Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra počítačové grafiky a interakce František Bauma Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek Bakalářská práce Praha 2013

2

3 Autor práce: František Bauma Vedoucí práce: Ing. Ondřej Poláček Rok obhajoby: 2013

4

5 Bibliografický záznam BAUMA, František. Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek. Praha, s. Bakalářská práce (Bc.) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Katedra počítačové grafiky a interakce. Vedoucí diplomové práce Ing. Ondřej Poláček. Abstrakt Bakalářská práce Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek se zabývá testováním vybraných služeb umožňujících vytvoření stránek lidem, kteří neovládají pokročilé webové technologie. Autor práci rozdělil do dvou základních bloků. V prvním bloku se věnuje použitelnosti (usability) daných služeb. Nejprve nástroje otestoval během expertní analýzy, a následně na jejím základě utvořil testy použitelnosti pro testování s uživateli. Na závěr bloku autor porovnává výsledky expertní analýzy a testování s uživatelem. V druhém bloku se u služeb zaměřuje na jejich přístupnost (accessibility), a také na přístupnost stránek pomocí těchto nástrojů vytvořených. I testování přístupnosti bylo prováděno jak expertní analýzou, tak testy s uživatelem a závěrem jsou výsledky porovnány. Závěrečná část se zaměřuje na vyhodnocení celého testování. Srovnává jednotlivé služby na základě výsledků testování použitelnosti a přístupnosti.

6

7 Abstract The bachelor thesis Testing of online tools for composition of web pages is aimed at testing the selected services which enable people to create websites even if they do not possess the knowledge of advanced web technologies. Author divided the thesis into two main blocks. The first block is focused at the usability of said services. First, the author tested the tools during an expert analysis and on its basis created tests of usability for userinvolved testing. At the end of this block author compares the results of the expert analysis and the results of the user-involved testing. The second block is aimed at the accessibility of services and the accessibility of the web pages created with these tools. The accessibility testing was also performed by both expert analysis and user-involved testing. The results are compared in the last part of the block. The final part of the thesis is focused on evaluation of the entire testing. It compares individual services based on the results of accessibility and usability testing. Klíčová slova Internetové stránky, použitelnost, přístupnost, byznysweb.cz, eshoprychle.cz, webgarden.cz, webmium.com, webnode.cz Keywords Web pages, usability, accessibility, byznysweb.cz, eshoprychle.cz, webgarden.cz, webmium.com, webnode.cz Rozsah práce: znaků s mezerami

8

9 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne František Bauma

10

11 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval v první řadě vedoucímu práce Ing. Ondřeji Poláčkovi za pečlivý a vstřícný přístup. Dále také Ing. Janu Balatovi za pomoc se sháněním zrakově postižených účastníků testu, Michalu Radovi za uvedení do problematiky zrakově postižených, PhDr. Anně Batistové za jazykové korektury, stejně tak všem, kteří se testování zúčastnili. Poděkování patří taktéž mé rodině a přítelkyni za velkou podporu.

12

13 Obsah 1 Úvod Stanovení cílů Organizace dokumentu Existující služby Vybrané služby Související práce Práce z oboru použitelnosti Práce z oboru přístupnosti Použitelnost Expertní analýza Testování s uživatelem Vyhodnocení použitelnosti Přístupnost Expertní analýza Testy s uživatelem Vyhodnocení přístupnosti Diskuze Závěr Další pokračování práce Literatura Seznam příloh Přílohy Příloha č. 1: Heuristika podle Jakoba Nielsena (1995) Příloha č. 2: Předloha stránky pro expertní analýzu - použitelnost Příloha č. 3: Screener - použitelnost Příloha č. 4: Pre-test dotazník - použitelnost Příloha č. 5: Zadání testu s uživatelem pro byznysweb.cz - použitelnost Příloha č. 6: Zadání testu s uživatelem pro eshoprychle.cz - použitelnost Příloha č. 7: Zadání testu s uživatelem pro webgarden.cz - použitelnost Příloha č. 8: Zadání testu s uživatelem pro webmium.com - použitelnost Příloha č. 9: Zadání testu s uživatelem pro webnode.cz - použitelnost Příloha č. 10: Post dotazník - použitelnost

14 10.11 Příloha č. 11 Tabulky vyhodnocení post dotazníku použitelnost Příloha č. 12: Pre-test dotazník - přístupnost Příloha č. 13: Zadání testu s uživatelem pro eshoprychle.cz přístupnost Příloha č. 14: Zadání testu s uživatelem pro webgarden.cz přístupnost Příloha č. 15: Zadání testu pro vytvořené webové stránky Příloha č. 16: Post dotazník přístupnost Seznam použitých zkratek Obsah přiloženého CD

15 1 Úvod Internet existuje sice již dlouhou dobu, ale jeho popularita neklesá. Naopak jeho používání roste závratnou rychlostí. Většina lidí se shromažďuje na různých sociálních sítích, ať už je to facebook, google+, nebo třeba twitter. Ty jim umožňují sdílení spousty digitálního obsahu - od poznámek, přes obrázky až po videa. Nejsou však zdaleka všemocné a mají spoustu nedostatků, kvůli kterým možná nikdy nedokážou plně nahradit klasické webové stránky. Pokud někdo potřebuje založit eshop, chce publikovat své články, nebo mít přehledně uspořádané všechny informace, se sociálními sítěmi si v současné době nevystačí. Cena webových stránek na zakázku dnes sice stále klesá kvůli zvyšující se nabídce, i přesto však existují osoby, případně menší firmy, které nejsou ochotny za takové služby platit. V takovém případě mohou zvolit jeden z mnoha online nástrojů, které nabízejí tvorbu internetových stránek i naprostým laikům v oblasti webových technologií. Ty povětšinou slibují, že jejich ovládání je snadné a zvládne ho běžný uživatel internetu, a také že jejich uživatel dokáže sám vytvořit plnohodnotné stránky. 3

16 1.1 Stanovení cílů Práce Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek si v první části klade za cíl otestovat použitelnost (usability) zmíněných služeb a také zhodnotit jejich funkcionalitu. Ve druhé části se zaměřuje na přístupnost (accessibility) daných služeb a také stránek pomocí těchto služeb vytvořených. Seznam cílů: Identifikace vhodných služeb. Testování použitelnosti jejich administračních rozhraní. Testování přístupnosti jejich administračních rozhraní. Testování přístupnosti vytvořených stránek. Diskuze výsledků. 1.2 Organizace dokumentu První kapitola je úvodní, popisuje problematiku tvorby webových stránek pomocí online nástrojů a vymezuje cíle práce. Ve druhé kapitole jsou vyjmenovány dostupné služby a na závěr je vybráno pět služeb, které budou v práci dále testovány. Třetí kapitola se zaměřuje na související práce z oblasti testování webových stránek. Stručně seznamuje s jejich obsahem. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na testování použitelnosti administračních rozhraní jednotlivých služeb. Testovány jsou nejprve expertní analýzou a následně testy s uživatelem. Závěr kapitoly shrnuje výsledky testování použitelnosti. V páté kapitole jsou nástroje testovány z hlediska použitelnosti. Nejprve jsou expertní analýzou testovány administrační rozhraní a následně webové stránky vytvořené pomocí testovaných nástrojů. Na základě expertní analýzy jsou administrační rozhraní a webové stránky testovány s hendikepovanými uživateli. Závěrem jsou výsledky testování porovnány. 4

17 Šestá kapitola shrnuje celé testování. Porovnává jednotlivé služby na základě testování použitelnosti a přístupnosti. Zmiňuje silné a slabé stránky každé ze služeb. Sedmá kapitola celou práci uzavírá a vyhodnocuje splnění stanovených cílů. Navrhuje také možnosti, jak na práci navázat v budoucnu. 5

18 2 Existující služby Přesná definice služeb, kterými se tato práce zabývá, neexistuje. Jediná možnost je tedy vycházet z názvu práce online nástroje pro tvorbu webových stránek. Určit, který nástroj toto zadání ještě splňuje, a který už ne, je velice obtížné a pomyslná hranice je velmi tenká. Například časopis Computer se v čísle 7/13 zabývá v článku Web na pár kliknutí podobným tématem, a zmiňuje služby webnode.cz, estranky.cz a webgarden.cz. 1 Jen na českém trhu se nachází velké množství takových služeb 2, celosvětově je číslo pochopitelně mnohonásobě vyšší. 2.1 Vybrané služby Mezi pěti vybranými službami jsou abecedně byznysweb.cz, eshoprychle.cz, webgarden.cz, webmium.com a webnode.cz. Byly zvoleny z toho důvodu, že s nimi měl již autor bakalářské práce zkušenosti, a zajímalo ho, jak v testech použitelnosti a přístupnosti obstojí. Druhým důvodem byl fakt, že je buď provozují české firmy, nebo mají alespoň českou lokalizaci. Byznysweb.cz V roce 2003 byla založena společnost IRISOFT SYSTEMS, s.r.o., která byznysweb.cz provozuje. Byznysweb.cz je spuštěn na redakčním systému FLOX, který je zmíněnou společností vyvíjen. Redakční systém Flox Vám pomůže vytvořit přehledné, jednoduché a rychlé webové stránky s profesionální grafikou. Svůj web si můžete vytvořit doslova sami, kliknutím na 1 M. Kašpárek: Web na pár kliknutí. Computer.7/ dubna Kecy k věci.cz: Od koho pronajmout eshop [online]. [cit ]. Dostupné z: 6

19 tlačítko Vytvořit web stránku, nebo to můžete nechat na nás. Vytvoříme Vám unikátní grafický design, naprogramujeme funkce na míru, stránky umístíme na internet. 3 Eshoprychle.cz Eshoprychle.cz je provozován firmou BOHEMIASOFT s.r.o., která byla založena v roce Momentálně je systém webareal a eshop-rychle provozován v 8 jazykových mutacích, v 7 evropských zemích a počet zákazníků se blíží Před vznikem firmy Bohemiasoft s.r.o. jsme fungovali jako fyzické osoby a několik let jsme se živili tvorbou web stránek a eshopů na zakázku. A protože tehdy byl velký hlad po levném řešení na tvorbu eshopů, rozhodli jsme se vytvořit jednoduché řešení, které by bylo dostupné každému. 4 Webgarden.cz Webgarden.cz byl spuštěn Přibližně každé dva roky byla spuštěna nová verze. Služba postupně expandovala do dalších zemí. Z počátku jsme službu koncipovali jako nejjednodušší možné řešení pro tvorbu jednoduchých stránek. Později se ale na trhu objevily jednodušší nástroje a naše služba se začala vymezovat mezi nimi a mezi klasickými CMS systémy jako je WordPress. 5 Do budoucna plánuje webgarden.cz zdokonalit uživatelské rozhraní a přiblížit ho lidem, zároveň však plánuje přidávat nové funkce. 3 IRISOFT.sk: Produkty a služby. [online]. [cit ]. Dostupné z: 4 Kecy k věci.cz: Vyzpovídal jsem jednatele Bohemiasoft s.r.o. [online]. [cit ]. Dostupné z: 5 ová komunikace s obchodním ředitelem společnosti panem Čelikovským ze dne

20 Webmium.com Webmium.com je provozován firmou nexum Trilog a.s., která byla založena před 14 lety. Webmium.com je jednoduchý nástroj na tvorbu webových prezentací pro malé a střední firmy, jednotlivce nebo neziskové organizace. Díky intuitivnímu editoru je vytvoření webové stránky snadné a rychlé i bez pomoci programátorů či webových designerů. Webmium.com umožňuje výběr z více než stovky předpřipravených www šablon, nákup a hosting stránek v jednom. Nabízí také jednoduché vkládaní textu, kontaktního formuláře, fotogalerie, mapy, videa či jídelního lístku. 6 Webnode.cz Švýcarská společnost Webnode AG spustila projekt webnode.cz v roce V současné době ho celosvětově využívá přes uživatelů. Webnode je internetový nástroj pro snadnou tvorbu webových stránek a internetových obchodů. Umožňuje uživatelům bez jakýchkoliv technických znalostí vytvořit profesionálně vypadající webovou prezentaci zcela zdarma. 7 6 Webmium: O webmium. [online]. [cit ]. Dostupné z: 7 Webnode: O nás. [online]. [cit ]. Dostupné z: 8

21 3 Související práce Níže se nachází soupis souvisejících prací, které byly použity jako inspirace a zdroj zkušeností od jejich autorů. Jsou rozděleny na zdroje z oboru použitelnosti a zdroje z oboru přístupnosti. 3.1 Práce z oboru použitelnosti V práci Bc. Filipa Zwyrteka jsou webové stránky otestovány uživatelským testováním a heuristickou analýzou a na závěr jsou srovnány výsledky obou metod [5]. Teoretická část práce Bc. Ireny Hodžové shrnuje základní pojmy z oboru použitelnosti a přístupnosti. V praktické části je potom autorkou zvolená elektronická knihovna otestována jak z hlediska použitelnosti, tak z hlediska přístupnosti [6]. Nejdůležitější blok bakalářské práce Barbory Ježkové se zaměřuje na použitelnost internetových stránek města Prostějov. Zkoumá také statistiky návštěvnosti stránek [7]. Odborný článek z James Madison University pojednává o testování použitelnosti akademické internetové knihovny na zmíněné univerzitě [8]. 3.2 Práce z oboru přístupnosti Odborný článek z University of Manchester se zabývá vylepšováním přístupu postižených uživatelů k obsahu na webových stránkách, je však poučný hlavně z hlediska detailního popisu práce s hendikepovanými (zrakově postiženými) uživateli [9]. V práci Václava Trpáka je nejprve vedena diskuze se zrakově postiženými uživateli o jejich potřebách při používání internetových stránek. Ve druhé části jsou weby státní správy otestovány se zrakově postiženými uživateli, a na základě získaných zkušeností autor provede expertní analýzu zmíněných webových stránek [10]. Diplomová práce Bc. Jana Balaty navazuje na autorovu bakalářskou práci. V teoretické části jsou analyzovány potřeby zrakově postižených, v praktické potom navržena mobilní 9

22 a webová aplikace, které mají pomoci zrakově postiženým na turistických cestách [11]. Výzkumný projekt, který vznikl na Masarykově univerzitě se zabývá přístupností webových stránek orgánů státní správy po tom, co Česká republika zavedla pravidla přístupnosti pro weby veřejné správy [12]. 10

23 4 Použitelnost Pojem použitelnost znamená hlavně jednoduchost používání, intuitivnost a také snadnou naučitelnost jeho ovládání. Použitelný web je ten, kde se uživatelé dobře orientují, rychle naleznou to, co hledají, neztrácejí se, nedělají zbytečné chyby Expertní analýza Dané služby byly nejprve otestovány expertní analýzou. Hlavní metodou byla zvolena heuristická evaluace [13]. Pro tyto účely byla vytvořena předloha, podle které měla být na všech službách vytvořena stránka co možná předloze nejbližší. Heuristická evaluace Heuristická evaluace se na dané testování hodila více než kognitivní průchod, a to z několika důvodů. Testovat kognitivním průchodem je vhodnější u testů, které mají jasný postup a přesně dané jednotlivé úkoly. V tomto případě byl však znám pouze cílový stav, a jen někdy výchozí (nově vytvořené stránky se u některých služeb tvoří náhodně, není tedy vždy stejný výchozí stav). Vzhledem k tomu je zřejmé, že nemohl být jasný ani přesný postup (jednotlivé kroky), jak cílového stavu dosáhnout. Zároveň bylo otestováno pět služeb, které navzájem neměly stejný výchozí stav, takže by ani nemělo význam porovnávat výsledky jednotlivých kroků kognitivního průchodu. Naopak proti heuristické evaluaci mluvil fakt, že je vhodnější ji provádět ve větším množství expertních analytiků (cca 3-5), aby mohly být výsledky konzultovány, porovnány a průměrovány. V tomto případě se však jednalo o heuristickou evaluaci s jedním expertem. 8 ŠPINAR, David. Tvoříme přístupné webové stránky: připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2004, 360 s. 11

24 U heuristické evaluace se zkoumá tzv. use case 9 podle předem určených pravidel. Pokud je při provádění nalezena chyba použitelnosti, uvede se, které z pravidel bylo porušeno a proč. Zároveň se zvolí závažnost daného problému z předem uvedeného přehledu závažnosti problémů (viz kapitola 4.1.4) a v krátkosti je možné navrhnout i řešení. V tomto případě se postupovalo podle Nielsenovy heuristiky z roku 1995 (viz Příloha č. 1: Heuristika podle Jakoba Nielsena (1995)). Předloha Byla vytvořena jednotná předloha, na které bylo testováno, jak moc se jí dokáží jednotlivé nástroje přiblížit. Zároveň však byla testována jejich použitelnost. Daná stránka byla vybrána jako prototyp stránky malého eshopu bez ohledu na možnosti daných nástrojů. Dalo se tedy předpokládat, že stoprocentně se předloze nepovede přiblížit pomocí ani jednoho z nástrojů. Výsledek expertní analýzy byl následně použit při testování s uživatelem, kdy byl pro každý nástroj vytvořen vlastní test. Viz Příloha č. 2: Předloha stránky (wireframe) pro expertní analýzu. Cílová skupina Stejně jako v testování s uživatelem, i v expertní analýze se pracovalo se stejnou cílovou skupinou. Jednalo se o každodenní uživatele internetu ve věku let, kteří neovládají pokročilé webové technologie (např. html, php) a s danými nástroji nemají žádné zkušenosti. U zmíněné cílové skupiny se předpokládala bezproblémová schopnost ovládat počítač a pokročilá znalost práce na internetu (např. , sociální sítě, komunikace). Zároveň se však také počítalo s faktem, že si daný uživatel neumí naprogramovat webové stránky sám, ani nemá peníze na to zaplatit si eshop vytvořený na zakázku. 9 Případ užití 12

25 Přehled závažnosti problémů V expertní analýze byly použity 3 základní stupně závažnosti problémů. Prioritně seřazeno (od nejzávažnějších) se jednalo o chyby: I. Kritické Chyby, které znemožňují, nebo mohou znemožnit dokončení úkolu. II. Závažné Jako závažné jsou označeny chyby, které způsobí, že úkol zabere delší čas a znamenají jisté problémy při plnění úkolu. III. Mírné Mírné chyby jsou takové, které jsou spíše kosmetické a způsobí pouze menší potíže. Přehled nálezů V této kapitole se nachází přehled nálezů rozdělených podle jednotlivých služeb. Nálezy jsou seřazených prioritně od nejzávažnějších po nejméně důležité. U každého nálezu je zmíněn úkol výskytu, stručný popis problému a návrh řešení. Byznysweb.cz U služby byznysweb.cz bylo shledáno celkem deset porušení proti pravidlům přístupnosti. Z toho jedno bylo označeno za kritické, osm za závažné a jedno za mírné. Detailně to popisuje tabulka č

26 Tabulka č. 1: Přehled nálezů u služby byznysweb.cz Priorita Úkol Popis problému Návrh řešení Kritická Změna banneru Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Úprava položek menu Nejednoznačná ikona + Změnit ikonu Závažná Sloupec napravo Nejednoznačný popisek Lepší popisek Závažná Úprava obsahu sloupce Editace pouze v nastavení Možnost editovat klasicky Závažná Produkt do sloupce Málo viditelná volba Zvýraznit Závažná Smazání titulku Nachází se v nastavení Umístit do editace stránek Závažná Posouvání obrázků Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Změna šířky ankety Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Změna šířky formuláře Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Mírná Vytvoření stránek Není vidět výběr vzhledu Funkci zviditelnit Eshoprychle.cz U eshoprychle.cz bylo nalezeno celkem sedm porušení proti heuristickým pravidlům. Pouze jedno však bylo ohodnoceno jako kritické, pět jako závažná a jedno jako mírné. Více viz tabulka č. 2. Tabulka č. 2: Přehled nálezů u služby eshoprychle.cz Priorita Úkol Popis problému Návrh řešení Kritická Smazání Úvodní strana Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Editace podstránek Nejsou vidět podstránky Zobrazit všechny úrovně Závažná Smazání levého sloupce Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Skrýt produkty Nelze najednou Možnost skrýt najednou Závažná Vložení ankety Pouze do sloupce Umožnit vložit libovolně Závažná Editace zboží Chybí identifikátor Přidat identifikátor Mírná Posunutí přihlášení Udává šablona Umožnit editaci Webgarden.cz Expertní analýza zjistila u webgarden.cz pouze šest porušení proti přístupnosti, z toho však dvě byla kritická. Další dvě porušení byla označena za závažná a dvě potom za mírná. Konkrétní chyby zobrazuje tabulka č

27 Tabulka č. 3: Přehled nálezů u služby webgarden.cz Priorita Úkol Popis problému Návrh řešení Kritická Přidání rubriky Není vidět tlačítko Umístit viditelně Kritická Vložení zboží Není vidět tlačítko Umístit viditelně Závažná Nastavení homepage Nejasný popisek Vylepšit popis tlačítka Závažná Editace úvodní strany Nejasná terminologie Zjednodušit, zjednoznačnit Mírná Změna šířky odstavce Nejasná ikona Použít lepší ikonu Mírná Vytvoření webu Neupozornění na chybu Upozornit uživatele Webmium.com Služba webmium.com neumožňuje uživateli vytvořit eshop a vložit tedy všechny prvky s ním spojené. Tato chyba byla označena za kritickou. Zbylá čtyři provinění byla shledána závažnými. Přehled nálezů u služby webmium.com zobrazuje tabulka č. 4. Tabulka č. 4: Přehled nálezů u služby webmium.com Priorita Úkol Popis problému Návrh řešení Kritická Vytvoření eshopu Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Změna banneru Nepřizpůsobení velikosti Přizpůsobit obrázku Závažná Úprava šířky textu Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Vložení ankety Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Závažná Vložení formuláře Není možné editovat Umožnit editaci Webnode.cz U služby webnode.cz bylo nalezeno celkem šest porušení proti pravidlům přístupnosti. Z toho dvě byla označena za kritická, jedno za závažné a tři za mírná. Detailně popisuje tabulka č

28 Tabulka č. 5: Přehled nálezů u služby webnode.cz Priorita Úkol Popis problému Návrh řešení Kritická Přidání formuláře Pouze při tvorbě stránky Umožnit klasické vložení Kritická Přihlašovací formulář Není možné vložit Umožnit vložení Závažná Smazání titulku banneru Editace na double click Sdělit informaci uživateli Mírná Editace produktu Malé tlačítko Zvětšit, zviditelnit Mírná Smazání menu s produkty Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Mírná Přesunutí košíku Služba neumožňuje Danou funkci umožnit Vyhodnocení expertní analýzy Jak je patrné z grafu č. 1, během expertní analýzy bylo nalezeno celkem 34 provinění proti heuristickým pravidlům. Z toho sedm kritických, dvacet závažných a 7 mírných. Nejvíce chyb bylo shledáno u byznysweb.cz, nejméně u webmium.com. Graf č. 1: Vyhodnocení expertní analýzy Kritické chyby Závažné chyby Mírné chyby byznysweb.cz eshoprychle.cz webgarden.cz webmium.com webnode.cz 16

29 Byznysweb.cz Služba umožňuje vložit všechny požadované části ze zadání. Nenabízí však možnost umístit do hlavičky banner přes celou její šířku a výšku. Zároveň je nemožné měnit šířku jednotlivých prvků, a proto nebylo možné dosáhnout rozvržení stránky jako v zadání. Během expertní analýzy bylo nalezeno celkem 10 provinění proti heuristickým pravidlům, z toho 1 bylo kritické, 8 závažných a 1 mírné. Eshoprychle.cz Eshoprychle.cz nenabízí vložení formuláře a anketu je možné vložit jen do postranního panelu. Levé menu s produkty také není možné odstranit. Možné je smazat pouze všechny kategorie produktů, pak je ovšem levý panel prázdný. Ostatní prvky je možné vložit, nenabízí však možnost editovat jejich šířku, takže nebylo možné se přiblížit rozložení stránky. Expertní analýza narazila na 7 porušení heuristických pravidel. 1 bylo kritické, 5 závažných a 1 mírné. Webgarden.cz Služba webgarden.cz se ze všech pěti testovaných služeb zadání přiblížila nejvíce. Umožňuje vložení všech prvků i požadované rozložení na stránce. Její ovládání však není pro nového uživatele vůbec jednoduché. Tento fakt prokázala expertní analýza, kdy bylo shledáno 6 prohřešků proti heuristickým pravidlům, z čehož 2 byly kritické, 2 závažné a 2 mírné. Webmium.com Tento nástroj nenabízí tvorbu eshopu, takže byl oproti ostatním znevýhodněn. Zadání tedy logicky nemohl splnit. Kromě prvků eshopu (produkt, nákupní košík) nenabízí ještě 17

30 vložení ankety a přihlášení. Banner nahraný do hlavičky se navíc přizpůsobuje velikosti hlavičky, takže může být snížena jeho kvalita. Ze všech testovaných služeb se výsledek služby webmium.com od zadání liší nejvíce. U služby webmium.com expertní analýza narazila na 5 porušení heuristik, z toho jedno bylo kritické a 4 závažná. Webnode.cz Z testovaných služeb bylo pomocí webnode.cz vzhledem k zadání dosaženo druhého nejlepšího výsledku. Nabízí vložení všech prvků (kromě přihlašovacího formuláře), neumožňuje pouze přesouvání nákupního košíku a odstranění menu s produkty. Služba však jinak splnila zadání, i co se týče rozložení prvků na stránce. Expertní analýza shledala 6 porušení proti pravidlům, z toho 2 kritická, 1 závažné a 3 mírná. 4.2 Testování s uživatelem Expertní analýzu je vhodné zkombinovat s testováním s uživatelem a výsledky následně porovnat a vyhodnotit společně. Obě dvě testování se totiž mohou dost zásadně lišit a právě až jejich vzájemná konfrontace může dohromady určit všechny klady a zápory jednotlivých služeb. Před samotným testováním byly provedeny 3 pilotní testy, konkrétně u služeb eshoprychle.cz, byznysweb.cz a webnode.cz. Tyto testy prokázaly několik drobnějších chyb, které byly následně opraveny a do zadání testování s uživatelem se již díky tomu nedostaly. Účastníci testu Pro toto konkrétní testování bylo upřednostněno tzv. between-subject testování, kdy je každý uživatel otestován pouze na jedné službě, na rozdíl od tzv. within-subject testování, kde je uživatel testován na obou (v tomto případě všech pěti) službách [14]. 18

31 Výhodou between-subject testování je fakt, že uživatel není ovlivněn testováním předchozí služby. U within-subject testování totiž může docházet k efektu, kdy účastník testu po testu první služby již očekává obdobné ovládání u služby druhé a určité informace hledá na stejných místech. Efekt se pochopitelně zvětšuje s narůstajícím počtem testů. To však může mít za následek ovlivnění výsledků později testovaných služeb. Tomuto nechtěnému efektu se dá sice čelit změnou pořadí testování služeb u jednotlivých účastníků testu, zamezit mu však úplně nelze. Between-subject je sice náročnější na počet testujících uživatelů (v tomto případě bylo potřeba 25 účastníků testu, pro stejný test s využitím within-subject by stačilo pět účastníků testu), počet testů na jednotlivých službách a čas testování však zůstávají stejné (u between-subject je provedeno 25 testů s 25 účastníky testu, u within-subject je provedeno také 25 testů, ovšem s 5 účastníky testu, kdy každý účastník testu testuje všech 5 služeb). Screener K vybrání vhodného vzorku účastníků testu slouží první dotazník, takzvaný screener. Má dvě části veřejnou a neveřejnou. Veřejná část je určena potencionálním účastníkům testu. Ti vyplní odpovědi do dotazníku a na jejich základně buď jsou, nebo nejsou zařazeni do testování. Neveřejná část slouží jako ukazatel požadovaných odpovědí pro zařazení potencionálních účastníků testu do testování. Viz Příloha č. 3: Screener. Požadovaný profil Cílem bylo získat 25 účastníků testu, rozdělení muži / ženy co nejblíže poměru 1:1. Věkové složení by mělo spadat do rozmezí let, účastník testu však zároveň musí používat internet minimálně jednou týdně. Maximální povolená znalost zmíněných webových technologií je Jsem v tomto oboru začátečník, s tím souvisí, že povolání účastníka by nemělo být z oboru informačních technologií. 19

32 Skutečný profil Testu se zúčastnilo celkem 25 účastníků (z toho 9 mužů a 16 žen), všichni ve věkovém rozmezí let. Ani jeden z účastníků neznal webové technologie a nepracoval v oboru informačních technologií. Zároveň všichni uvedli, že internet používají minimálně jednou za týden. Nastavení testu Test probíhal v kancelářských prostorách na Praze 6. Testovací místnost byla vybavena pracovním stolem, osobním počítačem a mikrofonem. Průběh testu byl zaznamenáván pomocí programu Camtasia Studio 7. Snímán byl jak zvuk, tak obrazovka počítače. Na test přímo dohlížel moderátor 10, který si o jeho průběhu dělal poznámky a částečně tak zároveň suploval funkci pozorovatelskou. Testovací počítač Všichni účastníci v průběhu testu pracovali na notebooku s následující konfigurací: Intel Core 2 Duo 2.00 GHz 4 GB RAM Windows 7 Home Premium Rozlišení monitoru 1366px / 768px 10 Autor bakalářské práce. 20

33 Výchozí nastavení místnosti Počítač v testovací místnosti je zapnutý, na ploše je umístěna složka Web a zástupce prohlížeče Google Chrome. Na pozadí běží program Camtasia Studio 7, který nahrává obrazovku počítače a snímá zvuk. Pre-test dotazník O účastnících testu je vhodné získat další relevantní informace, které slouží jako pomůcka při následné analýze testu daného uživatele. K tomu slouží tzv. pre-test dotazník. Viz Příloha č. 4: Pre-test dotazník. Vyhodnocení Z 25 účastníků jich 24 uvedlo, že internet používají každý den. Pouze jeden účastník používá internet cca jednou za týden. Co se využívání internetu týče, 22 z nich ho používá k zábavě, 5 k hraní her, 24 ke vzdělávání, 17 k práci, 24 ke komunikaci, a 22 pomocí něj sleduje zprávy. Pojem panel by dokázalo vysvětlit 14 účastníků. 12 vědělo, co je url. 20 z nich chápalo, co znamená pojem doména. Všech 25 účastníků by pak dokázalo vysvětlit, co je vyhledávač. Naopak pojem kódování znalo jen 8 z nich. 8 z vybraných účastníků v dotazníku uvedlo, že již v minulosti použili podobnou službu. 3 z nich již dříve použili wordpress, 2 další frontpage, 1 blog, 1 estranky a 1 webgarden.cz. Co se týče publikování obsahu na internetu, 17 z nich již někdy obsah na internetu někdy publikovalo (převážně pomocí sociálních sítí). Zbylých 8 uvedlo, že ještě nikdy obsah na internetu nepublikovali. Zastoupení prohlížečů je následující: 10 účastníků Google chrome, 6 Mozilla Firefox, 4 Opera, 2 Safari a 1 Internet Explorer. Zbylí dva účastníci odpověděli na otázku chybně. 2 z přítomných účastníků uvedli, že již dříve testovali software, zbylých 23 nikoliv. 21

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Bakalářská práce Tomáš Drn Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Petr Pexa

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Analýza hotelové internetové prezentace s implementací změn a následným vyhodnocením Bakalářská práce Autor: Lenka Suchomelová, DiS. Studijní obor: Hotelnictví

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Vývoj e- shopu na redakčním

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZHODNOCENÍ WEBŮ STŘEDNÍCH ŠKOL V PLZEŇSKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslav Málek Plzeň, 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více

Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči

Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Creating of websites for visually impaired users, speech

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Ústav českého jazyka a literatury

Ústav českého jazyka a literatury Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Kabinet informačních studií a knihovnictví Bakalářská diplomová práce 2011 Petra Rybová Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor : Informační systémy a technologie Data-driven SEO DIPLOMOVÁ

Více

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Vypracoval: Václav Kandus Vedoucí

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ladislav Lehotský Anotace Tato absolventská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro ucelení středoškolských

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz

Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz ZPRACOVÁNO DNE: 19. 4. 2007 Tento dokument byl vytvořen na základě předchozího jednání obou stran a je určen pouze pro interní potřebu zákazníka. Autorská práva

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Bakalářská práce Optimalizace web site pro vyhledávače Jiří Knechtl 2009 ČZU v Praze Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2012 David Hromada UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické

Více

Principy webové analytiky

Principy webové analytiky Principy webové analytiky Web Analytics Principles Bc. Jaroslav Janéska Diplomová práce 2013 I. ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na principy a aplikaci webové analytiky. Práce se dělí na teoretickou

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open source software Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI PIONÝR JEVIŠOVICE

NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI PIONÝR JEVIŠOVICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY PROBLEMATIKA OPTIMALIZACE PRO INTERNETOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Filip Heidenreich Přírodovědná studia,

Více