Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa"

Transkript

1 Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa Diplomová práce Bc. Miroslav Škubna Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o. Katedra managementu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Mgr. Šárka Mejcharová Datum a odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: červen, Praha 2013

2 Master s Dissertation Ethics and Etiquette in the hotel chain Royal Spa Bc. Miroslav Škubna The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Mgr. Šárka Mejcharová Date of Submission: Date of Thesis Defense: June, Prague 2013

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa zpracoval samostatně. Pouţitou literaturu a veškeré podkladové materiály uvádím v přiloţeném seznamu literatury. V Pozlovicích dne Miroslav Škubna 3

4 Poděkování Touto cestou bych rád poděkoval svému odbornému vedoucímu paní Ing. Mgr. Šárce Mejcharové a panu Ing. Martinu Plachému, generálnímu řediteli společnosti Royal Spa, za cenné rady a připomínky při zpracování celé diplomové práce. 4

5 Abstrakt Jméno autora: Název diplomové práce: Označení: Miroslav Škubna Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa Diplomová práce Název školy: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vedoucího diplomové práce: Ing. Mgr. Šárka Mejcharová Místo a datum vydání: Praha, Počet stran: 70 Cílem diplomové práce je analýza společnosti Royal Spa, týkající se konkrétní oblasti etiky a etikety. Součástí cílu diplomové práce jsou odpovědi na čtyři hypotézy, které jsem si určil před provedením vlastního výzkumu ve formě dotazníků. U zaměstnanců zjišťuji názory, postoje k danému tématu a jejich zájem o školící kurzy. Ze strany hostů je hlavním cílem prozkoumat, jak jsou spokojeni s úrovní a vystupováním personálu restauračního zařízení Koliby Kordulka a zda by uvítali moţnost školení v oblasti etiketa stolování. Důleţitou částí je návrh adaptačního, školícího a motivačního procesu, který zabezpečí chod v personální oblasti a zkvalitní sluţby v hotelovém řetězci Royal Spa. V diplomové práci poukazuji na důleţitost etiky a etikety v hotelnictví a gastronomii. Celá práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část obsahuje teoreticko-metodologický výklad. Věnuji se zde definici vybraných pojmů, související s etikou a etiketou a dále se zaměřuji na význam a důleţitost dodrţování etických zásad v oboru hotelnictví a gastronomii. V analytické části je popisována společnost Royal Spa a jednotlivá hotelová a lázeňská zařízení, která pod ni patří. Součást diplomové práce tvoří dva dotazníky, jejichţ výsledkem je odpověď na čtyři předem stanovené hypotézy. První dotazník byl určen pro zaměstnance společnosti Royal Spa a druhý hostům Koliby Kordulka v Roţnově pod Radhoštěm. V poslední části diplomové práce se věnuji návrhu na vytvoření adaptačního, školícího a motivačního procesu. Klíčová slova: etika, etiketa, etický kodex, profesní etiketa, manaţerská etika, podniková kultura 5

6 Abstract Author s name: Title of the thesis: Designation: Name of school: Head of the thesis: Place and date of issue: Miroslav Škubna Ethisc and etiquette in hotel chain Royal Spa Diploma thesis The Institute of Hospitality Management in Prague Mgr. Šárka Mejcharová Prague Number of pages: 70 The aim of diploma thesis is the analysis of the Royal Spa relating to a specific area of ethics and etiquette. Part of the objectives of the thesis are the answers to the four hypotheses that I determined before performing my own research in form of questionnaires. I find the opinions of employees, their attitudes towards the topic and their interest in training courses. The main aim of the guest is to explore, how they are satisfied with the level and behaviour of staff restaurant facilities Koliba Kordulka and whether they would welcome the possibility of training in dining etiquette. An important part is the proposal adaptation, training and motivational process to provide operation in the area of human resources and improve services in the hotel chain Royal Spa. In this thesis I refer to improtance of ethics and etiquette in hotel industry and gastronomy. Whole thesis is dividet into three main parts. The first part contains theoretical and methodological interpretation, I devote here to definition of key terms related to ethics and etiquette with the focus on their meaning and importance for adherence to ethical principles in hotel industry and gastronomy. In the analytical part is described Royal Spa company and individual hotel and spa facilities which belong to this. Diploma thesis contains two questionnaires resulting in answer to the four advance stated hypotheses. The first questionnaire was intended for employees of Royal Spa company and the second was for guests in 6

7 Koliba Kordulka in Roţnov pod Radhoštěm. The last part of the thesis is devoted to proposal to create an adaptation, training and motivational process. Key words: ethics, etiquette, code of ethics, professional etiquette, managerial ethics, corporate culture 7

8 Motto Zdvořilost a dobrý mrav žádá, abychom se k neznámým chovali vždy tak, aby naše přítomnost jim byla ne-li příjemnou, tož aspoň co nejméně na obtíž. Základní pravidlo obecné slušnosti jest: chovati se tak, abychom na sebe obraceli pozornost co nejméně. Guth-Jarkovský 8

9 Obsah Obsah.. 9 Úvod ČÁST TEORETICKÁ 1. Etika a etiketa Etika Etický kodex Přínosy etického kodexu Manaţerská etika Vliv etiky na podnikovou kulturu Společenské odpovědnosti v podnikání Rozdělení společenské etiky podle úrovně rozhodování Důvody etického chování firmy Role managementu při formování etického konceptu firmy Transparentnost Etický a sociální audit Etiketa Kaţdé prostředí má svá pravidla Současná úroveň společenského chování Profesní etiketa Celoţivotní vzdělávání Adaptační proces.. 28 ČÁST PRAKTICKÁ 2. O společnosti Royal Spa Hotely Royal Spa Lázeňské hotely Miramare Lázeňský hotel Vila Antoaneta Lázeňský hotel Vila Valaška Sirnaté Lázně Ostroţská Nová Ves Termální Lázně Velké Losiny Wellness hotel Diana. 35 9

10 Lázeňský hotel Royal Wellness resort Energetic Firemní kultura Royal Spa Image firmy Všeobecné dodrţování zásad zaměstnanců u Royal Spa Poţadavky na vystupování a chování hotelového personálu Royal Spa Organizační struktura Wellness hotelu Diana Ověření hypotéz k dotazníkům Vyhodnocení dotazníků Vyhodnocení hypotéz...59 ČÁST NÁVRHOVÁ 3. Etika a etiketa v hotelnictví u nás a v severní Itálii Navrţení adaptačního a školícího procesu Zavedení hodnocení pracovníků Průběţné vzdělávání pracovníků Školení pro hosty. 68 Závěr Seznam pramenů a pouţité literatury Přílohy 73 10

11 Úvod Téma diplomové práce Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa jsem si zvolil, jelikoţ etika i etiketa je v dnešní době velmi důleţitou součástí nejen v hotelnictví a gastronomii, ale i ve všech ostatních oborech a kaţdodenního ţivota. Jen těţko si můţeme představit ţivot bez úplného nedodrţování etických postojů a zásad. Za posledních více jak 23 let prošla česká společnost i podnikatelská oblast mnohými změnami. Nezodpovědné chování často převyšuje to zodpovědné a podnikatelé se soustředí spíše na dosaţení co nejlukrativnějšího zisku, neţ na dodrţování pravidel etiky. To také můţe být jedna z moţných příčin, proč narůstá korupce, kriminalita, nezaměstnanost a ostatní neţádoucí vlivy ve společnosti. Ve světě se polemizuje i o tom, ţe jednou z příčin současné ekonomické krize je absence etických zásad ve vedení společností. Jelikoţ se domnívám, ţe dodrţování etiky a etikety v hotelnictví je jeden z hlavních a rozhodujících faktorů návratu hosta, rozhodl jsem se psát o této problematice ve své práci. Host poţaduje za své peníze, s ohledem na kategorii a třídu ubytovacího zařízení, po všech stránkách adekvátní sluţby, které je personál povinen poskytnout v poţadované kvalitě. K čemu jsou potom marketingové plány, strategické cíle, reklamy a náročná práce obchodních managerů, kdyţ personál odradí hosty od další návštěvy. Cílem diplomové práce je, na základě analýzy společnosti Royal Spa, týkající se konkrétní oblasti etiky a etikety, vytvořit adaptační a školící proces, který by napomohl ke zlepšení sluţeb. Po obsahové stránce je práce rozdělena do tří částí, které se dále člení do jednotlivých kapitol a podkapitol. S ohledem na velkou obsáhlost tématu etika a etiketa a omezenost rozsahu diplomové práce, jsem se v první teoretické části zaměřil především na objasnění pojmů, jako je etika, etiketa, etický kodex, manaţerská etika, profesní etiketa, nebo adaptační proces. Tyto pojmy jsou doplněny zajímavými podkapitolami, vztahující se k tématu. Ve druhé, nejobsáhlejší části budu analyzovat společnost Royal Spa, její zásady a poţadavky na hotelový personál. Dále provedu průzkum, týkající se spokojenosti klientů s dodrţováním etických zásad, či pravidel etikety. Z výsledků dvou dotazníků, budu vyhodnocovat následující hypotézy: zda mají zaměstnanci Royal 11

12 Spa písemně vytvořená pravidla etického chování svým vedoucím pracovníkem, zájem zaměstnanců o vzdělávání v oblasti etiky a etikety, spokojenost hostů koliby Kordulky s vystupováním a odbornou prací personálu a poslední hypotéza se týká moţnosti kurzu etiky stolování pro hosty v hotelu Energetic a oblíbenosti navrţených vyučovaných částí. První dotazník byl určen zaměstnancům společnosti Royal Spa, druhý dotazník vyplňovali hosté koliby Kordulka ve Wellness resortu Energetic v Roţnově pod Radhoštěm. Zjištěné skutečnosti pouţiji k vytvoření nápadů v návrhové části, v níţ popisuji zavedení adaptačního a školícího procesu. Zabývám se zde také moţnostmi školení, nejen pro hotelový personál, ale i pro veřejnost. Práce je zakončena závěrem, ve které shrnuji své poznatky. V diplomové práci jsem vyuţil metodu deskripce k popisu analýzy etiky a etikety ve společnosti Royal Spa a deduktivní a matematické metody jsem vyuţil při analýze dotazníků. Práce byla vypracována s pomocí odborné literatury, internetu, firemních materiálů Royal Spa a osobních zkušeností z praxe. 12

13 TEORETICKÁ ČÁST 1. Etika a etiketa 1.1. Etika První slova mé diplomové práce věnuji definici pojmu etika. Podle Ladislava Špačka je etika filozofická disciplína, nauka o mravnosti, o morálce, pracuje s kategoriemi dobra a zla, dříve se jí říkalo mravouka. (Špaček, 2010, s.5) Etiku chápeme jako uplatňování mravních normativů ve vzájemných vztazích lidí ve společnosti i ve vztahu člověka k ostatnímu tvorstvu a k ţivotu vůbec. Etika se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje moţnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Na rozdíl od morálky, která je blíţe konkrétním pravidlům, se etika snaţí najít společné a obecné základy, na nichţ morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit. (Rýznar, 2010, s. 9) Etický kodex Pan Miloš Vajner, ředitel hotelového komplexu Babylon v Liberci, popisuje etický kodex jako vnitřní zákony a normy, které společnost vyţaduje od svých zaměstnanců plnit. Jejich porušováním se dostanou do konfliktu s druhými, coţ můţe vést ke ztrátě zaměstnání. I kdyţ není lehké svázat zákoník práce s etickém kodexem, jeho neakceptování je postiţitelné. Najdeme v něm růţné návody na chování od nepokradeš přes nevezmeš daru jako skrytého úplatku, aţ po to, ţe zaměstnanci mají povinnost nahlásit takováto jednání a podezření. Součástí etického kodexu je i profesionální jednání se zákazníky nebo pýcha být součástí týmu. První etické kodexy nám po revoluci zaváděli zahraniční společnosti, kdyţ s hrůzou zjistili postoje našich obyvatel k cizímu majetku. Ne, ţe by ve svých zemích neměly obdobné problémy, avšak četnost jejich výskytu oproti tuzemským zvyklostem byla minimální. Dnes má vlastní kodex sepsaný kdejaká 13

14 větší firma, zejména ty vystupující pod nějakou značkou. Jejich zájmem je vybudovat si dobré jméno,,goodwill, a to si pak udrţet v dlouhodobé prosperitě. Na internetu najedete mnoho variant znění etických kodexů, od jednoduchých hesel aţ po celé kníţečky. Ten praktický rozsah leţí někde uprostřed. Je smutné, ţe mnoho zaměstnanců etický kodex nečte a nemá tušení o jeho obsahu. Je vhodné ho přikládat k pracovní smlouvě a s ní ho nechávat podepsat. (Vajner, 2012, s. 20) Etický kodex je jednou z preferovaných forem vytváření podnikatelské etiky. V ČR je etický kodex vypracován u 1/5 firem, v Evropě u 1/3 a v USA u 3/4 firem Přínosy etického kodexu V celé řadě hotelových zařízení začali manaţeři sestavovat etické kodexy, které napomáhají ke zkvalitnění a zefektivnění sluţeb v personální oblasti. Dobře sestavený kodex můţe vedení podniku a podnikovému managementu pomoci při řešení řady konkrétních problémů. Z hlediska vedení podniku můţe kodex pomoci: eliminovat neţádoucí praktiky, které způsobují pokles přízně zákazníků, zaměstnanců, investorů, veřejnosti atd. objasnit politiku firmy v morálně problematických otázkách, jakými je například zacházení s důvěrnými informacemi posílit vnitropodnikovou disciplínu, sníţit potřebu donucovacích a restriktivních opatření pro odhalení neetického chování zamezit nadřízeným zneuţívat svého postavení vůči ostatním zaměstnancům být vodítkem pro všechny řídící články podniku při rozhodování pozitivně motivovat všechny zaměstnance posílením jejich vědomí, ţe pracují v etickém prostředí s jasnými pravidly, která platí pro kaţdého bez výjimky (Rolný, 2009, s. 60) Etický kodex můţe upravovat mimo vnitřní vztahy ve firmě i např. - vztahy vůči státu, vládě a místním orgánům - vztahy k ţivotnímu prostředí - vztahy ke konkurenci - vztahy k odběratelům - vztahy k dodavatelům 14

15 - vztahy k zákazníkům - vztahy k majitelům, investorům Etický kodex je jako kaţdá norma účinný jen do té míry, co které se s ním subjekty, pro které je určen, ztotoţní. Je to stejné jako v legislativním procesu. Pokud se např. se zákonem subjekt neztotoţní, nedodrţuje jej nebo jen pod hrozbou přímé sankce. V našem právním řádu platí, ţe neznalost zákona neomlouvá. Při legislativní smršti, která nás obklopuje, je to jen velice těţko splnitelné. Navíc sankce, které jsou nejúčinnější dostaví li se bezprostředně po porušení normy, se dostavují i s několikaletým zpoţděním, coţ je prakticky neúčinné. Stejné je to i s etickým kodexem je hezké, ţe je vytvořen, pokud však není dodrţován všemi subjekty, pro které je určen, stává se jen pouhou proklamací. Nedodrţují li např. manaţeři etický kodex, mohou jen stěţí poţadovat po svých podřízených, aby to činili. Problém nastává i tehdy, pokud dodrţování etického kodexu není průběţně a jaksi automaticky kontrolováno. Etický kodex se tak stává naprosto neúčinným. (Putnová, 2004) Kodex sám nezaručí etické chování, ale je obtíţné takové chování dlouhodobě docilovat, aniţ by kodex existoval. Zkušenosti z USA ukazují, ţe se osvědčuje zavést ještě výukové nebo výcvikové programy pro management i zaměstnance a vytvořit specializovanou funkci ředitele nebo alespoň úředníka pro etiku, event. celý útvar (ethics officers, ethics Office). (Seknička, 2001, s. 116) Manaţerská etika V manaţerských pozicích dochází k neustálému kontaktu s lidmi, proto je dodrţování etiky a etikety jednou ze základních a poţadovaných kritérií nutných k dokonalému vystupování. I kdyţ hovoříme o etické aktivitě všech pracovníků, efektivnost celého úsilí je závislá převáţně na manaţerech, kteří svému kolektivu dávají příklad a určují prostor, rozsah úkolů a etické kritéria. Proto záleţí na tom, jak sami etické postoje vnímají a uplatňují a do jaké míry jsou pro ostatní pracovníky vzorem. Za manaţerskou etiku pak povaţujeme takové úsilí pracovníků, které promítá zásady etiky do všech fází rozhodování a řídící práce. Významným úkolem manaţerské etiky je získávat zaměstnance pro plnění 15

16 podnikových cílů. To v podstatě spočívá ve stimulování pracovní motivace celého pracovního kolektivu. (Bláha, Dytrt 2003, s. 38, 39) Uplatňování etiky v managementu má přínos jen tehdy, kdyţ jsou její zásady obsaţeny v kaţdodenních činnostech všech pracovníků a organizací. Především se jedná o prosazování etických vztahů mezi lidmi, jelikoţ úroveň etiky a etických postojů v organizacích závisí na kaţdém pracovníkovi, bez ohledu na jeho funkční postavení. Na otázku, co je brzdou ţádoucího rozvoje mezilidských vztahů, lze jednoznačně odpovědět, ţe absence etiky, protoţe ta ovlivňuje dodrţování pracovních metod a tím i výsledků práce. (Dytrt, 2011, s. 118) Vliv etiky na podnikovou kulturu Definice podnikové kultury je podle jednotlivých autorů rozdílná. Já jsem si vybral citaci z knihy Profesní etika od paní Janotové. Podniková kultura představuje jedinečný fenomén, který spoluvytváří image podnikatelského subjektu. Jinými slovy, podniková kultura se podílí nejen na tom, co daný subjekt produkuje (zboţí, sluţbu), ale především jak a jakým způsobem. Podniková kultura je vnímána jako soubor názorů, zvyků, hodnotových systémů, norem chování, komunikace apod. v podnikání. Nezastupitelné místo v naplňování programu podnikové kultury sehrávají hlavně manaţeři, kteří se svým chováním přímo i nepřímo podílejí na jejím budování. V tomto směru je potřebné si osvojit myšlenku, ţe podnikovou kulturu dělají především lidé a to počínajíce vlastníkem a končíce vrátným, tj. všichni bez rozdílu. Výrazný podíl na vytváření podnikové kultury kromě podnikatelské etiky sehrávají i další vnější a vnitřní faktory. Z vnějších faktorů je to především národní kultura (hmotná a nehmotná), tradice a kultura samotného podnikání, ale i samotní zákazníci, konkurenti, dodavatelé, politický systém (právní rámec podnikatelských aktivit, zákony, nařízení) apod. K vnitřním faktorům patří především podnikatelé, akcionáři, lidské zdroje (manaţeři, zaměstnanci), ale i neţivá aktiva (budovy, zařízení, kapitál). ( Janotová, 2005, s. 36, 37, 38) 16

17 Společenské odpovědnosti v podnikání Problematiku odpovědnosti podnikání, etického a sociálního auditu, transparentnosti nebo role managementu při formování etického kodexu popisuje známá česká politička za stranu TOP 09, děkanka a vysokoškolská pedagoţka na FP VUT a podnikatelka Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA. Od konce druhé světové války se téma společenské odpovědnosti velice široce rozvíjí. Autoři nových koncepcí často kombinují různé přístupy, ale pouţívají stejnou terminologii. Jako odpověď na následný dynamický leč ţivelný vývoj, kdy se jiţ nedařilo udrţovat ani terminologickou jednotu vznikl CSR (Corporate social Responsibility společenská odpovědnost firem), který má mnoţství projektů a modelů zaštítit. Pod pojmem CSR je míněno dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do kaţdodenní firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. Samotná společenská odpovědnost je povaţována za zastřešující pojem a nemá vlastní definici. Zahrnuje např. koncept trvale udrţitelného rozvoje, nebo dobrého občanství. Klasifikace CSR je postavena na 3 pilířích: - ekonomickém - sociálním - environmentálním Projevem společenské odpovědnosti je otevřený dialog se všemi zainteresovanými stranami, které ovlivňují chod firmy. Je třeba zdůraznit také zodpovědný přístup stakeholderů samotných, aby byli přínosem a spolehlivým partnerem. (Putnová, 2004) Kdo jsou stakeholder? V současné době se pojem stakeholder pouţívá v managementu i marketingu a má blízký vztah s etikou. Stakeholder, jako jeden z mála pojmů, nemá ustálený český překlad. Asi nejpřesnějším vyjádřením významu tohoto pojmu jsou zainteresované strany. Ve skutečnosti je nejpřesnějším popisem asi to, ţe je to kdokoliv, kdo jakýmkoliv způsobem přichází do kontaktu s vaší firmou. Kdokoliv, jehoţ ţivot nebo chod vaše firma ovlivňuje, a to třeba i nepřímo (zaměstnanci, dodavatelé, odběratelé, manageři, akcionáři, stát ) (Dostupné na internetu: Kdo 17

18 jsou to vlastně stakeholders, Stockholder teorie (stockholder akcionář) Představuje názor, který se formuloval od počátku 19. století. Předpokládal, ţe dokonalá konkurence odstraní z trhu neţádoucí formy jednání, které poškozují účastníky a trh jako takový. Kritériem odpovědnosti je maximalizace zisků vlastníků. Nejznámějším představitelem tohoto názorového proudu je Milton Friedman. Určitě v tom hraje roli i fakt, ţe 70% západoněmeckých spotřebitelů povaţuje reputaci firmy, jejíţ výrobky či sluţby nakupují, za důleţitou a 1 z 5 spotřebitelů je ochoten dokonce i zaplatit více za výrobky firmy, která se chová sociálně odpovědně. Společenská odpovědnost firem je povaţována za moderní koncept podnikání, které zohledňuje nejen ekonomické zájmy firmy, ale také sociální a ekologické otázky. Tento koncept vyţaduje orientaci především na dlouhodobé cíle a ochotu pracovat pro celkové zlepšení společnosti. Vývojem se stávají argumenty proti společenské odpovědnosti stále méně akceptovatelné a to zejména pod tíhou reálného ohroţení ekologickými katastrofami, dále pak z obavy před vytváření potenciálně konfliktních situací ve společnosti a sociální nestability. Význam tohoto konceptu podnikání podporují i důkazy o vyšší ekonomické výkonnosti firem, které se aktivně věnují otázkám společenské odpovědnosti. (Putnová, 2004) Rozdělení podnikatelské etiky podle úrovně rozhodování Etika v řízení podnikatelských aktivit je nepostradatelná a za její základ je povaţována především slušnost. Obsah pojmu podnikatelská etika, by se dala vyjádřit praxí odzkoušeným rčením. Co nechceš, aby Tobě činili jiní, nečiň Ty jim. Etika podnikání je kořen, z něhoţ roste síla osobnosti. Etika podnikání je cosi, co zaslouţí naší pozornosti, diskuze, řady myšlenek a více zkušeností, které teprve přijdou. (Šimková, 2000, s. 16) 18

19 Podle úrovně rozhodování dělíme podnikatelskou etiku na: Mikroúroveň rozhodování jednotlivce. Vychází z předpokladu, ţe kaţdý má ve své pozici moţnost volby, moţnost pro vlastní rozhodnutí Meziúroveň podnikatelská etika zaměřena na rozhodování ekonomické organizace, firmy a) dovnitř vůči zaměstnancům, managementu, vlastníkům b) ven investorům, dodavatelům, konkurenci, místní komunitě Mikroúroveň tzv. hospodářská etika zabývá se otázkami vztahů byznysu státu společnosti Důvody etického chování firmy kaţdý ekonomický subjekt očekává etické chování ostatních účastníků ekonomických procesů je obecně nepřijatelné jednoduše odstoupit od dohody a přitom očekávat, ţe druhá strana či strany ji budou dodrţovat je celospolečensky nepřijatelné a mravně neúnosné proklamovat dodrţování etických pravidel a skrytě je při tom porušovat jakékoli porušování mravních pravidel podnikatelských subjektů destruuje prostředí nutné pro podnikání mravnost je obecným zájmem celé společnosti etické chování firmy je komparativní výhodou na trhu Role managementu při formování etického konceptu firmy Existují v podstatě dvě role managementu: a) dosahovat zisk b) udrţovat klid ve společnosti To představuje volit takové prostředky a strategie naplňování cílů firmy, které splní obě tyto role. Morálku, sebedůvěru a optimismus ve firmě spolehlivě podlamuje nedůvěra v management a vlastníky firmy. 19

20 Stojí li v čele společnosti morální autorita, síla charakteru vyvolává důvěru a kultivuje prostředí. Zvýšená důvěra jak uvnitř firmy tak navenek, sniţuje úspěšně transakční náklady na bezpečnostní systémy, zabezpečení, kontrolní mechanismy a v neposlední řadě také výdaje na soudní procesy Transparentnost Transparentnost bývá povaţována za součást spravedlnosti. Ač je spravedlnost velice těţko uchopitelný fenomén, je transparentnost snáze definovatelná. Transparentnost (český překlad průhlednost se příliš nepouţívá) je často významným kritériem při hodnocení např. zahraničními investory. Zvyšující se nároky na transparentnost však s sebou přináší i nové problémy, jakým je např. problém ochrany duševního vlastnictví, ochrana soukromí a bezpečnosti. Naproti tomu dostatečné penzum informací a transparentnost zuţuje prostor pro neetické chování. Vzhledem k tomu, ţe se dostupnost informací a transparentnost firmy stala jejím důleţitým hodnotícím kritériem při posuzování poradenskými firmami (KPMG, Partia Finance atd.), jsme svědky velkého posunu ve vnímání podnikatelské etiky a v chápání podnikání jako činnosti přesahující soukromý majetek. (Putnová, 2004) Etický a sociální audit Různé audity se staly součástí kontrol podniků. Etický a sociální audit není ještě tak často pouţíván, ačkoli na náročných trzích se jiţ objevuje. V České republice je zákon upraven povinný audit u subjektů, které musí ověřovat účetní závěrku auditorem, v případech, kde to vyţaduje Obchodní zákoník, Zákon o vedení účetnictví apod. Vedle toho, můţe kaţdý subjekt podstoupit zcela dobrovolně řadu dalších auditů (etický, sociální, personální, bezpečnostní atd.) Výstupy z těchto auditů slouţí managementu jako důleţitý zdroj nezávislých informací o stavu ve firmě. Na základě těchto informací ač je to velmi nepopulární musí management přijmout opatření vedoucí k nápravě a řešení zjištěných problémů. Právě tato, velice nepopulární část, tj. řešení auditem odhalených a zdokumentovaných problémů, které management často jiţ dávno tušil, ale 20

21 nedefinoval a nezatěţoval tak své kapacity dalšími problémy, je důvodem, proč není zejména v českých firmách stále příliš populární podobné audity podstupovat. Často se argumentuje proti auditům jejich finanční a časovou náročností. Tyto argumenty jsou však liché, kdyţ porovnáme jejich přínos v podobě zavedení opatření, která pomohou předejít mimořádným událostem, jejichţ důsledky jsou pro firmu, zůstanou li jejich počáteční příznaky bez reakce managementu, dalekosáhlé a často mohou vést aţ k likvidaci firmy. Hodnota auditu je především v realizaci opatření, která audit doporučil. Audity mají působit zejména na poli prevence při předcházení problémů v budoucnosti a jsou neocenitelným zdrojem informací a je i určitou zpětnou vazbou na rozhodnutí a strategie, která management přijal v minulosti. Etický audit bývá součástí sociálního auditu, který v sobě zahrnuje čtyři základní dimenze: - zaměstnaneckou politiku - ekonomický rozvoj společnosti - environmentální politiku - dobročinnost Etický audit pak sleduje zejména: - systematické hodnocení etického programu/ politiky v organizaci - prověřování etických standardů Máme moţnost si zvolit ze dvou moţností praktického provádění auditu: a) interní audit tj. vlastním pracovníkem, průběţně či ad hoc. (ve firmách v USA existuje dokonce etický komisař, v Evropě tato praxe není běţná) Značnou nevýhodou se můţe jevit podniková slepota svázanost s prostředím a tím pádem niţší objektivnost. V tomto případě je nutné zajistit excelentní metodické vedení takového auditu, aby se předešlo co nejvíce zkreslování interpretace získaných informací b) externí audit outsourcing poradenskou firmou, nevýhodou v tomto případě se můţe jevit velká kumulace informací v jedné cizí firmě. Proto se doporučuje, byť pro to nejsou zatím ţádné podloţené výzkumy, zadávat sociální a etický audit jiné firmě neţ té, která provádí u předmětné firmy i účetní audit Pro provádění sociálního a etického auditu je nejvhodnější dobou období, kdy je ve firmě klid a je moţné začít rozsáhlejší vnitrofiremní diskuzi. Tento poţadavek 21

22 je však v současné době velmi vzdálený praxi, protoţe valná většina firem přistupuje k nefinančním auditům teprve na nátlak např. ze strany odběratelů. Přínosy pro jednotlivé skupiny stakeholders: 1. management klíčové informace o stavu klimatu ve společnosti rozsahu morálních konfliktů, doporučení opatření vedoucích ke zlepšení 2. vlastníci/ akcionáři informace o stavu společnosti neformulované managementem 3. zaměstnanci moţnost vyjádřit se regulérně k situaci ve firmě a k praktikám, se kterými z hlediska svých hodnot nesouhlasí. Sniţuje to jejich stresovou zátěţ a zlepšuje vztahy mezi lidmi a motivuje k lepším výkonům 4. zákazníci informace o naplňování firemní politiky ve vztahu k podnikatelské etice, transparentnosti vytvářejí pevnější a trvalejší vztahy a zákaznickou loajalitu 5. dodavatelé a místní správa jsou lépe informování o aktivitách firmy, posiluje se image firmy a přináší tak poselství o firmě, které pomáhá eliminovat případné nekalé praktiky ze strany těchto stakeholders (Putnová, 2004) 1.2. Etiketa Etiketa pochází z francouzského slova étiquette a má dva významy, kterými jsou pravidla zdvořilého chování a štítek s označením obsahu. Etiketa je v kaţdé společnosti a prostředí rozdílná, přesto se její obsah věnuje základním oblastem, jako jsou drţení těla a gest, oblékání, chování u stolu a způsobu komunikace a vystupování ve společnosti.,,na naší planetě ţije na dva tisíce národů, národností a etnických skupin, které jsou vnitřně spojeny ekonomickým ţivotem, územím, jazykem a zvláštnostmi duchovního ţivota, uvádějí sociologové. Takové vnitřní propojení dané společnosti vytváří určité znaky, které se projevují v chování jeho členů jako důsledek kladených důrazů na jisté hodnoty a normy. Jinými slovy:,,v určité chvíli je v určité situaci očekáván určitý druh chování příslušníků určité kultury. Hovoříme o tzv. etiketě, to znamená o soustavě pravidel a zvyklostí upravujících 22

23 společenské chování a chování v pracovním styku. Etické normy jsou nadčasové a z větší míry společné celému lidstvu, etiketa vytváří normy, které jsou závazné pouze pro určitou společnost, kulturu, národní celek atd. Je podmíněna také historickým časem. Přestupky v oblasti etikety nejsou většinou chápány jako přestupky proti základním morálním hodnotám, ale jako přestupky proti,,bontonu. Jsou ovšem případy, kdy se hranice etiky a etikety překrývají. (Kaďůrková, 2009, s. 45) Jedním z nejvýznamnějších osobností, kteří se etiketě věnují, patří bezesporu pan Ladislav Špaček, který napsal jiţ řadu publikací z oboru komunikace a etikety. Od roku 1992 působil přes deset let na Praţském hradě jako ředitel tiskového odboru a mluvčí prezidenta Václava Havla. Ve své knize Nová velká kniha etikety píše, ţe přes odlišný význam pojmů etika a etiketa najdeme mezi nimi určitou souvislost. Do oblasti zkoumání morálky patří i mezilidské vztahy, respektování hodnot jiných osob, společenství a kultur, a právě pravidla pro toto chování definuje etiketa. Etiketa není věda, která by tato pravidla zkoumala, ale jejich normativní soubor. Určuje naše chování v konkrétních situacích a přitom vede k ohleduplnosti, empatii, citlivému přístupu k ostatním, a tak naplňuje poslání etiky zabývá se hodnotami morálky v dané společnosti a vést k úctě k člověku. (Špaček, 2008, s. 5,6) Kaţdé prostředí má svá pravidla Etiketa vznikla jiţ ve starém Egyptě a největší rozkvět byl zaznamenán v 18. století. Člověk se vţdy pohyboval v různém prostředí a vystupoval v určitých rolích, kde se pravidla chování odlišovala v závislosti na postavení. V současné době etiketa znamená nejen černý oblek a noblesní drţení příboru, ale především soubor pravidel, konvencí a zvyklostí pro vzájemný kontakt lidí i v běţném ţivotě, třeba v tramvaji, doma nebo na ulici. Jistě, jiná pravidla platí ve francouzské restauraci s vybranou obsluhou, kam pozveme obchodního partnera, jiná v pizzerii, kde chodíme s přáteli. Podle úrovně prostředí, ve kterém se pohybujeme, nastavujeme laťku našeho chování: do francouzské restaurace si vezmeme sako a kravatu, nebudeme se opírat lokty a sklenici s vínem budeme drţet za stopku, kdeţto pizzérii můţeme 23

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra managementu Předmět: N -PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 2: PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Předmět personálního řízení.

Více

Seminární práce. Vzdělávání pracovní síly

Seminární práce. Vzdělávání pracovní síly Seminární práce Vzdělávání pracovní síly OBSAH ÚVOD... 3 2. DEFINICE VZDĚLÁVÁNÍ... 3 3. SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ... 4 4. METODY VZDĚLÁVÁNÍ... 5 4.1. METODY POUŢÍVANÉ NA PRACOVIŠTI ( ON THE JOB

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Ilona Štorová 5.12.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti Strategie Age Managementu v ČR Aktivní

Více

Společenská odpovědnost firem CSR

Společenská odpovědnost firem CSR Společenská odpovědnost firem CSR Akce pořádaná v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska. Putnova@fbm.vutbr.cz

Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska. Putnova@fbm.vutbr.cz Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska Putnova@fbm.vutbr.cz Literatura BOHATÁ,M.: Uplatnění etického přístupu v teorii firmy. Diskusní materiál č.70., CERGE EI, Praha 1995 BOHATÁ, M. Základy

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Strana 1 (celkem 7) Východisko V návaznosti na vyhlášení

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PODNIKOVÁ KULTURA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Etika jako součást společenské odpovědnosti fi rem hotelového průmyslu

Etika jako součást společenské odpovědnosti fi rem hotelového průmyslu Motto: Z morální závěti, která byla otevřena po smrti zakladatele obuvnické společnosti Baťa Tomáše Bati ( 12. července 1932) a ve které mimo jiné zdůrazňoval, že podnik nebudoval proto, aby zajistil rodinný

Více

Předmět: Řízení lidských zdrojů. Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ

Předmět: Řízení lidských zdrojů. Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: Řízení lidských zdrojů Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ 1 I M P L E M E N T A C E (uskutečnění,

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohroţení obyvatelstva a ozbrojených sloţek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik,

Více

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3.

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3. Provedení personálního auditu ve zprostředkujícím subjektu Ministerstva vnitra pro Integrovaný operační program a program Lidské zdroje a zaměstnanost Manaţerské shrnutí Září 2009 Zpracováno: Ministerstvo

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ HLAVNÍ CÍL STUDIA OBORU: znalost právního rámce regulujícího počínání ekonoma OJEDINĚLOST OBORU: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava jako první ekonomická

Více

Obsah. Abstrakt (úvod): 9

Obsah. Abstrakt (úvod): 9 Obsah Abstrakt (úvod): 9 1 Co je CSR? 13 2 Kulturní diverzita v CSR hotelových společností 18 3 Ukázkový příklad společenské odpovědnosti firem v hotelovém řetězci v ČR 25 3.1 Odpovědi vedení hotelového

Více

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví 1) Předmět psychologie zdraví, historie předmětu, aplikační oblasti, hlavní literatura. 2) Způsoby chápání zdraví a nemoci (laické,

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

F I R E M N Í K U L T U R A

F I R E M N Í K U L T U R A P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice F I R E M N Í K U L T U R A 1. Preambule: Vedení akciové společnosti P-D Refractories CZ a.s. považuje za velmi důležité pro dosahování dlouhodobých strategických

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více