Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa"

Transkript

1 Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa Diplomová práce Bc. Miroslav Škubna Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o. Katedra managementu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Mgr. Šárka Mejcharová Datum a odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: červen, Praha 2013

2 Master s Dissertation Ethics and Etiquette in the hotel chain Royal Spa Bc. Miroslav Škubna The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Mgr. Šárka Mejcharová Date of Submission: Date of Thesis Defense: June, Prague 2013

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa zpracoval samostatně. Pouţitou literaturu a veškeré podkladové materiály uvádím v přiloţeném seznamu literatury. V Pozlovicích dne Miroslav Škubna 3

4 Poděkování Touto cestou bych rád poděkoval svému odbornému vedoucímu paní Ing. Mgr. Šárce Mejcharové a panu Ing. Martinu Plachému, generálnímu řediteli společnosti Royal Spa, za cenné rady a připomínky při zpracování celé diplomové práce. 4

5 Abstrakt Jméno autora: Název diplomové práce: Označení: Miroslav Škubna Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa Diplomová práce Název školy: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vedoucího diplomové práce: Ing. Mgr. Šárka Mejcharová Místo a datum vydání: Praha, Počet stran: 70 Cílem diplomové práce je analýza společnosti Royal Spa, týkající se konkrétní oblasti etiky a etikety. Součástí cílu diplomové práce jsou odpovědi na čtyři hypotézy, které jsem si určil před provedením vlastního výzkumu ve formě dotazníků. U zaměstnanců zjišťuji názory, postoje k danému tématu a jejich zájem o školící kurzy. Ze strany hostů je hlavním cílem prozkoumat, jak jsou spokojeni s úrovní a vystupováním personálu restauračního zařízení Koliby Kordulka a zda by uvítali moţnost školení v oblasti etiketa stolování. Důleţitou částí je návrh adaptačního, školícího a motivačního procesu, který zabezpečí chod v personální oblasti a zkvalitní sluţby v hotelovém řetězci Royal Spa. V diplomové práci poukazuji na důleţitost etiky a etikety v hotelnictví a gastronomii. Celá práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část obsahuje teoreticko-metodologický výklad. Věnuji se zde definici vybraných pojmů, související s etikou a etiketou a dále se zaměřuji na význam a důleţitost dodrţování etických zásad v oboru hotelnictví a gastronomii. V analytické části je popisována společnost Royal Spa a jednotlivá hotelová a lázeňská zařízení, která pod ni patří. Součást diplomové práce tvoří dva dotazníky, jejichţ výsledkem je odpověď na čtyři předem stanovené hypotézy. První dotazník byl určen pro zaměstnance společnosti Royal Spa a druhý hostům Koliby Kordulka v Roţnově pod Radhoštěm. V poslední části diplomové práce se věnuji návrhu na vytvoření adaptačního, školícího a motivačního procesu. Klíčová slova: etika, etiketa, etický kodex, profesní etiketa, manaţerská etika, podniková kultura 5

6 Abstract Author s name: Title of the thesis: Designation: Name of school: Head of the thesis: Place and date of issue: Miroslav Škubna Ethisc and etiquette in hotel chain Royal Spa Diploma thesis The Institute of Hospitality Management in Prague Mgr. Šárka Mejcharová Prague Number of pages: 70 The aim of diploma thesis is the analysis of the Royal Spa relating to a specific area of ethics and etiquette. Part of the objectives of the thesis are the answers to the four hypotheses that I determined before performing my own research in form of questionnaires. I find the opinions of employees, their attitudes towards the topic and their interest in training courses. The main aim of the guest is to explore, how they are satisfied with the level and behaviour of staff restaurant facilities Koliba Kordulka and whether they would welcome the possibility of training in dining etiquette. An important part is the proposal adaptation, training and motivational process to provide operation in the area of human resources and improve services in the hotel chain Royal Spa. In this thesis I refer to improtance of ethics and etiquette in hotel industry and gastronomy. Whole thesis is dividet into three main parts. The first part contains theoretical and methodological interpretation, I devote here to definition of key terms related to ethics and etiquette with the focus on their meaning and importance for adherence to ethical principles in hotel industry and gastronomy. In the analytical part is described Royal Spa company and individual hotel and spa facilities which belong to this. Diploma thesis contains two questionnaires resulting in answer to the four advance stated hypotheses. The first questionnaire was intended for employees of Royal Spa company and the second was for guests in 6

7 Koliba Kordulka in Roţnov pod Radhoštěm. The last part of the thesis is devoted to proposal to create an adaptation, training and motivational process. Key words: ethics, etiquette, code of ethics, professional etiquette, managerial ethics, corporate culture 7

8 Motto Zdvořilost a dobrý mrav žádá, abychom se k neznámým chovali vždy tak, aby naše přítomnost jim byla ne-li příjemnou, tož aspoň co nejméně na obtíž. Základní pravidlo obecné slušnosti jest: chovati se tak, abychom na sebe obraceli pozornost co nejméně. Guth-Jarkovský 8

9 Obsah Obsah.. 9 Úvod ČÁST TEORETICKÁ 1. Etika a etiketa Etika Etický kodex Přínosy etického kodexu Manaţerská etika Vliv etiky na podnikovou kulturu Společenské odpovědnosti v podnikání Rozdělení společenské etiky podle úrovně rozhodování Důvody etického chování firmy Role managementu při formování etického konceptu firmy Transparentnost Etický a sociální audit Etiketa Kaţdé prostředí má svá pravidla Současná úroveň společenského chování Profesní etiketa Celoţivotní vzdělávání Adaptační proces.. 28 ČÁST PRAKTICKÁ 2. O společnosti Royal Spa Hotely Royal Spa Lázeňské hotely Miramare Lázeňský hotel Vila Antoaneta Lázeňský hotel Vila Valaška Sirnaté Lázně Ostroţská Nová Ves Termální Lázně Velké Losiny Wellness hotel Diana. 35 9

10 Lázeňský hotel Royal Wellness resort Energetic Firemní kultura Royal Spa Image firmy Všeobecné dodrţování zásad zaměstnanců u Royal Spa Poţadavky na vystupování a chování hotelového personálu Royal Spa Organizační struktura Wellness hotelu Diana Ověření hypotéz k dotazníkům Vyhodnocení dotazníků Vyhodnocení hypotéz...59 ČÁST NÁVRHOVÁ 3. Etika a etiketa v hotelnictví u nás a v severní Itálii Navrţení adaptačního a školícího procesu Zavedení hodnocení pracovníků Průběţné vzdělávání pracovníků Školení pro hosty. 68 Závěr Seznam pramenů a pouţité literatury Přílohy 73 10

11 Úvod Téma diplomové práce Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa jsem si zvolil, jelikoţ etika i etiketa je v dnešní době velmi důleţitou součástí nejen v hotelnictví a gastronomii, ale i ve všech ostatních oborech a kaţdodenního ţivota. Jen těţko si můţeme představit ţivot bez úplného nedodrţování etických postojů a zásad. Za posledních více jak 23 let prošla česká společnost i podnikatelská oblast mnohými změnami. Nezodpovědné chování často převyšuje to zodpovědné a podnikatelé se soustředí spíše na dosaţení co nejlukrativnějšího zisku, neţ na dodrţování pravidel etiky. To také můţe být jedna z moţných příčin, proč narůstá korupce, kriminalita, nezaměstnanost a ostatní neţádoucí vlivy ve společnosti. Ve světě se polemizuje i o tom, ţe jednou z příčin současné ekonomické krize je absence etických zásad ve vedení společností. Jelikoţ se domnívám, ţe dodrţování etiky a etikety v hotelnictví je jeden z hlavních a rozhodujících faktorů návratu hosta, rozhodl jsem se psát o této problematice ve své práci. Host poţaduje za své peníze, s ohledem na kategorii a třídu ubytovacího zařízení, po všech stránkách adekvátní sluţby, které je personál povinen poskytnout v poţadované kvalitě. K čemu jsou potom marketingové plány, strategické cíle, reklamy a náročná práce obchodních managerů, kdyţ personál odradí hosty od další návštěvy. Cílem diplomové práce je, na základě analýzy společnosti Royal Spa, týkající se konkrétní oblasti etiky a etikety, vytvořit adaptační a školící proces, který by napomohl ke zlepšení sluţeb. Po obsahové stránce je práce rozdělena do tří částí, které se dále člení do jednotlivých kapitol a podkapitol. S ohledem na velkou obsáhlost tématu etika a etiketa a omezenost rozsahu diplomové práce, jsem se v první teoretické části zaměřil především na objasnění pojmů, jako je etika, etiketa, etický kodex, manaţerská etika, profesní etiketa, nebo adaptační proces. Tyto pojmy jsou doplněny zajímavými podkapitolami, vztahující se k tématu. Ve druhé, nejobsáhlejší části budu analyzovat společnost Royal Spa, její zásady a poţadavky na hotelový personál. Dále provedu průzkum, týkající se spokojenosti klientů s dodrţováním etických zásad, či pravidel etikety. Z výsledků dvou dotazníků, budu vyhodnocovat následující hypotézy: zda mají zaměstnanci Royal 11

12 Spa písemně vytvořená pravidla etického chování svým vedoucím pracovníkem, zájem zaměstnanců o vzdělávání v oblasti etiky a etikety, spokojenost hostů koliby Kordulky s vystupováním a odbornou prací personálu a poslední hypotéza se týká moţnosti kurzu etiky stolování pro hosty v hotelu Energetic a oblíbenosti navrţených vyučovaných částí. První dotazník byl určen zaměstnancům společnosti Royal Spa, druhý dotazník vyplňovali hosté koliby Kordulka ve Wellness resortu Energetic v Roţnově pod Radhoštěm. Zjištěné skutečnosti pouţiji k vytvoření nápadů v návrhové části, v níţ popisuji zavedení adaptačního a školícího procesu. Zabývám se zde také moţnostmi školení, nejen pro hotelový personál, ale i pro veřejnost. Práce je zakončena závěrem, ve které shrnuji své poznatky. V diplomové práci jsem vyuţil metodu deskripce k popisu analýzy etiky a etikety ve společnosti Royal Spa a deduktivní a matematické metody jsem vyuţil při analýze dotazníků. Práce byla vypracována s pomocí odborné literatury, internetu, firemních materiálů Royal Spa a osobních zkušeností z praxe. 12

13 TEORETICKÁ ČÁST 1. Etika a etiketa 1.1. Etika První slova mé diplomové práce věnuji definici pojmu etika. Podle Ladislava Špačka je etika filozofická disciplína, nauka o mravnosti, o morálce, pracuje s kategoriemi dobra a zla, dříve se jí říkalo mravouka. (Špaček, 2010, s.5) Etiku chápeme jako uplatňování mravních normativů ve vzájemných vztazích lidí ve společnosti i ve vztahu člověka k ostatnímu tvorstvu a k ţivotu vůbec. Etika se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje moţnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Na rozdíl od morálky, která je blíţe konkrétním pravidlům, se etika snaţí najít společné a obecné základy, na nichţ morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit. (Rýznar, 2010, s. 9) Etický kodex Pan Miloš Vajner, ředitel hotelového komplexu Babylon v Liberci, popisuje etický kodex jako vnitřní zákony a normy, které společnost vyţaduje od svých zaměstnanců plnit. Jejich porušováním se dostanou do konfliktu s druhými, coţ můţe vést ke ztrátě zaměstnání. I kdyţ není lehké svázat zákoník práce s etickém kodexem, jeho neakceptování je postiţitelné. Najdeme v něm růţné návody na chování od nepokradeš přes nevezmeš daru jako skrytého úplatku, aţ po to, ţe zaměstnanci mají povinnost nahlásit takováto jednání a podezření. Součástí etického kodexu je i profesionální jednání se zákazníky nebo pýcha být součástí týmu. První etické kodexy nám po revoluci zaváděli zahraniční společnosti, kdyţ s hrůzou zjistili postoje našich obyvatel k cizímu majetku. Ne, ţe by ve svých zemích neměly obdobné problémy, avšak četnost jejich výskytu oproti tuzemským zvyklostem byla minimální. Dnes má vlastní kodex sepsaný kdejaká 13

14 větší firma, zejména ty vystupující pod nějakou značkou. Jejich zájmem je vybudovat si dobré jméno,,goodwill, a to si pak udrţet v dlouhodobé prosperitě. Na internetu najedete mnoho variant znění etických kodexů, od jednoduchých hesel aţ po celé kníţečky. Ten praktický rozsah leţí někde uprostřed. Je smutné, ţe mnoho zaměstnanců etický kodex nečte a nemá tušení o jeho obsahu. Je vhodné ho přikládat k pracovní smlouvě a s ní ho nechávat podepsat. (Vajner, 2012, s. 20) Etický kodex je jednou z preferovaných forem vytváření podnikatelské etiky. V ČR je etický kodex vypracován u 1/5 firem, v Evropě u 1/3 a v USA u 3/4 firem Přínosy etického kodexu V celé řadě hotelových zařízení začali manaţeři sestavovat etické kodexy, které napomáhají ke zkvalitnění a zefektivnění sluţeb v personální oblasti. Dobře sestavený kodex můţe vedení podniku a podnikovému managementu pomoci při řešení řady konkrétních problémů. Z hlediska vedení podniku můţe kodex pomoci: eliminovat neţádoucí praktiky, které způsobují pokles přízně zákazníků, zaměstnanců, investorů, veřejnosti atd. objasnit politiku firmy v morálně problematických otázkách, jakými je například zacházení s důvěrnými informacemi posílit vnitropodnikovou disciplínu, sníţit potřebu donucovacích a restriktivních opatření pro odhalení neetického chování zamezit nadřízeným zneuţívat svého postavení vůči ostatním zaměstnancům být vodítkem pro všechny řídící články podniku při rozhodování pozitivně motivovat všechny zaměstnance posílením jejich vědomí, ţe pracují v etickém prostředí s jasnými pravidly, která platí pro kaţdého bez výjimky (Rolný, 2009, s. 60) Etický kodex můţe upravovat mimo vnitřní vztahy ve firmě i např. - vztahy vůči státu, vládě a místním orgánům - vztahy k ţivotnímu prostředí - vztahy ke konkurenci - vztahy k odběratelům - vztahy k dodavatelům 14

15 - vztahy k zákazníkům - vztahy k majitelům, investorům Etický kodex je jako kaţdá norma účinný jen do té míry, co které se s ním subjekty, pro které je určen, ztotoţní. Je to stejné jako v legislativním procesu. Pokud se např. se zákonem subjekt neztotoţní, nedodrţuje jej nebo jen pod hrozbou přímé sankce. V našem právním řádu platí, ţe neznalost zákona neomlouvá. Při legislativní smršti, která nás obklopuje, je to jen velice těţko splnitelné. Navíc sankce, které jsou nejúčinnější dostaví li se bezprostředně po porušení normy, se dostavují i s několikaletým zpoţděním, coţ je prakticky neúčinné. Stejné je to i s etickým kodexem je hezké, ţe je vytvořen, pokud však není dodrţován všemi subjekty, pro které je určen, stává se jen pouhou proklamací. Nedodrţují li např. manaţeři etický kodex, mohou jen stěţí poţadovat po svých podřízených, aby to činili. Problém nastává i tehdy, pokud dodrţování etického kodexu není průběţně a jaksi automaticky kontrolováno. Etický kodex se tak stává naprosto neúčinným. (Putnová, 2004) Kodex sám nezaručí etické chování, ale je obtíţné takové chování dlouhodobě docilovat, aniţ by kodex existoval. Zkušenosti z USA ukazují, ţe se osvědčuje zavést ještě výukové nebo výcvikové programy pro management i zaměstnance a vytvořit specializovanou funkci ředitele nebo alespoň úředníka pro etiku, event. celý útvar (ethics officers, ethics Office). (Seknička, 2001, s. 116) Manaţerská etika V manaţerských pozicích dochází k neustálému kontaktu s lidmi, proto je dodrţování etiky a etikety jednou ze základních a poţadovaných kritérií nutných k dokonalému vystupování. I kdyţ hovoříme o etické aktivitě všech pracovníků, efektivnost celého úsilí je závislá převáţně na manaţerech, kteří svému kolektivu dávají příklad a určují prostor, rozsah úkolů a etické kritéria. Proto záleţí na tom, jak sami etické postoje vnímají a uplatňují a do jaké míry jsou pro ostatní pracovníky vzorem. Za manaţerskou etiku pak povaţujeme takové úsilí pracovníků, které promítá zásady etiky do všech fází rozhodování a řídící práce. Významným úkolem manaţerské etiky je získávat zaměstnance pro plnění 15

16 podnikových cílů. To v podstatě spočívá ve stimulování pracovní motivace celého pracovního kolektivu. (Bláha, Dytrt 2003, s. 38, 39) Uplatňování etiky v managementu má přínos jen tehdy, kdyţ jsou její zásady obsaţeny v kaţdodenních činnostech všech pracovníků a organizací. Především se jedná o prosazování etických vztahů mezi lidmi, jelikoţ úroveň etiky a etických postojů v organizacích závisí na kaţdém pracovníkovi, bez ohledu na jeho funkční postavení. Na otázku, co je brzdou ţádoucího rozvoje mezilidských vztahů, lze jednoznačně odpovědět, ţe absence etiky, protoţe ta ovlivňuje dodrţování pracovních metod a tím i výsledků práce. (Dytrt, 2011, s. 118) Vliv etiky na podnikovou kulturu Definice podnikové kultury je podle jednotlivých autorů rozdílná. Já jsem si vybral citaci z knihy Profesní etika od paní Janotové. Podniková kultura představuje jedinečný fenomén, který spoluvytváří image podnikatelského subjektu. Jinými slovy, podniková kultura se podílí nejen na tom, co daný subjekt produkuje (zboţí, sluţbu), ale především jak a jakým způsobem. Podniková kultura je vnímána jako soubor názorů, zvyků, hodnotových systémů, norem chování, komunikace apod. v podnikání. Nezastupitelné místo v naplňování programu podnikové kultury sehrávají hlavně manaţeři, kteří se svým chováním přímo i nepřímo podílejí na jejím budování. V tomto směru je potřebné si osvojit myšlenku, ţe podnikovou kulturu dělají především lidé a to počínajíce vlastníkem a končíce vrátným, tj. všichni bez rozdílu. Výrazný podíl na vytváření podnikové kultury kromě podnikatelské etiky sehrávají i další vnější a vnitřní faktory. Z vnějších faktorů je to především národní kultura (hmotná a nehmotná), tradice a kultura samotného podnikání, ale i samotní zákazníci, konkurenti, dodavatelé, politický systém (právní rámec podnikatelských aktivit, zákony, nařízení) apod. K vnitřním faktorům patří především podnikatelé, akcionáři, lidské zdroje (manaţeři, zaměstnanci), ale i neţivá aktiva (budovy, zařízení, kapitál). ( Janotová, 2005, s. 36, 37, 38) 16

17 Společenské odpovědnosti v podnikání Problematiku odpovědnosti podnikání, etického a sociálního auditu, transparentnosti nebo role managementu při formování etického kodexu popisuje známá česká politička za stranu TOP 09, děkanka a vysokoškolská pedagoţka na FP VUT a podnikatelka Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA. Od konce druhé světové války se téma společenské odpovědnosti velice široce rozvíjí. Autoři nových koncepcí často kombinují různé přístupy, ale pouţívají stejnou terminologii. Jako odpověď na následný dynamický leč ţivelný vývoj, kdy se jiţ nedařilo udrţovat ani terminologickou jednotu vznikl CSR (Corporate social Responsibility společenská odpovědnost firem), který má mnoţství projektů a modelů zaštítit. Pod pojmem CSR je míněno dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do kaţdodenní firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. Samotná společenská odpovědnost je povaţována za zastřešující pojem a nemá vlastní definici. Zahrnuje např. koncept trvale udrţitelného rozvoje, nebo dobrého občanství. Klasifikace CSR je postavena na 3 pilířích: - ekonomickém - sociálním - environmentálním Projevem společenské odpovědnosti je otevřený dialog se všemi zainteresovanými stranami, které ovlivňují chod firmy. Je třeba zdůraznit také zodpovědný přístup stakeholderů samotných, aby byli přínosem a spolehlivým partnerem. (Putnová, 2004) Kdo jsou stakeholder? V současné době se pojem stakeholder pouţívá v managementu i marketingu a má blízký vztah s etikou. Stakeholder, jako jeden z mála pojmů, nemá ustálený český překlad. Asi nejpřesnějším vyjádřením významu tohoto pojmu jsou zainteresované strany. Ve skutečnosti je nejpřesnějším popisem asi to, ţe je to kdokoliv, kdo jakýmkoliv způsobem přichází do kontaktu s vaší firmou. Kdokoliv, jehoţ ţivot nebo chod vaše firma ovlivňuje, a to třeba i nepřímo (zaměstnanci, dodavatelé, odběratelé, manageři, akcionáři, stát ) (Dostupné na internetu: Kdo 17

18 jsou to vlastně stakeholders, Stockholder teorie (stockholder akcionář) Představuje názor, který se formuloval od počátku 19. století. Předpokládal, ţe dokonalá konkurence odstraní z trhu neţádoucí formy jednání, které poškozují účastníky a trh jako takový. Kritériem odpovědnosti je maximalizace zisků vlastníků. Nejznámějším představitelem tohoto názorového proudu je Milton Friedman. Určitě v tom hraje roli i fakt, ţe 70% západoněmeckých spotřebitelů povaţuje reputaci firmy, jejíţ výrobky či sluţby nakupují, za důleţitou a 1 z 5 spotřebitelů je ochoten dokonce i zaplatit více za výrobky firmy, která se chová sociálně odpovědně. Společenská odpovědnost firem je povaţována za moderní koncept podnikání, které zohledňuje nejen ekonomické zájmy firmy, ale také sociální a ekologické otázky. Tento koncept vyţaduje orientaci především na dlouhodobé cíle a ochotu pracovat pro celkové zlepšení společnosti. Vývojem se stávají argumenty proti společenské odpovědnosti stále méně akceptovatelné a to zejména pod tíhou reálného ohroţení ekologickými katastrofami, dále pak z obavy před vytváření potenciálně konfliktních situací ve společnosti a sociální nestability. Význam tohoto konceptu podnikání podporují i důkazy o vyšší ekonomické výkonnosti firem, které se aktivně věnují otázkám společenské odpovědnosti. (Putnová, 2004) Rozdělení podnikatelské etiky podle úrovně rozhodování Etika v řízení podnikatelských aktivit je nepostradatelná a za její základ je povaţována především slušnost. Obsah pojmu podnikatelská etika, by se dala vyjádřit praxí odzkoušeným rčením. Co nechceš, aby Tobě činili jiní, nečiň Ty jim. Etika podnikání je kořen, z něhoţ roste síla osobnosti. Etika podnikání je cosi, co zaslouţí naší pozornosti, diskuze, řady myšlenek a více zkušeností, které teprve přijdou. (Šimková, 2000, s. 16) 18

19 Podle úrovně rozhodování dělíme podnikatelskou etiku na: Mikroúroveň rozhodování jednotlivce. Vychází z předpokladu, ţe kaţdý má ve své pozici moţnost volby, moţnost pro vlastní rozhodnutí Meziúroveň podnikatelská etika zaměřena na rozhodování ekonomické organizace, firmy a) dovnitř vůči zaměstnancům, managementu, vlastníkům b) ven investorům, dodavatelům, konkurenci, místní komunitě Mikroúroveň tzv. hospodářská etika zabývá se otázkami vztahů byznysu státu společnosti Důvody etického chování firmy kaţdý ekonomický subjekt očekává etické chování ostatních účastníků ekonomických procesů je obecně nepřijatelné jednoduše odstoupit od dohody a přitom očekávat, ţe druhá strana či strany ji budou dodrţovat je celospolečensky nepřijatelné a mravně neúnosné proklamovat dodrţování etických pravidel a skrytě je při tom porušovat jakékoli porušování mravních pravidel podnikatelských subjektů destruuje prostředí nutné pro podnikání mravnost je obecným zájmem celé společnosti etické chování firmy je komparativní výhodou na trhu Role managementu při formování etického konceptu firmy Existují v podstatě dvě role managementu: a) dosahovat zisk b) udrţovat klid ve společnosti To představuje volit takové prostředky a strategie naplňování cílů firmy, které splní obě tyto role. Morálku, sebedůvěru a optimismus ve firmě spolehlivě podlamuje nedůvěra v management a vlastníky firmy. 19

20 Stojí li v čele společnosti morální autorita, síla charakteru vyvolává důvěru a kultivuje prostředí. Zvýšená důvěra jak uvnitř firmy tak navenek, sniţuje úspěšně transakční náklady na bezpečnostní systémy, zabezpečení, kontrolní mechanismy a v neposlední řadě také výdaje na soudní procesy Transparentnost Transparentnost bývá povaţována za součást spravedlnosti. Ač je spravedlnost velice těţko uchopitelný fenomén, je transparentnost snáze definovatelná. Transparentnost (český překlad průhlednost se příliš nepouţívá) je často významným kritériem při hodnocení např. zahraničními investory. Zvyšující se nároky na transparentnost však s sebou přináší i nové problémy, jakým je např. problém ochrany duševního vlastnictví, ochrana soukromí a bezpečnosti. Naproti tomu dostatečné penzum informací a transparentnost zuţuje prostor pro neetické chování. Vzhledem k tomu, ţe se dostupnost informací a transparentnost firmy stala jejím důleţitým hodnotícím kritériem při posuzování poradenskými firmami (KPMG, Partia Finance atd.), jsme svědky velkého posunu ve vnímání podnikatelské etiky a v chápání podnikání jako činnosti přesahující soukromý majetek. (Putnová, 2004) Etický a sociální audit Různé audity se staly součástí kontrol podniků. Etický a sociální audit není ještě tak často pouţíván, ačkoli na náročných trzích se jiţ objevuje. V České republice je zákon upraven povinný audit u subjektů, které musí ověřovat účetní závěrku auditorem, v případech, kde to vyţaduje Obchodní zákoník, Zákon o vedení účetnictví apod. Vedle toho, můţe kaţdý subjekt podstoupit zcela dobrovolně řadu dalších auditů (etický, sociální, personální, bezpečnostní atd.) Výstupy z těchto auditů slouţí managementu jako důleţitý zdroj nezávislých informací o stavu ve firmě. Na základě těchto informací ač je to velmi nepopulární musí management přijmout opatření vedoucí k nápravě a řešení zjištěných problémů. Právě tato, velice nepopulární část, tj. řešení auditem odhalených a zdokumentovaných problémů, které management často jiţ dávno tušil, ale 20

21 nedefinoval a nezatěţoval tak své kapacity dalšími problémy, je důvodem, proč není zejména v českých firmách stále příliš populární podobné audity podstupovat. Často se argumentuje proti auditům jejich finanční a časovou náročností. Tyto argumenty jsou však liché, kdyţ porovnáme jejich přínos v podobě zavedení opatření, která pomohou předejít mimořádným událostem, jejichţ důsledky jsou pro firmu, zůstanou li jejich počáteční příznaky bez reakce managementu, dalekosáhlé a často mohou vést aţ k likvidaci firmy. Hodnota auditu je především v realizaci opatření, která audit doporučil. Audity mají působit zejména na poli prevence při předcházení problémů v budoucnosti a jsou neocenitelným zdrojem informací a je i určitou zpětnou vazbou na rozhodnutí a strategie, která management přijal v minulosti. Etický audit bývá součástí sociálního auditu, který v sobě zahrnuje čtyři základní dimenze: - zaměstnaneckou politiku - ekonomický rozvoj společnosti - environmentální politiku - dobročinnost Etický audit pak sleduje zejména: - systematické hodnocení etického programu/ politiky v organizaci - prověřování etických standardů Máme moţnost si zvolit ze dvou moţností praktického provádění auditu: a) interní audit tj. vlastním pracovníkem, průběţně či ad hoc. (ve firmách v USA existuje dokonce etický komisař, v Evropě tato praxe není běţná) Značnou nevýhodou se můţe jevit podniková slepota svázanost s prostředím a tím pádem niţší objektivnost. V tomto případě je nutné zajistit excelentní metodické vedení takového auditu, aby se předešlo co nejvíce zkreslování interpretace získaných informací b) externí audit outsourcing poradenskou firmou, nevýhodou v tomto případě se můţe jevit velká kumulace informací v jedné cizí firmě. Proto se doporučuje, byť pro to nejsou zatím ţádné podloţené výzkumy, zadávat sociální a etický audit jiné firmě neţ té, která provádí u předmětné firmy i účetní audit Pro provádění sociálního a etického auditu je nejvhodnější dobou období, kdy je ve firmě klid a je moţné začít rozsáhlejší vnitrofiremní diskuzi. Tento poţadavek 21

22 je však v současné době velmi vzdálený praxi, protoţe valná většina firem přistupuje k nefinančním auditům teprve na nátlak např. ze strany odběratelů. Přínosy pro jednotlivé skupiny stakeholders: 1. management klíčové informace o stavu klimatu ve společnosti rozsahu morálních konfliktů, doporučení opatření vedoucích ke zlepšení 2. vlastníci/ akcionáři informace o stavu společnosti neformulované managementem 3. zaměstnanci moţnost vyjádřit se regulérně k situaci ve firmě a k praktikám, se kterými z hlediska svých hodnot nesouhlasí. Sniţuje to jejich stresovou zátěţ a zlepšuje vztahy mezi lidmi a motivuje k lepším výkonům 4. zákazníci informace o naplňování firemní politiky ve vztahu k podnikatelské etice, transparentnosti vytvářejí pevnější a trvalejší vztahy a zákaznickou loajalitu 5. dodavatelé a místní správa jsou lépe informování o aktivitách firmy, posiluje se image firmy a přináší tak poselství o firmě, které pomáhá eliminovat případné nekalé praktiky ze strany těchto stakeholders (Putnová, 2004) 1.2. Etiketa Etiketa pochází z francouzského slova étiquette a má dva významy, kterými jsou pravidla zdvořilého chování a štítek s označením obsahu. Etiketa je v kaţdé společnosti a prostředí rozdílná, přesto se její obsah věnuje základním oblastem, jako jsou drţení těla a gest, oblékání, chování u stolu a způsobu komunikace a vystupování ve společnosti.,,na naší planetě ţije na dva tisíce národů, národností a etnických skupin, které jsou vnitřně spojeny ekonomickým ţivotem, územím, jazykem a zvláštnostmi duchovního ţivota, uvádějí sociologové. Takové vnitřní propojení dané společnosti vytváří určité znaky, které se projevují v chování jeho členů jako důsledek kladených důrazů na jisté hodnoty a normy. Jinými slovy:,,v určité chvíli je v určité situaci očekáván určitý druh chování příslušníků určité kultury. Hovoříme o tzv. etiketě, to znamená o soustavě pravidel a zvyklostí upravujících 22

23 společenské chování a chování v pracovním styku. Etické normy jsou nadčasové a z větší míry společné celému lidstvu, etiketa vytváří normy, které jsou závazné pouze pro určitou společnost, kulturu, národní celek atd. Je podmíněna také historickým časem. Přestupky v oblasti etikety nejsou většinou chápány jako přestupky proti základním morálním hodnotám, ale jako přestupky proti,,bontonu. Jsou ovšem případy, kdy se hranice etiky a etikety překrývají. (Kaďůrková, 2009, s. 45) Jedním z nejvýznamnějších osobností, kteří se etiketě věnují, patří bezesporu pan Ladislav Špaček, který napsal jiţ řadu publikací z oboru komunikace a etikety. Od roku 1992 působil přes deset let na Praţském hradě jako ředitel tiskového odboru a mluvčí prezidenta Václava Havla. Ve své knize Nová velká kniha etikety píše, ţe přes odlišný význam pojmů etika a etiketa najdeme mezi nimi určitou souvislost. Do oblasti zkoumání morálky patří i mezilidské vztahy, respektování hodnot jiných osob, společenství a kultur, a právě pravidla pro toto chování definuje etiketa. Etiketa není věda, která by tato pravidla zkoumala, ale jejich normativní soubor. Určuje naše chování v konkrétních situacích a přitom vede k ohleduplnosti, empatii, citlivému přístupu k ostatním, a tak naplňuje poslání etiky zabývá se hodnotami morálky v dané společnosti a vést k úctě k člověku. (Špaček, 2008, s. 5,6) Kaţdé prostředí má svá pravidla Etiketa vznikla jiţ ve starém Egyptě a největší rozkvět byl zaznamenán v 18. století. Člověk se vţdy pohyboval v různém prostředí a vystupoval v určitých rolích, kde se pravidla chování odlišovala v závislosti na postavení. V současné době etiketa znamená nejen černý oblek a noblesní drţení příboru, ale především soubor pravidel, konvencí a zvyklostí pro vzájemný kontakt lidí i v běţném ţivotě, třeba v tramvaji, doma nebo na ulici. Jistě, jiná pravidla platí ve francouzské restauraci s vybranou obsluhou, kam pozveme obchodního partnera, jiná v pizzerii, kde chodíme s přáteli. Podle úrovně prostředí, ve kterém se pohybujeme, nastavujeme laťku našeho chování: do francouzské restaurace si vezmeme sako a kravatu, nebudeme se opírat lokty a sklenici s vínem budeme drţet za stopku, kdeţto pizzérii můţeme 23

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Etika v podnikání. Pracovní sešit úkoly. Vzdělávací oblast: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Etika v podnikání. Pracovní sešit úkoly. Vzdělávací oblast: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Etika v podnikání Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Ústecký kraj

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

VZOR DOTAZNÍKŮ PRO STANOVENÍ VAH TRENDŮ A JEJICH PÁROVÉ SROVNÁNÍ

VZOR DOTAZNÍKŮ PRO STANOVENÍ VAH TRENDŮ A JEJICH PÁROVÉ SROVNÁNÍ PŘÍLOHA 1 VZOR DOTAZNÍKŮ PRO STANOVENÍ VAH TRENDŮ A JEJICH PÁROVÉ SROVNÁNÍ Dotazník č. 1 Hodnocení povahy a váhy trendu ve vzdělávání dospělých pro rozvoj vzdělávací instituce poskytující vzdělávání pro

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Psychologie a výběr pracovníků

Psychologie a výběr pracovníků Psychologie a výběr pracovníků Přijímání a orientace pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie FF UP Cílem přijímání pracovníků je formální zařazení vybraného uchazeče do organizace. Jedná

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Studium předmětu umoţní studentům základní orientaci v moderních

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

Metodika adaptace nových zaměstnanců

Metodika adaptace nových zaměstnanců M.C.TRITON, spol. s r.o. www.mc-triton.cz Zpracoval: Josef Šamánek Název projektu: Otevřený úřad efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný Reg. č. projektu: EU OPLZZ CZ.1.04/4.1.01/57.00141 Metodika

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 Obsah O yourchance o.p.s.... 3 Hodnoty společnosti yourchance o.p.s.... 3 Základní údaje o společnosti... 3 Organizační struktura společnosti... 3 Správní rada...

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 1: PŘEDMĚT ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Předmět řízení

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PERSONÁLNÍ PLÁN PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Příspěvek konference IKI 2012 17-01-2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Konference EFI, 25/04/2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy pracovních

Více

Dotazník: Etika v podnikání

Dotazník: Etika v podnikání PŘÍLOHA 1 Dotazník: Etika v podnikání Dobrý den, děkuji za Váš čas a ujišťuji Vás, ţe poskytnuté informace nebudou uţity jinak, neţ jako podklad pro studijní a výzkumné účely. Dotazníku má za cíl zmapovat

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ Příloha: 7.7 SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ prosinec 2006 Příloha dokumentu: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování 1 Navržený seznam projektů vychází

Více

Práce na Evropském účetním dvoře

Práce na Evropském účetním dvoře Práce na Evropském účetním dvoře Práce, která má skutečný smysl Atraktivní balíček Odborná příprava a karierní rozvoj Jak pracujeme Co říkají naši zaměstnanci Platové podmínky Zaměstnanecké výhody Ostatní

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Setkání interních auditorů při příležitosti oslav 20 let od založení ČIIA Jihlava 10. 6. 2015 Vývoj role interního auditu Vznik IA Pol. 19. stol. Současnost

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI TESCO STORES ČR A. S.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI TESCO STORES ČR A. S. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Bc. Radka Tobišková VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI TESCO STORES ČR A. S. (The education and development

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Profesní růst Školení pracovníků

Profesní růst Školení pracovníků EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Název projektu: Profesní růst Školení pracovníků UNO Praha Příjemce dotace UNO PRAHA spol. s r.o. Thámova 1, 186 00 Praha 8 www.uno.cz

Více

Projekt byl pilotně ověřen v červnu a červenci 2011 a poté uveden na trh.

Projekt byl pilotně ověřen v červnu a červenci 2011 a poté uveden na trh. 14. Projekty EU http://www.guard7.cz/projekty-eu V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl v letech 2010 až 2011 realizován projekt KOORDINÁTOR BOZP A PO: TVORBA A PILOTNÍ OVĚŘENÍ

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA PREZENČNÍ STUDIUM TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ Autor DP: Vedoucí

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více