Č.j.: ZŠ-č-596/2008. Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p Loučka IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j.: ZŠ-č-596/2008. Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p.188 756 44 Loučka IČ 47658274"

Transkript

1 Č.j.: ZŠ-č-596/2008 Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p Loučka IČ

2 Obsah: 1. Charakteristika školy 2 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku Údaje o pracovnících školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Kontroly jiných subjektů Základní údaje o hospodaření školy 32

3 1. Charakteristika školy Název školy a sídlo: Základní škola Loučka, okres Vsetín, č.p. 188, Loučka Zřizovatel: Obec Loučka, č.p. 46, Loučka Právní forma školy: právní subjekt příspěvková organizace, od Statutární zástupce školy: Mgr. Pavel Čučka ředitel školy Statutární zástupce ředitele: Mgr. Zdenka Machaňová Kontakt: Telefon: kancelář ředitel školní jídelna Fax: K přijímání a vyřizování žádostí o poskytování informací je příslušný: Mgr. Pavel Čučka, v jeho nepřítomnosti Mgr. Zdenka Machaňová Způsob založení: Obec Loučka zastoupená starostou obce panem Štefanem Huňadym podle 36 odst.1, písm. e) vydala zřizovací listinu základní školy v Loučce dne s platností od K Obec Loučka vydala škole novou zřizovací listinu. IČ: Rozhodnutí o zařazení do sítě (poslední platné): Identifikátor zařízení: Součásti školy: Základní škola kapacita: 172 žáci IZO: Školní družina kapacita: 25 žáků IZO: Školní klub kapacita: 75 žáků IZO: Školní jídelna ZŠ a MŠ kapacita: 350 jídel IZO:

4 I. Učitelé celkem Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané Nadúvazky 2 ) ze sl.4 bez týdenní počet celkem z toho ženy celkem z toho ženy fyzické osoby kvalifikace hodin a b Celkem , X X v tom vyučující v mateřské škole 1002 X X na 1. st. ZŠ 1003 X X 4, na 2. st. ZŠ 1004 X X ve střední škole 1005 X X z toho na 1006 X X niž.stupni v konzervatoři 1009 X X z toho v 1.-4.roč X X let.vzděl. ve VOŠ 1011 X X II. Učitelé podle předmětů (přepočtení na plně zaměstnané) Celkem z toho ženy bez kvalif. a b Interní 1101 pro všeob.vzděl. předměty 1102 pro odborné předměty 1103 pro praktické vyučování 1104 Externí 1105 pro všeob.vzděl.předměty 1106 pro odborné předměty 1107 pro praktické vyučování 1108 III. Učitelé ve třídách/skupinách pro děti/žáky/studenty se spec. vzdělávacími potřebami (přepočtené počty) Celkem ze sl.2 se ženy spec.ped.kval. a b Celkem v mateřské škole na 1. st ZŠ v tom vyučující na 2. st ZŠ ve střední škole v konzervatoři ve VOŠ

5 IV. Vedoucí pracovníci ve fyzických osobách Ředitelé Zástupci ředitelů z toho celkem celkem z toho ženy ženy a b Celkem v MŠ 1302 X X 0 0 v tom v ZŠ 1303 X X 2 2 ustanovení ve SŠ 1304 X X 0 0 v konz X X 0 0 ve VOŠ 1306 X X 0 0 V. Ostatní pedagogičtí pracovníci škol Fyzické osoby Přepočtení na plně zam. celkem ženy celkem ženy a b pro žáky se zdravotním postižením Asistenti pro žáky se soc. znevýhodněním pedagogů z ř v přípravných třídách 1402a Psychologové Trenéři Speciální pedagogové Výchovní poradci X X z toho z řad učitelů X X VI. Učebny z toho používané Celkem základní školou střední školou konzervatoří VOŠ a b Učebny používané školou nevyhovující odborné z ř pro méně než 20 žáků pro 20 až 40 žáků pro více než 40 žáků

6 VII. Vybavení školy ICT a jejich využití ve výuce z toho pro žáky (podle klasifikace ISCED) Počet stupeň stupeň stupeň 1 stupeň 2C stupeň 3C stupeň 4A stupeň 5B 2A+2B 3A+3B a b Počítače celkem X X X X X X X z toho přístupné žákům/studentům Počítače s připojením k Internetu X X X X X X X z toho přístupné žákům/studentům Počítače s rychlým připojením X X X X X X X z toho přístupné žákům/studentům Učitelé nepočítačových předmětů X X X X X X X z toho využívající Internet při výuce X X X X X X X VIII. Třídy a žáci podle ročníků - běžné třídy z celku Počet žáků z toho postižení žáci 5 z celku převedení do vzdělávající ) z celku žáci opakující Počet tříd vyššího ročníku se podle 50 odst. 3 celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky a b a 10b Celkem z toho 1.stupeň ročník X X ročník ročník ročník v tom 5. ročník ročník ročník ročník ročník

7 IX. Žáci učící se cizí jazyk Běžné třídy Speciální třídy z toho navíc: z toho navíc: celkem povinné nepovinné celkem povinné nepovinné předměty předměty předměty předměty a b 2 3 3a Celkem X X 0 X X anglický jazyk francouzský jazyk německý jazyk z ř. ruský jazyk španělský jazyk italský jazyk jiný evropský jazyk jiný jazyk X. Třídy a skupiny s rozšířenou výukou některým vzdělávacím oborům RVP ZV Počet Počet žáků v nich Počet žáků v nich Počet skupin tříd celkem dívky celkem dívky a b Matematika a její aplikace Člověk a příroda Tělesná výchova Cizí jazyky anglický jazyk francouzský jazyk německý jazyk v tom ruský jazyk španělský jazyk italský jazyk jiný jazyk Umění a kultura Informační a komunikační technologie Jiné (rozveďte v komentáři)

8 XI. Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení 5 ) Počet z toho ze sl. 2. vyžadující zvýšené výdaje celkem dívky 1.stupeň celkem z toho dívky 2.stupeň celkem z toho dívky a b Mentální postižení z toho těžce postižení Sluchově postižení z toho neslyšící Zrakově postižení z toho nevidomí S vadami řeči z toho těžce postižení 0908a Tělesně postižení z toho těžce postižení 0909a S více vadami z toho hluchoslepí S vývoj. poruchami učení S vývoj. poruchami chování Autisté Celkem XII. Individuální vzdělávací plány Nadaní žáci Žáci se SVP a b 2 3 Celkem ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník

9 XIII. Volitelné předměty (povinné) Počet skupin Počet žáků a b ročník ročník ročník ročník ročník Celkem XIV. Nepovinné předměty 11) Počet Počet zařazených žáků skupin žáků a b ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem XV. Děti (žáci) podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu Stát kód 8 ) název Spec. vzděl. potřeby Počet dětí (žáků) celkem dívky z toho s trvalým pobytem 9 ) s přechodným pobytem 10 ) azylanti 7 ) a b c d Slovensko ne Česko ne Česko ano SUC Celkem-součet ř

10 XVI. Věkové složení žáků Běžné třídy Speciální třídy Integrované děti v z celku nově přijatí z celku nově přijatí přípravném stupni Počet z toho do 1. ročníku Počet z toho do 1. ročníku celkem dívky z toho celkem dívky z toho z toho celkem celkem celkem dívky dívky dívky a b a později X X X X 0 0 X X X X X X 0 0 X X X X X X 0 0 X X X X X X 0 0 X X X X X X 0 0 X X X X X X 0 0 X X X X X X 0 0 X X X X a dříve X X 0 0 X X X X XVII. Žáci podle oboru vzdělání a ročníků Ročník Celkem a b C/01 celkem Základní škola dívky B/01 ZŠ celkem speciální dívky z ř a 3704 celkem ind.integrovaní 13 ) dívky XVIII. Úrazy, odškodněné případy Registrované Úrazy celkem úrazy celkem Odškodněné případy a b Počet Celková vyplacená částka v Kč 0102 X X 20750

11 XIX. Školní úrazovost dětí a mládeže Text k IZO TYP Popis Počet žáků/studentů ve šk.r.2007/08 Registrované úrazy celkem Z celku úrazy při dopravních nehodách Sebevraždy související s výchovně vzdělávacím procesem a b c B00 Základní školy celkem B00 Základní školy z toho dívky G21 Školní družina celkem G21 Školní družina z toho dívky G22 Školní klub celkem G22 Školní klub z toho dívky X31 Celkem 31 X X32 z toho dívky 32 X X33 Smrtelné úrazy 33 X 0 0 X X34 z toho dívky 34 X 0 0 X XX. Knihovní fond Celkem Přírůstky za školní rok a b 2 3 Počet knihovních jednotek celkem 3 ) knihy v tom audiovizuální dokumenty 4 ) ostatní dokumenty 5 ) Úbytek knih. jednotek za školní rok X Počet titulů odebíraných periodik X Výdaje na nákup knih. fondu v Kč X

12 XXI. Uživatelé knihovny a služby ve školním roce 2007/08 Počet a b 2 Počet žáků a pedagogů 6 ) Počet evidovaných externích uživatelů Počet výpůjček ve školním roce Počet knihovních jednotek ve volném výběru Meziknihovní výpůjční služba jiné knihovně v tom z jiné knihovny Rešeršní služba 0208 ne Vzdělávací a výchovné akce pro uživatele hodiny informační výchovy v tom ostatní akce Otvírací doba v hodinách týdně 7 ) XXIII. Umístění a vybavení k a b 2 Knihovna je v samostatné místnosti 0301 ano Počet míst pro uživatele z toho s PC z ř s připojením na Internet Uživatelé mají k dispozici kopírku 0305 ano přehrávače (video, DVD aj.) 0306 ano skener 0307 ano tiskárnu 0308 ano Automatizovaný knihovní systém 0309 ne Knihovna má webovou stránku 0310 ne Knihovna má OPAC 0311 ne

13 Školní jídelna I. Počet zapsaných stravovaných k Počet jen oběda v tom zapsaní k odběru oběda a jen celodenního stravování doplňkového doplňkového z toho bez jídla jídla celkem obědů a b Strávníků (dětí,žáků a studentů) celkem z mateřských škol z přípravného stupně, přípravných tříd stupně základní školy stupně základní školy v tom nižšího stupně 6-8letých gymnázií strávníků roč. 8letých konzervatoří ze středních škol 5 ) konzervatoří 5 ) VOŠ ze škol.zaříz.pro výkon ústav.-ochr.vých. 6 ) cizinci 0112a Z ř z toho ze zemí Evropské unie 0112b Ostatních pravidelně stravovaných z toho pracovníků škol a školských zařízení Celkem pravidelně stravovaných (ř ř.0113) II. Počet stravovaných, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen, k Počet jen oběda v tom pro zapsané k odběru oběda a jen celodenního stravování doplňkového doplňkového z toho bez jídla jídla celkem obědů a b Stravovaných, pro něž jsou odvážena jídla z toho strávníci (děti, žáci, studenti) z mateřských škol, z přípravného stupně ze základních škol 7 ) v tom ze středních škol, konzervatoří a VOŠ 5 ) ze škol.zaříz.pro výkon ústav.-ochr.vých. 6 )

14 III. Počet vydaných a uvařených jídel Vydaná jídla Uvařená jídla ve šk.roce 2006/07 ze sl. 3 v hlavní ve šk.roce 2006/07 v měsíci říjnu ze sl. 5 v hlavní v měsíci říjnu 2007 v tisících činnosti v tisících 2007 činnosti a b 2 3 3a 4 5 5a Počet obědů , , Počet večeří Počet snídaní Počet přesnídávek , , Počet svačin , , Počet druhých večeří IV. Evidenční počet pracovníků jídelny k Přepočtení na Fyzické osoby plně zaměst. a b 2 3 Vedoucí jídelny ,8 Kuchaři Pracovníci v provozu Technicko-hospodářští pracovníci Jiní pracovníci Celkem ,8 V. Počty zapsaných strávníků k podle zřizovatele školy, kterou navštěvují Ze škol zřízených obcí, svazkem krajem soukromníkem 8 církví, jiným ústř. ) MŠMT obcí nábož.společ. orgánem celkem celodenní strav. celkem celodenní celodenní celodenní celkem celkem strav. celkem celodenní celkem celodenní strav. strav. strav. strav. a b Strávníků celkem v mateřských školách 9 ) X X v základních školách 5 ) X X z odd. I, ř ) v ve středních školách 5 ) tom v konzervatořích 5 ) ve VOŠ ve vých.zař. 6 ) X X VI. Stavebně technická kapacita zařízení k Celkem a b 2 Kapacita kuchyně Počet míst u stolů

15 Školní družina I. Pravidelná činnost k z toho Počet cizinci ze sl. 3 ze zemí EU a b Oddělení X X z toho pro žáky se zdravotním postižením 0101a 0 X X Zapsaní účastníci z 1. stupně v z toho z ročníku tom z 2. stupně 2 ) z ř. ze ZŠ speciální ze ZŠ pro žáky se zdrav.postižením z ř v odd. pro žáky se zdrav. 0107a postižením z ř. 0107a ze ZŠ speciální 0107b Zájmové útvary X X Účastníci činnosti ZÚ z toho plnící povinnou školní docházku II. Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání od do Počet Počet účastníků a b 2 3 Akce celkem z toho o sobotách či nedělích III. Evidenční počet pedagogických pracovníků Fyzické osoby Přepoč. na celkem z toho ženy plně zam. a b Vychovatelé X interní ,8 v tom externí X Ostatní pedagog.prac X interní v tom externí X

16 IV. Zdravotně postižení zapsaní účastníci podle druhu postižení 3) Počet celkem ze sl. 2 v odd. pro žáky se zdravotním postižením ze sl. 2 ze ZŠ speciální a b Mentálně postižení těžce postižení z toho hluboce postižení Sluchově postižení Z toho neslyšící Zrakově postižení Z toho nevidomí S vadami řeči Z toho těžce postižení 0908a Tělesně postižení Z toho těžce postižení 0909a S více vadami Z toho hluchoslepí S vývoj. poruchami učení S vývoj. poruchami chování Autisté Celkem V. Zapsaní účastníci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu Stát kód 4 ) název Spec. vzděl. potřeby Počet žáků celkem dívky z toho s trvalým pobytem 5 ) s přechodným pobytem 6 ) azylanti 7 ) a b c d Česko ne SUC Celkem-součet ř

17 Školní klub I. Pravidelná činnost k z toho Počet cizinci ze sl. 3 ze zemí EU a b Oddělení X X z toho pro žáky se zdravotním postižením 0101a 0 X X Zapsaní účastníci z 1. stupně v z toho z ročníku tom z 2. stupně 2 ) z ř. ze ZŠ speciální ze ZŠ pro žáky se zdrav.postižením z ř v odd. pro žáky se zdrav. 0107a postižením z ř. 0107a ze ZŠ speciální 0107b Zájmové útvary X X Účastníci činnosti ZÚ z toho plnící povinnou školní docházku II. Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání od do Počet Počet účastníků a b 2 3 Akce celkem z toho o sobotách či nedělích III. Evidenční počet pedagogických pracovníků Fyzické osoby Přepoč. na celkem z toho ženy plně zam. a b Vychovatelé X interní ,2 v tom externí X Ostatní pedagog.prac X interní v tom externí X

18 IV. Zdravotně postižení zapsaní účastníci podle druhu postižení 3) Počet celkem ze sl. 2 v odd. pro žáky se zdravotním postižením ze sl. 2 ze ZŠ speciální a b Mentálně postižení těžce postižení z toho hluboce postižení Sluchově postižení z toho neslyšící Zrakově postižení z toho nevidomí S vadami řeči z toho těžce postižení 0908a Tělesně postižení z toho těžce postižení 0909a S více vadami z toho hluchoslepí S vývoj. poruchami učení S vývoj. poruchami chování Autisté Celkem V. Zapsaní účastníci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu Stát kód 4 ) název Spec. vzděl. potřeby Počet žáků celkem dívky z toho s trvalým pobytem 5 ) s přechodným pobytem 6 ) azylanti 7 ) a b c d Česko ne Česko ano SUC Celkem-součet ř

19 Rada školy je zřízena ke dni Pracovala ve složení: Ing. Libuše Paloušová a Mgr. Martina Sováková, (zástupci zákonných zástupců), Tomáš Hapka a Josef Přaslica (zástupci zřizovatele), Mgr. Radka Macháňová a Mgr. Marie Bechná (zástupci pedagogického sboru ZŠ). Funkci předsedy vykonávala Ing. Libuše Paloušová. Seznam mimoškolních a občanských sdružení při škole: Nadační fond ZŠ Loučka aktivní Sdružení přátel školy neaktivní

20 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2007/2008 v ročnících počet žáků Národní škola Obecná škola Základní škola / ŠVP pro ZV Duhová škola V rámci tohoto dokumentu vytvořila ZŠ učební plán se soustavou povinných předmětů, předmětů volitelných a předmětů nepovinných. Celková hodinová dotace za týden je ovlivněna spojení dvou ročníků 1. a 2. do jedné třídy. Učební plán na 1. stupni Ročník Povinné předměty Nepov. Čj Aj Prv Vla Přv M Tv Hv Vv Pč Náb ano ano ano ,5 1, ano ano Učební plán na 2. stupni Ročník Povinné předměty Volit Nepovin. Čj Aj M Z D Př Ch F Rv Ov Hv Vv Pč ZA Dom SPř I Náb CvM CvČj V ano ano ano ano ano 1 1 ano Seznam použitých zkratek: Čj český jazyk a literatura, M matematika, Aj anglický jazyk, Prv prvouka, Vla vlastivěda, Přv přírodověda, Tv tělesná výchova, Hv hudební výchova, Vv výtvarná výchova, Pč pracovní činnosti, Ov občanská výchova, Rv rodinná výchova, Z zeměpis, D dějepis, Př přírodopis, F fyzika, Ch chemie, Pč praktické činnosti, ZA základy administrativy, Náb náboženství, Dom domácnost, SPř přírodopisný seminář, CvČj cvičení z českého jazyka, CvM cvičení z matematiky, V volba povolání

21 3. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci Externí pracovníci 1 0,09 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008: Ped. pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvaz. Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1. Mgr. Pavel Čučka Ředitel 1 VŠ pedag., Čj - D pro roč Mgr. Zdenka Zástupkyně 1 VŠ pedag., Rj-D pro roč 38 Machaňová ředitele 3. Mgr. Marie Bechná Učitelka 1 VŠ pedag., M Z pro roč, Mgr. Jana Učitelka 1 VŠ pedag., Speciální pedagogika 4 Randýsková 5. Mgr. Olga Kubešová Učitelka 1 VŠ pedag., Čj Psych pro roč. 6. Mgr. Jitka Vacková Učitelka 1 VŠ pedag., aplikovaná Tv 0,5 7. Mgr. Radka Učitelka 1 VŠ pedag., M, Př, Rv 12 Macháňová 7. Mgr. Radoslava Učitelka 1 ÚSV pedag., Učitelství pro MŠ 19 Mašková 8. Mgr. Lenka Sváčková Učitelka 1 VŠ pedag., učitelství pro roč, Mgr. Jitka Učitelka 1 VŠ pedag., učitelství pro roč, 12 Kundrátová 10. Ivana Bátrlová Vychovatelka 1 ÚSV pedag., učitelství pro MŠ Marian Pagáč Učitel 0,09 VŠ, učitelství náboženství 12. Mgr. Šárka Navrátilová Učitelka výchovný poradce 1 VŠ pedag., učitelství pro roč, 22 administrativa, anglický jazyk Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: Věková struktura pedagogických zaměstnanců: Průměrný věk pedagogického sboru je 41,16 roku. Roků ped. praxe Odchody pedagogických pracovníků: Počátkem května nastoupila na mateřskou dovolenou 1 vyučující. S koncem školního roku ukončili na vlastní žádost pracovní poměr 2 pedagogičtí zaměstnanci. 1 pedagogický pracovník odešel do starobního důchodu.

22 Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických zaměstnanců: Všichni vyučující mají předepsanou kvalifikaci. 1 vyučující zástup za MD a RD nesplňuje kvalifikaci z hlediska zaměření. Zahájí studium k doplnění vzdělání studiem na VŠ ve školním roce 2008/2009 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: Ve škole není ideální složení vyučujících podle vystudovaných aprobací. Stále není ve škole žádný vyučující splňující podmínky pro fyziky, chemie, hudební a občanské výchovy. Tento fakt musíme řešit přidělením úvazků jiným vyučujícím, kteří jsou ovšem připraveni a schopni výuku těchto předmětů zajistit. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 10 9,37 Externí pracovníci 1 0,14 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo funkce 1. PhDr. Pavla Čučková Uklizečka 0,42 VŠ Pedag., Čj D 2. Dana Dohnalová Vedoucí ŠJ + 0,8 + 0,37 ÚSO uklizečka 3. Věra Sedlářová Uklizečka 1, od 1.1. Z 4. Oto Kundrát Školník provozář, 1 + 0,5 ÚSO elektro topič 5. Andrea Pavelková Kuchařka ŠJ 1 SOV, cukrář 6. Jitka Federmannová Kuchařka 1 SOV, kuchař 7. Viktorie Pavelková Uklizečka 1 Z 8. Zdenka Stříteská Vedoucí kuchařka 1 ÚSV + zk. VPJ 9. Růžena Ševelová Hlavní účetní 1 ÜSO ekon. 10. Mgr. Aleš Macháň Správce PC sítě 0,14 VŠ pedag., M - I Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje : Věková struktura nepedagogických zaměstnanců: Průměrný věk nepedagogických zaměstnanců je 41,77. Odchody nepedagogických zaměstnanců: Během školního roku odešla do invalidního důchodu kuchařka. Dlouhodobou nemoc ve školní jídelně jsme řešili dlouhodobým zástupem, který se změnil v pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

23 Celkové hodnocení kvalifikovanosti nepedagogických zaměstnanců: Všichni zaměstnanci mají předepsanou kvalifikaci. Odchody nepedagogických pracovníků: S koncem školního roku ukončil na vlastní žádost pracovní poměr 1 nepedagogický zaměstnanec.

24 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení I. Počty zapisovaných ve školním roce 2007/2008 podle výsledku zápisu a podle věku zapsaní na dané převedení na jinou s žádostí o odklad vzdělávaní podle zapisovaní škole školu docházky 42 šk.zákona z toho z toho z toho z toho z toho celkem celkem celkem celkem celkem dívky dívky dívky dívky dívky a b a 5b Poprvé u zápisu Přicházejí po odkladu z toho po dodatečném 0102a a později z ř narození a dříve II. Počet žáků, kteří odešli ze základní školy Běžné třídy Speciální třídy Celkem z toho dívky Celkem z toho dívky a b Žáci, kteří ukončili škol.docházku v ročníku v 6. ročníku v 7. ročníku v tom v 8. ročníku v 9. ročníku v 10. ročníku 0107 X X 0 0 Žáci, kteří přešli do středních škol z z 5. ročníku toho ze 7. ročníku Žáci 1.r. s dod.odkladem šk. doch.

25 Žáci přijatí ke studiu do středních škol ve školním roce 2007/2008 Gymnázium Přihlášení Přijatí 8 leté leté leté 1 1 SOŠ vč. konzervatoří Přihlášení Přijatí SOU Přihlášení Přijatí 5 5 OU a PrŠ Přihlášení Přijatí 0 0 Seznam zkratek: SOŠ střední odborná škola SOU střední odborné učiliště OU odborné učiliště PrŠ praktická škola

26 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2007/2008

27 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 6. 1 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení 6., 8. 2

28 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků DVPP probíhá na základě Plánu personálního rozvoje naší školy. Zohledňuje priority školy a vychází ze zájmu vyučujících o konkrétní vzdělávací akce. K vyčerpala všechny prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu. Seznam akcí DVPP a dalšího vzdělávání nepedagogických zaměstnanců: Název: Počet: Cena: 1. ALCEDO 290,- Kč 2. Netradiční metody čtení 510,- Kč 3. Profesní orientace žáků 250,- Kč 4. Žijeme spolu 180,- Kč 5. ŠVP pro ŠD 730,- Kč 6. Managment škol 680,- Kč 7. Moderní metody výuky českého jazyka 490,- Kč 8. Moderní metody výuky dějepisu 540,- Kč 9. Moderní metody výuky fyziky 980,- Kč 10. Výchova dětí s poruchami učení 520,- Kč 11. Tvořivé metody v českém jazyce 470,- Kč 12. Přírodověda na 1. stupni základních škol 510,- Kč 13. Aktivizující metody výuky českého jazyka 470,- Kč 14. BOZP 860,- Kč 15. Školení elektrikářů 1 249,- Kč 16. Daně ze závislé činnosti 690,- Kč 17. Školení řidičů 600,- Kč 18 Účetnictví v příspěvkových organizacích 1 570,- Kč 19. Účetnictví v příspěvkových organizacích 2 660,- Kč 20. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 1 300,- Kč 21. Majetek a inventura v příspěvkových organizacích 580,- Kč 22. FKSP 650,- Kč 23. Projektový managment 9 750,- Kč 24. Závěrka v příspěvkových organizacích 660,- Kč Celkové výdaje na další vzdělávání zaměstnanců: ,-Kč

29 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Viz příloha č.1 (Informátor ZŠ Loučka)

30 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V roce 2007/2008 neprovedla ČŠI žádnou kontrolu.

31 9. Kontroly jiných subjektů Kontroly jiných subjektů neproběhly.

32 10. Základní údaje o hospodaření školy Viz příloha č. 2 státní prostředky P1-04 Viz příloha č. 3 ostatní prostředky Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha

33 Příloha č. 2 I. Zaměstnanci a mzdové prostředky podle druhu zařízení Druh zařízení a b C Kód druhu zařízení Celkem Průměrný evidenční počet zaměstnanců Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč přepočtené počty celkem , ,332 22,001 v tom ze státního rozpočtu , ,332 22,001 z jiné činnosti (dříve HČ) z ostatních zdrojů z ESF fyzické osoby celkem ,532 22,532 platy zaměstnanců celkem , , , ,945 v tom z ř ze státního rozpočtu , , , ,945 platové tarify , , , ,641 náhrady platu ,099 28,32 43, ,083 osobní příplatky ,903 3,054 15, ,239 odměny , ,216 44,383 příplatky za vedení , , ,303 zvláštní příplatky , ,31 přespočetné hodiny , ,079 další platy platy za přesčasy ostatní příplatky , ,393 15,907 z jiné činnosti (dříve HČ) z fondu odměn z ostatních zdrojů z ESF ostatní platby za provedenou práci ,006 0,64 8,8 261,446 ze státního rozpočtu ,56 0,64 8,8 115 ostatní osobní výdaje ,56 0,64 8,8 115 v odstupné z ř. tom náležitosti voj. služby ostatní platby z jiné činnosti (dříve HČ) , ,459 z ostatních zdrojů , ,987 z ESF II. Zaměstnanci pobírající vybrané složky platu (jen ze státního rozpočtu) Druh zařízení a b C Kód druhu zařízení Celkem Počet přiznaných osobních příplatků ,79 1 3,8 19,59 příplatků za vedení a zastupování ,8 4,8 zvláštních příplatků ostatních příplatků dalších platů

Běžné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho. postižení žáci 1 ) a b a 10b Celkem 0301

Běžné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho. postižení žáci 1 ) a b a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

Běžné třídy Speciální třídy. z toho. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho žáci se zdrav. postiž. 1 ) a b a 10b Celkem 0301

Běžné třídy Speciální třídy. z toho. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho žáci se zdrav. postiž. 1 ) a b a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

z toho postižení žáci 1 ) a b a 10b Celkem 0301

z toho postižení žáci 1 ) a b a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizace odešle výkaz elektronicky do 15. kalendářního dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1.-. čtvrtletí 2011

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1.-. čtvrtletí 2011 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schváleno ČSÚ pro MŠMT ČV 145/11 ze dne 27. 10. 2010 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2011 Organizace doručí výkaz do 15. kalendářního dne po

Více

M 9. VÝKAZ o konzervatoři podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet žáků podle ročníků

M 9. VÝKAZ o konzervatoři podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet žáků podle ročníků MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Běţné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky

Běţné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky v tom v tom MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Správní úřad Škola pro SVP

Správní úřad Škola pro SVP MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace 30 + 3 47 Český jazyk a literatura 21 38 Anglický jazyk 9 + 3 9 Konverzace

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Popis struktury věty souboru výkazu P1-04 na rok 2011

Popis struktury věty souboru výkazu P1-04 na rok 2011 Popis struktury věty souboru výkazu P1-04 na rok 2011 Z položek typu CH ze záhlaví výkazu vyplňujete pouze červeně označené-ostatní jsou doplňovány automaticky z rejstříku škol Prázdné numerické položky

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

M 8. VÝKAZ o střední škole podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet tříd podle ročníků, počet ţáků celkem

M 8. VÝKAZ o střední škole podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet tříd podle ročníků, počet ţáků celkem Třídy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 31. 8. 2015 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje:

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Učební plán je rozepsán pro jednotlivé školní roky, aby všichni žáci dosáhli očekávaných výstupů daných rámcovým vzdělávacím programem a absolvovali předepsaný

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Učební plán pro ročník ZŠ Sever

Učební plán pro ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 25/6 zpracováno dne: 28..26. Chv Chování 25 - - - - 25. Čj Český jazyk a literatura 23 2 - - - 25.8 Pu Prvouka 25 - - - - 25. M Matematika 23 2 - - - 25.8 Hv Hudební

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn 1. Základní údaje o škole... - 2-1.1 škola... - 2-1.2 zřizovatel... - 2-1.3 součásti školy... - 2-1.4 základní údaje o součástech školy... - 2-1.5 Materiálně-technické

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 29/ zpracováno dne: 28.. 2. Chv Chování 6 Čj Český jazyk a literatura 5 M Matematika 6.88 Tv Tělesná výchova 6 Pu Prvouka 6.25 Pc Pracovní činnosti 6 Vv Výtvarná

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracovala: Jana Vurmová podpis Schválila: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis Předkládá: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis V Dubé Deštné, 30. dubna 2015 1 Zpráva o činnosti

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění

Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění P 1c - 01 Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2017 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Kdo výkaz sestavuje Výkaz sestavují jen organizace, které vyplácejí plat

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Předáno k projednání Školské radě dne: 16. září 2015 Schváleno Školskou radou dne: 14. 10. 2015 Č.j. ZSaMS 192 /2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Škola, Mánesova

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Základní škola sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 779 00 Olomouc Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Na základě 10 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více