Souhrnná zpráva o činnosti za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná zpráva o činnosti za rok 2014"

Transkript

1 Pečovatelská služba Rakovník Wintrovo nám. 1903, Rakovník, IČO: Příspěvková organizace města Rakovníka, zřízená ke dni Souhrnná zpráva o činnosti za rok

2 Souhrnná zpráva o činnosti za rok ) Identifikace organizace 2) Základní informace (organizační struktura, zaměstnanci, povinné vzdělávání, DPS, celkové náklady a výnosy r. 2014, přehled veřejnosprávních kontrol) 3) Informace o jednotlivých službách (PS-modré, a CDS-žluté) 4) Závěr zprávy U vybraných ukazatelů je předloženo porovnání s roky předchozími Add. 1) Identifikace organizace Název : Pečovatelská služba Rakovník Sídlo : Wintrovo nám. 1903, IČO : Druh : příspěvková organizace Zřizovatel: Město Rakovník Datum vzniku: Registrace sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách: Pečovatelská služba identifikátor (PS) Centrum denních služeb - identifikátor (CDS) 2

3 Add 2) základní informace Organizační struktura v r Bc. Zlatuše Lüftnerová ředitelka Bc. Eva Zelenková sociální pracovník Kamila Krausová admin. asistent Martina Vostrá koordinátor CDS Daniela Fulneková manažer péče zástupce ředitelky Věra Benešová, Olga Kořínková, Miroslava Ryvolová, Taťána Svatošová pečovatelky CDS Aneta Librcajtová, uklízečka Milena Beranová, Kamila Brůžková, Vladimíra Cífková, Zdeňka Čečrdlová, Adriana Hotárková (od 16.6.t.r.) Markéta Novotná, Lucie Rampasová, Romana Rázková, Ladislav Seiner (do t.r.), Petra Šindelářová, Eva Tichá, Petra Trnková, Dana Zemanová, pečovatelky PS 3

4 Zaměstnanci PS, CDS Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Průměrný počet zaměstnanců ,3 Průměrný věk zaměstnanců 39 let 39,5 let 39,17 Dosažené vzdělání zaměstnanců pracujících k VŠ 12 ÚSV s mat., 9 SV s výučním listem 2 VŠ 11 ÚSV s mat., 10 SV s výučním listem 2 Vš 11 ÚSV s mat., 10 SV s výučním listem Průměrný hrubý měsíční plat Kč Kč Kč Pracovní neschopnost 12,16% 5,65% 7,55% 4

5 Povinné vzdělávání zaměstnanců Zaměstnavatel je povinen v souladu se zněním odst. 9, 116 a znění 111 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, zajistit zaměstnancům v rozsahu minimálně 24 hodin ročně další vzdělávání (akreditované kurzy, stáže, školící akce). V roce 2014 zaměstnavatel využil možnosti čerpání finančních prostředků z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost- Projekt financovaný z ESF: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců refundace finančních nákladů pořádaného povinného školení pro zaměstnance. Supervize: a , psycholog a , a Mgr. Karas Stanislav, Akreditované vzdělávací akce: Manažerská akreditace dobrovolnické služby (vedení org.) Dobrovolnické centrum Prevence imobilizačního syndromu (kolektiv) SEDUCA Zvládání zátěžových situací- manipulace (kolektiv) Mgr. Karas, psycholog Syndrom Vyhoření v ošetřovatelské profesi (p. Trnková) KVS Úprava písemností dle ČSN (Bc. Lüftnerová) Inst. Bernarda Bolzana Prev. a řešení náročných situací (Bc. Zelenková) Edupol Zátěžové situace v pracovním prostředí (p. Hotárková, Lüftnerová) KVS Týmová spolupráce v soc. službách (p. Fulneková) VISK Praha Proč si někdy nerozumíme (p. Zemanová) KVS Úvod do probl. zákona o soc. službách (Bc. Zelenková) M.H.S Pohyb ve vyšším věku (p. Vostrá) Gerontocentrum Praha Školící akce: Konference ČAPS (Bc. Lüftnerová, Bc. Zelenková ) ČAPS Sexualita uživatelů sociálních služeb (kolektiv) Sociální agentura Ústí n/labem Kromě zmíněných akcí proběhlo také školení BOZP a PO. Podtržené akce byly podpořeny z projektu "POVEZ. 5

6 Povinné vzdělávání zaměstnanců Školící akce Supervize

7 Domy s pečovatelskou službou (DPS) Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Počet nově umístěných občanů do DPS 9 uchazečů Z toho 8 z RA 5 uchazečů z toho 3 z RA 7 uchazečů z toho 1 z RA 7

8 DPS Wintrovo nám. 1903, v provozu od r. 1972, 38 bytů, od r v provozu přístavba- centrum denních služeb 8

9 DPS Vysoká ul. 91, v provozu od r. 2000, 17 bytů 9

10 Celkové provozní náklady a výnosy organizace roku 2014 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Náklady celkem Kč Kč Kč Výnosy celkem Kč Kč Kč z toho provozní dotace od zřizovatele Kč Kč Kč dotace od státu MPSV Struktur. fond Kč poprvé Kč Kč Kč Kč Kč dotace od KÚSK 0 Kč 0 Kč Kč z toho tržby z prodeje služeb Kč Kč Kč z toho jiné ostatní výnosy Kč Kč Kč Hospodářský výsledek Kč Kč Kč 10

11 Fondy organizace vždy k Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Investiční fond Kč Kč Kč Rezervní fond Kč Kč Kč Fond odměn Kč Kč Kč FKSP Kč Kč Kč Přijaté dary Procter& Gamble- Rakona, s.r.o., věnoval jako účelově vázaný dar finanční hotovost ve výši Kč. Peníze byly určeny na aktivizační činnosti cílových skupin. Jednalo se o pokrytí nákladů spojených s úhradou pořádaných kulturních akcí, přednášek a organizování poznávacích výletů. 11

12 Veřejnoprávní kontroly provedené v organizaci v r Dne 9. června 2014 byla zahájena kontrola interního auditu města Rakovník, a ukončena byla dne 7. července Předmětem kontroly bylo fungování vnitřního kontrolního systému v oblasti pokladní služby v r a provedení inventarizace majetku a závazků k byla zahájena FÚ pro Středočeský kraj, referátem dotací XIII. Předmětem kontroly bylo zjištění skutečností, které jsou rozhodné pro stanovení povinností odvodu za porušení rozpočtové kázně. Kontrolované období r. 2010, 2011, 2012, Kontrola byla ukončena předáním protokolu dne Vnitřní kontrolní systém V rámci vnitřního kontrolního systému byla v průběhu roku prováděna řídící kontrola se zaměřením na dodržování právních předpisů upravující hospodaření s veřejnými prostředky a svěřeným majetkem. Byly prováděny kontroly dodržování stanovených pracovních postupů, včetně naplňování platných standardů registrovaných služeb. 12

13 Add 3) Informace o registrovaných službách 3.1.Pečovatelská služba terénní a ambulantní identifikátor

14 Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením rodiny s dítětem/dětmi senioři Věková struktura- bez omezení věku Kapacita: 300 uživatelů (270 terénní, 30 ambulantní služba) Místo působnosti: na území města Rakovník, v územní působnosti jiných obcí, s kterými Poskytovatel uzavře smlouvu o poskytování pečovatelské služby (v daném období Městys Pavlíkov), na území obcí, kde vykonává město Rakovník přenesenou působnost v poskytování sociální péče (v daném období obec Milý). Provozní doba: V plném rozsahu služeb v pracovních dnech 7:30 16:00 hod. V omezeném rozsahu v pracovních dnech 17:00 20:00 hod. ve dnech klidu 7:30 10:00 hod. 11:00 13:30 hod. 17:00 20:00 hod.. 14

15 Poslání: Služby usilují o to, aby senioři, osoby zdravotně postižené a rodiny s dětmi mohli žít plnohodnotný život, co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, s minimálním pocitem závislosti a s vědomím svobodného rozhodování o rozsahu a způsobu poskytované služby. Cíle služby: pomáhat a podporovat uživatele v naplňování jeho osobních cílů stanovených v souvislosti s poskytováním zavedené služby, pomáhat vyloučit nebo podstatně snížit sociální izolaci uživatele, podporovat samostatnost uživatele a neprohlubovat jeho závislost na pomoci druhé osoby. Hlavní zásady: dbát na zachování lidské důstojnosti uživatele, jeho pocitu jistoty, bezpečí, soukromí, rovnosti, nezklamat důvěru uživatele v organizaci a v její zaměstnance, respektovat vůli uživatele v souvislosti s poskytováním služby, zajistit co možná největší flexibilitu služby, respektovat zvyklosti, názory, životní styl a rituály uživatele, zajistit maximální ochranu práv uživatele a zabezpečit ochranu jeho osobních údajů, poskytovat pečovatelské služby na kvalitní úrovni, pracovat ve prospěch uživatele. 15

16 Uživatelé terénní a ambulantní pečovatelské služby Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Počet uživatelů v roce (počítán každý jedenkrát) 335 osob 297 osob 336 osob Z celkového počtu počet mužů 108 mužů 99 mužů 110 mužů Průměrný věk uživatelů Počet provedených návštěv u uživatelů za uvedený rok 79 let 79 let let Pouze poskytování péče pečovatelkami, bez intervencí vedení. Nejsou zde zahrnuty návštěvy soc. pracovníka a manažera za účelem sjednávání služby a IP

17 Poskytnuté služby v souladu s 75 zákona 108/2006 Sb., služby bez úhrad (přehled pouze pro statistiku) Přepočet za služby bez úhrad v Kč Rok 2012 Rok 2013 Rok Kč Kč Kč Úhrady od Městyse Pavlíkov za poskytnuté služby jejich občanům na základě smlouvy Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Úhrady od OÚ Pavlíkov Kč Kč Kč 17

18 Úhrady za jednotlivé úkony pečovatelské služby 2014 Název úkonu Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Kč Kč Kč Pomoc při osobní hygieně Kč Kč Kč Poskytnutí stravy event. pomoc při zajištění stravy- dovoz obědů Kč Kč Kč Pomoc při zajištění chodu domácnosti Kč Kč Kč Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Kč Kč Kč Fakultativní činnosti (činnosti nepovinné) Kč Kč Kč CELKEM Kč Kč Kč 18

19 Přehled o provozu osobních vozů vždy k Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Škoda Fabia 1,4 RAE Datum zakoupení km km km Škoda Fabia 1,2 3S Datum zakoupení km km km Škoda Fabia 1,2 5S Datum zakoupení km km km Škoda Roomster 1,4 9S Datum zakoupení km km km 19

20 Informace o provozu pečovatelské služby v r (terénní a ambulantní) V roce 2014 byly provedeny dvě změny v org. struktuře. Zaměstnanec, který byl u nás v pracovním poměru od 1. ledna 2004 v zařazení pečovatel, ukončil pracovní poměr dohodou k Od posílila tým pečovatelek nová kolegyně. Hodnocení služby: Příjemci kladně hodnotili kvalitu a pružnost služby, ojedinělé výtky jsme zaznamenali k časové dostupnosti služby. V průběhu roku jsme zaznamenali v souladu se standardem č. 7, 1 podnět, 3 připomínky a 2 stížnosti. Financování služby: K pokrytí provozních nákladů byla použita dotace od zřizovatele, dotace z MPSV, dotace KÚSK, humanitární fond a čerpali jsme finanční prostředky z projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. V průběhu roku byly jednotlivým uživatelům zúčtovány úhrady za provedené úkony a provozní úhrady od Městyse Pavlíkov. Po celý rok jsme na základě pověření zřizovatele, obce s rozšířenou působností, zajistili službu bez úhrady v rodině, kde se v srpnu 2013 narodily současně 3 děti. Jedná se o rodinu, která bydlí v obci Milý. 20

21 Poskytování služby Doprovod při vycházce Dovoz do centra osobní hygieny vozem poskytovatele 21

22 Poskytování služby Zajištění nákupu Dovoz, donáška oběda 22

23 Poskytování služby Pomoc s ranní hygienou, pomoc při oblékání v terénu Péče o prádlo - praní, žehlení 23

24 Kulturní akce uživatelů Leden Únor Březen Duben Květen SOA Mgr. Renata Mayerová- přednáška: zámek Olešná, Lány, Mšec, Kolešovice Václav Laňka, prom. biolog - povídání o květinách Masopust v DPS SOA Mgr. Renata Mayerová- přednáška: nejstarší osídlení Rakovníka Čtvrtletník pro seniory- cimbál a kytara Návštěva divadla Marie Nyčová Reiglová - přednáška : Jarními bylinkami pro zdraví Návštěva velikonoční výstavy v Kněževsi Václav Laňka, prom. biolog- Vietnam Speciální mateřská školka Rakovník- vystoupení dětí Velikonoční posezení s hubou Hrad a Muzeum motocyklů Křivoklát - výlet Kolešovický víceboj- soutěže seniorů v Domově Kolešovice SOA Mgr. Renata Mayerová- přednáška : Tradice Velikonoc 24

25 Kulturní akce uživatelů Červen Červenec Srpen Září Říjen Státní okresní archiv Rakovník- exkurze Nenačovice a Sv. Jan pod Skalou- výlet Grilování v DPS Vysoká ul. 91- společné posezení nájemníků Grilování v DPS Wintrovo nám společné posezení nájemníků ZOO Chomutov- výlet SOA Mgr. Renata Mayerová přednáška: Počátky Rakovníka Mezinárodní den seniorů- společná oslava s hudbou Hořovice, zámek výlet Ruční práce- pletení košíčků z materiálu Pedik 25

26 Kulturní akce uživatelů Listopad Václav Laňka, prom. biolog,- přednáška: Kuba Marie Nyčová-Reiglová- přednáška: Jak si užít vánoční čas v klidu a ve zdraví Petra Černocká a Jiří Štědroň- čtvrtletník pro seniory Předvánoční trh - nákupní akce dárků pro nejbližší Prosinec Mgr. Renata Mayerová- přednáška: Historie rakovnické sokolovny Vánoční čtvrtletník pro seniory Vánoční posezení při hudbě nájemníků DPS a návštěvníků CDS 26

27 Kulturní akce uživatelů Kolešovický víceboj Předvánoční trh v DPS 27

28 Kulturní akce uživatelů Hrad Křivoklát- výlet ZOO Chomutov- výlet 28

29 Kulturní akce uživatelů Masopust v DPS Návštěva Státního okresního archivu Rakovník 29

30 3.2. Centrum denních služeb (CDS) identifikátor

31 Cílová skupina: věková struktura: 27 a více let, osoby s tělesným postižením, senioři. Kapacita: 14 osob/den. Místo působnosti: přístavba při DPS Wintrovo nám. 1903, Rakovník. Provozní doba: PO-PÁ 7:30-16:00 hod. 31

32 Poslání: Služba centra denních služeb usiluje o to, aby senioři a osoby s tělesným postižením mohli žít plnohodnotný život co nejdéle v přirozeném prostředí, s minimálním pocitem závislosti a s vědomím svobodného rozhodování o rozsahu a způsobu poskytované služby. Cíle: obnovení či udržení kontaktu Uživatele se sociálním okolím a dostupnými veřejnými službami, udržení soběstačnosti Uživatele v co největší míře: neprohlubovat závislost na pomoci druhé osoby, naplnění osobního cíle stanoveného s poskytováním služby. Hlavní zásady: dbát na zachování lidské důstojnosti Uživatele, jeho pocitu jistoty, bezpečí, soukromí, rovnosti, nezklamat důvěru Uživatele v organizaci a v její zaměstnance respektovat vůli uživatele v souvislosti s poskytováním služby zajistit co možná největší flexibilitu služby respektovat zvyklosti, názory, životní styl a rituály Uživatele zajistit maximální ochranu práv Uživatele a zabezpečit ochranu jeho osobních údajů poskytovat sociální službu na kvalitní úrovni pracovat ve prospěch Uživatele. 32

33 Uživatelé služeb v CDS 2014 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Počet uživatelů (počítán každý v uvedeném roce jedenkrát) 30 osob 27 osob 29 osob Průměrný denní počet uživatelů Z celkového počtu počet mužů Průměrný věk uživatelů 81 let 79 let 78 let 33

34 Úhrady za jednotlivé služby v CDS 2014 úhrady dle 11 vyhlášky č. 505/2006 Sb., Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek ,--Kč ,--Kč Kč Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy ,--Kč ,--Kč Kč Aktivizační programy ,--Kč ,--Kč Kč Fakultativní činnosti (činnosti nepovinné) ,--Kč ,--Kč Kč Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím CELKEM ,--Kč ,--Kč Kč Kč 34

35 Přehled o provozu služebního vozu CDS vždy k Škoda Roomster 1,4 8S24501 Datum zakoupení km km km 35

36 Informace o provozu v CDS Služba byla poskytována v přístavbě při DPS na Wintrovo nám v Rakovníku. Péči prováděly 4 pečovatelky. Vedoucím pracovníkem je koordinátorka CDS. Zaměstnanci vykonávají dílčí sociální depistáže pod vedením sociálního pracovníka. Provozní doba CDS byla PO-PÁ V r denního pobytu využilo 29 občanů. Jednalo se o občany dané cílové skupiny. Uživatelům byla po celou dobu pobytu k dispozici nejméně jedna pracovnice. Kromě běžných denních potřeb (zajištění stravy, péče o hygienu) chodili na vycházky, prováděli přiměřené pohybové nebo duševní aktivity. Pokud chtěli, hráli různé společenské hry, trénovali paměť. Někteří z nich se zúčastnili kulturních akcí, které poskytovatel pořádal pro obyvatele DPS. Dopravu občanů Rakovníka do CDS v převážné většině zajistil poskytovatel, včetně nezbytného doprovodu. Financování služby bylo v roce 2014 opět vícezdrojové. Obdrželi jsme provozní dotaci od zřizovatele, dotaci od MPSV. Dalším příjmem byly úhrady, které jsme vyúčtovali za jednotlivé úkony. 36

37 Pobyt v CDS Člověče, nezlob se! Podávání jídla 37

38 Pobyt v CDS Společná vycházka v parku Doprava do CDS 38

39 Add 4) Závěr zprávy : Děkuji touto cestou všem uživatelům služby, kteří nám projevili důvěru a dovolili nám, abychom jim poskytli pomoc nebo podali radu. Děkuji zřizovateli, městu Rakovník, MPSV, KÚSK, Procter& Gamble-Rakona, s.r.o. a ÚP za jejich finanční podporu. V neposlední řadě děkuji všem zaměstnancům obou registrovaných služeb Pečovatelské služby Rakovník, a to zejména za způsob a kvalitu poskytování pomoci a podpory uživatelům. Též jim děkuji za profesionální reprezentaci organizace a za jejich solidaritu. Za Pečovatelskou službu Rakovník Bc. Zlatuše Lüftnerová, ředitelka 39

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2008 Výroční zpráva za rok 2008 1. Kontakty: Název: Adresa: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2014 Obsah

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2013 Výroční zpráva za rok 2013 1. Základní informace Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Zpráva o hospodaření VI. Organizační

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Úvodní slovo V roce 2012 vláda pokračuje v úsporných opatřeních, která dopadají i na sociální služby. Díky členství v Asociaci

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2010 Výroční zpráva za rok 2010 1. Kontakty: Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová.

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová. Výroční zpráva Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny za rok 9 Louny, únor 1 Ing. Libuše Machillová ředitelka 1 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sídlo organizace: zřizovatel: Městská

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB 7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Článek I. Základní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje způsob přijímání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností ke kvalitě služeb

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2011 1. Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2011 1. Úvodní slovo V roce 2011se projevuje snaha státu ušetřit finanční prostředky. Toto opatření dopadá především na sociální služby.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy..

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, číslo účtu KB:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. strana 1 PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. strana 1 PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ w w w. p p d - l o s t i c e. c z partner pro důstojný život seniorů PENZION

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Výroční zpráva Domu s pečovatelskou službou terénní pečovatelská služba

Výroční zpráva Domu s pečovatelskou službou terénní pečovatelská služba Výroční zpráva Domu s pečovatelskou službou terénní pečovatelská služba 1.) Základní údaje Zřizovatel a poskytovatel: Město Černošice Statutární zástupce : starosta města Černošice Mgr. Filip Kořínek Sídlo:

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Výroční zpráva Střediska sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. 2013 strana 1 (celkem 10)

Výroční zpráva Střediska sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. 2013 strana 1 (celkem 10) Výroční zpráva 2013 Organizace - byla založena Městem Chlumec nad Cidlinou zakládací listinou ze dne 17. 9. 2003. Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Bc. Eva Konečná Administrátor, koordinátor ÚP ČR krajská pobočka v Ostravě Osnova 1. Mzdové příspěvky 2. Příspěvek na zapracování 3. Jak postupovat při zájmu o příspěvek

Více