VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 12. března 2007 pod čj / Vnitřní mzdový předpis Akademie múzických umění v Praze.... doc. Ing. V. Vinš, CSc. ředitel odboru vysokých škol VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s 17 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) a v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., (zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZP ) vydávám tento Vnitřní mzdový předpis Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ). (2) Vnitřní mzdový předpis AMU (dále jen mzdový předpis ) se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří jsou k AMU v pracovním nebo obdobném poměru. (3) Mzdový předpis je závazný pro všechny fakulty, složky, účelová zařízení a další pracoviště tvořící součásti AMU. (4) Mzdový předpis platí i pro zaměstnance, se kterými je v pracovní smlouvě sjednána kratší než stanovená týdenní pracovní doba s tím, že podle délky týdenní pracovní doby se alikvotně krátí mzdový tarif. Ostatní přiznané složky mzdy se sjednávají samostatně. (5) Mzdový předpis upravuje poskytování mzdy a odměny za pracovní pohotovost, jakož i zjišťování a používání průměrného výdělku pro pracovněprávní účely. Článek 2 Zařazování zaměstnanců do funkcí, profesí a mzdových tarifních tříd (1) Zaměstnanci působící na fakultách a ostatních složkách AMU jsou v pracovněprávních vztazích k této vysoké škole. AMU zařazuje zaměstnance na základě dohodnutého druhu vykonávané práce v pracovní smlouvě do příslušné profese nebo funkce a tomu odpovídající mzdové třídy (příloha č. 1).

2 (2) Výši mzdy v rozpětí stanoveného tarifu stanovuje u akademických pracovníků rektor nebo děkan takto: a) 8. platová třída lektor b) 9. platová třída asistent c) 10. platová třída odborný asistent d) 11. platová třída docent e) 12. platová třída profesor (3) Podkladem pro zařazení ostatních zaměstnanců do profese a funkce je popis pracovní činnosti uvedený v samostatné příloze k pracovní smlouvě. (4) Zaměstnanec musí být s pracovní smlouvou, popisem pracovní činnosti a mzdou seznámen před započetím práce a tuto skutečnost stvrdit svým podpisem. (5) Podkladem pro zpracování popisu pracovní činnosti je katalog prací obsahující příklady pracovních činností s jejich zařazením do příslušné mzdové třídy. (6) Pracovní činnosti se člení podle složitosti, náročnosti, samostatnosti, odpovědnosti a namáhavosti do 12 mzdových tříd. (7) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do té mzdové třídy, ve které je v katalogu zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do mzdové třídy, ve které jsou v katalogu zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti, psychické a fyzické náročnosti a samostatnosti. (8) Vedoucí zaměstnanec je zařazen do mzdové třídy, ve které jsou v katalogu zařazeny nejnáročnější práce jemu podřízených zaměstnanců, které odborně řídí, nebo nejnáročnější práce jím vykonávané. Činnosti spojené s řízením pracovního kolektivu jsou ohodnoceny příplatkem za vedení, ale ne vyšším mzdovým tarifem. Za odborné řízení nelze považovat případ, kdy vedoucí zaměstnanec pouze organizuje práci podřízených zaměstnanců, aniž by kvalifikovaně posuzoval jejich pracovní postupy a výsledky jejich činnosti. (9) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do mzdové třídy, pokud splňuje kvalifikační předpoklady i požadavky potřebné pro řádný výkon práce zařazené v této třídě. Výjimky může povolit zaměstnavatel. K dosažení vyššího než potřebného stupně vzdělání se nepřihlíží. Přehled kvalifikačních požadavků pro jednotlivé třídy je uveden v příloze. Článek 3 Stanovení mzdy zaměstnanci (1) Mzdou se pro tyto účely rozumějí peněžitá plnění nebo plnění peněžité povahy poskytovaná zaměstnanci za výkon práce. Mzdou se rozumí smluvní mzda nebo tarifní mzda, osobní příplatek, příplatek za vedení, příplatek za zastupování, příplatek za noční práci, příplatek za práci o sobotách a nedělích, příplatek za směnnost a odměny. Za mzdu nelze považovat plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní 2

3 náhrady, odměny za pracovní pohotovost, příplatek za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek. (2) Zaměstnanci přísluší mzda nejméně ve výši minima tarifního rozpětí příslušné mzdové třídy, do které byl zařazen podle výkonu nejnáročnější práce (čl. 2 tohoto VMP). (3) Mzda musí být stanovena v souladu se zvláštními právními předpisy. 1) a minima mzdového tarifu uvedeného v příloze č.1. (4) Při stanovení výše mzdového tarifu v rámci rozpětí příslušné mzdové třídy zaměstnavatel přihlédne k délce předchozí odborné praxe. Přitom platí zásada, že pokud je délka předchozí odborné praxe kratší než tři roky, musí být zaměstnanci stanovena mzda maximálně do výše jedné třetiny mzdového tarifu příslušné třídy. (5) Podle odstavce 4 postupuje zaměstnavatel při prvním zařazení zaměstnance do příslušné mzdové třídy. K prvnímu zařazení dochází při: a) založení pracovního poměru, b) změně druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě, c) změně mzdového předpisu. (6) O dalším mzdovém postupu rozhoduje zaměstnavatel na základě plnění pracovních povinností. Článek 4 Mzda při převedení na jinou práci (1) Převede-li zaměstnavatel zaměstnance po dohodě s ním na dobu nezbytně nutnou na práci zařazenou do vyšší mzdové třídy, poskytne se za tuto dobu doplatek mzdy ve výši rozdílu dolní hranice tarifního rozpětí vyšší mzdové třídy a jeho mzdového tarifu. (2) Při přechodném převedení na jinou práci s pracovní činností zařazenou do nižší mzdové třídy se mzdový tarif zaměstnance nemění. (3) Pravidla uvedená v odstavci 1 a 2 se neuplatní v případě, že v popisu pracovní činnosti bylo uvažováno se střídáním pracovních činností. (4) Při přechodném převedení nebo výkonu prací zařazených ve stejném nebo nižším tarifním stupni podle odstavce 1 a 2 se poskytuje tarifní mzda stanovená ve mzdovém výměru zaměstnance. (5) Za převedení na jinou práci se nepovažuje částečný výkon činnosti při dočasné nepřítomnosti jiného zaměstnance, kdy zaměstnanec současně vykonává svoji činnost. 1) Zákoník práce, nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. 3

4 (6) V případě převedení na jinou práci z důvodů ohrožení nemocí z povolání, karanténního opatření nebo odvrácení živelní události za níž přísluší nižší mzda, obdrží po dobu převedení ke mzdě doplatek nejméně do výše průměrného výdělku, a to na dobu nezbytně nutnou. Při ohrožení nemocí z povolání přísluší zaměstnanci uvedený doplatek i u nového zaměstnavatele, pokud původní zaměstnavatel nemá jinou vhodnou práci. Článek 5 Mzda a příplatek za práci přesčas (1) Práci přesčas je možná konat jen výjimečně a nařídit ji jen z vážných provozních důvodů. (2) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci dosažená mzda zvýšená o 25 % průměrného hodinového výdělku a zvýšená o 50 % za práci přesčas v sobotu nebo v neděli a v noci. (3) Za práci přesčas lze, po předchozí dohodě se zaměstnancem, poskytnout náhradní volno, a to za jednu hodinu práce přesčas jednu hodinu náhradního volna, a to v době až do tří měsíců po výkonu práce přesčas. (4) Zaměstnavatel může za práci přesčas přiznat paušální částku. Příplatek se sjednává na specifikovaný objem předpokládané práce přesčas, a to vždy na dobu určitou. Článek 6 Mzda a náhrada mzdy za svátek (1) Za práci ve svátek se poskytuje mzda a přednostně náhradní volno v rozsahu konané práce ve svátek. Po dohodě se zaměstnancem je možné poskytnout příplatek za svátek ve výši 100 % průměrného výdělku místo náhradního volna. (2) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, nebo jeho části za mzdu, nebo části mzdy, která mu ušla v důsledku svátku. Článek 7 Mzda a příplatek za práci v noci Za práci v noci ve smyslu 116 ZP přísluší zaměstnanci dosažená mzda a 10 % průměrného výdělku. Článek 8 Mzda a příplatek za práci v sobotu a v neděli (1) Za práci o sobotách a nedělích v rámci týdenní pracovní doby přísluší vedle mzdy příplatek za práci v sobotu a v neděli. Zaměstnanci přísluší za hodinu i zlomky hodin práce v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku. Článek 9 4

5 Mzda a příplatek za směnný provoz (1) Zaměstnanci, který v rámci dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozu střídavě vykonává práci v ranní, odpolední nebo noční směně náleží mzda a příplatek za směnnost. (2) Výši příplatku podle odstavce 1 stanoví zaměstnavatel v rámci rozpětí 300 až 500 Kč. (3) Příplatek podle odstavce 1 nenáleží, je-li doba překrytí jednotlivých směn delší než dvě hodiny. Jestliže je jedna ze směn kratší, doba překrytí nemůže být delší než dvě hodiny. Překrytím se rozumí důvod předání pracoviště, dokončení pracovní činnosti nebo provozní nutnost, vyžadující současnou přítomnost obou směn na pracovišti. Příplatek se stanoví podle rozsahu sjednaného pracovního úvazku a odpracované pracovní doby. Článek 10 Mzda a příplatek za rozdělenou směnu Za každou rozdělenou směnu na dvě nebo více částí, přísluší zaměstnanci mzda a příplatek ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku. Dělenou směnou se rozumí směna, ve které souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň 2 hodiny. Článek 11 Příplatek za vedení (1) Vedoucímu zaměstnanci přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídící práce příplatek za vedení v tomto rozsahu: a) Prorektoři, děkani, kvestor 7000 až Kč měsíčně; b) Proděkani, tajemníci, vedoucí ekonomického odboru, ředitelé Studia Filmové a televizní fakulty a DISKu, vedoucí uměleckého provozu Hudební fakulty 5000 až Kč měsíčně; c) Vedoucí kateder, vedoucí kabinetů a pracovišť jim postavených naroveň, ředitel knihovny, ředitel nakladatelství, vedoucí pracovišť a účelových zařízení, vedoucí finanční účtárny 1500 až 5000 Kč měsíčně; d) Zaměstnanec, který je podle organizačního řádu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu závazné pokyny (zejména vedoucí fakultních knihoven, vedoucí personálního oddělení, vedoucí oddělení práce a mzdy); 500 až 3500 Kč měsíčně. (2) Výši příplatku za vedení v rozsahu podle odstavce 1 stanovuje vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatel. 5

6 (3) Při stanovení příplatku za vedení se nepřihlíží ke zkrácenému pracovnímu úvazku. (4) Při souběhu nároků na příplatek za vedení přísluší zaměstnanci pouze jeden příplatek. Článek 12 Příplatek za zastupování (1) Nárok na příplatek za zastupování vznikne zaměstnanci tehdy, zastupuje-li zaměstnance vedoucího vyššího stupně řízení a pokud zastupování není součástí jeho pracovních povinností. Poskytnutí není vázáno na to, zda zaměstnanec je, nebo není vedoucím zaměstnancem. Pokud zastupující zaměstnanec má přiznán příplatek za vedení (je vedoucím zaměstnancem), tak mu po dobu zastupování další příplatek nepřísluší. Má pouze nárok na jeho zvýšení. (2) Příplatek za zastupování poskytne zaměstnavatel zaměstnanci, který zastupuje vedoucího zaměstnance na vyšším stupni řízení po dobu delší, než čtyři týdny, a to zpětně od prvního dne zastupování. Doby, po které zaměstnanec zastupoval vedoucího zaměstnance, kratší než čtyři týdny nelze sčítat. (3) Výši příplatku za zastupování určuje zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí příplatku za vedení stanoveného zastupovanému zaměstnanci. (4) Zaměstnavatel nemusí určit příplatek za zastupování ve stejné výši, v jaké určil příplatek za vedení zastupovanému vedoucímu zaměstnanci. Pokud zastupující zaměstnanec má nárok na svůj příplatek za vedení (je vedoucím zaměstnancem), tak mu po dobu zastupování nepřísluší. Má nárok pouze na vyšší. Článek 13 Výplata další mzdy (1) Další mzda náleží zaměstnanci za splnění pracovních úkolů v každém pololetí kalendářního roku, pokud v něm, tj. v pololetí kalendářního roku, odpracuje alespoň 65 dnů u jednoho zaměstnavatele v témž pracovním poměru. Nárok na polovinu další mzdy vznikne zaměstnanci v tom případě, že v prvním pololetí neskončí jeho pracovní poměr před 31. květnem nebo před 30. červnem, odpracuje-li zaměstnanec stanovený počet dní až v červnu, ve druhém pololetí před 30. listopadem nebo před 31. prosincem, pokud zaměstnanec odpracuje stanovený počet dní až v prosinci. Splnění podmínky trvání téhož pracovního poměru k jednomu zaměstnavateli se nevyžaduje v případě, že dojde ke změně zaměstnavatele a k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na základě zákona. (2) Za odpracovaný den se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny a dále se za odpracovaný den považuje den, v němž zaměstnanec: a) čerpal dovolenou na zotavenou v rozsahu poloviny své směny a větším, b) čerpal náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek v rozsahu poloviny své směny a větším, 6

7 c) nemohl konat práci pro překážku na straně zaměstnavatele v rozsahu poloviny své směny a větším, d) nepracoval proto, že na jeho obvyklý den připadl svátek. (3) Zaměstnanec, který je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu a má zaměstnavatelem rozvrženou týdenní pracovní dobu nerovnoměrně, se pro účely odstavce 1 posuzuje jako zaměstnanec, který v kalendářním týdnu odpracoval pět pracovních dnů, i když jeho pracovní doba není rozvržena na všechny pracovní dny v týdnu. Ustanovení odstavce 2 platí obdobně. Tento postup nelze však uplatnit u zaměstnanců s kratší, než stanovenou týdenní pracovní dobou, jimž zaměstnavatel v rámci kratší pracovní doby rozvrhl práci na méně než pět pracovních dnů v týdnu. Těmto zaměstnancům se započtou pouze dny, v nichž skutečně pracovali. (Případně čerpali ostatní doby postavené pro účely vzniku nároku na ostatní mzdu na úroveň odpracované doby). (4) Výše další mzdy je tvořena součtem mzdového tarifu, příplatku za vedení, příplatku za směnný provoz a osobního příplatku, a to v těch částkách, na které zaměstnanci naposledy vznikl nárok nebo mu byly zaměstnavatelem naposledy určeny (tj. v měsíci květnu, červnu, listopadu, popř. v prosinci), pokud se případně nestanoví jinak. (5) Polovina další mzdy je splatná v nejbližším dnu stanoveném pro výplatu mzdy po vzniku nároku na další mzdu. Článek 14 Osobní příplatek (1) Zaměstnanci, který dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo kvalitně plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel přiznat osobní příplatek až do výše 100 % horní hranice mzdového tarifu přiznané třídy s ohledem na sjednanou týdenní pracovní dobu. (2) Zaměstnanci, který je vynikajícím a všeobecně uznávaným odborníkem, může zaměstnavatel přiznat osobní příplatek do výše 100 % horní hranice mzdového tarifu přiznané třídy. (3) Osobní příplatek je přiznáván na dobu až dvanácti měsíců, na základě hodnocení, které provádí přímý nadřízený a schvaluje zaměstnavatel nejdéle do 31. prosince běžného roku. Od 1. ledna následujícího roku se stanovuje osobní příplatek nově. (4) V závislosti na plnění podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2 může zaměstnavatel rozhodnout o zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku bez ohledu na dobu stanovenou v odstavci 3. (5) Na poskytnutí příplatku nemá zaměstnanec nárok. 7

8 Článek 15 Tvůrčí volno Po dobu čerpání tvůrčího volna je zaměstnanci přiznána mzda pouze ve výši přiznaného mzdového tarifu. Článek 16 Odměny Zaměstnavatel může zaměstnancům poskytnout odměnu ze stanoveného limitu mzdových prostředků: a) Za splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. b) K ocenění jeho pracovních zásluh při dovršení padesáti let věku a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod. Limit výše odměny bude stanoven každoročně při rozpise mzdových prostředků. Výši odměny schvaluje zaměstnavatel. Odměnu lze poskytnout pouze zaměstnancům v pracovním poměru. c) Za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelným událostem, jejichž likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život. d) Za práce a činnosti prováděné v doplňkové činnosti podle zvláštních předpisů. e) Za zajištění, respektive získání finančních zdrojů mimo státní dotace podle zvláštních předpisů. f) Za práce a činnosti prováděné při řešení grantů, tvůrčích, vědecko-výzkumných úkolů a různých projektů včetně zahraničních. Odměny musí být řádně písemně zdůvodněny. Článek 17 Splatnost mzdy (1) Mzda je splatná zpětně za měsíční období, a to nejpozději v následujícím měsíčním období. Výplatní termín AMU je stanoven na 9. každého měsíce. (2) AMU vyplatí zaměstnanci před nastoupením dovolené na zotavenou mzdu splatnou během dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené, pokud se nedohodl se zaměstnancem jinak. (3) Při skončení zaměstnání vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci, na jeho žádost, mzdu splatnou za měsíční období v den skončení zaměstnání. Musí to však umožňovat technika výpočtu mezd. Článek 18 Srážky ze mzdy Na srážky ze mzdy se vztahují 145 až 150 ZP. 8

9 Článek 19 Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely Určení průměrného výdělku v pracovněprávním vztahu odpovídá 351 až 362 ZP. Článek 20 Mzda a odměna za pracovní pohotovost (1) Při nařízené nebo dohodnuté pracovní pohotovosti mimo pracoviště mimo pracovní dobu zaměstnance poskytne zaměstnavatel zaměstnanci za hodinu této pohotovosti odměnu ve výši 15 % průměrného hodinového výdělku, a jde-li o den pracovního klidu, ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku. (2) Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci mzda. Odměna za pracovní pohotovost v takovém případě nepřísluší. (3) Pracovní pohotovost, při které k výkonu práce nedojde, se do pracovní doby nezapočítává. Článek 21 Smluvní mzda (1) Zaměstnancům, a to zejména akademickým pracovníkům, může rektor zpravidla na návrh děkana v rámci své působnosti přiznat smluvní mzdu. Smluvní mzda se přiznává místo všech složek mezd s výjimkou odměn a další mzdy a to vždy na dobu určitou. (2) Zaměstnancům v doplňkové činnosti a v grantové činnosti může rektor přiznat smluvní mzdu na návrh odpovědného řešitele. Smluvní mzda se přiznává místo všech složek mzdy, kromě odměn a další mzdy, vždy na dobu určitou. Článek 22 Závěrečná a přechodná ustanovení (1) Nároky přiznané podle dřívějších předpisů zůstávají nedotčeny. (2) Přílohy tohoto mzdového předpisu tvoří: a) Příloha č. 1 Stupnice mzdových tarifů podle tříd; b) Příloha č. 2 Katalog prací pro technicko-hospodářské pracovníky a vědeckovýzkumné pracovníky; c) Příloha č. 3 Katalog prací dělnických profesí. (3) S obsahem mzdového předpisu a jeho změnami musí být seznámeni všichni zaměstnanci, přičemž formu seznámení určí zaměstnavatel. (4) Zaměstnanci musí být seznámeni vhodnou formou se všemi změnami v odměňování předem. (5) Zrušuje se Vnitřní mzdový předpis AMU registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. dubna 2004 pod čj /

10 (6) Tento mzdový předpis byl schválen podle 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem AMU dne 1. března (7) Tento mzdový předpis nabývá platnosti podle 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. doc. Ivo Mathé., v. r. rektor 10

11 Příloha č. 1 k Vnitřnímu mzdovému předpisu AMU Rozpětí mzdových tarifů podle mzdových tříd Rozpětí mzdového tarifu Mzdová třída minimum maximum

12 Příloha č. 2 k Vnitřnímu mzdovému předpisu AMU Katalog prací pro technicko-hospodářské pracovníky a vědecko - výzkumné pracovníky 3. třída THP - SO, základní KZAM název funkce, číslo funkce technický pracovník ostatní Zabezpečování kontaktu s ostatními součástmi AMU, pomoc při technickém zajišťování natáčení studentských filmů, výpůjčky technického vybavení, pokladní, zaškolení 0251 Nabídka a prodej vstupenek, programů, dalších tiskovin a předmětů svěřených k distribuci, jejich přejímka, řádné vyúčtování. 4. třída THP SO, vyučení KZAM, název funkce, číslo funkce administrativní pracovník technický pracovník ostatní technik protipožární ochrany Vykonávání jednoduchých prací na základě pokynů vedoucího (zejména třídění písemností a došlé pošty, opisování textu, vykonávání opakovaných kontrolovatelných administrativních prací, - výpůjční služby, evidence vypůjčených věcí, hlášení nedostatků a závad na vrácených výpůjčkách, - shromažďování podkladů pro technickou činnost, - sledování nezávadnosti divadelních prostor a provozů z hlediska protipožárních a bezpečnostních předpisů. 5. třída ÚSO, ÚSV KZAM, název funkce, číslo funkce třída ÚSO, ÚSV KZAM, název funkce, číslo funkce sekretářka katedry referent správního úseku jiného informační a knihovnický pracovník referent na úseku vědecko-výzkumném Samostatné zajišťování vnitřní komunikace katedry, koordinace jednotlivých činností, plnění povinností výkonné sekretářky podle pracovní náplně, - vedení skladového účetnictví v počítači a vykonávání úkonů s tím spojených 12

13 (zejména výdejky), - vykonávání základních knihovnických a informačních prací, provádění revizí a péče o správu fondů, - organizačně technické zajištění výzkumných prací spočívající ve vedení administrativní a ekonomické agendy výzkumu; organizační zajištění výzkumných prací včetně kooperací; zpracování podkladů pro rešeršní cvičení; zpracování podkladů pro řešení databází výzkumu; příprava podkladů pro uzavírání hospodářských smluv na kooperacích výzkumu. 7. třída THP ÚSO, ÚSV KZAM, název funkce, číslo funkce odborná sekretářka hospodářka vedoucí hospodářského oddělení referent na úseku studijním referent správního úseku jiného referent na úseku evidence majetku a zásobování pracovník archivu technický pracovník-ostatní vedoucí technické správy televizní technik zvukový technik vedoucí výpravy informační a knihovnický pracovník technický pracovník ve výpočetní technice technik informační grafiky dispečer Vykonávání sekretářských prací podle požadavků rektora, kvestora, prorektorů, děkanů, proděkanů a tajemníků fakult, - organizační koordinace práce jednotlivých složek a útvarů, zajišťování informačních, organizačních a evidenčních prací sekretariátu, - zajišťování personální a mzdové agendy na fakultách a organizačních složkách AMU, - zajišťování kontrolní a revizní činnosti, - provádění jednoduchých dílčích rozborů, sledování vývoje nákladů a výdajů, zajišťování méně náročných ekonomických činností na úseku financování, rozpočetnictví a kalkulace, - samostatný nákup širokého sortimentu zboží, - zpracovávání všech druhů dohod a smluv externích zaměstnanců, - zajišťování a organizace údržby a oprav majetku AMU, - zajišťování agendy spojené s evidencí majetku, - vytváření podkladů pro databázi, stručné popisky děl, spolupráce při 13

14 zajišťování festivalových akcí, - samostatné zajišťování komplexní agendy spojené s tuzemskými i zahraničními studenty, - technické zajišťování údržby a oprav, předkládání návrhů na odstranění závad a nedostatků pracovního prostředí, - samostatný výkon odborných činností při výkonu správy ateliérů laboratoří a kabinetů, zajišťování odborných oprav, zajišťování technické správy těchto zařízení, - provádění údržby kamer, monitorů, videomagnetofonů a dalšího technického zařízení, nastavování předepsaných technických parametrů, provádění měření, - nastavení a obsluha zařízení pro tvorbu zvuků elektronickou cestou, zajištění dokumentačního zpracování zápisů o zvukovém a zvukově obrazovém záznamu, zpracování záznamu zvuku z různých druhů nosičů včetně střihu, ovládání technologických postupů při výrobě filmových a televizních děl, počítačové zpracování zvuku, - provádění příjmu zvuku (synchron, postsynchron, play-back), spolupráce při dokončování zvukových pásů, kontrola technického stavu zvukových zařízení, - zajišťování veškerých součástí výpravných prostředků filmů (zejména nábytek, látky, osvětlovací tělesa, rekvizity, kostýmní výprava), - revize technického stavu vybraných technických zařízení, - zajišťování samostatných odborných knihovnických a informačních činností, spolupráce s dodavateli informačních dokumentů a s informačními středisky, práce s uživateli, - organizačně technické zajišťování chodu složité a speciální výpočetní techniky včetně uvádění do provozu, - praktická realizace výroby veškeré produkce Nakladatelství AMU, údržba technického zařízení tiskárny, - dispečink kapacit jednotlivých složek a útvarů směřujících k efektivní výrobě studentských cvičení, - vedení přehledu o využívání jednotlivých kapacit s návrhy na jejich rozšíření popř. omezení. 14

15 8. třída THP bakalářský studijní program KZAM, název funkce, číslo funkce tajemník DISKu referent správního úseku jiného referent na úseku kontrolním referent na úseku evidence majetku a zásobování referent všeobecné účtárny referent finanční účtárny referent ekonomického úseku referent mzdové účtárny referent personálního úseku vedoucí hospodářského oddělení vedoucí technické správy technický pracovník ostatní informační a knihovnický pracovník vedoucí zvukové techniky mistr zvuku zvukový technik vedoucí scénický osvětlovač vedoucí dílen scénických dekorací vedoucí oddělení televizní techniky televizní technik mechanik strunných hudebních nástrojů mechanik klávesových hudebních nástrojů mechanik dechových hudebních nástrojů specialista v oboru elektroakustiky vedoucí ubytovacího zařízení vedoucí personálního oddělení technický pracovník ve výpočetní technice produkční vědecký pracovník v oboru akustiky technický pracovník ostatní vedoucí Studia katedry fotografie vědecký a výzkumný pracovník vedoucí studijního oddělení metodik studijního oddělení Komplexní a samostatné zajišťování personálního rozvoje AMU, práce s rozmanitou kvalifikační a profesní strukturou zaměstnanců, - komplexní a samostatné účetní zpracování mzdové agendy (mezd) a všech činností s tím souvisejících, - komplexní zajišťování složitých účetních agend, financování organizace nebo jejích ucelených částí, - kontrolní činnost na AMU na základě zadaných požadavků, - zajišťování veškeré agendy spojené se správou majetku, zajišťování veškeré 15

16 agendy spojené s činností ÚIK, - zajišťování odborných informačních, knihovnických a bibliografických činností, práce s uživateli na úrovni referenčních služeb, - samostatné řešení dílčích výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění výzkumných a vývojových prací při realizaci úkolů vědy a techniky, - poradenská a rozborová činnost, - samostatné zajišťování složitých odborných technických agend, příprava podkladů pro investiční činnost, správa a odpovědnost za svěřené objekty, organizace a kvalifikované posuzování práce podřízených zaměstnanců, - zajišťování technického dozoru méně složitých investičních akcí, - komplexní péče o výpočetní techniku, včetně přídavných zařízení, - vytváření uživatelských software pro počítače typu PC (a srovnatelné) prostřednictvím programových prostředků zvoleného prostředí, komplexní péče o přídavná zařízení, - vytváření umělecko-akustické složky veřejné hudební produkce na vysoké technické a umělecko-akustické úrovni, instalace a zapojování elektronických zvukových zařízení, realizace základních elektroakustických měření, - vykonávání technicky nejsložitější řemeslné práce, například zapojování obvodů v oblasti magnetického záznamu zvuku, optického zvukového záznamu, CD záznamu, měřící techniky a zvukové profesionální techniky vůbec, - vykonávání náročných odborných prací spojených s řešením úkolů na úseku technického rozvoje organizační složky, provádění rozborů, zpracovávání a vyhodnocování technických a umělecko-estetických poznatků, řízení zvukového pracoviště v atelieru i exteriéru, určování způsobu natáčení zvláštních zvukových efektů, - zavádění nových progresivních technologií v oblasti filmového zvuku, - komplexní zajišťování technologické přípravy elektroakustického systému pro provoz scény, samostatné tvůrčí řešení uměleckého využití zvukového systému včetně koncepčních návrhů pro zlepšení a rozšiřování jeho funkcí v návaznosti na umělecké požadavky, zajišťování systematické kontroly elektroakustického systému, jeho údržby, oprav a průběžného doplňování dalšími subsystémy, - zabezpečování technické stránky zejména scénářů pro televizní natáčení, sestavování plánu technického rozvoje televizního studia, nastavování parametrů režijní jednotky, diasnímačů, filmových snímačů, kontrola nastavení kamerových jednotek, provádění obtížných prací odborného charakteru při řešení vývojových úkolů specielní problematiky v televizním studiu, - koncepční a dispečerské řízení složitého provozu osvětlovacího systému v souladu s uměleckými požadavky, včetně jeho montáže, doplňování potřebnými prvky a oprav, komplexní kontrolní činnost světelného parku 16

17 divadla, zajišťování ekonomičnosti a bezpečnosti provozu celého elektroosvětlovacího systému, - odpovědnost za zajišťování scénických dekorací jejich konstrukčního a materiálového řešení a jeho bezpečnost, zajišťování jejich oprav a úprav, určování technologií jejich výrobních postupů, dispečerské zajišťování případného provedení dekorací a rekvizit, případné reklamační řízení, kontrola kvality prováděných prací, zásobování pracoviště příslušnými materiál, - samostatné vykonávání souhrnných odborných činností při výkonu správy ubytovacího zařízení, zajišťování všech činností, souvisejících s jeho provozem, - provádění oprav a restauračních prací na poškozených hudebních nástrojích, průběžná kontrola stavu a zacházení s vypůjčenými hudebními nástroji, - práce s rezonančním dřevem obecné, práce s rezonančním dřevem akustické, práce s rezonančními laky a mořidly, jejich příprava a nanášení, opravy smyčců, - zajišťování chodu sítě výpočetní techniky, - centrální pokladní činnost, - řešení méně náročných dílčích výzkumných a vývojových úkolů, asistentská činnost, - organizace instalací a dezinstalací výstav v České republice i v zahraničí, zajišťování sponzoringu, medializace, vedení archivu teoretických a praktických prací, organizační činnost, - zajišťování festivalových akcí u nás i v zahraničí, - odborná činnost při správě fotografických ateliérů a laboratoří katedry fotografie spojená s péčí o rozsáhlé majetkové soubory související s technickým vybavením studia a s hmotnou zodpovědností za toto vybavení, - komplexní zajišťování bezporuchového chodu studijního oddělení, pověření vedením tohoto pracoviště, - dokonalé ovládání studijních předpisů, zajišťování poradenské služby v oblasti studijní agendy; spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti stipendijní a výkaznictví, - tvorba vrcholové metodiky pracovních postupů (např. agenda KOS, zavádění DS a ECTS, metodická pomoc pro studijní oddělení fakult) 17

18 9. třída THP bakalářský studijní program KZAM,,název funkce, číslo funkce technický pracovník ve výpočetní technice vedoucí technické správy vedoucí koleje vedoucí UVS Poněšice vedoucí výroby praktických cvičení vedoucí provozu vedoucí PaM a MÚ vedoucí finanční účtárny vedoucí a odborný pracovník knihovny technik v oblasti investic a BOZP technický pracovník ostatní referent na úseku kontrolním referent správního úseku jiného vědecký pracovník v oboru akustiky produkční odborný pracovník v oboru zvukové tvorby odborný pracovník v oboru elektroakustiky technický redaktor asistent redakce referent pro zahraniční styky a PR vědecký a výzkumný pracovník metodik pro vědu a výzkum vedoucí sekretariátu rektorátu Technická údržba rozsáhlých počítačových systémů atypických zařízení výpočetní techniky, vytváření uživatelských systémů, případně sítí pro počítače typu PC XT, PC AT a srovnatelné včetně jejich odladění, - samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění výzkumných a vývojových prací, řešení výzkumných a vývojových úkolů se zadanými vstupy a vymezenými výstupy, - komplexní zajišťování náročných a rozsáhlých technických agend a prací zpravidla koncepčního charakteru, spolupráce při řízení investiční činnosti na uceleném úseku AMU, řízení a organizace technické kontroly, včetně návrhů opatření, - vedení a řízení odborných činností při výkonu správy větších majetkových souborů, organizování a zajišťování provozu po stránce ubytovací, administrativní a hospodářské, - řízení studentských výrobních štábů, organizování výroby praktických cvičení, zajišťování výrobních a hospodářských předpokladů k výrobě filmů, sledování nákladů na jednotlivá cvičení, organizace dokončovacích prací filmu, - operativní řízení složitého technického komplexu provozu divadelního studia DISK, zajišťování komplexní správy provozních a dílenských úseků, samostatné zpracovávání koncepcí technického a materiálního vybavení v 18

19 souladu s požadavky jeho uměleckého využití, - komplexní zajišťování složitých odborných správních nebo ekonomických agend, - stanovení zásad mzdové politiky v organizaci s rozmanitou kvalifikační a profesní strukturou zaměstnanců, - řídící činnost v oblasti mzdové nebo finanční účtárny, - zajišťování specializovaných knihovnicko-informačních agend, řízení fakultních knihoven, zajišťování a veden specializovaných činností, které vyžadují znalost informačních technologií, poskytování komplexní rešeršní služby, odborné konzultace, - organizace a řízení dílčích knihoven, - zajišťování nejsložitější souhrnné ekonomické agendy AMU včetně komplexních ekonomických rozborů, syntetické a analytické vedení účetní evidence, - zpracovávání investičních záměrů, technický dozor investora, zpracovávání smluv na dodávky prací, koordinování, v součinnosti s uživateli areálu, správa a ochrana rekonstruovaných objektů, - vedení agendy o vlastnictví objektů (výpisy z listu vlastnictví a výpisy z katastrálních map), - vykonávání odborné činnosti na úseku BOZP, metodické řízení vedoucích zaměstnanců, - zajišťování kontrolní činnosti na AMU ve stanovených ekonomických oblastech, dílčí rozbory, - komplexní řízení činnosti koncertního oddělení na Hudební fakultě AMU v oblasti umělecké, organizační i společenské, odpovědnost v ekonomické oblasti, dodržování proporcionálního typového rozvrstvení, analýzy činnosti, koncepční návrhy, - vytváření umělecko-akustické složky veřejné hudební produkce, zvuková režie hudebních snímků, realizace dílčích prací v oblasti elektroakustické hudby, spolupráce při realizaci zvukové výroby, - řízení technologie výroby, příprava veškerých technických podkladů, typografická úprava, sazba a scanování pro tisk v Nakladatelství AMU i v externích ofsetových tiskárnách, - redakční zpracování elektronických publikací a www stránek Nakladatelství AMU, korektury přidělených textů, distribuce a prodej knižní produkce nakladatelství, - komplexní zajišťování náročné a rozsáhlé agendy na úseku zahraničních styků a PR fakulty, příprava koncepce a její realizace a návrhy opatření ke zlepšení činnosti fakulty, - administrace grantů a aktivní spolupráce při vyhledávání, tvorbě a podávání grantových projektů a následná spolupráce s řešitelem na ekonomické stránce 19

20 přidělených grantů, - administrace vědeckých projektů a aktivní spolupráce při vyhledávání, tvorbě a podávání vědeckých projektů a následná spolupráce s řešitelem na ekonomické stránce přidělených projektů, - tvorba vrcholové metodiky pracovních postupů (např. agenda KOS, zavádění DS a ECTS), aplikace pravidel pro programy podpory vědy a výzkumu na AMU, metodická pomoc pro pracovníky zpracovávající obdobnou problematiku na fakultách, - řízení, organizace, kontrola nejsložitějších prací v sekretariátu rektorátu, zajišťování agendy na úseku PR AMU s přesahem do zahraničí, vedení spisové služby. 10. třída THP magisterský studijní program KZAM, název funkce, číslo funkce vedoucí útvaru interního auditu vedoucí technické správy ředitel organizační jednotky VŠ vedoucí a odborný pracovník knihovny technický pracovník ve výpočetní technice vědecký pracovník v oblasti akustiky vedoucí správního úseku jiného referent správního úseku jiného vedoucí uměleckého provozu odborný pracovník v oboru zvukové tvorby odborný pracovník v oboru elektroakustiky vedoucí Studia TON ředitel Nakladatelství AMU ředitel Knihovny AMU vědecký a výzkumný pracovník ředitel ds DISK ředitel studia FAMU samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky, - samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky, - komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů, - komplexní zajišťování a organizace auditorské a kontrolní činnosti, analýza příčin nedostatků, návrhy opatření k řešení zjištěných nedostatků, prošetřování stížností a podnětů, spolupráce s orgány vnější kontroly, - komplexní zajišťování náročných a rozsáhlých technických agend a prací koncepčního charakteru, spolupráce při řízení investiční činnosti na uceleném 20

Č. j.: 30 207/2003-25

Č. j.: 30 207/2003-25 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Č. j.: 30 207/2003-25 Ministerstvo školství,

Více

SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99

SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99 SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99 Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd Obsah: Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd byl projednán a schválen AS UP dne 29. 9. 1999. Úvod Konstrukce

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, S. P. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 1 OBSAH: ČÁST I. ROZSAH A PLATNOST ČÁST II. VZÁJEMNÉ VZTAHY SMLUVNÍCH STRAN ČÁST III. PRACOVNÍ POMĚR ČÁST IV. PRACOVNÍ DOBA

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30.

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30. Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30 Mzdová dohoda uzavřená mezi zaměstnavatelem: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Více

Specifické podmínky v divizi Autobusy obsahují:

Specifické podmínky v divizi Autobusy obsahují: Příloha č. 7 KS 2004 SPECIFICKÉ PODMÍNKY V DIVIZI AUTOBUSY Specifické podmínky v divizi Autobusy obsahují: Strana 1 (celkem 24) strana: 1. Základní ustanovení 3 2. Dovolená, pracovně právní vztahy 3 3.

Více

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 34 7. LISTOPADU 2007 Přílohy ke vzorové kolektivní smlouvě Příloha č. 1 ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 (v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., v platném znění) 1. Příjmy zůstatek na účtu k 1. 1.

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 uzavřená mezi ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 70702, IČ 45193258, jednající Tapasem Rajderkarem, předsedou

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi:

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi: Kolektivní smlouva uzavřená mezi: Gymnáziem, Střední odbornou školou a Vyšší odbornou školou Ledeč nad Sázavou zastoupenou ředitelkou školy Mgr. Ivanou Vitiskovou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012 uzavřená dne 22.12.2009 Dodatek č. 4 zaměstnavatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále DP nebo

Více

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 567/2006 Sb. ze dne 6. prosince 2006, o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více