VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala : J. Folkrtová Předkládá : Ing. Tomáš Princ Podpis : V Liberci, dne 30. září 2007 Schváleno školskou radou

2 Obsah : I. Úvod a základní údaje o škole 3 II. Organizace studia 5 III. Výkon státní správy 6 IV. Personální zabezpečení výuky a provozu 7 V. Počty žáků 16 VI. Výsledky výchovy a vzdělávání 17 VII. Další vzdělávání 23 VIII. Oblast řízení školy 25 IX. Poradenské služby 29 X. Výsledky kontrol 31 XI. Mimoškolní a další aktivity 31 XII. Domov mládeže a školní jídelna 34 XIII. Další záměry, zhodnocení a závěr 39 XIV. Přílohy 41 2

3 I) Úvod a základní údaje o škole Střední škola stavební a dopravní vznikla přejmenováním z Integrované střední školy stavebních a řemeslných oborů k Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje z května 2007 byl s účinností od změněn název na Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace. Současně k tomuto datu rozhodl zřizovatel, tedy Liberecký kraj, o sloučení Střední odborné školy technické a SOU, Liberec Ještědská s naší školou. Původní SOU bylo založeno v roce 1957, jako součást tehdejších Pozemních staveb a jako takové, vychovávalo učně především stavebních profesí hlavně pro tento podnik. Jeho působnost byla shodná s působností zřizovatele, tzn., že výuka byla prováděna pro žáky z okresů Liberec, Jablonec n.n., Česká Lípa a Děčín. Nabídka oborů se postupně rozšiřovala a v sedmdesátých letech bylo zavedeno rovněž nástavbové studium při zaměstnání. Praktická výuka probíhala především na stavbách Pozemních staveb nebo v jejich provozovnách. Právní subjektivita byla SOU udělena Od tohoto okamžiku se začal realizovat nový plán rozvoje, který se především soustředil na úpravu vyučovaných oborů a jejich přizpůsobení novým podmínkám a požadavkům firem, pro které se žáci připravovali, a samozřejmě také na úpravu učebních dokumentů jednotlivých oborů. Velká pozornost byla také věnována zajištění a přípravě prostor pro praktický výcvik. Proto byla dokončena výstavba nových dílen. Splnění těchto úkolů, kvalitní výuka a celková poptávka po stavebních profesích způsobila počátkem devadesátých let značný zájem o studium na SOU a využití kapacit celého zařízení. Také první roky činnosti ISŠ, která byla ustanovena od , prokázaly, že pro tuto novou formu školského zařízení, dávající nové možnosti realizace vzdělávacích programů a rozšiřující nabídku pro žáky všech oborů SOU a SOŠ, jsou u nás velmi dobré předpoklady, a to nejen po stránce materiálního zabezpečení (mj. i získáním dalšího objektu dílen v ul. Horská), ale také v oblasti personálního zabezpečení. Pokračující transformaci našeho školství pomohl i program PHARE reforma odborného vzdělávání i další mezinárodní i národní programy a projekty. Například pedagogickými pracovníky ISŠ byla vypracována školní kurikula pro deset oborů vzdělání. Na tyto vzdělávací programy vydalo MŠMT schvalovací doložku. Dalším přínosem programu PHARE, pro vedení SŠ i další pedagogické pracovníky, byla možnost seznámit se i s jinými systémy vzdělávání, a to jak z materiálů, přednášek, konzultací a odborných školení, uskutečňovaných pro tento program, tak i z odborných výjezdů a stáží, které byly některým pedagogickým zaměstnancům umožněny. Ze získaných poznatků, zkušeností a dovedností čerpá pedagogický sbor samozřejmě i dále a používá je kupříkladu při tvorbě vzdělávacích programů, které SŠ jako místní vzdělávací centrum vytváří v rámci svého zapojení do projektu Centrum vzdělanosti Libereckého kraje. Vysoká úroveň výuky přispěla k tomu, že MŠMT byl akceptován v roce 1998 projekt ISŠ na sloučení s ISŠ dopravní a stavební. Spojením se docílilo zejména rozšíření nabídky oborů a prostupnosti mezi nimi, lepšího využití stávajících kapacit a také zkvalitnění vzdělávacího procesu. Na SŠ se tedy nyní vyučují obory vzdělání stavebního a dopravního směru poskytující střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou. Součástí SŠ je také domov mládeže, který měl svoji kapacitu téměř plně využitu a poskytoval své služby žákům a studentům jedenácti středních škol i vyšších odborných škol z Liberce. I přes výše uvedené úspěchy, však musí vedení SŠ neustále sledovat a správně reagovat na další připravované změny. 3

4 a) Název a základní údaje o škole (do ) název organizace: Střední škola stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace sídlo organizace: Liberec II, Truhlářská 3/360 IČ: IZO: právní forma: příspěvková organizace zřízená Libereckým krajem zřizovací listina: čj.: ZL-16/05-Š ze dne adresy pracovišť : - Liberec, Truhlářská ulice č. 3 - správa školy, domov mládeže, školní kuchyně - Liberec, Letná ulice č škola, hlavní dílny - Liberec, Horská ulice č dílny - Liberec, Borový vrch č dílny (do ) - Liberec, Lužická 147/38 - dopravní hřiště b) Zřizovatel : Liberecký kraj c) Ředitel : Ing. Tomáš Princ, bytem Liberec XII, Polní 353 d) Součásti školy a jejich kapacita Střední odborná škola IZO , kapacita 264 žáků Střední odborné učiliště žáků Učiliště žáků Domov mládeže žáků Školní jídelna žáků Školní jídelna výdejna žáků Středisko služeb školám žáků e) Datum zařazení do sítě SOU stavební SOU stavebních a řemeslných oborů ISŠ a U poslední změna k SŠSaD SŠSSaD Poznámka: Od má škola po sloučení se Střední odbornou školou technickou a Středním odborným učilištěm, Liberec 8, Ještědská 358/100, příspěvkovou organizací, v souladu se zřizovací listinou ZL-7/07-Š ze dne název Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 4

5 II) Organizace studia a) Seznam oborů vzdělávání ve školním roce 2006/2007 obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/006 Provoz a ekonomika dopravy M/027 Management ve stavebnictví L/001 Autotronik L/524 Podnikání L/515 Podnikání v technických povoláních obory poskytující střední vzdělání s výučním listem H/001 Zámečník (1. a 3. ročník) H/001 Automechanik (1., 2. a 3. ročník) H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení (1., 2. a 3. ročník) H/001 Autoelektrikář (3. ročník) H/001 Truhlář (1. a 2. ročník) H/003 Truhlář - dřevěné konstrukce (3. ročník) H/001 Instalatér (1., 2. a 3. ročník) H/003 Malíř (1.a 2. ročník ) H/001 Tesař (3. ročník) H/001 Zedník (1., 2. a 3. ročník) E/503 Stavební výroba (1. a 2. ročník) b) Vzdělávací programy Tabulka č. 1 Číselný kód oboru M/ M/ L/ L/ L/ H/ / H/ H/001 Název vzdělávacího programu Schváleno dne, pod č.j. Věstník MŠMT Management ve / stavebnictví Provoz a ekonomika /99-23 dopravy Autotronik /03-23 Poznámka Podnikání v technických /97-71 Dobíhající povoláních Podnikání / Truhlář pro /94-74 Dobíhající dřev.konstrukce Truhlář č.j / Mechanik elektrotechnických zařízení Automechanik / /01-23 Zaměření: sdělovací a zabezp.tech 5

6 H/ H/ H/ H/ H/ H/ E/503 Zámečník /02-23 Autoelektrikář /99-23 Malíř /96-74 Instalatér /97-72 Tesař / Zedník /97-72 Stavební výroba / c) Změny v organizaci studia Ve školním roce 2006/2007 vzhledem k přípravě rámcově vzdělávacích programů došlo k pozastavení tvorby a zavádění nových učebních dokumentů. Činnost pedagogů byla zaměřena na přípravu k tvorbě školních vzdělávacích programů. Vzhledem ke složení přihlášek byly v rámci přijímacího řízení plně využity kapacity tříd a skupin prvního ročníku. Krom oboru tesař byly otevřeny všechny stávající obory vzdělávání. Proti předchozímu školnímu roku byl upraven počet žáků denního studia na 810. Na večerním studiu byly otevřeny dvě třídy prvního ročníku nástavbového studia oboru vzdělání Podnikání. Počet tříd žáků denního studia byl 30 a ve večerní formě studia se otevřelo pět tříd. Kapacita současných školních budov SŠSaD je naplněna. Druhým rokem byl otevřen obor vzdělání s maturitou Autotronik, který postupně nahradí obor vzdělání s výučním listem Autoelektrikář. Skladba oborů bude částečně obměňována, ale nadále má škola ve svém záměru vyučovat obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem stavebního a dopravního směru resp. obory na tyto směry přímo navazující. Počet uchazečů ve večerní formě se bude postupně stabilizovat s tím, že je předpoklad otevření alespoň jedné třídy v každém ročníku takto koncipovaného tříletého nástavbového studia. III. Výkon státní správy V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. proběhla ve školním roce následující správní řízení dle zákona 500/2004 Sb.: Tabulka č. 1 Druh rozhodnutí počet Přijetí mimo termín PZ 35 Ukončení studia 103 Přerušení studia 25 Podmíněné vyloučení ze studia 12 Vyloučení ze studia 0 Přijímací řízení 378 6

7 IV. Personální zabezpečení výuky a provozu Výuku a provoz SŠ zajišťovali zaměstnanci, rozdělení do dvou oblastí a čtyř úseků. Pedagogická oblast zahrnuje úsek teoretického vyučování (učitelé), úsek praktického vyučování (učitelé odborného výcviku a vedoucí učitelé odborného výcviku) a úsek výchovy mimo vyučování (vychovatelé). Nepedagogická oblast je ekonomicko-provozní úsek, ve kterém jsou soustředěni zaměstnanci, zajišťující celkový chod SŠ, a to jak v ekonomické a pracovněprávní činnosti samostatného právního subjektu, tak ve správě a údržbě využívaného majetku. K bylo na SŠ zaměstnáno v hlavním pracovním poměru celkem 133 zaměstnanců. Další potřeby jsou řešeny uzavřením dalších pracovních poměrů a dohod o pracovní činnosti. Se všemi zaměstnanci byly uzavřeny řádné pracovní smlouvy, popřípadě dohody. Složení a struktura jednotlivých skupin zaměstnanců je uvedena v následujících tabulkách. Skladba všech úseků je velmi kvalitní, což dokazují jak každodenní pracovní výsledky a hodnocení sociálních partnerů v regionu, tak i další mimořádné aktivity. Proto lze potvrdit, že personální zabezpečení výuky a provozu je na SŠ plně zajištěno. a) Stavy zaměstnanců Tabulka č. 3 TECH. Z toho Ú s e k HOSP. DĚLN. PEDOGOG. PRAC. PRACOV. Ženy ZPS Důchodci Teoretické vyučování Praktické vyučování Výchova mimo vyučování Ekonomicko- provozní C e l k e m 133 7

8 b) Přehled odborné kvalifikace a věková skladba zaměstnanců b.1) Teoretické vyučování Tabulka č. 4 Do 30 let 31 až let až Důchodový 40 let Až 50 let důch.věk věk celkem/žen celkem/žen Celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem/žen Odborná kvalifikace Bez odborné Kvalifikace Externisté 2/1 3/1 5/2 Nově přijatí pedagogové Ukončené PP pedagogů 2/2 3/2 9/5 14/4 4/2 32/15 3/2 1/0 7/4 1/0 12/6 1/0 1/0 1/0 1/0 Komentář k tabulce: Z tabulky je zřejmé, že naprostá většina učitelů má odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dva mladí učitele anglického jazyka, nahrazující učitelku na rodičovské dovolené, pokračují ve studiu na pedagogické fakultě tak, aby ve stanoveném časovém limitu odbornou kvalifikaci získali. Zbývající učitelé bez předepsané odborné kvalifikace vyučují praktické odborné předměty z oblastí, ve které mají dlouholeté zkušenosti ze svého dřívějšího působení, a vyučují již delší dobu a splňují tedy podmínku pro další zaměstnání dle zákona č. 563/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Externisté zajišťují výuku řízení motorových vozidel a tři učitelé své praktické znalosti uplatňují při výuce prováděné večerní formou. b.2) Praktické vyučování Tabulka č. 5 Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 let až důch.věk Důchodový věk Celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem/žen celkem/žen Celkem/žen Odborná kvalifikace 1/0 6/0 13/0 1/0 21/0 Bez odborné kvalifikace 1/0 9/0 4/0 14/0 Nově přijatí pedagogové Ukončené PP pedagogů 1/0 1/0 Komentář k tabulce: Z tabulky je zřejmé, že převažující část učitelů odborného výcviku splňuje podmínky odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Další tři si vzdělání doplňují. Ve zbývající skupině jsou učitelé, za které na trhu práce neexistuje náhrada dle požadavků citovaného zákona. Jsou to však lidé s dlouhodobou praxí ve svém oboru a zkušení řemeslníci, kteří dokáží své znalosti a zkušenosti dobře předat žákům. 8

9 b.3) Výchova mimo vyučování Tabulka č. 6 Kvalifikace Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let Celkem/žen Celkem/žen celkem/žen 51 let až důch.věk Důchodový věk Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Odborná kvalifikace 3/3 6/4 3/3 12/10 Bez odborné kvalifikace 1/0 1/0 Externisté Nově přijatí pedagogové Ukončený PP pedagogů 1/0 1/0 Komentář k tabulce: Mimo jednoho vychovatele všichni ostatní z tohoto úseku splňují požadavky na odbornou kvalifikaci. Problémem je však složení skupiny, kde mimo jednoho jsou všechny ženy. Zájem mezi muži o práci vychovatele je minimální. I proto zůstává na úseku vychovatel pouze se středním vzděláním s výučním listem, ten však má již více než třicetiletou pedagogickou praxi. Na vedení sportovních kroužků se podílel také jeden externí vychovatel. c) Nepedagogičtí zaměstnanci Celkový z toho Tabulka č. 7 Počet ženy Důchodci Administrativa Kuchyň Dělníci Poznámka: Dále bylo uzavřeno několik smluv na další pracovní poměr ( např. domovnické práce, obsluha VS, ) d) Přehled zaměstnanců d.1) Učitelský sbor Tabulka č. 8 Osobní Kvalifikace číslo 376 SOŠ-dopr.a přepr., PFUK Praha-rozšiř.stud.pro Ano odbor.před.obchod a služby, PF MU Brno-specializace v pedagogice 246 VŠ UP Olomouc, ap.dg/mat. Ano TU Liberec, ap.nj/dě Ano VŠ zemědělská, provoz a ekonomika zemědělství Ano 26 9 Odborná Praxe Praxe kvalifikace Celk. pedag. 307 SPŠSE Liberec, profesní osvědčení výuka o provozu motor. Ano vozidel 245 SEŠ Praha, Ne VŠE Praha Ano

10 248 ČVUT Praha, obor sdělovací.elektrotechnika. Ano ČVUT Praha ekonom.a řízení stavebnictví Ano VŠST Liberec,obor-stroje a zařízení Ano UJEP Ustí n.l., aprobace Čj/Dě Ano PF Ústí nad Labem, TV/mat. Ano Gymnazium Ne 5 3,5 330 SEŠ, státní zk.-psaní stroj, a těsnopis Ne CVUT Praha, obor-autom.technika,tech.kybernetika Ano PF Ústí n.l., aprobace-mat/fyz. Ano SOU Severografia Ústí n.l., profesní osvědčení výuka o Ano 21 2 provozu motorových vozidel 251 VŠ chemicko-techn. Praha, obor procesy, zaříz. a Ano automatizace chem.výroby 332 PFUK Praha, apr. AJ Ano PF Ústí n.l. aprobace chemie/branná vých. Ano SEŠ v Pardubicích Ne SPŠ strojní, Profesní osvěd.-výuka o provozu vozidel Ano VUT Brno obor-stroj. technologie Ano ČVUT Praha, obor architektura Ano ČVUT Praha,obor ekonom. a řízení stavebnictví Ne PF Ústí n.l.,uk Karlova-f.mat-fyz.,apr.mat/fyz Ano PF Ústí n.l., FFUK Praha. aprob. Čj/Rj Ano PF Univ. J.E.Purkyně Brno,apr. Tv/On Ano PF Univ. J.E.Purkyně Ústí n.l., apr. Čj/Dě Ano VŠST Liberec, obor strojírenský Ano VŠ dopr. a spojů Žilina, obor-provoz a údržba drážních Ano vozidel 262 FŽ UK Praha, obor Čj Ano Lvovský polytechnický institut, radiokomunikační technika Ne VŠST Lbc, ob.-stroj.tech.,stát.zk. Nj Ano VŠE Praha, obor-finance Ano FFUK Praha,PF Ústí n.l.-aprob. Fy/On Ano VŠ zamědělská v Praze, obor provoz a ekonomika Ne PF VŠ Hradec kál. Aprob. Chem/fyz.VŠPF-Nj Ano VŠST Liberec, obor strojírenství Ano PF VŠST Liberec, Ano SPŠ obor zpracování masa, pedagogika pro učitele předm. Ne 12 6 praxe, prof. osvědčení - výuka o provozu motorových vozidel 338 VŠ báňská Ostrava, obor-důlní měřičství Ano SPŠ stav. Liberec, obor-dopravní stavby Ne SOU obor stavební, maturit.zk. Ne PF Ústí n.l, aprobace Mat/fyz Ne ČVUT Praha,obor-silnopr.elektrotech. Ano TU Liberec, obor ekonomika-management Ne SOU.-lakýrník, SPŠ-obor pozemní stavby, DPS Ano Na teoretické výuce se částečně podílí také ředitel školy Ing. Tomáš Princ a statutární zástupce ředitele Ing. Vladimír Moc, kteří mají rovněž odbornou kvalifikaci.. 10

11 d.2) Praktické vyučování vedoucí učitelé a učitelé odborného výcviku Tabulka č. 9 Osobní číslo Kvalifikace Odborná kvalifikace Praxe celk. Praxe Pedag. 117 Vyuč.-soustružník kovů, SPŠ obor strojírenství Ano Vyuč.-zedník, SOU obor stavebnictví Ano mat.zk. 118 Vyuč.-zedník,SPŠ Liberec o.-pozem.stavby Ano Vyuč.-tesař, SŠ pro prac.-obor stavebnictví Ano Vyuč.-truhlář, SOU Děčín-obor staveb.provoz Studuje Vyuč.-zedník, SŠ pro prac.-obor stavebnictví Ano Vyuč.-malíř natěrač Ne Vyuč.-automechanik Ne Vyuč.-stroj.zámečník, SPŠ Liberec-obor Ano strojírenství 126 Vyuč.-elektrom.r.z., SŠ pro prac.-obor Ano elektrotechnika 127 Vyuč.-instalatér,SPŠ-obor pozemní stavby Ano Vyuč.-instalatér,SŠ pro prac.-o.strojírenství Ano Vyuč.-instalatér,, SPŠ Liberec-o.pozem.stavby Ano Vyuč. zedník Studuje Vyuč.-elmech., SPŠ obor měřící a řídící tech. Ano SVVŠ, SPŠSE obor-měřící a automatizační Ano 29 2,5 technika 328 Vyuč.-automech., SPŠ obor-strojírenství Ano Vyuč.-instalatér, SOU stroj. mat.zk. Ano Vyuč.-stroj.zámečník,SPŠ obor-strojírenství Ano Vyuč.-zedník Ne Vyuč.-klempíř Ne Vyuč.-truhlář, SŠ pro prac.-o.strojírenství Ano Vyuč.-svářeč, SPŠ obor-strojírenství Ano Vyuč.-zedník Studuje Vyuč.-instalatér, SPŠ obor-strojírenství Ano Vyuč.-truhlář, SOU Liberec o.stavebnictví Ano mat.zk. 154 Vyuč.-mech.opr.,SPŠ Liberec obor Ano 41 8 strojírenství 155 Vyuč.-mechanik.el.z., SŠ pro prac.-obor Studuje 33 1,5 elektrotechnika 237 Vyuč.-tesař, SOU Liberec o.stavebnictví Ano mat.zk. 310 Vyuč.-spojový mechanik Ne Vyuč.-zedník Ne Vyuč.-tesař, SPŠ obor stavebnictví Ano Vyuč.-zedník Ne Vyuč.-malíř,natěrač Ne 36 4,5 11

12 d.3) Výchova mimo vyučování Tabulka č. 10 Osobní číslo Kvalifikace Odborná kvalifikace Praxe Celkem Praxe pedag. 355 Pedag. škola Litoměřice Ano SPŠ oděvní, Praha Ano Stř.ped.Š Liberec Ano Pedag.škola v Litoměřice Ano SPŠ textilní v Aši Ano VŠ institut, PF MU Brno-specializace v Ano pedagogice tiletá.střed.škola, Pedag.inst.(3sem) Ano SVVŠ Liberec Ano UK Praha, fa-těl.vých.a sportu,apr.tv/brv Ano SPŠ textil. Liberec Ano SVVŠ Liberec Ano SOU - vyučen Ne Gymnázium Frýdlant v Č. Ano SEŠ Jablonec n.n. Ano 40 8 d.4) Nepedagogičtí zaměstnanci vč. vedení SŠ Tabulka č. 11 Osobní Kvalifikace Pracovní zařazení Praxe číslo 184 Základní Pomocná kuchařka Základní Pomocná kuchařka Základní Uklizečka ÚSV,maturitní.zk. Sekretářka,referent 26 personalista 200 Výuční list Údržbář Základní Uklizečka/domovnice Základní Uklizečka Vyuč. Uklizečka ÚSV Lbc, NVI Lbc, obor Pokladní 8 spec.pro obchodní a manažer.čin., MZ 208 Výuční list Uklizečka Výuční list Kuchařka Výuční list Kuchařka Výuční list Kuchařka Výuční list Údržbář Výuční list Správcová RZ PŠ Praha, maturit.zk., Regionální pracovník 28 profesní osvědčení BESIP pro LB kraj 103 Právní akademie, mat.zk. Referent studijního oddělení 1 12

13 203 Výuční list Údržbář Výuční list Uklizečka VOŠ obor účet. a daně Účetní Výuč.list, USO-maturit.zk. Vedoucí kuchyně ČVUT Praha-ekonomika a řízení stavebnictví, TU Liberec-kurz pedagogiky Zástupce řed. Pro PV, statutární zástupce ředitele 398 Výuční list Uklizečka SZŠ Liberec maturitní zk. Evid.žáků,podatelna,spoj SEŚ maturit.zk. Materiálová účetní/zásobář Výuč.list Uklizečka Výuč.list. Kuchařka Výuč.list Pomocná kuchařka Výuč.list Pomocná kuchařka Vyuč.list Údržbář Vyuč.list Školnice ČVUT Praha-ekonom.a řízení staveb, TU Liberec-kurz pedagogiky 38 Ředitel SOŠ matutit.zk. Mzdová účetní SEŠ maturit.zk. Finanční účetní Vyuč.list Uklizečka Vyuč.list Skladnice Základní Pomocná kuchařka Základní Uklizečka SPŠ strojní Správce výpočet.techniky Vyšší hosp. škola.-mz Ekonomka SEŠ Jbc - maturit.zk. Hospodářka školy PF Ústí n.l.,o.psychologie Ved.studij.od./psycholog Výuč.list Údržbář Výuč.list Údržbář Základní Uklizečka/šatnářka Výuční list Uklizečka SPŠ stavební MZ Uklizečka Výuční list Pomocná kuchařka 44 e) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Tabulka č. 12 Sočást školy Odborná kvalifikace v % SŠ TV 74 SŠ PV 61 DM 92 13

14 f) Platové podmínky zaměstnanců Tabulka č / /2007 Celkový počet zaměstnanců 145,86 146,31 Počet pedagogických zaměstnanců 95,53 96,21 Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. Pracovníků , ,00 Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických , ,00 zaměstnanců Průměrná výše nenárokových složek mzdy 2 724, ,00 pedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogických zaměstnanců 2 086, ,00 Komentář k tabulce: Celkový počet zaměstnanců za 1.pololetí 2007, jejichž plat byl hrazen ze státního rozpočtu je 140,67 Ostatní mají mzdové prostředky hrazeny z vlastních zdrojů SŠSS a D. Jedná se např. o instruktory svářečské školy a další zaměstnance podílející se na doplňkové činnosti např. ve stravovacím a ubytovacím zařízení. Z důvodu, že k datu došlo v rámci programu optimalizace ke sloučení se Střední odbornou školou technickou, a tato škola vypracovávala vlastní výroční zprávu, byly použity údaje za období do g) Další vzdělávání zaměstnanců g.1) Studium pedagogických zaměstnanců - dlouhodobé Tabulka č. 14 Studium Počet Studium Typ výstupu zaměstnanců dokončilo/studuje Magisterské studium 2 0/2 Státní z. zk. Funkční studium 1 0/1 Osvědčení Pedagogika pro absolventy VŠ 1 1/0 Osvědčení Pedagogika pro UOV 2 1/1 Osvědčení Nástavbové studium 2 0/2 Maturitní zk. 14

15 g.2) Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických zaměstnanců včetně řídících pracovníků školy Tabulka č. 15 Typ kurzu / vzdělávacího semináře Počet zúčastněných zaměstnanců Rozvoj ICT ve škole 1 Projekt P 1 školení P, P 1,P 2 13 Projekt P 1 školení S 9 Využití interaktivních tabulí (2x) 4 Informatika ve škole 2 Správa, monitorování a údržba sítě školy 1 Goethe Institut (NJ) (2x) 2 Odborná příprava k nové maturitě 18 Změny v dopravních předpisech 1 Projekt RISA (2x) 1 Automechanik JUNIOR Školení pro automechaniky 2 Odborné semináře svařování 5 Kurikulární změny a nová role školy 1 Školení lektorů Akademie 2,5 tého věku 1 Mozkový jogging 2 Odborné stavební semináře (3x) 6 Klub ekologické výchovy 2 Integrace žáků se spec.poruchami učení a chování do 1 běžných škol Seminář k výchovnému poradenství (3x) 1 První pomoc při šikanování 1 15

16 Mimořádné události a ochrana obyvatelstva 1 Semináře ekonomické účetnictví,daně, zákoník práce 6 Školský management nový zákoník práce 2 Platové předpisy (2x) 2 Celostátní seminář pro učitele matematiky 1 Příprava na manželství a rodičovství 1 Pilotní ověřování procesu uznávání v učebních oborech 2 Europass 1 Mezinárodní spolupráce v rámci mobilitních projektů 9 programu Leonardo da Vinci Matrika 2 E-Learningový kurz Správní řízení ve škole 1 EU pro školský management 1 V rámci tohoto cíle je hlavní pozornost věnována školení, která pedagogickým pracovníkům přibližují nové poznatky z oblastí, které vyučují. Ve školním roce 2006/2007 bylo dokončováno vzdělávání v rámci projektu MŠMT SIPVZ (Počítačová gramotnost). Celkem získalo úroveň pokročilý 56,3 % a základní úroveň 34,4 % pedagogických pracovníků SŠ. K získávání nových vědomostí bylo využíváno také samostudium. V. Počty žáků Počet žáků a počet tříd Tabulka č. 16 Škola Počet tříd počet žáků Průměr žáků na třídu Průměr žáků na učitele Školní rok 2005/6 2006/7 2005/6 2006/7 2005/6 2006/7 2005/6 2006/7 Počet K 1.září 2006 bylo ve škole otevřeno celkem 35 tříd, z toho 5 tříd večerní formy vzdělávání a 31 tříd denní formy vzdělávání. Skladba tříd byla: 10 tříd čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou, 2 třídy denního nástavbového studia ukončené maturitní zkouškou, 16 tříd tříleté obory vzdělání s výučním listem a 2 třídy dvouletého oboru vzdělání s výučním listem. 16

17 U večerní nástavbového studia ukončení maturitní zkouškou se projevuje zvýšený zájem uchazečů z řad dospělých občanů. Je to dáno především zvýšenou propagací dalšího vzdělávání i rostoucími pracovními příležitostmi pro zaměstnance s vyšším vzděláním. Ve školním roce 2006/2007 bylo na večerní studium pět tříd. Od druhého pololetí došlo ke sloučení dvou tříd druhého ročníku na jednu třídu. O obory vzdělání nabízené naší školou je s ohledem na situaci v nabídce středních škol našeho regionu poměrně značný zájem, o čemž svědčí i celkový počet přihlášek Zároveň je možno konstatovat, že zájem o dopravní obory byl mírně vyšší než o obory stavební. VI. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a výsledky žáků Tabulka č. 17 Celkový průměrný prospěch Počet žáků celkem Prospěch Předčasné ukončení studia Ø absence Na žáka Počet vyznamenaných žáků Počet žáku opakujících ročník 2, ,51 Komentář k tabulce: Počty žáků vychází ze stavu na konci školního roku. Ve srovnání s minulým rokem došlo k mírnému poklesu v celkovém počtu žáků. Důvody, které vedly k předčasnému ukončení studia jsou převážně nezájem o studium a záškoláctví. Nezájem o zvolený obor vzdělání je řešen možností přechodu žáků na jiný obor vzdělání školy, nebo přechod z náročnějšího oboru vzdělání na méně náročné obory vzdělání. Celková absence žáků zůstává na stejné úrovni jak v minulém roce. b) Počty neomluvených hodin Tabulka č. 18 Škola 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Počet Průměr Počet NH Průměr na žáka Počet NH Průměr na žáka Počet NH Průměr na žáka Počet NH Průměr na žáka NH na žáka , , , , ,42 Komentář k tabulce : Počty neomluvených hodin u SOU jsou ovlivněny částečně žáky dvouletého oboru vzdělávání, z nichž většina již ze základní školy k nám nastupuje se značnými vzdělávacími problémy. Část neomluvené absence je také skryto i za dodatečnými omluvenkami, které ve vazbě na současné školní předpisy, mohou vystavovat rodiče, zletilí žáci sami sobě a v některých případech i lékaři. 17

18 c) Snížené známky z chování Tabulka č. 19 Škola celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Počet 2 Počet 3 Počet 2 Počet 3 Počet 2 Počet 3 Počet 2 Počet 3 Počet 2 Počet Komentář k tabulce: Snížená známka z chování je udělována převážně z důvodu neomluvené absence ve škole. Ostatní porušení školního řádu se projevují v menším počtu žáků, i když tento důvod má mírně zvyšující se tendenci. d) Přijímací řízení pro nový školní rok 2006/2007 d.1) Počet nově přijatých žáků Tabulka č. 20 Počet nově přijatých žáků Gymnázia 6.l 8.l 4.l SOŠ Obory kód M SOU, U Obory kód H a E SOU Obory kód L Celkem Tabulka č. 20a Škola Přihlášeno Přijato Nepřijato Odvolání 1.kolo 2.kolo 1.kolo 2.kolo 1.kolo 2.kolo 1.kolo 2.kolo Obory s kódem M a L Nástavbový obor s kódem L, denní Nástavbový obor s kódem L, večer Obory s kódem H a E Komentář k tabulkám: Uvedený počet zaznamenává žáky přijaté v rámci řádných termínů přijímacího řízení a zahrnuje i obory vzdělání, které byly původně v programu SOŠT a SOU, Liberec, Ještědská. Zde bylo přijato celkem 107 žáků (z toho obory s kódem M 25 žáků, s kódem L 55 žáků a s kódem H 29 žáků). V rámci dalšího přesunu zájmu, přestupů a opakování celkový stav 1. ročníku denního studia dosáhl k docházelo celkem 362 žáků. 18

19 d.2) Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení na naší škole proběhlo v termínech stanovených MŠMT tj kolo přijímacího řízení kolo přijímacího řízení Dne se sešla pětičlenná přijímací komise v čele s předsedou komise Ing. Tomášem Princem, ředitelem školy. Členové : Mgr. V. Badal - ZŘ pro TV, Ing. V. Moc - ZŘ pro PV Mgr. J. Řeháčková - výchovná poradkyně Mgr. B. Zitová - vedoucí studijního oddělení Komise stanovila konkrétní podmínky pro přijetí do studijních, nástavbového a učebních oborů na naší škole pro školní rok 2007/2008. Hlavním měřítkem pro přijetí do čtyřletých studijních oborů a tříletých učebních oborů bylo hodnocení výsledků vzdělávání žáků (CERMAT), výstupní hodnocení a prospěch za obě pololetí z 8.třídy a l. pololetí 9. třídy z vybraných předmětů s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka. d.3) Žáci studijních oborů SOŠ byli pozváni na přijímací pohovory, bylo hodnocení výsledků vzdělávání žáků (CERMAT), výstupní hodnocení d.4) Učební obory tříleté a dvouletý - ze všech učebních oborů byli pozváni na přijímací zkoušky, které se skládaly z testu k příslušnému oboru a všichni další uchazeči absolvovali pohovor. Vzhledem k velkému počtu uchazečů o naše učební obory byly stanoveny dvě předkola, a s žáky z nižších tříd a s horším prospěchem a ve dvou stanovených přijímacích pohovorech, přijímací komise posuzovala schopnosti žáků pro konkrétní obor. Přijímací pohovor se skládal z písemného projevu a ústní části před komisí. Žáci z nižších ročníků byli přijati bez pohovoru pouze do dvouletého učebního oboru stavební výroba. Studium žáků, kteří vyšli z nižšího ročníku a byli přijati do tříletých oborů, je sledováno celý 1. ročník výchovnou poradkyní a třídními učiteli a příslušnými učiteli OV. d.5) Hodnocení přijímacího řízení pro rok 2006/ lze konstatovat, že zájem o studium na naší škole byl velký. Zaregistrováno bylo 361 přihlášek denního a 52 večerního studia. Je nutno podotknout, že u každý žák si mohl podat v naší škole pouze jednu přihlášku. Přijato bylo do prvního ročníku k žáků denního studia a 52 uchazečů večerního studia. d.6) Proti rozhodnutí ředitele školy nebylo podáno v žádném kole přijímacího řízení odvolání. 19

20 e) Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek Tabulka č. 21 MZ, ZZ Počet žáků celkem Počet žáků s vyznamenáním Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli nebo se nedostavili MZ ZZ Komentář k tabulce: MZ V celkovém počtu žáků 93 je uvedena 1 žákyně, která končila opravnou zkouškou v prosinci 2006 a 5 žáků, kteří nedokončili závěrečný ročník. V řádném termínu konalo MZ 81 žáků. S vyznamenáním prospělo 6 žáků a neprospělo 11 z jednoho předmětu. V zářijovém termínu konalo 6 studentů celou MZ poprvé a 11 opravnou MZ z jednoho předmětu. V tomto termínu 14 prospělo a neuspěli 3 žáci z jednoho předmětu.. V prosinci 2007 bude konat opravnou maturitní zkoušku z jednoho předmětu pět žáků z jednoho předmětu, z toho dva žáci, kteří studium ukončili v minulých letech. ZZ - Ze 120 celkově možných uchazečů se v červnu zúčastnilo ZZ 89 žáků, z toho 84 bylo úspěšných a 5 žáků bylo neúspěšných (1 žák písemná ZZ, 4 žáci praktická ZZ a 3 žáci ústní ZZ). Ke zkouškám nebylo v řádném termínu připuštěno 29 žáků, kteří neměli dokončenu klasifikaci za druhé pololetí závěrečného ročníku. ZZ vykonalo v zářijovém termínu celkem 19 žáků úspěšně a 8 jich neprospělo. V prosincovém termínu může konat ZZ nejvýše 15 žáků. Přihlásit se také mohli dva žáci, kteří nemají dokončeny všechny zkoušky potřebné k získání výučního listu z předchozích let. f) Přehled o počtu odučených hodin Tabulka č. 22 Skupiny předmětů Všeobecně vzdělávací předměty Odborné předměty stavební Odborné předměty kovo a elektro Odborné předměty dopravní Odborné předměty ekonomické a právní Týdenní počet odučených hodin Z toho s odbornou kvalifikací ,5 101, Celkem 920,5 765,5 Komentář k tabulce: Výuku, která není vyučována učiteli s odbornou kvalifikací, zajišťují většinou zkušení pedagogové, kteří podle zákona o pedagogických pracovnících mohou být nadále zaměstnáni jako učitelé nebo již absolvují studium k dosažení plné kvalifikace. 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE Přílohy Příloha 1: Síť místních center celoživotního vzdělávání PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení 1 Zřízení Centra vzdělanosti Libereckého kraje a sítě Místních center

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Praha, MŠMT, 17. října 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark Identifikátor školy: 600 016 510 Termín

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Adaptabilní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2016/2017 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 0101894/98-3400 Inspektorát č. 1 Signatura: aa7hs301 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola : Střední odborné učiliště společného stravování SČMSD

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec. Identifikátor: 600 010 601

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec. Identifikátor: 600 010 601 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec Identifikátor: 600 010 601 Termín konání inspekce: 31. květen 2007 4. červen

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště Velké Poříčí, Náchodská 285 Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí Identifikátor

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2017/2018 OBSAH Všeobecná ustanovení.... 1 Přijímací komise...

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více