ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, Hnojník IČ: č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, Hnojník IČ: č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 3. Personální zabezpečení činnosti školy - přehled pracovníků školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků a údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Přílohy: Příloha č. 1 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Příloha č. 2 Výroční zpráva o činnosti MŠ Třanovice 2013/2014 Příloha č. 3 Výroční zpráva o činnosti MŠ H. Tošanovice 2013/2014 ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Adresa školy Třanovice 92 Právní forma příspěvková organizace IČ REDIZO Vedení školy ředitel: Mgr. David Molitor Kontakt, adresa pro dálkový přístup Ředitelství: Mateřská škola Třanovice: Mateřská škola H. Tošanovice: Školní druţina: Školní jídelna: www: Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Třanovice je organizována jako trojtřídní (málotřídní) s pěti postupnými ročníky. Její součástí jsou dvě mateřské školy, školní druţina a školní jídelna. Zaměřena je na všestranný rozvoj osobnosti ţáků a smysluplné trávení volného času. 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Obec Třanovice Adresa zřizovatele Třanovice 250 Kontakt tel.: 558/ fax: 558/ součásti školy kapacita IZO Mateřská škola Třanovice 35 dětí /01 Mateřská škola H. Tošanovice 28 dětí /02 Základní škola 65 ţáků Školní druţina 50 ţáků Školní jídelna Třanovice 85 jídel ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 3

4 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků třída/oddělení Počet ţáků na pedagoga Mateřská škola T ,6 Mateřská škola ,5 H.T. Základní škola ,3 12,04 Školní druţina Školní jídelna MŠ x x x x Školní jídelna ZŠ x x x x 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny ZŠ: 3 kmenové učebny - I.třída 2. a 4. ročník - II. třída 3. a 5. ročník - III. třída 1. ročník MŠ Třanovice: 2 učebny I. oddělení, II. oddělení, loţnice MŠ H. Tošanovice: oddělení, loţnice ŠD: 2 učebny I. oddělení, II. oddělení Ostatní pracovny Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Učebna keramiky a výtvarné výchovy Učebna hudební výchovy. (obě učebny jsou v odpoledních hodinách vyuţívány k volnočasovým aktivitám) Hřiště s umělou trávou a speciálním umělým povrchem na míčové sporty, které je vyuţíváno zejména v hodinách tělesné výchovy, dále k volnočasovým aktivitám a také pro potřeby mateřské školy a školní druţiny, v odpoledních a večerních hodinách je přístupné pro veřejnost Dětské hřiště se speciální dopadovou plochou, prolézačkou se skluzavkou, zahradním altánem, pruţinovými houpačkami a velkým pískovištěm navštěvují zejména děti z mateřské školy a školní druţiny. Dětské hřiště s prolézačkami přístupné nejen dětem z MŠ a ţákům ZŠ, ale i široké veřejnosti. ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 4

5 Tělocvična je vyuţívána pro výuku Sportovní zařízení i volnočasové aktivity ţáků základní školy, mateřské školy, školní druţiny a také zájemců z řad široké veřejnosti Všechny kmenové učebny jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem, který je průběţně seřizován Ţákovský nábytek podle aktuální výšky ţáků V učebně keramiky a výtvarné výchovy je nábytek bez moţnosti výškového nastavení Poškozené nebo zastaralé pomůcky Vybavení učebními pomůckami, hračkami, byly nahrazovány novými sportovním nářadím apod. Pro integrované ţáky byly průběţně pořizovány potřebné kompenzační pomůcky Výuka probíhá podle učebnic nakladatelství Nová škola a Alter, které mají platnou doloţku. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Ţákům byly zakoupeny k většině učebnic pracovní sešity. Poškozené a nevyhovující knihy byly průběţně nahrazovány novými. I. a II.. třída jsou vybaveny počítači (8ks/třída) s připojením na počítačovou síť a internet. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní Do I. a III. třídy byly zakoupeny nové tabule s interaktivními dataprojektory a notebooky pro jejich ovládání s připojením k počítačové síti a internetu technikou II.třída je vybavena interaktivní tabulí SMART BOARD, vizualizérem a počítačem pro vyučujícího napojeným na počítačovou síť a internet Dále má škola k dispozici televizory videorekordéry, DVD přehrávače a rádiomagnetofony Investiční rozvoj Nic nebylo realizováno ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 5

6 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 členů Sloţení školské rady L. Tomiczek, H. Korčová, J. Chlebková, V. Lasotová, M. Guznar, P. Korč Kontakt předseda Luboš Tomiczek, Údaje o občanských sdruţeních při škole Název Sdruţení Slunce Zaměření Volnočasové aktivity pro děti a mládeţ Kontakt předsedkyně Lilie Tyrlíková, Název Organizace sdruţení rodičů a přátel školy Zaměření Kulturní a sportovní aktivity pro děti a rodiče, podpora školy Kontakt předseda Lucie Czerná, Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Zařazené třídy C/01 Základní škola ročník B/01 Základní škola speciální 1 ţák (4. ročník) 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP PRO ZV POHODOVÁ ŠKOLA - TVOŘIVĚ K POZNÁNÍ RVP ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ (IND. VZDĚL. PLÁN) Zařazené třídy ročník 1 ţák 3. Personální zabezpečení činnosti školy - přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci Fyzické osoby Přepočtné osoby Základní škola 5 4,82 Mateřská škola Třanovice 3 2,5 Mateřská škola Horní Tošanovice 2 2,0 Školní druţina 3 1,2 Nepedagogičtí pracovníci školy Fyzické osoby Přepočtené osoby Základní škola 5 2,06 Mateřská škola Třanovice 1 0,82 Mateřská škola Horní Tošanovice 1 0,75 Školní jídelna Třanovice 3 2,05 Školní jídelna Horní Tošanovice 2 0,9 ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 6

7 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Aprobace učitelka ZŠ 1,0 VŠ r. učitelka ZŠ 0,82 VŠ r. učitelka ZŠ 1,0 VŠ Čj D, r. učitel ZŠ 1,0 VŠ 1. 5.r učitelka MŠ 1,0 ÚSO Učitelství pro MŠ učitelka MŠ 1,0 ÚSO Učitelství pro MŠ učitelka MŠ 1,0 VŠ Předškolní vých. učitelka MŠ 1,0 ÚSO Učitelství pro MŠ učitelka MŠ 0,5 ÚSV Gymnázium vychovatelka asist. ped. 0,59 1,0 ÚSO Vychovatelství vychovatelka 0,14 ÚSO Vychovatelství vychovatelka 0,47 ÚSO Vychovatelství Od 2. pololetí změna učitele ZŠ odchod do důchodu. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 70 (100) Učitelky MŠ 80 Učitelky MŠ 80 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Od 2. pololetí aprobovanost učitelů 1. stupně 100%. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby I. pololetí Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby II. pololetí Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 7

8 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Funkce Úvazek Stupeň vzdělání kuchařka 1,0 VOB kuchařka 0,7 VOB pomocná síla v kuchyni 0,5 VOB vedoucí školní jídelny 0,75 ÚSO hospodářka 0,4 ÚSO účetní 0,4 ÚSO školnice ZŠ 0,25 VOB školnice MŠ 0,75 VOB uklízečka ZŠ 0,43 VOB uklízečka ZŠ 0,58 VOB uklízečka MŠ, pradlena 0,82 VOB 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup počet odkladů pro školní rok 2013/2014 po odkladu) Výsledky přijímacího řízení Na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 3 soukromá gymnázia 0 církevní gymnázia 0 ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 8

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků prospěch, chování, docházka ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 9

10 Chování ţáků za 1. pololetí školního roku2013/14 Výchovná opatření Pochvala TU 41 Pochvala ŘŠ 0 Důtka TU 0 Důtka ŘŠ 0 2. stupeň z chování 0 3. stupeň z chování 0 Pochvaly uděleny za snahu, píli a vzornou reprezentaci školy. ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 10

11 Chování ţáků za 2. pololetí školního roku2013/14 Výchovná opatření Pochvala TU 40 Pochvala ŘŠ 0 Důtka TU 0 Důtka ŘŠ 0 2. stupeň z chování 0 3. stupeň z chování 0 Pochvaly uděleny za snahu, píli a vzornou reprezentaci školy. 5.1 Údaje o integrovaných ţácích: Druh postiţení : Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení - - Zrakové postiţení - - S vadami řeči - - Tělesné postiţení - - S kombinací postiţení - - S vývojovými poruchami učení 2. a 4. 1 Autismus 2. a 4. 1 ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 11

12 5.2 Organizace výchovně - vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin je vţdy sestavován tak, aby respektoval zásady psychohygieny a umoţňoval efektivně vyuţít aprobaci pedagogů v hlavních předmětech byly spojeny 2. a 4. ročník (1 autistický ţák na Rozvrh hodin škole, jeden asistent pedagoga) a 3. a 5. ročník, ve výchovách se spojovaly 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník, 1. ročník byl vyučován samostatně výuka začíná v 7.45 hod. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Školní řád ţákovi s autismem je ve spolupráci s SPC v Ostravě věnována individuální péče, má k dispozici asistenta pedagoga po celou dobu výuky ve výuce jsou respektovány doporučení SPC, intenzívně se spolupracuje s rodiči ţák se speciálními vzdělávacími potřebami má vypracován individuální vzdělávací plán, průběţně jsou pořizovány kompenzační pomůcky od II. pololetí nově zařazený integrovaný ţák (dysgrafie, ADHD), v dětem s poruchami výslovnosti se věnuje logopedka, která dojíţdí do školy a usnadňuje tak rodičům moţnost nápravy řeči jejich dětí na škole pracuje výchovný poradce, který má stanovené konzultační hodiny a také metodik prevence pravidla pro chování ţáků ve škole i mimo ni jsou zakotvena ve školním řádu, se kterým jsou ţáci i jejich zákonní zástupci kaţdoročně prokazatelně seznamováni na začátku školního roku, je projednán na pedagogické a školské radě zásady hodnocení ţáků blíţe určuje klasifikační řád, který je součástí školního řádu ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 12

13 Informační systém vůči ţákům a rodičům Klima školy internetové stránky školy třídní schůzky informační odpoledne dny otevřených dveří individuální jednání s rodiči články v mikroregionálním zpravodaji Stonávka brigády sportovní akce kulturní akce všichni zaměstnanci školy, ţáci a jejich rodiče se podílejí na vytváření pozitivní atmosféry ve škole 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů byla realizována v souladu s Minimálním preventivním programem pro školní rok 2013/2014. organizovány besedy na téma - šikanování a vandalismus - patologické hráčství, gambling - záškoláctví - xenofobie, rasismus - zdravý ţivotní styl - virtuální drogy zařazení témat prevence do výuky vyuţití materiálů školy z oblasti primární prevence (video, rozdání propagačních letáčků) podpora volnočasových aktivit nástěnka věnovaná právům dětí sledování rizik výskytu sociálně patologických jevů důsledná spolupráce s rodiči Funkci výchovného poradce a prevenci sociálně patologických jevů se věnovala plně kvalifikovaná učitelka, která však na konci 1. pololetí odešla do důchodu a její činnost poté převzal ředitel školy. Činnost výchovného poradce vycházela z Plánu práce výchovného poradce pro školní rok 2013/2014. Výchovný poradce spolupracoval s vyučujícími i rodiči ohledně přestupů ţáků na druhý stupeň a víceletá gymnázia a organizoval vyšetření v PPP a SPC. ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 13

14 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků a údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Pedagogičtí pracovníci školy se vzdělávali v souladu s plánem DVPP pro daný školní rok. Vzdělávání probíhalo zejména prostřednictvím KVIC a NIDV. Vyuţívána byla také forma e-learningu. Vzdělávání bylo zaměřeno na práci s autistickým ţákem ve škole, první pomoc, výuku matematiky a anglického jazyka v předškolním období. Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili: Údaje jsou za školní rok 2013/2014 Absolvované akce např.: Ţák s poruchou autistického spektra v běţné škole Jak vyučovat anglický jazyk v mateřské škole Vytváříme Třídní vzdělávací program Metodická poradna pro ředitelky MŠ Seminář pro začátečníky interaktivní tabule v MŠ Matematika v současné MŠ a její vzdělávací program Školení základů první pomoci pro pedagogické pracovníky První pomoc šance pro ţivot Kreslení pravou a levou mozkovou hemisférou Inspekční činnost na školách a školských zařízeních Vychovatelka ŠD pokračuje ve studiu Učitelství pro mateřské školy na Ostravské univerzitě. Samostudium pedagogů Popis samostudia: ŠVP Zákoník práce PO a BOZP a ochrana zdraví Vnitřní předpisy a směrnice Věstníky Časopis Informatorium 3-8, Rodina a škola ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 14

15 Elektronické verze časopisů: Učitelské noviny, Týdeník školství, Učitelské listy apod. Zajímavé stránky pro učitele: Česká škola, Učení on line (vzdělávací portál), RVP (metodický portál), Klub moderních učitelů 7.1 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Školnice absolvovala na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity program celoţivotního vzdělávání Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Obec Třanovice Město Frýdek Místek (obec III) Spádová škola MZŠ Hnojník a okolní školy OSRPŠ při ZŠ v Třanovicích Knihovna Třanovice Albrechtova střední škola Č.T. PPP ve Frýdku Místku SPC v Ostravě Římskokatolická církev Evangelická církev Sdruţení Slunce SK Třanovice Honební společenstvo Třanovice Policie ČR HZS Moravskoslezského kraje SDH Třanovice Třanovice sluţby o.p.s. Hyundai Děti před oponou mezinárodní setkání dětských dramatických krouţků a divadelních souborů. Tato akce má dlouholetou tradici a slouţí k výměně zkušeností, navázání nových přátelství a propagaci dramatické práce na školách. ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 15

16 Akce k environmentální výchově Přírodovědný zájezd Zlín Přírodovědné workshopy Transaurus (údrţba zeleně v okolí školy spolu s rodiči) Den Země Přírodovědný zájezd Olomouc Přírodovědný výjezd do Bartošovic (záchranná stanice poraněných ptáků a vzdělávací centrum) Návštěva sběrného dvora Třanovice Beseda o dravých ptácích Beseda na téma třídění odpadů Vycházky do okolní přírody Soutěţ ve sběru papíru Děti před oponou Přírodovědný výjezd - Netis ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 16

17 8.2 Účast ţáků školy v soutěţích Název soutěţe Umístění Komentář Čtenářská soutěţ - Pouze školní kolo Přehazovaná 2. místo Tradiční sportovní akce škol povodí Stonávky, kterou pořádá ZŠ Ropice Běh za vědomostmi a dovednostmi (zdravověda, ekologie, orientace v přírodě) 3. místo Tradiční sportovní akce škol povodí Stonávky, kterou pořádá ZŠ Smilovice Florbalový turnaj O putovní pohár Stonávky 1. místo Florbalový turnaj ČMFS Krajina kolem nás výtvarná soutěţ Rozvíjej se poupátko pěvecká soutěţ Jeden den hasičem 2. místo 1. místo A. Schwarzová 1. místo K. Matušínská 2. místo N. Ľalíková Ţáci tvořili smíšená druţstva z několika škol Tradiční sportovní akce škol povodí Stonávky, kterou pořádá naše škola Kvalitní sportovní akce pořádaná ČMFS na níţ mají nejlepší druţstva moţnost postupu do dalších kol. Mezinárodní výtvarná soutěţ, tradiční akce škol povodí Stonávky, kterou pořádá ZŠ Komorní Lhotka Mezinárodní pěvecká soutěţ, tradiční akce škol povodí Stonávky, kterou pořádá ZŠ Stříteţ Soutěţ pětičlenných smíšených druţstev škol povodí Stonávky ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 17

18 8.3 Péče o volný čas ţáků V péči o volný čas ţáků škola spolupracuje s občanským sdruţením Slunce. Krouţky a zájmové útvary školy Krouţky a zájmové útvary sdruţení Slunce Florbal Pohybová výchova Výtvarně -dramatický krouţek Anglická konverzace Hudební miniškola Keramika Sólový a sborový zpěv Angličtina pro děti z MŠ Nově vznikl v Třanovicích Klub Stolního Tenisu Třanovice, který vyuţívá školní tělocvičnu a našim ţákům se otevřela moţnost věnovat se nové sportovní aktivitě. Také Slezská církev evangelická pracuje s dětmi a nabízí našim ţákům krouţek fotbalu. Tréninky se konají na školním hřišti s umělým povrchem. Ve spolupráci se školní druţinou byly pro ţáky organizovány turistické výlety na některé beskydské vrcholy Prašivá, Kotař, Godula, Čantoryje. Na konci školního roku byl uspořádán cykloturistický výlet do Komorní Lhotky. Turistický výlet ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 18

19 8.4 Další aktivity školy Exkurze a besedy Přednáška Akce ve spolupráci s rodiči Besedy v obecní knihovně Besedy s myslivci Exkurze - Masarykova ZŠ Hnojník (1x za rok, naše spádová škola), ţáci mají moţnost prohlédnout si školu, kterou budou po ukončení 5. ročníku navštěvovat. Jak si udrţovat zdravý chrup Olympiáda mateřských škol Společné sportování rodičů a jejich dětí v tělocvičně školy. Turnaj ve stolním tenisu pro rodiče a jejich děti. Mikulášská nadílka Kaţdoročně navštěvuje školu Mikuláš se svými pomocníky, hodné děti odměňuje a zlobivým domlouvá. Karneval Přehlídka tvořivosti dětí a zejména jejich rodičů. Vyhodnocení nejhezčích masek, soutěţe, hudba, tombola. Zábava rodičů spolu s dětmi. Den rodin Sportovní odpoledne s rodiči ve sportovním areálu školy. Soutěţe opékání parků apod. ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 19

20 Kulturní vystoupení ţáků školy Jiné akce školy Třanovický podzim Tradiční kulturní akce věnovaná seniorům obce Třanovice. Adventní koncert Krátce před Vánocemi se škola pravidelně účastní významné kulturní akce v obci, adventního koncertu pořádaného Slezskou církví evangelickou. Vítání občánků Nové občánky chodíme 1x za rok vítat na obecní úřad pásmem písní a básní. Děti před oponou Jako pořádající škola této významné mezinárodní kulturní akce nemůţeme zůstat pozadu, a proto máme na kaţdý ročník připraveno několik dramatických vystoupení, která se nacvičují v dramatickém krouţku. MAJFEST divadelní vystoupení ţáků školy na této oblíbené kulturní akci. Návštěva divadelního představení těšínského divadla Rumcajs Listování: Lichoţrouti - netradiční divadelní představení pro děti, které pro školu zajišťuje místní knihovna Drakiáda Den tradic, předvánoční posezení u stromečku - předvánoční připomenutí základních tradic, které by se měly o Vánocích dodrţovat. Plavecký výcvik Kaţdý rok se ţáci všech ročníků účastní plaveckého výcviku. Letos probíhal výcvik na bazénu v Havířově. Plaveckého výcviku se účastnili děti z MŠ a ţáci ročníku. Mikroskopování a pokusy ţáci 9. ročníku ZŠ Těrlicko připravili pro naše ţáky zajímavé fyzikální a chemické pokusy a umoţnili našim ţákům pozorovat svět pod mikroskopem. Školní výlet V rámci školního výletu jsme navštívili Štramberk a muzeum Tatra v Kopřivnici. Noc ve škole Akce pořádaná ve spolupráci s místní knihovnou. Pro ţáky jsou připraveny soutěţe, zábava, zajímavé čtení a poznání školy v trošku jiném světle. ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 20

21 V září roku 2013 byla naší škole zapůjčena Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě sada 32 hlavolamů na rozvoj logického myšlení a jemné motoriky ţáků. Ţáci tyto hlavolamy vyuţívali v rámci volnočasových aktivit. Turistický výlet Cyklistický výlet ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 21

22 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Kontrola ze strany České školní inspekce nebyla provedena. 10. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok Podrobně viz. příloha č.1 Základní údaje o hospodaření školy v roce Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů byl ukončen projekt Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách - EU peníze školám - prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Škola v rámci projektu obdrţela Kč a realizovala: vybavení dvou učeben šestnácti počítači vybavení dvou učeben interaktivními tabulemi zakoupení knih pro rozvoj čtenářské gramotnosti vyškolení pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno mnoho digitálních učebních materiálů, které budou zpestřovat a zkvalitňovat ţákům kaţdodenní výuku. 12. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ovoce do škol ZŠ se zapojila do projektu SZIF Ovoce do škol, jehoţ cílem je podpora zdravé výţivy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Dodavatelem je spol. Laktea o.p.s. Všichni ţáci školy dostávají dvakrát v měsíci čerstvou zeleninu, ovoce nebo ovocnou šťávu zdarma. Dobrý soused Cílem projektu byla podpora dramatické činnosti na školách realizací přehlídky dětských divadelních krouţků a souborů Děti před oponou. Poskytnutý příspěvek Kč byl pouţit na občerstvení, odměny a dopravu vystupujících. 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola nespolupracovala s ţádnou odborovou organizací ani organizací zaměstnavatelů. V Třanovicích Mgr. David Molitor ředitel školy ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 22

23 Příloha č.1: Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Náklady Kč spotřeba materiálu ,38 spotřeba energie ,52 oprava a udrţování cestovné 631 reprezentace 1025 ostatní sluţby ,43 mzdové náklady zákonné soc. pojištění zákonné soc. náklady ,19 jiné soc. náklady prodaný materiál náklady z DDHM,DNHM ,58 ostatní náklady z čin ,15 Náklady celkem ,25 Výnosy Kč trţby z prodeje sluţeb úroky 1,63 čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti ,34 výnosy z prodeje materiálu příspěvky a dotace na provoz Výnosy celkem ,97 Hospodářský výsledek za r ,72 Kč ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 23

24 FONDY Rezervní FKSP Počáteční stav: ,94 Počáteční stav: ,80 Tvorba: ,22 Tvorba: ,19 Čerpání: Čerpání: Zůstatek k ,16 Zůstatek k ,99 Odměn Počáteční stav: Tvorba: Čerpání: 0 Zůstatek k ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 24

25 Příloha č. 2 Výroční zpráva mateřské školy 2013/2014,Školka plná pohody 1. Charakteristika mateřské školy Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace, Třanovice 92, Zřizovatel mateřské školy Obec Třanovice Statutární zástupce Mgr. David Molitor Pedagogický a provozní personál mateřské školy Vedoucí učitelka Jolana Guznarová Učitelka Mgr. Karin Matušínská Eliška Tomiczková Uklízečka Monika Seberová Počet tříd Mateřská škola poskytuje vzdělání 3-7letým dětem ve dvou heterogenních třídách. I. Oddělení - Koťátka 17 ţáků II. Oddělení Sluníčka 18 ţáků z toho dva ţáci s OŠD Věkové složení dětí Běžné třídy Počet dětí z toho dívky Nar a později 4 2 Nar Nar Nar Nar Nar a dříve 0 0 Žádosti, kterým nebylo vyhověno Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku Ve školním roce 2013/2014 docházelo do mateřské školy 35 ţáků z toho dva ţáci s odkladem školní docházky. Všech 35 ţáků bylo integrováno do dvou tříd. V prvním pololetí docházeli do II.oddělení dva ţáci mluvící primárně anglicky. Po adaptačním období se začlenili do třídy bez větších problémů. Jejich ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 25

26 docházka byla ukončena k z důvodu návratu do Spojených států. Od ledna byli přijati dva noví ţáci, kteří nastoupili na uvolněná místa. Počet přihlášených ţáků se po celý školní rok nezměnil proběhl zápis do mateřské školy, kde se přihlásilo 20 ţáků. Podali jsme ţádost o navýšení kapacity, ve které nám bylo vyhověno. Všichni zájemci byli přijati s tím, ţe se výrazně sníţila hranice přijatých dětí. To znamená, ţe 6 z 20 přijatých v době nástupu ještě nedosáhne tří let. Do prvního ročníku základní školy se přihlásilo 13 ţáků z toho 1 byl přijat na jinou základní školu. 3. Výchovně vzdělávací proces Ve školním roce 2013/2014 mateřská škola pracovala podle ŠVP s názvem, Školka plná pohody. Plán byl rozdělen do 4 bloků, 10ti podtémat, které si učitelky samostatně rozpracovaly na jednotlivých odděleních podle potřeb ţáků. Třídní vzdělávací program se podařilo naplnit zvláště proţitkovým učením a praktickou činností. Třídní vzdělávací program vycházel ze školního vzdělávacího programu, který byl obsahově postačující a ţákům vyhovoval. Aktuálně jsme se přizpůsobili zájmu a délce jednotlivých témat. Kaţdý týden byl učitelkou evaluován. Nadále jsme pokračovali v logopedické prevenci a angličtinou pro předškolní děti. Paní logopedka,která vedla logopedickou poradnu pro rodiče s dětmi ukončila svou činnost v mateřské škole v srpnu 2014 z důvodu nedostatečného zájmu ze strany rodičů docházet na předem dohodnuté schůzky. Spolupráce s rodiči v tomto školním roce probíhala většinou kladně. U jednoho ţáka agresivita a poruchy chování vedly k delším rozhovorům s rodiči, kteří ovšem projevili negativní postoj k našim doporučením a k ukončili docházku do mateřské školy. V září 2013byl přijat ţák, kde na naše doporučení rodiče prošli vyšetřeními a u ţáka byla diagnostikována dysfázie. I kdyţ práce s tímto ţákem je náročnější, je nutný individuální přístup, komunikace s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče se hojně účastnili aktivit pořádaných MŠ. Také se účastnili informačních schůzek, které proběhly 2krát ročně, kde účast byla výrazně niţší. Ţáci měli moţnost navštěvovat tyto zájmové krouţky: florbal 2 ţáci, angličtina 14ţáků a sboreček 10. Všechny krouţky byly velmi oblíbené. 12 ţáků předškolního věku se zúčastnilo plaveckého výcviku na plavecké škole v Havířově. Po celý školní rok obě oddělení mateřské školy úzce spolupracovaly hlavně se školní druţinou, také základní školou a knihovnou, kde se uskutečnily další společenské aktivity. Akce mateřské školy Třídní informační schůzka pro rodiče Olympiáda v tělocvičně společně s MŠ Tošanovice ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 26

27 Čajovna Mikuláš v MŠ Besídka u stromečku návštěva MŠ Tošanovice Vystoupení na adventním koncertě Divadélko 1a2 O Červené Karkulce Muzikohrátky společné bubnování Den Země Sázení dýní Den matek představení nejen pro maminky Školní výlet do Zoologické zahrady v Ostravě Den dětí Projíţďka ţebřiňákem Nadstandartní činnosti v MŠ Filmové představení Zpátky do Afriky Drakiáda Poslední let broučků lampionový průvod Vánoční besídka v knihovně Loutkové představení v divadle Č.Těšín Šípková Růţenka Karneval ve spolupráci s OSRPŠ MAJFest vystoupení dramatizace Rozvíjej se poupátko Dravci Den otců Transaurus úprava zeleně v okolí školy 4. Údaje o pracovnících MŠ Personální změny proběhly mezi pedagogickými pracovníky. Byla přijata kvalifikovaná učitelka na plný pracovní poměr. V tomto školním roce pracovaly dvě kvalifikované učitelky a jedna nekvalifikovaná, která začala bakalářské studium pro předškolní vzdělávání. Ve školním roce 2013/2014 se vedoucí učitelka zúčastnila dvou kurzů DVPP a to Matematika v současné MŠ a jejím vzdělávacím programu a Jak vyučovat anglický jazyk v mateřské škole II. Vytváříme Třídní vzdělávací program. Oba kurzy povaţuje za přínosné a vzdělávající. Součástí práce pedagogů bylo sebevzdělávání z materiálů poskytovaných MŠ a konzultace s kolegyněmi MŠ Tošanovice. Také nacvičování programu na Adventní koncert, divadelní představení na MAJFestu a besídka nejen pro maminky. 6. Oblast materiálního vybavení a oprav Při navýšení kapacity nastal poţadavek na dovybavení MŠ lehátky k odpolední relaxaci a odpočinku. ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 27

28 Byla zakoupena policová skříň, jako úloţný prostor a také 10 lehátek s polštáři a peřinami, také výtvarné pomůcky byly zakoupeny ze školného. Nové hračky byly z velké části pořízeny sponzorským darem. Mnoho ochotných rodičů přispělo menšími sponzorskými dary jako papíry, kreslící kartony, pastelkami, hračkami na písek apod. V příštím roce se zaměříme: Aktivní přístup v komunikaci s rodiči Rady v rámci logopedické prevence Dále vytvářet podmínky pro další vzdělávání, osobní a profesní růst pedagogických pracovníků Zpracovala Guznarová Jolana ZŠ a MŠ Třanovice, p.o., Třanovice 92, Hnojník Stránka 28

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více