INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO"

Transkript

1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

2 Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek ul. Radniční Frýdek-Místek. Zpracoval: Technoexport a.s. pro zahraniční obchod Václavské náměstí 846/ Praha 1 Listopad

3 I. ÚVOD II. ANALÝZA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ SITUACE VYHODNOCENÍ STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ MĚSTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA HISTORIE PŘÍRODNÍ PODMÍNKY POLOHA POSTAVENÍ MĚSTA V RÁMCI OKRESU A KRAJE Okres Frýdek-Místek, NUTS 4 - CZ Moravskoslezský kraj OBYVATELSTVO VÝVOJ POČTU OBYVATEL VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA BYDLENÍ A DOMÁCNOSTI Bydlení Domácnosti EKONOMIKA, EKONOMICKÝ ROZVOJ STRUKTURA EKONOMICKÉ ZÁKLADNY INVESTICE BROWNFIELDS, PRŮMYSLOVÉ ZÓNY, ZEMĚDĚLSKÉ PLOCHY Chlebovice Lískovec Frýdek-Místek Kasárna TRH PRÁCE MZDOVÁ ÚROVEŇ NEZAMĚSTNANOST Struktura uchazečů o zaměstnání DOJÍŽĎKA OBYVATELSTVA ŠKOLSTVÍ Předškolní výchova a základní školství Střední a vysoké školství SOCIÁLNÍ INTEGRACE - SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A VYBAVENOST Zdravotnická zařízení ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Péče o seniory Péče o osoby se zdravotním postižením Péče o osoby v nepříznivé sociální situaci Péče o děti a mladistvé

4 5.2.5 Péče o etnické menšiny ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITA OVZDUŠÍ Měření kvality ovzduší Imisní limity základních znečišťujících látek Vývoj znečištění ovzduší na území města Frýdku-Místku Místní program snižování emisí znečišťujících látek statutárního města Frýdku-Místku KVALITA VODY ODPADY OCHRANA PŘÍRODY Naučná stezka Frýdecký les PŘITAŽLIVÁ MĚSTA KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH KULTURA SPORT CESTOVNÍ RUCH Turistika a cykloturistika PAMÁTKY DOSTUPNOST A MOBILITA, INFRASTRUKTURA DOPRAVA Vnější doprava Vnitřní doprava Údržba silnic a komunikací VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍŤ Vodovodní síť Kanalizační síť ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM TELEKOMUNIKACE SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH ORGÁNY STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, PARTNERSKÁ MĚSTA Partnerská města Euroregion Beskydy DALŠÍ INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY NA ÚZEMÍ MĚSTA SWOT ANALÝZA MĚSTA SWOT ANALÝZA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ Silné stránky Slabé stránky SWOT ANALÝZA VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ Příležitosti

5 Ohrožení SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ PODMÍNEK ROZVOJE MĚSTA, ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU TÉMATU POSOUZENÍ TRENDŮ SPOJENÝCH S PROBLÉMOVÝMI, RESP. ROZVOJOVÝMI OBLASTMI HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝVOJE MĚSTA DÍLČÍ ZÁVĚRY SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY Obyvatelstvo Ekonomika, ekonomický rozvoj Sociální integrace sociální a zdravotní služby Životní prostředí Přitažlivá města kultura, sport a cestovní ruch Dostupnost a mobilita, infrastruktura Správa věcí veřejných VYMEZENÍ TÉMATU NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ ZÍSKANÝCH ANALÝZOU ÚZEMÍ ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU TÉMATU III. POPIS ZÓNY / TÉMATU KVANTITATIVNÍ I KVALITATIVNÍ POPIS ZÓNY/TÉMATU SWOT ANALÝZA IPRM (TÉMATU) SWOT ANALÝZA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ Silné stránky Slabé stránky SWOT ANALÝZA VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ Příležitosti Ohrožení VIZE, GLOBÁLNÍ CÍL STANOVENÍ CÍLŮ, STRATEGIE, SOULAD S NADŘAZENÝMI DOKUMENTY IV. POPIS OPATŘENÍ A AKTIVIT V. POPIS OČEKÁVANÝCH VÝSLEDKŮ A VÝSTUPŮ, VČETNĚ CÍLŮ A INDIKÁTORŮ VI. FINANČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM VII. POPIS REALIZACE PARTNERSTVÍ, ZAPOJENÍ PARTNERŮ PŘI TVORBĚ A REALIZACI IPRM VIII. POPIS ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY A ZPŮSOBU ŘÍZENÍ IPRM POPIS ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY ZAJIŠTĚNÍ NAPLNĚNÍ CÍLŮ IPRM VÝBĚR DÍLČÍCH PROJEKTŮ ZPŮSOB ŘÍZENÍ IPRM PŘÍPRAVNÁ FÁZE IPRM Organizační struktura a rozhodovací proces Časový harmonogram REALIZAČNÍ FÁZE Organizační struktura a rozhodovací proces

6 3.2.2 Časový harmonogram FÁZE UDRŽITELNOSTI Organizační struktura a rozhodovací proces Časový harmonogram SYSTÉM KOORDINACE A MONITOROVÁNÍ PROJEKTŮ PRŮBĚŽNÉ SLEDOVÁNÍ REALIZACE IPRM A MONITOROVÁNÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY KOMUNIKACE S PŘEDKLADATELI DÍLČÍCH PROJEKTŮ IX. ANALÝZA RIZIK IPRM IDENTIFIKACE RIZIK A JEJICH ELIMINACE V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH IPRM FÁZE PŘÍPRAVY IRPM FÁZE REALIZACE IPRM FÁZE NÁSLEDNÉ UDRŽITELNOSTI IPRM X. IPRM A NAPLŇOVÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT XI. INDIKATIVNÍ SEZNAM PROJEKTŮ HLAVNÍ PROJEKTY IPRM DOPLŇKOVÉ PROJEKTY IPRM XII. SEZNAM POUŽITÉ ZKRATKY TABULKY GRAFY OBRÁZKY

7 I. ÚVOD Statutárnímu městu Frýdek-Místek jakožto i dalším městům v České republice, se naskytla v programovacím období možnost využít pro svůj všestranný a udržitelný rozvoj finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v návaznosti na své konkrétní a zároveň komplexně integrované rozvojové záměry a projekty. Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) představuje základní koordinační nástroj pro strategický přístup města při čerpání peněz ze strukturálních fondů EU. Jde o koncepční dokument, který je pro města nad 50 tisíc obyvatel povinným dokumentem pro čerpání z některých prioritních os v rámci Operačních programů. Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdek-Místek je zpracován dle Vademeca pro přípravu integrovaných plánů rozvoje měst pro regionální operační program pro plánovací období vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko a bude sloužit pro čerpání financí v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvojové póly regionu (v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko). Dokument obsahuje Úvod, Analytickou část (socioekonomická analýza města), SWOT analýzu a Strategickou část (vize, cíle a popis strategie dosažení, strategické členění IPRM). Návrhová část pak definuje prioritní oblast rozvoje města v oblasti Přitažlivé město. Poslední část dokumentu obsahuje zásady implementace IPRM a popis očekávaných výsledků a dopadů, postupy při přípravě dokumentu, finanční a časový harmonogram IPRM a indikativní seznam projektů, které svou podstatou přispívají k naplnění cílů IPRM

8 II. ANALÝZA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ SITUACE 1 Vyhodnocení strategických a programových dokumentů města Základním rozvojovým dokumentem města je Územní plán města vymezující rozsah a způsoby jeho rozvoje z územního hlediska. Dlouhodobým komplexním strategickým rozvojovým dokumentem je Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku na období , který je aktuálně rozpracován do Akčního plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku na rok Ke strategickým dokumentům týkajícím se rozvoje města patří rovněž Programové prohlášení Rady města Frýdku- Místku na období Strategický plán rozvoje města je rozdělen na 5 hlavních strategických oblastí rozvoje města, které vymezují hlavní směry zaměření rozvoje města a které se dále člení na strategické cíle a je rozvíjející strategie. Těmito oblastmi jsou: - Kvalita života - Ekonomický potenciál - Lidský potenciál - Technická a dopravní infrastruktura - Image města Strategická oblast Kvalita života obsahuje: Strategický cíl 1 Zlepšení nabídky aktivit zaměřených na využití volného času obyvatel a návštěvníků města Strategie Využití stávající nabídky volnočasových aktivit Strategie Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit Strategie Budování cyklostezek Strategie Vytváření podmínek k vybudování klidové a rekreační zóny Olešná Strategický cíl 2 Soustavné zlepšování kvality života ve městě Strategie Dokončení regenerace městské památkové zóny Místek Strategie Aktivity v oblasti bytového fondu města Strategie Zvyšování bezpečnosti a čistoty města Strategie Rozvoj oblasti sociální péče - 8 -

9 Strategický cíl 3 Stálé zlepšování životního prostředí ve městě a jeho bezprostředním okolí Strategie Budování ploch veřejného prostranství ve městě Strategie Správa lesů ve vlastnictví města Strategie Nakládání s odpady Strategie Udržitelný rozvoj města včetně propagace. Strategická oblast Ekonomický potenciál obsahuje: Strategický cíl 4 Vytvoření atmosféry spolupráce a komunikace mezi městem, podnikateli a dalšími klienty Strategie Zajistit kvalitní komunikaci mezi místními institucemi, občanem, podnikateli a ostatními klienty Strategický cíl 5 Podpora podnikatelského prostředí ve městě Strategie Propagace a podpora podnikání Strategie Podpora vzniku a rozvoje podnikatelských pozemků a objektů ve městě se zaměřením na využití brownfields Strategie Územní rozvoj města. Strategická oblast Lidský potenciál obsahuje: Strategický cíl 6 Rozvoj vzdělávacích institucí Strategie Podpora projektů rozvoje škol a školských zařízení Strategický cíl 7 Podpora partnerství na lokální, národní i mezinárodní úrovni Strategie Podpora projektů místní, národní i mezinárodní spolupráce. Strategická oblast Technická a dopravní infrastruktura obsahuje: Strategický cíl 8 Realizace obchvatu města dokončením komunikačního koridoru R48 s propojením na R56 v co nejkratším termínu Strategie Aktivní zapojení města do procesu přípravy a realizace Strategický cíl 9 Kvalitní technická infrastruktura ve městě Strategie Vytvoření energetické strategie města Strategie Rozvoj infrastruktury na území města Strategický cíl 10 Zajištění kvalitní dopravní obslužnosti města a uvnitř města Strategie Napojení města na integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje Strategie Dořešení statické dopravy - 9 -

10 Strategie Zkvalitnění dopravy na území města. Strategická oblast Image města obsahuje: Strategický cíl 11 Zkvalitnění propagace města ve vztahu ke všem cílovým skupinám s důrazem na příslušnost k Regionu Beskydy Strategie Propagace města Strategie Rozvoj spolupráce v rámci Euroregionu Beskydy Strategický cíl 12 Pružná, transparentní a vstřícná veřejná správa Strategie Otevřenost Strategický cíl 13 Rozvoj magistrátu Strategie Zlepšování vnitřních procesů magistrátu. Programové prohlášení Rady města Frýdku-Místku na období zahrnuje konkrétní přehled témat, která jsou v daném období vnímána jako prioritní pro rozvoj města a stanovení potřebných činností a cílů v jednotlivých oblastech jako jsou investice, doprava, bezpečnost města, školství, kultura a sport, územní rozvoj a životní prostředí, hospodaření s majetkem města a sociální oblast. Takto vymezené oblasti, činnosti a investiční akce jsou konkrétním naplněním záměrů, cílů a strategií Strategického plánu rozvoje města, který tak upřesňují, rozvíjejí a aktualizují v závislosti na konkrétních podmínkách platných pro aktuálně zvolený střednědobý horizont. 2 Základní charakteristika města Statutární město Frýdek-Místek je moderní průmyslové město s bohatou bytovou výstavbou, umístěné mezi průmyslovým centrem severní Moravy a podhůřím Moravskoslezských Beskyd. Nabízí mnoho možností kulturního a sportovního vyžití a jeho okolí láká ke sportovním a turistickým pobytům. Stávající potenciál města a jeho výhodná poloha nabízí mnoho příležitostí k dalšímu rozvoji. Statutární město Frýdek-Místek je přirozeným centrem beskydského regionu s necelými 60 tis. obyvateli, jehož historie sahá do 13. a 14. století. Je správním, obchodním, průmyslovým a kulturním centrem stejnojmenného okresu, který se nachází v nejvýchodnější části Moravskoslezského kraje. Statutární město Frýdek-Místek je důležitým dopravním uzlem, prochází jím mezinárodní silniční tah Vídeň - Brno - Krakov do Polska a také důležitý silniční spoj na Slovensko, územím vede i železniční trať

11 Ostrava - Valašské Meziříčí. Mezinárodní letiště Leoše Janáčka Ostrava leží 20 km od města. 2.1 Historie První písemná zmínka o předchůdci dnešního Místku, trhové vsi Friedebergu, pochází z roku Přesné datum založení Frýdku není z dostupných historických materiálů známé. Zřejmě někdy v období let nahradil svého předchůdce ves Jamnici. Frýdek-Místek vznikl spojením dvou historicky samostatných měst: města Místku, které leží na moravské straně řeky Ostravice, a Frýdku, který se nachází již ve Slezsku. Obě města se po staletí vyvíjela samostatně a za svůj vznik vděčí existenci důležité obchodní stezky z Olomouce do Krakova. V obou městech se postupně vyvíjela řemesla, zejména soukenictví a plátenictví. V jejich rozvoji sehrály důležitou úlohu cechy. K jejich zániku došlo počátkem 19. století s postupným pronikáním progresivních výrobních postupů. V roce 1832 byla ve Frýdku založena první textilní továrna a v roce 1833 Karlova huť (určená původně k rafinaci železa z Bašky, později přebudována na válcovnu). Velký význam pro další rozvoj měla železnice postavená roku 1871, která vedla z Ostravy do Frýdlantu nad Ostravicí. V historii Frýdku a Místku bylo několik pokusů o sloučení v jeden samostatný celek. Města byla sloučena ke dni Následně od bylo město konečnou platností pojmenováno Frýdek-Místek. V poválečných letech nastává rychlý rozvoj již sloučeného Frýdku-Místku. Dochází ke vzniku nových průmyslových podniků, jak na území města, tak i v jeho okolí (doly Paskov a Staříč, papírenský kombinát Celpak) a začíná výstavba nových sídlišť. Během 60. a 70. let byla přestavěna prakticky celá místecká část města a vznikly zde nové obytné celky jako Riviera, Bezručova, Anenská a Kolaříkova. Z původní zástavby zůstalo zachováno jen historické jádro. V letech byla zahájena přestavba Frýdku výstavbou sídliště Slezská I., pak následovala výstavba obytných souborů Nad Lipinou, K Hájku, Růžový pahorek, Nad nemocnicí, Jiráskova, Hasičská a Slezská II. 2.2 Přírodní podmínky Území města náleží k mírně teplé klimatické oblasti. Podnebí města má však vzhledem ke koncentraci průmyslu, hustotě zástavby a značné blízkosti větších vodních ploch určité odchylky. Srážky zde neklesají pod hranici 750 mm/m2 ročně. Nejčastější

12 jsou v létě, a zimním období ve formě sněhu. Poměrně chladné počasí způsobují severovýchodní větry, kterým je město vystaveno. 2.3 Poloha Statutární město Frýdek-Místek leží v severovýchodní části Moravy (cca 20 km jihovýchodně od města Ostravy) na soutoku řek Ostravice a Morávky v průměrné nadmořské výšce 290 m.n.m. Na levém břehu řeky Ostravice leží městské části Místek, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky, na pravém břehu Frýdek, Lískovec, Panské Nové Dvory a Skalice. Území statutárního města Frýdek-Místek má část městskou - centrální (zástavba Frýdku a Místku) a část venkovskou (venkovská sídla a zemědělská krajina). Z celkové rozlohy statutárního města Frýdek-Místek (5 159 ha) téměř polovinu (48,21 %) představuje zemědělská půda. Tabulka 1: Charakter území ve Frýdku-Místku (k ) Charakter území Rozloha (ha) Podíl na celkové výměře v % zemědělská půda ,21 lesní půda ,66 vodní plochy 194 3,76 zastavěné plochy 293 5,68 ostatní plochy ,69 Celková rozloha území ,0 Zdroj: ČSÚ, Praha V současné době tvoří městskou (centrální) část města části Frýdek a Místek, venkovskou část tvoří části Lískovec, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Skalice a Panské Nové Dvory. Jednotlivé městské části se postupně ke statutárnímu městu Frýdek-Místek připojovaly a osamostatňovaly až po dnešní stav

13 2.4 Postavení města v rámci okresu a kraje Okres Frýdek-Místek, NUTS 4 - CZ0802 Okres Frýdek-Místek, NUTS 4 - CZ0802 je nejvýchodnějším okresem České republiky. Na severu okres sousedí s Polskou republikou a na východě se Slovenskou republikou. Rozprostírá se na ploše 1 208,49 km 2. K bylo v okrese 72 obcí. Okres Frýdek-Místek patří mezi problémové oblasti 1, jejichž charakter odpovídá praktickým cílům strukturální politiky EU a to mezi Strukturálně postižené regiony a Hospodářsky slabé regiony. Průmyslová část okresu je představována především Frýdkem-Místkem, Třincem a Paskovem, jež tvoří součást ostravské průmyslové aglomerace. Mohutný vývoj těžkého průmyslu (hutnictví a na něj navazující strojírenství) v okrese je historicky dán bohatými ložisky černého uhlí. V posledních letech však byl zaznamenán značný útlum těžby. Zemědělství okresu je orientováno vzhledem k převažujícímu, v horských oblastech situovanému, půdnímu fondu na chov skotu a ovcí a v adekvátních podmínkách i obilnářství. V okrese jsou významně zastoupeny znevýhodněné zemědělské oblasti (LFA). Klíčová odvětví okresu jsou: Těžební průmysl - těžba černého uhlí na dolech Paskov a Staříč. Význam těžby v současné době klesá vzhledem k plánovanému útlumu těžby v ostravské části revíru, Hutní výroba -Třinecké železárny a Válcovny plechu Frýdek-Místek, Dřevozpracující průmysl - Biocel Paskov, v oblasti Beskyd zůstaly zachovány menší provozy pil, Textilní průmysl - Frýdek-Místek a okolí (Slezan), Průmysl potravinářský - Pivovar Nošovice, Seliko, Mlékárny a Masokombinát Frýdek-Místek, Mlýny Šenov a další drobnější provozy, Strojní a zpracovatelský průmysl - Ferrum, Norma, Rádlo ve Frýdlantě n.o. a další menší podniky. 1 Usnesením vlády ČR č. 560/2006 ze dne 17. května 2006 byla přijala Strategie regionálního rozvoje České republiky a schváleny také typy a vymezení regionů se soustředěnou podporou státu

14 Okres má dvě důležitá centra, Frýdek-Místek a Třinec. Z hlediska širších vztahů zde převládají jednoznačně vazby na Ostravu, která je jednak zdrojem pracovních příležitostí, jednak centrem občanské vybavenosti vyššího významu. Statutární město Frýdek-Místek naopak pro obyvatele Ostravy představuje jednu z nejbližších rekreačních oblastí, případně výchozí bod do rekreační oblasti Moravskoslezských Beskyd a Palkovických Hůrek. Počtem obyvatel (údaj k , zdroj ČSÚ) se okres řadí k největším okresům v České republice. Na přelomu tisíciletí zaznamenal okres trvalý úbytek obyvatel, avšak v posledních letech počet obyvatel opět roste. Je to dáno především růstem počtu nových obyvatel, kteří do okresu přesídlují. Přirozený přírůstek obyvatel je stále záporný. Tabulka 2: Pohyb obyvatel v okrese F-M v letech Pohyb obyvatel Celková změna počtu obyvatel Přirozený přírůstek obyvatel Počet živě narozených Počet zemřelých Přírůstek stěhováním Počet přistěhovalých Počet vystěhovalých Zdroj: ČSÚ, Praha V okrese trvale žije cca 65 % obyvatel v produktivním věku, 15 % obyvatel v předproduktivním věku a 20 % obyvatel poproduktivního věku. Průměrný věk obyvatelstva okresu byl v roce ,9 let. Národnostní skladba obyvatelstva je poměrně pestrá, i když rozhodující podíl zaujímají národnosti mluvící českým jazykem, jež při sčítání lidu v roce 2001 činil 86,8%, před polskou národností s podílem 8% a slovenskou národností 4,26%. V okrese je soustředěn druhý největší počet občanů polské národnosti (35% z celkového počtu v ČR) Moravskoslezský kraj Okres Frýdek-Místek je součástí Moravskoslezského kraje, který je situován v severovýchodní části České republiky na severní Moravě a v části Českého Slezska a je vymezen plochami celých okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava

15 a Ostrava. Na jihu sousedí se Zlínským krajem, na západě s Olomouckým krajem, na severu s polskými vojvodstvími Opolským (Województwo opolskie) a Slezským (Województwo śląskie), na jihovýchodě s Žilinským krajem (Žilinský samosprávny kraj) na Slovensku. Z historického hlediska se území regionu rozprostírá na severní Moravě, na těšínském a opavském Slezsku. Moravskoslezský kraj se rozprostírá na rozloze 5 445km2 a je počtem necelých tis. obyvatel nejlidnatější kraj v ČR, se svými 299 obcemi však patří k regionům s nejmenším počtem sídel. V moravskoslezském kraji žije cca 1,25 mil. obyvatel, což představuje 12,1 % z celkového počtu obyvatel České republiky. Prostorové rozmístění obyvatelstva je nerovnoměrné, v městech nad 10 tis. žije 77 % obyvatel. Moravskoslezský kraj má v rámci střední Evropy výhodnou politicko-zeměpisnou polohu - relativně centrální - poněvadž je zhruba stejně vzdálen od Prahy a Vídně. Navíc má i poměrně dobré dopravní napojení. Prochází jím budovaná severo-jižní evropská dopravní magistrála a existují zde vhodné podmínky pro další propojení železniční sítě a dobudování letecké dopravy (letiště Leoše Janáčka Ostrava). Regionální ekonomika prošla v 90. letech velmi rychlou privatizací. Vysoká zaměstnanost v průmyslu (46 %) svědčila o silně průmyslovém charakteru regionální ekonomiky. Převládal důlní, energetický a hutnický průmysl, ve kterém byla zaměstnána téměř polovina pracovních sil. V důsledku postupného útlumu hutního průmyslu a těžby uhlí byla v roce 2001 zaměstnanost v průmyslu už mnohem nižší (32,2 %) a dnes je již pouze 28%. Dalšími významnými sektory jsou chemický a farmaceutický průmysl, strojírenství a elektrotechnika, sklářský a papírenský průmysl a průmysl výroby piva. Většina podniků je soustředěna v rámci tzv. ostravské aglomerace. Vedle průmyslových kapacit je v regionu rozvinuta i zemědělská výroba a v podhůří Jeseníků a Beskyd lesní hospodářství. Kraj je vybaven kvalitním systémem školního vzdělání. Na širokou škálu učilišť, středních odborných škol a gymnázií navazují čtyři vysoké školy: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Vysoká škola podnikání Ostrava a Slezská univerzita s fakultami v Opavě a Karviné, kde studuje více jak studentů. Moravskoslezský kraj představuje svým potenciálem a zdroji dynamický region České republiky, který svým průmyslovým zázemím, výhodnou polohou, kvalifikovaným obyvatelstvem a přírodními krásami nabízí mnoho zajímavých příležitostí budoucího rozvoje

16 3 Obyvatelstvo Statutární město Frýdek-Místek patří z regionálního hlediska k velkým městům s výraznou správní, obytnou, obslužnou a výrobní funkcí v jižní části Ostravské sídelní aglomerace. Počtem obyvatel se okres Frýdek-Místek řadí na 16. místo v republice. V rámci kraje patří statutární město Frýdek-Místek k pěti nejlidnatějším městům. Ve městě na konci roku 2007 žilo obyvatel. Tabulka 3: Postavení statutárního města Frýdek-Místek v rámci okresu, kraje a ČR Území Počet obyvatel k Celkem Muži Ženy Podíl města F-M (%) Česká republika ,58 Moravskoslezský kraj ,76 Okres Frýdek-Místek ,08 Město Frýdek-Místek ,00 Zdroj: ČSÚ, Praha 3.1 Vývoj počtu obyvatel V minulosti bylo město poznamenáno ve vývoji počtu obyvatel těmito zásadními vlivy: výhodná dopravní poloha, jedno z center Ostravské sídelní aglomerace, město trpělo důsledky intenzívní činnosti průmyslu a dopravy - snížená atraktivita bydlení. V současné době však potřeba bydlení ve městě a okolí roste z důvodu výstavby automobilky Hyundai v nedaleké obci Nošovice a potřeby ubytování zaměstnanců této automobilky, v blízkém okolí existují dobré podmínky pro rekreaci. Počet obyvatel Frýdku-Místku plynule stoupal až do období II. světové války. Mírné zpomalení růstu počtu obyvatel v důsledku války a v padesátých letech vystřídal dosti rychlý růst v šedesátých až osmdesátých letech. Tento růst byl podmíněn růstem průmyslové výroby v samotném Frýdku-Místku, ale i v ostravské průmyslové aglomeraci

17 (růst pracovních příležitostí). Obyvatelstvo se převážně koncentrovalo do vybraných částí vlastního města (převážně Frýdek a Místek). Naopak v ostatních částech, které mají charakter příměstských a vesnických sídel, docházelo v některých případech k poklesu počtu obyvatel (Zelinkovice, Lysůvky). Tabulka 4: Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých částech města Část obce Rok Místek Frýdek Panské Dvory Chlebovice Lískovec Lysůvky Skalice Zelinkovice Celkem Upozornění: uváděné počty obyvatel se mohou lišit od statistiky ČSÚ z důvodu rozdílnosti používané metody při sčítání obyvatel Zdroj: ČSÚ, Ostrava; materiály Magistrátu města Frýdku-Místku let. Následující tabulka udává počet trvale bydlících obyvatel za posledních padesát Tabulka 5: Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel v období let Rok Celkový počet obyvatel počet mužů Z toho počet žen

18 Vysvětlivky: 1) údaje za Staříč, Sviadnov, Frýdek, Místek, Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skalice, Staré Město 2) údaje za Frýdek, Místek, Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skalice Zdroj: ČSÚ, Praha, Ostrava; materiály Magistrátu města Frýdku-Místku Graf 1 - Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel v období let Zdroj: ČSÚ, Praha Z porovnání počtu obyvatel Frýdku-Místku v období let vyplývá, že růst počtu obyvatel města stagnoval kolem roku Od této doby počet obyvatel neustále mírně klesá. Toto je důsledek ekonomických změn v regionu. Konkrétněji tento trend úbytku obyvatel (mužů i žen) vykresluje následující tabulka, která mapuje vývoj počtu obyvatel ve Frýdku-Místku za posledních 10 let

19 Tabulka 6: Vývoj počtu obyvatel v období let Ukazatel Rok Stav obyvatel ke konci roku z toho muži z toho ženy Zdroj: ČSÚ, Praha Tabulka 7: Struktura obyvatel podle věku Počet obyvatel Věk let n/a let n/a 60 a více let n/a celkem Vysvětlivky: n/a údaje nejsou k dispozici 0-14 let - předproduktivní věk let - produktivní věk 60 a více let poproduktivní věk Zdroj: ČSÚ, Praha Z věkové struktury obyvatel vyplývá, že ve městě převažuje obyvatelstvo v produktivním věku. Tento ukazatel je charakteristický pro mnoho průmyslových měst České republiky, kdy odráží sociální politiku státu v letech (vytvoření nových podmínek pro bydlení mladých lidí, vysoká porodnost). Zastoupení obyvatel v poproduktivním věku je již delší dobu nepříznivý, neustále jejich počet narůstá, což vyžaduje zvýšené nároky na odpovídající zajištění v sociální a zdravotní oblasti. Příčinou poklesu počtu dětí do 14 let (poklesu porodnosti) je zejména změna životního stylu mladé generace, která se snaží více seberealizovat v profesní kariéře a mění postoje k rodičovství a rodině, a také nepříznivá ekonomická a bytová situace. 3.2 Věkové složení obyvatel Průměrný věk obyvatel statutárního města Frýdek-Místek je 39 let (v roce 2006), což je o rok méně, než průměrný věk obyvatel Ostravy (40,1 let - rok 2006)

20 3.3 Národnostní složení obyvatelstva Při sčítání lidu, domů a bytů už v roce 1991 bylo umožněno občanům, aby se přihlásili k národnostní skupině podle vlastního rozhodnutí. Poprvé tak opět nebyl důležitý pro určení národnosti mateřský jazyk. Bylo tak umožněno sčítaným osobám se přihlásit vedle české národnosti i k národnosti moravské, slezské nebo rómské. Kromě těchto národností je početnou skupinou ve městě i národnost slovenská a polská. Toto je důsledek polohy okresu Frýdek-Místek u hranic se Slovenskou a Polskou republikou. V poslední době ve městě a jeho okolí roste počet obyvatel přicházejících z asijského kontinentu. Jde především o obyvatele vietnamské a korejské národnosti. Graf 2 - Národnostní složení obyvatel statutárního města Frýdek-Místek (2001) moravská 3% slezská 0% slovenská 4% jiná 4% česká 89% Zdroj: SLDB 2001, okres Frýdek-Místek Pokud jde o religiozitu, převažující skupinou je obyvatelstvo bez vyznání (40,9 %) Druhou nejpočetnější skupinu tvoří obyvatelé, kteří se hlásí k římskokatolickému vyznání - 36,8 % (údaje ze SLDB 2001)

21 3.4 Úroveň vzdělání obyvatelstva Vzdělanostní struktura obyvatel odráží dřívější zaměření ekonomické výroby ve městě a okolí, kdy převládalo obyvatelstvo zaměstnáno v dělnických profesích. Ze SLDB 2001 vyplývá, že největší zastoupení ve vzdělanostní struktuře má obyvatelstvo s učňovským vzděláním bez maturity, následuje základní vzdělání a na třetím místě figurují občané se středoškolským vzděláním. V porovnání s celou republikou vykazuje město vyšší zastoupení u obyvatel se základním vzděláním. U zbývajících skupin obyvatel je zastoupení nižší než v ČR. Vzdělanostní úroveň občanů je o něco nižší než celostátní hodnoty. Vzhledem k vyššímu postavení města v rámci sídelní hierarchie není jejich rozdíl v závislosti na možnostech sociálního rozvoje města zásadní. Vzhledem k funkčně velikostnímu významu statutárního města Frýdku-Místku by ale bylo zapotřebí vzdělanost občanů zvýšit. Tabulka 8: Struktura obyvatel podle dosaženého stupně vzdělání Nejvyšší dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem Absolventi V % základní ,2 učňovské - bez maturity ,4 odborné školy ,6 učňovské - s maturitou ,4 střední školy ,5 vysoké školy ,2 bez škol. vzdělání ,3 bez údaje o vzdělání ,4 Úhrn ,0 Zdroj: SLDB 2001, okres Frýdek-Místek

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 2020

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 2020 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 2020 Zadavatel: Adresa: Bratrská 709/34, Přerov 750 11 Tel.: (+420) 581 268 111, E-mail: posta@prerov.eu http://www.prerov.eu

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY 2008 Obsah 1 Úvodní informace... 3 2 Profil území... 5 3 Souhrnná SWOT analýza... 13 4 Strategická vize rozvoje území... 15 5 Strategie rozvoje území...

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing.

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing. 1 / 103 Obsah: Úvod... 3 Východiska pro zpracování studie... 7 Evropská úroveň... 7 Národní úroveň... 9 Krajská úroveň... 13 Obecní úroveň... 15 Socio-ekonomická analýza... 16 ÚVOD.... 16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 2.1 POSTAVENÍ KRAJE... 3 2.2 OBYVATELSTVO... 4 2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB... 6 2.4 EKONOMIKA... 9 2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 13

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze k 13. 9. 2008) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Stav k úterý, 26. srpna 2014, V101, pracovní verze k veřejnému projednání Integrovaná strategie MAS KLS 1/48 Obsah Obsah... 2 1 Úvodní informace...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje L U b o r H r u š k a a ko l., O s t r ava 2012 ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. SOCIOEKONOMICKÝ ATLAS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Lubor Hruška a kolektiv

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI)

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) 2014 Zadavatel: Zpracovatelé: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Více

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZPRACOVATEL DOKUMENTU Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské Meziříčí tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel:

Více

Na vypracování Profilu města Žďár nad Sázavou se podíleli:

Na vypracování Profilu města Žďár nad Sázavou se podíleli: STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (PROFIL MĚSTA) říjen 2007 Na vypracování Profilu města Žďár nad Sázavou se podíleli: Mgr. Radek Veselý Vladimír Švec, Dis. Mgr. Markéta Zajíčková Ilona Táborská

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

Profil města Kopřivnice

Profil města Kopřivnice Profil města Kopřivnice Vybrané socioekonomické analýzy jako podklad pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Strategický plán rozvoje města Kopřivnice Zadavatel: Město Kopřivnice Zpracovatel:

Více

Profil města. Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová

Profil města. Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová 2007 2020 Profil města Vypracovali: Městský úřad Moravská Třebová Výbor zastupitelstva města pro strategický rozvoj města AQE advisors, a. s. Aktualizace

Více