Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa"

Transkript

1 Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa Diplomová práce Bc. Miroslav Škubna Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o. Katedra managementu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Mgr. Šárka Mejcharová Datum a odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: červen, Praha 2013

2 Master s Dissertation Ethics and Etiquette in the hotel chain Royal Spa Bc. Miroslav Škubna The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Mgr. Šárka Mejcharová Date of Submission: Date of Thesis Defense: June, Prague 2013

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa zpracoval samostatně. Pouţitou literaturu a veškeré podkladové materiály uvádím v přiloţeném seznamu literatury. V Pozlovicích dne Miroslav Škubna 3

4 Poděkování Touto cestou bych rád poděkoval svému odbornému vedoucímu paní Ing. Mgr. Šárce Mejcharové a panu Ing. Martinu Plachému, generálnímu řediteli společnosti Royal Spa, za cenné rady a připomínky při zpracování celé diplomové práce. 4

5 Abstrakt Jméno autora: Název diplomové práce: Označení: Miroslav Škubna Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa Diplomová práce Název školy: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vedoucího diplomové práce: Ing. Mgr. Šárka Mejcharová Místo a datum vydání: Praha, Počet stran: 70 Cílem diplomové práce je analýza společnosti Royal Spa, týkající se konkrétní oblasti etiky a etikety. Součástí cílu diplomové práce jsou odpovědi na čtyři hypotézy, které jsem si určil před provedením vlastního výzkumu ve formě dotazníků. U zaměstnanců zjišťuji názory, postoje k danému tématu a jejich zájem o školící kurzy. Ze strany hostů je hlavním cílem prozkoumat, jak jsou spokojeni s úrovní a vystupováním personálu restauračního zařízení Koliby Kordulka a zda by uvítali moţnost školení v oblasti etiketa stolování. Důleţitou částí je návrh adaptačního, školícího a motivačního procesu, který zabezpečí chod v personální oblasti a zkvalitní sluţby v hotelovém řetězci Royal Spa. V diplomové práci poukazuji na důleţitost etiky a etikety v hotelnictví a gastronomii. Celá práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část obsahuje teoreticko-metodologický výklad. Věnuji se zde definici vybraných pojmů, související s etikou a etiketou a dále se zaměřuji na význam a důleţitost dodrţování etických zásad v oboru hotelnictví a gastronomii. V analytické části je popisována společnost Royal Spa a jednotlivá hotelová a lázeňská zařízení, která pod ni patří. Součást diplomové práce tvoří dva dotazníky, jejichţ výsledkem je odpověď na čtyři předem stanovené hypotézy. První dotazník byl určen pro zaměstnance společnosti Royal Spa a druhý hostům Koliby Kordulka v Roţnově pod Radhoštěm. V poslední části diplomové práce se věnuji návrhu na vytvoření adaptačního, školícího a motivačního procesu. Klíčová slova: etika, etiketa, etický kodex, profesní etiketa, manaţerská etika, podniková kultura 5

6 Abstract Author s name: Title of the thesis: Designation: Name of school: Head of the thesis: Place and date of issue: Miroslav Škubna Ethisc and etiquette in hotel chain Royal Spa Diploma thesis The Institute of Hospitality Management in Prague Mgr. Šárka Mejcharová Prague Number of pages: 70 The aim of diploma thesis is the analysis of the Royal Spa relating to a specific area of ethics and etiquette. Part of the objectives of the thesis are the answers to the four hypotheses that I determined before performing my own research in form of questionnaires. I find the opinions of employees, their attitudes towards the topic and their interest in training courses. The main aim of the guest is to explore, how they are satisfied with the level and behaviour of staff restaurant facilities Koliba Kordulka and whether they would welcome the possibility of training in dining etiquette. An important part is the proposal adaptation, training and motivational process to provide operation in the area of human resources and improve services in the hotel chain Royal Spa. In this thesis I refer to improtance of ethics and etiquette in hotel industry and gastronomy. Whole thesis is dividet into three main parts. The first part contains theoretical and methodological interpretation, I devote here to definition of key terms related to ethics and etiquette with the focus on their meaning and importance for adherence to ethical principles in hotel industry and gastronomy. In the analytical part is described Royal Spa company and individual hotel and spa facilities which belong to this. Diploma thesis contains two questionnaires resulting in answer to the four advance stated hypotheses. The first questionnaire was intended for employees of Royal Spa company and the second was for guests in 6

7 Koliba Kordulka in Roţnov pod Radhoštěm. The last part of the thesis is devoted to proposal to create an adaptation, training and motivational process. Key words: ethics, etiquette, code of ethics, professional etiquette, managerial ethics, corporate culture 7

8 Motto Zdvořilost a dobrý mrav žádá, abychom se k neznámým chovali vždy tak, aby naše přítomnost jim byla ne-li příjemnou, tož aspoň co nejméně na obtíž. Základní pravidlo obecné slušnosti jest: chovati se tak, abychom na sebe obraceli pozornost co nejméně. Guth-Jarkovský 8

9 Obsah Obsah.. 9 Úvod ČÁST TEORETICKÁ 1. Etika a etiketa Etika Etický kodex Přínosy etického kodexu Manaţerská etika Vliv etiky na podnikovou kulturu Společenské odpovědnosti v podnikání Rozdělení společenské etiky podle úrovně rozhodování Důvody etického chování firmy Role managementu při formování etického konceptu firmy Transparentnost Etický a sociální audit Etiketa Kaţdé prostředí má svá pravidla Současná úroveň společenského chování Profesní etiketa Celoţivotní vzdělávání Adaptační proces.. 28 ČÁST PRAKTICKÁ 2. O společnosti Royal Spa Hotely Royal Spa Lázeňské hotely Miramare Lázeňský hotel Vila Antoaneta Lázeňský hotel Vila Valaška Sirnaté Lázně Ostroţská Nová Ves Termální Lázně Velké Losiny Wellness hotel Diana. 35 9

10 Lázeňský hotel Royal Wellness resort Energetic Firemní kultura Royal Spa Image firmy Všeobecné dodrţování zásad zaměstnanců u Royal Spa Poţadavky na vystupování a chování hotelového personálu Royal Spa Organizační struktura Wellness hotelu Diana Ověření hypotéz k dotazníkům Vyhodnocení dotazníků Vyhodnocení hypotéz...59 ČÁST NÁVRHOVÁ 3. Etika a etiketa v hotelnictví u nás a v severní Itálii Navrţení adaptačního a školícího procesu Zavedení hodnocení pracovníků Průběţné vzdělávání pracovníků Školení pro hosty. 68 Závěr Seznam pramenů a pouţité literatury Přílohy 73 10

11 Úvod Téma diplomové práce Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa jsem si zvolil, jelikoţ etika i etiketa je v dnešní době velmi důleţitou součástí nejen v hotelnictví a gastronomii, ale i ve všech ostatních oborech a kaţdodenního ţivota. Jen těţko si můţeme představit ţivot bez úplného nedodrţování etických postojů a zásad. Za posledních více jak 23 let prošla česká společnost i podnikatelská oblast mnohými změnami. Nezodpovědné chování často převyšuje to zodpovědné a podnikatelé se soustředí spíše na dosaţení co nejlukrativnějšího zisku, neţ na dodrţování pravidel etiky. To také můţe být jedna z moţných příčin, proč narůstá korupce, kriminalita, nezaměstnanost a ostatní neţádoucí vlivy ve společnosti. Ve světě se polemizuje i o tom, ţe jednou z příčin současné ekonomické krize je absence etických zásad ve vedení společností. Jelikoţ se domnívám, ţe dodrţování etiky a etikety v hotelnictví je jeden z hlavních a rozhodujících faktorů návratu hosta, rozhodl jsem se psát o této problematice ve své práci. Host poţaduje za své peníze, s ohledem na kategorii a třídu ubytovacího zařízení, po všech stránkách adekvátní sluţby, které je personál povinen poskytnout v poţadované kvalitě. K čemu jsou potom marketingové plány, strategické cíle, reklamy a náročná práce obchodních managerů, kdyţ personál odradí hosty od další návštěvy. Cílem diplomové práce je, na základě analýzy společnosti Royal Spa, týkající se konkrétní oblasti etiky a etikety, vytvořit adaptační a školící proces, který by napomohl ke zlepšení sluţeb. Po obsahové stránce je práce rozdělena do tří částí, které se dále člení do jednotlivých kapitol a podkapitol. S ohledem na velkou obsáhlost tématu etika a etiketa a omezenost rozsahu diplomové práce, jsem se v první teoretické části zaměřil především na objasnění pojmů, jako je etika, etiketa, etický kodex, manaţerská etika, profesní etiketa, nebo adaptační proces. Tyto pojmy jsou doplněny zajímavými podkapitolami, vztahující se k tématu. Ve druhé, nejobsáhlejší části budu analyzovat společnost Royal Spa, její zásady a poţadavky na hotelový personál. Dále provedu průzkum, týkající se spokojenosti klientů s dodrţováním etických zásad, či pravidel etikety. Z výsledků dvou dotazníků, budu vyhodnocovat následující hypotézy: zda mají zaměstnanci Royal 11

12 Spa písemně vytvořená pravidla etického chování svým vedoucím pracovníkem, zájem zaměstnanců o vzdělávání v oblasti etiky a etikety, spokojenost hostů koliby Kordulky s vystupováním a odbornou prací personálu a poslední hypotéza se týká moţnosti kurzu etiky stolování pro hosty v hotelu Energetic a oblíbenosti navrţených vyučovaných částí. První dotazník byl určen zaměstnancům společnosti Royal Spa, druhý dotazník vyplňovali hosté koliby Kordulka ve Wellness resortu Energetic v Roţnově pod Radhoštěm. Zjištěné skutečnosti pouţiji k vytvoření nápadů v návrhové části, v níţ popisuji zavedení adaptačního a školícího procesu. Zabývám se zde také moţnostmi školení, nejen pro hotelový personál, ale i pro veřejnost. Práce je zakončena závěrem, ve které shrnuji své poznatky. V diplomové práci jsem vyuţil metodu deskripce k popisu analýzy etiky a etikety ve společnosti Royal Spa a deduktivní a matematické metody jsem vyuţil při analýze dotazníků. Práce byla vypracována s pomocí odborné literatury, internetu, firemních materiálů Royal Spa a osobních zkušeností z praxe. 12

13 TEORETICKÁ ČÁST 1. Etika a etiketa 1.1. Etika První slova mé diplomové práce věnuji definici pojmu etika. Podle Ladislava Špačka je etika filozofická disciplína, nauka o mravnosti, o morálce, pracuje s kategoriemi dobra a zla, dříve se jí říkalo mravouka. (Špaček, 2010, s.5) Etiku chápeme jako uplatňování mravních normativů ve vzájemných vztazích lidí ve společnosti i ve vztahu člověka k ostatnímu tvorstvu a k ţivotu vůbec. Etika se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje moţnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Na rozdíl od morálky, která je blíţe konkrétním pravidlům, se etika snaţí najít společné a obecné základy, na nichţ morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit. (Rýznar, 2010, s. 9) Etický kodex Pan Miloš Vajner, ředitel hotelového komplexu Babylon v Liberci, popisuje etický kodex jako vnitřní zákony a normy, které společnost vyţaduje od svých zaměstnanců plnit. Jejich porušováním se dostanou do konfliktu s druhými, coţ můţe vést ke ztrátě zaměstnání. I kdyţ není lehké svázat zákoník práce s etickém kodexem, jeho neakceptování je postiţitelné. Najdeme v něm růţné návody na chování od nepokradeš přes nevezmeš daru jako skrytého úplatku, aţ po to, ţe zaměstnanci mají povinnost nahlásit takováto jednání a podezření. Součástí etického kodexu je i profesionální jednání se zákazníky nebo pýcha být součástí týmu. První etické kodexy nám po revoluci zaváděli zahraniční společnosti, kdyţ s hrůzou zjistili postoje našich obyvatel k cizímu majetku. Ne, ţe by ve svých zemích neměly obdobné problémy, avšak četnost jejich výskytu oproti tuzemským zvyklostem byla minimální. Dnes má vlastní kodex sepsaný kdejaká 13

14 větší firma, zejména ty vystupující pod nějakou značkou. Jejich zájmem je vybudovat si dobré jméno,,goodwill, a to si pak udrţet v dlouhodobé prosperitě. Na internetu najedete mnoho variant znění etických kodexů, od jednoduchých hesel aţ po celé kníţečky. Ten praktický rozsah leţí někde uprostřed. Je smutné, ţe mnoho zaměstnanců etický kodex nečte a nemá tušení o jeho obsahu. Je vhodné ho přikládat k pracovní smlouvě a s ní ho nechávat podepsat. (Vajner, 2012, s. 20) Etický kodex je jednou z preferovaných forem vytváření podnikatelské etiky. V ČR je etický kodex vypracován u 1/5 firem, v Evropě u 1/3 a v USA u 3/4 firem Přínosy etického kodexu V celé řadě hotelových zařízení začali manaţeři sestavovat etické kodexy, které napomáhají ke zkvalitnění a zefektivnění sluţeb v personální oblasti. Dobře sestavený kodex můţe vedení podniku a podnikovému managementu pomoci při řešení řady konkrétních problémů. Z hlediska vedení podniku můţe kodex pomoci: eliminovat neţádoucí praktiky, které způsobují pokles přízně zákazníků, zaměstnanců, investorů, veřejnosti atd. objasnit politiku firmy v morálně problematických otázkách, jakými je například zacházení s důvěrnými informacemi posílit vnitropodnikovou disciplínu, sníţit potřebu donucovacích a restriktivních opatření pro odhalení neetického chování zamezit nadřízeným zneuţívat svého postavení vůči ostatním zaměstnancům být vodítkem pro všechny řídící články podniku při rozhodování pozitivně motivovat všechny zaměstnance posílením jejich vědomí, ţe pracují v etickém prostředí s jasnými pravidly, která platí pro kaţdého bez výjimky (Rolný, 2009, s. 60) Etický kodex můţe upravovat mimo vnitřní vztahy ve firmě i např. - vztahy vůči státu, vládě a místním orgánům - vztahy k ţivotnímu prostředí - vztahy ke konkurenci - vztahy k odběratelům - vztahy k dodavatelům 14

15 - vztahy k zákazníkům - vztahy k majitelům, investorům Etický kodex je jako kaţdá norma účinný jen do té míry, co které se s ním subjekty, pro které je určen, ztotoţní. Je to stejné jako v legislativním procesu. Pokud se např. se zákonem subjekt neztotoţní, nedodrţuje jej nebo jen pod hrozbou přímé sankce. V našem právním řádu platí, ţe neznalost zákona neomlouvá. Při legislativní smršti, která nás obklopuje, je to jen velice těţko splnitelné. Navíc sankce, které jsou nejúčinnější dostaví li se bezprostředně po porušení normy, se dostavují i s několikaletým zpoţděním, coţ je prakticky neúčinné. Stejné je to i s etickým kodexem je hezké, ţe je vytvořen, pokud však není dodrţován všemi subjekty, pro které je určen, stává se jen pouhou proklamací. Nedodrţují li např. manaţeři etický kodex, mohou jen stěţí poţadovat po svých podřízených, aby to činili. Problém nastává i tehdy, pokud dodrţování etického kodexu není průběţně a jaksi automaticky kontrolováno. Etický kodex se tak stává naprosto neúčinným. (Putnová, 2004) Kodex sám nezaručí etické chování, ale je obtíţné takové chování dlouhodobě docilovat, aniţ by kodex existoval. Zkušenosti z USA ukazují, ţe se osvědčuje zavést ještě výukové nebo výcvikové programy pro management i zaměstnance a vytvořit specializovanou funkci ředitele nebo alespoň úředníka pro etiku, event. celý útvar (ethics officers, ethics Office). (Seknička, 2001, s. 116) Manaţerská etika V manaţerských pozicích dochází k neustálému kontaktu s lidmi, proto je dodrţování etiky a etikety jednou ze základních a poţadovaných kritérií nutných k dokonalému vystupování. I kdyţ hovoříme o etické aktivitě všech pracovníků, efektivnost celého úsilí je závislá převáţně na manaţerech, kteří svému kolektivu dávají příklad a určují prostor, rozsah úkolů a etické kritéria. Proto záleţí na tom, jak sami etické postoje vnímají a uplatňují a do jaké míry jsou pro ostatní pracovníky vzorem. Za manaţerskou etiku pak povaţujeme takové úsilí pracovníků, které promítá zásady etiky do všech fází rozhodování a řídící práce. Významným úkolem manaţerské etiky je získávat zaměstnance pro plnění 15

16 podnikových cílů. To v podstatě spočívá ve stimulování pracovní motivace celého pracovního kolektivu. (Bláha, Dytrt 2003, s. 38, 39) Uplatňování etiky v managementu má přínos jen tehdy, kdyţ jsou její zásady obsaţeny v kaţdodenních činnostech všech pracovníků a organizací. Především se jedná o prosazování etických vztahů mezi lidmi, jelikoţ úroveň etiky a etických postojů v organizacích závisí na kaţdém pracovníkovi, bez ohledu na jeho funkční postavení. Na otázku, co je brzdou ţádoucího rozvoje mezilidských vztahů, lze jednoznačně odpovědět, ţe absence etiky, protoţe ta ovlivňuje dodrţování pracovních metod a tím i výsledků práce. (Dytrt, 2011, s. 118) Vliv etiky na podnikovou kulturu Definice podnikové kultury je podle jednotlivých autorů rozdílná. Já jsem si vybral citaci z knihy Profesní etika od paní Janotové. Podniková kultura představuje jedinečný fenomén, který spoluvytváří image podnikatelského subjektu. Jinými slovy, podniková kultura se podílí nejen na tom, co daný subjekt produkuje (zboţí, sluţbu), ale především jak a jakým způsobem. Podniková kultura je vnímána jako soubor názorů, zvyků, hodnotových systémů, norem chování, komunikace apod. v podnikání. Nezastupitelné místo v naplňování programu podnikové kultury sehrávají hlavně manaţeři, kteří se svým chováním přímo i nepřímo podílejí na jejím budování. V tomto směru je potřebné si osvojit myšlenku, ţe podnikovou kulturu dělají především lidé a to počínajíce vlastníkem a končíce vrátným, tj. všichni bez rozdílu. Výrazný podíl na vytváření podnikové kultury kromě podnikatelské etiky sehrávají i další vnější a vnitřní faktory. Z vnějších faktorů je to především národní kultura (hmotná a nehmotná), tradice a kultura samotného podnikání, ale i samotní zákazníci, konkurenti, dodavatelé, politický systém (právní rámec podnikatelských aktivit, zákony, nařízení) apod. K vnitřním faktorům patří především podnikatelé, akcionáři, lidské zdroje (manaţeři, zaměstnanci), ale i neţivá aktiva (budovy, zařízení, kapitál). ( Janotová, 2005, s. 36, 37, 38) 16

17 Společenské odpovědnosti v podnikání Problematiku odpovědnosti podnikání, etického a sociálního auditu, transparentnosti nebo role managementu při formování etického kodexu popisuje známá česká politička za stranu TOP 09, děkanka a vysokoškolská pedagoţka na FP VUT a podnikatelka Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA. Od konce druhé světové války se téma společenské odpovědnosti velice široce rozvíjí. Autoři nových koncepcí často kombinují různé přístupy, ale pouţívají stejnou terminologii. Jako odpověď na následný dynamický leč ţivelný vývoj, kdy se jiţ nedařilo udrţovat ani terminologickou jednotu vznikl CSR (Corporate social Responsibility společenská odpovědnost firem), který má mnoţství projektů a modelů zaštítit. Pod pojmem CSR je míněno dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do kaţdodenní firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. Samotná společenská odpovědnost je povaţována za zastřešující pojem a nemá vlastní definici. Zahrnuje např. koncept trvale udrţitelného rozvoje, nebo dobrého občanství. Klasifikace CSR je postavena na 3 pilířích: - ekonomickém - sociálním - environmentálním Projevem společenské odpovědnosti je otevřený dialog se všemi zainteresovanými stranami, které ovlivňují chod firmy. Je třeba zdůraznit také zodpovědný přístup stakeholderů samotných, aby byli přínosem a spolehlivým partnerem. (Putnová, 2004) Kdo jsou stakeholder? V současné době se pojem stakeholder pouţívá v managementu i marketingu a má blízký vztah s etikou. Stakeholder, jako jeden z mála pojmů, nemá ustálený český překlad. Asi nejpřesnějším vyjádřením významu tohoto pojmu jsou zainteresované strany. Ve skutečnosti je nejpřesnějším popisem asi to, ţe je to kdokoliv, kdo jakýmkoliv způsobem přichází do kontaktu s vaší firmou. Kdokoliv, jehoţ ţivot nebo chod vaše firma ovlivňuje, a to třeba i nepřímo (zaměstnanci, dodavatelé, odběratelé, manageři, akcionáři, stát ) (Dostupné na internetu: Kdo 17

18 jsou to vlastně stakeholders, Stockholder teorie (stockholder akcionář) Představuje názor, který se formuloval od počátku 19. století. Předpokládal, ţe dokonalá konkurence odstraní z trhu neţádoucí formy jednání, které poškozují účastníky a trh jako takový. Kritériem odpovědnosti je maximalizace zisků vlastníků. Nejznámějším představitelem tohoto názorového proudu je Milton Friedman. Určitě v tom hraje roli i fakt, ţe 70% západoněmeckých spotřebitelů povaţuje reputaci firmy, jejíţ výrobky či sluţby nakupují, za důleţitou a 1 z 5 spotřebitelů je ochoten dokonce i zaplatit více za výrobky firmy, která se chová sociálně odpovědně. Společenská odpovědnost firem je povaţována za moderní koncept podnikání, které zohledňuje nejen ekonomické zájmy firmy, ale také sociální a ekologické otázky. Tento koncept vyţaduje orientaci především na dlouhodobé cíle a ochotu pracovat pro celkové zlepšení společnosti. Vývojem se stávají argumenty proti společenské odpovědnosti stále méně akceptovatelné a to zejména pod tíhou reálného ohroţení ekologickými katastrofami, dále pak z obavy před vytváření potenciálně konfliktních situací ve společnosti a sociální nestability. Význam tohoto konceptu podnikání podporují i důkazy o vyšší ekonomické výkonnosti firem, které se aktivně věnují otázkám společenské odpovědnosti. (Putnová, 2004) Rozdělení podnikatelské etiky podle úrovně rozhodování Etika v řízení podnikatelských aktivit je nepostradatelná a za její základ je povaţována především slušnost. Obsah pojmu podnikatelská etika, by se dala vyjádřit praxí odzkoušeným rčením. Co nechceš, aby Tobě činili jiní, nečiň Ty jim. Etika podnikání je kořen, z něhoţ roste síla osobnosti. Etika podnikání je cosi, co zaslouţí naší pozornosti, diskuze, řady myšlenek a více zkušeností, které teprve přijdou. (Šimková, 2000, s. 16) 18

19 Podle úrovně rozhodování dělíme podnikatelskou etiku na: Mikroúroveň rozhodování jednotlivce. Vychází z předpokladu, ţe kaţdý má ve své pozici moţnost volby, moţnost pro vlastní rozhodnutí Meziúroveň podnikatelská etika zaměřena na rozhodování ekonomické organizace, firmy a) dovnitř vůči zaměstnancům, managementu, vlastníkům b) ven investorům, dodavatelům, konkurenci, místní komunitě Mikroúroveň tzv. hospodářská etika zabývá se otázkami vztahů byznysu státu společnosti Důvody etického chování firmy kaţdý ekonomický subjekt očekává etické chování ostatních účastníků ekonomických procesů je obecně nepřijatelné jednoduše odstoupit od dohody a přitom očekávat, ţe druhá strana či strany ji budou dodrţovat je celospolečensky nepřijatelné a mravně neúnosné proklamovat dodrţování etických pravidel a skrytě je při tom porušovat jakékoli porušování mravních pravidel podnikatelských subjektů destruuje prostředí nutné pro podnikání mravnost je obecným zájmem celé společnosti etické chování firmy je komparativní výhodou na trhu Role managementu při formování etického konceptu firmy Existují v podstatě dvě role managementu: a) dosahovat zisk b) udrţovat klid ve společnosti To představuje volit takové prostředky a strategie naplňování cílů firmy, které splní obě tyto role. Morálku, sebedůvěru a optimismus ve firmě spolehlivě podlamuje nedůvěra v management a vlastníky firmy. 19

20 Stojí li v čele společnosti morální autorita, síla charakteru vyvolává důvěru a kultivuje prostředí. Zvýšená důvěra jak uvnitř firmy tak navenek, sniţuje úspěšně transakční náklady na bezpečnostní systémy, zabezpečení, kontrolní mechanismy a v neposlední řadě také výdaje na soudní procesy Transparentnost Transparentnost bývá povaţována za součást spravedlnosti. Ač je spravedlnost velice těţko uchopitelný fenomén, je transparentnost snáze definovatelná. Transparentnost (český překlad průhlednost se příliš nepouţívá) je často významným kritériem při hodnocení např. zahraničními investory. Zvyšující se nároky na transparentnost však s sebou přináší i nové problémy, jakým je např. problém ochrany duševního vlastnictví, ochrana soukromí a bezpečnosti. Naproti tomu dostatečné penzum informací a transparentnost zuţuje prostor pro neetické chování. Vzhledem k tomu, ţe se dostupnost informací a transparentnost firmy stala jejím důleţitým hodnotícím kritériem při posuzování poradenskými firmami (KPMG, Partia Finance atd.), jsme svědky velkého posunu ve vnímání podnikatelské etiky a v chápání podnikání jako činnosti přesahující soukromý majetek. (Putnová, 2004) Etický a sociální audit Různé audity se staly součástí kontrol podniků. Etický a sociální audit není ještě tak často pouţíván, ačkoli na náročných trzích se jiţ objevuje. V České republice je zákon upraven povinný audit u subjektů, které musí ověřovat účetní závěrku auditorem, v případech, kde to vyţaduje Obchodní zákoník, Zákon o vedení účetnictví apod. Vedle toho, můţe kaţdý subjekt podstoupit zcela dobrovolně řadu dalších auditů (etický, sociální, personální, bezpečnostní atd.) Výstupy z těchto auditů slouţí managementu jako důleţitý zdroj nezávislých informací o stavu ve firmě. Na základě těchto informací ač je to velmi nepopulární musí management přijmout opatření vedoucí k nápravě a řešení zjištěných problémů. Právě tato, velice nepopulární část, tj. řešení auditem odhalených a zdokumentovaných problémů, které management často jiţ dávno tušil, ale 20

21 nedefinoval a nezatěţoval tak své kapacity dalšími problémy, je důvodem, proč není zejména v českých firmách stále příliš populární podobné audity podstupovat. Často se argumentuje proti auditům jejich finanční a časovou náročností. Tyto argumenty jsou však liché, kdyţ porovnáme jejich přínos v podobě zavedení opatření, která pomohou předejít mimořádným událostem, jejichţ důsledky jsou pro firmu, zůstanou li jejich počáteční příznaky bez reakce managementu, dalekosáhlé a často mohou vést aţ k likvidaci firmy. Hodnota auditu je především v realizaci opatření, která audit doporučil. Audity mají působit zejména na poli prevence při předcházení problémů v budoucnosti a jsou neocenitelným zdrojem informací a je i určitou zpětnou vazbou na rozhodnutí a strategie, která management přijal v minulosti. Etický audit bývá součástí sociálního auditu, který v sobě zahrnuje čtyři základní dimenze: - zaměstnaneckou politiku - ekonomický rozvoj společnosti - environmentální politiku - dobročinnost Etický audit pak sleduje zejména: - systematické hodnocení etického programu/ politiky v organizaci - prověřování etických standardů Máme moţnost si zvolit ze dvou moţností praktického provádění auditu: a) interní audit tj. vlastním pracovníkem, průběţně či ad hoc. (ve firmách v USA existuje dokonce etický komisař, v Evropě tato praxe není běţná) Značnou nevýhodou se můţe jevit podniková slepota svázanost s prostředím a tím pádem niţší objektivnost. V tomto případě je nutné zajistit excelentní metodické vedení takového auditu, aby se předešlo co nejvíce zkreslování interpretace získaných informací b) externí audit outsourcing poradenskou firmou, nevýhodou v tomto případě se můţe jevit velká kumulace informací v jedné cizí firmě. Proto se doporučuje, byť pro to nejsou zatím ţádné podloţené výzkumy, zadávat sociální a etický audit jiné firmě neţ té, která provádí u předmětné firmy i účetní audit Pro provádění sociálního a etického auditu je nejvhodnější dobou období, kdy je ve firmě klid a je moţné začít rozsáhlejší vnitrofiremní diskuzi. Tento poţadavek 21

22 je však v současné době velmi vzdálený praxi, protoţe valná většina firem přistupuje k nefinančním auditům teprve na nátlak např. ze strany odběratelů. Přínosy pro jednotlivé skupiny stakeholders: 1. management klíčové informace o stavu klimatu ve společnosti rozsahu morálních konfliktů, doporučení opatření vedoucích ke zlepšení 2. vlastníci/ akcionáři informace o stavu společnosti neformulované managementem 3. zaměstnanci moţnost vyjádřit se regulérně k situaci ve firmě a k praktikám, se kterými z hlediska svých hodnot nesouhlasí. Sniţuje to jejich stresovou zátěţ a zlepšuje vztahy mezi lidmi a motivuje k lepším výkonům 4. zákazníci informace o naplňování firemní politiky ve vztahu k podnikatelské etice, transparentnosti vytvářejí pevnější a trvalejší vztahy a zákaznickou loajalitu 5. dodavatelé a místní správa jsou lépe informování o aktivitách firmy, posiluje se image firmy a přináší tak poselství o firmě, které pomáhá eliminovat případné nekalé praktiky ze strany těchto stakeholders (Putnová, 2004) 1.2. Etiketa Etiketa pochází z francouzského slova étiquette a má dva významy, kterými jsou pravidla zdvořilého chování a štítek s označením obsahu. Etiketa je v kaţdé společnosti a prostředí rozdílná, přesto se její obsah věnuje základním oblastem, jako jsou drţení těla a gest, oblékání, chování u stolu a způsobu komunikace a vystupování ve společnosti.,,na naší planetě ţije na dva tisíce národů, národností a etnických skupin, které jsou vnitřně spojeny ekonomickým ţivotem, územím, jazykem a zvláštnostmi duchovního ţivota, uvádějí sociologové. Takové vnitřní propojení dané společnosti vytváří určité znaky, které se projevují v chování jeho členů jako důsledek kladených důrazů na jisté hodnoty a normy. Jinými slovy:,,v určité chvíli je v určité situaci očekáván určitý druh chování příslušníků určité kultury. Hovoříme o tzv. etiketě, to znamená o soustavě pravidel a zvyklostí upravujících 22

23 společenské chování a chování v pracovním styku. Etické normy jsou nadčasové a z větší míry společné celému lidstvu, etiketa vytváří normy, které jsou závazné pouze pro určitou společnost, kulturu, národní celek atd. Je podmíněna také historickým časem. Přestupky v oblasti etikety nejsou většinou chápány jako přestupky proti základním morálním hodnotám, ale jako přestupky proti,,bontonu. Jsou ovšem případy, kdy se hranice etiky a etikety překrývají. (Kaďůrková, 2009, s. 45) Jedním z nejvýznamnějších osobností, kteří se etiketě věnují, patří bezesporu pan Ladislav Špaček, který napsal jiţ řadu publikací z oboru komunikace a etikety. Od roku 1992 působil přes deset let na Praţském hradě jako ředitel tiskového odboru a mluvčí prezidenta Václava Havla. Ve své knize Nová velká kniha etikety píše, ţe přes odlišný význam pojmů etika a etiketa najdeme mezi nimi určitou souvislost. Do oblasti zkoumání morálky patří i mezilidské vztahy, respektování hodnot jiných osob, společenství a kultur, a právě pravidla pro toto chování definuje etiketa. Etiketa není věda, která by tato pravidla zkoumala, ale jejich normativní soubor. Určuje naše chování v konkrétních situacích a přitom vede k ohleduplnosti, empatii, citlivému přístupu k ostatním, a tak naplňuje poslání etiky zabývá se hodnotami morálky v dané společnosti a vést k úctě k člověku. (Špaček, 2008, s. 5,6) Kaţdé prostředí má svá pravidla Etiketa vznikla jiţ ve starém Egyptě a největší rozkvět byl zaznamenán v 18. století. Člověk se vţdy pohyboval v různém prostředí a vystupoval v určitých rolích, kde se pravidla chování odlišovala v závislosti na postavení. V současné době etiketa znamená nejen černý oblek a noblesní drţení příboru, ale především soubor pravidel, konvencí a zvyklostí pro vzájemný kontakt lidí i v běţném ţivotě, třeba v tramvaji, doma nebo na ulici. Jistě, jiná pravidla platí ve francouzské restauraci s vybranou obsluhou, kam pozveme obchodního partnera, jiná v pizzerii, kde chodíme s přáteli. Podle úrovně prostředí, ve kterém se pohybujeme, nastavujeme laťku našeho chování: do francouzské restaurace si vezmeme sako a kravatu, nebudeme se opírat lokty a sklenici s vínem budeme drţet za stopku, kdeţto pizzérii můţeme 23

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bakalářská práce Autor: Diana Šťastná Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

Model ISO 9000 v lázeňství

Model ISO 9000 v lázeňství Model ISO 9000 v lázeňství Diplomová práce Bc. Iaryna Zaletska VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti

Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti Diplomová práce Autor: Bc. František Kuchař Finance, Finance a hospodaření

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová práce 2014 Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce Autor: Eliška Jordánová Bankovní management, bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc. Praha

Více

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bakalářská práce Autor: Lucie Popprová Oceňování majetku

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Brigita Brejchová Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce 2013 Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Volnočasové aktivity dětí a mládeţe na sídlišti Slezská ve Frýdku- Místku Monika Foldynová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Filip Jána Průzkum spokojenosti hostů konkrétního hotelu Diplomová práce 2013 Průzkum spokojenosti hostů konkrétního hotelu Diplomová práce Filip Jána Vysoká

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

VOLNÝ ČAS JAKO ANDRAGOGICKÁ KATEGORIE

VOLNÝ ČAS JAKO ANDRAGOGICKÁ KATEGORIE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VOLNÝ ČAS JAKO ANDRAGOGICKÁ KATEGORIE LEISURE TIME AS A CATEGORY OF AN ADULT EDUCATION Bakalářská diplomová práce Martina

Více