O B S A H 3. ANALÝZA SWOT 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B S A H 3. ANALÝZA SWOT 28"

Transkript

1 O B S A H 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní důvody zpracování Dokumentu Zadavatel Dokumentu Zpracovatel Dokumentu Základní struktura Dokumentu Soulad s cíli a prioritami vyšších dokumentů Datum zpracování 2. SOCIO-EKONOMICKÁ ANALÝZA Popis situace, charakteristika mikroregionu Obyvatelstvo Stav infrastruktury Sociální a kulturní vybavenost Ekonomická struktura Struktura zaměstnanosti Ţivotní prostředí Dopravní infrastruktura ANALÝZA SWOT Silné stránky Slabé stránky Příleţitosti Hrozby 29

2 4. STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU Způsob zpracování rozvojové strategie a zapojení veřejnosti Poslání, definice a cíle rozvojové strategie Prioritní oblasti k naplnění rozvojové strategie Popis prioritních oblastí a jednotlivých opatření Implementace rozvojové strategie SOUPIS PŘÍLOH 37 2

3 1. ÚVODNÍ INFORMACE 1.1. HLAVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTU Strategický rozvojový dokument mikroregionu Sever (dále jen Dokument ) byl zpracován na základě rozhodnutí Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Sever (dále jen Svazek ) a to především z následujících důvodů: 1. Vytyčit hlavní směry rozvoje regionu v letech Důraz zadavatele byl kladen na maximální vyuţití potenciálu území, krásné krajiny, bezprostřední blízkosti Národního parku České Švýcarsko a chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, ochranu ţivotního prostředí a princip trvale udrţitelného rozvoje. 2. Zajistit koordinovaný postup při naplňování stanovených priorit a opatření tak, aby jednotlivé oblasti byly v maximální míře řešeny systémově z hlediska potřeb celého mikroregionu. 3. V rámci Šluknovského výběţku zajistit koordinovaný postup se všemi relevantními subjekty (Tolštejn, svazek obcí, Sdruţení pro rozvoj Šluknovska a Místní akční skupina Šluknovsko) a podporovat další rozvoj přeshraniční spolupráce. 4. Zpracovat materiál, který by svou strukturou, zaměřením a systémovým přístupem naplňoval poţadavky Evropské unie pro zpracování rozvojových dokumentů. To umoţní ucházet se o finanční podporu jak z tuzemských zdrojů, tak především z iniciativ Společenství ZADAVATEL DOKUMENTU Název: Dobrovolný svazek obcí Sever Sídlo: Lipová 422, Lipová u Šluknova IČO: Právní forma: Dobrovolný svazek obcí Statutární zástupce: ing. Milan Kořínek, předseda Kontaktní osoba: ing. Milan Kořínek, předseda Telefon: , Fax: ZPRACOVATEL DOKUMENTU Název: Čistá energie, nezisková poradenská organizace Sídlo: Polevsko 53, Polevsko IČO: Právní forma: občanské sdruţení Statutární zástupce: RNDr. Jaroslav Štědra, předseda Kontaktní osoba: Milan Dudka, manaţer projektů Telefon: , Fax:

4 1.4. ZÁKLADNÍ STRUKTURA DOKUMENTU Dokument je členěn v souladu s osnovou pro zpracování rozvojových plánů: Socio-ekonomická analýza, která podrobně zkoumá stávající stav SWOT analýza silných a slabých stránek dotčeného území, příleţitostí a moţných hrozeb Strategie rozvoje mikroregionu na období r včetně priorit a opatření Zásobníky projektů místních samospráv a podnikatelů resp. NNO, jejichţ realizace přispěje k naplnění navrţené strategie Přílohy, které dokládají relevanci údajů uvedených v Dokumentu 1.5. SOULAD S CÍLI A PRIORITAMI VYŠŠÍCH DOKUMENTŮ 1. Dokument je v souladu s cíli a prioritami Strategie regionálního rozvoje České republiky pro období r Dokument je v souladu s celkovou strategií, zájmy Společenství a národními prioritami Národního strategického plánu rozvoje venkova České republiky na období r Dokument je v souladu se zaměřením a cíli Koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky pro období r Dokument je v souladu s cíli, prioritami a opatřeními Programu rozvoje Ústeckého kraje 5. Dokument je v souladu s cíli a prioritami stěţejních dotačních programů, tj. Programu rozvoje venkova České republiky na období r a Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období r Dokument je v souladu s cíli a prioritami všech dalších potenciálních dotačních programů 1.6. DATUM ZPRACOVÁNÍ Dokument byl zpracován s vyuţitím podkladů platných ke dni 21. září

5 2. SOCIO-EKONOMICKÁ ANALÝZA 2.1. POPIS SITUACE, CHARAKTERISTIKA MIKROREGIONU Historie Svazku a jeho základní cíle Svazek vznikl v lednu 2000 s cílem zajistit všestranný a koordinovaný rozvoj dotčeného území na principu trvale udrţitelného rozvoje. Svazek zahrnuje území o rozloze ha s celkovým počtem obyvatel (dle posledního oficiálního sčítání lidu z r. 2001). Členy Svazku jsou města Dolní Poustevna, Jiříkov, Mikulášovice, Šluknov a Velký Šenov a obce Lipová, Lobendava, Staré Křečany a Vilémov. Pověřeným úřadem III. stupně je město Rumburk, pověřeným úřadem II. stupně je město Šluknov. Tabulka č. 1 Obce a města mikroregionu základní údaje (k ) Město, obec Počet místních částí Počet k.ú. absolutní (ha) Rozloha Obyvatelstvo Statut % absolutně % Dolní Poustevna , ,19 Město Jiříkov , ,50 Město Lipová , ,40 Obec Lobendava , ,74 Obec Mikulášovice , ,53 Město Staré Křečany , ,14 Obec Šluknov , ,59 Město Velký Šenov , ,53 Město Vilémov , ,38 Obec Celkem , ,00 X Zdroj: ČSÚ Poloha mikroregionu Mikroregion Sever leţí na okraji několika různě vymezených územních celků: V rámci České republiky leţí při severním okraji státu, na hranici se Spolkovou republikou Německo, resp. Svobodným státem Sasko. V rámci krajského uspořádání je mikroregion Sever součástí Ústeckého kraje, v němţ se nachází na severovýchodním okraji. Tuto polohu zaujímá jak v rámci územního celku kategorie NUTS II Severozápad, tak v rámci okresu Děčín. 5

6 Dalším relevantním územním obvodem, jehoţ je mikroregion součástí, je region Severozápadní Čechy, vymezený jako oblast se soustředěnou podporou státu s cílem zajistit rozvoj infrastruktury podporující podnikání, sníţení nezaměstnanosti a rozvoj v oblasti cestovního ruchu. V takto vymezeném regionu leţí mikroregion Sever také na severovýchodním okraji. Vzhledem ke své poloze v blízkosti státní hranice je mikroregion také součástí Euroregionu Nisa, v jehoţ české části leţí při západním okraji, v rámci Šluknovského výběţku zaujímá střední a západní část. Dotčené území leţí v bezprostřední blízkosti dvou velkoplošných chráněných území, Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko (malá část katastrálního území města Mikulášovice přímo zasahuje do CHKO Labské pískovce) Stav zpracování územních plánů členů Svazku Města a obce Svazku mají zpracovány základní materiály, které jsou nezbytné pro jejich další rozvoj a přijímání podpor z vnějších zdrojů. Sedm měst a obcí má zpracován územní plán, v obci Staré Křečany je ÚP je fázi dokončení. Obec Lobendava má zpracovánu urbanistickou studii a v současné době probíha příprava územního plánu. Tabulka č. 2 Stav zpracování základních dokumentů měst a obcí mikroregionu Město, obec Název dokumentu Zpracovatel (chronologicky) Dolní Poustevna Jiříkov Územní plán města Dolní Poustevna, v současné době probíhá příprava aktualizace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Územní plán sídelního útvaru Jiříkov, nový ÚP ÚP v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění je ve fázi návrhu zadání s předpokládaným termínem dokončení r SAUL, s. r. o., zpracovatel aktualizace není doposud vybrán SAUL, s. r. o., CON.TEC, ing. Arch. Jiří Vít Lipová Územní plán obce Lipová. Kadlec K. K. Nusle, s. r. o. Lobendava Urbanistická studie Lobendava. SAUL, s. r. o. Mikulášovice Územní plán sídelního útvaru Mikulášovice, je připravena aktualizace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění popř. zpracování nového ÚP. SAUL, s. r. o., zpracovatel aktualizace není doposud vybrán Staré Křečany Urbanistická studie Staré Křečany, schválen návrh ÚP, finalizace proběhne do konce r SAUL, s. r. o., CON.TEC, ing. Arch. Jiří Vít Šluknov Velký Šenov Vilémov Územní plán sídelního útvaru Šluknov, v současné době je zpracováván návrh zadání nového ÚP v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Územní plán sídelního útvaru Velký Šenov vč. dvou změn, příprava nového ÚP v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Územní plán sídelního útvaru Vilémov, v současné době probíhá aktualizace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. SAUL, s. r. o., A-ateliér, ing. Jitka Fikarová SAUL, s. r. o., zpracovatel nového ÚP není doposud vybrán SAUL, s. r. o. (oba dokumenty) Zdroj: Podklady jednotlivých členů Svazku 6

7 2.2. OBYVATELSTVO Vývoj počtu obyvatel Populační vývoj v mikroregionu byl od poloviny padesátých let 20. století velmi nepříznivý. Následkem odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce, malé míry dosídlení pohraničí a postupnou devastací celých místních částí a osad ztratil mikroregion 64 % z původního počtu obyvatel. Nejvyšší úbytek oproti roku 1930 zaznamenala obec Lobendava (89 %), nejniţší pak obec Vilémov (30 %). Tabulka č. 3 Města a obce mikroregionu - vývoj počtu obyvatel v letech (k ) Index Město, obec Rok 1930 Rok 1991 Rok 1999 Rok 2000 Rok /1930 Dolní Poustevna ,41 Jiříkov ,39 Lipová ,22 Lobendava ,11 Mikulášovice ,35 Staré Křečany ,20 Šluknov ,42 Velký Šenov ,43 Vilémov ,70 CELKEM ,36 Zdroj: ČSÚ, města a obce mikroregionu Podle údajů místních samospráv činil celkový počet obyvatel Svazku k , tj. 98,66 % stavu k (poslední sčítání lidu prováděné ČSÚ). V uplynulých šesti letech tedy vykazuje mikroregion záporné saldo přírůstku obyvatel Struktura obyvatelstva Pro strukturu obyvatelstva je typický vyšší podíl národnostních menšin, především německé (3,0 %), slovenské (3,8 %) a romské. Skutečný podíl romského obyvatelstva je sice niţší, neţ ve východní a jiţní části Šluknovského výběţku (v mikroregionu Tolštejn), nicméně je výrazně vyšší, neţ udávají oficiální statistiky. 7

8 Tabulka č. 4 Obyvatelstvo měst a obcí mikroregionu podle národnosti (k ) Město, obec Obyvatelstvo celkem česká slezská Z toho národnost polská romská Ostatní a nezjištěné Dolní Poustevna Jiříkov Lipová Lobendava Mikulášovice Staré Křečany Šluknov Velký Šenov Vilémov CELKEM Zdroj: ČSÚ Věkové sloţení obyvatelstva Věkové sloţení obyvatel mikroregionu je rozděleno do tří kategorií: děti (0 14 let), obyvatelé v produktivním věku (15 59 let) a obyvatelé v neproduktivním věku (60 let a více, resp. 60+). Průměrný podíl obyvatel mikroregionu v kategorii 0 14 je 17,8 %, v kategorii je 66,2 % a v kategorii 60+ (vč. nezjištěných) je 16,0 %. Tabulka č. 5 Obyvatelstvo mikroregionu podle věkových skupin (k ) Město, obec moravská slovenská německá Obyvatelstvo celkem Věková skupina 0-14 Věková skupina vč. nezjištěných Věková skupina 60 + vč. nezjištěných muži ženy celkem Muži ženy celkem Dolní Poustevna Jiříkov Lipová Lobendava Mikulášovice Staré Křečany Šluknov Velký Šenov Vilémov CELKEM Zdroj: ČSÚ 8

9 Kriminalita Stav kriminality v dotčeném území je celkem uspokojivý. Struktura trestné činnosti v zásadě kopíruje podmínky, které jsou pro ni vytvořeny polohou a charakterem regionu a sloţením jeho obyvatel. Jedná se zejména o: Bezprostřední blízkost státní hranice se SRN Relativně velký počet zahraničních návštěvníků Řídké osídlení Sezónní charakter víkendové rekreace Zvýšený podíl nepřizpůsobivých sociálních skupin v některých lokalitách Vlastní trestná činnost se dá rozdělit do těchto hlavních oblastí: Krádeţe automobilů (především osobních), kapesní krádeţe Krádeţe kovů, především barevných Vykrádání rekreačních objektů mimo hlavní sezónu Vandalství a rušení nočního klidu Dovoz všech druhů odpadu (vč. nebezpečného) ze SRN Činnost převaděčských skupin Jednorázový vzestup kriminality lze očekávat po vstupu ČR do Schengenského prostoru a následným zrušením referátů cizinecké pohraniční policie. V souvislosti s potíráním trestné činnosti je ze strany představitelů měst a obcí mikroregionu i veřejnosti hodnocena práce Policie České republiky jako nevyhovující. Většina výhrad se týká nedůslednosti a nedostatečného vyuţívání stávající legislativy. Dalším problémem je nízký počet policejních sluţeben v jednotlivých lokalitách. Z tohoto důvodu je např. ve městě Jiříkov připravováno zřízení městské policie. 9

10 2.3. STAV INFRASTRUKTURY Vytápění Z celkových devíti členů Svazku je šest měst a obcí plynofikováno a další etapy jsou připravovány. Ve třech obcích plynofikace dosud neproběhla (v jedné z nich je s ní do budoucna uvaţováno). Tabulka č. 6 Stav plynofikace měst a obcí mikroregionu Město, obec Popis současného a výhledového stavu Dolní Poustevna Jiříkov Lipová Lobendava Mikulášovice Staré Křečany Šluknov V minulých letech byla realizována I. a II. etapa plynofikace v k. ú. Dolní Poustevna. III. etapa (k. ú. Horní Poustevna) je ve stádiu vydaného ÚR (je zpracovávána PD ke stavebnímu povolení). Celkem bude po realizaci III. etapy plynofikováno cca 75 % objektů. V současné době je plynofikováno cca 85 % objektů (byla realizována I. a II. etapa). III. etapa plynofikace, která se bude týkat okrajových částí města, je v současné době připravována. V obci plynofikace prozatím neproběhla, je plánována v příštích letech. Obec není plynofikována a ani v příštích letech není plynofikace plánována. V současné době je plynofikováno cca 80 % objektů města, další etapa je kompletně připravena. Po její realizaci bude plynofikováno 90 % všech objektů. Další etapy jsou ekonomicky nerentabilní. Obec není plynofikována a v nejbliţší budoucnosti není plynofikace plánována. Je však plánována výstavba několika druhů zařízení, vyuţívající obnovitelné zdroje energie. V současné době je plynofikováno cca 35 % objektů, s dalšími etapami není v nejbliţší budoucnosti uvaţováno. Velký Šenov V současné době jsou městské objekty plynofikovány z 50 % a ostatní objekty z cca 30 %. S dalšími etapami není v nejbliţší budoucnosti uvaţováno (pouze s plynofikací jednotlivých objektů v majetku města). Vilémov Obec je částečně plynofikována (cca 30 % objektů), další etapy jsou z ekonomického hlediska nerentabilní. Zdroj: podklady představitelů jednotlivých měst a obcí mikroregionu Zásobování elektrickou energií Kapacita dodávek elektrické energie do regionu je především vzhledem k rozvojovému potenciálu území nedostatečná. V některých lokalitách vznikají problémy s povolováním nové výstavby. Od roku 1990 probíhají jednání mezi Severočeskou energetikou, a. s. a všemi zainteresovanými stranami o výstavbě nového vedení do oblasti Šluknovského výběţku s kapacitou 110 kv, které bude eliminovat časté výpadky elektrické energie. Technické řešení by mělo mj. zajistit pouze lokální dopady v případě poruchy dodávek (v současné době je výpadkem postiţeno několik obcí najednou). Svazek podporuje výstavbu nového vedení v tzv. podzemní variantě. 10

11 Vyuţití obnovitelných zdrojů energie Mikroregion má velký potenciál vyuţívání tzv. obnovitelných zdrojů energie, především biomasy. V současné době však není v provozu ţádné zařízení ve správě obce či města. Rozvoj této oblasti je limitován především těmito faktory: Nevyjasněná dlouhodobá energetická koncepce státu Scházející jednoznačná definice druhů energetických plodin, které je moţno pěstovat ve velkoplošných chráněných územích Nedostatečná podpora subjektů, zabývajících se produkcí energetických plodin ze strany státu Přesto je v obci Staré Křečany plánována výstavba spalovny na biomasy, která má přímou návaznost na systémové řešení v oblasti bioodpadů (podrobně viz samostatná příloha Zásobníky projektů opatření 3.3.). Dále je v uvedené obci plánována výstavba bioplynové stanice. V některých lokalitách byl v posledních letech zaznamenán zvýšený zájem soukromých investorů o výstavbu větrných elektráren (např. v katastru obcí Lipová a Staré Křečany a městech Šluknov a Mikulášovice). Hlavní překáţkou rozvoje tohoto energetického odvětví je dlouhodobě zamítavé stanovisko státních orgánů a v některých případech i nesouhlas veřejnosti Vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod Společným rysem v této oblasti je: Špatný technický stav stávajících zařízení Nízké procento napojení na kanalizaci a ČOV Absence sítí v okrajových částech měst a obcí Všichni členové Svazku kromě města Velký Šenov a obce Lobendava jsou akcionáři Severočeské vodárenské společnosti (SVS, a. s.). 11

12 Situace v oblasti zásobení obyvatel mikroregionu pitnou vodou je relativně příznivá. Tabulka č. 7 Zásobení obyvatel měst a obcí mikroregionu pitnou vodou Město, obec Popis současného a výhledového stavu Dolní Poustevna Jiříkov Lipová Lobendava Mikulášovice Staré Křečany Šluknov Velký Šenov Vodovodní řád v k.ú. Dolní a Horní Poustevna (kromě místní části Karlín a Nová Víska) je zaveden, celkem je napojeno cca 90 % domácností. Je připraven projekt na modernizaci stávajícího řádu, který zahrnuje i dobudování sítě. Vodovodní řád pokrývá celé území města kromě místní části Filipov. Je zastaralý a připravuje se jeho kompletní rekonstrukce. V současné době je napojeno cca 80 % města. Dobudování sítě ve Filipově je kompletně připraveno k realizaci. Na vodovod je napojeno cca 80 % domácností (vodovodní řád schází v místní části Liščí, Ludvíkovičky a Nová Lipová je plánováno jeho dobudování). Vodovod v obci není zaveden, dostatečný zdroj je k dispozici a je plánována jeho výstavba v příštích letech. Vodovodní síť je částečně vybudována, je na ní napojeno cca 30 % domácností. Nedojde-li ke zvýšení kapacity mnoţství vody, nelze realizovat další etapy a rozšiřovat počet napojených obyvatel. Vodovodní řád je zaveden pouze v části obce Brtníky, rozšíření je plánováno v budoucích letech (součást územního plánu). Na vodovodní řád je napojeno cca 95 % domácností. Ostatní vyuţívají lokální zdroje (rozšíření řádu není nutné). Vodovodní řád (kromě osad Kníţecí, Staré Hraběcí, Janovka a části obce Malý Šenov) je vybudován, celkem je napojeno 95 % domácností. V příštích letech je nutná rekonstrukce stávajícího (přes 100 let starého) řádu a jeho rozšíření do místní části Malý Šenov. Vilémov Na vodovodní řád je napojeno cca 80 % domácností. Ostatní domácnosti v okrajových částech vyuţívají lokální zdroje (rozšíření řádu není nutné). Zdroj: podklady představitelů jednotlivých měst a obcí mikroregionu V příštích letech bude ve spolupráci se SVS, a. s. realizován společný projekt s cílem páteřního posílení vodovodního řádu na celém území mikroregionu (podrobně viz samostatná příloha Zásobníky projektů opatření 3.1.). 12

13 Tabulka č. 8 Likvidace odpadních vod a odkanalizování měst a obcí mikroregionu Město, obec Popis současného a výhledového stavu Dolní Poustevna Jiříkov Lipová Lobendava Mikulášovice Staré Křečany Šluknov Velký Šenov V současné době je na kanalizaci napojeno cca 60 % domácností, a to v centrální části města. Je kompletně připraven projekt na realizaci ČOV, kanalizace a vodovodu ve správním obvodu města. Město disponuje dvěma ČOV pro cca EO, které provozuje SVS. Byla zprovozněna I. etapa kanalizace, další etapy jsou připravovány. Obec bude napojena na centrální ČOV ve Vilémově, výstavba kanalizace je kompletně připravena k realizaci. Kanalizace ani ČOV není vybudována, výstavba je plánována v příštích letech. Město disponuje novou ČOV pro EO, na kanalizaci je napojeno cca 60 % domácností. Jsou plánovány další etapy, které umoţní napojení cca % domácností. V obcí jsou vybudovány pouze lokální ČOV, vybudování cetrálního systému ČOV a kanalizace je plánováno. Na kanalizaci a ČOV je napojeno cca 50 % domácností, technologie je však zastaralá a zcela nevyhovující (nízká účinnost). Je plánována výstavba nové ČOV a rozšíření kanalizace, coţ v budoucnu umoţní napojení cca 75 % celkového počtu domácností. Kanalizace, na kterou je napojeno cca 60 % domácností, je svedena do centrální ČOV ve Vilémově. Je připravováno výrazné rozšíření systému. Vilémov Na kanalizaci, která je ve správě SVS, a. s. je napojeno cca 70 % domácností. V současné době je připravováno vybudování nového páteřního svodu. Zdroj: podklady představitelů jednotlivých měst a obcí mikroregionu 2.4. SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VYBAVENOST Zdravotní péče Celková úroveň sociální vybavenosti je dobrá. Zdravotní péče je poskytována na odpovídající úrovni. Lůţkovou akutní péči pro občany mikroregionu zajišťuje 1. Zdravotní Rumburk, a. s. v tomto rozsahu: Chirurgie Jednotka intenzivní péče Interna Gynekologie a porodnice Pediatrie a novozenci Ošetřovatelská lůţka Následnou péči poskytuje Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace města Varnsdorf. O víkendech je zajišťována lékařská pohotovostní sluţba ve Velkém Šenově. 13

14 Tabulka č. 9 Zdravotní péče ve městech a obcích mikroregionu Město, obec Praktický lékař Zubní lékař Dětský lékař Ţenský lékař Oční lékař Krční a nosní lékař Jiný lékař Lékárna Nemocnice Dolní Poustevna dny v týdnu Jiříkov Lipová Soukromá rehabilitace 1* - Lobendava 2 dny v týdnu Mikulášovice dny v týdnu * - Staré Křečany 2 dny v týdnu - 1 den v týdnu Šluknov dny v týdnu - Diabetolog 1 den v týdnu 2 - Velký Šenov Rehabilitace 1* Lékařská pohot. Vilémov den v týdnu - 1 den v týdnu - Soukromá rehabilitace 1 - * výdejna léků Zdroj: podklady představitelů jednotlivých měst a obcí mikroregionu Školství Síť předškolních zařízení, základních a středních škol v mikroregionu je dostatečná. Mateřské školy jsou provozovány ve všech městech a obcích, hlavním problémem je nedostatečná kapacita. Celkový počet základních škol v mikroregionu je 8, z toho 3 s neúplným a 5 s úplným počtem tříd (ve městě Šluknov je navíc provozována zvláštní škola). V menších obcích je snahou udrţet provoz základních škol i přes nízký počet ţáků a vysoké náklady na provoz. V převáţné míře mají základní školy sídlo ve starších budovách, které jsou ve špatném technickém stavu. Z kapacitního hlediska jsou vzhledem k předpokládanému vývoji počtu ţáků dostatečné. Dopravní dostupnost základních škol pro dojíţdějící ţáky je v některých lokalitách velmi problematická (podrobně viz kapitola 2.8.2). 14

15 Tabulka č. 10 Základní školy ve městech a obcích mikroregionu ZŠ s úplným počtem tříd ZŠ s neúplným počtem tříd ZŠ CELKEM Město, obec Poč. ZŠ Poč. tříd Počet ţáků Počet ţáků na tř. Poč. ZŠ Poč. tříd Počet ţáků Počet ţáků na tř. Poč. ZŠ Poč. tříd Počet ţáků Počet ţáků na tř. Dolní Poustevna Jiříkov Lipová Lobendava Mikulášovice Staré Křečany Šluknov Velký Šenov Vilémov CELKEM Zdroj: podklady představitelů jednotlivých měst a obcí mikroregionu Nabídka středních škol a učilišť ve Šluknovském výběţku je poměrně pestrá a rozmanitá, vyšší odborná škola a střední školy jsou koncentrovány převáţně ve městěch Varnsdorf a Rumburk. V samotném mikroregionu byly doposud dvě střední školy ve Šluknově (Střední lesnická škola a Střední škola sociální). Od došlo v rámci optimalizace sítě základních a středních škol k jejich sloučení v jeden právní subjekt. Mimoškolní aktivity zajišťuje pobočka Základní umělecké školy Varnsdorf (se sídlem ve Šluknově) Sociální zařízení a oblast bydlení Ve Šluknovském výběţku je poměrně vysoká koncentrace sociálních ústavů, jejichţ zřizovatelem je hlavní město Praha resp. Ústecký kraj. Jedná se o ústavy sociální péče, domovy důchodců a dětské domovy, které jsou umístěny převáţně v dotčeném území. Charakteristickým rysem sociální infrastruktury v majetku obcí je především nedostatečná kapacita, dlouhá čekací lhůta na umístění a špatný technický stav. Je připravena řada projektů na výstavbu nové a rozšíření kapacity a rekonstrukci stávající sociální infrastruktury (podrobně viz samostatná příloha Zásobníky projektů opatření 2.2.). Jediným limitujícím faktorem je nedostatek finančních prostředků. V rámci dotační politiky MMR ČR jsou v poslední letech budovány tzv. podporované byty pro sociálně vymezené skupiny obyvatel (chráněné byty, byty na půl cesty a vstupní byty). 15

16 Tabulka č Sociální oblast Město, obec Podporované byty (byt.jedn.) Zařízení v majetku obcí a měst Dům s pečovatelskou sluţbou (byt.jedn.) Ostatní byty (byt.jedn.) Ústav sociální péče Ostatní sociální zařízení Domov důchodců Dětský domov Dolní Poustevna - 4 (15 je plánováno) 107 1* - - Jiříkov ** 1*** - Lipová *** 1** Lobendava ** - - Mikulášovice Staré Křečany - - (je plánována výstavba) 51 1** - Šluknov - (24 je plánováno) ** - Velký Šenov Vilémov * - - *zřizovatelem je hl. městoppraha ** zřizovatelem je Ústecký kraj *** zřizovatelem je obec Zdroj: města a obce mikroregionu Převládajícím trendem v rámci celého mikroregionu je postupná privatizace a sniţování počtu starších obecních bytů, neboť jejich údrţba je finančně velmi náročná. V příštích letech bude převládat spíše výstavba nových bytových jednotek s vyuţitím dotačních prostředků pro sociálně vymezené skupiny obyvatel a aktivní podpora individuální rodinné výstavby (vytipování vhodných pozemků, jejich zasíťování a následný prodej). V dotčeném území doposud zcela schází holobyty pro tzv. nepřizpůsobivé skupiny obyvatel Kulturní zázemí Stávající úroveň kulturního zázemí mikroregionu je v zásadě dobrá. Dlouhodobou snahou představitelů mikroregionu je nejen udrţení stávající úrovně kulturní nabídky, ale i její postupné rozšiřování (podrobně viz samostatná příloha Zásobníky projektů opatření 2.2.). Do této oblasti mj. spadá záměr rozšířit nabídku filmových představení (město Velký Šenov, obec Staré Křečany), neboť v současné době je v provozu jediné stálé kino ve Šluknově (1x měsíčně probíhá kinoprojekce ve městě Dolní Poustevna). 16

17 Tabulka č.12 Kulturní zařízení ve městech a obcích mikroregionu Město, obec Kino Divadlo, KD, sály Knihovna Muzeum, výstavní síň Dolní Poustevna 1 (byla obnovena kinoprojekce v Národním domě) Sál pro 400 lidí, loutkové divadlo (je plánovanáno vytvoření stálé scény) 2 x týdně, bezplatný internet X Jiříkov X X 4 x týdně, bezplatný internet Lipová X X 1 x týdně, o internet není zájem X X Lobendava X X X X Mikulášovice X Kulturní dům 1 x týdně, bezplatný internet Staré Křečany Je plánováno Sál pro 250 lidí 1 x týdně, bezplatný internet X X Šluknov ANO Soukromé divadlo (zaměřené na děti), kulturní dům Denně, přístup k internetu (bezplatný v IC) Výstavní síně v KD a zámku Velký Šenov V rekonstrukci (dokončení v r. 2008) Multifunkční sál vč. divadelního zázemí 2 x týdně, bezplatný internet X Vilémov X X 1 x týdně, bezplatný internet X Zdroj: města a obce mikroregionu Sportovní zázemí Rozsah nabídky sportovních zařízení pro potřeby obyvatel je v zásadě uspokojivý, v příštích letech však bude nutné provést jejich opravy, rekonstrukce či rozšíření (především o sociální zařízení). Citelně schází veřejná prostranství pro nekoordinovanou činnost mládeţe, moţnost koupání a nabídka sportovního vyţití v případě nepříznivého počasí, řada projektů v této oblasti je připravována (podrobně viz samostatná příloha Zásobníky projektů opatření 2.1.). 17

18 Tabulka č. 13 Sportovní zařízení ve městech a obcích mikroregionu Město, obec Krytý bazén Koupaliště Fitnescentrum Jízda na koni Vleky Tenis Ostatní Dolní Poustevna X X X X X ANO Ve výstavbě víceúčelové hřiště pro míčové hry, fotbalový stadion Jiříkov X X X ANO X ANO Fotbalový areál (2 hřiště) Lipová X X X X X ANO Fotbalový stadion Lobendava ANO X X X X X Fotbalový stadion Mikulášovice ANO X ANO X X ANO Fotbalové areál, sportovní hala, kuţelna Staré Křečany X X X X X X Fotbalové a nohejbalové hřiště, 18 jamkový golf (soukromé) Šluknov X X ANO ANO X ANO Fotbalový areál vč. hřišť pro míčové sporty, squash, kuţelna, bowling Velký Šenov ANO X X X X ANO Fotbalový areál Vilémov X X X X ANO Fotbalový stadion Zdroj: města a obce mikroregionu Vzhledem k velkému potenciálu dalšího rozvoje cestovního ruchu (především v souvislosti s turistickým produktem Tolštejnském panství ) bude nezbytné nabídku sportovních aktivit průběţně rozšiřovat a zkvalitňovat. Území mikroregionu Sever je protkáno mnoţstvím značených turistických stezek a cyklotras, které jsou však z velké části vedeny po veřejných komunikacích. Je připravován rozsáhlý projekt vybudování ucelené mikroregionální sítě cyklostezek s napojením na SRN a mikroregion Tolštejn. Podrobně o plánovaném dobudování stávající a výstavbě nové infrastruktury cestovního ruchu viz samostatná příloha Zásobníky projektů opatření EKONOMICKÁ STRUKTURA Zemědělství a lesnictví Současný stav zemědělství v mikroregionu určují především tyto faktory: Nízká produkční schopnost daná podhorským klimatem a půdními podmínkami Zaměření státní dotační politiky a především dotační politiky Evropské unie na mimoprodukční funkce zemědělství, především pak údrţbu kulturního vzhledu krajiny Relativně špatná finanční situace zemědělců, přetrvávající z období před vstupem ČR do EU Nevyjasněné majetko-právní vztahy a nedokončená privatizace půdního fondu Základním pilířem dalšího vývoje zemědělství v příštích letech zůstane bezpochyby údrţba trvalých travních porostů spojená s extenzivním chovem dobytka (zejména hovězích masných plemen). 18

19 Tabulka č. 14 Rozhodující zemědělské subjekty působící v mikroregionu Název a sídlo subjektu Působnost dle katastrů Jana Růţičková, soukromý zemědělec, Jiříkov Zemspol, s. r. o., Velký Šenov Milan Kopsa, soukromý zemědělec, Huntířov Ekofarma ing. Pavel Fiala, Království Biopotraviny, s. r. o., Velký Šenov Ing. Josef Číţek, soukromý zemědělec, Mikulášovice Petr Houdek, soukromý zemědělec, Šluknov Josef Rýdl, soukromý zemědělec, Staré Křečany Karel Brabenec, soukromý zemědělec, Staré Křečany Martin Benz, soukromý zemědělec, Staré Křečany Maxim Imrich, soukromý zemědělec, Staré Křečany Stanislav Suk, Vilémov Martin Malý, soukromý zemědělec, Jiříkov Jiříkov a Království Dolní a Horní Poustevna, Lobendava, Liščí, Severní, Lipová, Vilémov, Mikulášovice, Roţany, Velký Šenov Mikulášovice Království Velký Šenov, Lipová Mikulášovice Šluknov Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Vilémov Jiříkov Se zvyšující se mírou dotačních prostředků z EU a postupně ze zlepšující ekonomickou situací zemědělských subjektů lze očekávat dynamický rozvoj tzv. doplňkových činností. Jedná se především o rozvoj agroturistiky spojené s ubytováním na farmách, výrobu a prodej vlastních produktů (biopotravin). V případě upřesnění legislativy, vyšší míry dotační podpory a dostatečné poptávky má velký potenciál cílené pěstování energetické biomasy. Většina lesů na území mikroregionu je ve vlastnictví státu (Lesy ČR, státní podnik). Těţba je uskutečňována smluvními partnery na základě výsledků výběrových řízení. Hlavním smluvním partnerem vlastníka je UNILES, a. s. Rumburk. Členové Svazku jsou vlastníky více neţ ha lesů (v budoucnu lze očekávat zvýšení celkové výměry, neboť v současné době probíhá několik restitučních řízení o vrácení historického majetku). Za účelem údrţby a obnovy lesních porostů jsou zpravidla najímání či zaměstnáváni lesní hospodáři. Ostatní pozemky ve vlastnictví jednotlivých členů Svazku jsou částečně udrţovány soukromými subjekty na základě uzavřených nájemních smluv a částečně ve vlastní reţii Průmysl a sluţby Charakteristickým odvětvím v mikroregionu je textilní výroba, která má dlouholetou tradici. Dalším dlouhodobě významným oborem je drobná strojírenská výroba (výroba noţů, spojovacích součástí a kancelářských potřeb). Po roce 1989, kdy došlo k zániku velkých státních podniků, zaujímají stále významnější postavení společnosti se zahraniční majetkovou účastí. Jedná se především o obory s nízkými poţadavky na kvalifikaci pracovní síly. Z hlediska počtu pracovních příleţitostí se jedná o firmy v rozmezí zaměstnanců. Významným zaměstnavatelem v regionu jsou sociální ústavy v majetku obcí, hlavního města Prahy a Ústeckého kraje (Lipová, Jiříkov, Staré Křečany, Dolní Poustevna, Lobendava). 19

20 Tabulka č. 15 Rozhodující subjekty v oblasti průmyslu a sluţeb v mikroregionu Název společnosti Zaměření Sídlo Josef Dvořák, Izopol Výroba pěnového polystyrénu Dolní Poustevna Ing. Václav Kubička OK - FORM Kovovýroba Dolní Poustevna Tillig CZ, s. r. o. Výroba her a hraček Dolní Poustevna Renata Holcová Výroba spotřebního a reklamního zboţí Dolní Poustevna Kontraproduktion, s. r. o. Výroba koberců Jiříkov EWM HIGHTECH WELDING, s. r. o. Výroba a montáţ svařovacích přístrojů Jiříkov JST, s. r. o. Kovoobrábění Jiříkov VLAKOZ, s. r. o. Galanterie, koţené zboţí Jiříkov Pavel Svoboda Stavební výroba Lipová Conmetron, s. r. o. Výroba spojovacích součástí a kancelářských potřeb Lipová MBM, s. r. o. Výroba a prodej spojovacích součástí Lipová BeA CS, s. r. o. Výroba spojovacích součástí a kancelářských potřeb Lobendava MIKOV, s. r. o. Noţířská výroba, kancelářské potřeby Mikulášovice ALATEX, s. r. o. Textilní výroba Mikulášovice Lemfeld a syn, v. o. s. Textilní výroba Vilémov CONTACLIP, s. r. o. Montáţ elektrospojovacích dílů Mikulášovice KOREKTA, s. r. o. Výroba plastů Mikulášovice PLASTON ČR, s. r. o. Výroba z plastů, zvlhčovače vzduchu Šluknov TOPOS, a. s. Výroba potravinářských strojů Šluknov CEPOL CZ, s. r. o. Výroba pěnového polystyrénu Šluknov Kamenoprůmyslové závody, s. r. o. Kamenovýroba Šluknov HOGGA, s. r. o. Dřevovýroba Šluknov Ambona real, s. r. o. Textilní výroba Šluknov TRATEC CS, s. r. o. Výroba strojů a techniky pro textilní průmysl Vilémov VESEKO, a. s. Potravinářská výroba Velký Šenov STAP, a. s. Textilní výroba Vilémov CENTROFLOR, s. r. o. Výroba umělých květin a ozdobných předmětů Velký Šenov Siops, s. r. o. Stavební výroba Vilémov Sluţby a řemesla Svoboda Stavební práce, odpady Vilémov Ţelezárny Velký Šenov, s. r. o. Strojírenství Velký Šenov ABX, s. r. o. Výroba krbových kamen Rumburk Renko, s. r. o. Strojírenství Staré Křečany Zdroj: města a obce mikroregionu 20

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk Název projektu: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk SWOT analýza Objednatel: Město Rumburk Zhotovitel: Geo Data, s.r.o. CTN - INFO s.r.o. Datum zpracování: listopad 2008 1 Území

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Výtah Strategie rozvoje svazku obcí Netolicko Prioritní oblasti, cíle, opatření (zpracovatel BESI a.s., 2005) II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Cíl 1.1: Zlepšit stav technické infrastruktury

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop wwwstrukturalni-fondycz/iop Název projektu: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk VYHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit Příloha č.3 benefitu Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit 1. Výchozí stav - charakteristika města a současná strategie 1.1. Charakteristika města

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje

RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje ISSS 2009, Hradec Králové Jiřina Šleichrtová RIS a Mapový Server volně přístupné aplikace na internetu Regionální informační

Více

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti PŘÍLOHA D - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument PŘÍLOHA E Metodika vyhodnocení vyváženosti Všechna data použitá k vyhodnocení se vztahují k závěru roku 2012. Postup vyhodnocení:

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Klíčová oblast 5: DOPRAVA, INFRASTRUKTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Mostek je dobře dopravně dostupný,

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

MIKROREGION LABSKÉ SKÁLY

MIKROREGION LABSKÉ SKÁLY Strategie rozvoje Dobrovolného svazku obcí MIKROREGION LABSKÉ SKÁLY IČO: 70909695 na období let 2009-2013 Dokončení aktualizace strategie rozvoje: listopad 2008 Aktualizace strategie byla podpořena Ústeckým

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více