Č.j.: ZŠ-č-596/2008. Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p Loučka IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j.: ZŠ-č-596/2008. Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p.188 756 44 Loučka IČ 47658274"

Transkript

1 Č.j.: ZŠ-č-596/2008 Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p Loučka IČ

2 Obsah: 1. Charakteristika školy 2 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku Údaje o pracovnících školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Kontroly jiných subjektů Základní údaje o hospodaření školy 32

3 1. Charakteristika školy Název školy a sídlo: Základní škola Loučka, okres Vsetín, č.p. 188, Loučka Zřizovatel: Obec Loučka, č.p. 46, Loučka Právní forma školy: právní subjekt příspěvková organizace, od Statutární zástupce školy: Mgr. Pavel Čučka ředitel školy Statutární zástupce ředitele: Mgr. Zdenka Machaňová Kontakt: Telefon: kancelář ředitel školní jídelna Fax: K přijímání a vyřizování žádostí o poskytování informací je příslušný: Mgr. Pavel Čučka, v jeho nepřítomnosti Mgr. Zdenka Machaňová Způsob založení: Obec Loučka zastoupená starostou obce panem Štefanem Huňadym podle 36 odst.1, písm. e) vydala zřizovací listinu základní školy v Loučce dne s platností od K Obec Loučka vydala škole novou zřizovací listinu. IČ: Rozhodnutí o zařazení do sítě (poslední platné): Identifikátor zařízení: Součásti školy: Základní škola kapacita: 172 žáci IZO: Školní družina kapacita: 25 žáků IZO: Školní klub kapacita: 75 žáků IZO: Školní jídelna ZŠ a MŠ kapacita: 350 jídel IZO:

4 I. Učitelé celkem Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané Nadúvazky 2 ) ze sl.4 bez týdenní počet celkem z toho ženy celkem z toho ženy fyzické osoby kvalifikace hodin a b Celkem , X X v tom vyučující v mateřské škole 1002 X X na 1. st. ZŠ 1003 X X 4, na 2. st. ZŠ 1004 X X ve střední škole 1005 X X z toho na 1006 X X niž.stupni v konzervatoři 1009 X X z toho v 1.-4.roč X X let.vzděl. ve VOŠ 1011 X X II. Učitelé podle předmětů (přepočtení na plně zaměstnané) Celkem z toho ženy bez kvalif. a b Interní 1101 pro všeob.vzděl. předměty 1102 pro odborné předměty 1103 pro praktické vyučování 1104 Externí 1105 pro všeob.vzděl.předměty 1106 pro odborné předměty 1107 pro praktické vyučování 1108 III. Učitelé ve třídách/skupinách pro děti/žáky/studenty se spec. vzdělávacími potřebami (přepočtené počty) Celkem ze sl.2 se ženy spec.ped.kval. a b Celkem v mateřské škole na 1. st ZŠ v tom vyučující na 2. st ZŠ ve střední škole v konzervatoři ve VOŠ

5 IV. Vedoucí pracovníci ve fyzických osobách Ředitelé Zástupci ředitelů z toho celkem celkem z toho ženy ženy a b Celkem v MŠ 1302 X X 0 0 v tom v ZŠ 1303 X X 2 2 ustanovení ve SŠ 1304 X X 0 0 v konz X X 0 0 ve VOŠ 1306 X X 0 0 V. Ostatní pedagogičtí pracovníci škol Fyzické osoby Přepočtení na plně zam. celkem ženy celkem ženy a b pro žáky se zdravotním postižením Asistenti pro žáky se soc. znevýhodněním pedagogů z ř v přípravných třídách 1402a Psychologové Trenéři Speciální pedagogové Výchovní poradci X X z toho z řad učitelů X X VI. Učebny z toho používané Celkem základní školou střední školou konzervatoří VOŠ a b Učebny používané školou nevyhovující odborné z ř pro méně než 20 žáků pro 20 až 40 žáků pro více než 40 žáků

6 VII. Vybavení školy ICT a jejich využití ve výuce z toho pro žáky (podle klasifikace ISCED) Počet stupeň stupeň stupeň 1 stupeň 2C stupeň 3C stupeň 4A stupeň 5B 2A+2B 3A+3B a b Počítače celkem X X X X X X X z toho přístupné žákům/studentům Počítače s připojením k Internetu X X X X X X X z toho přístupné žákům/studentům Počítače s rychlým připojením X X X X X X X z toho přístupné žákům/studentům Učitelé nepočítačových předmětů X X X X X X X z toho využívající Internet při výuce X X X X X X X VIII. Třídy a žáci podle ročníků - běžné třídy z celku Počet žáků z toho postižení žáci 5 z celku převedení do vzdělávající ) z celku žáci opakující Počet tříd vyššího ročníku se podle 50 odst. 3 celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky a b a 10b Celkem z toho 1.stupeň ročník X X ročník ročník ročník v tom 5. ročník ročník ročník ročník ročník

7 IX. Žáci učící se cizí jazyk Běžné třídy Speciální třídy z toho navíc: z toho navíc: celkem povinné nepovinné celkem povinné nepovinné předměty předměty předměty předměty a b 2 3 3a Celkem X X 0 X X anglický jazyk francouzský jazyk německý jazyk z ř. ruský jazyk španělský jazyk italský jazyk jiný evropský jazyk jiný jazyk X. Třídy a skupiny s rozšířenou výukou některým vzdělávacím oborům RVP ZV Počet Počet žáků v nich Počet žáků v nich Počet skupin tříd celkem dívky celkem dívky a b Matematika a její aplikace Člověk a příroda Tělesná výchova Cizí jazyky anglický jazyk francouzský jazyk německý jazyk v tom ruský jazyk španělský jazyk italský jazyk jiný jazyk Umění a kultura Informační a komunikační technologie Jiné (rozveďte v komentáři)

8 XI. Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení 5 ) Počet z toho ze sl. 2. vyžadující zvýšené výdaje celkem dívky 1.stupeň celkem z toho dívky 2.stupeň celkem z toho dívky a b Mentální postižení z toho těžce postižení Sluchově postižení z toho neslyšící Zrakově postižení z toho nevidomí S vadami řeči z toho těžce postižení 0908a Tělesně postižení z toho těžce postižení 0909a S více vadami z toho hluchoslepí S vývoj. poruchami učení S vývoj. poruchami chování Autisté Celkem XII. Individuální vzdělávací plány Nadaní žáci Žáci se SVP a b 2 3 Celkem ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník

9 XIII. Volitelné předměty (povinné) Počet skupin Počet žáků a b ročník ročník ročník ročník ročník Celkem XIV. Nepovinné předměty 11) Počet Počet zařazených žáků skupin žáků a b ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem XV. Děti (žáci) podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu Stát kód 8 ) název Spec. vzděl. potřeby Počet dětí (žáků) celkem dívky z toho s trvalým pobytem 9 ) s přechodným pobytem 10 ) azylanti 7 ) a b c d Slovensko ne Česko ne Česko ano SUC Celkem-součet ř

10 XVI. Věkové složení žáků Běžné třídy Speciální třídy Integrované děti v z celku nově přijatí z celku nově přijatí přípravném stupni Počet z toho do 1. ročníku Počet z toho do 1. ročníku celkem dívky z toho celkem dívky z toho z toho celkem celkem celkem dívky dívky dívky a b a později X X X X 0 0 X X X X X X 0 0 X X X X X X 0 0 X X X X X X 0 0 X X X X X X 0 0 X X X X X X 0 0 X X X X X X 0 0 X X X X a dříve X X 0 0 X X X X XVII. Žáci podle oboru vzdělání a ročníků Ročník Celkem a b C/01 celkem Základní škola dívky B/01 ZŠ celkem speciální dívky z ř a 3704 celkem ind.integrovaní 13 ) dívky XVIII. Úrazy, odškodněné případy Registrované Úrazy celkem úrazy celkem Odškodněné případy a b Počet Celková vyplacená částka v Kč 0102 X X 20750

11 XIX. Školní úrazovost dětí a mládeže Text k IZO TYP Popis Počet žáků/studentů ve šk.r.2007/08 Registrované úrazy celkem Z celku úrazy při dopravních nehodách Sebevraždy související s výchovně vzdělávacím procesem a b c B00 Základní školy celkem B00 Základní školy z toho dívky G21 Školní družina celkem G21 Školní družina z toho dívky G22 Školní klub celkem G22 Školní klub z toho dívky X31 Celkem 31 X X32 z toho dívky 32 X X33 Smrtelné úrazy 33 X 0 0 X X34 z toho dívky 34 X 0 0 X XX. Knihovní fond Celkem Přírůstky za školní rok a b 2 3 Počet knihovních jednotek celkem 3 ) knihy v tom audiovizuální dokumenty 4 ) ostatní dokumenty 5 ) Úbytek knih. jednotek za školní rok X Počet titulů odebíraných periodik X Výdaje na nákup knih. fondu v Kč X

12 XXI. Uživatelé knihovny a služby ve školním roce 2007/08 Počet a b 2 Počet žáků a pedagogů 6 ) Počet evidovaných externích uživatelů Počet výpůjček ve školním roce Počet knihovních jednotek ve volném výběru Meziknihovní výpůjční služba jiné knihovně v tom z jiné knihovny Rešeršní služba 0208 ne Vzdělávací a výchovné akce pro uživatele hodiny informační výchovy v tom ostatní akce Otvírací doba v hodinách týdně 7 ) XXIII. Umístění a vybavení k a b 2 Knihovna je v samostatné místnosti 0301 ano Počet míst pro uživatele z toho s PC z ř s připojením na Internet Uživatelé mají k dispozici kopírku 0305 ano přehrávače (video, DVD aj.) 0306 ano skener 0307 ano tiskárnu 0308 ano Automatizovaný knihovní systém 0309 ne Knihovna má webovou stránku 0310 ne Knihovna má OPAC 0311 ne

13 Školní jídelna I. Počet zapsaných stravovaných k Počet jen oběda v tom zapsaní k odběru oběda a jen celodenního stravování doplňkového doplňkového z toho bez jídla jídla celkem obědů a b Strávníků (dětí,žáků a studentů) celkem z mateřských škol z přípravného stupně, přípravných tříd stupně základní školy stupně základní školy v tom nižšího stupně 6-8letých gymnázií strávníků roč. 8letých konzervatoří ze středních škol 5 ) konzervatoří 5 ) VOŠ ze škol.zaříz.pro výkon ústav.-ochr.vých. 6 ) cizinci 0112a Z ř z toho ze zemí Evropské unie 0112b Ostatních pravidelně stravovaných z toho pracovníků škol a školských zařízení Celkem pravidelně stravovaných (ř ř.0113) II. Počet stravovaných, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen, k Počet jen oběda v tom pro zapsané k odběru oběda a jen celodenního stravování doplňkového doplňkového z toho bez jídla jídla celkem obědů a b Stravovaných, pro něž jsou odvážena jídla z toho strávníci (děti, žáci, studenti) z mateřských škol, z přípravného stupně ze základních škol 7 ) v tom ze středních škol, konzervatoří a VOŠ 5 ) ze škol.zaříz.pro výkon ústav.-ochr.vých. 6 )

14 III. Počet vydaných a uvařených jídel Vydaná jídla Uvařená jídla ve šk.roce 2006/07 ze sl. 3 v hlavní ve šk.roce 2006/07 v měsíci říjnu ze sl. 5 v hlavní v měsíci říjnu 2007 v tisících činnosti v tisících 2007 činnosti a b 2 3 3a 4 5 5a Počet obědů , , Počet večeří Počet snídaní Počet přesnídávek , , Počet svačin , , Počet druhých večeří IV. Evidenční počet pracovníků jídelny k Přepočtení na Fyzické osoby plně zaměst. a b 2 3 Vedoucí jídelny ,8 Kuchaři Pracovníci v provozu Technicko-hospodářští pracovníci Jiní pracovníci Celkem ,8 V. Počty zapsaných strávníků k podle zřizovatele školy, kterou navštěvují Ze škol zřízených obcí, svazkem krajem soukromníkem 8 církví, jiným ústř. ) MŠMT obcí nábož.společ. orgánem celkem celodenní strav. celkem celodenní celodenní celodenní celkem celkem strav. celkem celodenní celkem celodenní strav. strav. strav. strav. a b Strávníků celkem v mateřských školách 9 ) X X v základních školách 5 ) X X z odd. I, ř ) v ve středních školách 5 ) tom v konzervatořích 5 ) ve VOŠ ve vých.zař. 6 ) X X VI. Stavebně technická kapacita zařízení k Celkem a b 2 Kapacita kuchyně Počet míst u stolů

15 Školní družina I. Pravidelná činnost k z toho Počet cizinci ze sl. 3 ze zemí EU a b Oddělení X X z toho pro žáky se zdravotním postižením 0101a 0 X X Zapsaní účastníci z 1. stupně v z toho z ročníku tom z 2. stupně 2 ) z ř. ze ZŠ speciální ze ZŠ pro žáky se zdrav.postižením z ř v odd. pro žáky se zdrav. 0107a postižením z ř. 0107a ze ZŠ speciální 0107b Zájmové útvary X X Účastníci činnosti ZÚ z toho plnící povinnou školní docházku II. Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání od do Počet Počet účastníků a b 2 3 Akce celkem z toho o sobotách či nedělích III. Evidenční počet pedagogických pracovníků Fyzické osoby Přepoč. na celkem z toho ženy plně zam. a b Vychovatelé X interní ,8 v tom externí X Ostatní pedagog.prac X interní v tom externí X

16 IV. Zdravotně postižení zapsaní účastníci podle druhu postižení 3) Počet celkem ze sl. 2 v odd. pro žáky se zdravotním postižením ze sl. 2 ze ZŠ speciální a b Mentálně postižení těžce postižení z toho hluboce postižení Sluchově postižení Z toho neslyšící Zrakově postižení Z toho nevidomí S vadami řeči Z toho těžce postižení 0908a Tělesně postižení Z toho těžce postižení 0909a S více vadami Z toho hluchoslepí S vývoj. poruchami učení S vývoj. poruchami chování Autisté Celkem V. Zapsaní účastníci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu Stát kód 4 ) název Spec. vzděl. potřeby Počet žáků celkem dívky z toho s trvalým pobytem 5 ) s přechodným pobytem 6 ) azylanti 7 ) a b c d Česko ne SUC Celkem-součet ř

17 Školní klub I. Pravidelná činnost k z toho Počet cizinci ze sl. 3 ze zemí EU a b Oddělení X X z toho pro žáky se zdravotním postižením 0101a 0 X X Zapsaní účastníci z 1. stupně v z toho z ročníku tom z 2. stupně 2 ) z ř. ze ZŠ speciální ze ZŠ pro žáky se zdrav.postižením z ř v odd. pro žáky se zdrav. 0107a postižením z ř. 0107a ze ZŠ speciální 0107b Zájmové útvary X X Účastníci činnosti ZÚ z toho plnící povinnou školní docházku II. Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání od do Počet Počet účastníků a b 2 3 Akce celkem z toho o sobotách či nedělích III. Evidenční počet pedagogických pracovníků Fyzické osoby Přepoč. na celkem z toho ženy plně zam. a b Vychovatelé X interní ,2 v tom externí X Ostatní pedagog.prac X interní v tom externí X

18 IV. Zdravotně postižení zapsaní účastníci podle druhu postižení 3) Počet celkem ze sl. 2 v odd. pro žáky se zdravotním postižením ze sl. 2 ze ZŠ speciální a b Mentálně postižení těžce postižení z toho hluboce postižení Sluchově postižení z toho neslyšící Zrakově postižení z toho nevidomí S vadami řeči z toho těžce postižení 0908a Tělesně postižení z toho těžce postižení 0909a S více vadami z toho hluchoslepí S vývoj. poruchami učení S vývoj. poruchami chování Autisté Celkem V. Zapsaní účastníci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu Stát kód 4 ) název Spec. vzděl. potřeby Počet žáků celkem dívky z toho s trvalým pobytem 5 ) s přechodným pobytem 6 ) azylanti 7 ) a b c d Česko ne Česko ano SUC Celkem-součet ř

19 Rada školy je zřízena ke dni Pracovala ve složení: Ing. Libuše Paloušová a Mgr. Martina Sováková, (zástupci zákonných zástupců), Tomáš Hapka a Josef Přaslica (zástupci zřizovatele), Mgr. Radka Macháňová a Mgr. Marie Bechná (zástupci pedagogického sboru ZŠ). Funkci předsedy vykonávala Ing. Libuše Paloušová. Seznam mimoškolních a občanských sdružení při škole: Nadační fond ZŠ Loučka aktivní Sdružení přátel školy neaktivní

20 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2007/2008 v ročnících počet žáků Národní škola Obecná škola Základní škola / ŠVP pro ZV Duhová škola V rámci tohoto dokumentu vytvořila ZŠ učební plán se soustavou povinných předmětů, předmětů volitelných a předmětů nepovinných. Celková hodinová dotace za týden je ovlivněna spojení dvou ročníků 1. a 2. do jedné třídy. Učební plán na 1. stupni Ročník Povinné předměty Nepov. Čj Aj Prv Vla Přv M Tv Hv Vv Pč Náb ano ano ano ,5 1, ano ano Učební plán na 2. stupni Ročník Povinné předměty Volit Nepovin. Čj Aj M Z D Př Ch F Rv Ov Hv Vv Pč ZA Dom SPř I Náb CvM CvČj V ano ano ano ano ano 1 1 ano Seznam použitých zkratek: Čj český jazyk a literatura, M matematika, Aj anglický jazyk, Prv prvouka, Vla vlastivěda, Přv přírodověda, Tv tělesná výchova, Hv hudební výchova, Vv výtvarná výchova, Pč pracovní činnosti, Ov občanská výchova, Rv rodinná výchova, Z zeměpis, D dějepis, Př přírodopis, F fyzika, Ch chemie, Pč praktické činnosti, ZA základy administrativy, Náb náboženství, Dom domácnost, SPř přírodopisný seminář, CvČj cvičení z českého jazyka, CvM cvičení z matematiky, V volba povolání

21 3. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci Externí pracovníci 1 0,09 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008: Ped. pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvaz. Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1. Mgr. Pavel Čučka Ředitel 1 VŠ pedag., Čj - D pro roč Mgr. Zdenka Zástupkyně 1 VŠ pedag., Rj-D pro roč 38 Machaňová ředitele 3. Mgr. Marie Bechná Učitelka 1 VŠ pedag., M Z pro roč, Mgr. Jana Učitelka 1 VŠ pedag., Speciální pedagogika 4 Randýsková 5. Mgr. Olga Kubešová Učitelka 1 VŠ pedag., Čj Psych pro roč. 6. Mgr. Jitka Vacková Učitelka 1 VŠ pedag., aplikovaná Tv 0,5 7. Mgr. Radka Učitelka 1 VŠ pedag., M, Př, Rv 12 Macháňová 7. Mgr. Radoslava Učitelka 1 ÚSV pedag., Učitelství pro MŠ 19 Mašková 8. Mgr. Lenka Sváčková Učitelka 1 VŠ pedag., učitelství pro roč, Mgr. Jitka Učitelka 1 VŠ pedag., učitelství pro roč, 12 Kundrátová 10. Ivana Bátrlová Vychovatelka 1 ÚSV pedag., učitelství pro MŠ Marian Pagáč Učitel 0,09 VŠ, učitelství náboženství 12. Mgr. Šárka Navrátilová Učitelka výchovný poradce 1 VŠ pedag., učitelství pro roč, 22 administrativa, anglický jazyk Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: Věková struktura pedagogických zaměstnanců: Průměrný věk pedagogického sboru je 41,16 roku. Roků ped. praxe Odchody pedagogických pracovníků: Počátkem května nastoupila na mateřskou dovolenou 1 vyučující. S koncem školního roku ukončili na vlastní žádost pracovní poměr 2 pedagogičtí zaměstnanci. 1 pedagogický pracovník odešel do starobního důchodu.

22 Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických zaměstnanců: Všichni vyučující mají předepsanou kvalifikaci. 1 vyučující zástup za MD a RD nesplňuje kvalifikaci z hlediska zaměření. Zahájí studium k doplnění vzdělání studiem na VŠ ve školním roce 2008/2009 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: Ve škole není ideální složení vyučujících podle vystudovaných aprobací. Stále není ve škole žádný vyučující splňující podmínky pro fyziky, chemie, hudební a občanské výchovy. Tento fakt musíme řešit přidělením úvazků jiným vyučujícím, kteří jsou ovšem připraveni a schopni výuku těchto předmětů zajistit. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 10 9,37 Externí pracovníci 1 0,14 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo funkce 1. PhDr. Pavla Čučková Uklizečka 0,42 VŠ Pedag., Čj D 2. Dana Dohnalová Vedoucí ŠJ + 0,8 + 0,37 ÚSO uklizečka 3. Věra Sedlářová Uklizečka 1, od 1.1. Z 4. Oto Kundrát Školník provozář, 1 + 0,5 ÚSO elektro topič 5. Andrea Pavelková Kuchařka ŠJ 1 SOV, cukrář 6. Jitka Federmannová Kuchařka 1 SOV, kuchař 7. Viktorie Pavelková Uklizečka 1 Z 8. Zdenka Stříteská Vedoucí kuchařka 1 ÚSV + zk. VPJ 9. Růžena Ševelová Hlavní účetní 1 ÜSO ekon. 10. Mgr. Aleš Macháň Správce PC sítě 0,14 VŠ pedag., M - I Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje : Věková struktura nepedagogických zaměstnanců: Průměrný věk nepedagogických zaměstnanců je 41,77. Odchody nepedagogických zaměstnanců: Během školního roku odešla do invalidního důchodu kuchařka. Dlouhodobou nemoc ve školní jídelně jsme řešili dlouhodobým zástupem, který se změnil v pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

23 Celkové hodnocení kvalifikovanosti nepedagogických zaměstnanců: Všichni zaměstnanci mají předepsanou kvalifikaci. Odchody nepedagogických pracovníků: S koncem školního roku ukončil na vlastní žádost pracovní poměr 1 nepedagogický zaměstnanec.

24 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení I. Počty zapisovaných ve školním roce 2007/2008 podle výsledku zápisu a podle věku zapsaní na dané převedení na jinou s žádostí o odklad vzdělávaní podle zapisovaní škole školu docházky 42 šk.zákona z toho z toho z toho z toho z toho celkem celkem celkem celkem celkem dívky dívky dívky dívky dívky a b a 5b Poprvé u zápisu Přicházejí po odkladu z toho po dodatečném 0102a a později z ř narození a dříve II. Počet žáků, kteří odešli ze základní školy Běžné třídy Speciální třídy Celkem z toho dívky Celkem z toho dívky a b Žáci, kteří ukončili škol.docházku v ročníku v 6. ročníku v 7. ročníku v tom v 8. ročníku v 9. ročníku v 10. ročníku 0107 X X 0 0 Žáci, kteří přešli do středních škol z z 5. ročníku toho ze 7. ročníku Žáci 1.r. s dod.odkladem šk. doch.

25 Žáci přijatí ke studiu do středních škol ve školním roce 2007/2008 Gymnázium Přihlášení Přijatí 8 leté leté leté 1 1 SOŠ vč. konzervatoří Přihlášení Přijatí SOU Přihlášení Přijatí 5 5 OU a PrŠ Přihlášení Přijatí 0 0 Seznam zkratek: SOŠ střední odborná škola SOU střední odborné učiliště OU odborné učiliště PrŠ praktická škola

26 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2007/2008

27 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 6. 1 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení 6., 8. 2

28 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků DVPP probíhá na základě Plánu personálního rozvoje naší školy. Zohledňuje priority školy a vychází ze zájmu vyučujících o konkrétní vzdělávací akce. K vyčerpala všechny prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu. Seznam akcí DVPP a dalšího vzdělávání nepedagogických zaměstnanců: Název: Počet: Cena: 1. ALCEDO 290,- Kč 2. Netradiční metody čtení 510,- Kč 3. Profesní orientace žáků 250,- Kč 4. Žijeme spolu 180,- Kč 5. ŠVP pro ŠD 730,- Kč 6. Managment škol 680,- Kč 7. Moderní metody výuky českého jazyka 490,- Kč 8. Moderní metody výuky dějepisu 540,- Kč 9. Moderní metody výuky fyziky 980,- Kč 10. Výchova dětí s poruchami učení 520,- Kč 11. Tvořivé metody v českém jazyce 470,- Kč 12. Přírodověda na 1. stupni základních škol 510,- Kč 13. Aktivizující metody výuky českého jazyka 470,- Kč 14. BOZP 860,- Kč 15. Školení elektrikářů 1 249,- Kč 16. Daně ze závislé činnosti 690,- Kč 17. Školení řidičů 600,- Kč 18 Účetnictví v příspěvkových organizacích 1 570,- Kč 19. Účetnictví v příspěvkových organizacích 2 660,- Kč 20. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 1 300,- Kč 21. Majetek a inventura v příspěvkových organizacích 580,- Kč 22. FKSP 650,- Kč 23. Projektový managment 9 750,- Kč 24. Závěrka v příspěvkových organizacích 660,- Kč Celkové výdaje na další vzdělávání zaměstnanců: ,-Kč

29 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Viz příloha č.1 (Informátor ZŠ Loučka)

30 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V roce 2007/2008 neprovedla ČŠI žádnou kontrolu.

31 9. Kontroly jiných subjektů Kontroly jiných subjektů neproběhly.

32 10. Základní údaje o hospodaření školy Viz příloha č. 2 státní prostředky P1-04 Viz příloha č. 3 ostatní prostředky Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha

33 Příloha č. 2 I. Zaměstnanci a mzdové prostředky podle druhu zařízení Druh zařízení a b C Kód druhu zařízení Celkem Průměrný evidenční počet zaměstnanců Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč přepočtené počty celkem , ,332 22,001 v tom ze státního rozpočtu , ,332 22,001 z jiné činnosti (dříve HČ) z ostatních zdrojů z ESF fyzické osoby celkem ,532 22,532 platy zaměstnanců celkem , , , ,945 v tom z ř ze státního rozpočtu , , , ,945 platové tarify , , , ,641 náhrady platu ,099 28,32 43, ,083 osobní příplatky ,903 3,054 15, ,239 odměny , ,216 44,383 příplatky za vedení , , ,303 zvláštní příplatky , ,31 přespočetné hodiny , ,079 další platy platy za přesčasy ostatní příplatky , ,393 15,907 z jiné činnosti (dříve HČ) z fondu odměn z ostatních zdrojů z ESF ostatní platby za provedenou práci ,006 0,64 8,8 261,446 ze státního rozpočtu ,56 0,64 8,8 115 ostatní osobní výdaje ,56 0,64 8,8 115 v odstupné z ř. tom náležitosti voj. služby ostatní platby z jiné činnosti (dříve HČ) , ,459 z ostatních zdrojů , ,987 z ESF II. Zaměstnanci pobírající vybrané složky platu (jen ze státního rozpočtu) Druh zařízení a b C Kód druhu zařízení Celkem Počet přiznaných osobních příplatků ,79 1 3,8 19,59 příplatků za vedení a zastupování ,8 4,8 zvláštních příplatků ostatních příplatků dalších platů

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa školy: nám. Prof. Bechyně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2010/2011

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2010/2011 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2010/2011 Strana (celkem 29) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2010/2011 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Ladislava Měchová Č. j.: 699/2014 2. října 2014 OBSAH 1. Charakteristika školy str. 2 1.1 Základní údaje str. 2 1.2 Tabulka vzdělávacích programů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více