království Dolní a Horní Poustevna, Lobendava, Liščí, Severní, Lipová, Vilémov, Mikulášovice, Roţany, Velký Šenov Mikulášovice Království Velký Šenov, Lipová Mikulášovice Šluknov Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Vilémov Jiříkov Se zvyšující se mírou dotačních prostředků z EU a postupně ze zlepšující ekonomickou situací zemědělských subjektů lze očekávat dynamický rozvoj tzv. doplňkových činností. Jedná se především o rozvoj agroturistiky spojené s ubytováním na farmách, výrobu a prodej vlastních produktů (biopotravin). V případě upřesnění legislativy, vyšší míry dotační podpory a dostatečné poptávky má velký potenciál cílené pěstování energetické biomasy. Většina lesů na území mikroregionu je ve vlastnictví státu (Lesy ČR, státní podnik). Těţba je uskutečňována smluvními partnery na základě výsledků výběrových řízení. Hlavním smluvním partnerem vlastníka je UNILES, a. s. Rumburk. Členové Svazku jsou vlastníky více neţ ha lesů (v budoucnu lze očekávat zvýšení celkové výměry, neboť v současné době probíhá několik restitučních řízení o vrácení historického majetku). Za účelem údrţby a obnovy lesních porostů jsou zpravidla najímání či zaměstnáváni lesní hospodáři. Ostatní pozemky ve vlastnictví jednotlivých členů Svazku jsou částečně udrţovány soukromými subjekty na základě uzavřených nájemních smluv a částečně ve vlastní reţii Průmysl a sluţby Charakteristickým odvětvím v mikroregionu je textilní výroba, která má dlouholetou tradici. Dalším dlouhodobě významným oborem je drobná strojírenská výroba (výroba noţů, spojovacích součástí a kancelářských potřeb). Po roce 1989, kdy došlo k zániku velkých státních podniků, zaujímají stále významnější postavení společnosti se zahraniční majetkovou účastí. Jedná se především o obory s nízkými poţadavky na kvalifikaci pracovní síly. Z hlediska počtu pracovních příleţitostí se jedná o firmy v rozmezí zaměstnanců. Významným zaměstnavatelem v regionu jsou sociální ústavy v majetku obcí, hlavního města Prahy a Ústeckého kraje (Lipová, Jiříkov, Staré Křečany, Dolní Poustevna, Lobendava). 19

20 Tabulka č. 15 Rozhodující subjekty v oblasti průmyslu a sluţeb v mikroregionu Název společnosti Zaměření Sídlo Josef Dvořák, Izopol Výroba pěnového polystyrénu Dolní Poustevna Ing. Václav Kubička OK - FORM Kovovýroba Dolní Poustevna Tillig CZ, s. r. o. Výroba her a hraček Dolní Poustevna Renata Holcová Výroba spotřebního a reklamního zboţí Dolní Poustevna Kontraproduktion, s. r. o. Výroba koberců Jiříkov EWM HIGHTECH WELDING, s. r. o. Výroba a montáţ svařovacích přístrojů Jiříkov JST, s. r. o. Kovoobrábění Jiříkov VLAKOZ, s. r. o. Galanterie, koţené zboţí Jiříkov Pavel Svoboda Stavební výroba Lipová Conmetron, s. r. o. Výroba spojovacích součástí a kancelářských potřeb Lipová MBM, s. r. o. Výroba a prodej spojovacích součástí Lipová BeA CS, s. r. o. Výroba spojovacích součástí a kancelářských potřeb Lobendava MIKOV, s. r. o. Noţířská výroba, kancelářské potřeby Mikulášovice ALATEX, s. r. o. Textilní výroba Mikulášovice Lemfeld a syn, v. o. s. Textilní výroba Vilémov CONTACLIP, s. r. o. Montáţ elektrospojovacích dílů Mikulášovice KOREKTA, s. r. o. Výroba plastů Mikulášovice PLASTON ČR, s. r. o. Výroba z plastů, zvlhčovače vzduchu Šluknov TOPOS, a. s. Výroba potravinářských strojů Šluknov CEPOL CZ, s. r. o. Výroba pěnového polystyrénu Šluknov Kamenoprůmyslové závody, s. r. o. Kamenovýroba Šluknov HOGGA, s. r. o. Dřevovýroba Šluknov Ambona real, s. r. o. Textilní výroba Šluknov TRATEC CS, s. r. o. Výroba strojů a techniky pro textilní průmysl Vilémov VESEKO, a. s. Potravinářská výroba Velký Šenov STAP, a. s. Textilní výroba Vilémov CENTROFLOR, s. r. o. Výroba umělých květin a ozdobných předmětů Velký Šenov Siops, s. r. o. Stavební výroba Vilémov Sluţby a řemesla Svoboda Stavební práce, odpady Vilémov Ţelezárny Velký Šenov, s. r. o. Strojírenství Velký Šenov ABX, s. r. o. Výroba krbových kamen Rumburk Renko, s. r. o. Strojírenství Staré Křečany Zdroj: města a obce mikroregionu 20

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze k 13. 9. 2008) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 2.1 POSTAVENÍ KRAJE... 3 2.2 OBYVATELSTVO... 4 2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB... 6 2.4 EKONOMIKA... 9 2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 13

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Obsah SPL číslo kapitoly Název strana 1. Žadatel/předkladatel SPL 4 2. Základní

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

1. AKTUALIZOVANÁ VERZE SPL Předkladatel: MAS Sokolovsko o. p. s. Statutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31.

1. AKTUALIZOVANÁ VERZE SPL Předkladatel: MAS Sokolovsko o. p. s. Statutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31. 1. AKTUALIZOVANÁ VERZE PL Předkladatel: okolovsko o. p. s. tatutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31. srpna 2011 Počet stran: 64 Podpis odpovědného zástupce: O Obbssaahh Obsah...2

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří - Kvalita života a ochrana přírody v regionu České středohoří

Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří - Kvalita života a ochrana přírody v regionu České středohoří Záměr MAS do programu LEADER ČR 1 (celkem 47) Obsah: 1. Území MAS 2 1.1 Předkladatel/Zpracovatel Záměru 2 1.2 Základní údaje o území MAS 3 1.3 Analýza území MAS 3 2. Shrnutí dosud uplatňovaných politik

Více

REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y

REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VER ZE K 26.LIS TOPADU 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y Obsah Úvod... 7

Více

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO OBSAH 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 1 2. Základní údaje o území MAS... 1 2.1. Územní vymezení MAS ORLICKO... 1 3. Zpracování SPL MAS... 2 3.1. Strategické dokumenty na území MAS ORLICKO... 2 3.2. Zapojení

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Stav k úterý, 26. srpna 2014, V101, pracovní verze k veřejnému projednání Integrovaná strategie MAS KLS 1/48 Obsah Obsah... 2 1 Úvodní informace...

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 4. října 2007 OBSAH Prohlášení o spolupráci...4 1 Základní informace o Programu...5 1.1 Územní vymezení Programu...5

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Program rozvoje města Varnsdorf

Program rozvoje města Varnsdorf Program rozvoje města Varnsdorf na období od 2015 do 2020 Měsíc a rok zpracování: červen 2015 Program rozvoje města Varnsdorf byl schválen zastupitelstvem města dne 25. 6. 2015, usnesením č. 64/2015. 1

Více