VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala : J. Folkrtová Předkládá : Ing. Tomáš Princ Podpis : V Liberci, dne 30. září 2007 Schváleno školskou radou

2 Obsah : I. Úvod a základní údaje o škole 3 II. Organizace studia 5 III. Výkon státní správy 6 IV. Personální zabezpečení výuky a provozu 7 V. Počty žáků 16 VI. Výsledky výchovy a vzdělávání 17 VII. Další vzdělávání 23 VIII. Oblast řízení školy 25 IX. Poradenské služby 29 X. Výsledky kontrol 31 XI. Mimoškolní a další aktivity 31 XII. Domov mládeže a školní jídelna 34 XIII. Další záměry, zhodnocení a závěr 39 XIV. Přílohy 41 2

3 I) Úvod a základní údaje o škole Střední škola stavební a dopravní vznikla přejmenováním z Integrované střední školy stavebních a řemeslných oborů k Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje z května 2007 byl s účinností od změněn název na Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace. Současně k tomuto datu rozhodl zřizovatel, tedy Liberecký kraj, o sloučení Střední odborné školy technické a SOU, Liberec Ještědská s naší školou. Původní SOU bylo založeno v roce 1957, jako součást tehdejších Pozemních staveb a jako takové, vychovávalo učně především stavebních profesí hlavně pro tento podnik. Jeho působnost byla shodná s působností zřizovatele, tzn., že výuka byla prováděna pro žáky z okresů Liberec, Jablonec n.n., Česká Lípa a Děčín. Nabídka oborů se postupně rozšiřovala a v sedmdesátých letech bylo zavedeno rovněž nástavbové studium při zaměstnání. Praktická výuka probíhala především na stavbách Pozemních staveb nebo v jejich provozovnách. Právní subjektivita byla SOU udělena Od tohoto okamžiku se začal realizovat nový plán rozvoje, který se především soustředil na úpravu vyučovaných oborů a jejich přizpůsobení novým podmínkám a požadavkům firem, pro které se žáci připravovali, a samozřejmě také na úpravu učebních dokumentů jednotlivých oborů. Velká pozornost byla také věnována zajištění a přípravě prostor pro praktický výcvik. Proto byla dokončena výstavba nových dílen. Splnění těchto úkolů, kvalitní výuka a celková poptávka po stavebních profesích způsobila počátkem devadesátých let značný zájem o studium na SOU a využití kapacit celého zařízení. Také první roky činnosti ISŠ, která byla ustanovena od , prokázaly, že pro tuto novou formu školského zařízení, dávající nové možnosti realizace vzdělávacích programů a rozšiřující nabídku pro žáky všech oborů SOU a SOŠ, jsou u nás velmi dobré předpoklady, a to nejen po stránce materiálního zabezpečení (mj. i získáním dalšího objektu dílen v ul. Horská), ale také v oblasti personálního zabezpečení. Pokračující transformaci našeho školství pomohl i program PHARE reforma odborného vzdělávání i další mezinárodní i národní programy a projekty. Například pedagogickými pracovníky ISŠ byla vypracována školní kurikula pro deset oborů vzdělání. Na tyto vzdělávací programy vydalo MŠMT schvalovací doložku. Dalším přínosem programu PHARE, pro vedení SŠ i další pedagogické pracovníky, byla možnost seznámit se i s jinými systémy vzdělávání, a to jak z materiálů, přednášek, konzultací a odborných školení, uskutečňovaných pro tento program, tak i z odborných výjezdů a stáží, které byly některým pedagogickým zaměstnancům umožněny. Ze získaných poznatků, zkušeností a dovedností čerpá pedagogický sbor samozřejmě i dále a používá je kupříkladu při tvorbě vzdělávacích programů, které SŠ jako místní vzdělávací centrum vytváří v rámci svého zapojení do projektu Centrum vzdělanosti Libereckého kraje. Vysoká úroveň výuky přispěla k tomu, že MŠMT byl akceptován v roce 1998 projekt ISŠ na sloučení s ISŠ dopravní a stavební. Spojením se docílilo zejména rozšíření nabídky oborů a prostupnosti mezi nimi, lepšího využití stávajících kapacit a také zkvalitnění vzdělávacího procesu. Na SŠ se tedy nyní vyučují obory vzdělání stavebního a dopravního směru poskytující střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou. Součástí SŠ je také domov mládeže, který měl svoji kapacitu téměř plně využitu a poskytoval své služby žákům a studentům jedenácti středních škol i vyšších odborných škol z Liberce. I přes výše uvedené úspěchy, však musí vedení SŠ neustále sledovat a správně reagovat na další připravované změny. 3

4 a) Název a základní údaje o škole (do ) název organizace: Střední škola stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace sídlo organizace: Liberec II, Truhlářská 3/360 IČ: IZO: právní forma: příspěvková organizace zřízená Libereckým krajem zřizovací listina: čj.: ZL-16/05-Š ze dne adresy pracovišť : - Liberec, Truhlářská ulice č. 3 - správa školy, domov mládeže, školní kuchyně - Liberec, Letná ulice č škola, hlavní dílny - Liberec, Horská ulice č dílny - Liberec, Borový vrch č dílny (do ) - Liberec, Lužická 147/38 - dopravní hřiště b) Zřizovatel : Liberecký kraj c) Ředitel : Ing. Tomáš Princ, bytem Liberec XII, Polní 353 d) Součásti školy a jejich kapacita Střední odborná škola IZO , kapacita 264 žáků Střední odborné učiliště žáků Učiliště žáků Domov mládeže žáků Školní jídelna žáků Školní jídelna výdejna žáků Středisko služeb školám žáků e) Datum zařazení do sítě SOU stavební SOU stavebních a řemeslných oborů ISŠ a U poslední změna k SŠSaD SŠSSaD Poznámka: Od má škola po sloučení se Střední odbornou školou technickou a Středním odborným učilištěm, Liberec 8, Ještědská 358/100, příspěvkovou organizací, v souladu se zřizovací listinou ZL-7/07-Š ze dne název Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 4

5 II) Organizace studia a) Seznam oborů vzdělávání ve školním roce 2006/2007 obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/006 Provoz a ekonomika dopravy M/027 Management ve stavebnictví L/001 Autotronik L/524 Podnikání L/515 Podnikání v technických povoláních obory poskytující střední vzdělání s výučním listem H/001 Zámečník (1. a 3. ročník) H/001 Automechanik (1., 2. a 3. ročník) H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení (1., 2. a 3. ročník) H/001 Autoelektrikář (3. ročník) H/001 Truhlář (1. a 2. ročník) H/003 Truhlář - dřevěné konstrukce (3. ročník) H/001 Instalatér (1., 2. a 3. ročník) H/003 Malíř (1.a 2. ročník ) H/001 Tesař (3. ročník) H/001 Zedník (1., 2. a 3. ročník) E/503 Stavební výroba (1. a 2. ročník) b) Vzdělávací programy Tabulka č. 1 Číselný kód oboru M/ M/ L/ L/ L/ H/ / H/ H/001 Název vzdělávacího programu Schváleno dne, pod č.j. Věstník MŠMT Management ve / stavebnictví Provoz a ekonomika /99-23 dopravy Autotronik /03-23 Poznámka Podnikání v technických /97-71 Dobíhající povoláních Podnikání / Truhlář pro /94-74 Dobíhající dřev.konstrukce Truhlář č.j / Mechanik elektrotechnických zařízení Automechanik / /01-23 Zaměření: sdělovací a zabezp.tech 5

6 H/ H/ H/ H/ H/ H/ E/503 Zámečník /02-23 Autoelektrikář /99-23 Malíř /96-74 Instalatér /97-72 Tesař / Zedník /97-72 Stavební výroba / c) Změny v organizaci studia Ve školním roce 2006/2007 vzhledem k přípravě rámcově vzdělávacích programů došlo k pozastavení tvorby a zavádění nových učebních dokumentů. Činnost pedagogů byla zaměřena na přípravu k tvorbě školních vzdělávacích programů. Vzhledem ke složení přihlášek byly v rámci přijímacího řízení plně využity kapacity tříd a skupin prvního ročníku. Krom oboru tesař byly otevřeny všechny stávající obory vzdělávání. Proti předchozímu školnímu roku byl upraven počet žáků denního studia na 810. Na večerním studiu byly otevřeny dvě třídy prvního ročníku nástavbového studia oboru vzdělání Podnikání. Počet tříd žáků denního studia byl 30 a ve večerní formě studia se otevřelo pět tříd. Kapacita současných školních budov SŠSaD je naplněna. Druhým rokem byl otevřen obor vzdělání s maturitou Autotronik, který postupně nahradí obor vzdělání s výučním listem Autoelektrikář. Skladba oborů bude částečně obměňována, ale nadále má škola ve svém záměru vyučovat obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem stavebního a dopravního směru resp. obory na tyto směry přímo navazující. Počet uchazečů ve večerní formě se bude postupně stabilizovat s tím, že je předpoklad otevření alespoň jedné třídy v každém ročníku takto koncipovaného tříletého nástavbového studia. III. Výkon státní správy V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. proběhla ve školním roce následující správní řízení dle zákona 500/2004 Sb.: Tabulka č. 1 Druh rozhodnutí počet Přijetí mimo termín PZ 35 Ukončení studia 103 Přerušení studia 25 Podmíněné vyloučení ze studia 12 Vyloučení ze studia 0 Přijímací řízení 378 6

7 IV. Personální zabezpečení výuky a provozu Výuku a provoz SŠ zajišťovali zaměstnanci, rozdělení do dvou oblastí a čtyř úseků. Pedagogická oblast zahrnuje úsek teoretického vyučování (učitelé), úsek praktického vyučování (učitelé odborného výcviku a vedoucí učitelé odborného výcviku) a úsek výchovy mimo vyučování (vychovatelé). Nepedagogická oblast je ekonomicko-provozní úsek, ve kterém jsou soustředěni zaměstnanci, zajišťující celkový chod SŠ, a to jak v ekonomické a pracovněprávní činnosti samostatného právního subjektu, tak ve správě a údržbě využívaného majetku. K bylo na SŠ zaměstnáno v hlavním pracovním poměru celkem 133 zaměstnanců. Další potřeby jsou řešeny uzavřením dalších pracovních poměrů a dohod o pracovní činnosti. Se všemi zaměstnanci byly uzavřeny řádné pracovní smlouvy, popřípadě dohody. Složení a struktura jednotlivých skupin zaměstnanců je uvedena v následujících tabulkách. Skladba všech úseků je velmi kvalitní, což dokazují jak každodenní pracovní výsledky a hodnocení sociálních partnerů v regionu, tak i další mimořádné aktivity. Proto lze potvrdit, že personální zabezpečení výuky a provozu je na SŠ plně zajištěno. a) Stavy zaměstnanců Tabulka č. 3 TECH. Z toho Ú s e k HOSP. DĚLN. PEDOGOG. PRAC. PRACOV. Ženy ZPS Důchodci Teoretické vyučování Praktické vyučování Výchova mimo vyučování Ekonomicko- provozní C e l k e m 133 7

8 b) Přehled odborné kvalifikace a věková skladba zaměstnanců b.1) Teoretické vyučování Tabulka č. 4 Do 30 let 31 až let až Důchodový 40 let Až 50 let důch.věk věk celkem/žen celkem/žen Celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem/žen Odborná kvalifikace Bez odborné Kvalifikace Externisté 2/1 3/1 5/2 Nově přijatí pedagogové Ukončené PP pedagogů 2/2 3/2 9/5 14/4 4/2 32/15 3/2 1/0 7/4 1/0 12/6 1/0 1/0 1/0 1/0 Komentář k tabulce: Z tabulky je zřejmé, že naprostá většina učitelů má odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dva mladí učitele anglického jazyka, nahrazující učitelku na rodičovské dovolené, pokračují ve studiu na pedagogické fakultě tak, aby ve stanoveném časovém limitu odbornou kvalifikaci získali. Zbývající učitelé bez předepsané odborné kvalifikace vyučují praktické odborné předměty z oblastí, ve které mají dlouholeté zkušenosti ze svého dřívějšího působení, a vyučují již delší dobu a splňují tedy podmínku pro další zaměstnání dle zákona č. 563/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Externisté zajišťují výuku řízení motorových vozidel a tři učitelé své praktické znalosti uplatňují při výuce prováděné večerní formou. b.2) Praktické vyučování Tabulka č. 5 Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 let až důch.věk Důchodový věk Celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem/žen celkem/žen Celkem/žen Odborná kvalifikace 1/0 6/0 13/0 1/0 21/0 Bez odborné kvalifikace 1/0 9/0 4/0 14/0 Nově přijatí pedagogové Ukončené PP pedagogů 1/0 1/0 Komentář k tabulce: Z tabulky je zřejmé, že převažující část učitelů odborného výcviku splňuje podmínky odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Další tři si vzdělání doplňují. Ve zbývající skupině jsou učitelé, za které na trhu práce neexistuje náhrada dle požadavků citovaného zákona. Jsou to však lidé s dlouhodobou praxí ve svém oboru a zkušení řemeslníci, kteří dokáží své znalosti a zkušenosti dobře předat žákům. 8

9 b.3) Výchova mimo vyučování Tabulka č. 6 Kvalifikace Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let Celkem/žen Celkem/žen celkem/žen 51 let až důch.věk Důchodový věk Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Odborná kvalifikace 3/3 6/4 3/3 12/10 Bez odborné kvalifikace 1/0 1/0 Externisté Nově přijatí pedagogové Ukončený PP pedagogů 1/0 1/0 Komentář k tabulce: Mimo jednoho vychovatele všichni ostatní z tohoto úseku splňují požadavky na odbornou kvalifikaci. Problémem je však složení skupiny, kde mimo jednoho jsou všechny ženy. Zájem mezi muži o práci vychovatele je minimální. I proto zůstává na úseku vychovatel pouze se středním vzděláním s výučním listem, ten však má již více než třicetiletou pedagogickou praxi. Na vedení sportovních kroužků se podílel také jeden externí vychovatel. c) Nepedagogičtí zaměstnanci Celkový z toho Tabulka č. 7 Počet ženy Důchodci Administrativa Kuchyň Dělníci Poznámka: Dále bylo uzavřeno několik smluv na další pracovní poměr ( např. domovnické práce, obsluha VS, ) d) Přehled zaměstnanců d.1) Učitelský sbor Tabulka č. 8 Osobní Kvalifikace číslo 376 SOŠ-dopr.a přepr., PFUK Praha-rozšiř.stud.pro Ano odbor.před.obchod a služby, PF MU Brno-specializace v pedagogice 246 VŠ UP Olomouc, ap.dg/mat. Ano TU Liberec, ap.nj/dě Ano VŠ zemědělská, provoz a ekonomika zemědělství Ano 26 9 Odborná Praxe Praxe kvalifikace Celk. pedag. 307 SPŠSE Liberec, profesní osvědčení výuka o provozu motor. Ano vozidel 245 SEŠ Praha, Ne VŠE Praha Ano

10 248 ČVUT Praha, obor sdělovací.elektrotechnika. Ano ČVUT Praha ekonom.a řízení stavebnictví Ano VŠST Liberec,obor-stroje a zařízení Ano UJEP Ustí n.l., aprobace Čj/Dě Ano PF Ústí nad Labem, TV/mat. Ano Gymnazium Ne 5 3,5 330 SEŠ, státní zk.-psaní stroj, a těsnopis Ne CVUT Praha, obor-autom.technika,tech.kybernetika Ano PF Ústí n.l., aprobace-mat/fyz. Ano SOU Severografia Ústí n.l., profesní osvědčení výuka o Ano 21 2 provozu motorových vozidel 251 VŠ chemicko-techn. Praha, obor procesy, zaříz. a Ano automatizace chem.výroby 332 PFUK Praha, apr. AJ Ano PF Ústí n.l. aprobace chemie/branná vých. Ano SEŠ v Pardubicích Ne SPŠ strojní, Profesní osvěd.-výuka o provozu vozidel Ano VUT Brno obor-stroj. technologie Ano ČVUT Praha, obor architektura Ano ČVUT Praha,obor ekonom. a řízení stavebnictví Ne PF Ústí n.l.,uk Karlova-f.mat-fyz.,apr.mat/fyz Ano PF Ústí n.l., FFUK Praha. aprob. Čj/Rj Ano PF Univ. J.E.Purkyně Brno,apr. Tv/On Ano PF Univ. J.E.Purkyně Ústí n.l., apr. Čj/Dě Ano VŠST Liberec, obor strojírenský Ano VŠ dopr. a spojů Žilina, obor-provoz a údržba drážních Ano vozidel 262 FŽ UK Praha, obor Čj Ano Lvovský polytechnický institut, radiokomunikační technika Ne VŠST Lbc, ob.-stroj.tech.,stát.zk. Nj Ano VŠE Praha, obor-finance Ano FFUK Praha,PF Ústí n.l.-aprob. Fy/On Ano VŠ zamědělská v Praze, obor provoz a ekonomika Ne PF VŠ Hradec kál. Aprob. Chem/fyz.VŠPF-Nj Ano VŠST Liberec, obor strojírenství Ano PF VŠST Liberec, Ano SPŠ obor zpracování masa, pedagogika pro učitele předm. Ne 12 6 praxe, prof. osvědčení - výuka o provozu motorových vozidel 338 VŠ báňská Ostrava, obor-důlní měřičství Ano SPŠ stav. Liberec, obor-dopravní stavby Ne SOU obor stavební, maturit.zk. Ne PF Ústí n.l, aprobace Mat/fyz Ne ČVUT Praha,obor-silnopr.elektrotech. Ano TU Liberec, obor ekonomika-management Ne SOU.-lakýrník, SPŠ-obor pozemní stavby, DPS Ano Na teoretické výuce se částečně podílí také ředitel školy Ing. Tomáš Princ a statutární zástupce ředitele Ing. Vladimír Moc, kteří mají rovněž odbornou kvalifikaci.. 10

11 d.2) Praktické vyučování vedoucí učitelé a učitelé odborného výcviku Tabulka č. 9 Osobní číslo Kvalifikace Odborná kvalifikace Praxe celk. Praxe Pedag. 117 Vyuč.-soustružník kovů, SPŠ obor strojírenství Ano Vyuč.-zedník, SOU obor stavebnictví Ano mat.zk. 118 Vyuč.-zedník,SPŠ Liberec o.-pozem.stavby Ano Vyuč.-tesař, SŠ pro prac.-obor stavebnictví Ano Vyuč.-truhlář, SOU Děčín-obor staveb.provoz Studuje Vyuč.-zedník, SŠ pro prac.-obor stavebnictví Ano Vyuč.-malíř natěrač Ne Vyuč.-automechanik Ne Vyuč.-stroj.zámečník, SPŠ Liberec-obor Ano strojírenství 126 Vyuč.-elektrom.r.z., SŠ pro prac.-obor Ano elektrotechnika 127 Vyuč.-instalatér,SPŠ-obor pozemní stavby Ano Vyuč.-instalatér,SŠ pro prac.-o.strojírenství Ano Vyuč.-instalatér,, SPŠ Liberec-o.pozem.stavby Ano Vyuč. zedník Studuje Vyuč.-elmech., SPŠ obor měřící a řídící tech. Ano SVVŠ, SPŠSE obor-měřící a automatizační Ano 29 2,5 technika 328 Vyuč.-automech., SPŠ obor-strojírenství Ano Vyuč.-instalatér, SOU stroj. mat.zk. Ano Vyuč.-stroj.zámečník,SPŠ obor-strojírenství Ano Vyuč.-zedník Ne Vyuč.-klempíř Ne Vyuč.-truhlář, SŠ pro prac.-o.strojírenství Ano Vyuč.-svářeč, SPŠ obor-strojírenství Ano Vyuč.-zedník Studuje Vyuč.-instalatér, SPŠ obor-strojírenství Ano Vyuč.-truhlář, SOU Liberec o.stavebnictví Ano mat.zk. 154 Vyuč.-mech.opr.,SPŠ Liberec obor Ano 41 8 strojírenství 155 Vyuč.-mechanik.el.z., SŠ pro prac.-obor Studuje 33 1,5 elektrotechnika 237 Vyuč.-tesař, SOU Liberec o.stavebnictví Ano mat.zk. 310 Vyuč.-spojový mechanik Ne Vyuč.-zedník Ne Vyuč.-tesař, SPŠ obor stavebnictví Ano Vyuč.-zedník Ne Vyuč.-malíř,natěrač Ne 36 4,5 11

12 d.3) Výchova mimo vyučování Tabulka č. 10 Osobní číslo Kvalifikace Odborná kvalifikace Praxe Celkem Praxe pedag. 355 Pedag. škola Litoměřice Ano SPŠ oděvní, Praha Ano Stř.ped.Š Liberec Ano Pedag.škola v Litoměřice Ano SPŠ textilní v Aši Ano VŠ institut, PF MU Brno-specializace v Ano pedagogice tiletá.střed.škola, Pedag.inst.(3sem) Ano SVVŠ Liberec Ano UK Praha, fa-těl.vých.a sportu,apr.tv/brv Ano SPŠ textil. Liberec Ano SVVŠ Liberec Ano SOU - vyučen Ne Gymnázium Frýdlant v Č. Ano SEŠ Jablonec n.n. Ano 40 8 d.4) Nepedagogičtí zaměstnanci vč. vedení SŠ Tabulka č. 11 Osobní Kvalifikace Pracovní zařazení Praxe číslo 184 Základní Pomocná kuchařka Základní Pomocná kuchařka Základní Uklizečka ÚSV,maturitní.zk. Sekretářka,referent 26 personalista 200 Výuční list Údržbář Základní Uklizečka/domovnice Základní Uklizečka Vyuč. Uklizečka ÚSV Lbc, NVI Lbc, obor Pokladní 8 spec.pro obchodní a manažer.čin., MZ 208 Výuční list Uklizečka Výuční list Kuchařka Výuční list Kuchařka Výuční list Kuchařka Výuční list Údržbář Výuční list Správcová RZ PŠ Praha, maturit.zk., Regionální pracovník 28 profesní osvědčení BESIP pro LB kraj 103 Právní akademie, mat.zk. Referent studijního oddělení 1 12

13 203 Výuční list Údržbář Výuční list Uklizečka VOŠ obor účet. a daně Účetní Výuč.list, USO-maturit.zk. Vedoucí kuchyně ČVUT Praha-ekonomika a řízení stavebnictví, TU Liberec-kurz pedagogiky Zástupce řed. Pro PV, statutární zástupce ředitele 398 Výuční list Uklizečka SZŠ Liberec maturitní zk. Evid.žáků,podatelna,spoj SEŚ maturit.zk. Materiálová účetní/zásobář Výuč.list Uklizečka Výuč.list. Kuchařka Výuč.list Pomocná kuchařka Výuč.list Pomocná kuchařka Vyuč.list Údržbář Vyuč.list Školnice ČVUT Praha-ekonom.a řízení staveb, TU Liberec-kurz pedagogiky 38 Ředitel SOŠ matutit.zk. Mzdová účetní SEŠ maturit.zk. Finanční účetní Vyuč.list Uklizečka Vyuč.list Skladnice Základní Pomocná kuchařka Základní Uklizečka SPŠ strojní Správce výpočet.techniky Vyšší hosp. škola.-mz Ekonomka SEŠ Jbc - maturit.zk. Hospodářka školy PF Ústí n.l.,o.psychologie Ved.studij.od./psycholog Výuč.list Údržbář Výuč.list Údržbář Základní Uklizečka/šatnářka Výuční list Uklizečka SPŠ stavební MZ Uklizečka Výuční list Pomocná kuchařka 44 e) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Tabulka č. 12 Sočást školy Odborná kvalifikace v % SŠ TV 74 SŠ PV 61 DM 92 13

14 f) Platové podmínky zaměstnanců Tabulka č / /2007 Celkový počet zaměstnanců 145,86 146,31 Počet pedagogických zaměstnanců 95,53 96,21 Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. Pracovníků , ,00 Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických , ,00 zaměstnanců Průměrná výše nenárokových složek mzdy 2 724, ,00 pedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogických zaměstnanců 2 086, ,00 Komentář k tabulce: Celkový počet zaměstnanců za 1.pololetí 2007, jejichž plat byl hrazen ze státního rozpočtu je 140,67 Ostatní mají mzdové prostředky hrazeny z vlastních zdrojů SŠSS a D. Jedná se např. o instruktory svářečské školy a další zaměstnance podílející se na doplňkové činnosti např. ve stravovacím a ubytovacím zařízení. Z důvodu, že k datu došlo v rámci programu optimalizace ke sloučení se Střední odbornou školou technickou, a tato škola vypracovávala vlastní výroční zprávu, byly použity údaje za období do g) Další vzdělávání zaměstnanců g.1) Studium pedagogických zaměstnanců - dlouhodobé Tabulka č. 14 Studium Počet Studium Typ výstupu zaměstnanců dokončilo/studuje Magisterské studium 2 0/2 Státní z. zk. Funkční studium 1 0/1 Osvědčení Pedagogika pro absolventy VŠ 1 1/0 Osvědčení Pedagogika pro UOV 2 1/1 Osvědčení Nástavbové studium 2 0/2 Maturitní zk. 14

15 g.2) Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických zaměstnanců včetně řídících pracovníků školy Tabulka č. 15 Typ kurzu / vzdělávacího semináře Počet zúčastněných zaměstnanců Rozvoj ICT ve škole 1 Projekt P 1 školení P, P 1,P 2 13 Projekt P 1 školení S 9 Využití interaktivních tabulí (2x) 4 Informatika ve škole 2 Správa, monitorování a údržba sítě školy 1 Goethe Institut (NJ) (2x) 2 Odborná příprava k nové maturitě 18 Změny v dopravních předpisech 1 Projekt RISA (2x) 1 Automechanik JUNIOR Školení pro automechaniky 2 Odborné semináře svařování 5 Kurikulární změny a nová role školy 1 Školení lektorů Akademie 2,5 tého věku 1 Mozkový jogging 2 Odborné stavební semináře (3x) 6 Klub ekologické výchovy 2 Integrace žáků se spec.poruchami učení a chování do 1 běžných škol Seminář k výchovnému poradenství (3x) 1 První pomoc při šikanování 1 15

16 Mimořádné události a ochrana obyvatelstva 1 Semináře ekonomické účetnictví,daně, zákoník práce 6 Školský management nový zákoník práce 2 Platové předpisy (2x) 2 Celostátní seminář pro učitele matematiky 1 Příprava na manželství a rodičovství 1 Pilotní ověřování procesu uznávání v učebních oborech 2 Europass 1 Mezinárodní spolupráce v rámci mobilitních projektů 9 programu Leonardo da Vinci Matrika 2 E-Learningový kurz Správní řízení ve škole 1 EU pro školský management 1 V rámci tohoto cíle je hlavní pozornost věnována školení, která pedagogickým pracovníkům přibližují nové poznatky z oblastí, které vyučují. Ve školním roce 2006/2007 bylo dokončováno vzdělávání v rámci projektu MŠMT SIPVZ (Počítačová gramotnost). Celkem získalo úroveň pokročilý 56,3 % a základní úroveň 34,4 % pedagogických pracovníků SŠ. K získávání nových vědomostí bylo využíváno také samostudium. V. Počty žáků Počet žáků a počet tříd Tabulka č. 16 Škola Počet tříd počet žáků Průměr žáků na třídu Průměr žáků na učitele Školní rok 2005/6 2006/7 2005/6 2006/7 2005/6 2006/7 2005/6 2006/7 Počet K 1.září 2006 bylo ve škole otevřeno celkem 35 tříd, z toho 5 tříd večerní formy vzdělávání a 31 tříd denní formy vzdělávání. Skladba tříd byla: 10 tříd čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou, 2 třídy denního nástavbového studia ukončené maturitní zkouškou, 16 tříd tříleté obory vzdělání s výučním listem a 2 třídy dvouletého oboru vzdělání s výučním listem. 16

17 U večerní nástavbového studia ukončení maturitní zkouškou se projevuje zvýšený zájem uchazečů z řad dospělých občanů. Je to dáno především zvýšenou propagací dalšího vzdělávání i rostoucími pracovními příležitostmi pro zaměstnance s vyšším vzděláním. Ve školním roce 2006/2007 bylo na večerní studium pět tříd. Od druhého pololetí došlo ke sloučení dvou tříd druhého ročníku na jednu třídu. O obory vzdělání nabízené naší školou je s ohledem na situaci v nabídce středních škol našeho regionu poměrně značný zájem, o čemž svědčí i celkový počet přihlášek Zároveň je možno konstatovat, že zájem o dopravní obory byl mírně vyšší než o obory stavební. VI. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a výsledky žáků Tabulka č. 17 Celkový průměrný prospěch Počet žáků celkem Prospěch Předčasné ukončení studia Ø absence Na žáka Počet vyznamenaných žáků Počet žáku opakujících ročník 2, ,51 Komentář k tabulce: Počty žáků vychází ze stavu na konci školního roku. Ve srovnání s minulým rokem došlo k mírnému poklesu v celkovém počtu žáků. Důvody, které vedly k předčasnému ukončení studia jsou převážně nezájem o studium a záškoláctví. Nezájem o zvolený obor vzdělání je řešen možností přechodu žáků na jiný obor vzdělání školy, nebo přechod z náročnějšího oboru vzdělání na méně náročné obory vzdělání. Celková absence žáků zůstává na stejné úrovni jak v minulém roce. b) Počty neomluvených hodin Tabulka č. 18 Škola 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Počet Průměr Počet NH Průměr na žáka Počet NH Průměr na žáka Počet NH Průměr na žáka Počet NH Průměr na žáka NH na žáka , , , , ,42 Komentář k tabulce : Počty neomluvených hodin u SOU jsou ovlivněny částečně žáky dvouletého oboru vzdělávání, z nichž většina již ze základní školy k nám nastupuje se značnými vzdělávacími problémy. Část neomluvené absence je také skryto i za dodatečnými omluvenkami, které ve vazbě na současné školní předpisy, mohou vystavovat rodiče, zletilí žáci sami sobě a v některých případech i lékaři. 17

18 c) Snížené známky z chování Tabulka č. 19 Škola celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Počet 2 Počet 3 Počet 2 Počet 3 Počet 2 Počet 3 Počet 2 Počet 3 Počet 2 Počet Komentář k tabulce: Snížená známka z chování je udělována převážně z důvodu neomluvené absence ve škole. Ostatní porušení školního řádu se projevují v menším počtu žáků, i když tento důvod má mírně zvyšující se tendenci. d) Přijímací řízení pro nový školní rok 2006/2007 d.1) Počet nově přijatých žáků Tabulka č. 20 Počet nově přijatých žáků Gymnázia 6.l 8.l 4.l SOŠ Obory kód M SOU, U Obory kód H a E SOU Obory kód L Celkem Tabulka č. 20a Škola Přihlášeno Přijato Nepřijato Odvolání 1.kolo 2.kolo 1.kolo 2.kolo 1.kolo 2.kolo 1.kolo 2.kolo Obory s kódem M a L Nástavbový obor s kódem L, denní Nástavbový obor s kódem L, večer Obory s kódem H a E Komentář k tabulkám: Uvedený počet zaznamenává žáky přijaté v rámci řádných termínů přijímacího řízení a zahrnuje i obory vzdělání, které byly původně v programu SOŠT a SOU, Liberec, Ještědská. Zde bylo přijato celkem 107 žáků (z toho obory s kódem M 25 žáků, s kódem L 55 žáků a s kódem H 29 žáků). V rámci dalšího přesunu zájmu, přestupů a opakování celkový stav 1. ročníku denního studia dosáhl k docházelo celkem 362 žáků. 18

19 d.2) Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení na naší škole proběhlo v termínech stanovených MŠMT tj kolo přijímacího řízení kolo přijímacího řízení Dne se sešla pětičlenná přijímací komise v čele s předsedou komise Ing. Tomášem Princem, ředitelem školy. Členové : Mgr. V. Badal - ZŘ pro TV, Ing. V. Moc - ZŘ pro PV Mgr. J. Řeháčková - výchovná poradkyně Mgr. B. Zitová - vedoucí studijního oddělení Komise stanovila konkrétní podmínky pro přijetí do studijních, nástavbového a učebních oborů na naší škole pro školní rok 2007/2008. Hlavním měřítkem pro přijetí do čtyřletých studijních oborů a tříletých učebních oborů bylo hodnocení výsledků vzdělávání žáků (CERMAT), výstupní hodnocení a prospěch za obě pololetí z 8.třídy a l. pololetí 9. třídy z vybraných předmětů s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka. d.3) Žáci studijních oborů SOŠ byli pozváni na přijímací pohovory, bylo hodnocení výsledků vzdělávání žáků (CERMAT), výstupní hodnocení d.4) Učební obory tříleté a dvouletý - ze všech učebních oborů byli pozváni na přijímací zkoušky, které se skládaly z testu k příslušnému oboru a všichni další uchazeči absolvovali pohovor. Vzhledem k velkému počtu uchazečů o naše učební obory byly stanoveny dvě předkola, a s žáky z nižších tříd a s horším prospěchem a ve dvou stanovených přijímacích pohovorech, přijímací komise posuzovala schopnosti žáků pro konkrétní obor. Přijímací pohovor se skládal z písemného projevu a ústní části před komisí. Žáci z nižších ročníků byli přijati bez pohovoru pouze do dvouletého učebního oboru stavební výroba. Studium žáků, kteří vyšli z nižšího ročníku a byli přijati do tříletých oborů, je sledováno celý 1. ročník výchovnou poradkyní a třídními učiteli a příslušnými učiteli OV. d.5) Hodnocení přijímacího řízení pro rok 2006/ lze konstatovat, že zájem o studium na naší škole byl velký. Zaregistrováno bylo 361 přihlášek denního a 52 večerního studia. Je nutno podotknout, že u každý žák si mohl podat v naší škole pouze jednu přihlášku. Přijato bylo do prvního ročníku k žáků denního studia a 52 uchazečů večerního studia. d.6) Proti rozhodnutí ředitele školy nebylo podáno v žádném kole přijímacího řízení odvolání. 19

20 e) Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek Tabulka č. 21 MZ, ZZ Počet žáků celkem Počet žáků s vyznamenáním Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli nebo se nedostavili MZ ZZ Komentář k tabulce: MZ V celkovém počtu žáků 93 je uvedena 1 žákyně, která končila opravnou zkouškou v prosinci 2006 a 5 žáků, kteří nedokončili závěrečný ročník. V řádném termínu konalo MZ 81 žáků. S vyznamenáním prospělo 6 žáků a neprospělo 11 z jednoho předmětu. V zářijovém termínu konalo 6 studentů celou MZ poprvé a 11 opravnou MZ z jednoho předmětu. V tomto termínu 14 prospělo a neuspěli 3 žáci z jednoho předmětu.. V prosinci 2007 bude konat opravnou maturitní zkoušku z jednoho předmětu pět žáků z jednoho předmětu, z toho dva žáci, kteří studium ukončili v minulých letech. ZZ - Ze 120 celkově možných uchazečů se v červnu zúčastnilo ZZ 89 žáků, z toho 84 bylo úspěšných a 5 žáků bylo neúspěšných (1 žák písemná ZZ, 4 žáci praktická ZZ a 3 žáci ústní ZZ). Ke zkouškám nebylo v řádném termínu připuštěno 29 žáků, kteří neměli dokončenu klasifikaci za druhé pololetí závěrečného ročníku. ZZ vykonalo v zářijovém termínu celkem 19 žáků úspěšně a 8 jich neprospělo. V prosincovém termínu může konat ZZ nejvýše 15 žáků. Přihlásit se také mohli dva žáci, kteří nemají dokončeny všechny zkoušky potřebné k získání výučního listu z předchozích let. f) Přehled o počtu odučených hodin Tabulka č. 22 Skupiny předmětů Všeobecně vzdělávací předměty Odborné předměty stavební Odborné předměty kovo a elektro Odborné předměty dopravní Odborné předměty ekonomické a právní Týdenní počet odučených hodin Z toho s odbornou kvalifikací ,5 101, Celkem 920,5 765,5 Komentář k tabulce: Výuku, která není vyučována učiteli s odbornou kvalifikací, zajišťují většinou zkušení pedagogové, kteří podle zákona o pedagogických pracovnících mohou být nadále zaměstnáni jako učitelé nebo již absolvují studium k dosažení plné kvalifikace. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Obsah: strana I Základní údaje

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více