Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise Diplomová práce Oldřich Peprla Vedoucí práce: Ing. Martin Krištof Brno, květen 2007

2 Katedra podnikového hospodářství Akademický rok 2005/2006 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: PEPRLA Oldřich Podnikové hospodářství Název tématu: Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise Zásady pro vypracování Problémová oblast: Podnikatelský plán malého nebo středního podniku v souvislosti jeho specifik a nároků (právní forma, financování, zakladatelský rozpočet atd.). Cíl práce: Zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního malého a středního podniku. Postup práce a použité metody: l.úvod Zdůvodnění výběru tématu Cíl práce a její přínos 2. Teoretická část (analýza) Náležitosti podnikatelského plánu MSP Rozhodování o založení MSP (právní, daňové, ekonomické aspekty) 3. Praktická část diplomové práce Podnikatelský plán na založení MSP v odpovídající struktuře 4. Závěr Shrnutí poznatků teoretické i praktické části Formulace závěru DP Zhodnocení naplnění cíle a přínosu práce V práci budou využity zejména metody analýzy, komparace, syntézy a matematickostatistické metody.

3 Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: předpoklad cca 15 tabulek a grafů stran Seznam odborné literatury: FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční financování. 2. vyd. Praha : Grada, s. ISBN HISRICH, R.D. - PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing, s. ISBN WUPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 1. vyd. Praha : Management Press, s. ISBN CHUCHRO, J. Podnikatelské projekty a plánování. 1. vyd. Ostrava : VŠB - TU, s. ISBN SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H.Beck, ISBN Legislativní prameny: Živnostenský zákon Obchodní zákoník Zákon o dani z příjmu Zákon o účetnictví Další právní předpisy související s tématem práce Internetové zdroje: Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Krištof Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. V Brně dne:

4 Jméno a příjmení autora: Oldřich Peprla Název diplomové práce: Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Název práce v angličtině: Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise Katedra: Podnikového hospodářství Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Krištof Rok obhajoby: 2007 Anotace Cílem mé diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na založení konkrétního malého nebo středního podniku v souvislosti jeho specifik a nároků. V první části analyzuji obecné a specifické vlastnosti malých a středních podniků v ČR, zejména legislativní omezení pro jejich činnost, a věnuji se struktuře a postupu při zpracování podnikatelského plánu. Druhá část obsahuje zpracovaný podnikatelský plán pro založení malého obchodního podniku, nabízejícího své produkty přes síť Internet. Annotation The goal of the submitted thesis is processing of a business plan for establishing a small or medium enterprise in connection with its special characteristics and requirements. In the first part I analyze general and specific characteristics of small and medium enterprises, focusing on legislation restrictions for their activity in the Czech Republic, the structure and the procedure of processing the business plan. The second part contains a business plan for the establishment of a small business enterprise offering its products on the Internet. Klíčová slova Podnikatelský plán, založení podniku, e-komerce, elektronický obchod, malý a střední podnik Keywords Business Plan, Enterprise Establishing, e-commerce, e-shop, small and medium enterprise

5

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku vypracoval samostatně pod vedením Ing. Martina Krištofa a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 27.května 2007 vlastnoruční podpis autora

7 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Martinu Krištofovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále děkuji Ing. Janu Davidovi za podělení se o podnikatelskou příležitost a Ing. Radoslavu Škapovi, Ph.D.

8 OBSAH ÚVOD PRÁVNÍ, DAŇOVÉ A EKONOMICKÉ ASPEKTY PODNIKU TYPOLOGIE PODNIKŮ Dělení podniku podle velikosti Právní formy podniku DAŇOVÉ ASPEKTY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Daň z příjmu Ostatní daně, poplatky a regulace EKONOMICKÉ ASPEKTY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Ekonomický význam Problémy malých a středních podniků Podpora rozvoje SPECIFIKA OBORU ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ Elektronický obchod Právní specifika prodeje v e-obchodě NÁLEŽITOSTI PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PODNIKATELSKÝ PLÁN STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU TITULNÍ STRANA SHRNUTÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR FORMÁLNÍ POPIS PODNIKU A JEHO HISTORIE VEDENÍ A ZAMĚSTNANCI - ORGANIZACE ŘÍZENÍ DALŠÍ KROKY ROZVOJE PODNIKU TRŽNÍ A KONKURENČNÍ SITUACE Trh Konkurence Marketing FINANČNÍ A INVESTIČNÍ PLÁNOVÁNÍ Financování Plánování výnosů Plánování nákladů Plánování výsledku hospodaření Rozvaha Přehled finančních toků Hodnocení investic Finanční ukazatele PRAKTICKÁ ČÁST PODNIKATELSKÝ PLÁN...44

9 3.2 SHRNUTÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR FORMÁLNÍ POPIS PODNIKU VEDENÍ A ZAMĚSTNANCI - ORGANIZACE ŘÍZENÍ DALŠÍ KROKY ROZVOJE PODNIKU TRŽNÍ A KONKURENČNÍ SITUACE Trh Konkurence Marketing FINANČNÍ A INVESTIČNÍ PLÁNOVÁNÍ Financování Plánování výnosů Plánování nákladů Rozvaha Přehled finančních toků Hodnocení investic Finanční ukazatele...74 ZÁVĚR...76 SEZNAM TABULEK...78 SEZNAM GRAFŮ...78 SEZNAM PŘÍLOH...79 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:...80 POUŽITÉ ZDROJE...81 PŘÍLOHY...84

10 ÚVOD Podnikatelský úspěch v tržním hospodářství závisí především na včasném předvídání tržních příležitostí a řešení potenciálních problémů strategického charakteru. Odborníci soudí, že strategická rozhodnutí ovlivňují úspěch podniku až z 80 % 1. Hlavní proudy ekonomické vědy nezahrnují podnikatelské chování do svého konceptu, protože toto chování se zdá být chaotické a nepředvídatelné. Neohroženost, nutkání a předtucha jsou tím, z čeho je tvořen podnikatelský úspěch (a neúspěch), což jsou nutně chvíle, v nichž se podnikatel rozhoduje, aniž by měl k dispozici všechny relevantní skutečnosti, tj. nemá dokonalé informace 2. Podnikatelský plán, jehož sestavení je předmětem mé diplomové práce, je právě nástrojem, který pomáhá vyjadřovat v co nejvyšší možné míře relevantní skutečnosti pro podnikání a pomáhá snižovat všeobecnou nejistotu a nedostatek informací. Pro podnik, a to nejen pro podnik vznikající, je úspěch přímo úměrný relevanci získaných informací o trhu. Tento plán není primárně sestavován pro potřeby získání cizího kapitálu od investorů nebo bank, třebaže tak může být v budoucnu využit. Nicméně prozatím by tento plán měl sloužit jako souhrnný projekt založení podniku pro svého majitele, který přišel s myšlenkou na založení podniku tohoto typu, avšak sám nemá žádné předešlé podnikatelské zkušenosti ani podnikohospodářské vzdělání. Práce má být pro podnikatele vodítkem postupu, nástrojem plánování i zdrojem některých teoretických, zejména právních aspektů počátku podnikání. Má upozornit na problémové a na první pohled ne třeba zcela zřejmé oblasti, kterým je třeba se věnovat už od samého počátku. Cílem práce je zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního malého nebo středního podniku. Manažerským problémem je navržení růstu podniku tak, aby byla dodržena návratnost vstupní investice nejpozději na konci 5letého investičního horizontu, po této době aby podnik generoval zisk, přičemž čas věnovaný podniku bude odpovídat práci na částečný úvazek. 1 KEŘKOVSKÝ M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení : Teorie pro praxi. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, ISBN , strana 3. 2 KIRZNER, I. Jak fungují trhy. Praha: Liberální institut, Centrum liberálních studií, Mega print, ISBN , strana

11 V práci budu používat zejména metod analýzy a dále syntézu, komparaci a literární rešerši. Text je možné rozdělit na dvě hlavní části. V první části, teoretické, kde se společně se zdroji uvedenými v seznamu použité literatury věnuji těm částem teoretických poznatků, které jsou pro podnik relevantní. Jedná se především o otázky právní, ekonomické a daňové. Samostatným dílem teoretické části je detailní popis náležitostí podnikatelského plánu a postup při jeho sestavování. Druhá, nosná část práce je konkrétní podnikatelský plán na založení malého podniku, jehož činností je výroba a prodej textilních a kancelářských výrobků se studentskou a vědeckou tematikou. Takovéto podniky jsou běžnou realitou např. v USA, v České republice takový podnik dosud chybí. Tento plán je zpracován podle specifického zadání podnikatele jako podnik, který mu bude sloužit jako druhý zdroj příjmů, tím je dostatečně prokázána užitečnost pro praxi. Má osobní motivace pro toto téma pramení z toho, že se na tomto projektu budu podílet se svým ekonomickým vzděláním jako externí spolupracovník a poskytovatel kapitálu. Náplní mé práce je vypracování plánu, zpracovávání kalkulací pro tvorbu ceny a otázky účetnictví. Tato spolupráce bude probíhat pouze v době potřeby podnikatele a právně bude náš vztah ošetřen dohodou o provedení práce. Souběžně s tvorbou této práce uvedený podnik krok po kroku vznikal. 11

12 1 PRÁVNÍ, DAŇOVÉ A EKONOMICKÉ ASPEKTY PODNIKU Podnik můžeme definovat například jako kombinaci výrobních faktorů vlastněných podnikatelem, nebo jako plánovitě organizovanou hospodářskou jednotku, v níž se zhotovují a prodávají věcné statky a služby s cílem maximalizace zisku 3. Literatura zaměřená na finanční řízení podniku zdůrazňuje skutečnost, že zisk není vždy jediným kritériem, který podnik sleduje. Tento přístup nabízí k maximalizaci zisku alternativu v podobě maximalizace tržní hodnoty podniku 4. Obchodní zákoník podnikem rozumí soubor hmotných a nehmotných složek podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty. Pro maše potřeby musíme přistoupit ke konkretizaci těchto definic podle určitých kritérií. Ty nám umožní popsat velké množství realizací podniku, jako je velikost podniku, legislativní povinnosti a omezení a právní formu, které je nutné před založením podniku posoudit, neboť mají následně zásadní vliv na život podniku. 1.1 Typologie podniků Přestože existuje mnoho kritérií, podle kterých lze klasifikovat podniky, pro potřeby této práce se zaměříme jen na klasifikace, které jsou relevantní. Jsou to zejména: Dělení dle velikosti Dělení dle právní formy Dělení podniku podle velikosti Legislativně je dělení podniků v ČR podle velikosti určeno podle legislativy Evropských společenství - Nařízení komise (ES) č. 70/2001, která pro potřeby poskytování státní podpory MSP dělí podniky takto Malý a střední podnik: Do 250 zaměstnanců Obrat do 40 mil., nebo bilanční sumu rozvahy nepřesahující 27 mil. Splňují kritéria nezávislosti 5 3 WÖHE, G. Úvod do podnikového hospodářství, 1. vydání českého překladu. Praha: C. H. Beck, ISBN , strany 2,3 4 VALACH J. Finanční řízení podniku, Praha: EKOPRESS, ISBN X, strana22 12

13 V případě, že je nutné odlišit malý a střední podnik, je malý podnik ten, který má: Méně než 50 zaměstnanců Obrat nepřesahuje 7 mil., nebo jehož bilanční suma nepřesahuje 5 mil. Splňuje kritéria nezávislosti Právní formy podniku Právní forma je jedním z dlouhodobě působících rozhodnutí. To, jakou právní formu pro svůj podnik vybereme, pro nás bude mít další legislativní, daňové a ekonomické důsledky. Objektivně nelze zvolit právní formu, s každou jsou svázána jiná legislativní specifika a každá je účelná pro jinou situaci. V průběhu životního cyklu firmy může být výhodné kvůli vnějším a vnitřním změnám v podniku změnit právní formu podniku. Právní forma by měla odrážet právní a ekonomické preference zakladatele. Kritéria pro volbu právní formy podniku jsou zejména: Způsob ručení za závazky podniku Způsob řízení a spolurozhodování Počet zakládajících osob Počáteční kapitál Administrativní složitost Daňové povinnosti Možnosti financování Image podniku Legislativními předpisy týkající se právní formy jsou zejména Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (Živnostenský zákon) a Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Osobní obchodní společnost předpokládá osobní účast podnikatele na řízení a neomezené ručení společníků za závazky společnosti. U osobních obchodních společností není povinný kapitálový vklad společníků. 5 Nezávislý podnik mimo uvedené výjimky je podle článku 3, odstavce 1, Přílohy I Nařízení komise (ES) č. 70/2001 podnik, v nichž 25 % a více základního kapitálu nebo hlasovacích práv nevlastní společně jeden nebo více podniků nesplňující kritéria zařazení mezi MSP. 13

14 Při založení kapitálové společnosti zákon stanoví povinnou kapitálovou účast společníků ve výši stanovené ve společenské smlouvě a neukládá společníkům osobní účast na podnikání. Společník ručí z společnost pouze do výše svého vkladu a na řízení podniku se podílí pouze prostřednictvím valné hromady. Řízení je tedy v těchto případech oddělené od vlastnictví. Smíšené společnosti jsou kombinací obou výše uvedených principů, mají jak znaky kapitálové, tak osobní obchodní společnosti práva a povinnosti společníků se liší podle způsobu svého podílnictví na společnosti. První volbou podnikatele je proto rozhodnutí, zda bude podnikat jako fyzická osoba podle Zákona o živnostenském podnikání, nebo zvolí podnikání prostřednictvím obchodní společnosti, které je upraveno v Obchodním zákoníku. V následujících odstavcích se budu podrobněji věnovat detailněji právním aspektům fyzické osoby, relevantní právní formě z hlediska své práce. Podrobný popis všech právních forem převyšuje rámec této práce, navíc další právní formy nesplňují předpoklady zadané podnikatelem na co nejnižší administrativní náročnost a nízké vstupní náklady. Fyzická osoba Samostatně podnikající fyzická osoba je nejjednodušší forma podniku jak na řízení, tak i na založení. Podnikatel fyzická osoba je přímo objektem právních vztahů a na svém podnikání se podílí jak svou prací, tak svým kapitálem. Živností podle Zákona o živnostenském podnikání je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem 6. Zákon také vymezuje, které činnosti nejsou živnostmi podle tohoto zákona. Pro možnost podnikání touto formou musí podnikatel splňovat stanovené podmínky: Dosažení věku 18 let Způsobilost k právním úkonům Bezúhonnost Splnění daňových povinností vůči státu 6 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů 14

15 Oprávnění provozovat živnost se dosvědčuje živnostenským listem. Pro jeho získání musí podnikatel ohlásit živnost u místně příslušného živnostenského úřadu. Předmětem ohlášení jsou skutečnosti podle 45 Zákona o živnostenském podnikání 7. Součástí ohlášení jsou i povinné přílohy, které jsou uvedeny v 46 zákona. Mezi výhody podnikání formou živnosti patří zejména: Formálně jednoduché založení Není povinný minimální vklad při založení společnosti V případě volné živnosti možnost zahájení činnosti ihned po ohlášení Jednoduché zahájení, přerušení a ukončení činnosti Nevýhodou pak je vyšší riziko dané neomezeným ručením veškerým majetkem, omezené možnosti způsobů financování a problematické zaručení kontinuity podnikání. Průměrná doba nutná k založení společnosti v roce 2006 v České republice včetně zápisu do obchodního rejstříku, pokud to zákon vyžaduje, byla 24 dní 8. Ohlášení živnosti fyzické osoby je naproti tomu možné stihnout během jednoho dne, přičemž i tento se již může počítat do doby provozování živnosti. 1.2 Daňové aspekty malých a středních podniků Daň z příjmu Mimo uvedené výhody právní formy podnikání formou fyzické osoby je odlišné zdanění oproti obchodním společnostem. Zisk podnikatel daní sazbou daně z příjmu fyzických osob, která se v době tvorby této práce pohybuje podle toho, do jakého daňového pásma spadá základ daně, % 9. Náklady si samostatný podnikatel může uplatnit buď v reálné výši výdajů, nebo, pokud je to pro něj výhodnější, může si výši nákladů stanovit paušálním procentem z příjmů. Na základ daně lze uplatnit nezdanitelnou částku a odečitatelné položky podle 15 Zákona o daních z příjmů. Mimo to jsou v 35 uvedeny slevy na dani, které si 7 45 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů 8 GOLA, P. V Austrálii je společnost založena za 2 dny. Měšec.cz [online], 2006 [cit ]. Dostupný na WWW <http://www.mesec.cz/clanky/v-australii-je-spolecnost-zalozena-za-dva-dny/> 9 Zákon č. 586/1992 Sb., část první, 16 Sazba daně 15

16 může fyzická osoba uplatnit, mezi nejčastější patří například sleva na poplatníka, manžela/ku, vyživované dítě, sleva pro studenty apod. Fyzické osoby - živnostníci musí, pokud rozdíl jejich příjmů a výdajů nedosahuje alespoň minimálního základu, ke zdanění uplatňovat tento stanovený 10 minimální základ daně. Tento předpis se ovšem nevztahuje na první dva roky podnikání a na studující živnostníky mladší 26 let a další podle zákona. Na takto vypočtenou daň je navíc možné uplatnit slevy na dani a netýká se poplatníků, kteří nemají povinnost předkládat daňové přiznání. Do podnikání smí podnikatel přizvat osobu, která s ním žije ve společné domácnosti. Tato osoba se může podílet na podnikání a je možné na ni převést část příjmů a výdajů pro snížení vlastní daňové povinnosti Ostatní daně, poplatky a regulace Zákonné zdravotní a sociální pojištění Zdravotní pojištění vzniká ze Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a jeho pojistné vybírají zdravotní pojišťovny. Ze zákona musí být v ČR povinně pojištěna každá osoba s trvalým pobytem. Osoba samostatně výdělečně činná podnikatel jako fyzická osoba hradí pojištění z dosaženého zisku. Vyměřovací základ pro výpočet pojistného je stanoven na 50 % příjmů po odečtu výdajů, výše pojistného zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, s tím, že minimální roční vyměřovací základ pro rok 2006 byl stanoven na Kč a minimální měsíční záloha tedy činila Kč. Sociální pojištění je také zákonným pojištěním podle Zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění, dělí se na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro podnikatele je vyměřovacím základem částka, kterou si sám určí, minimálně však 50 % příjmů po odečtení výdajů., s tím, že minimální měsíční záloha pro období květen 2007 až duben 2008 je Kč. 10 Zákon č. 586/1992 Sb., část první, 7c Minimální základ daně 16

17 1.3 Ekonomické aspekty malých a středních podniků Malé a střední podniky se obecně potýkají s nevýhodami a výhodami, které pramení z jejich velikosti a pozice na trhu. 17

18 Mezi výhody malých a středních podniků (MSP) patří 11 : Organizační a řídící jednoduchá organizační a řídící struktura Personální osobní kontakt, ztráta anonymity a vyšší osobní nasazení Výrobní dodavatelé velkých podniků, větší pružnost a schopnost improvizace Obchodní osobní kontakt ze zákazníky, lokální a okrajové trhy, specifický okruh odběratelů Nevýhody můžeme popsat následovně 12 : Finanční nižší ceny velkých podniků, platební nekázeň, nízký tržní podíl Výrobní absence nejmodernější techniky, produkce náročná na živou práci Personální malé sociální výhody, absence podnikových norem, přesčasy Organizační a řídící špatná orientace v právních a daňových předpisech Obchodní nekalá konkurence, zvýšené náklady při vývozu, menší šance v boji o veřejné zakázky Ekonomický význam Ekonomický význam malých a středních podniků je v ekonomikách EU, i v samotné ČR značný. Početně tvoří 99 % všech podnikatelských subjektů v EU 13. V České republice 14 je dokonce 998 podniků z tisíce podnik malý nebo střední a na celkové zaměstnanosti se podílí téměř 70 %. Podle Unie malých a středních podniků v ČR se malé a střední podniky podílí ze: 35 % na exportu ČR 50 % na dovozu 33 % na HDP 11 PIROUTEK, L., VOJÍK, V. Podnikání malých a středních firem 2 [online] [cit ]. Dostupné na WWW: < strany 3 a ibid 13 Sdělení komise radě, evropskému parlamentu, evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů, KOM(2005) 551 v konečném znění 14 Vybrané ekonomické výsledky malých a středních subjektů ČR v letech 2002 až 2005, 2006 [online]. ČSÚ, 2007 [cit ], Dostupné na WWW: <http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/d60045b4b9/$file/800705a11.pdf > 18

19 Ekonomické přínosy malých a středních podniků jsou například: Vytváření pracovních míst s nízkými kapitálovými náklady Vyplňování tržních nik Rychlejší zavádění nových technologií díky vysoké dynamice MSP Představují decentralizovanou ekonomickou sílu Svým počtem MSP významně urychlují regionální rozvoj a tím růst životní úrovně Malé podniky představují nejflexibilnější prvky ekonomiky. Jejich kapitálová slabost je předurčuje být zároveň barometrem trhu a musí mnohem více sledovat vývojový trend trhu, kdežto velké podniky často mohou čerpat ze setrvačnosti a pokračovat svým směrem. Drobné podnikání také sehrává rozhodující roli při zavádění nových technologií a výrobků a s daleko větší pravděpodobností se MSP pokoušejí o skok v inovaci, nejen o drobné inovace technologie, díky neexistenci restriktivních organizačních prvků a navíc jsou na uchycení inovace na trhu často existenčně závislé 15. Mimo to jsou MSP hlavním tvůrcem pracovních příležitostí a míra zaměstnanosti v MSP méně následuje výkyvy ekonomického cyklu, než u velkých podniků, jsou tedy odolnější vůči recesi Problémy malých a středních podniků Malé a střední podniky představují významnou skupinu ekonomických subjektů, jichž se bezprostředně dotýkají podmínky hospodářské politiky, stanovené státem. Vzhledem k jejich velikosti a kapitálové slabosti se tyto podniky mohou velmi obtížně přizpůsobovat některým zásahům státu a proto každé opatření zasahující ekonomické prostředí může přímo ovlivňovat poptávku po produktech MSP. Konkrétně se může jednat například o: Rostoucí byrokracii státních úřadů neproduktivní nákladnou činnost Vysoké daňové zatížení brzdící investice, malé podniky si nemohou vždy dovolit optimalizaci Stále se měnící legislativu neproduktivní nákladná činnost, často pod vlivem lobbingu podniků s vysokou vyjednávací silou Vysoké náklady na pracovníky kvůli sociálnímu a zdravotnímu pojištění skryté daně, způsobují vyšší náklady práce bez vyšší produktivity 15 BARROW, C. Základy drobného podnikání. Praha: Grada Publishing, ISBN , strana ibid, strana 41 19

20 Nemotivační přístup státu nezaměstnaným nedostatek kvalifikovaných pracovníků v některých oborech a regionech Rozdílný přístup státu k velkým a malým firmám investiční pobídky Špatnou vymahatelnost pohledávek druhotná platební neschopnost Státní a mezinárodní regulaci produkce, vývozu a dovozu např. zemědělské produkty, potraviny Špatnou práci Obchodního rejstříku neomezená lhůta pro zápis změn Na mnoho těchto potíží nepochybně naráží i podniky nespadající do kategorie MSP, nicméně pokud malé a střední podniky těží svoji konkurenční výhodu například z vysoké flexibility a dynamiky zavádění inovací na trh, zdržení v podobě půlročního čekání na zápis změny do Obchodního rejstříku, neschopnost nalezení kvalifikovaného pracovníka, či vyčkávání se zaměstnáním dodatečných pracovníků z důvodů vysokých nákladů práce nebo měnící se legislativy, mohou právě tyto faktory být zásadním argumentem pro nebo proti existenci malých a středních podniků.jako podporu tomuto tvrzení může sloužit informace, že v roce 2005 tvořilo 95 % MSP podniky s 1-9 zaměstnanci. Mimo uvedené státní zásahy, regulace a legislativní nedokonalosti se malé a střední podniky potýkají také s problémy vyplývajícími z jejich ekonomického postavení. V tomto případě je možné navíc jmenovat: Omezené možnosti financování rozvojových aktivit Nekalá konkurence ze strany velkých podniků, dumpingové ceny Slabá kupní síla obyvatelstva Podpora rozvoje Téma podpory malých a středních podniků se objevuje v programových prohlášeních českých vlád již od roku 1990, ovšem v poslední době se tato podpora akcentuje ve spojitosti s rozvojovými fondy EU, a na samotné úrovni EU jako součást tzv. Lisabonské strategie. Unie se má stát nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností 17. Evropská unie si v konkrétním naplňování lisabonské strategie vytyčila např. zlepšovat podnikatelské prostředí s akcentem na MSP. Mimo zlepšování podnikatelského 17 tzv. lisabonská strategie Evropské unie 20

21 prostředí je MSP poskytována peněžní podpora ve formě dotací, zvýhodněných nebo bezúročných úvěrů, ale i vzdělávací cykly a pomoc při navazování kontaktů v zahraničí. V České republice poskytovaly v lednu 2007 podporu MSP tyto instistuce: Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu CzechInvest Kraje ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka Česká energetická agentura Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Unie malých a středních podniků 1.4 Specifika oboru elektronického obchodování Obchodování přes elektronická média je vysoce se rozvíjejícím odvětvím, které je stále v počátcích svého rozvoje. O tom svědčí jak malý objem odborné literatury, tak dosud malá regulace ze strany státu a slabý právní rámec. Elektronické obchodování obecně dává možnost i malé společnosti (kapitálově i počtem zaměstnanců) bez přílišných nákladů podnikat v celosvětovém měřítku s širokým sortimentem zboží a služeb. Globální konkurence mnoha firem při vynaložení malých nákladů přinese větší výběr spotřebitelům a tak povzbudí hospodářskou aktivitu a inovace. V následujících odstavcích se budu věnovat problematice elektronického obchodu a situaci v ČR. Na tomto místě je také nutné vysvětlit pojmy elektronický obchod (e-obchod, e-commerce) a elektronické podnikání (e-podnikání, e-business) a e-trh. E-obchodem rozumíme využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v procesech prodeje a nákupu 18. V užším smyslu jej užívám i jako synonymum pro webovou stránku umožňující uživateli nákup zde vystaveného zboží (angl. e-shop) E-podnikání je širší pojem a rozumíme tím mezipodnikovou integraci procesů aplikací a systémů, založenou na využívání ICT SEDLÁČEK, J. E-komerce, internetový a mobil marketing, Praha: BEN technická literatura, ISBN , strana 96 21

22 E-trh definuji jako segment trhu, na kterém působí e-obchody; trh uskutečňovaný ICT. Graf č. 1: E-podnikání a e-obchod E-podnikání E-obchod E-trh Zdroj: Autor Elektronický obchod E-obchod funguje ve své podstatě většinou jako zásilkový obchod a sdílí s ním i mnohé nevýhody, jako je například technicky podmíněná dodací lhůta. Hlavní rozdíl je především v těchto směrech: Dostupnost široké veřejnosti Velké množství prodávajících Rychlost aktualizace nabídky Dostupnost veřejnosti je sice limitována dostupností Internetu, nicméně prodávající nemusí svým zákazníkům distribuovat např. katalog svého zboží, zákazník si může prohlížet a objednat zboží odkudkoli a kdykoli. Díky existenci vyhledávacích a katalogizačních služeb může zákazník volit, do u kterého prodejce nakoupí, může jednoduše srovnávat nabídky a vybírat z veškerých druhů zboží. Tabulka č. 1: Výhody a nevýhody e-obchodu Výhody Nový distribuční kanál Minimální náklady na zahájení podnikání Automatizace procesů, odstranění chybovosti Vysoký počet potencionálních zákazníků Rychlost rekce na poptávku Nevýhody Nebezpečí zcizení nápadu Nezralost trhu pro nabízenou službu Někdy slabá právní úprava 19 ibid 22

23 Zdroj: Autor a Jakub Šváb 20 Díky počínajícímu rozmachu elektronického obchodování je možné začít provozovat internetový obchod i bez vlastního specializovaného programového vybavení. Existují společnosti, které za úplatu nabízí podnikateli do určité míry standardizovaný elektronický obchod, včetně internetové domény. Další specifickou službou elektronického obchodování je sdružování soukromých nebo zprostředkovaných e-obchodů pod jednu internetovou adresu, vytvoření virtuálního obchodního centra (e-mall). Takovéto sdružení může čerpat výhody z rozsahu například při zadávání reklamy, může se těšit vyšší důvěře zákazníků díky dobré značce, může nabízet dodatečné služby jako příjímání elektronických plateb nebo plateb kartami a podobně Právní specifika prodeje v e-obchodě Pro potřeby této práce budeme pod pojmem e-obchod rozumět pouze tzv. B2C spotřebitelské elektronické transakce, typicky se jedná o vztah podnik-koncový zákazník, což je z pohledu laické veřejnosti nejčastější forma e-obchodu 21. V současné době v ČR není elektronický obchod jako takový upraven právními předpisy, pouze se na něj analogicky vztahují předpisy pro běžný obchod a některá nová ustanovení týkající se elektronických médií. Jsou to tedy Zákon 40/1964 Sb., občanský zákoník, Zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník a Zákon č.63/1991 Sb. o ochraně hospodářské soutěže. Pro úpravu spotřebitelských smluv se mimo Občanský zákoník použije Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Mimo to existují právní úpravy ovlivňující právě oblast elektronického obchodu a to Zákon č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, který například omezuje šíření obchodních sdělení. V Občanském zákoníku je třeba dbát především paragrafů 53 a 57 první části. K provozování elektronického obchodu potřebuje podnikatel živnostenský list pro obor č. 77, Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny prodej prostřednictvím Internetu. 20 ŠVÁB, J. Elektronický obchod. Businessinfo.cz [online] [cit ]. Dostupný na WWW: < 21 SVOBODA, P., [et al]. Právní a daňové aspekty e-obchodu. Praha: Linde, ISBN

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Analýzy konkurence - teorie:

Analýzy konkurence - teorie: Analýzy konkurence - teorie: Porterův model pěti sil patří k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Jejím tvůrcem je profesor

Více

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon:

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon: Podniková ekonomika I 1. ročník prezenční studium, akademický rok 2011/12 Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č. 6.21 telefon: 545 13 26 00 e-mail: martinov@node.

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Úvod do podnikatelského plánu

Úvod do podnikatelského plánu Úvod do podnikatelského plánu (Zdroj: Inovace.cz) Účel vypracování podnikatelského plánu má několik rovin: Pro podnikatele je tento dokument možností zamyslet se ve strukturované formě nad jednotlivými

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 Obsah Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 1.1 Konceptuální pohled na podnikání 4 1.2 Definice podnikatele 6 1.3 Kdo by si měl založit svůj vlastní podnik? 7 1.4 Jak vypadá průměrný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008 Podnikatel a podnik Kdo je to podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatelem podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je:

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH 1. Celkové shrnutí hlavních položek projektu Jde o stručné sepsání hlavních bodů práce. Je to takový výcuc ze všech kapitol aby ten co bude práci číst hned věděl zda má cenu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 10. ROLE SPOTŘEBITELE V OBCHODĚ OCHRANA SPOTŘEBITELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Drobné podnikání Historie drobného podnikání první písemné zmínky je možné najít z doby starší než 4.000 let, rozkvétalo ve starověkých

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing. Kontraktační politika. Cenová politika Kondiční politika. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing. Kontraktační politika. Cenová politika Kondiční politika. Tomek - Vávrová Kontraktační politika Cenová politika Kondiční politika Hlavní úkoly kontraktační politiky cenová politika volba strategické jednotky cíle cenové politiky volba cenové strategie metody tvorby cen kondiční

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu Závazná osnova projektu Vlastní návrh projektu, který se přikládá k elektronické přihlášce, musí obsahovat všechny následující části, resp. níže požadované informace, které jsou nezbytné pro posouzení

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE Master of Business Administration NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Strategie ovlivňování životního cyklu produktu s cílem optimalizovat jeho délku TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více