PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C (S) PROTECT C (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)"

Transkript

1 PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C (S) PROTECT C (S)

2 2

3 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí provozního návodu. Jejich úelem je zabránit problémm vzniklým díky chybnému ovládání pístroje a chránit Vás ped možným nebezpeím. Pette si proto prosím peliv tento provozní návod ped prvním uvedením UPS do provozu! 3

4 1 Poznámky k pedloženému provoznímu návodu Povinnost instruktáže Tento provozní návod Vám pomže pi ádné, bezpené a vcn správné instalaci a provozu vetn pedvídaného použití neperušitelných zdroj napájení (UPS) PROTECT C.6000 (S), PROTECT C (S), které jsou dále v tomto dokumentu souhrnn oznaeny jako PROTECT C.. Provozní návod obsahuje dležité pokyny pro vylouení možných rizik. Ped prvním uvedením do provozu si proto peliv pette tento provozní návod! Tento provozní návod je nedílnou souástí pístroje PROTECT C. Provozovatel tohoto pístroje je povinen dát tento provozní návod bez omezení k dispozici osobám, které pístroj PROTECT C. dopravují, uvádjí do provozu, provádjí údržbu nebo jiné práce na pístroji. Platnost provozního návodu Tento provozní návod odpovídá technickým podmínkám pístroje PROTECT C. v dob vydání. Obsah není pedmtem smlouvy, ale plní jen informaní funkci. Záruka a její platnost Vyhrazujeme si právo provést libovolnou zmnu údaj obsažených v pedloženém provozním návodu, zvlášt týkajících se technických údaj a obsluhy pístroje. Reklamace dodaného zboží prosím podejte do osmi dn po píchodu zboží a piložte balící list. Pozdjší reklamace nemohou být uznány. Nárok na záruku zaniká u škod, které byly zpsobeny nedbáním pokyn návodu (zde se poítá i poškození záruní peeti "Q.A"). Firma AEG neruí za následné škody. Firma AEG neuzná bez pedchozího upozornní veškeré pípadné závazky pijaté AEG a jejími prodejci, jako nap. smlouvu o záruce, servisní smlouvy atd., pokud se k údržb nebo oprav 4

5 použijí jiné než originální náhradní díly AEG nebo náhradní díly zakoupené firmou AEG. Zacházení s pístrojem PROTECT C. je konstrukn navržen tak, aby se všechny innosti nutné pro uvedení pístroje do provozu a vlastní provoz mohly provádt bez zásahu do pístroje. Pouze píslušn vyškolení kvalifikovaní pracovníci smí provádt údržbu a opravy pístroje. Pro objasnní a usnadnní uritých krok je provozní návod opaten ilustracemi. Jestliže nelze u uritých inností vylouit nebezpeí pro osoby, je tato skutenost zvýraznna v souladu s piktogramy vysvtlenými v kapitole 3. Hotline Jestliže máte po petení tohoto provozního návodu dotazy, obrate se prosím na Vašeho prodejce nebo na naši hotline: AEG Power Solutions spol. s r.o. Internet: Copyright Tento provozní návod nebo jeho ást nesmí být reprodukovány nebo penášeny mechanicky nebo elektronicky bez pedchozího výslovného písemného souhlasu firmy AEG. Copyright AEG Všechna práva vyhrazena. 5

6 Obsah 1 Poznámky k pedloženému provoznímu návodu Všeobecné informace Technologie Popis systému Technické údaje Bezpenostní pokyny Dležité bezpenostní pokyny a vysvtlivky Pedpisy pro bezpenost pi práci Kvalifikace pracovník Bezpenostní pokyny pro PROTECT C Prohlášení o shod Instalace pístroje Vybalení a kontrola Doprava na místo instalace Instalace mechanické ásti Pehled: pípojná místa, ovládací a zobrazovací prvky elní pohled Displej Pohled zezadu (pípojná místa): Elektrické pipojení UPS Bezpenost pi práci Síová pípojka (všeobecné pokyny) Provedení kabeláže Prezy pípojných vodi a jejich jištní Jednofázový síový pívod Píprava pro jednofázový síový pívod Pipojení na jednofázové napájecí naptí Píprava výstupní kabeláže Pipojení spotebi Rozšíení pomocí externích bateriových modul Mechanické blokování UPS PROTECT C Uvedení do provozu Provozní režimy Normální provoz

7 6.1.2 Provoz z baterií / autonomní provoz Provoz s by-passem Runí by-pass Petížení pístroje Interface a komunikace Interface RS Komunikaní slot Software pro odstavení IT a ovládání UPS Signalizace poruch a jejich odstranní Signalizace Tabulkový pehled indikátor LED a akust. signalizace Poruchy Chybová hlášení Paralelní provoz Popis funkce Konstrukce a pipojení propojovacího pole pro paralelní provoz Provoz UPS v paralelním spojení Uvedení do provozu Provedení zmn pi paralelním spojení UPS Údržba Nabíjení baterie Kontroly Vizuální kontrola Kontrola baterií Kontrola ventilátoru Skladování, demontáž a likvidace Skladování Demontáž Likvidace Rejstík Technické výrazy

8 2 Všeobecné informace 2.1 Technologie Pístroj PROTECT C. je neperušitelný zdroj i napájení (UPS) pro dležité spotebie, jako jsou nap. malá datová centra, síové prvky, telekomunikaní zaízení a podobné spotebie. UPS PROTECT C. se skládá z: síového filtru s pepovou ochranou (ochrana pístroje / tída D) vetn ochrany ped zptným tokem energie do napájecí sít usmrovae s logikou PFC (jednotka korekce úiníku) oddleného nabíjecího usmrovae provedeného technologií spínaných zdroj integrovaného bateriového systému (C.6000 / C.10000) v uzaveném, bezúdržbovém provedení jako zásobníku energie s pipojeným mniem DC/DC ze stídae s tranzistory IGBT pro trvalé napájení pipojených spotebi sinusovým stídavým naptím z automatického elektronického by-passu (EUE) jako dodatené pasivní redundance EUE = elektronická pepínací jednotka run ovládaným by-passem pro úely servisu a údržby (pi použití se automaticky aktivuje EUE) ídící jednotky na bázi digitálního signálového procesoru 8

9 blokové schéma pístroje 2.2 Popis systému UPS se pipojuje mezi veejnou napájecí sí a chránné spotebie. Výkonová ást usmrovae mní síové naptí na stejnosmrné naptí pro napájení stídae. Použitá technika zapojení (PFC) umožuje sinusový odbr proudu a tím provoz s malým zptným ovlivnním napájecí sít. Oddlený druhý usmrova (nabíjecí usmrova), navržený jako spínaný zdroj, je uren pro nabíjení nebo udržovací nabíjení baterie pipojené do meziobvodu mnie. Díky použitému ešení tohoto nabíjecího usmrovae je obsah vyšších harmonických složek nabíjecího proudu baterie skoro nulový, což má píznivý vliv na životnost baterie. Stída zajišuje pemnu stejnosmrného naptí na sinusové výstupní naptí. Regulace naptí na bázi šíkové modulace (PWM) ízená mikroprocesorem ve spojení s digitálním signálovým procesorovým systémem a extrémn rychle spínajícími výkonovými tranzistory IGBT stídae zaruuje na zabezpeené pípojnici napový systém nejvyšší kvality a provozní pohotovosti. Jestliže se vyskytnou poruchy sít (nap. výpadky sít), provádí se napájení bez jakéhokoliv perušení dále ze stídae, který od tohoto okamžiku již neodebírá energii 9

10 z usmrovae, nýbrž z baterie. Protože není nutné žádné pepínání, jsou spotebie napájeny bez perušení. K dalšímu zvýšení provozní bezpenosti napájení slouží zvlášt u samostatných UPS automatický elektronický by-pass tím, že nap. pi poruše mnie pipojí veejnou sí pímo na spotebi. Tak pedstavuje automatický by-pass z hlediska napájení spotebie pídavnou pasivní redundanci napájení. Integrovaný run ovládaný by-pass zajišuje pi provádní údržby nebo oprav napájení pipojených spotebi bez perušení. Interní elektronika se dá uvést do beznapového stavu pomocí síových jisti (s vyjímkou zapouzdeného runího by-passu). Maximální provozní bezpenost napájení pipojených spotebi lze dosáhnout pomocí paralelního zapojení maximáln tí pístroj UPS PROTECT C. Technologie n+x zabezpeuje jednak pomocí jednoduché až dvojnásobné aktivní redundance nejvyšší možnou úrove provozní pohotovosti a za druhé také možnost zvýšení výkonu pi jednoduché redundanci nebo pi zrušení požadavku redundance UPS. Souvislost mezi pohotovým výstupním výkonem a k tomu píslušnou úrovní aktivní redundance naleznete v níže uvedeném pehledu. paralelní systém s UPS PROTECT C (S) pohotovostní výkon poet UPS kva 12 kva 18 kva stupe aktivní kva 12 kva redundance kva paralelní systém s UPS PROTECT C (S) pohotovostní výkon poet UPS stupe aktivní redundance 0 10 kva 20 kva 30 kva kva 20 kva kva 10

11 2.3 Technické údaje Typový výkon PROTECT C (S) PROTECT C (S) Vstup UPS jmenovité napájecí naptí 6000 VA (cos ϕ = 0.7 ind.) 4200 W VA (cos ϕ = 0.7 ind.) 7000 W 1fáze~ / N / PE 220 / 230 / 240 Vac rozsah napájecího naptí 176 Vac 276 Vac ± 3 % v provozu ze sít frekvence 50 Hz / 60 Hz (autom. detekce) rozsah frekvence ± 4 Hz proudový píkon pi jmenovité zátži (max.) PROTECT C (S) 31 A PROTECT C (S) 50 A úiník λ 0,98 výstup UPS jmenovité výstupní naptí 220 / 230 / 240 Vac ± 1% (konfigurace pomocí software CompuWatch ) jmenovitá frekvence 50 Hz / 60 Hz ± 0,1% (závisí na síové frekvenci) tvar naptí sinusové, harmonické zkreslení (THD) 2% THD (lineární zátž) 6% THD (nelineární zátž) initel špikového proudu 3:1 chování pi petížení pi napájení ze sít do 105% trvale; > 105% < 130% po 10 min. 130% po 1s Následn dojde k automatickému pepnutí bez perušení do provozu s 11

12 integrovaným by-passem (EUE). Pokud petrvává petížení, dojde k odpojení po 1 minut. (pepnutí do normálního provozu nastane, pokud zátž klesne na 90 % jmenovité zátže ) chování pi petížení do 105% trvale; v provozu z baterií > 105% po 10 s funkce pi zkratu 3 x I N po 300 ms baterie doba pemostní (jmenovitá zátž a interní baterie UPS) PROTECT C min. PROTECT C min. Doba pemostní s externími rozšiujícími bateriovými moduly (jen pro typyprotect C.): spojené bateriové moduly as pemostní (jmenovitá zátž) C.6000 C min. 15 min min. 25 min min. 33 min. jmenovité stejnosmrné naptí (meziobvod) PROTECT C (S) 240 Vdc PROTECT C (S) 240 Vdc dobíjecí proud baterie PROTECT C A PROTECT C S 4,2 A PROTECT C A PROTECT C S 4,2 A 12

13 doba nabíjení ~ 7 h (UPS s interní na 90% jmenovité kapacity baterií) ( typy PROTECT C.) ~ 11 h (s 1 píd. bater. modulem) ~ 16 h (s 2 píd. bater. moduly) ~ 24 h (s 3 píd. bater. moduly) typ uzavená bezúdržbová PROTECT C V 7,2 Ah x 20 PROTECT C V 9 Ah x 20 PROTECT C BP 12 V 7,2 Ah x 20 PROTECT C BP 12 V 9 Ah x 20 verze S mají posílený nabíje baterií vzhledem k nabíjení externích bateriových modul (bez interní baterie) komunikace interface RS232 SUB-D (9ti kolíkový) dále: prostor pro doplkové komunikaní jednotky (nap. AS/400 / SNMP,...) software pro odstavení na CD software pro odstavení IT systému CompuWatch vhodný pro všechny oblíbené operaní systémy jako Windows, Linux, Mac, Unix, FreeBSD, Novell, Sun všeobecné údaje klasifikace VFI SS 111 podle IEC trvale zapnutý mni úinnost AC-AC (jmenovitá zátž) PROTECT C (S) > 88 % PROTECT C (S) > 88 % hluk (ve vzdálenosti 1m) PROTECT C (S) < 55 db(a) 13

14 PROTECT C (S) druh chlazení rozsah provozních teplot rozsah skladovacích teplot relativní vlhkost max. nadm. výška < 55 db(a) cizí chlazení ventilátorem s regulací otáek 0 C až +40 C doporueno: +15 C až +25 C (závisí na typu baterie) 0 C až +40 C < 95% (bez kondenzace) do 1000 m pro jmenovitý výkon Pokud se UPS používá v míst o nadmoské výšce vtší než 1000 m, musí se následn snížit výstupní výkon: výška (m) výkon 100% 95% 90% 85% 80% barva krytu hmotnost: PROTECT C PROTECT C (S) PROTECT C BP PROTECT C PROTECT C (S) PROTECT C BP Blackline 90 kg 35 kg 65 kg 93 kg 38 kg 68 kg rozmry šíka x výška x hloubka: PROTECT C (S) 260 mm x 717 mm x 570 mm PROTECT C BP 260 mm x 717 mm x 570 mm PROTECT C (S) 260 mm x 717 mm x 570 mm PROTECT C BP 260 mm x 717 mm x 570 mm 14

15 smrnice Pístroj UPS PROTECT C. je ve shod s výrobkovou normou EN Znaka CE na pístroji osvduje shodu se smrnicí EU pro elektrická zaízení nízkého naptí 73/23 EWG a 89/336 EWG elektromagnetická kompaktibilita (EMC), jestliže instalace byla provedena podle pokyn provozního návodu. smrnice 73/23 EWG elektrická zaízení nízkého naptí použitá norma EN : /336 elektromagnetická kompaktibilita (EMC) použité normy EN : 1995 EN : 1995 EN :

16 3 Bezpenostní pokyny 3.1 Dležité bezpenostní pokyny a vysvtlivky Pro zajištní ochrany zamstnanc a udržení provozní pohotovosti zaízení je zapotebí provádt ovládání a údržbu podle pedpis a rovnž dodržet následující bezpenostní pokyny. Veškerý personál, který pístroje montuje, demontuje, uvádí do provozu, obsluhuje a opravuje, musí znát tyto bezpenostní pokyny a dodržovat je. Veškeré práce mohou provádt jen speciáln vyškolení odborníci se stanoveným vhodným náadím, pípravky, zkušebními prostedky a spotebním materiálem. Dležité pokyny jsou zvýraznny použitím slov Nebezpeí, Pozor, Poznámka a vloženým textem. Nebezpeí! Tento pokyn je uvedený u všech pracovních a provozních postup, které se musí pesn dodržet, aby se vylouilo ohrožení osob. Pozor Tento pokyn je uveden u pracovních a provozních postup, které se musí pesn dodržet, aby se zabránilo poškození nebo zniení pístroje a jeho ástí. i Poznámka Zde budou uvedeny poznámky k technickým požadavkm a dodatené informace, které má uživatel dodržovat. 3.2 Pedpisy pro bezpenost pi práci Bezpodmínen se musí dodržet bezpenostní pedpisy zem, ve které je pístroj instalován a všeobecn platná bezpenostní pravidla podle IEC 364. Ped zahájením všech prací na UPS PROTECT C. se musí dodržet tato bezpenostní pravidla: vypnout do beznapového stavu zajistit proti optnému zapnutí 16

17 pekontrolovat beznapový stav UPS uzemnit a zkratovat zakrýt nebo ohradit sousední místa, která jsou pod naptím 3.3 Kvalifikace pracovník Pouze kvalifikovaný personál ovládající nyní platné bezpenostní a zizovací pedpisy, smí pemísovat, instalovat, zapojovat, uvádt do provozu, provádt údržbu a obsluhovat pístroj PROTECT C. Všechny práce musí kontrolovat píslušný zodpovdný odborný pracovník. Odborní pracovníci musí být pro potebné innosti poveni bezpenostním technikem píslušným pro dané zaízení. Odborní pracovníci jsou osoby, které mají patiné vzdlání a zkušenosti v dané pracovní oblasti, znají nyní platné normy, pedpisy, pokyny a pedpisy pro prevenci nehod, jsou poueni o zpsobu innosti a podmínkách provozu UPS PROTECT C., jsou schopni rozpoznat nebezpeí a zabránit jim. Pravidla a definice pro odborné pracovníky jsou obsažené v DIN 57105/VDE 0105, ást Bezpenostní pokyny pro PROTECT C. ásti UPS mohou vést nebezpená naptí. Jen vyškolení a odborn zdatní pracovníci smjí instalovat a pípadn otevít pístroj. Opravy smjí provádt jen kvalifikovaní pracovníci údržby! Také když UPS není pipojen na síové naptí, mže být na výstupu naptí, protože UPS má vlastní interní zdroj napájení (baterie)! 17

18 Pístroj musí být vzhledem k nebezpeí úrazu osob elektrickým proudem ádn uzemnný! Pístroj PROTECT C. se smí pipojit, pop. provozovat na síti 220 V/ 230 V/ 240 V s ochranným zemnním. Pístroj PROTECT C. se smí pipojit jen síovým pívodem zkoušeným podle VDE s ochranným vodiem PE. Nebezpeí popálení! Zkratový proud baterie je vysoký. Vadné pipojení nebo závada pi odpojování mže zpsobit roztavení zástrkových spoj, peskoení jiskry a tžké popáleniny! Pístroj je vybavený varovným bzuákem, který se rozezvuí, jestliže dojde k vybití baterie PROTECTU C. nebo pokud UPS nepracuje v režimu napájení ze sít (podívejte se také na kapitolu Signalizace, str. 43). Pro udržení trvalé provozní bezpenosti a bezpenou práci s UPS a bateriovými moduly (zvláštní píslušenství) dodržujte následující bezpenostní pokyny: Nerozdlávejte UPS! (Uvnit UPS nejsou žádné souásti, které vyžadují pravidelnou údržbu. Uvdomte si, že pi zásahu do pístroje zaniká nárok na záruku!) Pístroj neinstalujte na místo s pímým slunením svtlem nebo do blízkosti zdroj tepla! Pístroj je uren pro instalaci ve vytápných vnitních prostorách. Neinstalujte UPS do blízkosti vody nebo do píliš vlhkého prostedí! Jestliže UPS penesete z chladného prostedí do místa instalace, mže se vyskytnout orosení. Ped uvedením do provozu musí být UPS absolutn suchý. Proto se pístroj musí aklimatizovat alespo dv hodiny. Nikdy nepipojujte síový vstup na výstup UPS! Postarejte se, aby do UPS nepronikly žádné kapaliny nebo cizí tlesa! 18

19 Nezakrývejte vtrací otvory pístroje! Dbejte na to, aby dti nedávaly žádné pedmty do vtracích otvor! K UPS nepipojujte žádné domácí pístroje, jako nap. sušie vlas! Vnujte zvýšenou pozornost pipojení motorických zátží. Zásadn nesmí dojít k zptnému napájení do mnie, nap. pokud je zátž obas provozována v generátorovém režimu. Nebezpeí úrazu elektrickým proudem! I po odpojení síového naptí zstávají souásti uvnit UPS pipojené na baterii a mohou tedy zpsobit úraz elektrickým proudem. Proto musíte ped provádním údržby nebo oprav bezpodmínen perušit obvod baterie! Výmnu baterie a údržbu musí provádt nebo pinejmenším dozorovat odborník, který se vyzná v bateriích a nezbytných preventivních bezpenostních opateních! Neoprávnné osoby nemají pístup k bateriím! Pi výmn baterií dbejte na následující: Použijte výhradn shodné bezúdržbové uzavené olovné baterie se stejnými parametry jako mají originální baterie. Nebezpeí výbuchu! Baterie se nikdy nesmí házet do oteveného ohn. Baterie neotvírejte nebo nepoškozujte. (Volný elektrolyt škodí kži a oím a mže být jedovatý!) Baterie mohou zpsobit úraz elektrickým proudem a velké zkratové proudy. Jestliže pracujete s bateriemi, postupujte podle následujících preventivních bezpenostních opatení: Odložte hodinky, prsteny a jiné kovové pedmty! Používejte jen náadí s izolovanou rukojetí! 19

20 3.5 Prohlášení o shod 20

21 4 Instalace pístroje 4.1 Vybalení a kontrola Pístroj byl ped odesláním pln vyzkoušen a zkontrolován. Akoliv se balení a odeslání pístroje provádí s obvyklou péí, nelze zcela vylouit poškození bhem dopravy. i Nároky na náhradu škody za poškození pístroje vzniklé pi doprav se zásadn musí uplatnit vi dopravci! Zkontrolujte proto pi obdržení pepravního kontejneru jeho event. poškození.jestliže je to nezbytné, požádejte dopravce, aby zkontroloval zboží a sepište záznam o poškození za pítomnosti pracovníka dopravce. Poškození nahlaste bhem osmi dní od dodání. Zkontrolujte úplnost dodávky: PROTECT C. (S) o výkonu 6000 nebo VA 25ti kolíkový kabel pro paralelní provoz komunikaní kabel RS232 CD s ovládacím software CompuWatch provozní návod Dodávka externích bateriových modul obsahuje: externí bateriový modul speciální kabel pro pipojení baterie Odchylky prosím nahlaste naší hotline (viz. str. 5). Originální obal poskytuje úinnou ochranu proti nárazm a mli byste si ho proto uschovat pro pípadnou další bezpenou dopravu UPS. Abyste vylouili nebezpeí udušení, odstrate plastikové obaly z dosahu dtí. Zacházejte opatrn s ástmi UPS. Vezmte do úvahy jejich váhu. Mže být nutná pomoc další osoby. 21

22 4.2 Doprava na místo instalace UPS PROTECT C. je pro snadnou dopravu na uvažované místo instalace vybaven transportními koleky. Doporuujeme instalovat UPS tam, kde: lze pohodln provést pipojovací práce; je dostatek místa pro bezproblémovou obsluhu a pokud je to nutné, pro periodickou a mimoádnou údržbu; V této souvislosti je vhodné upozornit na to, aby pípojné kabely byly dostaten dlouhé a tak umožnily posuv UPS bez odpojení (pro pípadné otevení UPS); UPS je chránna ped venkovními atmosférickými vlivy; vzdušná vlhkost a teplota okolí je v požadovaných mezích; budou dodrženy požárn technické normy. Životnost baterií je siln závislá na teplot okolí. Optimální teplota okolí je mezi +15 a +25 C. Pozor! PROTECT C. se smí dopravovat jen ve vztyeném stavu! Nesmí se pevrátit nebo postavit na hranu, zabrate posuvu tžišt! Zajistte, aby se v blízkosti UPS PROTECT C. neskladovaly anebo nepoužívaly magnetická pamová média. 4.3 Instalace mechanické ásti Pi instalaci UPS a jejich pídavných bateriových modul (zvláštní píslušenství) postupujte podle následujících bod: Místo instalace musí být bez nerovností a musí mít dostatenou pevnost a stabilitu, aby se vylouily rázy a vibrace. Zkontrolujte, zda konstrukce má dostatenou nosnost, a to zvláš pi použití externích bateriových jednotek (zvláštní píslušenství). Jednotky umístte tak, aby se zabezpeila dostatená cirkulace vzduchu. Na zadní stran pístroje musí být 22

23 volný prostor nejmén 100 mm pro zaruení ventilace. Nezakryjte otvory pro pívod vzduchu na pední stran a píp. i boních stnách pístroje. Zde by ml zstat volný prostor nejmén 50 mm. Pídavné bateriové moduly (zvláštní píslušenství) umístte vpravo od UPS. Pro zachování maximální mechanické stability byste nemli volit umístní pídavných bateriových modul (modulu) pímo pod nebo nad UPS. Extrémní teploty nejsou pípustné! Pro dosažení maximální životnost baterií Vám doporuujeme teplotu okolí 15 C až 25 C. Jednotky neinstalujte na místa s pímým slunením svtlem nebo do blízkosti jiných zdroj tepla, nap. topných tles. Jednotky chrate ped vnjšími vlivy (zejména vlhkostí a prachem). V kapitole 3.4, str. 17 tohoto provozního návodu jsou uvedeny píslušné pokyny, které byste mli dodržet. Jestliže UPS penesete z chladného prostedí do místa instalace nebo jestliže teplota v místnosti náhle poklesne, mže uvnit pístroje dojít k orosení. Aby se vylouila kondenzace, pokejte 2 hodiny, než pístroj zapnete. 23

24 4.4 Pehled: pípojná místa, ovládací a zobrazovací prvky elní pohled PROTECT C (S) PROTECT C (S) 24

25 4.4.2 Displej Vysvtlivky: 1. tlaítko OFF(vypnout UPS) 2. tlaítko ON (zapnout UPS) / vypnout akustický alarm 3. oranžová LED stavu by-passu (by-pass zapnutý) 4. zelená LED stavu stídae (INVERTER) 5. oranžová LED provozu z baterie (Bat.) 6. zelená LED stavu sít (ONLINE) sloupcový indikátor LED (7-10 zelená, 11 oranžová) indikuje využití výkonu UPS nebo zbývají kapacitu baterií 7. LED zátže (0-35%) kapacita baterie (81-100%) 8. LED zátže (36-55%) kapacita baterie (61-80%) 9. LED zátže (56-75%) kapacita baterie (41-60%) 10. LED zátže (76-95%) kapacita baterie (21-40%) 11. LED zátže (96-105%) kapacita baterie (0-21%) 12. ervený indikátor LED poruchy Podrobný popis jednotlivých údaj na displeji najdete na stran

26 4.4.3 Pohled zezadu (pípojná místa): PROTECT C (S) PROTECT C (S) 26

27 vysvtlivky: 1. pípojné svorky síové pípojky a výstupu naptí, dále dvojice svorek pro nastavení samostatného nebo paralelního druhu provozu 2. runí by-pass 3. jisti síové pípojky 4. pípojné místo pro externí bateriový modul 5. konektory pro paralelní provoz 6. slot pro volitelné rozšiující jednotky: SNMP, AS/ komunikaní interface RS232 (9ti kolíková patice Sub-D9) 8. ventilátor (pozor: ponechejte minimální volný prostor 10 cm za ventilátorem, abyste zabezpeili dostatený výfuk vzduchu!) 27

28 5 Elektrické pipojení UPS Nebezpeí Ped zahájením prací se musí zabezpeit, aby byl pívodní kabel bez naptí a nebylo možné naptí zapnout. Aby se zabránilo deformaci nosné lišty a vylouily i se ohybové síly v patní ásti pípojných svorek, doporuujeme pi dotahování šroub svorek držet kabel. Ochrana zemnním zabrauje výskytu nepípustn vysokého dotykového naptí na voln pístupných kovových ástech. Zemnní UPS PROTECT C. se provádí pomocí speciálního k tomu ureného zemnícího šroubu ( / PE). Ped uvedením do provozu se musí zabezpeit, aby byl UPS PROTECT C. uzemnn podle pedpis, nap. VDE Ped provádním pipojení elektrické ásti, pekontrolujte, zda: napájecí naptí a frekvence odpovídá údajm na typovém štítku pístroje, pipojení uzemnní odpovídá pedepsaným normám IEC nebo místním pedpism, UPS je možné pipojit k elektrické síti v nadazeném nízkonapovém rozvadi oddleným a jištným pívodem, jištní vedení v nízkonapovém rozvadi má stejnou nebo vyšší hodnotu než je udána na typovém štítku na zadní stran UPS. 28

29 5.1 Bezpenost pi práci Pi instalaci UPS a jejich externích bateriových modul (zvláštní píslušenství) se musí dbát na dodržení následujících pokyn: vypnout do beznapového stavu zabezpeit proti optovnému zapnutí zjistit beznapový stav uzemnit a zkratovat sousedící ásti, které jsou pod naptím, zakrytovat nebo ohradit. 5.2 Síová pípojka (všeobecné pokyny) Pro zajištní správné funknosti UPS a jeho doplkových zaízení je nezbytné opatit síovou pípojku odpovídajícím jištním Provedení kabeláže Pípojné a zemnící svorky jsou u všech pístroj PROTECT C. stejn provedeny. Kabely se kladou následujícím zpsobem: Otevete kryt svorkovnice. Do prostoru svorkovnice PROTECT C. zavete zespodu pípadn zezadu pipojovaný kabel. Ochranné vodie (PE) vložte do oznaených svorek. Jádra pípojných vodi vložte do odpovídajících svorek. Aby se kabel odlehil od tahu, upevnte jej na lištu kabelového vývodu. Zkontrolujte pipevnní kabelu, píp. dotáhnte upevovací šrouby. Z pipojovacího pole odstrate zbytky kabel, náadí, šrouby atd. Nyní opt pipevnte kryt pípojovacího prostoru. 29

30 5.2.2 Prezy pípojných vodi a jejich jištní Minimální hodnoty dimenzování prezu a jištní zjistíte z následující tabulky: typ PROTECT C (S) C (S) prezy síový pívod vývody spotebi 6 mm 2 10 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 jištní síové jištní 32 A 50 A tabulka 1: prezy vodi a jejich jištní 5.3 Jednofázový síový pívod Píprava pro jednofázový síový pívod Díve než zanete pracovat na pipojení UPS, zkontrolujte, zda: hodnoty napájecího síového naptí a frekvence odpovídají údajm na typovém štítku pístroje UPS, pipojení uzemnní souhlasí s pedepsanými normami IEC nebo s místními pedpisy, UPS je možné pipojit k elektrické síti v nadazeném NN rozvadi oddleným a jištným pívodem, používají se pedazené pojistky nebo jistie vedení, které mají stejnou nebo vyšší hodnotu, jak je udána na typovém štítku UPS PROTECT C., pípojné vedení od pedazených pojistek k UPS je provedeno tak, že minimální prez vedení odpovídá tabulce 1 prezy vodi a jejich jištní. UPS je pod naptím, které mže být nebezpené. Pozor! Jen vyškolení pracovníci smjí otevít pístroj. Opravy smjí provádt jen kvalifikovaní pracovníci servisu! 30

31 5.3.2 Pipojení na jednofázové napájecí naptí Aby se zajistila bezpenost pracovník pi provádní instalace, ujistte se, že se pípojky budou provádt za následujících podmínek: Není síové naptí. Spotebie jsou odpojeny. UPS PROTECT C. je odpojen (displej je zcela zhasnutý). Dále musíte prosím provést následující kroky, abyste odpojili PROTECT C.: Runí by-pass Maintenance Switch na zadní stran UPS dejte do polohy Bypass. Nejdíve však musíte povolit 4 šrouby krytu (poz. 2 str. 26). síové jistie dejte do polohy (poz.3 str. 26) OFF (vypnuto). Spojte svorku UPS / PE (zem) s píslušnou zemnící svorkou v skíni rozvade. Pipojte pívodní kabel z NN rozvade na svorky UPS oznaené INPUT : / PE = zem N = stední vodi L = fázový vodi Zkontrolujte propojku mezi svorkami JP1 a JP2 (oznaení svorky JUMPER ). Propojku mžete oddlat jen tehdy, jestliže chcete provozovat UPS v paralelním provozu s dalšími pístroji PROTECT C. stejného typu (více najdete v kap. 9) Píprava výstupní kabeláže Díve než provedete pipojení spotebi k UPS, je nezbytné, abyste zkontrolovali, zda je udávaný jmenovitý výkon na typovém štítku UPS vtší nebo rovný soutu píkonu spotebi. 31

32 Vývod z UPS PROTECT C. by ml podružn napájet další navzájem oddlené proudové okruhy. Musíte si dát pozor na dodržení selektivního dimenzování jištní. K propojení mezi UPS PROTECT C. a podružnými obvody se musí použít prezy vodi podle tabulky 1 na str. 30 Prezy pípoj a jejich jištní. V podružných obvodech se musí zjistit minimáln tyto údaje: maximáln dovolené celkové zatížení maximální dovolené zatížení jednotlivých okruh spotebi. i Jestliže bude použita spolená skí rozvade (nkteré okruhy jsou napájeny z UPS a jiné ze sít), poznate každý obvod konkrétním typem napájení (sí nebo UPS) Pipojení spotebi Aby se zajistila bezpenost pracovník pi provádní instalace, ujistte se, že se pípojky budou provádt za následujících podmínek: Není síové naptí. Spotebie jsou odpojeny. UPS PROTECT C. je odpojen (displej je úpln zhasnutý). Dále musíte prosím provést následující kroky, abyste odpojili PROTECT C.: Runí by-pass Maintenance Switch na zadní stran UPS dejte do polohy Bypass. Nejdíve však musíte povolit 4 šrouby krytu (poz. 2 str. 26). síové jistie dejte do polohy (poz.3 str. 26) OFF (vypnuto). Spotebie pipojte následovn: Spojte svorky UPS oznaené OUTPUT /PE = zem, N = stední vodi, L = fázový vodi s píslušnými svorkami podružných obvod. 32

33 5.4 Rozšíení pomocí externích bateriových modul Pipojením pídavných externích bateriových modul lze dosáhnout delší doby pemostní výpadku sít. Za tímto úelem spojujte následující výrobky: PROTECT C s PROTECT C BP PROTECT C s PROTECT C BP PROTECT C. s 1 pídavným bateriovým modulem obr.: PROTECT C a C BP 1. Zkontrolujte, zda je daný pídavný bateriový modul uren pro danou UPS. 2. Nyní spojte piloženým spojovacím kabelem oba konektory baterií. Pi propojování dbejte na to, abyste rychle a pevn zasunuli zásuvky do konektor baterie. Pi dvou nebo tech rozšiujících bateriových modulech postupujte obdobn, jak je výše uvedeno. 33

34 5.5 Mechanické blokování UPS PROTECT C. Po ukonení prací na pipojení opt upevnte kryt pípojovacích svorek. Na definitivním míst instalace UPS zablokujte skín proti posunutí. 6 Uvedení do provozu Zkontrolujte, zda jmenovité napájecí naptí v míst instalace odpovídá nastavenému naptí v pístroji. Z výrobního závodu je nastaveno 230 V. Zmnu výstupního naptí UPS lze provést pomocí software CompuWatch v krocích 220 VAC, 230 VAC a 240 VAC. Pipojení PROTECT C. k napájecí síti 1. Zajistte, aby všechny pípojky byly provedeny podle návodu k instalaci. 2. Zajistte, aby všechny spotebie byly vypnuty. 3. Runí by-pass Maintenance Switch (poz. 2 str. 26) na zadní stran UPS pestavte opt do polohy UPS. Následn opt upevnte kryt pomocí 4 šroub, které jste ped tím povolili. 4. Nasate do Vašeho hlavního nízkonapového rozvade (tam, kde je vstup UPS pipojen na elektrickou sí) pojistky nebo tam zapnte píslušný jisti. 5. Zapnte nyní na UPS síové jistie vstupu UPS (poz. 3, str. 26) tím, že je pestavíte do polohy ON. Z výrobního závodu je nastaveno: Napájení i spotebi se provádí pes integrovaný by-pass (zmna konfigurace je možná pomocí software CompuWatch, který je dodávaný s UPS). Pesto Vaše spotebie nejprve ješt ponechejte ve vypnutém stavu. 6. Nyní zapnte stída UPS tím, že budete držet tlaítko ON stisknuté po asi 2 sec.. 7. Po zapnutí UPS provede autotest, bhem nho se postupn zapnou a vypnou ve vzestupném poadí indikátory LED stavu baterie a nabíjení. 34

35 Po úspšné synchronizaci se po nkolika vteinách rozsvítí LED stídae (INVERTOR) a UPS pejde do normálního provozu. Jestliže je napájení v poádku (síové naptí je v daných mezích), rozsvítí se také LED ONLINE. i Jestliže byste nemohli vyešit vzniklé problémy, vypnte opt celé zaízení. Znovu stisknte tlaítko OFF na asi 2 s. Odpojte UPS od napájecí sít pomocí síových jisti (poz. 3, str. 26). Obrate se pak na naši hotline (podívejte se na str. 5). 8. Jestliže se správn rozsvítí všechny indikátory, jak bylo popsáno, zapnte nyní postupn Vaše spotebie. Dejte si pozor, aby pitom nebylo pekroeno maximální pípustné zatížení UPS. i innost UPS pi zapnutí a vypnutí: Programem CompuWatch mžete definovat innost po vypnutí UPS pomocí vypínacího tlaítka ( OFF ). UPS mže pejít do provozu s by-passem (nastaveno z výrobního závodu) nebo také mže ihned vypnout napájení spotebi. 6.1 Provozní režimy Rozlišují se následující provozní režimy: provoz pi existující síti (6.1.1) provoz pi výpadku sít (6.1.2) provoz pi poruše stídae (6.1.3) runí by-pass (6.1.4) 35

36 6.1.1 Normální provoz Jestliže jste pipojili UPS na vhodný síový pípoj, pak je možné zahájit provoz pomocí hlavního vypínae UPS. Obvykle zstává UPS trvale v provozu. UPS nyní napájí výstup naptím a signalizuje to rozsvícením symbol sít (LED ON LINE) a stídae (LED INVERTER). Tento druh provozu, nazývaný též obvykle provoz Online, zaruuje nejvyšší ochranu, obzvláš pi kolísání naptí a výpadcích sít, protože v tomto režimu jsou pístroje napájeny trvale a bez perušení bezpeným a istým naptím. Sloupcový indikátor z LED (etzec LED nalevo od tlaítka ON/OFF) indikuje za tohoto druhu provozu momentální využití UPS (podívejte se na kapitolu 8.1.1, str. 43). 36

37 6.1.2 Provoz z baterií / autonomní provoz Parametry napájecí sít nejsou v potebných mezích nebo má sí poruchu. V tomto pípad má mni okamžit k dispozici elektrickou energii z nabité baterie. Napájení spotebi je tak zabezpeeno i pokud dojde k výpadku sít. Z baterie se odebírá kapacita a vybíjí se. Toto se signalizuje svitem symbolu baterie (LED Bat.) doprovázeného perušovanou akustickou signalizací nejprve každé 4 s a ped vypnutím každou vteinu. Akustická signalizace se dá v poátku potlait stiskem tlaítka Alarm off. Akustická signalizace se pi poklesu kapacity opt automaticky aktivuje. Doba, po kterou lze pemostit výpadek sít, je omezená a závisí na potu pídavných bateriových modul, stavu baterií (vliv stárnutí baterií) a zvláš na napájené zátži. Doba pemostní výpadku sít se proto mní od nkolika minut do nkolika hodin. K vypnutí stídae pak dojde, pokud naptí baterie klesne pod pevn nastavenou minimální hodnotu naptí. V tomto stavu nesmíte UPS nikdy uskladnit! Nové nabití vybitého bateriového systému by se mlo provést nejpozdji do týdne. Jestliže po obnovení síového napájení jsou naptí a frekvence v daných mezích, usmrovae se opt automaticky zapnou. Napájení stídae se opt provádí ze sít a nabíjecí usmrova zane dobíjet baterii. 37

38 Sloupcový indikátor z LED (etzec LED nalevo od tlaítka ON/OFF) zobrazuje za tohoto provozu zbývající kapacitu baterie (podívejte se na kapitolu 8.1.1, str. 43) Provoz s by-passem Pi petížení nebo rozpoznání vysoké teploty stídae a nap. také pi rozpoznání poruchy stídae se uskutení napájení spotebie pes automaticky a bez perušení zapojený elektronický by-pass - elektronickou pepínací jednotku (EUE) a toto je signalizováno na LED BYPASS. Tato tzv. pasivní redundance chrání napájení na zabezpeené sbrnici ped naprostým výpadkem, avšak v tomto režimu by na spotebie pímo psobily poruchy sít. Proto se elektronika stále pokouší pepnout zpátky do 38

39 Online normálního provozního režimu (nap. po odeznní petížení nebo vysoké teploty). By-pass se skládá ze sady antiparaleln zapojených tyristor a pracuje jako extrémn rychle spínající prvek mezi spotebiem a sítí. Synchronizaní jednotka zajišuje, aby naptí stídae bylo fázov a frekvenn synchronní se sítí a proto bylo možné pepínat bez perušení (v rámci toleranních mezí). i Sloupcový indikátor zobrazuje využití výstupního výkonu UPS. V provozu s bypassem se rozezní každé dv vteiny akustická signalizace Runí by-pass Runí by-pass umožuje, aby personál údržby mohl provádt práce na UPS PROTECT C., aniž by se musela odpojit sí spotebi. Výpadek síového napájení bhem režimu runího by-passu má za následek naprostý výpadek napájení spotebi. Proto by se runí by-pass ml co nejdíve pepnout zase zpt do normálního provozu Petížení pístroje Zátž UPS by nikdy nemla pekroit jmenovitou zátž. Jestliže pesto dojde k petížení pístroje (od 105 % jmenovitého zatížení), rozsvítí se LED signalizace poruchy, 39

40 což je doprovázeno akustickou signalizací (2x za vteinu). Napájení pipojených spotebi zstává po uritou dobu v závislosti na velikosti petížení dále zachováno, avšak pipojená zátž se musí okamžit snížit. Pokud byste patin nereagovali na petížení UPS, mže dojít k naprosté ztrát funkcí UPS! Zabrate také krátkodobému petížení UPS, které nap. mže vzniknout pipojením laserové tiskárny nebo faxu s laserovou tiskárnou. Na UPS nepipojujte domácí pístroje nebo obrábcí stroje. Nikdy na UPS nepipojujte nebo nezapojujte další spotebie, jestliže došlo k výpadku sít, tj. UPS pracuje v autonomním provozu! Zásadou musí být, že když se v normálním provozu nikdy nevyskytne petížení, nemá k nmu dojít ani pi provozu z baterií. Rozsvícení LED poruchy ve spojení s trvalou akustickou signalizací upozoruje na poruchu, která má za následek odpojení pístroje. Postupujte podle pokyn v kapitole

41 7 Interface a komunikace 7.1 Interface RS232 K dispozici jsou rzná interface pro ovládání UPS a pohodlné zjištní stavových hlášení a mených hodnot. Komunikaní protokol je optimalizován pro práci s softwarem pro odstavení PC a ízení UPS "CompuWatch" od firmy AEG. Pro pipojení Vašeho PC použijte piložený komunikaní kabel a napojte ho na jeden z volných sériových port Vašeho PC. Interface RS232: Interface RS232 se pipojuje pomocí 9ti kolíkového konektoru Sub-D na zadní stran pístroje (poz. 7, str. 26). Obsazení kolík : 2 = TxD; 3 = RxD; 5 = GND. 7.2 Komunikaní slot Na zadní stran UPS se nalézá kryt (poz. 6 str. 26), po jehož odejmutí lze do tohoto prostoru instalovat voliteln dodávané komunikaní jednotky nap.: Jednotka AS/400: zásuvná jednotka se stavovými hlášeními je realizována pomocí relé s bezpotenciálovými kontakty Jednotka SNMP: zásuvná jednotka pro pímé spojení UPS se sítí Ethernet pomocí konektoru RJ45 (TCP/IP) Podrobnost zjistíte u piloženého popisu konkrétní jednotky. Další jednotky se pipravují. i Použití komunikaního slotu odpojuje interface RS-232 popsané v kapitole Software pro odstavení IT a ovládání UPS Firma AEG vyvinula speciáln pro tyto úely software "CompuWatch", který trvale kontroluje síové napájení a stav UPS. Ve spolupráci s inteligentní UPS je zabezpeena provozní pohotovost souástí výpoetního systému a rovnž bezpenost dat. 41

42 Software pro ízení odstavení poítae CompuWatch podporuje rzné operaní systémy, jako nap. Windows 98/ME, Windows NT/2000/XP, Linux, Novell Netware, IBM AIX, HP-UX, SUN Solaris, Mac OS a další. Podrobnost k instalaci software v rzných operaních systémech zjistíte v píruce nacházející se na CD. Stažení zmn, oprav a doplk se provádí z >> PRODUCTS >> Software >> CompuWatch 42

43 8 Signalizace poruch a jejich odstranní Signalizace tlaítko OFF (vypnout UPS): Stisknutím tlaítka OFF po dobu asi 2 vteiny vypnete UPS. 2. tlaítko ON (zapnout UPS): Stisknutím tlaítka ON na dobu 2 vtein zapnete UPS. Vypnutí akustického signalizace: Stisknutím tohoto tlaítka po 2 vteiny bhem signalizace alarmu zrušíte akustickou signalizaci (alarm). test USV: Autotest UPS vyvoláte za normálního provozu stiskem tohoto tlaítka po asi 2 vteiny. 3. LED stavu by-passu (bypass): Oranžov zbarvená LED se rozsvítí, když UPS napájí spotebie síovým naptím z integrovaného bypassu. 4. LED stavu stídae (INVERTER): Zelená LED se rozsvítí, jestliže UPS se napájení spotebi provádí síovým naptím z mnie UPS. 5. LED baterie (Bat.): Oranžov zbarvená LED se 43

44 rozsvítí, jestliže se energie dodává z bateriového systému. 6. LED stavu nap. sít (ONLINE): Zelená LED svítí, jestliže je síové naptí v urených mezích Sloupcový indikátor LED indikuje využití výkonu UPS nebo zbývající kapacitu baterií. Jestliže je k dispozici síové naptí (normální provoz), tyto diody LED ukazují aktuální využití UPS: 11. oranžová LED 96% 105% 10. zelená LED 76% 95% 9. zelená LED 56% 75% 8. zelená LED 36% 55% 7. zelená LED 0% 35% Jestliže je UPS v režimu provozu z baterií, pak diody LED zobrazují zbývající kapacitu baterií: 11. oranžová LED 0% 20% 10. zelená LED 21% 40% 9. zelená LED 41% 60% 8. zelená LED 61% 80% 7. zelená LED 81% 100% 12. LED poruchy: Jestliže se UPS dostane do poruchového stavu, rozsvítí se ervená LED a souasn se rozezní výstražná akustická signalizace (akustický alarm). 44

45 8.1.2 Tabulkový pehled indikátor LED a akust. signalizace. provozní stav displej LED (podívejte se na kap ) akust. signalizace normální provoz (sí existuje) 0% 35% využití UPS 36% 55% využití UPS 56% 75% využití UPS 76% 95% využití UPS 96% 105% využití UPS ne ne ne ne ne 6 0% 20% kapacita 1 tón každou vteinu p r o v o z z b a t e r i í 21% 40% kapacita 41% 60% kapacita 61% 80% kapacita 1 tón každé 4 vteiny 1 tón každé 4 vteiny 1 tón každé 4 vteiny 10 81% 100% kapacita 1 tón každé 4 vteiny napájení spotebi pes by-pass UPS petížení UPS v stídaovém režimu petížení UPS v provozu s by-passem anomálie sít (nap. zámna L1/N) petížení v provozu z baterií, varování petížení v provozu z baterií, odpojení 1 tón každé 2 minuty 2 tóny každou vteinu 2 tóny každou vteinu 2 tóny každou vteinu trvalá signalizace 17 píliš vysoká teplota 18 porucha stídae trvalá signalizace trvalá signalizace pozn.: = LED svítí = LED bliká = stav displeje nebo akustické signalizace není uren; nemá význam pro zobrazený provozní stav 45

46 pokraování pehledu indikátor LED a akustické signalizace. provozní stav displej LED (podívejte se na kap ) akust. signalizace zkrat na výstupu anomálie naptí na BUS porucha usmroovae nebo bat. trvalá signalizace trvalá signalizace 1 tón každou vteinu 22 porucha baterií nabíjee trvalá signalizace 23 porucha ventilátoru 1 tón každou vteinu porucha výstupních relé stídae porucha komunikace porucha paralelního provozu trvalá signalizace trvalá signalizace trvalá signalizace pozn.: = LED svítí = LED bliká = stav displeje nebo akustické signalizace není uren; nemá význam pro zobrazený provozní stav 46

47 8.2 Poruchy UPS PROTECT C. generuje podrobná poruchová hlášení, s jejichž pomocí potom Vy nebo servisní pracovníci mžete snadno a pesn lokalizovat poruchy a také je správn pochopit. V níže uvedeném pehledu najdete návrh postupu nebo ešení pro odstranní problém, krom jiného podle znázornní stavu indikátor a akustické signalizace v pedcházející kapitole 8.1.2: Chybová hlášení hlášení / displej píina ešení UPS se nerozbhne. Na displeji nejsou údaje, není akustická signalizace akoliv UPS je pipojena na napájecí naptí. Bliká LED ON LINE a akustický alarm se rozezní každé 3 minuty (obr. poruchy. 14). LED ON LINE bliká a LED Bat. se rozsvítí. LED INVERTER a LED Bat. svítí a akustický alarm se rozezní každé 4 vteiny (provozní stav 7-10). LED INVERTER a LED Bat. svítí a akustický alarm se rozezní každou vteinu. (provozní stav. 6). Svítí LED poruchy, akustická signalizace je slyšet dvakrát za vteinu. (obr. poruchy. 12 / 13). Síové naptí nebo naptí baterie není v povolených mezích, mže být i siln vybitá baterie. Fázový a stední vodi na síovém vstupu UPS jsou zamnné. Síové naptí anebo frekvence nejsou v povolených mezích. Porucha síového naptí. UPS se automaticky pepne do provozu z baterií. Petížení systému UPS. Zkontrolujte síový pípojku a síovou šru. Zkontrolujte pedazené jištní a síové jistie. Opravte síovou pípojku (fázový a stední vodi se nesmí zamnit). Zkontrolujte napájecí sí (naptí, frekvenci). Pokuste se obnovit síové napájení (možná zapsobilo jištní v podružném rozvadi?). Jestliže se každou vteinu rozezvuí akustický alarm, baterie je tém vybitá. Nejpozdji v tomto okamžiku se musí uskutenit odstavení celého Vašeho IT zaízení. Bezodkladn snižte využití UPS odpojením ásti zátže z výstupu UPS. 47

48 hlášení / displej píina ešení Dosažená doba pemostní výpadku je kratší než jmenovitá hodnota. LED ON LINE a LED poruchy svítí, trvalá akustická signalizace (obr. poruchy. 17) obr. poruchy. 19 LED poruchy svítí, LED Bat. bliká, akustická signalizace jednou za vteinu (obr. poruchy 21). LED poruchy se rozsvítí, trvale je slyšet akustická signalizace. Baterie nebyly pln nabité nebo jsou staré pípadn vadné. Odpojení následkem detekce píliš vysoké vnitní teploty UPS. Odpojení následkem zkratu na výstupu UPS. Závada je v obvodu nabíjee baterií nebo systém baterií je vadný. Porucha UPS. Nabíjejte baterie alespo po nabíjecí dobu podle kapitoly 2.3, a zkontrolujte její kapacitu. Pokud se problém neodstraní, porate se s Vaším prodejcem. Musíte zajistit, aby UPS nebyl petížený, jeho ventilátory správn fungovaly a teplota okolí byla v toleranci. Nechte UPS 10 min. vychladnout a pak jej znovu zapnte. Vypnte UPS a také všechny spotebie. Odstrate zkrat. UPS opt zapnte, spotebie postupn opt napojujte. Informujte prodejce! Informujte prodejce! Další diagnózy poruch mžete krom jiného zjistit také z tabulky v kapitole Pokud nemžete nalézt ešení Vaší závady, ukonete hledání, vypnte UPS a vytáhnte zástrku síového pívodu ze zásuvky. Obrate se v tomto pípad prosím na naši hotline (podívejte se na str. 5). Pipravte si prosím výrobní íslo pístroje a datum prodeje. Na hotline dostanete technickou podporu a po obeznámení se s Vaším problémem se rozhodne o dalších krocích. 48

49 9 Paralelní provoz 9.1 Popis funkce PROTECT C (S) a C (S) byly navrženy pro paralelní provoz v technologii n+x ( n zde znaí poet pístroj potebných pro napájení zátže, x znamená stupe redundance). Paraleln zapojit lze maximáln 3 pístroje stejného typu, a tak se bu zvýší výstupní výkon nebo dosáhne vyšší provozní pohotovost. Z toho vyplývají podle technologie n+x následující konfigurace systému: nasazení 1 pístroje max. 6 nebo 10 kva bez redundance nasazení 2 pístroj max. 6 nebo 10 kva jednoduchá redundance nasazení 3 pístroj max. 6 nebo 10 kva dvojnás. redundance (max. rozsah systému) nasazení 2 pístroj max. 12 nebo 20 kva bez redundance nasazení 3 pístroj max. 12 nebo 20 kva jednoduchá redundance (max. rozsah systému) nasazení 3 pístroj max. 18 nebo 30 kva bez redundance (max. rozsah systému) 49

50 Pokud by píkon spotebi pesahoval výkon samostatného pístroje, pejde aktivní redundantní paralelní provoz do provozu se zvýšením výkonu, tedy stupe redundance se sníží nebo redundance bude zrušena. Opan pi sníženém píkonu stoupne opt stupe aktivní redundance UPS. Zapojení se zpravidla provede v hlavním nízkonapovém rozvadi který obsahuje i externí runí by-pass a pipojené podružné rozvody spotebi. Voliteln mže také AEG Power Solutions dodat prostednictvím svého zástupce takový propojovací panel pro paralelní provoz v provedení na ze vetn externího runího by-passu, napájecích a výstupních polí. 9.2 Konstrukce a pipojení propojovacího pole pro paralelní provoz Síová pípojka každého UPS se provede analogicky podle kapitoly 5. Jednofázová samostatn jištná síová pípojka UPS se vždy musí provést ze stejné fáze, tedy všechny UPS se napájejí z fáze bu L1 nebo L2 nebo L3 a nelze se pipojovat na rzné fáze! Také napájení centrálního externího runího bypassu se musí uskutenit z této zvolené fáze. Vývody UPS se pipojují na pípojnici pro paralelná provoz vždy pes odpojova. I zde platí pokyny z kapitoly 5. Obecn platí pro pívodní a vývodní vedení UPS: rozdíl délky vedení smí init pro délky vedení do 20 m na UPS maximáln 20 % a pro délky > 20 m na UPS maximáln 10 %. Z výrobního závodu je vždy v pípojném poli každé UPS instalována propojka mezi JP1 a JP2. Tato propojka se musí v paralelním provozu odstranit. Také vývody UPS se musí provést podle pokyn v kapitole 5. Dbejte obzvlášt na správné oznaení jednotlivých spínacích prvk, aby se zabránilo chybnému ovládání. Komunikace paraleln zapojených pístroj se uskuteuje po speciálním 25ti polovém kabelu pro paralelní provoz, která je souástí dodávky. 50

51 Abyste vytvoení spojení pístroj, musíte nejdíve oddlat kryty paralelních port (poz.5, str. 26) a spojit pístroje UPS navzájem mezi sebou vždy jedním kabelem pro paralelní provoz. Pro dva pístroje použijte jeden kabel a pro ti pístroje dva kabely (nesmíte ale vytvoit kruhovou strukturu!). zapojení komunikaních kabel pro paralelní provoz... pi 2 pístrojích:... pi 3 pístrojích: Po pipojení kabel pro paralelní provoz upevnte nakonec díve odejmuté kryty paralelních port. Tyto pitom otote o 180 tak, aby vybrání v krytu ukazovalo smrem dol. Instalace hardware je tímto ukonena. 9.3 Provoz UPS v paralelním spojení Uvedení do provozu probíhá bez komplikací, nevyžaduje žádné zvláštní znalosti a zhruba odpovídá postupu popsanému v kap. 6. Pokud jste si pole pro paralelní provoz obstarali u AEG Power Solutions, ite se podle piloženého provozního návodu. Zobrazovací displeje pracují v paralelním spojení analogicky podle popisu samostatné UPS v kapitole Uvedení do provozu 1. Zajistte, aby všechny pípojky byly provedeny podle návodu k instalaci. 2. Zajistte, aby všechny spotebie byly vypnuty. 3. Zkontrolujte, zda jsou všechny runí by-passy Maintenance Switch (poz. 2, str. 26) na zadní stran každé UPS v poloze Bypass a všechny síové jistie vstupu UPS (poz. 3, str.26) na zadní stran každé UPS se nalézají v poloze OFF. 51

52 4. Zkontrolujte polohu centrálního runího externího by-passu, musí být v poloze Bypass, tedy napájení pípojnice spotebi z napájecí sít. 5. Sepnte nyní všechny odpojovae na výstupu každé UPS, tedy spojte výstup každé UPS s pípojnicí paralelního provozu. 6. Nyní nasate pojistky do Vašeho hlavního nízkonapového rozvade (tam, kde je na sí napojený externí runí by-pass a také vstupy jednotlivých systémy UPS), pop. zapnte odpovídající jistie. Napájení spotebi se nyní uskuteuje pes centrální externí runí by-pass, pípojnice paralelního provozu se napájí naptím z integrovaného by-passu každé UPS. V tomto okamžiku ale ješt není spojena pípojnice paralelního provozu s pípojnicí spotebi! 7. Síové jistie každé UPS (poz. 3, str. 26) pestavte do polohy ON. 8. Runí by-pass Maintenance Switch (poz. 2, str. 26) na zadní stran každé UPS nyní uvete do polohy UPS. Nakonec na každé UPS opt upevnte kryty pomocí ty díve povolených šroub. i Napájení pípojnice paralelního provozu se nyní konen provádí z integrované pepínací jednotky (EUE) nasazených systém UPS. Na displeji každé UPS zkontrolujte tento provozní stav = by-pass (kap ). 9. Centrální externí runí by-pass pepnte z polohy bypass do polohy provoz UPS, tedy spojte pípojnici spotebi s pípojnicí paralelního provozu UPS. i Jestliže použijete runí by-pass se spínacími i kontakty, které spínají s pekrytím, pak dojde k pepnutí bez jakéhokoliv perušení napájení spotebi. 10. Nyní zapnte stídae systém UPS. Proto musíte postupn stisknout tlaítko ON každého systému 52

53 UPS a držet jej stisknuté po asi 2 vteiny. i Po zapnutí každá UPS provede autotest a synchronizuje se s pípojnicí paralelního provozu. Bhem autotestu se postupn zapnou a vypnou ve vzestupném poadí indikátory LED stavu baterie a nabíjení. Po úspšné synchronizaci všech stída se po nkolika vteinách rozsvítí na každém UPS LED stídae (INVERTOR) a systémy UPS pejdou do normálního paralelního provozu a napájí pípojnici paralelního provozu a spotebi naptím z UPS. Centrální externí by-pass se musí chránit proti omylem provedenému ovládání. Jestliže UPS má zapnutý stída, nesmí se s externím bypassem manipulovat. 11. Jestliže se displej rozsvítí, jak již bylo popsáno, zapojujte postupn Vaše spotebie. Dbejte pitom na to, aby nedošlo k pekroení maximálního zatížení systém UPS. Zvažte také rezervní výkon, pokud se vyžaduje aktivní redundance Provedení zmn pi paralelním spojení UPS Jestliže chcete UPS pidat do paralelního spojení nebo naopak jej z paralelního spojení vyadit, musí se tento krok vždy provést pomocí uvedení systém UPS do provozního stavu BYPASS. i Spotebie jsou napájeny pímo ze sít! (v tomto stavu není napájení vbec zabezpeeno prostednictvím UPS). Nejprve postupn vypnte stídae systém UPS (pomocí tlaítka OFF ). Všechny systémy UPS budou pracovat v provozu EUE-/by-pass. Na ovládacím panelu zkontrolujte provozní stav. Následn použijte integrované runí by-passy (poz. 2, str. 26) na zadní stran každé UPS.K tomu musíte nejprve vždy povolit 4 šrouby kryt na zadní stran UPS. Pestavte síové vstupní jistie každé UPS do polohy OFF (poz. 3, str. 26). Pomocí Vašeho centrálního externího runího 53

54 by-passu provete by-pass spotebi, tedy aktivujte provoz bypassu a zrušení napájení spotebi z pípojnice UPS. Uvedení každé jednotlivé UPS do beznapového stavu se provede ve Vašem hlavním nízkonapovém rozvadi. Nyní lze provést zvtšení nebo zmenšení potu paraleln zapojených UPS. Dejte si pozor na propojky JP1 / JP2 a kabely pro paralelní provoz. Následující uvedení do provozu se uskutení analogicky podle kap i Jestliže chcete v paralelním provozu jen vypnout UPS, stisknte dvakrát po sob tlaítko OFF. Takto lze oddlit jednotlivé UPS od pípojnice paralelního provozu. 54

55 10 Údržba PROTECT C. je zhotoven z moderních souástek, které tém nepodléhají opotebení. Pesto doporuujeme pro udržení vysoké pohotovosti a provozní bezpenosti provádt v pravidelných intervalech vizuální kontrolu UPS (nejmén však jednou za 6 msíc), a to zvlášt kontrolu baterie a ventilátoru. NEBEZPEÍ! Bezpodmínen dodržujte bezpenostní pedpisy a zajistte pracovní prostor! 10.1 Nabíjení baterie Jestliže je k dispozici síové naptí, baterie se automaticky dobíjejí, a to nezávisle na provozním režimu. Dobíjení se signalizuje rozsvícením LED zátže (podívejte se do kap , str. 25). Doba úplného nabití baterie po delším vybíjení závisí pedevším na potu pídavných bateriových modul. doba nabíjení na 90% jmenovité kapacity jen interní baterie UPS asi 7 hodin jeden pídavný bateriový modul asi 11 hodin dva pídavné bateriové moduly ti pídavné bateriové moduly asi 16 hodin asi 24 hodin 10.2 Kontroly Mli byste provádt následující kontroly: innost interval popsáno v vizuální kontrola 6 msíc kapitoly kontrola baterie a ventilátoru 6 msíc kapitoly a

56 Vizuální kontrola Pi provádných vizuálních kontrolách se musí zkontrolovat, zda... UPS není mechanicky poškozena nebo se nacházejí cizí tlesa v UPS, v pístroji se nenahromadil nános vodivé špíny nebo prachu a hromadní prachu nevede k snížení pívodu a odvodu tepla. POZOR: Ped následujícími innostmi se musí PROTECT C. vypnout do beznapového stavu. Pokud je vrstva prachu velmi silná, ml by se pístroj peliv vyfoukat suchým stlaeným vzduchem, aby se umožnil lepší odvod tepla. Intervaly provádných vizuálních kontrol závisí v první ad na konkrétních podmínkách v míst instalace pístroje Kontrola baterií Pokraující stárnutí bateriového systému lze rozpoznat pi pravidelných zkouškách kapacity. Každých 6 msíc provete srovnávací mení dosažitelné doby pemostní výpadku sít, nap. simulací síového výpadku. Zátž by pitom mla odpovídat vždy pibližn stejnému výkonu. Pokud bude doba pemostní oproti pedchozím mením výrazn klesat, kontaktujte prosím naši hotline (viz str. 5) Kontrola ventilátoru Pravideln kontrolujte zanesení ventilátoru prachem a výskyt netypického hluku. Zacpané pívodní otvory se musí vyistit. Jestliže je chod ventilátoru neobvykle hluný nebo neklidný, kontaktujte prosím naši hotline (podívejte se na str. 5). 56

57 11 Skladování, demontáž a likvidace 11.1 Skladování Dlouhé skladování bez obasného nabití nebo vybití v pravidelných intervalech mže vést k trvalému poškození baterie. Jestliže budete baterii skladovat pi pokojové teplot (20 C až 30 C), dojde vlivem vnitní reakce k samoinnému vybíjení asi 3-6 % kapacity msín. Baterie by se nemly skladovat pi teplotách vyšších než je pokojová teplota. Vysoká skladovací teplota také znamená zvýšené samoinné vybíjení baterie. Baterie skladované pi pokojové teplot by se mly dobíjet každých šest msíc, aby se udržela jejich plná kapacita a životnost. i Ped uskladnním pipojte PROTECT C. na sí, aby se zajistilo úplné nabití baterie. Doba nabíjení by mla odpovídat pinejmenším dob uvedené v kapitole Demontáž Demontáž UPS se provádí v obráceném poadí pokyn pro montáž Likvidace Po koneném vyazení z provozu zlikvidujte prosím pístroj v zájmu ochrany životního prostedí a optného zhodnocení jednotlivých ástí pístroje v souladu s píslušným zákony, pedpisy a smrnicemi. Pamatujte prosím na to, že provinní proti pedpism mohou být zhodnocena jako pochybení. 57

58 12 Rejstík 12.1 Technické výrazy DC/DC Booster EUE IGBT LED PFC pístrojová ochrana PWM SNMP tída D VFD VFI Obvod pro zvýšení stejnosmrného naptí na vyšší úrove elektronický pepína Insulated Gate Bipolar Transistor Vysokovýkonové tranzistory nejmodernjšího typu s nejmenším ovládacím píkonem (struktura MOSFET) a nejmenšími ztrátami na výstupní stran (struktura bipolárního tranzistoru). Light Emitting Diode Elektronická polovodiová souástka, obvykle zvaná svítivá dioda. Používá se pro optickou signalizaci. Power Factor Correction Obvod k minimalizaci zptných vliv na sí (zvláš dležité pi pipojení nelineárních zátží) termín pepové ochrany Obvyklá pepová ochrana rozvodné sít se skládá z uzemovacího vodie (tída B), pepové ochrany (tída C) a pístrojové ochrany (tída D) - viz také nap. (oblast TRABTECH ) PulsWeitenModulation zde: Obvodová technologie pro generaci sinusového naptí nejvyšší kvality ze stejnosmrného naptí Simple Network Management Protocol Bžný protokol na ovládání a správu síových komponent viz pístrojová ochrana Output Voltage and Frequency Dependent from mains supply Výstup UPS závisí na kolísání naptí a frekvence napájecí sít. Dívjší znaení: OFFLINE Output Voltage and Frequency Independent from mains supply. Výstup UPS je nezávislý 58

59 na kolísání naptí a frekvence napájecí sít. Dívjší znaení: ONLINE VI Output Voltage Independent from mains supply Výstup UPS je nezávislý na kolísání naptí a frekvence napájecí sít. Naptí sít se ale upravuje electronickými nebo pasivními regulátory naptí. Dívjší znaení: LINE- INTERACTIVE 59

60 Záruní list Typ:.... Výrobní íslo: Datum prodeje: Razítko prodejce / Podpis Zmna údaj vyhrazena AEG Power Solutions GmbH Emil-Siepmann-Str Warstein-Belecke Germany Provozní návod BAL _01 CZ 60

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT B. PROTECT B. 750 PROTECT B. 1000 PROTECT B. 1500 PROTECT B. 2000 PROTECT B. 3000

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT B. PROTECT B. 750 PROTECT B. 1000 PROTECT B. 1500 PROTECT B. 2000 PROTECT B. 3000 PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT B. PROTECT B. 750 PROTECT B. 1000 PROTECT B. 1500 PROTECT B. 2000 PROTECT B. 3000 1 2 Dkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. V tomto návodu jsou obsaženy

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení Návod k obsluze Samostatné ovládací zaízení UC 42 Samostatné ovládací zaízení pro montážní lištu UC 45 Dležité informace pro elektrické zapojení Tento návod uschovejte! Obsah Záruka... 3 Bezpenostní pokyny...

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup 2 718 Synco living Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup KRF960-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání elektrických zátží do 10 A Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz,

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

METRA BLANSKO a.s. 03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

METRA BLANSKO a.s.  03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory METRA BLANSKO a.s. KLEŠ!OVÉ P"ÍSTROJE www.metra.cz KLEŠ!OVÉ AMPÉRVOLTMETRY S ANALOGOVÝM ZOBRAZENÍM Proud AC Nap!tí AC 1,5 A, 3 A, 6 A, 15 A, 30 A, 60 A 150 A, 300 A 150 V, 300 V, 600 V T"ída p"esnosti

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku 1.Obsah dodávky kamerová jednotka Videotelefon 1x hlavní kamerová jednotka 1x monitor 1x montážní krabika 1x sluchátko 2x šroub M3x20 2x upevovací šrouby 1x montážní rámeek 1x pipojovací 4-pinový konektor

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

Regulátor topných okruh

Regulátor topných okruh 2 705 Regulátor topných okruh RRV912 Bezdrátov ízený regulátor až dvou topných okruh Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousmrn) Možnost pipojení jednoho 3- nebo dvou 2-bodových pohon

Více

Bezpečnostní instrukce. Popis

Bezpečnostní instrukce. Popis Nepřerušitelný zdroj napětí ROLINE PersonalSecure500VA/ 650VA/ 800VA Katalogové číslo: 19.40.3505 (500) Katalogové číslo: 19.40.3508 (800) Bezpečnostní instrukce. Nevhazujte baterie do ohně mohou explodovat..

Více

Demontáž výrobku. Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM

Demontáž výrobku. Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM Pokyn: Tento návod k provozu a montáži neobsahuje všechny detailní informace ke všem typm výrobkové ady a nebere v úvahu všechny

Více

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 -

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - HERMES Elektromechanický servopohon pro otoné brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - Bezpenostní výstrahy Tento návod je uren pouze pro osoby s pedepsanou technickou kvalifikací a pouze pro

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

Návod k použití GEMINI G

Návod k použití GEMINI G Návod k použití GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Všeobecná upozornní Pro Vaši bezpenost Dokumentace Ped zahájením práce s pístrojem GEMINI G se prosím nejprve seznamte s tímto návodem k obsluze a s bezpenostními

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

ada S-913 návod k obsluze

ada S-913 návod k obsluze ada S-913 návod k obsluze Strana 1/8 Úvod 1. Systém se dodává v základním provedení (sada) 1 ks kamera S913CAL a 1 ks monitor S913MBV vetn napájecího zdroje, nebo samostatn kamera s jedním nebo dvmi tlaítky

Více

MOVIDRIVE M!ni" pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky

MOVIDRIVE M!ni pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky Tato informace nenahrazuje podrobný návod k obsluze! Instalaci provádí pouze specializovaný elektrotechnický personál, jenž dbá na dodržování platných bezpe"nostních p#edpis$ a návodu k obsluze! 1 Podporované

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu:

Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s dvení stanicí, otevírání dveí a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s 4 465 Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s magnetickým pohonem MXG461S... Krátká pestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Ekviprocentní nebo lineární charakteristika (volitelná)

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

Specifikace Záložního zdroje napájení. AEG Protect Blue 1000kVA

Specifikace Záložního zdroje napájení. AEG Protect Blue 1000kVA Specifikace Záložního zdroje napájení AEG Protect Blue 1000kVA Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) Se statickým Bypassem (SBS) a externím manuálním Bypassem a se samostatnou baterií. Klasifikace dle IEC

Více

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz Návod k obsluze GSM modul AB01 Jaroslav Cankař a syn ATMOS Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem Česká republika Tel.: +420 326 701 404, 701 414, 701 302 Fax: +420 326 701 492 ATMOS e-mail: atmos@atmos.cz

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Typ: MTA pevodník stídavé elektrické práce v jednofázové síti

Typ: MTA pevodník stídavé elektrické práce v jednofázové síti Typ: MTA 102 - pevodník stídavé elektrické práce v jednofázové síti Popis funkce: pevodník MTA 102 je uren pro mení a indikaci odebrané nebo dodané energie v jednofázové stídavé síti. Výstup je indikován

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

Obsah. 1. Úvod Bezpenostní pokyny Popis ovládacích prvk a indikátor Specifikace... 8

Obsah. 1. Úvod Bezpenostní pokyny Popis ovládacích prvk a indikátor Specifikace... 8 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpenostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvk a indikátor...5 3-1. Popis pístroje... 5 3-2. Popis tlaítek... 6 3-3. LCD displej. 7 4. Specifikace... 8 4-1. Obecná specifikace.....

Více

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT ada pevodník typového oznaení MT generan nahrazuje pvodní typovou adu pevodník NC stejného výrobce. Použití: Pevodníky jsou ureny pro pevod elektrických veliin na mronosný

Více

PG Compact Návod na montáž, obsluhu a zapojení Zdroj PG Compact PG Compact

PG Compact Návod na montáž, obsluhu a zapojení Zdroj PG Compact PG Compact www.regulus.cz PG Compact Návod na montáž, obsluhu a zapojení Zdroj PG Compact CZ PG Compact OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Obecný popis... 3 2 INSTALACE A PROVOZ... 4 2.1 Popis UPS... 4 2.2 Umístění

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny.

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny. Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Mycí stroje Classeq Bod Název Strana 1 Bezpe nostní pokyny 1 2 Mycí stroj 2 3 Instalace 2-4 4 Uvedení do provozu 5-7 5 Provoz 7-10 6 išt ní 11-12

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT A. PROTECT A. 1000 PROTECT A. 1400

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT A. PROTECT A. 1000 PROTECT A. 1400 PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT A. PROTECT A. 1000 PROTECT A. 1400 1 2 1 Poznámky k předloženému provoznímu návodu Povinnost instruktáže Tento provozní návod Vám pomůže při řádné, bezpečné a věcně správné instalaci

Více

PROVOZNÍ NÁVOD PROTECT HOME.

PROVOZNÍ NÁVOD PROTECT HOME. PROVOZNÍ NÁVOD PROTECT HOME. PROTECT HOME. Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup UPS PROTECT HOME. od firmy AEG s. V tomto návodu jsou obsaženy provozní a bezpečnostní informace. Před použitím UPS

Více

www.ever.eu KOMUNIKACE Komunikaèní rozhraní RS 232 Sí ová karta pro SNMP/HTTP (volitelnì)

www.ever.eu KOMUNIKACE Komunikaèní rozhraní RS 232 Sí ová karta pro SNMP/HTTP (volitelnì) K A R T A V Ý R O B K U POWERLINE 3-1 Nejnovìjší série technologicky vyspìlých napájecích zdrojù tøídy On-Line (VFI), urèených ke spolupráci se zaøízeními napájenými z tøífázové elektrické sítì ~230 V:

Více

Elektromr Delta plus

Elektromr Delta plus Elektromr Delta plus Instalaní návod Obsah Úvod 1 Instalace.. 1 Standardní hodnoty. 3 Informace o výrobku.. 4 Nastavení pístroje. 6 Zobrazovací režimy 13 Technické údaje.. 17 Odstraování závad 19 Krytí

Více

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA PLYNOVÝ GRIL MADEIRA GP01001 Pracovní tlak Spoteba Výkon Rozmr grilovací desky Topné medium 30mbar 270 g/h 3,5kW 49 x 38 cm Propan-butan Ped použitím si pozorn pette návod k použití!!! POZOR: Vždy používejte

Více

Svorkovnice. Svorka Symbol Jeden výstup Dva výstupy. 1 Uzemnní 2 Vstup nulák N 3 Výstup fáze P. 12 Zem zátže Zem zátže

Svorkovnice. Svorka Symbol Jeden výstup Dva výstupy. 1 Uzemnní 2 Vstup nulák N 3 Výstup fáze P. 12 Zem zátže Zem zátže Série X AC/DC zdroje 375 a 500W Široké napájecí naptí 85... 264 VAC s PFC 1 nebo 2 izolované výstupy Kompaktní design, mechanicky i elektricky robustní Verze bateriového nabíjee (*) Instalace na lištu

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Kuli ková kolejnicová vedení firmy Rexroth

Kuli ková kolejnicová vedení firmy Rexroth Údržba Zvlášt na odkrytovaných kolejnicích se mže usazovat špína. Aby se udržela funknost tsnní a krycího pásku, musí se takovéto zneištní pravideln odstraovat. Proto provete dvakrát za den, nejpozdjí

Více

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 OBSAH 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 2. PROHLÁŠENÍ O SHOD 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 3.1 Urení 4 3.2 Nevhodné použití 4 3.3 Záruka 4 3.4 Mení kalibraních závaží

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VARNÉ PLYNOVÉ DESKY SAMOSTATNÉ KH 95 XL, KH 70 X, 64 GX Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Toto je nový, peliv zkonstruovaný výrobek, vyrobený z materiál

Více

U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT BT

Více

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Upozornní! Tento výrobek je souástí adresného digitálního videovrátného. Nemže být tedy zapojen do analogového systému!

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco NÁVOD PRO OBSLUHU C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco Bezpenostní sv$telný záv$s CZ Návod pro obsluhu Tato p1íru3ka je chránna podle autorského práva. Všechna z toho vyplývající práva

Více

Spínaný síťový zdroj AC 1000 CAN 12/24/48(60)/110/220 VDC

Spínaný síťový zdroj AC 1000 CAN 12/24/48(60)/110/220 VDC Provozní návod Spínaný síťový zdroj AC 1000 CAN 12/24/48(60)/110/220 VDC AEG SVS Power Supply Systems GmbH oddělení: PSS V131 jméno: Gleitsmann / Schenuit změna: 05 datum: 19.01.2006 Provozní návod 8000012362

Více

UPS Schrack USMLT 10, 12, 15 a 20 kva

UPS Schrack USMLT 10, 12, 15 a 20 kva UPS Schrack USMLT 10, 12, 15 a 20 kva Návod na obsluhu Pedmluva VítámeVášzájemonašeprodukty. Našespolenost,spolenostSchrackTechnik,semimojinézabývákomplexnípodporouvoblastizáložníchzdrojelektrickéenergie

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Technické údaje Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Model PQ-Box 200 Detekce chyb Vyhodnocování kvality naptí podle norem EN50160 a IEC61000-2-2 (2-4) FFT analýza do 20 khz Naítání analýz, mení

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT 1. PROTECT PROTECT PROTECT 1.200

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT 1. PROTECT PROTECT PROTECT 1.200 PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT 1. PROTECT 1.100 PROTECT 1.150 PROTECT 1.200 Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup UPS PROTECT 1. od AEG Power Supply Systems. V tomto návodu jsou obsaženy důležité bezpečnostní

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 1 Avery Berkel Limited 2007. Všechna práva vyhrazena Chyby v textu vyhrazeny. Je zakázáno kopírovat a jinak dále reprodukovat vše v tomto manuálu uvedené bez souhlasu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

Automatická programovatelná spínaná nabíječka. olověné akumulátory

Automatická programovatelná spínaná nabíječka. olověné akumulátory Automatická programovatelná spínaná nabíječka pro olověné akumulátory Návod k použití 7673-8112-0000 1. Úvod Tato řada nabíječek je určena k nabíjení všech typu olověných baterií včetně baterií s gelovým

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. EN CZ Příloha Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití Sklo-keramická vestavná varná deska Návod k použití 1. Popis a rozmry výrobku (výbava dle modelu) 1-4 Sklokeramické plotny 5 Dotykový ovládací panel 2 Duální plotna 1. stupe 6 Sklokeramický povrch 3 Duální

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

Provozní FLIS-EX/FLIS

Provozní FLIS-EX/FLIS Provozní íruka FLIS-EX/FLIS Zobrazení FLIX-EX/FLIS Boní pohled A Odsávací otvor pro pipojení sací hadice Pouzdra s bajonetovým uzávrem pro uložení hadice Boní pohled B Motorový jisti (pouze u FLIX-EX)

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

RRV934. Regulaní modul. Synco living

RRV934. Regulaní modul. Synco living 2 709 Synco living Regulaní modul RRV934 Regulaní modul s bezdrátovou komunikací Pedregulace teploty topné vody až pro dv skupiny místností ízení ventilaní jednotky s tí-rychlostním ventilátorem Rádiová

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky

Více

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat.

Více

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC PowerWalker UPS PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tato příručka obsahuje

Více

UPS Powerware 5110 Uživatelská příručka

UPS Powerware 5110 Uživatelská příručka UPS Powerware 5110 2005 Eaton Corporation Veškerá práva vyhrazena Obsah této příručky je chráněn autorskými právy vydavatele a bez jeho povolení nesmí být příručka jako celek, ani její části kopírovány.

Více

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N 11 007 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují

Více