Zpracovala: Mgr.Anna Šrubařová, katedra čes. jazyka a literatury s did. PdF OU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracovala: Mgr.Anna Šrubařová, katedra čes. jazyka a literatury s did. PdF OU"

Transkript

1 Studijní opora k předmětu MATEŘSKÝ JAZYK 4 SYNTAX (KCD/ MJAZ4, XJAZ 4, CSKLD) Další využití: Seminář k mateřskému jazyku 4 (KCD/SMMJ4) Interpunkční seminář (KCD/INTCS) Zpracovala: Mgr.Anna Šrubařová, katedra čes. jazyka a literatury s did. PdF OU Cíl textu: studijní opora k tématu NOMINALIZACE NOMINÁLNÍ SKUPINA Nominální skupina (fráze) je jedno- nebo víceslovný výraz, jehož základem je substantivum nebo substantivní zájmeno. Ve větě může plnit různé syntaktické funkce: Strýc // On // Bratr mého otce cestuje. S1 podmět Slyším strýce // jeho. S4 předmět Sedím vedle strýce // něho. přísl. urč. Místa Zvolili ho za starostu // starostou. doplněk Už je starostou. pozice jmenného přísudku Firma strýce prosperuje. přívlastek Příklady s rozvitými nom. skupinami/frázemi (NS): (1) Naše maminka upekla koláče naplněné tvarohem. Věta obsahuje dvě rozvité NS; jednu v pozici subjektu (naše maminka), druhá plní funkci objektu (koláče naplněné tvarohem). Jádro první NS (maminka) je rozvité přivlastňovacím zájmenem naše. NS koláče naplněné tvarohem vznikla nominalizací vedlejší věty ze souvětí Naše maminka upekla koláče, které naplnila tvarohem. Naplněné tvarohem je nevalenční doplnění jádra NS koláče neshodným přívlastkem. Dějové adjektivum naplněné má valenční doplnění tvarohem (předmět). (2) Upečené koláče nezůstaly dlouho na talíři. Jádro NS (koláče) je rozvito dějovým adjektivem upečené, které je důsledkem nominalizace vedlejší věty koláče, které upekla Předložková NS na talíři má funkci příslovečného určení.

2 (3) Koláče se rychle snědly i přes jejich velké množství. Jde o transformaci vedlejší věty přípustkové přestože jich bylo velké množství větným členem přes jejich velké množství (rozvitá NS). (4) Několik koláčů jsme rozdali. Výraz koláčů (jádro NS) je rozvit neurčitou číslovkou, tvoří s ní NS. (5) Byly to koláče vynikající chutě. NS koláče vynikající chutě (jádro je rozvito neshodným přívlastkem) vznikla ze slovesnějmenného přísudku (Koláče měly/mají vynikající chuť). (6) Těšíme se na další. Jádro NS (koláče) není vyjádřeno. (7) Maminka pak vzpomínala na to, jak pekla koláče // na pečení koláčů. Podstatné jméno slovesné pečení má stejnou valenční schopnost jako sloveso, z kterého bylo odvozeno. Jádro NS = pečení. (8) Maminka se vyznamenala nejen jako dobrá kuchařka, ale i jako hostitelka // kuchařka i hostitelka. NS s funkcí několikanásobného doplňku. Nominální fráze informuje, jakého druhu je předmět řeči (pojmenování); mluvčí takovou frází informuje, zda předmětem řeči je míněn objekt, místo nebo časový bod (reference) a v jakém množství se vyskytují (kvantifikace). 1. POJMENOVÁNÍ (designace) Informaci o tom, jakého druhu je předmět řeči, vyjadřuje mluvčí apelativem (obecným jménem) na základě jeho významu, a to: konkrétními substantivy, označujícími osoby, zvířata a věci, ať už jednotlivě, nebo ve skupinách: Bratr je lékař; Lékaři musí dodržovat etické zásady; abstraktními substantivy, označujícími děje a stavy jako třídy objektů vnímatelných a časoprostorově lokalizovatelných, ale neuvádí u nich, zda existují, nýbrž že se uskutečňují, nebo aspoň krátce trvají, případně nastávají: Chlapec se provinil Provinění si uvědomil / Jeho provinění nás překvapilo / Bylo to nečekané provinění; abstraktními substantivy, označujícími propozice, které nejsou vnímatelné ani časoprostorově lokalizovatelné, např. příčina, účel, podmínka, okolnost: Důvod byl oznámen včas; S těmito předpoklady se neztotožňujeme. Někdy je třeba pro zpřesnění významu substantiva použít další výrazy, které se základním apelativem vytvoří rozvitou nominální frázi. Tyto výrazy mají funkci přívlastku. Patří k nim: (a) Výrazy valenční, tj. takové, které v rámci nominální skupiny mají funkci přívlastku neshodného, a to buď v podobě (1) substantiva s konkrétním významem, nebo (2) jsou primárně vyjádřeny větnými výrazy: (1) práce dcery našeho kolegy; (2) starost o to, abychom zabezpečili děti // zabezpečit // o zabezpečení.

3 Ve větě (2) je slovo v postavení přísudku nominalizováno infinitivem (vzniká infinitivní skupina) nebo slovesným substantivem. Valenční výrazy obsažené v nominálních skupinách, jejichž jádrem jsou apelativa typu: dějová substantiva a substantiva mající s nimi shodnou funkci (sběr ovoce; úprava lesních plodů; soutěž chlapců a dívek // chlapců s děvčaty; návrh, aby byla uzavřena smlouva // uzavřít smlouvu // na uzavření smlouvy). Dějová substantiva jsou tvořena transpozicí (derivací) ze sloves. Lexikální význam obou těchto slovních druhů je v podstatě stejný. Při takové transpozici ve výpovědích s určitým slovesným tvarem se mění valenční postavení nominativu i akuzativu v pozici genitivu, ostatní valenční pozice zůstávají stejné: Pavla věnovala matce knihu věnování Pavly, věnování knihy (genitiv), věnování matce (dativ); Hovoří o tom, jak pracoval // o práci hovor o práci; Nastoupil do autobusu nastoupení // nástup do autobusu; Točil klikou točení klikou; názvy vlastností, které jsou tvořeny slovnědruhovou derivací adjektivum substantivum. Syntaktická funkce i v těchto případech je stejná jako u dějových substantiv: nominativ genitiv, u ostatních pádů nedochází ke změně: Studium je náročné náročnost studia; Syn je podobný matce podoba // podobnost matce; Je smířen se vším smíření se vším; Byl povolán na práci povolání na práci (přísl. urč.); jména činitelská a konatelská tvořená od sloves, která vyjadřují vazbu s akuzativem nebo s dativem. Transformovaná substantiva vyžadují vazbu s genitivem: Daroval knihu dárce knihy; Pomáhal bratrovi pomocník bratra; názvy prostředků tvořené od sloves s akuzativní vazbou; transformovaná substantiva vyžadují vazbu s genitivem: čistič koberců (=čistí koberce); chladič vody; mlátička obilí; názvy míst s vazbou v genitivu tvořené od sloves s akuzativní vazbou: opravna obuvi (=kde se opravuje obuv); čistírna oděvů; skladiště odpadu; názvy nositelů vlastností tvořené od deverbálních adjektiv s valenční schopností vyžadují vazbu v genitivu: pomocník mistra (=kdo je pomocný mistrovi); zajatec panovníka. Nominální skupina založená na jménu Existují substantiva, která nemají valenční schopnost jako mnohá substantiva transponovaná ze sloves, přesto však mohou tvořit jádro nominální skupiny. Jde o transformaci větných struktur založených na elementárních predikátech s významem přináležitosti (1) konkrétních předmětů: náš dědeček má dům dům mého dědečka; citrusový plod má kůru kůra citrusového plodu;

4 sourozenci mé matky; (2) abstraktních předmětů: Dělník má právo na mzdu právo dělníka na mzdu; Naši soutěžící měli štěstí štěstí našich soutěžících. Vlastněný objekt tvoří jádro nominální skupiny (např. dům), výraz v pozici genitivu vyjadřuje vlastníka. Jedná se o tzv. genitiv posesivní. založených na akčních (produktivních) predikátech zv. efficiendi: Jan Skácel psal básně básně Jana Skácela; Mel Gibson vytvořil film Umučení Krista film Umučení Krista Mela Gibsona; Antonín Slavíček namaloval známý obraz // U nás v Kameničkách známý obraz // U nás v Kameničkách Antonína Slavíčka. Editovaný (vytvořený) objekt je jádrem nominální skupiny, výraz v pozici genitivu označuje autora. Jedná se o tzv. genitiv autorský. založených na slovesně-jmenných predikátorech typu mít + adjektivum se substantivem v akuzativu vyjadřujících vlastnosti: Chlapec má výrazné oči chlapec výrazných očí; Auto má výborné jízdní vlastnosti auto výborných jízdních vlastností. Taková transformace není možná, jestliže je jádrem nominální skupiny vlastní jméno, tzn. označuje konkrétní osobu: Pavel má výrazné oči *Pavel výrazných očí. Genitivem je vyjádřena vlastnost. Jedná se o tzv. genitiv vlastnosti. založených na slovesně-jmenných predikátorech typu být + substantivum v instrumentálu : Pravdomluvnost je zásadou zásada pravdomluvnosti; Slušnost je pravidlem pravidlo slušnosti. Jedná se o tzv. genitiv vysvětlovací. založených na slovesně-jmenných predikátorech typu být + substantivum v nominativu vyjadřujících kvantitu: Mléka je litr litr mléka; lán louky. (b) Výrazy nevalenční, které v rámci nominální skupiny zaujímají pozici přívlastku neshodného. Jádrem je obecné jméno. Jde o dva typy transformací: (1) větná struktura s určitým slovesným tvarem nominální skupina založená na predikátoru, jímž je deverbální substantivum: Plave zvláštním stylem plavání zvláštním stylem; Omítl ho kvůli tomu, že se špatně choval // kvůli špatnému chování odmítnutí kvůli tomu, že se špatně choval // kvůli špatnému chování. Formy nevalenčních doplnění se nemění. (2) k transformaci dochází v důsledku vypuštění dějového adjektiva tvořícího základ adjektivní fráze: Ulice nacházející se v centru ulice v centru. Forma doplnění adjektiva se při jeho vypuštění nemění. (c) Mezi nevalenční výrazy, které tvoří složku nominální skupiny, jejímž jádrem je obecné jméno, patří adjektivní fráze. Jejich jádrem je adjektivum; mají funkci shodného přívlastku, vyjadřují vlastnosti. Patří sem: (1) kvalitativní adjektiva kvalifikační, vyjadřující subjektivní hodnocení fráze, jejímž jádrem je substantivum. Jsou to jednak neodvozená adjektiva starý člověk; dlouhý úsek; chladný den, jednak adjektiva odvozená zkažené jídlo; vlasatý muž.

5 Pokud mají tato adjektiva valenční schopnost, jsou složkou adjektivní fráze a zároveň celé nominální skupiny, vyžadují doplnění komplementy, např: V divadle plném diváků bylo znát okouzlení; Lidé chtiví velké slávy nebývají sympatičtí; Dárek věnovaný matce je nezapomenutelný; Korálky spojené tenkou nití se přetrhly; Člověk zvyklý na to, že ráno cvičí // (na to) cvičit ráno // na ranní cvičení utužuje své zdraví. V uvedených příkladech jsou vazby s genitivem, dativem, instrumentálem i s předložkovým pádem. (2) kvalitativní adjektiva deskriptivní, vyjadřující vlastnosti absolutně, z hlediska mluvčího objektivně: modrá látka; hluchý člověk; mrtvý živočich. Nelze je stupňovat. (3) Relační adjektiva, vyjadřující vlastnost, odvozená ze substantiv, sloves nebo příslovcí: zeleninový vývar; prací prostředek; včerejší setkání. Spojení adjektivní fráze + fráze, jejímž jádrem je substantivum vzniká obvykle transformací větných struktur se slovesně-jmennými predikátory typu být (v určitém tvaru) + adjektivum: Tento člověk je charakterní charakterní člověk. Transformace je také možná ze spojení jméno + relativní věta: Člověk, který je/byl/bude charakterní charakterní člověk. Dějová adjektiva se stávají členem nominální skupiny v důsledku nominalizace. Ta vychází z přívlastkové věty vztažné, z níž se vypustí vztažné zájmeno a predikátor v určitém tvaru se nominalizuje: Vykonavatel, který vymáhá dluh vykonavatel vymáhající dluh. Dokonavá slovesa jsou transponována příponou vší: Člověk, který uznal svou vinu člověk uznavší svou vinu. Pokud vztažné zájmeno označuje objekt dějem zasažený, jsou vytvářena adjektiva na -ný/-tý: Pachatele, který byl dopaden dopadený pachatel; hrad, který byl dobyt dobytý hrad. U sloves s významem prostá změna stavu bývají výsledkem derivace adjektiva s příponou lý: květina, která zvadla zvadlá květina (zvadnuvší květina). (d) Nevalenční výrazy s funkcí shodného přívlastku, které jsou složkou nominální fráze, jejímž jádrem je apelativum, patří také mezi nominální skupiny. Mají dvě funkce: (1) Vyjadřují hodnocení jádra nominální skupiny: Chudák dítě za nic nemohlo. Nominální skupina chudák dítě vznikla transformací větné struktury založené na hodnotícím predikátoru typu být + substantivum, a to elizí sponového slovesa být : Dítě je chudák chudák dítě. (2) Vyjadřují klasifikaci jádra nominální skupiny: Hřib žlučník je jedovatý. Nominální skupina hřib žlučník vznikla transformací věty Žlučník je hřib hřib žlučník.

6 2. REFERENCE Informace o tom, který objekt má mluvčí na mysli, zda určitý a určený, nebo určitý, ale neurčený, přináší (a) jádro nominální skupiny, a to: vlastní jména. Členem nominální skupiny mohou být: - přívlastky vyjádřené vztažnou větou: U zkoušek nevyhověl ten Pavel, co byl rok v zahraničí (pro referenci je vedlejší věta důležitá)/pavel, jenž byl rok v zahraničí, u zkoušek nevyhověl (referenčně nedůležitá vedlejší věta); - přívlastky hodnotící (podobně jako u apelativ): chudák Eva; zlosyn Karel; - přívlastky identifikační: nejvyšší vrchol Beskyd Lysá hora; - přívlastky klasifikační: sestra Božena; město Dvůr Králové nad Labem; obraz Stromovka. Tato spojení vznikla transformací, např. Stromovka je obraz obraz Stromovka. Nominální frází se vyjadřuje klasifikace objektů (živých i neživých) a míst označených vlastním jménem. - ukazovací zájmena: Ta Praha je krásné město! O tom Karlovi už nemluv. Předpokladem jsou společné znalosti komunikantů o situaci a jejích účastnících. - neurčitá zájmena: Sešli jsme se s nějakým Vojtěchem Zlámalem. Mluvčí předpokládá, že adresát nositele vlastního jména nezná a že jeho identifikace není důležitá. - přivlastňovací zájmena: Vaše Boženka o tom ví; Potkali jsme jejich Vojtěcha. zájmena osobní. Členem nominální skupiny mohou být přívlastky restriktivní: My, kteří máme zápočet, můžeme jít ke zkoušce. Také přívlastky nerestriktivní: On, který se o nic nezasloužil, vstoupil první. Já nešťastný nic nemohu dělat (přívlastek vyjádřený adjektivní frází). zájmena neurčitá. Někdo tu byl; Slyšeli jsme kohosi; Může se stát cokoli(v)/lecco(s). zájmena tázací. Kdo mluvil? Co děláš? Jsou referenčně určitá, ale neurčená. (b) tzv. determinátory. Stojí u jádra nominální skupiny vyjádřeného apelativem, vytvářejí s ním rozvitou nominální skupinu. Jsou to především: ukazovací zájmena: Ten/tento chlapec je můj spolužák. Tamta/tadyta stavba, která stojí vedle, patří škole. přivlastňovací zájmena: Náš strýc přijede zítra. Půjčil jsem mu své hodinky. neurčitá zájmena: Podal mi to jistý člověk (reference určitá, ale neurčená). Přijď v kteroukoli dobu (reference neurčitá). Reference určitá a určená: adjektiva deverbální a deadverbiální: Zmíněná situace je neřešitelná. Tamější fauna je velmi zajímavá. adjektiva přivlastňovací: Janův pes je nebezpečný.

7 3. KVANTIFIKACE Informace o tom, kolik objektů daného druhu má mluvčí na mysli, je možné vyjádřit morfémem kategorie čísla jména tvořícího jádro nominální fráze: Přines mi ten spis (= jeden, a to určitý a určený); Přines mi ty spisy (= více než jeden, a to určité, a určené); Na stole leží spisy(= více než jeden, a to určité, ale neurčené); Žába je obojživelník // Žáby jsou obojživelníci (generické reference). Taková vyjádření kvantity lze chápat jako gramatické kvantifikátory. Lexikální kvantifikátory jsou výrazy, které stojí u nominální fráze, jejímž jádrem je jméno, a tvoří s ní rozvitou nominální skupinu. Vyjadřují je: číslovky určité i neurčité: Koupil jen ten jeden obraz // ty čtyři obrazy // těch několik knih (reference určitá); Koupil dva obrazy // čtyři obrazy // několik knih (reference určitá, ale neurčená); adjektiva: Mnohý člověk by jednal stejně; substantiva: Uviděl kupu dětí; Dal za to spoustu peněz; adverbia: Přeji ti hodně klidu, málo smutku; zájmena: - totalizátory: Všichni žáci naší školy byli očkováni. Vypustíme-li neshodný přívlastek naší školy, věta může mít význam Všichni žáci v republice. Je-li z kontextu nebo ze situace známa skupina/třída, zůstává v nominální skupině jen totalizátor: Všichni byli očkováni; Každý žák byl očkován (vyjádření distributivnosti). Ve stejné funkci je možné použít adjektivum celý (metaforické vyjádření): Celá třída byla očkována; - parcializátory: Někteří/ostatní/jiní žáci nebyli očkováni; - negátory: Žádný uchazeč nevyhověl; Nikdo nevyhověl. V rámci kvantifikátorů je možné uvést i výrazy různých slovních druhů vyjadřující přibližnost v nominální skupině, např. Výstavu navštívilo asi // okolo // přibližně // zhruba sto lidí. Té látky je tak pět metrů. Bylo tam zhruba // minimálně tisíc knih. Navážili nám přes pět kilo jablek. Uveď alespoň pět příkladů. Cvičení č. 1 V následujících větách vytvořte nominalizaci infinitivem, substantivem nebo adjektivem: 1. Rozhodla se, že brzy odejde. 2. Lékař mi doporučil, abych pravidelně cvičil. 3. Musíme vyřešit problémy, které vznikly. 4. Četl jsem o hradu, který byl dobyt. 5. Koupila jsem prostředek, který bělí prádlo.

8 Cvičení č. 2 Vysvětlete podstatu následujících nominálních skupin: 1. Maminka poslala bratra Josefa na nákup raných brambor. 2. Daroval mi to jeden známý. 3. V zahradě našeho bratra je hodně ovocných stromů. 4. Jeho smíření se ztrátou peněz není přesvědčivé. Řešení ke cvičení č brzy odejít // k brzkému odchodu // pro brzký odchod 2. pravidelně cvičit // pravidelné cvičení 3. vzniknuvší // vzniklé problémy 4. o dobytí hradu // o dobytém hradu 5. prostředek k bělení prádla // určený k bělení prádla // bělicí prostředek Řešení ke cvičení č Věta obsahuje tři nominální skupiny, z toho dvě rozvité. Nominální skupina nákup raných brambor vznikla nominalizací vedlejší věty aby koupil rané brambory nebo infinitivní skupiny koupit rané brambory. Sloveso koupit vyžaduje vazbu s akuzativem, odvozené substantivum vazbu s genitivem. V první nominální skupině je nositel vlastního jména Josef (jádro nominální skupiny) blíže určen klasifikačním přívlastkem bratr. 2. Tři nominální skupiny mi, to, jeden známý tvoří přísudkovou valenci. Objekt vyjádřený zájmenem to má funkci referenční, a to určitou je znám ze situace. Neurčitým zájmenem jeden je vyjádřena reference určitá, ale neurčená vzhledem k subjektu známý. 3. Nominální skupina zahrada našeho bratra je založena na predikátoru s významem vlastnění: náš bratr má zahradu. Jádro nominální skupiny hodně ovocných stromů je rozvito shodným přívlastkem ovocný a kvantifikátorem hodně (reference určitá, ale neurčená). 4. Vznik nominální skupiny: jeho smíření se ztrátou peněz Je/není smířen se ztrátou peněz // (On) Smířil se/nesmířil se se ztrátou peněz. Jádro nominální skupiny: abstraktní substantivum smíření. Valenční pozice komplementu se ztrátou zůstává stejná u substantiva jako u slovesa. Substantivum ztráta si také vyžaduje valenci; pád předmětu se mění: ztratit peníze ztráta peněz (akuzativ genitiv). Přivlastňovacím zájmenem jeho je vyjádřena reference určitá a určená, plynoucí ze situace. Použitá literatura: GREPL, M.; KARLÍK, P. Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN, GREPL, M.; KARLÍK, P. Skladba češtiny. Praha: Votobia, HUBÁČEK, J.; JANDOVÁ, E.; SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava: Optys, 1996; Vademecum, 1998.

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_5.13

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Kurz č PhDr. Hana Peterková. Skladba. Souvětí podřadné Souvětí souřadné

Kurz č PhDr. Hana Peterková. Skladba. Souvětí podřadné Souvětí souřadné Kurz č. 5 19. 03. 2015 PhDr. Hana Peterková Skladba Souvětí podřadné Souvětí souřadné Souvětí větný celek, který vyjadřuje složitější myšlenku nebo více myšlenek; skládá se ze dvou nebo více vět jednoduchých;

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 27/15

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 27/15 Číslo materiálu: Název materiálu: Písemná práce - větné členy, obohacování slovní zásoby Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Jana Jourová Písemná práce z Čj Jméno: Datum: 1.Vyhledej

Více

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 Autor: Kateřina Kantová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK Autor: Katka Česalová Datum: 10. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

OBSAH 1 TVOŘENÍ SLOV SKLÁDÁNÍM Obecný výklad Rozsah čisté kompozice a komplexních postupů u složených

OBSAH 1 TVOŘENÍ SLOV SKLÁDÁNÍM Obecný výklad Rozsah čisté kompozice a komplexních postupů u složených OBSAH Obsah 2 Předmluva 9 1 TVOŘENÍ SLOV SKLÁDÁNÍM 12 1.0 Obecný úvod 12 1.1 Přehled nejdůležitější odborné literatury o tvoření slov skládáním v češtiné 16 2 SLOŽENÁ SUBSTANTIVA 20 2.0 Obecný výklad 20

Více

Přísudek a podmět. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová

Přísudek a podmět. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Přísudek a podmět Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Autor: Mgr. Iveta Burianová Období: březen 2012 Šablona: I/2 12_INOVACE_93 Druh učebního materiálu: prezentace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_107 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

IV. Gramatika A. Tvarosloví 1. Slovní druhy

IV. Gramatika A. Tvarosloví 1. Slovní druhy IV. Gramatika A. Tvarosloví 1. Slovní druhy Slovní druhy jsou soubory slov vymezené podle hledisek významového, tvaroslovného a skladebního. V podstatě se shodují s kategoriemi, s jejichž pomocí starořecký

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Podstatná jména: - konkrétní

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Syntax Cílová skupina 3. ročník SŠ s výučním listem Anotace Materiál je určen pro žáky učňovských oborů. Jeho cílem je zopakovat a procvičit stavbu věty jednoduché,

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ VY_32_INOVACE_CJ_1_08 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Věta jednoduchá - pojmy Věta = slovní

Více

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

Zájmena. 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 6. pád 7. pád

Zájmena. 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 6. pád 7. pád Zájmena 1. V každé větě najdi alespoň jedno skryté zájmeno a vyznač ho. Oto našel v lese plný košík hub. Maminka je hodně ospalá. Kolik domů je ve vaší ulici? 2. Vymysli a napiš věty s osobními zájmeny.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Syntax Cílová skupina 3. ročník SŠ s výučním listem Anotace Materiál je určen žákům učňovských oborů. Jednotlivé úkoly jsou zaměřeny na zopakování a procvičení

Více

Větné členy. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor

Větné členy. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Větné členy Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0950 VY_32_INOVACE_cjl_mlu03 mlu03_pl.pdf Gymnázium Kladno PhDr. Taťána Podpěrová Anotace Praktická

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta 1/6 3.2.07.08 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42.

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42. SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI VIII POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 9 SLOVNÍ ZÁSOBA 11 DIALOGY 15 GRAMATIKA 18 A. Přítomný čas 18 Cvičení A 20 B. Budoucí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

SKLADBA2 SOŠ InterDact s.r o. Most Mgr. Ivana Vodičková

SKLADBA2 SOŠ InterDact s.r o. Most Mgr. Ivana Vodičková SKLADBA2 SOŠ InterDact s.r o. Most Mgr. Ivana Vodičková Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy...

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy... Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_09 Název materiálu: Test 1. pololetí Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní didaktický materiál

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Větné členy MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_38_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Předmět

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Základy valenční skladby

Základy valenční skladby Základy valenční skladby Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: VY_32_INOVACE_CJ3r0105 Skladba pro 3.ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Téma: Jméno autora:

Více

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

Tvarosloví (morfologie)

Tvarosloví (morfologie) Tvarosloví (morfologie) A k čemu zákaz předjíždění kamionů? Stačí dodržovat vyhlášku a dopravní značení na dálnici mají vyhrazen svůj jízdní pruh a v ostatních nemají co dělat. Fotopast má celkem široký

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_374 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Morfologie odborných textů

Morfologie odborných textů Morfologie odborných textů Yvona Řepová Název školy Název a číslo projektu Název modulu Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou Motivace žáků ke studiu technických předmětů OP

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková SLOVESA VY_32_INOVACE_CJ_3_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy sloves, slovesné kategorie, slovesné tvary určité

Více

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola:

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola: PŘÍSUDEK Předmět: český jazyk Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva syntaxe přísudek; lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení Klíčová slova:

Více

Přísudek. Vytvořeno dne: ve větě

Přísudek. Vytvořeno dne: ve větě Přísudek Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: VY_32_INOVACE_CJ3r0108 Skladba pro 3.ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Téma: Jméno autora: Přísudek Kateřina

Více

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla ČÍSLOVKY (NUMERALIA) - slouží jako slovní druh vyjadřující množství, a to buď počítané (vyjádřitelné čísly) nebo nepočítané (neurčité) - členíme je na číslovky základní, řadové, druhové a násobné a ty

Více

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět:

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Syntax Cílová skupina 3. ročník SŠ s výučním listem Anotace Pracovní list je určen žákům učňovských oborů. Jeho cílem je zopakovat a procvičit základní znalosti

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Seminář z českého jazyka

Seminář z českého jazyka Seminář z českého jazyka Charakteristika předmětu Seminář z českého jazyka je vyučován v 7.-9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Žáci budou po celou dobu výuky systematicky vedeni k soustavnému

Více

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura Přídavná jména Název školy: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Adresa: Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Balaštíková Andrea Přídavná

Více

Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1

Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1 f.voborská/41-46/6 6.2.2009 21:56 Stránka 41 Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Tools for Inputting Morphological Data A Proposal

Více

Zájmena. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Zájmena. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Zájmena MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY VY_32_INOVACE_CJ_1_10 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY ROZVÍJEJÍCÍ

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné ROZLIŠUJEME DESET SLOVNÍCH DRUHŮ.

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné ROZLIŠUJEME DESET SLOVNÍCH DRUHŮ. ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné Milé děti, možná si ani neuvědomujete, kolik pěkných slov a slovíček každý den slyšíte nebo kolik takových slov vyslovíte, když si chcete popovídat s kamarádem

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

Příspěvky k české morfologii

Příspěvky k české morfologii Příspěvky k české morfologii Miroslav Komárek Obsah 5 Obsah ÚVODEM.! 11 I. SYSTÉM AUTOSÉMANTICKÝCH SLOVNÍCH DRUHŮ V SPISOVNÉ ČEŠTINĚ 13 0. Vstupní poznámka 13 1. Kritéria klasifikace slovních druhů 13

Více

Identifikátor materiálu: EU-3-3, Č, 8.r., Prezentace Přísudek Vytvořeno: Josef Gajdoš (Autor) čeština. - žádné. výklad.

Identifikátor materiálu: EU-3-3, Č, 8.r., Prezentace Přísudek Vytvořeno: Josef Gajdoš (Autor) čeština. - žádné. výklad. Identifikátor materiálu: EU-3-3, Č, 8.r., Prezentace Přísudek Vytvořeno: 27.12. 2013 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 17. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVE_21_JL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Autor materiálu: Mgr. Barbora Říhošková

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Autor materiálu: Mgr. Barbora Říhošková Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Ročník 9. 3. 5. 4. 2013. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Ročník 9. 3. 5. 4. 2013. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Přechodníky Ročník 9. 3. 5. 4. 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2007/2008 34. ročník

Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2007/2008 34. ročník Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2007/2008 34. ročník II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si následující text: Při utkání devátého kola první fotbalové soutěže hrozí střety mezi

Více

SLOVNÍ DRUHY. Vytvořeno dne: druhů, vymezuje tři základní kritéria členění. Závěr prezentace slouží k procvičení osvojených poznatků.

SLOVNÍ DRUHY. Vytvořeno dne: druhů, vymezuje tři základní kritéria členění. Závěr prezentace slouží k procvičení osvojených poznatků. SLOVNÍ DRUHY Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0101 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Slovní

Více

SKLADBA SOŠ InterDact s.r o. Most Mgr. Ivana Vodičková

SKLADBA SOŠ InterDact s.r o. Most Mgr. Ivana Vodičková SKLADBA SOŠ InterDact s.r o. Most Mgr. Ivana Vodičková Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Aktuální členění výpovědi a slovosled

Aktuální členění výpovědi a slovosled Aktuální členění výpovědi a slovosled Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: VY_32_INOVACE_CJ3r01018 Skladba pro 3.ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

základní větné členy podmět Po (vyjádřen, nevyjádřen, všeobecný) a přísudek Přs (slovesný, souslovný, jmenný se sponou, jmenný)

základní větné členy podmět Po (vyjádřen, nevyjádřen, všeobecný) a přísudek Přs (slovesný, souslovný, jmenný se sponou, jmenný) základní větné členy podmět Po (vyjádřen, nevyjádřen, všeobecný) a přísudek Přs (slovesný, souslovný, jmenný se sponou, jmenný) Rozvíjející větné členy předmět Pt závisí na slovese, ptáme se pádovými otázkami,

Více

VY_12_INOVACE_72 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, ; IČ: ; tel.:

VY_12_INOVACE_72 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, ; IČ: ; tel.: Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 72 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) S jistotou určí slovní druh a pojmenuje jej cizím termínem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 67 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 16. 4. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2009/ ročník

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2009/ ročník Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2009/2010 36. ročník I. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. V řadě slov podtrhněte to, které do ní ze slovotvorného hlediska nepatří, a svou volbu odůvodněte:

Více

2. přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, zvratné svůj - přivlastňujeme jimi něco 1., 2., 3. osobě nebo podmětu v kterékoli osobě

2. přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, zvratné svůj - přivlastňujeme jimi něco 1., 2., 3. osobě nebo podmětu v kterékoli osobě ZÁJMENA Jsou slova, která sama neoznačují osobu, věc nebo vlastnost. Pouze zastupují příslušná podstatná jména a adjektiva přídavná jména. Věc, osobu nebo vlastnost naznačují, odkazují na ně, vyjadřují

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_05 Tématický celek: Gramatika,

Více

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 5.9.2009 Mgr. Jitka Riedlová Zájmena - Plnovýznamový slovní druh

Více

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a Název: Skladba Cíl: Opakování učiva o větě jednoduché a souvětí Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, substituce Pomůcky:

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

2 Lexikální jednotka. 2.1 Obecné kategorie

2 Lexikální jednotka. 2.1 Obecné kategorie 2 Lexikální jednotka 2.1 Obecné kategorie Pojmy vyjádřené lexikálními jednotkami patří k těmto obecným kategoriím: a) Konkrétní entity (nositelé vlastností a dějů) b) Abstraktní entity c) Individuální

Více

Ú v o d e m Lekce 2: To je m o je. A ta m to ta k é < t? C D l / l l... 34

Ú v o d e m Lekce 2: To je m o je. A ta m to ta k é < t? C D l / l l... 34 O b s a h Ú v o d e m... 13 Lekce 1: C o je to? Č í je to?... 16 0 f r? '< C D 1 / 7... 16 ^ Ž f r f a Ž f r 0 f r ^ < C D 1 /8... 16 Slovní druhy v ja p o n š tin ě... 20 Podstatná jména... 20 Stavba

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si následující text, z něhož vycházejí všechny úkoly: Tehdy vede mne Všudybud po schodech

Více

Popis morfologických značek poziční systém

Popis morfologických značek poziční systém Popis morfologických značek poziční systém Jan Hajič Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK Morfologická analýza a syntéza Morfologické značky jsou součástí výsledku (výstupem) morfologické analýzy,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání

Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání Datum: 9. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_110 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Olympiáda v českém jazyce, 38. ročník, 2011/2012 krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce, 38. ročník, 2011/2012 krajské kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 38. ročník, 2011/2012

Více

Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2009/ ročník

Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2009/ ročník Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2009/2010 36. ročník II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. Přídavné jméno ostrý má podle kontextu různé významy. Ke čtyřem z nich uveďte přídavné jméno

Více

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA 1. Označte slova podle způsobu tvoření: železářství - UNESCO recyklace - teplokrevný - brífink Sazka - 2. Podtrhněte substantiva abstraktní: bdělost, běh, běžec,

Více