KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KLADNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KLADNĚ 2008 2010"

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KLADNĚ Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Na Václavce Praha 5 Smíchov

2 Úvodní slovo primátora Statutárního města Kladna Vážení spoluobčané, Komunitní plán sociálních služeb je výsledkem práce jak poskytovatelů sociálních služeb, tak jejich příjemců, široké veřejnosti a zadavatele, kterým je Statutární město Kladno. Byl vytvářen ve spolupráci všech zmíněných subjektů v rámci jejich volného času. Proto, jak doufám, podává věrný obraz toho, co je třeba v těchto službách změnit, aby se těm, kteří sociální služby potřebují, žilo v našem městě lépe. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se řadu měsíců scházeli a tento program vytvářeli. Zejména si však přeji, aby se společně s ostatními občany našeho města podíleli na jeho realizaci. Ing. Dan Jiránek primátor města Kladna 1

3 Vážení a milí občané, dostává se Vám do rukou 1. komunitní plán sociálních služeb města Kladna na rok Statutární město Kladno se do procesu komunitního plánování zapojilo ve snaze zmapovat, poznat a zprůhlednit systém sociálních služeb v Kladně. Chtěli jsme najít odpovědi na otázky, jaké sociální služby potřebují občané Kladna, jaké zdroje je možné využít pro jejich zajištění a jaké služby tedy budou v následujících letech prioritně poskytovány. Uvědomovali jsme si potřebu veřejné diskuse v sociální oblasti. Proto jsme hledali odpovědi na tyto otázky u poskytovatelů sociálních služeb, u těch, kteří jejich služby užívají, ale i těch, kteří jsou potencionálními uživateli sociálních služeb. Je velmi cenné, že tento proces umožnil propojení aktivit většiny poskytovatelů sociálních služeb mezi sebou navzájem, s činností veřejných institucí a s politickou reprezentací. Domnívám se, že samotný proces, který byl zahájen na začátku roku 2006, byl stejně přínosný jako tento výchozí dokument. Věřím, že vzájemné setkávání a poznávání jednotlivých účastníků projektu v pracovních skupinách je dobrým základem pro pokračování tohoto otevřeného procesu. Tento dokument je prvním uceleným materiálem, který zmapoval skutečné potřeby občanů v oblasti sociálních služeb. Obsahuje podrobnou sociodemografickou analýzu a analýzu finančních toků v sociální oblasti. Může být dobrou pomůckou k zefektivnění a optimalizaci sociálních služeb, které odpovídají skutečným potřebám občanů našeho města. Poděkování patří všem, kteří se do procesu aktivně zapojili a neváhali věnovat svůj čas a invenci. Poskytovatelům sociálních služeb přeji sílu a vytrvalost v jejich nelehké práci. Uživatelům potom aby v různých životních situacích našli potřebnou pomoc v podobě kvalitní sociální služby. Mgr. Marie Vacková vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Kladna 2

4 OBSAH 1. Proces zahájení komunitního plánování sociálních služeb města Kladna Popis výchozího stavu před zahájením procesu komunitního plánování Zahájení procesu Principy komunitního plánování sociálních služeb Harmonogram procesu Organizační struktura Řídící skupina Pracovní skupiny...11 Analytická část Základní sociodemografické údaje Cíl sociodemografické analýzy Obecná charakteristika území Historie města Kultura Sport Obyvatelstvo Dlouhodobý populační vývoj obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva v Kladně Struktura obyvatelstva dle rodinného stavu Vývoj porodnosti a úmrtnosti Národnostní struktura obyvatel a státní občanství Vzdělanostní struktura obyvatelstva Ekonomická aktivita Nezaměstnanost Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti Struktura nezaměstnaných Aktivní politika zaměstnanosti Demografická prognóza Očekávaný vývoj plodnosti Očekávaný vývoj úmrtnosti Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel Shrnutí Speciální část sociodemografické analýzy Oblast informovanosti o sociálních službách Oblast děti, mládež a dospělí v psychosociální krizi Co říkají statistiky Poskytovatelé, poskytující služby v dané oblasti O poskytovatelích podrobněji Oblast zdravotně handicapovaných občanů, duševně nemocných a mentálně postižených občanů Co říkají statistiky Poskytovatelé poskytující služby v dané oblasti O poskytovatelích podrobněji Oblast seniorů Poskytovatelé poskytující služby v dané oblasti

5 3.5 Oblast občanů a skupiny občanů ohrožené sociální exkluzí Poskytovatelé poskytující služby v dané oblasti O poskytovatelích podrobněji Závěr/doporučení Analýza finančních zdrojů systému sociálních služeb Úvod předmět a cíl analýzy Metodika sběru a zpracování dat Přehled vybraných ukazatelů v oblasti sociálních služeb Souhrnný přehled údajů ve vybraných oblastech sociálních služeb v roce Přehled finančních nákladů ve vybraných oblastech sociálních služeb v roce Struktura zdrojů financování sociálních služeb v roce Omezení služeb z důvodu nedostatku finančních prostředků Využívání finančních prostředků Statutárního města Kladna na sociální služby Systém přidělování finančních prostředků Statutárního města Kladna na sociální služby Přehled využívání finančních prostředků Statutárního města Kladna na sociální služby Shrnutí...79 Strategická část Celkový přehled priorit a opatření Rozpracované jednotlivé prioritní oblasti Priority a opatření společné pro všechny cílové skupiny Děti, mládež a dospělí v psychosociální krizi SWOT analýza Popis jednotlivých priorit a opatření stanovených v této cílové skupině Zdravotně handicapovaní občané, duševně nemocní a mentálně postižení občané SWOT analýzy systému sociálních služeb v Kladně Popis jednotlivých priorit a opatření stanovených v této cílové skupině Senioři SWOT analýzy systému sociálních služeb v Kladně Popis jednotlivých priorit a opatření stanovených v této cílové skupině Občané a skupiny občanů ohrožené sociální exkluzí SWOT analýzy systému sociálních služeb v Kladně Popis jednotlivých priorit a opatření stanovených v této skupině Realizační plán na rok Indikátory udržitelnosti Dodavatel metodiky

6 1. Proces zahájení komunitního plánování sociálních služeb města Kladna 1.1 Popis výchozího stavu před zahájením procesu komunitního plánování Sociální politika města Kladna je výrazně ovlivňována státní sociální politikou, pro kterou byla charakteristická zastaralost právních norem upravujících sociální oblast a zejména oblast sociálních služeb. Systém sociálních služeb města je tvořen zadavatelem sociálních služeb, poskytovateli a uživateli služeb. Zadavatelem sociálních služeb je město Kladno, které je odpovědné za zajištění služeb na území města. Poskytovatelé služeb jsou subjekty, které služby poskytují a nabízejí. Ve městě působí v roli poskytovatelů služeb nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem a soukromá zařízení. Sociální služby poskytují také lidé pečující o své blízké a příbuzné v domácím prostředí. Uživatelé sociálních služeb jsou lidé v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří využívají sociálních služeb nabízených poskytovateli. Podoba systému je ve velké míře ovlivňována dotační politikou města, kraje, státu a příp. dalších finančních zdrojů. Stávající systém není prioritně postavený na potřebách a přáních uživatelů sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb se na jeho podobě podílejí v minimální míře. Systém neumožňoval zadavateli sociálních služeb, městu Kladnu, objektivně hodnotit správnost sociální politiky města, kvalitu sociálních služeb a efektivitu vynaložených finančních prostředků. Město Kladno nemělo zpracovaný plán rozvoje sociálních služeb, komunitní plánování sociálních služeb považuje za účinný nástroj pro plánování a realizaci moderní sociální politiky a standardy kvality sociálních služeb, za systém zajišťující kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Výše uvedené důvody vedly Statutární město Kladno k rozhodnutí realizovat ve městě proces komunitního plánování sociálních služeb (KPSS). 1.2 Zahájení procesu Cílem zahájení procesu v lednu roku 2006 bylo zavedení metody komunitního plánování sociálních služeb ve Statutárním městě Kladně, a to za účelem zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb, informovanosti o sociálních službách a podpory programů služeb sociální integrace a vytvoření komunitního plánu sociálních služeb. Sociální služby poskytují obyvatelům Kladna organizace a zařízení poskytovatelů sídlících na území města a také mimokladenští poskytovatelé. V době zahájení procesu nebyl znám celkový počet poskytovatelů sociálních služeb a neexistovala jednotná a aktualizovaná databáze poskytovatelů sociálních služeb. Informace o poskytovatelích sociálních služeb byly k dispozici pouze u těch organizací, které získaly v minulosti finanční podporu z rozpočtu města. Nastartováním procesu KPSS získává město Kladno jeden z možných nástrojů moderní sociální politiky, spočívající v systematickém, transparentním a otevřeném plánování sociálních služeb za účasti všech zainteresovaných subjektů na trhu sociálních služeb. Zavedením metody komunitního plánování sociálních služeb je snaha vytvářet efektivní systém sociálních služeb s důrazem na místní specifika, odlišné potřeby jednotlivých skupin občanů, rozvoj současné nabídky a její rozšíření o chybějící služby. 5

7 Cílem je nejenom co nejpřesněji zmapovat existující sociální služby, jejich efektivní využití, ale i stanovení priorit v rozvoji sociálních služeb a možností získávání finančních prostředků. Důležitým rysem této metody je partnerství a spolupráce všech subjektů, kterých se daná problematika týká, přičemž potřeby a cíle všech účastníků procesu komunitního plánování sociálních služeb jsou si rovny. Na vzniku dokumentu Komunitní plán sociálních služeb ve městě Kladně se odráží vývoj v trendech komunitního plánování sociálních služeb na území České republiky v posledních dvou letech, který je díky Ministerstvu práce a sociálních věcí a jeho snaze zajistit metodickou podporu procesů KPSS v neustálém vývoji. Pro Středočeský kraj, a nejen pro něj, vyplynula z nového zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách povinnost vytvořit střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje, lze tudíž předpokládat, že komunitní plány jednotlivých měst budou podkladem pro jeho vznik. V přípravné fázi byla navázána spolupráce s těmito poskytovateli sociálních služeb: Středisko komplexní sociální péče, o.p.s. Domov důchodců Kladno příspěvková organizace Dobrovolnické centrum Kladno, o.s. Speciální pečovatelská služba občanské sdružení Člověk v tísni, společnost při České televizi, o.p.s. Azylový dům Kladno obecně prospěšná společnost Zahrada Ústav sociální péče, příspěvková organizace Úřad práce v Kladně Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA občanské sdružení Centrum pro zrakově postižené Středočeského kraje občanské sdružení 1.3 Principy komunitního plánování sociálních služeb Bez dohody není KPSS Komunitní plán je smlouva, ve které se (přinejmenším) tři strany, tj. uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé, navzájem zavazují ke spolupráci a součinnosti. Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy. Předmětem dohody musí být nejen záměry, ale také o způsob a postup realizace odsouhlasených aktivit. Posílení principů občanské společnosti Každý má právo starat se o věci veřejné a společné. Komunitní plánování je z principu napojeno na samosprávu obce (města, městské části) jedním dílem. V řadě případů je obec ( město, městská část) zároveň i zřizovatelem zařízení poskytujících sociální služby. Mnoho poskytovatelů a všichni uživatelé jsou mimo rámec tohoto úřadu. Je nutné, aby zastupitelé vnímali další subjekty poskytující sociální služby v rámci obce jako rovnocenné partnery organizací, vůči nimž plní funkci zřizovatele. Komunitní plánování propojuje aktivitu a potřeby občanů s rozhodováním samosprávy. Bez uživatelů není KPSS Teprve dosáhneme-li svobodného, aktivního a rovného zapojení uživatelů na všech úrovních můžeme, hovořit o komunitním plánování sociálních služeb. Do té doby jde o užitečné kroky na přípravě komunitního plánování. Princip pozitivní diskriminace uživatelů je užitečný. Cílem pro uživatele je: Už nikdy o nás bez nás. Demokratická spolupráce Do sociálních služeb můžeme princip dodržování lidských práv a demokratických principů zavést jedině tehdy, budeme-li je sami dodržovat. V komunitním plánování má přednost souhlasné rozhodnutí tj., dokud nesouhlasí všichni, není odsouhlaseno nic. Hlasování je nouzový prostředek, jímž přiznáváme, že se neumíme dohodnout. Vše je veřejné 6

8 Komunitní plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v komunitním plánování jsou veřejně dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech komunitního plánování jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého procesu. Svoboda vyjadřování Každý má právo se vyjádřit a každý má právo mluvit. Je legitimní mluvit za sebe samotného i bez pověření, funkce či mandátu od zájmové skupiny. Rovnost mezi všemi účastníky Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy komunitního plánování musí zajistit všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Jedině pak je možná spolupráce, při níž jsou ke společnému prospěchu využity jedinečné znalosti, zkušenosti, dovednosti a nakonec i formální a mocenská postavení jednotlivců. Průběh je stejně důležitý jako výsledek Kvalitně probíhající proces komunitního plánování je pro komunitu stejně přínosný jako vlastní plán. Kvalita výstupů komunitního plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu. Řízení V řízení komunitního plánování musí být profesionalita, kompetentní lidé s jasnými zodpovědnostmi a pozicí. Demokratické spolupráci, efektivní rozpravě, uzavírání dohod atd. účinně napomáhá dobrá koordinace, mediace, koučování a řízení stejně jako dovednost budovat týmy, projektově řídit a plánovat. Legitimita Legitimitu sociálním službám dávají přání a potřeby uživatelů (resp. budoucích uživatelů). Jsou základnou, na které stojí komunitní plánování. Nejlepší přístup k nim mají uživatelé. Uživatelům je nutné vytvářet podmínky, aby mohli vyslovovat svá přání a potřeby a tam, kde to jde, mohli i sami hledat řešení, hledat nebo pojmenovávat své potřeby. Cyklický proces Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují, a je nutné se jimi opětovně zabývat na nové úrovni vývoje. Hledání nových lidských a finančních zdrojů Na služby, které chceme, si musíme zajistit peníze. Získávání finančních prostředků není možné bez konkrétního plánu. Při hledání zdrojů je nutné zohlednit již vytvořené a osvědčené. Řešení, v něž komunitní plán vyústí, budou kompromisem přání a možností místních lidských a finančních zdrojů. Hranice tohoto kompromisu však nejsou dány zvenčí. Řešit dosažitelné Komunitní plánování může být zaměřeno na jeden nebo více problémů v sociální oblasti. Šíře záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, přání lidí a lidským i materiálním zdrojům. Přání lidí je víc než normativy Komunitní plán je především dohodou mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o podobě sociálních služeb. Analýzy popisující stav sociálních služeb a jejich porovnání s normativy může být užitečnou pomůckou pro tuto dohodu, nemůže ji však nahradit. Tyto principy vznikly v rámci zakázky MPSV ČR Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb - Návrh kapitol komunitního plánování sociálních služeb

9 1.4 Harmonogram procesu Proces komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kladně byl zahájen v lednu První komunitní plán sociálních služeb byl naplánován na květen Aktivity probíhali v tomto časovém horizontu: 1.5 Organizační struktura Ustanovení řídící skupiny Vznik pracovních skupin a jejich pravidelné setkávání Zpracování obecné sociodemografické analýzy Analýzy poskytovatelů, uživatelů a široké veřejnosti Zpracování strategické části komunitního plánu Veřejná setkání komunitního plánování Zpracování katalogu poskytovatelů sociálních služeb Kompletace komunitního plánu Předložení komunitního plánu Radě a Zastupitelstvu města Kladna Při zahájení procesu KPSS v Kladně byl tým lidí složený ze zaměstnanců Města Kladna, vedený Mgr. Marií Vackovou, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Pro kvalitní zahájení procesu navázali spolupráci s občanským sdružením Centrem pro komunitní práci střední Čechy (CpKP střední Čechy) dodavatel. Statutární město Kladno získalo finanční podporu v rámci 2. kola výzvy Společného regionálního operačního programu opatření 3.2 Podpora sociální integrace, grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji. Pro realizaci vznikl tento tým: Projektový manažer Mgr. Marie Vacková odpovědná za přípravu a realizaci výběrového řízení na dodavatele služeb, realizaci projektu po obsahové stránce (za organizaci a průběh projektu), zajištění smluv o dílo s dodavateli služeb a součinnost s dodavateli, podávání technických částí průběžných (etapových) a závěrečných zpráv a dalších dokladů vyžádaných poskytovatelem finančních prostředků, zajištění kontaktu a průběžné komunikace s poskytovatelem finančních prostředků. Finanční manažer Jiří Dostál odpovědný za realizaci plateb dodavatelům, vedení účetnictví a výkaznictví v souladu s požadavky na projekty financované z SROPu a zajištění informování o finančních záležitostech realizovaného projektu. Metodička projektu Ing. Eva Škrabalová Macurová (leden 2006 říjen 2006) zajišťovala metodické a odborné vedení projektu, provedení odborného porovnání stávajících sociálních služeb s jejich uživatelskou potřebností, vypracovala analýzu finančních zdrojů v sociální oblasti, vedla konzultace při zpracování monitorovacích zpráv. 8

10 Krajský metodik/vzdělavatel komunitního plánování sociálních služeb Martina Mirovská, DiS. (listopad 2006 květen 2007) zajišťuje metodické a odborné vedení projektu, provedení odborného porovnání stávajících sociálních služeb s jejich uživatelskou potřebností, analýzu finančních zdrojů v sociální oblasti, konzultace při zpracování monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy. Místní koordinátorka Mgr. Petra Kolevová zajišťuje každodenní činnost spojenou s komunitním plánováním sociálních služeb a má trvalý přehled o všech aktivitách. Do její kompetence dále spadá zajišťování informační kampaně, formování pracovních skupin, sběr podkladů pro sociodemografickou analýzu a její zpracování, praktické zajištění všech dotazníkových akcí, sběr údajů, organizace setkávání řídící skupiny a pracovních skupin, účast na jejich jednáních, běžné administrativní práce, písemné zpracování všech výstupů z KPSS a archivace materiálů, příprava textů pro katalog sociálních služeb, příprava podkladů pro CD-ROM, příprava podkladů pro webovou stránku v rámci oficiálních internetových stránek města, kompletace dokumentu KPSS, organizační zajištění veřejných projednání KPSS, zpracování monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy ve spolupráci s dodavatelem. Základní složkou organizační struktury komunitního plánování sociálních služeb je Řídící skupina a pracovní skupiny. Statutární město Kladno dodavatelsky zajistilo: koordinaci realizace jednotlivých analýz a jejich vyhodnocení zpracování sociodemografické analýzy zpracování a vyhodnocení analýzy poskytovatelů sociálních služeb realizace a vyhodnocení ankety pro uživatele sociálních služeb realizace a vyhodnocení ankety pro veřejnost zpracování podkladů pro CD-ROM o komunitním plánování sociálních služeb vedení zpracování katalogu poskytovatelů sociálních služeb školení o komunitním plánování sociálních služeb zpracování strategické části komunitního plánu sociálních služeb koordinaci setkání pracovních skupin a řídící skupiny příprava a realizace veřejných setkání facilitaci veřejných projednání zajištění programu zapojení veřejnosti a široké informovanosti veřejnosti včetně informační kampaně. Město Kladno jako iniciátor zahájení procesu KPSS je jednou z důležitých součástí procesu. Vynakládá finanční prostředky na zabezpečení sociálních služeb a zajišťuje svým občanům jejich co nejširší nabídku. Poskytovatelé přinášejí znalosti ohledně problematiky jednotlivých služeb i ohledně samotného poskytování služeb, mají znalosti o uživatelích služeb, jejich potřebách a přinášejí do systému sociálních služeb na území města finanční prostředky z dalších národních i zahraničních zdrojů. Uživatelé služeb jsou dalšími velmi důležitými členy partnerství. Jen uživatelé mohou nejlépe seznámit ostatní členy partnerství se svými potřebami a přáními v oblasti sociálních služeb, a proto jsou nepostradatelní. Důvodem pro zapojení veřejnosti do tvorby komunitního plánu sociálních služeb je jejich znalost místního prostředí. Veřejnost přináší zajímavé postřehy, nápady a nové pohledy. 9

11 Zastupitelstvo Rada Manažer projektu Řídící skupina Místní koordinátor KPSS Pracovní skupina Senioři Pracovní skupina Zdravotně handicapovaní občané, duševně nemocní a mentálně postižení občané Pracovní skupina Občané a skupiny občanů ohrožené sociální exkluzí Pracovní skupina Děti, mládež a dospělí v psychosociální krizi 1.6 Řídící skupina Složení řídící skupiny bylo stanoveno na základě principu partnerství zastoupení zadavatele, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Většiny jednání řídící skupiny se zúčastňoval primátor města Ing. Dan Jiránek, který se zapojil i do práce pracovních skupin. Členové řídící skupiny: Mgr. Marie Vacková manažer projektu, vedoucí Odboru SVaZ MMK Antonín Kajgr náměstek primátora města Kladna Mgr. Miroslav Vacek náměstek primátora města Kladna Ilona Binhacková administrátor projektu, Odbor dopravy a služeb Magda Michalová vedoucí úseku sociální prevence a ochrany dětí, odbor SVaZ MMK Bc. Eva Bartošová ředitelka Ústavu sociální péče Zahrada Vladimíra Bajerová uživatel Mgr. Libuše Homolková koordinátorka projektů, Středisko komplexních sociálních služeb Karel Kuchař uživatel PhDr. Marie Kopřivová psycholog, Úřad práce Kladno - leden - prosinec 2006 Mgr. Petra Sedláčková koordinátorka Kontaktního centra Člověk v tísni leden září 2006 Bc. Martin Šimáček regionální ředitel pobočky Člověk v tísni Kladno říjen 2006 současnost Řídící skupina realizovala tyto aktivity: - monitorovala postup realizace projektu, - připomínkovala závěry jednotlivých pracovních skupin, 10

12 - připomínkovala průběžné výsledky jednotlivých částí komunitního plánu sociálních služeb, - schvalovala části komunitního plánu, - komunikovala s Radou a Zastupitelstvem města Kladna. 1.7 Pracovní skupiny Před zahájením procesu byly stanoveny čtyři cílové skupiny: Děti, mládež a dospělí v psychosociální krizi Zdravotně handicapovaní občané, duševně nemocní a mentálně postižení občané Senioři Občané a skupiny občanů ohrožené sociální exkluzí Volba zaměření pracovních skupin vycházela ze zkušeností iniciátorů procesu ve městě Kladně. Vzhledem ke stárnutí populace se jedná o seniory, problémová byla i početná skupina občanů s tělesným postižením, u nichž vzniká potřebnost služeb specifických pro tento typ postižení. Dále se zadavatel zaměřil na osoby duševně nemocné a mentálně postižené, na problematiku integrace romských občanů do majoritní společnosti, na občany v psychosociální nouzi a na skupiny občanů ohrožených sociálním vyloučením. Cílem bylo co nejvíce zaměřit proces na tyto skupiny obyvatel, a to z důvodu nedostatečnosti zajištění sociálních služeb pro tyto skupiny obyvatel. Upřesnění cílových skupin a oblastí probíhalo v rámci pracovních skupin během celého procesu na základě výsledků analýz potřeb uživatelů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti. V pracovních skupinách je zastoupen zadavatel, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a široká veřejnost. Pracovní skupiny v průběhu procesu byly otevřené všem zájemcům. V průběhu času členové zvolili zástupce jednotlivých pracovních skupin, kteří prezentovali výstupy skupin na veřejných setkáních. Pracovní skupiny pracovaly na stanovení návrhu prioritních oblastí, na jejich rozpracování do opatření a aktivit a vytipovávání realizátorů. 11

13 V průběhu procesu, se jednání pracovních skupin účastnili tito členové: Děti, mládež a dospělí v psychosociální krizi Jméno a příjmení organizace pracovní zařazení Ilona Binhacková Statutární město Kladno koordinátor projektů EU Mgr. Tibor A. Brečka Poradna pro osobnostní rozvoj a krizové situace terapeut Volnočasové aktivity uměleckého Jakub Dudák rázu univerzitní lektor Speciální pedagogické centrum Mgr. Marie Dudová Floriánek speciální pedagog Radek Hejret Apoštolská církev, sbor Kladno pastor sboru 37. Přední hlídka Royal Rangers Jan Holeček Kladno koordinátor Ludmila Janžurová Kolpingova rodina Smečno, o.s., Rodinná poradna, Dům rodin ve výkonná ředitelka Smečně Pedagogicko psychologická Mgr. Martin Jelínek poradna speciální pedagog Mgr. Rut Kabelová Člověk v tísni koordinátorka podpory vzdělávání Speciální pečovatelská služba Karel Kuchař předseda sdružení Kladno Mgr. Květa Kšírová Klinický psycholog klinický psycholog Magda Michalová Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMK Emilie Motalová veřejnost Mgr. Magda Olivová Institut Arrter psychoterapeut vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany a prevence Mgr. Simona Pekárková Člověk v tísni koordinátorka volnočasových aktivit Alice Peroutková veřejnost PaeDr. Ivana Poláková Pedagogicko psychologická poradna speciální pedagog PhDr. Marcela Pospíšilová Klinický psycholog psycholog Mgr. Eva Sedlaříková Mgr. Hana Šteklová Mgr. Ivana Svobodová Probační a mediační služba ČR Středisko Kladno Středisko pomoci ohroženým dětem Rosa Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMK vedoucí PMS ředitelka vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Yveta Šteruská Střep vedoucí střediska Kladno Eva Švecová Dobrovolnické centrum Kladno koordinátorka Ludmila Švecová Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMK Mgr. Lenka Schořálková Azylový dům pro matku s dětmi ředitelka Hana Tomanová Základní a praktická škola Kladno ředitelka Tomáš Trávníček veřejnost PhDr. Věra Urbářová Ivana Vajdlová Bohumila Zbíralová Centrum drogové prevence a krizové pomoci MMK Probační a mediační služba ČR Středisko Kladno Pedagogicko psychologická poradna kurátorka pro mládež vedoucí zařízení asistentka PMS speciální pedagog 12

14 Zdravotně handicapovaní občané, duševně nemocní a mentálně postižení občané: Jméno a příjmení Organizace pracovní zařazení Antonín Adamec uživatel Centrum pro zdravotně postižené Vladimíra Bajerová Středočeského kraje vedoucí Ing. Četsmír Balcar uživatel Bc. Eva Bartošová Ústav sociální péče Zahrada ředitelka Mateřská škola pro zrakově Zdeňka Čambálová postižené osoby ředitelka Vladimír Deil uživatel Jana Fendrichová uživatelka Petra Horynová 6. ZŠ Kladno učitelka Daniel Hottmar Evangelická církev Metodistická pastor sboru Zdeněk Janda uživatel Poradenské centrum pro sluchově Jitka Jiroutová postižené SNN v ČR vedoucí Jakub Judl veřejnost Helena Klasnová Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Emilie Konvičková uživatelka PhDr. Marie Kopřivová Ústav sociální péče Zahrada psycholog uživatel, členka výboru o.s. Jiřina Kothanová Korálek Květoslava Krejčová Odbor sociální péče MMK vedoucí Oddělení sociálních služeb Monika Krchovová SONS pobočka Kladno předsedkyně okresní pobočky Kladno uživatel, členka výboru o.s. Romana Krupková Korálek Mateřská škola pro zrakově Hana Kubíková postižené osoby učitelka Speciální pečovatelská služba Karel Kuchař Kladno předseda sdružení Lenka Kyselová uživatelka Ladislava Průšová veřejnost Věra Pupová uživatelka Zdeňek Škrlant veřejnost Mgr. Dagmar Šmolíková 6. ZŠ Kladno učitelka Dětský rehabilitační stacionář Jitka Teryngerová Zvonek vrchní sestra Společnost pro rannou péči Lenka Veverková Středisko ranné péče Praha koordinátorka střediska Mgr. Marie Vydrová 6. ZŠ Kladno ředitelka ZŠ praktická, ZŠ speciální, MŠ Jana Vykouková speciální Korálek učitelka Dona Zalmanová uživatelka Hiporehabilitační sdružení Monika Wimmerová občanů Falco, o.s. předsedkyně sdružení Senioři: Jméno a příjmení Organizace Pracovní zařazení Jitka Beránková Domov důchodců ředitelka Mgr. Vladislava Bělohlávková Nemocnice Kladno sociální pracovnice Středisko komplexní sociální péče Alena Garažiová Fontána sociální pracovnice Jan Hofman uživatel 13

15 Středisko komplexní sociální péče Mgr. Libuše Homolková Fontána koordinátorka projektů Zuzana Chmelařová Domov důchodců sociální pracovnice Středisko komplexní sociální péče Zdeňka Kučerová Fontána vedoucí zařízení Blanka Lorberová Svaz postižených civilizačními chorobami Komunitní centrum ředitelka Kladno Josef Lukášek Svaz důchodců České republiky předseda svazu důchodců Kladno Marie Macková uživatelka Středisko komplexní sociální péče Miroslava Marková Fontána okrsková sestra Hana Němcová uživatelka Václav Ráž Svaz důchodců České republiky člen sdružení MUDr.Kateřina Rydlová GaRC Kladno lékařka Středisko komplexní sociální péče Ivana Schäferová Fontána Ing. Kateřina Slánská Dobrovolnické centrum Kladno koordinátorka vedoucí koordinátorka pečovatelské služby Markéta Slavíčková GaRC Kladno sociální pracovnice Milada Smíšková uživatelka Domov s pečovatelskou službou Stanislava Šumná Buštěhrad ředitelka Ladislava Tobiášová uživatelka Odbor sociálních věcí Mgr. Marie Vacková a zdravotnictví MMK vedoucí odboru Marie Vachová uživatelka Ing. Jan Vejvančický veřejnost Regionální pečovatelská služba Jana Vošmíková Kladno vedoucí zařízení Jiří Vévoda uživatel Věra Zinková, DiS. Nemocnice Kladno sociální pracovnice Jaroslava Žáková uživatelka Členové pracovní skupiny Občané a skupiny občanů ohrožené sociální exkluzí: Jméno a příjmení Organizace Pracovní zařazení Jaroslava Burleová ZSI Kladno Azylový dům Kladno Dubí vedoucí zařízení Ing. Petr Bořkovec Skaut pro romské děti a mládež vedoucí Jiří Bulan Sdružení Romů ČR dobrovolník Vladimír Černý Zařízení sociální intervence zástupce ředitelky Josef Duka Jana Frýdlová Ludmila Janžurová Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMK veřejnost Kolpingova rodina Smečno, o.s., Rodinná poradna, Dům rodin ve Smečně kurátor pro dospělé ředitelka Zuzana Kárová Střep sociální pracovnice PhDr. Marie Kopřivová Úřad práce Kladno oddělení poradenství a kvalifikací psycholog Natálie Landová, DiS. Člověk v tísni terénní sociální pracovník PhDr. Jana Lavická Anton Lukač ZSI Kladno Manželská a rodinná poradna Kladno Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMK vedoucí zařízení poradce pro národnostní menšiny 14

16 Jana Mirková ZSI Kladno Terapeutické komunity Kladno Dubí sociální pracovnice Mgr. Helena Mrázková Člověk v tísni právní poradenství Simona Pekárková Člověk v tísni koordinátorka volnočasových aktivit PhDr. Jana Petráková ZSI Kladno Terapeutické komunity Kladno Dubí / vedoucí zařízení/psychoterapeut Resocializační institut Šance Mgr. Helena Plešingerová veřejnost Hana Rabochová Zařízení sociální intervence ředitelka ředitelka regionální pobočky Kladno Petra Sedláčková Člověk v tísni (do konce podzimu roku 2006) Mgr. Ivana Sedláková Odborné učiliště a praktická škola ředitelka Probační a mediační služba ČR Mgr. Eva Sedlaříková Středisko Kladno vedoucí PMS Bc. Martin Šimáček Člověk v tísni ředitel regionální pobočky Kladno Michaela Šlégrová veřejnost Zdeňek Škrlant veřejnost Ludmila Švecová Člověk v tísni dobrovolník Martin Tancoš Mgr. Hana Tomanová Mgr. Marie Vacková Ivana Vajdlová 2. Základní škola a praktická škola učitel 2. Základní škola a praktická škola ředitelka školy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMK Probační a mediační služba ČR Středisko Kladno vedoucí odboru asistentka PMS Mgr. Jan Vaňura Člověk v tísni terénní sociální pracovník Mgr. Viktor Velek Středisko integrace menšin pro středočeský kraj koordinátor střediska Mgr. Jan Zajíc Člověk v tísni pracovní poradenství 15

17 Analytická část 2. Základní sociodemografické údaje 2.1 Cíl sociodemografické analýzy Sociálně demografická analýza je vstupním analytickým materiálem, který mapuje aktuální situaci ve městě jako podklad pro vypracování komunitního plánu sociálních služeb. Má za cíl přehledně zpracovat demografické údaje o městě a trendy sociálního vývoje, které z nich vyplývají Obecná charakteristika území Město Kladno, největší město Středočeského kraje, je v současnosti dynamické město plné vyspělých průmyslových technologií, zeleně, sportu a moderního životního stylu. Administrativně se Kladno dělí na následující části: Dubí, Kladno, Kročehlavy, Rozdělov, Hnidousy, Motyčín, Vrapice. Město Kladno leží na území bývalého okresu Kladno, který vznikl jako samostatný územní a správní celek v roce 1960 sloučením tehdejších okresů Kladno a Slaný a připojením okrajových obcí okresů Kralupy nad Vltavou a Nové Strašecí. Vznikl tak územní celek se 114 obcemi. V roce 1974 přešly obce Červený Újezd, Ptice a Úhonice do okresu Praha-západ a od té doby se okres územně neměnil. K 1. březnu 1961 měl tedy okres Kladno na území srovnatelném s dnešním územním vymezením okresu celkem 111 obcí. V průběhu sedmdesátých let docházelo k rozsáhlé integraci obcí, v 80. a částečně ještě i v 90. letech se mnohé části obcí naopak opět osamostatňovaly a vytvářely samostatné obce, takže sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 bylo provedeno ve 100 obcích s obecním úřadem. Pokud jde o počet částí obcí a počet základních sídelních jednotek, nedošlo mezi sčítáními v letech v jejich počtu k podstatným změnám, tj. struktura osídlení zůstala v podstatě zachována, i když v naprosté většině sídelních jednotek došlo k poklesu počtu obyvatel. 1 Od byla v souvislosti s reformou územní veřejné správy velká část kompetencí výkonu státní správy přenesena z okresních úřadů na 205 obcí s přenesenou působností, jednou z nich je i město Kladno. Kladno leží v Kladenské tabuli, která je součástí Pražské kotliny, ve výšce 380 m n. m., ze tří stran je obklopeno lesy. Město Kladno leží 25 km na severozápad od centra hlavního města České republiky Prahy a je charakterizováno velice dobrým dopravním spojením, a to silničním, železničním i leteckým. Protíná jej silnice č. 30, směřující z Příbrami přes Beroun do severních Čech, a v bezprostřední blízkosti Kladna vedou důležité silnice č. 6 z Prahy do Karlových Varů a č. 7, spojující Prahu a severočeský Chomutov. Městem Kladnem prochází železniční trať č. 120 z Prahy do severních Čech. Pouhých 16 km od Kladna je vzdáleno mezinárodní letiště Praha-Ruzyně. Nejvyšším místem je les Propadník při výjezdu na Smečno ve výšce 430 m. n. m, nejnižším místem je lokalita Vrapic, pod haldou ve výšce 283 m n. m. Geografická poloha Kladna je severní šířky a východní délky Historie města První potvrzená písemná zmínka o Kladně pochází z počátku 14. století. Ves vlastnil rod Kladenských z Kladna, který roku 1543 vymřel "po meči" a Kladno poté vlastnicky převzal rytířský rod Žďárských ze Žďáru. Za jejich vlády se dočkalo roku 1561 povýšení na městečko 1 Sčítání lidu, domů a bytů

18 i přiznání práva používat vlastního znaku modrého štítu s polovinou stříbrné orlice a rysem v přirozené barvě. Kladenské panství zakoupila roku 1701 od potomků Žďárských ze Žďáru Anna Marie Františka, velkovévodkyně Toskánská. Ta jej však již roku 1705 odprodala mnišskému řádu benediktinů z Břevnovského kláštera, v jehož držení pak Kladno zůstalo až do roku Z této doby pochází i nejvýznamnější kladenské barokní památky. Bouřlivý růst města spolu s rozvojem jeho ekonomického potenciálu přispěl v roce 1870 k povýšení Kladna na město. Kolem poloviny 19. století nastal bouřlivý přerod zemědělského městečka a jeho okolí v důležitou průmyslovou oblast Čech s rozvojem těžby uhlí a hutnictví. Od počátku 50. let 19. století tedy nastal nebývalý růst města, doprovázený přílivem pracovních sil, který v krátké době zněkolikanásobil počet jeho obyvatel. Závěrem devatenáctého století, roku 1898, byl Kladnu udělen čestný titul královského horního města a v předvečer první světové války roku 1914 císař František Josef I. rozšířil znak města o symboly hornictví zkřížená stříbrná kladívka ovinutá zlatou stuhou. Od devadesátých let minulého století za řízení starosty města MUDr. Jaroslava Hrušky začalo Kladno nabývat výstavbou infrastruktury i řadou výstavních veřejných budov nabývat moderního rázu. V památných podzimních dnech roku 1918 byl na základě zprávy z Prahy o proklamaci vzniku samostatné Československé republiky již dne 28. října tohoto roku ustaven na Kladně Národní výbor v čele s předsedou MUDr. Ignácem Hajnem a mohutná shromáždění občanů podpořila zrod tolik vytoužené republiky. Tímto historickým aktem byl v Kladně završen odpor jeho obyvatel proti válce, nedostatku potravin a všeobecné bídě, vyjadřovaný v průběhu celého tohoto roku stávkami, tábory lidu a protesty občanů, jakož i touha po sebeurčení českého národa. Dobu prosperity a rozvoje města zastavila až nacistická okupace v březnu Předchozí období však vtisklo Kladnu jeho specifickou lepší tvář, se kterou se jeho obyvatelé i návštěvníci setkávají až do současnosti. Vláda nacistů postihla i Kladno, a to sesazením a uvězněním všech členů městského zastupitelstva a podílem na smrti tehdejšího starosty Františka Pavla. Kladenské gestapo bylo jedním z iniciátorů vyplenění obce Lidice, jejího srovnání se zemí, zavraždění lidických mužů a odvlečení lidických žen a jejich dětí do koncentračních táborů či k převýchově. Kaple reálného gymnázia byla posledním místem pobytu lidických žen a dětí před jejich transporty do říše. Část kladenských občanů se zapojila do práce odbojových složek různého politického zaměření a mnoho kladeňáků hrdinsky bojovalo v zahraničních spojeneckých jednotkách za osvobození Československa. Ve válečném a poválečném období docházelo k rozšiřování území města Kladna, a to jeho sloučením s obcemi Kročehlavy, Rozdělov, Dubí, Dříň a Újezd v roce Ke Kladnu byly v roce 1950 připojeny Vrapice a v roce 1980 obec Švermov. Poválečné historii Kladna se rovněž nevyhnuly nezákonnosti komunistické totalitní moci. Rozvoj města byl určován extenzivními směry, tj. přílivem pracovních sil, nemajících k městu jakýkoliv vztah, výstavbou unifikovaných, monstrózních a odcizených sídlišť a zrůdnou snahou o fyzické vymazání původní zástavby centra města. 21. srpna 1968 bylo Kladno podruhé během třiceti let okupováno, tentokrát vojsky sovětského imperialismu Rudou armádou. V průběhu 60. a 70. let byly ve městě postaveny některé důležité a potřebné stavby pro sport, kulturu a volný čas obyvatel města. Velmi však byla zanedbána oblast infrastruktury a životního prostředí. 2 2 Zdroj: 17

19 2.2.2 Kultura Kladno je přirozeným centrem kultury regionu. Na území města působí dvě divadla, Zámecká galerie města, Sládečkovo vlastivědné muzeum, muzeum Poldi, Středočeská vědecká knihovna, Městská knihovna Kladno, další galerie, kluby pro mládež, hudební tělesa, taneční soubory atd. Již tradicí se stávají v Kladně některé kulturní, zábavní, společenské či charitativní akce, jako je např. pořádání výstav, expozic ze širokého spektra výtvarného umění či kulturních akcí s nimi spojených v Zámecké galerii města, jakož i divadelních a hudebních vystoupení v zámecké zahradě. Jedná se například o: Den Země, pořádaný každoročně Klubem alternativního života za účasti města v polovině dubna, Den dětí, Výstava profesionálních i amatérských výtvarníků pod širým nebem Kladenské dvorky v pitoreskní části města Podprůhon, pořádaná každoročně městem v polovině června;, Celostátní přehlídka absolventských prací studentů středních uměleckých škol, která se koná v Zámecké galerii Kladno v období červen září, Den města, pořádaný každoročně městem v areálu kladenského Sletiště počátkem září. V roce 1998 byla tato akce spojena s oslavami 100 let radnice a 100 let od vyhlášení města Kladna královským horním městem, Vánoce města Kladna, již tradiční kulturní akce související s Vánocemi, mající charakter koncertů v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Středočeském divadle Kladno; vystoupení pěveckých sborů pod otevřeným nebem na kladenské pěší zóně; vánočních výstav v zámecké galerii a vánočních trhů., Pohádkový vánoční strom splněných přání, charitativní akce pod záštitou primátora města, jejímž cílem je splnění tajných vánočních přání dětí z dětských domovů a azylových domů v Kladně a jeho okolí Sport Co se týče sportovních zařízení, patří Kladno mezi nadstandardně vybavená města. Poskytuje svým obyvatelům široké sportovní vyžití. Sportovní areály města Kladna, s.r.o., jejichž 100% vlastníkem je Statutární město Kladno, provozují a rozvíjejí významnou část kladenských sportovišť. Většinu z nich nalezne návštěvník na jihozápadním okraji Kladna na rozhraní městských čtvrtí Kladno a Rozdělov mezi ulicemi Sportovců, Petra Bezruče, Ke Stadionu a Fr. Kloze. Tato atraktivní lokalita moderních sportovních areálů určená pro široký okruh vyžití nejen pro sport, ale i pro volný čas je obklopena lesoparkem Lapák, představujícím okraj křivoklátských lesů. Jsou zde zajištěny dobré parkovací podmínky, napojení na městskou autobusovou dopravu a cyklotrasu Kladenský okruh Další sportovní zařízení jsou situována po celém území města Kladna. Mezi nejvýznamnější patří následující sportovní zařízení: Aquapark Letní koupaliště u Městského stadionu Sletiště Kladenská sportovní hala Městský stadion Sletiště Městský zimní stadion Městská hokejbalová aréna Finská sauna Tenisové kurty 18

20 Turistická ubytovna Letní koupaliště Bažantnice Krytý bazén při Základní škole Kladno, Norská 2633 Školní hřiště Obyvatelstvo Dlouhodobý populační vývoj obyvatelstva Sledujeme vývoj počtu obyvatelstva od roku 1996 do V tomto období klesl celkový počet obyvatel z obyvatel na , tím se snížil počet obyvatel o obyvatel. Pokles počtu obyvatel se promítá v poměru u obou pohlaví stejně. Tabulka č.1: Vývoj počtu obyvatel v Kladně k Rok Celkem muži ženy Zdroj: Český statistický úřad Pro názornost uvádíme grafické znázornění předchozí tabulky. Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatelstva v Kladně celkem muži ženy Zdroj: Vlastní zpracování 3 Zdroj: 4 Pokles počtu obyvatel je mezi roky 2001 a 2002 způsoben zpřesněním údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Základní informace: Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Registrační číslo

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Ing. Petr Kozel, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Původní záměr Komunitně proplánovat sekci B Akčního plánu zdraví

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se nedotýká pouze systému důchodového pojištění, ale bezprostředně se dotýká rovněž

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 17. 4. 2015 Filozofie změny:

Více

PROJEKT. Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje. OP Infrastruktura

PROJEKT. Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje. OP Infrastruktura PROJEKT Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje OP Infrastruktura Operační program Infrastruktura 2004-2006 Priorita 2 Snížení negativních důsledků dopravy

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Komunitní plán sociálních služeb

Komunitní plán sociálních služeb Komunitní plán sociálních služeb ve městě ČeskéBudějovice 2004 2008 Počátkem procesu komunitníhoplánování Vypracování Komunitního plánu sociálních služeb bylo schváleno RM ČeskéBudějovice v srpnu 2003

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014)

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) Obsah Demografický vývoj v České republice Agenda přípravy na stárnutí na MPSV Národní

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

(etnické menšiny, nezaměstnanost, občané ohrožení kriminalitou, AIDS, drogami atd.)...63

(etnické menšiny, nezaměstnanost, občané ohrožení kriminalitou, AIDS, drogami atd.)...63 OBSAH 1 Metodologie zpracování KPSS 3 2 Jak náš plán vznikal 5 2.1 Cíl komunitního plánu sociálních služeb...6 2.2 Stav před zahájením realizace další fáze procesu plánování...6 2.3 Harmonogram procesu...7

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program MONITOROVACÍ ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI AKCE Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 6 Období 1.6. 2010 30. 4. 2011 1.Údaje o akci v Priorita

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více