V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T

2

3 Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade... 8 Konstrukce armatur / Construction of valves Výroba armatur / Production of valves Automatizace / Automation Hutní materiál / Metallurgical material Čerpadla / Pumping devices Jakost / Quality Personalistika / Human resources Finanční část Financial Part... 46

4

5 Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři, dostává se Vám do rukou výroční zpráva společnosti ARMATURY Group a.s. za rok Při ohlédnutí se za tím, co minulý rok znamenal pro společnost, její zákazníky, akcionáře a v neposlední řadě zaměstnance, mohu s potěšením prohlásit, že byl ještě úspěšnější než roky předchozí. V souladu s plánem, který jsme si na počátku období stanovili, probíhal rozvoj společnosti jak uvnitř firmy zefektivněním manažerské struktury, tak i vně firmy, a to především získáním několika významných zakázek. Odvedli jsme kvalitní práci v tuzemsku i zahraničí V oblasti obchodní strategie firmy na tuzemském trhu považuji za velmi důležitou skutečnost, že společnost získala několik mimořádně významných zakázek. Jako generální dodavatel jsme realizovali dodávku armatur, hutního materiálu a oprav armatur včetně zajištění montážních prací pro společnost Dalkia Česká republika, a.s., pro akci turbína TG 33 v Ostravě-Třebovicích, dále jsme dodali námi vyprojektované a vyrobené kulové kohouty významnému zákazníkovi na českém trhu, společnosti RWE Transgas, a.s. Dodali jsme na míru vyrobené speciální hutní armatury společnostem Mittal Steel Ostrava a.s., a Třinecké železárny, a.s., a dále uzavírací a zpětné klapky společnostem Alstom Power, s.r.o., a Škoda power a.s. S potěšením můžeme rovněž konstatovat, že jsme získali v oblasti vlastní výroby významné zakázky na zahraničních trzích Ruska a přilehlých států a dále jsme uskutečnili prodej kulových kohoutů vlastní výroby do Nizozemska. Na celkový výsledek prodeje měla také pozitivní vliv výrobková certifikace kulových kohoutů, šoupátek a hutních armatur pro tuzemské a zahraniční trhy. V oblasti jakosti jsme obhájili druhý kontrolní audit dle normy DIN EN ISO 9001:2000. Za významný úspěch považuji získání certifikátu API 6D. V tomto pro nás úspěšném roce jsme stejně jako v letech minulých pokračovali ve zvyšování produktivity v našich výrobních provozovnách a obchodních úsecích. Vytvořili jsme středisko automatizace. Vyvinuli jsme funkční prototyp servopohonu s novým typem řízení, který jsme předali k funkčním zkouškám. Zdárně jsme ukončili vývoj včetně úspěšné realizace hydraulického ovládání brýlového uzávěru. Byla provedena technicko-organizační opatření a personální změny. Zavedením reportingu výroby, tzn. plánováním, sledováním a vyhodnocováním spotřeb času a materiálu s dopadem do motivačního systému jsme navýšili produktivitu práce ve výrobní provozovně v Kravařích. Uskutečnili jsme projekt optimalizace skladového hospodářství. Do dalšího roku s novým informačním systémem IFS Rozhodnutím představenstva společnosti ARMATURY Group a.s. byla na počátku roku odsouhlasena a podepsána smlouva o implementaci nového software IFS. Tomu předcházel požadavek moderní a stabilní platformy s podporou plánovaného rozšiřování společnosti a jejích podnikatelských aktivit, přičemž jsme chtěli systém bez defektů způsobených úpravami standardu. Okamžitě započaly přípravné práce s cílem pracovat už v lednu roku 2006 s novým informačním systémem. Ten nám umožní udržet se na špici mezi nejlepšími podniky České republiky a zároveň nám poskytne základnu pro rozšiřování společnosti. Umožní efektivní řízení a plánování výroby, usnadní vlastní výkony pracovníkům výroby. Obchodníkům poskytne veškeré potřebné informace o zakázkách. V oblasti investic jsme nakoupili zabezpečovací a identifikační zařízení Patriot pro dvaadvacet osobních služebních vozidel. Koupili jsme karusel a horizontální vyvrtávací centrum pro naši výrobní provozovnu v Dolním Benešově. S podporou vlastní výroby souvisí také investice do vývoje nových speciálních armatur. Postupně tak naplňujeme stanovenou strategii rozvoje vlastní výroby společnosti. Základem zdravé společnosti jsou kvalitní zaměstnanci Společnost ARMATURY Group a.s. klade důraz na profesní růst svých zaměstnanců a na systém jejich motivace. Zajišťujeme proto nejen interní a externí vzdělávání, ale i účast na různých projektech. Jsme si dobře vědomi toho, že jen profesionální a motivovaní pracovníci jsou schopni dosáhnout takových výsledků, jaké očekávají naši zákazníci i akcionáři. Cílů do dalšího období máme samozřejmě více, ale ten nejdůležitější je vlastně trvalý: obstát ve stále konkurenčně náročnějším a drsnějším prostředí. To znamená stále hledat nové trhy, nové partnery, nové pozice na domácí i zahraniční půdě. Jedině tak bude mít naše společnost šanci udržet si důstojné místo na trhu. Dovolte mi, abych poděkoval všem stávajícím i novým zákazníkům za důvěru, kterou nám dali v uplynulém roce. Děkuji také všem zaměstnancům ARMATURY Group a.s. za jejich práci v roce Ladies and Gentlemen, Dear Shareholders, in your hands you are holding a 2005 Annual Report of ARMATURY Group a.s.. When looking back what the last year meant for the company, its customers, shareholders and last but not least for its employees I can say with pleasure this year was even more successful than previous ones. In compliance with the plan set at the beginning of that period a development of the company took place in internal part of the company by management restructuring and in external part namely by obtaining several important orders. Quality was made in inland and abroad, too. In the field of company business strategy for inland markets an acquirement of several extraordinary orders can be considered as very important event. As general contractor our company realised a delivery of valves, metallurgical materials and repairs of valves including assembly works for DALKIA Czech Republic a.s. for TURBINE operation in Ostrava-Třebovice, further we delivered ball valves of our own design and production to RWE Transgas, a.s. a very important inland customer. Our company delivered special made-to measure metallurgic valves to Mittal Steel Ostrava a.s., and Třinecké železárny, a.s., and further butterfly and swing valves to Alstom Power, s.r.o., and Škoda power a.s. With pleasure we can state we acquired important orders in foreign markets in Russia and surrounding states and further we realised sale of ball cocks of our production to the Netherlands. Product certification of ball valves, slide-valves and metallurgic valves for inland and foreign markets had an positive impact on sales results. In the field of quality we passed the second control audit according to DIN EN ISO 9001:2000 standard. Acquiring of a API 6D certificate I consider as an important success. In this, for us very successful year we as in previous years continued in productivity increase in all our production and trading sections. Automation centre was founded. An operational prototype of electric actuator with new type of control was developed and passed for functional tests. Development including successful realisation of hydraulic control of spectacle closing valve was finished to good effect. Technical and organisational measures including personal changes were taken. By implementation of production reporting, so called planning, monitoring and evaluation of time and material consumption with impact to motivation system the labour productivity in Kravaře production plant increased. A project of optimisation of stock control was realised. With new IFS information system to new year. By decision of ARMATURY Group a.s. Board of Directors the new IFS software implementation contract was agreed and signed. A requirement for modern and stabile platform preceded with support of planned widening of the company and its business activities while we wanted a system without defects caused by standard modifications. Preliminary works with aim to use the new information system started in January Such a system will help us to keep our position on the top among the best companies of Czech Republic and simultaneously will provide a base for company increase. It will enable effective control and planning of production, make working jobs easier for production workers. Any important order information are thanks to this software provided to trading departments. In the field of investments Patriot, a guard and identification device was bought for twenty two company personal vehicles. Carousel and boring centre was bought for our production plant in Dolní Benešov. Investments to development of new special valves are connected with support of our own production. The strategy of self production development of the company is gradually fulfilled. Quality employees form the base of successful company ARMATURY Group a.s. places an emphasis on professional growth of their employees and system of their motivation. Not only internal and external education are ensured but also a participation in various projects. We are aware of a fact that only professional and motivated employees are able to reach such results which are expected from our customers and shareholders. Surely we have more objectives to the next period but the most important one is permanent: to stand our ground in still more and more harsh and competitive environment. That means to continually look for new markets, new partners, new positions inland and abroad too. This is the only way our company can keep its worthy position in today marketplace. Let me give thanks to all existing and current customers for confidence they gave to us in passed year. And let me thank to all employees of ARMATURY Group a.s. for their work in Vladimír Nekuda generální ředitel / General Manager 2-3

6

7

8 Tuzemský obchod Inland trade

9 Oddělení tuzemského obchodu zajišťuje 60 až 70 % tržeb společnosti ARMATURY Group. Spolu s úsekem servisních služeb zaměstnává pětatřicet lidí, kteří mají za úkol oslovit zákazníka, zjistit jeho požadavky a najít pro něj nejvhodnější řešení. Inland trade department makes 60 to 70 % of ARMATURY Group incomes. Together with Service section employs 35 people whose task is to address a client, find out his requirements and find the best solution for him. Jsme jedničkou na českém trhu No. 1 in the Czech market Tuzemský obchod si právem udržel také v roce 2005 pozici lídra na českém trhu, a to i přesto že v České republice existuje opravdu silná konkurence. Also in 2005 our inland trade rightly kept a leader position in the Czech market even under a really strong competition existing in the Czech Republic. Podařilo se nám překročit stanovený plán, který byl oproti roku 2004 navýšen, a úspěšně jsme naplnili firemní strategii tří hlavních pilířů: hutní armatury, kulové kohouty, zpětné a uzavírací klapky. V praxi to znamená, že se nám podařilo zvýšit prodej námi vyráběných armatur. We managed to overcome set 2005 plan which was increased compared to 2004 and successfully fulfilled company strategy of three main pillars: metallurgic valves, ball valves and swing and butterfly valves. Practically it means we managed to increase the sale of valves of our production. Hlavní podíl na tomto úspěchu má vývoz technologií přes naše největší odběratele, například Alstom Power, Škoda Power, Siemens Industrial, Ekol nebo Sigma, do zahraničí. Export of technologies via our major customers like Alstom Power, Škoda Power, Siemens Industrial, Ekol or Sigma played the main part in this success. Opomenout nemohu ani dodávky na výstavby či rekonstrukce čističek odpadních vod a úpraven vod, které jsou podporovány dotacemi ze strukturálních fondů Evropské unie. I must also mention deliveries for constructions or reconstruction of sewage and water preparing plants which are supported by EU subsidies. The Service section plays also an important role in success Na úspěchu oddělení tuzemského obchodu se významnou měrou of Inland trade Department. podílel také úsek servisních služeb. Pro naše klienty zajišťuje servisní a poradenské služby, ale také záruční a pozáruční servis především námi dodaných výrobků. It provides service and counselling services for our clients and also warranty and after warranty services mainly of the products delivered by our company. Významným krokem byl podpis smlouvy s výrobci armatur z jiných zemí, například Wakmet či Broen DZT. Stali jsme se jejich výhradními zástupci pro český a slovenský trh, díky čemuž jsme schopni nabídnout zákazníkovi opět o něco víc. Signing contracts with valve manufacturers from abroad like Wakmet or Broen DZT was an important step. We became their exclusive representation for Czech and Slovak markets and thanks to it we are able to widen our offer to clients. Pro zákazníka vše od a do zet All from A to Z for our customers Díky tomu, že nabízíme vedle dodání armatur také hutní materiál, čerpadla a služby, jsme schopni ve spolupráci s dalšími úseky naší společnosti dodat kompletní investiční akci klient se může spolehnout, že od nás dostane vše od poradenství a výroby, přes dodání až po záruční a pozáruční servis. Thanks to the fact that including valve delivery we can deliver also metallurgic material, pumping devices and service we are able in co-operation with other company sections to deliver a complete investment package. The client can really rely that he gets all from consulting and production via delivery to warranty and after warranty service. Společnost ARMATURY Group zaměstnává pouze schopné lidi, odborníky ve svém oboru, kteří dokáží poradit a doporučit to nejlepší. Díky nim je naše společnost pro zákazníky tím nejlepším partnerem. ARMATURY Group employs only skilful people, professionals in their field who can advise and recommend the best solution. Thanks to them our company is the best partner for customers. 6-7

10 Zahraniční obchod se zaměřuje na dvě stěžejní aktivity: nákup ze zahraničí a prodej do zahraničí. V nákupu pracují čtyři lidé, prodej má na starost jedenáct zaměstnanců. Co se týká tržeb, oddělení zahraničního obchodu zajišťuje 20 % tržeb společnosti. Foreign trade focuses on two fundamental activities: to purchase from abroad and to sell abroad. Purchasing department employs four people, sales department eleven. Speaking about incomes, the Foreign Trade Department makes 20% of company incomes. Vstoupili jsme na nové trhy New markets conquered. V uplynulém roce se podařilo splnit předpokládané výsledky plánu, který byl nastaven výše než plán z roku 2004, a udržet nastavený směr personální stabilizace oddělení. In the last year the suggested results of plan which was set higher than in 2004 were met and direction of personnel stabilisation of the department was kept. In a detailed view of planned activities of foreign trade the long-term strategic objectives were also met. Při detailnějším pohledu na plánované aktivity zahraničního obchodu se také naplnily záměry týkající se dlouhodobější strategie. Jedná se o naplnění cíle prosadit se ve vytipovaných oblastech zájmu společnosti. První krok tohoto záměru, navázat fungující vztahy se zahraničními partnery, kteří budou přinášet za našeho společného To win recognition in determined fields of the company is such an objective. The first step of this intention, to establish functional relations with foreign partners which would upon our mutual effort bring commercial results, was successfully met. úsilí obchodní výsledky, se naplnil. We managed to start a co-operation with markets we consider to be Podařilo se nám navázat spolupráci na trzích, o kterých si myslíme, že jsou pro nás perspektivní. Jedná se zejména o Srbsko, Estonsko a Bělorusko. Významným teritoriem je pro nás samozřejmě Rusko, kde important for us. They are namely Serbia, Estonia and Belorussia. Russia where we worked on several important orders for metallurgical plants is very important territory for us. jsme pracovali na několika významných zakázkách pro hutní závody. With clear targets to the future Do budoucnosti s jasnými cíli Foreign trade objectives for forthcoming period are: to strengthen Cíle zahraničního obchodu pro následující období jsou posílení obchodní pozice na uvedených trzích, cílené prosazování produktů vlastní výroby, vyprofilování strategie zahraničního nákupu a zkvalitnění spolupráce se stávajícími zahraničními dodavateli. business positions at the earlier mentioned foreign markets, expansion of our activites to other countries, targeted promotion of our own production, profiling the strategy of purchase abroad and improvement of quality of co-operation with foreign suppliers. 8-9

11 Zahraniční obchod Foreign trade

12 12-13 Konstrukce armatur Construction of valves

13 Činnost konstrukce armatur je zaměřena na nově zpracovávané konstrukce, doplňování řad zpracovaných typorozměrů jednotlivých sortimentů a řešení operativních požadavků obchodních úseků. Construction of valves is focused on newly elaborated constructions, supplementing lines of manufactured type measures of particular assortments and solutions of operative requirements of commercial sectors. Rok plný zajímavé a náročné práce A year full of hard and interesting work Zaměstnanci technického úseku pracovali v roce 2005 na řadě zajímavých akcí. Za zmínku stojí například kulové kohouty (KK) v provedení s koulí na čepech a s koncepcí, která je základem pro KK určené pro zemní plyn a ropné produkty. Toto řešení potvrdilo, že jsme schopni vyrobit KK do DN 300 PN 100, které spolehlivě plní funkci jak v provedení s kombinovanými sedly, tak i v náročném provedení kov x kov. Tato skutečnost byla důležitým argumentem pro získání rozsáhlé zakázky v plynárenství na Slovensku. Významným oceněním práce konstruktérů a výrobního kolektivu podílejícího se na vývoji a výrobě KK s koulí na čepech (trunnion) bylo získání certifikátu API 6D. Employees of engineering department worked in 2005 on a line of interesting actions. Ball valves (BV) in design trunnion and conception which is the base for BV designated for natural gas and oil products should be mentioned. This solution confirmed we are able to produce BV to DN 300 PN 100, which reliably fulfils its function in design with combined teats and in very ambitious design metal seated. This fact was an important argument for obtaining a large order in Slovakia. Acquirement of API 6D certificate was a significant appraisal of the work of designers and production team participating Podařilo se rozšířit okruh uživatelů našich zpětných odběrových in development and production of BV trunnion. klapek. Aplikací zkušeností z provozů do konstrukce se dále zvýšila technická úroveň tohoto typu klapek dodávaných dnes nejen do okolních evropských zemí, ale i dalších zemí světa (Indie, Austrálie, Kanada). We managed to extend the range of users of our extraction swing check valves. Thanks to the application of experiences from plant to the construction, the technical level of these check valves was increased and they are now supplied not only to the nearby European countries but worldwide (e.g. India, Australia, Canada). Opomenout nemužeme ani hutní armatury, které se svým objemem tržeb stávají rok od roku důležitější položkou plánu tržeb z vlastní výroby. Svědčí o tom meziroční nárůst. Tento segment se může pochlubit nejen tržbami, ale především odvedenou prací: dořešení a výroba prototypu uzavírací klapky s těsněním kov x kov, následně zabudovaného do zkušebního hutního provozu, konstrukce nového elektromechanického ovládání brýlových šoupátek či dodávky nově řešených regulačních a bezpečnostních klapek do Ruska. But also metallurgic valves should not be forgotten, each year they become still more and more important item in income plan of our own production. An year increase certifies it. This segment can be proud of not only by incomes but also by performed work: resolution and production of prototype of butterfly valve with metal seated subsequently implemented in test metallurgic operation, construction of new electrical control of spectacle closing gate valve or deliveries of newly solved throttle and safety valves to Russia. We Podařilo se nám také rozšířit již tak bohatou škálu základních provedení uzavíracích klapek. Jde o možnost ovládání pomocí páky se závažím k uzavírání a siloválcem k otevírání klapky, což jsou požadavky hlavně pro vybavení malých vodních elektráren. also managed to enrich already wide line of basic make of butterfly valves. It is a possibility of control via lever with weight for closing and by power cylinder for opening of valve according to requirements of mainly small hydraulic power plants. Aktualizované normy - nová agenda Updated standards - a new agenda V důsledku rozšiřujícího se sortimentu produktů vlastní výroby, dodávek do nových teritorií a změny legislativy v rámci EU došlo k aktualizaci norem a směrnic používaných v naší produkci a souvisejících činnostech. Přebudovali jsme archiv norem, vytřídili a seřadili agendu. Kladné hodnocení používání správných předpisů a norem a vhodné organizace a evidence úkolů technického rozvoje přispělo k obnovení certifikátu ISO 9001:2000 a získání nového certifikátu API 6D. In consequence of widening of self manufactured products, deliveries to new territories and legislative changes within EU, the standards and directives used for our production and related activities were updated. The archive of standards was reconstructed and new a agenda ordered and sorted out. Positive evaluation of using right regulations and standards, proper organisation and task recording of technical development helped for restoration of ISO 9001:2000 certificate and acquirement of new API 6D certificate

14

15

16 Výroba armatur Production of valves

17 Společnost ARMATURY Group soustřeďuje výrobu do závodů v Dolním Benešově a v Kravařích. ARMATURY Group centralizes production in two production plants in Dolní Benešov and in Kravaře. V roce 2005 byla výroba zaměřena především na velké průmyslové armatury pro ruský trh, jednalo se o klapky, šoupátka a hutní armatury v dimenzích DN 800 až DN In 2005 the production was mainly focused on large industrial valves for Russian market - especcialy on check valves, gate valves, metallurgic valves DN 800 to DN 2000 dimensions. Žádaný byl také sortiment zpětných kovově těsnicích odběrových klapek k parním turbínám DN 150 až DN 900 a kovově těsnicích kulových kohoutů do DN 300 v provedení trunnion. Ačkoliv se v naší produkci jedná o poměrně nové segmenty, jsou tyto výrobky plně Extraction swing check vales for steam turbines DN 150 to DN 900 and metal seated ball valved trunnion up to DN 300 were also in demand. Although these segments are relatively new in our production, they are fully comparable with products of European valve manufactures. srovnatelné s produkty evropských armaturek. In classic casting production line we continued in production of U klasické výroby z odlitků jsme pokračovali v produkci různých typů, světlostí a tlaků, jako například kompenzátory, montážní vložky, sací koše, stavítka, kanálová šoupátka, zpětné klapky až do DN 700. various types, diameters and pressures as for example expansion joints, assembly insertions, strainers, hand gate valves, sewage gate valves, swing check valves up to DN 700. Práce s kvalitními a moderními stroji Work with modern and quality machines Kvalitní práci mohou odvádět zkušení technici jen za pomoci kvalitních strojů. Proto jsme investovali do dalšího vybavení dílen a koupili nové stroje, například horizontální vyvrtávačku WHN13.8 CNC, karuselový soustruh SK25/50 či svářečku Migatronic-545. Quality work can be realised only by experienced engineers with help of quality machines. And this was the reason we invested in further equipment of workshops and bought new machines, for example WHN13.8 CNC horizontal boring machine, SK25/50 carousel lathe or Migatronic-545 welding apparatus. After investments into Po investicích do zařízení pro broušení a lapování koulí do kulových kohoutů jsme schopni vyrábět z výkovků koule do DN 300, a to se sféricitou do 5-7 µm a dodrženou tolerancí průměru do 0,02 mm. Pro náročné provozy máme koule s plazmovými nástřiky karbidu nebo oxidu chromu či karbidu wolframu. Zkušenosti získané broušením plazmových nástřiků, kterými jsou opatřeny také vodicí pouzdra pro uložení hřídele a čepu talíře a funkční plochy hřídelí, jsme promítli také do odběrových klapek na vysoké teploty. equipment for grinding and lapping of balls for ball valves we are able to produce balls from forging to DN 300, with sphericity to 5-7 μm and maintained average tolerance to 0,02 mm. For sophisticated operations we have balls with spray application of carbide or chromium oxide or wolfram carbide. Experiences got by grinding of plasma sprays, by which also guiding bushes for placing the shaft and stem of disc and functional shaft surfaces are equipped, were projected also in extraction swing valves for high temperatures. Výroba se bude dál úspěšně rozvíjet In the future the production will continue in successful development V roce 2006 chceme rozvíjet výrobu celosvařovaných konstrukcí kovově těsnicích kulových kohoutů od DN 300. V plánu je také realizace výroby kovově těsnicích klapek s trojosou excentricitou a odběrových klapek pro vysoké teploty a tlaky. In 2006 we want to develop production of all-welded metal seated ball valves from DN 300. Realisation of production of metal seated triple-eccentric butterfly valve and extraction swing valves for high temperatures and pressures is in contemplation

18 Oddělení automatizace je nejmladším úsekem společnosti, jeho historie se píše od 1. ledna Organizačně patří k úseku generálního ředitele a klade si nemalé cíle - zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Automation department is the youngest section of the company, its history has been recorded since 1. January Organisationally belongs to General Manager section and has considerable objectives - improvement of company competitive strength. Nové nápady pro další rozvoj společnosti New ideas for further company development V novém oddělení pracuje deset zaměstnanců. Pět z nich tvoří realizační tým, který má na starost veškeré opravy, repase a modernizaci servopohonů. Svou práci odvádí nejen v dílnách, ale při výjezdech také přímo u zákazníků. Druhá polovina pracovníků úseku především zajišťuje prodej služeb v této oblasti a v neposlední řadě také pracuje na technickém vývoji. Situace na trhu v oblasti oprav a repasí servopohonů nás donutila hledat nové zbraně v nekompromisním boji o zákazníka. Hlavními pracovními náplněmi úseku jsou vývoj a aplikace nových elektronických desek a vývoj nového typu ovládání servopohonů. Ovládání, které musí odpovídat konkrétním představám zákazníka, umožňuje dálkovou komunikaci a diagnostiku. Přínosem je vedle zjednodušeného nastavování, možnosti archivace důležitých dat a dálkové správy zařízení rovněž zvýšení spolehlivosti a technické úrovně našich produktů. Kvalitnější produkty nám umožňují poskytnout klientovi prodlouženou garanční dobu a za zmínku stojí jistě také fakt, že přináší výrazné snížení počtu nutných výjezdů k reklamacím. Ten employees work in the new department. A realisation team is formed by five of them which cares for all repairs, renovations and modernisation of electric actuators. They make their jobs not only in workshops, but also directly at customer premises. The second part of the team ensures above all sale of services in this field and also works in engineering development. Situation on the market of renovations and repairs of electric actuators forced us to look for new weapons in the battle for customer. Main workloads of the section are development and application of new electronic boards and development of new control of servo-drives. Control which must correspond to concrete idea of a customer enables remote communication and diagnostics. Besides to easier set up, possibility of archiving of important data and remote administration the improvement of reliability and technological level of our products is also important achievement. Products of higher quality enable us to provide prolonged warranty to the customer and also a fact of significant reduction of number of necessary warranty missions. Splníme všechny požadavky našich klientů Jednou z dalších činností oddělení automatizace je podpora tuzemskému a zahraničnímu obchodnímu úseku při řešení speciálních zákaznických požadavků z oblasti ovládání armatur. Jako příklad může sloužit vlastními silami zrealizované hydraulické ovládání speciálních hutních armatur. Konkrétně brýlových uzávěrů, které tvoří základní pilíř výrobního programu společnosti. Jednalo se o dva kusy v dimenzi DN 1400, které byly namontovány, zprovozněny a úspěšně předány akciové společnosti Mittal Steel Ostrava a jednu dvoutisícovku určenou pro Třinecké železárny. We fulfil any requirements of our clients One of further activities of automation department is support to inland and foreign trading departments when solving special customer requirements in the field of valve control. As an example can serve a hydraulic control of special metallurgic valves realised by self force, to by concrete of spectacle closing valves which make a pillar of company production programme. It was two pieces in dimensions of DN 1400, which were mounted and put into operation and successfully passed to Mittal Steel Ostrava and one two thousand piece for Třinecké železárny. Rádi bychom v budoucnu ještě více rozšířili naše aktivity nebojíme se vstoupit do zcela nových oblastí - a stali se nedílnou součástí společnosti. Věříme, že budeme výrazně přispívat k jejímu dalšímu rozvoji. In the future we would like to widen more our activities - we are not afraid of new spheres - and would become an integral part of a society. We hope we will significantly participate in its further development

19 Automatizace Automation

20 Hutní materiál Metallurgical material

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů výroční zpráva 2013 Obsah O společnosti 4 Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 6 Zpráva managementu Obchod Nákup Výroba Investice Výzkum a vývoj

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více