Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana"

Transkript

1 5 Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Akademie jar. škol str. 5 Dopisy čtenářů str. 7 Podkovářské dny str. 13 Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana Otevřeno: PÁTEK a SOBOTA od do hodin V našem městě má svou tradici pořádání dětských dnů, na jejichž organizaci se podílela většina místních neziskových organizací, které se věnují práci s mládeží (zájmové, kulturní a sportovní). Na základě této zkušenosti je letos tato tradiční akce organizována pod hlavičkou Bambiriády, neboť myšlenka obou akcí je shodná. Bambiriáda v Jaroměři bude prezentací práce jednotlivých sdružení ve městě a okolí s aktivní přehlídkou ukázek dovedností, kulturních a sportovních aktivit (kulturní vystoupení, tábornické a umělecké dovednosti, ukázky činnosti na schůzkách, výpravách a letních táborech). Jejím cílem je, mimo jiné, poukázat na význam sdružení pro aktivní a nekonzumní využívání volného času dětí, seznámit rodiče s pestrou nabídkou aktivit (o kterých často ani netuší) pro jejich děti v Jaroměři, okolních městech a obcích. Bambiriáda se koná pod záštitou starosty a místostarostky města Jaroměře, za finanční podpory Královéhradeckého kraje a Města Jaroměř. Indiánská vesnice Stanice mladých ochránců přírody Lanové aktivity Adrenalinová lanová dráha Život v táboře prožitková terapie Hasiči IZS Saňoví psi Vodní modelářství Rafty, lodě Činnost první pomoci Výstava hlavolamů Městská knihovna Soutěž mladých hasičů PLAMEN (stadion) Čajovna Klub vojenské historie BOĎI loutkové divadlo Hry a soutěže Drátkování Volné vstupy do objektů Královéhradeckého kraje V areálu Bambiriády platí zákaz kouření a pití alkoholických nápojů! Občerstvení zajištěno VSTUP ZDARMA Pódiová vystoupení: PÁTEK od hodin Slavnostní zahájení TEPLÁ BUCHTA Kabát + Landa + Rammstein revival Zakončeno OHŇOSTROJEM SOBOTA LS BOĎI - loutkové divadlo Jaroměř BARUNKA lidový soubor Mažoretky Step FLASH scénický tanec Muzikál Budulínek MŠ Č. Kostelec Country tance Aerobik Vystoupení dětí z místních MŠ, ZŠ a DDM WALDEN indiánské bubnování Vydává Městský úřad Jaroměř jako měsíčník Cena 5,- Kč

2 strana 2 R A D N I C E 5/2006 Výběrová řízení pracovní pozice na Městském úřadě Město Jaroměř vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění výběrové řízení na místo pracovníka právnického útvaru Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností Jaroměř Nabídka: zařazení minimálně v platové třídě 8, možnost přidělení služebního bytu a nástupu ihned Požadavky: státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR minimální věk 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost, včetně předpokladů dle zák. 451/1991 Sb. (tzv. lustrace) znalost jednacího jazyka VŠ vzdělání v oboru práva řidičský průkaz sk. B dobrá komunikace s lidmi, flexibilita Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul datum a místo narození státní příslušnost místo trvalého pobytu číslo OP nebo č. dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana datum a podpis K přihlášce dále nutno doložit: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. U cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením čestné prohlášení u osob narozených před o splnění předpokladů dle zák. 451/1991 Sb. (tzv. lustrace), které bude později nahrazeno Osvědčením MV ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Písemnou přihlášku nutno podat nejpozději do 22. května 2006 (poštou nebo na podatelnu MěÚ) na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám p. ing. Cejnara, nám. ČSA 16, Jaroměř. V Jaroměři dne Ing. Cejnar Josef tajemník MěÚ Jaroměř Město Jaroměř vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění výběrové řízení na místo referenta živnostenského úřadu Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností Jaroměř Nabídka: zařazení v platové třídě 7, nástup možný ihned na dobu určitou do Požadavky: státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR minimální věk 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost znalost jednacího jazyka vzdělání min. střední s maturitou praxe ve veřejné správě vítána řidičský průkaz sk. B dobrá komunikace s lidmi Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul datum a místo narození státní příslušnost místo trvalého pobytu číslo OP nebo č. dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana datum a podpis K přihlášce dále nutno doložit: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadované kvalifikace a správních činností výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. U cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů popř. dalších vzdělání Písemnou přihlášku nutno podat nejpozději do 11. května 2006 (poštou nebo na podatelnu MěÚ) na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám p. Ing. J. Cejnara, nám. ČSA 16, Jaroměř. V Jaroměři dne Ing. Josef Cejnar tajemník MěÚ Jaroměř Další informace z dění ve městě najdete v pravidelných vydáních Infoservisu, který dostávají občané bezplatně do poštovních schránek. Co plánuje radnice na květen Jednání o případné výstavbě kanalizace v některých okolních obcích Jednání Rady města setkání starostů v Dětenicích Slavnostní vyhodnocení soutěže k 880. výročí první písemné zmínky o městě Jaroměř Přivítání pěveckého sboru z Finska Položení kytic u pietních míst v Jaroměři a Josefově Vzpomínkový pietní akt u příležitosti ukončení 2. svět. války zasedání okrskových volebních komisí Jednání o založení svazku obcí Jaroměřsko Jednání ohledně další výstavby dálnice D Zahájení přehlídky dětských pěveckých sborů Jaroměřská nota Jednání Rady města Rozšířené jednání RM, kde se zastupitelé budou zabývat rozpočtovým výhledem města na období Ziebice pracovní jednání se starostou Ziebic Jednání Zastupitelstva města Rozloučení s absolventy gymnázia Zahájení Bambiriády Jednání Rady města Plzeň konference týkající se informačních technologií Veřejné projednání tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje Vážení občané, chcete-li se zapojit a vyjádřit k tvorbě Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období , máte možnost zúčastnit se veřejného projednání této strategie, které se bude konat v v Náchodě a v v Hradci Králové. Více informací najdete na internetové adrese Centra evropského projektování nebo v případě dotazů využijte a tel ,

3 5/2006 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 3 ZM ZM bere na vědomí - zprávy o výsledku kontroly finančního úřadu v Náchodě ve věci přidělených dotací na městský kamerový dohlížecí systém v Jaroměři I. etapa ve výši ,- Kč, program regenerace městských památkových zón ve výši ,- Kč se závěrem, že ani v jednom případě nebylo ze strany města zjištěno porušení rozpočtové kázně - informace o současném stavu, jednáních a stavebních závadách na domě čp. 545 v ulici 5. května, Bytové družstvo 50 - ústní informaci o pochybení p. M.K. v souvislosti s prováděním prací na vojenském pevnostním hřbitově ZM schvaluje - vydání souhlasu s celoročním hospodařením Města Jaroměř za rok 2005 bez výhrad - rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2005 výsledky inventarizací za rok I. úpravu rozpočtu Města Jaroměře na rok rozdělení částky ,- Kč na sportovní granty, ,- na zájmové granty a ,- Kč na kulturní granty - rozdělení částky ,- Kč pro sportovní organizace a rozdělení částky ,- Kč pro zájmové organizace - poskytnutí grantu z rozpočtu města na uspořádání akce o letních prázdninách 2006 ve výši ,- Kč p. D.N. na projekt Letní hry v Jaroměři - odprodej domu čp. 43 Na Kameni s pozemkem parc.č. 1119/1 v k.ú. Jaroměř za kupní cenu ve výši ,- Kč - převod pozemku parc.č. 942/2, 943/3, 945/3, 945/8, 945/9, 950/6 a 950/7 v k.ú. Jaroměř z majetku VUSS Pardubice do majetku Města Jaroměř - kupní smlouvu č mezi Městem Jaroměř a PF na koupi parcely č. 240/2 a dílu a z parcely č. 263/2 v katastrálním území Jaroměř od Pozemkového fondu ČR - umístění pamětní desky p. JUDr. J.B. na domě čp. 17, náměstí ČSA - odkoupení akcií společnosti Krematorium, a.s. Jaroměř od Města Trutnov ZM ukládá - RM provést úkony směřující ke zjištění skutečné škody při přípravě a realizaci rekonstrukce vojenského pevnostního hřbitova v Josefově - kontrolnímu výboru provést důkladnou kontrolu veškerých smluvních vztahů, uzavřených v souvislosti s rekonstrukcí bytového domu čp. 545, 5. května, Jaroměř ZM navrhuje - prezidentu ČR udělit p. Janu Šrámkovi státní vyznamenání v řádový den 28. října 2006 za zásluhy o demokracii a ČR (finanční dar městu Jaroměři na znovuobnovení sochy TGM) RM VÝBĚR Z USNESENÍ RM A ZM Školství, kultura RM schvaluje - dohodu o poskytnutí příspěvku na provoz cyklobusu v rámci projektu Cyklobusy Kladským pomezím mezi společností Branka, o.p.s. a Městem Jaroměř - uzavření dohody mezi Městem Jaroměř a obcí Heřmanice na úhradu neinvestičních výdajů za děti umístěné v MŠ Heřmanice za období od do RM ukládá - vedoucí OŠKT připravit návrh dohody mezi městem Jaroměř a okolními obcemi o předškolním vzdělávání dětí z okolních obcí v MŠ Jaroměř v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - vedoucí OŠKT předložit návrh na zhotovení pamětní desky p. JUDr. Jaroslavu Borkovcovi, včetně návrhu na umístění Životní prostředí RM schvaluje - návrh vzorové smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s vytříděným komunálním odpadem z nevýrobní činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání dle přílohy - záměr získání finančních prostředků od Královéhradeckého kraje z programu č. ZPG Investice, regionální rozvoj RM ukládá vedoucímu OIRR předložit písemnou zprávu o eventuelním vzniku škod Městu Jaroměř v souvislosti s přípravou a realizací vojenského pevnostního hřbitova v Josefově, a to v období , v důsledku neprovedených a zhotovitelem vyfakturovaných stavebních prací - vedoucímu OIRR v případě zjištění škod Městu Jaroměř při přípravě a realizaci vojenského pevnostního hřbitova v Josefově tuto škodu vyčíslit a navrhnout opatření k nápravě - tajemníkovi MěÚ předložit přehled odborných firem, které by zajistily vypracování znaleckého posudku na vyčíslení případných škod, vzniklých na vojenském pevnostním hřbitově v Josefově Městu Jaroměř neprovedením vyfakturovaných prací RM schvaluje - podání žádostí do grantového programu ZPG na vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení na Protipovodňové opatření Jaroměř II a Protipovodňové opatření Jaroměř IV - podání žádosti o dotaci ze SFŽP ČR na akci Regenerace zeleně městského hřbitova v Jaroměři - dokončení rozpracované projektové dokumentace k ÚR na Stezku pro cyklisty a pěší v Průmyslové ulici Majetkové záležitosti RM ukládá - vedoucímu OSMM jednat se zástupci společenství vlastníků jednotek domu čp. 674 a 675 a vlastníkem restaurace U Koule čp. 70 o kompromisním řešení odprodeje pozemku č. 1748/36 a 1748/37 v k.ú. Jaroměř Různé RM schvaluje - poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na provoz zařízení Diakonie ČCE středisko Betánie Náchod z odvětví realizaci oplocení dětského hřiště Na Zavadilce RM vyjadřuje - poděkování všem organizacím a jednotlivcům, kteří se podíleli na přípravě a zajišťování protipovodňových opatření v našem městě a okolí RM Investice, regionální rozvoj RM bere na vědomí - písemnou zprávu Ing. Zachaře o případném vzniku škod Městu Jaroměř v souvislosti s přípravou a realizací vojenského pevnostního hřbitova s tím, že dle vyjádření Ing. Zachaře budou reklamované práce provedené společností Stamax, s.r.o. Jaroměř fakturovány společnosti Torkret, s.r.o. Benátky nad Jizerou. K dotazu, zda informace od Ing. Kaisera z období od o vzniku škody ve výši ,50 při opravě starého vojenského pevnostního hřbitova je pravdivá či nikoliv, vedoucí OIRR Ing. Zachař uvádí, že je nepravdivá. - informaci Ing.Zachaře, že ve věci případných škod na starém vojenském hřbitově v Josefově není třeba přijímat žádná nápravná opatření - přidělení finančních prostř. z Programu regenerace na r pro MPZ Jaroměř ve výši ,- Kč a pro MPR Josefov ve výši ,- Kč RM ukládá - tajemníkovi města zadat zpracování znaleckého posudku na provedení prací na opravě hřbitovní zdi souvisejících se souborem náhrobků starého vojenského pevnostního hřbitova v Josefově VUT v Brně Ústav soudního inženýrství, případně ČVÚT Praha, fakulta stavební. Tento znalecký posudek předložit na nejbližší jednání ZM - smlouvu č. OS/OIRR-11/2006 o zajištění administrace krajského Programu obnovy venkova na r s Královéhradeckým krajem Školství RM jmenuje - na základě výsledku konkursního řízení ředitele DDM Klíč Jaroměř-Josefov od RM schvaluje - příspěvek od okolních obcí na úhradu neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v MŠ Jaroměř ve výši 3.600,- Kč za jedno dítě za šk. rok 2005/2006 Různé RM bere na vědomí - rezignaci Mgr. Richarda Špringera na mandát člena ZM a rezignaci p. Ant. Breta na postavení náhradníka na mandát člena ZM RM předává - Ing. Michalu Frimlovi Osvědčení o zvolení členem ZM Jaroměře ze dne Od je členem ZM Jaroměře RM ukládá - tajemníkovi města jednat o případném právním zastoupení Města Jaroměř ve věci žaloby o bezplatné odstranění vad díla na společnost CZ Stavební Holding, a.s. Pardubice

4 strana 4 R A D N I C E 5/2006 Odbor životního prostředí Povodeň březen 2006 Podrobné informace o zabezpečovacích pracích, rozhodování povodňové komise a škodách naleznete ve zprávě z povodně na webových stránkách Města Jaroměř, odbor životního prostředí, sekce VODA. Ing. Petr Filipec, vedoucí OŽP NEBEZPEČNÝ ODPAD Městský úřad Jaroměř ve spolupráci s firmou RUND pořádá v sobotu 6. května 2006 sběr nebezpečných odpadů Harmonogram svozu : 1. ul. Nádražní - ul. Sv. Čecha 9.00 hod. 2. ul. Žižkova 9.15 hod. 3. ul. Rybalkova - Na Zavadilce 9.30 hod. 4. ul. Alšova - ul. Jiráskova 9.45 hod. 5. ul. Smetanova - ul. Pionýrská hod. 6. ul. Na Obci (u prodejny Labe) hod. 7. ul. Slovenská hod. 8. ul. Národní (u Nemocnice) hod. 9. ul. Růžová hod. 10. ul. Obránců Míru hod. 11. ul. V Hruštičkách - Do Končin hod. 12. ul. Na Úpě hod. 13. Josefov - (u Elfy) hod. 14. ul. Hofmeisterova (u prodejny) hod. 15. Semonice (u hospody) hod. 16. Jezbiny (u prodejny) hod. - pokud není stanoveno jinak, bude sběrna přistavena v místě nádob na tříděný odpad Sbírané druhy odpadů : úsporné žárovky, zářivky, akumulátory, fotochemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, tmelů a lepidel, hydroxidy, kyseliny, detergenty, rozpouštědla, postřiky, pesticidy, baterie, oleje, léky, mastné hadry, obaly znečištěné nebezpečnými látkami Občané v den svozu vyčkají na stanovišti příjezdu vozidla firmy Rund a osobně předají odpad pověřeným pracovníkům. V případě, že tak neučiní a odpad volně odloží, vystavují se stíhání za založení černé skládky Upozorňujeme občany, kteří se v době voleb do poslanecké sněmovny, tj , nebudou nacházet v místě trvalého pobytu a chtějí volit, že mohou požádat od do o vydání voličského průkazu. Voličské průkazy vydává obecní úřad v místě trvalého pobytu občana nebo příslušný zastupitelský úřad. Občan může požádat o voličský průkaz osobně nebo pověřit osobu, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem osoby, která žádá o vydání voličského průkazu. Obecní úřad může také voličský průkaz zaslat poštou do vlastních rukou na písemné vyžádání. Bližší informace o způsobu voleb a umístění volebních místností uveřejníme v Infoservisu č. 6/2006 a na Ing. Jana Schűtzová,vedoucí OOVV Odbor investic a regionálního rozvoje Odbor správy majetku města Vážení občané, hledáte místo pro umístění reklamy pro Vaši firmu? Městský úřad v Jaroměři Vám nabízí umístění reklamy na tato místa: Odbor organizační a vnitřních věcí Volby 2006-Upozornění pro občany Dne proběhne výběrové řízení na akci chodník v ulici Dr. E. Beneše. Příjem zakázek na tuto akci bude do do 10:00 hod. na podatelně Městského úřadu Jaroměř. na rolbu na zimním stadioně v Jaroměři na budovu koupaliště Na Obci v Jaroměři V případě zájmu své žádosti podejte v termínu do na podatelnu Městského úřadu v Jaroměři. Bližší informace sdělí p. Petr Hrubý, vedoucí OSMM. Nechte se dovézt do atraktivních míst Kladského pomezí každý víkend Již třetím rokem je nezisková organizace Branka, o.p.s. v Náchodě realizátorem projektu Cyklobusy Kladským pomezím. Linka cyklobusu je zajištěna autobusem společnosti CDS Náchod se speciálním přívěsem pro přepravu 40kol na trase H.Králové Adršpach a Náchod Karlów od 13.května do 1.října Doporučujeme využít přímé spojení ráno do Adršpachu a odjezd zpět kolem páté hodiny, nebo z Náchoda odjet do pro nás ještě stále neprozkoumaných míst Národního parku Stolové hory na území Polska a pak si jen vychutnat krásný dlouhý sjezd do údolí Metuje. Podrobné informace o jízdním řádu je možné získat na adrese nebo Cyklobus je rovněž možné využít jako dopravní prostředek do míst, odkud se dají podniknout okružní výlety. Nasednout i vysednout je možné na jakékoliv zastávce na trase např. v Jaroměři, České Skalici, Hronově, Polici n.m. nebo Teplicích n.m. Variant využití se nabízí nespočet. Pro lepší orientaci a inspiraci byly vydány tištěné propagační materiály pro každé město na trase s tipy na výlety pro pěší i cyklisty, kontakty na významné památky, možnosti občerstvení a stravování, které jsou k dispozici zdarma v informačních centrech Kladského pomezí nebo přímo u řidiče cyklobusu. Celý projekt včetně propagační kampaně je realizován za podpory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, společnosti CDS Náchod, Pivovaru Náchod a.s. a také měst a obcí vyskytujících se na trase. Příspěvek poskytlo rovněž město Jaroměř. Od 3.6. do je v provozu linka cyklobusu společnosti Orlobus na trase Jaroměř - Šerlich

5 5/2006 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 5 Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu a Finové v Jaroměři Letos již třetí ročník festivalu sborového zpěvu ve městě, které je opravdu důstojným představitelem tradice sborového zpívání a současně jednou z nejvýznamnějších bašt sborového zpěvu v naší republice, připomíná tradice také menším městům ve svém okolí a posiluje tak hledání kulturních kořenů jejich současným obyvatelům. Již loni zapojili organizátoři Královéhradeckých slavností sborového zpěvu do svého chvályhodného úsilí o vzkříšení tradice sborového zpěvu také v menších místech třeba Hořice či Nový Bydžov, letos obrací svou pozornost také k Jaroměři a celkem právem: vždyť právě v Jaroměři byla již roku 1856 jako první spolek toho druhu založena pěvecká jednota Jaromír, která ve své hudební činnosti pokračuje i v současnosti, v našem městě působí také velmi dobře hodnocený Cantus Jaroměř, komorní pěvecký soubor. Jménem Cantusu i jménem Pěveckého sboru Jaromír bych Vás rád upozornil a upřímně pozval na koncert, který se v rámci Královéhradeckých slavností sborového zpěvu v Jaroměři uskuteční v pátek, 5. května 2006 v Jakubském kostele. V rámci spolupráce s organizátory festivalu jsme dostali příležitost hostit v Jaroměři pěvecký sbor z finských Helsinek, který nese své jméno ve zkratce EOL. Sbor EOL má již 75letou tradici, vybudoval si svou vlastní specifickou kulturu zvuku, specializuje se na zpěv a capela, ale zpívá též malá oratoria. Repertoár tohoto asi 20 členného sboru je typicky lyrický. Významný podíl tvoří renesanční díla, ale na druhé straně se sbor specializuje i na díla současných finských autorů, vhodná pro toto komorní obsazení. Sbor byl založen v r.1931 jako pěvecký klub asociace Studentský Národ jižního Finska Městský úřad v Jaroměři ve spolupráci se ZŠ B. Němcové uvádí Akademii jaroměřských škol Netradiční hodina dějepisu k 880. výročí 1. písemné zmínky o Jaroměři (Student Nation of Southern Finland - ESO) a stále vlastně pod touto hlavičkou zpívá i když členové dnes nemusí být nutně členy této asociace. Jméno sboru: Eteläsuomalaisen Osakunnan Laulajat (zkráceně EOL) Helsinki, je to smíšený komorní sbor: 12 žen 5 mužů a capela Sbormistr se jmenuje: Teemu Tommola, nar. 1972, je uměleckým ředitelem souboru od r. 2002, nedávno absolvoval Sibéliovu Akademii v Helsinkách. Ing. Karel Vik Stomatologické služby první pomoci (Jaroměř) Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00-10:00 hodin 6. a 7. května MUDr. Karel Kalfus Patrného 191, Jaroměř Tel.: května - svátek MUDr. Radim Podgorný Z. Němečka 130, Josefov Tel.: a 14. května MUDr. Květa Kopáčková Komenského 554/a, Č.Skalice Tel.: Úterý Středa 9. května 2006 v hod 10. května 2006 v hod 20. a 21. května MUDr. Lubomír Beran ml. Velký Třebešov čp. 18 Tel.: a 28. května MUDr. Marta Marková Husova 931, Jaroměř Tel.: Předprodej vstupenek: CIS náměstí a ředitelství škol

6 strana 6 S P O L E Č N O S T 5/2006 Jaroměř Městská knihovna v Jaroměři připravila pro širokou kulturní veřejnost besedu a autogramiádu se spisovatelkou RNDr. a PhMr. Marii Kubátovou, která se uskutečnila ve čtvrtek 20. dubna 2006 od do hodin v budově Městské knihovny v Jaroměři. Čtyřiaosmdesátiletá spisovatelka Marie Kubátová, občanským povoláním lékárnice ve Vrchlabí ( ), je velmi plodná autorka. Napsala a vydala takřka 70 knih próz, divadelních, rozhlasových a televizních her, pohádek, folklorních poudaček z Krkonoš. Její knihy zobrazují závažné morální, rodinné, manželské i profesní problémy. Knihy jsou psány nejen líbeznou živou hovorovou češtinou, ale i krkonošským nářečím. Spisovatelka už přes padesát let udržuje přátelské styky s rodinou jaroměřského výtvarného fotografa a publicisty Václava Nováka, který v 90. letech zorganizoval besedu s touto spisovatelkou v josefovské základní škole a spisovatelce poskytl několik podnětů, tipů a námětů na zpracování historických motivů z Jaroměře a Josefova. Tak například spisovatelka M. Kubátová ve svých knížkách Poutnické povídky (1993) a Heraldické povídky (2005) píše zajímavě o jaroměřském obchodním Wenkeově domě (nynější budově muzea) a jeho zakladateli Josefu Wenkeovi a Jaroměř Maturitní třída prof. Viléma Sokola, maturitní ročník Gymnázia Jedenáctileté střední školy v Jaroměři z roku 1955 se už desetiletí pravidelně schází na svých abiturientských setkáních v poslední době každoročně v předposlední sobotu v měsíci květnu. Vždyť tehdy v polovině května 1955 úspěšně odmaturovalo nás třicet, z toho 18 dívek a 12 chlapců. Od té doby zemřelo už devět spolužáků. Jmenovitě podle abecedy: Ing. Vladimír Musil, Stanislav Reindl, Jan Suchánek, Jaroslava Suchánková (rozená Šulíková), Věra Neumannová (roz. Vávrová), Ing. Jaroslav Výravský, Anna Vítková (roz. Zavoralová) a Miroslav Zmítko. Našich tradičních setkání se pravidelně zúčastňoval pan profesor Mgr. Václav Levinský ( ), emeritní ředitel jaroměřského gymnázia v letech Vděčně vzpomínáme i dalších našich dobrých profesorů, kterým děkujeme za vše, co nás naučili. Ohlédneme-li se nazpět, můžeme už po 51 letech bilancovat. Všichni jsme získali úplné středoškolské vzdělání. Někteří získali také druhou maturitu na středních odborných školách a dále devět z nás, takřka třetina, úspěšně absolvovala vysoké školy. Z našich řad tedy pochází jedna odborná lékařka (MUDr. Jiřina Papíková-Vítová), tři inženýři ekonomie, elektrotechniky a chemie (Ing. Vl. Musil, Ing. Eva Kobrlová, která po sovětské okupaci Městská knihovna Zdařilá beseda a autogramiáda se spisovatelkou Marií Kubátovou v Jaroměři Sochař P.Novák s manželkou a M.Kubátovou projektantu architektu Josefu Gočárovi, konkrétně v povídce Lustr pro palác šnekového krále. Další próza Balada o balzámu peruviánském vypráví o tvorbě pomníku ruských zajatců sochaře Suškina na vojenském hřbitově v Josefově v průběhu první světové války. Jiná próza Jak šel s námi dějinami stopuje dramatické a pohnuté osudy busty prezidenta T.G. Masaryka v Josefově. Tradičně se potvrdilo, že beseda se spisovatelkou Marií Kubátovou, touto noblesní dámou a zasloužilou literátkou, byla velmi zajímavá a podnětná. Po 17. hodině přivítala ředitelka knihovny paní Věra Sílová hosty besedy, a to paní spisovatelku RNDr. a PhMr. Marii Kubátovou a její vydavatelku a spisovatelku pověstí z Náchodska a Úpicka paní PhDr. Evu Koudelkovou a více jak 40 besednic a besedníků, kteří zaplnili přízemí hlavní haly knihovny. Přítomní se zatajeným dechem během dvou hodin naslouchali poutavému a velmi zajímavému vyprávění spisovatelky Kubátové o tom, jak se rodí knížky. Autorka příjemná, milá a skutečně velká Osobnost - upřímně a láskyplně vzpomínala na své rodiče, na tatínka inženýra a nakladatele tělovýchovné a dětské literatury a na svou maminku lékárnici a spisovatelku, sběratelku a zapisovatelku folkloru Krkonoš, na paní PhMr. Amálii Kutinovou, kterou doprovázel jako dokumentarista-fotograf Václav Novák z Jaroměře, jenž zachycoval tváře lidových vypravěčů, sklářů, tkalců, muzikantů. Však letos vydali už podruhé Krakonošův rok. Spisovatelka M. Kubátová se svěřila s klíčovými momenty své literární dráhy i své rodiny a vyjádřila radost z besedy v Jaroměři, k níž má velmi vřelý vztah. Za normalizace nemohla cestovat do zahraničí. Ráda doprovázela svými texty stolních týdenních kalendářů jaroměřského V. Nováka z naší vlasti. Besedu už podruhé uspořádala Městská knihovna v Jaroměři, tentokráte u příležitosti svého 110. výročí založení a existence veřejné knihovny ( ). PhDr. JIŘÍ UHLÍŘ, člen kulturní komise města Jaroměře V Jaroměři na Pondělí velikonoční 17. dubna 2006 a ve čtvrtek 20. dubna abiturientské setkání po 51 letech od maturity na Gymnáziu v Jaroměři ( ), aneb když nám vál stříbrný vítr v roce 1968 emigrovala neznámo kam; Ing. J. Výravský), dále čtyři středoškolští profesoři (Mgr. Jaroslava Husáková-Gaberová, Mgr. Jaroslava Kalendová-Šůlová, Mgr. Jitka Šilhartová-Titzlová, PhDr. Jiří Uhlíř). Z nich dvě kolegyně pracovaly ve funkci ředitelek, a to SOŠ a SOU v Praze (Mgr. J. Titzlová) a 17 let na ZUŠ v Jaroměři (Mgr. J.Gaberová) a dále jedna učitelka Základní školy v Rasoškách (J.Rejchrtová-Švancarová). Z našich řad pocházejí také dva důstojníci Čsl. armády, a to major Rudolf Sochor, jemuž učarovalo od středoškolských let na letišti v Josefově letectví. V letech působil 22 let jako vojenský pilot a a 19 let jako 1.a 2. pilot na mezinárodních linkách Československých aerolinií, a konečně podplukovník Miloslav Stříbrný na Slovensku. Ve veřejné správě se výborně uplatnili jako místostarosta města Jaroměře Miloslav Müller, zasloužilý mj. o vybudování městské čističky odpadních vod v Jaroměři, v letech senátor za ODS a pak US v Senátu Parlamentu ČR, nyní obětavý spolupracovník humanitární činnosti Oblastní charity Červený Kostelec (Dům sv. Josefa v Žirči) a jako senátor hodně pomáhal starostům obcí na Náchodsku, nyní od samého začátku svědomitě organizuje naše pomaturitní setkávání v Jaroměři (letošní ). Jako tajemník Městského úřadu ve Smiřicích působil Jan Suchánek. Spolužák Milan Čurda je několikanásobným mistrem ČR v tenisu zdravotně handicapovaných a mistrem mezinárodního turnaje v tenisu ve Švýcarsku (2000) a trenérem mládeže v Hradci Králové. Další kolegyně a kolegové, nechť mi prominou, že je jmenovitě neuvádím, se velmi dobře uplatnili jako zdatní technici, ekonomky, úřednice, galeristky, chemičky. Jeden z naší třídy od středoškolských let už publikuje plných 51 let ( ) a uveřejnil více jak 1530 příspěvků ve vícero jak 120 různých periodikách, sbornících a almanaších a napsal a vydal tiskem 17 samostatných knih a tak není divu, že v květnu 1996 byl přijat za řádného člena Obce spisovatelů v Praze. Myslím si, že bilance pro naši maturitní třídu po 51 letech je víc než příznivá a že se všichni dobře uplatnili v životě a ve svých profesích a že mnozí ještě jako důchodci jsou užiteční a platní nejen pro své rodiny, ale i nadále pro společnost a naši krásnou vlast. Chceme poděkovat našim rodičům, paním profesorkám i pánům profesorům, z nichž většina už zesnula, za to, že z nás vychovali slušné lidi a odborníky. A tak na závěr si zanotujme studentskou hymnu Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus tedy Veselme se tedy, dokud mladými jsme. Vzpomínky na léta studií nás omlazují. PhDr. JIŘÍ UHLÍŘ, absolvent Gymnázia Jaroměř-Jedenáctiletky 1955 V Jaroměři ve čtvrtek 20. dubna 2006

7 5/2006 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 7 Je možné zlepšit ochranu města? Jaroměř opět zažila strach z povodně. Tentokrát bylo město dobře připraveno. Stav ohrožení byl vyhlášen s náležitým předstihem a vedení města organizovalo nezbytná opatření k minimalizaci případných škod. Výčet vykonaného podrobně popsal starosta města v posledním Infoservisu a zároveň poděkoval všem, kteří se obětavě podíleli na těchto přípravách. Nakonec všechno dobře dopadlo, povodeň se městu vyhnula. Nicméně právě prožitá zkušenost vyvolává zásadní otázku. Nelze zlepšit protipovodňovou ochranu Jaroměře natolik, aby ji bezprostředně neohrožovala voda letošní úrovně? Proti povodním jako v roce 1981 a 2000 ochrana asi nikdy nebude možná. Tehdy do přehrady Les Království přitékalo přes 300 m3/s a stejné množství vody přetékalo přes přehradní hráz. Rozdíl v rozsahu záplavy a ve výši škod v Jaroměři byl dán dobou trvání tohoto extrémního průtoku. V roce 1997 také Labe hrozilo, stav ohrožení byl vyhlášen dvakrát po sobě. Voda nakonec také přetekla hráz přehrady Les Království, ale mistrovská manipulace s tímto vodním dílem Jaroměř zachránila. Korytem Labe v Jaroměři se tehdy valilo pouhých 110 m3/s. Následně byla mírně zvýšena hrana levého břehu Labe podél Nábřeží 17. listopadu. Řečiště by tudíž mělo pojmou průtok ještě o něco větší. Letos přítok do přehrady dosáhl v kritickou dobu okolo 150 m3/s, z přehrady po celou dobu odtékalo maximálně 85 m3/s. To je množství, které ještě neohrožuje Dvůr Králové nad Labem. Přehrada a změna počasí nakonec obě města opět zachránily. Znovu se také ukázalo, že je zcela rozhodující, co se z hlediska srážek děje na území mezi přehradami Labská a Les Království. Rozhodování městské povodňové komise by měly ulehčit spolehlivé předpovědi vývoje počasí a náležitá analýza záznamů o průběhu minulých velkých vod. Po povodni v roce 2000 se na stránkách Zpravodaje vedla diskuse o slabých místech z hlediska ochrany města. Poukazovalo se na nedostatečný profil Tyršova mostu, na problém Podkostelního jezu či násep pěší cesty Na Karlově jako překážku odtoku vylité vody z parku zpět do řečiště. Od té doby byla vykonána řada technických a organizačních opatření, ale výše zmíněných míst se zřejmě nedotkla. Město proti vodě okolo 150 m3/s chráněno není. Takové předjarní vody se mohou opakovat častěji. Proto by bylo vhodné pořídit odbornou studii, která by posoudila jak možné úpravy řečiště, tak instalaci technických zábran, které by zabránily vylití vody do ulic města. Povodí Labe má zpracované návrhy vlastních opatření pro celý tok Labe, z toho, co je veřejně dostupné, ovšem nevyplývá, že by se přímo v Jaroměři měla činit nějaká další opatření. Možná by to stálo za další intervence ze strany vedení města. Pavel Mertlík Z dopisů našich čtenářů Jak je to v Jaroměři s předprodejem vstupenek? Dne jsem se telefonicky dotazovala p. Kašparové, kdy bude zahájen předprodej vstupenek na divadelní představení Afrika (Cimrman Smoljak Svěrák) konané dne Dostalo se mi odpovědi, že , navíc jsem zjistila, že je toto datum uvedeno i na internetových stránkách MKS. V brožurce Přehled pořadů MKS na jaro 2006 je psáno, že: Předprodej vstupenek na jednotlivé pořady je zahájen vždy tři týdny před konáním akce. Jenže od zkušených divadelních návštěvníků mi bylo ale nakukáno, že lístky neseženu, že si je musím zamluvit okamžitě u p. H. Nováčkové, nám. ČSA 39, Jaroměř. Bylo mi to divné, navíc sama paní Kašparová mi potvrdila termín zahájení předprodeje. Ale červíček pochybnosti hlodal a tak jsem se rozhodla dne zajít do obchodu k p. Nováčkové a přeptat se tam. Paní Nováčková mi opravdu potvrdila, že předprodej bude zahájen , ale vstupenky si mohu zamluvit už dnes, zbývá tu posledních 13 volných míst. Byla jsem v šoku, jak může být vyprodané představení, když není zahájen předprodej, nikde nejsou vyvěšené plakáty a v Jaroměřském zpravodaji byl přehled pořadů teprve na březen. Ale přesto jsem si zamluvila 3 místa do divadla na představení Afrika. Vstupenky se budou prodávat až od a tak sama nevím, kde budeme v divadle sedět, zda vedle sebe nebo každý zvlášť v první či poslední řadě nebo snad na balkóně? A protože jsem nepochopila to, co se mi paní Nováčková ohledně předprodeje vstupenek snažila vysvětlit, zavolala jsem paní Kašparové a poprosila o vysvětlení. Po telefonickém rozhovoru s p. Kašparovou, které jsem se opravdu velmi pečlivě až nepříjemně zeptala na všechny detaily týkající se předprodeje vstupenek, jsem zjistila, že jsem opět nepochopila tak jednoduchou věc jako je předprodej vstupenek. Vážená paní Kašparová, Žádám Vás touto cestou o vysvětlení, jak je to u nás v Jaroměři s předprodejem vstupenek do divadla. Jak je to s předprodejem abonentních vstupenek. O vysvětlení pojmů zamluvené vstupenky a předprodej vstupenek. Já opravdu chci jít na divadelní představení Afrika a ne na Vyprávění Zdeňka Trošky, jak jste mi doporučila, protože vám zbývají volné vstupenky. Děkuji. Maksymovová Dagmar PS: Dne jsem si byla u p.nováčkové zakoupit zamluvené vstupenky a jak jsem předpokládala, v 15,30 hod. prvního dne předprodeje vstupenek už moc velký výběr volných míst nebyl. A abych nezapomněla, vylepení plakátů se taky trochu opozdilo. Můžu si myslet, že proto, aby představení na sebe zbytečně neupozorňovalo. V přehledu Programu MKS na duben se ledacos snadno přehlédne. Dočkáme se opravy? (Chodník ul. Královédvorská) Ve 3. čísle Zpravodaje z r v článku na téma Investiční akce města v r se uvádí: V současné době se zpracovává dokumentace pro vybudování nového chodníku v Královédvorské ulici, kde jsou chodci ohrožováni vozidly projíždějícími po hlavním komunikačním tahu. Je rok 2006, zatím se nic nezměnilo. Obyvatelé domu čp. 239 vycházejí s romskou komunitou vcelku bez konfliktů. Vadí jim jen popelnice a kontejnery na chodníku, který má sloužit všem. A stav chodníku je otřesný. Chodníky na protější straně silnice jsou asfaltové a tudíž v pořádku. Proč tomu není tak i na straně opačné? Občas na chodníku parkují i osobní auta a pěšákům nezbude nic jiného, než riskovat a chodit po silnici. Bydlím v Jaroměři přes 50 let, v Královédvorské dva roky. Jaroměř je zajímavé a krásné město. Proč je musí hyzdit chodník v Královédvorské ulici? D. Bergerová Boučkovo loutkové divadlo hledá nové členy! Jelikož je o naše představení velký zájem, začíná nás být málo. Proto hledáme nové členy, ať už mladé či věkem pokročilejší. Scházíme se každý pátek od 20 hodin v Boučkově loutkovém divadle. Neváhejte, odhoďte stud a přijďte mezi nás. Vždyť co může být lepšího, než rozdávat radost dětem! Můžete i zavolat principálovi na telefon Město Jaroměř Vás srdečně zve na 7. VÝTVARNÝ SALON KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST 11. května 11. června 2006 v Městském muzeu v Jaroměři. Vernisáž proběhne 11. května 2006 v 17 hodin.

8 strana 8 K U L T U R A 5/2006 NAVŠTIVTE MĚSTSKÉ MUZEUM V JAROMĚŘI Pozvánky na výstavy Moje muzejní divadelní vzpomínka 7. Salon královských věnných měst v Jaroměři Jaroměř letos hostí v pořadí 7. Salon královských věnných měst. Dvůr Králové reprezentuje Ota Černý (student Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích), Hradec Králové známý divadelník Josef Tejkl, Chrudim Kateřina Soudková (studentka Střední umělecké školy grafické v Jihlavě), Jaroměř výtvarník Jan Štorkán, Mělník Aida Líhová-Legnerová, která se zabývá malbou, Nový Bydžov Václav Tauš (studuje kresbu a malbu), Poličku keramik a sklář Vladimír Gracias, Vysoké Mýto kamenosochař Pavel Hošek a Trutnov textilní výtvarník Jaromír Komínek. Vernisáž salonu se uskuteční ve čtvrtek 11. května v 17 hodin. V hudebním programu vystoupí Kristýna Brzková-Petirová (zpěv) a Mgr. Ivana Kubíčková (klavír) ze Základní umělecké školy Jaroměř. Výstava potrvá do 11. června. Zuzana Škutchanová Ismael Bavandi:... lost in transition Zveme Vás na zahájení výstavy... lost in transition, které se koná v pátek 12. května v hodin. Představí se dva fotografové: Zuzana Škutchanová z Jaroměře, absolventka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodu ( ) a Vyšší školy grafické v Praze ( ) a Ismael Bavandi, absolvent univerzity v Lille (obor chemie a fyzika). Fotografie se mu stala koníčkem a do Jaroměře z Francie jej přivedla práce ve firmě Engiplast. Europe Centrale. Symbolický kruh přírody představuje ochoz galerie muzea, kde jsou střídavě zavěšeny barevné a černobílé fotografie vytvořené kombinací dvojitého tisku. Fotoexpozice předkládá dva aspekty světa, v němž žijeme. Staví na konfrontaci civilizace a přírody podmaněné lidskou rozpínavostí. Oba fotografové si kladou nesčetné otázky, z nichž tři pokládají za nejdůležitější: Kde jsme - Kam směřujeme - Ven z kruhu? Výstava potrvá do neděle 11. června. Prodejní výstava Chráněných dílen u sv. Anny Zveme Vás od 11. května na prodejní výstavku dárkového zboží, které vytvořili zdravotně postižení lidé z královéhradeckého regionu zaměstnaní v Chráněných dílnách u sv. Anny. Všechny dílny (Uměleckotvořivá chráněná dílna, Počítačová chráněná dílna, Chráněné pracoviště občerstvení, Chráněná dílna kuchyň a prodejna, Chráněná dílna zahradnictví) se nacházejí v Domově sv. Josefa v Žírči. Byly založeny koncem roku 2005 jako zatím nejmladší středisko Oblastní charity Červený Kostelec. Keramika, dekorativní lampičky, kravaty, obrázky malované na sklo a hedvábí potěší kupce i obdarovaného a každý prodej zároveň jejich handicapované tvůrce. Prodejní výstava potrvá do neděle 11. června. František Černý - Život s divadlem Pouze do neděle 7. května potrvá výstava věnovaná životu a dílu Prof. Dr. Františka Černého DrSc.- historika českého divadla. Muzeum je otevřeno: úterý až pátek 9-17 hodin, sobota a neděle hodin. Prodloužení výstavy Jana Štorkána Upozornění pro opozdilce: výstava obrazů a objektů Jana Štorkána byla prodloužena do neděle 7. května. Je to tak dávno, že nejde o omyl a ten nadpis je zcela patřičný. Psal se rok 1954, to letní dopoledne jsem nebyl doma až navečer mi rodiče předali malý kousek papíru, na němž úhledným písmem stálo a dosud stojí: Byl bych hrozně rád, kdybys ke mně přišel okamžitě, až se vrátíš (jsem stále doma, mimo dnes, tj. v sobotu večer). Jde o Radúze a Mahulenu. Spoléhám se moc na tom záleží. Frant. Černý Poslechl jsem a od té doby se mi stalo divadlo krásnou částí života, která mne dodnes provází. Poznal jsem už jako Radúz choť režiséra Marii- Majku, svoji Mahulenu a vzpomínám na její líbezný zjev, lahodnou řeč i zabarvení hlasu, s nímž sdělovala divákům svoji lásku, trápení i bolest. Je tomu 52 let tak dlouho jsem ji neviděl, než přišla 8.4. vernisáž výstavy v Městském muzeu k životnímu jubileu jejího manžela, divadelního historika a vědce prof. Dr. Františka Černého, DrSc, která mapovala jeho obdivuhodnou práci pro rodné město a české divadlo. Najednou jsme před sebou stáli tak jako dřív, s rozdílem vrásek a stříbra ve vlasech a já najednou nevěděl, jak zakrýt známý pocit dojetí i radosti: I když je stáří takové poslední dějství dramatu, opona, rozhrnovaná k poctě herců se nám dosud otevírá, a my se přes bolavá těla na sebe usmívali. A hlavou mi prolétl úryvek Seifertovy básně: Já kdys snažil se vepsat do tvých něžných skrání tak hluboce, tak vroucně ze všech sil, že marně hledám slova přirovnání. Tak hluboce, aby jak vráska do čela padla ti vzpomínka, Jež ve vzpomínkách se krátí, Abys v té chvíli slzu setřela A knížka z rukou steskem vypadla ti. Zdeněk Hovorka Wenklub uvádí WENKLUB alternativní scéna: legendární seskupení bluesmanů z Moravské Třebové KADERUS BLUES Kapela Kaderus Blues vznikla v roce 1994 ze souboru Rozcapený bobr, který hrál výlučně vlastní tvorbu. Přestárlí rockeři se vrátili ke vzorům, podle nichž začínali po roce 1970 a blues začlenili do názvu pro lepší čitelnost své produkce. V současnosti staví kapela repertoár na elektrickém blues a rhythm-n-blues. Skladby upravuje do vlastní podoby a využívá také akustické nástroje, slide kytary, perkuse, hřmotítka a velký buben (funusák), aby blues nejlépe vyjádřila dle svého cítění. Vlastní skladby obstarává autorská dvojice V. Moravec a P. Smékal s náměty básníka a dvorního textaře R. Berana. Obsazení kapely: Vladimír Kid Moravec (zpěv, basa, akustická a slide kytara, foukačka), Petr Kopčem Smékal (zpěv, kytary, havajka, perkuse), Zdeněk Sam Frýbort (vokál, bicí, perkuse, funusák, foukačka) a Rosťa Foret (vokál, klapky vícero druhů, dršťky a perkuse). Kaderus Blues se mimo vlastních koncertů účastní bluesových festivalů, Valašského kumštování aj. (http://mujweb.cz/www/kaderusblues/) Přijďte se odvázat v rytmu blues do muzea - v pátek 26. května v 19 hodin.

9 4/2006 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 9 CÍRKEV Bohoslužby v katolických kostelech Jaroměř - chrám sv. Mikuláše: Pravidelné bohoslužby se konají v neděli v 8.30 hodin v chrámu, dále v pondělí v 8.00 hodin, v úterý v hodin, ve středu v 8.00 hodin a ve čtvrtek v hodin v kapli na děkanství. V pátek bohoslužby začínají v hodin v chrámu a v sobotu se konají dle aktuálního rozpisu. Josefov-kostel Nanebevstoupení Páně: Pravidelné bohoslužby probíhají každou neděli od 9.00 hodin v kostele na náměstí. Dále jsou v pátek od hodin v kapli. V sobotu od hodin se koná bohoslužba s nedělní platností. Bohoslužby Českobratrské církve evangelické Semonice - Chrám Páně Pravidelné bohoslužby v 9.00 v neděli Jaroměř - Milíčův dům Bohoslužby v druhou a čtvrtou neděli v měsíci Bohoslužby Církve československé husitské Jaroměř - Husův sbor Pravidelné bohoslužby v neděli v 9:00 hodin SPOLEČENSKÁ KRONIKA Významné životní jubileum v dubnu oslavili Josef Půr Marie Skořepová Miloslava Krieglerová Jaroslav Bašek Marie Hermochová Marie Křečková Jiřina Jarošová Jiřina Nejmanová Jiřina Šlechtová Jaroslav Kašpar Josef Doležal Silvia Vacková 91 let 86 let 87 let 87 let 85 let 86 let 85 let 93 let 85 let 94 let 90 let 87 let Všem přejeme hodně zdraví. Mateřský klub Rozmarýnek V mateřském klubu se bude hovořit o domácím násilí páchaném na dětech Násilí a agresivita mezi nejbližšími lidmi v rámci rodiny roste. Jeho nejčastějšími oběťmi jsou ženy, které fyzicky trápí jejich životní partner - manžel nebo druh - nebo děti, jenž jejich rodiče neváhají fyzicky trestat za každou maličkost. K tématu domácího násilí a jak mu čelit se bude diskutovat první květnové úterý v Mateřském klubu Rozmarýnek, který se schází v Havlíčkově ulici. Hostem klubu bude sociální pracovnice z krizového centra pro děti Lenka Chválová. Programy mateřského klubu začínají každé úterý v měsíci vždy v devět hodin dopoledne a končí před obědem. Klubový poplatek je 25 korun. Během diskusních programů pro dospělé mají děti k dispozici hernu s hračkami. Druhý květnový úterek (9.5) bude věnován pohádce. Představení má název Pohádky Srdíčkový den ze šuplíku a pro děti ji v klubu sehrají členky jaroměřského loutkového souboru BOĎI Jana Dvořáčková a Zdena Brouková. I v tomto měsíci myslí klubový program na malování s dětmi. Věnovat se jim bude už tradičně učitelka výtvarných oborů Základní umělecké školy v Jaroměři Radka Kalhousová a tentokrát půjde o malování pastelkami. Malování připadlo na úterý 16. května. Úterý 23. května bude v Rozmarýnku věnováno volné diskusi při čaji. Poslední květnové úterý bude klub hostit opět učitelku jaroměřské Základní umělecké školy. Bude se však hlavně zpívat a hrát na různé nástroje, především na flétničky. Hlavním učebním oborem Martiny Zemkové je totiž flétna. (hr) Dobrý den, můžeme Vás na chvilku pozdržet? Tak takto vás mohla v úterý 28. března 2006 zastavit nejedna skupinka v Jaroměři či v Josefově. Byli to členové pionýrských oddílů Poutníci a Maxim z PS POHO- DA. Pokud jste se zdržet nechali, zjistili jste, že právě dnes je Srdíčkový den a vy můžete zakoupením plastového klipu srdíčka v minimální hodnotě 20,- Kč, přispět na nákup přístrojové techniky do dětských oddělení nemocnic v naší republice. Také jste mohli zjistit, že pořadatelem Srdíčkového dne je občanské sdružení Život dětem. Většina z vás tedy uznala, že jde o dobrou věc a barevné srdíčko jste si zakoupili. Některé z vás zajímalo, zda víme, do kterých nemocnic se budou přístroje kupovat. To jsme sice nevěděli, ale budeme se o to dále zajímat a dáme vám vědět. Mezi lidmi byly i reakce typu: A nepůjdete si za to sednout někam do cukrárny? Ale v dnešní době se asi není čemu divit. My jsme si do cukrárny opravdu sednout nešli, snažili jsme se trumfnout ostatní skupiny a vybrat co nejvíc peněz. Jak se kazilo počasí, přibývalo nám do plátěných pokladniček čím dál tím méně mincí, a když se rozpršelo naplno, tak všichni utíkali do tepla a sucha a na nákup nějakého srdíčka již neměli ani pomyšlení. Proto jsme se ve tři hodiny odpoledne vrátili do klubovny. Zde nastalo velké přepočítávání. Nakonec jsme se dobrali konečné sumy ,- Kč a celkové váhy mincí 10 kg. A to již opravdu stojí za to. Mince jsme vložili na účet do spořitelny a odcházeli domů s pocitem dobře vykonané práce. Tento den nám dlouho budou připomínat plastová srdíčka, která jsme si i my rádi zakoupili. Každý totiž může pomáhat. Přispěli jste také? Děkujeme za všechny, kterým to pomůže. Nikol Suchá PTO Poutníci Zdroj: SPOZ Sdružení zdravotně postižených Jaroměř Sdružení zdravotně postižených v Jaroměři pořádá v sobotu 27. května 2006 zájezd na SYCHROV a HRUBÝ ROHOZEC Odjezd ze zastávek: Josefov 7.00 hodin, Zavadilka 7.15 hodin, Náměstí ČSA 7.30 hodin. Cena zájezdu: člen 100,- Kč, host 120,- Kč. Zájemci hlaste se v kanceláři každou středu od 14 do 16 hodin nebo u paní Siberové, tel Výbor SZP Klub důchodců Klub důchodců seniorů v Jaroměři organizuje návštěvu divadelního představení jaroměřských ochotníků v neděli 7. května 2006 Darmošlapky aneb repete, hoši. Začátek v hodin. K účasti je možné se přihlásit do u p. Siberové tel , p. Metznerové tel , dále u p. Vágnerové tel , p. Zmítka a p. Kirsche tel Autobus: Josefov u hodin hod., U Matoušů hod., Zavadilka DPS hod., Cihelny hod., U nemocnice hod., Jakubov hod., divadlo hod. Upozorňujeme, že v úterý bude uskutečněna procházka po pamětihodnostech Josefova. Autobus: Jakubské předměstí hod., U nemocnice hod., Cihelny hod., Zavadilka DPS hod., U Matoušů hod. Sraz účastníků v Josefově u bývalého kina, nám. B. Němcové. Zájemci přihlaste se u výše uvedených osob. Výbor Klubu

10 strana 10 M L Á D E Ž 5/2006 Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek ze ZŠ v Josefově se opět zapojil do akce KUŘE, tedy do zpívání ve prospěch konta Pomozte dětem. Již na vánočních koncertech v muzeu a v lázních Velichovky vybral 1350 Kč, na předvánočním zpívání ve škole 2300 Kč. Před Velikonocemi vystoupil s jarním programem na jaroměřském náměstí a na městském úřadě. Vybralo se 964 Kč. Ve středu sbor zpíval v hale školy pro své spolužáky a zaměstnance školy. Akce vynesla Dne spolu se všemi zájemci o matematiku zasedli i žáci ZŠ Josefov do lavic, aby zkusili své logické myšlení. Mezinárodní soutěž KLOKAN probíhá v daný den v mnoha zemích světa. Na naší škole se v letošním roce účastnilo 198 žáků čtyř kategorií: Kadet (8. a 9. tř.), Benjamín (6. a 7. tř.), Klokánek (4. a 5. tř.) a nově vyhlášená kategorie Cvrček pro žáky 2. a 3. tříd. Nejúspěšnějším řešitelem byla Aneta Sůvová z 5.C s 99 body. ZŠ Josefov Sedmihlásek -pomozte dětem dalších 2250 Kč. Sedmihlásek tedy dohromady přispěl na toto charitativní konto celkem 6864 Kč. Chtěli bychom poděkovat MěÚ v čele s panem starostou, který naši akci podpořil, ale i všem dalším, kteří Sedmihlásku na KUŘE přispěli. Naši zpěváci se však bohužel nesetkali jen s podporou, ale také s nezájmem, nedůvěrou, dokonce i s negativními reakcemi. Děvčata s pokladničkou by mohla vyprávět! Možná si takoví lidé neuvědomují, že děti nacvičily Klokan v Josefově - matematická soutěž ZŠ Na Ostrově Rozhovor s Monikou Šintálovou Naše spolužačka Monika Šintálová z 5.A zažila 21. března skvělý úspěch. Toho dne se v Karlových Varech konalo celostátní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek a Monika v konkurenci 26 zpěvaček z celé republiky dokázala to, co jsme my z Ostrova dávno věděli že je opravdový talent. Ona totiž VYHRÁLA! A tak jsme za vás, naše čtenáře, položili Monče pár otázek: program a vystupovaly až po vyučování ve svém volném čase a dopravily se z josefovské školy do Jaroměře za své vlastní peníze, aby pomohly dobré věci. Učí se tak, co je solidarita. Dospělí by jim měli jít příkladem. Chcete i vy pomoci? Ještě začátkem května můžete poslat dárcovskou SMS v ceně 30 Kč, a to na číslo DMS KURE nebo v ČSOB přispět na konto J. Pavlovská Závody v polské Kudowě V úterý 4.dubna se žáci ZŠ v Josefově zúčastnili plaveckých závodů v polské Kudowě. Byli to Klára Havelková z 1.A, Tereza Rundová a Natálie Doubková ze 3.B, Michaela Jirková, z 5.A, Lucie Kupková, Veronika Světlíková, Tomáš Nepokoj, Kryštof Hynek z 9.B a Štěpán Jirousek z 9.A. V soutěži se neztratili a v konkurenci plavců z dalších jaroměřských a polských škol se umístili velice dobře. Klára Havelková získala ve své kategorii dívek 2. místo,veronika Světlíková 1.místo a Kryštof Hynek v kategorii chlapců 3. místo.také ostatní se snažili. Tereza Rundová byla šestá, Natalie Doubková a Michaela Jirková osmé, Lucie Kupková pátá, Štěpán Jirousek čtvrtý a Tomáš Nepokoj sedmý. Ředitelství školy všem zúčastněným blahopřeje a děkuje za úspěšnou reprezentaci školy. Na soutěž tam se mnou jela p. uč. Tázlerová ze ZUŠ, která mě připravovala, a p. uč. Kubíčková (doprovod na klavír). Ubytovali nás v tříhvězdičkovém hotelu Kriváň. Samotná soutěž probíhala v budově ZUŠ Karlovy Vary, která byla moc krásná (vypadá trochu jako zámek). Tam jsem nejen soutěžila, ale i poslouchala konkurenci. Jaké byly tvoje pocity po vyhlášení výsledků, když jsi zjistila, že jsi první? Nemohla jsem tomu nejdřív uvěřit, ale pocit to byl skvělý. A co v budoucnosti? Chystáš se třeba přihlásit za pár let do Superstar? Do Superstar se hlásit nebudu, ale chtěla bych jednou na konzervatoři studovat zpěv. Držíme palce, ať se Monice přání vyplní, a děkujeme za rozhovor. Petra Martinů a Laďka Voltrová (9.B) níci a tanečnice, modelky, herci, mladí muzikanti...zvláštní poděkování patří paní Teichmanové z MKS. Protože mi s vámi bylo tak hezky, slibuji, že nyní vás už budu navštěvovat pravidelně! Tak nashledanou 3. března Váš ŠKOLNÍ BÁL ZUŠ a ZŠ Na Ostrově v Jaroměři Dobrá zpráva pro všechny příznivce Ostrováčku! Dětský pěvecký sbor Ostrováček pro vás připravil JARNÍ KONCERT. Toto vystoupení proběhne 18. května 2006 v 17,00 hodin v zasedací síni ZŠ Na Ostrově. Přijďte s námi oslavit jaro! Kdy jsi začala se zpíváním? Zpívala jsem si ráda už odmalička, do ZUŠ chodím od 2. třídy. Máš před vystoupením trému? Já mám trému spíš den předem, ale těsně před vystoupením už naštěstí ne. Je nějaká písnička, kterou zpíváš nejraději? Mám ráda písničku Včera neděle byla, zpívala jsem ji už i na soutěžích, třeba právě v Karlových Varech. A jak to vlastně ve Varech probíhalo? Jako Fénix z popela Tak jsem opět tu. Vím, dlouho jsem se u vás neukázal, ale jsem si jist, že 24. března 2006 jsem to v josefovské Besedě napravil a dlouhotrvající absenci odčinil. Pro vás, kteří se na mě už nemůžete upamatovat, se představím - ano, jsem to já, tradiční školní ples. A musím říci, že o mě bylo náležitě postaráno. Mí starostliví kmotři Základní umělecká škola Jaroměř a ZŠ Na Ostrově si mne opravdu hleděli a vymýšleli pro mě různé kratochvíle. Zvuk kapely byl náramný, tombola skvělá, bohatá a netradiční. Však za ni musím poděkovat všem firmám, firmičkám, rodičům a přátelům obou škol i pedagogům. Potěšili mne také všichni účinkující taneč- Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4 pro školní rok 2006/2007 přijme: učitele s aprobací pro 1. stupeň ZŠ (znalost AJ vítána) a učitele pro výuku anglického jazyka Podrobnosti najdete v příštím Infoservisu

11 5/2006 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 11 ZŠ B. Němcové Projekt Dětského fondu OSN UNICEF Adoptuj/ušij panenku a zachráníš dítě Cílem tohoto projektu je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF, a to za použití symbolu, který znají všechny děti na světě panenky. Díky ní se daří každý rok zachránit asi 3 miliony dětí. Přibližně stejný počet dětí však na nemoci, kterým se dá očkováním předcházet, stále ještě umírá Hlavní myšlenka projektu spočívá v tom, že každá panenka představuje skutečného človíčka, který bude v rámci kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkován proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně. Očkování jednoho dítěte stojí 600 Kč. Právě taková je i cena prodávaných panenek. Děvčata 9. ročníků ZŠ B. Němcové se do tohoto projektu zapojila a ušila celkem 21 panenek. 24. března proběhla ve škole volba Miss panenka, které se zúčastnili žáci i učitelé naší školy a zvolili tu nejhezčí panenku. Tvůrcům nejhezčí panenky, Gabriele Davidové a Renatě Kocmanové, byla v pondělí za účasti zástupců Českého rozhlasu předána upomínková cena. Tato nejhezčí panenka postupuje do krajského kola, které se uskuteční 16. června v budově České filharmonie v Hradci Králové za účasti zástupců UNICEFU, Čes- V Základní škole a Mateřské škole Dolany je sice jen osm dětí (ZŠ), ale můžeme se opět pochlubit svými úspěchy přijeli do naší školičky pracovníci Déčka Náchod a přivezli nám výhry a diplomy za umístění v soutěži Evropa ve škole. Rozdělili jsme si veliký dort, který dostali všichni soutěžící, tedy všichni. Byl výtečný! Z osmi dětí postoupily dvě děti do ústředního kola, a to Kristýnka Munzarová z 2. roč. a Michal Schwanzer ze 4. roč. Oba dostali vedle diplomu i hodnotné ceny. Dále se umístili v I. kat. na 3. místě Jan Pazdírek ze 2. roč. a v II. kat. obsadila Anna Macháčková ze 3. roč. 2. místo a David Lemberk z 5. roč. 3. místo. Máme z osmi dětí pět výherců s dvěma postupy. To je úžasné! Ačkoliv je nás tak málo, stále se zapojujeme do soutěží a snažíme se uspět. Objednáváme i knihy v Albatrosu a Fragmentu. V nakladatelství Fragment, kam zamailovala paní ředitelka, se jim nás zželelo, protože nemáme množstevní výhody. Dostali jsme balíček s batůžky. To je bezvadné! Nyní se chystáme na Noc s Andersenem. V noci z na 1.4. vypukne Pohádková noc s mnoha soutěžemi, kvízy, zkouškami nebojácnosti a postřehu. Před půlnocí nás nemine jedno překvapení. O půlnoci čeká Anderseny a Andersenky vyvolávání duchů. Jestli přijde Rumcajs, nebo sám Andersen, to ještě nevíme. To je napínavé! Mgr. Irena Prokopová, řed. školy 1. Letos jsme zažili příjemnou a mnoha činnostmi nabitou Noc s Andersenem. Ani jsem kého rozhlasu a významných osobností. Zde budou předány organizaci UNICEF i ostatní panenky, které ušila děvčata naší školy. Pokud si všechny tyto panenky najdou své adoptivní rodiče, podaří se nám zachránit život 21 dětem. Mgr. Stanislava Prokešová Přebor Jaroměře ve skoku vysokém Jaroměřský klokan V úterý 11.dubna 2006 uspořádala základní škola B. Němcové ve spolupráci s TJ Sokol Jaroměř 1. ročník soutěže žactva ve skoku vysokém Jaroměřský klokan. V jaroměřské sokolovně se sešlo asi 20 sportovců, kteří bojovali doslova o každý centimetr směrem vzhůru. Publikum z řad žáků pořádající školy se tak dočkalo napínavých soubojů o vítězství a kvalitních výkonů. O zlaté medaile se nakonec rovným dílem podělila ZŠ B. Němcové a ZŠ Česká Skalice. První tři soutěžící v každé kategorii si odnesli medaile a věcné ceny. Závěrem lze říci, že první zkušební ročník soutěže se vydařil a všichni zúčastnění se vraceli domů spokojeni. Doufejme jen, že si atletika najde cestu i do ostatních jaroměřských škol a druhý ročník soutěže se dočká ještě hojnější účasti. ZŠ Dolany nestihli vše, co jsme si předsevzali. Ta letošní se nesla ve znamení výročí autora knih pro děti Václava Čtvrtka. Děti se už dopoledne seznámily s poselstvím A. Goldflama, slovenského básníka L. Feldeka, dětského psychologa dr. Mertina a dalších. Večer děti tvořily vílu Amálku, seznámily se s dětstvím V. Čtvrtka a pak hledaly ve dvojicích po vesnici devatenáct indicií. Vítězil ten, kdo jich našel nejvíce a mohl řešit díky jim další úkoly. Během večera jsme chatovali s mnoha školami a knihovnami v ČR, Polsku i Rakousku. Před půlnocí jsme vyvolali ducha samotného loupežníka Rumcajse. Přečetl dětem pohádku a zmizel. Paní vychovatelka našla knihu z roku 1959 Směr vesmír od V. Čtvrtka. Z ní jsme si přečetli o tom, jak fungují rakety a šli jsme znovu pod oblohu plnou hvězd přesvědčit se na vlastní oči, že se vystřelené rachejtle vždy vrátí na zem. To už bylo po půlnoci. Za vesnicí u hřbitova na nás čekaly dvě čarodějky. Nejprve jsme se lekli, ale protože nás bylo třináct dětí a pět dospělých, nebáli jsme se, a čarodějky jsme nakonec zklamali; šli jsme na polní cestu naproti hřbitovu pouštět rakety. Teď už jsme věděli, jak fungují. Celou cestu nás poctivě a věrně provázeli rodiče jednoho žáka, Veronika a David Lemberkovi, kteří i s nejmladším účastníkem Matýskem (1,5) s námi absolvovali celou noc. Pan Lemberk pro děti odpaloval rakety. Byli jsme svědky dopravního karambolu u Svinišťan. Naše polní cesta byla před půl třetí ráno docela frekventovaná. Pozorovali jsme blikající světla ze státní cesty, viděli jsme, jak Děkujeme touto cestou Městu Jaroměř za finanční podporu celé akce. Výsledky: Ml. žákyně: 1. Šafránková Zdeňka (120 cm) - ZŠ Č. Skalice, 2. Nechanická Aneta (115 cm) - ZŠ BN, 3. Vlčková Kristýna (115 cm) - ZŠ Č. Skalice St. žákyně: 1. Petirová Lucie (137 cm) - ZŠ BN, 2. Šubrtová Barbora (125 cm) - ZŠ BN, 3. Knitlová Eliška (125 cm) - ZŠ Č. Skalice Ml. žáci: 1. Pleskot Tomáš (133 cm) - ZŠ BN, 2. Hřivna Jan (125 cm) Gymnázim Jaroměř, 3. Mejtský Martin (115 cm) - ZŠ BN St. žáci: 1. Mareš Martin (145 cm) - ZŠ Č. Skalice, 2. Kašpárek Pavel (139 cm) - ZŠ BN, 3. Starzinský Alexandr (136 cm) - ZŠ BN Ing. Hana Hřivnová někdo s baterkou něco hledá v poli. Do školy jsme se vrátili o půl třetí. Spací pytle zvaly do svých útrob. Ještě odeslat organizátorkám NsA do UH statistiku, nachystat na ráno diplomy a v půl páté ráno upadla víčka i poslednímu člověku. Děti si už dopředu domlouvaly, jestli bude Noc i příští rok jsem se účastnila semináře Malé granty projektový management v Peci p. S. v hotelu Horizont. Celkem tři víkendy, dva ještě budou následovat, budou stát 20 tisíc a vše učitelům hradí T Mobil. Celý víkend organizovala AISIS. Pilně jsme se učili od rána do večera jak se dostat k penězům z EU z ESF. Bylo to náročné, ale poučné. Postaráno o nás bylo královsky. Hlavně, že už vím, jak na to. Řádně toho využiji. 3. Naši školu sponzoruje nově i SEVT Pha. V pátek 7.4. mi volal generální ředitel ing. Čížek. Reagoval na můj mail, v němž jsem vyjádřila nespokojenost s dodržováním smluv. Nejenže budeme mít blankety vysvědčení zdarma, ale navíc nám SEVT poskytne balíčky pro prvňáky v hodnotě 200 Kč pro jednoho. Pan ředitel byl velmi vstřícný. Díky tomuto daru už máme od k k dobru (divadelní představení, výstavy, sběr, dotace, pronájem, sponzorské dary finanční i hmotné) 81 tisíc korun. O to méně na nás doplácí obec ze svého rozpočtu. Mgr. Irena Prokopová Ředitelka ZŠ a MŠ Dolany

12 strana 12 M L Á D E Ž 5/2006 ZUŠ Jaroměř První mezinárodní projekt má škola úspěšně za sebou Ve dnech 1. až 8. dubna navštívila naši školu skupina studentů ze slovinského města Celje. Česká národní agentura Mládež finančně podpořila realizaci mezinárodní výměny mládeže a tím i náš projekt Dva světy. Cílem projektu bylo, prostřednictvím výtvarných, divadelních a hudebních tvůrčích dílen, propojit svět slyšících a neslyšících. Z celkového počtu 19 účastníků byli tři neslyšící a ti nás pak společně učili každý den znakový jazyk. Kromě tvůrčích dílen byl připravený bohatý program, na jehož realizaci se podíleli i samotní účastníci. Společně připravili prezentaci o České republice a Slovinsku, navštívili Železniční muzeum, Pevnost Josefov, Hradec Králové a Hospitál v Kuksu. Během celého týdne, kdy workshopy probíhaly, vznikal program pro páteční veřejné vystoupení v sále školy. Žáci vystavili práce, které vznikly pod vedením Radky Kalhousové. Na programu pak byla slovinská a česká hymna ve zna- kovém jazyce, skladba Per crucem a Anička, dušička. Jarka Holasová vedla divadelní dílnu a účastníci pak vystoupili s divadelními etudami. Neslyšící Majka a Zuzka pohybově ztvárnily píseň z muzikálu Kleopatra a jejich duet ve znakovém jazyce byl skutečně působivý. V další části programu pak zazněla jazzová skladba Lullaby of Birthland a slovinské lidové písně pro akordeon. Na závěr pak vystoupili všichni s muzikálovým číslem Poslední večeře. Úplný závěr však patřil opět neslyšícím, kteří ztvárnili svoji báseň o jejich vidění světa. Děkuji všem účastníkům, rodičům a kolegům, kteří se na realizaci projektu podíleli a věřím, že započatá spolupráce bude trvat i nadále. K tomu snad napomůže naše pracovní schůzka se starostou, místostarostkou a vedoucí odboru školství na Městském úřadě v Jaroměři. Mgr. Pavel Linha, ředitel školy V květnu pořádáme Středa, 3. května Koncert starších žáků ZUŠ 18:00, koncertní sál školy Úterý, 9. května žáci ZUŠ se zúčastní Městské akademie, Městské divadlo, 18:00 Středa, 10. května Den Matek - koncert mladších žáků ZUŠ, 17:00, koncertní sál školy Středa, 10. května Městská akademie, Městské divadlo, 18:00 Pátek, 19. května Koncert žáků paní učitelky Kristýny Brzkové (Petirové), 17:00, koncertní sál školy Pondělí, 22. května Koncert žáků pana učitele Martina Brunnera, 18:00, koncertní sál školy Úterý, 23. května dopolední koncerty pro mateřské školy, koncertní sál školy Středa, 24. května Koncert žáků paní učitelky Ivy Mačejovské, 17:00, koncertní sál školy Pátek, 26. května žáci školy vystoupí v rámci akce Bambiriáda Jaroměř Sobota, 27. května žáci školy vystoupí v rámci akce Bambiriáda Jaroměř Středa 31. května Koncert žáků pana učitele Josefa Douděry, 18:00, koncertní sál školy AEROBIK s Ivetou KARBULOVOU Dvůr Králové n.l. sobota sál DDM Klíč (kapacita cca 23 cvičících) PREZENCE AEROBIC ENERGY + BODYFORM Cena: 80,- Kč Zájemce prosíme o přihlášení do čtvrtka (možno i telefonicky na tel ) Nezapomeňte si s sebou vzít dostatek pití, sportovní obuv a dobrou náladu! Podložky máme. POHÁDKOVÝ LES - neděle Postavičky z pohádek pro vás připravily soutěže s odměnami. Přicházet můžete průběžně od 14 hod. do 16 hod. do Dolíku v Josefově. Startovné do Pohádkového lesa: 20,- Kč DDM Klíč Rehabilitační cvičení pro ženy v sobotu 13. května 2006 od 9 do hodin program: od 9 do hodin Jak mít pružnou páteř -teorie i praktické cvičení s prvky L. Mojžíšové od 11 do hodin Bolavá záda JAK NA NĚ vede: Mgr. Iveta Pourová Vš fyzioterapeut se zahraniční praxí. Věnuje se hlavně prevenci a léčbě nemocí páteře a všemu, co se týká zdravého pohybu s sebou: overbal malý (není podmínkou), pohodlné oblečení, obuv, poznámkový blok a pití bez bublinek. Během přestávky je možnost uvaření čaje, kávy. cena jedné části semináře 70 Kč cena celého semináře 120 Kč Počet míst je omezen, vážní zájemci rezervujte si místo včas zaplacením do středy osobně v DDM Klíč (pondělí čtvrtek od 9 do 17 hodin) Letos se zpěvákům daří Dva žáci naší školy se probojovali do celostátního kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Monika Šintálová si vyzpívala 1. místo v kategorii mladších zpěváků do 12 let. Filip Petira se umístil na vynikajícím 3. místě v kategorii starších zpěváků do 16 let. Oběma velice gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Kristýna Brzková, učitelka zpěvu info a přihlášky: Dům dětí a mládeže KLÍČ, Školní ulice 95, Jaroměř Josefov, tel: , DDM Karate-do Jaroměř pořádá seminář, který povede JAN STEKLÝ 3.dan JKA, mezinárodní instruktor JKA (sobota - neděle) ZŠ B.Němcové 2.stupeň (tělocvična) sobota hod. 9.kyu - 7.kyu hod. 6.kyu - dan hod. společné cvičení neděle hod. společné cvičení Poplatek za cvičení : 200,- Kč V průběhu semináře je možno vykonat zkoušky na STV v karate JKA do 1.kyu.

13 5/2006 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 13 PODKOVÁŘSKÉ DNY 2006 Vážení přátelé! V tomto roce si Střední odborné učiliště v Jaroměři připomene 120. výročí počátku vzniku řemeslné školy a 100. výročí postavení budovy pro tuto školu. Při této příležitosti SOU Jaroměř připravila řadu akcí. První z těchto událostí byly: Ve dnech 31. března a 1. dubna se v SOU Jaroměři konalo mezinárodní setkání podkovářů. Setkání se uskutečnilo pod záštitou Královéhradeckého kraje, Ústavu zemědělských a potravinářských informací Praha, Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů a podkovářů Čech, Moravy a Slezska, Česko- německého sdružení podkovářů, města Jaroměře a Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru. SOU Jaroměř V úvodní části ředitel SOU ing. Bořivoj Kreml představil účastníkům vzácné hosty setkání: poslance parlamentu ing. Karla Kratochvíleho, poslance parlamentu ing. Jiřího Hanuše, který se vyučil v SOU Jaroměř, zastupitele Královéhradeckého kraje ing. Vladimíra Dernera, vedoucího odboru základního a odborného vzdělávání Královéhradeckého kraje ing. Jiřího Horáka a Jaroslava Dobiáše, zástupce Asociace zemědělských škol ing. Hanu Rubáčkovou, místostarostku města Jaroměře Ilonu Kubkovou a ing Jiřího Klepsu, starostu města Jaroměře, který uvítal více jak stovku účastníků podkovářského setkání. Setkání proběhlo ve velice přátelském a pracovním duchu. Přineslo pro podkováře mnoho zajímavého, zejména přípravky RVL produkované univerzitou v Groningenu, (které prezentoval René Vroom), byly v naší republice prezentovány poprvé. V průběhu setkání byly vyhlášeny tři soutěže. První z nich pro žáky SOU ve volném kování. Tuto soutěž vyhrál žák Jiří Spurný, druhé místo získal Vojtěch Jirásko a třetí místo obsadil Michal Horníček. Druhá soutěž byla určena podkovářům a to ve zhotovení podkov. První místo získal Art Bleom, druhý se umístil Bernt Sotman a třetí místo získal Jiří Kubias. Třetí soutěž v hodu podkovou o PODKOVÁŘSKÝ DŽBÁN vyhrál MVDr. Zdeňek Žert, odborný asistent Vysoké školy veterinární v Brně, na druhém místě skončil Tomáš Vitásek a třetí místo získal Jan Frydrych. V přátelském posezení měli účastníci prostor k výměně zkušeností a k navázání kontaktů. Nakoupili si potřebný materiál a nářadí. Touto cestou chci všem přednášejícím poděkovat a těším se na další setkání podkovářů v SOU Jaroměři v roce Zdeněk Vítek, ZŘOV Výherci v hodu podkovou, zleva Tomáš Vitásek, MVDr. Zdeněk Žert, Jan Frydrych a Zdeněk Vítek, organizátor setkání podkovářů Jiří Kubias při zhotovení podkovy Zuzana Najmanová soutěží v hodu podkovou Nemocnice Náchod Pacienti Oblastní nemocnice Náchod získali mobilní rentgen a ultrazvuk Během uplynulých dvou měsíců byl v Oblastní nemocnice Náchod zprovozněn nový rentgenový přístroj s určením pro použití na operačních sálech. Jedná se o nejnovější mobilní rentgenový přístroj s C ramenem, který umožňuje provádět všechna dnes známá speciální vyšetření na tomto druhu zařízení. Přístroj umožňuje digitální postprocesingové zpracování získaných obrazových informací. Předcházející snímky pacienta z minulých vyšetření lze zobrazit na referenční monitor jako porovnání se současným zobrazením. Samozřejmostí je možnost distribuce a archivace v digitální formě. Pacienti Oblastní nemocnice Náchod získali rovněž v uplynulých týdnech nový ultrazvukový přístroj, umístěný na radiologickém oddělení. Také tento přístroj patří mezi špičková moderní digitalizovaná diagnostická zařízení s velkou škálou možností využití pro více klinických oborů. Umožňuje podobně jako mobilní rentgen, digitální záznam obrazů, možnost vytváření pacientské databáze nebo vypálení pacientské studie na CD. Ing. Josef Šimurda ředitel nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. Město Jaroměř a Český svaz bojovníků za svobodu ZvOU občany města na Vzpomínkový akt U příležitosti UKONČENÍ II. světové války 8. května 2006 v 10 hodin u sochy vojáka u městského divadla v jaroměři V kulturním programu vystoupí žáci ZŠ Boženy Němcové

14 strana 14 A K C E 5/2006 Středa Koncert starších žáků všech oborů ZUŠ - III. koncert festivalu Jaroměřské hudební jaro - slavnostní koncert žáků ZUŠ Jaroměř - koncertní sál ZUŠ, 18:00 hodin Čtvrtek Vernisáž výstavy na Městském úřadě - pořadatel: Město Jaroměř - fotografie Fotoklubu Jaroměř - 1. poschodí MěÚ, 17:00 hodin Pátek Vyhodnocení soutěže základních škol - pořadatel: Město Jaroměř, ZŠ B.Němcové - vyhodnocení nejlepších účastníků soutěže základních škol k 880. výročí první písemné zmínky o městě Jaroměř - obřadní síň MěÚ, 10:00 hodin Pátek Společný koncert - pořadatel: Město Jaroměř, sbor Jaromír - IV. koncert festivalu Jaroměřské hudební jaro - mimořádné jarní setkání pěveckých sborů z Jaroměře a z Finska - kostel sv. Jakuba, 19:00 hodin Sobota Rybářské závody Na Trojici - pořadatel: Čs. rybářský svaz, MO Jaroměř - pro dospělé, 6:00 11:00 hodin Sobota Aerobik s Ivetou Karbulovou - pořadatel: DDM Klíč - sál DDM Klíč, 9:30 11:45 hodin Sobota Darmošlapky aneb Repete, hoši - pořadatel: MKS - IV. hra v předplatném, DS Vrchlický - velký sál Městského divadla, 19:00 hodin Neděle Darmošlapky aneb Repete, hoši - pořadatel: MKS - pro ostatní veřejnost, DS Vrchlický - velký sál Městského divadla, 19:00 hodin Pondělí Oslavy konce 2. světové války - pořadatel: Město Jaroměř - vzpomínkový akt v 10:00 hodin Úterý Mateřský klub Rozmarýnek Pohádky ze šuplíku - pořadatel: Mateřský klub Rozmarýnek - Milíčův dům, 9:00 hodin Kalendář akcí - květen 2006 Úterý 9. 5., Středa Akademie jaroměřských škol - pořadatel: ZŠ B.Němcové - Velký sál divadla v Jaroměři, 18:00 hodin Středa Koncert ke Dni matek - pořadatel: ZUŠ - VI. koncert festivalu Jaroměřské hudební jaro - vystoupení mladších žáků ZUŠ Jaroměř - koncertní sál ZUŠ, 17:00 hodin Výtvarný salón věnných měst - pořadatel: Město Jaroměř - Městské muzeum - Městské muzeum - vernisáž , 17:00 hodin Sobota Rehabilitační cvičení pro ženy - pořadatel: DDM Klíč - teorie i praktické cvičení, vede Mgr. Pou rová - DDM Klíč, 9:00 12:30 hodin Sobota Sportovní den s baskeťáky - pořadatel: TJ Sokol Josefov - basketbalová hala Na Matysáku, 8:00 hod. Sobota Jaroměřský pohár dospělých - pořadatel: SDH Jaroměř - I. ročník soutěže v požárním sportu - stadion TJ Sokol Jaroměř, 13:00 hodin Sobota T. McNally, D. Yazbek: Donaha - pořadatel: MKS - V. hra v předplatném, Východočeské divadlo Pardubice - Velký sál divadla, 19:00 hodin Sobota Májová diskotéka aneb Pro každého něco - pořadatel: Duha Jaromírova - malý sál Důstojnické besedy v Josefově - od 20:00 hodin, vstupné 30,-- Kč Úterý Mateřský klub Rozmarýnek výtvarnická dílna - pořadatel: Mateřský klub Rozmarýnek - Milíčův dům, 9:00 hodin Úterý Jaroměřská nota - pořadatel: PaeDr. Pavlovská - přehlídka dětských pěveckých sborů - velký sál Městského divadla Pátek Jarní koncert Ostrováčku - pořadatel: ZŠ Na Ostrově - zasedací síň ZŠ Na Ostrově, 17:00 hodin Neděle Dětský den - pořadatel: Zákl. kynologická organizace - areál kynologické organizace, 9:00 hodin Pondělí Máňa a loupežníci - pořadatel: LS BOĎI - loutková pohádka - Boučkovo loutkové divadlo, 13:30 a 15:00 hodin Středa Mateřský klub Rozmarýnek čaj o deváté - pořadatel: Mateřský klub Rozmarýnek - Milíčův dům, 9:00 hodin Středa Duo Alena a Petr Čechovi - pořadatel: MKS abonentní koncert KPH a VII. Koncert festivalu Jaroměřské hudební jaro - Kostel sv. Mikuláše, 19:00 hodin Bambiriáda - pořadatel: Jiří Plšek - LLM - přehlídka volnočasových aktivit pro děti a mládež - Masarykovy sady v Jaroměři Sobota O pohár Josefova - pořadatel: SDH Josefov - pohárová soutěž v hasičském sportu s mezinárodní účastí (Ziebice) - u Podklasného mlýna, 9:00 hodin Sobota Okresní kolo hry Plamen mládeže - pořadatel: okr. sdružení hasičů ČMS - stadion TJ Sokol Jaroměř, 8:00 hodin Neděle Okresní kolo v požárním sportu dorostu - okr. sdružení hasičů ČMS - stadion TJ Sokol Jaroměř, 8:00 hodin Neděle Nohejbalový turnaj dětí a dospělých - pořadatel: TJ Sokol Josefov - stadion v Josefově, 8:00 12:00 hodin Úterý Mateřský klub Rozmarýnek dopoledne s hudbou Mateřský klubrozmarýnek - Milíčův dům, 9:00 hodin

15 5/2006 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 15 Z deníku Městské policie Březen 2006 Dne 6.3. v denních hodinách ul. Průmyslová, dopravní akce. Následně ul. Sv. Čecha, vozidla stojící na autobusové zastávce, na chodníku a v zákazu zastavení. Dále ul. Novoměstská, zadržen řidič vozidla, který nevlastní ŘP. Následně ul. Dolecká, řešení parkujících kamionů. Dne 7.3. v denních hodinách, nám.čsa. Odcizené peníze v místní provozovně. Dále ul. Královédvorská, uhynulý pták. V nočních hodinách ul. Národní, spor mezi hosty a personálem v místní hospodě. Dne 8.3. v denních hodinách ul. Na Vinicích, volně pobíhající psi. Následně asistence pracovnicím sociálního odboru. V nočních hodinách dopravní akce zaměřená na parkující kamiony. Dne 9.3. v denních hodinách výpadovka na Nový Ples, dopravní nehoda. Následně ul. Duškova, rodinný spor. Dne v denních hodinách ul. Královédvorská, asistence pracovníkům sociálního odboru. Následně ul. Duškova, sousedský spor. V nočních hodinách ul. Lidická, rvačka. Následně ul. Nábřeží 17. listopadu, dopravní nehoda. Dále na oznámení operátora kamerového systému ul. Sv.Čecha, rvačka opilců. Dále ul. Jungmanova, rodinná hádka. Dne v nočních hodinách ul. Národní. Rvačka v místní provozovně. Dne v denních hodinách silnice na Rychnovek, dopravní nehoda. Následně stejné místo, další dopravní nehoda. Dále znovu dopravní nehoda na stejném místě. Ve dnech až opakované kontroly náměstí ČSA. Celkem zjištěno 176 porušení dopravních předpisů. Dne v denních hodinách prodejna Verner, při krádeži přistiženi dva mladíci. Následně ul. Na Vinicích, agresivní pes. Dne v denních hodinách prodejna VERNER, při krádeži přistižen mladý muž. Následně ul. Na Vinicích, hlášena stavební suť. Dále ul. Lidická, rozebírání vraku vozidla na komunikaci. Dne v nočních hodinách ul. Lidická, spoluobčané pálili oheň uprostřed dvora. Dále ul. 5. května v Jaroměři, nájemníky domu nalezena v jednom bytě starší žena, kterou zde zanechal její syn bez jídla a léků. Žena chtěla ukončit svůj život. Společně s RLP a sociálním odborem zajištěno umístění v nemocnici. Dne v denních hodinách ul. Husova, u bývalého hotelu Grand přistižen spoluobčan při vyhazování a ničení ledničky. V nočních hodinách na žádost obsluhy kamerového systému nám.čsa, kde mladíci na motocyklu jezdili po chodníku a následně odjeli do ul. Havlíčkova. Zde zadrženi hlídkou. Násled- ně na žádost obsluhy kamerového systému ul. Sv.Čecha. Opilci z restaurace u OTTY si lehali na vozovku a dělali problémy Dne v denních hodinách ul. Královédvorská, spor nájemníků. Následně asistence pracovníkům sociálního odboru. Dne v odpoledních a nočních hodinách informování občanů o povodňové situaci. Duben 2006 Dne 3.4. v denních hodinách PLUS DIS- CONT, hlášen proříznutý protipovodňový vak. V nočních hodinách asistence PČR při Český červený kříž Poděkování společnosti Kimberly-Clark Velmi ráda bych jménem všech členů místní skupiny Českého červeného kříže v Jaroměři vyjádřila upřímné poděkování managementu společnosti Kimberly Clark s.r.o, závod Jaroměř, které zakoupením modelu pro výcvik neodkladné resuscitace výrazně podpořilo naše snahy o zvýšení vlastní i veřejné erudice v oblasti základní podpory životních funkcí. Laická resuscitace je jedním ze základních prvků přežití nemocného v kritickém stavu a její efektivní provádění vyžaduje především kvalitní praktickou přípravu. Bylo by ideální a žádoucí, kdyby většina z těch, kterým bude tato nová výuková pomůcka sloužit, postupně dospěla k naplnění starého čínského přísloví : Slyším a zapomínám. Vidím a pamatuji si. Dělám a rozumím. Děkujeme. Pavla Mathauserová DiS,MS ČČK Jaroměř Agentura FINE PROMOTION vás srdečně zve na divadelní představení V I Z I T A divadlo Jaroměř - 9. června hodin - cena 220,- Kč stálí členové: JAROSLAV DUŠEK, MARTIN ZBROŽEK, VIKTOR ZBORNÍK rotující členové : Jaromír Honzák, Alan Vitouš, Dan Bárta, René Pařez, Radomil Uhlíř, Zdeněk Konopásek charakteristika představení: plně improvizovaná otevřená hra, vznikající za přítomnosti diváků, založená na vzájemném naslouchání Rezervace a předprodej vstupenek: Agentura FINE, Palackého 174, Jakubské předměstí, Jaroměř telefon: , , Vladimír Oliva VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V prostorách MěÚ Jaroměř na náměstí ve dnech Zahájení výstavy vernisáží v 17.hod. Jste srdečně zváni. eskortě pachatele. Následně ul. Palackého, rozbité okno. Dne 5.4. ul. Na Vinicích, hlášen napadený školák. Následně Plus discont, krádež zboží. Dále ul. Sv.Čecha, opilec. Dne 8.4. v nočních hodinách ul. Jaromírova, uhynulý pták. Následně na oznámení operátora kamerového systému ul. J.Šímy, opilec ležící na vozovce. Dne v nočních hodinách, společně s PČR zadržení pachatele, který se pokusil vloupat do restaurace na zimním stadionu. Následně ul. J.Šímy, zloději ve sklepě. DUHA Jaromírova dužina Vás zve dne (sobota) od hodin na MÁJOVOU DISKOTÉKU aneb PRO KAŽDÉHO NĚCO Hraje DJ Medy Malý sál Důstojnické besedy v Josefově Vstupné 30,- Kč Vstupenky jsou slosovatelné!

16 strana 16 S P O R T 5/2006 Z činnosti rybářů MO-ČRS Starý Ples Dne 26. března proběhla v Důstojnické besedě v Josefově výroční schůze. Bilancování bylo převážně pozitivní. Organizace má 130 členů a 30 adeptů rybaření. Úspěšně produkujeme ryby ve čtyřech chovných rybnících v Jasenné, Rasoškách a Vlkově. Ryby, které nemáme možnost chovat, odebíráme v rámci krajského hospodaření. Zarybňovací plány dlouhodobě plníme, a tak i přes občasné velké vody máme v řece co chytat. Na Metuji mají svá oblíbená místa pro rybolov i členové sousedních organizací. Vždyť na 24 km toku staré i Nové Metuje se vyskytuje 24 druhů ryb a rak. Ze sumářů vyplynulo, že na jednu povolenku ulovil náš člen průměrně 15 kg ryb o hmotnosti 22,50 kg, což je v rámci kraje slušný výsledek. Výroční schůze zvolila nový výbor na období Výbor je dlouhodobě konsolidovaný a tak došlo jen ke dvěma změnám. Předsedou zůstává p. Jiří Mráz, hospodářem p. Jaroslav Faltus. Závěrem schůze, jako každoročně, vyhodnotil kulturní referent zasloužilé členy. Např. pokladník MO p. Máder obdržel stříbrný odznak Za zásluhy v rybářství, p. Souček obdržel čestné uznání a odznak kraj. Výboru ČRS, p. Fr. Vozobule a p. Exner čestná uznání MO atd. Zlatým hřebem závěru schůze je Sportovní kalendář Květen 2006 Tenisový klub LTC Jaroměř přehled jarních akcí na domácích dvorcích 1. Východočeská divize (začátky vždy v 9:00 hodin) LTC Jaroměř Tesla Pardubice LTC Jaroměř Jiskra Hořice LTC Jaroměř TC Dvůr Králové LTC Jaroměř VŠ TJ Hradec Králové 2. Okresní přebory mužů začátek v 8:30 hodin příslib kvalitního tenisu! SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JOSEFOV Vás srdečně zve na hasičskou soutěž v požárním útoku JOSEFOVSKÝ POHÁR která se koná dne 27. května 2006 u Podklasného mlýna. Soutěž proběhne v kategorii mužů a žen. PROGRAM: Prezentace soutěžících hod. Zahájení 9.30 hod. Soutěž družstev Vyhlášení výsledků Ukončení soutěže Požární útok dle pokynů pořadatelů Útok hadice 3-B Ústroj jednotná, opasek, přilba Stroj na základně bude nastartován, zdroj vody na úrovni terénu. Startovné: 100,-- Kč Občerstvení zajištěno po celou dobu soutěže i po soutěži. každoročně vyhlášení VYDRY, tj. rybáře, který ulovil nejvíce kusů ryb. Letos je jím p. Dominik Reich (119 kusů). Letos poprvé jsme vyhodnocovali i nejúspěšnějšího rybáře pouze na Metuji stal se jím p. Jiří Vopelka. Oba museli obléci tričko pro Vydru. Dobrým guláškem bylo výroční rokování zakončeno a následoval volný pokec. Tak jako každoročně v sobotu 29. dubna proběhly rybářské závody mládeže ve Velké Jesenici. Oblíbené a většinou co do úlovků, úspěšné závody jsou pro nás již téměř 30 let tradicí. Mladí rybáři a rybářky, kteří složili zkoušky, totiž při vyhodnocení závodů obdrží povolenky k rybolovu. V této oblasti musíme ocenit práci vedoucích obou kroužků mládeže p. Miroslava Mráze a Josefa Šitiny. Petrův zdar Ing. Jiří Černý Přihlášky zasílejte na adresu velitele soutěže: Jaroslav FALTUS Okružní Jaroměř Josefov Tel.: Nashledanou se těší SDH Josefov Tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Iniciativy INTERREG IIIA prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Základní kynologická organizace pro Vás připravuje: PSÍ ŠKOLIČKA termín konání květen - červen 2006 informace: J. Asadová tel.: , Základní kynologická organizace pro Vás připravuje 20. května 2006 TRADIČNÍ DĚTSKÝ DEN Soutěž o psího sympaťáka / Podmínkou ke vstupu psa do areálu je platný očkovací průkaz /

17 5/2006 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 17 OS Stáj Paradiso - premiéra na Nové Americe OS Stáj Paradiso, založené teprve před několika měsíci, fungující za výrazné podpory města, zaznamenalo svůj první úspěch na Halových velikonočních závodech na Nové Americe, kde angloarab Parkiet, kůň importovaný ze světově proslulého hřebčína Janov Podliaski v Polsku, předvedl, v sedle s 17 tiletou Káťou Světlíkovou, naprosto bezchybný parkur stupně Z a poté také přešel čistě rozeskakování na zvýšených překážkách a stal se tak 8. oceněným koněm tohoto závodu z celkového počtu 49 startujících. Tato výprava byla velikou odměnou pro děti, které pravidelně dochází do Josefovské stáje OS pečovat o koníky. Pro tyto děti firma SCR Fassati s.r.o. zajistila zdarma dopravu autobusem a vstupné, a tak mohly děti prožít krásný, slunečný předvelikonoční den. Tímto úspěchem jsme se zařadili k ostatním sportovním oddílům, které dobře reprezentují město Jaroměř. Gabriela Fassati Velikonoce v Rychnovku, ve Zvoli a na Doubravici Volná místa na táborech Boučkovo loutkové divadlo, R. Bauer, tel ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI , Krkovice u Hrubé Skály ČČK Hr. Králové, M. Gaždová, tel PO STOPÁCH RANHOJIČŮ , chatky u Lanškrouna DDM Klíč, A. Matoušová, tel PUTOVNÍ TÁBOR KARLOVARSKO DUHA Jaromírova dužina, J. Pochylová, tel MAHTARI GELMARION , Sebuč u Chvalkovic PS POHODA Jaroměř, M. Anders, tel Letní tábor NA ORLÍ ŘECE Krokodýlí řeka , Záchlumí u Žamberka PS POHODA Jaroměř, oddíl Poutníci, tel VESMÍRNÍ ROBINSONI , Mělčany u Dobrušky YMCA Hradec Králové, tel Šachový tábor ČISTÁ , Čistecký Bolkov Bližší informace o uvedených táborech naleznete na: a jiné akce pro děti Velikonoce v našich obcích byly ve znamení různých aktivit. Hrál se první fotbalový zápas, ve zvolské škole byla velmi pěkná výstava fotografií pod názvem Včera a dnes. Jedno tablo neslo název Co bylo a už není, kde jsme viděli budovy, statky, brány, mlýn, rybník, které už v obci nenajdete. Bylo zajímavé sledovat reakce různých skupin lidí. Některým, především těm mladším, jsme museli vysvětlit a ukázat, kde ten objekt stál a co je tam nyní. A starší generace zase s úsměvem vzpomínala, jak dělala různé skopičiny např. u Zemanovy hospody. Bylo to zajímavé, úsměvné a poučné. Vystaveno bylo několik desítek zajímavých fotografií, např. nádherný pohled na Krkonoše z našeho vodojemu, splněný sen jednoho rychnovského kluka - jeho prohry, výhry, pády - neboli série krásných fotografií z Velké pardubické a ostatních dostihů, které jezdil náš občan Zdeněk Lášek, nebo fotografie z diamantové svatby Františka a Marie Láškových ( ). K diamantové svatbě jim složil krásné čtyřverší S.K.Neuman, který za II. světové války žil u jejich syna Jaroslava ve Vápeném Podole. Poslechněte si poslední verš : Půl století a ještě deset let, démantům Vašim možno závidět, skláníme hlavy, srdce přetékají. Obloha sviť Vám stálou pohodou a půda buď měkká pod nohou, ať veselou Vám další léta hrají. A vedle fotografií byly vystaveny kroniky obecní, školní i hasičské, u kterých bylo stále plno. Vystaveny byly také zajímavé dokumenty, které se nalezly při rekonstrukci knihovny: soupis hospodářského zvířectva k 1. lednu 1957 v obci Zvole, knížka vkladů a výplat ze Spořitelního a záložního spolku v Rychnovu z roku 1912 a kniha s názvem Pivní krejcar v obci Rychnovek z roku 1900, kde jsme se dozvěděli, že např. v únoru 1900 bylo na daních zaplaceno obci 66 korun a 64 haléřů. Bylo to za 24 hektolitrů piva a 189 litrů kořalky. Vypadá to tak, že naši předkové nebyli žádní oukropečkové. Nakonec busta Jana Masaryka, kterou tam někdo schoval v době totality. A to ještě není konec. Na Doubravici se v sobotu jel již VI. ročník mototuristické soutěže World rallye Doubravice 2006, kterou stejně jako v loňském roce vyhrála ženská posádka Pešková-Ježková. Pak, že naše ženy prý neumějí řídit. Tak takové byly u nás Velikonoce. Oddíl mladých ochránců přírody PUŠTÍCI zve děti z tříd na letní tábor Posvátná znamení starého šamana Tenskwatawa Jak se praví ve staré indiánské legendě, Tenskwatawa byl nejmoudřejší muž svého kmene. Ten, kdo získá a porozumí jeho posvátným znamením, nalezne nezměrné bohatství nového světa. Pojďte si tedy obléct pohodlnou bederní roušku, či dívčí indiánské šaty a pomozte nám sledovat stezku starého šamana. Vždyť Indiánem se člověk nemusí narodit, může se jím stát, stačí se zahledět do plamenů poradního ohně, nebo jen naslouchat večerní písni a chtít. - Mitakuye oyasin - cena tábora: 2.800,- Kč Josef Malíř Podrobnější informace na te.: , Luděk Anders - hlavní náčelník nebo - Lucie Šimečková - šamanka

18 strana 18 N A B Í D K A 5/2006 PROGRAM MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA KVĚTEN 2006 PŘELOŽENÉ PŘEDSTAVENÍ Úterý 2. května 2006 v hod. Městské divadlo - Malý sál RŮŽE V PROMĚNÁCH ČASU Vše o královně květin. O její historii i o jejím pěstování. Poutavá přednáška s promítáním diapozitivů určená nejen všem zahrádkářům a milovníkům květin. Přednáší: Doc. Ing. Josef Sus Csc., vedoucí katedry zahradnictví a krajinářské architektury České zemědělské univerzity v Praze. PŘELOŽENÉ PŘEDSTAVENÍ Sobota 6. května 2006 v hod. - pro předplatitele Neděle 7. května 2006 v hod. - pro ostatní veřejnost Městské divadlo - Velký sál IV. hra v předplatném - DS Vrchlický Zdeněk Hovorka DARMOŠLAPKY aneb REPETE, HOŠI Bláznivá komedie, která přivádí na jeviště vdavekchtivé ženy a zanedbané chlapíky v čele s dobrákem Pamfilem, aby pro vás rozehráli úsměvný příběh, v němž jde skutečně a především jen o to, aby se divák od srdce zasmál a odpočinul si alespoň na chvilku od starostí, které ho obklopují a trápí. Hrají členové DS Vrchlický Jaroměř. Režie: Zdeněk Hovorka. Úterý 9. května 2006 v hod. Středa 10. května 2006 v hod. Městské divadlo - Velký sál AKADEMIE JAROMĚŘSKÝCH ŠKOL Tradiční jarní setkání s malými herci, hudebníky, zpěváčky a tanečníky z jaroměřských škol a školek. Sobota 13. května 2006 v hod.městské divadlo - Velký sál V. hra v předplatném - Východočeské divadlo Pardubice Terence McNally - David Yazbek DONAHA Slavný broadwayský muzikál. Po marných návštěvách úřadu práce založí parta dělníků pánskou striptýzovou skupinu... Hrají: M.Mejzlík, A.Doležal j.h/j.novotný j.h./ A.Pišta j.h., K.Jelínková, A.Postler, J.Kalužný, J.Janoušková, P.Novotný, P.Janečková a další. Režie: R.Štolpa j.h. Neděle 21. května ve a 15 hod. Boučkovo loutkové divadlo MÁŇA A LOUPEŽNÍCI Veselá pohádka na motivy Nezbedných pohádek J.Lady o princezně Máně, která tak dlouho lezla přes plot na hrušky do cizích zahrad, až ji jednoho krásného dne odnesl za její rozpustilost čert. Máňa si ovšem nezoufala. Popravdě řečeno, zoufali si spíše loupežníci Petrovští, kterým čert vysypal Máňu do chalupy. A jak to všechno nakonec dopadlo? Šťastně, jak jinak, vždyť jde přece o pohádku. Úterý 23. května 2006 v hod. Kostel sv. Mikuláše 300. abonentní koncert KPH DUO ALENA A PETR ČECHOVI Účinkují: Alena Čechová - housle, Petr Čech - varhany Připravujeme na červen: Setkání v trávě Městské kulturní středisko Jaroměř, nám. Dukelských hrdinů 240, Jaroměř, tel , předprodej vstupenek - tel Městské kulturní středisko Jaroměř vypisuje DODATEČNÝ ZÁPIS DO KURZŮ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2006 Tanci vyučují Mgr. Jitka Štěpová a Václav Kleprlík Vyučují se základy společenského chování, klasický i moderní tanec, taneční novinky. Zápis se koná ve foyeru Městského divadla v Jaroměři ve čtvrtek 18. května 2006 od 9.00 do hod. Kurzovné: 1 100,- Kč Gardenka: 250,- Kč Zahajovací hodina se koná ve středu 6. září 2006 v hod. v sále Důstojnické besedy v Josefově. Městské kulturní středisko Jaroměř pořádá BAZAR SPOLEČENSKÝCH ODĚVŮ A DOPLŇKŮ VHODNÝCH DO TANEČNÍCH K prodeji se přijímají dívčí šaty, halenky, sukně, chlapecké obleky, kalhoty, saka, košile, boty, atd. Příjem věcí k prodeji: středa 17. května od 9.00 do hod. Prodej: čtvrtek 18. května od 9.00 do hod. Neprodané věci budou k vyzvednutí po skončení bazaru ve čtvrtek 18. května od do hod. Městské kulturní středisko Jaroměř vás zve na koncerty XIV. ročníku hudebního festivalu JAROMĚŘSKÉ HUDEBNÍ JARO Středa 3. května 2006 v hod. - Koncertní sál ZUŠ Jaroměř KONCERT STARŠÍCH ŽÁKŮ VŠECH OBORŮ Slavnostní koncert žáků Základní umělecké školy v Jaroměři Pátek 5. května 2006 v hod. - Kostel sv. Jakuba SPOLEČNÝ KONCERT Mimořádné jarní setkání pěveckých sborů z Jaroměře a z Finska Účinkují: Pěvecké sdružení Cantus Jaroměř Smíšený pěvecký sbor Jaromír Eteläsuomalaisen Osakunnan Laulajat Helsinki Úterý 9. května a Středa 10. května 2006 v hod. - Městské divadlo - Velký sál AKADEMIE JAROMĚŘSKÝCH ŠKOL Tradiční setkání s malými herci, hudebníky, zpěváčky a tanečníky z jaroměřských škol a školek Středa 10. května 2006 v hod. - Koncertní sál ZUŠ Jaroměř KONCERT KE DNI MATEK Vystoupení mladších žáků Základní umělecké školy v Jaroměři 300. abonentní koncert KPH Úterý 23. května 2006 v hod. - Kostel sv. Mikuláše DUO ALENA A PETR ČECHOVI Účinkují: Alena Čechová - housle, Petr Čech - varhany

19 5/2006 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 19 KULTURNÍ PROGRAM - KVĚTEN 2006 V LÁZEŇSKÉ RESTAURACI KONZUMACE NAD 200,-Kč SLEVA 10% VEŠKERÉ AKCE VSTUP ZDARMA!!! Sobota TANEČNÍ ZÁBAVA hraje: M. Vosáhlo začátek: 19,00 hod., RESTAURACE Pondělí Srdečně Vás zveme na vzpomínkovou jízdu historických vozidel MISE VELICHOVKY U příležitosti 61. výročí osvobození naší republiky bude Vehicle Club WW II Praha ve spolupráci s akciovou společností Lázně Velichovky pořádat již 11.ročník vzpomínkové jízdy historických vozidel pod názvem MISE VELICHOVKY. V AREÁLU LÁZNÍ VELICHOVEK 11,30-22,00 hod. 11,30 hod. - MĚSTSKÁ DECHOVÁ HUDBA ČERVENÝ KOSTELEC TŠ KROK - mažoretky 14,00 hod. - PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮJEZD KOLONY HISTORICKÝCH VOZIDEL 14,45 hod. - SETKÁNÍ S PAVLÍNOU FILIPOVSKOU A JEJÍMI HUDEBNÍMI PŘÁTELI - SKUPINOU ŠVEJK BAND 19,00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA, BARMANSKÁ FIRE SHOW, restaurace pod kaštanem hraje: M.Vosáhlo DĚTSKÝ KOUTEK s programem agentura VOSA ATRAKCE OBČERSTVENÍ v areálu kompletně zajištěno Středa TANEČNÍ ZÁBAVA hraje: M. Vosáhlo začátek: 19,00 hod., RESTAURACE Sobota TANEČNÍ ZÁBAVA hraje: skupina UNIDUO začátek: 19,00 hod., RESTAURACE Pondělí Přednáška O HISTORII VELICHOVEK začátek: 18,30 hod., KINO Středa COUNTRY VEČER hraje: skupina TOMY začátek: 19,00 hod., RESTAURACE Čtvrtek * PO STARÝCH ZÁMECKÝCH SCHODECH * HAŠLEROVY PÍSNIČKY hraje: K.Šedivý začátek: 14,00 hod., KAVÁRNA Masarykův dům Prohlídka VELICHOVSKÉHO KOSTELA začátek: 15,30 hod., u kostela Sobota TANEČNÍ ZÁBAVA hraje: M. Vosáhlo začátek: 19,00 hod., RESTAURACE Pondělí Přednáška O OKOLÍ VELICHOVEK začátek: 18,30 hod., KINO Úterý Přednáška NAŠE ZAHRADA - rady zahrádkářům dle vašich dotazů začátek: 18,30 hod., KINO Středa JARNÍ ZPÍVÁNKY - chlapecká škola sborového zpěvu při Boni pueri Hradec Králové, Pueráček a Pueri II sbormistryně: S. Hlavatá, T. Slezáková začátek: 15,30 hod., hala Masarykův dům TANEČNÍ ZÁBAVA hraje: skupina UNIDUO začátek: 19,00 hod. RESTAURACE Čtvrtek FILMOVÉ MELODIE let hrají: manželé Skořepovi začátek: 14,00 hod., KAVÁRNA Masarykův dům Sobota COUNTRY VEČER hraje: skupina PĚNA začátek: 19,00 hod., RESTAURACE Neděle ČESKÉ A SVĚTOVÉ EVERGREENY hraje: M.Techlovský začátek: 14,00 hod., KAVÁRNA Masarykův dům Pondělí Přednáška O PEVNOSTI JOSEFOV začátek: 15,00 hod., KINO Úterý ORTOPEDICKÁ PŘEDNÁŠKA DOPLŇKY STRAVY V PÉČI O POŠKOZE- NÝ KLOUBNÍ APARÁT přednáší: PharmDr. Richard Richter,CSc. začátek: 19,00 hod., RESTAURACE Středa TANEČNÍ ZÁBAVA hraje: skupina UNIDUO začátek: 19,00 hod., RESTAURACE Srdečně Vás zveme na vzpomínkovou jízdu historických vozidel MISE VELICHOVKY U příležitosti 61. výročí osvobození naší republiky bude Vehicle Club WW II Praha ve spolupráci s akciovou společností Lázně Velichovky pořádat již 11.ročník vzpomínkové jízdy historických vozidel pod názvem MISE VELICHOVKY. V období II. Světové války nalezl své útočiště v Lázních Velichovky německý nacistický maršál Ferdinand Schörner se svým početným vojskem vyrazila z Plzně do Prahy 23. squadrona 16. obrněné divize 3. armády USA, které velel podplukovník Robert H. Pratt pokračovala na Hradec Králové přes Hořice do Velichovek, kde jednala o kapitulaci německé armády Mitte. PONDĚLÍ V AREÁLU LÁZNÍ VELICHOVEK OBČERSTVENÍ v areálu kompletně zajištěno. Informace: PROGRAM: 11,30 hod. MĚSTSKÁ DECHOVÁ HUDBA ČERVENÝ KOSTELEC MAŽORETKY - TŠ KROK 14,00 hod. PŘEDPOKLÁDÁNÝ PRŮJEZD KOLONY HISTORICKÝCH VOZIDEL 14,45 hod. SETKÁNÍ S PAVLÍNOU FILIPOVSKOU A JEJÍMI HUDEBNÍMI PŘÁTELI - SKUPINOU ŠVEJK BAND 19,00 hod. TANEČNÍ ZÁBAVA, BARMANSKÁ FIRE SHOW restaurace pod kaštanem DĚTSKÝ KOUTEK s programem agentura VOSA ATRAKCE

20 strana 20 P L A C E N Á I N Z E R C E 5/2006 Realitní kancelář RAKO Stálý příjem nemovitostí na tel:499/ , 608/ Nemáte na prodej či hledání nemovitostí čas? Obraťte se na realitní kancelář RAKO! Specializace na jaroměřsko (nejširší databáze eventuelních zájemců o koupi, zejména ze zemí EU) Dostanete nejlepší ceny!!! Nabízíme: - zprostředkování prodeje, koupě, nájmu, pronájmu (kompletní právní servis) - vyhotovení všech tipů smluv: kupní, budoucí kupní, nájemní, darovací i externě (ceník na vyžádání) - prohlášení vlastníka, vypořádání podílového spol.a vyměření bytových jed. - zajištění hypotečních úvěrů, znaleckých posudků, převodů na KÚ a další - inzerce ve vlastních periodikách (MiniMax, Nemovitosti +, MaxiMix atd.) Nabídka více než 1000 nemovitostí na TRUHLÁŘSTVÍ HESU Roman Suchánek Rychnovek 42 Nabízí výrobu: - eurooken a dveří (podle DIN G8) - vnitřní obloukové dveře - kuchyňské linky (návrh na PC zdarma) - kancelářský a dětský nábytek - šatní skříně na míru , ANTIKVARIÁT N A R Y N K U HRADEC KRÁLOVÉ Malé náměstí 129 VYKUPUJEME knihy, gramodesky, CD, pohlednice, staré fotografie, plakáty, časopisy, hudebniny, bibliofilie, mapy a staré tisky INFORMACE - Petr Huňáček mobil: tel.: (po hodině)

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Balcar Luboš, Haken Jiří, Hubáček František, Bartůněk František,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 Usnesení s termínem č.: 101 taj. (ONI) 28.03. 194 taj. 02.04. 189 taj., MTSB 28.03. 195 taj. 02.04. 225 taj. 28.03.

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2015 2016 bude přijato nejvýše 60 žáků pátých

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 1 Usnesení zastupitelstva města

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více