Souhrnná zpráva o činnosti za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná zpráva o činnosti za rok 2014"

Transkript

1 Pečovatelská služba Rakovník Wintrovo nám. 1903, Rakovník, IČO: Příspěvková organizace města Rakovníka, zřízená ke dni Souhrnná zpráva o činnosti za rok

2 Souhrnná zpráva o činnosti za rok ) Identifikace organizace 2) Základní informace (organizační struktura, zaměstnanci, povinné vzdělávání, DPS, celkové náklady a výnosy r. 2014, přehled veřejnosprávních kontrol) 3) Informace o jednotlivých službách (PS-modré, a CDS-žluté) 4) Závěr zprávy U vybraných ukazatelů je předloženo porovnání s roky předchozími Add. 1) Identifikace organizace Název : Pečovatelská služba Rakovník Sídlo : Wintrovo nám. 1903, IČO : Druh : příspěvková organizace Zřizovatel: Město Rakovník Datum vzniku: Registrace sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách: Pečovatelská služba identifikátor (PS) Centrum denních služeb - identifikátor (CDS) 2

3 Add 2) základní informace Organizační struktura v r Bc. Zlatuše Lüftnerová ředitelka Bc. Eva Zelenková sociální pracovník Kamila Krausová admin. asistent Martina Vostrá koordinátor CDS Daniela Fulneková manažer péče zástupce ředitelky Věra Benešová, Olga Kořínková, Miroslava Ryvolová, Taťána Svatošová pečovatelky CDS Aneta Librcajtová, uklízečka Milena Beranová, Kamila Brůžková, Vladimíra Cífková, Zdeňka Čečrdlová, Adriana Hotárková (od 16.6.t.r.) Markéta Novotná, Lucie Rampasová, Romana Rázková, Ladislav Seiner (do t.r.), Petra Šindelářová, Eva Tichá, Petra Trnková, Dana Zemanová, pečovatelky PS 3

4 Zaměstnanci PS, CDS Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Průměrný počet zaměstnanců ,3 Průměrný věk zaměstnanců 39 let 39,5 let 39,17 Dosažené vzdělání zaměstnanců pracujících k VŠ 12 ÚSV s mat., 9 SV s výučním listem 2 VŠ 11 ÚSV s mat., 10 SV s výučním listem 2 Vš 11 ÚSV s mat., 10 SV s výučním listem Průměrný hrubý měsíční plat Kč Kč Kč Pracovní neschopnost 12,16% 5,65% 7,55% 4

5 Povinné vzdělávání zaměstnanců Zaměstnavatel je povinen v souladu se zněním odst. 9, 116 a znění 111 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, zajistit zaměstnancům v rozsahu minimálně 24 hodin ročně další vzdělávání (akreditované kurzy, stáže, školící akce). V roce 2014 zaměstnavatel využil možnosti čerpání finančních prostředků z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost- Projekt financovaný z ESF: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců refundace finančních nákladů pořádaného povinného školení pro zaměstnance. Supervize: a , psycholog a , a Mgr. Karas Stanislav, Akreditované vzdělávací akce: Manažerská akreditace dobrovolnické služby (vedení org.) Dobrovolnické centrum Prevence imobilizačního syndromu (kolektiv) SEDUCA Zvládání zátěžových situací- manipulace (kolektiv) Mgr. Karas, psycholog Syndrom Vyhoření v ošetřovatelské profesi (p. Trnková) KVS Úprava písemností dle ČSN (Bc. Lüftnerová) Inst. Bernarda Bolzana Prev. a řešení náročných situací (Bc. Zelenková) Edupol Zátěžové situace v pracovním prostředí (p. Hotárková, Lüftnerová) KVS Týmová spolupráce v soc. službách (p. Fulneková) VISK Praha Proč si někdy nerozumíme (p. Zemanová) KVS Úvod do probl. zákona o soc. službách (Bc. Zelenková) M.H.S Pohyb ve vyšším věku (p. Vostrá) Gerontocentrum Praha Školící akce: Konference ČAPS (Bc. Lüftnerová, Bc. Zelenková ) ČAPS Sexualita uživatelů sociálních služeb (kolektiv) Sociální agentura Ústí n/labem Kromě zmíněných akcí proběhlo také školení BOZP a PO. Podtržené akce byly podpořeny z projektu "POVEZ. 5

6 Povinné vzdělávání zaměstnanců Školící akce Supervize

7 Domy s pečovatelskou službou (DPS) Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Počet nově umístěných občanů do DPS 9 uchazečů Z toho 8 z RA 5 uchazečů z toho 3 z RA 7 uchazečů z toho 1 z RA 7

8 DPS Wintrovo nám. 1903, v provozu od r. 1972, 38 bytů, od r v provozu přístavba- centrum denních služeb 8

9 DPS Vysoká ul. 91, v provozu od r. 2000, 17 bytů 9

10 Celkové provozní náklady a výnosy organizace roku 2014 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Náklady celkem Kč Kč Kč Výnosy celkem Kč Kč Kč z toho provozní dotace od zřizovatele Kč Kč Kč dotace od státu MPSV Struktur. fond Kč poprvé Kč Kč Kč Kč Kč dotace od KÚSK 0 Kč 0 Kč Kč z toho tržby z prodeje služeb Kč Kč Kč z toho jiné ostatní výnosy Kč Kč Kč Hospodářský výsledek Kč Kč Kč 10

11 Fondy organizace vždy k Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Investiční fond Kč Kč Kč Rezervní fond Kč Kč Kč Fond odměn Kč Kč Kč FKSP Kč Kč Kč Přijaté dary Procter& Gamble- Rakona, s.r.o., věnoval jako účelově vázaný dar finanční hotovost ve výši Kč. Peníze byly určeny na aktivizační činnosti cílových skupin. Jednalo se o pokrytí nákladů spojených s úhradou pořádaných kulturních akcí, přednášek a organizování poznávacích výletů. 11

12 Veřejnoprávní kontroly provedené v organizaci v r Dne 9. června 2014 byla zahájena kontrola interního auditu města Rakovník, a ukončena byla dne 7. července Předmětem kontroly bylo fungování vnitřního kontrolního systému v oblasti pokladní služby v r a provedení inventarizace majetku a závazků k byla zahájena FÚ pro Středočeský kraj, referátem dotací XIII. Předmětem kontroly bylo zjištění skutečností, které jsou rozhodné pro stanovení povinností odvodu za porušení rozpočtové kázně. Kontrolované období r. 2010, 2011, 2012, Kontrola byla ukončena předáním protokolu dne Vnitřní kontrolní systém V rámci vnitřního kontrolního systému byla v průběhu roku prováděna řídící kontrola se zaměřením na dodržování právních předpisů upravující hospodaření s veřejnými prostředky a svěřeným majetkem. Byly prováděny kontroly dodržování stanovených pracovních postupů, včetně naplňování platných standardů registrovaných služeb. 12

13 Add 3) Informace o registrovaných službách 3.1.Pečovatelská služba terénní a ambulantní identifikátor

14 Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením rodiny s dítětem/dětmi senioři Věková struktura- bez omezení věku Kapacita: 300 uživatelů (270 terénní, 30 ambulantní služba) Místo působnosti: na území města Rakovník, v územní působnosti jiných obcí, s kterými Poskytovatel uzavře smlouvu o poskytování pečovatelské služby (v daném období Městys Pavlíkov), na území obcí, kde vykonává město Rakovník přenesenou působnost v poskytování sociální péče (v daném období obec Milý). Provozní doba: V plném rozsahu služeb v pracovních dnech 7:30 16:00 hod. V omezeném rozsahu v pracovních dnech 17:00 20:00 hod. ve dnech klidu 7:30 10:00 hod. 11:00 13:30 hod. 17:00 20:00 hod.. 14

15 Poslání: Služby usilují o to, aby senioři, osoby zdravotně postižené a rodiny s dětmi mohli žít plnohodnotný život, co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, s minimálním pocitem závislosti a s vědomím svobodného rozhodování o rozsahu a způsobu poskytované služby. Cíle služby: pomáhat a podporovat uživatele v naplňování jeho osobních cílů stanovených v souvislosti s poskytováním zavedené služby, pomáhat vyloučit nebo podstatně snížit sociální izolaci uživatele, podporovat samostatnost uživatele a neprohlubovat jeho závislost na pomoci druhé osoby. Hlavní zásady: dbát na zachování lidské důstojnosti uživatele, jeho pocitu jistoty, bezpečí, soukromí, rovnosti, nezklamat důvěru uživatele v organizaci a v její zaměstnance, respektovat vůli uživatele v souvislosti s poskytováním služby, zajistit co možná největší flexibilitu služby, respektovat zvyklosti, názory, životní styl a rituály uživatele, zajistit maximální ochranu práv uživatele a zabezpečit ochranu jeho osobních údajů, poskytovat pečovatelské služby na kvalitní úrovni, pracovat ve prospěch uživatele. 15

16 Uživatelé terénní a ambulantní pečovatelské služby Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Počet uživatelů v roce (počítán každý jedenkrát) 335 osob 297 osob 336 osob Z celkového počtu počet mužů 108 mužů 99 mužů 110 mužů Průměrný věk uživatelů Počet provedených návštěv u uživatelů za uvedený rok 79 let 79 let let Pouze poskytování péče pečovatelkami, bez intervencí vedení. Nejsou zde zahrnuty návštěvy soc. pracovníka a manažera za účelem sjednávání služby a IP

17 Poskytnuté služby v souladu s 75 zákona 108/2006 Sb., služby bez úhrad (přehled pouze pro statistiku) Přepočet za služby bez úhrad v Kč Rok 2012 Rok 2013 Rok Kč Kč Kč Úhrady od Městyse Pavlíkov za poskytnuté služby jejich občanům na základě smlouvy Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Úhrady od OÚ Pavlíkov Kč Kč Kč 17

18 Úhrady za jednotlivé úkony pečovatelské služby 2014 Název úkonu Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Kč Kč Kč Pomoc při osobní hygieně Kč Kč Kč Poskytnutí stravy event. pomoc při zajištění stravy- dovoz obědů Kč Kč Kč Pomoc při zajištění chodu domácnosti Kč Kč Kč Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Kč Kč Kč Fakultativní činnosti (činnosti nepovinné) Kč Kč Kč CELKEM Kč Kč Kč 18

19 Přehled o provozu osobních vozů vždy k Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Škoda Fabia 1,4 RAE Datum zakoupení km km km Škoda Fabia 1,2 3S Datum zakoupení km km km Škoda Fabia 1,2 5S Datum zakoupení km km km Škoda Roomster 1,4 9S Datum zakoupení km km km 19

20 Informace o provozu pečovatelské služby v r (terénní a ambulantní) V roce 2014 byly provedeny dvě změny v org. struktuře. Zaměstnanec, který byl u nás v pracovním poměru od 1. ledna 2004 v zařazení pečovatel, ukončil pracovní poměr dohodou k Od posílila tým pečovatelek nová kolegyně. Hodnocení služby: Příjemci kladně hodnotili kvalitu a pružnost služby, ojedinělé výtky jsme zaznamenali k časové dostupnosti služby. V průběhu roku jsme zaznamenali v souladu se standardem č. 7, 1 podnět, 3 připomínky a 2 stížnosti. Financování služby: K pokrytí provozních nákladů byla použita dotace od zřizovatele, dotace z MPSV, dotace KÚSK, humanitární fond a čerpali jsme finanční prostředky z projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. V průběhu roku byly jednotlivým uživatelům zúčtovány úhrady za provedené úkony a provozní úhrady od Městyse Pavlíkov. Po celý rok jsme na základě pověření zřizovatele, obce s rozšířenou působností, zajistili službu bez úhrady v rodině, kde se v srpnu 2013 narodily současně 3 děti. Jedná se o rodinu, která bydlí v obci Milý. 20

21 Poskytování služby Doprovod při vycházce Dovoz do centra osobní hygieny vozem poskytovatele 21

22 Poskytování služby Zajištění nákupu Dovoz, donáška oběda 22

23 Poskytování služby Pomoc s ranní hygienou, pomoc při oblékání v terénu Péče o prádlo - praní, žehlení 23

24 Kulturní akce uživatelů Leden Únor Březen Duben Květen SOA Mgr. Renata Mayerová- přednáška: zámek Olešná, Lány, Mšec, Kolešovice Václav Laňka, prom. biolog - povídání o květinách Masopust v DPS SOA Mgr. Renata Mayerová- přednáška: nejstarší osídlení Rakovníka Čtvrtletník pro seniory- cimbál a kytara Návštěva divadla Marie Nyčová Reiglová - přednáška : Jarními bylinkami pro zdraví Návštěva velikonoční výstavy v Kněževsi Václav Laňka, prom. biolog- Vietnam Speciální mateřská školka Rakovník- vystoupení dětí Velikonoční posezení s hubou Hrad a Muzeum motocyklů Křivoklát - výlet Kolešovický víceboj- soutěže seniorů v Domově Kolešovice SOA Mgr. Renata Mayerová- přednáška : Tradice Velikonoc 24

25 Kulturní akce uživatelů Červen Červenec Srpen Září Říjen Státní okresní archiv Rakovník- exkurze Nenačovice a Sv. Jan pod Skalou- výlet Grilování v DPS Vysoká ul. 91- společné posezení nájemníků Grilování v DPS Wintrovo nám společné posezení nájemníků ZOO Chomutov- výlet SOA Mgr. Renata Mayerová přednáška: Počátky Rakovníka Mezinárodní den seniorů- společná oslava s hudbou Hořovice, zámek výlet Ruční práce- pletení košíčků z materiálu Pedik 25

26 Kulturní akce uživatelů Listopad Václav Laňka, prom. biolog,- přednáška: Kuba Marie Nyčová-Reiglová- přednáška: Jak si užít vánoční čas v klidu a ve zdraví Petra Černocká a Jiří Štědroň- čtvrtletník pro seniory Předvánoční trh - nákupní akce dárků pro nejbližší Prosinec Mgr. Renata Mayerová- přednáška: Historie rakovnické sokolovny Vánoční čtvrtletník pro seniory Vánoční posezení při hudbě nájemníků DPS a návštěvníků CDS 26

27 Kulturní akce uživatelů Kolešovický víceboj Předvánoční trh v DPS 27

28 Kulturní akce uživatelů Hrad Křivoklát- výlet ZOO Chomutov- výlet 28

29 Kulturní akce uživatelů Masopust v DPS Návštěva Státního okresního archivu Rakovník 29

30 3.2. Centrum denních služeb (CDS) identifikátor

31 Cílová skupina: věková struktura: 27 a více let, osoby s tělesným postižením, senioři. Kapacita: 14 osob/den. Místo působnosti: přístavba při DPS Wintrovo nám. 1903, Rakovník. Provozní doba: PO-PÁ 7:30-16:00 hod. 31

32 Poslání: Služba centra denních služeb usiluje o to, aby senioři a osoby s tělesným postižením mohli žít plnohodnotný život co nejdéle v přirozeném prostředí, s minimálním pocitem závislosti a s vědomím svobodného rozhodování o rozsahu a způsobu poskytované služby. Cíle: obnovení či udržení kontaktu Uživatele se sociálním okolím a dostupnými veřejnými službami, udržení soběstačnosti Uživatele v co největší míře: neprohlubovat závislost na pomoci druhé osoby, naplnění osobního cíle stanoveného s poskytováním služby. Hlavní zásady: dbát na zachování lidské důstojnosti Uživatele, jeho pocitu jistoty, bezpečí, soukromí, rovnosti, nezklamat důvěru Uživatele v organizaci a v její zaměstnance respektovat vůli uživatele v souvislosti s poskytováním služby zajistit co možná největší flexibilitu služby respektovat zvyklosti, názory, životní styl a rituály Uživatele zajistit maximální ochranu práv Uživatele a zabezpečit ochranu jeho osobních údajů poskytovat sociální službu na kvalitní úrovni pracovat ve prospěch Uživatele. 32

33 Uživatelé služeb v CDS 2014 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Počet uživatelů (počítán každý v uvedeném roce jedenkrát) 30 osob 27 osob 29 osob Průměrný denní počet uživatelů Z celkového počtu počet mužů Průměrný věk uživatelů 81 let 79 let 78 let 33

34 Úhrady za jednotlivé služby v CDS 2014 úhrady dle 11 vyhlášky č. 505/2006 Sb., Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek ,--Kč ,--Kč Kč Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy ,--Kč ,--Kč Kč Aktivizační programy ,--Kč ,--Kč Kč Fakultativní činnosti (činnosti nepovinné) ,--Kč ,--Kč Kč Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím CELKEM ,--Kč ,--Kč Kč Kč 34

35 Přehled o provozu služebního vozu CDS vždy k Škoda Roomster 1,4 8S24501 Datum zakoupení km km km 35

36 Informace o provozu v CDS Služba byla poskytována v přístavbě při DPS na Wintrovo nám v Rakovníku. Péči prováděly 4 pečovatelky. Vedoucím pracovníkem je koordinátorka CDS. Zaměstnanci vykonávají dílčí sociální depistáže pod vedením sociálního pracovníka. Provozní doba CDS byla PO-PÁ V r denního pobytu využilo 29 občanů. Jednalo se o občany dané cílové skupiny. Uživatelům byla po celou dobu pobytu k dispozici nejméně jedna pracovnice. Kromě běžných denních potřeb (zajištění stravy, péče o hygienu) chodili na vycházky, prováděli přiměřené pohybové nebo duševní aktivity. Pokud chtěli, hráli různé společenské hry, trénovali paměť. Někteří z nich se zúčastnili kulturních akcí, které poskytovatel pořádal pro obyvatele DPS. Dopravu občanů Rakovníka do CDS v převážné většině zajistil poskytovatel, včetně nezbytného doprovodu. Financování služby bylo v roce 2014 opět vícezdrojové. Obdrželi jsme provozní dotaci od zřizovatele, dotaci od MPSV. Dalším příjmem byly úhrady, které jsme vyúčtovali za jednotlivé úkony. 36

37 Pobyt v CDS Člověče, nezlob se! Podávání jídla 37

38 Pobyt v CDS Společná vycházka v parku Doprava do CDS 38

39 Add 4) Závěr zprávy : Děkuji touto cestou všem uživatelům služby, kteří nám projevili důvěru a dovolili nám, abychom jim poskytli pomoc nebo podali radu. Děkuji zřizovateli, městu Rakovník, MPSV, KÚSK, Procter& Gamble-Rakona, s.r.o. a ÚP za jejich finanční podporu. V neposlední řadě děkuji všem zaměstnancům obou registrovaných služeb Pečovatelské služby Rakovník, a to zejména za způsob a kvalitu poskytování pomoci a podpory uživatelům. Též jim děkuji za profesionální reprezentaci organizace a za jejich solidaritu. Za Pečovatelskou službu Rakovník Bc. Zlatuše Lüftnerová, ředitelka 39

Pečovatelská služba Rakovník Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník, IČO.: 47012790 Příspěvková organizace Města Rakovníka, zřízená ke dni 1.10.

Pečovatelská služba Rakovník Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník, IČO.: 47012790 Příspěvková organizace Města Rakovníka, zřízená ke dni 1.10. Pečovatelská služba Rakovník Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník, IČO.: 47012790 Příspěvková organizace Města Rakovníka, zřízená ke dni 1.10.1992 Souhrnná zpráva o činnosti za rok 2012 Souhrnná zpráva

Více

Pečovatelská služba Rakovník Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník, IČO.: 47012790 Příspěvková organizace Města Rakovníka, zřízená ke dni 1.10.

Pečovatelská služba Rakovník Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník, IČO.: 47012790 Příspěvková organizace Města Rakovníka, zřízená ke dni 1.10. Pečovatelská služba Rakovník Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník, IČO.: 47012790 Příspěvková organizace Města Rakovníka, zřízená ke dni 1.10.1992 Souhrnná zpráva o činnosti za rok 2013 Souhrnná zpráva

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla CENTRA DENNÍCH SLUŽEB v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby

Výroční zpráva pečovatelské služby Výroční zpráva pečovatelské služby Výroční zpráva 2012 Stránka 1 1. Základní údaje pečovatelské služby Okříšky Poskytovatel: Městys Okříšky Sídlo poskytovatele: Jihlavská 1, Okříšky Statutární zástupce:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA M Ě S T A JILEMNICE. Jaroslava Havlíčka 328, Jilemnice. Telefon: E- mail:

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA M Ě S T A JILEMNICE. Jaroslava Havlíčka 328, Jilemnice. Telefon: E- mail: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA M Ě S T A JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon: 481 543 137 E- mail: pecovak@razdva.cz Vedoucí: Danuše Šimková VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 1 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní informace o organizaci... 4 3. Veřejný závazek... 5 4. Poskytování a využívání našich

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková. Výroční zpráva za rok 2012

Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková. Výroční zpráva za rok 2012 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2012 1 PEČOVATELSKÁ

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Generace Brno s.r.o. Terénní služba Pečovatelská služba Kuldova 3, Brno Popis realizace

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2013 1 Obsah

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Návrh ukazatelů sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Obecná ustanovení 1) Ukazatele se vztahují na služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v í r a j í Pan/í : nar.: Trvalý pobyt: v textu této smlouvy dále jen klient a 2) Město Kouřim, se sídlem Mírové náměstí

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA JILEMNICE

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA JILEMNICE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon: 481 543 137 E- mail: pecovak@razdva.cz Vedoucí: Danuše Šimková VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 1 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JILEMNICE

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Město Broumov. třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název:

Město Broumov. třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název: Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Metodika ke spolupráci odboru SVZ s Centrem sociálních služeb Naděje Broumov a k provádění kontroly a hodnocení činností jím

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2008 Výroční zpráva za rok 2008 1. Kontakty: Název: Adresa: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

DomA Domácí asistence Občanské sdružení

DomA Domácí asistence Občanské sdružení Nezisková organizace DomA Domácí asistence Občanské sdružení Občanské sdružení DomA Domácí asistence DomA domácí asistence, o.s. zaregistrováno 11.5.2006 Ministerstvem vnitra pod č.j. VS /1-1/64 152/06

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

1) Kontaktní údaje IČ: Zřizovatel: Město Bojkovice. Zahájení činnosti: Statutární zástupce: Mgr.

1) Kontaktní údaje IČ: Zřizovatel: Město Bojkovice. Zahájení činnosti: Statutární zástupce: Mgr. Výroční zpráva 2014 Obsah: 1) Kontaktní údaje 2) Úvod 3) Organizační struktura 4) Statistika obyvatel 5) Sociální oblast terénní pečovatelská služba 6) Finanční zpráva 7) Školení 8) Souhrn činností 2 1)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Březen 2014 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory Pravidla Sociálně aktivizační služby pro seniory Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb.

Více

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa.

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa. Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více