Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací"

Transkript

1 s Rozvaděče vn typu 8DJ10/8DJ20 do 25 kv, s plynovou izolací Rozvaděče vn PROVOZNÍ NÁVOD Objednací číslo: Opravené vydání: 07.1 Vydání:

2 Všeobecně Tento návod z důvodu přehlednosti neobsahuje veškeré podrobné informace o všech typech výrobků. Nezahrnuje také veškeré možné případy instalace nebo provozu. Podrobnosti o technickém provedení a vybavení (jako například technické parametry, sekundární výbava, zapojovací schémata apod.) jsou uvedeny v dokumentaci, dodávané k jednotlivým zakázkám. Rozvaděče v rámci technického pokroku podléhají neustálému technickému zdokonalování. Není-li na jednotlivých stranách tohoto návodu uvedeno jinak, jsou změny uvedených hodnot a vyobrazení vyhrazeny. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Další údaje a také informace o příslušenství a dalších typech rozvaděčů viz katalogy HA (8DJ10), HA (8DJ20) a HA 40.1 (Rozvaděče 8DJ a 8DH: Všeobecná část). Pokud si přejete další informace nebo vyskytnou-li se situace, které nejsou v tomto návodu dostatečně podrobně popsány, vyžádejte si potřebné informace prostřednictvím zodpovědného obchodního zastoupení společnosti Siemens. Dále upozorňujeme, že obsah tohoto návodu není součástí předchozí nebo stávající dohody, příslibu nebo právního vztahu a tyto nemůže měnit. Veškeré závazky společnosti Siemens vyplývají z příslušných smluvních ujednání, která také obsahují úplné a jedině platné dohody o záručních podmínkách. Takové smluvní záruční podmínky nejsou tímto návodem rozšířeny ani omezeny. 2 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

3 Obsah Bezpečnostní pokyny Signální pojmy a definice Správné použití Kvalifikovaný personál...5 Popis Vlastnosti Konstrukce rozvaděče Konstrukční prvky Třípolohový odpínač Lehký vypínač LST Pohony Pojistková nástavba Blokování Připojení kabelů Indikace provozní připravenosti Systém indikace napětí Indikace zkratu a zemního spojení Příslušenství Technické údaje Varianty provedení rozvaděčů (příklady): Rozměry a hmotnosti Elektrické parametry 8DJ10/8DJ Třípolohový odpínač Vypínač LST Normy a předpisy Výkonové štítky Volba vn pojistek Údržba/likvidace...40 Montáž Příprava k montáži Balení Üplnost dodávky a škody při transportu Dočasné uskladnění Vyložení a přesun do místa instalace Kontrola provozní připravenosti Montáž rozvaděče Nářadí/pomůcky Otvory v podlaze a kotevní body Možnosti odlehčení tlaku Uzemnění rozvaděče Montáž kabelových nosníků v rozvaděčích s nízkým podstavcem Elektrické připojovací práce Připojení vn kabelů Přípojení kabelů s násuvnými měřicími transformátory proudu Připojení pomocných obvodů Uvedení do provozu Závěrečné zkoušky po montáži Kontrola mechanické a elektrické funkčnosti Zaškolení pracovníků provozu Připojení napětí Obsluha Indikační a ovládací prvky Ovládání třípolohového odpínače Postup ovládání Ochranné vypnutí třípolohového odpínače s pružinovým střádačovým pohonem Ochranné vypnutí vypínače LST Kontrola beznapěťového stavu Výměna vn pojistek Zkoušení kabelů Zkoušení kabelů pomocí kabelových konektorů Plášťová zkouška kabelu Rejstřík Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

4 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny 1 Signální pojmy a definice NEBEZPEČÍ! ve smyslu tohoto návodu znamená, že při nedodržení příslušných bezpečnostních opatření může dojít ke zranění osob. Dodržujte bezpečnostní pokyny. POZOR! ve smyslu tohoto návodu znamená, že při nedodržení příslušných bezpečnostních opatření může dojít ke hmotným nebo ekologickým škodám. Dodržujte bezpečnostní pokyny. UPOZORNĚNÍ! ve smyslu tohoto návodu upozorňuje na možnost usnadnění práce, na zvláštnosti při provozu nebo na možné poruchové podmínky. Dodržujte pokyny. 2 Správné použití Rozvaděče odpovídají zákonům, předpisům a normám, platným v době dodání. Při použití v souladu s určením poskytují vysokou míru bezpečnosti, danou mj. systémem vzájemných manipulačních blokád a kovovým zapouzdřením částí pod napětím, chránícím před nebezpečným dotykem. NEBEZPEČÍ! Předpoklady bezporuchového a bezpečného provozu rozvaděče: Dodržení montážního a provozního návodu. Nasazení kvalifikovaného personálu. Odborná přeprava a skladování. Odborná montáž a uvedení do provozu. Svědomitá obsluha a údržba. Dodržování předpisů o umístění, provozu a bezpečnosti, platných v místě instalace. 4 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

5 Bezpečnostní pokyny 3 Kvalifikovaný personál Kvalifikovaný personál ve smyslu tohoto návodu znamená osoby, které jsou seznámeny s přepravou, montáží, uvedením do provozu, údržbou a provozem výrobku a mají potřebnou kvalifikaci, odpovídající jejich činnosti: Vzdělání a proškolení, případně oprávnění k zapínání a vypínání, uzemňování a značení elektrických obvodů a přístrojů/systémů podle standardů bezpečnostní techniky. Poučení o předpisech pro prevenci nehod a o používání přiměřeného bezpečnostního vybavení. Školení o poskytování první pomoci a chování při možných nehodách. Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

6 Popis Popis 4 Vlastnosti Oblasti použití Technické provedení Rozvaděče 8DJ10/8DJ20 jsou určeny k rozvodu energie v distribučních stanicích, i v prostředí se ztíženými podmínkami, jako je například: oblast průmyslu vlhké, písčité nebo prašné prostředí jednoduché venkovní stanice Továrně vyrobený, typově odzkoušený, kovově zapouzdřený rozvaděč pro vnitřní instalaci Provedení s až 6 odbočkami Svařovaná nádoba rozvaděče (plynový oddíl) bez těsnicích prvků, z nerezové oceli, s přivařenými průchodkami pro elektrické přípoje a mechanické ovládání. Izolační plyn SF 6 Bezúdržbový Nezávislý na klimatických podmínkách Třípolohový odpínač s funkcemi odínače a uzemnovače se zkratovou zapínací schopností Vypínač pro jmenovité napětí od 7,2 do 25 kv (v rozvaděčích typu 8DJ20) Připojení vn kabelů na průchodky s vnějším kónusem Pojistková nástavba se snadno měnitelnými výsuvnými vn pojistkami Rozsáhlá doplňková výbava a příslušenství Jednoduchá montáž bez prací s plynem Ekologická výroba a likvidace 6 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

7 Popis Bezpečnost osob Bezpečnost provozu a provozní dostupnost Hospodárnost Hermeticky uzavřené primární zapouzdření, bezpečné proti dotyku Pojistky a kabelové koncovky jsou zpřístupněny jen při uzemněných odbočkách Provozní manipulace jsou umožněny jen po uzavření krytů Systém vzájemného mechanického blokování Kapacitní systém indikace napětí pro kontrolu beznapěťového stavu Hermeticky uzavřené primární zapouzdření, nezávislé na okolních vlivech, jako nečistota, vlhkost, malá zvířata Svařená nádoba rozvaděče, plynotěsná po dobu životnosti Pohony spínacích přístrojů přístupné zvnějšku Dokonalá ochrana blokováním proti chybné manipulaci Extrémně nízké náklady po dobu životnosti (life-cycle costs) a vysoká provozní dostupnost díky: Bezúdržbové koncepci Nezávislosti na klimatických podmínkách Minimálním nárokům na prostor Dlouhé životnosti Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

8 Popis 5 Konstrukce rozvaděče Obr. 1: 8DJ10: zapojení 10 (2 kabelové/1 transformátorová odbočka) a Kryt pojistkové nástavby l Blokáda krytu kabelového prostoru s Pojistka v pojistkové nástavbě ; Nádoba rozvaděče (plynový oddíl) s izolačním plynem a spínacími přístroji d Připojení transformátorového kabelu A Připojení přívodních kabelů f Blokáda krytu pojistkové nástavby S Kabelový nosník g Uzamykatelná závora (volitelně) D Kryt kabelového prostoru h F Zdířky systému kapacitní indikace napětí Slepé schéma zapojení s ukazateli polohy spínačů j Pohon třípolohového odpínače G Indikátor provozní připravenosti k Spínací otvor pohonu třípolohového spínače 8 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

9 Popis Obr. 2: 8DJ20: zapojení 10 (2 kabelové/1 transformátorová odbočka) a Kryt pojistkové nástavby l Nádoba rozvaděče (plynový oddíl) s izolačním plynem a spínacími přístroji s Pojistka v pojistkové nástavbě ; Připojení transformátorového kabelu d Blokáda krytu pojistkové nástavby A Kabelový nosník f Uzamykatelná závora (volitelně) S Kryt kabelového prostoru g h Slepé schéma zapojení s ukazateli polohy spínačů Pohon třípolohového odpínače/lehkého vypínače LST D F Připojení přívodních kabelů Zdířky systému kapacitní indikace napětí j Spínací otvor pohonu třípolohového spínače G Indikátor provozní připravenosti k Blokáda krytu kabelového prostoru Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

10 Popis 6 Konstrukční prvky 6.1 Třípolohový odpínač Vlastnosti Princip činnosti Je proveden jako vícekomorový spínač s funkcemi odpojovače a uzemňovače se zkratovou zapínací schopností, se spínacími polohami ZAP VYP UZEMNĚNO Je ovládán přes pružnou průchodku (kovový vlnovec), plynotěsně navařenou na čelní stěně nádoby rozvaděče Ve spínací komoře s pevnými kontakty se otáčí spínací hřídel s pohyblivými kontakty. Kompresní lopatky, které se otáčejí spolu s hřídelí, rozdělují každou spínací komoru na dvě dílčí komory, které se otáčením mění. Spínacím pohybem kompresních lopatek vzniká rozdíl tlaku mezi těmito dílčími komorami, izolační plyn proudí zhášecí tryskou, ofukuje vypínací oblouk a rychle jej hasí. Blokování není nutné neboť danou konstrukcí nelze současně dosáhnout polohy ZAP i ZEM. Obr. 3: Rozložený třípolohový odpínač Obr. 4: Příklad vestavby do 8DJ20 a Pevný kontakt a Pojistková komora f Připojení přívodního kabelu s Spínací komora s Přípojnice g d Spínací hřídel s kompresními lopatkami a tryskami d Třípolohový odpínač Nádoba rozvaděče (plynový oddíl) se zařízením na odlehčení tlaku Spínací polohy třípolohového odpínače Poloha ZAP Poloha VYP Poloha ZEM a k přípojnici s ke kabelu 10 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

11 Popis 6.2 Lehký vypínač LST Vlastnosti Princip činnosti Lehky výpínač LST je proveden jako výkonový vypínač s funkcemi odpojovače a uzemňovače se zkratovou zapínací schopností, se spínacími polohami ZAP VYP UZEMNĚNO Je ovládán přes pružnou průchodku (kovový vlnovec), plynotěsně navařenou na čelní stěně nádoby rozvaděče V neprodyšně svařené nádobě z ušlechtilé oceli bez těsnicích prvků spíná třípolohový vypínač jmenovité proudy do 630 A a zkratové proudy do 20 ka, které jsou bezpečně vypínány na principu rotujícího oblouku. Lehký vypínač LST lze použít například pro jištění tansformátorů o výkonu nad 630 kva nebo v předávacích, případně spínacích stanicích sekundárních rozvodných sítí. Spínací polohy lehkého vypínače LST Poloha ZAP Poloha VYP Poloha UZEMNĚNO Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

12 Popis 6.3 Pohony Třípolohový odpínač i lehký vypínač LST se ovládá z čelní strany rozvaděče: Pohon násuvnou pákou (standard pro 8DJ10/20) Pružinový pohon v kabelových odbočkách s polohami - třípolohový odpínač pružinou ZAP a pružinou VYP. Pružinový střádačový pohon v transformátorových odbočkách s polohami - třípolohový odpínač pružinou ZAP a pružinou VYP - s doplňkovým střádačem pro funkci střádačem VYP pro vypnutí pojistkou (narážecím kolíkem vn pojistky) nebo vypínací spouští Pružinový střádačový pohon pro odbočky s lehkými vypínači (LST) v rozvaděčích 8DJ20 - lehký vypínač LST pružinou ZAP a pružinou VYP - s doplňkovým střádačem pro funkci střádačem VYP pro vypnutí ochranou (ochranným relé) nebo vypínací spouští Pohon otočou pákou Volitelné provedení standardních rozvaděčů typu 8DJ20 (bez vypínače LST): Blokování Blokování zapnutí kabelových odboček Ovládání společnou pákou s kloubem (opačný spínací pochod vyžaduje vyjmutí, otočení a zpětné nasazení ovládací páky). 12 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

13 Popis Volitelná výbava Motorový pohon pro spínací funkci ZEM a VYP : Ovládání: - Dálkově (standardně, s ovládácími obvody vyvedenými na svorkovnici) - Místně, otočným spínačem (volitelně) - Ručně, běžnou ovládací pákou do polohy ZEM a nouzové ovládání Vypínací spoušť - Pružinové střádačové pohony mohou být vybaveny vypínací spouští. Její magnetickou cívkou je lze třípolohový odpínač dálkově elektricky vypnout, např. při nadměrném oteplení transformátoru. - Pružinové/střádačové pohony lehkého vypínače jsou vybaveny vypínací spouští nebo spouští napájenou proudovým transformátorem. Pomocný spínač Každý pohon třípolohového odpínače nebo nebo vypínače LST může být na přání dodán s pomocným spínačem pro dálkové hlášení spínací polohy: - Odpínač ZAP a VYP: 1Z + 2V - Uzemňovač ZAP a VYP: 1Z + 1V Zapojení - Pomocné spínače, motorové pohony nebo vypínací spouště jsou vyvedeny na svorkovnici. Tato je umístěna vedle pohonu příslušné odbočky. Pomocné a ovládací vodiče jsou vedeny po straně, případně zezadu (je-li k dispozici doplňkový nn prostor) a jsou zapojeny do příslušné svorkovnice na jednotce pohonu. a Svorkovnice s Vybavovací mechanika pojistek s pomocným spínačem d Pružinový střádačový pohon f Vypínací spoušť g Pomocný spínač h Spínač ZAP/VYP motorového pohonu j Přepínač ovládání motorového pohonu místně/dálkově k Pružinový pohon ovládaný násuvnou pákou a motorem Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

14 Popis 6.4 Pojistková nástavba Vlastnosti Výkonové vn pojistky podle DIN (hlavní rozměry) s narážecím kolíkem středního provedení podle IEC jako zkratová ochrana transformátorů, - se selektivitou k nadřazeným a napájeným zařízením, - jednopólově izolované Pojistky v kombinaci s třípolohovým odpínačem splňují požadavky IEC Princip vypnutí hlavního spínače zapůsobením tepelného narážecího kolíku při použití odpovídající pojistky Nezávislost klimatických podmínkách, s pouzdry z licí pryskyřice, bez nutnosti údržby Pojistková nástavba umístěna nad nádobou rozvaděče Spojení pojistkové nástavby s třípolohovým odpínačem je provedeno pomocí přivařených průchodek a přípojnic Výměna pojistky je umožněna jen při uzemněné odbočce Volitelně: pomocný spínač pro dálkovou signalizací Vypnuto pojistkou s 1 spínacím kontaktem Obr. 5: Nasazení vn pojistky 14 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

15 Popis Obr. 6: Pojistková nástavba a Uzávěr s těsněním s Mechanický převod k vypnutí odpínače nárazem vybavovacího kolíku vn pojistky d Vypínací čep střádačového pohonu f Pojistková komora g Pojistka vn h Držák pojistky j Průchodka Princip činnosti Pokud zapůsobí vn pojistka, dojde k vypnutí odpínače pomocí vybavovacího mechanismu v uzávěru pojistkové komory. Tepelná ochrana chrání pojistkovou komoru v případě selhání vypnutí vn odpínače pojistkou, například při nadproudu pod hodnotou I min, pokud byla pojistka chybně vložena. Teplota vzduchu, prudce zvýšená přetíženou pojistkou a tím i přetlak v pojistkové komoře zapůsobí na membránu v uzávěru pojistkové komory, která uvede do chodu spouštěcí mechanismus a vypne odpínač. Tím je primární proud vypnut ještě před vznikem nevratného poškození pojistkové komory. Tepelná ochrana působí nezávisle na typu a konstrukci použité pojistky. Stejně jako samotná pojistka, je i tato ochrana bezúdržbová a nezávislá na vnějších klimatických vlivech. Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

16 Popis Princip působení pojistky Pojistka v provozním stavu Standardní zapůsobení pojistky vybavením narážecího kolíku Zapůsobení pojistky přetlakem horkého vzduchu při poruchovém proudu Imin po nesprávném nasazením pojistky Uvedené výkonové pojistky navíc uvolňují narážecí kolík nezávisle na teplotě a vypínají třípolohový zátěžový odpojovač již v oblasti přetížení pojistek. Tím lze zabránit nežádoucímu oteplení pojistkové komory. Výměna vn pojistek Transformátorovou odbočku odpojte a uzemněte. Poté ručně vyměňte vn pojistky a Indikace ZAP, ručně nebo motorem s Indikace VYP d Indikace Vypnuto pojistkou nebo Vypnuto spouští pomocí střádače. K natažení pružiny střádače je nutno pohon nejprve přepnout do polohy VYP. Poté lze třípolohovým odpínačem uzemnit a případně vyměnit vn pojistky. 16 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

17 Popis 6.5 Blokování Spínací otvory třípolohového odpínače nebo vypínače LST zabraňují přímému přepnutí z polohy ZAP do polohy ZEM a naopak. Po dosažení polohy VYP je nutno ovládací páku přemístit do vedlejšího otvoru. Kryt prostoru vn pojistek lze sejmout jen tehdy, je-li transformátorová odbočka uzemněna a ovládací páka vyjmuta. Třípolohový odpínač lze přepnout z polohy ZEM do polohy ZAP jen tehdy, je-li kryt prostoru uzavřen a zajištěn. Kryt kabelového prostoru lze sejmout jen tehdy, je-li příslušná odbočka uzemněna. Zábranou proti zapnutí (volitelná výbava) nelze třípolohový odpínač/vypínač LST při sejmutém krytu kabelového prostoru uvést do polohy ZAP. Závoru spínacího otvoru (volitelně) lze ve všech polohách zajistit visacím zámkem. Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

18 Popis Visací zámek vlevo uprostřed vpravo Polohy závory vpravo nebo uprostřed uprostřed vlevo nebo uprostřed možné spínací manipulace je umožněno jen přepínání UZEMNĚNO a ODZEMNĚNO není umožněna žádná spínací manipulace je umožněno jen přepínání odpínače/lehkého vypínače ZAP a VYP 18 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

19 Popis 6.6 Připojení kabelů Připojení kabelů v kabelových odbočkách a v odbočkách s vypínači Vlastnosti Průchodky se šroubovým kontaktem (M16) jako typ připojení C podle EN Pro jmenovité provozní proudy 400/630 A (250 A pro odbočky s vypínači) Vývod kabelů směrem dolů, připojení kabelů zepředu Pro plastové kabely s průřezy do 300 mm 2 (standard) Pro kabelové T-konektory nebo úhlové konektory Pro olejové kabely s adaptéry Pro konvenční kabelové koncovky s úhlovým adaptérem AKE 20/630 (výrobek Siemens) a Fáze L1: úhlový kabelový konektor, výrobek Euromold, typ K400LB s Fáze L2: kabelový T-konektor, výrobek Euromold, typ K400 TB d Fáze L3: úhlový adaptér, výrobek Siemens, typ AKE 20/630 Obr. 7: Připojení přívodního (např. smyčkového) kabelu Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

20 Popis Volitelná výbava Příprava pro připojení svodičů přepětí Kabelové příchytky Paralelní kabelový přívod (se zvětšeným krytem kabelového prostoru) Připojení transformátorové odbočky Vlastnosti Průchodky s násuvným kontaktem s připojením typu A podle EN Pro jmenovité provozní proudy 200 A Směr vyvedení kabelů podle typu rozvaděče a zadání v objednávce Pro plastové kabely s průřezy do 120 mm 2 (standard) Pro úhlové nebo přímé kabelové konektoy s násuvným kontaktem Obr. 8: 8DJ10 s vyvedením transformátorových kabelů směrem dozadu (konektory Euromold, typ K158LR) Tabulka pro výběr připojovacích kabelových konektorů Výrobce Euromold Typ konektoru pro kabelovou nebo vypínačovou odbočku (K) 400 TB (S) (K) 400 LB Typ konektoru pro transformátorovou odbočku (K) 158 LR (K) 151 SR AGT (L)10(20) AGW (L) 10 (20); AGG (L) 10 (20) nkt cables AV 20 EASW 10/250 EAVI 20 EASW 20/250 Südkabel (ABB) SEH DT 13 (23) SEHDG 11.1 (21.1) SEHDT 13.1 (23.1) SEHDW 11.1 (21.1) Prysmian Kabel (Pirelli) FMCTs(m)-400 FMCE(m)-250 Siemens AKE 20/630 - Tyco-Electronic/Raychem RICS RSES; RSSS Cooper DT 400 P DE 250; DS 250 Další typy konektorů po dohodě 20 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

21 Popis 6.7 Indikace provozní připravenosti Rozvaděče jsou plněny izolačním plynem s provozním přetlakem. Indikátor provozní připravenosti na čelní straně rozvaděče informuje zeleným/červeným polem, zda je hustota plynu v pořádku. Obr. 9: Indikátor provozní připravenosti Vlastnosti Snadný odečet stavu Nezávislost na kolísání vnější teploty a tlaku Reaguje jen na změny hustoty plynu Volitelně: pomocný spínač 1Z+1V pro dálkovou signalizaci Princip činnosti Princip kontroly hustoty plynu s indikací provozní připravenosti a s d f Měřicí vlnovec v nádobě s plynem z ušlechtilé oceli Magnetická vazba Červené pole: nepřipraveno k provozu Zelené pole: připraveno k provozu Ke kontrole provozní připravenosti slouží plynotěsný měřicí vlnovec, umístěný uvnitř nádoby rozvaděče. Vazební magnet, připevněný na spodním konci vlnovce, přenáší polohu přes nemagnetickou nádobu rozvaděče na kotvu ukazatele vně nádoby. Kotva pohybuje indikátorem provozní připravenosti. Plyn v měřicím vlnovci má stejnou teplotu jako plyn v rozvaděči. Stejnou změnou tlaku v obou objemech je kompenzován vliv teploty. Indikovány jsou tedy pouze změny hustoty plynu při úbytku plynu, které mají rozhodující význam pro izolační schopnost a nikoliv změny přetlaku plynu způsobené změnami teploty a kolísáním vnějšího tlaku. Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

22 Popis 6.8 Systém indikace napětí Pro zjištění stavu napětí podle IEC /VDE : Systémem HR (standard) Systémem LRM (volitelně) Integrovaným systémem indikace napětí CAPDIS-S1+/S2+ (volitelně) a Vestavěný CAPDIS-Sx+ s Zasunutý indikátor HR/LRM Obr. 10: Vestavěný systém indikace napětí na principu kapacitního napěťového děliče -C1: Kapacita integrovaná v průchodce -C2: Kapacita připojovacích vodičů a indikátoru napětí proti zemi U LE =U N / 3 při jmenovitém provozu ve střídavé síti U 2 =U A = napětí na kapacitním rozhraní rozvaděče nebo na indikátoru napětí Vlastnosti systému HR/LRM a Krytka měřicích zdířek s Zemnicí zdířka d Kapacitní měřicí zdířka fáze L2 f Indikátor napětí typ HR, výrobek Horstmann g Dokumentace k opakovaným zkouškám podmínek rozhraní Kapacitní indikátor napětí systému - HR (standardně) nebo - LRM (volitelně) Kontrola beznapěťového stavu jednotlivých fází po zasunutí do příslušných zdířek Při přítomnosti vn na odbočce indikátor bliká Vhodný pro trvalou provozní indikaci Bezpečný na dotyk Měřicí systém a indikátory napětí lze přezkušovat 22 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

23 Popis Vlastnosti systému CAPDIS S1+/S2+ Bezúdržbový S průběžnou zkušební indikací (plný blesk) Bez pomocného napájení Volitelně: CAPDIS S2+ s dálkovým hlášením stavu (s pomocným napájením) S měřicími zdířkami (systém LRM) pro kontrolu sledu fází Obr. 11: CAPDIS S2+: Kryt zdířek uzavřen Obr. 12: CAPDIS-S2+: Kryt zdířek otevřen a Displej g Měřicí zdířka L2 s Tlačítko Test displeje h Měřicí zdířka L3 d Kryt j Zemnicí zdířka f Měřicí zdířka L1 k Stručný návod Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

24 Popis Indikátor CAPDIS S1+/S2+ CAPDIS-S1+ CAPDIS-S2+ L1 L2 L3 L1 L2 L3 Provozní napětí není k dispozici (CAPDIS-S2+) Provozní napětí je k dispozici Provozní napětí není k dispozici Pomocné napájení není k dispozici (CAPDIS-S2+) Zemní spojení nebo výpadek fáze L1, Provozní napětí na L2 a L3 Napětí (ne provozní napětí) je k dispozici Indikace: Test funkčnosti přístroje úspěšně proveden Indikace: CHYBA např. při výpadku pomocného napětí (CAPDIS-S2+) 24 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

25 Popis 6.9 Indikace zkratu a zemního spojení Každá kabelová odbočka může být volitelně osazena 3 pólovým indikátorem zkratu nebo zemního spojení. Vlastnosti Indikátor na čelním ovládacím panelu Továrně vestavěný včetně snímačů na kabelových průchodkách Náběhové hodnoty zkratového proudu: viz tabulka níže Optická signalizace při překročení nastavené náběhové hodnoty Volitelně: Elektrická dálková signalizace mžikovým kontaktem (ze svorek na zadní straně přístroje). Volba indikátorů zkratu a zemního spojení Výrobek Horstmann 1) Obr. 13: Indikátor Alpha E Typ indikátoru Návrat/Reset Zkratový proud 2) [A] Proud zemního spojení 3) [A] ALPHA M ručně 400, 600, 800, 1000 ALPHA E ručně / samočinně po 2 nebo 4 hod. 400, 600, 800, 1000 GAMMA 4.0 3) ALPHA automatic ručně / po obnovení provozu sítě/po 2 nebo 4 hod. ručně (tlačítkem), dálkově (pomocným napětím), samočinně po 3 hod. 400, 600, 800, 1000 změna proudu DI= A (v závislosti na zatěžovacím proudu) při t=20 ms Indikátor zkratu / zemního spojení EKA-3 3) po obnovení provozu sítě , 80, 160 DELTA M ručně 400, 600, 800, DELTA E ručně, samočinně po 2 nebo 4 hod. 400, 600, 800, Indikátor zemního spojení EKA-3/1 3) po obnovení provozu sítě 40, 80, 160 1) Další typy a jiné výrobky po dohodě. 2) Standardní hodnoty. Jiné hodnoty po dohodě. 3) Je vyžadováno vnější pomocné napájení 240 V AC. Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

26 Popis 6.10 Příslušenství Standardní příslušenství Další příslušenství Ovládací páka třípolohového spínače V souladu se zakázkovou dokumentací/objednávkou (volitelně): Pojistky Kabelové konektory/adaptéry Svodiče přepětí Zkušební pojistky k mechanické simulaci zapůsobení narážecího kolíku vn pojistky v transformátorové odbočce Obr. 14: Zkušební pojistka s prodlužovací trubicí Indikátory napětí HR/LRM Zkušební přístroje ke kontrole kapacitního rozhraní a indikátorů napětí (např. výrobek Horstmann). Měřicí přístroje ke kontrole sledu fází (např. výrobek Pfisterer EPV) 26 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

27 Popis 7 Technické údaje 7.1 Varianty provedení rozvaděčů (příklady): Rozměry a hmotnosti 8DJ10: Zapojení 10 (2 RK + 1 TR) 8DJ10: Zapojení 71 (3 RK + 1 TR) 8DJ10: Zapojení 62 (4 RK + 2 TR) 8DJ20: Zapojení 01 (1 TR) 8DJ20: Zapojení 20 (1 RK + 1 TR) 8DJ20: Zapojení 10 LST (2 RK + 1 LST) 8DJ20: Zapojení 81 (2 RK+2 TR) 8DJ20: Zapojení 82 (3 RK + 2 TR) Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

28 Popis 8DJ10: Řez A-A 8DJ20: Řez B-B 8DJ20: Řez C-C * Rozměr závisí na volbě konstrukční výšky rozvaděče 1360 nebo 1650 mm ** Rozměr závisí na konstrukční výšky rozvaděče 1200 nebo 1400 mm *** Rozměr závisí na velikosti průchodky 28 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

29 Popis Celkový přehled: Rozměry a hmotnosti Zapojení Rozměry rozvaděče [mm] Balení pro SRN [mm] Balení pro export [mm] Typ rozvaděče (Funkce) šířka výška hloubka šířka cca. 8DJ10 výška cca. hloubka cca. hmotnost [kg] šířka cca výška cca hloubka cca hmotnost [kg] 10 (2RK+1TR) / / / / (3RK+1TR) / / / / (4RK+2TR) / / / /760 8DJ20 01 (1TR) /1400/ /1600/ /180/ /250/ (1RK) /1400/ /1600/ /230/ /290/ (2RK+1TR) /1400/ /1600/ /400/ /470/ (2RK+1LST) /1400/ /1600/ /420/ /500/ (2RK) /1400/ /1600/ /230/ /290/ (1RK+1TR) /1400/ /1600/ /280/ /340/ (1RK+1LST) /1400/ /1600/ /350/ /390/ (K(E)+1TR) /1400/ /1600/ /280/ /340/ (K(E)+1LST) /1400/ /1600/ /350/ /390/ (3RK) /1400/ /1600/ /330/ /400/ (4RK) /1400/ /1600/ /420/ /500/ (3RK+1TR) /1400/ /1600/ /480/ /560/ (3RK+1LST) /1400/ /1600/ /490/ /610/ (4RK+1TR) /1400/ /1600/ /560/ /670/ (2RK+2TR) /1400/ /1600/ /540/ /640/ (3RK+2TR) /1400/ /1600/ /620/ /730/ (5RK) /1400/ /1600/ /500/ /610/670 RK = kabelová odbočka TR = transformátorová odbočka K(E) = připojovací odbočka s uzemňovačem se zkratovou zapínací schopností LST = odbočka s vypínačem Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

30 Popis 7.2 Elektrické parametry 8DJ10/8DJ20 Elektrické parametry Technické parametry dodaného rozvaděče zjistíte na výkonovém štítku. Jmenovitá hodnota: Napětí Ur kv 7, ,5 25 Izolační hladina Krátkodobé střídavé napětí Výdržné napětí při atmosférickém impulsu. Ud kv 20 28/42* Up kv 60 75/95* Kmitočet fr kv 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 Proud Krátkodobý proud Dynamický proud Kabelová odbočka Transformátorová odbočka Rozvaděč s tk = 1 s Rozvaděč s tk = 3 s Transformátorová odbočka Ir A 400/ / / / /630 Ir ** Ik Ik Ip ID *** A do ka do ka do ka do ka * izolační hladina 42 kv/95 kv podle některých národních požadavků ** závisí na použitém typu vn pojistky *** nejvyšší průrazný proud pojistky Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

31 Popis 7.3 Třípolohový odpínač Spínací schopnosti víceúčelového odpínače (třída E3) podle IEC Zkušební spínací sled 1 Zkušební spínací sled 2a Zkušební spínací sled 3 Zkušební spínací sled 4a Zkušební spínací sled 4b Zkušební spínací sled 5 Zkušební spínací sled 6a Zkušební spínací sled 6b Jmenovitý vypínací proud Jmenovitý vypínací proud Jmenovitý vypínací proud kabelové smyčky Jmenovitý vypínací proud transformátoru Jmenovitý vypínací proud kabelu Jmenovitý vypínací proud kabelu Jmenovitý vypínací proud venkovního vedení Jmenovitý zkratový zapínací proud Jmenovitý vypínací proud zemního spojení Jmenovitý vypínací proud kabelu a venkovního vedení při zemním spojení Vypínací proud kabelu při zemním spojení se superponovaným zatěžovacím proudem Spínací schopnost podle IEC , , sepnutí I1 A sepnutí I1 A 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 20 sepnutí I2a A sepnutí I3 A sepnutí I4a A sepnutí (0,2...0,4)I4a A sepnutí I4b A sepnutí Ima až ka sepnutí I6a A sepnutí I6b A sepnutí I1+I6b A Jmenovitý přebírací proud I4 A Uzemňovač se zkratovou zapínací schopností podle IEC Jmenovitý zkratový zapínací proud Ima do ka Ovládací napětí motorovýché pohonů: DC 24, 48, 60, 110, 220 V AC 50/60 Hz, 110 a 230 V Pomocné a ovládací napětí Ud: 24 až 220 V DC nebo 110 až 230 V AC (50/60 Hz) Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ *

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 3 13 49 53 73 1 2 3 4 5

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více