Souhrnná zpráva o činnosti za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná zpráva o činnosti za rok 2014"

Transkript

1 Pečovatelská služba Rakovník Wintrovo nám. 1903, Rakovník, IČO: Příspěvková organizace města Rakovníka, zřízená ke dni Souhrnná zpráva o činnosti za rok

2 Souhrnná zpráva o činnosti za rok ) Identifikace organizace 2) Základní informace (organizační struktura, zaměstnanci, povinné vzdělávání, DPS, celkové náklady a výnosy r. 2014, přehled veřejnosprávních kontrol) 3) Informace o jednotlivých službách (PS-modré, a CDS-žluté) 4) Závěr zprávy U vybraných ukazatelů je předloženo porovnání s roky předchozími Add. 1) Identifikace organizace Název : Pečovatelská služba Rakovník Sídlo : Wintrovo nám. 1903, IČO : Druh : příspěvková organizace Zřizovatel: Město Rakovník Datum vzniku: Registrace sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách: Pečovatelská služba identifikátor (PS) Centrum denních služeb - identifikátor (CDS) 2

3 Add 2) základní informace Organizační struktura v r Bc. Zlatuše Lüftnerová ředitelka Bc. Eva Zelenková sociální pracovník Kamila Krausová admin. asistent Martina Vostrá koordinátor CDS Daniela Fulneková manažer péče zástupce ředitelky Věra Benešová, Olga Kořínková, Miroslava Ryvolová, Taťána Svatošová pečovatelky CDS Aneta Librcajtová, uklízečka Milena Beranová, Kamila Brůžková, Vladimíra Cífková, Zdeňka Čečrdlová, Adriana Hotárková (od 16.6.t.r.) Markéta Novotná, Lucie Rampasová, Romana Rázková, Ladislav Seiner (do t.r.), Petra Šindelářová, Eva Tichá, Petra Trnková, Dana Zemanová, pečovatelky PS 3

4 Zaměstnanci PS, CDS Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Průměrný počet zaměstnanců ,3 Průměrný věk zaměstnanců 39 let 39,5 let 39,17 Dosažené vzdělání zaměstnanců pracujících k VŠ 12 ÚSV s mat., 9 SV s výučním listem 2 VŠ 11 ÚSV s mat., 10 SV s výučním listem 2 Vš 11 ÚSV s mat., 10 SV s výučním listem Průměrný hrubý měsíční plat Kč Kč Kč Pracovní neschopnost 12,16% 5,65% 7,55% 4

5 Povinné vzdělávání zaměstnanců Zaměstnavatel je povinen v souladu se zněním odst. 9, 116 a znění 111 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, zajistit zaměstnancům v rozsahu minimálně 24 hodin ročně další vzdělávání (akreditované kurzy, stáže, školící akce). V roce 2014 zaměstnavatel využil možnosti čerpání finančních prostředků z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost- Projekt financovaný z ESF: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců refundace finančních nákladů pořádaného povinného školení pro zaměstnance. Supervize: a , psycholog a , a Mgr. Karas Stanislav, Akreditované vzdělávací akce: Manažerská akreditace dobrovolnické služby (vedení org.) Dobrovolnické centrum Prevence imobilizačního syndromu (kolektiv) SEDUCA Zvládání zátěžových situací- manipulace (kolektiv) Mgr. Karas, psycholog Syndrom Vyhoření v ošetřovatelské profesi (p. Trnková) KVS Úprava písemností dle ČSN (Bc. Lüftnerová) Inst. Bernarda Bolzana Prev. a řešení náročných situací (Bc. Zelenková) Edupol Zátěžové situace v pracovním prostředí (p. Hotárková, Lüftnerová) KVS Týmová spolupráce v soc. službách (p. Fulneková) VISK Praha Proč si někdy nerozumíme (p. Zemanová) KVS Úvod do probl. zákona o soc. službách (Bc. Zelenková) M.H.S Pohyb ve vyšším věku (p. Vostrá) Gerontocentrum Praha Školící akce: Konference ČAPS (Bc. Lüftnerová, Bc. Zelenková ) ČAPS Sexualita uživatelů sociálních služeb (kolektiv) Sociální agentura Ústí n/labem Kromě zmíněných akcí proběhlo také školení BOZP a PO. Podtržené akce byly podpořeny z projektu "POVEZ. 5

6 Povinné vzdělávání zaměstnanců Školící akce Supervize

7 Domy s pečovatelskou službou (DPS) Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Počet nově umístěných občanů do DPS 9 uchazečů Z toho 8 z RA 5 uchazečů z toho 3 z RA 7 uchazečů z toho 1 z RA 7

8 DPS Wintrovo nám. 1903, v provozu od r. 1972, 38 bytů, od r v provozu přístavba- centrum denních služeb 8

9 DPS Vysoká ul. 91, v provozu od r. 2000, 17 bytů 9

10 Celkové provozní náklady a výnosy organizace roku 2014 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Náklady celkem Kč Kč Kč Výnosy celkem Kč Kč Kč z toho provozní dotace od zřizovatele Kč Kč Kč dotace od státu MPSV Struktur. fond Kč poprvé Kč Kč Kč Kč Kč dotace od KÚSK 0 Kč 0 Kč Kč z toho tržby z prodeje služeb Kč Kč Kč z toho jiné ostatní výnosy Kč Kč Kč Hospodářský výsledek Kč Kč Kč 10

11 Fondy organizace vždy k Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Investiční fond Kč Kč Kč Rezervní fond Kč Kč Kč Fond odměn Kč Kč Kč FKSP Kč Kč Kč Přijaté dary Procter& Gamble- Rakona, s.r.o., věnoval jako účelově vázaný dar finanční hotovost ve výši Kč. Peníze byly určeny na aktivizační činnosti cílových skupin. Jednalo se o pokrytí nákladů spojených s úhradou pořádaných kulturních akcí, přednášek a organizování poznávacích výletů. 11

12 Veřejnoprávní kontroly provedené v organizaci v r Dne 9. června 2014 byla zahájena kontrola interního auditu města Rakovník, a ukončena byla dne 7. července Předmětem kontroly bylo fungování vnitřního kontrolního systému v oblasti pokladní služby v r a provedení inventarizace majetku a závazků k byla zahájena FÚ pro Středočeský kraj, referátem dotací XIII. Předmětem kontroly bylo zjištění skutečností, které jsou rozhodné pro stanovení povinností odvodu za porušení rozpočtové kázně. Kontrolované období r. 2010, 2011, 2012, Kontrola byla ukončena předáním protokolu dne Vnitřní kontrolní systém V rámci vnitřního kontrolního systému byla v průběhu roku prováděna řídící kontrola se zaměřením na dodržování právních předpisů upravující hospodaření s veřejnými prostředky a svěřeným majetkem. Byly prováděny kontroly dodržování stanovených pracovních postupů, včetně naplňování platných standardů registrovaných služeb. 12

13 Add 3) Informace o registrovaných službách 3.1.Pečovatelská služba terénní a ambulantní identifikátor

14 Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením rodiny s dítětem/dětmi senioři Věková struktura- bez omezení věku Kapacita: 300 uživatelů (270 terénní, 30 ambulantní služba) Místo působnosti: na území města Rakovník, v územní působnosti jiných obcí, s kterými Poskytovatel uzavře smlouvu o poskytování pečovatelské služby (v daném období Městys Pavlíkov), na území obcí, kde vykonává město Rakovník přenesenou působnost v poskytování sociální péče (v daném období obec Milý). Provozní doba: V plném rozsahu služeb v pracovních dnech 7:30 16:00 hod. V omezeném rozsahu v pracovních dnech 17:00 20:00 hod. ve dnech klidu 7:30 10:00 hod. 11:00 13:30 hod. 17:00 20:00 hod.. 14

15 Poslání: Služby usilují o to, aby senioři, osoby zdravotně postižené a rodiny s dětmi mohli žít plnohodnotný život, co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, s minimálním pocitem závislosti a s vědomím svobodného rozhodování o rozsahu a způsobu poskytované služby. Cíle služby: pomáhat a podporovat uživatele v naplňování jeho osobních cílů stanovených v souvislosti s poskytováním zavedené služby, pomáhat vyloučit nebo podstatně snížit sociální izolaci uživatele, podporovat samostatnost uživatele a neprohlubovat jeho závislost na pomoci druhé osoby. Hlavní zásady: dbát na zachování lidské důstojnosti uživatele, jeho pocitu jistoty, bezpečí, soukromí, rovnosti, nezklamat důvěru uživatele v organizaci a v její zaměstnance, respektovat vůli uživatele v souvislosti s poskytováním služby, zajistit co možná největší flexibilitu služby, respektovat zvyklosti, názory, životní styl a rituály uživatele, zajistit maximální ochranu práv uživatele a zabezpečit ochranu jeho osobních údajů, poskytovat pečovatelské služby na kvalitní úrovni, pracovat ve prospěch uživatele. 15

16 Uživatelé terénní a ambulantní pečovatelské služby Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Počet uživatelů v roce (počítán každý jedenkrát) 335 osob 297 osob 336 osob Z celkového počtu počet mužů 108 mužů 99 mužů 110 mužů Průměrný věk uživatelů Počet provedených návštěv u uživatelů za uvedený rok 79 let 79 let let Pouze poskytování péče pečovatelkami, bez intervencí vedení. Nejsou zde zahrnuty návštěvy soc. pracovníka a manažera za účelem sjednávání služby a IP

17 Poskytnuté služby v souladu s 75 zákona 108/2006 Sb., služby bez úhrad (přehled pouze pro statistiku) Přepočet za služby bez úhrad v Kč Rok 2012 Rok 2013 Rok Kč Kč Kč Úhrady od Městyse Pavlíkov za poskytnuté služby jejich občanům na základě smlouvy Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Úhrady od OÚ Pavlíkov Kč Kč Kč 17

18 Úhrady za jednotlivé úkony pečovatelské služby 2014 Název úkonu Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Kč Kč Kč Pomoc při osobní hygieně Kč Kč Kč Poskytnutí stravy event. pomoc při zajištění stravy- dovoz obědů Kč Kč Kč Pomoc při zajištění chodu domácnosti Kč Kč Kč Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Kč Kč Kč Fakultativní činnosti (činnosti nepovinné) Kč Kč Kč CELKEM Kč Kč Kč 18

19 Přehled o provozu osobních vozů vždy k Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Škoda Fabia 1,4 RAE Datum zakoupení km km km Škoda Fabia 1,2 3S Datum zakoupení km km km Škoda Fabia 1,2 5S Datum zakoupení km km km Škoda Roomster 1,4 9S Datum zakoupení km km km 19

20 Informace o provozu pečovatelské služby v r (terénní a ambulantní) V roce 2014 byly provedeny dvě změny v org. struktuře. Zaměstnanec, který byl u nás v pracovním poměru od 1. ledna 2004 v zařazení pečovatel, ukončil pracovní poměr dohodou k Od posílila tým pečovatelek nová kolegyně. Hodnocení služby: Příjemci kladně hodnotili kvalitu a pružnost služby, ojedinělé výtky jsme zaznamenali k časové dostupnosti služby. V průběhu roku jsme zaznamenali v souladu se standardem č. 7, 1 podnět, 3 připomínky a 2 stížnosti. Financování služby: K pokrytí provozních nákladů byla použita dotace od zřizovatele, dotace z MPSV, dotace KÚSK, humanitární fond a čerpali jsme finanční prostředky z projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. V průběhu roku byly jednotlivým uživatelům zúčtovány úhrady za provedené úkony a provozní úhrady od Městyse Pavlíkov. Po celý rok jsme na základě pověření zřizovatele, obce s rozšířenou působností, zajistili službu bez úhrady v rodině, kde se v srpnu 2013 narodily současně 3 děti. Jedná se o rodinu, která bydlí v obci Milý. 20

21 Poskytování služby Doprovod při vycházce Dovoz do centra osobní hygieny vozem poskytovatele 21

22 Poskytování služby Zajištění nákupu Dovoz, donáška oběda 22

23 Poskytování služby Pomoc s ranní hygienou, pomoc při oblékání v terénu Péče o prádlo - praní, žehlení 23

24 Kulturní akce uživatelů Leden Únor Březen Duben Květen SOA Mgr. Renata Mayerová- přednáška: zámek Olešná, Lány, Mšec, Kolešovice Václav Laňka, prom. biolog - povídání o květinách Masopust v DPS SOA Mgr. Renata Mayerová- přednáška: nejstarší osídlení Rakovníka Čtvrtletník pro seniory- cimbál a kytara Návštěva divadla Marie Nyčová Reiglová - přednáška : Jarními bylinkami pro zdraví Návštěva velikonoční výstavy v Kněževsi Václav Laňka, prom. biolog- Vietnam Speciální mateřská školka Rakovník- vystoupení dětí Velikonoční posezení s hubou Hrad a Muzeum motocyklů Křivoklát - výlet Kolešovický víceboj- soutěže seniorů v Domově Kolešovice SOA Mgr. Renata Mayerová- přednáška : Tradice Velikonoc 24

25 Kulturní akce uživatelů Červen Červenec Srpen Září Říjen Státní okresní archiv Rakovník- exkurze Nenačovice a Sv. Jan pod Skalou- výlet Grilování v DPS Vysoká ul. 91- společné posezení nájemníků Grilování v DPS Wintrovo nám společné posezení nájemníků ZOO Chomutov- výlet SOA Mgr. Renata Mayerová přednáška: Počátky Rakovníka Mezinárodní den seniorů- společná oslava s hudbou Hořovice, zámek výlet Ruční práce- pletení košíčků z materiálu Pedik 25

26 Kulturní akce uživatelů Listopad Václav Laňka, prom. biolog,- přednáška: Kuba Marie Nyčová-Reiglová- přednáška: Jak si užít vánoční čas v klidu a ve zdraví Petra Černocká a Jiří Štědroň- čtvrtletník pro seniory Předvánoční trh - nákupní akce dárků pro nejbližší Prosinec Mgr. Renata Mayerová- přednáška: Historie rakovnické sokolovny Vánoční čtvrtletník pro seniory Vánoční posezení při hudbě nájemníků DPS a návštěvníků CDS 26

27 Kulturní akce uživatelů Kolešovický víceboj Předvánoční trh v DPS 27

28 Kulturní akce uživatelů Hrad Křivoklát- výlet ZOO Chomutov- výlet 28

29 Kulturní akce uživatelů Masopust v DPS Návštěva Státního okresního archivu Rakovník 29

30 3.2. Centrum denních služeb (CDS) identifikátor

31 Cílová skupina: věková struktura: 27 a více let, osoby s tělesným postižením, senioři. Kapacita: 14 osob/den. Místo působnosti: přístavba při DPS Wintrovo nám. 1903, Rakovník. Provozní doba: PO-PÁ 7:30-16:00 hod. 31

32 Poslání: Služba centra denních služeb usiluje o to, aby senioři a osoby s tělesným postižením mohli žít plnohodnotný život co nejdéle v přirozeném prostředí, s minimálním pocitem závislosti a s vědomím svobodného rozhodování o rozsahu a způsobu poskytované služby. Cíle: obnovení či udržení kontaktu Uživatele se sociálním okolím a dostupnými veřejnými službami, udržení soběstačnosti Uživatele v co největší míře: neprohlubovat závislost na pomoci druhé osoby, naplnění osobního cíle stanoveného s poskytováním služby. Hlavní zásady: dbát na zachování lidské důstojnosti Uživatele, jeho pocitu jistoty, bezpečí, soukromí, rovnosti, nezklamat důvěru Uživatele v organizaci a v její zaměstnance respektovat vůli uživatele v souvislosti s poskytováním služby zajistit co možná největší flexibilitu služby respektovat zvyklosti, názory, životní styl a rituály Uživatele zajistit maximální ochranu práv Uživatele a zabezpečit ochranu jeho osobních údajů poskytovat sociální službu na kvalitní úrovni pracovat ve prospěch Uživatele. 32

33 Uživatelé služeb v CDS 2014 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Počet uživatelů (počítán každý v uvedeném roce jedenkrát) 30 osob 27 osob 29 osob Průměrný denní počet uživatelů Z celkového počtu počet mužů Průměrný věk uživatelů 81 let 79 let 78 let 33

34 Úhrady za jednotlivé služby v CDS 2014 úhrady dle 11 vyhlášky č. 505/2006 Sb., Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek ,--Kč ,--Kč Kč Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy ,--Kč ,--Kč Kč Aktivizační programy ,--Kč ,--Kč Kč Fakultativní činnosti (činnosti nepovinné) ,--Kč ,--Kč Kč Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím CELKEM ,--Kč ,--Kč Kč Kč 34

35 Přehled o provozu služebního vozu CDS vždy k Škoda Roomster 1,4 8S24501 Datum zakoupení km km km 35

36 Informace o provozu v CDS Služba byla poskytována v přístavbě při DPS na Wintrovo nám v Rakovníku. Péči prováděly 4 pečovatelky. Vedoucím pracovníkem je koordinátorka CDS. Zaměstnanci vykonávají dílčí sociální depistáže pod vedením sociálního pracovníka. Provozní doba CDS byla PO-PÁ V r denního pobytu využilo 29 občanů. Jednalo se o občany dané cílové skupiny. Uživatelům byla po celou dobu pobytu k dispozici nejméně jedna pracovnice. Kromě běžných denních potřeb (zajištění stravy, péče o hygienu) chodili na vycházky, prováděli přiměřené pohybové nebo duševní aktivity. Pokud chtěli, hráli různé společenské hry, trénovali paměť. Někteří z nich se zúčastnili kulturních akcí, které poskytovatel pořádal pro obyvatele DPS. Dopravu občanů Rakovníka do CDS v převážné většině zajistil poskytovatel, včetně nezbytného doprovodu. Financování služby bylo v roce 2014 opět vícezdrojové. Obdrželi jsme provozní dotaci od zřizovatele, dotaci od MPSV. Dalším příjmem byly úhrady, které jsme vyúčtovali za jednotlivé úkony. 36

37 Pobyt v CDS Člověče, nezlob se! Podávání jídla 37

38 Pobyt v CDS Společná vycházka v parku Doprava do CDS 38

39 Add 4) Závěr zprávy : Děkuji touto cestou všem uživatelům služby, kteří nám projevili důvěru a dovolili nám, abychom jim poskytli pomoc nebo podali radu. Děkuji zřizovateli, městu Rakovník, MPSV, KÚSK, Procter& Gamble-Rakona, s.r.o. a ÚP za jejich finanční podporu. V neposlední řadě děkuji všem zaměstnancům obou registrovaných služeb Pečovatelské služby Rakovník, a to zejména za způsob a kvalitu poskytování pomoci a podpory uživatelům. Též jim děkuji za profesionální reprezentaci organizace a za jejich solidaritu. Za Pečovatelskou službu Rakovník Bc. Zlatuše Lüftnerová, ředitelka 39

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA NOVÝ BOR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo, kontakty: Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Zpráva o hospodaření VI. Organizační

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Název: Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace Sídlo: Králova 1742, Tišnov,666 01 IČO: 28 33 49 49 Telefon: 549 410 301 Fax: 549 410 308 e-mail: info@css.tisnov.cz

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem P e č o v a t e l s k á s l u ž b a města Dvůr Králové nad Labem Elišky Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem IČ: 75065649 tel.: 499 329 251 mobil: 604 212 697 e-mail: janeckova@psdvurkralove.cz V

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou

příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou OBSAH: 1 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ PLATNÉ K 31. 12. 2014... 2 1. 1 Od zahájení provozu po současnost... 3 1. 2 Přehled dosavadních ředitelů - ředitelek...

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok 2013 Centrum sociální pomoci Litoměřice příspěvková organizace Dlouhá 75, 410 22 Lovosice Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 1 Slovo ředitele společnosti Rok 2013 byl jedním z mnoha dalších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více