V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T

2

3 Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade... 8 Konstrukce armatur / Construction of valves Výroba armatur / Production of valves Automatizace / Automation Hutní materiál / Metallurgical material Čerpadla / Pumping devices Jakost / Quality Personalistika / Human resources Finanční část Financial Part... 46

4

5 Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři, dostává se Vám do rukou výroční zpráva společnosti ARMATURY Group a.s. za rok Při ohlédnutí se za tím, co minulý rok znamenal pro společnost, její zákazníky, akcionáře a v neposlední řadě zaměstnance, mohu s potěšením prohlásit, že byl ještě úspěšnější než roky předchozí. V souladu s plánem, který jsme si na počátku období stanovili, probíhal rozvoj společnosti jak uvnitř firmy zefektivněním manažerské struktury, tak i vně firmy, a to především získáním několika významných zakázek. Odvedli jsme kvalitní práci v tuzemsku i zahraničí V oblasti obchodní strategie firmy na tuzemském trhu považuji za velmi důležitou skutečnost, že společnost získala několik mimořádně významných zakázek. Jako generální dodavatel jsme realizovali dodávku armatur, hutního materiálu a oprav armatur včetně zajištění montážních prací pro společnost Dalkia Česká republika, a.s., pro akci turbína TG 33 v Ostravě-Třebovicích, dále jsme dodali námi vyprojektované a vyrobené kulové kohouty významnému zákazníkovi na českém trhu, společnosti RWE Transgas, a.s. Dodali jsme na míru vyrobené speciální hutní armatury společnostem Mittal Steel Ostrava a.s., a Třinecké železárny, a.s., a dále uzavírací a zpětné klapky společnostem Alstom Power, s.r.o., a Škoda power a.s. S potěšením můžeme rovněž konstatovat, že jsme získali v oblasti vlastní výroby významné zakázky na zahraničních trzích Ruska a přilehlých států a dále jsme uskutečnili prodej kulových kohoutů vlastní výroby do Nizozemska. Na celkový výsledek prodeje měla také pozitivní vliv výrobková certifikace kulových kohoutů, šoupátek a hutních armatur pro tuzemské a zahraniční trhy. V oblasti jakosti jsme obhájili druhý kontrolní audit dle normy DIN EN ISO 9001:2000. Za významný úspěch považuji získání certifikátu API 6D. V tomto pro nás úspěšném roce jsme stejně jako v letech minulých pokračovali ve zvyšování produktivity v našich výrobních provozovnách a obchodních úsecích. Vytvořili jsme středisko automatizace. Vyvinuli jsme funkční prototyp servopohonu s novým typem řízení, který jsme předali k funkčním zkouškám. Zdárně jsme ukončili vývoj včetně úspěšné realizace hydraulického ovládání brýlového uzávěru. Byla provedena technicko-organizační opatření a personální změny. Zavedením reportingu výroby, tzn. plánováním, sledováním a vyhodnocováním spotřeb času a materiálu s dopadem do motivačního systému jsme navýšili produktivitu práce ve výrobní provozovně v Kravařích. Uskutečnili jsme projekt optimalizace skladového hospodářství. Do dalšího roku s novým informačním systémem IFS Rozhodnutím představenstva společnosti ARMATURY Group a.s. byla na počátku roku odsouhlasena a podepsána smlouva o implementaci nového software IFS. Tomu předcházel požadavek moderní a stabilní platformy s podporou plánovaného rozšiřování společnosti a jejích podnikatelských aktivit, přičemž jsme chtěli systém bez defektů způsobených úpravami standardu. Okamžitě započaly přípravné práce s cílem pracovat už v lednu roku 2006 s novým informačním systémem. Ten nám umožní udržet se na špici mezi nejlepšími podniky České republiky a zároveň nám poskytne základnu pro rozšiřování společnosti. Umožní efektivní řízení a plánování výroby, usnadní vlastní výkony pracovníkům výroby. Obchodníkům poskytne veškeré potřebné informace o zakázkách. V oblasti investic jsme nakoupili zabezpečovací a identifikační zařízení Patriot pro dvaadvacet osobních služebních vozidel. Koupili jsme karusel a horizontální vyvrtávací centrum pro naši výrobní provozovnu v Dolním Benešově. S podporou vlastní výroby souvisí také investice do vývoje nových speciálních armatur. Postupně tak naplňujeme stanovenou strategii rozvoje vlastní výroby společnosti. Základem zdravé společnosti jsou kvalitní zaměstnanci Společnost ARMATURY Group a.s. klade důraz na profesní růst svých zaměstnanců a na systém jejich motivace. Zajišťujeme proto nejen interní a externí vzdělávání, ale i účast na různých projektech. Jsme si dobře vědomi toho, že jen profesionální a motivovaní pracovníci jsou schopni dosáhnout takových výsledků, jaké očekávají naši zákazníci i akcionáři. Cílů do dalšího období máme samozřejmě více, ale ten nejdůležitější je vlastně trvalý: obstát ve stále konkurenčně náročnějším a drsnějším prostředí. To znamená stále hledat nové trhy, nové partnery, nové pozice na domácí i zahraniční půdě. Jedině tak bude mít naše společnost šanci udržet si důstojné místo na trhu. Dovolte mi, abych poděkoval všem stávajícím i novým zákazníkům za důvěru, kterou nám dali v uplynulém roce. Děkuji také všem zaměstnancům ARMATURY Group a.s. za jejich práci v roce Ladies and Gentlemen, Dear Shareholders, in your hands you are holding a 2005 Annual Report of ARMATURY Group a.s.. When looking back what the last year meant for the company, its customers, shareholders and last but not least for its employees I can say with pleasure this year was even more successful than previous ones. In compliance with the plan set at the beginning of that period a development of the company took place in internal part of the company by management restructuring and in external part namely by obtaining several important orders. Quality was made in inland and abroad, too. In the field of company business strategy for inland markets an acquirement of several extraordinary orders can be considered as very important event. As general contractor our company realised a delivery of valves, metallurgical materials and repairs of valves including assembly works for DALKIA Czech Republic a.s. for TURBINE operation in Ostrava-Třebovice, further we delivered ball valves of our own design and production to RWE Transgas, a.s. a very important inland customer. Our company delivered special made-to measure metallurgic valves to Mittal Steel Ostrava a.s., and Třinecké železárny, a.s., and further butterfly and swing valves to Alstom Power, s.r.o., and Škoda power a.s. With pleasure we can state we acquired important orders in foreign markets in Russia and surrounding states and further we realised sale of ball cocks of our production to the Netherlands. Product certification of ball valves, slide-valves and metallurgic valves for inland and foreign markets had an positive impact on sales results. In the field of quality we passed the second control audit according to DIN EN ISO 9001:2000 standard. Acquiring of a API 6D certificate I consider as an important success. In this, for us very successful year we as in previous years continued in productivity increase in all our production and trading sections. Automation centre was founded. An operational prototype of electric actuator with new type of control was developed and passed for functional tests. Development including successful realisation of hydraulic control of spectacle closing valve was finished to good effect. Technical and organisational measures including personal changes were taken. By implementation of production reporting, so called planning, monitoring and evaluation of time and material consumption with impact to motivation system the labour productivity in Kravaře production plant increased. A project of optimisation of stock control was realised. With new IFS information system to new year. By decision of ARMATURY Group a.s. Board of Directors the new IFS software implementation contract was agreed and signed. A requirement for modern and stabile platform preceded with support of planned widening of the company and its business activities while we wanted a system without defects caused by standard modifications. Preliminary works with aim to use the new information system started in January Such a system will help us to keep our position on the top among the best companies of Czech Republic and simultaneously will provide a base for company increase. It will enable effective control and planning of production, make working jobs easier for production workers. Any important order information are thanks to this software provided to trading departments. In the field of investments Patriot, a guard and identification device was bought for twenty two company personal vehicles. Carousel and boring centre was bought for our production plant in Dolní Benešov. Investments to development of new special valves are connected with support of our own production. The strategy of self production development of the company is gradually fulfilled. Quality employees form the base of successful company ARMATURY Group a.s. places an emphasis on professional growth of their employees and system of their motivation. Not only internal and external education are ensured but also a participation in various projects. We are aware of a fact that only professional and motivated employees are able to reach such results which are expected from our customers and shareholders. Surely we have more objectives to the next period but the most important one is permanent: to stand our ground in still more and more harsh and competitive environment. That means to continually look for new markets, new partners, new positions inland and abroad too. This is the only way our company can keep its worthy position in today marketplace. Let me give thanks to all existing and current customers for confidence they gave to us in passed year. And let me thank to all employees of ARMATURY Group a.s. for their work in Vladimír Nekuda generální ředitel / General Manager 2-3

6

7

8 Tuzemský obchod Inland trade

9 Oddělení tuzemského obchodu zajišťuje 60 až 70 % tržeb společnosti ARMATURY Group. Spolu s úsekem servisních služeb zaměstnává pětatřicet lidí, kteří mají za úkol oslovit zákazníka, zjistit jeho požadavky a najít pro něj nejvhodnější řešení. Inland trade department makes 60 to 70 % of ARMATURY Group incomes. Together with Service section employs 35 people whose task is to address a client, find out his requirements and find the best solution for him. Jsme jedničkou na českém trhu No. 1 in the Czech market Tuzemský obchod si právem udržel také v roce 2005 pozici lídra na českém trhu, a to i přesto že v České republice existuje opravdu silná konkurence. Also in 2005 our inland trade rightly kept a leader position in the Czech market even under a really strong competition existing in the Czech Republic. Podařilo se nám překročit stanovený plán, který byl oproti roku 2004 navýšen, a úspěšně jsme naplnili firemní strategii tří hlavních pilířů: hutní armatury, kulové kohouty, zpětné a uzavírací klapky. V praxi to znamená, že se nám podařilo zvýšit prodej námi vyráběných armatur. We managed to overcome set 2005 plan which was increased compared to 2004 and successfully fulfilled company strategy of three main pillars: metallurgic valves, ball valves and swing and butterfly valves. Practically it means we managed to increase the sale of valves of our production. Hlavní podíl na tomto úspěchu má vývoz technologií přes naše největší odběratele, například Alstom Power, Škoda Power, Siemens Industrial, Ekol nebo Sigma, do zahraničí. Export of technologies via our major customers like Alstom Power, Škoda Power, Siemens Industrial, Ekol or Sigma played the main part in this success. Opomenout nemohu ani dodávky na výstavby či rekonstrukce čističek odpadních vod a úpraven vod, které jsou podporovány dotacemi ze strukturálních fondů Evropské unie. I must also mention deliveries for constructions or reconstruction of sewage and water preparing plants which are supported by EU subsidies. The Service section plays also an important role in success Na úspěchu oddělení tuzemského obchodu se významnou měrou of Inland trade Department. podílel také úsek servisních služeb. Pro naše klienty zajišťuje servisní a poradenské služby, ale také záruční a pozáruční servis především námi dodaných výrobků. It provides service and counselling services for our clients and also warranty and after warranty services mainly of the products delivered by our company. Významným krokem byl podpis smlouvy s výrobci armatur z jiných zemí, například Wakmet či Broen DZT. Stali jsme se jejich výhradními zástupci pro český a slovenský trh, díky čemuž jsme schopni nabídnout zákazníkovi opět o něco víc. Signing contracts with valve manufacturers from abroad like Wakmet or Broen DZT was an important step. We became their exclusive representation for Czech and Slovak markets and thanks to it we are able to widen our offer to clients. Pro zákazníka vše od a do zet All from A to Z for our customers Díky tomu, že nabízíme vedle dodání armatur také hutní materiál, čerpadla a služby, jsme schopni ve spolupráci s dalšími úseky naší společnosti dodat kompletní investiční akci klient se může spolehnout, že od nás dostane vše od poradenství a výroby, přes dodání až po záruční a pozáruční servis. Thanks to the fact that including valve delivery we can deliver also metallurgic material, pumping devices and service we are able in co-operation with other company sections to deliver a complete investment package. The client can really rely that he gets all from consulting and production via delivery to warranty and after warranty service. Společnost ARMATURY Group zaměstnává pouze schopné lidi, odborníky ve svém oboru, kteří dokáží poradit a doporučit to nejlepší. Díky nim je naše společnost pro zákazníky tím nejlepším partnerem. ARMATURY Group employs only skilful people, professionals in their field who can advise and recommend the best solution. Thanks to them our company is the best partner for customers. 6-7

10 Zahraniční obchod se zaměřuje na dvě stěžejní aktivity: nákup ze zahraničí a prodej do zahraničí. V nákupu pracují čtyři lidé, prodej má na starost jedenáct zaměstnanců. Co se týká tržeb, oddělení zahraničního obchodu zajišťuje 20 % tržeb společnosti. Foreign trade focuses on two fundamental activities: to purchase from abroad and to sell abroad. Purchasing department employs four people, sales department eleven. Speaking about incomes, the Foreign Trade Department makes 20% of company incomes. Vstoupili jsme na nové trhy New markets conquered. V uplynulém roce se podařilo splnit předpokládané výsledky plánu, který byl nastaven výše než plán z roku 2004, a udržet nastavený směr personální stabilizace oddělení. In the last year the suggested results of plan which was set higher than in 2004 were met and direction of personnel stabilisation of the department was kept. In a detailed view of planned activities of foreign trade the long-term strategic objectives were also met. Při detailnějším pohledu na plánované aktivity zahraničního obchodu se také naplnily záměry týkající se dlouhodobější strategie. Jedná se o naplnění cíle prosadit se ve vytipovaných oblastech zájmu společnosti. První krok tohoto záměru, navázat fungující vztahy se zahraničními partnery, kteří budou přinášet za našeho společného To win recognition in determined fields of the company is such an objective. The first step of this intention, to establish functional relations with foreign partners which would upon our mutual effort bring commercial results, was successfully met. úsilí obchodní výsledky, se naplnil. We managed to start a co-operation with markets we consider to be Podařilo se nám navázat spolupráci na trzích, o kterých si myslíme, že jsou pro nás perspektivní. Jedná se zejména o Srbsko, Estonsko a Bělorusko. Významným teritoriem je pro nás samozřejmě Rusko, kde important for us. They are namely Serbia, Estonia and Belorussia. Russia where we worked on several important orders for metallurgical plants is very important territory for us. jsme pracovali na několika významných zakázkách pro hutní závody. With clear targets to the future Do budoucnosti s jasnými cíli Foreign trade objectives for forthcoming period are: to strengthen Cíle zahraničního obchodu pro následující období jsou posílení obchodní pozice na uvedených trzích, cílené prosazování produktů vlastní výroby, vyprofilování strategie zahraničního nákupu a zkvalitnění spolupráce se stávajícími zahraničními dodavateli. business positions at the earlier mentioned foreign markets, expansion of our activites to other countries, targeted promotion of our own production, profiling the strategy of purchase abroad and improvement of quality of co-operation with foreign suppliers. 8-9

11 Zahraniční obchod Foreign trade

12 12-13 Konstrukce armatur Construction of valves

13 Činnost konstrukce armatur je zaměřena na nově zpracovávané konstrukce, doplňování řad zpracovaných typorozměrů jednotlivých sortimentů a řešení operativních požadavků obchodních úseků. Construction of valves is focused on newly elaborated constructions, supplementing lines of manufactured type measures of particular assortments and solutions of operative requirements of commercial sectors. Rok plný zajímavé a náročné práce A year full of hard and interesting work Zaměstnanci technického úseku pracovali v roce 2005 na řadě zajímavých akcí. Za zmínku stojí například kulové kohouty (KK) v provedení s koulí na čepech a s koncepcí, která je základem pro KK určené pro zemní plyn a ropné produkty. Toto řešení potvrdilo, že jsme schopni vyrobit KK do DN 300 PN 100, které spolehlivě plní funkci jak v provedení s kombinovanými sedly, tak i v náročném provedení kov x kov. Tato skutečnost byla důležitým argumentem pro získání rozsáhlé zakázky v plynárenství na Slovensku. Významným oceněním práce konstruktérů a výrobního kolektivu podílejícího se na vývoji a výrobě KK s koulí na čepech (trunnion) bylo získání certifikátu API 6D. Employees of engineering department worked in 2005 on a line of interesting actions. Ball valves (BV) in design trunnion and conception which is the base for BV designated for natural gas and oil products should be mentioned. This solution confirmed we are able to produce BV to DN 300 PN 100, which reliably fulfils its function in design with combined teats and in very ambitious design metal seated. This fact was an important argument for obtaining a large order in Slovakia. Acquirement of API 6D certificate was a significant appraisal of the work of designers and production team participating Podařilo se rozšířit okruh uživatelů našich zpětných odběrových in development and production of BV trunnion. klapek. Aplikací zkušeností z provozů do konstrukce se dále zvýšila technická úroveň tohoto typu klapek dodávaných dnes nejen do okolních evropských zemí, ale i dalších zemí světa (Indie, Austrálie, Kanada). We managed to extend the range of users of our extraction swing check valves. Thanks to the application of experiences from plant to the construction, the technical level of these check valves was increased and they are now supplied not only to the nearby European countries but worldwide (e.g. India, Australia, Canada). Opomenout nemužeme ani hutní armatury, které se svým objemem tržeb stávají rok od roku důležitější položkou plánu tržeb z vlastní výroby. Svědčí o tom meziroční nárůst. Tento segment se může pochlubit nejen tržbami, ale především odvedenou prací: dořešení a výroba prototypu uzavírací klapky s těsněním kov x kov, následně zabudovaného do zkušebního hutního provozu, konstrukce nového elektromechanického ovládání brýlových šoupátek či dodávky nově řešených regulačních a bezpečnostních klapek do Ruska. But also metallurgic valves should not be forgotten, each year they become still more and more important item in income plan of our own production. An year increase certifies it. This segment can be proud of not only by incomes but also by performed work: resolution and production of prototype of butterfly valve with metal seated subsequently implemented in test metallurgic operation, construction of new electrical control of spectacle closing gate valve or deliveries of newly solved throttle and safety valves to Russia. We Podařilo se nám také rozšířit již tak bohatou škálu základních provedení uzavíracích klapek. Jde o možnost ovládání pomocí páky se závažím k uzavírání a siloválcem k otevírání klapky, což jsou požadavky hlavně pro vybavení malých vodních elektráren. also managed to enrich already wide line of basic make of butterfly valves. It is a possibility of control via lever with weight for closing and by power cylinder for opening of valve according to requirements of mainly small hydraulic power plants. Aktualizované normy - nová agenda Updated standards - a new agenda V důsledku rozšiřujícího se sortimentu produktů vlastní výroby, dodávek do nových teritorií a změny legislativy v rámci EU došlo k aktualizaci norem a směrnic používaných v naší produkci a souvisejících činnostech. Přebudovali jsme archiv norem, vytřídili a seřadili agendu. Kladné hodnocení používání správných předpisů a norem a vhodné organizace a evidence úkolů technického rozvoje přispělo k obnovení certifikátu ISO 9001:2000 a získání nového certifikátu API 6D. In consequence of widening of self manufactured products, deliveries to new territories and legislative changes within EU, the standards and directives used for our production and related activities were updated. The archive of standards was reconstructed and new a agenda ordered and sorted out. Positive evaluation of using right regulations and standards, proper organisation and task recording of technical development helped for restoration of ISO 9001:2000 certificate and acquirement of new API 6D certificate

14

15

16 Výroba armatur Production of valves

17 Společnost ARMATURY Group soustřeďuje výrobu do závodů v Dolním Benešově a v Kravařích. ARMATURY Group centralizes production in two production plants in Dolní Benešov and in Kravaře. V roce 2005 byla výroba zaměřena především na velké průmyslové armatury pro ruský trh, jednalo se o klapky, šoupátka a hutní armatury v dimenzích DN 800 až DN In 2005 the production was mainly focused on large industrial valves for Russian market - especcialy on check valves, gate valves, metallurgic valves DN 800 to DN 2000 dimensions. Žádaný byl také sortiment zpětných kovově těsnicích odběrových klapek k parním turbínám DN 150 až DN 900 a kovově těsnicích kulových kohoutů do DN 300 v provedení trunnion. Ačkoliv se v naší produkci jedná o poměrně nové segmenty, jsou tyto výrobky plně Extraction swing check vales for steam turbines DN 150 to DN 900 and metal seated ball valved trunnion up to DN 300 were also in demand. Although these segments are relatively new in our production, they are fully comparable with products of European valve manufactures. srovnatelné s produkty evropských armaturek. In classic casting production line we continued in production of U klasické výroby z odlitků jsme pokračovali v produkci různých typů, světlostí a tlaků, jako například kompenzátory, montážní vložky, sací koše, stavítka, kanálová šoupátka, zpětné klapky až do DN 700. various types, diameters and pressures as for example expansion joints, assembly insertions, strainers, hand gate valves, sewage gate valves, swing check valves up to DN 700. Práce s kvalitními a moderními stroji Work with modern and quality machines Kvalitní práci mohou odvádět zkušení technici jen za pomoci kvalitních strojů. Proto jsme investovali do dalšího vybavení dílen a koupili nové stroje, například horizontální vyvrtávačku WHN13.8 CNC, karuselový soustruh SK25/50 či svářečku Migatronic-545. Quality work can be realised only by experienced engineers with help of quality machines. And this was the reason we invested in further equipment of workshops and bought new machines, for example WHN13.8 CNC horizontal boring machine, SK25/50 carousel lathe or Migatronic-545 welding apparatus. After investments into Po investicích do zařízení pro broušení a lapování koulí do kulových kohoutů jsme schopni vyrábět z výkovků koule do DN 300, a to se sféricitou do 5-7 µm a dodrženou tolerancí průměru do 0,02 mm. Pro náročné provozy máme koule s plazmovými nástřiky karbidu nebo oxidu chromu či karbidu wolframu. Zkušenosti získané broušením plazmových nástřiků, kterými jsou opatřeny také vodicí pouzdra pro uložení hřídele a čepu talíře a funkční plochy hřídelí, jsme promítli také do odběrových klapek na vysoké teploty. equipment for grinding and lapping of balls for ball valves we are able to produce balls from forging to DN 300, with sphericity to 5-7 μm and maintained average tolerance to 0,02 mm. For sophisticated operations we have balls with spray application of carbide or chromium oxide or wolfram carbide. Experiences got by grinding of plasma sprays, by which also guiding bushes for placing the shaft and stem of disc and functional shaft surfaces are equipped, were projected also in extraction swing valves for high temperatures. Výroba se bude dál úspěšně rozvíjet In the future the production will continue in successful development V roce 2006 chceme rozvíjet výrobu celosvařovaných konstrukcí kovově těsnicích kulových kohoutů od DN 300. V plánu je také realizace výroby kovově těsnicích klapek s trojosou excentricitou a odběrových klapek pro vysoké teploty a tlaky. In 2006 we want to develop production of all-welded metal seated ball valves from DN 300. Realisation of production of metal seated triple-eccentric butterfly valve and extraction swing valves for high temperatures and pressures is in contemplation

18 Oddělení automatizace je nejmladším úsekem společnosti, jeho historie se píše od 1. ledna Organizačně patří k úseku generálního ředitele a klade si nemalé cíle - zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Automation department is the youngest section of the company, its history has been recorded since 1. January Organisationally belongs to General Manager section and has considerable objectives - improvement of company competitive strength. Nové nápady pro další rozvoj společnosti New ideas for further company development V novém oddělení pracuje deset zaměstnanců. Pět z nich tvoří realizační tým, který má na starost veškeré opravy, repase a modernizaci servopohonů. Svou práci odvádí nejen v dílnách, ale při výjezdech také přímo u zákazníků. Druhá polovina pracovníků úseku především zajišťuje prodej služeb v této oblasti a v neposlední řadě také pracuje na technickém vývoji. Situace na trhu v oblasti oprav a repasí servopohonů nás donutila hledat nové zbraně v nekompromisním boji o zákazníka. Hlavními pracovními náplněmi úseku jsou vývoj a aplikace nových elektronických desek a vývoj nového typu ovládání servopohonů. Ovládání, které musí odpovídat konkrétním představám zákazníka, umožňuje dálkovou komunikaci a diagnostiku. Přínosem je vedle zjednodušeného nastavování, možnosti archivace důležitých dat a dálkové správy zařízení rovněž zvýšení spolehlivosti a technické úrovně našich produktů. Kvalitnější produkty nám umožňují poskytnout klientovi prodlouženou garanční dobu a za zmínku stojí jistě také fakt, že přináší výrazné snížení počtu nutných výjezdů k reklamacím. Ten employees work in the new department. A realisation team is formed by five of them which cares for all repairs, renovations and modernisation of electric actuators. They make their jobs not only in workshops, but also directly at customer premises. The second part of the team ensures above all sale of services in this field and also works in engineering development. Situation on the market of renovations and repairs of electric actuators forced us to look for new weapons in the battle for customer. Main workloads of the section are development and application of new electronic boards and development of new control of servo-drives. Control which must correspond to concrete idea of a customer enables remote communication and diagnostics. Besides to easier set up, possibility of archiving of important data and remote administration the improvement of reliability and technological level of our products is also important achievement. Products of higher quality enable us to provide prolonged warranty to the customer and also a fact of significant reduction of number of necessary warranty missions. Splníme všechny požadavky našich klientů Jednou z dalších činností oddělení automatizace je podpora tuzemskému a zahraničnímu obchodnímu úseku při řešení speciálních zákaznických požadavků z oblasti ovládání armatur. Jako příklad může sloužit vlastními silami zrealizované hydraulické ovládání speciálních hutních armatur. Konkrétně brýlových uzávěrů, které tvoří základní pilíř výrobního programu společnosti. Jednalo se o dva kusy v dimenzi DN 1400, které byly namontovány, zprovozněny a úspěšně předány akciové společnosti Mittal Steel Ostrava a jednu dvoutisícovku určenou pro Třinecké železárny. We fulfil any requirements of our clients One of further activities of automation department is support to inland and foreign trading departments when solving special customer requirements in the field of valve control. As an example can serve a hydraulic control of special metallurgic valves realised by self force, to by concrete of spectacle closing valves which make a pillar of company production programme. It was two pieces in dimensions of DN 1400, which were mounted and put into operation and successfully passed to Mittal Steel Ostrava and one two thousand piece for Třinecké železárny. Rádi bychom v budoucnu ještě více rozšířili naše aktivity nebojíme se vstoupit do zcela nových oblastí - a stali se nedílnou součástí společnosti. Věříme, že budeme výrazně přispívat k jejímu dalšímu rozvoji. In the future we would like to widen more our activities - we are not afraid of new spheres - and would become an integral part of a society. We hope we will significantly participate in its further development

19 Automatizace Automation

20 Hutní materiál Metallurgical material

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více