INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO"

Transkript

1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

2 Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek ul. Radniční Frýdek-Místek. Zpracoval: Technoexport a.s. pro zahraniční obchod Václavské náměstí 846/ Praha 1 Listopad

3 I. ÚVOD II. ANALÝZA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ SITUACE VYHODNOCENÍ STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ MĚSTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA HISTORIE PŘÍRODNÍ PODMÍNKY POLOHA POSTAVENÍ MĚSTA V RÁMCI OKRESU A KRAJE Okres Frýdek-Místek, NUTS 4 - CZ Moravskoslezský kraj OBYVATELSTVO VÝVOJ POČTU OBYVATEL VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA BYDLENÍ A DOMÁCNOSTI Bydlení Domácnosti EKONOMIKA, EKONOMICKÝ ROZVOJ STRUKTURA EKONOMICKÉ ZÁKLADNY INVESTICE BROWNFIELDS, PRŮMYSLOVÉ ZÓNY, ZEMĚDĚLSKÉ PLOCHY Chlebovice Lískovec Frýdek-Místek Kasárna TRH PRÁCE MZDOVÁ ÚROVEŇ NEZAMĚSTNANOST Struktura uchazečů o zaměstnání DOJÍŽĎKA OBYVATELSTVA ŠKOLSTVÍ Předškolní výchova a základní školství Střední a vysoké školství SOCIÁLNÍ INTEGRACE - SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A VYBAVENOST Zdravotnická zařízení ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Péče o seniory Péče o osoby se zdravotním postižením Péče o osoby v nepříznivé sociální situaci Péče o děti a mladistvé

4 5.2.5 Péče o etnické menšiny ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITA OVZDUŠÍ Měření kvality ovzduší Imisní limity základních znečišťujících látek Vývoj znečištění ovzduší na území města Frýdku-Místku Místní program snižování emisí znečišťujících látek statutárního města Frýdku-Místku KVALITA VODY ODPADY OCHRANA PŘÍRODY Naučná stezka Frýdecký les PŘITAŽLIVÁ MĚSTA KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH KULTURA SPORT CESTOVNÍ RUCH Turistika a cykloturistika PAMÁTKY DOSTUPNOST A MOBILITA, INFRASTRUKTURA DOPRAVA Vnější doprava Vnitřní doprava Údržba silnic a komunikací VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍŤ Vodovodní síť Kanalizační síť ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM TELEKOMUNIKACE SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH ORGÁNY STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, PARTNERSKÁ MĚSTA Partnerská města Euroregion Beskydy DALŠÍ INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY NA ÚZEMÍ MĚSTA SWOT ANALÝZA MĚSTA SWOT ANALÝZA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ Silné stránky Slabé stránky SWOT ANALÝZA VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ Příležitosti

5 Ohrožení SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ PODMÍNEK ROZVOJE MĚSTA, ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU TÉMATU POSOUZENÍ TRENDŮ SPOJENÝCH S PROBLÉMOVÝMI, RESP. ROZVOJOVÝMI OBLASTMI HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝVOJE MĚSTA DÍLČÍ ZÁVĚRY SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY Obyvatelstvo Ekonomika, ekonomický rozvoj Sociální integrace sociální a zdravotní služby Životní prostředí Přitažlivá města kultura, sport a cestovní ruch Dostupnost a mobilita, infrastruktura Správa věcí veřejných VYMEZENÍ TÉMATU NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ ZÍSKANÝCH ANALÝZOU ÚZEMÍ ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU TÉMATU III. POPIS ZÓNY / TÉMATU KVANTITATIVNÍ I KVALITATIVNÍ POPIS ZÓNY/TÉMATU SWOT ANALÝZA IPRM (TÉMATU) SWOT ANALÝZA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ Silné stránky Slabé stránky SWOT ANALÝZA VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ Příležitosti Ohrožení VIZE, GLOBÁLNÍ CÍL STANOVENÍ CÍLŮ, STRATEGIE, SOULAD S NADŘAZENÝMI DOKUMENTY IV. POPIS OPATŘENÍ A AKTIVIT V. POPIS OČEKÁVANÝCH VÝSLEDKŮ A VÝSTUPŮ, VČETNĚ CÍLŮ A INDIKÁTORŮ VI. FINANČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM VII. POPIS REALIZACE PARTNERSTVÍ, ZAPOJENÍ PARTNERŮ PŘI TVORBĚ A REALIZACI IPRM VIII. POPIS ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY A ZPŮSOBU ŘÍZENÍ IPRM POPIS ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY ZAJIŠTĚNÍ NAPLNĚNÍ CÍLŮ IPRM VÝBĚR DÍLČÍCH PROJEKTŮ ZPŮSOB ŘÍZENÍ IPRM PŘÍPRAVNÁ FÁZE IPRM Organizační struktura a rozhodovací proces Časový harmonogram REALIZAČNÍ FÁZE Organizační struktura a rozhodovací proces

6 3.2.2 Časový harmonogram FÁZE UDRŽITELNOSTI Organizační struktura a rozhodovací proces Časový harmonogram SYSTÉM KOORDINACE A MONITOROVÁNÍ PROJEKTŮ PRŮBĚŽNÉ SLEDOVÁNÍ REALIZACE IPRM A MONITOROVÁNÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY KOMUNIKACE S PŘEDKLADATELI DÍLČÍCH PROJEKTŮ IX. ANALÝZA RIZIK IPRM IDENTIFIKACE RIZIK A JEJICH ELIMINACE V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH IPRM FÁZE PŘÍPRAVY IRPM FÁZE REALIZACE IPRM FÁZE NÁSLEDNÉ UDRŽITELNOSTI IPRM X. IPRM A NAPLŇOVÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT XI. INDIKATIVNÍ SEZNAM PROJEKTŮ HLAVNÍ PROJEKTY IPRM DOPLŇKOVÉ PROJEKTY IPRM XII. SEZNAM POUŽITÉ ZKRATKY TABULKY GRAFY OBRÁZKY

7 I. ÚVOD Statutárnímu městu Frýdek-Místek jakožto i dalším městům v České republice, se naskytla v programovacím období možnost využít pro svůj všestranný a udržitelný rozvoj finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v návaznosti na své konkrétní a zároveň komplexně integrované rozvojové záměry a projekty. Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) představuje základní koordinační nástroj pro strategický přístup města při čerpání peněz ze strukturálních fondů EU. Jde o koncepční dokument, který je pro města nad 50 tisíc obyvatel povinným dokumentem pro čerpání z některých prioritních os v rámci Operačních programů. Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdek-Místek je zpracován dle Vademeca pro přípravu integrovaných plánů rozvoje měst pro regionální operační program pro plánovací období vydaného Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko a bude sloužit pro čerpání financí v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvojové póly regionu (v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko). Dokument obsahuje Úvod, Analytickou část (socioekonomická analýza města), SWOT analýzu a Strategickou část (vize, cíle a popis strategie dosažení, strategické členění IPRM). Návrhová část pak definuje prioritní oblast rozvoje města v oblasti Přitažlivé město. Poslední část dokumentu obsahuje zásady implementace IPRM a popis očekávaných výsledků a dopadů, postupy při přípravě dokumentu, finanční a časový harmonogram IPRM a indikativní seznam projektů, které svou podstatou přispívají k naplnění cílů IPRM

8 II. ANALÝZA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ SITUACE 1 Vyhodnocení strategických a programových dokumentů města Základním rozvojovým dokumentem města je Územní plán města vymezující rozsah a způsoby jeho rozvoje z územního hlediska. Dlouhodobým komplexním strategickým rozvojovým dokumentem je Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku na období , který je aktuálně rozpracován do Akčního plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku na rok Ke strategickým dokumentům týkajícím se rozvoje města patří rovněž Programové prohlášení Rady města Frýdku- Místku na období Strategický plán rozvoje města je rozdělen na 5 hlavních strategických oblastí rozvoje města, které vymezují hlavní směry zaměření rozvoje města a které se dále člení na strategické cíle a je rozvíjející strategie. Těmito oblastmi jsou: - Kvalita života - Ekonomický potenciál - Lidský potenciál - Technická a dopravní infrastruktura - Image města Strategická oblast Kvalita života obsahuje: Strategický cíl 1 Zlepšení nabídky aktivit zaměřených na využití volného času obyvatel a návštěvníků města Strategie Využití stávající nabídky volnočasových aktivit Strategie Rozšíření stávající nabídky volnočasových aktivit Strategie Budování cyklostezek Strategie Vytváření podmínek k vybudování klidové a rekreační zóny Olešná Strategický cíl 2 Soustavné zlepšování kvality života ve městě Strategie Dokončení regenerace městské památkové zóny Místek Strategie Aktivity v oblasti bytového fondu města Strategie Zvyšování bezpečnosti a čistoty města Strategie Rozvoj oblasti sociální péče - 8 -

9 Strategický cíl 3 Stálé zlepšování životního prostředí ve městě a jeho bezprostředním okolí Strategie Budování ploch veřejného prostranství ve městě Strategie Správa lesů ve vlastnictví města Strategie Nakládání s odpady Strategie Udržitelný rozvoj města včetně propagace. Strategická oblast Ekonomický potenciál obsahuje: Strategický cíl 4 Vytvoření atmosféry spolupráce a komunikace mezi městem, podnikateli a dalšími klienty Strategie Zajistit kvalitní komunikaci mezi místními institucemi, občanem, podnikateli a ostatními klienty Strategický cíl 5 Podpora podnikatelského prostředí ve městě Strategie Propagace a podpora podnikání Strategie Podpora vzniku a rozvoje podnikatelských pozemků a objektů ve městě se zaměřením na využití brownfields Strategie Územní rozvoj města. Strategická oblast Lidský potenciál obsahuje: Strategický cíl 6 Rozvoj vzdělávacích institucí Strategie Podpora projektů rozvoje škol a školských zařízení Strategický cíl 7 Podpora partnerství na lokální, národní i mezinárodní úrovni Strategie Podpora projektů místní, národní i mezinárodní spolupráce. Strategická oblast Technická a dopravní infrastruktura obsahuje: Strategický cíl 8 Realizace obchvatu města dokončením komunikačního koridoru R48 s propojením na R56 v co nejkratším termínu Strategie Aktivní zapojení města do procesu přípravy a realizace Strategický cíl 9 Kvalitní technická infrastruktura ve městě Strategie Vytvoření energetické strategie města Strategie Rozvoj infrastruktury na území města Strategický cíl 10 Zajištění kvalitní dopravní obslužnosti města a uvnitř města Strategie Napojení města na integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje Strategie Dořešení statické dopravy - 9 -

10 Strategie Zkvalitnění dopravy na území města. Strategická oblast Image města obsahuje: Strategický cíl 11 Zkvalitnění propagace města ve vztahu ke všem cílovým skupinám s důrazem na příslušnost k Regionu Beskydy Strategie Propagace města Strategie Rozvoj spolupráce v rámci Euroregionu Beskydy Strategický cíl 12 Pružná, transparentní a vstřícná veřejná správa Strategie Otevřenost Strategický cíl 13 Rozvoj magistrátu Strategie Zlepšování vnitřních procesů magistrátu. Programové prohlášení Rady města Frýdku-Místku na období zahrnuje konkrétní přehled témat, která jsou v daném období vnímána jako prioritní pro rozvoj města a stanovení potřebných činností a cílů v jednotlivých oblastech jako jsou investice, doprava, bezpečnost města, školství, kultura a sport, územní rozvoj a životní prostředí, hospodaření s majetkem města a sociální oblast. Takto vymezené oblasti, činnosti a investiční akce jsou konkrétním naplněním záměrů, cílů a strategií Strategického plánu rozvoje města, který tak upřesňují, rozvíjejí a aktualizují v závislosti na konkrétních podmínkách platných pro aktuálně zvolený střednědobý horizont. 2 Základní charakteristika města Statutární město Frýdek-Místek je moderní průmyslové město s bohatou bytovou výstavbou, umístěné mezi průmyslovým centrem severní Moravy a podhůřím Moravskoslezských Beskyd. Nabízí mnoho možností kulturního a sportovního vyžití a jeho okolí láká ke sportovním a turistickým pobytům. Stávající potenciál města a jeho výhodná poloha nabízí mnoho příležitostí k dalšímu rozvoji. Statutární město Frýdek-Místek je přirozeným centrem beskydského regionu s necelými 60 tis. obyvateli, jehož historie sahá do 13. a 14. století. Je správním, obchodním, průmyslovým a kulturním centrem stejnojmenného okresu, který se nachází v nejvýchodnější části Moravskoslezského kraje. Statutární město Frýdek-Místek je důležitým dopravním uzlem, prochází jím mezinárodní silniční tah Vídeň - Brno - Krakov do Polska a také důležitý silniční spoj na Slovensko, územím vede i železniční trať

11 Ostrava - Valašské Meziříčí. Mezinárodní letiště Leoše Janáčka Ostrava leží 20 km od města. 2.1 Historie První písemná zmínka o předchůdci dnešního Místku, trhové vsi Friedebergu, pochází z roku Přesné datum založení Frýdku není z dostupných historických materiálů známé. Zřejmě někdy v období let nahradil svého předchůdce ves Jamnici. Frýdek-Místek vznikl spojením dvou historicky samostatných měst: města Místku, které leží na moravské straně řeky Ostravice, a Frýdku, který se nachází již ve Slezsku. Obě města se po staletí vyvíjela samostatně a za svůj vznik vděčí existenci důležité obchodní stezky z Olomouce do Krakova. V obou městech se postupně vyvíjela řemesla, zejména soukenictví a plátenictví. V jejich rozvoji sehrály důležitou úlohu cechy. K jejich zániku došlo počátkem 19. století s postupným pronikáním progresivních výrobních postupů. V roce 1832 byla ve Frýdku založena první textilní továrna a v roce 1833 Karlova huť (určená původně k rafinaci železa z Bašky, později přebudována na válcovnu). Velký význam pro další rozvoj měla železnice postavená roku 1871, která vedla z Ostravy do Frýdlantu nad Ostravicí. V historii Frýdku a Místku bylo několik pokusů o sloučení v jeden samostatný celek. Města byla sloučena ke dni Následně od bylo město konečnou platností pojmenováno Frýdek-Místek. V poválečných letech nastává rychlý rozvoj již sloučeného Frýdku-Místku. Dochází ke vzniku nových průmyslových podniků, jak na území města, tak i v jeho okolí (doly Paskov a Staříč, papírenský kombinát Celpak) a začíná výstavba nových sídlišť. Během 60. a 70. let byla přestavěna prakticky celá místecká část města a vznikly zde nové obytné celky jako Riviera, Bezručova, Anenská a Kolaříkova. Z původní zástavby zůstalo zachováno jen historické jádro. V letech byla zahájena přestavba Frýdku výstavbou sídliště Slezská I., pak následovala výstavba obytných souborů Nad Lipinou, K Hájku, Růžový pahorek, Nad nemocnicí, Jiráskova, Hasičská a Slezská II. 2.2 Přírodní podmínky Území města náleží k mírně teplé klimatické oblasti. Podnebí města má však vzhledem ke koncentraci průmyslu, hustotě zástavby a značné blízkosti větších vodních ploch určité odchylky. Srážky zde neklesají pod hranici 750 mm/m2 ročně. Nejčastější

12 jsou v létě, a zimním období ve formě sněhu. Poměrně chladné počasí způsobují severovýchodní větry, kterým je město vystaveno. 2.3 Poloha Statutární město Frýdek-Místek leží v severovýchodní části Moravy (cca 20 km jihovýchodně od města Ostravy) na soutoku řek Ostravice a Morávky v průměrné nadmořské výšce 290 m.n.m. Na levém břehu řeky Ostravice leží městské části Místek, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky, na pravém břehu Frýdek, Lískovec, Panské Nové Dvory a Skalice. Území statutárního města Frýdek-Místek má část městskou - centrální (zástavba Frýdku a Místku) a část venkovskou (venkovská sídla a zemědělská krajina). Z celkové rozlohy statutárního města Frýdek-Místek (5 159 ha) téměř polovinu (48,21 %) představuje zemědělská půda. Tabulka 1: Charakter území ve Frýdku-Místku (k ) Charakter území Rozloha (ha) Podíl na celkové výměře v % zemědělská půda ,21 lesní půda ,66 vodní plochy 194 3,76 zastavěné plochy 293 5,68 ostatní plochy ,69 Celková rozloha území ,0 Zdroj: ČSÚ, Praha V současné době tvoří městskou (centrální) část města části Frýdek a Místek, venkovskou část tvoří části Lískovec, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Skalice a Panské Nové Dvory. Jednotlivé městské části se postupně ke statutárnímu městu Frýdek-Místek připojovaly a osamostatňovaly až po dnešní stav

13 2.4 Postavení města v rámci okresu a kraje Okres Frýdek-Místek, NUTS 4 - CZ0802 Okres Frýdek-Místek, NUTS 4 - CZ0802 je nejvýchodnějším okresem České republiky. Na severu okres sousedí s Polskou republikou a na východě se Slovenskou republikou. Rozprostírá se na ploše 1 208,49 km 2. K bylo v okrese 72 obcí. Okres Frýdek-Místek patří mezi problémové oblasti 1, jejichž charakter odpovídá praktickým cílům strukturální politiky EU a to mezi Strukturálně postižené regiony a Hospodářsky slabé regiony. Průmyslová část okresu je představována především Frýdkem-Místkem, Třincem a Paskovem, jež tvoří součást ostravské průmyslové aglomerace. Mohutný vývoj těžkého průmyslu (hutnictví a na něj navazující strojírenství) v okrese je historicky dán bohatými ložisky černého uhlí. V posledních letech však byl zaznamenán značný útlum těžby. Zemědělství okresu je orientováno vzhledem k převažujícímu, v horských oblastech situovanému, půdnímu fondu na chov skotu a ovcí a v adekvátních podmínkách i obilnářství. V okrese jsou významně zastoupeny znevýhodněné zemědělské oblasti (LFA). Klíčová odvětví okresu jsou: Těžební průmysl - těžba černého uhlí na dolech Paskov a Staříč. Význam těžby v současné době klesá vzhledem k plánovanému útlumu těžby v ostravské části revíru, Hutní výroba -Třinecké železárny a Válcovny plechu Frýdek-Místek, Dřevozpracující průmysl - Biocel Paskov, v oblasti Beskyd zůstaly zachovány menší provozy pil, Textilní průmysl - Frýdek-Místek a okolí (Slezan), Průmysl potravinářský - Pivovar Nošovice, Seliko, Mlékárny a Masokombinát Frýdek-Místek, Mlýny Šenov a další drobnější provozy, Strojní a zpracovatelský průmysl - Ferrum, Norma, Rádlo ve Frýdlantě n.o. a další menší podniky. 1 Usnesením vlády ČR č. 560/2006 ze dne 17. května 2006 byla přijala Strategie regionálního rozvoje České republiky a schváleny také typy a vymezení regionů se soustředěnou podporou státu

14 Okres má dvě důležitá centra, Frýdek-Místek a Třinec. Z hlediska širších vztahů zde převládají jednoznačně vazby na Ostravu, která je jednak zdrojem pracovních příležitostí, jednak centrem občanské vybavenosti vyššího významu. Statutární město Frýdek-Místek naopak pro obyvatele Ostravy představuje jednu z nejbližších rekreačních oblastí, případně výchozí bod do rekreační oblasti Moravskoslezských Beskyd a Palkovických Hůrek. Počtem obyvatel (údaj k , zdroj ČSÚ) se okres řadí k největším okresům v České republice. Na přelomu tisíciletí zaznamenal okres trvalý úbytek obyvatel, avšak v posledních letech počet obyvatel opět roste. Je to dáno především růstem počtu nových obyvatel, kteří do okresu přesídlují. Přirozený přírůstek obyvatel je stále záporný. Tabulka 2: Pohyb obyvatel v okrese F-M v letech Pohyb obyvatel Celková změna počtu obyvatel Přirozený přírůstek obyvatel Počet živě narozených Počet zemřelých Přírůstek stěhováním Počet přistěhovalých Počet vystěhovalých Zdroj: ČSÚ, Praha V okrese trvale žije cca 65 % obyvatel v produktivním věku, 15 % obyvatel v předproduktivním věku a 20 % obyvatel poproduktivního věku. Průměrný věk obyvatelstva okresu byl v roce ,9 let. Národnostní skladba obyvatelstva je poměrně pestrá, i když rozhodující podíl zaujímají národnosti mluvící českým jazykem, jež při sčítání lidu v roce 2001 činil 86,8%, před polskou národností s podílem 8% a slovenskou národností 4,26%. V okrese je soustředěn druhý největší počet občanů polské národnosti (35% z celkového počtu v ČR) Moravskoslezský kraj Okres Frýdek-Místek je součástí Moravskoslezského kraje, který je situován v severovýchodní části České republiky na severní Moravě a v části Českého Slezska a je vymezen plochami celých okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava

15 a Ostrava. Na jihu sousedí se Zlínským krajem, na západě s Olomouckým krajem, na severu s polskými vojvodstvími Opolským (Województwo opolskie) a Slezským (Województwo śląskie), na jihovýchodě s Žilinským krajem (Žilinský samosprávny kraj) na Slovensku. Z historického hlediska se území regionu rozprostírá na severní Moravě, na těšínském a opavském Slezsku. Moravskoslezský kraj se rozprostírá na rozloze 5 445km2 a je počtem necelých tis. obyvatel nejlidnatější kraj v ČR, se svými 299 obcemi však patří k regionům s nejmenším počtem sídel. V moravskoslezském kraji žije cca 1,25 mil. obyvatel, což představuje 12,1 % z celkového počtu obyvatel České republiky. Prostorové rozmístění obyvatelstva je nerovnoměrné, v městech nad 10 tis. žije 77 % obyvatel. Moravskoslezský kraj má v rámci střední Evropy výhodnou politicko-zeměpisnou polohu - relativně centrální - poněvadž je zhruba stejně vzdálen od Prahy a Vídně. Navíc má i poměrně dobré dopravní napojení. Prochází jím budovaná severo-jižní evropská dopravní magistrála a existují zde vhodné podmínky pro další propojení železniční sítě a dobudování letecké dopravy (letiště Leoše Janáčka Ostrava). Regionální ekonomika prošla v 90. letech velmi rychlou privatizací. Vysoká zaměstnanost v průmyslu (46 %) svědčila o silně průmyslovém charakteru regionální ekonomiky. Převládal důlní, energetický a hutnický průmysl, ve kterém byla zaměstnána téměř polovina pracovních sil. V důsledku postupného útlumu hutního průmyslu a těžby uhlí byla v roce 2001 zaměstnanost v průmyslu už mnohem nižší (32,2 %) a dnes je již pouze 28%. Dalšími významnými sektory jsou chemický a farmaceutický průmysl, strojírenství a elektrotechnika, sklářský a papírenský průmysl a průmysl výroby piva. Většina podniků je soustředěna v rámci tzv. ostravské aglomerace. Vedle průmyslových kapacit je v regionu rozvinuta i zemědělská výroba a v podhůří Jeseníků a Beskyd lesní hospodářství. Kraj je vybaven kvalitním systémem školního vzdělání. Na širokou škálu učilišť, středních odborných škol a gymnázií navazují čtyři vysoké školy: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Vysoká škola podnikání Ostrava a Slezská univerzita s fakultami v Opavě a Karviné, kde studuje více jak studentů. Moravskoslezský kraj představuje svým potenciálem a zdroji dynamický region České republiky, který svým průmyslovým zázemím, výhodnou polohou, kvalifikovaným obyvatelstvem a přírodními krásami nabízí mnoho zajímavých příležitostí budoucího rozvoje

16 3 Obyvatelstvo Statutární město Frýdek-Místek patří z regionálního hlediska k velkým městům s výraznou správní, obytnou, obslužnou a výrobní funkcí v jižní části Ostravské sídelní aglomerace. Počtem obyvatel se okres Frýdek-Místek řadí na 16. místo v republice. V rámci kraje patří statutární město Frýdek-Místek k pěti nejlidnatějším městům. Ve městě na konci roku 2007 žilo obyvatel. Tabulka 3: Postavení statutárního města Frýdek-Místek v rámci okresu, kraje a ČR Území Počet obyvatel k Celkem Muži Ženy Podíl města F-M (%) Česká republika ,58 Moravskoslezský kraj ,76 Okres Frýdek-Místek ,08 Město Frýdek-Místek ,00 Zdroj: ČSÚ, Praha 3.1 Vývoj počtu obyvatel V minulosti bylo město poznamenáno ve vývoji počtu obyvatel těmito zásadními vlivy: výhodná dopravní poloha, jedno z center Ostravské sídelní aglomerace, město trpělo důsledky intenzívní činnosti průmyslu a dopravy - snížená atraktivita bydlení. V současné době však potřeba bydlení ve městě a okolí roste z důvodu výstavby automobilky Hyundai v nedaleké obci Nošovice a potřeby ubytování zaměstnanců této automobilky, v blízkém okolí existují dobré podmínky pro rekreaci. Počet obyvatel Frýdku-Místku plynule stoupal až do období II. světové války. Mírné zpomalení růstu počtu obyvatel v důsledku války a v padesátých letech vystřídal dosti rychlý růst v šedesátých až osmdesátých letech. Tento růst byl podmíněn růstem průmyslové výroby v samotném Frýdku-Místku, ale i v ostravské průmyslové aglomeraci

17 (růst pracovních příležitostí). Obyvatelstvo se převážně koncentrovalo do vybraných částí vlastního města (převážně Frýdek a Místek). Naopak v ostatních částech, které mají charakter příměstských a vesnických sídel, docházelo v některých případech k poklesu počtu obyvatel (Zelinkovice, Lysůvky). Tabulka 4: Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých částech města Část obce Rok Místek Frýdek Panské Dvory Chlebovice Lískovec Lysůvky Skalice Zelinkovice Celkem Upozornění: uváděné počty obyvatel se mohou lišit od statistiky ČSÚ z důvodu rozdílnosti používané metody při sčítání obyvatel Zdroj: ČSÚ, Ostrava; materiály Magistrátu města Frýdku-Místku let. Následující tabulka udává počet trvale bydlících obyvatel za posledních padesát Tabulka 5: Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel v období let Rok Celkový počet obyvatel počet mužů Z toho počet žen

18 Vysvětlivky: 1) údaje za Staříč, Sviadnov, Frýdek, Místek, Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skalice, Staré Město 2) údaje za Frýdek, Místek, Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skalice Zdroj: ČSÚ, Praha, Ostrava; materiály Magistrátu města Frýdku-Místku Graf 1 - Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel v období let Zdroj: ČSÚ, Praha Z porovnání počtu obyvatel Frýdku-Místku v období let vyplývá, že růst počtu obyvatel města stagnoval kolem roku Od této doby počet obyvatel neustále mírně klesá. Toto je důsledek ekonomických změn v regionu. Konkrétněji tento trend úbytku obyvatel (mužů i žen) vykresluje následující tabulka, která mapuje vývoj počtu obyvatel ve Frýdku-Místku za posledních 10 let

19 Tabulka 6: Vývoj počtu obyvatel v období let Ukazatel Rok Stav obyvatel ke konci roku z toho muži z toho ženy Zdroj: ČSÚ, Praha Tabulka 7: Struktura obyvatel podle věku Počet obyvatel Věk let n/a let n/a 60 a více let n/a celkem Vysvětlivky: n/a údaje nejsou k dispozici 0-14 let - předproduktivní věk let - produktivní věk 60 a více let poproduktivní věk Zdroj: ČSÚ, Praha Z věkové struktury obyvatel vyplývá, že ve městě převažuje obyvatelstvo v produktivním věku. Tento ukazatel je charakteristický pro mnoho průmyslových měst České republiky, kdy odráží sociální politiku státu v letech (vytvoření nových podmínek pro bydlení mladých lidí, vysoká porodnost). Zastoupení obyvatel v poproduktivním věku je již delší dobu nepříznivý, neustále jejich počet narůstá, což vyžaduje zvýšené nároky na odpovídající zajištění v sociální a zdravotní oblasti. Příčinou poklesu počtu dětí do 14 let (poklesu porodnosti) je zejména změna životního stylu mladé generace, která se snaží více seberealizovat v profesní kariéře a mění postoje k rodičovství a rodině, a také nepříznivá ekonomická a bytová situace. 3.2 Věkové složení obyvatel Průměrný věk obyvatel statutárního města Frýdek-Místek je 39 let (v roce 2006), což je o rok méně, než průměrný věk obyvatel Ostravy (40,1 let - rok 2006)

20 3.3 Národnostní složení obyvatelstva Při sčítání lidu, domů a bytů už v roce 1991 bylo umožněno občanům, aby se přihlásili k národnostní skupině podle vlastního rozhodnutí. Poprvé tak opět nebyl důležitý pro určení národnosti mateřský jazyk. Bylo tak umožněno sčítaným osobám se přihlásit vedle české národnosti i k národnosti moravské, slezské nebo rómské. Kromě těchto národností je početnou skupinou ve městě i národnost slovenská a polská. Toto je důsledek polohy okresu Frýdek-Místek u hranic se Slovenskou a Polskou republikou. V poslední době ve městě a jeho okolí roste počet obyvatel přicházejících z asijského kontinentu. Jde především o obyvatele vietnamské a korejské národnosti. Graf 2 - Národnostní složení obyvatel statutárního města Frýdek-Místek (2001) moravská 3% slezská 0% slovenská 4% jiná 4% česká 89% Zdroj: SLDB 2001, okres Frýdek-Místek Pokud jde o religiozitu, převažující skupinou je obyvatelstvo bez vyznání (40,9 %) Druhou nejpočetnější skupinu tvoří obyvatelé, kteří se hlásí k římskokatolickému vyznání - 36,8 % (údaje ze SLDB 2001)

21 3.4 Úroveň vzdělání obyvatelstva Vzdělanostní struktura obyvatel odráží dřívější zaměření ekonomické výroby ve městě a okolí, kdy převládalo obyvatelstvo zaměstnáno v dělnických profesích. Ze SLDB 2001 vyplývá, že největší zastoupení ve vzdělanostní struktuře má obyvatelstvo s učňovským vzděláním bez maturity, následuje základní vzdělání a na třetím místě figurují občané se středoškolským vzděláním. V porovnání s celou republikou vykazuje město vyšší zastoupení u obyvatel se základním vzděláním. U zbývajících skupin obyvatel je zastoupení nižší než v ČR. Vzdělanostní úroveň občanů je o něco nižší než celostátní hodnoty. Vzhledem k vyššímu postavení města v rámci sídelní hierarchie není jejich rozdíl v závislosti na možnostech sociálního rozvoje města zásadní. Vzhledem k funkčně velikostnímu významu statutárního města Frýdku-Místku by ale bylo zapotřebí vzdělanost občanů zvýšit. Tabulka 8: Struktura obyvatel podle dosaženého stupně vzdělání Nejvyšší dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem Absolventi V % základní ,2 učňovské - bez maturity ,4 odborné školy ,6 učňovské - s maturitou ,4 střední školy ,5 vysoké školy ,2 bez škol. vzdělání ,3 bez údaje o vzdělání ,4 Úhrn ,0 Zdroj: SLDB 2001, okres Frýdek-Místek

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0% Kutná Hora Správní obvod Kutná Hora je okrajovým obvodem Středočeského kraje, leží v jeho jihovýchodní části. Nejdelší hranici má na severozápadě se správním obvodem Kolín, na jihozápadě sousedí s obvody

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2.1. Sídelní struktura 2.1.1 Současná sídelní struktura Na základě ústavního zákona č. 347 platného od 1.1.2000 bylo vytvořeno na území

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bruntál se rozkládá v západní části Moravskoslezského kraje. Na severovýchodě hraničí s obcemi spadajícími pod správní obvod Krnov, na východě s obcemi správního obvodu Opava, na jihovýchodě

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 4. Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Při sčítání v roce 2001 bylo v Moravskoslezském kraji 630 679 ekonomicky aktivních obyvatel. Z toho žen bylo 45,4 %. Největší podíl 46,1 % tvořily

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0% V těsné blízkosti Brna je rozmístěno na ploše 17 437 ha 24 obcí správního obvodu Rosice. Žije zde 22 968 obyvatel, tedy 2,0 % všech obyvatel Jihomoravského kraje. Průměrný věk obyvatel dosahuje 40,0 let.

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,54 km 2 a žije v něm 28 998 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na km 2 dosahuje průměru Karlovarského kraje. Ve správním obvodu Ostrov je zahrnuto 14 obcí, kterými

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6% Dobříš Správní obvod Dobříš se nachází v jižní části Středočeského kraje obklopen obvody Příbram, Hořovice, Beroun, Černošice, Benešov a Sedlčany. Povrch tvoří z části Brdská vrchovina a z části Středočeská

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 6. Domy a byty Sčítání lidu domů a bytů umožňuje v desetiletých cyklech generální inventarizaci počtu a stavu objektů souvisejících s bydlením, které se nacházejí na příslušném území. Při sčítání v roce

Více

BÍLOVEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BÍLOVEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bílovec leží ve střední části Moravskoslezského kraje. Na severozápadě tvoří jeho hranici obce správního obvodu Opava, na severovýchodě obce správního obvodu Ostrava, na jihovýchodě hraničí

Více

Tab Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, index stáří a průměrný věk podle velikostních skupin obcí

Tab Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, index stáří a průměrný věk podle velikostních skupin obcí 3. Obyvatelstvo 3.1. Věková struktura Počtem obyvatel zaujímá Moravskoslezský kraj 3. místo v ČR V Moravskoslezském kraji mělo k 26. 3. 2011 obvyklý pobyt 1 205 834 obyvatel a s podílem 11,6 % na České

Více

HLUČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HLUČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Hlučín se rozkládá na severu Moravskoslezského kraje. Jeho severní část tvoří hranice s Polskem, na východě hraničí s obcemi správního obvodu Bohumín, na jihu s Ostravou, západní část ohraničují

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2001 Podíl ekonomicky aktivních osob byl v roce 2001 ve Zlínském kraji o 0,6 procentního bodu nižší než v České republice a v rámci

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj.

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj. Kraj celkem Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 1. 1. 2016) Rozloha v km 2 49 616 554 419 648 3 230 3 509 5 609 1 047 Části obce díly 147 7 4 4 12 10 15 4 Městské

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Prezentace podnikatelských ploch pro investory. Prezentace průmyslových ploch pro investory

Prezentace podnikatelských ploch pro investory. Prezentace průmyslových ploch pro investory Prezentace průmyslových ploch pro investory 1 Obsah Město Přerov Mapa podnikatelských ploch Informace o jednotlivých plochách Brownfieldy ve městě Kontakty 2 Město Přerov: Základní přehled Počet obyvatel

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,6%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,6% Černošice Správní obvod Černošice se nachází uprostřed kraje, kde ze západu obepíná hlavní město Prahu. Většina povrchu náleží k tzv. Brdské oblasti, konkrétně se jedná o Pražskou plošinu. Na jihu sem

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ Správní obvod obce s rozšířenou působností Blatná leží v severozápadním koutu Jihočeského kraje. Blatensko je poměrně hustě protkáno sítí potoků, které patří do povodí řeky Otavy, na nichž bylo vybudováno

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Nový Jičín v letech

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Nový Jičín v letech 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ÚZEMÍ (stav k 31. 12.) Výměra půdy celkem ha 32 547 32 550 32 547 32 546 32 544 27 536 27 536 zemědělská půda 22 318 22 313 22 306 22 298 22 292 19 084 19 065 orná půda

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice leží na severozápadě kraje při hranicích s Plzeňským krajem. Jeho středem podél řeky Otavy prochází výběžek Českobudějovické pánve. Podél řeky Volyňky

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1%

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1% Kladno Správní obvod Kladno se nachází v severozápadní části Středočeského kraje a sousedí s obvody Rakovník, Slaný, Kralupy n.vlt., Černošice a Beroun. Obvod náleží k Brdské oblasti, rozkládá se na rozhraní

Více

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Karviná v letech

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Karviná v letech 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ÚZEMÍ (stav k 31. 12.) Výměra půdy celkem ha 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 zemědělská půda 4 540 4 525 4 458 4 456 4 432 4 394 4 392 orná půda 3 301

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

NOVÝ BYDŽOV leží v západní části Nový Bydžov řeka Cidlina Hustota obyvatelstva je nízká nejvyšší procento obyvatel (téměř 58 %) žije na venkově.

NOVÝ BYDŽOV leží v západní části Nový Bydžov řeka Cidlina Hustota obyvatelstva je nízká nejvyšší procento obyvatel (téměř 58 %) žije na venkově. Správní obvod Nový Bydžov leží v západní části Královéhradeckého kraje. Na západě sousedí se Středočeským krajem, na severu s obcemi správního obvodu Jičín a Hořice a na východě a jihu se správním obvodem

Více

Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji

Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Brno, 18. 2. 2015 Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj Založena v roce 1993 Stoprocentní vlastník Moravskoslezský

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Brownfields v Moravskoslezském kraji

Brownfields v Moravskoslezském kraji Brownfields v Moravskoslezském kraji Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava, 22. 10. 2015 Jiří Piskorz Agentura pro regionální rozvoj Založena v roce 1993 Stoprocentní vlastník Moravskoslezský kraj

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY Správní obvod obce s rozšířenou působností Vodňany leží uvnitř kraje v západní části Českobudějovické pánve a protéká jím řeka Blanice, pravý přítok Otavy. Jeho povrch je mírně zvlněný s četnými rybníky

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Králíky sousedící z velké části s Polskou republikou představuje nejsevernější výběžek Pardubického kraje. Na východě hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jižní straně sousedí s Lanškrounskem

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Kraj je tvořen 6 okresy a dělí se na 22 správních obvodů ORP Kraj byl zřízen ke dni 1. 1. 2000 a byl vymezen územím 6 okresů (Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více