Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008"

Transkript

1 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2008 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu ke )

2 ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2008 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce Základní informace o hospodářském vývoji ČR v roce Hrubý domácí produkt a další základní údaje hospodářského rozvoje České republiky 2.2 Státní rozpočet 2.3 Trh práce a nezaměstnanost 2.4 Zahraniční obchod 2.5 Platební bilance 3. Ekonomické prostředí 3.1 Cenový režim 3.2 Měnová politika 3.3 Legislativní opatření v oblasti zahraničně obchodních vztahů ČR Ochranná opatření uplatňovaná při dovozu výrobků do EU a legislativní opatření přijatá v zahraničně obchodní činnosti v ČR Celní předpisy 3.4 Privatizace 3.5 Daňový systém Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Daně z příjmů Daň z nemovitostí Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí Daň silniční Ochrana životního prostředí Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 4. Institucionální rámec 4.1 Kapitálový trh 4.2 Devizový trh 4.3 Bankovnictví 4.4 Pojišťovnictví 5. Přímé zahraniční investice 5.1 Investiční klima 5.2 Přímé zahraniční investice v ČR 5.3 Odliv přímých investic do zahraničí 5.4 Dohody o podpoře a ochraně investic 6. Vlastnická, právní a organizační struktura hospodářství 2

3 1. HLAVNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ČESKÉ EKONOMIKY V ROCE 2008 Česká ekonomika vstupovala do roku 2008 při zhoršení globálních podmínek. EU 27 v souhrnu procházela jiţ od 2. čtvrtletí 2007 recesí. Výkonnost české ekonomiky měřená hrubým domácím produktem sice při zhoršených vnějších podmínkách snížila v roce 2008 v porovnání s předchozími roky dynamiku svého růstu, nicméně HDP ještě reálně vzrostl o 3,0 %, coţ bylo o 3,1 procentního bodu méně neţ v roce Hodnota HDP v běžných cenách dosáhla v roce 2008 celkem 3 696,4 mld. Kč a v porovnání s rokem 2007 byla vyšší o 160,9 mld. Kč, resp. o 4,6 %. Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele ČR vykazoval Kč (b.c.) proti Kč v roce Hospodářský růst byl v souhrnu za rok 2008 tažen zahraničním obchodem a výdaji na konečnou spotřebu, kdyţ zahraniční obchod v něm sehrál rozhodující úlohu v 1. aţ 3. čtvrtletí (ve 4. čtvrtletí růst ekonomiky naopak sniţoval) a výdaje na konečnou spotřebu ve 4. čtvrtletí. Výdaje na konečnou spotřebu se meziročně reálně zvýšily o 2,4 %, a v jejich rámci nejrychleji rostly výdaje na spotřebu domácností (reálně o 2,7 %). Výdaje na tvorbu hrubého kapitálu meziročně reálně klesly o 2,3 % a výdaje na tvorbu fixního kapitálu se přitom reálně sníţily o 0,1 %. Vývoz zboží a služeb meziročně reálně vzrostl o 6,7 %, zatímco jejich dovoz se reálně zvýšil o 4,6 %. Hrubá přidaná hodnota se meziročně reálně navýšila o 3,5 %, která v běţných cenách dosáhla v roce 2008 v souhrnu 3 329,5 mld. Kč a podílel se na ni především zpracovatelský průmysl, obchod a doprava. Tržby se meziročně reálně zvýšily v průmyslu (o 0,5 %) a ve sluţbách (o 0,7 %), zatímco ve stavebnictví a v zemědělství klesly (o 1,1 % a 3,8 %). Průměrná meziroční míra inflace dosáhla v roce ,3 %. Hospodaření státního rozpočtu skončilo schodkem v úrovni 20,0 mld. Kč, který byl meziročně niţší o 46,4 mld. Kč. Jeho podíl na nominálním HDP dosáhl 0,5 %. Celkové příjmy státního rozpočtu představovaly 1 063,94 mld. Kč a meziročně se zvýšily o 38,06 mld. Kč, tj. o 3,7 %. Největší objem rozpočtovaných příjmů reprezentovaly daňové příjmy (87,4 % celkového inkasa státního rozpočtu), kdyţ mezi hlavní daňové příjmy náleţely daň z přidané hodnoty (19,1 %), daně spotřební (13,5 %), daň z příjmů právnických osob 3

4 (13,7 %), daň z příjmů fyzických osob (10,2 %) a pojištění na sociální zabezpečení vč. příspěvků na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění (41,5 %). Celkové výdaje státního rozpočtu čerpané ve výši 1 083,94 mld. Kč zaznamenaly meziroční pokles o 8,33 mld. Kč, tj. o 0,8 %. Rozhodující objem rozpočtových výdajů tvořily běžné výdaje v částce 978,91 mld. Kč a v jejich rámci neinvestiční transfery obyvatelstvu (421,56 mld. Kč, index 103,5). V ČR bylo evidováno celkem 5 232,3 tis. ekonomicky aktivních osob. Míra ekonomické aktivity dosáhla 58,5 % a míra zaměstnanosti v průměru za rok 2008 činila 56,0 %. Počet pracovníků v národním hospodářství dosáhl podle odhadu v průměru 4 931,8 tis. osob a počet zaměstnanců 4 178,9 tis. osob. Koncem roku 2008 bylo v ČR zaměstnáno cizích státních příslušníků. Dalších cizinců působilo na českém trhu na základě živnostenského oprávnění. Průměrná hrubá nominální mzda v národním hospodářství celkem dosáhla Kč a meziročně narostla o Kč, tj. o 8,5 %. V podnikatelské sféře se zvýšila o 9,6 % a v nepodnikatelské sféře o 4,4 %. Reálná mzda za národní hospodářství byla naproti tomu meziročně vyšší pouze o 2,1 % (v podnikatelské sféře o 3,1 % a v nepodnikatelské klesla o 1,8 %). Průměrná míra registrované nezaměstnanosti, kterou za rok 2008 zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí činila 5,4 % a meziročně bylo niţší o 1,2 bodu. Ke konci roku ale vykázala 6,0 %. Průměrný počet uchazečů o zaměstnání činil 324,6 tis. osob a v porovnání s rokem 2007 byl o 68,2 tis. osob niţší. Souběţně se sníţením počtu nezaměstnaných meziročně narostl průměrný počet volných pracovních míst o 19,8 tis. míst na 141,8 tis. míst. Na jedno volné pracovní místo připadlo 2,3 uchazečů. K byl ale počet volných pracovních míst meziročně niţší o 49,9 tis. osob a na 1 volné místo jiţ připadalo 3,9 uchazečů. Mezi nezaměstnanými převažovaly ženy a uchazeči s nižším vzděláním. Také v roce 2008 se udrţela poměrně vysoká diferenciace průměrné míry nezaměstnanosti v regionálním průřezu. Nejvyšší opětovně vykázal Ústecký a Moravskoslezský kraj, přestoţe evidovaly její meziroční sníţení. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 138,5 tis. osob a jejich počet se meziročně zvýšil o 25,8 tis. osob, tj. o 22,9 %. 4

5 Na státní politiku zaměstnanosti bylo v roce 2008 v souhrnu vydáno mil. Kč. V tom na pasivní politiku (podpora v nezaměstnanosti) bylo čerpáno mil. Kč a na aktivní politiku zaměstnanosti mil. Kč. Obrat zahraničního obchodu dosáhl při meziročním sníţení o 1,9 mld. Kč a indexu 100,0 celkem 4 868,7 mld. Kč, kdyţ tempo růstu dovozu předstihovalo vývoz o 0,8 bodu. Podíl vývozu na celkovém obratu se tak meziročně sníţil o 0,2 bodu na 50,7 %, sníţilo se i krytí dovozu vývozem, a to o 0,9 bodu na 102,8 %. Celkový vývoz reprezentoval sumu 2 468,1 mld. Kč (index 99,6) a celkový dovoz 2 400,6 mld. Kč (index 100,4). Meziroční hodnotový pokles vývozu o 11,2 mld. Kč a nárůst dovozu o 9,3 mld. Kč se odrazil ve snížení salda obchodní bilance o 20,5 mld. Kč na 67,5 mld. Kč. Z hlediska teritoriální struktury vykázal vývoz dynamický nárůst pouze ve vztahu ke Společenství nezávislých států (index 115,1), zatímco ve vztahu k ostatním teritoriálním seskupením zaznamenal meziroční pokles. Nejhlubší hodnotový pokles pak evidoval vývoz do států s vyspělou trţní ekonomikou (-23,4 mld. Kč). Naproti tomu dovoz registroval meziroční nárůst ze všech hlavních skupin zemí, s výjimkou zemí s vyspělou ekonomikou. Nejvyšší absolutní i relativní meziroční zvýšení přitom dosáhl dovoz ze Společenství nezávislých států. Ve zbožové struktuře vývozu zaznamenala většina zboţových skupin nárůst s výjimkou skupin: suroviny nepoţivatelné, bez paliv, průmyslové zboţí podle druhu materiálu, stroje a dopravní prostředky a různé hotové výrobky. Ve zbožové struktuře dovozu došlo rovněţ u většiny zboţových skupin k meziročnímu navýšení, kromě skupin nápoje a tabák, chemikálie, průmyslové zboţí podle druhu materiálu a stroje a dopravní prostředky. Přebytek obchodní bilance byl zabezpečen z hlediska teritoriální skladby především vysokým aktivem bilance států s vyspělou ekonomikou (424,4 mld. Kč) a z hlediska zbožové skladby vysokým aktivem strojů a dopravních prostředků (334,4 mld. Kč). Ve vztahu k jednotlivým zemím bylo nejvyšší bilanční aktivum registrováno se SRN, Slovenskem a Velkou Británií, zatímco nejhlubší záporné saldo vykázal obchod s Čínou, Ruskem a Japonskem. Z pohledu jednotlivých zbožových položek SITC vykázala nejvyšší aktivum silniční vozidla, stroje a zařízení všeobecně uţívané v průmyslu, kovové výrobky a zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku. Naproti tomu největší deficit zaznamenaly: ropa a ropné výrobky, topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný, neţelezné kovy a léčiva a farmaceutické výrobky. Vývozní ceny se v průměru za rok 2008 meziročně sníţily o 4,6 %, zatímco dovozní ceny se v průměru sníţily o 3,3 %. Směnné relace tak v meziročním srovnání v průměru vykázaly negativní hodnotu 98,7 %. 5

6 Na souhrnné směnné relace za rok 2008 působily pozitivně zejména T/T strojů a dopravních prostředků a průmyslového zboţí podle druhu materiálu. Negativní vliv měly především minerální paliva a maziva, chemikálie a suroviny nepoţivatelné, bez paliv. Počet subjektů zabývajících se zahraničním obchodem meziročně stoupl o na subjektů, tj. o 4,7 %, kdyţ počet vývozců klesl o 196 jednotek, tj. o 1,1 % a počet dovozců narostl o jednotek, resp. o 8,3 %. Platební bilance za rok 2008 skončila s celkovým kladným saldem ve výši 40,1 mld. Kč. Běžný účet přitom vykázal schodek ve výši -113,9 mld. Kč, zatímco finanční účet reprezentoval +151,2 mld. Kč a kapitálový účet +31,0 mld. Kč. Stav devizových rezerv dosáhl ke konci roku 2008 celkem 715,8 mld. Kč, které by postačovaly k pokrytí cca 3,2 měsíčního dovozu zboţí a sluţeb. I v roce 2008 pokračoval růst hrubé zahraniční zadluženosti, která k dosáhla celkem 1 555,9 mld. Kč. V roce 2008 došlo k mírnému zúžení rozsahu regulovaných cen. Vyuţita přitom byla pouze regulace formou maximálních cen a formou věcně usměrňovaných cen. Rok 2008 vykázal meziročně nárůst cen průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, stavebních prací, tržních služeb i spotřebitelských cen. Česká národní banka v průběhu roku 2008 uvolnila měnovou politiku trojím sníţením úrokových sazeb, celkově o 1,5 p. b. Úroková sazba se k dostala na rekordní minimum 2T repo sazby ve výši 1,50 %. Změny řídících úrokových sazeb se v rozdílné míře promítly do úrovně klientských úrokových sazeb. Úroková marže mezi celkovými úvěrovými a vkladovými sazbami dosáhla v prosinci 2008 u domácností 5,36 p. b. a u nefinančních podniků 4,19 p. b. Peněžní agregát M2 i M1 zaznamenaly meziroční růst. Rostly vklady domácností, klesala depozita firem. Čistá domácí aktiva evidovala meziročně niţší růst, který byl ovlivněn útlumem úvěrové aktivity. Velmi nízké bylo meziroční navýšení čistých zahraničních aktiv. Ode dne vstupu do EU, jsou některé předpisy komunitární legislativy v oblasti opatření na ochranu obchodu závazné i pro Českou republiku. Jedná se, jak o předpisy stanovující pravidla, tak o předpisy, kterými jsou vymezena jednotlivá opatření a mechanizmy. Řadu věcných okruhů, majících vazbu na zahraničně obchodní činnost, nicméně upravuje rovněž národní legislativa ČR. Také v oblasti celního režimu se ČR stala součástí celního území Evropské unie, takţe pohyb zboží, které nemá statut Společenství a které se pohybuje po jeho celním území, upravují celní předpisy EU. Nicméně, v některých Společenstvím stanovených případech, je možno postup celních orgánů upravit vnitřními národními předpisy, takţe i v České republice je národním celním právem upravena řada právních institutů. 6

7 MF ČR přijalo v roce 2008 k privatizaci 69 projektů s hodnotou mil. Kč a ukončeno bylo 127 projektů v hodnotě 546 mil. Kč. Přijaté projekty zahrnovaly 79 jednotek a privatizace byla ukončena u 140 jednotek. Nejvíce majetku bylo pak v roce 2008 privatizováno formou přímých prodejů. MF ČR převzalo v roce 2008 akcie v hodnotě mil. Kč a realizovalo privatizaci akcií v sumě mil. Kč, převáţně formou prodeje (4 025 mil. Kč), zatímco k bezúplatnému převodu byly určeny akcie v hodnotě 30 mil. Kč. K evidovalo MF ČR ve svém portfoliu ještě 69 akciových společností s celkovou nominální hodnotou akcií ve výši mil. Kč, z toho bylo 5 společností strategického významu. Daňová soustava byla v roce 2008 relativně stabilní. Rozsáhlejší úpravy přinesla novela č. 302/2008 Sb. o dani z přidané hodnoty a také pak pod č. 2/2009 Sb. v závěru roku 2008 schválená novela o daních z příjmů. Novela o dani z přidané hodnoty obsahovala 313 novelizujících bodů a šest odstavců přechodných ustanovení a jejím cílem bylo sladění této normy se Směrnicí Rady 2006/112/ES a s judikaturou Evropského soudního dvora. Novela daně z příjmů měla (s účinností od 1. ledna 2009) 100 novelizujících bodů a devatenáct přechodných ustanovení. Část změn měla legislativně technický a upřesňující charakter sledující jednoznačnou interpretaci a posílení právní jistoty, část vyplývala také z potřeby sladit zákonnou úpravu s primárním komunitárním právem. K zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku uzavřela ČR k celkem 75 dvoustranných mezinárodních smluv. Na českém kapitálovém trhu byly v roce 2008 realizovány transakce v objemu 1 506,1 mld. Kč při meziročním poklesu o 1,7 %. Z toho Burza cenných papírů Praha zabezpečila 99,2 % transakcí, RM S 0,5 % a Středisko cenných papírů 0,3 %. Celkový objem obchodů realizovaných na BCPP dosáhl 1 495,2 mld. Kč a v porovnání s rokem 2007 se sníţil o 1,8 %. Obchody byly převážně provedeny na akciovém trhu, a to i při meziročním poklesu o 15,9 %. Emise akcií s největšími objemy obchodů zaznamenaly: ČEZ, Komerční banka, Telefónica O2 CR a Erste Bank. Největší nárůst kurzů u emise akcií byl pak evidován u Zentivy a Praţské energetiky a nejvýraznější pokles kurzů u ORCO, CETV, AAA, ECM, PEGAS NONWOVENS a Erste Bank. Tržní kapitalizace akciového trhu se koncem roku 2008 sníţila v souhrnu o 40,7 %, kdyţ kapitalizace u domácích emisí klesla o 38,2 % a u zahraničních emisí o 46,5 %. 7

8 Hlavní indikátor BCPP index PX uzavřel rok 2008 na hodnotě 858,2 bodu, čímţ se meziročně sníţil o 52,7 %. Index PX GLOB naproti tomu uzavřel rok 2008 na hodnotě 1 096,4 bodu a meziročně se sníţil o 51,7 bodu. Obchody uzavřené na RM S dosáhly v roce 2008 celkem 6 869,5 mil. Kč při meziročním poklesu o 10,4 %. Základní index trhu index RM uzavřel rok s hodnotou 1 926,54 bodu a meziročně se sníţil o 43,1 %. Středisko cenných papírů realizovalo v roce 2008 obchody v hodnotě 4,0 mld. Kč při meziročním nárůstu o 33,3 %. Pro kurz koruny byl nadále rozhodující vývoj na eurodolarovém trhu. K oběma referenčním měnám si česká koruna v průměru za rok 2008 udrţela trend zhodnocování, kdyţ nominální kurz koruny k euru meziročně posílil o 10,2 % a vůči dolaru zhodnotil o 16,1 %. V bankovním sektoru působilo v roce 2008 aktivně vedle ČNB celkem 21 bank, 16 poboček zahraničních bank a 17 druţstevních záloţen. Podle výše bilanční sumy náleţely k nejsilnějším: Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, UniCredit Bank CR a Raiffeisenbank. Nejvyšší zisk dosáhly v roce 2008: Česká spořitelna, Komerční banka, UniCredit Bank CR, GE Money Bank a Raiffeisenbank. Celková aktiva bankovního sektoru v ČR v roce 2008 meziročně vzrostla o 7,8 % na mil. Kč, a to při nárůstu úvěrů a jiných pohledávek o 11,6 %. Hlavní položku pasiv reprezentovaly závazky (92,8 %) s meziročním zvýšením o 7,4 %. Bankovní sektor (banky s licencí) realizoval k zisk z finanční a provozní činnosti v sumě mil. Kč, který se meziročně zvýšil o 2,8 %. Na českém pojistném trhu působilo v roce 2008 celkem 34 pojišťoven, 19 poboček zahraničních pojišťoven a 3 další subjekty. Rozhodující podíl na tomto trhu nadále drţeli členové České asociace pojišťoven (98,0 %). Celkové předepsané pojistné členů ČAP se meziročně zvýšilo o 4,9 % na ,3 mil. Kč. Vyšší dynamiku přitom vykázalo pojistné neţivotního pojištění (+5,2 %) v porovnání s předepsaným pojistným ţivotního pojištění (+4,5 %). Dominantní postavení na pojistném trhu si zachovala Česká pojišťovna (29,6 %) sledovaná opět pojišťovnou Kooperativa (22,5 %). V roce 2008 přiteklo do ČR celkem 182,8 mld. Kč přímých zahraničních investic, tj. o 29,1 mld. Kč, resp. o 13,8 % méně v porovnání s předchozím rokem. V celkovém přílivu PZI reprezentoval základní kapitál 27,7 % reinvestovaný zisk 68,4 % a ostatní kapitál 3,9 %. Největší objem investic pocházel z Evropy (92,3 %), především pak z členských států EU. Z jednotlivých zemí byly hlavními investory SRN, Rakousko, Nizozemsko, Kypr a Slovensko. 8

9 Přímé zahraniční investice směřovaly především do sektoru služeb (61,1 %) a do zpracovatelského průmyslu (33,5 %). V rámci těchto sektorů pak tekly investice do finančního zprostředkování, nemovitostí a sluţeb pro podniky, obchodu a oprav, výroby pryţových a plastových výrobků a do výroby potravin, nápojů a zpracování tabáku. Odliv přímých investic tuzemců do zahraničí dosáhl za rok 2008 celkem 32,4 mld. Kč. Z toho reprezentovaly investice do základního kapitálu 8,9 %, reinvestovaný zisk činil 85,3 % a ostatní kapitál 5,8 %. Odliv těchto investic směřoval zejména do evropských zemí (95,8 %), především do Nizozemska, na Kypr, do SRN, Portugalska, Rumunska a Francie. Investice tuzemců v zahraničí byly alokovány zejména do služeb (78,0 %), do sektoru elektřiny, plynu a vody (10,6 %) a do zpracovatelského průmyslu (7,7 %). K vytvoření a udrţení příznivých podmínek pro investice zahraničních subjektů i k podněcování podnikatelské iniciativy v oblasti investic uzavřela ČR k celkem 77 dvoustranných mezinárodních dohod o vzájemné podpoře a ochraně investic. V roce 2008 došlo k dalšímu meziročnímu nárůstu počtu podnikatelských subjektů zapsaných v registru o 2,8 %. Počet soukromých podnikatelů se přitom rozrostl o 1,5 % a počet obchodních společností o 7,3 %, v jejichţ rámci převaţovaly společnosti s ručením omezeným (90,1 %). Počet druţstev reprezentoval pouze 0,6 % registru (nárůst o 3,0 %). Činnost podnikatelských subjektů byla zaměřena především na obchod a opravy motorových vozidel, na aktivity v oblasti nemovitostí, pronájmu a sluţeb pro podnikání na zpracovatelský průmysl. V celkovém počtu ekonomických subjektů opět meziročně narostl podíl subjektů pod zahraniční kontrolou na 6,8 %, které se specializovaly hlavně na obchod a opravy motorových vozidel, na činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu a sluţeb pro podnikání a na činnosti ve stavebnictví. 9

10 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O HOSPODÁŘSKÉM VÝVOJI ČR V ROCE 2008 Česká ekonomika po útlumu v roce 2002, kdy hrubý domácí produkt meziročně reálně narostl pouze o 1,9 %, nastartovala v roce 2003 dynamický růst, který aţ do roku 2006 postupně gradoval. Hrubý domácí produkt v tomto období rostl reálně o 3,6 %, o 4,5 %, o 6,3 % a o 6,8 %. V roce 2007 došlo, zejména v důsledku vývoje v jeho druhé polovině, ke zvolnění růstu (růst HDP reálně o 6,1 %), které se v roce 2008, s tím jak na českou ekonomiku začaly dopadat problémy vnějšího prostředí, především pak recese západoevropských zemí, začalo výrazně prohlubovat. Česká ekonomika ale, nehledě na meziroční zpomalení dynamiky růstu, se v roce 2008 svou souhrnnou výkonností řadila spolu se Slovenskem a Polskem mezi nejrychleji rostoucí středoevropské ekonomiky. Základní ekonomické charakteristiky v letech 2005 až 2008 (v %) HDP-meziroční změna reálně 6,3 6,8 6,1 3,0 Konečná spotřeba-meziroční změna reálně 2,6 3,9 3,7 2,4 z toho: spotřeba domácností 2,5 5,0 4,8 2,7 Tvorba hrubého kapitálu-meziroční změna reálně -0,8 9,6 9,4-2,3 z toho: fixního 1,8 6,0 10,8-0,1 Meziroční míra inflace-průměr 1,9 2,5 2,8 6,3 Míra registrované nezaměstnanosti -průměr 8,97 8,13 6,62 5,45 Pramen: ČSÚ, aktualizace k 1. červenci Hrubý domácí produkt a další základní údaje hospodářského rozvoje České republiky Hrubý domácí produkt (HDP) v úhrnu za celý rok 2008 se meziročně reálně zvýšil o 3,0 %, tj. o 3,1 procentního bodu méně neţ v roce V roce 2008 došlo k výrazné změně poměru mezi vývojem HDP a jeho výdajovými složkami, a to při sníţení růstové dynamiky všech sloţek v porovnání s předchozím rokem. Výdaje na konečnou spotřebu se zvýšily meziročně reálně o 2,4 %, (coţ bylo o 1,3 bodu méně neţ v roce 2007). V jejich rámci pak nejrychleji rostly výdaje na spotřebu domácností (reálně o 2,7 %) při meziročním zpomalení o 2,1 bodu. U výdajů na tvorbu hrubého kapitálu, které meziročně reálně klesly o 2,3 % (v roce ,4 %) se meziročně reálně sníţila o 0,1 % složka výdajů na tvorbu fixního kapitálu (+10,8 % v roce 2007). V zahraničním obchodě pokračovala tendence předstihu dynamiky růstu vývozu před dovozem, kdyţ vývoz zboží a služeb meziročně reálně vzrostl o 6,7 % (+15,0 % v roce 2007) a dovoz zboží a služeb o 4,6 % (+14,3 % v roce 2007). Z uvedeného tak vyplývá, ţe k růstu HDP přispěl zahraniční obchod a výdaje na konečnou spotřebu, zatímco působení tvorby hrubého kapitálu na HDP bylo negativní. 10

11 Vybrané makroekonomické ukazatele za rok 2008 (v mil. Kč, běžné ceny) čtvrtletí Rok 2008 Hrubý domácí produkt Konečná spotřeba z toho: domácností Tvorba hrubého kapitálu z toho: fixního Vývoz zboţí a sluţeb Dovoz zboţí a sluţeb Bilance zahr. obchodu Pramen: ČSÚ Na nabídkové straně ekonomiky vzrostla meziročně reálně hrubá přidaná hodnota (HPH) o 3,5 %. Její přírůstek byl přitom z více neţ 60 % zabezpečen meziročním zvýšením souhrnné produktivity práce při oslabení vlivu zaměstnanosti. Největší vliv na růst HPH mělo odvětví obchodu, pohostinství a dopravy, jehoţ objem se zvýšil o 7,6 %, za ním pak následoval průmysl při nárůstu objemu o 5,4 %. Hodnota HDP v běžných cenách dosáhla v roce 2008 celkem 3 696,4 mld. Kč a v porovnání s rokem 2007 se zvýšila o 160,9 mld. Kč, resp. o 4,6 % (+9,7 % v roce 2007). Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele ČR v roce 2008 tak vykazoval Kč (b.c.) proti Kč v roce Výdaje na konečnou spotřebu meziročně nepřetrţitě narůstají od roku V roce 2008 meziročně zvýšily svůj objem v běţných cenách o 7,2 % na 2 578,6 mld. Kč (+6,9 % v roce 2007). Jejich rozhodující část reprezentovaly výdaje domácností, které se meziročně v běţných cenách zvýšily o 8,5 % (+7,9 % v roce 2007) na 1 799,1 mld. Kč, zatímco výdaje vládních institucí meziročně vzrostly o 4,6 % na 751,0 mld. Kč a výdaje neziskových organizací o 1,7 % na 28,5 mld. Kč. Objem výdajů na tvorbu hrubého kapitálu dosáhl v roce 2008 v běţných cenách 934,9 mld. Kč při meziročním poklesu o 2,1 % (+10,6 % v roce 2007), kdyţ výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu představovaly 890,4 mld. Kč a meziročně stagnovaly. Zahraniční obchod zbožím a službami pokračoval i v roce 2008 v tendenci předstihu růstu vývozu (+0,8 %) před dovozem (+0,5 %). Vývoz dosáhl v běţných cenách 2 851,6 mld. Kč, dovoz 2 668,7 mld. Kč a bilance zahraničního obchodu (zboţím a sluţbami) tak reprezentovala 182,9 mld. Kč. Vývoj HDP, hrubého disponibilního důchodu a hrubých národních úspor v letech v mld. Kč (b.c.) HDP 2 983, , , ,4 Hrubý disponibilní důchod 2 837, , , ,1 Hrubé národní úspory 714,2 795,4 863,1 813,5 Míra hrubých národních úspor-v % 25,2 26,1 26,4 24,0 Pramen: ČSÚ, aktualizace k

12 Strukturu HDP tak reprezentovaly v roce 2008 v běţných cenách z 69,8 % výdaje na konečnou spotřebu (68,0 % v roce 2007), z 25,3 % výdaje na tvorbu hrubého kapitálu (27,0 % v roce 2007) a ze 4,9 % čistý vývoz (5,0 % v roce 2007). Hodnota hrubého disponibilního důchodu (HDND) dosáhla v roce 2008 celkem 3 392,1 mld. Kč v běţných cenách při meziročním nárůstu o 124,0 mld. Kč (index 103,8). Růst hodnoty HDND byl tak o 36,9 mld. Kč menší neţ růst HDP, resp. o 0,8 bodu a jeho objem byl niţší o 304,3 mld. Kč, coţ představuje odliv čistých plateb výrobním faktorům do zahraničí. Malý rozdíl mezi nárůstem HDP a HDND při výrazném hodnotovém přírůstku výdajů na konečnou spotřebu vedl k poklesu hrubých národních úspor (HNÚ), a to o 49,6 mld. Kč na 813,5 mld. Kč. Míra úspor se přitom meziročně sníţila o 2,4 bodu na 24,0 %. Hrubá přidaná hodnota (HPH) v běţných cenách vykázala v roce 2008 v souhrnu 3 329,5 mld. Kč a byla meziročně vyšší o 151,5 mld. Kč. Podílel se na ní především zpracovatelský průmysl (25,2 % proti 26,5 %) při indexu 99,3, obchod (13,4 % proti 12,7 % v roce 2007) s indexem 110,5 a doprava (10,6 % proti 10,5 % v roce 2007) při indexu 105,3. Výkonnost základních odvětví Ekonomický výkon průmyslu měřený indexem průmyslové produkce vzrostl meziročně v roce 2008 pouze o 0,4 %, kdyţ po pozitivních výsledcích v prvních třech čtvrtletích došlo ve čtvrtém čtvrtletí k meziročnímu poklesu o 13,2 %, který překryl předchozí dobré výsledky. Index průmyslové produkce v roce 2007 a meziroční změna v % 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q Průmysl celkem 113,7 110,8 109,5 108,8 102,1 103,9 100,8 86,8 Těţba a dobývání nerostů 100,0 98,9 98,5 98,1 101,7 99,8 92,5 94,5 Zpracovatelský průmysl 118,0 112,2 110,7 109,2 102,0 104,5 101,9 86,4 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 92,2 102,9 104,1 109,8 102,8 99,1 93,6 86,8 Pramen: ČSÚ Výsledky průmyslu byly v roce 2008 nejvíce ovlivněny zpracovatelským průmyslem, který má v něm dlouhodobě nejsilnější postavení. Zpracovatelský průmysl přitom vykázal v 1. aţ 3. čtvrtletí v rámci průmyslu, největší výkonnost (+2,0 %, +4,5 %, +1,9 %) a ve 4. čtvrtletí nejhlubší propad (-13,6 %). Dominantní postavení v průmyslu si, i přes pokles, udrţela výroba dopravních prostředků, kdyţ významného meziročního růstu dosáhla výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení. V členění produkce podle hlavních průmyslových seskupení se v jednotlivých čtvrtletích roku 2008, s výjimkou 4. čtvrtletí, nejrychleji rozvíjela výroba pro dlouhodobou spotřebu, která i přes hluboký pokles v posledním čtvrtletí roku (-20,9 %) vykázala meziroční nárůst o 13,3 %. Kromě poklesu výroby pro krátkodobou spotřebu, evidovala mírný meziroční nárůst také výroba pro mezispotřebu, pro investice i pro výrobu energií. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v průmyslu meziročně reálně vzrostly v roce 2008 pouze o 0,5 % (o 10,8 % v roce 2007). Meziroční index tržeb v běžných cenách byl podobně jako index produkce po ¾ roku pozitivní (104,8, 104,6, 102,3). Zlom nastal aţ 12

13 v posledním čtvrtletí, kdy trţby průmyslu jako celku klesly o 12,0 %. Nejhlouběji přitom propadly trţby za prodej výrobků zpracovatelského průmyslu (-14,2 %), zatímco trţby těţby a dobývání nerostů byly ve všech čtvrtletích roku 2008 meziročně vyšší (+18,3 %, +16,7 %, +14,0 %, +9,6 %). Náběh nových zakázek v průmyslu meziročně v jednotlivých měsících roku 2008 kolísal. Nejvyšší byl v dubnu (index 111,8) a nejniţší v listopadu (index 75,9). Výrazný pokles zakázek evidovala výroba motorových vozidel. Nejrychleji se sniţovaly zakázky ze zahraničí. V průmyslu bylo v roce 2008 v průměru zaměstnáno osob. V průběhu roku jejich počet postupně klesal. V posledním čtvrtletí dosáhl průměrný počet zaměstnanců osob a v porovnání s prvním čtvrtletím byl o osob niţší. Naproti tomu průměrné mzdy, s výjimkou 3. čtvrtletí, průběţně v jednotlivých čtvrtletích narůstaly (z Kč v 1. čtvrtletí na Kč ve 4. čtvrtletí). Stavební výroba v roce 2008 ve stálých cenách meziročně stagnovala, kdyţ pozemní stavitelství zaznamenalo pokles o 3,5 % a inţenýrské stavitelství naopak nárůst o 9,9 %. Tržby stavebnictví se meziročně reálně sníţily o 1,1 % (+7,4 % v roce 2007). V roce 2008 byly uzavřeny nové zakázky na stavební práce v hodnotě 309,4 mld. Kč (tj. meziroční nárůst o 17,4 %) při meziročním sníţení jejich počtu o 11,4 %. Zakázky se týkaly především inţenýrských staveb. V obchodě (OKEČ 50, 51, 52) dosáhly celkové tržby v roce 2008 celkem 3 450,9 mld. Kč a v porovnání s předchozím rokem se zvýšily o 96,6 mld. Kč, resp. o 2,9 %. Nejniţší hodnotový objem přitom vykázaly v 1. čtvrtletí (804,3 mld. Kč) a nejvyšší ve 2. čtvrtletí (903,9 mld. Kč), kdyţ ve 3. a 4. čtvrtletí došlo k jejich poklesu. V obchodě pracovalo v průměru osob a průměrná hrubá mzda zde dosahovala Kč. V ubytování a stravování (OKEČ 55) byly v roce 2008 evidovány trţby v hodnotě 119,8 mld. Kč při meziročním nárůstu o 2,4 mld. Kč, tj. o 2,0 %. V jednotlivých čtvrtletích jejich výše kolísala mezi 26,2 mld. Kč (1. čtvrtletí) a 32,8 mld. Kč (2. čtvrtletí). Zaměstnáno zde bylo v průměru osob a průměrná hrubá mzda dosáhla Kč. Tržby v zemědělství v roce 2008 registrovaly meziročně pokles reálně o 3,8 % (-6,6 % v roce 2007) a tržby ve službách reálně vzrostly o 0,7 % (o 7,0 % v roce 2007). 2.2 Státní rozpočet Schválený státní rozpočet na rok 2008, publikovaný v zákoně č. 360/2007 Sb., stanovil jeho příjmy ve výši 1 036,51 mld. Kč, výdaje ve výši 1 107,31 mld. Kč a schodek částkou 70,80 mld. Kč. V průběhu roku byly provedeny dvě rozpočtové změny (k a k ), po nichţ byly navýšeny příjmy o 7,59 mld. Kč na 1 044,10 mld. Kč a výdaje o 8,14 mld. Kč na 1 115,45 mld. Kč. Předpokládaný schodek rozpočtu tak vzrostl o 0,55 mld. Kč na 71,35 mld. Kč. 13

14 mld. Kč Skutečnost 2007 Schválený rozpočet Plnění státního rozpočtu (v mld.kč) Rozpočet po změnách 2008 Skutečnost Plnění rozpočtu po změnách v % Index 2008/2007 Příjmy celkem 1 025, , , ,94 101,9 103,7 Výdaje celkem 1 092, , , ,94 97,2 99,2 Saldo -66,39-70,80-71,35-20,00 28,0 30,1 Pramen: MF ČR V roce 2008 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 063,94 mld. Kč, představovaly 101,9 % korigovaného rozpočtu a převýšily předpokládané upravené příjmy o 19,84 mld. Kč. Meziročně se zvýšily o 38,06 mld. Kč, tj. o 3,7 %. Dynamika příjmů se přitom proti roku 2007, kdy reprezentovala 11,1 % o 7,4 procentního bodu zpomalila. Naproti tomu celkové skutečné rozpočtové výdaje za rok 2008 ve výši 1 083,94 mld. Kč byly o 31,51 mld. Kč, resp. o 2,8 % niţší neţ předpokládané korigované výdaje. Jejich meziroční dynamika v porovnání s rokem 2007, kdy vykázala 7,0 %, rovněţ zpomalila, a to o 7,8 bodu (index 99,2). Rozpočtový schodek v úrovni 20,0 mld. Kč byl pak proti předpokládanému upravenému saldu menší o 51,35 mld. Kč (a proti původně schválenému saldu o 50,80 mld. Kč). Meziročně se rozpočtový schodek sníţil o 46,39 mld. Kč. Jeho podíl na nominálním HDP dosáhl 0,5 % (1,9 % HDP v roce 2007) Vývoj státního rozpočtu od roku 1993 do roku 2008 (roční výsledky) ,1 10,5 7,2-1,6-15,7-29,3-29,6-46,1-67,7-45,7-109,1-93,7-20,0-66,4-56,3-97,58 Příjmy Výdaje Saldo Pramen: MF ČR Největší objem rozpočtových příjmů zákonitě reprezentovaly daňové příjmy (daně, poplatky, pojistné), které v roce 2008 tvořily 87,4 % celkového inkasa státního rozpočtu (929,89 mld. Kč) proti 87,8 % (900,65 mld. Kč) v roce V porovnání s předpokládanými upravenými příjmy bylo inkaso daní o 8,46 mld. Kč niţší, resp. o 0,9 % a proti skutečnosti roku 2007 bylo vyšší o 29,24 mld. Kč, tj. o 3,2 %. Mezi hlavní daňové příjmy náleţely: daň z přidané hodnoty, daně spotřební, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob a pojištění na sociální zabezpečení 14

15 vč. příspěvků na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění, kdyţ jejich podíly na celkových daňových příjmech v roce 2008 dosáhly 19,1 %, 13,5 %, 13,7 %, 10,2 % a 41,5 %. Struktura příjmů státního rozpočtu Rok Meziroční změna Index 2008/2007 v mld.kč v % Plnění korig. rozpočtu Příjmy celkem 1 025, ,94 38,06 103,7 101,9 1. Daňové příjmy (daně, poplatky, pojistné) 900,65 929,89 29,24 103,2 99,1 z toho: DPH 166,63 177,82 11,19 106,7 92,7 spotřební daně (vč. ekologických) 131,59 125,54-6,05 95,4 93,1 daň z příjmů právnických osob 114,75 127,17 12,42 110,8 107,9 daň z příjmů fyzických osob 102,14 94,96-7,18 93,0 105,3 ostatní daňové příjmy 18,40 18,91 0,51 102,8 114,6 pojistné na soc. zabezpečení, příspěvek na stát. polit. zaměstnanosti a veř. zdrav. poj. 367,14 385,50 18,36 105,0 99,6 2. Nedaňové příjmy 23,28 27,16 3,88 116,7 161,0 3. Kapitálové příjmy 1,24 1,17-0,07 94,4 58,2 4. Přijaté transfery 100,71 105,72 5,01 105,0 121,7 Pramen: MF ČR Na dani z přidané hodnoty bylo v roce 2008 vybráno 177,82 mld. Kč, coţ je o 14,08 mld. Kč méně proti rozpočtované úrovni (index 92,7 %) a v porovnání s rokem 2007 o 11,19 mld. Kč více, tj. o 6,7 %. Výnos ze spotřebních daní (vč. ekologických) pro státní rozpočet reprezentoval v roce 2008 částku 125,54 mld. Kč, coţ bylo o 9,26 mld. Kč, resp. o 6,9 % méně neţ předpokládal rozpočet. Meziročně byl niţší o 4,6 % (o 6,05 mld. Kč). Odvod daně z příjmů právnických osob do státního rozpočtu dosáhl v roce 2008 celkem 127,17 mld. Kč a převýšil jak schválený předpoklad (o 9,27 mld. Kč, tj. o 7,9 %), tak i úroveň roku 2007 (o 12,42 mld. Kč, resp. o 10,8 %). Na daních z příjmů fyzických osob byla v roce 2008 při hodnotě ve výši 94,96 mld. Kč překročena rozpočtovaná suma o 4,76 mld. Kč, tj. o 5,3 % a ve srovnání s rokem 2007 se ale výběr těchto daní sníţil o 7,18 mld. Kč, resp. o 7,0 %. Na daních z příjmů fyzických osob se podílela především daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků (82,7 % o hodnotě 78,53 mld. Kč), zatímco daň ze samostatné výdělečné činnosti představovala 9,7 % (9,20 mld. Kč) a daň z příjmů z kapitálových výnosů 7,6 % (7,23 mld. Kč). Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků přitom převýšila předpokládanou úroveň o 0,53 mld. Kč (index 100,7), ale v porovnání s rokem 2007 bylo niţší o 8,67 mld. Kč (index 90,1), zatímco daň ze samostatné výdělečné činnosti i z kapitálových příjmů překročily nejen rozpočtovanou úroveň (o 10,8 % a 85,4 %), ale i úroveň předchozího roku (o 3,4 % a o 19,5 %), kdyţ nejdynamičtěji v rámci daní z příjmů fyzických osob rostla daň z kapitálových výnosů. 15

16 Výnos státního rozpočtu ze správních poplatků činil v roce 2008 pouze 4,11 mld. Kč a nedosáhl tak proponované úrovně o 0,49 mld. Kč (index 89,5) a ve srovnání s rokem 2007 byl niţší o 0,01 mld. Kč (index 99,9). Odvody celních příjmů ve prospěch státního rozpočtu, které po vstupu ČR do EU reprezentují 25 % z předepsaného cla, dosáhly v roce ,20 mld. Kč a byly tak proti předpokladu vyšší o 0,90 mld. Kč (index 169,5) a meziročně o 0,76 mld. Kč (index 153,5). Příjmy daní z majetkových a kapitálových převodů překročily v roce 2008 při výši 10,41 mld. Kč rozpočtovanou úroveň o 1,61 mld. Kč (index 118,3) a proti předchozímu roku poklesly o 0,17 mld. Kč (index 98,4). Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení ve výši 385,50 mld. Kč nedosáhly rozpočtované výše o 1,55 mld. Kč, tj. o 0,4 %, a meziročně vzrostly o 18,36 mld. Kč, tj. o 5,0 %. Z toho pojistné na důchodové pojištění dosáhlo výše 319,95 mld. Kč, tj. 99,6 % rozpočtu, a meziročního růstu o 15,09 mld. Kč, tj. o 4,9 %. Nedaňové příjmy státního rozpočtu představovaly v roce 2008 celkem 27,16 mld. Kč, coţ je o 10,29 mld. více proti upravené rozpočtované částce (index 161,0) a v porovnání s předchozím rokem o 3,88 mld. Kč (index 116,7). Největší objem v jejich rámci registrovaly příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků 16,13 mld. Kč, které překročily korigovaný rozpočet o 7,73 mld.kč (index 192,0) i úroveň předchozího roku (o 5,34 mld. Kč, tj. o 49,5 %). Kapitálové příjmy státního rozpočtu dosáhly v roce 2007 pouze 1,17 mld. Kč při plnění proponované úrovně na 58,3 % (-0,84 mld. Kč). Přijaté transfery překročily v roce 2008 jejich upravenou předpokládanou výši o 18,85 mld. Kč při indexu 121,7, kdyţ představovaly 105,72 mld. Kč a v porovnání s předchozím rokem narostly o 5,01 mld. Kč. Jejich nárůst ovlivnily především transfery z vlastních fondů. Struktura příjmů státního rozpočtu v roce 2008 Daň z příjmů fyzických osob 8,9% Spotřební daně 11,8% DPH 16,7% Daň z příjmů právnických osob 12,0% Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 12,6% Majetkové daně 1,0% Ostatní daňové příjmy 0,8% Pojistné na soc. zabezp. 36,2% Pramen: MF ČR 16

17 Celkové výdaje státního rozpočtu ČR čerpané ve výši 1 083,94 mld. Kč zaznamenaly v roce 2008 meziroční pokles o 8,33 mld. Kč, tj. o 0,8 % a proti rozpočtované korigované úrovni byly niţší o 31,51 mld. Kč, resp. o 2,8 %. Podíl celkových výdajů na HDP činil v roce ,2 % (30,9 % v roce 2007). Struktura výdajů státního rozpočtu Rok Meziroční změna Index 2008/2007 v mil.kč v % Plnění korig. rozpočtu Výdaje celkem ,2 97,2 1. Běžné výdaje ,2 98,3 z toho: výdaje a platby, ostatní platby za práci a pojistné ,4 99,8 neinvestiční nákupy a související výdaje ,1 94,2 neinvestiční transfery soukrom.subjektům ,7 97,3 neinvestiční transfery veřej. rozpočtům ústřední úrovně ,4 101,1 neinvestiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně ,0 97,5 Neinvestiční transfery příspěvk. apod. organizacím ,4 99,1 převody vlastním fondům ,4 99,9 neinvestiční transfery obyvatelstvu ,5 100,0 neinvestiční transfery do zahraničí ,4 100,3 neinvestiční půjčené prostředky ,5 ostatní neinvestiční výdaje 1) ,8 19,1 2. Kapitálové výdaje ,9 88,0 Pramen: MF ČR 1) Vč. Neinvestičních prostředků veřejným rozpočtům a neinvestičních převodů Národnímu fondu Rozhodující objem rozpočtových výdajů v roce 2008 (90,3 %), podobně jako v předchozích letech, reprezentovaly běžné výdaje ve výši 978,91 mld. Kč. Proti předpokládané korigované úrovni byly niţší o 17,16 mld. Kč (index 98,3) a úroveň předchozího roku překročily o 2,16 mld. Kč (index 100,2). Kapitálové výdaje naproti tomu reprezentovaly pouze 9,7 % rozpočtových výdajů (10,6 % v roce 2007) v sumě 105,03 mld. Kč meziročně sníţené o 10,49 mld. Kč (index 90,9). Čerpání kapitálových výdajů bylo menší o 14,35 mld. Kč neţ rozpočet po změnách (index 88,0). Největší poloţku z běţných výdajů dlouhodobě představují neinvestiční transfery obyvatelstvu, které v roce 2008 dosáhly 421,56 mld. Kč při meziročním nárůstu o 14,17 mld. Kč (index 103,5) a korigovaný rozpočet překročily pouze o 163 mil. Kč (index 100,0). Z neinvestičních transferů obyvatelstvu pak celých 95,1 % (94,8 % v roce 2007) bylo směrováno na sociální dávky (400,92 mld. Kč), které se ve srovnání s předchozím rokem zvýšily o 14,54 mld. Kč (index 103,8) a proti rozpočtu po změnách narostly o 380 mil. Kč (index 100,1). Výraznou sumu v běţných výdajích vykazovaly v roce 2008 i neinvestiční nákupy a související výdaje (119,59 mld. Kč) a podobně i neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (119,26 mld. Kč). 17

18 Struktura výdajů státního rozpočtu v roce 2008 Neinvest. transf. přísp. org. 5,0% Kapitálové výdaje 9,7% Neinvest. transf. do zahraničí 3,2% Ostatní běţné výdaje 0,1% Výdaje na platy 9,0% Neinvestiční nákupy 11,0% Neinvestiční transfery obyvatelstvu 38,9% Neinvest. transfery veřej. rozpočtům 19,5% Neinvestiční transfery soukr. subjektům 3,6% Pramen: MF ČR a vlastní výpočet Mandatorní výdaje dosáhly výše 581,8 mld. Kč, coţ je o 27,3 mld. Kč, tj. o 4,9 % více neţ v roce Jejich podíl na celkových výdajích se zvýšil z 50,8 % v roce 2007 na 53,7 % v roce 2008 (v roce 2008 niţší základna celkových výdajů související se zrušením moţnosti převádět nespotřebované prostředky do rezervních fondů organizačních sloţek státu). Na meziročním růstu se podílely především dávky důchodového pojištění (růst o 22,7 mld. Kč) a výdaje na dluhovou sluţbu (růst o 10,6 mld. Kč). Výdaje na státní sociální podporu naopak klesly o 6,6 mld. Kč. 2.3 Trh práce a nezaměstnanost V roce 2008 bylo v ČR (podle výsledků VŠPS) celkem 5 232,3 tis. ekonomicky aktivních osob, jejichţ počet meziročně narostl o 34,0 tis. osob. Míra ekonomické aktivity, tj. podíl počtu ekonomicky aktivních osob na počtu všech osob starších 15 let se přitom meziročně sníţila o 0,3 bodu na 58,5 %. Celková zaměstnanost (rovněţ podle výsledků VŠPS) byla v průměru 5 002,5 tis. osob a v porovnání s rokem 2007 se zvýšila o 80,5 tis. osob. Intenzita růstu zaměstnanosti ale postupně zpomalovala. Zatímco přírůstek zaměstnanosti dosáhl ve 4. čtvrtletí ,2 %, pak v jednotlivých čtvrtletích roku 2008 klesal na 1,9 %, 1,8 %, 1,5 % a 1,3 %. Míra zaměstnanosti v průměru za rok 2008 tak činila 56,0 % a meziročně byla vyšší o 0,4 bodu. Míra zaměstnanosti 15 až 64 letých dosáhla v průměru za rok ,6 % a meziročně vzrostla o 0,5 bodu, kdyţ v průběhu roku za jednotlivá čtvrtletí postupně narůstala (66,1 %, 66,6 %, 66,7 %, 66,8 %). Míra jejich ekonomické aktivity činila 69,7 %, tj. byla meziročně niţší o 0,1 bodu. 18

19 V 1. až 4. čtvrtletí 2008 pracovalo v ČR podle odhadu (metoda podniková) v průměru 4 931,8 tis. pracovníků, 1),2) coţ představuje meziroční nárůst o 47,4 tis. pracovníků, tj. o 1,0 %. Největší počet pracovníků byl v průmyslu (1 460,3 tis. pracovníků), zejména v průmyslu zpracovatelském (1 369,3 tis.), dále v obchodu (710,7 tis.) a v činnostech v oblasti nemovitostí a pronájmu (540,6 tis.). Počet zaměstnanců 2) v národním hospodářství (pouze v pracovním poměru ke zpravodajské jednotce) dosáhl v 1. aţ 4. čtvrtletí 2008 v průměru podle odhadu (metoda podniková) 4 178,9 tis. osob při meziročním navýšení o 37,2 tis. osob, tj. o 0,9 %. V podnikatelské sféře přitom pracovalo 3 451,5 tis. osob (meziroční nárůst o 39,0 tis. osob, tj. o 1,1 %) a v nepodnikatelské sféře 727,4 tis. osob (meziroční pokles o 1,8 tis. osob, tj. o 0,2 %). Na trhu práce působili téţ cizí státní příslušníci. Podle evidence úřadů práce jich bylo v závěru roku 2008 v České republice zaměstnáno a jejich počet meziročně narostl o 44,3 tis. osob. Z tohoto počtu bylo občanů z členských států EU a EHP (nejvíce ze Slovenska , Polska a Bulharska 5 108). Celkem cizích státních příslušníků z třetích zemí bylo zaměstnáno na základě platného povolení k zaměstnání (nejvíce z Ukrajiny , Vietnamu , Mongolska a Moldavska 8 178), dalších občanů ze třetích zemí zde pracovalo bez nutnosti pracovního povolení. Dalších cizích státních příslušníků působilo na českém trhu jako podnikatelé na základě ţivnostenského oprávnění, jehoţ vydávání je v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda za národní hospodářství celkem dosáhlo v roce 2008 výše Kč a v porovnání s rokem 2007 narostla o Kč, tj. o 8,5 %. Nejvyšší dynamiku přitom vykázala v 1. čtvrtletí (index 110,2), kdy činila Kč. Ve 2. a 3. čtvrtletí dynamika zmírnila (index 108,0 a 107,8) a nominální mzda představovala Kč a Kč. Ve 4. čtvrtletí se ale růst nominální mzdy opět zrychlil (index 108,3) a její úroveň vzrostla na Kč. V podnikatelské sféře hrubá měsíční nominální mzda reprezentovala v roce 2008 v průměru Kč a meziročně vzrostla o Kč, tj. o 9,6 %. Také v této sféře dosáhla nejvyšší dynamiky v prvním čtvrtletí (index 112,0) a v dalších čtvrtletích dynamika postupně zvolňovala (index 109,2, 108,9 a 108,7). V nepodnikatelské sféře činila v roce 2008 hrubá měsíční nominální mzda v průměru Kč. Ve srovnání s rokem 2007 vzrostla o 920 Kč, tj. o 4,4 %, kdyţ nejvyšší nárůst dosáhla ve 4. čtvrtletí (index 106,8), zatímco v 1. aţ 3. čtvrtletí rostla o 3,3 %, o 3,1 % a 3,7 %. 1) Počet pracovníků v národním hospodářství ČR zahrnuje zaměstnance v evidenčním počtu ekonomických subjektů, podnikatele a pomáhající rodinné příslušníky v hlavním zaměstnání. 2) V údajích o počtu pracovníků, zaměstnanců a průměrných mzdách nejsou zahrnuty osoby vykonávající veřejné funkce, soudci, ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené, učni, osoby pracující na základě dohod o provedení práce nebo činnosti a zaměstnanci ekonomických subjektů statisticky nesledovaných. 19

20 V roce 2008 se dále zvýraznila mzdová diferenciace. Nejvyšší průměrná měsíční mzda na fyzické osoby byla opět evidována v ekonomických subjektech zahraničních a v mezinárodních ekonomických subjektech (společné vlastnictví českých a zahraničních subjektů) a nejniţší v druţstvech. Dvě třetiny zaměstnanců v ČR mělo niţší neţ průměrnou mzdu. Reálná mzda za národní hospodářství celkem se v roce 2008 meziročně zvýšila o 2,1 %, coţ bylo nejméně za předchozích 10 let. V podnikatelské sféře přitom reálná mzda narostla o 3,1 % a v nepodnikatelské sféře naopak klesla o 1,8 %. 9,2% Vývoj průměrné míry nezaměstnanosti v letech (nová metodika) 9,0% 8,1% 6,6% 5,4% Pramen: MPSV Průměrná míra nezaměstnanosti, kterou za rok 2008 zveřejnilo MPSV ČR, činila 5,4 % a byla niţší neţ v roce 2007, kdy dosáhla 6,6 %. V průběhu roku evidovala nejvyšší úroveň v lednu (6,1 %) a nejniţší v květnu a v červnu (5,0 %). Ke konci roku 2008 vykázala 6,0 % (u ţen 7,2 % a u muţů 5,0 %). Průměrný počet uchazečů o zaměstnání činil 324,6 tis. osob a v porovnání s rokem 2007 byl o 68,2 tis. osob niţší. V první polovině roku přitom počet uchazečů o práci postupně klesal (z 364,5 tis. osob v lednu na 297,9 tis. osob v červnu), zatímco v druhé polovině roku naopak, s výjimkou října, postupně narůstal (z 310,1 tis. osob v červenci na 352,3 tis. osob v prosinci, z toho bylo 183,6 tis. ţen, tj. 52,1 %). Průměrný počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání (tj. neumístěných uchazečů o zaměstnání, kteří nemají ţádnou objektivní překáţku pro přijetí do zaměstnání a při nabídce vhodného pracovního místa mohou do něj bezprostředně nastoupit) meziročně klesl z 365,6 tis. osob na 304,3 tis. osob. Dosaţitelní uchazeči o zaměstnání reprezentovali 93,8 % celkového počtu uchazečů o zaměstnání (93,1 % v roce 2007). V roce 2008 se v průměru nově nahlásilo 48,2 tis. uchazečů o zaměstnání (46,5 tis. v roce 2007). V průběhu roku jejich počet zaznamenal kolísavý vývoj. Na konci roku pak počet nově nahlášených uchazečů o zaměstnání dosáhl 62,4 tis. osob. Celkově se ale v roce 2008 na Úřadu práce nově přihlásilo 578,3 tis. osob, coţ bylo o 19,8 tis. osob více neţ v roce 2007 a naproti tomu z evidence Úřadu práce bylo v roce 2008 celkem vyřazeno 580,9 tis. 20

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 říjen 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 PRACOVNÍ PŘÍRŮČKA 21. aktualizované vydání pro MPO ČR zpracoval ÚRS PRAHA, a.s. Praha říjen 2014 O B S A H ZÁKLADNÍ UKAZATELE

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014 VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 214 Vícetématické informace Praha, 23. 3. 215 Kód publikace: 32193-14 Č. j.: 57 / 215-1 Pořadové číslo v roce: 4 Zpracoval: Odbor Kancelář předsedkyně Ředitel odboru:

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11/ ročník 2009 /30. 12.2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Strukturální dopady

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice Podnikání v České republice Podnikání v České republice Eva Bergerová Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Enterprise Europe Network Listopad 2008 Obsah Obsah... 3 Seznam tabulek... 7 Seznam

Více