ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, Hnojník IČ: č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, Hnojník IČ: č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 3. Personální zabezpečení činnosti školy - přehled pracovníků školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků a údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Přílohy: Příloha č. 1 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Příloha č. 2 Výroční zpráva o činnosti MŠ Třanovice 2013/2014 Příloha č. 3 Výroční zpráva o činnosti MŠ H. Tošanovice 2013/2014 ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Adresa školy Třanovice 92 Právní forma příspěvková organizace IČ REDIZO Vedení školy ředitel: Mgr. David Molitor Kontakt, adresa pro dálkový přístup Ředitelství: Mateřská škola Třanovice: Mateřská škola H. Tošanovice: Školní druţina: Školní jídelna: www: Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Třanovice je organizována jako trojtřídní (málotřídní) s pěti postupnými ročníky. Její součástí jsou dvě mateřské školy, školní druţina a školní jídelna. Zaměřena je na všestranný rozvoj osobnosti ţáků a smysluplné trávení volného času. 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Obec Třanovice Adresa zřizovatele Třanovice 250 Kontakt tel.: 558/ fax: 558/ součásti školy kapacita IZO Mateřská škola Třanovice 35 dětí /01 Mateřská škola H. Tošanovice 28 dětí /02 Základní škola 65 ţáků Školní druţina 50 ţáků Školní jídelna Třanovice 85 jídel ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 3

4 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků třída/oddělení Počet ţáků na pedagoga Mateřská škola T ,6 Mateřská škola ,5 H.T. Základní škola ,3 12,04 Školní druţina Školní jídelna MŠ x x x x Školní jídelna ZŠ x x x x 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny ZŠ: 3 kmenové učebny - I.třída 2. a 4. ročník - II. třída 3. a 5. ročník - III. třída 1. ročník MŠ Třanovice: 2 učebny I. oddělení, II. oddělení, loţnice MŠ H. Tošanovice: oddělení, loţnice ŠD: 2 učebny I. oddělení, II. oddělení Ostatní pracovny Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Učebna keramiky a výtvarné výchovy Učebna hudební výchovy. (obě učebny jsou v odpoledních hodinách vyuţívány k volnočasovým aktivitám) Hřiště s umělou trávou a speciálním umělým povrchem na míčové sporty, které je vyuţíváno zejména v hodinách tělesné výchovy, dále k volnočasovým aktivitám a také pro potřeby mateřské školy a školní druţiny, v odpoledních a večerních hodinách je přístupné pro veřejnost Dětské hřiště se speciální dopadovou plochou, prolézačkou se skluzavkou, zahradním altánem, pruţinovými houpačkami a velkým pískovištěm navštěvují zejména děti z mateřské školy a školní druţiny. Dětské hřiště s prolézačkami přístupné nejen dětem z MŠ a ţákům ZŠ, ale i široké veřejnosti. ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 4

5 Tělocvična je vyuţívána pro výuku Sportovní zařízení i volnočasové aktivity ţáků základní školy, mateřské školy, školní druţiny a také zájemců z řad široké veřejnosti Všechny kmenové učebny jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem, který je průběţně seřizován Ţákovský nábytek podle aktuální výšky ţáků V učebně keramiky a výtvarné výchovy je nábytek bez moţnosti výškového nastavení Poškozené nebo zastaralé pomůcky Vybavení učebními pomůckami, hračkami, byly nahrazovány novými sportovním nářadím apod. Pro integrované ţáky byly průběţně pořizovány potřebné kompenzační pomůcky Výuka probíhá podle učebnic nakladatelství Nová škola a Alter, které mají platnou doloţku. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Ţákům byly zakoupeny k většině učebnic pracovní sešity. Poškozené a nevyhovující knihy byly průběţně nahrazovány novými. I. a II.. třída jsou vybaveny počítači (8ks/třída) s připojením na počítačovou síť a internet. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní Do I. a III. třídy byly zakoupeny nové tabule s interaktivními dataprojektory a notebooky pro jejich ovládání s připojením k počítačové síti a internetu technikou II.třída je vybavena interaktivní tabulí SMART BOARD, vizualizérem a počítačem pro vyučujícího napojeným na počítačovou síť a internet Dále má škola k dispozici televizory videorekordéry, DVD přehrávače a rádiomagnetofony Investiční rozvoj Nic nebylo realizováno ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 5

6 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 členů Sloţení školské rady L. Tomiczek, H. Korčová, J. Chlebková, V. Lasotová, M. Guznar, P. Korč Kontakt předseda Luboš Tomiczek, Údaje o občanských sdruţeních při škole Název Sdruţení Slunce Zaměření Volnočasové aktivity pro děti a mládeţ Kontakt předsedkyně Lilie Tyrlíková, Název Organizace sdruţení rodičů a přátel školy Zaměření Kulturní a sportovní aktivity pro děti a rodiče, podpora školy Kontakt předseda Lucie Czerná, Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Zařazené třídy C/01 Základní škola ročník B/01 Základní škola speciální 1 ţák (4. ročník) 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP PRO ZV POHODOVÁ ŠKOLA - TVOŘIVĚ K POZNÁNÍ RVP ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ (IND. VZDĚL. PLÁN) Zařazené třídy ročník 1 ţák 3. Personální zabezpečení činnosti školy - přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci Fyzické osoby Přepočtné osoby Základní škola 5 4,82 Mateřská škola Třanovice 3 2,5 Mateřská škola Horní Tošanovice 2 2,0 Školní druţina 3 1,2 Nepedagogičtí pracovníci školy Fyzické osoby Přepočtené osoby Základní škola 5 2,06 Mateřská škola Třanovice 1 0,82 Mateřská škola Horní Tošanovice 1 0,75 Školní jídelna Třanovice 3 2,05 Školní jídelna Horní Tošanovice 2 0,9 ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 6

7 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Aprobace učitelka ZŠ 1,0 VŠ r. učitelka ZŠ 0,82 VŠ r. učitelka ZŠ 1,0 VŠ Čj D, r. učitel ZŠ 1,0 VŠ 1. 5.r učitelka MŠ 1,0 ÚSO Učitelství pro MŠ učitelka MŠ 1,0 ÚSO Učitelství pro MŠ učitelka MŠ 1,0 VŠ Předškolní vých. učitelka MŠ 1,0 ÚSO Učitelství pro MŠ učitelka MŠ 0,5 ÚSV Gymnázium vychovatelka asist. ped. 0,59 1,0 ÚSO Vychovatelství vychovatelka 0,14 ÚSO Vychovatelství vychovatelka 0,47 ÚSO Vychovatelství Od 2. pololetí změna učitele ZŠ odchod do důchodu. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 70 (100) Učitelky MŠ 80 Učitelky MŠ 80 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Od 2. pololetí aprobovanost učitelů 1. stupně 100%. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby I. pololetí Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby II. pololetí Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 7

8 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Funkce Úvazek Stupeň vzdělání kuchařka 1,0 VOB kuchařka 0,7 VOB pomocná síla v kuchyni 0,5 VOB vedoucí školní jídelny 0,75 ÚSO hospodářka 0,4 ÚSO účetní 0,4 ÚSO školnice ZŠ 0,25 VOB školnice MŠ 0,75 VOB uklízečka ZŠ 0,43 VOB uklízečka ZŠ 0,58 VOB uklízečka MŠ, pradlena 0,82 VOB 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup počet odkladů pro školní rok 2013/2014 po odkladu) Výsledky přijímacího řízení Na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 3 soukromá gymnázia 0 církevní gymnázia 0 ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 8

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků prospěch, chování, docházka ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 9

10 Chování ţáků za 1. pololetí školního roku2013/14 Výchovná opatření Pochvala TU 41 Pochvala ŘŠ 0 Důtka TU 0 Důtka ŘŠ 0 2. stupeň z chování 0 3. stupeň z chování 0 Pochvaly uděleny za snahu, píli a vzornou reprezentaci školy. ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 10

11 Chování ţáků za 2. pololetí školního roku2013/14 Výchovná opatření Pochvala TU 40 Pochvala ŘŠ 0 Důtka TU 0 Důtka ŘŠ 0 2. stupeň z chování 0 3. stupeň z chování 0 Pochvaly uděleny za snahu, píli a vzornou reprezentaci školy. 5.1 Údaje o integrovaných ţácích: Druh postiţení : Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení - - Zrakové postiţení - - S vadami řeči - - Tělesné postiţení - - S kombinací postiţení - - S vývojovými poruchami učení 2. a 4. 1 Autismus 2. a 4. 1 ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 11

12 5.2 Organizace výchovně - vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin je vţdy sestavován tak, aby respektoval zásady psychohygieny a umoţňoval efektivně vyuţít aprobaci pedagogů v hlavních předmětech byly spojeny 2. a 4. ročník (1 autistický ţák na Rozvrh hodin škole, jeden asistent pedagoga) a 3. a 5. ročník, ve výchovách se spojovaly 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník, 1. ročník byl vyučován samostatně výuka začíná v 7.45 hod. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Školní řád ţákovi s autismem je ve spolupráci s SPC v Ostravě věnována individuální péče, má k dispozici asistenta pedagoga po celou dobu výuky ve výuce jsou respektovány doporučení SPC, intenzívně se spolupracuje s rodiči ţák se speciálními vzdělávacími potřebami má vypracován individuální vzdělávací plán, průběţně jsou pořizovány kompenzační pomůcky od II. pololetí nově zařazený integrovaný ţák (dysgrafie, ADHD), v dětem s poruchami výslovnosti se věnuje logopedka, která dojíţdí do školy a usnadňuje tak rodičům moţnost nápravy řeči jejich dětí na škole pracuje výchovný poradce, který má stanovené konzultační hodiny a také metodik prevence pravidla pro chování ţáků ve škole i mimo ni jsou zakotvena ve školním řádu, se kterým jsou ţáci i jejich zákonní zástupci kaţdoročně prokazatelně seznamováni na začátku školního roku, je projednán na pedagogické a školské radě zásady hodnocení ţáků blíţe určuje klasifikační řád, který je součástí školního řádu ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 12

13 Informační systém vůči ţákům a rodičům Klima školy internetové stránky školy třídní schůzky informační odpoledne dny otevřených dveří individuální jednání s rodiči články v mikroregionálním zpravodaji Stonávka brigády sportovní akce kulturní akce všichni zaměstnanci školy, ţáci a jejich rodiče se podílejí na vytváření pozitivní atmosféry ve škole 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů byla realizována v souladu s Minimálním preventivním programem pro školní rok 2013/2014. organizovány besedy na téma - šikanování a vandalismus - patologické hráčství, gambling - záškoláctví - xenofobie, rasismus - zdravý ţivotní styl - virtuální drogy zařazení témat prevence do výuky vyuţití materiálů školy z oblasti primární prevence (video, rozdání propagačních letáčků) podpora volnočasových aktivit nástěnka věnovaná právům dětí sledování rizik výskytu sociálně patologických jevů důsledná spolupráce s rodiči Funkci výchovného poradce a prevenci sociálně patologických jevů se věnovala plně kvalifikovaná učitelka, která však na konci 1. pololetí odešla do důchodu a její činnost poté převzal ředitel školy. Činnost výchovného poradce vycházela z Plánu práce výchovného poradce pro školní rok 2013/2014. Výchovný poradce spolupracoval s vyučujícími i rodiči ohledně přestupů ţáků na druhý stupeň a víceletá gymnázia a organizoval vyšetření v PPP a SPC. ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 13

14 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků a údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Pedagogičtí pracovníci školy se vzdělávali v souladu s plánem DVPP pro daný školní rok. Vzdělávání probíhalo zejména prostřednictvím KVIC a NIDV. Vyuţívána byla také forma e-learningu. Vzdělávání bylo zaměřeno na práci s autistickým ţákem ve škole, první pomoc, výuku matematiky a anglického jazyka v předškolním období. Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili: Údaje jsou za školní rok 2013/2014 Absolvované akce např.: Ţák s poruchou autistického spektra v běţné škole Jak vyučovat anglický jazyk v mateřské škole Vytváříme Třídní vzdělávací program Metodická poradna pro ředitelky MŠ Seminář pro začátečníky interaktivní tabule v MŠ Matematika v současné MŠ a její vzdělávací program Školení základů první pomoci pro pedagogické pracovníky První pomoc šance pro ţivot Kreslení pravou a levou mozkovou hemisférou Inspekční činnost na školách a školských zařízeních Vychovatelka ŠD pokračuje ve studiu Učitelství pro mateřské školy na Ostravské univerzitě. Samostudium pedagogů Popis samostudia: ŠVP Zákoník práce PO a BOZP a ochrana zdraví Vnitřní předpisy a směrnice Věstníky Časopis Informatorium 3-8, Rodina a škola ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 14

15 Elektronické verze časopisů: Učitelské noviny, Týdeník školství, Učitelské listy apod. Zajímavé stránky pro učitele: Česká škola, Učení on line (vzdělávací portál), RVP (metodický portál), Klub moderních učitelů 7.1 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Školnice absolvovala na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity program celoţivotního vzdělávání Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Obec Třanovice Město Frýdek Místek (obec III) Spádová škola MZŠ Hnojník a okolní školy OSRPŠ při ZŠ v Třanovicích Knihovna Třanovice Albrechtova střední škola Č.T. PPP ve Frýdku Místku SPC v Ostravě Římskokatolická církev Evangelická církev Sdruţení Slunce SK Třanovice Honební společenstvo Třanovice Policie ČR HZS Moravskoslezského kraje SDH Třanovice Třanovice sluţby o.p.s. Hyundai Děti před oponou mezinárodní setkání dětských dramatických krouţků a divadelních souborů. Tato akce má dlouholetou tradici a slouţí k výměně zkušeností, navázání nových přátelství a propagaci dramatické práce na školách. ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 15

16 Akce k environmentální výchově Přírodovědný zájezd Zlín Přírodovědné workshopy Transaurus (údrţba zeleně v okolí školy spolu s rodiči) Den Země Přírodovědný zájezd Olomouc Přírodovědný výjezd do Bartošovic (záchranná stanice poraněných ptáků a vzdělávací centrum) Návštěva sběrného dvora Třanovice Beseda o dravých ptácích Beseda na téma třídění odpadů Vycházky do okolní přírody Soutěţ ve sběru papíru Děti před oponou Přírodovědný výjezd - Netis ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 16

17 8.2 Účast ţáků školy v soutěţích Název soutěţe Umístění Komentář Čtenářská soutěţ - Pouze školní kolo Přehazovaná 2. místo Tradiční sportovní akce škol povodí Stonávky, kterou pořádá ZŠ Ropice Běh za vědomostmi a dovednostmi (zdravověda, ekologie, orientace v přírodě) 3. místo Tradiční sportovní akce škol povodí Stonávky, kterou pořádá ZŠ Smilovice Florbalový turnaj O putovní pohár Stonávky 1. místo Florbalový turnaj ČMFS Krajina kolem nás výtvarná soutěţ Rozvíjej se poupátko pěvecká soutěţ Jeden den hasičem 2. místo 1. místo A. Schwarzová 1. místo K. Matušínská 2. místo N. Ľalíková Ţáci tvořili smíšená druţstva z několika škol Tradiční sportovní akce škol povodí Stonávky, kterou pořádá naše škola Kvalitní sportovní akce pořádaná ČMFS na níţ mají nejlepší druţstva moţnost postupu do dalších kol. Mezinárodní výtvarná soutěţ, tradiční akce škol povodí Stonávky, kterou pořádá ZŠ Komorní Lhotka Mezinárodní pěvecká soutěţ, tradiční akce škol povodí Stonávky, kterou pořádá ZŠ Stříteţ Soutěţ pětičlenných smíšených druţstev škol povodí Stonávky ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 17

18 8.3 Péče o volný čas ţáků V péči o volný čas ţáků škola spolupracuje s občanským sdruţením Slunce. Krouţky a zájmové útvary školy Krouţky a zájmové útvary sdruţení Slunce Florbal Pohybová výchova Výtvarně -dramatický krouţek Anglická konverzace Hudební miniškola Keramika Sólový a sborový zpěv Angličtina pro děti z MŠ Nově vznikl v Třanovicích Klub Stolního Tenisu Třanovice, který vyuţívá školní tělocvičnu a našim ţákům se otevřela moţnost věnovat se nové sportovní aktivitě. Také Slezská církev evangelická pracuje s dětmi a nabízí našim ţákům krouţek fotbalu. Tréninky se konají na školním hřišti s umělým povrchem. Ve spolupráci se školní druţinou byly pro ţáky organizovány turistické výlety na některé beskydské vrcholy Prašivá, Kotař, Godula, Čantoryje. Na konci školního roku byl uspořádán cykloturistický výlet do Komorní Lhotky. Turistický výlet ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 18

19 8.4 Další aktivity školy Exkurze a besedy Přednáška Akce ve spolupráci s rodiči Besedy v obecní knihovně Besedy s myslivci Exkurze - Masarykova ZŠ Hnojník (1x za rok, naše spádová škola), ţáci mají moţnost prohlédnout si školu, kterou budou po ukončení 5. ročníku navštěvovat. Jak si udrţovat zdravý chrup Olympiáda mateřských škol Společné sportování rodičů a jejich dětí v tělocvičně školy. Turnaj ve stolním tenisu pro rodiče a jejich děti. Mikulášská nadílka Kaţdoročně navštěvuje školu Mikuláš se svými pomocníky, hodné děti odměňuje a zlobivým domlouvá. Karneval Přehlídka tvořivosti dětí a zejména jejich rodičů. Vyhodnocení nejhezčích masek, soutěţe, hudba, tombola. Zábava rodičů spolu s dětmi. Den rodin Sportovní odpoledne s rodiči ve sportovním areálu školy. Soutěţe opékání parků apod. ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 19

20 Kulturní vystoupení ţáků školy Jiné akce školy Třanovický podzim Tradiční kulturní akce věnovaná seniorům obce Třanovice. Adventní koncert Krátce před Vánocemi se škola pravidelně účastní významné kulturní akce v obci, adventního koncertu pořádaného Slezskou církví evangelickou. Vítání občánků Nové občánky chodíme 1x za rok vítat na obecní úřad pásmem písní a básní. Děti před oponou Jako pořádající škola této významné mezinárodní kulturní akce nemůţeme zůstat pozadu, a proto máme na kaţdý ročník připraveno několik dramatických vystoupení, která se nacvičují v dramatickém krouţku. MAJFEST divadelní vystoupení ţáků školy na této oblíbené kulturní akci. Návštěva divadelního představení těšínského divadla Rumcajs Listování: Lichoţrouti - netradiční divadelní představení pro děti, které pro školu zajišťuje místní knihovna Drakiáda Den tradic, předvánoční posezení u stromečku - předvánoční připomenutí základních tradic, které by se měly o Vánocích dodrţovat. Plavecký výcvik Kaţdý rok se ţáci všech ročníků účastní plaveckého výcviku. Letos probíhal výcvik na bazénu v Havířově. Plaveckého výcviku se účastnili děti z MŠ a ţáci ročníku. Mikroskopování a pokusy ţáci 9. ročníku ZŠ Těrlicko připravili pro naše ţáky zajímavé fyzikální a chemické pokusy a umoţnili našim ţákům pozorovat svět pod mikroskopem. Školní výlet V rámci školního výletu jsme navštívili Štramberk a muzeum Tatra v Kopřivnici. Noc ve škole Akce pořádaná ve spolupráci s místní knihovnou. Pro ţáky jsou připraveny soutěţe, zábava, zajímavé čtení a poznání školy v trošku jiném světle. ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 20

21 V září roku 2013 byla naší škole zapůjčena Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě sada 32 hlavolamů na rozvoj logického myšlení a jemné motoriky ţáků. Ţáci tyto hlavolamy vyuţívali v rámci volnočasových aktivit. Turistický výlet Cyklistický výlet ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 21

22 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Kontrola ze strany České školní inspekce nebyla provedena. 10. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok Podrobně viz. příloha č.1 Základní údaje o hospodaření školy v roce Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů byl ukončen projekt Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách - EU peníze školám - prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Škola v rámci projektu obdrţela Kč a realizovala: vybavení dvou učeben šestnácti počítači vybavení dvou učeben interaktivními tabulemi zakoupení knih pro rozvoj čtenářské gramotnosti vyškolení pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno mnoho digitálních učebních materiálů, které budou zpestřovat a zkvalitňovat ţákům kaţdodenní výuku. 12. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ovoce do škol ZŠ se zapojila do projektu SZIF Ovoce do škol, jehoţ cílem je podpora zdravé výţivy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Dodavatelem je spol. Laktea o.p.s. Všichni ţáci školy dostávají dvakrát v měsíci čerstvou zeleninu, ovoce nebo ovocnou šťávu zdarma. Dobrý soused Cílem projektu byla podpora dramatické činnosti na školách realizací přehlídky dětských divadelních krouţků a souborů Děti před oponou. Poskytnutý příspěvek Kč byl pouţit na občerstvení, odměny a dopravu vystupujících. 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola nespolupracovala s ţádnou odborovou organizací ani organizací zaměstnavatelů. V Třanovicích Mgr. David Molitor ředitel školy ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 22

23 Příloha č.1: Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Náklady Kč spotřeba materiálu ,38 spotřeba energie ,52 oprava a udrţování cestovné 631 reprezentace 1025 ostatní sluţby ,43 mzdové náklady zákonné soc. pojištění zákonné soc. náklady ,19 jiné soc. náklady prodaný materiál náklady z DDHM,DNHM ,58 ostatní náklady z čin ,15 Náklady celkem ,25 Výnosy Kč trţby z prodeje sluţeb úroky 1,63 čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti ,34 výnosy z prodeje materiálu příspěvky a dotace na provoz Výnosy celkem ,97 Hospodářský výsledek za r ,72 Kč ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 23

24 FONDY Rezervní FKSP Počáteční stav: ,94 Počáteční stav: ,80 Tvorba: ,22 Tvorba: ,19 Čerpání: Čerpání: Zůstatek k ,16 Zůstatek k ,99 Odměn Počáteční stav: Tvorba: Čerpání: 0 Zůstatek k ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 24

25 Příloha č. 2 Výroční zpráva mateřské školy 2013/2014,Školka plná pohody 1. Charakteristika mateřské školy Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace, Třanovice 92, Zřizovatel mateřské školy Obec Třanovice Statutární zástupce Mgr. David Molitor Pedagogický a provozní personál mateřské školy Vedoucí učitelka Jolana Guznarová Učitelka Mgr. Karin Matušínská Eliška Tomiczková Uklízečka Monika Seberová Počet tříd Mateřská škola poskytuje vzdělání 3-7letým dětem ve dvou heterogenních třídách. I. Oddělení - Koťátka 17 ţáků II. Oddělení Sluníčka 18 ţáků z toho dva ţáci s OŠD Věkové složení dětí Běžné třídy Počet dětí z toho dívky Nar a později 4 2 Nar Nar Nar Nar Nar a dříve 0 0 Žádosti, kterým nebylo vyhověno Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku Ve školním roce 2013/2014 docházelo do mateřské školy 35 ţáků z toho dva ţáci s odkladem školní docházky. Všech 35 ţáků bylo integrováno do dvou tříd. V prvním pololetí docházeli do II.oddělení dva ţáci mluvící primárně anglicky. Po adaptačním období se začlenili do třídy bez větších problémů. Jejich ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 25

26 docházka byla ukončena k z důvodu návratu do Spojených států. Od ledna byli přijati dva noví ţáci, kteří nastoupili na uvolněná místa. Počet přihlášených ţáků se po celý školní rok nezměnil proběhl zápis do mateřské školy, kde se přihlásilo 20 ţáků. Podali jsme ţádost o navýšení kapacity, ve které nám bylo vyhověno. Všichni zájemci byli přijati s tím, ţe se výrazně sníţila hranice přijatých dětí. To znamená, ţe 6 z 20 přijatých v době nástupu ještě nedosáhne tří let. Do prvního ročníku základní školy se přihlásilo 13 ţáků z toho 1 byl přijat na jinou základní školu. 3. Výchovně vzdělávací proces Ve školním roce 2013/2014 mateřská škola pracovala podle ŠVP s názvem, Školka plná pohody. Plán byl rozdělen do 4 bloků, 10ti podtémat, které si učitelky samostatně rozpracovaly na jednotlivých odděleních podle potřeb ţáků. Třídní vzdělávací program se podařilo naplnit zvláště proţitkovým učením a praktickou činností. Třídní vzdělávací program vycházel ze školního vzdělávacího programu, který byl obsahově postačující a ţákům vyhovoval. Aktuálně jsme se přizpůsobili zájmu a délce jednotlivých témat. Kaţdý týden byl učitelkou evaluován. Nadále jsme pokračovali v logopedické prevenci a angličtinou pro předškolní děti. Paní logopedka,která vedla logopedickou poradnu pro rodiče s dětmi ukončila svou činnost v mateřské škole v srpnu 2014 z důvodu nedostatečného zájmu ze strany rodičů docházet na předem dohodnuté schůzky. Spolupráce s rodiči v tomto školním roce probíhala většinou kladně. U jednoho ţáka agresivita a poruchy chování vedly k delším rozhovorům s rodiči, kteří ovšem projevili negativní postoj k našim doporučením a k ukončili docházku do mateřské školy. V září 2013byl přijat ţák, kde na naše doporučení rodiče prošli vyšetřeními a u ţáka byla diagnostikována dysfázie. I kdyţ práce s tímto ţákem je náročnější, je nutný individuální přístup, komunikace s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče se hojně účastnili aktivit pořádaných MŠ. Také se účastnili informačních schůzek, které proběhly 2krát ročně, kde účast byla výrazně niţší. Ţáci měli moţnost navštěvovat tyto zájmové krouţky: florbal 2 ţáci, angličtina 14ţáků a sboreček 10. Všechny krouţky byly velmi oblíbené. 12 ţáků předškolního věku se zúčastnilo plaveckého výcviku na plavecké škole v Havířově. Po celý školní rok obě oddělení mateřské školy úzce spolupracovaly hlavně se školní druţinou, také základní školou a knihovnou, kde se uskutečnily další společenské aktivity. Akce mateřské školy Třídní informační schůzka pro rodiče Olympiáda v tělocvičně společně s MŠ Tošanovice ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 26

27 Čajovna Mikuláš v MŠ Besídka u stromečku návštěva MŠ Tošanovice Vystoupení na adventním koncertě Divadélko 1a2 O Červené Karkulce Muzikohrátky společné bubnování Den Země Sázení dýní Den matek představení nejen pro maminky Školní výlet do Zoologické zahrady v Ostravě Den dětí Projíţďka ţebřiňákem Nadstandartní činnosti v MŠ Filmové představení Zpátky do Afriky Drakiáda Poslední let broučků lampionový průvod Vánoční besídka v knihovně Loutkové představení v divadle Č.Těšín Šípková Růţenka Karneval ve spolupráci s OSRPŠ MAJFest vystoupení dramatizace Rozvíjej se poupátko Dravci Den otců Transaurus úprava zeleně v okolí školy 4. Údaje o pracovnících MŠ Personální změny proběhly mezi pedagogickými pracovníky. Byla přijata kvalifikovaná učitelka na plný pracovní poměr. V tomto školním roce pracovaly dvě kvalifikované učitelky a jedna nekvalifikovaná, která začala bakalářské studium pro předškolní vzdělávání. Ve školním roce 2013/2014 se vedoucí učitelka zúčastnila dvou kurzů DVPP a to Matematika v současné MŠ a jejím vzdělávacím programu a Jak vyučovat anglický jazyk v mateřské škole II. Vytváříme Třídní vzdělávací program. Oba kurzy povaţuje za přínosné a vzdělávající. Součástí práce pedagogů bylo sebevzdělávání z materiálů poskytovaných MŠ a konzultace s kolegyněmi MŠ Tošanovice. Také nacvičování programu na Adventní koncert, divadelní představení na MAJFestu a besídka nejen pro maminky. 6. Oblast materiálního vybavení a oprav Při navýšení kapacity nastal poţadavek na dovybavení MŠ lehátky k odpolední relaxaci a odpočinku. ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 27

28 Byla zakoupena policová skříň, jako úloţný prostor a také 10 lehátek s polštáři a peřinami, také výtvarné pomůcky byly zakoupeny ze školného. Nové hračky byly z velké části pořízeny sponzorským darem. Mnoho ochotných rodičů přispělo menšími sponzorskými dary jako papíry, kreslící kartony, pastelkami, hračkami na písek apod. V příštím roce se zaměříme: Aktivní přístup v komunikaci s rodiči Rady v rámci logopedické prevence Dále vytvářet podmínky pro další vzdělávání, osobní a profesní růst pedagogických pracovníků Zpracovala Guznarová Jolana ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 28

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016 OBSAH A) Základní škola Tisová 1) Charakteristika školy 2) Zaměstnanci školy 3) Ţáci školy 4) Učební plán školy, koncepce a cíle 5) Zájmové útvary školy 6) Vyuţívání školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více