Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise Diplomová práce Oldřich Peprla Vedoucí práce: Ing. Martin Krištof Brno, květen 2007

2 Katedra podnikového hospodářství Akademický rok 2005/2006 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: PEPRLA Oldřich Podnikové hospodářství Název tématu: Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise Zásady pro vypracování Problémová oblast: Podnikatelský plán malého nebo středního podniku v souvislosti jeho specifik a nároků (právní forma, financování, zakladatelský rozpočet atd.). Cíl práce: Zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního malého a středního podniku. Postup práce a použité metody: l.úvod Zdůvodnění výběru tématu Cíl práce a její přínos 2. Teoretická část (analýza) Náležitosti podnikatelského plánu MSP Rozhodování o založení MSP (právní, daňové, ekonomické aspekty) 3. Praktická část diplomové práce Podnikatelský plán na založení MSP v odpovídající struktuře 4. Závěr Shrnutí poznatků teoretické i praktické části Formulace závěru DP Zhodnocení naplnění cíle a přínosu práce V práci budou využity zejména metody analýzy, komparace, syntézy a matematickostatistické metody.

3 Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: předpoklad cca 15 tabulek a grafů stran Seznam odborné literatury: FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční financování. 2. vyd. Praha : Grada, s. ISBN HISRICH, R.D. - PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing, s. ISBN WUPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 1. vyd. Praha : Management Press, s. ISBN CHUCHRO, J. Podnikatelské projekty a plánování. 1. vyd. Ostrava : VŠB - TU, s. ISBN SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H.Beck, ISBN Legislativní prameny: Živnostenský zákon Obchodní zákoník Zákon o dani z příjmu Zákon o účetnictví Další právní předpisy související s tématem práce Internetové zdroje: Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Krištof Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. V Brně dne:

4 Jméno a příjmení autora: Oldřich Peprla Název diplomové práce: Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Název práce v angličtině: Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise Katedra: Podnikového hospodářství Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Krištof Rok obhajoby: 2007 Anotace Cílem mé diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na založení konkrétního malého nebo středního podniku v souvislosti jeho specifik a nároků. V první části analyzuji obecné a specifické vlastnosti malých a středních podniků v ČR, zejména legislativní omezení pro jejich činnost, a věnuji se struktuře a postupu při zpracování podnikatelského plánu. Druhá část obsahuje zpracovaný podnikatelský plán pro založení malého obchodního podniku, nabízejícího své produkty přes síť Internet. Annotation The goal of the submitted thesis is processing of a business plan for establishing a small or medium enterprise in connection with its special characteristics and requirements. In the first part I analyze general and specific characteristics of small and medium enterprises, focusing on legislation restrictions for their activity in the Czech Republic, the structure and the procedure of processing the business plan. The second part contains a business plan for the establishment of a small business enterprise offering its products on the Internet. Klíčová slova Podnikatelský plán, založení podniku, e-komerce, elektronický obchod, malý a střední podnik Keywords Business Plan, Enterprise Establishing, e-commerce, e-shop, small and medium enterprise

5

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku vypracoval samostatně pod vedením Ing. Martina Krištofa a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 27.května 2007 vlastnoruční podpis autora

7 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Martinu Krištofovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále děkuji Ing. Janu Davidovi za podělení se o podnikatelskou příležitost a Ing. Radoslavu Škapovi, Ph.D.

8 OBSAH ÚVOD PRÁVNÍ, DAŇOVÉ A EKONOMICKÉ ASPEKTY PODNIKU TYPOLOGIE PODNIKŮ Dělení podniku podle velikosti Právní formy podniku DAŇOVÉ ASPEKTY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Daň z příjmu Ostatní daně, poplatky a regulace EKONOMICKÉ ASPEKTY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Ekonomický význam Problémy malých a středních podniků Podpora rozvoje SPECIFIKA OBORU ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ Elektronický obchod Právní specifika prodeje v e-obchodě NÁLEŽITOSTI PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PODNIKATELSKÝ PLÁN STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU TITULNÍ STRANA SHRNUTÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR FORMÁLNÍ POPIS PODNIKU A JEHO HISTORIE VEDENÍ A ZAMĚSTNANCI - ORGANIZACE ŘÍZENÍ DALŠÍ KROKY ROZVOJE PODNIKU TRŽNÍ A KONKURENČNÍ SITUACE Trh Konkurence Marketing FINANČNÍ A INVESTIČNÍ PLÁNOVÁNÍ Financování Plánování výnosů Plánování nákladů Plánování výsledku hospodaření Rozvaha Přehled finančních toků Hodnocení investic Finanční ukazatele PRAKTICKÁ ČÁST PODNIKATELSKÝ PLÁN...44

9 3.2 SHRNUTÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR FORMÁLNÍ POPIS PODNIKU VEDENÍ A ZAMĚSTNANCI - ORGANIZACE ŘÍZENÍ DALŠÍ KROKY ROZVOJE PODNIKU TRŽNÍ A KONKURENČNÍ SITUACE Trh Konkurence Marketing FINANČNÍ A INVESTIČNÍ PLÁNOVÁNÍ Financování Plánování výnosů Plánování nákladů Rozvaha Přehled finančních toků Hodnocení investic Finanční ukazatele...74 ZÁVĚR...76 SEZNAM TABULEK...78 SEZNAM GRAFŮ...78 SEZNAM PŘÍLOH...79 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:...80 POUŽITÉ ZDROJE...81 PŘÍLOHY...84

10 ÚVOD Podnikatelský úspěch v tržním hospodářství závisí především na včasném předvídání tržních příležitostí a řešení potenciálních problémů strategického charakteru. Odborníci soudí, že strategická rozhodnutí ovlivňují úspěch podniku až z 80 % 1. Hlavní proudy ekonomické vědy nezahrnují podnikatelské chování do svého konceptu, protože toto chování se zdá být chaotické a nepředvídatelné. Neohroženost, nutkání a předtucha jsou tím, z čeho je tvořen podnikatelský úspěch (a neúspěch), což jsou nutně chvíle, v nichž se podnikatel rozhoduje, aniž by měl k dispozici všechny relevantní skutečnosti, tj. nemá dokonalé informace 2. Podnikatelský plán, jehož sestavení je předmětem mé diplomové práce, je právě nástrojem, který pomáhá vyjadřovat v co nejvyšší možné míře relevantní skutečnosti pro podnikání a pomáhá snižovat všeobecnou nejistotu a nedostatek informací. Pro podnik, a to nejen pro podnik vznikající, je úspěch přímo úměrný relevanci získaných informací o trhu. Tento plán není primárně sestavován pro potřeby získání cizího kapitálu od investorů nebo bank, třebaže tak může být v budoucnu využit. Nicméně prozatím by tento plán měl sloužit jako souhrnný projekt založení podniku pro svého majitele, který přišel s myšlenkou na založení podniku tohoto typu, avšak sám nemá žádné předešlé podnikatelské zkušenosti ani podnikohospodářské vzdělání. Práce má být pro podnikatele vodítkem postupu, nástrojem plánování i zdrojem některých teoretických, zejména právních aspektů počátku podnikání. Má upozornit na problémové a na první pohled ne třeba zcela zřejmé oblasti, kterým je třeba se věnovat už od samého počátku. Cílem práce je zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního malého nebo středního podniku. Manažerským problémem je navržení růstu podniku tak, aby byla dodržena návratnost vstupní investice nejpozději na konci 5letého investičního horizontu, po této době aby podnik generoval zisk, přičemž čas věnovaný podniku bude odpovídat práci na částečný úvazek. 1 KEŘKOVSKÝ M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení : Teorie pro praxi. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, ISBN , strana 3. 2 KIRZNER, I. Jak fungují trhy. Praha: Liberální institut, Centrum liberálních studií, Mega print, ISBN , strana

11 V práci budu používat zejména metod analýzy a dále syntézu, komparaci a literární rešerši. Text je možné rozdělit na dvě hlavní části. V první části, teoretické, kde se společně se zdroji uvedenými v seznamu použité literatury věnuji těm částem teoretických poznatků, které jsou pro podnik relevantní. Jedná se především o otázky právní, ekonomické a daňové. Samostatným dílem teoretické části je detailní popis náležitostí podnikatelského plánu a postup při jeho sestavování. Druhá, nosná část práce je konkrétní podnikatelský plán na založení malého podniku, jehož činností je výroba a prodej textilních a kancelářských výrobků se studentskou a vědeckou tematikou. Takovéto podniky jsou běžnou realitou např. v USA, v České republice takový podnik dosud chybí. Tento plán je zpracován podle specifického zadání podnikatele jako podnik, který mu bude sloužit jako druhý zdroj příjmů, tím je dostatečně prokázána užitečnost pro praxi. Má osobní motivace pro toto téma pramení z toho, že se na tomto projektu budu podílet se svým ekonomickým vzděláním jako externí spolupracovník a poskytovatel kapitálu. Náplní mé práce je vypracování plánu, zpracovávání kalkulací pro tvorbu ceny a otázky účetnictví. Tato spolupráce bude probíhat pouze v době potřeby podnikatele a právně bude náš vztah ošetřen dohodou o provedení práce. Souběžně s tvorbou této práce uvedený podnik krok po kroku vznikal. 11

12 1 PRÁVNÍ, DAŇOVÉ A EKONOMICKÉ ASPEKTY PODNIKU Podnik můžeme definovat například jako kombinaci výrobních faktorů vlastněných podnikatelem, nebo jako plánovitě organizovanou hospodářskou jednotku, v níž se zhotovují a prodávají věcné statky a služby s cílem maximalizace zisku 3. Literatura zaměřená na finanční řízení podniku zdůrazňuje skutečnost, že zisk není vždy jediným kritériem, který podnik sleduje. Tento přístup nabízí k maximalizaci zisku alternativu v podobě maximalizace tržní hodnoty podniku 4. Obchodní zákoník podnikem rozumí soubor hmotných a nehmotných složek podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty. Pro maše potřeby musíme přistoupit ke konkretizaci těchto definic podle určitých kritérií. Ty nám umožní popsat velké množství realizací podniku, jako je velikost podniku, legislativní povinnosti a omezení a právní formu, které je nutné před založením podniku posoudit, neboť mají následně zásadní vliv na život podniku. 1.1 Typologie podniků Přestože existuje mnoho kritérií, podle kterých lze klasifikovat podniky, pro potřeby této práce se zaměříme jen na klasifikace, které jsou relevantní. Jsou to zejména: Dělení dle velikosti Dělení dle právní formy Dělení podniku podle velikosti Legislativně je dělení podniků v ČR podle velikosti určeno podle legislativy Evropských společenství - Nařízení komise (ES) č. 70/2001, která pro potřeby poskytování státní podpory MSP dělí podniky takto Malý a střední podnik: Do 250 zaměstnanců Obrat do 40 mil., nebo bilanční sumu rozvahy nepřesahující 27 mil. Splňují kritéria nezávislosti 5 3 WÖHE, G. Úvod do podnikového hospodářství, 1. vydání českého překladu. Praha: C. H. Beck, ISBN , strany 2,3 4 VALACH J. Finanční řízení podniku, Praha: EKOPRESS, ISBN X, strana22 12

13 V případě, že je nutné odlišit malý a střední podnik, je malý podnik ten, který má: Méně než 50 zaměstnanců Obrat nepřesahuje 7 mil., nebo jehož bilanční suma nepřesahuje 5 mil. Splňuje kritéria nezávislosti Právní formy podniku Právní forma je jedním z dlouhodobě působících rozhodnutí. To, jakou právní formu pro svůj podnik vybereme, pro nás bude mít další legislativní, daňové a ekonomické důsledky. Objektivně nelze zvolit právní formu, s každou jsou svázána jiná legislativní specifika a každá je účelná pro jinou situaci. V průběhu životního cyklu firmy může být výhodné kvůli vnějším a vnitřním změnám v podniku změnit právní formu podniku. Právní forma by měla odrážet právní a ekonomické preference zakladatele. Kritéria pro volbu právní formy podniku jsou zejména: Způsob ručení za závazky podniku Způsob řízení a spolurozhodování Počet zakládajících osob Počáteční kapitál Administrativní složitost Daňové povinnosti Možnosti financování Image podniku Legislativními předpisy týkající se právní formy jsou zejména Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (Živnostenský zákon) a Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Osobní obchodní společnost předpokládá osobní účast podnikatele na řízení a neomezené ručení společníků za závazky společnosti. U osobních obchodních společností není povinný kapitálový vklad společníků. 5 Nezávislý podnik mimo uvedené výjimky je podle článku 3, odstavce 1, Přílohy I Nařízení komise (ES) č. 70/2001 podnik, v nichž 25 % a více základního kapitálu nebo hlasovacích práv nevlastní společně jeden nebo více podniků nesplňující kritéria zařazení mezi MSP. 13

14 Při založení kapitálové společnosti zákon stanoví povinnou kapitálovou účast společníků ve výši stanovené ve společenské smlouvě a neukládá společníkům osobní účast na podnikání. Společník ručí z společnost pouze do výše svého vkladu a na řízení podniku se podílí pouze prostřednictvím valné hromady. Řízení je tedy v těchto případech oddělené od vlastnictví. Smíšené společnosti jsou kombinací obou výše uvedených principů, mají jak znaky kapitálové, tak osobní obchodní společnosti práva a povinnosti společníků se liší podle způsobu svého podílnictví na společnosti. První volbou podnikatele je proto rozhodnutí, zda bude podnikat jako fyzická osoba podle Zákona o živnostenském podnikání, nebo zvolí podnikání prostřednictvím obchodní společnosti, které je upraveno v Obchodním zákoníku. V následujících odstavcích se budu podrobněji věnovat detailněji právním aspektům fyzické osoby, relevantní právní formě z hlediska své práce. Podrobný popis všech právních forem převyšuje rámec této práce, navíc další právní formy nesplňují předpoklady zadané podnikatelem na co nejnižší administrativní náročnost a nízké vstupní náklady. Fyzická osoba Samostatně podnikající fyzická osoba je nejjednodušší forma podniku jak na řízení, tak i na založení. Podnikatel fyzická osoba je přímo objektem právních vztahů a na svém podnikání se podílí jak svou prací, tak svým kapitálem. Živností podle Zákona o živnostenském podnikání je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem 6. Zákon také vymezuje, které činnosti nejsou živnostmi podle tohoto zákona. Pro možnost podnikání touto formou musí podnikatel splňovat stanovené podmínky: Dosažení věku 18 let Způsobilost k právním úkonům Bezúhonnost Splnění daňových povinností vůči státu 6 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů 14

15 Oprávnění provozovat živnost se dosvědčuje živnostenským listem. Pro jeho získání musí podnikatel ohlásit živnost u místně příslušného živnostenského úřadu. Předmětem ohlášení jsou skutečnosti podle 45 Zákona o živnostenském podnikání 7. Součástí ohlášení jsou i povinné přílohy, které jsou uvedeny v 46 zákona. Mezi výhody podnikání formou živnosti patří zejména: Formálně jednoduché založení Není povinný minimální vklad při založení společnosti V případě volné živnosti možnost zahájení činnosti ihned po ohlášení Jednoduché zahájení, přerušení a ukončení činnosti Nevýhodou pak je vyšší riziko dané neomezeným ručením veškerým majetkem, omezené možnosti způsobů financování a problematické zaručení kontinuity podnikání. Průměrná doba nutná k založení společnosti v roce 2006 v České republice včetně zápisu do obchodního rejstříku, pokud to zákon vyžaduje, byla 24 dní 8. Ohlášení živnosti fyzické osoby je naproti tomu možné stihnout během jednoho dne, přičemž i tento se již může počítat do doby provozování živnosti. 1.2 Daňové aspekty malých a středních podniků Daň z příjmu Mimo uvedené výhody právní formy podnikání formou fyzické osoby je odlišné zdanění oproti obchodním společnostem. Zisk podnikatel daní sazbou daně z příjmu fyzických osob, která se v době tvorby této práce pohybuje podle toho, do jakého daňového pásma spadá základ daně, % 9. Náklady si samostatný podnikatel může uplatnit buď v reálné výši výdajů, nebo, pokud je to pro něj výhodnější, může si výši nákladů stanovit paušálním procentem z příjmů. Na základ daně lze uplatnit nezdanitelnou částku a odečitatelné položky podle 15 Zákona o daních z příjmů. Mimo to jsou v 35 uvedeny slevy na dani, které si 7 45 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů 8 GOLA, P. V Austrálii je společnost založena za 2 dny. Měšec.cz [online], 2006 [cit ]. Dostupný na WWW <http://www.mesec.cz/clanky/v-australii-je-spolecnost-zalozena-za-dva-dny/> 9 Zákon č. 586/1992 Sb., část první, 16 Sazba daně 15

16 může fyzická osoba uplatnit, mezi nejčastější patří například sleva na poplatníka, manžela/ku, vyživované dítě, sleva pro studenty apod. Fyzické osoby - živnostníci musí, pokud rozdíl jejich příjmů a výdajů nedosahuje alespoň minimálního základu, ke zdanění uplatňovat tento stanovený 10 minimální základ daně. Tento předpis se ovšem nevztahuje na první dva roky podnikání a na studující živnostníky mladší 26 let a další podle zákona. Na takto vypočtenou daň je navíc možné uplatnit slevy na dani a netýká se poplatníků, kteří nemají povinnost předkládat daňové přiznání. Do podnikání smí podnikatel přizvat osobu, která s ním žije ve společné domácnosti. Tato osoba se může podílet na podnikání a je možné na ni převést část příjmů a výdajů pro snížení vlastní daňové povinnosti Ostatní daně, poplatky a regulace Zákonné zdravotní a sociální pojištění Zdravotní pojištění vzniká ze Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a jeho pojistné vybírají zdravotní pojišťovny. Ze zákona musí být v ČR povinně pojištěna každá osoba s trvalým pobytem. Osoba samostatně výdělečně činná podnikatel jako fyzická osoba hradí pojištění z dosaženého zisku. Vyměřovací základ pro výpočet pojistného je stanoven na 50 % příjmů po odečtu výdajů, výše pojistného zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, s tím, že minimální roční vyměřovací základ pro rok 2006 byl stanoven na Kč a minimální měsíční záloha tedy činila Kč. Sociální pojištění je také zákonným pojištěním podle Zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění, dělí se na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro podnikatele je vyměřovacím základem částka, kterou si sám určí, minimálně však 50 % příjmů po odečtení výdajů., s tím, že minimální měsíční záloha pro období květen 2007 až duben 2008 je Kč. 10 Zákon č. 586/1992 Sb., část první, 7c Minimální základ daně 16

17 1.3 Ekonomické aspekty malých a středních podniků Malé a střední podniky se obecně potýkají s nevýhodami a výhodami, které pramení z jejich velikosti a pozice na trhu. 17

18 Mezi výhody malých a středních podniků (MSP) patří 11 : Organizační a řídící jednoduchá organizační a řídící struktura Personální osobní kontakt, ztráta anonymity a vyšší osobní nasazení Výrobní dodavatelé velkých podniků, větší pružnost a schopnost improvizace Obchodní osobní kontakt ze zákazníky, lokální a okrajové trhy, specifický okruh odběratelů Nevýhody můžeme popsat následovně 12 : Finanční nižší ceny velkých podniků, platební nekázeň, nízký tržní podíl Výrobní absence nejmodernější techniky, produkce náročná na živou práci Personální malé sociální výhody, absence podnikových norem, přesčasy Organizační a řídící špatná orientace v právních a daňových předpisech Obchodní nekalá konkurence, zvýšené náklady při vývozu, menší šance v boji o veřejné zakázky Ekonomický význam Ekonomický význam malých a středních podniků je v ekonomikách EU, i v samotné ČR značný. Početně tvoří 99 % všech podnikatelských subjektů v EU 13. V České republice 14 je dokonce 998 podniků z tisíce podnik malý nebo střední a na celkové zaměstnanosti se podílí téměř 70 %. Podle Unie malých a středních podniků v ČR se malé a střední podniky podílí ze: 35 % na exportu ČR 50 % na dovozu 33 % na HDP 11 PIROUTEK, L., VOJÍK, V. Podnikání malých a středních firem 2 [online] [cit ]. Dostupné na WWW: < strany 3 a ibid 13 Sdělení komise radě, evropskému parlamentu, evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů, KOM(2005) 551 v konečném znění 14 Vybrané ekonomické výsledky malých a středních subjektů ČR v letech 2002 až 2005, 2006 [online]. ČSÚ, 2007 [cit ], Dostupné na WWW: <http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/d60045b4b9/$file/800705a11.pdf > 18

19 Ekonomické přínosy malých a středních podniků jsou například: Vytváření pracovních míst s nízkými kapitálovými náklady Vyplňování tržních nik Rychlejší zavádění nových technologií díky vysoké dynamice MSP Představují decentralizovanou ekonomickou sílu Svým počtem MSP významně urychlují regionální rozvoj a tím růst životní úrovně Malé podniky představují nejflexibilnější prvky ekonomiky. Jejich kapitálová slabost je předurčuje být zároveň barometrem trhu a musí mnohem více sledovat vývojový trend trhu, kdežto velké podniky často mohou čerpat ze setrvačnosti a pokračovat svým směrem. Drobné podnikání také sehrává rozhodující roli při zavádění nových technologií a výrobků a s daleko větší pravděpodobností se MSP pokoušejí o skok v inovaci, nejen o drobné inovace technologie, díky neexistenci restriktivních organizačních prvků a navíc jsou na uchycení inovace na trhu často existenčně závislé 15. Mimo to jsou MSP hlavním tvůrcem pracovních příležitostí a míra zaměstnanosti v MSP méně následuje výkyvy ekonomického cyklu, než u velkých podniků, jsou tedy odolnější vůči recesi Problémy malých a středních podniků Malé a střední podniky představují významnou skupinu ekonomických subjektů, jichž se bezprostředně dotýkají podmínky hospodářské politiky, stanovené státem. Vzhledem k jejich velikosti a kapitálové slabosti se tyto podniky mohou velmi obtížně přizpůsobovat některým zásahům státu a proto každé opatření zasahující ekonomické prostředí může přímo ovlivňovat poptávku po produktech MSP. Konkrétně se může jednat například o: Rostoucí byrokracii státních úřadů neproduktivní nákladnou činnost Vysoké daňové zatížení brzdící investice, malé podniky si nemohou vždy dovolit optimalizaci Stále se měnící legislativu neproduktivní nákladná činnost, často pod vlivem lobbingu podniků s vysokou vyjednávací silou Vysoké náklady na pracovníky kvůli sociálnímu a zdravotnímu pojištění skryté daně, způsobují vyšší náklady práce bez vyšší produktivity 15 BARROW, C. Základy drobného podnikání. Praha: Grada Publishing, ISBN , strana ibid, strana 41 19

20 Nemotivační přístup státu nezaměstnaným nedostatek kvalifikovaných pracovníků v některých oborech a regionech Rozdílný přístup státu k velkým a malým firmám investiční pobídky Špatnou vymahatelnost pohledávek druhotná platební neschopnost Státní a mezinárodní regulaci produkce, vývozu a dovozu např. zemědělské produkty, potraviny Špatnou práci Obchodního rejstříku neomezená lhůta pro zápis změn Na mnoho těchto potíží nepochybně naráží i podniky nespadající do kategorie MSP, nicméně pokud malé a střední podniky těží svoji konkurenční výhodu například z vysoké flexibility a dynamiky zavádění inovací na trh, zdržení v podobě půlročního čekání na zápis změny do Obchodního rejstříku, neschopnost nalezení kvalifikovaného pracovníka, či vyčkávání se zaměstnáním dodatečných pracovníků z důvodů vysokých nákladů práce nebo měnící se legislativy, mohou právě tyto faktory být zásadním argumentem pro nebo proti existenci malých a středních podniků.jako podporu tomuto tvrzení může sloužit informace, že v roce 2005 tvořilo 95 % MSP podniky s 1-9 zaměstnanci. Mimo uvedené státní zásahy, regulace a legislativní nedokonalosti se malé a střední podniky potýkají také s problémy vyplývajícími z jejich ekonomického postavení. V tomto případě je možné navíc jmenovat: Omezené možnosti financování rozvojových aktivit Nekalá konkurence ze strany velkých podniků, dumpingové ceny Slabá kupní síla obyvatelstva Podpora rozvoje Téma podpory malých a středních podniků se objevuje v programových prohlášeních českých vlád již od roku 1990, ovšem v poslední době se tato podpora akcentuje ve spojitosti s rozvojovými fondy EU, a na samotné úrovni EU jako součást tzv. Lisabonské strategie. Unie se má stát nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností 17. Evropská unie si v konkrétním naplňování lisabonské strategie vytyčila např. zlepšovat podnikatelské prostředí s akcentem na MSP. Mimo zlepšování podnikatelského 17 tzv. lisabonská strategie Evropské unie 20

21 prostředí je MSP poskytována peněžní podpora ve formě dotací, zvýhodněných nebo bezúročných úvěrů, ale i vzdělávací cykly a pomoc při navazování kontaktů v zahraničí. V České republice poskytovaly v lednu 2007 podporu MSP tyto instistuce: Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu CzechInvest Kraje ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka Česká energetická agentura Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Unie malých a středních podniků 1.4 Specifika oboru elektronického obchodování Obchodování přes elektronická média je vysoce se rozvíjejícím odvětvím, které je stále v počátcích svého rozvoje. O tom svědčí jak malý objem odborné literatury, tak dosud malá regulace ze strany státu a slabý právní rámec. Elektronické obchodování obecně dává možnost i malé společnosti (kapitálově i počtem zaměstnanců) bez přílišných nákladů podnikat v celosvětovém měřítku s širokým sortimentem zboží a služeb. Globální konkurence mnoha firem při vynaložení malých nákladů přinese větší výběr spotřebitelům a tak povzbudí hospodářskou aktivitu a inovace. V následujících odstavcích se budu věnovat problematice elektronického obchodu a situaci v ČR. Na tomto místě je také nutné vysvětlit pojmy elektronický obchod (e-obchod, e-commerce) a elektronické podnikání (e-podnikání, e-business) a e-trh. E-obchodem rozumíme využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v procesech prodeje a nákupu 18. V užším smyslu jej užívám i jako synonymum pro webovou stránku umožňující uživateli nákup zde vystaveného zboží (angl. e-shop) E-podnikání je širší pojem a rozumíme tím mezipodnikovou integraci procesů aplikací a systémů, založenou na využívání ICT SEDLÁČEK, J. E-komerce, internetový a mobil marketing, Praha: BEN technická literatura, ISBN , strana 96 21

22 E-trh definuji jako segment trhu, na kterém působí e-obchody; trh uskutečňovaný ICT. Graf č. 1: E-podnikání a e-obchod E-podnikání E-obchod E-trh Zdroj: Autor Elektronický obchod E-obchod funguje ve své podstatě většinou jako zásilkový obchod a sdílí s ním i mnohé nevýhody, jako je například technicky podmíněná dodací lhůta. Hlavní rozdíl je především v těchto směrech: Dostupnost široké veřejnosti Velké množství prodávajících Rychlost aktualizace nabídky Dostupnost veřejnosti je sice limitována dostupností Internetu, nicméně prodávající nemusí svým zákazníkům distribuovat např. katalog svého zboží, zákazník si může prohlížet a objednat zboží odkudkoli a kdykoli. Díky existenci vyhledávacích a katalogizačních služeb může zákazník volit, do u kterého prodejce nakoupí, může jednoduše srovnávat nabídky a vybírat z veškerých druhů zboží. Tabulka č. 1: Výhody a nevýhody e-obchodu Výhody Nový distribuční kanál Minimální náklady na zahájení podnikání Automatizace procesů, odstranění chybovosti Vysoký počet potencionálních zákazníků Rychlost rekce na poptávku Nevýhody Nebezpečí zcizení nápadu Nezralost trhu pro nabízenou službu Někdy slabá právní úprava 19 ibid 22

23 Zdroj: Autor a Jakub Šváb 20 Díky počínajícímu rozmachu elektronického obchodování je možné začít provozovat internetový obchod i bez vlastního specializovaného programového vybavení. Existují společnosti, které za úplatu nabízí podnikateli do určité míry standardizovaný elektronický obchod, včetně internetové domény. Další specifickou službou elektronického obchodování je sdružování soukromých nebo zprostředkovaných e-obchodů pod jednu internetovou adresu, vytvoření virtuálního obchodního centra (e-mall). Takovéto sdružení může čerpat výhody z rozsahu například při zadávání reklamy, může se těšit vyšší důvěře zákazníků díky dobré značce, může nabízet dodatečné služby jako příjímání elektronických plateb nebo plateb kartami a podobně Právní specifika prodeje v e-obchodě Pro potřeby této práce budeme pod pojmem e-obchod rozumět pouze tzv. B2C spotřebitelské elektronické transakce, typicky se jedná o vztah podnik-koncový zákazník, což je z pohledu laické veřejnosti nejčastější forma e-obchodu 21. V současné době v ČR není elektronický obchod jako takový upraven právními předpisy, pouze se na něj analogicky vztahují předpisy pro běžný obchod a některá nová ustanovení týkající se elektronických médií. Jsou to tedy Zákon 40/1964 Sb., občanský zákoník, Zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník a Zákon č.63/1991 Sb. o ochraně hospodářské soutěže. Pro úpravu spotřebitelských smluv se mimo Občanský zákoník použije Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Mimo to existují právní úpravy ovlivňující právě oblast elektronického obchodu a to Zákon č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, který například omezuje šíření obchodních sdělení. V Občanském zákoníku je třeba dbát především paragrafů 53 a 57 první části. K provozování elektronického obchodu potřebuje podnikatel živnostenský list pro obor č. 77, Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny prodej prostřednictvím Internetu. 20 ŠVÁB, J. Elektronický obchod. Businessinfo.cz [online] [cit ]. Dostupný na WWW: < 21 SVOBODA, P., [et al]. Právní a daňové aspekty e-obchodu. Praha: Linde, ISBN

Podnikatelský plán na založení drobného podniku

Podnikatelský plán na založení drobného podniku MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Studijní obor: Management Podnikatelský plán na založení drobného podniku Business Plan for Establishing of a Microfirm Bakalářská práce AUTOR: Miroslava

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka»

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Diplomová práce Bc. Ekaterina Belyankova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY Marek Adam Unicorn College 2012 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ:

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Příručka pro začínající podnikatelky

Příručka pro začínající podnikatelky 2015 Příručka pro začínající podnikatelky PODNIKAVÉ ŽENY, ANEB ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ŽEN V JIHOČESKÉM KRAJI Tato publikace pro začínající podnikatelky shrnuje poznatky čerpané z kurzu,

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Diplomová práce Bc. Barbora Šmídová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Marketingová strategie vybraného podniku

Marketingová strategie vybraného podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Marketingová strategie vybraného podniku bakalářská práce Tomáš Pantůček Vedoucí práce: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více