IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE..."

Transkript

1 1 Obsah 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDKLADATEL: ZŘIZOVATEL: PLATNOST DOKUMENTU: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ A ZÁZEMÍ ŠKOLY (MATERIÁLNÍ, PROSTOROVÉ, TECHNICKÉ, HYGIENICKÉ) CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU UČEBNÍ OSNOVY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka Přírodověda Vlastivěda ČLOVĚK A SPOLEČNOST Dějepis Výchova k občanství ČLOVĚK A PŘÍRODA Fyzika Chemie Ekologický přírodopis Zeměpis UMĚNÍ A KULTURA Výtvarná výchova Hudební výchova ČLOVĚK A ZDRAVÍ Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk, podpora a ochrana zdraví ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Angličtina jako druhý cizí jazyk Němčina jako druhý cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce

2 Konverzace v německém jazyce Anglický jazyk praktická cvičení Informatika (volitelný předmět) Přírodovědná praktika Informatika (volitelný předmět) Výtvarné projekty Sport a pohybové aktivity NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Náboženství (římskokatolické) ŠKOLNÍ DRUŽINA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Zásady pro hodnocení chování ve škole Zásady pro udělování výchovných opatření ZÁSADY A PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ KRITÉRIA A ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO PRŮBĚŽNÁ HODNOCENÍ STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ NA VYSVĚDČENÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE A JEJICH CHARAKTERISTIKA Kritéria klasifikace a základní kritéria slovního hodnocení prospěchu (dále jen kritéria) Stupně hodnocení chování Hodnocení prospěchu v zájmových útvarech SLOVNÍ HODNOCENÍ Zásady pro používání slovního hodnocení Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení a klasifikace, pro převedení slovního hodnocení do klasifikace PODROBNOSTI O KOMISIONÁLNÍCH A OPRAVNÝCH ZKOUŠKÁCH Komisionální zkouška Opravná zkouška ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI UVOLŇOVÁNÍ Z VÝUKY A DŮSLEDKY PRO KLASIFIKACI VÝSTUPNÍ HODNOCENÍ KRITÉRIA PRO STANOVENÍ PROSPĚCHU stupeň stupeň KRITÉRIA HODNOCENÍ CHOVÁNÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY CÍLE AUTOEVALUACE OBLASTI, KRITÉRIA A METODY AUTOEVALUACE Program školy Podmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči,vzájemné vztahy Kvalita řídící činnosti Úroveň výsledků práce školy ČASOVÉ ROZVRŽENÍ AUTOEVALUACE:

3 2 Identifikační údaje 2.1 Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) Per aspera ad astra Přes překážky ke hvězdám/4 2.2 Předkladatel: - název školy: Základní škola a Mateřská škola Loučovice - adresa školy: Loučovice čp. 231, PSČ jméno ředitele: Zdeněk Vrba - kontakty: tel , - IČ: identifikátor: Zřizovatel: - název: Obec Loučovice - adresa: Obecní úřad Loučovice, čp. 51, PSČ kontakty: tel , 2.4 Platnost dokumentu: - od 1. září 2011 razítko školy podpis ředitele 3

4 3 Charakteristika školy 3.1 Úplnost a velikost školy Škola je rozhodnutím MŠMT č.j / ze dne zapsána do školského rejstříku pod názvem Základní škola a Mateřská škola Loučovice. Základní škola a Mateřská škola Loučovice je plně organizovanou školou s devíti postupnými ročníky. Zvýšení počtu tříd se v následujících létech nepředpokládá. Součástí školy je rovněž školní družina, mateřská škola a školní jídelna. Je právnickou osobou zřízenou jako příspěvková organizace s identifikačním číslem (IČO) Škola byla zařazena do sítě škol ŠÚ Č.Krumlov č. j. 66/96 ze dne se změnou zařazení od č. j. KUJCK 21103/2007 OSMT/ Vybavení a zázemí školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) Budova školy a tělocvična jsou umístěny v blízkosti lesa uprostřed zeleně,stranou silničního i jiného ruchu. V budově školy je dostatečné množství prostor jak pro kmenové učebny jednotlivých tříd, tak pro odborné učebny -učebna fyziky- chemie, učebna Hv, učebna informatiky, internetová učebna, učebna biologie, kreslírna, učebna jazyků, dílny, kuchyňka a školní knihovna. V knihovně mají žáci přístup k odborné literatuře a možnost samostudia. Pro školní družinu a kuchyňku jsou školou využívány prostory v budově MŠ Loučovice. V této budově je rovněž umístěna školní jídelna. Tělesná výchova je vyučována v tělocvičně a na víčeúčelovém hřišti s umělým povrchem a hřišti na malou kopanou s umělým povrchem. Obě hřiště jsou situována v klidové zóně v těsné blízkosti školy. Na obě hřiště mají žáci možný přístup i v době mimo vyučování. Škola má dostatek vedlejších prostor (kabinety, sklady atd.). Postupně je budován školní pozemek pro výuku pěstitelských prací. Vybavení pomůckami je na dobré úrovni a je neustále doplňováno novými moderními pomůckami. Ve škole jsou využíván dvě počítačové učebny. Využití je tak širší, než pouze u internetové učebny pořízené v rámci projektu INDOŠ, ve které je žákům je umožněn přístup na internet tři odpoledne v týdnu. Kromě vyučování informatiky jsou učebny využívány i v dalších předmětech. Na velmi dobré úrovni je i vybavení softwarem a to jak výukovým, tak softwarem potřebným pro provoz školy. Počítači s interaktivními tabulemi jsou vybaveny rovněž učebny fyziky, biologie a některé kmenové třídy. Kromě toho mohou učitelé při výuce využít i notebooku a dataprojektoru. Vybavení učebnicemi je na velmi dobré úrovni. Jejich evidence je vedena pomocí knihovnického programu Lanius. Ze zjištěného stavu vychází škola při doplňování učebnicového fondu dle aktuálních potřeb. Škola má vlastní nápojový automat, který provozuje na živnostenský list v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Škola má dostatek prostor pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety), vybavené odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Nábytek a další zařízení kabinetů jsou však většinou starší a bude postupně inovováno. Většina kabinetů je vybavena počítači, učitelé mají možnost přístupu na internet ve sborovně. 4

5 Škola nemá vlastní prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy či většího počtu tříd. Pro většina kulturních akcí, vystoupení žáků, akademií, výstav apod. využívá škola Kulturní dům, který je v majetku zřizovatele. Na některé akce je také využívána tělocvična či školní hřiště. Školní družina je v budově MŠ Loučovice. Má jedno oddělení a ranní i odpolední provoz přizpůsobený potřebám zaměstnaných rodičů. Ráno je do školní družiny umožněn přístup dojíždějícím žákům druhého stupně. Družina je vybavena novým pracovním a odpočinkovým nábytkem. Pracovní stoly i židle jsou přizpůsobeny velikosti dětí. Je vybavena pomůckami pro aktivní i pasivní relaxaci i pro učení, včetně audiovizuální techniky. Škola má dostatečné prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny), včetně prostor pro převlékání žáků před tělesnou výchovou a po ní v počtu, který odpovídá počtu cvičišť, návaznému střídání žáků a oddělené činnosti chlapců a děvčat. Prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů WC a umývárny jsou v dostatečném počtu a jsou vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám daného věku a příslušným normám. Pro společné stravování jsou školou využívány prostory v budově MŠ Loučovice. Školní kuchyně je rekonstruovaná a plně vybavená tak, aby odpovídala současným hygienickým normám i požadavkům na moderní a racionální způsob výživy. Rekonstruovaná byla i školní jídelna včetně výdejny jídel. Prostory k tomuto účelu jsou náležitě vybaveny a respektují hygienické normy, zdravotní a věkové zvláštnosti žáků. Pro ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného, popřípadě k poskytnutí další pomoci při zdravotních problémech slouží sborovna. Škola vybavena odpovídajícím počtem lékárniček. Škola zabezpečuje kontakty na lékaře či jiné speciální služby i případný odvoz zraněného žáka k lékaři. Učitelé mají praktické dovednosti pro poskytování první pomoci. Škola má dobré zázemí pro další pedagogické a nepedagogické pracovníky školy. Jsou to ředitelna, kancelář zástupce ředitele a hospodářky, kabinet výchovné poradkyně. Tyto místnosti jsou vybaveny účelným zařízením a potřebnou komunikační a výpočetní technikou. Provozní zaměstnanci mají k dispozici šatnu a odpočinkovou místnost. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy: Režim školy je přizpůsoben potřebám dojíždějících žáků. Proto ranní vyučování začíná v 8.15 hod. a odpolední končí nejpozději v hod. Je přitom dodržována délka přestávek a žáci i učitelé mají dostatek možností relaxace a aktivního pohybu. Pitný režim je zajištěn vlastním nápojovým automatem na teplé i studené nápoje. Žáci si tak mohou vybrat z 8 druhů teplých a dvou druhů studených nápojů. Učebny a ostatních prostory školy odpovídají platným normám i požadavkům na zdravé prostředí. Prostory školy jsou dostatečně vytápěny, škola je situována v bezhlučném prostředí, mimo dopravu. Je potřebné rekonstruovat osvětlení učeben tak, aby odpovídalo současným normám a potřebám. Pravidelně je prováděna kontrola zařízení z hlediska jejich bezpečnosti. Psychosociální podmínky: Škola se snaží vytvářet prostředí pohody, zdravého učení a otevřeného partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy.vzdělávání propojovat se skutečným životem osvojování si toho, co má pro žáky praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti. Výuku přizpůsobovat individuálním potřebám žáků. Chrání žáky před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy.včas informuje žáky i rodiče o všech problémech ve vzdělávání i výchově a snaží se je společně s nimi řešit. 5

6 Personální podmínky: Na 1. stupni má ZŠ potřebný počet vyučujících, včetně vyučující se specializací AJ pro 1. stupeň. Jedna vyučující si potřebnou kvalifikaci studiem doplňuje. Na druhém stupni je také dostatek plně kvalifikovaných vyučujících. Některé úvazky ovšem zajišťují vyučující v důchodu. Podmínky spolupráce školy a rodičů žáků: Škola se snaží o co nejlepší informovanost rodičů o veškerém dění ve škole. Každé čtvrtletí jsou třídní schůzky rodičů s informací o prospěch a chování žáků i o aktuálním dění ve škole a třídě. Pravidelně jednou měsíčně je rodičovská schůzka nebo konzultační odpoledne, na kterých se rodiče mohou informovat u jednotlivých vyučujících a dohodnout s nimi i opatření ke zlepšení prospěchu. Rodiče mají možnost se s vedením školy či třídním učitelem nebo výchovným poradcem telefonicky informovat a domluvit se na případné návštěvě školy. O dění ve škole je veřejnost informována i na internetových stránkách. Škole chybí důstojné prostory pro setkávání učitelů s rodiči. 6

7 4 Charakteristika ŠVP 4.1 Zaměření školy Vize Přejeme si, aby každý člověk byl celistvě vzdělán, správně jsa vycvičen nikoliv však v jediné věci, nebo v několika málo, nebo ve mnohých, nýbrž ve všech, které dovršují podstatu lidskosti J. A. Komenský: Vševýchova Panpaedia Obecná porada o nápravě věcí lidských Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi chodit, kde se kvalitně a zajímavým způsobem připraví na další studium a budoucí život, kde jim bude umožněno rozvíjet své zájmy, a to vše za dobré spolupráce s učiteli, dalšími pracovníky školy, ostatními žáky i rodiči. Chceme, aby žáci, kteří opouštějí školu: - byli čestní, slušní a tolerantní - měli dobré jazykové, přírodovědné, praktické a společenské dovednosti, rozvíjeli své tvůrčí i fyzické schopnosti a uměli používat informační a komunikační technologie - byli zvídaví, ochotni se stále učit a uměli se prosadit v praktickém životě Věříme, že žáci i rodiče budou na naši školu rádi vzpomínat. Mise Posláním naší školy je: - poskytnout žákům základní vzdělání - umožnit žákům rozvíjet svůj talent a zájmy - umožnit nadaným žákům rozvíjet nad standardní úroveň své schopnosti - pomoci žákům se specifickými poruchami učení a chování či jinak znevýhodněným dětem při překonávání jejich obtíží - umožnit všem žákům rozvíjet nad běžnou úroveň své schopnosti v oblasti zdravého životního stylu a sportu Naší snahou je ve spolupráci s rodiči vychovat člověka mravně odpovědného, který: - se orientuje v hodnotách, jako jsou svoboda, respektování lidských práv, důstojnost člověka, spolupráce, solidarita, kulturní tradice a hodnoty apod. - zná svá práva a je si vědom svých povinností - samostatně myslí, svobodně jedná a rozhoduje (má prostor k samostatnému projevu, interpretaci, srovnávání, vlastnímu posuzování, argumentaci apod.) - se orientuje v množství různých informací, dokáže je třídit a používat - se umí učit - komunikuje a spolupracuje, nalézá vhodné prostředky k vyjádření svých myšlenek a postojů - zvládá praktické činnosti denního života - chápe globální problémy (chrání životní prostředí apod.) 7

8 - je odpovědný za své zdraví, chápe hodnotu zdraví a aktivně usiluje o jeho upevňování a ochranu Školní vzdělávací program slouží k tomu, aby každý pracovník školy měl možnost kdykoliv si připomenout hlavní záměry v činnosti školy. Pro žáky, rodiče a veřejnost je materiálem informačním, který pomáhá v orientaci při výběru školy a umožňuje lépe pochopit uskutečňování dílčích úkolů. 4.2 Výchovné a vzdělávací strategie (Společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni.) Kompetence k učení (vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení) - Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich "budoucnost připravujeme je na celoživotní učení. - Vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení. - Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. - Podporujeme samostatnost a tvořivost. - Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. - Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. - Ve výuce se zaměřujeme na "aktivní" dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. - Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). - Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře, médiích a na internetu. - Ve vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky. - Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. - Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem VH, na konci VH vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení. - Uplatňujeme individuální přístup k žákovi. - Motivujeme k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. - Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Učíme práci s chybou. - Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. - Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly. - Podporujeme žáky v přípravě na různé projekty a soutěže. - Požadujeme po žácích prezentaci výsledků své práce. - Organizováním doučovacích kroužků umožňujeme žákům zažít pocit úspěchu z dosažených výsledků ve vyučovací hodině. 8

9 Kompetence k řešení problémů ( podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů) - Učíme žáky nebát se problémů. ("problémy byly, jsou a budou problém není hrozba, ale výzva"). - Používáním praktických a netradičních problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. - Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešeni problémů. Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. - Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. - Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. - Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. - Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. - V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. - Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně sledujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. - Nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z výuky více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení. Kompetence komunikativní (vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci) - Přednostně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. - Podporujeme různé formy komunikace na,,mezinárodní úrovni" v rámci přeshraniční spolupráce. - Klademe důraz na,,kulturní úroveň" komunikace. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chováni žáků, zaměstnanců školy i rodičů. - Ve vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. - Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. - Podporujeme kritiku a sebekritiku. - Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (např. školní časopis, místní tisk, web, počítačové prezentace apod.). - Zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělými. - Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. - Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. - Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. - Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu apod. a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel. - Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. - Učíme žáky asertivnímu chování a nonverbální komunikaci". 9

10 - Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názory jiných. - Podporujeme komunikaci s jinými školami (Vyšší Brod, Lipno nad Vltavou, Frymburk). Kompetence sociální a personální (rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých) - Používáme skupinovou práci žáků, učíme žáky vzájemně si pomáhat. - Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. - Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. - Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) celého týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostat. členů týmu. - Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. - Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. - Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. - Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - Průběžně sledujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. - Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli). - Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování. - Na tvorbě pravidel ve třídách se podílejí také žáci. - Podporujeme činnost třídní samosprávy. - Ve výuce jsou využívány hry, na jejichž tvorbě se mohou podílet žáci. Kompetence občanské (vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích) - Netolerujeme sociálně patologické projevy chováni (návykové látky, šikana, kriminalita mládeže). - Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. - Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. - Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. - Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních řádech školy. - Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. - Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. - Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami JZS apod. - V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. - Sledujeme chování žáků, snažíme se včas přijímat účinná opatření. 10

11 - Využíváme pomoci a zkušenosti odborníků výchovných poradců, PPP, OPD, policie. - Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. - Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. - Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti. - Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). - V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. - Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí. - Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. - V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. - Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. - Vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání společného řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti za plné dodržování těchto stanovených pravidel. - Ve výuce využíváme metod rolí. Kompetence pracovní (vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání) - Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. - Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. - Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví, životního prostředí a k plnění svých povinností a závazků. - Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. - Cíleně motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). - Zapojujeme žáky do přípravy školních projektů, získané poznatky a dovednosti jsou využívány při konkrétních činnostech. 11

12 4.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování, tělesným nebo smyslovým postižením či jiným znevýhodněním, ale i žáků mimořádně nadaných, uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění. Školní vzdělávací program u žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuální integrace pomocí těchto programů: - vyhledáváme žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami a trvale je sledujeme - úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou - vytváříme individuální vzdělávací plány podle doporučení PPP - soustavně vzděláváme pedagogy v této problematice - spolupracujeme s rodiči a provádíme osvětu veřejnosti v této oblasti - snažíme se nabízet pozitivní a vstřícné školní prostředí Konkrétní pedagogická opatření: - u žáků uplatňujeme individuální přístup, používáme odlišné metody výuky a hodnocení, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci, uplatňujeme vhodné formy komunikace - nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy - na doporučení PPP redukujeme obsah a rozsah učiva - zajištění odborné logopedické péče - respektujeme odlišný způsob komunikace těchto žáků. Naše škola zatím neumožňuje bezbariérový přístup. 4.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaným žákům se snažíme vytvářet dostatečně podnětné prostředí. Nabízíme možnost uplatnění tvůrčích sil v samostatných školních projektech přírodovědného či literárního zaměření či v oborových soutěžích, prohloubení učiva, zadávání specifických úkolů, rozvoj schopností při skupinovém vyučování, případně vynechání ročníku. Respektujeme odlišný způsob komunikace těchto žáků. 12

13 4.5 Začlenění průřezových témat Tabulka pro tvorbu osnov Používaná zkratka - klíčové slovo Klíčové slovo uvozující klíčovou kompetenci Výklady obsahu klíčového slova OSV Osobnostní a sociální výchov KK učit se Používá učební strategie, které odpovídají jeho možnostem. VDO Výchova demokratického občana KK Glob Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech KK MK Multikulturní výchova KK řešit problém Nalézá vhodné postupy pro vyřešení problému. Dorozumí se s ostatními lidmi a porozumí informacím. Dohodne se o práci, jejím průběhu a výsledcích. EVVO Environmentální výchova KK občan Dodržuje společností dohodnuté normy - pravidla. Med Mediální výchova KK práce Plní zadané úkoly podle svého osobnostního maxima. KLP komunikovat spolupracovat podnikatelské dovednosti*) Efektivně promýšlí vlastní práci i práci druhých. KLP tvořivost*) Nalézá další cesty vedoucí k dosažení výsledku. KLP city*) Pochopí druhého a pomůže mu. KSZU zdraví*) Respektuje filozofii trvale udržitelného rozvoje zdravého života. 13

14 OSV Osobnostní a sociální výchova Název tématického okruhu OSV OSV 1.1 Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník INT(Čj, Hv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Hv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Aj, Hv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Aj, Hv, Přv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Aj, Přv, Hv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M, Tv, Vv, Hv, Aj, Z, Vz, F, PTM, Př, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M, Tv, Vv, Hv, Aj, Z, Vz, F, PTM, Př, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(M, Tv, Vv, Hv, Aj, Z, ČPOZ, F, Sp, Př, Ch, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(M, Tv, Vv, Hv, Aj, F, Sp, Př, Ch, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 OSV 1.2 Sebepoznání a sebepojetí INT(Čj, Vv), P3, P4, P5, P8 INT(Čj, Hv, Vv), P3, P4, P5 INT(Čj, Vv), P3, P4, P5 INT(Vv), P3, P4, P5 INT(Vv), P3, P4, P5 INT(M, Tv, Vv, ČjL, Ov, PTM, Nj, D), P3, P4, P5 INT(Tv, Vv, ČjL, PTM, Nj), P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Vv, ČjL, Sp, Ov, ČPOZ, Nj, D), P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Vv, ČjL, PÚD, Sp, Nj), P3, P4, P5, P7 OSV 1.3 Seberegulace a sebeorganizace INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P8 INT(Hv, Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Hv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M, Ov, D), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Hv, Ov, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Ov, ČPOZ, Pč, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Ov, Pč, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 14

15 OSV 1.4 Psychohygiena INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, IT), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Tv, ČjL, Ov, Pč, D), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Tv, ČjL, Pč, Ov, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, ČjL, Př, Pč, Ov, ČPOZ, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, ČjL, Pč, Ov, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 OSV 1.5 Kreativita INT(Čj, Vv), P1, P2, P3, P4, P5, P8 INT(Čj, Hv, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Hv, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Hv, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Aj, Hv, Vv, IT), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M, Aj, Čj, IT, Hv, Vv, PTM, PPC, Ov, Tv, Pč, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M, Aj, Čj, Hv, Vv, PTM, Tv, Pč, PPC, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(M, Aj, Čj, Hv, Vv, Tv, Pč, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(M, Aj, Čj, Hv, Vv, Tv, Pč, PÚD, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 OSV 2.1 Sociální rozvoj Poznávání lidí INT(Hv), P3, P4, P5, P9 P3, P4, P5, P9 P3, P4, P5, P9 INT(Čj), P3, P4, P5, P9 INT(Vl, Čj), P3, P4, P5, P9 INT(Tv, ČjL, Ov), P3, P4, P5, P9 INT(Tv, ČjL, Ov), P3, P4, P5, P9 INT(Tv, ČjL, Ov), P3, P4, P5, P9 INT(Tv, ČjL), P3, P4, P5, P9 OSV 2.2 Mezilidské vztahy INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Přv), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Přv), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(ČjL, Ov, Tv, Př, PTM), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(ČjL, Tv, PTM, F, Př), P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9 INT(ČjL, Vv, Tv, F, Ch, F, Př, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9 INT(ČjL, Vv, Tv, F, Ch, Př, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9 15

16 OSV 2.3 Komunikace INT(Čj, Hv, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Aj, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Aj, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Aj, Vv, IT), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M, Tv, Čj, Aj, Vv, Z, IT, F, PTM, PPC, Nj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Tv, Čj, Aj, Z, F, PTM, Vz, PPC, Nj), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Čj, Z, Aj, Ov, ČPOZ, F, Nj), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Čj, Aj, Z, F, Sp, Nj), P1, P2, P3, P4, P5, P7 OSV 2.4 Kooperace a kompetice P1, P2, P3, P4, P5, P8 INT(Hv), P1, P2, P3, P4, P5 P1, P2, P3, P4, P5 INT(Přv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Přv, Hv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Hv, Tv, Vv, Ov, PTM, Př, PP), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Tv, Vv, PTM, F, Př, PPC), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Vv, Ch, F, Př), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Vv, Ch, F, Př), P1, P2, P3, P4, P5, P7 OSV 3.1 Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti INT(M), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Přv, Čj, M), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Přv, Čj, M, IT), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Tv, PTM, IT, PPC, Nj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Tv, PTM, PPC, Nj), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Ov, Nj), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Ov, PÚD, Sp, Nj), P1, P2, P3, P4, P5, P7 OSV 3.2 Hodnoty, postoje, praktická etika INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Přv, Vl, Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Přv, Vl, Čj, IT), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Tv, ČjL, IT, OV, Pč, Vz, D), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Hv, Tv, Vv, ČjL, Pč, Vz, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9 INT(Tv, ČjL, ČPOZ, Ov, Pč, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9 INT(Tv, Pč, ČjL, Sp, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9 16

17 VDO Výchova demokratického občana Název tématického okruhu VDO 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník VDO 1 Občanská společnost a škola INT(Prv), P3, P9 INT(Prv), P3, P9 INT(Prv), P3, P9 P3, P9 INT(IT), P3, P9 INT(Ov, IT, Z), P3, P9 INT(Ov, Z), P3, P9 INT(Vv, Ov, Z, D), P3, P9 INT(Vv, Ov, Z, D), P3, P9 VDO 2 Občan, občanská společnost a stát INT(Prv) INT(Prv) INT(Prv) INT(D), P6, P9 INT(Hv), P6, P9 INT(Ov, Pč, F, D), P6, P9 INT(Ov, Pč, F, Z, D), P6, P9 VDO 3 Formy participace občanů v politickém životě INT(Prv) INT(Prv) INT(Vl) INT(Ov) INT(D) INT(Ov, Z, D) VDO 4 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování INT(Prv) INT(Vl) INT(Vl) INT(D) INT(Čj, Ov) INT(Čj, Ov, D) INT(Čj, Ov, Z, D) 17

18 Glob Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1.stupeň 2.stupeň Název tématického okruhu Glob 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Glob 1 Evropa a svět nás zajímá INT(Prv, Aj) INT(Hv, Aj) INT(Vl, IT, Hv, Aj) INT(Aj, Čj, Ov, IT, Nj, D), P6 INT(Aj, Čj, Ov, Z, Nj, D), P6, P7 INT(Aj, Čj, F, Nj, D), P6, P7 INT(Aj, Čj, F, Z, Nj, D), P6, P7 Glob 2 Objevujeme Evropu a svět INT(Prv, Aj) INT( Aj) INT(Vl, Aj, IT) INT(Aj, IT, Tv, Z, F, Př, Nj, D), P3, P6 INT(Aj, Tv, Př, Z, Nj), P3, P6, P7 INT(Aj, Tv, Z, F, Nj), P3, P6, P7 INT(Aj, Ov, Tv, F, Př, Nj), P3, P6, P7 Glob 3 Jsme Evropané INT(Prv, Pč) INT(Prv, Pč) INT(Prv, Pč) INT(Vl, Pč) INT(Vl, IT) INT(Tv, IT, ČjL, D), P6 INT(Tv, Z, ČjL, D), P6, P7 INT(Tv, Př, ČjL), P6, P7 INT(Tv, Z, F, Sp, ČjL, D), P6, P7 18

19 MK Multikulturní výchova Název tématického okruhu MK 1.stupeň 2.stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník MK 1 Kulturní diference INT(Prv, Hv), P3 INT(Prv), P3 INT(Prv, Aj), P3 INT(Aj), P3 INT(Aj), P3 INT(Aj, Hv, Ov, Nj), P3, P6 INT(Aj, Ov, Nj, D), P3, P6 INT(Aj, Ov, Nj), P3, P6 INT(Vv, Aj, Nj), P3, P6 MK 2 Lidské vztahy INT(PRV), P1, P2, P3, P9 INT(Prv, Hv), P1, P2, P3, P9 INT(Prv, Aj), P1, P2, P3, P9 INT(Vl, Aj), P1, P2, P3, P9 INT(Aj), P1, P2, P3, P9 INT(Tv, Vv, Aj, Ov, Pč, Nj), P1, P2, P3, P9 INT(Tv, Vv, Aj, Ov, Pč, Nj, D), P1, P2, P3, P7, P9 INT(Tv, Vv, Aj, Ov, Pč, Př, Nj), P1, P2, P3, P7, P9 INT(Tv, Vv, Aj, Ov, Pč, Z, Nj, D), P1, P2, P3, P7, P9 MK 3 Etnický původ INT(Prv) INT(Prv) INT(Prv, Hv) INT(Vv) INT(Hv, Tv, Ov) INT(Hv, Tv, Ov, D), P7 INT(Hv, Tv, Ov, Př, D), P7 INT(Tv, Ov, Z, D), P7 MK 4 Multikulturalita P1, P2 P1, P2 INT(Prv, Hv, Aj), P1, P2 INT(Hv, Aj), P1, P2 INT(Vl, Hv, Aj, IT), P1, P2 INT(Aj, IT, Z, Nj), P1, P2 INT(Aj, Z, Nj, D), P1, P2 INT(Aj, Ov, Z, Nj, D), P1, P2 INT(Aj, Ov, Z, Nj, D), P1, P2 MK 5 Princip sociálního smíru a solidarity INT(Prv), P3, P9 INT(Prv), P3, P9 P3, P9 INT(Vl), P3, P9 INT(Vl), P3, P9 P3, P9 P3, P9 INT(Ov, D), P3, P9 INT(Ov, Z, D), P3, P9 19

20 EVVO Environmentální výchova Název tématického okruhu EVVO 1.stupeň 2.stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník EWO 1 Ekosystémy INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Přv), P2 INT(Přv, Vl), P2 INT(Př, Z, PPC), P2 INT(Ov, Z, Př, PPC, D), P2, P7 INT(Z), P2, P7 INT(Př, Ov, Z), P2, P7 EWO 2 Základní podmínky života INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Přv), P2 INT(Přv), P2 INT(Vv, PPC, Př, D), P2 INT(M, Z, Ov, PPC, Př, D), P2, P7 INT(Z, Př,. Ch), P2, P7 INT(Př, Z, Ch, Ov), P2, P7 EWO 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Přv, Vl), P2 INT(Přv, Vl, IT), P3 INT(Ov, Z, Př, PPC, F, PTM, IT, D), P2 INT(M, Vv, Z, Ov, Př, PPC, Pč, F, PTM, D), P2, P7 INT(M, Př, Z, Ch, Pč, F), P2, P7 INT(M, Př, Ov, Z, Pč, F, Ch, D), P2, P7 EWO 4 Vztah člověka k prostředí P2 INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Přv, Vl), P2 INT(Přv, Vl), P2 INT(Tv, Ov, Př, Pč, PTM, PPC, Z), P2 INT(Tv, Ov, Př, Z, Pč, PTM, PPC), P2, P7 INT(Tv, Vv, Př, Ch, Pč, Z, F), P2, P7 INT(Tv, Ov, Př, Z, Pč, F, Ch, D), P2, P7 20

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 1 Obsah 1 OBSAH... 1 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 2.2 PŘEDKLADATEL:... 3 2.3 ZŘIZOVATEL:... 3 2.4 PLATNOST DOKUMENTU:... 3 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.1 ÚPLNOST A

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Škola je samostatně zřízená pro výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z Rožmitálu p.tř. a širokého okolí. Jejími klienty jsou děti s

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TECHNIKA KOLEM NÁS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více