21.7. Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2012/ Opatření a závěr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21.7. Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2012/13 23. Opatření a závěr"

Transkript

1

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti školy 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 4.1. Počet tříd a žáků 5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6. Přijímací řízení 6.1. Přijímací řízení do 1. ročníku 6.2. Údaje o přijímacím řízení 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7.1. Prospěch a docházka žáků Prospěch před reparáty Prospěch po reparátech 7.2. Prospěch v letech Absence 7.3. Komisionální zkoušky Komisionální zkoušky souhrn 7.4. Výsledky maturitních zkoušek Opravná maturitní zkouška 8. Chování 9. Absolventi a jejich další uplatnění 9.1. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu 9.2. Přijetí na VŠ v letech Údaje o nezaměstnanosti absolventů 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole Žáci učící se cizí jazyky Učitelé cizích jazyků Komentář k jazykovému vzdělávání Hodnocení práce PK ANJ za školní rok 2012/ Zpráva o činnosti předmětové komise NEJ ve školním roce 2012/ Zpráva o činnosti PK FRJ-RUJ ve školním roce 2012/ Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 13. Údaje o pracovnících školy Základní údaje o pracovnících školy Věková struktura pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe Aprobovanost výuky Další údaje o pedagogických pracovnících 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy Veřejné akce školy Programy a projekty Spolupráce se zahraničními školami Vědomostní a sportovní soutěže Hodnocení PK TEV Prevence sociálně patologických jevů Environmentální výchova Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Aktivity školy uspořádané pro veřejnost Hodnocení sportovní přípravy 16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení 17. Výchovné poradenství 18. Inspekční a jiná kontrolní činnost Další činnost školy 19. Další činnosti školy 20. Ekonomická část výroční zprávy Základní údaje o hospodaření školy Přijaté příspěvky a dotace Investiční činnost Hodnocení vzdělávací činnosti 21. Závěr Charakteristika školního roku Počty žáků Absence žáků Hodnocení vzdělávací činnosti Před reparáty Celkový prospěch Celkový prospěch v letech Zájem o studium na VŠ v období Zájem o studium

3 21.7. Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2012/ Opatření a závěr

4 1. Základní údaje o škole Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103, Kladno Zřizovatel : Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha Kontakty: tel.: (sekretariát) (ředitel) (ekonom) fax.: Ředitel : Mgr. Jiří Stejskal Statutární zástupce zástupce pro pedagogickou činnost: Mgr. Radek Vlasák - zástupce pro sportovní přípravu: Mgr. Vít Rus Školská rada: zástupci zřizovatele zástupci nezletilých žáků školy zástupci pedagogických pracovníků - ing. Marcel Hrabě - František Kupec - Tomáš Průcha - Mgr. Helena Müllerová - Mgr. Ilona Mašková - Mgr. Marta Nekužová Datum zařazení do rejstříku škol: a Změna v rejstříku: Charakteristika školy Charakteristika vzdělávacího procesu Název vzdělávacího procesu: Gymnázium K/81 od Gymnázium tělesná výchova K/81 od Délka vzdělávacího programu: 8 let (viz. Profil absolventa) * změna JKKOV Gymnázium K/41 Gymnázium tělesná výchova K/41 Gymnázium sportovní příprava K/41 Délka vzdělávacího programu: 4 roky (viz. Profil absolventa)

5 3. Školy a školská zařízení členění 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) IZO a název součásti (druh/typ školy) Nejvyšší povolený počet žáků /studentů gymnázium 720 Skutečný počet žáků /studentů 1 Počet žáků/stud. v denním studiu Přepočtený počet ped. pracovníků Počet žáků/stud. na přep. počet ped. pracovníků 3.2. Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost IZO a název součásti (školské zařízení) Nejvyšší povolený počet žáků/./ stráv./klientů Nejvyšší povolený počet žáků/ ubyt./stráv. /klientů Počet žáků stráv./ klientů školní jídelna 720/ / / Počet tříd a žáků SŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání Kód a název oboru Počet žáků Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou K/ K/ K/81 16 Celkem 24 Počet tříd Z toho cizích Přepočtený počet pracovníků Průměrný počet žáků/tř. V příštím školním roce bude otevřeno 24 tříd s předpokládaným počtem žáků Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných - Počet žáků přijatých v průběhu školního roku 2013/2014do denního studia 15 - Žáků dojíždějících do školy z jiných krajů 17 v denním studiu). Nadaní žáci Počet nadaných žáků v oblasti sportovní přípravy zařazených do reprezentačních týmů příslušných věkových kategorií vzdělávajících se podle individuálních výukových rozvrhů 46 z toho 15, reprezentantů ČR Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení Druh postižení Počet integrovaných SŠ Tělesné postižení 1

6 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ 6.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Pro účely přijímacího řízení byly použity testy z obecných studijních předpokladů pro osmileté testy od firmy SCIO o. p. s. K vyhodnocení přijímacího řízení byl použit program téže firmy. Výše zmíněné součásti přijímacího řízení byly opatřeny váhou podle následujícího schématu: Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 obor K/41 všeobecné + rozšířená tělesná výchova - žák, který byl v pololetí osmé třídy a nebo na konci osmé třídy a nebo v pololetí deváté třídy klasifikován na vysvědčení známkou nedostatečný, nesplňuje kritéria pro přijetí - žák, který měl v pololetí deváté třídy průměr známek na vysvědčení horší než 2,2, nesplňuje kritéria pro přijetí - 100% bodů obdrží žák za průměr 1,00 ze známek z pololetního vysvědčení devátého ročníku, horším žákům se odečítají 4 % bodů za každé zhoršení průměru o 0,05, při rovnosti bodů rozhoduje o konečném pořadí postupně lepší známka z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, popř. průměr z vysvědčení předchozích ročníků - + bonifikace za účast v olympiádách (první tři místa v okresním kole: vypočtený průměr se poníží o 0,05; první tři místa v krajském kole: vypočtený průměr se poníží o 0,1) pro školní rok 2014/2015 je zřizovatelem školy povoleno: 1 třída - 30 žáků obor K/81 všeobecné + rozšířená tělesná výchova - žák, který byl v pololetí páté třídy klasifikován na vysvědčení známkou dostatečný, nesplňuje kritéria pro přijetí - žák, který měl v pololetí páté třídy průměr známek na vysvědčení horší než 1,8, nesplňuje kritéria pro přijetí - 80% bodů obdrží žák za bezchybný test všeobecných studijních předpokladů (SCIO), za každou nezodpovězenou nebo špatnou odpověď jsou žákovi strženy body dle pravidel SCIO - 20% bodů obdrží žák za průměr 1,00 ze známek z pololetního vysvědčení pátého ročníku, horším žákům se odečítá 2 % bodů za každé zhoršení průměru o 0,05 pro školní rok 2014/2015 je zřizovatelem školy povoleno: 2 třídy - 60 žáků pro školní rok 2014/2015 ředitel školy rozhodl přijmout 30 žáků do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a 30 žáků do všeobecné třídy obor K/41 sportovní příprava - žák, který byl v pololetí osmé třídy a nebo na konci osmé třídy a nebo v pololetí deváté třídy klasifikován na vysvědčení známkou nedostatečný, nesplňuje kritéria pro přijetí - 40% bodů obdrží žák, pokud splní veškeré limity dané kmenovým sportem, žák musí obdržet minimálně polovinu bodů daného sportu, aby splnil talentovou zkoušku - 40% bodů obdrží žák za bezchybný test, za každou špatně zodpovězenou otázku je žák penalizován odečtením 3 1 % bodů - 20% bodů obdrží žák za průměr 1,00 ze známek z vysvědčení konce osmého ročníku, horším žákům se odečítá 2 % bodů za každé zhoršení průměru o 0,05

7 - + bonifikace za účast ve sportovních soutěžích a olympiádách (první tři místa na okresní úrovni: vypočtený průměr se poníží o 0,05; první tři místa na krajské úrovni: vypočtený průměr se poníží o 0,1) - žák nemusí konat talentovou zkoušku, pokud se v posledních dvou letech umístil do 6. místa na mistrovství republiky v individuálním kmenovém sportu; v takovém případě získává za 1. místo 40 % bodů; za 2. místo 39 % bodů, za 3. místo 38 % bodů, za 4. místo 37 % bodů, za 5. místo 36 % bodů a za 6. místo 35 % bodů z talentové zkoušky pro školní rok 2014/2015 je zřizovatelem školy povoleno: 1 třída - 30 žáků 6.2.Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání poda- ných počet kladně vyříz. Počet tříd Gymnázium K/81 všeob./tev D Gymnázium K/41 všeob./ TEV D Gymnázium sportovní příprava K/ D celkem D 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7.1. I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 554 Prospěli s vyznamenáním 112 Prospěli 414 Neprospěli - z toho opakující ročník Průměrný prospěch žáků (n.g. /v.g./celkový 1,88/2,44/2,25 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka včetně sportovní přípravy/z toho neomluvených Průměrný počet zameškaných hodin na žáka (pouze výuka) z toho neomluvených 77,00/0,33 FV Před reparáty

8 žáci samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas. součty % 2,7% 17,5% 67,3% 7,6% 14,1% samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas Komisionální zkoušku souhrnem konali: obor ročník opravná zkouška Doklasifikační zkouška K/41 1.D D D. 7 4.D K/41 1.A. 1 2.A. 3.A. 1 4.A K/81 I.A II.A. 2 III.A. III.B. IV.A. 2 IV.B 1 V.A. 8 2 V.B. VI.A. VI.B, 2 1 VII.A. 1

9 VII.B. 1 VIII.A VIII.B. 14 komisionální zkoukou ška neprospělo K/41 gymnázium K/41 sportovní příprava K/ Celkem Četnost opravných zkoušek: ČJL 6x Mat 11x, BIO 4x,CHE 6x DĚJ 1x,, RUJ 2x, FYZ 2x, ZEM 1x Doklasifikační zkoušky: ČJL 1x,, BIO 2x,,DĚJ 1x., CvMAT 1x., CvČJL 3x., CHE 1x., TSP 2x.m, ZSV 2x., CvPŘ 4x., ANJ 1x., NĚJ 1x,Sem.ANJ 1x. Doklasifikační zkoušky byly konány z důvodů malé četnosti klasifikace z důvodů absencí žáků a nebo z důvodu individuálního studijního plánu Celkový prospěch po reparátech samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli % 2,7% 17,5% 76,4% 2,2% 12 Název grafu samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli

10 Četnost klasifikace čjl anj nej frj/ruj zsv dej zem mat fyz che bio ikt est tsp jiné celkem nekl uvol Σ ø 2,83 2,19 2,26 2,57 1,91 2,05 2,35 2,86 2,47 3,12 2,64 1,46 1,25 2,14 2,28 2,28 Frekvence klasifikace čjl anj nej frj/ruj zsv dej zem mat fyz che bio ikt est tsp jiné Prospěch v letech samé 1 vyznamenání prospěl neprospěl 98/ / / / / / /

11 00/ / / / / / / / / Průměrná absence 77,00 Absence 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 omluvené 0,334 neomluvené Výsledky maturitních zkoušek Maturitní zkouška: Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli K/41 gymnázium K/41 sportovní příprava K/ Celkem

12 2014 Profilová část 4.A ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT PRUM ,25 1 2,07 3,5 1 PRUM. 1,69 Státní ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST AVT PRUM. 2,13 2,33 3,67 PRUM. 2,71 průměr celkem 2,20 4.D ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT PRUM. 1, ,667 1, ,5 Státní 2,35 ČJL ANJ NEJ ANJv RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST AVT PRUM. 2,08 2, ,8 PRUM. 2,43 průměr celkem 2,39

13 VIII.A ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT PRUM ,00 2,57 Státní ČJL ANJ NEJ ANJv RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST AVT PRUM. 2,36 2,00 3,80 PRUM. 2,72 průměr celkem 2,65 Profilová VIII.B ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT PRUM. 1, ,86 2, ,63 3 PRUM. 2,08 Státní ČJL ANJ NEJ ANJv RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST AVT PRUM. 1,62 1,21 2,14 PRUM. 1,66 průměr celkem 1,87

14 4.A VIII.A VIII.B 4.D samé ost. vyzn prosp neprosp celkem Prospěch celkem samé vyznamenání prospěl neprospěl nematurovalo Prospěch 2014 celkem

15 samé vyznamenání prospěl neprospěl nematurovalo Prospěch tříd samé ost. vyzn. prosp. neprosp. 4.A VIII.A VIII.B 4.D

16 Průměr tříd ,00 2,50 2,20 1,87 2,39 2,65 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 4.A VIIIB 4.D VIIIA Průměrné známky ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT 4.A VIIIA VIIIB 4.D

17 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT 3 2,5 2,67 2,44 2,50 2,69 2 1,95 1,87 2,04 2,13 1,63 1,5 1,40 1 0,5 0 0,00 0,00 0,00 Četnost volby ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT DG 4A VIIIB 4.D VIIIA

18 Četnost celkem ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT DG ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM IKT Postřehy k nové maturitě z ČJL 1/ Ústní zkouška naprosto nekoresponduje s ŠVP původně záchranná otázka (povinná četba) se zcela nekoncepčně stala hlavní náplní ústní zkoušky student nemusí znát kontext, ke složení zkoušky stačí vcelku povrchně pohovořit o jednom literárním díle (např. vyjmenovat, co měla babička v kapsáři, nalézt v textu jména Proškovic psíků, nesplést si Boženu Němcovou s významnou představitelkou ženské kopané a základní úroveň je v kapse)

19 studenti mají navíc k dispozici ostré pracovní listy, které přes všechna neprůstřelná bezpečnostní opatření unikly na internet takže propadnout u ústní zkoušky je prakticky nemožné 2/ Didaktický test zkoumá pouze čtenářskou gramotnost (tedy zjišťuje, zda maturant umí číst!) v zadání testových úloh se vyskytují věcné, chyby (Vyberte jednu s možností správně: (všechny jsou správně)! 3/ Slohová práce údajně novátorské a objektivní hodnocení prací je překvapivě zajištěno pouze jedním hodnotitelem a to po mnoha diskusích z kmenové školy navrhovaná témata jsou odtažitá a zjevně byla šita horkou jehlou nehodnotí se originalita ani kreativita pisatele, oprava práce se de facto omezuje na pouhé počítání slov a označovaní chyb speciálními kódy a body Maturitní zkouška v podobě, kterou nabyla v průběhu posledních patnácti letech je pro nás naprosto více méně nepřijatelná. Třetina našich učitelů je od roku 2009 proháněna různými školeními zadavatelů, hodnotitelů a komisařů. Státní zkouška má být centrálně zadána a také centrálně hodnocena. To, co je nyní nakládáno na učitele, je nehorázné. ŠVP se ukazuje jako nesmysl, budou muset být nastaveny závazné osnovy. Na gymnáziích byl vytvořen tzv. generalizovaný plán, který měl vše potřebné a umožnil vzdělávat shodně v Aši i v Ostravě. Dokážeme si představit státní maturitu specifikovanou pro odlišné typy škol. Na nesmysl sjednocení maturitní zkoušky na všech typech středních škol poukazujeme od samého počátku Opravná maturitní zkouška a maturitní zkouška konaná od Kód a název oboru Maturitní zkouška: Opravná maturitní zkouška maturitní zkouška Prospěli s vyznamenáním Pr os pěl i Neprospěli K/41 gymnázium K/41 sportovní příprava K/ Celkem V novém maturitním termínu bude maturovat 1 žák. Kód a název oboru Celkem i s opravnou zkouškou Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli K/41 gymnázium K/41 sportovní příprava K/

20 I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A IV.B, V.A, V.B, 1.A. 1.D. 2.A, 2.D, VI.A VI.B. 3.D. 3.A. VII.A. VII.B. 4.D, 4.A. VIII.A VIII.B 8. Chování žáků Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé K/ K/ K/ celkem V průběhu školního roku nebyl vyloučen žádný žák Podmínečné vyloučení ze studia také bylo uděleno 4 studentům Prospěchové, kázeňské a výchovné problémy byly řešeny v 4 jednáních výchovné komise ve spolupráci s výchovným poradcem a rodiči. Často byla v rámci řešení výchovně výukových problémů kontaktována pedagogicko-psychologická poradna. 35 Výchovná opatření pochvaly velmi dobré uspokojivé neuspokojivé pod.vylouč. vyloučení

21 Chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé K/ K/ K/41 9. Absolventi a jejich další uplatnění 9.1. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou obor počet ž. maturitní zk. %přijatých na VŠ přijatých na VŠ přihláška VŠ přijatí VOŠ z přihlášených z maturantů K/ ,67 89, K/ ,86 81, K/ ,50 73,68 celkem ,67 81,37 Z oboru K/41 4 absolventi jsou profesionální sportovci (extraliga)

22 9.2. Přijetí na VŠ v letech přijati absolventi přihlášeni VŠ 98/ / / / / / / / / / / / / / / / Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2012/2013 Z nich počet nezaměstnaných duben K/41 gymnázium K/41 sportovní příprava K/ celkem Úroveň jazykového vzdělávání na škole Žáci učící se cizí jazyk k Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr anglický ,6 německý ,6 francouzský ,1 ruský ,6 latinský

23 11.2. Učitelé cizích jazyků rozložení k kvalifikace Jazyk Počet učitelů celkem pedagogická i odborná Kvalifikace vyučujících částečná žádná anglický německý francouzský ruský latinský Rodilí mluvčí Komentář k jazykovému vzdělávání - úroveň jazykového vzdělávání je dobrá, přijetím změny v předloňském roce ve vedení předmětové komise se situace v oblasti výuky jazyků výrazně zlepšila. Došlo k zvýraznění práce PK ANJ a komise začala aktivně pracovat na reorganizaci výuky ANJ. - v rámci dislokace dochází k řešení některých problémů: a) absence rodilých mluvčí b) nemožnost se dále vzdělávat a pracovat s moderními vyučovacími metodami z důvodů absence otevíraných reaprobačních předmětů vysokými školami v kombinovaném či korespondenčním studiu. - 90% učitelů pravidelně pracuje na svém dalším vzdělávání - DVPP probíhá formou nabídnutých seminářů a přednášek, které každoročně předkládá služba škole, agentura Descartes, Caledonian School, Oxford + Cambridge University Press, Francouzský institut, PC Praha - pravidelně spolupracujeme s vydavatelstvími pro jednotlivé jazyky, která nám posílají své aktuální nabídky nejen učebnic, ale i dalších materiálů k výuce (Klett, Frauz, Oxford Cambridge atd.) - německá sekce se pravidelně informuje na akce pořádané Goethe institutem a v rámci možností se jich účastní - anglická sekce spolupracuje s Britskou radou v Praze -V listopadu se studenti francouzského jazyka zúčastnili kulturní akce ve Francouzském institutu v Praze. - někteří vyučující získávají certifikáty z absolvovaných seminářů - všechny jazykové sekce organizují zahraniční pobyty či exkurze do státu vyučovaného jazyka, čímž je zajištěna motivace žáků k učení se cizího jazyka a praktické použití nabytých vědomostí v běžných životních situacích Situace v oblasti dalšího vzdělávání je omezována především přípravou a školeními, ne vždy kvalitními, ve vztahu k nové maturitě ve smyslu časového vytížení vyučujících činnostmi přesahujícími často pracovní povinnosti. Ve školním roce složilo mezinárodní zkoušky z anglického jazyka FCE 8 studentů. PK ANJ zajistila možnost společné zkoušky. Příprava a úspěšné složení zkoušky je zásluhou nejen studentů, ale i všech vyučujících, kteří je připravovali a motivovali

24 Hodnocení činnosti PK AJ ve školním roce 2013/2014. Závěry z jednání PK AJ PK AJ pracovala v tomto školním roce ve složení : R. Čermáková, V. Dvořáková, L. Dušek, Š. Jasenovská, J. Kotzinová, R. Krchová, V. Mandlíková, M. Nekužová Komise se scházela dle potřeb výuky, aktuální problémy jsme řešili individuálně, po vzájemné domluvě,dle potřeby. Na schůzkách,kromě aktuálních problémů a požadavků vyplývajících z porad vedení školy, komise projednávala společná kritéria a požadavky na studenty. Výuka probíhá ve všech třídách a ročnících podle jednotného plánu, od letošního šk. roku po dohodě- červen 2013-osmileté gymnázium začalo pracovat s učebnicemi Solutions. Shodná kritéria hodnocení procenta odpovídající jednotlivým známkám byla uplatňována i v tomto šk. roce. Všichni vyučující průběžně konzultovali probírané učivo porovnání skupin a možnosti hodnocení. Všichni vyučující závazně používají shodné učební materiály. Tento způsob se osvědčil, umožnil snadnou zastupitelnost, možnost konzultací, maximální využití materiálů, rychlé řešení aktuálních potřeb výuky i usnadnil individuální přístup ke studentům. Dělení skupin NG od sekundy v každé třídě dvě skupiny rozdělení na základě rozřazovacích testů na konci primy přestupy na podnět vyučujících se souhlasem studentů. -VG od 2.ročníku / VI rozdělení na základě rozřazovacích testů podle úrovně, v ročníku 3 skupiny osmileté, 3 skupiny čtyřleté - na seminářích a cvičení odpovídá rozdělení skupinám ANJ Srpen - září určení jazykových skupin, zajištění učebnic, objednávka časopisů. Leden olympiáda v ang. jazyce školní kolo kategorie III.A,I.A, II.B 138 studentů Únor - podklady pro maturitní zkoušky, školní část a 3. část státní maturity Únor březen okresní kolo,krajské kolo olympiáda ANJ Duben zájezd Skotsko 40 studentů, Š. Jasenovská, R. Krchová Květen maturitní zkoušky, hodnocení studenti byli dobře připraveni Červen- rozřazovací testy pro 1. ročníky a primy, rozdělení do skupin- 1.A., 1.D. 3 skupiny, V.A.V.B. 3 skupiny, prima A 2 skupiny, prima B 2 skupiny. - Během školního roku docházelo průběžně ke kontrole dodržování časových tematických plánů. Časové tematické plány byly dodrženy. - Podklady pro klasifikaci byly dostatečné, hodnocení žáků proběhlo v souladu s klasifikačním řádem V Kladně Za PK AJ PhDr. Šárka Jasenovská Zpráva o činnosti předmětové komise NEJ ve školním roce

25 Předmětová komise se sešla v tomto školním roce celkem 4x, zároveň byly řešeny aktuální problémy ihned i mimo dané termíny schůzek. V tomto školním roce maturovala jedna studentka z NĚJ státně a několik studentů z profilové části maturity z NĚJ. Na první schůzce v přípravném týdnu v srpnu byly řešeny informační a organizační záležitosti ve výuce v novém školním roce. Byly podány informace o učebnicích, pomůckách, časopisech aj. Bylo určeno, že J. Jelínková a K. Karasová si rozšíří certifikát pro hodnocení státní maturity pro studenty s postižením sluchovým a tělesným. Na druhé schůzce v listopadu byly kontrolovány časové plány. Byla podána informace o ukončení práce DUMů a tyto byly kompletovány a kontrolovány vyučujícími. Byl udělán průzkum, kolik žáků by se zúčastnilo konverzační soutěže v NEJ. Na třetí schůzce se kontrolovala práce přípravy na profilovou část maturity z NĚJ. Okresního kola konverzační soutěže NĚJ se zúčastnili student Oldřich Matzek (3.D), který skončil v okresním kole čtvrtý. Na čtvrté schůzce na konci června byly hodnoceny maturitní zkoušky. Na závěr byly zkontrolovány časové plány a řešeny případné nedostatky. Byly objednány nové slovníky a mluvníky pro potřeby vyučujících němčiny a několik slovníků pro studenty. Za předmětovou komisi K. Karasová Hodnocení činnosti PK FRJ a RUJ ve školním roce 2013/2014 PK FRJ/RUJ se scházela dle plánu a dle potřeby. Na setkáních se řešily aktuální problémy, nabídky vzdělávacích akcí. 1)Během školního roku docházelo průběžně ke kontrole dodržování časových tematických plánů. Nikde nedošlo k odchýlení od stanoveného programu. Časové tematické plány byly dodrženy. 2)Podklady pro klasifikaci byly dostatečné, hodnocení žáků proběhlo v souladu s klasifikačním řádem. 3)Všichni vyučující měli individuální přístup k žákům. 4)Maturitní okruhy, texty, další materiály pro závěrečnou zkoušku byly vypracovány a odevzdány v termínu. Maturitní zkoušky proběhly úspěšně. 5)V letošním školním roce se žáci naší školy nezúčastnili olympiád. 6)V září 2013 se uskutečnil studijně-poznávací zájezd do jižní Francie. 7)Vprosinci 2013 se uskutečnil studijně-poznávací zájezd do Francie, Strasbourg.

26 8)V listopadu se studenti francouzského jazyka zúčastnili kulturní akce ve Francouzském institutu v Praze. 9)V rámci Francouzských dnů se studenti francouzštiny zúčastnili divadelního představení v provedení francouzského divadelního souboru. V Kladně PhDr. Vladimíra Dvořáková 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Připojení k Internetu Škola je do internetu připojena službou od SAT-AN CableNet Multimedia s.r.o. rychlostí 100 MB/s. Pedagogičtí pracovníci Pedagogický sbor, včetně trenérů a externistů, má možnost využívat přístupu k Internetu a to přímo ve svých kabinetech. Všechny kabinety jsou připojeny k Internetu, což umožňuje jednodušší komunikaci mezi vyučujícími a rodiči, kteří je mohou kontaktovat prostřednictvím u. Současný stav ICT znalostí pedagogického sboru je velmi dobrý. Učitelé využívají maximálně interaktivních tabulí a IT techniku vůbec. Své dovednosti zdokonalili i díky projektu EU OPVK, zejména hlavně v oblasti tvorby a využívání digitálních učebních materiálů. V rámci toho projektu bylo vytvořeno 724ks materiálů. Viz tabulka: Anglický jazyk Biologie Český jazyk a literatura Francouzský jazyk Fyzika Hudební výchova Chemie Informační a komunikační technologie Matematika Německý jazyk Teorie sportovní přípravy Výtvarná výchova Základy společenských věd, občanská výchova Zeměpis 84ks 60ks 60ks 20ks 60ks 20ks 60ks 120ks 60ks 20ks 60ks 20ks 20ks 60ks Učebny a jejich vybavení

27 Škola je v současnosti vybavena 2 počítačovými učebnami a jednou jazykovou učebnou. První učebna má celkem 17 pracovních stanic - značkové počítače Lynx. Jsou vybaveny systémy Windows 8, Microsoft Office 2013, tvorbu www stránek a zpracování digitálních fotografií Zoner, střih videa. Druhá učebna je vybavena 31 pracovními stanicemi značkové fi Compaq. Jsou vybaveny systémy Windows 7, MS office 7. Dále jsou vybaveny programem na úpravu digitálních fotografií Zoner, programy na programování a tvorbu web aplikací, střih videa. Jazyková učebna má 10 pracovních stanic - značkové počítače HP, ve stáří 6-8 let. Jsou vybaveny systémy Windows XP, Microsoft Office XP a jazykovými programy. Máme k dispozici 6 učeben s interaktivní tabulí. Takto jsou vyučovány již téměř všechny předměty. Zájem o tento způsob výuky je tak velký (i ze strany studentů), že počítáme do budoucna s dalším rozšiřováním takových pracoven. Vznikli také dvě nové učebny pro projekci videa a další práci s ním. Dále má škola k dispozici odborné pracovny, které jsou vybaveny zpětnými projektory a některé video technikou. Počet pracoven se rozšířil na 10. Vzhledem k projektu EU peníze středním školám se podařilo umístit PC ka každé třídy, kompaktně zasíťovat celou školu Internetem. Dále budou třídy postupně doplňovány zpětnými projektory a další technikou. 13. Údaje o pracovnících školy Základní údaje o pracovnících školy (k ) celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externích pedagogických s odbornou kvalifikací Počet žáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 78/69,95 18/17,44 60/52,51 52,51/0, , Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Nad 60 Z toho Průměrn Do 30 let let let let pracovníků let důchodci ý věk Celkem ,10 z toho žen ,9 vysokoškolské - magisterské a vyšší Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let

28 - Asistent pedagoga a osobní asistent 1 ( pí. Durdová) k žákyni trpící obrnovou distrofií Mzdové prostředky hrazeny 1 /2 krajským úřadem a zbytek komisí pro sociální záležitosti a zdraví Magistrátu města Kladna. Bez tohoto asistenta by činnost postiženého žáka byla na škole jak z hlediska výukového, tak i sociálních potřeb, nemožná. Činnost i potřeba asistenta v objemu celého úvazku vidíme jako dostačující. Všichni pracovníci

29 Pedagogové (učitelé + trenéři)

30 Učitelé

31 Trenéři

32 13.4. Aprobovanost výuky (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně ČJL OBV, ZSV DĚJ ZEM MAT FYZ CHE BIO IVT, IKT VV 22 0 HV 14 0 TEV Sport. Příprava Teorie sport. Přípravy ANJ NEJ FRJ RUJ FYZ - SEM +CVIČ 2 2 BIO + CHE - SEM + CVIČ 6 6 MAT - SEM + CVIČ 6 6 ANJ konverzace 5 5 ANJ - SEM + CVIČ NEJ - SEM 2 2 DĚJ - SEM + CVIČ 4 4 ČJ L- CVIČ 6 6 ZEM - SEM + CVIČ 6 6 IKT - SEM 4 0 Matematická cvičení 1 1 Přírodopis GEO 4 4 PCV ZSV - SEM + CVIČ 6 6 Celkem Neaprobovaně 100 hodin

33 13.6.Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Údaje o pracovnících školy vedení 3 učitelé trvalý pracovní poměr 36 vedlejší pracovní poměr 0 na dohodu 3 důchodci 6 učitelé celkem 48 Asistent pedagoga 1 trenéři na trvalý prac. poměr 10 vedlejší pracovní poměr 4 na dohodu 0 trenéři celkem 14 ostatní THP 2 rehabilit. prac. 2 správce sítě, videotechnik 1 knihovnice 1 skladnice 1 správce budov 1 uklízečky 6 kuchařky 6 ostatní celkem 20 pracovníci prac. poměr 18 dohoda 2 pracovníci celkem 83 pracovníci na MD 3

34 Pedagogický pracovník Pracovní zařazení, Úvazek: Kvalifikace-dosažený stupeň Titul: délka praxe: Příjmení: Jméno: funkce: vzdělání, obor: roky dny Stav k Balcarová Olga učitel 0,613 VŠ/ MAT-CHE Mgr Beran Pavel trenér atletiky 0,375 VŠ/trenér I.tř. Mgr Blažek Václav trenér LH 0,475 USV/trenér-I.tř Bruknerová Yvona učitel 0,90 VŠ/MAT,DESKR.GEOMETRIE Mgr Cafourková Irena učitel 1,0 VŠ/CJL-NEJ Mgr Cyprián Vítězslav učitel 1,0 VŠ/FYZ Mgr Čermáková Radka učitel 1,00 USV Drábková Libuše Asisitent pedagoga 1,0 VŠ/NEJ-GEO Ing Durdová Václava učitel 1,0 VŠ/ANJ-ČJL Mgr Dušek Lukáš učitel 0,83 USO Dvořáková Vladimíra učitel 1,0 VŠ/FRJ-ANJ-RUJ-BUJ PhDr Hakl Jiří učitel 1,00 VŠ/TV-TECH.V. Mgr Holá Dana učitel 1,0 VŠ/CJL-NEJ Mgr Hrách Jaroslav učitel 1,000 VŠ/DEJ-FILOSOFIE-V ĚDY SPOL. PhDr Hrušová Věra trenér 1,0 VŠ/TEV-BRV Mgr Hubáčková Eva učitel 1,0 VŠ/MAT-ZEM Mgr Chytrá Lucie trenér I.tř. judo 1,0 VŠ/trenér I.tř. Mgr Janečková Michaela učitel 1,0 VŠ/ČJL-LAT Mgr Jasenovská Šárka učitel 1,0 VŠ/RUJ-ANJ PhDr Jelínková Jana učitel 0,613 VŠ/ČJL-NEJ Mgr Kaňka Jiří trenér atletiky 1,0 VŠ/TEV-BRV Mgr Kaňková Ivana učitel 1,0 VŠ/BIO-CHE Mgr Karasová Kateřina učitel 1,0 VŠ/DEJ-NEJ-RUJ Kekulová Blanka učitel 0,5 VŠ/FYZ-MAT Mgr Kimlová Ivana učitel 1,0 VŠ/CJL-DEJ PhDr Klecanová Kateřina učitel 1,0 VŠ/FYZ-MAT Mgr Kotzinová Jana učitel 1,0 VŠ/ANJ Ing Krchová Radomila učitel 1,0 VŠ/ANJ-HV Mgr Kuchler Jiří trenér II.tř.hokej 1,0 USO/trenér II.tř Landová Petra trenér plavání 1,000 VŠ/Bc 0 0 Lidický Jindřich trenér LH 1,00 USV/trenér II.tř Mandlíková Veronika učitel 1,00 VŠ/NEJ-PEDAGOGIKA,ANJ Mgr Mašková Ilona učitel 1,0 VŠ/VV-RUJ-FRJ Mgr Nekužová Marta učitel 1,0 VŠ/MAT-CHE Mgr Opatrný Václav učitel 0,185 VŠ/MAT RNDr Osvaldová Hana učitel 1,0 VOV DiS Petrášková Markéta trenér atletiky 1,0 VŠ/TEV Mgr Pokorná Marie učitel 1,0 VŠ/BIO-CHE RNDr Pokorná Irena trenér volejbal 0,287 USV/trenér II.třídy 7 53 Pospíšilová Miroslava učitel 0,450 VŠ/TEV-BV Mgr Pošmourná Milena učitel 1,0 VŠ/TV Mgr Protivová Světlana učitel 1,0 VŠ/RUJ-DEJ-NEJ Mgr Rus Vít zástupce ředitele SP 1,0 VŠ/TEV Mgr Rusová Kateřina trenér I.tř.atletika 0,6 VŠ/trenér I.tř. Mgr Řepíková Nora učitel 1,00 VŠ/MAT Mgr Soukupová Radka učitel 1,0 VŠ/RUJ-ZEM Mgr Stejskal Jiří ředitel 1,0 VŠ/TEV-BRV Mgr Stiegerová Světlana učitel 1,0 VŠ/RUJ-PEDAGOGIKA Mgr Šátek Jan trenér I.tř.atletika 1,0 VŠ/TRENÉR I.tř. Mgr Ševčíková Iva učitel 1,0 VŠ/PSYCHOLOGIE Mgr Šídová Eva učitel 1,0 VŠ/CJL-PEDAGOGIKA PaedDr Štemberová Irena učitel 1,0 VŠ/TEV-BIO Mgr Vlasák Radek zástupce ředitele 1,00 VŠ/MAT-BV Mgr

35 Vokatá Věra učitel 1,0 USV Vokounová Hana učitel 1,0 VŠ/BIO-CHE RNDr Volfová Jana učitel 1,00 VŠ - informat.výchova Mgr Voňavka Marek trenér II.tř.atletika 0,563 USO/trenér II.třídy Voňavková Eva trenér II.tř.atletika 1,0 VŠ/trenér I.tř. Ing Vrchlavská Lenka učitel 0,6 VŠ/DEJ Mgr Zápotocká Naděžda učitel 0,36 VŠ/MAT-VV Mgr Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků - Učitelé maturitních předmětů se zúčastňují školení k Nové maturitě - Finanční náklady na DVPP ,- z toho cestovné 9525,-, semináře ,- za období (9/12-8/13) v rámci projektu proběhly i prezenční semináře o jejichž absolvování mám certifikát. V loňském školním roce to byly tyto workshopy v jazykové škole Channel Crossing, v Radotíně, všechny v rozsahu 6 hodin: 1. Pokračoval dvouletý e-learningový kurz obecné angličtiny v rámci projektu IMPULS jako příprava na mezinárodní zkoušku z angličtiny City and Guilds v rozsahu 120 hodin, zakončený 5. září 2014 IV. jazykový workshop V. jazykový workshop VI. jazykový workshop VII. jazykový workshop v rámci projektu IMPULS proběhl i 40-hodinový blended-learningový kurz Prezentování v AJ, kombinovaný s 12 hodinami praktických workshopů. V sobotu jsem se zúčastnila celodenní konference angličtinářů pořádané centrem AKCENT COLLEGE. Výborná akce, soubor volitelných seminářů na nejrůznější témata od samotné angličtiny přes různé oblasti spojené s výukou. O prázdninách, jsem v rámci projektu Metodické a jazykové podpory lektorů jazykového vzdělávání ve Středočeském kraji absolvovala 14denní Intenzivní jazykový kurz vedený rodilými mluvčími s tématickými bloky na úrovni C2 v rozsahu 40 hodin Pí Mandlíková složila zkoušku City and Guilds na úrovni C2 (nejvyšší jazyková úroveň) reading, listening, writing ( first grade pass nejvyšší hodnocení). Certifikát teprve obdržím Mandlíková Pastrnáková a Kotzinová zúčastnily celodenní konference angličtinářů pořádané Oxford University Press Teaching English: Secondary Schools. 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Veřejné akce školy

36 - Žáci se pod vedením Mgr.Věry Hrušové zúčastnili Mezinárodního maratonu - Studentský parlament uspořádal Vánoční besídku n.g. - Sportovní liga škol byla pořádána ve spolupráci s Labyrintem pro nesportovní třídy. - PK FRJ organizovala v červnu turnaj v petangue. - PhDr. Iva Kimlová realizovala školní Gaudeamus pro žáky septim a 3. ročníku čtyřletého studia - Mgr. Ilona Mašková tradičně organizovala zájezd do Francie - Mgr. V. Mandlíková, Š. Jasenovská a Krchová uskutečnila studijní pobyt v Angli. - Mgr. Kateřina Karasová realizovala zájezd do Norimberka - V březnu byl realizován maturitní a reprezentační ples a setkání bývalých studentů a zaměstnanců školy. - V činnosti pokračovala veřejná počítačová pracovna, studentům byl zpřístupněn bez poplatku internet. - Vyučující ANJ a FRJ zajistili návštěvu představení divadelních her v ANJ a FRJ - Studenti školy se aktivně podíleli na Sbírce Emil, jejíž výtěžek byl pro Český paralympijský výbor. - Podíl na přípravě Projektu Šance projekt pomoci mladým lidem bez domova - PK ANJ uskutečnila testování žáků v rámci projektu Eskalátor celoplošné srovnání žáků různých škol - V rámci výuky FRJ i nadále pokračuje pilotní program francouzské metody EXTRA. - V rámci práce v BICHES se žáci účastnili Akademie mládeže při VŠCHT a DOD ve Fyziologickém ústavu akademie věd a přednášek Toxikologie a životní prostředí na VŠCHT. - Žákyně I.r. a kvint se zúčastnily cyklu přednášek S Tebou o Tobě, které pořádala fy. Procter& Gamble v rámci výchovy k rodičovství - Mgr. Kaňkovou byla organizována Ekologická konference, kde bylo prezentováno 21 žákovských prací - Žáci oboru K (SP) se podíleli na zajištění Fortuna mítinku, kterého se zúčastnili nejlepší desetibojaři světa.

37 - Na počátku března proběhla anketa o Osobnost školy (nejlepší sportovci a olympionici ve vzdělávacích předmětech) se slavnostním vyhodnocením za účasti představitelů magistrátu města Kladna, středočeského kraje a zástupců ČSTV - Školou ve spolupráci s BESIP bylo organizováno a realizováno okresní kolo dopravní soutěže, jíž se zúčastnila většina ZŠ okresu Kladno. - V dějepise v rámci projektu společnosti Člověk v tísni Příběhy bezpráví - Žáci I.A uskutečnili úspěšnou dobročinnou akci Skutečný dárek. - Sbírka Diakonie Broumov sběr starého oblečení - Sbírka Bílá pastelka pomoc nevidomým - Sbírka Srdíčkové dny vybavení pro dětská oddělení nemocnic - Sbírka Fond Sidus - Veletrh vzdělávání organizovaný Úřadem práce v Kladně prezentace školy - Dny otevřených dveří ukázka přijímacích testů - Škola byla spolu s Atletickým svazem ČR organizátorem Corni poháru pro žáky ZŠ Středočeského kraje - Škola v zastoupení V. Rusa organizovala a realizovala okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, kdy naši žáci postoupili do Republikového finále - Organizujeme také soutěže AŠSK atletický čtyřboj pro žáky ZŠ okresu - Ve spolupráci s ČAS jsme realizovali Kinderiádu - Na počátku září se uskutečnil adaptační kurz pro nové žáky školy. - Na počátku září (6.9.) se naši žáci podíleli na organizaci akce pořádané magistrátem města Kladna Kladenské fedrování - Lyžařské kurzy - Projektový den (viz. Tabulka) Jméno Název akce Počet žáků V. Dvořáková Kladno exkurze ve francouzštině 10 VG Š. Jasenovská Ladronka brusle, skating 10 VG

38 M. Pokorná Ekologická konference + aktivity v ulicích Kladna NG, VG I. Kaňková K. Krečová Závod v orientačním běhu i pro úplné začátečníky 10 i víc, NG, VG D. Holá Prohlídka Pražského hradu NG L. Drábková Vinařická horka s detektorem NG, VG I. Ševčíková M. Nekužová Chemické pokusy ve škole 10 NG, VG V. Mandlíková Stolní anglické hry 12 NG K. Karasová I. Kimlová Beseda Holokaust ghetto - Lodž 30 NG, VG třída s dataprojektorem H. Kotíková Kladnem na Poldovku a jiné aktivity 30 NG, VG R. Soukupová S. Stiegerová Historie a současnost kladenských sportovišť 25 NG, VG I.Mašková Permanentní revoluce francouzské malířství výstava NG, VG Praha R. Vlasák Bowling na Stochově i trochu jinak 8 NG, VG M.Janečková Kurz tvůrčího psaní 5 10 VG I.Štemberová Turnaj ve volejbale 40 kvarty, VG M. Pošmourná E. Šídová DVD České nebe + krátký seminář 20 NG, VG uč. 27 Y. Bruknerová Strategické deskové hry VG O. Balcarová Čistička odpadních vod Kladno NG, VG V. Scheirichová Fyzika pro 21. století 25 NG, VG uč. fyziky J. Volfová In- line bruslení na Sletišti NG,VG J. Kotzinová Kladenský zámek výstava kostýmy z pohádky 16 NG, VG S. Havlíčková H. Vokounová Informační centrum radioaktivního odpadu v Praze kvarty, VG Škola pořádala a organizovala v areálu školy pro žáky ZŠ Kladna a okresu výstavy: - Pavel Tigrid - Olga Havlová - V. obrazů dobrovolnictví

39 Škola získala titul: Žákyně školy pracovaly s postiženými kladenské Zahrady

40

41 Vyhlašovatel programu (projektu) MŠMT MŠMT Název a stručná charakteristika podaného (schváleného) projektu Inovace a zkvalitnění výuky na SG Kladno Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem Schválená finanční podpora, finanční spoluúčast kraje, vlastní či jiné finanční zdroje Průběh realizace, čerpané finanční prostředky Zhodnocení přínosu projektu a jeho výsledky (pokud byl ukončen) , ,- Vybavení školy ICT technikou, zkvalitnění výuky, tvorba DUMU , ,- Podpora výuky přírodovědných předmětů, vbudování BIO laboratoře - Je ukončován OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a zkvalitnění výuky na SG Kladno v hodnotě ,- - Mgr. Vlasák podal projekt Oranžová pracovna a Oranžové schodiště jehož garantem je ČEZ - H. Osvaldová a V. Mandlíková podávají projekt na vybudování pracovny jazyků z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Mgr. Cyprián připravuje projekt v oboru fyziky příprava začínajících učitelů fyziky - Mgr. Ševčíková realizuje projekt Demokracie a občanství: Multidisciplinární přístupy a modernizace výuky, jako pilotní škola který podává Sociologický ústav v rámci výzvy MŠMT 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol v programu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. - Byly podány projekty na modernizaci a vybudování laboratoře biologie a kompletního řešení bloku chemických pracoven a laboratoří - Zapojili jsme se do : Projekt Středočeského kraje Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem Je třeba pokračovat v započatých projektech spolupráce se žáky na dílčích úkolech (například formou využití projektu Dreams and Teams -projekt BC, atp) Spolupráce se zahraničními školami Pokoušíme se zahájit spolupráci primárním kontaktem ve spolupráci s KÚ se sportovním gymnáziem Heinricha-Heineho v Kaiserslauternu a se Sportovním gymnáziem v Norimbrku. Tato spolupráce zatím získává konkrétní podobu. Je třeba pokračovat v započatých projektech spolupráce se žáky na dílčích úkolech (například formou využití projektu Dreams and Teams -projekt BC, atp). 15.2Vědomostní a sportovní soutěže

42 účast předmět Školní kolo okres. kolo kraj. kolo repub. kolo mezinár.kolo CJL BIO +klokan CHE 15 5 Fotograf. SOČ 5 4 ZEM DĚJ 1 1 ZSV+ filosof.o 1 2 ANJ NEJ MAT 3 Pytharogiáda 6 Klokan 2 Est. Vých. Úspěšní řešitelé matematických soutěží ve školním kole 2013/2014 PYTHAGORIÁDA- úspěšní řešitelé okresního kola: student ročník okresní kolo Selichar Petr místo Sobotka Jan Místo Zahrádka Jaroslav místo Pydych Tomáš místo Černý David místo Vobora Jakub místo MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA- úspěšní řešitelé okresního kola : student kategorie okresní kolo Dvořák Jan Z místo Koukolíková Magda Z místo Mazáč Kryštof Z8 5.místo KLOKAN- okres Kladno student kategorie okresní kolo Mazáč Kryštof kadet 5. místo Krsek Vojtěch junior 9.místo v kompetenci PK Bio-Che

43 1)Chemická olympiáda : Kategorie Počet přihl. Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo D místo : M.Nguyen (III.B) 8.místo : G.Strialová (IV.B) 9.místo : Viduna A. (III.B) C místo : Hlaváček O. (VI.B) 26.místo : Vidrich A.(V.B) B 2 2 (žáci VI.B) - nikdo z nich nesplnil požadavky pro postup do krajského kola )Biologická olympiáda Kategorie Počet přihl. Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo D místo : 3.místo : 28.místo : Filip M. (I.B) Filip M. (I.B) Filip M. (I.B) místo : 7.místo : Peřina O. (I.B) Kučera A. (II.B) Kučera A. (II.B) 3.místo : Peřina O. (I.B) C není KK 1.místo : 5.místo : Pašková V. (III.B) Pašková V. (IV.B) 2.místo : místo : Sklenářová P. (III.B) Sklenářová P. (III.B) 3.místo : Severinová Z.(IV.B) Kategorie Počet přihl. Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo B místo : Machanová A. (VI.B) není OK 39.místo : 2.místo : Krausová P. (VI.B) Machanová A.(VI.B) 3.místo : Zábranská B. (VI.B) 43.místo : Krausová P.(VI.B) Středoškolská odborná činnost, 36.ročník Přihlášeno Školní kolo Krajské kolo Celostátní kolo

44 5 prací 5 prací 4 práce Výsledky krajského kola : 2.místo: Jakub Picka (tř. VII.B): Znalost první pomoci u studentů gymnázia obor 06 : zdravotnictví 3.místo: Zuzana Nováková (tř.vii.b): Jed v bramborových lupíncích obor 03 : chemie Úspěšní řešitelé Jindřich Dumek a Tomáš Svoboda (tř. VIII.A) Fenomén pivo, aneb všeobecné vnímání piva obor 14 : pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času Jan Urban, tř. VIII.B Suplementy a jejich účinky na lidský organismus obor 06 : zdravotnictví 4) Přírodovědný Klokan(školní kolo) Školního kola této soutěže se zúčastnilo v kategorii Kadet 103 žáků, v kategorii Junior 79 žáků. Výsledky školního kola : Kat. KADET : 1.m. Březina T. (IV.A) 2.m. Krausová M. (IV.B) 3.m. Ladrová A. (IV.B) Kat. JUNIOR : 1.m. Šmejkalová J. (VI.B) 2.m. Katanová M. (VI.B) 3.m. Vidrich A. (V.B) Hodnocení činnosti předmětové komise tělesné výchovy PK pracovala ve složení: V. Hrušová, J. Hakl, M. Pošmourná, I. Štemberová, J. V. Rus, M. Pospíšilová, J.Stejskal Během školního roku byly zorganizovány níže zmíněné kurzy: Lyžařské kurzy : II.A a II.B Šumava. Výcvik probíhal na sjezdovce Belveder Engadin. termíny II.A II.B

45 V.A, V.B a 1.D Rakousko. Výcvik probíhal ve skialpinistickém středisku Postalm, které nám poskytlo vynikající lyžařské podmínky. termín Letní sportovní kurz: Pro VII.A, VII.B a 3.D proběhl v Rokytnici nad Rokytkou Březová v termínu s programem Pandora. Tento kurz zajišťuje outdoorová aliance STAN. Hodnocení školního roku 2013/14 Sportovní soutěže, kterých se naši studenti zúčastňují jsou pod hlavičkou AŠSK. Podrobné výsledky jsou uvedeny ve zprávě ŠSK zpracovala M. Pošmourná. Umísťujeme se na výborných předních místech jak na okresní tak krajské úrovni. Mimo rámec soutěží AŠSK jsme se zúčastnili 3. OH dětí a mládeže ve Slaném, kde naši žáci vítězili. V soutěži OVOV vítězíme v regionálních kolech a dobré výsledky jsou i v republikovém měřítku. Naši žáci se angažují i v dalších sportovních aktivitách. (organizace i účast žáků a pedagogů na manifestačním běhu Kladno Lidice štafetovém běhu Kladno - Lidice Ležáky a běhu We Run Prague). Podporujeme naše žáky v přípravě na mistrovské soutěže i MČR v nekmenových sportech /tenis, kopaná, golf, aerobik atd./. Vyučujícím dělá radost, že i žáci NG se nominují na MČR v různých sportech a dobře reprezentují školu. V rámci projektového dne SG Kladno větší počet pedagogů organizoval sportovní aktivity /bruslení, horská kola, volejbal a různé sportovní hry/. Za velkou výhodu považujeme využívání kladenských sportovních areálů /ledová plocha, atletický stadion, in line dráha, bazén/. Pravidelně si mohou naši pedagogové zasportovat /volejbal, jóga, plné míče/. Kladno PK TEV Mgr.V. Hrušová kurz třídy místo datum Počet účastníků+doprovod ZVK II.A, II.B Šumava-Engadin ZVK V.A, V.B, 1.D Postalm- Rakousko LSK VII.A, VII.B, Třebíč 3.D Veškeré informace a pokyny o kurzech byly prezentovány na internetových stránkách školy v sekci sportovní kurzy. Školní sportovní klub SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA KLADNO HODNOCENÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14

46 Členové ŠSK se úspěšně zúčastnili většiny soutěží pořádaných Asociací školních sportovních klubů. Dosažené výsledky a vystupování žáků na všech akcích přispívá k dobrému jménu školy a k prezentaci školy v souvislosti se získáváním nových zájemců o studium na naší škole. SPORTOVNÍ LIGA STŘEDNÍCH ŠKOL- SLSŠ -umístění v soutěžích SOUTĚŽ OKRESNÍ KOLO REGIONÁLNÍ KOLO Hoši Dívky Hoši Dívky Atletika-Corny pohár Přespolní běh Volejbal 1./ Silový víceboj Kopaná Gymnastika V celoroční soutěži SLSŠ okresu Kladno se Sportovní gymnázium umístilo na 2.místě. Zdůrazníme, že těchto soutěží se nesmějí zúčastnit žáci oboru sportovní příprava daného sportu. Výsledky jsou odrazem dobré metodické a organizační činnosti učitelů TV. Mimo SLSŠ se žáci zúčastnili projektu Hokejbal proti drogám-3.místo v okresní soutěži a 2.místo v regionálním kole. SPORTOVNÍ LIGA ZÁKLADNÍCH ŠKOL- SLZŠ- umístění v soutěžích SOUTĚŽE OKRESNÍ KOLO REGIONÁLNÍ KOLO Hoší Dívky Hoši Dívky Malá kopaná-iii.kat. 3. Malá kopaná-iv.kat. 1. Přespolní běh Atletický čtyřboj Florbal- III.kat Florbal-IV.kat Pohár rozhlasu-iii.kat Pohár rozhlasu-iv.kat Volejbal Basketbal-III.kat Basketbal- IV.kat Sportovní gymnastika 2., 4. 2.,4.

47 V celoroční soutěži SLZŠ okresu Kladno se Sportovní gymnázium umístilo na 4. místě. V samostatné soutěži- Atletická liga- škola obsadila v okrese 2. místo. Do SLZŠ se v různém počtu soutěží zapojilo 36 základních škol okresu. Celkové hodnocení školy je každým rokem zhoršeno neúčastí v soutěžích vypsaných pro I. stupeň ZŠ /tento stupeň není součástí gymnázia/. Z dalších soutěží se žáci zúčastnili projektu Hokejbal proti drogám-iii. kat. 2.místo v okresní i regionální soutěži, v republikovém finále družstvo obsadilo 2. místo. Žáci IV. kat. se umístili v okresním kole na 1.místě,v regionálním kole na 4. místě Výborná působení našich žáků proběhlo i v soutěži Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Družstvo žáků získalo 1.místo v okresní i krajské soutěži a postupuje do republikového finále v Praze-termín září se naši žáci zúčastnili Her 3.olympiády dětí a mládeže ve Slaném s mezinárodní účastí. V silné konkurenci dosáhli vynikajících výsledků ve většině disciplín. Mgr. Milena Pošmourná předsedkyně Šsk Celkové výsledky Středoškolského poháru sportovních gymnázií v atletice Plzeň, Dívky: Hoši: 1.m SG Plzeň 122 b 1.m SG Praha 124 b 2.m SG Kladno 111 b 2.m SG Jablonec 102 b 3.m SG Ostrava 98 b 3.m SG Brno 79 b 4.m SG Praha 77 b 4.m SG Pardubice 75 b 5.m SG Brno 64 b 5.m SG Plzeň 66 b 6.m SG Pardubice 55 b 6.m SG Ostrava 65 b 7.m SG Jablonec 50 b 7.m SG Kladno 45 b 8.m SG Nové MnM 14 b 8.m SG České Bud. 28 b Celkově H + D: 1.m SG Praha 201 b 2.m SG Plzeň 188 b 3.m SG Ostrava 163 b 4.m SG Kladno 156 b 5.m SG Jablonec 152 b 6.m SG Brno 143 b 7.m SG Pardubice 130 b 8.m SG České Bud. 28 b 9.m SG Nové MnM 14 b Podrobné výsledky naleznete na Výsledky soutěží

48

49

50

51

52 Prezentiáda Dne získal tým z IV.A našeho gymnázia s názvem RYTÍŘI KLADNO ve složení Eliška Kocourková, Diana Filipová a kapitánka týmu Kateřina Stachová 3. místo v krajském kole soutěže Prezentiáda. Prezentiáda je soutěž v prezentování pro tříčlenné týmy středoškoláků, která se snaží naučit středoškoláky prezentačním dovednostem a sebevědomému vystupování. Jejich úkolem je udělat prezentaci na jedno z daných témat (v tomto ročníku to byly témata Dokonalý učitel nebo Jak bych chtěl/a být ve škole hodnocen/a) a doprovodit ji maximálně desetiminutovým slovním komentářem. Odborná porota hodnotí slovní projev, vizuální kvalitu, týmovou spolupráci, nápaditost zpracování, pohotovost reakcí, schopnost improvizace i celkový dojem. Soutěž probíhá ve všech čtrnácti krajích a vrcholem je pak celorepublikové finále. Soutěže se zúčastnily především středoškolské týmy, takže umístění děvčat z kvarty je o to větším úspěchem. Gratulujeme! Více o soutěži: (pro případné zájemce o další ročník) Video z prezentace našeho týmu: Výsledky středočeského krajského kola, kde jsou naše studentky (i kus z jejich příběhu) zmíněny:

53

54 Studentka Barbora Müllerová ze třídy tercie B byla vybrána, aby se za vynikající studijní výsledky zúčastnila čtrnáctidenního výměnného pobytu ve Francii v červenci 2013.

55 Kateřina Sládková ze třídy III.B obsadila 1.místo ve II.kategorii (12-14 let) literární části mezinárodní dětské soutěže Kladenská veverka. Exkurze studentů biologicko-chemického semináře (oktávy, 4.ročníky) do Antropologického muzea A.Hrdličky v Praze (odborné přednášky, ukázky, workshopy) nejen za poznáním Homo sapiens sapiens...

56

57 Blahopřejeme Tereze Zárubové VII. B k 1. místu v okresním kole OČJ a přejeme jí mnoho štěstí v krajském kole. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 1. VIDEOKONFERENCE ZEMĚPIS - IV.B Jak funguje fair trade? Jsou výrobky fair trade opravdu kvalitní? Jak probíhal projekt fairtradová škola? Kdo na fair tradu profituje? A na další otázky žáků IV.B odpovídali studenti Střední a Jazykové školy ve Volyni, kteří 3. rokem zpracovávají projekt fairtradová škola. Videokonference trvala 30 minut a spojení přes skype proběhlo bez problémů také díky panu J. Čubovi.

58

59 4. ROČNÍK SOUTĚŽE FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

60 KATEGORIE II - STŘEDNÍ ŠKOLY SKUTEČNÝ DÁREK STUDENTI KVART UKONČILI PROJEKTY V RÁMCI GRV A VÝUKY ZEMĚPISU. OBJEDNALI 1 SKUTEČNÝ DÁREK PUMPU NA PITNOU VODU V CENĚ Kč. KOUPILI 2 PANENKY PRO UNICEF V CENĚ Kč. DO KLADENSKÉHO AZYLOVÉHO DOMU ODVEZLI SPOUSTU POTŘEBNÝCH VĚCÍ PRO MATKY S DĚTMI. VELKÝ PODÍL NA AKCI MĚLY VERONIKA A DOMINIKA ZE TŘÍDY VI.B. VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI, PATŘÍ VELKÝ DÍK. Prezidenstké volby

61 Celkem hlasovalo 123 voličů. Z toho jeden hlas byl neplatný (prázdný). Výsledky na naší škole: 1. Dienstbier Jiří - 8 hlasů 2. Fischer Jan - 28 hlasů 3. Fischerová Táňa - 9 hlasů 4. Franz Vladimír - 44 hlasů 5. Roithová Zuzana - 1 hlas 6. Schwarzenberg Karel - 19 hlasů 7. Sobotka Přemysl - 2 hlasy 8. Zeman Miloš - 11 hlasů Recyklohraní Recyklohraní je soutěž mezi školami v plnění úkolů na téma recyklace. V rámci soutěže je zde na škole umístěna krabice na sběr baterií ( u vrátnice ) a červený kontejner na drobné elektrospotřebiče ( vlevo od vchodu směrem k šatnovým skříňkám ). Tyto nádoby je třeba minimálně 1x ročně naplnit. Za opětovné naplnění a plnění drobných úkolů získáme body, za které si můžeme vybrat spoustu báječných cen. Více na ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZA ŠK. ROK Environmentální výchova na SG směřuje k naplnění cílů ve čtyřech oblastech obsažených v e ŠVP. Jedná se o ekogramotnost a výchovu k udržitelnému rozvoji, tvorbu a údržbu příznivého pracovního prostředí, třídění odpadu a zdravý životní styl. Probíhá napříč celým výchovně vzdělávacím procesem. Pracovní prostředí: Péče o zeleň ve třídách i společných prostorách školy

62 Pravidelné obnovování panelů s biologickou a ekologickou tématikou v rámci krátkodobých projektů ( např. čeledi rostlin, zdravý životní styl, houby a další ) Pokračujeme v třídění odpadu plasty, papír, sklo, kov, baterie, elektroodpad Výuka: ekologická výchova je součástí osnov přírodovědných předmětů. Jako samostatné téma je náplní BIS resp. BICHES ve třetím ročníku. Byla vypracována řada seminárních prací s ekologickou tématikou Při výuce i práci na ekologických projektech byly používány materiály Střediska pro ekologickou výchovu Tereza, Národního muzea v Praze, zoo a botanických zahrad, KEV V jednotlivých předmětech byla průběžně realizována témata obsažená v ŠVP jako průřezová témata EVVO Nově si studenti 4. ročníků volili předmět cvičení z biologie V rámci projektu ( viz níže ) byla vypracována řada výukových materiálů a pracovních listů využitých ve volnočasových aktivitách i výuce Dokončení sad DUM biologie a ekologie Pobyty v přírodě: Adaptační kurz - outdoorové aktivity ( primy + 1. ročníky ) Lyžařský kurz + bezpečnost a první pomoc ( sekundy + 1. ročníky ) Sportovní kurz outdoorové aktivity ( 3. ročníky ) Třídní výlety a exkurze spojené s návštěvou chráněných oblastí v okolí ( Vinařická hora, Křivoklátsko apod. ) Práce v terénu v rámci aktivit spojených s činností kroužků Soutěže a projekty: GLOBE, Ekopolis, Recyklohraní Přírodovědný klokan SOČ krajské kolo - byly obhájeny práce s přírodovědnou a zdravotnickou tématikou Biologická olympiáda ( kat. C a D ) Celoroční plnění soutěžních úkolů Ekonomu Vzdělávání, přednášky: Konference koordinátorů EV KÚ StK Projektový den s ornitologem spojený s ukázkami odchytu a kroužkování ptáků Interaktivní výstava Rostliny, které změnily svět Přírodovědné a cestopisné přednášky a filmy Sládečkovo vlastivědné muzeum Hrdličkovo muzeum člověka fylogeneze člověka Letní škola chemie Přípravné kurzy pro uchazeče o studium přírodovědných oborů Nejvíce aktivit na poli EVVO proběhlo díky účasti školy v projektu: CESTOU PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ NAPŘÍČ STŘEDOČESKÝM KRAJEM V rámci účasti v projektu pracovaly ve SG tři kroužky s biologicko-ekologickým zaměřením ( prima kvinta ). Čtyři kroužky byly zřízeny na partnerských ZŠ. Aktivity se netýkaly pouze práce v kroužcích, ale projekt umožnil financovat i aktivity ostatních studentů. Ústředním tématem činnosti kroužků bylo zejména poznávání ekosystémů : Hydrologická a fenologická dlouhodobá pozorování a měření spojená s osvojováním dovedností ve shromažďování a zpracování dat a jejich vyhodnocování Poznávání rostlin, živočichů, hub ( v terénu, pomocí literatury, hry, soutěže )

63 Mikroskopická technika Tvorba herbářů Pořizování fotodokumentace, prezentace prací Témata krátkodobých projektů: Ferda mravenec a ti druzí Život včel OŽP v v ČR, CITES Ohrožené druhy rostlin a živočichů, Červené knihy ZOO v ČR Jedovaté houby Masožravé rostliny Orchideje atd. Členové kroužků i studenti tříd nižšího a vyššího gymnázia s společně se žáky partnerských ZŠ Zúčastnili šesti tématicky zaměřených projektových dnů Navštívili ZOO Praha, Botanickou zahradu \Praha a skleník Fata morgana, ZOO Liberec, ZOOpark Chomutov ( soutěže, přednášky, plnění úkolů z pracovních listů, besedy ) Veškeré aktivity a činnost kroužků byly prezentovány na 8. ročníku EKOLOGICKÉ KONFERENCE SG Práce přírodovědného kroužku - SG Masožravé rostliny - SG ZŠ Stochov přírodovědný kroužek Orchideje v ČR - SG Podkrušnohorský zoopark SG Poznáváme přírodu 8. ZŠ Můj mazlíček morče 8. ZŠ Kroužek Arnika ZŠ Tuchlovice Kriticky ohrožení savci na území ČR SG Biologická praktika 11. ZŠ Jedovaté houby SG Mateří kašička SG Bezobratlí - SG Jak se žilo v Triasu 8. ZŠ Kriticky ohrožení savci na území ČR - SG Projekt bude pokračovat v příštím školním roce a činnosti budou orientované zejména na práci v nově vybudované biologické laboratoři a vícedenní expedice. DLOUHODOBÁ PRÁCE ŠKOLY NA POLI EVVO BYLA OCENĚNA V RÁMCI Projektu OPVK "Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti managementu udržitelného rozvoje ve školách regionu udělením certifikátu ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA ROKY Mgr. Ivana Kaňková, koordinátor EVVO 15.6 Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Ředitel školy úzce spolupracuje s magistrátem města Kladna, kde je členem komise pro vzdělání a volný čas. Je členem okresní dopravní komise BESIP. Spolupráce s magistrátem i se zřizovatelem je bezproblémová v duchu aktivního řešení problematiky chodu i hospodaření

64 školy. Dále je činný v tělovýchově, kde pracuje ve svazové funkci člena STK ČUS. Zástupce ředitele pro sp je aktivním členem výkonného výboru Českého atletického svazu, kde vykonává funkci předsedy komise mládeže, vykonává funkci místopředsedy atletického klubu AC TEPO Kladno. Zástupce ředitele pro pedagogickou činnost je členem zastupitelstva města Stochova. Škola se zároveň zapojila do dotazníkové akce pod patronací primátora města Kladna. Výsledky níže uvedené: Dotazníkové šetření města Kladna (12/2013 1/2014) stručný souhrn Již šestým rokem je realizována sonda veřejného mínění s cílem zjištění názoru obyvatel na problematiku všeobecné spokojenosti s úrovní života ve městě Kladně a s úrovní bezpečnosti. Dotazníkové šetření týkající se spokojenosti občanů s místním společenstvím a bezpečností, bylo realizováno v období měsíců prosinec 2013 až leden Vyhodnocení proběhlo v únoru Bylo vyplněno 850 dotazníků, jejichž distribuce byla realizována prostřednictvím středních škol, kde měli studenti zároveň možnost diskuse s primátorem města Danem Jiránkem. Dále byli osloveni rodiče a rodinní příslušníci dětí čtvrtých ročníků základních škol. Pro zjištění názorů seniorů, proběhla distribuce na jejich předvánočních a novoročních setkáních. Dotazník byl také dostupný na webu města. Respondenty lze rozdělit v poměru 60 % ku 40 % mezi ženy a muže. Jedna z úvodních otázek byla zaměřena na zjištění největších předností města Kladna, kde nejčastější odpovědi uváděly sport a sportoviště. Zároveň je dotazovanými vysoce ceněno dopravní spojení s Prahou. Mezi největší negativa města patří dle respondentů nepřizpůsobiví občané a stav komunikací ve městě. Na otázku spokojenosti s městem, jako s místem, kde žijeme a pracujeme, odpovědělo 15% dotazovaných, že je velmi spokojeno a mírně spokojeno je 62 % tázaných. Oproti tomu 23 % obyvatel je s životem na Kladně nespokojeno. Priority, které by mělo město strategicky podporovat, jsou dle názoru obyvatel - zvýšení kvality ZŠ a SŠ, revitalizace nevyužívaných průmyslových areálů, zvýšení počtu parkovacích míst a bezpečnost a plynulost dopravy (kruhové objezdy, BUS pruhy). Finanční prostředky města by měly být investovány do školství, oprav komunikací a rozšíření sportovišť. Místa, která označili respondenti jako nebezpečná, či problematická jsou - Kročehlavy, Dubí a Rozdělov. Dlouhodobě je oceňována kvalita služeb sportovních zařízení, kdy průměrné hodnocení respondentů je 1,8. Zároveň je vysoce hodnocena kvalita služeb knihoven s celkovým průměrem 2 (hodnocení jako ve škole, tedy 1 až 5). Oproti tomu negativně jsou hodnoceny možnosti podílet se na místním plánovacím procesu (příprava územního plánu apod.) kde je průměrné hodnocení 3,5. Takto byla také hodnocena možnost získání dobrého zaměstnání na území města. Zároveň je negativně hodnoceno

65 využívání webových stránek města Kladna a to v 65 %, resp. 84 % v případě webu V oblasti bezpečnosti pociťuje 63 % obyvatel pocity bezpečí a 37 % obyvatel pocity ohrožení. Rozšíření kamerového systému podporuje 84 % tázaných, ale negativně je hodnocena informovanost obyvatel o umístění kamerových bodů a to v 74 %. V oblasti životního prostředí byla průměrnou známkou 2,3 oceněna kvalita příměstských lesů oproti tomu známkou 3 byla hodnocena kvalita ovzduší, odvozu odpadů a čištění ulic. 86 % obyvatel aktivně třídí komunální odpad a 72 % respondentů pociťuje dostatek kontejnerů pro třídění odpadu. Přičemž nejčastějšími tříděnými komoditami je sklo, papír a plast. V oblasti dopravy bylo pozitivně známkou 1,9 hodnoceno spojení s Prahou a negativně - známkou 3,4 dostupnost parkovišť. Známkou 3,2 byla hodnocena výstavba a rekonstrukce komunikací. Obyvatelé měli také možnost vyjádřit své podněty ke zlepšení života ve městě, přičemž nejčastějšími byly požadavky na zlepšení - komunikací, školství a bezpečnosti. Prevence kriminality Zastoupení pohlaví respondentů bylo v poměru 60% žen ku 40% mužů muž žena 40% 60% Muži Ženy Věková struktura respondentů

66 Do 26let do 40let do 60let nad 60let 9 8% 18% 6 Sociální postavení respondentů student nezaměstnaný senior 2% zaměstnaný podnikatel mateřská dovolená 3% 3% 8% 19% 65% Dosažené vzdělání respondentů

67 základní vyšší odborné 3% 8% středoškolské vysokoškolské 21% 68% Rozdělení respondentů dle délky života ve městě Kladně od narození méně než 5 let více než 5 let 24,0% 25,7% 50,3% Co je dle Vašeho názoru největší předností města Kladna? Sport a sportoviště 258

68 Dopravní spojení s Prahou 96 Kultura 63 Okolní lesy a příroda 58 Množství obchodů 32 MHD 26 Množství parků a zeleně 23 Školství 13 Oblastní nemocnice Kladno 10 Celkem 579 Co je dle Vašeho názoru největším negativem města Kladna? Nepřizpůsobiví občané 355 Špatný stav komunikací 112 Nepořádek 60 Nedostatek pracovních příležitostí 38 Nedostatek parkovišť 36 MHD 34 Nízká bezpečnost 20 Kultura 20 Nedostatek parků a zeleně 11 Celkem 686 Vyjádřete míru své spokojenosti s životem ve městě Kladně

69 velmi spokojen mírně nespokojen 5% 18% mírně spokojen velmi nespokojen 15% 62% Vyberte 3 nejdůležitější priority, které by mělo město Kladno strategicky podporovat: Zvýšení kvality ZŠ a SŠ 318 Revitalizace nevyužívaných průmyslových areálů 315 Zvýšení počtu parkovacích míst 289 Bezpečnost a plynulost dopravy (kruhové objezdy, BUS pruhy) 288 Opatření na úsporu energií a zlepšení kvality ovzduší 232 Rozšíření ploch zeleně ve městě 218 Rozvoj VŠ ve městě 194 Aktivní trávení volného času, zejména pro seniory a děti 185 Zapojování veřejnosti do rozhodování města 127 Levné a rychlé internetové připojení 119 Informovanost o kulturních, sportovních a společenských akcích ve městě 102 Do jaké oblasti by měly být investovány finanční prostředky města?

70 Školství 182 Opravy komunikací 155 Rozšíření sportovišť 98 Kultura 68 Revitalizace průmyslových budov 65 Zdravotnictví 49 Rozšíření parků a zeleně 40 Zvýšení počtu parkovišť 39 Možnosti trávení volného času 29 Zvýšení bezpečnosti 28 MHD 28 Celkem 781 Která místa ve městě se Vám jeví jako nebezpečná a problematická? Kročehlavy 247 Dubí 157 Rozdělov 134 Švermov 108 Náměstí Svobody 67 Podprůhon 53 Okrsek 4 39 Okrsek 0 6

71 Ostrovec 5 Gymnázium 5 Celkem 821 Uveďte náměty, co by se dle Vás mělo ve městě Kladně zlepšit Stav komunikací 148 Školství 86 Bezpečnost 79 Nepřizpůsobiví občané 59 Množství parkovišť 55 Množství parků a zeleně 54 MHD 40 Pořádek 36 Úroveň průmyslu 35 Kultura 33 Množství policejních hlídek 22 Sport 17 Zdravotnictví 11 Množství pracovních příležitostí 8 Celkem 683

72 15.7 Aktivity školy uspořádané pro veřejnost Škola realizovala a Dny otevřených dveří, aktivně se účastnila Burzy škol v Kladně pořádaným Úřadem práce. Studenti oboru K/41 se aktivně podíleli na organizaci TNT- Fortuna meeting (mezinárodní desetiboj) a trenéři působili jako rozhodčí. Škola ve spolupráci s AC Tepo Kladno byla pořadatelem skokanské laťky, jejíž výtěžek byl věnován na pomoc dětem s cystickou fibrozou. - Škola byla spolu s Atletickým svazem ČR organizátorem Corni poháru pro žáky ZŠ Středočeského kraje - Organizujeme také soutěže AŠSK atletický čtyřboj pro žáky ZŠ okresu - Ve spolupráci s ČAS jsme realizovali Kinderiádu - Byli jsme organizátory okresního kola OVOV - Škola byla organizátorem okresní dopravní soutěže pro žáky ZŠ - Byla pořádána Vánoční besídka Hodnocení sportovní přípravy na Sportovním gymnáziu v Kladně (školní rok 2013/20014) Zpráva o sportovní přípravě ve školním roce 2013/2014 obecný úvod Vzhledem k možnostem, jak materiálním tak i finančním, se nám cíl na školní rok 2013/2014, kvalitně zabezpečit sportovní přípravu žáků SG, podařilo splnit. Regenerace žáků byla zkvalitněna. I nadále je naším cílem vybudovat kvalitní regenerační linku v prostorách SG a rekonstruovat školní hřiště. V roce 2012/13 se podařilo vybudovat 40m běžeckou dráhu ve spojovací chodbě, která byla velmi často využívaným sportovištěm v době zimní přípravy zejména atletů ale i dalších kmenových sportů. Příspěvky na soustředění byly přiděleny diferencovaně dle výkonnosti a umožnily žákům účastnit se několika sportovních soustředění v ČR i v zahraničí, a tím zcela jistě zvýšit úroveň sportovní výkonnosti. V průběhu roku bylo zakoupeno sportovní vybavení za účelem doplnění skladu Tv a materiálního zázemí jednotlivých tréninkových skupin. Vybavení žáků bylo zajištěno stejně jako v předchozích letech značkovým sportovním oblečením a opět přineslo kladnou odezvu jak ze strany žáků, tak ze strany uchazečů o studium. Tato strategie se nám osvědčila jako jeden z nedůležitějších kroků pro zapsání SG Kladno do podvědomí široké veřejnosti nejen v Kladně a okolí, ale také na území ČR. Spolupráce se sportovními kluby kmenových sportů probíhala opět na vysoké úrovni. Zaznamenali jsme velmi pozitivní trend a to nižší úpadek zájmu o sport v průběhu čtyřletého studia a celkově vzrůstající úroveň kvality sportovní výkonnosti našich žáků. V závěru roku jsme zaznamenali zvýšený zájem zřizovatele podpořit některé kmenové sporty (plavání, lední hokej) zřízením krajských SCM (sportovních center mládeže) což vnímáme jako významnou podporu a možnost získat v těchto sportech talentované uchazeče o studium

73 v oboru SP a podpořit širší kádr trenérů spolu s e zkvalitněním další péče o sportovce (regenerace, pitný režim, soustředění, vzdělávání, ). Atletika Počet žáků v kmenovém sportu: 45 (17 chlapců + 28 dívek) Trenérské zabezpečení: Mgr. Pavel Beran, Mgr. J. Kaňka, Mgr. M. Petrášková, Mgr. V. Rus, Mgr. K. Rusová, Mgr. J. Šátek, Ing. E. Voňavková, M. Voňavka, Mgr. Hana Větrovcová Ve školním roce 2013/2014 studuje na naší škole celkem 45 studentů se zaměřením na atletiku. Mezi nejúspěšnější patří především studenti zařazeni do reprezentačních výběrů pro rok V juniorské kategorii to jsou: Jan Jánský, Jana Janoušová. V dorostenecké kategorii: Nikola Pöschlová, Sabina Pöschlová, Jiří Feigel. V kategorii do 22let: Lucie Zaplatílková. Ve výběru slovenské reprezentace: Klaudia Kálnayová. V jednotlivých kategoriích jsou dle výkonnosti zařazeni studenti takto: kategorie A skutečný reprezentační start nebo místo na MČR kategorie B finále MČR kategorie C účast na MČR kategorie D - ostatní 6 atletů 9 atletů 22 atletů 8 atletů Tato kategorizace je aktualizována v únoru po halovém MČR, celkové hodnocení a zařazení na další tréninkové období po skončení atletického cyklu v říjnu. V letošním školním roce bylo prvním vrcholem halové Mistrovství ČR (dospělí: v Praze, dorost a junioři: v Praze), druhým vrcholem poté MČR na dráze dorost a junioři ( Třinec). Sportovní příprava je také zohledněna podle konání jednotlivých soutěží družstev žáci školy startují v soutěžích družstev za oddíl A. C. TEPO Kladno. Nejvyšší metou je pro ně extraliga mužů a žen, kde startují ti nejlepší (především kategorie A a B). Společně s extraligou nastupují všichni v soutěži družstev ve své věkové kategorii (dorost, junioři). Soutěže družstev vrcholí vždy na podzim, letos mají největší šanci na úspěch kladenské ženy v extraligové soutěži. V družstvu žen startuje celkem 7 žákyň školy. Na HMČR dorostu a juniorů 2014 největších úspěchů dosáhli: 1. místo Jan Jánský skok o tyči /junioři/ 481cm Nikola Pöschlová skok o tyči /dorostenky/ 377cm Jiří Feigel 60m /dorostenci/ 7.03 vt. 2. místo Jiří Feigel 200m /dorostenci/ vt. 3. místo Sabina Pöschlová skok o tyči /dorostenky/ 350cm Jana Janoušová 60m /juniorky/ 7.74 vt. 4. místo Jana Janoušová 200m /juniorky/ vt. Tradičním zahájením letní závodní sezóny byl Pohár Sportovních gymnázií, který se letos uskutečnil dne V Plzni. Celkem se zúčastnilo osm sportovních gymnázií z celé ČR.

74 Družstvo dívek obsadilo 2. místo, družstvo chlapců 5. místo. V absolutním pořadí se SG Kladno zařadilo na 3. místo a navázalo tak na úspěchy z minulých let. Reprezentace ČR/SR 2014: Evropská kvalifikace na OH mládeže EYOT Baku (Azerbájdžán) Nikola Pöschlová skok o tyči dorostenek 10. místo 370cm Mezistátní utkání dorostu, Maďarsko Sabina Pöschlová skok o tyči 2. místo 360cm Klaudia Kálnayová (SR) skok o tyči 3. místo 330cm Mezistátní utkání juniorů Slovinsko Jan Jánský skok o tyči 1. místo 480cm Jana Janoušová 100m 3. místo vt. 4x100m 1. místo Vrcholem letní sezóny bylo MČR dorostu a juniorů na dráze 2014 (Třinec ) Do soutěží MČR zasáhlo celkem 15 studentů SG Kladno. Podařilo se jim získat pět ze šesti medailí kladenského oddílu! 1. místo Jan Jánský skok o tyči /junioři/ 485cm 2. místo Nikola Pöschlová skok o tyči /dorostenky/ 360cm Krsek, Ledvinka, Šimon, Šmíd 4x400m /dorostenci/ 3: místo Jana Janoušová 100 m /juniorky/ vt. Sabina Pöschlová skok o tyči /dorostenky/ 360cm 4. místo Jiří Feigel 100 m /dorostenci/ vt. Jana Janoušová 200m /juniorky/ vt. Úspěchy absolventů: Eliška Klučinová nový rekord ČR v sedmiboji bodů. Lukáš Posekaný MU místo ve skoku o tyči 5.32m Tomáš Řenč 2. místo na akademickém mistrovství světa v triatlonu Základem pro výše uvedené úspěchy byly také soustředění, která studenti absolvovali. Vše odstartovalo na podzim 2013 kondičními soustředěními v Krkonoších, Jeseníkách, Českém Švýcarsku a pokračovalo přípravou v halových prostorách. Jarní soustředění tréninkové skupiny měly rozvrženy do Sportovního centra v Nymburce, zahraničního soustředění ve Španělsku a nově vzniklého sportovního centra ve Veletově u Kolína.

75 Sepsal: Mgr. Jan Šátek vedoucí trenér atletiky Judo Trenér juda: Mgr. Lucie Chytrá Skupina: 7 členů (4 chlapci a z toho 2 odmaturovali + 3 dívky) - dobrá spolupráce při trénincích (kolektivnost) - předpoklad postupného růstu ve výkonnosti - zameškáno 82 % (296h) ) 1639h (290h x h maturant) 1.A Stránský Daniel závodil na spoustu soutěží: ČP Olomouc 5. místo, ČP Ostrava 5.místo, ČP Jablonec, ČP Chomutov 3. místo a KP - 1. místo na KP v Kolíně v juniorech (starší kategorie) - 2. místo na USK CUP Praha - člen družstva dorostenecké ligi za Litoměřice - docházka 88,3 % (- 34h) 1.A Němeček Martin na začátku letošního roku zraněn na soustředění v Rakousku - pravé rameno naštípnutá klíční kost atd. operace, která proběhla v pořádku (2-3 měsíce bez TJ) - turnaj ČP Jablonec - 5.místo - turnaj USK CUP Praha 5. místo - postupný výkonnostní růst - docházka 73,8 % (- 76h) 2.A Pitáková Kateřina závodila na spoustu soutěží: ČP Olomouc, ČP Ostrava 3.místo, ČP Jablonec 5.místo a KP - 1. místo na KP v Kolíně v juniorkách (starší kategorie) a ženách (starší kategorie) - zranění achilovky (mikroskopické trauma) fr.berle, rehabilitace - posilování - docházka 92,5 % (- 22h) 3.A Anderlová Kateřina po operaci slepého střeva, kdy v 1.polovině šk.roku netrénovala a v 2.pololetí návrat do tr.procesu

76 - vyhrála KP v Kolíně v juniorkách i ženách - zranění kolene (natažené vazy a problém s menisky) 1 měsíc klid a poté 1 měěsíc tr.proces: rehabilitace a posilování - 3. na MČR v Chomutově - docházka 57,3 % (- 124h) 3.A Landová Romana měla zranění kotníku a potom dokonce druhého omezení během tréninků - nyní postupná zátěž - docházka 87,6 % (-36h) 4.A Jeništa Jan maturant, který zcela plní docházku na SP a TSP - judo - 1. místo na KP mužů - 2. místo na KP v juniorech - vyhlášen jako 9. v osobnosti sportovec školy SG Kladno - člen družstva 1.ligy za Slaný kategorie mužů - docházka 97,9 % (- 4h) 4.A Voňavka Radek individuální studijní rozvrh - maturant - vyhlášen jako 2.v osobnosti sportovec školy SG Kladno - 2. na MČR v Chomutově, kde ve finále vyhrával, ale byl nakonec poražen - člen reprezentačního týmu juniorů - účast na kvalifikačních turnajích na ME - ECJ Řecko 9.místo - člen družstva EXL za Ostravu kategorie mužů - individuální studijní rozvrh, dojíždí na technické a zápasové tréninky do Prahy Sepsala: Mgr. Lucie Chytrá - trenérka juda Lední hokej

77 Počet žáků v kmenovém sportu 42 (39 chlapců + 3 dívky) Trenérské zabezpečení: Václav Blažek, Jiří Kuchler, Jindřich Lidický Hodnocení konečných výsledků týmů, v nichž hrají žáci SG: Rytíři Kladno Extraliga Juniorů Počet účastníků 17 Základní část 32 kol Počet bodů 37 Umístění 15. místo O setrvání v soutěži Počet účastníků 5 Základní část 8 kol Počet bodů 54 Umístění 1. místo Zajištění startu v Extralize Juniorů pro příští sezonu Rytíři Kladno Extraliga staršího Dorostu Počet účastníků 24 Rozděleno do tří skupin V 8 týmů, S 8 týmů, Z 8 týmů Základní část 28 kol Počet bodů 57 Umístění 1. místo skupina Západ Nadstavba postup do Play Off Skupina A 16 kol Počet účastníků 12 Počet bodů 81 Umístění 8. místo

78 Play Off Celkové umístění Osmifinále Rytíři Kladno Sparta Praha 2:5 Sparta Praha Rytíři Kladno 5:2 Rytíři Kladno Sparta Praha 6:2 Rytíři Kladno Sparta Praha 1:4 postup HC Sparta Praha 8. místo Rytíři Kladno Extraliga mladšího Dorostu ELIOD Počet účastníků 30 Rozděleno do tří skupin V 10 týmů, S 10 týmů, Z 10 týmů Odehráno 36 kol Počet bodů 60 Umístění Play Off 4. místo skupina Západ Semifinále Sparta Praha Rytíři Kladno 4:1 Rytíři Kladno Sparta Praha 3:5 Sparta Praha Rytíři Kladno 5:1 postup HC Sparta Praha HC PZ Kladno 1.liga Juniorů Počet účastníků 30 Rozděleno do tří skupin V 10 týmů, S 10 týmů, Z 10 týmů Odehráno 18 kol Počet bodů 37 Umístění 3. místo skupina západ Finálová skupina o postup Počet účastníků 12 Rozděleno do dvou skupin A 6 týmů, B 6 týmů Odehráno 20 kol

79 Počet bodů 43 Umístění 1. místo postup do baráže o Extraligu Baráž o Extraligu Počet účastníků 4 Systém každý s každým, dvoukolově Konečné umístění 4. místo nepostoupili HC PZ Kladno 1.liga staršího Dorostu Počet účastníků 30 Rozděleno do tří skupin V 10 týmů, S 10 týmů, Z 10 týmů Základní část 18 kol Počet bodů 43 Umístění 2. místo skupina Západ Finálová skupina o postup Počet účastníků 12 Rozděleno do dvou skupin A 6 týmů, B 6 týmů Odehráno 20 kol Počet bodů 42 Umístění 2. místo HC PZ Kladno Extraliga mladšího Dorostu Počet účastníků 30 Rozděleno do tří skupin V 10 týmů, S 10 týmů, Z 10 týmů Odehráno 36 kol Počet bodů 27 Umístění 9. místo skupina Západ Liga žen TOP DIVIZE

80 Počet účastníků 4 Odehráno 12 kol Počet bodů 16 Umístění REPREZENTACE: Plavání 3. místo Vladař Matula Zajíc Keszi Doudera Vopravilová ČR do 18 let ČR do 18 let ČR do 17 let ČR do 17 let ČR do 16 let ČR do 18 let Sepsal: Jiří Kuchler vedoucí trenér ledního hokeje Počet žáků v kmenovém sportu 8 ( 4 chlapci + 4 dívky) Trenérské zabezpečení: Bc. Petra Landová Pro sezónu 2013/14 bylo do tréninkové skupiny A Klubu sportovního plavání Kladno zařazeno celkem 7 závodníků - Nikola Jílková, Miroslav Jirát, Matěj Pošmourný, Tereza Samková, David Soukup, Markéta Volfová a Veronika Vyčítalová. Lenka Lukášová po zdravotních problémech v předchozí sezóně, na doporučení lékaře, s vrcholovým tréninkem skončila. Po celý maturitní rok se věnovala praxi v přípravce a kurzech plaveckého klubu. V průběhu sezóny byl ke dni , pro hrubé porušování tréninkových povinností, vyřazen z tréninkové skupiny David Soukup. Plánovaný tréninkový objem, tzn km za sezónu, se podařilo splnit cca na 90%. Z přiložené tabulky je navíc patrno, že pouze Matěj Pošmourný a Nikola Jílková překročili hranici 1200 km. Podíl intenzivní práce na celkovém objemu je vcelku dobrý, ale s ohledem na poměrně malý celkový objem je i tady slušná rezerva. Pouze Matěj Pošmourný a Veronika Vyčítalová dokázali splnit plánované výkony na 100 a více %. Přičemž plnění na úrovni 97, nebo dokonce 95%, je možno považovat za velmi slabé. Uspokojivé jsou výsledky na mistrovství ČR (zimním a letním) v zimě 21 finálových startů a 8 medailí, v létě 12 finálových startů a 3 medaile. V celkovém kontextu lze sezónu 2013/14 považovat za částečně úspěšnou. Je potřeba v následujících sezónách přidat v tréninku na objemu i intenzitě. Hodnocení sezóny závodníků na SG - sezóna 2013/14 JÍLKOVÁ Nikola Počet tréninků možné 359 dosažené 334 v % 93,04 čas tréninků bazén v hod. možný 467,50 dosažený 419,75 v % 89,79 uplavané km celkem možné 1352,50 dosažené 1222,00 v % 90,35 uplavané km v intenzitě možné 970,70 dosažené 882,00 v % 90,86

81 čas kondiční přípravy v hod. možný 98,00 dosažený 94,00 v % 95,92 Výkonnostní růst plán bazén 25 m 100 M 1:07.34 plnění 1:07.87 v % 99,22 plán bazén 25 m 200 M 2:26,99 plnění 2:28.93 v % 98,70 plán bazén 50 m 100 M 1:07.95 plnění 1:08.72 v % 98,88 plán bazén 50 m 200 M 2:32.36 plnění 2:33.58 v % 99,21 JIRÁT Miroslav Počet tréninků možné 359 dosažené 292 v % 81,34 čas tréninků bazén v hod. možný 467,50 dosažený 386,00 v % 82,57 uplavané km celkem možné 1352,50 dosažené 1131,60 v % 83,67 uplavané km v intenzitě možné 970,70 dosažené 818,80 v % 84,35 čas kondiční přípravy v hod. možný 98,00 dosažený 57,50 v % 58,67 Výkonnostní růst plán bazén 25 m 100 Z 0:58.39 plnění 0:58.86 v % 99,20 plán bazén 25 m 200 Z 2:09.97 plnění 2:06.61 v % 97,41 plán bazén 50 m 100 Z 1:00.51 plnění 1:01.95 v % 97,68 plán bazén 50 m 200 Z 2:11.63 plnění 2:13.76 v % 98,41 POŠMOURNÝ Matěj Počet tréninků možné 359 dosažené 344 v % 95,82 čas tréninků bazén v hod. možný 467,50 dosažený 430,50 v % 92,09 uplavané km celkem možné 1352,50 dosažené 1251,30 v % 92,52 uplavané km v intenzitě možné 970,70 dosažené 899,20 v % 92,63 čas kondiční přípravy v hod. možný 98,00 dosažený 93,00 v % 94,90 Výkonnostní růst plán bazén 25 m 100 M 1:01.68 plnění 1:00.95 v % 101,20 plán bazén 25 m 200 M 2:17.28 plnění 2:16.12 v % 100,85 plán bazén 50 m 100 M 1:01.68 plnění 1:01.83 v % 99,76 plán bazén 50 m 200 M 2:17.27 plnění 2:16.89 v % 100,28 SAMKOVÁ Tereza Počet tréninků možné 359 dosažené 324 v % 90,25 čas tréninků bazén v hod. možný 467,50 dosažený 411,75 v % 88,07 uplavané km celkem možné 1352,50 dosažené 1189,90 v % 87,98 uplavané km v intenzitě možné 970,70 dosažené 859,30 v % 88,52 čas kondiční přípravy v hod. možný 98,00 dosažený 90,50 v % 92,35 Výkonnostní růst plán bazén 25 m 100 M 1:11.37 plnění 1:12.18 v % 98,88 plán bazén 25 m 200 M 2:41.05 plnění 2:43.28 v % 98,63 plán bazén 50 m 100 M 1:11.37 plnění 1:12.18 v % 98,88 plán bazén 50 m 200 M 2:41.05 plnění 2:43.28 v % 98,63

82 VOLFOVÁ Markéta Počet tréninků možné 359 dosažené 298 v % 83,01 čas tréninků bazén v hod. možný 467,50 dosažený 361,00 v % 77,22 uplavané km celkem možné 1352,50 dosažené 1052,20 v % 77,80 uplavané km v intenzitě možné 970,70 dosažené 762,90 v % 78,59 čas kondiční přípravy v hod. možný 98,00 dosažený 84,50 v % 86,22 Výkonnostní růst plán bazén 25 m 400 VZ 4:25.20 plnění 4:27.07 v % 99,30 plán bazén 25 m 800 VZ 9:00.56 plnění 9:13.80 v % 97,61 plán bazén 50 m 400 VZ 4:28.96 plnění 4:41.33 v % 95,60 plán bazén 50 m 800 VZ 9:10.99 plnění 9:35.18 v % 95,79 VYČÍTALOVÁ Veronika Počet tréninků možné 359 dosažené 290 v % 80,78 čas tréninků bazén v hod. možný 467,50 dosažený 386,25 v % 82,62 uplavané km celkem možné 1352,50 dosažené 1128,00 v % 83,40 uplavané km v intenzitě možné 970,70 dosažené 816,80 v % 84,15 čas kondiční přípravy v hod. možný 98,00 dosažený 90,50 v % 92,35 Výkonnostní růst plán bazén 25 m 100 Z 1:05.81 plnění 1:06.08 v % 99,59 plán bazén 25 m 200 Z 2:21.09 plnění 2:18.88 v % 101,59 plán bazén 50 m 100 Z 1:08.85 plnění 1:08.85 v % 100,00 plán bazén 50 m 200 Z 2:25.40 plnění 2:27.26 v % 98,74 Výsledky závodů: VÝSLEDKY NA MISTROVSKÝCH, POHÁROVÝCH, PŘEBORNICKÝCH A MEZINÁRODNÍCH ZÁVODECH JÍLKOVÁ Nikola Plzeňské sprinty - 7. kolo ČP m polohový závod 5:31,95 20, 100 m motýlek 1:10,63 23, 200 m motýlek 2:36,56 14, 1500 m volný způsob 19:23,15 24, 50 m motýlek 0:31,62 36, Zimní přebor Prahy a Středočeského kraje 200 m volný způsob 2:19,90 9, 1500 m volný způsob 19:28,00 4, 100 m znak 1:16,00 17, 100 m volný způsob 1:05,90 16, 50 m motýlek 0:32,00 9, 100 m prsa 1:21,50 5,

83 Velká cena Brna kolo ČP m volný způsob 2:20,71 45, 200 m motýlek 2:33,88 18, 100 m prsa 1:23,64 33, 100 m motýlek 1:10,94 28, Zimní mistrovství ČR dorostu a dospělých 1500 m volný způsob 18:39,49 25, 100 m motýlek 1:07,87 24, 100 m prsa 1:21,33 46, 200 m motýlek 2:33,74 18, 200 m motýlek 2:28,93 4, F 50 m motýlek 0:30,81 27, 50 m motýlek 0:30,74 9, F Mistrovství ČR družstev - 1. kolo 100 m motýlek 1:11,20 3, 200 m motýlek 2:38,40 3, 100 m prsa 1:23,50 4, 200 m prsa 2:56,50 4, Semifinále Mistrovství ČR družstev 200 m motýlek 2:44,60 11, 200 m prsa 3:03,77 12, 100 m motýlek 1:11,74 10, 100 m prsa 1:25,81 12, Letní přebor Prahy a Středočeského kraje 100 m motýlek 1:10,90 3, 200 m polohový závod 2:39,25 2, 200 m motýlek 2:38,62 4, 50 m motýlek 0:31,92 4, 200 m volný způsob 2:24,92 8, 100 m volný způsob 1:06,85 9, 800 m volný způsob 10:27,33 7, Mezinárodní závody ORCA CUP, Bratislava 200 m motýlek 2:33,58 7, F 1500 m volný způsob 19:20,99 4, 100 m prsa 1:25,26 11, 100 m motýlek 1:08,72 11, 200 m motýlek 2:37,07 9, 400 m polohový závod 5:38,05 6, F Arena Cup, Praha kolo ČP m polohový závod 5:33,91 15, Letní mistrovství ČR dorostu m motýlek 0:31,71 17, 400 m polohový závod 5:40,02 16, 100 m motýlek 1:10,77 14, 200 m motýlek 2:38,19 11, Letní mistrovství ČR m motýlek 01:09,74 17, 200 m motýlek 02:36,57 13,

84 200 m motýlek 02:35,58 5, 400 m polohový závod 05:38,79 25, F- B JIRÁT Miroslav Plzeňské sprinty - 7. kolo ČP m znak 1:02,04 12, 100 m polohový závod 1:03,47 36, 50 m znak 0:28,57 8, 100 m motýlek 1:01,36 22, 200 m znak 2:16,75 19, 50 m znak 0:28,46 9, F Velká cena Brna kolo ČP m znak 2:14,70 22, 50 m znak 0:29,37 24, 100 m znak 1:01,22 20, 100 m polohový závod 1:03,89 47, Zimní mistrovství ČR dorostu a dospělých Mistrovství ČR družstev - 1. kolo Letní přebor Prahy a Středočeského kraje 100 m polohový závod 1:01,24 36, 200 m znak 2:10,67 21, 50 m znak 0:28,25 27, 100 m znak 0:59,36 15, 100 m znak 0:58,86 5, F 200 m polohový závod 2:29,50 5, 100 m volný způsob 0:56,50 3, 200 m znak 2:25,00 5, 100 m znak 1:05,30 4, 200 m polohový závod 2:28,08 12, 200 m znak 2:24,54 4, 50 m volný způsob 0:28,06 13, 200 m volný způsob 2:10,60 10, 50 m znak 0:30,91 2, 100 m znak 1:05,52 2, 50 m motýlek 0:29,16 5, Arena Cup, Praha kolo ČP m znak 2:26,39 23, 100 m znak 1:06,35 23, 100 m volný způsob 0:59,41 48, Letní mistrovství ČR dorostu m znak 0:30,01 10, 200 m znak 2:17,96 5, 200 m znak 2:13,76 4, F 100 m znak 1:01,95 5, F 100 m znak 1:04,35 9,

85 Letní mistrovství ČR m znak 02:26,70 23, 50 m znak 00:30,48 23, 100 m znak 01:05,41 19, POŠMOURNÝ Matěj Plzeňské sprinty - 7. kolo ČP m motýlek 2:18,86 17, 100 m polohový závod 1:06,62 57, 50 m motýlek 0:28,41 52, 100 m motýlek 1:02,92 33, 400 m polohový závod 4:58,78 13, Zimní přebor Prahy a Středočeského kraje 100 m motýlek 1:02,50 5, 200 m polohový závod 2:24,30 12, 50 m prsa 0:33,30 9, 1500 m volný způsob 18:24,40 8, 100 m volný způsob 0:59,80 25, 100 m prsa 1:13,80 12, 200 m volný způsob 2:10,00 20, 50 m motýlek 0:28,70 8, Velká cena Brna kolo ČP m motýlek 0:28,78 55, 100 m prsa 1:13,52 48, 100 m motýlek 1:02,14 38, Zimní mistrovství ČR dorostu a dospělých 50 m prsa 0:33,10 44, 100 m motýlek 1:00,95 46, 200 m motýlek 2:16,12 27, 200 m motýlek 2:16,58 8, 400 m polohový závod 4:55,23 30, 50 m motýlek 0:28,42 48, Mistrovství ČR družstev - 1. kolo Letní přebor Prahy a Středočeského kraje 400 m polohový závod 5:02,80 5, 100 m motýlek 1:03,00 2, 200 m motýlek 2:25,50 6, 100 m prsa 1:12,30 1, 200 m polohový závod 2:26,19 11, 50 m prsa 0:34,14 5, 200 m motýlek 2:21,21 3, 100 m prsa 1:15,51 4, 200 m prsa 2:48,26 4, 400 m polohový závod 5:10,10 9, Mezinárodní závody ORCA CUP, Bratislava 50 m prsa 0:33,35 22,

86 100 m prsa 1:15,24 21, 100 m motýlek 1:02,25 20, 200 m motýlek 2:20,14 11, 400 m polohový závod 5:03,72 10, Arena Cup, Praha kolo ČP m prsa 2:42,55 21, 100 m motýlek 1:02,99 17, 400 m volný způsob 4:33,87 30, Letní mistrovství ČR dorostu m prsa 0:33,59 16, 50 m volný způsob 0:26,59 15, 400 m polohový závod 5:00,59 8, 100 m motýlek 1:01,83 11, 200 m motýlek 2:18,28 6, 200 m motýlek 2:16,89 6, F Letní mistrovství ČR m motýlek 01:02,43 26, 200 m motýlek Diskv. 200 m motýlek 02:18,21 12, 400 m polohový závod 05:08,32 24, 200 m prsa 02:44,82 24, F- B SAMKOVÁ Tereza Plzeňské sprinty - 7. kolo ČP m motýlek 1:16,33 39, 100 m volný způsob 1:06,59 64, 200 m volný způsob 2:26,72 72, 50 m motýlek 0:33,97 67, 200 m motýlek 2:57,29 27, Zimní přebor Prahy a Středočeského kraje 200 m volný způsob 2:25,30 19, 50 m znak 0:38,80 30, 100 m volný způsob 1:08,30 24, 50 m motýlek 0:34,10 17, 100 m prsaz 1:18,00 28, 400 m polohový závod 5:53,50 12, Letní přebor Prahy a Středočeského kraje 100 m motýlek 1:14,10 4, 200 m polohový závod 2:44,23 7, 50 m motýlek 0:33,56 7, 100 m volný způsob 1:08,97 22, 200 m volný způsob 2:25,81 10, Mezinárodní závody ORCA CUP, Bratislava 100 m volný způsob 1:06,20 26, 200 m volný způsob 2:24,17 12, 100 m motýlek 1:15,90 24, 200 m polohový závod 2:47,91 19,

87 Arena Cup, Praha kolo ČP m motýlek 2:43,28 16, 100 m motýlek 1:13,56 27, Letní mistrovství ČR dorostu m motýlek 2:43,72 16, Letní mistrovství ČR m motýlek 01:12,18 22, 200 m motýlek 02:44,72 21, VOLFOVÁ Markéta Plzeňské sprinty - 7. kolo ČP m volný způsob 9:12,36 10, 1500 m volný způsob 17:27,25 7, 200 m volný způsob 2:12,47 21, Zimní přebor Prahy a Středočeského kraje 400 m volný způsob 4:32,00 2, 50 m volný způsob 0:29,40 11, 50 m znak 0:34,10 6, 400 m polohový závod 5:22,90 4, 1500 m volný způsob 18:07,60 1, 100 m znak 1:13,20 7, Velká cena Brna kolo ČP 200 m volný způsob 2:11,28 17, 800 m volný způsob 9:13,80 6, F 100 m volný způsob 1:02,70 39, 100 m znak 1:13,54 25, 400 m polohový závod 5:20,67 16, Zimní mistrovství ČR dorostu a dospělých 1500 m volný způsob 17:27,97 1, F 400 m volný způsob 4:29,47 15, 400 m volný způsob 4:27,07 2, F 400 m polohový závod 5:15,34 3, F 200 m volný způsob 2:12,57 30, 400 m polohový závod 5:18,34 19, 800 m volný způsob 9:13,92 1, F Mistrovství ČR družstev - 1. kolo 400 m volný způsob 4:41,30 1, 800 m volný způsob 9:36,10 1, 200 m volný způsob 2:16,90 2, Semifinále Mistrovství ČR družstev 400 m volný způsob 4:46,10 6, 800 m volný způsob 9:59,58 8, 200 m volný způsob 2:20,28 12, Letní přebor Prahy a Středočeského kraje 400 m volný způsob 4:43,54 2, 50 m volný způsob 0:30,25 6,

88 100 m volný způsob 1:06,98 10, 800 m volný způsob 9:49,50 1, 200 m volný způsob 2:20,69 3, Mezinárodní závody ORCA CUP, Bratislava 1500 m volný způsob 18:19,06 3, 400 m volný způsob 4:42,22 6, 50 m volný způsob 0:29,93 26, 100 m volný způsob 1:04,01 20, 200 m volný způsob 2:16,54 9, Arena Cup, Praha kolo ČP m znak 2:41,22 23, 400 m polohový závod 5:28,94 13, 100 m motýlek 1:12,04 25, Letní mistrovství ČR dorostu m volný způsob 9:35,18 3, F 400 m polohový závod 5:21,68 5, F 400 m volný způsob 4:41,33 6, F 1500 m volný způsob 18:22,03 4, F 100 m volný způsob 1:02,83 9, Letní mistrovství ČR m volný způsob 04:44,12 16, 400 m volný způsob 04:39,93 5, 200 m volný způsob 02:17,26 23, 400 m polohový závod 05:28,72 14, 400 m polohový závod 05:21,81 3, F- B F- B VYČÍTALOVÁ Veronika Plzeňské sprinty - 7. kolo ČP m motýlek 1:05,74 8, 200 m znak 2:23,55 8, 50 m znak 0:31,93 20, 100 m polohový závod 1:10,63 35, 100 m motýlek 1:05,08 7, F 200 m znak 2:21,10 6, F 200 m motýlek 2:27,61 8, 200 m motýlek 2:27,23 7, F Zimní přebor Prahy a Středočeského kraje 100 m motýlek 1:06,80 2, 50 m znak 0:31,80 2, 50 m motýlek 0:31,00 4, 1500 m volný způsob 18:21,40 2, 400 m polohový závod 5:13,90 1, 100 m znak 1:07,90 2,

89 Velká cena Brna kolo ČP 200 m znak 2:23,98 5, 200 m motýlek 2:26,51 7, 200 m znak 2:22,30 6, F 200 m motýlek 2:24,40 5, F 100 m znak 1:08,17 13, 100 m polohový závod 1:10,12 27, 100 m prsa 1:22,27 28, Zimní mistrovství ČR dorostu a dospělých Semifinále Mistrovství ČR družstev 100 m polohový závod 1:07,88 7, F 100 m polohový závod 1:07,98 20, 100 m motýlek 1:06,14 8, 100 m motýlek 1:04,98 8, F 200 m znak 2:20,83 7, 200 m znak 2:18,88 5, F 400 m polohový závod 5:03,23 2, F 200 m motýlek 2:24,08 8, F 200 m motýlek 2:25,88 8, 400 m polohový závod 5:08,36 10, 50 m motýlek 0:30,47 24, 100 m znak 1:06,84 13, 100 m znak 1:06,08 3, F 50 m motýlek 0:30,12 6, F 400 m polohový závod 5:28,64 10, 100 m znak 1:10,18 4, 200 m polohový závod 2:36,87 12, 200 m znak 2:33,77 6, Letní přebor Prahy a Středočeského kraje 400 m volný způsob 4:50,77 3, 200 m polohový závod 2:32,57 1, 50 m motýlek 0:31,51 3, 200 m motýlek 2:32,85 2, 50 m znak 0:32,84 1, 100 m volný způsob 1:05,10 6, 800 m volný způsob 10:00,18 3, Mezinárodní závody ORCA CUP, Bratislava 200 m motýlek 2:33,07 5, 400 m polohový závod 5:26,57 2, 200 m motýlek 2:34,99 7, 100 m motýlek 1:09,15 13, 200 m volný způsob 2:19,36 11, 100 m volný způsob 1:05,59 22, 50 m motýlek 0:31,58 21,

90 Arena Cup, Praha kolo ČP m znak 2:31,01 9, 100 m znak 1:09,66 6, 400 m polohový závod 5:25,70 11, Letní mistrovství ČR dorostu m znak 0:34,23 13, 400 m polohový závod 5:18,68 4, F 200 m znak 2:30,11 2, 200 m znak 2:27,26 3, F 100 m znak 1:10,39 2, 100 m znak 1:08,85 2, F 200 m polohový závod 2:34,85 6, F 200 m polohový závod 2:36,80 7, Letní mistrovství ČR m znak 02:29,36 5, F- A 200 m znak 02:27,57 5, 50 m znak 00:32,96 13, 50 m znak 00:34,04 16, S 400 m polohový závod 05:23,30 6, 400 m polohový závod 05:22,35 7, 100 m znak 01:10,10 3, 100 m znak 01:09,78 9, Sepsal: Bc. Petra Landová trenérka plavání F- A F- B Závěr: Závěrem je třeba konstatovat fakt, že obor sportovní příprava vykazuje v celkovém souhrnu vysoké sportovní výsledky, jak v oblasti jednotlivců reprezentantů ČR, tak v oblasti úspěšnosti týmů, jejichž jsou naši žáci členy a tvoří základ kádru. Vzhledem k zaměření sportovního gymnázia na zabezpečení sportovní reprezentace je třeba zdůraznit, že svou roli bezezbytku plní a úspěšně spojuje vzdělávání a sportovní přípravu reprezentantů a výkonnostních sportovců. 16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení V průběhu školního roku škola ve spolupráci s autoškolou p. Hodana realizovala pro studenty dva kurzy autoškoly s osvědčením skupin B a A. Pro pracovníky byl uskutečněno referentské školení.

91 17. Výchovné a kariérní poradenství Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 jsem zahájila pětisemestrové studium v oboru Výchovné poradenství na Katedře psychologie FF UK v Praze. 1. ročník studia probíhal 1x 2x měsíčně v pátek a v sobotu. Součástí byl i třídenní výcvik v sociálních a psychologických praktikách v zařízení UK mimo Prahu a v květnu jsem absolvoval týdenní praxi v PPP Kladno, což byla další podmínka absolvování kurzu Výchovné poradenství, který patří do programu celoživotního vzdělávání učitelů. V září 2013 proběhly následující akce: burza učebnic, adaptační kurz pro primy a 1.D, první schůze studentského parlamentu za účasti vedení školy a výchovného poradce, tzv. Srdíčkový den sbírková akce na podporu nadace Život dětem, jejíž organizace se ujala třída septima B. Tento měsíc byla také zkontrolována potvrzení žáků s SPU a doplněna o potvrzení nových studentů prim a prvních ročníků. Seznam žáků s SPU byl pro potřeby všech vyučujících v příslušných třídách vyvěšen ve sborovně školy. Zároveň byla studentům maturitních tříd připomenuta nutnost dodat k maturitní zkoušce zvláštní potvrzení o uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky s SPU. Této možnosti využili 2 studenti. Byla aktualizována nástěnka výchovného poradce s materiály od VŠ a VOŠ a ve spolupráci s třídními učiteli byl vytvořen přehled přijatých studentů na VŠ a VOŠ. V říjnu 2013 proběhl v kladenském Domě kultury dvoudenní Veletrh vzdělávání, kterého se zúčastnili v rámci prezentace školy i studenti. Konal se opět říjnový Den otevřených dveří, kde si uchazeči o studium na naší škole mohli vyzkoušet vzorové přijímačkové testy. Zároveň jsem se v říjnu zúčastnila prezentace našeho gymnázia na 1. a 2. ZŠ ve Slaném. Zástupce pro sportovní přípravu Mgr. Rus prezentoval školu na 3. ZŠ Slaný a na ZŠ v Unhošti. V listopadu proběhla akce Gaudeamus v Brně, které se mohli zúčastnit studenti maturitních tříd individuálně a kde mohli vidět prezentace všech VŠ v České republice. Více studentů ale z důvodu lepší dostupnosti navštívilo lednový pražský Gaudeamus. V prosinci se naše škola zúčastnila zimních Srdíčkových dnů, které tentokrát proběhly formou prodeje vánočního CD vydaného nadací Život dětem. Od ledna 2014 byly zájemcům o studium na VŠ postupně podávány informace k přijímacímu řízení a k vyplnění přihlášek na VŠ. V lednu proběhl také 2. termín Dne otevřených dveří na naší škole se stejným programem jako v říjnu Prevence sociálně patologických jevů

92 Prevence sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme ve šk.roce 2013/2014 uskutečnili několik akcí. Bohužel,Centrum drogové prevence v Kladně bylo zrušeno. O to víc jsme se snažili působit na studenty v jednotlivých předmětech i v mimoškolních aktivitách. Studenti prim a 1.D absolvovali hned v září 2013 adaptační kurs. Již tradičně naše škola pořádá sportovní akci Sportem proti drogám. Studenti se podíleli na sbírkách Den s Emilem a Šance, Sluníčkový a Srdíčkový den. V rámci výchovy k rodičovství absolvovali studenti prvních ročníků cyklus přednášek S tebou o tobě. V hodinách biologie proběhly také besedy o zdravé výživě a zdravém životním stylu. Některé třídy vyššího gymnázia zhlédli dokumentární filmy o drogách s následnou besedou. Také jsme se účastnili několika promítání filmů v rámci festivalu Jeden svět, který organizuje společnost Člověk v tísni. Studentky Kvarty B se účastnily soutěže Gratias Tibi občanské aktivity mladých lidí,kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti. Tady šlo konkrétně o aktivitu Protančíme se až k úsměvu. Úspěšná byla také akce Skutečný dárek. Židovskou problematikou se zabývala přednáška se čtením Abychom nezapomněli...,a také prezentace státu Izrael na konci školního roku. Samozřejmostí je také naplňování Minimálního preventivního programu během celého školního roku. V jeho rámci je snahou všech pedagogických pracovníků boj proti kouření a alkoholu i jiným návykovým látkám, proti šikaně a agresivitě. Ilona Mašková 18. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102 Dále předkládám hodnocení ČŠI, která provedla inspekci na všech sportovních gymnáziích (tj. 15 ti) v ČR.

103

104

105 19. Další činnost školy Zprávy o činnosti školské rady, studentského parlamentu, sdružení rodičů - Studentský parlament se pravidelně scházel 1x měsíčně a projednával vnitřní problematiku chodu školy, klima školy, spolupodílel se na realizaci a tvorbě školního řádu, připravoval maturitní ples, školní turnaj ve florbalu, anketu o nejlepšího sportovce školy,vánoční estrádu, účast na Majálesu po záštitou magistrátu. Parlament řešil i dopravu a rozmístnění šatnových skříněk, podílel se i na malování některých kmenových tříd. - Školská rada se sešla v uplynulém roce 2x, kdy projednávala a schválila výroční zprávu, školní a klasifikační řád, vzala na vědomí změny ŠVP a hodnotící zprávu za školní rok 2012/ Škola se zapojila do mezinárodního šetření ICILS na zjišťování počítačové a informační gramotnosti prováděné ČSI. viz. Níže Sportovní gymnázium je nenahraditelnou složkou péče o sportovně nadané žáky. Systém sportovního gymnázia je optimálně přizpůsoben potřebám sportovně talentovaných žáků, umožňuje jim maximální rozvoj jejich nadání a to v souladu s potřebami sportovního tréninku dětí a mládeže. Zázemí pro trénování je vynikající. Všechna sportoviště jsou v bezprostředním dosahu SG. Pravidelná soustředění mají zcela zásadní vliv na růst sportovní výkonnosti. Na studenty působí kvalifikovaní trenéři. Škola se snaží vyjít vstříc studentům reprezentantům udělením individuálního studijního plánu. Nejdůležitějším faktorem celé přípravy je neustálá motivace ze strany trenéra, aby nedošlo v průběhu studia ke ztrátě zájmu o sport a po ukončení studia na SG ke skončení sportovní kariéry. V hodnoceném roce bylo zaznamenáno zlepšení v aktivitě trenérů směrem k náboru nadaných žáků do prvních ročníků a zvýšila se motivace

106 trenérů pro vyhledávání nových talentů. V uplynulých letech byly učiněny kroky ke zvýšení motivace trenérů k vyhledávání nových talentů (žáků budoucích 1. ročníků). Všichni v průběhu hodnoceného období vedli vlastní přípravku, ze které budou do budoucna čerpat pro nábor do tréninkové skupiny na SG. Tato složka trenérské činnosti je pro budoucí dobré působení na závodníky nejdůležitější. Výběr talentů je klíčový. Pokud se podaří vybrat talentované žáky s dobrými studijními předpoklady a velkou motivací sportovat je mnohem větší pravděpodobnost jejich úspěchu již v průběhu studia a perspektiva pokračování po dokončení studia. Významnou roli v náborové činnosti hraje i školní sportovní klub, který napomáhá mapovat talentované žáky ve všech třídách a motivovat je k aktivnímu zapojení do sportovní činnosti a v případě velkého zájmu přestupu do některého kmenového sportu v oboru sportovní příprava.i nadále je dodržován motivační trend v tvorbě úvazků a odměňování trenérů. Zlepšila se komunikace mezi trenéry a vedením školy. Zásadně tomu napomohlo zakoupení notebooků, které jsou využívány i pro vyhodnocování tréninkového procesu pomocí moderních technologií (sporttestry, el. časomíra, atd.). Stále je velká snaha vedení školy zlepšovat pracovní podmínky formou revitalizace školy. Zásadní je vytvoření dalších tréninkových prostorů zejména pro období zimních měsíců. Hlavním projektem je rekonstrukce školního hřiště s možností vybudování kryté víceúčelové haly a dále přestavba spojovací chodby na tréninkový tunel. Vedení školy hledá podporu pro tyto projekty na všech úrovních státní správy i politické sféry. Bohužel zatím ne příliš úspěšně. V průběhu hodnoceného školního roku byl rovněž poprvé realizován nový ŠVP včetně sportovní přípravy ve všech 1. ročnících čtyřletého gymnázia. Sportovní příprava byla realizována podle ŠVP a potřeb jednotlivých sportů. Tento vzdělávací program napomáhá efektivnější výuce a úpravě procesu sportovního tréninku. Hlavním cílem pro příští období je pokračovat v navozování pozitivního přístupu celého pracovního kolektivu k řešením nově vznikajících situací (ať už jsou to změny v předpisech a vyhláškách, úpravy přijímacího řízení, úpravy ŠVP, a dalších). Dále je třeba pokračovat v započatých projektech spolupráce se žáky na dílčích úkolech (například formou využití projektů spolupráce mezi regiony a dalších). Opakovaně podávat projekty na KÚ a ROP v oblasti investic. Zejména je nutná rekonstrukce školního hřiště.

107 ICILS 2013 VÝSLEDKY Z ŠETŘENÍ Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ŠKOLNÍ ZPRÁVA Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, Kladno Praha, únor 2014 KÓD VAŠÍ ŠKOLY: S37 Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

108 OBSAH 1 Úvod 3 2 ICILS Hlavní sběr dat 4 4 Pojetí počítačové a informační gramotnosti v šetření ICILS Výsledky žákovského testu 6 6 Žákovský dotazník vybraná zjištění 10 7 Učitelé testovaných žáků vybraná zjištění 16 8 Význam ICT ve vzdělávání žáků Názory učitelů Názory ředitelů 20 9 ICT ve školách Pravidla, vybavení, další vzdělávání Názory učitelů Názory koordinátorů ICT Názory ředitelů škol 29

109 1 ÚVOD Jsme rádi, že vám můžeme představit školní zprávu z šetření ICILS, která obsahuje výsledky vaší školy v kontextu ostatních zapojených škol za Českou republiku. Kromě výsledků počítačového testu zde naleznete rovněž některé zajímavé výstupy ze žákovského dotazníku, dotazníku pro učitele a dotazníku pro ředitele škol. Dále zde stručně představujeme pojetí počítačové a informační gramotnosti v rámci šetření ICILS. Děkujeme, že jste se do šetření zapojili a doufáme, že pro vás bude tato zpětná vazba užitečná. 2 ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS (International Computer and Information Literacy Study) je zaměřeno na dovednosti žáků 8. ročníků v oblasti počítačové a informační gramotnosti, včetně specifik podmínek, v nichž je tato gramotnost rozvíjena. Cílem šetření je zodpovědět následující výzkumné otázky: Jak se liší počítačová a informační gramotnost žáků v jednotlivých zemích a v rámci těchto zemí? Jaké aspekty vzdělávacích systémů mají souvislost s úspěšností žáků? Jak technologické zázemí žáků souvisí s jejich úspěchy v počítačové a informační gramotnosti? Jak socioekonomické zázemí žáků ovlivňuje výsledky v oblasti počítačové a informační gramotnosti? Šetření ICILS 2013 je organizované Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků ve vzdělávání(international Associationfor the Evaluation of Educational Achievement, IEA) a je do něj zapojeno 20 zemí. Hlavní sběr dat proběhl v České republice na jaře roku 2013 v 170 školách. Výsledky žáků jednotlivých zemí budou zveřejněny v listopadu V České republice je šetření realizováno národním centrem zřízeným v rámci České školní inspekce. Své případné dotazy, náměty či připomínky adresujte národnímu koordinátorovi projektu. Více informací o šetření ICILS 2013 naleznete na webových stránkách projektu. Národní koordinátor projektu PhDr. Josef Basl, Ph.D. Tel.: E mail: Webové stránky projektu

110 3 HLAVNÍ SBĚR DAT Hlavní sběr dat šetření ICILS proběhl na jaře roku 2013 a vedle vaší školy se do něj zapojilo dalších 169 základních škol a víceletých gymnázií. Testové moduly na USB flash discích vypracovalo celkem 3065 žáků ze všech krajů České republiky. Každý žák měl za úkol vypracovat dva z celkem čtyř třicetiminutových testových modulů, které mu byly náhodně přiděleny. Testové moduly ověřovaly znalosti a dovednosti žáků v nejrůznějších oblastech: vyhledávání informací, sdílení informací, práce s dokumenty a editory (text, tabulka, obrázek, prezentace), bezpečnostní aspekty práce v internetovém prostředí aj. 1 Kromě žáků byli do šetření zapojeni také ředitelé škol, ICT koordinátoři a učitelé žáků osmého ročníku (odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), kteří vyplňovali dotazníky elektronicky prostřednictvím webové aplikace. 4 POJETÍ POČÍTAČOVÉ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI V ŠETŘENÍ ICILS 2013 Vývoj teoretického konceptu počítačové a informační gramotnosti byl odrazem velmi rychlého rozvoje informačních technologií a byl doprovázen vznikem rozličných definic. Zatímco některé z nich byly založeny na zcela nových pojmech (např. digitální či kybernetická gramotnost), jiné vycházely ze starších konceptů (např. mediální gramotnost) a rozšiřovaly je o aspekty související s digitálními technologiemi. Koncepce počítačové a informační gramotnosti není v šetření ICILS vymezena na základě definování nových kompetencí, ale vychází z kompetencí stávajících. Odráží postupnou konvergenci gramotnosti informační (zahrnující např. vyhledávání, posuzování či přetváření informací) a gramotnosti počítačové (zahrnující procedurální znalosti praktického používání digitálních technologií). Vzhledem k tomu, že se digitální technologie staly v průběhu uplynulých desetiletí klíčovým nástrojem pro získávání a přetváření informací, začaly se tyto technické dovednosti (počítačová gramotnost) a intelektuální schopnosti (informační gramotnost) natolik přibližovat, že lze souhrnně hovořit o počítačové a informační gramotnosti. Ta je v koncepčním rámci ICILS přesněji definována jako schopnost jedince používat počítače k vyhledávání, vytváření a sdělování informací s cílem zapojit se do dění doma, ve škole, na pracovišti a ve společnosti. Stanovení přístupu a pracovní definice počítačové a informační gramotnosti představuje základní stavební kámen celého šetření. Její důsledná operacionalizace umožnila detailně vymezit zkoumanou oblast a určit konečnou podobu a skladbu testových nástrojů. V šetření ICILS bylo v rámci počítačové a informační gramotnosti definováno a zkoumáno celkem sedm oblastí (1) používání počítačů jako takové, (2) získávání informací a jejich posuzování, (3) zacházení s informacemi, (4) přetváření informací, (5) vytváření informací, (6) sdílení informací a (7) bezpečné používání informací. Např. oblast získávání informací a jejich posuzování je velmi významným aspektem práce s digitálními technologiemi, neboť jsme svědky prudkého nárůstu informačních zdrojů (především dostupných prostřednictvím internetu), v nichž je třeba se orientovat. Efektivní využívání těchto zdrojů je vázané na nutnost filtrovat obrovské množství dostupných informací a zároveň hodnotit jejich věrohodnost, úplnost a užitečnost. Pro posuzování těchto 1 Ukázku testových modulů naleznete na mezinárodních webových stránkách

111 dovedností byly proto vyvinuty speciální sady úloh, v nichž žáci měli např. navrhnout postup vyhledávání určité informace, rozpoznat aspekty počítačově zprostředkovaných informací, které snižují jejich důvěryhodnost, či navrhnout strategie umožňující ověřit věrohodnost informací. Jiná z oblastí vytváření informací v počítačovém prostředí byla hodnocena úlohami vyžadujícími např. vytvoření prezentace na zadané téma pro předem definované publikum nebo použití jednoduchého grafického programu k vytvoření pozvánky. Za zmínku stojí také aspekt bezpečnostní, jenž je považován za nedílnou součást počítačové a informační gramotnosti, neboť odráží nejen znalost právních a etických zásad používání informačních technologií, ale také rizika zneužití sdílených informací a zajištění určité úrovně technického zabezpečení informací i počítačů jako takových. V testu mohli být žáci požádáni, aby určili např. nejbezpečnější z nabízených hesel, vysvětlili možné důsledky zveřejnění osobních informací na internetu či vysvětlili praktiky používané v podvodných ech. Šetření ICILS si neklade za cíl zjistit pouze dosaženou úroveň počítačové a informační gramotnosti v jednotlivých zemích, ale zabývá se též faktory, které mohou tuto úroveň ovlivňovat. Kontext, v němž jsou příslušné znalosti a dovednosti rozvíjeny, byl sledován v několika rovinách (individuální, domácí, třídní a školní, širší sociální) prostřednictvím kontextuálních dotazníků. Také tato problematika je (stejně jako výše zmíněných sedm sledovaných oblastí) detailně rozpracována v české verzi koncepčního rámce šetření ICILS Zkrácený český překlad koncepčního rámce šetření je dostupný na webových stránkách České školní inspekce a Znění originální anglické verze koncepčního rámce ICILS (Assessment Framework) je možné nalézt na webových stránkách IEA ( nebo webových stránkách projektu (

112 5 VÝSLEDKY ŽÁKOVSKÉHO TESTU Na následujících stranách naleznete tabulky a grafy obsahující výsledky žáků v testu průměrnou úspěšnost. Dozvíte se, jak si vaši žáci vedli ve srovnání s ostatními školami zapojenými do šetření. Je třeba zdůraznit, že nyní srovnáváme pouze výsledky zúčastněných škol a že tyto výsledky není zatím možné zobecňovat na širší populaci. I přesto se národní centrum snaží poskytnout zúčastněným školám zpětnou vazbu a představit vybrané výsledky. Zveřejnění mezinárodních zjištění, ze kterých bude možné říci, jaké mají žáci České republiky výsledky ve srovnání se žáky ostatních zemí, je plánováno na 20. listopadu Aby byla zajištěna anonymní povaha výsledků, v grafech jsou jednotlivé školy označeny kódy. Kód vaší školy naleznete na titulní straně této zprávy a je použit u tabulek a v grafech. Totožnost ostatních škol vám sdělit nemůžeme, pouze rozlišení na základní školy a víceletá gymnázia. Tabulka 1 uvádí průměrnou úspěšnost žáků v testu. Obsahuje souhrnné výsledky všech žáků zapojených škol, výsledky žáků základních škol a víceletých gymnázií a výsledky chlapců a dívek. Tabulka 2 uvádí celkovou průměrnou úspěšnost žáků vaší školy a průměrnou úspěšnost dívek a chlapců vaší školy s možností srovnání s průměrnými hodnotami pro základní školy a víceletá gymnázia. Graf 1 znázorňuje průměrnou úspěšnost žáků jednotlivých škol. Výsledky základních škol jsou znázorněny zelenou barvou a výsledky víceletých gymnázií barvou růžovou. Průměrná úspěšnost vaší školy je zvýrazněna oranžovou barvou a označena kódem vaší školy (oranžový sloupec v případě základních škol, oranžový bod v případě víceletých gymnázií). Graf 2 znázorňuje průměrnou úspěšnost žáků jednotlivých škol zapojených do ICILS z vašeho kraje. Výsledky základních škol jsou znázorněny zelenou barvou a výsledky víceletých gymnázií barvou růžovou. Průměrná úspěšnost vaší školy je zvýrazněna oranžovou barvou a označena kódem vaší školy.

113 S37 Tabulka 1: Průměrná úspěšnost v České republice Průměrná úspěšnost (%) CELKEM Dívky Chlapci ČR 59,1 60,1 58,1 Základní školy 57, ,6 Víceletá gymnázia 70,1 72,3 68,5 Tabulka 2: Průměrná úspěšnost vaší školy Průměrná úspěšnost (%) CELKEM Dívky Chlapci Vaše škola 66,9 72,8 60,9 Základní školy 57, ,6 Víceletá gymnázia 70,1 72,3 68,5

114 Graf 1: Průměrná úspěšnost jednotlivých škol Základní škola Víceleté gymnázium 70 S37 Vaše škola % Školy

115 Graf 2: Průměrná úspěšnost jednotlivých škol ve vašem kraji Základní škola Víceleté gymnázium Vaše škola 60 % S36 S35 S37 S23 S21 S28 S27 S33 S25 S24 S19 S31 S34 S22 S29 S30 S32 S26 S20 Kód školy

116 6 ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK Vybraná zjištění Každý žák vyplňoval elektronicky na počítači kromě testových modulů také dotazník. Ten byl tvořen otázkami zjišťujícími informace o žákovi, jeho domově a rodině, o používání počítače a internetu a o postojích ohledně používání informačních technologií. Níže uvádíme ze žákovského dotazníku vybrané otázky, které žákům byly v dotazníku položeny, a z nich vyplývající zjištění. Výsledky reprezentují všech 170 základních škol a víceletých gymnázií, které se do šetření zapojily.

117 Graf 3. Jak často používáš ve škole počítač k následujícím studijním účelům? Příprava referátů nebo slohových úloh Vypracovávání zadaných pracovních listů nebo cvičení Příprava prezentací Vypracovávání testů 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Alespoň jednou za týden Alespoň jednou za měsíc, ale ne každý týden Méně než jednou za měsíc Nikdy

118 Graf 4. Naučil/a ses ve škole, jak provádět následující úkony? Prezentovat informace před ostatními pomocí počítače 80 % Vyhledávat informace pomocí počítače 78 % Posoudit, jaké informace jsou použitelné pro školní práci 76 % Zjistit, kde vyhledat informace o neznámém tématu 72 % Uvádět odkazy na internetové zdroje 70 % Třídit si informace získané z internetových zdrojů 67 % Vyhledávat různé druhy elektronických informací na dané téma 66 % Posoudit důvěryhodnost informací z internetu 59 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Z odpovědí žáků vyplývá, že se jich největší podíl ve škole naučil s pomocí počítače prezentovat informace před ostatními (80 % žáků) a informace vyhledávat (78 % žáků). Nejmenší podíl se naopak podle vyjádření naučil ve škole posoudit důvěryhodnost informací z internetu (59 %). Ukázalo se, že u všech úkonů až na posouzení důvěryhodnosti informací z internetu, existují rozdíly v odpovědích podle pohlaví. To se týká nejvíce vyhledávání informací pomocí počítače, kde dívky (v 84 % případů) častěji uváděly oproti chlapcům, že se toto naučily ve škole (o 13 % více).

119 Graf 5. Kdo tě především naučil následující věci? Vytvářet dokumenty pro školní práci Pracovat v počítačové síti Měnit počítačové nastavení Vyhledávat informace na internetu Komunikovat přes internet 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Učitelé Především já sám/sama Rodina Přátelé To neumím Žáci uváděli, že z nabízených úkonů s počítačem je především učitelé nejčastěji naučili vytvářet dokumenty pro školní práci. To uvedlo 45 % žáků. Naopak sami se naučili nejvíce žáci vyhledávat informace na internetu (83 % žáků). V odpovědích žáků se také objevily rozdíly v tom, kdo je naučil vytvářet dokumenty pro školní práci, dle pohlaví a typu školy. Chlapce naučili vytvářet dokumenty pro školní práci učitelé v 42 % případů, sami se to naučili ve 40 % případů. Naopak dívky vytvářet dokumenty pro školní práci naučili učitelé ve 49 % případů, ovšem samy se toto naučily pouze ve 28 % případů. Žáci základních škol pak mnohem častěji než gymnazisté (o 17 % více) uváděli, že je tuto činnost naučili především učitelé, zatímco gymnazisté častěji ve srovnání se žáky základní školy odpověděli, že je toto naučila především rodina (o 13 % více). Chlapci a dívky se také lišili v tom, kdo je naučil pracovat v počítačové síti a měnit počítačové nastavení. Chlapci se toto naučili sami v 60 %, resp. 59 % případů, zatímco dívky v 50 %, resp. 36 % případů. Odpovědi dívek a chlapců na to, že se naučili měnit počítačové nastavení sami, zde tak dosahovaly vůbec největšího rozdílu 23 %.

120 Graf 6. Když se zamyslíš nad svými zkušenostmi s počítačem, nakolik souhlasíš nebo nesouhlasíš s následujícími tvrzeními? Baví mě používat internet k vyhledávání informací Často hledám nové způsoby, jak něco udělat pomocí počítače Vím toho o počítačích víc než většina lidí mého věku Počítač používám, protože mne velmi zajímají počítačové technologie Považuji za zábavnější dělat práci pomocí počítače než bez něj Myslím si, že používat počítač je zábava Pracovat s počítačem je pro mě velice důležité 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Rozhodně souhlasím Souhlasím Nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Více jak 90 % všech žáků rozhodně nebo spíše souhlasilo, že je baví používat internet k vyhledávání informací, že používat počítač je zábava a že je pro ně pracovat s počítačem velice důležité. Avšak pouze necelých 40 % žáků souhlasilo s tím, že vědí o počítačích víc než většina lidí jejich věku. Dívky v tomto případě souhlasily pouze ve 23 %, chlapci pak v 52 %. Další velké rozdíly z hlediska pohlaví se týkaly zájmu o počítačové technologie a hledání nových způsobů, jak něco udělat pomocí počítače. Chlapci mnohem častěji než dívky souhlasili, že počítače používají, protože je velmi zajímají počítačové technologie (souhlasili v 75 %, dívky ve 40 %) a že často hledají nové způsoby, jak něco udělat pomocí počítače (souhlasili v 88 %, dívky v 74 %). Naopak s tvrzeními Pracovat s počítačem je pro mě velice důležité, Myslím, že používat počítač je zábava a Baví mě používat počítač k vyhledávání informací dívky i chlapci souhlasili srovnatelně.

121 Graf 7. Jak často používáš internet mimo školu při každé z následujících činností? Poslouchám hudbu Komunikuji s ostatními prostřednictvím zpráv nebo sociálních sítí (např. chatování nebo aktualizace statusu) Hraju hry Vyhledávám informace ke studiu nebo pro práci do školy Vyhledávám informace ve Wikipedii nebo v jiných on-line encyklopediích ke studiu nebo pro práci do školy Vytvářím nebo upravuji dokumenty (např. píšu slohové úlohy nebo domácí úkoly) Vytvářím jednoduché prezentace (např. s využitím Microsoft PowerPoint) Používám tabulkový procesor k výpočtům, ukládání dat nebo kreslení grafů (např. s využitím Microsoft Excel) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Každý den Alespoň jednou za týden, ale ne každý den Alespoň jednou za měsíc, ale ne každý týden Méně než jednou za měsíc Nikdy Z odpovědí žáků vyplývá, že každý den se na počítači nejčastěji věnují poslechu hudby. Výsledky pak ukázaly zejména u dvou zjišťovaných položek na poměrně velké rozdíly mezi žáky základních škol a žáky gymnázií. Žáci gymnázií mnohem častěji uváděli, že každý den nebo alespoň jednou týdně vyhledávají informace ke studiu nebo pro práci do školy na internetu (70 %) a také na Wikipedii nebo v jiných on-line encyklopediích (66 %). Rozdíl oproti žákům ze základních škol činil 25 %, resp. 18 %. Velké rozdíly byly taktéž shledány mezi dívkami a chlapci, co se týče hraní her na počítači. Každý den nebo alespoň jednou týdně hraje hry necelá polovina dívek (44 %), chlapců však dvakrát tolik, tj. více než tři čtvrtiny.

122 7 UČITELÉ TESTOVANÝCH ŽÁKŮ Vybraná zjištění V rámci šetření ICILS vyplnili dotazník (online) také náhodně vybraní učitelé osmých ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Otázky v dotazníku byly zaměřeny např. na používání počítače (ve škole, mimo školu) a na úroveň počítačových kompetencí. Dotazník vyplnilo celkem učitelů. Následující grafy znázorňují zastoupení respondentů podle pohlaví, věku a vyučovaných předmětů. Graf 8. Podíl mužů a žen Graf 9. Podíl věkových kategorií v dotazované populaci učitelů v dotazované populaci učitelů 25 % 6 % 10 % Méně než 30 let Žena 27 % let Muž 29 % let 75 % let 29 % 60 a více let Graf 10. Rozložení dotazované populace učitelů podle hlavního vyučovaného předmětu Český jazyk 21 % Cizí jazyk/y 30 % Matematika 22 % Přírodní vědy (FY, CHE, BI, Geologie, Věda o Zemi) Humanitní předměty (DĚ, ZE, ZSV, Právo, EK atd.) Umělecké předměty (VV, HV, Dramatická výchova, Tanec atd.) Informační a komunikační technologie Praktické a odborné předměty (profesní příprava) 5 % 10 % 16 % 26 % 29 % Jiné (Etika, TV, Rodinná výchova, Osobní a sociální rozvoj) 22 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

123 8 VÝZNAM ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V této kapitole uvádíme vybraná zjištění týkající se toho, jaký význam přisuzují ICT ve vzdělávání žáků učitelé a ředitelé škol. Výsledky jsou založeny na odpovědích z učitelského dotazníku a dotazníku pro ředitele škol. 8.1 Názory učitelů Graf 11. Využívání ICT ve škole vede ke zhoršení písemného projevu žáků 3 % 22 % 27 % 49 % Jak je patrné z grafu 11, tři čtvrtiny učitelů rozhodně nebo spíše souhlasí s tvrzením, že využívání ICT při výuce a studiu ve škole vede ke zhoršení písemného projevu žáků. Pouze u učitelů informatiky je tento názor rozšířen o něco méně, v 67 % případů Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Graf 12. Využívání ICT ve škole pomáhá žákům efektivněji shromažďovat a zpracovávat informace 8 % 1 % 40 % 52 % Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím

124 Graf 13. Využívání ICT ve škole pomáhá žákům naučit se spolupracovat s jinými žáky 3 % Pozitivní přínos využívání ICT ve škole pro rozvíjení spolupráce mezi žáky spatřuje průměrně 62 % dotazovaných učitelů. O něco více s tímto souhlasí (rozhodně či spíše) skupina učitelů starších 60 let, a to v 75 % případů. Ve srovnání s ostatními učiteli vyjádřili vyšší míru souhlasu s tímto tvrzením také učitelé ICT (76 %). 35 % 11 % 51 % Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Graf 14. Využívání ICT ve škole jen vede ke kopírování materiálů z veřejných internetových zdrojů 6 % 13 % 35 % 46 % Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím I když více jak 90 % učitelů rozhodně či spíše souhlasí s tím, že využívání ICT ve škole pomáhá žákům efektivněji shromažďovat a zpracovávat informace (viz graf 12), více jak polovina souhlasí s tvrzením, že využívání ICT ve škole vede jen ke kopírování materiálů z veřejných internetových zdrojů. Nejvíce je tento názor rozšířen mezi učiteli staršími 60 let (68 %) a učiteli praktických a odborných předmětů (65 %) a uměleckých předmětů (64 %). Naopak nejméně se s tímto výrokem ztotožňují nejmladší učitelé do 29 let (51 %) a učitelé, kteří ICT vyučují (49 %).

125 Graf 15. Využívání ICT ve škole pomáhá u žáků vzbuzovat větší zájem o studium 3 % 31 % 12 % 53 % Zhruba třetina učitelů se nedomnívá, že využívání ICT ve škole pomáhá žákům vzbuzovat větší zájem o studium. Takto se častěji vyjádřili učitelé českého jazyka (44 % z nich) a uměleckých předmětů (40 % z nich), naopak častěji s uvedeným výrokem souhlasili (spíše a rozhodně) učitelé ICT (v 76 % případů). Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Graf 16. Využívání ICT ve škole zlepšuje studijní výkony žáků Přestože tři čtvrtiny dotázaných učitelů si myslí, že využívání ICT vede ke zhoršení písemného projevu žáků (viz graf 11), průměrně více jak polovina učitelů se nicméně domnívá, že zlepšuje jejich studijní výkony. Tento názor pak častěji zastávají učitelé starší 60 let (63 %), učitelé ICT (64 %), praktických a odborných předmětů (61 %) a učitelé jiných předmětů jako např. tělesné výchovy, rodinné výchovy, etiky apod. (59 %). Ukázalo se také, že se odpovědi liší podle pohlaví. Ženy učitelky rozhodně či spíše souhlasí s tímto názorem v 51 % případů, zatímco muži v 59 % případů. 43 % 4 % 5 % Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 47 %

126 8.2 Názory ředitelů V rámci šetření ICILS vyplnili online dotazník kromě učitelů také ředitelé vybraných škol. Otázky v dotazníku se týkaly toho, jak sami využívají ICT, charakteristik školy, uplatnění ICT při výuce a vzdělávání a řízení ICT. Vybraná zjištění z dotazníku pro ředitele jsou uvedena níže. Graf 17. Jak důležité je podle vašeho názoru využívání ICT ve vaší škole pro rozvíjení počítačových dovedností žáků, jako je práce s textovým a tabulkovým procesorem či používání u? 16 % 84 % Velmi důležité Celkem důležité Není důležité Graf 18. Jak důležité je podle vašeho názoru využívání ICT ve vaší škole pro rozvíjení dovedností žáků zaměřených na bezpečné a efektivní využívání ICT? Velmi důležité Celkem důležité Není důležité 17 % 83 % Graf 19. Jak důležité je podle vašeho názoru využívání ICT ve vaší škole pro rozvíjení schopnosti žáků získávat a využívat informace pomocí ICT? 25 % Velmi důležité Celkem důležité Není důležité 75 %

127 9 ICT VE ŠKOLÁCH 9.1 Pravidla, vybavení, další vzdělávání V této části uvádíme informace o řízení ICT a technickém zázemí ve školách a vzdělávání učitelů v oblasti zařazení ICT do výuky. Dále zde najdete grafy týkající se názorů učitelů, ředitelů a ICT koordinátorů o ICT ve škole. Jak již bylo řečeno, dotazník vyplňovali na každé škole nejen žáci, učitelé, ředitel školy, ale také koordinátor ICT. Otázky v dotazníku pro ICT koordinátory byly zaměřeny na jejich pozici, vybavení a podporu využívání ICT ve škole. Vybraná zjištění z tohoto dotazníku jsou uvedena níže.

128 Graf 20. Podíl škol, které mají stanoveny postupy týkající se následujících aspektů/situací při používání ICT (výsledky jsou založeny na odpovědích ředitelů škol) Zákaz přístupu k nevhodným materiálům (např. pornografie, násilí) 99 % Nastavení bezpečnostních opatření k zamezení neoprávněnému přístupu nebo proniknutí do systému 99 % Dodržování práv duševního vlastnictví (např. autorských práv k softwaru) 94 % hraní her na školních počítačích 78 % Přístup žáků ke školním počítačům mimo dobu, kdy ve škole probíhá vyučování 55 % Omezení počtu hodin, které mohou žáci strávit u počítače 41 % Poskytnutí přístupu ke školním počítačům a/nebo internetu místní komunitě (rodičům a/nebo jiným uživatelům) 32 % Poskytnutí laptopů a/nebo jiného mobilního vybavení žákům k používání ve škole a doma 19 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

129 Graf 21. Dostupnost technologických zařízení pro výuku a/nebo studium v osmém ročníku (odpovídajícího ročníku gymnázia) (výsledky jsou založeny na odpovědích koordinátorů ICT) E-learningový systém (např. WebCT) 17 % Internetové aplikace umožňující spolupráci (např. Google Docs) 34 % Školní intranet s různými aplikacemi a pracovním prostředím, které mohou využívat žáci (např. Moodle) 27 % Místo na školní síti, kam mohou žáci ukládat svou práci 87 % Tablety (např. ipad apod.) 8 % Přístup k lokální síti (LAN) ve škole 94 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

130 Graf 22. Podíl škol dle účasti/zapojení učitelů do následujících forem dalšího vzdělávání týkajícího se využívání ICT ve výuce a vzdělávání (výsledky jsou založeny na odpovědích ředitelů škol) Účast v kurzech o využívání ICT ve výuce, zprostředkovaných školou Účast v kurzech pořádaných externí agenturou nebo odborníkem Účast na odborných výukových programech realizovaných prostřednictvím ICT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Všichni nebo téměř všichni Mnoho Někteří Nikdo nebo téměř nikdo

131 9.2 Názory učitelů Graf 23. Používání ICT při výuce není považováno za prioritu 11 % 13 % 34 % Spíše nesouhlasím 43 % Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Rozhodně nesouhlasím Graf 24. Naše škola nemá dostatečné ICT vybavení (např. počítače) 5 % 17 % 43 % 34 % Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Ukázalo se, že tři čtvrtiny učitelů považují ICT vybavení ve svých školách za dostatečné. 5 % učitelů nicméně rozhodně považuje ICT vybavení ve své škole za nedostatečné. Graf 25. Naše škola má omezené internetové připojení (např. pomalou nebo kolísající rychlost) 4 % Stejný podíl učitelů (77 %) také pozitivně hodnotí internetové připojení. Pouze 4 % učitelů rozhodně souhlasilo s tím, že je internetové připojení v jejich škole omezené (např. kolísavou nebo pomalou rychlostí). 44 % 19 % 33 % Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím

132 Graf 26. Na přípravu vyučovacích hodin zahrnujících práci s ICT není dostatek času 39 % 15 % 9 % 37 % Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Průměrně necelá polovina učitelů nemá dostatek času na přípravu vyučovacích hodin zahrnujících práci s ICT, nicméně zde existují rozdíly mezi skupinami učitelů jednotlivých předmětů. Zatímco rozhodně či spíše souhlasí s uvedeným výrokem 52 % učitelů českého jazyka a cizích jazyků, mezi učiteli informačních technologií, praktických a odborných předmětů a předmětů spadajících do kategorie jiné to není více než 40 %. Z hlediska věku se odlišuje skupina učitelů mladších 30 let, která s uvedeným tvrzením rozhodně či spíše souhlasí pouze v 36 % případů. Graf 27. Nemám dostatečné podmínky pro rozvíjení vlastních odborných znalostí práce s ICT 3 % 34 % 14 % Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 49 % Graf 28. Nemáme dostatečnou technickou podporu kolegů starajících se o ICT vybavení 3 % 10 % 49 % Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím 38 % Rozhodně nesouhlasím

133 Graf 29. Spolupracuji s dalšími učiteli na lepším využití ICT při výuce ve třídě 24 % 6 % 47 % 23 % Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Ukázalo se, že 70 % učitelů spolupracuje s dalšími vyučujícími na lepším využití ICT při výuce. Byly zde však shledány poměrně velké rozdíly mezi učiteli v různých věkových kategoriích. Míra spolupráce za účelem lepšího využití ICT ve výuce je vyšší u starších učitelů nad 50 let (75 %); naopak mladí učitelé do 29 let takto spolupracují s ostatními vyučujícími v 55 %. Že spolupracují s dalšími učiteli na lepším využití ICT při výuce ve třídě, pak také nadprůměrně uvedli učitelé ICT (86 %) a praktických a odborných předmětů (77 %).

134 9.3 Názory koordinátorů ICT Graf 30. Do jaké míry je využívání ICT při výuce a studiu ve vaší škole omezeno následujícími překážkami? Absence efektivní podpůrné platformy pro onlinovou výuku Nedostatek času, který mají učitelé na přípravu hodin Nedostatek pobídek pro učitele, aby zapojili ICT do výuky Nedostatečné schopnosti učitelů pracovat s ICT Nedostatek efektivních vzdělávacích zdrojů pro učitele Nedostatek počítačového softwaru Nedostatek počítačů s vyhovujícím výkonem Nedostatek kvalifikovaného technického personálu zajišťujícího podporu využívání ICT Nedostatek počítačů pro výuku 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Velmi Do jisté míry Velmi málo Vůbec ne

135 9.4 Názory ředitelů škol Graf 31. Jaká priorita je ve vaší škole přisuzována následujícím způsobům podpory využívání ICT při výuce a studiu? Zvýšení počtu počítačů připojených k internetu Pobídky učitelům, aby využívali ICT při výuce Zvýšení počtu počítačů na jednoho žáka ve škole Zajištění lepší dostupnosti kvalifikovaného technického personálu na podporu využívání ICT Rozšíření možností odborného vzdělávání učitelů v oblasti ICT Rozšíření nabídky elektronických výukových programů Poskytnutí učitelům více času na přípravu hodin, v nichž budou využity ICT 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vysoká priorita Střední priorita Nízká priorita Není to priorita

136 20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 20.1.Základní údaje o hospodaření školy I. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč Za rok 2013 (k ) Za 1. pol. roku 2014 (k ) Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem z toho příspěvky a dotace na provoz ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 2013 (k ) 1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) ostatní celkem 1 (vypsat všechny - např. UZ , , ) 6091 z toho z toho VZ Dotace pro sportovní gymnázia 5059 VZ Peníze školám EU 670 VZ Hodnocení žáků a škol 52 VZ IPO OPVK EU Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) ostatní účelové výdaje celkem 1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002, 003, ) z toho z toho 5. Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) -

137 Přehled podaných i plánovaných žádostí školy o finanční podporu Realizované akce pro rok Program, grantový program, dotační titul Finanční podpora schválena Výše schválené podpory v Kč (ano/ne/dosud nerozhodnuto) Excelence ano Peníze středním školám ano Realizované akce pro rok Program, grantový program, dotační titul Finanční podpora schválena Výše schválené podpory v Kč (ano/ne/dosud nerozhodnuto) Excelence ano Peníze středním školám ano Podpora biologických a technických ano ,96 předmětů Tablety do škol (MŠMT) V řízení Zapojeno 18 učitelů V řešení Plán pro r Program, grantový program, dotační titul Excelence Podpora biologických a technických předmětů Tablety do škol (MŠMT) ROP NUTUS modernizace školního hřiště ROP NUTUS II pracovna běhů ČEZ projekt k nadaci Oranžová pracovna ČEZ projekt k nadaci Oranžové schodiště Finanční podpora schválena (ano/ne/dosud nerozhodnuto) Zapojeno 18 učitelů Výše schválené podpory v Kč

138 Investiční činnost Protože naše příspěvková organizace provozuje od školní jídelnu a některá zařízení školní kuchyně byla dle vyjádření odborné firmy zastaralá a nefunkční, tak se tato situace řeší v návaznosti na minulé období, kdy bylo strojové a přístrojové vybavení šk. kuchyně renovováno z investičních prostředků, dalším vybavováním a modernizací vybavení v oblasti provozních účelových prostředků. Po převzetí budovy od magistrátu města Kladna Krajským úřadem Středočeského kraje byl vzhledem ke stavu budovy vypracován plán revitalizace, který zahrnoval v dlouhodobém hledisku tyto investiční akce: Oprava podlahy včetně hydroizolace, ve velké tělocvičně (vyhnilá podlaha i rošt) Výměna oken ve všech pavilonech objektu (shnilé a netěsnící dřevěné okenní rámy, vysoké tepelné ztráty) Zateplení prosklených spojovacích chodeb (velké tepelné ztráty) Rekonstrukce kuchyně (neodpovídá normám EU) Rekonstrukce osvětlení učeben, pracoven a chodeb (současný stav neodpovídá hygienické normě a vyhlášce) Obnova - rekonstrukce odborných pracoven a laboratoří chemie, biologie a fyziky Závěrečná akce zateplení vnějšího opláštění jednotlivých pavilonů objektu, včetně fasád a opravy střech objektu V roce 2012/13 - byla vybudována chemická laboratoř 230 tis. - položena nová dlažba chodby v přízemí pavilonu U tis. - prostřednictvím magistrátu města Kladna byl areál školy vybaven novými vraty 120 tis. - byly rekonstruovány schody u zadního vchodu k tělocvičně a rehabilitaci 2013/14 - výměna centrální kopírky a zavedení nového kartového systému kopírování - přebudování pracovny výtvarné výchovy - instalace dalších dataprojektorů Pro období proto plánujeme tyto investiční akce: Oprava rekonstrukce střechy spojená se zateplením pláště budov Fasáda budovy Rekonstrukce spojovací chodby na pracovnu Sp (běhy Rekonstrukce školního hřiště Dovybavení školy novým nábytkem Vybudování laboratoří BIO a FYZ Vybudování další pracovny IVT Modernizace rehabilitační ordinace (vířivý bazén a sauna) Vzhledem k vytvořenému ŠVP s ohledem na nárůst hodin IVT vidíme jako prioritu vybudování další počítačové pracovny o 15 počítačích a dovybavení pracoven informační technologií Nákup nového automobilu Obnovu vybavenosti PC

139 Úsporná opatření Vzhledem ke snižujícímu rozpočtu byla přijata tato úsporná opatření: - úprava osobního ohodnocení - výplaty odměn pouze v listopadu, v průběhu roku pouze z projektu Excelence - úprava regulace a minimalizace odebíraného tepla - výměna termo ventilů - omezení DVVP a s tím spojených výdajů za cestovné a suplování - minimalizace nákupů DHM - zrušení periodického odebírání CD materiálů z RABE - zastavení veškerých provozních akcí (malování, opravy, plánovaná údržba) - úhrada pouze mandatorních výdajů - omezení autoprovozu - zrušení výuky tenisu - omezení kopírování studijních materiálů - omezení nákupu kancelářského papíru - zrušení návštěvy výchovného poradce akci Gaudeamus Stále se nám nedaří získat prostředky a realizovat akce vyplývající z energetického auditu: zateplení vnějšího opláštění jednotlivých pavilonů objektu, včetně fasád a generální opravy střech objektu Zateplení prosklené spojovací chodby a přeměna na pracovnu běhů pro Sp Obnova - rekonstrukce odborných pracoven a laboratoří biologie a fyziky Svým zaměřením, jako jedna z patnácti škol v republice a jako jediná ve středočeském kraji pociťujeme silně absenci vlastního kvalitního sportovního hřiště. Na rekonstrukci stávajícího byl podán projekt z prostředků EU z důvodů majetkových prostřednictvím magistrátu města Kladna, ale ve třetím kole výběrového řízení byl náš projekt vyřazen nám z neznámých důvodů. 21. Závěr Školní rok byl charakterizován mnoha faktory, které jej ovlivnily: a) Zvýšenou administrativní činností spojenou s vedením povinné školní dokumentace (nová státní maturita apod.) b) Chováním a komunikací pí uč. Janečkové se sexuálním podtextem a jejím zdravotním stavem c) Zvýšenou administrativní činností spojenou se státní maturitou d) Zvýšenou administrativní činností spojenou s pilotováním DUMů e) Činností související s realizací projektu Podpora biologických předmětů a jednáním manažerů projektu které hraničí až šikanou f) Organizačními problémy souvisejícími s organizováním vyučování v maturitním režimu již od dubna. g) Školeními a přípravou na nové maturity spojené s výdaji za cestovné a mzdovými prostředky za suplování h) Stále nedostatečným navýšením ONIVů

140 i) Nedostatek mzdových prostředků omezujících pohyblivé složky platu jako motivačního činitele j) Přijetím drastických úsporných opatření v oblasti provozu a především šetření s energiemi (topení) k) Tréninkovým režimem a individuálními studijními plány l) Nemocností učitelů a čerpáním OČR m) 200% úhradou za přesčasovou práci n) Vandalismem přímou likvidací lavic, židlí a skříněk o) Absencí žáků z jakéhokoliv důvodu ve školním roce p) Odchody žáků na jinou školu v souvislosti s prospěchem a dislokací q) Nedůsledným plněním úkolů a nedodržováním termínů v některých administrativních činnostech r) Zvyšujícími se cenami v oblasti služeb, nájmů, pronájmů a především energie, změnou DPH s) Liknavou prací správce budov t) Řešení pracovních povinností a pracovní náplně správce budov u) Nevstřícným jednáním sekretariátu školy v) Problematikou pronájmu tělovýchovných zařízení w) termínovým kalendářem kmenového sportu LH, x) Velkým množstvím různých soutěží y) Předvýběrem sportovně talentované mládeže a počtem sportovců v tréninkových skupinách z) Vedlejší pracovní činností pedagogů aa) Havarijním stavem některých částí a zařízení budov bb) Úbytkem žáků cc) Přechodem klasifikace a evidence do programu Bakalář. I přes tyto uvedené problémy, které výrazně ovlivnily chod školy i průběh školního roku, lze konstatovat, že se podařilo vylepšit podmínky pro vlastní pedagogický proces zasíťováním celé školy prostřednictvím Wifi a rozvinutí funkcí Bakaláře. Díky poskytnutým finančním prostředkům RRŠ s podařilo instalovat několik pilonových tabulí a vitrín. Plně se osvědčují i dvě tělocvičny pro Zvl.TV a kompenzační cvičení, s novým položením tatami pro rozvoj juda i nová posilovna i položením japexu ve spojovací chodbě a tím vytvoření dalších tréninkových prostor. mzdy Průměr všichni zaměstnanci Pedagogický pracovník trenér Pohyblivá složka průměr Pedagogický pracovník trenér Nepedagogičtí pracovníci Pohyblivá složka

141 Investiční činnost V roce 2012/13 - byla vybudována chemická laboratoř 230 tis. - položena nová dlažba chodby v přízemí pavilonu U tis. - prostřednictvím magistrátu města Kladna byl areál školy vybaven novými vraty 120 tis. - byly rekonstruovány schody u zadního vchodu k tělocvičně a rehabilitaci 2013/14 - výměna centrální kopírky a zavedení nového kartového systému kopírování - přebudování pracovny výtvarné výchovy - instalace dalších dataprojektorů - byla vybudována biologická laboratoř v hodnotě ,- Pro období proto plánujeme tyto investiční akce: Oprava rekonstrukce střechy spojená se zateplením pláště budov Fasáda budovy Rekonstrukce spojovací chodby na pracovnu Sp (běhy Rekonstrukce školního hřiště Dovybavení školy novým nábytkem Vybudování laboratoří BIO a FYZ Vybudování další pracovny IVT Modernizace rehabilitační ordinace (vířivý bazén a sauna) Vzhledem k vytvořenému ŠVP s ohledem na nárůst hodin IVT vidíme jako prioritu vybudování další počítačové pracovny o 15 počítačích a dovybavení pracoven informační technologií Nákup nového automobilu Obnovu vybavenosti PC Úsporná opatření Vzhledem ke snižujícímu rozpočtu byla přijata tato úsporná opatření: - úprava osobního ohodnocení - výplaty odměn pouze v listopadu, v průběhu roku pouze z projektu Excelence - úprava regulace a minimalizace odebíraného tepla - výměna termo ventilů - omezení DVVP a s tím spojených výdajů za cestovné a suplování - minimalizace nákupů DHM - zrušení periodického odebírání CD materiálů z RABE - zastavení veškerých provozních akcí (malování, opravy, plánovaná údržba) - úhrada pouze mandatorních výdajů - omezení autoprovozu - zrušení výuky tenisu - omezení kopírování studijních materiálů - omezení nákupu kancelářského papíru - zrušení návštěvy výchovného poradce akci Gaudeamus

142 Stále se nám nedaří získat prostředky a realizovat akce výplývající z energetického auditu: zateplení vnějšího opláštění jednotlivých pavilonů objektu, včetně fasád a generální opravy střech objektu Zateplení prosklené spojovací chodby a přeměna na pracovnu běhů pro Sp Obnova - rekonstrukce odborných pracoven a laboratoří biologie a fyziky Svým zaměřením, jako jedna z patnácti škol v republice a jako jediná ve středočeském kraji pociťujeme silně absenci vlastního kvalitního sportovního hřiště. Na rekonstrukci stávajícího byl podán projekt z prostředků EU z důvodů majetkových prostřednictvím magistrátu města Kladna, ale ve třetím kole výběrového řízení byl náš projekt vyřazen nám z neznámých důvodů. Vyhodnocením kontrolního systému školy byly zjištěny tyto skutečnosti: Vzhledem k složité a časově náročné organizaci se zajištěním státní maturity poklesla oproti minulým letům hospitační činnost a byla zaměřena pouze na problematické a krizové jevy. Rezervy vidíme v hospitační činnosti vedení školy, které bylo letos výrazně ovlivněno organizační prací související i s ekonomickým a personálním zabezpečením chodu školy a šetřením kriminální policie které prošetřovalo chování pí uč. Janečkové, organizováním zajištění výuky pří státní maturitě a řešením mimořádných situací. V kontrolní činnosti předsedů PK je potřeba vytrvat v kontrolní činnosti plnění osnov a časového rozvržení učiva a důraz klást na kontrolu zaměřovanou na případnou korekci a sjednocení ŠVP a optimalizovat nároky prověřování učiva a zabezpečit prostupnost ŠVP n.g., v.g.,a a ZŠ. Časové plány se daří s obtížemi dodržovat z důvodů absencí vyučujících, mimoškolních akcí, a mnohdy i nezačleněním prvků tréninkového plánu do výuky. Domníváme se, že v některých případech je suplován princip dodržování kázně zvýšenou přísností v klasifikaci. Velmi dobré výsledky se projevily výbornou prezentací a umístněním v regionálních, ale někdy i republikových kolech olympiád v MAT, CHE, BIO, ZEM a SOČ. Největšího úspěchu dosáhl Pelíšek, Šíma. Počet žáků školy Nižší gymnázium třída žáci CH D I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A IV.B, n.gy SgaGy

143 I.A. I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A IV.B, V.A. V.B. 1.A. 1.D. VI.A. VI.B. 2.A. 2.D. VII.A VII.B. 3.A. 3.D. VIII.A VIII.B. 4.A. 4.D Vyšší gymnázium třída žáci CH D V.A V.B A D VI.A VI.B A D VII.A VII.B A D VIII.A VIII.B A D obor součet

144 I.A. I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A IV.B, V.A. V.B. 1.A. 1.D. VI.A. VI.B. 2.A. 2.D. VII.A VII.B. 3.A. 3.D. VIII.A VIII.B. 4.A. 4.D Chlapci Dívky Absence žáků celkový celková absence neomluvené hodiny počet žáků součet průměr/žák SP průměr/žák součet průměr/žák I.A, ,61 0,000 I.B, ,25 0,000 II.A, ,07 0,000 II.B, ,10 0,000 III.A, ,41 0,000 III.B, ,00 0,000 IV.A ,72 7 0,241 IV.B, ,03 0,000 V.A ,56 0,000 V.B ,25 0,000 1.A ,84 0,00 2 0,063 1.D ,97 0,000 VI.A ,85 0,000 VI.B ,58 0,000 2.A ,04 0,000 2.D , ,385 VII.A , ,357 VII.B ,43 1 0,043 3.A ,00 0, ,125 3.D , ,000 VIII.A , ,000 VIII.B ,64 0,000 4.A ,91 0,00 0,000 4.D , ,29 celková bilance ,56 0 0, ,552

145 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 I.A, II.A, III.A, IV.A V.A. 1.A. VI.A. 2.A. VII.A. 3.A. VIII.A 4.A. omluvené neomluvené Hodnocení vzdělávací činnosti Před reparáty Nižší gymnázium třída ostatní žáci samé1 vyzn. prospěli neprospěli neklas. I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A IV.B, součet vyšší gymnázium třída žáci samé1 ostatní vyzn. neprospěli neklas. V.A V.B A D VI.A VI.B

146 2.A D VII.A VII.B A D VIII.A VIII.B A D celkem žáci samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas. součty % 2,7% 17,5% 67,3% 7,6% 14,1% samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas.

147 dostatečné před reparáty čjl anj nej frj/ruj zsv dej zem mat fyz che bio ikt est tsp jiné celkem I.A, I.B, 1 1 II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A IV.B, V.A V.B A D VI.A VI.B A D VII.A VII.B A D VIII.A VIII.B A D celkem

148 Dostatečné Nedostatečné před reparáty čjl anj nej frj/ruj zsv dej zem mat fyz che bio ivt est tsp jiné celkem I.A, 0 I.B, 0 II.A, 2 2 II.B, 1 1 III.A, 0 III.B, 0 IV.A 3 3 IV.B, 0 V.A V.B A D VI.A. 0 VI.B A. 0 2.D VII.A. 2 2 VII.B A D VIII.A VIII.B. 0 4.A D celkem

149 Počty jednotlivých hodnocení v jednotlivých čjl anj nej frj/ruj zsv dej zem mat fyz che bio ikt est tsp jiné celkem nekl uvol Σ ø 2,83 2,19 2,26 2,57 1,91 2,05 2,35 2,86 2,47 3,12 2,64 1,46 1,25 2,14 2,28 2,28 Frekvence klasifikace čjl anj nej frj/ruj zsv dej zem mat fyz che bio ikt est tsp jiné

150 1,25 1,46 1,91 2,05 2,19 2,26 2,14 2,35 2,57 2,47 2,28 2,64 2,83 2,86 3,12 počty známek nekl. Průměrné známky 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

151 I.A, 1,74 I.B, 1,33 II.A, 2,06 II.B, 1,77 III.A, 2,21 III.B, 1,55 IV.A 2,45 IV.B, 1,91 V.A. 2,44 V.B. 2,15 1.A. 2,36 1.D. 2,39 VI.A. 2,29 VI.B. 1,97 2.A. 2,46 2.D. 2,71 VII.A. 2,93 VII.B. 2,2 3.A. 2,86 3.D. 2,51 VIII.A 2,7 VIII.B. 2,72 4.A. 1,78 4.D. 2,43 průměr n.gy 1,88 v.gy 2,43 celkem 2,25 v.gy průměr 4.A. VIII.A 3.A. VII.A. 2.A. VI.A. 1.A. V.A. IV.A III.A, II.A, I.A, celkový prospěch 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Celkový prospěch samé 1 vyznamenání prospěl neprospěl 98/ / / / / / / / / / / / / / / /

152 samé 1 vyznamenání prospěl neprospěl 00/01 00/02 00/03 00/04 00/05 00/06 00/07 00/08 00/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Zájem o studium va VŠ v období rok absolventi přihlášeni přijati VŠ 98/ / / / / / / / / / / / / / / / celkem VŠ

153 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 absolventi přihlášeni 120 přijati VŠ celkem VŠ absolventi přihlášeni přijati VŠ

154 Zájem o studium Přihlášeno přijato Školní rok 8 leté stud 4 leté stud 8 leté stud 4 leté stud * (56+11)** (49+11)** ** Pozn.: * z toho 9 ž. doplněno do stávajícího kvarty oboru K/820 + z toho 11 ž. doplněno do stávajícího kvarty oboru K/820 ** z toho 9 žáků doplněno do budoucí kvinty oboru K/81 Profilová část 2014 manturity 4.A ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT PRUM ,25 1 2,07 3,5 1 PRUM. 1,69

155 Státní ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST AVT PRUM. 2,13 2,33 3,67 PRUM. 2,71 průměr celkem 2,20 4.D ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT PRUM. 1, ,667 1, ,5 Státní 2,35 ČJL ANJ NEJ ANJv RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST AVT PRUM. 2,08 2, ,8 PRUM. 2,43 průměr celkem 2,39 VIII.A ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT PRUM ,00 2,57

156 Státní ČJL ANJ NEJ ANJv RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST AVT PRUM. 2,36 2,00 3,80 PRUM. 2,72 průměr celkem 2,65 Profilová VIII.B ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT PRUM. 1, ,86 2, ,63 3 PRUM. 2,08 Státní ČJL ANJ NEJ ANJv RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST AVT PRUM. 1,62 1,21 2,14 PRUM. 1,66 průměr celkem 1,87 4.A VIII.A VIII.B 4.D samé ost. vyzn prosp neprosp celkem

157 Prospěch celkem samé vyznamenání prospěl neprospěl nematurovalo Prospěch 2014 celkem

158 samé vyznamenání prospěl neprospěl nematurovalo Prospěch tříd samé ost. vyzn. prosp. neprosp. 4.A VIII.A VIII.B 4.D

159 Průměr tříd ,00 2,50 2,20 1,87 2,39 2,65 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 4.A VIIIB 4.D VIIIA Průměrné známky ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT 4.A VIIIA VIIIB 4.D

160 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT 3 2,5 2,67 2,44 2,50 2,69 2 1,95 1,87 2,04 2,13 1,63 1,5 1,40 1 0,5 0 0,00 0,00 0,00 Četnost volby ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT DG 4A VIIIB 4.D VIIIA

21.3. Absence žáků 21.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 21.4.1. Před reparáty 21.4.2. Celkový prospěch 21.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2013

21.3. Absence žáků 21.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 21.4.1. Před reparáty 21.4.2. Celkový prospěch 21.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

20.3. Absence žáků 20.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 20.4.1. Před reparáty 20.4.2. Celkový prospěch 20.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2008

20.3. Absence žáků 20.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 20.4.1. Před reparáty 20.4.2. Celkový prospěch 20.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2008 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012-1 - Vážení rodiče, ráda bych Vás i letos prostřednictvím tohoto dopisu pozdravila a seznámila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Základní údaje o škole. 2.Charakteristika školy. 1. Charakteristika vzdělávacího procesu

Základní údaje o škole. 2.Charakteristika školy. 1. Charakteristika vzdělávacího procesu OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti školy 4. Obory vzdělání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Plán práce na školní rok 2010/2011

Plán práce na školní rok 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 Gymnázium v Českém Brodě je školou se všeobecným zaměřením, jejímž hlavním úkolem je připravit studenty ke studiu na vysokých školách všech typů. Studium je ukončeno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více