O naši expozici byl v Brně značný zájem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O naši expozici byl v Brně značný zájem"

Transkript

1 Listopad 2002 Ročník 8/1 Už poosmé v dosud devítileté historii této prezentační akce obeslala Slezská univerzita (SU) v Opavě veletrh pomaturitního vzdělání Gaudeamus. Jeho letošní ročník se na brněnském výstavišti konal v termínu od 22. do 25. října a zúčastnilo se jej 71 samostatných vystavovatelů, z toho 43 univerzit, vysokých škol nebo samostatných fakult. Pokud jde o celkový údaj o zastoupených fakultách z ČR a SR (zahraniční účast pak byla umocněna ještě vystavovateli ze SRN a Kypru), dosáhl úctyhodného čísla 140. Veletrh se tradičně konal pod záštitou rektora Vysokého učení technického v Brně prof. RNDr. Ing. Jana Vrbky, DrSc., a slavnostnímu zahájení byl přítomen také ředitel odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Josef Beneš, CSc., který tu pro výchovné poradce ze středních škol přednesl i výklad na téma Současné podmínky studia na českých vysokých školách. QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) O naši expozici byl v Brně značný zájem O reprezentaci SU na tomto prestižním veletrhu se postarali zejména představitelé Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné - děkan prof. Ing. Tibor Paulík, CSc., a proděkan dr. Vojtěch Malátek, CSc. Na besedu se zájemci o studium na SU přijeli také děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., (na dolním snímku vpravo při prezentaci) a proděkanka PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Matematický ústav na ní úspěšně zastupoval doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D. Expozice SU (jak tomu bylo už v předchozích dvou letech) vynikala mezi ostatními nejen svým monumentálním architektonickým řešením, ale i velkým množstvím informačních materiálů, které byly zájemcům o studiium v Opavě a Karviné zdarma k dizpozici. Jejich náklad dosáhl tentokrát více než 60 tisíc kusů, a přesto byly některé zcela rozebrány a pro další potřeby, zvláště dne otevřených dveří na FPF, budou muset být dotištěny. Rovněž celkový zájem návštěvníků veletrhu byl letos rekordní a přiblížil se už počtu 30 tisíc. Gaudeamus tak znovu potvrdil, že mezi podobnými akcemi v ČR, týkajícími se prezentace vysokých škol, mu patří nejpřednější místo. Je tedy dobré, že SU se svou tradiční účastí (neobeslali jsme pouze první ročník) a stále propracovanější prezentací řadí hned za ty, kdo stáli u zrodu úspěšného veletrhu. (ian)

2 strana 2 Noviny Slezské univerzity listopad 2002 Druhé kolo přijímacího řízení na Slezské univerzitě Druhé kolo přijímacích zkoušek se zařadilo v posledních několika letech mezi první události nového akademického roku na opavských součástech Slezské univerzity v Opavě - Filozofickopřírodovědecké fakultě a Matematickém ústavu. V prvních zářijových dnech letošního roku zkusili své štěstí u přijímacích zkoušek uchazeči o studium bakalářských, popřípadě magisterských studijních programů Matematika, Fyzika, Aplikovaná fyzika, Filologie, Učitelství pro střední školy a navazujícího magisterského studia v rámci studijního programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média. Nabídka studijních oborů byla v tomto roce o něco pestřejší. Obory fyzikální a matematické byly ve druhém kole nabízeny především pro nenaplněné stavy plánovaného počtu přijatých uchazečů - tyto obory nejsou tak atraktivní, šanci na přijetí mají všichni, kteří splní podmínky pro přijetí. Nabízené obory humanitní - bakalářská Česká literatura a magisterské Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy pro kombinace s češtinou - mohly být vypsány až ve druhém kole z důvodů zpracování nových reakreditačních materiálů. Vypsání umělecké Tvůrčí fotografie v podzimním termínu V předposledním zářijovém týdnu probíhal studenty, jako každým rokem, zápis do nového ročníku. V učebně B1 v budově na Bezručově náměstí v Opavě zapisovala vedoucí studijního oddělení Filozofickopřírodovědecké fakulty (FPF) Mgr. Jorga Kunčíková (foto nahoře). Při této příležitosti jsem ji požádal o krátký rozhovor. Dobrý den, paní vedoucí, máte celý týden zápis? Ano, tento týden druhé až páté a příští týden první ročníky. A to musíme k Vám nebo k vašim kolegyním přijít všichni osobně? Všichni ano, osobně však ne. Může vás někdo, tedy jiný student FPF, zastoupit. A co kdybych nepřišel sám a ani bych nikoho neposlal? dávalo šanci začít studia již letos také uchazečům o navazující magisterské studium, kteří v červnu absolvovali státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu. Hana Šimečková Zápis na opavské fakultě: čtěte studijní řád! Máte pět dní na to se písemně omluvit. Pokud tak neučiníte, bude vám studium ukončeno. Spousta z nás, studentů, se často mezi sebou dohadujeme, jak je to vlastně s tím přerušením studia, které podmínky musíme splňovat? Přerušuje se vždy na celý semestr nebo více semestrů, nejdéle však na dva roky. Tedy po skončení zimního nebo letního semestru. Kromě písemné žádosti musí mít student splněno 20 kreditů po zimním semestru, resp. 40 po letním. Zároveň potřebuje mít uzavřeny všechny opakované povinnosti. U studentů prvních ročníků se přerušení studia povoluje pouze výjimečně. Jaké by to pro mě mělo výhody, kdybych přerušil po zimním semestru? Od února byste nechodil do školy. Všechny zkoušky z letního semestru byste si vlastně o rok odložil. Nezapomeňte však, že sociální a zdravotní pojištění si musíte vyřídit sám, studentem v tomto období nebudete. Když jsme u sociálního a zdravotního pojištění, nemálo z nás jsme kromě studia ještě někde zaměstnaní nebo podnikáme. Musíme na studijní něco hlásit? Pokud jde o závislé zaměstnance nebo OSVČ, vůči nám nemají žádnou oznamovací povinnost. Posíláme soupisy nově přijatých studentů mladších 26 let Všeobecné zdravotní pojišťovně. Změny, jako nástup do práce nebo zahájení/ukončení podnikatelské činnosti, si musí každý na těchto úřadech vyřídit sám. Nejen já ocením pár informací o kreditech B. Pokud si jednou zapíšete z vašeho studijního plánu předmět s kredity B, máte povinnost tuto kreditní zátěž do konce studia splnit. Jestliže se vám však nepodaří zvolený předmět úspěšně absolvovat, nemusíte při zápise v následujícím roce znova zvolit tentýž předmět. Můžete jej nahradit jiným ze stejného bloku studijního plánu, který má shodné nebo vyšší kreditové ohodnocení. Opakovaná povinnost je to pouze tehdy, pokud si podruhé zapíšete tentýž předmět. Kde se dočtu o všech těchto pravidlech? Existuje nějaký oficiální dokument? To se ptáte brzy... Samozřejmě, všechny podmínky popisuje Studijní a zkušební řád Slezské univerzity v Opavě a já předpokládám, že jej všichni studenti znají. K dispozici je třeba na univerzitním webu. Děkuji Vám za rozhovor. Milan Jakel Na pracovnice studijního oddělení se někdy čeká v dlouhé frontě Foto archiv

3 listopad 2002 Noviny Slezské univerzity strana 3 První kontakt s univerzitou - imatrikulace Třikrát ze slavnostní atmosféry imatrikulací na jednotlivých součástech Slezské univezity - na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (nahoře) se tato událost odehrála 4. října. Noví posluchači Filozoficko-přírodovědecké fakulty (dole) byli imatrikulováni 16. října a studenti Matematického ústavu (uprostřed) si první oficiální akademickou povinnost splnili 17. října. Foto archiv

4 strana 4 Noviny Slezské univerzity listopad 2002 Naše univerzita má novou docentku Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc., absolventka Univerzity Palackého (UP) v Olomouci, realizovala na své alma mater úspěšné habilitační řízení, když 11. června vystoupila před vědeckou radou Pedagogické fakulty (PdF) UP s přednáškou k habilitační práci s názvem Problematika přechodu absolventů terciárního vzdělávání do praxe v podmínkách trhu práce severní Moravy a Slezska. V habilitační komisi zasedli prof. PhDr. Václav Kováříček, CSc., z PdF UP, prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc., z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (UK), prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (MU) v Brně, doc. PhDr. Miroslava Váňová, z PdF UK a doc. Ing. Vojtěch Podmínky konkrétních bodů spolupráce pro akademický rok 2002/2003 mezi Obchodně podnikatelskou fakultou (OPF) Slezské univerzity a Doněckou státní akademií řízení projednali letos v září na návštěvě v Doněcku děkan OPF prof. Ing. Tibor Paulík, CSc., a proděkan pro zahraniční styky karvinské fakulty dr. Jiří Mezuláník, CSc. Hovořili jsme o možnostech studijních pobytů posluchačů obou škol, mobilitě učitelů, společných projektech, účasti na vědeckých konferencích a seminářích, Krebs, CSc., z Fakulty národohospodářské (FNH) Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze. Oponenty byli prof. PhDr. Mi lan Přadka, DrSc., z PdF MU, doc. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., z FNH VŠE a doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc., z PdF Ostravské univerzity. Rektorka UP prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., přiznala k 1. září dr. Kolibové hodnost docentky pro obor pedagogika. Doc. Kolibová pracuje na karvinské Obchodně podnikatelské fakultě (OPF) Slezské univerzity od roku 1994, a to na katedře společenských věd. Je zástupkyní vedoucího katedry a vedoucí oddělení psychologie a sociologie. Garantuje výuku předmětů psychologie a sociologie, sociální politiky a metod sociální práce. Kromě pedagogické činnosti výrazně působí v oblasti vědy a výzkumu. Od vzniku institucionálního výzkumu na OPF se zapojila do řešení výzkumného záměru v tématu Výzkum podmínek rozvoje malého a středního podnikání VS a MSM , kde se zabývá sociálními otázkami restrukturalizace oblasti Moravskoslezského kraje. Od poloviny devadesátých let se zabývá úspěchy i bariérami uplatnění absolventů na trhu práce, a to zejména absolventů obou fakult Slezské univerzity v Opavě. V rámci týmové spolupráce participovala i na šetřeních přechodu do praxe absolventů Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě a Ostravské univerzity. Podílí se také na podpoře pedagogické práce u výzkumných projektů zařazených do okruhu Fondu rozvoje vysokých škol, programu mezinárodních týmových prací Tempus a Phare. Udržuje kontakty se zahraničními pracovišti v Řecku, Polsku, Slovensku, Velké Británii a Německu. Publikační činnost He leny Kolibové je rozsáhlá a je realizována rovněž účastí na významných konferencích doma i v zahraniční. V posledních pěti letech publikovala jednu monografii, pět vysokoškolských učebních textů, 48 vědeckých studií v domácích vědeckých časopisech a recen zovaných sbornících, 21 vědeckých studií přiblížil jednání proděkan Mezuláník. S přijetím prvních posluchačů z Doněcka počítá karvinská fakulta v letním semestru probíhajícího akademického roku. První návštěva z Doněcka se na OPF uskutečnila při příležitosti konání mezinárodní konference Perspektivy bankovnictví po roce 2000 ve světě a v České republice, kterou katedra financí OPF uspořádala 16. a 17. října už posedmé. Doněcká státní akademie řízení vznikla před 10 lety a patří k nejdynamičtějším vysokým školám na Ukrajině. Škola nabízí v zahraničních vědeckých časopisech a recenzovaných sbornících (vyšly v Turecku, Řecku, Polsku a na Slovensku) a 18 výzkumných zpráv. K jejím současným stěžejním aktivitám patří problematika elearningu. Letos úspěšně absolvovala distanční kurz Příprava realizátorů distančního vzdělávání, který je uznávaným celostátním programem pro realizátory distančních forem edukace. Zavádění informačních technologií do výuky vedené doc. Kolibovou se projevuje rovněž v tom, že její přednášky garantovaných kurzů jsou přístupny všem posluchačům OPF na lokální síti. Zpracovala také jednu z prvních studijních opor v prostředí ToolBook II Instructor na OPF, a to k tématu neverbální komunikace. Nová docentka spolupracuje s praxí, udržuje kontakty zejména s poskytovali sociální péče, tj. s neziskovým sektorem a institucemi, jako jsou zařízení Slezské diakonie nebo Charity, což považuje za důležité vzhledem ke skutečnosti, že je garantkou oboru Sociální management, a poznatky či trendy praxe aktualizuje výuku budoucích sociálních pracovníků. Je lektorkou Czech Institute of Marketing. Jako karvinská rodačka se zajímá o život v regionu, je členkou správní rady Moravskoslezské regionální komunitní koalice. re, foto ian Vedení karvinské fakulty navštívilo Doněck ke studiu bakalářské, magisterské i doktorandské studijní programy, habilitační i jmenovací řízení. Struktura kateder na doněcké akademii je podobná té na naší fakultě, řekl Mezuláník. Škola má silné napojení na průmyslové podniky regionu a další instituce v něm. Doněck je moderní město s 1,2 milionu obyvatel. Dohodu o spolupráci mezi Slezskou univerzitou v Opavě a Doněckou státní akademií řízení podepsali rektoři obou vysokých škol letos v červnu. (woj)

5 listopad 2002 Noviny Slezské univerzity strana 5 Řady zahraničních studentů rozšířili Egypťané Dva egyptští studenti strávili část letošního léta v posluchárnách OPF Foto archiv Řady zahraničních studentů na Obchodně podnikatelské fakultě (OPF) Slezské univerzity rozšířili v prázdninových měsících dva jednadvacetiletí Egypťané, kteří v Karviné od července do září absolvovali vybrané kurzy speciálního studijního programu Doing Business in Central Europe včetně praxe v několika podnicích a institucích. Ahmed Abd Elmagid a Hany Mohammed přijeli z Tenth of Ramadan City nedaleko Káhiry do České republiky i proto, že je v srdci Evropy a že slyšeli mnoho dobrého o zdejším vzdělávacím systému. S náplní studijního programu Doing Business in Central Europe se poprvé seznámili na www stránkách OPF a stali se tak prvními studenty Higher Technological Institute, kteří do Karviné přijeli. Mladí lidé Speciální roční studijní program v angličtině především pro zahraniční studenty připravila v začínajícím akademickém roce 2002/2003 už podruhé karvinská Obchodně podnikatelská fakulta (OPF) Slezské univerzity. Roční kurs Doing Business in Central Europe (volný překlad Podnikání ve střední Evropě) zahájili v zimním semestru 30. září posluchači vysokých škol z Finska, Belgie, Polska, Turecka, Španělska, Běloruska, Japonska a Mongolska. Studijní program je určen nejen zahraničním studentům z partnerských univerzit v rámci programu Socrates/Erasmus, ale i zájemcům z řad českých studentů, a tak 15člennou skupinu zahraničních studentů doplnil zatím jeden student OPF s kvalitní znalostí anglického jazyka. Výuku vedou profesoři, docenti a odborní asistenti OPF a také zahraniční vyučující, kteří do Karviné přijíždějí v rámci výměnných programů. Vznik speciálního výukového programu umožnily dlouhodobé kontakty OPF s celou řadou zahraničních univerzit, při nichž se už několik let uskutečňuje vzájemná výměna posluchačů a učitelů. V diskusích vyšlo najevo, že zahraniční partneři by podobně zaměřené roční studium u nás přivítali. Obsahově je kurs pro zahraniční studenty připraven tak, aby výuka srovnávala specifika středoevropského regionu z hlediska ekonomického, právního, obchodního, kulturního i společenského. Studijní program obsahuje nabídku 24 odborných kurzů týkajících se např. oblasti mezinárodních financí, z Egypta by měli po pilotním pobytu na naší fakultě do Karviné přijíždět vždy na tříměsíční pobyty i v budoucnu. Počítáme s početnějšími skupinami studentů, řekl k dalším záměrům proděkan pro zahraniční styky OPF Jiří Mezuláník. Program Doing Business probíhající výhradně v anglickém jazyce je určen pro posluchače zahraničních vysokých škol nebo pro v angličtině zdatné české studenty. Je určen posluchačům, kteří na mateřských školách studují management, podnikání, zahraniční styky nebo se zabývají problematikou rozšiřování Evropské unie. V případě Egypťanů tomu tak zcela není. Přivítali jsme ale možnost porovnat touto cestou jejich poznatky a zkušenosti z islámské ekonomiky s tradičními evropskými ekonomickými přístupy, uvedl Mezuláník. Egypťané na závěr pobytu v Karviné uvedli, že z pěti předmětů, které tady absolvovali, si zpět do své země odvážejí mnoho zajímavých zkušeností. Higher Technological Institute v Tenth of Ramadan City v Egyptě je moderní vysokou školou založenou v roce První soukromá vysoká škola v Egyptě je orientována na technické obory, vedle kterých existuje business school (model jako v USA). Areál na 16 hektarech má sedm budov a leží asi 50 km od Káhiry. Technicky orientovaná vysoká škola nabízí programy např. v oborech architektura, biomedicína, chemie, životní prostředí, elektronika, výpočetní technika a další, ale také ekonomický program Management a informatika. Posledně jmenovaný studijní program podle dostupných informací zahrnuje obsahově podobnou problematiku, jaká je v obsahu studia na OPF v Karviné - několik kurzů z marketingu a managementu, financí, bankovnictví, účetnictví, veřejné ekonomiky a veřejných financí podobně jako práva nebo tělesné výchovy. V oblasti informatiky jde zejména o aplikovanou matematiku a statistiku, operační systémy a programování. V celém studijním programu egyptské univerzity má důležité místo praktické procvičování studijní látky včetně praxe ve firmách podobně jako na OPF. (woj) Ahmed Abd Elmagid při výuce s vedoucím katedry fi nancí OPF prof. Poloučkem Foto archiv Studium Doing Business in Central Europe logistiky, interkulturní komunikace, marketingu, nových trendů v informatice, malého a středního podnikání apod. Program lze absolvovat celý nebo si jeho účastníci mohou vybrat semináře podle svého zájmu. Kursy jsou totiž součástí běžné nabídky volitelných předmětů OPF a kromě studentů fakulty je mohou navštěvovat např. i zájemci z řad odborné veřejnosti. Pro posluchače kurzu je připraven Průvodce pro zahraniční studenty. Publikace v anglickém jazyce přináší informace o Slezské univerzitě, její OPF, městě Karviná, zahraniční hosté se v ní dovídají o službách, možnostech kulturních a sportovního vyžití a další potřebné praktické informace o pobytu v ČR, řekla Alena Rusinová z oddělení zahraničních styků OPF. Součástí průvodce je samostatná publikace s podrobným popisem jednotlivých kurzů, vyučujících a nabídkou potřebné studijní literatury. Publikaci škola zpracovala a vydala za finanční podpory Evropské komise v rámci programu Socrates/Erasmus, ze které pro tyto účely získala přes 1300 EUR, doplnila Rusinová. V uplynulém akademickém roce Doing Business in Central Europe absolvovalo 16 zahraničních studentů z Polska, Finska, Belgie, Kréty, Ruska, Turecka a Číny. Speciální kurz vysoká škola připravila v průběhu prázdninových měsíců pro dva Egypťany - studenty Higher Technological Institute z Káhiry. Tříměsíční studijní pobyt na OPF ukončili v září. Eva Wojnarová

6 strana 6 Noviny Slezské univerzity listopad 2002 Proměny budoucího sídla rektorátu pokračují Ani v posledních měsících se nijak nezpomalilo rychlé tempo stavebních prací na objektu budoucího rektorátu Slezské univerzity (SU) Na Rybníčku 1 v Opavě. Dokumentují to i tři reprodukované fotografie: zatímco první dvě byly pořízeny v závěru července a zachycují budovu ještě pod lešením a průběh vnitřních úprav, na nichž se jako brigádníci podíleli také maturanti Ocenění prof. Smítalovi Reprodukce linorytu známého opavského výtvarníka Miloše Kačírka nazvaného Opava od polských hranic má připomenout ocenění, jehož se dostalo řediteli Matematického ústavu Slezské univezity (SU) v Opavě prof. RNDr. Jarosla vu Smítalovi, DrSc., k jeho srpnovým šedesátinám. Nezůstalo však xxpouze při něm. Vědecká rada SU na svém posledním zasedání 26. září projednala a schválila návrh rektora prof. Jiráska, aby byla prof. Smítalovi při příležitosti citovaného životního jubilea dělena Zlatá medaile SU. Ve zdůvodnění návrhu rektor SU ocenil dosavadní působení jubilanta jako významného českého vědce v oboru matematická analýza i jeho osobní podíl na rozvoji Matematického ústavu v Opavě a mezinárodních styků SU. Komisí pro obsazení místa ředitele Matematického ústavu byl 25. října prof. Smítal znovu doporučen ke jmenování na tento post. Rektor SU mu pak předal nový jmenovací dekret s účinností od 1. listopadu. (ian) Impozantně zahájil nový akademický rok opavský univerzitní klub - čajovna Bludný kámen, když v rámci svých pravidelných setkání s literárními osobnostmi a jejich novou knihou pozval 3. září k besedě spisovatele Arnošta Lustiga. Ten účastníkům večera spolu s publicistou Františkem Cingrem a nakladatelem Andrejem Šťastným představil svůj nový titul 3 x 18 (portréty a postřehy). Ještě dříve nasvštívili všichni tři hosté v poledních hodinách Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity. Jsem opilej z lidí, reagoval Lustig na otázku, kde hledal inspiraci k prezentované knize, která se rodila pět let, a vysvětlil také její název. Osmnáctka je hebrejské číslo života, trojka pak číslo dokonalosti. Navíc věřím v osmičku, a ta je v něm taky, řekl autor. Během večera se pak zamýšlel nad nejedním filozofickým problémem. Šťasten je ten, kdo zapomene na to, co se nedá změnit. Sám jsem však prožil chvíle, které nikdy nezaženete, připomněl hrůzy poslední světové války. (ian) Mezinárodní projekt fyziků přijat italskou vládou Projekt relativistických astrofyziků Theoretical Investigations and Link with Observations, na jehož realizaci se ve spolupráci s kolegy z dalších zemí podílejí i pracovníci Ústavu fyziky (ÚF) Filozofickopřírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, byl v nedávných dnech přijat italskou vládou. Stalo se tak v souladu s česko-italskou mezivládní dohodou týkající se právě spolupráce vědců obou zemí ve vědě a výzkumu. Náš výzkum probíhá zejména v Terstu, který je pro fyziky hlavním evropským městem, říká prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., hlavní řešitel projektu za českou stranu, zastoupenou dále odborníky z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity z opavského gymnázia a dnes již vysokoškoláci Tomáš Jurák a Pavel Krejčí a jejich kolega ze Střední průmyslové a uměleckoprůmyslové školy v Opavě Petr Weiner z Kravař, v poslední říjnové dekádě čelní stěna rekonstruované budovy už lešení odhodila, i když definitivní barevnost získá teprve v létě příštího roku. Nyní se uvnitř provádějí sádrové omítky, je zprovozňováno topení a dolaďují interiéry. Svou podobu mění rovněž hlavní sál někdejšího Vojenského klubu, který nově poslouží jako aula. Centrální prostor objektu, v němž se budou napříště odehrávat nejvýznamnější události v životě akademické obce SU, je řešen stupňovitou podlahou. Objekt by měl být k plnému provozu připraven se startem akademického roku (ian) Arnošt Lustig v Opavě Karlovy. Na italské straně je jeho nejbližším spolupracovníkem prof. John Miller, střídavě působící v Oxfordu a právě v Mezinárodním centru teoretické fyziky (ICTP) v Terstu. Prof. Millera známe mj. jako pravidelného účastníka workshopu astrofyziků RAGtime, jehož čtvrtý ročník se na půdě ÚF uskutečnil v polovině října. (ian)

7 listopad 2002 Noviny Slezské univerzity strana 7 Moderní informační technologie - VIRTUNIV Při zahájení videokonference k jejím účastníkům za pořadatele ze Slezské univerzity promluvil doc. František Koliba. Přednášku na téma online learning na vysokých školách přednesla doc. Zdena Lustigová z Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy Foto archiv Poprvé v historii naší školy se v pátek 11. října uskutečnil online přenos videokonference vysílaný do internetové sítě přímo z akademické půdy Slezské univerzity (SU). Takto stručně by se dala shrnout vpravdě historická událost, kterou se poprvé aktivním vysíláním zapojila Obchodně podnikatelská fakulta (OPF) v Karviné do rodiny pracovišť, které prokázaly zvládnutí této náročné technologie. Stalo se tak při příležitosti zahájení nového semestru odborného semináře VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA - VIRTUNIV. Videokonference byla zhlédnutelná na internetové stránce conf.opf.slu.cz. V průběhu konference byl realizován interaktivní přenos s pracovištěm AVC Univerzity Palackého v Olomouci. Pojďme ale k vlastnímu obsahu odborného semináře VIRTUNIV. V roce 1999 se začala skupina pracovníků na katedře informatiky a informačním centru OPF SU seriózně zabývat zaváděním moderních informačních technologií do řízení výuky. Spolu s pracovníky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PF OU) a pracovníky Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (EF VŠB-TUO) vznikl realizační tým, který během krátké doby za pomoci prostředků získaných z rozvojových programů vytvořil technické, materiální a základní personální předpoklady pro uplatnění moderních forem výuky - online výuky pomocí internetu. Popis všech projektů najdete např. na internetových stránkách věnovaných elektronickému vzdělávání - edu.opf.slu.cz (web OPF věnovaný elearningu) nebo (společný projekt tří univerzit Moravskoslezského regionu). Univerzity, které chtějí rozvíjet v rámci své výuky distanční a kombinované formy studia, z OPF SU, prof. Mechlové, doc. Kričfaluši z PF OU a dr. Bauerové, a dr. Martiníkovi z EF VŠB-TUO - vznikla v minulém akademickém roce iniciativa pořádat jednou v měsíci setkání všech zájemců o distanční a elektronicky podporované formy výuky v rámci semináře VIRTUNIV, který se střídavě koná na jednotlivých pracovištích. Seminář si během velmi krátké doby získal své místo nejen v rámci celorepublikové resp. realizovat celoživotní vzdělávání, musí připravit podmínky, a to včetně přípravy pedagogického sboru, na využívání moderních informačních technologií v přímé výuce a zvládnout odlišnosti z těchto forem plynoucí. Podstatným článkem při vlastní online výuce, ale i tvorbě elektronických studijních opor však není jen technické zabezpečení, nýbrž i kvalitní tým složený nejen z informaticky gramotných pedagogů, ale pod- Program jednání sledovali posluchači s nelíčeným zájmem porovaný odborníky na informační technologie, metodiky, grafiky, designéry, psychology a dalšími. Proto díky pracovníkům výše zmíněných univerzit - doc. Kolibovi a dr. Fraňkovi Bankovnictví po roce 2000 Perspektivy bankovnictví po roce 2000 ve světě a v České republice je název mezinárodní konference, kterou Katedra financí Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) Slezské univerzity uspořádala 16. a 17. října v Karviné už posedmé. Pořadatelé tématem letošní konference zvolili Komparaci bankovního sektoru v tranzitivních ekonomikách, s hlavními referáty vystoupili prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc., vedoucí katedry financí, a absolvent karvinské OPF Ing. Martin Fuchs, dnes předseda představenstva Asociace pro kapitálový trh. Konference se zúčastnilo 50 odborníků z bank, podnikatelského sektoru, vysokých škol a vědeckých institucí z České republiky, Slovenska, Polska, Litvy, Ukrajiny, Švédska a USA a studenti OPF. Podrobnější informace k průběhu konference přineseme v příštím vydání. (woj) Foto archiv komunity odborníků pracujících v této oblasti. Odkazy na obsah semináře, který je celý zveřejněn na internetu, najdete i na významných portálech na Slovensku, v Polsku a Německu. Právě v letošním akademickém roce v měsíci říjnu zahájil seminář svou činnost v novém semestru na pracovním setkání na OPF v Karviné. S velmi zajímavou přednáškou Přednosti a omezení online learning v prostředí vysoké školy, přenášenou do sítě internetu, vystoupili pracovníci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy - doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc., a RNDr. Stanislav Zelenda. Seminář VIR- TUNIV pokračuje v listopadu na Ostravské univerzitě a v prosinci na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. František Koliba

8 strana 8 Noviny Slezské univerzity listopad 2002 Z výsledků výzkumu uplatnění absolventů obou fakult Slezské univerzity v Opavě Znát recept na úspěch je důležité Pro utváření profesního života v rámci orientace většinové společnosti bývá nejrizikovější čas následující bezprostředně po absolutoriu, který je naplněn hledáním pracovního uplatnění, přijímáním a vytvářením pracovních návyků a budováním vize kariérového plánu jedince. Mapa regionálního rozložení nezaměstnanosti se již několik let zásadně nemění a nelepší, takže Moravskoslezský kraj podobně jako severozápadní Čechy vykazují dlouhodobě vysokou nezaměstnanost a problémový trh práce. Na tomto základě uplatnění v regionálním prostředí trhu práce vykazuje specifické nároky vzhledem k absolventům jako osobám bez praktických zkušeností. Výzkum uplatnění absolventů Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity (SU) realizovaný v květnu a červnu 2002 byl jedním z výstupů projektu Zřízení celouniverzitního poradenského centra Slezské univerzity v Opavě, který byl v této dílčí části zaměřen na získání informací o názorech absolventů, na jejich vysokoškolskou přípravu a na povolání ve světle získaných praktických zkušeností POŘADÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH FAKTORŮ POŘADÍ NEJMÉNĚ DŮLEŽITÝCH FAKTORŮ z let Svým způsobem navazovalo nejnovější šetření absolventů FPF SU na předchozí průzkum z roku 1998, jenž zahrnoval informace o uplatnění prvních absolventů a to u obou fakult SU. Dotazník byl poměrně rozsáhlý, obsahoval 38 otázek a zaměřoval se na hodnocení konkrétních podmínek přechodu absolventů do pracovní komunity, hodnocení studia a připravenosti absolventů pro praxi. Jednou ze zajímavých položek bylo posuzování faktorů, které absolventi považovali za důležité pro dosažení životního úspěchu. Absolventi-respondenti vybírali mezi nabízenými podmínkami, jako jsou vzdělání rodiče, dobré vlastní vzdělání, ctižádostivost, ambice, nadání, talent, usilovná práce, bohatí rodiče, náboženské vyznání, území, oblast, pohlaví, politické názory, znalost správných lidí, politické konexe. Hlavní důraz absolventi kladli na kvalitu vzdělání (viz obrázek č. 1), což dokumentuje, že moravskoslezský trh práce už začal reagovat na strukturu vzdělávání a zvýhodňovat dosažení vyšší kvalifikace, počítat s obnovou pracovní kvalifikace a jejím 1. dobré vlastní vzdělání 2. ctižádostivost, ambice 3. usilovná práce 4. nadání, talent 5. znát správné lidi 4. bohatí rodiče 3. politické konexe 2. náboženské vyznání 1. politické názory Obrázek č. 1 - Pořadí podmínek uplatnění absolventů v obou polohách škály Absolventi FPF SU dobré vlastní vzdělání Absolventi OPF SU ctižádostivost, ambice ctižádostivost, ambice usilovná práce nadání, talent usilovná práce nadání, talent dobré vlastní vzdělání znalost správných lidí znalost správných lidí Obrázek č. 2 - Faktory životního úspěchu absolventů Filozofi cko-přírodovědecké a Obchodně podnikatelské fakuty Slezské univerzity v Opavě přizpůsobením moderním požadavkům. Tempo nároků a společensko-ekonomických změn je však v současnosti takové, že samo vyšší vzdělání je čím dál méně schopné ochránit člověka před existenční nejistotou. Zřejmě proto absolventi spatřovali recepty na dosažení životního úspěchu v aktivizaci svých morálních a pracovně motivačních možností, jako jsou ctižádost a ambice, usilovná práce a nadání a talent. Současně se však setkali s tím, že v regionu musí být výše uvedený mix doplněn navíc příznivou shodou vnějších okolností, aby mohli na trhu práci uspět. A tuto potřebnou formu pojmenovali jako potřebu znát správné lidi. Jejich prostřednictvím vlastně došlo ke zviditelnění jedince ve složitých okolnostech regionálního trhu práce, při převisu nabídky pracovních sil nad poptávkou a následně k získání pracovní příležitosti. Za pozitivní prvek je třeba označit i tu okolnost, že hledání kontaktů se realizovalo nejen sítí a společenským kapitálem rodiny, ale i prostřednictvím brigád a zaměstnání studenta během vysokoškolské průpravy, které umožňují studentům s předstihem poznat chod firmy, uplatňovat vědomosti v praxi, a tak získat první pracovní zkušenosti a odlišit se od ostatních. Výsledek šetření absolventů FPF byl porovnán s hodnocením absolventů druhé fakulty SU, a to Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v letech , kde se objevuje téměř vzácná shoda postojů respondentů (viz obrázek č. 2), dokumentující nejen složitou situaci na trhu práce při přechodu do praxe, ale zejména základní rys přístupu řešení problému vlastní zaměstnatelnosti, který se dá charakterizovat jako pozitivní a přiměřený zralým osobnostem. Uvedené výsledky dovolují učinit do jisté míry (nejen optimistický) závěr, že absolventům SU většinou nechybí motivace k práci, že jim jejich alma mater předala mnohé druhy hodnot, a to nejen řízeným procesem, ale i řadou neformálních prvků. Právě ony spoluutváří životní know how studentů. Všechny detaily vysokoškolského života, jako např. autorita a osobnost učitelů, atmosféra ve škole, věková segregace, časový řád apod. vysílaly po dobu studia k posluchačům nevyslovená poselství, formovaly jejich postoje, názory, jejich hodnotový systém a formovaly požadavky na kvalitu jejich života. Helena Kolibová

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou Za dobu existence Slezské univerzity zaznamenaly vlády ČR jména sedmi ministrů školství. Jejich

Více

V Krnově se zahraniční studenti učili česky

V Krnově se zahraniční studenti učili česky Listopad 2007 Ročník 13/1 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) V Krnově se zahraniční studenti učili česky O letošním létě získala Slezská univerzita další novou zkušenost - na jejím krnovském pracovišti

Více

Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě

Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě Srpen 2009 Ročník 14/4-5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě Dohodu o spolupráci Slezské univerzity v Opavě a Opolské univerzity podepsali rektoři prof. M. Černohorský

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

PRAŽSKÁ TECHNIKA STUDENTI SAMI SOBĚ TÉMA: 5/2009 ČASOPIS ČVUT V PRAZE

PRAŽSKÁ TECHNIKA STUDENTI SAMI SOBĚ TÉMA: 5/2009 ČASOPIS ČVUT V PRAZE PRAŽSKÁ TECHNIKA ČASOPIS ČVUT V PRAZE 5/2009 TÉMA: STUDENTI SAMI SOBĚ Hezký den, tak už je jasno! I v příštích čtyřech letech povede ČVUT současný rektor profesor Václav Havlíček. Ačkoliv chodbové drby

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem Partnerem čísla je společnostpolečnost ROČNÍK XII číslo 1/2008 ZDARMA Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd str. 4 5 Setkání studentů s rektorem str. 6 Ivo Lukačevič: Seznam.cz jsem založil

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více