Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise Diplomová práce Oldřich Peprla Vedoucí práce: Ing. Martin Krištof Brno, květen 2007

2 Katedra podnikového hospodářství Akademický rok 2005/2006 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: PEPRLA Oldřich Podnikové hospodářství Název tématu: Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise Zásady pro vypracování Problémová oblast: Podnikatelský plán malého nebo středního podniku v souvislosti jeho specifik a nároků (právní forma, financování, zakladatelský rozpočet atd.). Cíl práce: Zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního malého a středního podniku. Postup práce a použité metody: l.úvod Zdůvodnění výběru tématu Cíl práce a její přínos 2. Teoretická část (analýza) Náležitosti podnikatelského plánu MSP Rozhodování o založení MSP (právní, daňové, ekonomické aspekty) 3. Praktická část diplomové práce Podnikatelský plán na založení MSP v odpovídající struktuře 4. Závěr Shrnutí poznatků teoretické i praktické části Formulace závěru DP Zhodnocení naplnění cíle a přínosu práce V práci budou využity zejména metody analýzy, komparace, syntézy a matematickostatistické metody.

3 Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: předpoklad cca 15 tabulek a grafů stran Seznam odborné literatury: FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční financování. 2. vyd. Praha : Grada, s. ISBN HISRICH, R.D. - PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing, s. ISBN WUPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 1. vyd. Praha : Management Press, s. ISBN CHUCHRO, J. Podnikatelské projekty a plánování. 1. vyd. Ostrava : VŠB - TU, s. ISBN SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H.Beck, ISBN Legislativní prameny: Živnostenský zákon Obchodní zákoník Zákon o dani z příjmu Zákon o účetnictví Další právní předpisy související s tématem práce Internetové zdroje: Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Krištof Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. V Brně dne:

4 Jméno a příjmení autora: Oldřich Peprla Název diplomové práce: Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Název práce v angličtině: Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise Katedra: Podnikového hospodářství Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Krištof Rok obhajoby: 2007 Anotace Cílem mé diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na založení konkrétního malého nebo středního podniku v souvislosti jeho specifik a nároků. V první části analyzuji obecné a specifické vlastnosti malých a středních podniků v ČR, zejména legislativní omezení pro jejich činnost, a věnuji se struktuře a postupu při zpracování podnikatelského plánu. Druhá část obsahuje zpracovaný podnikatelský plán pro založení malého obchodního podniku, nabízejícího své produkty přes síť Internet. Annotation The goal of the submitted thesis is processing of a business plan for establishing a small or medium enterprise in connection with its special characteristics and requirements. In the first part I analyze general and specific characteristics of small and medium enterprises, focusing on legislation restrictions for their activity in the Czech Republic, the structure and the procedure of processing the business plan. The second part contains a business plan for the establishment of a small business enterprise offering its products on the Internet. Klíčová slova Podnikatelský plán, založení podniku, e-komerce, elektronický obchod, malý a střední podnik Keywords Business Plan, Enterprise Establishing, e-commerce, e-shop, small and medium enterprise

5

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku vypracoval samostatně pod vedením Ing. Martina Krištofa a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 27.května 2007 vlastnoruční podpis autora

7 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Martinu Krištofovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále děkuji Ing. Janu Davidovi za podělení se o podnikatelskou příležitost a Ing. Radoslavu Škapovi, Ph.D.

8 OBSAH ÚVOD PRÁVNÍ, DAŇOVÉ A EKONOMICKÉ ASPEKTY PODNIKU TYPOLOGIE PODNIKŮ Dělení podniku podle velikosti Právní formy podniku DAŇOVÉ ASPEKTY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Daň z příjmu Ostatní daně, poplatky a regulace EKONOMICKÉ ASPEKTY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Ekonomický význam Problémy malých a středních podniků Podpora rozvoje SPECIFIKA OBORU ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ Elektronický obchod Právní specifika prodeje v e-obchodě NÁLEŽITOSTI PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PODNIKATELSKÝ PLÁN STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU TITULNÍ STRANA SHRNUTÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR FORMÁLNÍ POPIS PODNIKU A JEHO HISTORIE VEDENÍ A ZAMĚSTNANCI - ORGANIZACE ŘÍZENÍ DALŠÍ KROKY ROZVOJE PODNIKU TRŽNÍ A KONKURENČNÍ SITUACE Trh Konkurence Marketing FINANČNÍ A INVESTIČNÍ PLÁNOVÁNÍ Financování Plánování výnosů Plánování nákladů Plánování výsledku hospodaření Rozvaha Přehled finančních toků Hodnocení investic Finanční ukazatele PRAKTICKÁ ČÁST PODNIKATELSKÝ PLÁN...44

9 3.2 SHRNUTÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR FORMÁLNÍ POPIS PODNIKU VEDENÍ A ZAMĚSTNANCI - ORGANIZACE ŘÍZENÍ DALŠÍ KROKY ROZVOJE PODNIKU TRŽNÍ A KONKURENČNÍ SITUACE Trh Konkurence Marketing FINANČNÍ A INVESTIČNÍ PLÁNOVÁNÍ Financování Plánování výnosů Plánování nákladů Rozvaha Přehled finančních toků Hodnocení investic Finanční ukazatele...74 ZÁVĚR...76 SEZNAM TABULEK...78 SEZNAM GRAFŮ...78 SEZNAM PŘÍLOH...79 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:...80 POUŽITÉ ZDROJE...81 PŘÍLOHY...84

10 ÚVOD Podnikatelský úspěch v tržním hospodářství závisí především na včasném předvídání tržních příležitostí a řešení potenciálních problémů strategického charakteru. Odborníci soudí, že strategická rozhodnutí ovlivňují úspěch podniku až z 80 % 1. Hlavní proudy ekonomické vědy nezahrnují podnikatelské chování do svého konceptu, protože toto chování se zdá být chaotické a nepředvídatelné. Neohroženost, nutkání a předtucha jsou tím, z čeho je tvořen podnikatelský úspěch (a neúspěch), což jsou nutně chvíle, v nichž se podnikatel rozhoduje, aniž by měl k dispozici všechny relevantní skutečnosti, tj. nemá dokonalé informace 2. Podnikatelský plán, jehož sestavení je předmětem mé diplomové práce, je právě nástrojem, který pomáhá vyjadřovat v co nejvyšší možné míře relevantní skutečnosti pro podnikání a pomáhá snižovat všeobecnou nejistotu a nedostatek informací. Pro podnik, a to nejen pro podnik vznikající, je úspěch přímo úměrný relevanci získaných informací o trhu. Tento plán není primárně sestavován pro potřeby získání cizího kapitálu od investorů nebo bank, třebaže tak může být v budoucnu využit. Nicméně prozatím by tento plán měl sloužit jako souhrnný projekt založení podniku pro svého majitele, který přišel s myšlenkou na založení podniku tohoto typu, avšak sám nemá žádné předešlé podnikatelské zkušenosti ani podnikohospodářské vzdělání. Práce má být pro podnikatele vodítkem postupu, nástrojem plánování i zdrojem některých teoretických, zejména právních aspektů počátku podnikání. Má upozornit na problémové a na první pohled ne třeba zcela zřejmé oblasti, kterým je třeba se věnovat už od samého počátku. Cílem práce je zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního malého nebo středního podniku. Manažerským problémem je navržení růstu podniku tak, aby byla dodržena návratnost vstupní investice nejpozději na konci 5letého investičního horizontu, po této době aby podnik generoval zisk, přičemž čas věnovaný podniku bude odpovídat práci na částečný úvazek. 1 KEŘKOVSKÝ M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení : Teorie pro praxi. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, ISBN , strana 3. 2 KIRZNER, I. Jak fungují trhy. Praha: Liberální institut, Centrum liberálních studií, Mega print, ISBN , strana

11 V práci budu používat zejména metod analýzy a dále syntézu, komparaci a literární rešerši. Text je možné rozdělit na dvě hlavní části. V první části, teoretické, kde se společně se zdroji uvedenými v seznamu použité literatury věnuji těm částem teoretických poznatků, které jsou pro podnik relevantní. Jedná se především o otázky právní, ekonomické a daňové. Samostatným dílem teoretické části je detailní popis náležitostí podnikatelského plánu a postup při jeho sestavování. Druhá, nosná část práce je konkrétní podnikatelský plán na založení malého podniku, jehož činností je výroba a prodej textilních a kancelářských výrobků se studentskou a vědeckou tematikou. Takovéto podniky jsou běžnou realitou např. v USA, v České republice takový podnik dosud chybí. Tento plán je zpracován podle specifického zadání podnikatele jako podnik, který mu bude sloužit jako druhý zdroj příjmů, tím je dostatečně prokázána užitečnost pro praxi. Má osobní motivace pro toto téma pramení z toho, že se na tomto projektu budu podílet se svým ekonomickým vzděláním jako externí spolupracovník a poskytovatel kapitálu. Náplní mé práce je vypracování plánu, zpracovávání kalkulací pro tvorbu ceny a otázky účetnictví. Tato spolupráce bude probíhat pouze v době potřeby podnikatele a právně bude náš vztah ošetřen dohodou o provedení práce. Souběžně s tvorbou této práce uvedený podnik krok po kroku vznikal. 11

12 1 PRÁVNÍ, DAŇOVÉ A EKONOMICKÉ ASPEKTY PODNIKU Podnik můžeme definovat například jako kombinaci výrobních faktorů vlastněných podnikatelem, nebo jako plánovitě organizovanou hospodářskou jednotku, v níž se zhotovují a prodávají věcné statky a služby s cílem maximalizace zisku 3. Literatura zaměřená na finanční řízení podniku zdůrazňuje skutečnost, že zisk není vždy jediným kritériem, který podnik sleduje. Tento přístup nabízí k maximalizaci zisku alternativu v podobě maximalizace tržní hodnoty podniku 4. Obchodní zákoník podnikem rozumí soubor hmotných a nehmotných složek podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty. Pro maše potřeby musíme přistoupit ke konkretizaci těchto definic podle určitých kritérií. Ty nám umožní popsat velké množství realizací podniku, jako je velikost podniku, legislativní povinnosti a omezení a právní formu, které je nutné před založením podniku posoudit, neboť mají následně zásadní vliv na život podniku. 1.1 Typologie podniků Přestože existuje mnoho kritérií, podle kterých lze klasifikovat podniky, pro potřeby této práce se zaměříme jen na klasifikace, které jsou relevantní. Jsou to zejména: Dělení dle velikosti Dělení dle právní formy Dělení podniku podle velikosti Legislativně je dělení podniků v ČR podle velikosti určeno podle legislativy Evropských společenství - Nařízení komise (ES) č. 70/2001, která pro potřeby poskytování státní podpory MSP dělí podniky takto Malý a střední podnik: Do 250 zaměstnanců Obrat do 40 mil., nebo bilanční sumu rozvahy nepřesahující 27 mil. Splňují kritéria nezávislosti 5 3 WÖHE, G. Úvod do podnikového hospodářství, 1. vydání českého překladu. Praha: C. H. Beck, ISBN , strany 2,3 4 VALACH J. Finanční řízení podniku, Praha: EKOPRESS, ISBN X, strana22 12

13 V případě, že je nutné odlišit malý a střední podnik, je malý podnik ten, který má: Méně než 50 zaměstnanců Obrat nepřesahuje 7 mil., nebo jehož bilanční suma nepřesahuje 5 mil. Splňuje kritéria nezávislosti Právní formy podniku Právní forma je jedním z dlouhodobě působících rozhodnutí. To, jakou právní formu pro svůj podnik vybereme, pro nás bude mít další legislativní, daňové a ekonomické důsledky. Objektivně nelze zvolit právní formu, s každou jsou svázána jiná legislativní specifika a každá je účelná pro jinou situaci. V průběhu životního cyklu firmy může být výhodné kvůli vnějším a vnitřním změnám v podniku změnit právní formu podniku. Právní forma by měla odrážet právní a ekonomické preference zakladatele. Kritéria pro volbu právní formy podniku jsou zejména: Způsob ručení za závazky podniku Způsob řízení a spolurozhodování Počet zakládajících osob Počáteční kapitál Administrativní složitost Daňové povinnosti Možnosti financování Image podniku Legislativními předpisy týkající se právní formy jsou zejména Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (Živnostenský zákon) a Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Osobní obchodní společnost předpokládá osobní účast podnikatele na řízení a neomezené ručení společníků za závazky společnosti. U osobních obchodních společností není povinný kapitálový vklad společníků. 5 Nezávislý podnik mimo uvedené výjimky je podle článku 3, odstavce 1, Přílohy I Nařízení komise (ES) č. 70/2001 podnik, v nichž 25 % a více základního kapitálu nebo hlasovacích práv nevlastní společně jeden nebo více podniků nesplňující kritéria zařazení mezi MSP. 13

14 Při založení kapitálové společnosti zákon stanoví povinnou kapitálovou účast společníků ve výši stanovené ve společenské smlouvě a neukládá společníkům osobní účast na podnikání. Společník ručí z společnost pouze do výše svého vkladu a na řízení podniku se podílí pouze prostřednictvím valné hromady. Řízení je tedy v těchto případech oddělené od vlastnictví. Smíšené společnosti jsou kombinací obou výše uvedených principů, mají jak znaky kapitálové, tak osobní obchodní společnosti práva a povinnosti společníků se liší podle způsobu svého podílnictví na společnosti. První volbou podnikatele je proto rozhodnutí, zda bude podnikat jako fyzická osoba podle Zákona o živnostenském podnikání, nebo zvolí podnikání prostřednictvím obchodní společnosti, které je upraveno v Obchodním zákoníku. V následujících odstavcích se budu podrobněji věnovat detailněji právním aspektům fyzické osoby, relevantní právní formě z hlediska své práce. Podrobný popis všech právních forem převyšuje rámec této práce, navíc další právní formy nesplňují předpoklady zadané podnikatelem na co nejnižší administrativní náročnost a nízké vstupní náklady. Fyzická osoba Samostatně podnikající fyzická osoba je nejjednodušší forma podniku jak na řízení, tak i na založení. Podnikatel fyzická osoba je přímo objektem právních vztahů a na svém podnikání se podílí jak svou prací, tak svým kapitálem. Živností podle Zákona o živnostenském podnikání je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem 6. Zákon také vymezuje, které činnosti nejsou živnostmi podle tohoto zákona. Pro možnost podnikání touto formou musí podnikatel splňovat stanovené podmínky: Dosažení věku 18 let Způsobilost k právním úkonům Bezúhonnost Splnění daňových povinností vůči státu 6 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů 14

15 Oprávnění provozovat živnost se dosvědčuje živnostenským listem. Pro jeho získání musí podnikatel ohlásit živnost u místně příslušného živnostenského úřadu. Předmětem ohlášení jsou skutečnosti podle 45 Zákona o živnostenském podnikání 7. Součástí ohlášení jsou i povinné přílohy, které jsou uvedeny v 46 zákona. Mezi výhody podnikání formou živnosti patří zejména: Formálně jednoduché založení Není povinný minimální vklad při založení společnosti V případě volné živnosti možnost zahájení činnosti ihned po ohlášení Jednoduché zahájení, přerušení a ukončení činnosti Nevýhodou pak je vyšší riziko dané neomezeným ručením veškerým majetkem, omezené možnosti způsobů financování a problematické zaručení kontinuity podnikání. Průměrná doba nutná k založení společnosti v roce 2006 v České republice včetně zápisu do obchodního rejstříku, pokud to zákon vyžaduje, byla 24 dní 8. Ohlášení živnosti fyzické osoby je naproti tomu možné stihnout během jednoho dne, přičemž i tento se již může počítat do doby provozování živnosti. 1.2 Daňové aspekty malých a středních podniků Daň z příjmu Mimo uvedené výhody právní formy podnikání formou fyzické osoby je odlišné zdanění oproti obchodním společnostem. Zisk podnikatel daní sazbou daně z příjmu fyzických osob, která se v době tvorby této práce pohybuje podle toho, do jakého daňového pásma spadá základ daně, % 9. Náklady si samostatný podnikatel může uplatnit buď v reálné výši výdajů, nebo, pokud je to pro něj výhodnější, může si výši nákladů stanovit paušálním procentem z příjmů. Na základ daně lze uplatnit nezdanitelnou částku a odečitatelné položky podle 15 Zákona o daních z příjmů. Mimo to jsou v 35 uvedeny slevy na dani, které si 7 45 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů 8 GOLA, P. V Austrálii je společnost založena za 2 dny. Měšec.cz [online], 2006 [cit ]. Dostupný na WWW <http://www.mesec.cz/clanky/v-australii-je-spolecnost-zalozena-za-dva-dny/> 9 Zákon č. 586/1992 Sb., část první, 16 Sazba daně 15

16 může fyzická osoba uplatnit, mezi nejčastější patří například sleva na poplatníka, manžela/ku, vyživované dítě, sleva pro studenty apod. Fyzické osoby - živnostníci musí, pokud rozdíl jejich příjmů a výdajů nedosahuje alespoň minimálního základu, ke zdanění uplatňovat tento stanovený 10 minimální základ daně. Tento předpis se ovšem nevztahuje na první dva roky podnikání a na studující živnostníky mladší 26 let a další podle zákona. Na takto vypočtenou daň je navíc možné uplatnit slevy na dani a netýká se poplatníků, kteří nemají povinnost předkládat daňové přiznání. Do podnikání smí podnikatel přizvat osobu, která s ním žije ve společné domácnosti. Tato osoba se může podílet na podnikání a je možné na ni převést část příjmů a výdajů pro snížení vlastní daňové povinnosti Ostatní daně, poplatky a regulace Zákonné zdravotní a sociální pojištění Zdravotní pojištění vzniká ze Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a jeho pojistné vybírají zdravotní pojišťovny. Ze zákona musí být v ČR povinně pojištěna každá osoba s trvalým pobytem. Osoba samostatně výdělečně činná podnikatel jako fyzická osoba hradí pojištění z dosaženého zisku. Vyměřovací základ pro výpočet pojistného je stanoven na 50 % příjmů po odečtu výdajů, výše pojistného zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, s tím, že minimální roční vyměřovací základ pro rok 2006 byl stanoven na Kč a minimální měsíční záloha tedy činila Kč. Sociální pojištění je také zákonným pojištěním podle Zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění, dělí se na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro podnikatele je vyměřovacím základem částka, kterou si sám určí, minimálně však 50 % příjmů po odečtení výdajů., s tím, že minimální měsíční záloha pro období květen 2007 až duben 2008 je Kč. 10 Zákon č. 586/1992 Sb., část první, 7c Minimální základ daně 16

17 1.3 Ekonomické aspekty malých a středních podniků Malé a střední podniky se obecně potýkají s nevýhodami a výhodami, které pramení z jejich velikosti a pozice na trhu. 17

18 Mezi výhody malých a středních podniků (MSP) patří 11 : Organizační a řídící jednoduchá organizační a řídící struktura Personální osobní kontakt, ztráta anonymity a vyšší osobní nasazení Výrobní dodavatelé velkých podniků, větší pružnost a schopnost improvizace Obchodní osobní kontakt ze zákazníky, lokální a okrajové trhy, specifický okruh odběratelů Nevýhody můžeme popsat následovně 12 : Finanční nižší ceny velkých podniků, platební nekázeň, nízký tržní podíl Výrobní absence nejmodernější techniky, produkce náročná na živou práci Personální malé sociální výhody, absence podnikových norem, přesčasy Organizační a řídící špatná orientace v právních a daňových předpisech Obchodní nekalá konkurence, zvýšené náklady při vývozu, menší šance v boji o veřejné zakázky Ekonomický význam Ekonomický význam malých a středních podniků je v ekonomikách EU, i v samotné ČR značný. Početně tvoří 99 % všech podnikatelských subjektů v EU 13. V České republice 14 je dokonce 998 podniků z tisíce podnik malý nebo střední a na celkové zaměstnanosti se podílí téměř 70 %. Podle Unie malých a středních podniků v ČR se malé a střední podniky podílí ze: 35 % na exportu ČR 50 % na dovozu 33 % na HDP 11 PIROUTEK, L., VOJÍK, V. Podnikání malých a středních firem 2 [online] [cit ]. Dostupné na WWW: < strany 3 a ibid 13 Sdělení komise radě, evropskému parlamentu, evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů, KOM(2005) 551 v konečném znění 14 Vybrané ekonomické výsledky malých a středních subjektů ČR v letech 2002 až 2005, 2006 [online]. ČSÚ, 2007 [cit ], Dostupné na WWW: <http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/d60045b4b9/$file/800705a11.pdf > 18

19 Ekonomické přínosy malých a středních podniků jsou například: Vytváření pracovních míst s nízkými kapitálovými náklady Vyplňování tržních nik Rychlejší zavádění nových technologií díky vysoké dynamice MSP Představují decentralizovanou ekonomickou sílu Svým počtem MSP významně urychlují regionální rozvoj a tím růst životní úrovně Malé podniky představují nejflexibilnější prvky ekonomiky. Jejich kapitálová slabost je předurčuje být zároveň barometrem trhu a musí mnohem více sledovat vývojový trend trhu, kdežto velké podniky často mohou čerpat ze setrvačnosti a pokračovat svým směrem. Drobné podnikání také sehrává rozhodující roli při zavádění nových technologií a výrobků a s daleko větší pravděpodobností se MSP pokoušejí o skok v inovaci, nejen o drobné inovace technologie, díky neexistenci restriktivních organizačních prvků a navíc jsou na uchycení inovace na trhu často existenčně závislé 15. Mimo to jsou MSP hlavním tvůrcem pracovních příležitostí a míra zaměstnanosti v MSP méně následuje výkyvy ekonomického cyklu, než u velkých podniků, jsou tedy odolnější vůči recesi Problémy malých a středních podniků Malé a střední podniky představují významnou skupinu ekonomických subjektů, jichž se bezprostředně dotýkají podmínky hospodářské politiky, stanovené státem. Vzhledem k jejich velikosti a kapitálové slabosti se tyto podniky mohou velmi obtížně přizpůsobovat některým zásahům státu a proto každé opatření zasahující ekonomické prostředí může přímo ovlivňovat poptávku po produktech MSP. Konkrétně se může jednat například o: Rostoucí byrokracii státních úřadů neproduktivní nákladnou činnost Vysoké daňové zatížení brzdící investice, malé podniky si nemohou vždy dovolit optimalizaci Stále se měnící legislativu neproduktivní nákladná činnost, často pod vlivem lobbingu podniků s vysokou vyjednávací silou Vysoké náklady na pracovníky kvůli sociálnímu a zdravotnímu pojištění skryté daně, způsobují vyšší náklady práce bez vyšší produktivity 15 BARROW, C. Základy drobného podnikání. Praha: Grada Publishing, ISBN , strana ibid, strana 41 19

20 Nemotivační přístup státu nezaměstnaným nedostatek kvalifikovaných pracovníků v některých oborech a regionech Rozdílný přístup státu k velkým a malým firmám investiční pobídky Špatnou vymahatelnost pohledávek druhotná platební neschopnost Státní a mezinárodní regulaci produkce, vývozu a dovozu např. zemědělské produkty, potraviny Špatnou práci Obchodního rejstříku neomezená lhůta pro zápis změn Na mnoho těchto potíží nepochybně naráží i podniky nespadající do kategorie MSP, nicméně pokud malé a střední podniky těží svoji konkurenční výhodu například z vysoké flexibility a dynamiky zavádění inovací na trh, zdržení v podobě půlročního čekání na zápis změny do Obchodního rejstříku, neschopnost nalezení kvalifikovaného pracovníka, či vyčkávání se zaměstnáním dodatečných pracovníků z důvodů vysokých nákladů práce nebo měnící se legislativy, mohou právě tyto faktory být zásadním argumentem pro nebo proti existenci malých a středních podniků.jako podporu tomuto tvrzení může sloužit informace, že v roce 2005 tvořilo 95 % MSP podniky s 1-9 zaměstnanci. Mimo uvedené státní zásahy, regulace a legislativní nedokonalosti se malé a střední podniky potýkají také s problémy vyplývajícími z jejich ekonomického postavení. V tomto případě je možné navíc jmenovat: Omezené možnosti financování rozvojových aktivit Nekalá konkurence ze strany velkých podniků, dumpingové ceny Slabá kupní síla obyvatelstva Podpora rozvoje Téma podpory malých a středních podniků se objevuje v programových prohlášeních českých vlád již od roku 1990, ovšem v poslední době se tato podpora akcentuje ve spojitosti s rozvojovými fondy EU, a na samotné úrovni EU jako součást tzv. Lisabonské strategie. Unie se má stát nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností 17. Evropská unie si v konkrétním naplňování lisabonské strategie vytyčila např. zlepšovat podnikatelské prostředí s akcentem na MSP. Mimo zlepšování podnikatelského 17 tzv. lisabonská strategie Evropské unie 20

21 prostředí je MSP poskytována peněžní podpora ve formě dotací, zvýhodněných nebo bezúročných úvěrů, ale i vzdělávací cykly a pomoc při navazování kontaktů v zahraničí. V České republice poskytovaly v lednu 2007 podporu MSP tyto instistuce: Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu CzechInvest Kraje ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka Česká energetická agentura Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Unie malých a středních podniků 1.4 Specifika oboru elektronického obchodování Obchodování přes elektronická média je vysoce se rozvíjejícím odvětvím, které je stále v počátcích svého rozvoje. O tom svědčí jak malý objem odborné literatury, tak dosud malá regulace ze strany státu a slabý právní rámec. Elektronické obchodování obecně dává možnost i malé společnosti (kapitálově i počtem zaměstnanců) bez přílišných nákladů podnikat v celosvětovém měřítku s širokým sortimentem zboží a služeb. Globální konkurence mnoha firem při vynaložení malých nákladů přinese větší výběr spotřebitelům a tak povzbudí hospodářskou aktivitu a inovace. V následujících odstavcích se budu věnovat problematice elektronického obchodu a situaci v ČR. Na tomto místě je také nutné vysvětlit pojmy elektronický obchod (e-obchod, e-commerce) a elektronické podnikání (e-podnikání, e-business) a e-trh. E-obchodem rozumíme využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v procesech prodeje a nákupu 18. V užším smyslu jej užívám i jako synonymum pro webovou stránku umožňující uživateli nákup zde vystaveného zboží (angl. e-shop) E-podnikání je širší pojem a rozumíme tím mezipodnikovou integraci procesů aplikací a systémů, založenou na využívání ICT SEDLÁČEK, J. E-komerce, internetový a mobil marketing, Praha: BEN technická literatura, ISBN , strana 96 21

22 E-trh definuji jako segment trhu, na kterém působí e-obchody; trh uskutečňovaný ICT. Graf č. 1: E-podnikání a e-obchod E-podnikání E-obchod E-trh Zdroj: Autor Elektronický obchod E-obchod funguje ve své podstatě většinou jako zásilkový obchod a sdílí s ním i mnohé nevýhody, jako je například technicky podmíněná dodací lhůta. Hlavní rozdíl je především v těchto směrech: Dostupnost široké veřejnosti Velké množství prodávajících Rychlost aktualizace nabídky Dostupnost veřejnosti je sice limitována dostupností Internetu, nicméně prodávající nemusí svým zákazníkům distribuovat např. katalog svého zboží, zákazník si může prohlížet a objednat zboží odkudkoli a kdykoli. Díky existenci vyhledávacích a katalogizačních služeb může zákazník volit, do u kterého prodejce nakoupí, může jednoduše srovnávat nabídky a vybírat z veškerých druhů zboží. Tabulka č. 1: Výhody a nevýhody e-obchodu Výhody Nový distribuční kanál Minimální náklady na zahájení podnikání Automatizace procesů, odstranění chybovosti Vysoký počet potencionálních zákazníků Rychlost rekce na poptávku Nevýhody Nebezpečí zcizení nápadu Nezralost trhu pro nabízenou službu Někdy slabá právní úprava 19 ibid 22

23 Zdroj: Autor a Jakub Šváb 20 Díky počínajícímu rozmachu elektronického obchodování je možné začít provozovat internetový obchod i bez vlastního specializovaného programového vybavení. Existují společnosti, které za úplatu nabízí podnikateli do určité míry standardizovaný elektronický obchod, včetně internetové domény. Další specifickou službou elektronického obchodování je sdružování soukromých nebo zprostředkovaných e-obchodů pod jednu internetovou adresu, vytvoření virtuálního obchodního centra (e-mall). Takovéto sdružení může čerpat výhody z rozsahu například při zadávání reklamy, může se těšit vyšší důvěře zákazníků díky dobré značce, může nabízet dodatečné služby jako příjímání elektronických plateb nebo plateb kartami a podobně Právní specifika prodeje v e-obchodě Pro potřeby této práce budeme pod pojmem e-obchod rozumět pouze tzv. B2C spotřebitelské elektronické transakce, typicky se jedná o vztah podnik-koncový zákazník, což je z pohledu laické veřejnosti nejčastější forma e-obchodu 21. V současné době v ČR není elektronický obchod jako takový upraven právními předpisy, pouze se na něj analogicky vztahují předpisy pro běžný obchod a některá nová ustanovení týkající se elektronických médií. Jsou to tedy Zákon 40/1964 Sb., občanský zákoník, Zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník a Zákon č.63/1991 Sb. o ochraně hospodářské soutěže. Pro úpravu spotřebitelských smluv se mimo Občanský zákoník použije Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Mimo to existují právní úpravy ovlivňující právě oblast elektronického obchodu a to Zákon č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, který například omezuje šíření obchodních sdělení. V Občanském zákoníku je třeba dbát především paragrafů 53 a 57 první části. K provozování elektronického obchodu potřebuje podnikatel živnostenský list pro obor č. 77, Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny prodej prostřednictvím Internetu. 20 ŠVÁB, J. Elektronický obchod. Businessinfo.cz [online] [cit ]. Dostupný na WWW: < 21 SVOBODA, P., [et al]. Právní a daňové aspekty e-obchodu. Praha: Linde, ISBN

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_19 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podnikání jednotlivců

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Oceňování podniku doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Cena x hodnota Přístupy ke stanovení hodnoty

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 3. PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

živnostenské podnikání

živnostenské podnikání Brno International Business School živnostenské podnikání Jaroslava Zichová KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business

Více

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené)

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) Testy k předmětu Nauka o podniku I TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) 1. Které znaky podniku jsou závisle na hospodářském systému: a. Výdělečný princip b. Princip

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. P R A H A Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Zásady pro vypracování podnikatelského

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více