Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008"

Transkript

1 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2008 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu ke )

2 ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2008 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce Základní informace o hospodářském vývoji ČR v roce Hrubý domácí produkt a další základní údaje hospodářského rozvoje České republiky 2.2 Státní rozpočet 2.3 Trh práce a nezaměstnanost 2.4 Zahraniční obchod 2.5 Platební bilance 3. Ekonomické prostředí 3.1 Cenový režim 3.2 Měnová politika 3.3 Legislativní opatření v oblasti zahraničně obchodních vztahů ČR Ochranná opatření uplatňovaná při dovozu výrobků do EU a legislativní opatření přijatá v zahraničně obchodní činnosti v ČR Celní předpisy 3.4 Privatizace 3.5 Daňový systém Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Daně z příjmů Daň z nemovitostí Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí Daň silniční Ochrana životního prostředí Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 4. Institucionální rámec 4.1 Kapitálový trh 4.2 Devizový trh 4.3 Bankovnictví 4.4 Pojišťovnictví 5. Přímé zahraniční investice 5.1 Investiční klima 5.2 Přímé zahraniční investice v ČR 5.3 Odliv přímých investic do zahraničí 5.4 Dohody o podpoře a ochraně investic 6. Vlastnická, právní a organizační struktura hospodářství 2

3 1. HLAVNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ČESKÉ EKONOMIKY V ROCE 2008 Česká ekonomika vstupovala do roku 2008 při zhoršení globálních podmínek. EU 27 v souhrnu procházela jiţ od 2. čtvrtletí 2007 recesí. Výkonnost české ekonomiky měřená hrubým domácím produktem sice při zhoršených vnějších podmínkách snížila v roce 2008 v porovnání s předchozími roky dynamiku svého růstu, nicméně HDP ještě reálně vzrostl o 3,0 %, coţ bylo o 3,1 procentního bodu méně neţ v roce Hodnota HDP v běžných cenách dosáhla v roce 2008 celkem 3 696,4 mld. Kč a v porovnání s rokem 2007 byla vyšší o 160,9 mld. Kč, resp. o 4,6 %. Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele ČR vykazoval Kč (b.c.) proti Kč v roce Hospodářský růst byl v souhrnu za rok 2008 tažen zahraničním obchodem a výdaji na konečnou spotřebu, kdyţ zahraniční obchod v něm sehrál rozhodující úlohu v 1. aţ 3. čtvrtletí (ve 4. čtvrtletí růst ekonomiky naopak sniţoval) a výdaje na konečnou spotřebu ve 4. čtvrtletí. Výdaje na konečnou spotřebu se meziročně reálně zvýšily o 2,4 %, a v jejich rámci nejrychleji rostly výdaje na spotřebu domácností (reálně o 2,7 %). Výdaje na tvorbu hrubého kapitálu meziročně reálně klesly o 2,3 % a výdaje na tvorbu fixního kapitálu se přitom reálně sníţily o 0,1 %. Vývoz zboží a služeb meziročně reálně vzrostl o 6,7 %, zatímco jejich dovoz se reálně zvýšil o 4,6 %. Hrubá přidaná hodnota se meziročně reálně navýšila o 3,5 %, která v běţných cenách dosáhla v roce 2008 v souhrnu 3 329,5 mld. Kč a podílel se na ni především zpracovatelský průmysl, obchod a doprava. Tržby se meziročně reálně zvýšily v průmyslu (o 0,5 %) a ve sluţbách (o 0,7 %), zatímco ve stavebnictví a v zemědělství klesly (o 1,1 % a 3,8 %). Průměrná meziroční míra inflace dosáhla v roce ,3 %. Hospodaření státního rozpočtu skončilo schodkem v úrovni 20,0 mld. Kč, který byl meziročně niţší o 46,4 mld. Kč. Jeho podíl na nominálním HDP dosáhl 0,5 %. Celkové příjmy státního rozpočtu představovaly 1 063,94 mld. Kč a meziročně se zvýšily o 38,06 mld. Kč, tj. o 3,7 %. Největší objem rozpočtovaných příjmů reprezentovaly daňové příjmy (87,4 % celkového inkasa státního rozpočtu), kdyţ mezi hlavní daňové příjmy náleţely daň z přidané hodnoty (19,1 %), daně spotřební (13,5 %), daň z příjmů právnických osob 3

4 (13,7 %), daň z příjmů fyzických osob (10,2 %) a pojištění na sociální zabezpečení vč. příspěvků na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění (41,5 %). Celkové výdaje státního rozpočtu čerpané ve výši 1 083,94 mld. Kč zaznamenaly meziroční pokles o 8,33 mld. Kč, tj. o 0,8 %. Rozhodující objem rozpočtových výdajů tvořily běžné výdaje v částce 978,91 mld. Kč a v jejich rámci neinvestiční transfery obyvatelstvu (421,56 mld. Kč, index 103,5). V ČR bylo evidováno celkem 5 232,3 tis. ekonomicky aktivních osob. Míra ekonomické aktivity dosáhla 58,5 % a míra zaměstnanosti v průměru za rok 2008 činila 56,0 %. Počet pracovníků v národním hospodářství dosáhl podle odhadu v průměru 4 931,8 tis. osob a počet zaměstnanců 4 178,9 tis. osob. Koncem roku 2008 bylo v ČR zaměstnáno cizích státních příslušníků. Dalších cizinců působilo na českém trhu na základě živnostenského oprávnění. Průměrná hrubá nominální mzda v národním hospodářství celkem dosáhla Kč a meziročně narostla o Kč, tj. o 8,5 %. V podnikatelské sféře se zvýšila o 9,6 % a v nepodnikatelské sféře o 4,4 %. Reálná mzda za národní hospodářství byla naproti tomu meziročně vyšší pouze o 2,1 % (v podnikatelské sféře o 3,1 % a v nepodnikatelské klesla o 1,8 %). Průměrná míra registrované nezaměstnanosti, kterou za rok 2008 zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí činila 5,4 % a meziročně bylo niţší o 1,2 bodu. Ke konci roku ale vykázala 6,0 %. Průměrný počet uchazečů o zaměstnání činil 324,6 tis. osob a v porovnání s rokem 2007 byl o 68,2 tis. osob niţší. Souběţně se sníţením počtu nezaměstnaných meziročně narostl průměrný počet volných pracovních míst o 19,8 tis. míst na 141,8 tis. míst. Na jedno volné pracovní místo připadlo 2,3 uchazečů. K byl ale počet volných pracovních míst meziročně niţší o 49,9 tis. osob a na 1 volné místo jiţ připadalo 3,9 uchazečů. Mezi nezaměstnanými převažovaly ženy a uchazeči s nižším vzděláním. Také v roce 2008 se udrţela poměrně vysoká diferenciace průměrné míry nezaměstnanosti v regionálním průřezu. Nejvyšší opětovně vykázal Ústecký a Moravskoslezský kraj, přestoţe evidovaly její meziroční sníţení. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 138,5 tis. osob a jejich počet se meziročně zvýšil o 25,8 tis. osob, tj. o 22,9 %. 4

5 Na státní politiku zaměstnanosti bylo v roce 2008 v souhrnu vydáno mil. Kč. V tom na pasivní politiku (podpora v nezaměstnanosti) bylo čerpáno mil. Kč a na aktivní politiku zaměstnanosti mil. Kč. Obrat zahraničního obchodu dosáhl při meziročním sníţení o 1,9 mld. Kč a indexu 100,0 celkem 4 868,7 mld. Kč, kdyţ tempo růstu dovozu předstihovalo vývoz o 0,8 bodu. Podíl vývozu na celkovém obratu se tak meziročně sníţil o 0,2 bodu na 50,7 %, sníţilo se i krytí dovozu vývozem, a to o 0,9 bodu na 102,8 %. Celkový vývoz reprezentoval sumu 2 468,1 mld. Kč (index 99,6) a celkový dovoz 2 400,6 mld. Kč (index 100,4). Meziroční hodnotový pokles vývozu o 11,2 mld. Kč a nárůst dovozu o 9,3 mld. Kč se odrazil ve snížení salda obchodní bilance o 20,5 mld. Kč na 67,5 mld. Kč. Z hlediska teritoriální struktury vykázal vývoz dynamický nárůst pouze ve vztahu ke Společenství nezávislých států (index 115,1), zatímco ve vztahu k ostatním teritoriálním seskupením zaznamenal meziroční pokles. Nejhlubší hodnotový pokles pak evidoval vývoz do států s vyspělou trţní ekonomikou (-23,4 mld. Kč). Naproti tomu dovoz registroval meziroční nárůst ze všech hlavních skupin zemí, s výjimkou zemí s vyspělou ekonomikou. Nejvyšší absolutní i relativní meziroční zvýšení přitom dosáhl dovoz ze Společenství nezávislých států. Ve zbožové struktuře vývozu zaznamenala většina zboţových skupin nárůst s výjimkou skupin: suroviny nepoţivatelné, bez paliv, průmyslové zboţí podle druhu materiálu, stroje a dopravní prostředky a různé hotové výrobky. Ve zbožové struktuře dovozu došlo rovněţ u většiny zboţových skupin k meziročnímu navýšení, kromě skupin nápoje a tabák, chemikálie, průmyslové zboţí podle druhu materiálu a stroje a dopravní prostředky. Přebytek obchodní bilance byl zabezpečen z hlediska teritoriální skladby především vysokým aktivem bilance států s vyspělou ekonomikou (424,4 mld. Kč) a z hlediska zbožové skladby vysokým aktivem strojů a dopravních prostředků (334,4 mld. Kč). Ve vztahu k jednotlivým zemím bylo nejvyšší bilanční aktivum registrováno se SRN, Slovenskem a Velkou Británií, zatímco nejhlubší záporné saldo vykázal obchod s Čínou, Ruskem a Japonskem. Z pohledu jednotlivých zbožových položek SITC vykázala nejvyšší aktivum silniční vozidla, stroje a zařízení všeobecně uţívané v průmyslu, kovové výrobky a zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku. Naproti tomu největší deficit zaznamenaly: ropa a ropné výrobky, topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný, neţelezné kovy a léčiva a farmaceutické výrobky. Vývozní ceny se v průměru za rok 2008 meziročně sníţily o 4,6 %, zatímco dovozní ceny se v průměru sníţily o 3,3 %. Směnné relace tak v meziročním srovnání v průměru vykázaly negativní hodnotu 98,7 %. 5

6 Na souhrnné směnné relace za rok 2008 působily pozitivně zejména T/T strojů a dopravních prostředků a průmyslového zboţí podle druhu materiálu. Negativní vliv měly především minerální paliva a maziva, chemikálie a suroviny nepoţivatelné, bez paliv. Počet subjektů zabývajících se zahraničním obchodem meziročně stoupl o na subjektů, tj. o 4,7 %, kdyţ počet vývozců klesl o 196 jednotek, tj. o 1,1 % a počet dovozců narostl o jednotek, resp. o 8,3 %. Platební bilance za rok 2008 skončila s celkovým kladným saldem ve výši 40,1 mld. Kč. Běžný účet přitom vykázal schodek ve výši -113,9 mld. Kč, zatímco finanční účet reprezentoval +151,2 mld. Kč a kapitálový účet +31,0 mld. Kč. Stav devizových rezerv dosáhl ke konci roku 2008 celkem 715,8 mld. Kč, které by postačovaly k pokrytí cca 3,2 měsíčního dovozu zboţí a sluţeb. I v roce 2008 pokračoval růst hrubé zahraniční zadluženosti, která k dosáhla celkem 1 555,9 mld. Kč. V roce 2008 došlo k mírnému zúžení rozsahu regulovaných cen. Vyuţita přitom byla pouze regulace formou maximálních cen a formou věcně usměrňovaných cen. Rok 2008 vykázal meziročně nárůst cen průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, stavebních prací, tržních služeb i spotřebitelských cen. Česká národní banka v průběhu roku 2008 uvolnila měnovou politiku trojím sníţením úrokových sazeb, celkově o 1,5 p. b. Úroková sazba se k dostala na rekordní minimum 2T repo sazby ve výši 1,50 %. Změny řídících úrokových sazeb se v rozdílné míře promítly do úrovně klientských úrokových sazeb. Úroková marže mezi celkovými úvěrovými a vkladovými sazbami dosáhla v prosinci 2008 u domácností 5,36 p. b. a u nefinančních podniků 4,19 p. b. Peněžní agregát M2 i M1 zaznamenaly meziroční růst. Rostly vklady domácností, klesala depozita firem. Čistá domácí aktiva evidovala meziročně niţší růst, který byl ovlivněn útlumem úvěrové aktivity. Velmi nízké bylo meziroční navýšení čistých zahraničních aktiv. Ode dne vstupu do EU, jsou některé předpisy komunitární legislativy v oblasti opatření na ochranu obchodu závazné i pro Českou republiku. Jedná se, jak o předpisy stanovující pravidla, tak o předpisy, kterými jsou vymezena jednotlivá opatření a mechanizmy. Řadu věcných okruhů, majících vazbu na zahraničně obchodní činnost, nicméně upravuje rovněž národní legislativa ČR. Také v oblasti celního režimu se ČR stala součástí celního území Evropské unie, takţe pohyb zboží, které nemá statut Společenství a které se pohybuje po jeho celním území, upravují celní předpisy EU. Nicméně, v některých Společenstvím stanovených případech, je možno postup celních orgánů upravit vnitřními národními předpisy, takţe i v České republice je národním celním právem upravena řada právních institutů. 6

7 MF ČR přijalo v roce 2008 k privatizaci 69 projektů s hodnotou mil. Kč a ukončeno bylo 127 projektů v hodnotě 546 mil. Kč. Přijaté projekty zahrnovaly 79 jednotek a privatizace byla ukončena u 140 jednotek. Nejvíce majetku bylo pak v roce 2008 privatizováno formou přímých prodejů. MF ČR převzalo v roce 2008 akcie v hodnotě mil. Kč a realizovalo privatizaci akcií v sumě mil. Kč, převáţně formou prodeje (4 025 mil. Kč), zatímco k bezúplatnému převodu byly určeny akcie v hodnotě 30 mil. Kč. K evidovalo MF ČR ve svém portfoliu ještě 69 akciových společností s celkovou nominální hodnotou akcií ve výši mil. Kč, z toho bylo 5 společností strategického významu. Daňová soustava byla v roce 2008 relativně stabilní. Rozsáhlejší úpravy přinesla novela č. 302/2008 Sb. o dani z přidané hodnoty a také pak pod č. 2/2009 Sb. v závěru roku 2008 schválená novela o daních z příjmů. Novela o dani z přidané hodnoty obsahovala 313 novelizujících bodů a šest odstavců přechodných ustanovení a jejím cílem bylo sladění této normy se Směrnicí Rady 2006/112/ES a s judikaturou Evropského soudního dvora. Novela daně z příjmů měla (s účinností od 1. ledna 2009) 100 novelizujících bodů a devatenáct přechodných ustanovení. Část změn měla legislativně technický a upřesňující charakter sledující jednoznačnou interpretaci a posílení právní jistoty, část vyplývala také z potřeby sladit zákonnou úpravu s primárním komunitárním právem. K zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku uzavřela ČR k celkem 75 dvoustranných mezinárodních smluv. Na českém kapitálovém trhu byly v roce 2008 realizovány transakce v objemu 1 506,1 mld. Kč při meziročním poklesu o 1,7 %. Z toho Burza cenných papírů Praha zabezpečila 99,2 % transakcí, RM S 0,5 % a Středisko cenných papírů 0,3 %. Celkový objem obchodů realizovaných na BCPP dosáhl 1 495,2 mld. Kč a v porovnání s rokem 2007 se sníţil o 1,8 %. Obchody byly převážně provedeny na akciovém trhu, a to i při meziročním poklesu o 15,9 %. Emise akcií s největšími objemy obchodů zaznamenaly: ČEZ, Komerční banka, Telefónica O2 CR a Erste Bank. Největší nárůst kurzů u emise akcií byl pak evidován u Zentivy a Praţské energetiky a nejvýraznější pokles kurzů u ORCO, CETV, AAA, ECM, PEGAS NONWOVENS a Erste Bank. Tržní kapitalizace akciového trhu se koncem roku 2008 sníţila v souhrnu o 40,7 %, kdyţ kapitalizace u domácích emisí klesla o 38,2 % a u zahraničních emisí o 46,5 %. 7

8 Hlavní indikátor BCPP index PX uzavřel rok 2008 na hodnotě 858,2 bodu, čímţ se meziročně sníţil o 52,7 %. Index PX GLOB naproti tomu uzavřel rok 2008 na hodnotě 1 096,4 bodu a meziročně se sníţil o 51,7 bodu. Obchody uzavřené na RM S dosáhly v roce 2008 celkem 6 869,5 mil. Kč při meziročním poklesu o 10,4 %. Základní index trhu index RM uzavřel rok s hodnotou 1 926,54 bodu a meziročně se sníţil o 43,1 %. Středisko cenných papírů realizovalo v roce 2008 obchody v hodnotě 4,0 mld. Kč při meziročním nárůstu o 33,3 %. Pro kurz koruny byl nadále rozhodující vývoj na eurodolarovém trhu. K oběma referenčním měnám si česká koruna v průměru za rok 2008 udrţela trend zhodnocování, kdyţ nominální kurz koruny k euru meziročně posílil o 10,2 % a vůči dolaru zhodnotil o 16,1 %. V bankovním sektoru působilo v roce 2008 aktivně vedle ČNB celkem 21 bank, 16 poboček zahraničních bank a 17 druţstevních záloţen. Podle výše bilanční sumy náleţely k nejsilnějším: Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, UniCredit Bank CR a Raiffeisenbank. Nejvyšší zisk dosáhly v roce 2008: Česká spořitelna, Komerční banka, UniCredit Bank CR, GE Money Bank a Raiffeisenbank. Celková aktiva bankovního sektoru v ČR v roce 2008 meziročně vzrostla o 7,8 % na mil. Kč, a to při nárůstu úvěrů a jiných pohledávek o 11,6 %. Hlavní položku pasiv reprezentovaly závazky (92,8 %) s meziročním zvýšením o 7,4 %. Bankovní sektor (banky s licencí) realizoval k zisk z finanční a provozní činnosti v sumě mil. Kč, který se meziročně zvýšil o 2,8 %. Na českém pojistném trhu působilo v roce 2008 celkem 34 pojišťoven, 19 poboček zahraničních pojišťoven a 3 další subjekty. Rozhodující podíl na tomto trhu nadále drţeli členové České asociace pojišťoven (98,0 %). Celkové předepsané pojistné členů ČAP se meziročně zvýšilo o 4,9 % na ,3 mil. Kč. Vyšší dynamiku přitom vykázalo pojistné neţivotního pojištění (+5,2 %) v porovnání s předepsaným pojistným ţivotního pojištění (+4,5 %). Dominantní postavení na pojistném trhu si zachovala Česká pojišťovna (29,6 %) sledovaná opět pojišťovnou Kooperativa (22,5 %). V roce 2008 přiteklo do ČR celkem 182,8 mld. Kč přímých zahraničních investic, tj. o 29,1 mld. Kč, resp. o 13,8 % méně v porovnání s předchozím rokem. V celkovém přílivu PZI reprezentoval základní kapitál 27,7 % reinvestovaný zisk 68,4 % a ostatní kapitál 3,9 %. Největší objem investic pocházel z Evropy (92,3 %), především pak z členských států EU. Z jednotlivých zemí byly hlavními investory SRN, Rakousko, Nizozemsko, Kypr a Slovensko. 8

9 Přímé zahraniční investice směřovaly především do sektoru služeb (61,1 %) a do zpracovatelského průmyslu (33,5 %). V rámci těchto sektorů pak tekly investice do finančního zprostředkování, nemovitostí a sluţeb pro podniky, obchodu a oprav, výroby pryţových a plastových výrobků a do výroby potravin, nápojů a zpracování tabáku. Odliv přímých investic tuzemců do zahraničí dosáhl za rok 2008 celkem 32,4 mld. Kč. Z toho reprezentovaly investice do základního kapitálu 8,9 %, reinvestovaný zisk činil 85,3 % a ostatní kapitál 5,8 %. Odliv těchto investic směřoval zejména do evropských zemí (95,8 %), především do Nizozemska, na Kypr, do SRN, Portugalska, Rumunska a Francie. Investice tuzemců v zahraničí byly alokovány zejména do služeb (78,0 %), do sektoru elektřiny, plynu a vody (10,6 %) a do zpracovatelského průmyslu (7,7 %). K vytvoření a udrţení příznivých podmínek pro investice zahraničních subjektů i k podněcování podnikatelské iniciativy v oblasti investic uzavřela ČR k celkem 77 dvoustranných mezinárodních dohod o vzájemné podpoře a ochraně investic. V roce 2008 došlo k dalšímu meziročnímu nárůstu počtu podnikatelských subjektů zapsaných v registru o 2,8 %. Počet soukromých podnikatelů se přitom rozrostl o 1,5 % a počet obchodních společností o 7,3 %, v jejichţ rámci převaţovaly společnosti s ručením omezeným (90,1 %). Počet druţstev reprezentoval pouze 0,6 % registru (nárůst o 3,0 %). Činnost podnikatelských subjektů byla zaměřena především na obchod a opravy motorových vozidel, na aktivity v oblasti nemovitostí, pronájmu a sluţeb pro podnikání na zpracovatelský průmysl. V celkovém počtu ekonomických subjektů opět meziročně narostl podíl subjektů pod zahraniční kontrolou na 6,8 %, které se specializovaly hlavně na obchod a opravy motorových vozidel, na činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu a sluţeb pro podnikání a na činnosti ve stavebnictví. 9

10 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O HOSPODÁŘSKÉM VÝVOJI ČR V ROCE 2008 Česká ekonomika po útlumu v roce 2002, kdy hrubý domácí produkt meziročně reálně narostl pouze o 1,9 %, nastartovala v roce 2003 dynamický růst, který aţ do roku 2006 postupně gradoval. Hrubý domácí produkt v tomto období rostl reálně o 3,6 %, o 4,5 %, o 6,3 % a o 6,8 %. V roce 2007 došlo, zejména v důsledku vývoje v jeho druhé polovině, ke zvolnění růstu (růst HDP reálně o 6,1 %), které se v roce 2008, s tím jak na českou ekonomiku začaly dopadat problémy vnějšího prostředí, především pak recese západoevropských zemí, začalo výrazně prohlubovat. Česká ekonomika ale, nehledě na meziroční zpomalení dynamiky růstu, se v roce 2008 svou souhrnnou výkonností řadila spolu se Slovenskem a Polskem mezi nejrychleji rostoucí středoevropské ekonomiky. Základní ekonomické charakteristiky v letech 2005 až 2008 (v %) HDP-meziroční změna reálně 6,3 6,8 6,1 3,0 Konečná spotřeba-meziroční změna reálně 2,6 3,9 3,7 2,4 z toho: spotřeba domácností 2,5 5,0 4,8 2,7 Tvorba hrubého kapitálu-meziroční změna reálně -0,8 9,6 9,4-2,3 z toho: fixního 1,8 6,0 10,8-0,1 Meziroční míra inflace-průměr 1,9 2,5 2,8 6,3 Míra registrované nezaměstnanosti -průměr 8,97 8,13 6,62 5,45 Pramen: ČSÚ, aktualizace k 1. červenci Hrubý domácí produkt a další základní údaje hospodářského rozvoje České republiky Hrubý domácí produkt (HDP) v úhrnu za celý rok 2008 se meziročně reálně zvýšil o 3,0 %, tj. o 3,1 procentního bodu méně neţ v roce V roce 2008 došlo k výrazné změně poměru mezi vývojem HDP a jeho výdajovými složkami, a to při sníţení růstové dynamiky všech sloţek v porovnání s předchozím rokem. Výdaje na konečnou spotřebu se zvýšily meziročně reálně o 2,4 %, (coţ bylo o 1,3 bodu méně neţ v roce 2007). V jejich rámci pak nejrychleji rostly výdaje na spotřebu domácností (reálně o 2,7 %) při meziročním zpomalení o 2,1 bodu. U výdajů na tvorbu hrubého kapitálu, které meziročně reálně klesly o 2,3 % (v roce ,4 %) se meziročně reálně sníţila o 0,1 % složka výdajů na tvorbu fixního kapitálu (+10,8 % v roce 2007). V zahraničním obchodě pokračovala tendence předstihu dynamiky růstu vývozu před dovozem, kdyţ vývoz zboží a služeb meziročně reálně vzrostl o 6,7 % (+15,0 % v roce 2007) a dovoz zboží a služeb o 4,6 % (+14,3 % v roce 2007). Z uvedeného tak vyplývá, ţe k růstu HDP přispěl zahraniční obchod a výdaje na konečnou spotřebu, zatímco působení tvorby hrubého kapitálu na HDP bylo negativní. 10

11 Vybrané makroekonomické ukazatele za rok 2008 (v mil. Kč, běžné ceny) čtvrtletí Rok 2008 Hrubý domácí produkt Konečná spotřeba z toho: domácností Tvorba hrubého kapitálu z toho: fixního Vývoz zboţí a sluţeb Dovoz zboţí a sluţeb Bilance zahr. obchodu Pramen: ČSÚ Na nabídkové straně ekonomiky vzrostla meziročně reálně hrubá přidaná hodnota (HPH) o 3,5 %. Její přírůstek byl přitom z více neţ 60 % zabezpečen meziročním zvýšením souhrnné produktivity práce při oslabení vlivu zaměstnanosti. Největší vliv na růst HPH mělo odvětví obchodu, pohostinství a dopravy, jehoţ objem se zvýšil o 7,6 %, za ním pak následoval průmysl při nárůstu objemu o 5,4 %. Hodnota HDP v běžných cenách dosáhla v roce 2008 celkem 3 696,4 mld. Kč a v porovnání s rokem 2007 se zvýšila o 160,9 mld. Kč, resp. o 4,6 % (+9,7 % v roce 2007). Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele ČR v roce 2008 tak vykazoval Kč (b.c.) proti Kč v roce Výdaje na konečnou spotřebu meziročně nepřetrţitě narůstají od roku V roce 2008 meziročně zvýšily svůj objem v běţných cenách o 7,2 % na 2 578,6 mld. Kč (+6,9 % v roce 2007). Jejich rozhodující část reprezentovaly výdaje domácností, které se meziročně v běţných cenách zvýšily o 8,5 % (+7,9 % v roce 2007) na 1 799,1 mld. Kč, zatímco výdaje vládních institucí meziročně vzrostly o 4,6 % na 751,0 mld. Kč a výdaje neziskových organizací o 1,7 % na 28,5 mld. Kč. Objem výdajů na tvorbu hrubého kapitálu dosáhl v roce 2008 v běţných cenách 934,9 mld. Kč při meziročním poklesu o 2,1 % (+10,6 % v roce 2007), kdyţ výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu představovaly 890,4 mld. Kč a meziročně stagnovaly. Zahraniční obchod zbožím a službami pokračoval i v roce 2008 v tendenci předstihu růstu vývozu (+0,8 %) před dovozem (+0,5 %). Vývoz dosáhl v běţných cenách 2 851,6 mld. Kč, dovoz 2 668,7 mld. Kč a bilance zahraničního obchodu (zboţím a sluţbami) tak reprezentovala 182,9 mld. Kč. Vývoj HDP, hrubého disponibilního důchodu a hrubých národních úspor v letech v mld. Kč (b.c.) HDP 2 983, , , ,4 Hrubý disponibilní důchod 2 837, , , ,1 Hrubé národní úspory 714,2 795,4 863,1 813,5 Míra hrubých národních úspor-v % 25,2 26,1 26,4 24,0 Pramen: ČSÚ, aktualizace k

12 Strukturu HDP tak reprezentovaly v roce 2008 v běţných cenách z 69,8 % výdaje na konečnou spotřebu (68,0 % v roce 2007), z 25,3 % výdaje na tvorbu hrubého kapitálu (27,0 % v roce 2007) a ze 4,9 % čistý vývoz (5,0 % v roce 2007). Hodnota hrubého disponibilního důchodu (HDND) dosáhla v roce 2008 celkem 3 392,1 mld. Kč v běţných cenách při meziročním nárůstu o 124,0 mld. Kč (index 103,8). Růst hodnoty HDND byl tak o 36,9 mld. Kč menší neţ růst HDP, resp. o 0,8 bodu a jeho objem byl niţší o 304,3 mld. Kč, coţ představuje odliv čistých plateb výrobním faktorům do zahraničí. Malý rozdíl mezi nárůstem HDP a HDND při výrazném hodnotovém přírůstku výdajů na konečnou spotřebu vedl k poklesu hrubých národních úspor (HNÚ), a to o 49,6 mld. Kč na 813,5 mld. Kč. Míra úspor se přitom meziročně sníţila o 2,4 bodu na 24,0 %. Hrubá přidaná hodnota (HPH) v běţných cenách vykázala v roce 2008 v souhrnu 3 329,5 mld. Kč a byla meziročně vyšší o 151,5 mld. Kč. Podílel se na ní především zpracovatelský průmysl (25,2 % proti 26,5 %) při indexu 99,3, obchod (13,4 % proti 12,7 % v roce 2007) s indexem 110,5 a doprava (10,6 % proti 10,5 % v roce 2007) při indexu 105,3. Výkonnost základních odvětví Ekonomický výkon průmyslu měřený indexem průmyslové produkce vzrostl meziročně v roce 2008 pouze o 0,4 %, kdyţ po pozitivních výsledcích v prvních třech čtvrtletích došlo ve čtvrtém čtvrtletí k meziročnímu poklesu o 13,2 %, který překryl předchozí dobré výsledky. Index průmyslové produkce v roce 2007 a meziroční změna v % 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q Průmysl celkem 113,7 110,8 109,5 108,8 102,1 103,9 100,8 86,8 Těţba a dobývání nerostů 100,0 98,9 98,5 98,1 101,7 99,8 92,5 94,5 Zpracovatelský průmysl 118,0 112,2 110,7 109,2 102,0 104,5 101,9 86,4 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 92,2 102,9 104,1 109,8 102,8 99,1 93,6 86,8 Pramen: ČSÚ Výsledky průmyslu byly v roce 2008 nejvíce ovlivněny zpracovatelským průmyslem, který má v něm dlouhodobě nejsilnější postavení. Zpracovatelský průmysl přitom vykázal v 1. aţ 3. čtvrtletí v rámci průmyslu, největší výkonnost (+2,0 %, +4,5 %, +1,9 %) a ve 4. čtvrtletí nejhlubší propad (-13,6 %). Dominantní postavení v průmyslu si, i přes pokles, udrţela výroba dopravních prostředků, kdyţ významného meziročního růstu dosáhla výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení. V členění produkce podle hlavních průmyslových seskupení se v jednotlivých čtvrtletích roku 2008, s výjimkou 4. čtvrtletí, nejrychleji rozvíjela výroba pro dlouhodobou spotřebu, která i přes hluboký pokles v posledním čtvrtletí roku (-20,9 %) vykázala meziroční nárůst o 13,3 %. Kromě poklesu výroby pro krátkodobou spotřebu, evidovala mírný meziroční nárůst také výroba pro mezispotřebu, pro investice i pro výrobu energií. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v průmyslu meziročně reálně vzrostly v roce 2008 pouze o 0,5 % (o 10,8 % v roce 2007). Meziroční index tržeb v běžných cenách byl podobně jako index produkce po ¾ roku pozitivní (104,8, 104,6, 102,3). Zlom nastal aţ 12

13 v posledním čtvrtletí, kdy trţby průmyslu jako celku klesly o 12,0 %. Nejhlouběji přitom propadly trţby za prodej výrobků zpracovatelského průmyslu (-14,2 %), zatímco trţby těţby a dobývání nerostů byly ve všech čtvrtletích roku 2008 meziročně vyšší (+18,3 %, +16,7 %, +14,0 %, +9,6 %). Náběh nových zakázek v průmyslu meziročně v jednotlivých měsících roku 2008 kolísal. Nejvyšší byl v dubnu (index 111,8) a nejniţší v listopadu (index 75,9). Výrazný pokles zakázek evidovala výroba motorových vozidel. Nejrychleji se sniţovaly zakázky ze zahraničí. V průmyslu bylo v roce 2008 v průměru zaměstnáno osob. V průběhu roku jejich počet postupně klesal. V posledním čtvrtletí dosáhl průměrný počet zaměstnanců osob a v porovnání s prvním čtvrtletím byl o osob niţší. Naproti tomu průměrné mzdy, s výjimkou 3. čtvrtletí, průběţně v jednotlivých čtvrtletích narůstaly (z Kč v 1. čtvrtletí na Kč ve 4. čtvrtletí). Stavební výroba v roce 2008 ve stálých cenách meziročně stagnovala, kdyţ pozemní stavitelství zaznamenalo pokles o 3,5 % a inţenýrské stavitelství naopak nárůst o 9,9 %. Tržby stavebnictví se meziročně reálně sníţily o 1,1 % (+7,4 % v roce 2007). V roce 2008 byly uzavřeny nové zakázky na stavební práce v hodnotě 309,4 mld. Kč (tj. meziroční nárůst o 17,4 %) při meziročním sníţení jejich počtu o 11,4 %. Zakázky se týkaly především inţenýrských staveb. V obchodě (OKEČ 50, 51, 52) dosáhly celkové tržby v roce 2008 celkem 3 450,9 mld. Kč a v porovnání s předchozím rokem se zvýšily o 96,6 mld. Kč, resp. o 2,9 %. Nejniţší hodnotový objem přitom vykázaly v 1. čtvrtletí (804,3 mld. Kč) a nejvyšší ve 2. čtvrtletí (903,9 mld. Kč), kdyţ ve 3. a 4. čtvrtletí došlo k jejich poklesu. V obchodě pracovalo v průměru osob a průměrná hrubá mzda zde dosahovala Kč. V ubytování a stravování (OKEČ 55) byly v roce 2008 evidovány trţby v hodnotě 119,8 mld. Kč při meziročním nárůstu o 2,4 mld. Kč, tj. o 2,0 %. V jednotlivých čtvrtletích jejich výše kolísala mezi 26,2 mld. Kč (1. čtvrtletí) a 32,8 mld. Kč (2. čtvrtletí). Zaměstnáno zde bylo v průměru osob a průměrná hrubá mzda dosáhla Kč. Tržby v zemědělství v roce 2008 registrovaly meziročně pokles reálně o 3,8 % (-6,6 % v roce 2007) a tržby ve službách reálně vzrostly o 0,7 % (o 7,0 % v roce 2007). 2.2 Státní rozpočet Schválený státní rozpočet na rok 2008, publikovaný v zákoně č. 360/2007 Sb., stanovil jeho příjmy ve výši 1 036,51 mld. Kč, výdaje ve výši 1 107,31 mld. Kč a schodek částkou 70,80 mld. Kč. V průběhu roku byly provedeny dvě rozpočtové změny (k a k ), po nichţ byly navýšeny příjmy o 7,59 mld. Kč na 1 044,10 mld. Kč a výdaje o 8,14 mld. Kč na 1 115,45 mld. Kč. Předpokládaný schodek rozpočtu tak vzrostl o 0,55 mld. Kč na 71,35 mld. Kč. 13

14 mld. Kč Skutečnost 2007 Schválený rozpočet Plnění státního rozpočtu (v mld.kč) Rozpočet po změnách 2008 Skutečnost Plnění rozpočtu po změnách v % Index 2008/2007 Příjmy celkem 1 025, , , ,94 101,9 103,7 Výdaje celkem 1 092, , , ,94 97,2 99,2 Saldo -66,39-70,80-71,35-20,00 28,0 30,1 Pramen: MF ČR V roce 2008 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 063,94 mld. Kč, představovaly 101,9 % korigovaného rozpočtu a převýšily předpokládané upravené příjmy o 19,84 mld. Kč. Meziročně se zvýšily o 38,06 mld. Kč, tj. o 3,7 %. Dynamika příjmů se přitom proti roku 2007, kdy reprezentovala 11,1 % o 7,4 procentního bodu zpomalila. Naproti tomu celkové skutečné rozpočtové výdaje za rok 2008 ve výši 1 083,94 mld. Kč byly o 31,51 mld. Kč, resp. o 2,8 % niţší neţ předpokládané korigované výdaje. Jejich meziroční dynamika v porovnání s rokem 2007, kdy vykázala 7,0 %, rovněţ zpomalila, a to o 7,8 bodu (index 99,2). Rozpočtový schodek v úrovni 20,0 mld. Kč byl pak proti předpokládanému upravenému saldu menší o 51,35 mld. Kč (a proti původně schválenému saldu o 50,80 mld. Kč). Meziročně se rozpočtový schodek sníţil o 46,39 mld. Kč. Jeho podíl na nominálním HDP dosáhl 0,5 % (1,9 % HDP v roce 2007) Vývoj státního rozpočtu od roku 1993 do roku 2008 (roční výsledky) ,1 10,5 7,2-1,6-15,7-29,3-29,6-46,1-67,7-45,7-109,1-93,7-20,0-66,4-56,3-97,58 Příjmy Výdaje Saldo Pramen: MF ČR Největší objem rozpočtových příjmů zákonitě reprezentovaly daňové příjmy (daně, poplatky, pojistné), které v roce 2008 tvořily 87,4 % celkového inkasa státního rozpočtu (929,89 mld. Kč) proti 87,8 % (900,65 mld. Kč) v roce V porovnání s předpokládanými upravenými příjmy bylo inkaso daní o 8,46 mld. Kč niţší, resp. o 0,9 % a proti skutečnosti roku 2007 bylo vyšší o 29,24 mld. Kč, tj. o 3,2 %. Mezi hlavní daňové příjmy náleţely: daň z přidané hodnoty, daně spotřební, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob a pojištění na sociální zabezpečení 14

15 vč. příspěvků na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění, kdyţ jejich podíly na celkových daňových příjmech v roce 2008 dosáhly 19,1 %, 13,5 %, 13,7 %, 10,2 % a 41,5 %. Struktura příjmů státního rozpočtu Rok Meziroční změna Index 2008/2007 v mld.kč v % Plnění korig. rozpočtu Příjmy celkem 1 025, ,94 38,06 103,7 101,9 1. Daňové příjmy (daně, poplatky, pojistné) 900,65 929,89 29,24 103,2 99,1 z toho: DPH 166,63 177,82 11,19 106,7 92,7 spotřební daně (vč. ekologických) 131,59 125,54-6,05 95,4 93,1 daň z příjmů právnických osob 114,75 127,17 12,42 110,8 107,9 daň z příjmů fyzických osob 102,14 94,96-7,18 93,0 105,3 ostatní daňové příjmy 18,40 18,91 0,51 102,8 114,6 pojistné na soc. zabezpečení, příspěvek na stát. polit. zaměstnanosti a veř. zdrav. poj. 367,14 385,50 18,36 105,0 99,6 2. Nedaňové příjmy 23,28 27,16 3,88 116,7 161,0 3. Kapitálové příjmy 1,24 1,17-0,07 94,4 58,2 4. Přijaté transfery 100,71 105,72 5,01 105,0 121,7 Pramen: MF ČR Na dani z přidané hodnoty bylo v roce 2008 vybráno 177,82 mld. Kč, coţ je o 14,08 mld. Kč méně proti rozpočtované úrovni (index 92,7 %) a v porovnání s rokem 2007 o 11,19 mld. Kč více, tj. o 6,7 %. Výnos ze spotřebních daní (vč. ekologických) pro státní rozpočet reprezentoval v roce 2008 částku 125,54 mld. Kč, coţ bylo o 9,26 mld. Kč, resp. o 6,9 % méně neţ předpokládal rozpočet. Meziročně byl niţší o 4,6 % (o 6,05 mld. Kč). Odvod daně z příjmů právnických osob do státního rozpočtu dosáhl v roce 2008 celkem 127,17 mld. Kč a převýšil jak schválený předpoklad (o 9,27 mld. Kč, tj. o 7,9 %), tak i úroveň roku 2007 (o 12,42 mld. Kč, resp. o 10,8 %). Na daních z příjmů fyzických osob byla v roce 2008 při hodnotě ve výši 94,96 mld. Kč překročena rozpočtovaná suma o 4,76 mld. Kč, tj. o 5,3 % a ve srovnání s rokem 2007 se ale výběr těchto daní sníţil o 7,18 mld. Kč, resp. o 7,0 %. Na daních z příjmů fyzických osob se podílela především daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků (82,7 % o hodnotě 78,53 mld. Kč), zatímco daň ze samostatné výdělečné činnosti představovala 9,7 % (9,20 mld. Kč) a daň z příjmů z kapitálových výnosů 7,6 % (7,23 mld. Kč). Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků přitom převýšila předpokládanou úroveň o 0,53 mld. Kč (index 100,7), ale v porovnání s rokem 2007 bylo niţší o 8,67 mld. Kč (index 90,1), zatímco daň ze samostatné výdělečné činnosti i z kapitálových příjmů překročily nejen rozpočtovanou úroveň (o 10,8 % a 85,4 %), ale i úroveň předchozího roku (o 3,4 % a o 19,5 %), kdyţ nejdynamičtěji v rámci daní z příjmů fyzických osob rostla daň z kapitálových výnosů. 15

16 Výnos státního rozpočtu ze správních poplatků činil v roce 2008 pouze 4,11 mld. Kč a nedosáhl tak proponované úrovně o 0,49 mld. Kč (index 89,5) a ve srovnání s rokem 2007 byl niţší o 0,01 mld. Kč (index 99,9). Odvody celních příjmů ve prospěch státního rozpočtu, které po vstupu ČR do EU reprezentují 25 % z předepsaného cla, dosáhly v roce ,20 mld. Kč a byly tak proti předpokladu vyšší o 0,90 mld. Kč (index 169,5) a meziročně o 0,76 mld. Kč (index 153,5). Příjmy daní z majetkových a kapitálových převodů překročily v roce 2008 při výši 10,41 mld. Kč rozpočtovanou úroveň o 1,61 mld. Kč (index 118,3) a proti předchozímu roku poklesly o 0,17 mld. Kč (index 98,4). Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení ve výši 385,50 mld. Kč nedosáhly rozpočtované výše o 1,55 mld. Kč, tj. o 0,4 %, a meziročně vzrostly o 18,36 mld. Kč, tj. o 5,0 %. Z toho pojistné na důchodové pojištění dosáhlo výše 319,95 mld. Kč, tj. 99,6 % rozpočtu, a meziročního růstu o 15,09 mld. Kč, tj. o 4,9 %. Nedaňové příjmy státního rozpočtu představovaly v roce 2008 celkem 27,16 mld. Kč, coţ je o 10,29 mld. více proti upravené rozpočtované částce (index 161,0) a v porovnání s předchozím rokem o 3,88 mld. Kč (index 116,7). Největší objem v jejich rámci registrovaly příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků 16,13 mld. Kč, které překročily korigovaný rozpočet o 7,73 mld.kč (index 192,0) i úroveň předchozího roku (o 5,34 mld. Kč, tj. o 49,5 %). Kapitálové příjmy státního rozpočtu dosáhly v roce 2007 pouze 1,17 mld. Kč při plnění proponované úrovně na 58,3 % (-0,84 mld. Kč). Přijaté transfery překročily v roce 2008 jejich upravenou předpokládanou výši o 18,85 mld. Kč při indexu 121,7, kdyţ představovaly 105,72 mld. Kč a v porovnání s předchozím rokem narostly o 5,01 mld. Kč. Jejich nárůst ovlivnily především transfery z vlastních fondů. Struktura příjmů státního rozpočtu v roce 2008 Daň z příjmů fyzických osob 8,9% Spotřební daně 11,8% DPH 16,7% Daň z příjmů právnických osob 12,0% Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 12,6% Majetkové daně 1,0% Ostatní daňové příjmy 0,8% Pojistné na soc. zabezp. 36,2% Pramen: MF ČR 16

17 Celkové výdaje státního rozpočtu ČR čerpané ve výši 1 083,94 mld. Kč zaznamenaly v roce 2008 meziroční pokles o 8,33 mld. Kč, tj. o 0,8 % a proti rozpočtované korigované úrovni byly niţší o 31,51 mld. Kč, resp. o 2,8 %. Podíl celkových výdajů na HDP činil v roce ,2 % (30,9 % v roce 2007). Struktura výdajů státního rozpočtu Rok Meziroční změna Index 2008/2007 v mil.kč v % Plnění korig. rozpočtu Výdaje celkem ,2 97,2 1. Běžné výdaje ,2 98,3 z toho: výdaje a platby, ostatní platby za práci a pojistné ,4 99,8 neinvestiční nákupy a související výdaje ,1 94,2 neinvestiční transfery soukrom.subjektům ,7 97,3 neinvestiční transfery veřej. rozpočtům ústřední úrovně ,4 101,1 neinvestiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně ,0 97,5 Neinvestiční transfery příspěvk. apod. organizacím ,4 99,1 převody vlastním fondům ,4 99,9 neinvestiční transfery obyvatelstvu ,5 100,0 neinvestiční transfery do zahraničí ,4 100,3 neinvestiční půjčené prostředky ,5 ostatní neinvestiční výdaje 1) ,8 19,1 2. Kapitálové výdaje ,9 88,0 Pramen: MF ČR 1) Vč. Neinvestičních prostředků veřejným rozpočtům a neinvestičních převodů Národnímu fondu Rozhodující objem rozpočtových výdajů v roce 2008 (90,3 %), podobně jako v předchozích letech, reprezentovaly běžné výdaje ve výši 978,91 mld. Kč. Proti předpokládané korigované úrovni byly niţší o 17,16 mld. Kč (index 98,3) a úroveň předchozího roku překročily o 2,16 mld. Kč (index 100,2). Kapitálové výdaje naproti tomu reprezentovaly pouze 9,7 % rozpočtových výdajů (10,6 % v roce 2007) v sumě 105,03 mld. Kč meziročně sníţené o 10,49 mld. Kč (index 90,9). Čerpání kapitálových výdajů bylo menší o 14,35 mld. Kč neţ rozpočet po změnách (index 88,0). Největší poloţku z běţných výdajů dlouhodobě představují neinvestiční transfery obyvatelstvu, které v roce 2008 dosáhly 421,56 mld. Kč při meziročním nárůstu o 14,17 mld. Kč (index 103,5) a korigovaný rozpočet překročily pouze o 163 mil. Kč (index 100,0). Z neinvestičních transferů obyvatelstvu pak celých 95,1 % (94,8 % v roce 2007) bylo směrováno na sociální dávky (400,92 mld. Kč), které se ve srovnání s předchozím rokem zvýšily o 14,54 mld. Kč (index 103,8) a proti rozpočtu po změnách narostly o 380 mil. Kč (index 100,1). Výraznou sumu v běţných výdajích vykazovaly v roce 2008 i neinvestiční nákupy a související výdaje (119,59 mld. Kč) a podobně i neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (119,26 mld. Kč). 17

18 Struktura výdajů státního rozpočtu v roce 2008 Neinvest. transf. přísp. org. 5,0% Kapitálové výdaje 9,7% Neinvest. transf. do zahraničí 3,2% Ostatní běţné výdaje 0,1% Výdaje na platy 9,0% Neinvestiční nákupy 11,0% Neinvestiční transfery obyvatelstvu 38,9% Neinvest. transfery veřej. rozpočtům 19,5% Neinvestiční transfery soukr. subjektům 3,6% Pramen: MF ČR a vlastní výpočet Mandatorní výdaje dosáhly výše 581,8 mld. Kč, coţ je o 27,3 mld. Kč, tj. o 4,9 % více neţ v roce Jejich podíl na celkových výdajích se zvýšil z 50,8 % v roce 2007 na 53,7 % v roce 2008 (v roce 2008 niţší základna celkových výdajů související se zrušením moţnosti převádět nespotřebované prostředky do rezervních fondů organizačních sloţek státu). Na meziročním růstu se podílely především dávky důchodového pojištění (růst o 22,7 mld. Kč) a výdaje na dluhovou sluţbu (růst o 10,6 mld. Kč). Výdaje na státní sociální podporu naopak klesly o 6,6 mld. Kč. 2.3 Trh práce a nezaměstnanost V roce 2008 bylo v ČR (podle výsledků VŠPS) celkem 5 232,3 tis. ekonomicky aktivních osob, jejichţ počet meziročně narostl o 34,0 tis. osob. Míra ekonomické aktivity, tj. podíl počtu ekonomicky aktivních osob na počtu všech osob starších 15 let se přitom meziročně sníţila o 0,3 bodu na 58,5 %. Celková zaměstnanost (rovněţ podle výsledků VŠPS) byla v průměru 5 002,5 tis. osob a v porovnání s rokem 2007 se zvýšila o 80,5 tis. osob. Intenzita růstu zaměstnanosti ale postupně zpomalovala. Zatímco přírůstek zaměstnanosti dosáhl ve 4. čtvrtletí ,2 %, pak v jednotlivých čtvrtletích roku 2008 klesal na 1,9 %, 1,8 %, 1,5 % a 1,3 %. Míra zaměstnanosti v průměru za rok 2008 tak činila 56,0 % a meziročně byla vyšší o 0,4 bodu. Míra zaměstnanosti 15 až 64 letých dosáhla v průměru za rok ,6 % a meziročně vzrostla o 0,5 bodu, kdyţ v průběhu roku za jednotlivá čtvrtletí postupně narůstala (66,1 %, 66,6 %, 66,7 %, 66,8 %). Míra jejich ekonomické aktivity činila 69,7 %, tj. byla meziročně niţší o 0,1 bodu. 18

19 V 1. až 4. čtvrtletí 2008 pracovalo v ČR podle odhadu (metoda podniková) v průměru 4 931,8 tis. pracovníků, 1),2) coţ představuje meziroční nárůst o 47,4 tis. pracovníků, tj. o 1,0 %. Největší počet pracovníků byl v průmyslu (1 460,3 tis. pracovníků), zejména v průmyslu zpracovatelském (1 369,3 tis.), dále v obchodu (710,7 tis.) a v činnostech v oblasti nemovitostí a pronájmu (540,6 tis.). Počet zaměstnanců 2) v národním hospodářství (pouze v pracovním poměru ke zpravodajské jednotce) dosáhl v 1. aţ 4. čtvrtletí 2008 v průměru podle odhadu (metoda podniková) 4 178,9 tis. osob při meziročním navýšení o 37,2 tis. osob, tj. o 0,9 %. V podnikatelské sféře přitom pracovalo 3 451,5 tis. osob (meziroční nárůst o 39,0 tis. osob, tj. o 1,1 %) a v nepodnikatelské sféře 727,4 tis. osob (meziroční pokles o 1,8 tis. osob, tj. o 0,2 %). Na trhu práce působili téţ cizí státní příslušníci. Podle evidence úřadů práce jich bylo v závěru roku 2008 v České republice zaměstnáno a jejich počet meziročně narostl o 44,3 tis. osob. Z tohoto počtu bylo občanů z členských států EU a EHP (nejvíce ze Slovenska , Polska a Bulharska 5 108). Celkem cizích státních příslušníků z třetích zemí bylo zaměstnáno na základě platného povolení k zaměstnání (nejvíce z Ukrajiny , Vietnamu , Mongolska a Moldavska 8 178), dalších občanů ze třetích zemí zde pracovalo bez nutnosti pracovního povolení. Dalších cizích státních příslušníků působilo na českém trhu jako podnikatelé na základě ţivnostenského oprávnění, jehoţ vydávání je v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda za národní hospodářství celkem dosáhlo v roce 2008 výše Kč a v porovnání s rokem 2007 narostla o Kč, tj. o 8,5 %. Nejvyšší dynamiku přitom vykázala v 1. čtvrtletí (index 110,2), kdy činila Kč. Ve 2. a 3. čtvrtletí dynamika zmírnila (index 108,0 a 107,8) a nominální mzda představovala Kč a Kč. Ve 4. čtvrtletí se ale růst nominální mzdy opět zrychlil (index 108,3) a její úroveň vzrostla na Kč. V podnikatelské sféře hrubá měsíční nominální mzda reprezentovala v roce 2008 v průměru Kč a meziročně vzrostla o Kč, tj. o 9,6 %. Také v této sféře dosáhla nejvyšší dynamiky v prvním čtvrtletí (index 112,0) a v dalších čtvrtletích dynamika postupně zvolňovala (index 109,2, 108,9 a 108,7). V nepodnikatelské sféře činila v roce 2008 hrubá měsíční nominální mzda v průměru Kč. Ve srovnání s rokem 2007 vzrostla o 920 Kč, tj. o 4,4 %, kdyţ nejvyšší nárůst dosáhla ve 4. čtvrtletí (index 106,8), zatímco v 1. aţ 3. čtvrtletí rostla o 3,3 %, o 3,1 % a 3,7 %. 1) Počet pracovníků v národním hospodářství ČR zahrnuje zaměstnance v evidenčním počtu ekonomických subjektů, podnikatele a pomáhající rodinné příslušníky v hlavním zaměstnání. 2) V údajích o počtu pracovníků, zaměstnanců a průměrných mzdách nejsou zahrnuty osoby vykonávající veřejné funkce, soudci, ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené, učni, osoby pracující na základě dohod o provedení práce nebo činnosti a zaměstnanci ekonomických subjektů statisticky nesledovaných. 19

20 V roce 2008 se dále zvýraznila mzdová diferenciace. Nejvyšší průměrná měsíční mzda na fyzické osoby byla opět evidována v ekonomických subjektech zahraničních a v mezinárodních ekonomických subjektech (společné vlastnictví českých a zahraničních subjektů) a nejniţší v druţstvech. Dvě třetiny zaměstnanců v ČR mělo niţší neţ průměrnou mzdu. Reálná mzda za národní hospodářství celkem se v roce 2008 meziročně zvýšila o 2,1 %, coţ bylo nejméně za předchozích 10 let. V podnikatelské sféře přitom reálná mzda narostla o 3,1 % a v nepodnikatelské sféře naopak klesla o 1,8 %. 9,2% Vývoj průměrné míry nezaměstnanosti v letech (nová metodika) 9,0% 8,1% 6,6% 5,4% Pramen: MPSV Průměrná míra nezaměstnanosti, kterou za rok 2008 zveřejnilo MPSV ČR, činila 5,4 % a byla niţší neţ v roce 2007, kdy dosáhla 6,6 %. V průběhu roku evidovala nejvyšší úroveň v lednu (6,1 %) a nejniţší v květnu a v červnu (5,0 %). Ke konci roku 2008 vykázala 6,0 % (u ţen 7,2 % a u muţů 5,0 %). Průměrný počet uchazečů o zaměstnání činil 324,6 tis. osob a v porovnání s rokem 2007 byl o 68,2 tis. osob niţší. V první polovině roku přitom počet uchazečů o práci postupně klesal (z 364,5 tis. osob v lednu na 297,9 tis. osob v červnu), zatímco v druhé polovině roku naopak, s výjimkou října, postupně narůstal (z 310,1 tis. osob v červenci na 352,3 tis. osob v prosinci, z toho bylo 183,6 tis. ţen, tj. 52,1 %). Průměrný počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání (tj. neumístěných uchazečů o zaměstnání, kteří nemají ţádnou objektivní překáţku pro přijetí do zaměstnání a při nabídce vhodného pracovního místa mohou do něj bezprostředně nastoupit) meziročně klesl z 365,6 tis. osob na 304,3 tis. osob. Dosaţitelní uchazeči o zaměstnání reprezentovali 93,8 % celkového počtu uchazečů o zaměstnání (93,1 % v roce 2007). V roce 2008 se v průměru nově nahlásilo 48,2 tis. uchazečů o zaměstnání (46,5 tis. v roce 2007). V průběhu roku jejich počet zaznamenal kolísavý vývoj. Na konci roku pak počet nově nahlášených uchazečů o zaměstnání dosáhl 62,4 tis. osob. Celkově se ale v roce 2008 na Úřadu práce nově přihlásilo 578,3 tis. osob, coţ bylo o 19,8 tis. osob více neţ v roce 2007 a naproti tomu z evidence Úřadu práce bylo v roce 2008 celkem vyřazeno 580,9 tis. 20

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade. Česká republika v roce 2007

Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade. Česká republika v roce 2007 Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Česká republika v roce 2007 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu ke 30.6.2008) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2007 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2006

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2006 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2006 Základní informace Praha 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2009

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2009 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2009 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu k 1.7.2010) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2009 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2005

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2005 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2005 Základní informace Praha 2006 ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2005 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012 Praha 2013 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 P.O.Box 76 128 01 Praha 2

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 Praha 2011 Vydavatel : Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2003. Základní informace

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2003. Základní informace Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2003 Základní informace Praha, 2004 1 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 tel.: 224

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí únor 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K 31. 10. 2010 Míra registrované nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v říjnu 2010 poklesla a k 31. 10. 2010 činila 7,13%. Oproti září 2010 došlo ke snížení o 0,17

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 29 Státní rozpočet České republiky na rok 2006 byl schválen zákonem č. 543 ze

Více

Vývoj zahraničního obchodu

Vývoj zahraničního obchodu V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 5 Zahraniční obchod provázel i v 1. čtvrtletí 2007 dvouciferný růst. V porovnání s 1. čtvrtletím 2006 obrat zahraničního obchodu vzrostl o 16,2 % (o 162,0

Více

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Daňové nedoplatky představují rozdíl mezi daní, která měla být zaplacena, a skutečně zaplacenou částkou. Daní, která měla být zaplacena, může

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 Vysoká dynamika provázela zahraniční obchod i ve 3. čtvrtletí 2007. V porovnání se 3. čtvrtletím obrat zahraničního obchodu vzrostl o 15,5 % (o 159,8

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007 Praha 2008 Vydavatel : Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 P.O.Box 76 128 01 Praha 2

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2008

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2008 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2008 Praha 2009 Vydavatel : Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 P.O.Box 76 128 01 Praha 2

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Nezaměstnanost se jedním z negativních důsledků společenských, ekonomických a sociálních změn, ke kterým došlo v České republice po roce 1989. Postupem

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Jihomoravský kraj v roce 2013 z pohledu regionálních účtů

Jihomoravský kraj v roce 2013 z pohledu regionálních účtů kraj v roce 213 z pohledu regionálních účtů Úvod V návaznosti na mimořádnou revizi národních účtů publikovanou v říjnu 214 a na předběžnou sestavu ročních národních účtů za rok 213 publikoval ČSÚ k 15.

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Tabulka C..1: Platební bilance roční 7 8 9 1 11 1 13 1 15 Výkonová bilance mld. Kč 18 1 1 11 19 19 11 1 35 38 obchodní bilance ) mld. Kč 59 7 87 5 9 19 188 7 88 z toho minerální paliva

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Odhad Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 933 9 9 95 9 růst v % 1, 1, 1,,,,9,1,1,,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Financování a hospodaření obcí a krajů

Financování a hospodaření obcí a krajů Financování a hospodaření obcí a krajů Ministerstvo financí březen 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí v letech 2016 a 2017 Zadluženost a rozpočtová odpovědnost Státní rozpočet 2017 (dotace a daňová

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele

Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele 1 of 1 1..13 1: Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele Jednotlivé série v grafech jsou obarveny podle toho, která strana v daném období vládla. V roce 199 ovšem začala ČSSD až v polovině roku,

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 99 957 99 977 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,,,

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Prameny: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 9 5

Více

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů kraj z pohledu regionálních účtů Úvod V návaznosti na předběžnou sestavu ročních národních účtů zveřejněnou 3. června 216 publikoval ČSÚ k 15. prosinci 216 také předběžné údaje regionálních účtů za rok

Více

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015)

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) 1Q/12 2Q/12 3Q/12 4Q/12 1Q/13 2Q/13 3Q/13 4Q/13 1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14 Vývoj průmyslu v roce 2014 Po dvou letech recese se průmyslová

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR.

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Prameny kapitoly : ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C..: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: Odhad Výhled Zaměstnanost ) průměr v tis.osob růst v %,,,,,,,,,, zaměstnanci

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 8/2015. Zpracoval: Parlamentní institut

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 8/2015. Zpracoval: Parlamentní institut 11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 8/2015 Zpracoval: Parlamentní institut 16. 10. 2015 s využitím dat ČSÚ a MF pro srpen 2015 (publikovaných ke dni 16. 10. 2015) OBSAH Čtvrtletně

Více

Makroekonomické informace 2/ :00:00

Makroekonomické informace 2/ :00:00 Makroekonomické informace 2/2009 205-05-04 00:00:00 2 Příliv přímých zahraničních investic Od ledna do konce listopadu 2008 - dle údajů NBP (Polské národní banky) činil příliv přímých zahraničních investic

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 1/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 1/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 1/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Měření ekonomiky Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Struktura přednášky Nezaměstnanost Inflace Hrubý domácí produkt Platební bilance Nezaměstnanost Základem je rozdělení osob

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více