O naši expozici byl v Brně značný zájem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O naši expozici byl v Brně značný zájem"

Transkript

1 Listopad 2002 Ročník 8/1 Už poosmé v dosud devítileté historii této prezentační akce obeslala Slezská univerzita (SU) v Opavě veletrh pomaturitního vzdělání Gaudeamus. Jeho letošní ročník se na brněnském výstavišti konal v termínu od 22. do 25. října a zúčastnilo se jej 71 samostatných vystavovatelů, z toho 43 univerzit, vysokých škol nebo samostatných fakult. Pokud jde o celkový údaj o zastoupených fakultách z ČR a SR (zahraniční účast pak byla umocněna ještě vystavovateli ze SRN a Kypru), dosáhl úctyhodného čísla 140. Veletrh se tradičně konal pod záštitou rektora Vysokého učení technického v Brně prof. RNDr. Ing. Jana Vrbky, DrSc., a slavnostnímu zahájení byl přítomen také ředitel odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Josef Beneš, CSc., který tu pro výchovné poradce ze středních škol přednesl i výklad na téma Současné podmínky studia na českých vysokých školách. QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) O naši expozici byl v Brně značný zájem O reprezentaci SU na tomto prestižním veletrhu se postarali zejména představitelé Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné - děkan prof. Ing. Tibor Paulík, CSc., a proděkan dr. Vojtěch Malátek, CSc. Na besedu se zájemci o studium na SU přijeli také děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., (na dolním snímku vpravo při prezentaci) a proděkanka PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Matematický ústav na ní úspěšně zastupoval doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D. Expozice SU (jak tomu bylo už v předchozích dvou letech) vynikala mezi ostatními nejen svým monumentálním architektonickým řešením, ale i velkým množstvím informačních materiálů, které byly zájemcům o studiium v Opavě a Karviné zdarma k dizpozici. Jejich náklad dosáhl tentokrát více než 60 tisíc kusů, a přesto byly některé zcela rozebrány a pro další potřeby, zvláště dne otevřených dveří na FPF, budou muset být dotištěny. Rovněž celkový zájem návštěvníků veletrhu byl letos rekordní a přiblížil se už počtu 30 tisíc. Gaudeamus tak znovu potvrdil, že mezi podobnými akcemi v ČR, týkajícími se prezentace vysokých škol, mu patří nejpřednější místo. Je tedy dobré, že SU se svou tradiční účastí (neobeslali jsme pouze první ročník) a stále propracovanější prezentací řadí hned za ty, kdo stáli u zrodu úspěšného veletrhu. (ian)

2 strana 2 Noviny Slezské univerzity listopad 2002 Druhé kolo přijímacího řízení na Slezské univerzitě Druhé kolo přijímacích zkoušek se zařadilo v posledních několika letech mezi první události nového akademického roku na opavských součástech Slezské univerzity v Opavě - Filozofickopřírodovědecké fakultě a Matematickém ústavu. V prvních zářijových dnech letošního roku zkusili své štěstí u přijímacích zkoušek uchazeči o studium bakalářských, popřípadě magisterských studijních programů Matematika, Fyzika, Aplikovaná fyzika, Filologie, Učitelství pro střední školy a navazujícího magisterského studia v rámci studijního programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média. Nabídka studijních oborů byla v tomto roce o něco pestřejší. Obory fyzikální a matematické byly ve druhém kole nabízeny především pro nenaplněné stavy plánovaného počtu přijatých uchazečů - tyto obory nejsou tak atraktivní, šanci na přijetí mají všichni, kteří splní podmínky pro přijetí. Nabízené obory humanitní - bakalářská Česká literatura a magisterské Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy pro kombinace s češtinou - mohly být vypsány až ve druhém kole z důvodů zpracování nových reakreditačních materiálů. Vypsání umělecké Tvůrčí fotografie v podzimním termínu V předposledním zářijovém týdnu probíhal studenty, jako každým rokem, zápis do nového ročníku. V učebně B1 v budově na Bezručově náměstí v Opavě zapisovala vedoucí studijního oddělení Filozofickopřírodovědecké fakulty (FPF) Mgr. Jorga Kunčíková (foto nahoře). Při této příležitosti jsem ji požádal o krátký rozhovor. Dobrý den, paní vedoucí, máte celý týden zápis? Ano, tento týden druhé až páté a příští týden první ročníky. A to musíme k Vám nebo k vašim kolegyním přijít všichni osobně? Všichni ano, osobně však ne. Může vás někdo, tedy jiný student FPF, zastoupit. A co kdybych nepřišel sám a ani bych nikoho neposlal? dávalo šanci začít studia již letos také uchazečům o navazující magisterské studium, kteří v červnu absolvovali státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu. Hana Šimečková Zápis na opavské fakultě: čtěte studijní řád! Máte pět dní na to se písemně omluvit. Pokud tak neučiníte, bude vám studium ukončeno. Spousta z nás, studentů, se často mezi sebou dohadujeme, jak je to vlastně s tím přerušením studia, které podmínky musíme splňovat? Přerušuje se vždy na celý semestr nebo více semestrů, nejdéle však na dva roky. Tedy po skončení zimního nebo letního semestru. Kromě písemné žádosti musí mít student splněno 20 kreditů po zimním semestru, resp. 40 po letním. Zároveň potřebuje mít uzavřeny všechny opakované povinnosti. U studentů prvních ročníků se přerušení studia povoluje pouze výjimečně. Jaké by to pro mě mělo výhody, kdybych přerušil po zimním semestru? Od února byste nechodil do školy. Všechny zkoušky z letního semestru byste si vlastně o rok odložil. Nezapomeňte však, že sociální a zdravotní pojištění si musíte vyřídit sám, studentem v tomto období nebudete. Když jsme u sociálního a zdravotního pojištění, nemálo z nás jsme kromě studia ještě někde zaměstnaní nebo podnikáme. Musíme na studijní něco hlásit? Pokud jde o závislé zaměstnance nebo OSVČ, vůči nám nemají žádnou oznamovací povinnost. Posíláme soupisy nově přijatých studentů mladších 26 let Všeobecné zdravotní pojišťovně. Změny, jako nástup do práce nebo zahájení/ukončení podnikatelské činnosti, si musí každý na těchto úřadech vyřídit sám. Nejen já ocením pár informací o kreditech B. Pokud si jednou zapíšete z vašeho studijního plánu předmět s kredity B, máte povinnost tuto kreditní zátěž do konce studia splnit. Jestliže se vám však nepodaří zvolený předmět úspěšně absolvovat, nemusíte při zápise v následujícím roce znova zvolit tentýž předmět. Můžete jej nahradit jiným ze stejného bloku studijního plánu, který má shodné nebo vyšší kreditové ohodnocení. Opakovaná povinnost je to pouze tehdy, pokud si podruhé zapíšete tentýž předmět. Kde se dočtu o všech těchto pravidlech? Existuje nějaký oficiální dokument? To se ptáte brzy... Samozřejmě, všechny podmínky popisuje Studijní a zkušební řád Slezské univerzity v Opavě a já předpokládám, že jej všichni studenti znají. K dispozici je třeba na univerzitním webu. Děkuji Vám za rozhovor. Milan Jakel Na pracovnice studijního oddělení se někdy čeká v dlouhé frontě Foto archiv

3 listopad 2002 Noviny Slezské univerzity strana 3 První kontakt s univerzitou - imatrikulace Třikrát ze slavnostní atmosféry imatrikulací na jednotlivých součástech Slezské univezity - na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (nahoře) se tato událost odehrála 4. října. Noví posluchači Filozoficko-přírodovědecké fakulty (dole) byli imatrikulováni 16. října a studenti Matematického ústavu (uprostřed) si první oficiální akademickou povinnost splnili 17. října. Foto archiv

4 strana 4 Noviny Slezské univerzity listopad 2002 Naše univerzita má novou docentku Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc., absolventka Univerzity Palackého (UP) v Olomouci, realizovala na své alma mater úspěšné habilitační řízení, když 11. června vystoupila před vědeckou radou Pedagogické fakulty (PdF) UP s přednáškou k habilitační práci s názvem Problematika přechodu absolventů terciárního vzdělávání do praxe v podmínkách trhu práce severní Moravy a Slezska. V habilitační komisi zasedli prof. PhDr. Václav Kováříček, CSc., z PdF UP, prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc., z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (UK), prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (MU) v Brně, doc. PhDr. Miroslava Váňová, z PdF UK a doc. Ing. Vojtěch Podmínky konkrétních bodů spolupráce pro akademický rok 2002/2003 mezi Obchodně podnikatelskou fakultou (OPF) Slezské univerzity a Doněckou státní akademií řízení projednali letos v září na návštěvě v Doněcku děkan OPF prof. Ing. Tibor Paulík, CSc., a proděkan pro zahraniční styky karvinské fakulty dr. Jiří Mezuláník, CSc. Hovořili jsme o možnostech studijních pobytů posluchačů obou škol, mobilitě učitelů, společných projektech, účasti na vědeckých konferencích a seminářích, Krebs, CSc., z Fakulty národohospodářské (FNH) Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze. Oponenty byli prof. PhDr. Mi lan Přadka, DrSc., z PdF MU, doc. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., z FNH VŠE a doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc., z PdF Ostravské univerzity. Rektorka UP prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., přiznala k 1. září dr. Kolibové hodnost docentky pro obor pedagogika. Doc. Kolibová pracuje na karvinské Obchodně podnikatelské fakultě (OPF) Slezské univerzity od roku 1994, a to na katedře společenských věd. Je zástupkyní vedoucího katedry a vedoucí oddělení psychologie a sociologie. Garantuje výuku předmětů psychologie a sociologie, sociální politiky a metod sociální práce. Kromě pedagogické činnosti výrazně působí v oblasti vědy a výzkumu. Od vzniku institucionálního výzkumu na OPF se zapojila do řešení výzkumného záměru v tématu Výzkum podmínek rozvoje malého a středního podnikání VS a MSM , kde se zabývá sociálními otázkami restrukturalizace oblasti Moravskoslezského kraje. Od poloviny devadesátých let se zabývá úspěchy i bariérami uplatnění absolventů na trhu práce, a to zejména absolventů obou fakult Slezské univerzity v Opavě. V rámci týmové spolupráce participovala i na šetřeních přechodu do praxe absolventů Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě a Ostravské univerzity. Podílí se také na podpoře pedagogické práce u výzkumných projektů zařazených do okruhu Fondu rozvoje vysokých škol, programu mezinárodních týmových prací Tempus a Phare. Udržuje kontakty se zahraničními pracovišti v Řecku, Polsku, Slovensku, Velké Británii a Německu. Publikační činnost He leny Kolibové je rozsáhlá a je realizována rovněž účastí na významných konferencích doma i v zahraniční. V posledních pěti letech publikovala jednu monografii, pět vysokoškolských učebních textů, 48 vědeckých studií v domácích vědeckých časopisech a recen zovaných sbornících, 21 vědeckých studií přiblížil jednání proděkan Mezuláník. S přijetím prvních posluchačů z Doněcka počítá karvinská fakulta v letním semestru probíhajícího akademického roku. První návštěva z Doněcka se na OPF uskutečnila při příležitosti konání mezinárodní konference Perspektivy bankovnictví po roce 2000 ve světě a v České republice, kterou katedra financí OPF uspořádala 16. a 17. října už posedmé. Doněcká státní akademie řízení vznikla před 10 lety a patří k nejdynamičtějším vysokým školám na Ukrajině. Škola nabízí v zahraničních vědeckých časopisech a recenzovaných sbornících (vyšly v Turecku, Řecku, Polsku a na Slovensku) a 18 výzkumných zpráv. K jejím současným stěžejním aktivitám patří problematika elearningu. Letos úspěšně absolvovala distanční kurz Příprava realizátorů distančního vzdělávání, který je uznávaným celostátním programem pro realizátory distančních forem edukace. Zavádění informačních technologií do výuky vedené doc. Kolibovou se projevuje rovněž v tom, že její přednášky garantovaných kurzů jsou přístupny všem posluchačům OPF na lokální síti. Zpracovala také jednu z prvních studijních opor v prostředí ToolBook II Instructor na OPF, a to k tématu neverbální komunikace. Nová docentka spolupracuje s praxí, udržuje kontakty zejména s poskytovali sociální péče, tj. s neziskovým sektorem a institucemi, jako jsou zařízení Slezské diakonie nebo Charity, což považuje za důležité vzhledem ke skutečnosti, že je garantkou oboru Sociální management, a poznatky či trendy praxe aktualizuje výuku budoucích sociálních pracovníků. Je lektorkou Czech Institute of Marketing. Jako karvinská rodačka se zajímá o život v regionu, je členkou správní rady Moravskoslezské regionální komunitní koalice. re, foto ian Vedení karvinské fakulty navštívilo Doněck ke studiu bakalářské, magisterské i doktorandské studijní programy, habilitační i jmenovací řízení. Struktura kateder na doněcké akademii je podobná té na naší fakultě, řekl Mezuláník. Škola má silné napojení na průmyslové podniky regionu a další instituce v něm. Doněck je moderní město s 1,2 milionu obyvatel. Dohodu o spolupráci mezi Slezskou univerzitou v Opavě a Doněckou státní akademií řízení podepsali rektoři obou vysokých škol letos v červnu. (woj)

5 listopad 2002 Noviny Slezské univerzity strana 5 Řady zahraničních studentů rozšířili Egypťané Dva egyptští studenti strávili část letošního léta v posluchárnách OPF Foto archiv Řady zahraničních studentů na Obchodně podnikatelské fakultě (OPF) Slezské univerzity rozšířili v prázdninových měsících dva jednadvacetiletí Egypťané, kteří v Karviné od července do září absolvovali vybrané kurzy speciálního studijního programu Doing Business in Central Europe včetně praxe v několika podnicích a institucích. Ahmed Abd Elmagid a Hany Mohammed přijeli z Tenth of Ramadan City nedaleko Káhiry do České republiky i proto, že je v srdci Evropy a že slyšeli mnoho dobrého o zdejším vzdělávacím systému. S náplní studijního programu Doing Business in Central Europe se poprvé seznámili na www stránkách OPF a stali se tak prvními studenty Higher Technological Institute, kteří do Karviné přijeli. Mladí lidé Speciální roční studijní program v angličtině především pro zahraniční studenty připravila v začínajícím akademickém roce 2002/2003 už podruhé karvinská Obchodně podnikatelská fakulta (OPF) Slezské univerzity. Roční kurs Doing Business in Central Europe (volný překlad Podnikání ve střední Evropě) zahájili v zimním semestru 30. září posluchači vysokých škol z Finska, Belgie, Polska, Turecka, Španělska, Běloruska, Japonska a Mongolska. Studijní program je určen nejen zahraničním studentům z partnerských univerzit v rámci programu Socrates/Erasmus, ale i zájemcům z řad českých studentů, a tak 15člennou skupinu zahraničních studentů doplnil zatím jeden student OPF s kvalitní znalostí anglického jazyka. Výuku vedou profesoři, docenti a odborní asistenti OPF a také zahraniční vyučující, kteří do Karviné přijíždějí v rámci výměnných programů. Vznik speciálního výukového programu umožnily dlouhodobé kontakty OPF s celou řadou zahraničních univerzit, při nichž se už několik let uskutečňuje vzájemná výměna posluchačů a učitelů. V diskusích vyšlo najevo, že zahraniční partneři by podobně zaměřené roční studium u nás přivítali. Obsahově je kurs pro zahraniční studenty připraven tak, aby výuka srovnávala specifika středoevropského regionu z hlediska ekonomického, právního, obchodního, kulturního i společenského. Studijní program obsahuje nabídku 24 odborných kurzů týkajících se např. oblasti mezinárodních financí, z Egypta by měli po pilotním pobytu na naší fakultě do Karviné přijíždět vždy na tříměsíční pobyty i v budoucnu. Počítáme s početnějšími skupinami studentů, řekl k dalším záměrům proděkan pro zahraniční styky OPF Jiří Mezuláník. Program Doing Business probíhající výhradně v anglickém jazyce je určen pro posluchače zahraničních vysokých škol nebo pro v angličtině zdatné české studenty. Je určen posluchačům, kteří na mateřských školách studují management, podnikání, zahraniční styky nebo se zabývají problematikou rozšiřování Evropské unie. V případě Egypťanů tomu tak zcela není. Přivítali jsme ale možnost porovnat touto cestou jejich poznatky a zkušenosti z islámské ekonomiky s tradičními evropskými ekonomickými přístupy, uvedl Mezuláník. Egypťané na závěr pobytu v Karviné uvedli, že z pěti předmětů, které tady absolvovali, si zpět do své země odvážejí mnoho zajímavých zkušeností. Higher Technological Institute v Tenth of Ramadan City v Egyptě je moderní vysokou školou založenou v roce První soukromá vysoká škola v Egyptě je orientována na technické obory, vedle kterých existuje business school (model jako v USA). Areál na 16 hektarech má sedm budov a leží asi 50 km od Káhiry. Technicky orientovaná vysoká škola nabízí programy např. v oborech architektura, biomedicína, chemie, životní prostředí, elektronika, výpočetní technika a další, ale také ekonomický program Management a informatika. Posledně jmenovaný studijní program podle dostupných informací zahrnuje obsahově podobnou problematiku, jaká je v obsahu studia na OPF v Karviné - několik kurzů z marketingu a managementu, financí, bankovnictví, účetnictví, veřejné ekonomiky a veřejných financí podobně jako práva nebo tělesné výchovy. V oblasti informatiky jde zejména o aplikovanou matematiku a statistiku, operační systémy a programování. V celém studijním programu egyptské univerzity má důležité místo praktické procvičování studijní látky včetně praxe ve firmách podobně jako na OPF. (woj) Ahmed Abd Elmagid při výuce s vedoucím katedry fi nancí OPF prof. Poloučkem Foto archiv Studium Doing Business in Central Europe logistiky, interkulturní komunikace, marketingu, nových trendů v informatice, malého a středního podnikání apod. Program lze absolvovat celý nebo si jeho účastníci mohou vybrat semináře podle svého zájmu. Kursy jsou totiž součástí běžné nabídky volitelných předmětů OPF a kromě studentů fakulty je mohou navštěvovat např. i zájemci z řad odborné veřejnosti. Pro posluchače kurzu je připraven Průvodce pro zahraniční studenty. Publikace v anglickém jazyce přináší informace o Slezské univerzitě, její OPF, městě Karviná, zahraniční hosté se v ní dovídají o službách, možnostech kulturních a sportovního vyžití a další potřebné praktické informace o pobytu v ČR, řekla Alena Rusinová z oddělení zahraničních styků OPF. Součástí průvodce je samostatná publikace s podrobným popisem jednotlivých kurzů, vyučujících a nabídkou potřebné studijní literatury. Publikaci škola zpracovala a vydala za finanční podpory Evropské komise v rámci programu Socrates/Erasmus, ze které pro tyto účely získala přes 1300 EUR, doplnila Rusinová. V uplynulém akademickém roce Doing Business in Central Europe absolvovalo 16 zahraničních studentů z Polska, Finska, Belgie, Kréty, Ruska, Turecka a Číny. Speciální kurz vysoká škola připravila v průběhu prázdninových měsíců pro dva Egypťany - studenty Higher Technological Institute z Káhiry. Tříměsíční studijní pobyt na OPF ukončili v září. Eva Wojnarová

6 strana 6 Noviny Slezské univerzity listopad 2002 Proměny budoucího sídla rektorátu pokračují Ani v posledních měsících se nijak nezpomalilo rychlé tempo stavebních prací na objektu budoucího rektorátu Slezské univerzity (SU) Na Rybníčku 1 v Opavě. Dokumentují to i tři reprodukované fotografie: zatímco první dvě byly pořízeny v závěru července a zachycují budovu ještě pod lešením a průběh vnitřních úprav, na nichž se jako brigádníci podíleli také maturanti Ocenění prof. Smítalovi Reprodukce linorytu známého opavského výtvarníka Miloše Kačírka nazvaného Opava od polských hranic má připomenout ocenění, jehož se dostalo řediteli Matematického ústavu Slezské univezity (SU) v Opavě prof. RNDr. Jarosla vu Smítalovi, DrSc., k jeho srpnovým šedesátinám. Nezůstalo však xxpouze při něm. Vědecká rada SU na svém posledním zasedání 26. září projednala a schválila návrh rektora prof. Jiráska, aby byla prof. Smítalovi při příležitosti citovaného životního jubilea dělena Zlatá medaile SU. Ve zdůvodnění návrhu rektor SU ocenil dosavadní působení jubilanta jako významného českého vědce v oboru matematická analýza i jeho osobní podíl na rozvoji Matematického ústavu v Opavě a mezinárodních styků SU. Komisí pro obsazení místa ředitele Matematického ústavu byl 25. října prof. Smítal znovu doporučen ke jmenování na tento post. Rektor SU mu pak předal nový jmenovací dekret s účinností od 1. listopadu. (ian) Impozantně zahájil nový akademický rok opavský univerzitní klub - čajovna Bludný kámen, když v rámci svých pravidelných setkání s literárními osobnostmi a jejich novou knihou pozval 3. září k besedě spisovatele Arnošta Lustiga. Ten účastníkům večera spolu s publicistou Františkem Cingrem a nakladatelem Andrejem Šťastným představil svůj nový titul 3 x 18 (portréty a postřehy). Ještě dříve nasvštívili všichni tři hosté v poledních hodinách Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity. Jsem opilej z lidí, reagoval Lustig na otázku, kde hledal inspiraci k prezentované knize, která se rodila pět let, a vysvětlil také její název. Osmnáctka je hebrejské číslo života, trojka pak číslo dokonalosti. Navíc věřím v osmičku, a ta je v něm taky, řekl autor. Během večera se pak zamýšlel nad nejedním filozofickým problémem. Šťasten je ten, kdo zapomene na to, co se nedá změnit. Sám jsem však prožil chvíle, které nikdy nezaženete, připomněl hrůzy poslední světové války. (ian) Mezinárodní projekt fyziků přijat italskou vládou Projekt relativistických astrofyziků Theoretical Investigations and Link with Observations, na jehož realizaci se ve spolupráci s kolegy z dalších zemí podílejí i pracovníci Ústavu fyziky (ÚF) Filozofickopřírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, byl v nedávných dnech přijat italskou vládou. Stalo se tak v souladu s česko-italskou mezivládní dohodou týkající se právě spolupráce vědců obou zemí ve vědě a výzkumu. Náš výzkum probíhá zejména v Terstu, který je pro fyziky hlavním evropským městem, říká prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., hlavní řešitel projektu za českou stranu, zastoupenou dále odborníky z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity z opavského gymnázia a dnes již vysokoškoláci Tomáš Jurák a Pavel Krejčí a jejich kolega ze Střední průmyslové a uměleckoprůmyslové školy v Opavě Petr Weiner z Kravař, v poslední říjnové dekádě čelní stěna rekonstruované budovy už lešení odhodila, i když definitivní barevnost získá teprve v létě příštího roku. Nyní se uvnitř provádějí sádrové omítky, je zprovozňováno topení a dolaďují interiéry. Svou podobu mění rovněž hlavní sál někdejšího Vojenského klubu, který nově poslouží jako aula. Centrální prostor objektu, v němž se budou napříště odehrávat nejvýznamnější události v životě akademické obce SU, je řešen stupňovitou podlahou. Objekt by měl být k plnému provozu připraven se startem akademického roku (ian) Arnošt Lustig v Opavě Karlovy. Na italské straně je jeho nejbližším spolupracovníkem prof. John Miller, střídavě působící v Oxfordu a právě v Mezinárodním centru teoretické fyziky (ICTP) v Terstu. Prof. Millera známe mj. jako pravidelného účastníka workshopu astrofyziků RAGtime, jehož čtvrtý ročník se na půdě ÚF uskutečnil v polovině října. (ian)

7 listopad 2002 Noviny Slezské univerzity strana 7 Moderní informační technologie - VIRTUNIV Při zahájení videokonference k jejím účastníkům za pořadatele ze Slezské univerzity promluvil doc. František Koliba. Přednášku na téma online learning na vysokých školách přednesla doc. Zdena Lustigová z Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy Foto archiv Poprvé v historii naší školy se v pátek 11. října uskutečnil online přenos videokonference vysílaný do internetové sítě přímo z akademické půdy Slezské univerzity (SU). Takto stručně by se dala shrnout vpravdě historická událost, kterou se poprvé aktivním vysíláním zapojila Obchodně podnikatelská fakulta (OPF) v Karviné do rodiny pracovišť, které prokázaly zvládnutí této náročné technologie. Stalo se tak při příležitosti zahájení nového semestru odborného semináře VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA - VIRTUNIV. Videokonference byla zhlédnutelná na internetové stránce conf.opf.slu.cz. V průběhu konference byl realizován interaktivní přenos s pracovištěm AVC Univerzity Palackého v Olomouci. Pojďme ale k vlastnímu obsahu odborného semináře VIRTUNIV. V roce 1999 se začala skupina pracovníků na katedře informatiky a informačním centru OPF SU seriózně zabývat zaváděním moderních informačních technologií do řízení výuky. Spolu s pracovníky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PF OU) a pracovníky Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (EF VŠB-TUO) vznikl realizační tým, který během krátké doby za pomoci prostředků získaných z rozvojových programů vytvořil technické, materiální a základní personální předpoklady pro uplatnění moderních forem výuky - online výuky pomocí internetu. Popis všech projektů najdete např. na internetových stránkách věnovaných elektronickému vzdělávání - edu.opf.slu.cz (web OPF věnovaný elearningu) nebo (společný projekt tří univerzit Moravskoslezského regionu). Univerzity, které chtějí rozvíjet v rámci své výuky distanční a kombinované formy studia, z OPF SU, prof. Mechlové, doc. Kričfaluši z PF OU a dr. Bauerové, a dr. Martiníkovi z EF VŠB-TUO - vznikla v minulém akademickém roce iniciativa pořádat jednou v měsíci setkání všech zájemců o distanční a elektronicky podporované formy výuky v rámci semináře VIRTUNIV, který se střídavě koná na jednotlivých pracovištích. Seminář si během velmi krátké doby získal své místo nejen v rámci celorepublikové resp. realizovat celoživotní vzdělávání, musí připravit podmínky, a to včetně přípravy pedagogického sboru, na využívání moderních informačních technologií v přímé výuce a zvládnout odlišnosti z těchto forem plynoucí. Podstatným článkem při vlastní online výuce, ale i tvorbě elektronických studijních opor však není jen technické zabezpečení, nýbrž i kvalitní tým složený nejen z informaticky gramotných pedagogů, ale pod- Program jednání sledovali posluchači s nelíčeným zájmem porovaný odborníky na informační technologie, metodiky, grafiky, designéry, psychology a dalšími. Proto díky pracovníkům výše zmíněných univerzit - doc. Kolibovi a dr. Fraňkovi Bankovnictví po roce 2000 Perspektivy bankovnictví po roce 2000 ve světě a v České republice je název mezinárodní konference, kterou Katedra financí Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) Slezské univerzity uspořádala 16. a 17. října v Karviné už posedmé. Pořadatelé tématem letošní konference zvolili Komparaci bankovního sektoru v tranzitivních ekonomikách, s hlavními referáty vystoupili prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc., vedoucí katedry financí, a absolvent karvinské OPF Ing. Martin Fuchs, dnes předseda představenstva Asociace pro kapitálový trh. Konference se zúčastnilo 50 odborníků z bank, podnikatelského sektoru, vysokých škol a vědeckých institucí z České republiky, Slovenska, Polska, Litvy, Ukrajiny, Švédska a USA a studenti OPF. Podrobnější informace k průběhu konference přineseme v příštím vydání. (woj) Foto archiv komunity odborníků pracujících v této oblasti. Odkazy na obsah semináře, který je celý zveřejněn na internetu, najdete i na významných portálech na Slovensku, v Polsku a Německu. Právě v letošním akademickém roce v měsíci říjnu zahájil seminář svou činnost v novém semestru na pracovním setkání na OPF v Karviné. S velmi zajímavou přednáškou Přednosti a omezení online learning v prostředí vysoké školy, přenášenou do sítě internetu, vystoupili pracovníci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy - doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc., a RNDr. Stanislav Zelenda. Seminář VIR- TUNIV pokračuje v listopadu na Ostravské univerzitě a v prosinci na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. František Koliba

8 strana 8 Noviny Slezské univerzity listopad 2002 Z výsledků výzkumu uplatnění absolventů obou fakult Slezské univerzity v Opavě Znát recept na úspěch je důležité Pro utváření profesního života v rámci orientace většinové společnosti bývá nejrizikovější čas následující bezprostředně po absolutoriu, který je naplněn hledáním pracovního uplatnění, přijímáním a vytvářením pracovních návyků a budováním vize kariérového plánu jedince. Mapa regionálního rozložení nezaměstnanosti se již několik let zásadně nemění a nelepší, takže Moravskoslezský kraj podobně jako severozápadní Čechy vykazují dlouhodobě vysokou nezaměstnanost a problémový trh práce. Na tomto základě uplatnění v regionálním prostředí trhu práce vykazuje specifické nároky vzhledem k absolventům jako osobám bez praktických zkušeností. Výzkum uplatnění absolventů Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity (SU) realizovaný v květnu a červnu 2002 byl jedním z výstupů projektu Zřízení celouniverzitního poradenského centra Slezské univerzity v Opavě, který byl v této dílčí části zaměřen na získání informací o názorech absolventů, na jejich vysokoškolskou přípravu a na povolání ve světle získaných praktických zkušeností POŘADÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH FAKTORŮ POŘADÍ NEJMÉNĚ DŮLEŽITÝCH FAKTORŮ z let Svým způsobem navazovalo nejnovější šetření absolventů FPF SU na předchozí průzkum z roku 1998, jenž zahrnoval informace o uplatnění prvních absolventů a to u obou fakult SU. Dotazník byl poměrně rozsáhlý, obsahoval 38 otázek a zaměřoval se na hodnocení konkrétních podmínek přechodu absolventů do pracovní komunity, hodnocení studia a připravenosti absolventů pro praxi. Jednou ze zajímavých položek bylo posuzování faktorů, které absolventi považovali za důležité pro dosažení životního úspěchu. Absolventi-respondenti vybírali mezi nabízenými podmínkami, jako jsou vzdělání rodiče, dobré vlastní vzdělání, ctižádostivost, ambice, nadání, talent, usilovná práce, bohatí rodiče, náboženské vyznání, území, oblast, pohlaví, politické názory, znalost správných lidí, politické konexe. Hlavní důraz absolventi kladli na kvalitu vzdělání (viz obrázek č. 1), což dokumentuje, že moravskoslezský trh práce už začal reagovat na strukturu vzdělávání a zvýhodňovat dosažení vyšší kvalifikace, počítat s obnovou pracovní kvalifikace a jejím 1. dobré vlastní vzdělání 2. ctižádostivost, ambice 3. usilovná práce 4. nadání, talent 5. znát správné lidi 4. bohatí rodiče 3. politické konexe 2. náboženské vyznání 1. politické názory Obrázek č. 1 - Pořadí podmínek uplatnění absolventů v obou polohách škály Absolventi FPF SU dobré vlastní vzdělání Absolventi OPF SU ctižádostivost, ambice ctižádostivost, ambice usilovná práce nadání, talent usilovná práce nadání, talent dobré vlastní vzdělání znalost správných lidí znalost správných lidí Obrázek č. 2 - Faktory životního úspěchu absolventů Filozofi cko-přírodovědecké a Obchodně podnikatelské fakuty Slezské univerzity v Opavě přizpůsobením moderním požadavkům. Tempo nároků a společensko-ekonomických změn je však v současnosti takové, že samo vyšší vzdělání je čím dál méně schopné ochránit člověka před existenční nejistotou. Zřejmě proto absolventi spatřovali recepty na dosažení životního úspěchu v aktivizaci svých morálních a pracovně motivačních možností, jako jsou ctižádost a ambice, usilovná práce a nadání a talent. Současně se však setkali s tím, že v regionu musí být výše uvedený mix doplněn navíc příznivou shodou vnějších okolností, aby mohli na trhu práci uspět. A tuto potřebnou formu pojmenovali jako potřebu znát správné lidi. Jejich prostřednictvím vlastně došlo ke zviditelnění jedince ve složitých okolnostech regionálního trhu práce, při převisu nabídky pracovních sil nad poptávkou a následně k získání pracovní příležitosti. Za pozitivní prvek je třeba označit i tu okolnost, že hledání kontaktů se realizovalo nejen sítí a společenským kapitálem rodiny, ale i prostřednictvím brigád a zaměstnání studenta během vysokoškolské průpravy, které umožňují studentům s předstihem poznat chod firmy, uplatňovat vědomosti v praxi, a tak získat první pracovní zkušenosti a odlišit se od ostatních. Výsledek šetření absolventů FPF byl porovnán s hodnocením absolventů druhé fakulty SU, a to Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v letech , kde se objevuje téměř vzácná shoda postojů respondentů (viz obrázek č. 2), dokumentující nejen složitou situaci na trhu práce při přechodu do praxe, ale zejména základní rys přístupu řešení problému vlastní zaměstnatelnosti, který se dá charakterizovat jako pozitivní a přiměřený zralým osobnostem. Uvedené výsledky dovolují učinit do jisté míry (nejen optimistický) závěr, že absolventům SU většinou nechybí motivace k práci, že jim jejich alma mater předala mnohé druhy hodnot, a to nejen řízeným procesem, ale i řadou neformálních prvků. Právě ony spoluutváří životní know how studentů. Všechny detaily vysokoškolského života, jako např. autorita a osobnost učitelů, atmosféra ve škole, věková segregace, časový řád apod. vysílaly po dobu studia k posluchačům nevyslovená poselství, formovaly jejich postoje, názory, jejich hodnotový systém a formovaly požadavky na kvalitu jejich života. Helena Kolibová

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok 2004. Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004. 2 na podporu rozvoje internacionalizace

Rozvojové programy MŠMT na rok 2004. Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004. 2 na podporu rozvoje internacionalizace Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram c),

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Slezská univerzita v Opavě. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004 Opava, květen 2003 Slezská univerzita v Opavě Obsah: Studium...

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku a jako toky (potenciální množství

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Transformační a rozvojové programy MŠMT. Závěrečná zpráva projektu. 3/ Program podpory mezinárodní mobility studentů

Transformační a rozvojové programy MŠMT. Závěrečná zpráva projektu. 3/ Program podpory mezinárodní mobility studentů Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojové programy MŠMT Závěrečná zpráva projektu Program podpory mezinárodní mobility studentů veřejných vysokých škol

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Slezské univerzity pro rok 2001

Aktualizace Dlouhodobého záměru Slezské univerzity pro rok 2001 2 Aktualizace Dlouhodobého záměru Slezské univerzity pro rok 2001 Tento dokument navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, vydaný v říjnu 1999. Dále

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Slezská univerzita v Opavě Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Opava, říjen 2012 Obsah Institucionální rozvojový plán na rok 2013 Úvod 5 Informační a komunikační technologie

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme tou správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Platí pro každou přílohu: je nutné vyplnit záhlaví přílohy, tj. název vysoké

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Název projektu: Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více