IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE..."

Transkript

1 1 Obsah 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDKLADATEL: ZŘIZOVATEL: PLATNOST DOKUMENTU: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ A ZÁZEMÍ ŠKOLY (MATERIÁLNÍ, PROSTOROVÉ, TECHNICKÉ, HYGIENICKÉ) CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU UČEBNÍ OSNOVY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka Přírodověda Vlastivěda ČLOVĚK A SPOLEČNOST Dějepis Výchova k občanství ČLOVĚK A PŘÍRODA Fyzika Chemie Ekologický přírodopis Zeměpis UMĚNÍ A KULTURA Výtvarná výchova Hudební výchova ČLOVĚK A ZDRAVÍ Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk, podpora a ochrana zdraví ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Angličtina jako druhý cizí jazyk Němčina jako druhý cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce

2 Konverzace v německém jazyce Anglický jazyk praktická cvičení Informatika (volitelný předmět) Přírodovědná praktika Informatika (volitelný předmět) Výtvarné projekty Sport a pohybové aktivity NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Náboženství (římskokatolické) ŠKOLNÍ DRUŽINA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Zásady pro hodnocení chování ve škole Zásady pro udělování výchovných opatření ZÁSADY A PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ KRITÉRIA A ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO PRŮBĚŽNÁ HODNOCENÍ STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ NA VYSVĚDČENÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE A JEJICH CHARAKTERISTIKA Kritéria klasifikace a základní kritéria slovního hodnocení prospěchu (dále jen kritéria) Stupně hodnocení chování Hodnocení prospěchu v zájmových útvarech SLOVNÍ HODNOCENÍ Zásady pro používání slovního hodnocení Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení a klasifikace, pro převedení slovního hodnocení do klasifikace PODROBNOSTI O KOMISIONÁLNÍCH A OPRAVNÝCH ZKOUŠKÁCH Komisionální zkouška Opravná zkouška ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI UVOLŇOVÁNÍ Z VÝUKY A DŮSLEDKY PRO KLASIFIKACI VÝSTUPNÍ HODNOCENÍ KRITÉRIA PRO STANOVENÍ PROSPĚCHU stupeň stupeň KRITÉRIA HODNOCENÍ CHOVÁNÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY CÍLE AUTOEVALUACE OBLASTI, KRITÉRIA A METODY AUTOEVALUACE Program školy Podmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči,vzájemné vztahy Kvalita řídící činnosti Úroveň výsledků práce školy ČASOVÉ ROZVRŽENÍ AUTOEVALUACE:

3 2 Identifikační údaje 2.1 Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) Per aspera ad astra Přes překážky ke hvězdám/4 2.2 Předkladatel: - název školy: Základní škola a Mateřská škola Loučovice - adresa školy: Loučovice čp. 231, PSČ jméno ředitele: Zdeněk Vrba - kontakty: tel , - IČ: identifikátor: Zřizovatel: - název: Obec Loučovice - adresa: Obecní úřad Loučovice, čp. 51, PSČ kontakty: tel , 2.4 Platnost dokumentu: - od 1. září 2011 razítko školy podpis ředitele 3

4 3 Charakteristika školy 3.1 Úplnost a velikost školy Škola je rozhodnutím MŠMT č.j / ze dne zapsána do školského rejstříku pod názvem Základní škola a Mateřská škola Loučovice. Základní škola a Mateřská škola Loučovice je plně organizovanou školou s devíti postupnými ročníky. Zvýšení počtu tříd se v následujících létech nepředpokládá. Součástí školy je rovněž školní družina, mateřská škola a školní jídelna. Je právnickou osobou zřízenou jako příspěvková organizace s identifikačním číslem (IČO) Škola byla zařazena do sítě škol ŠÚ Č.Krumlov č. j. 66/96 ze dne se změnou zařazení od č. j. KUJCK 21103/2007 OSMT/ Vybavení a zázemí školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) Budova školy a tělocvična jsou umístěny v blízkosti lesa uprostřed zeleně,stranou silničního i jiného ruchu. V budově školy je dostatečné množství prostor jak pro kmenové učebny jednotlivých tříd, tak pro odborné učebny -učebna fyziky- chemie, učebna Hv, učebna informatiky, internetová učebna, učebna biologie, kreslírna, učebna jazyků, dílny, kuchyňka a školní knihovna. V knihovně mají žáci přístup k odborné literatuře a možnost samostudia. Pro školní družinu a kuchyňku jsou školou využívány prostory v budově MŠ Loučovice. V této budově je rovněž umístěna školní jídelna. Tělesná výchova je vyučována v tělocvičně a na víčeúčelovém hřišti s umělým povrchem a hřišti na malou kopanou s umělým povrchem. Obě hřiště jsou situována v klidové zóně v těsné blízkosti školy. Na obě hřiště mají žáci možný přístup i v době mimo vyučování. Škola má dostatek vedlejších prostor (kabinety, sklady atd.). Postupně je budován školní pozemek pro výuku pěstitelských prací. Vybavení pomůckami je na dobré úrovni a je neustále doplňováno novými moderními pomůckami. Ve škole jsou využíván dvě počítačové učebny. Využití je tak širší, než pouze u internetové učebny pořízené v rámci projektu INDOŠ, ve které je žákům je umožněn přístup na internet tři odpoledne v týdnu. Kromě vyučování informatiky jsou učebny využívány i v dalších předmětech. Na velmi dobré úrovni je i vybavení softwarem a to jak výukovým, tak softwarem potřebným pro provoz školy. Počítači s interaktivními tabulemi jsou vybaveny rovněž učebny fyziky, biologie a některé kmenové třídy. Kromě toho mohou učitelé při výuce využít i notebooku a dataprojektoru. Vybavení učebnicemi je na velmi dobré úrovni. Jejich evidence je vedena pomocí knihovnického programu Lanius. Ze zjištěného stavu vychází škola při doplňování učebnicového fondu dle aktuálních potřeb. Škola má vlastní nápojový automat, který provozuje na živnostenský list v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Škola má dostatek prostor pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety), vybavené odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Nábytek a další zařízení kabinetů jsou však většinou starší a bude postupně inovováno. Většina kabinetů je vybavena počítači, učitelé mají možnost přístupu na internet ve sborovně. 4

5 Škola nemá vlastní prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy či většího počtu tříd. Pro většina kulturních akcí, vystoupení žáků, akademií, výstav apod. využívá škola Kulturní dům, který je v majetku zřizovatele. Na některé akce je také využívána tělocvična či školní hřiště. Školní družina je v budově MŠ Loučovice. Má jedno oddělení a ranní i odpolední provoz přizpůsobený potřebám zaměstnaných rodičů. Ráno je do školní družiny umožněn přístup dojíždějícím žákům druhého stupně. Družina je vybavena novým pracovním a odpočinkovým nábytkem. Pracovní stoly i židle jsou přizpůsobeny velikosti dětí. Je vybavena pomůckami pro aktivní i pasivní relaxaci i pro učení, včetně audiovizuální techniky. Škola má dostatečné prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny), včetně prostor pro převlékání žáků před tělesnou výchovou a po ní v počtu, který odpovídá počtu cvičišť, návaznému střídání žáků a oddělené činnosti chlapců a děvčat. Prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů WC a umývárny jsou v dostatečném počtu a jsou vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám daného věku a příslušným normám. Pro společné stravování jsou školou využívány prostory v budově MŠ Loučovice. Školní kuchyně je rekonstruovaná a plně vybavená tak, aby odpovídala současným hygienickým normám i požadavkům na moderní a racionální způsob výživy. Rekonstruovaná byla i školní jídelna včetně výdejny jídel. Prostory k tomuto účelu jsou náležitě vybaveny a respektují hygienické normy, zdravotní a věkové zvláštnosti žáků. Pro ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného, popřípadě k poskytnutí další pomoci při zdravotních problémech slouží sborovna. Škola vybavena odpovídajícím počtem lékárniček. Škola zabezpečuje kontakty na lékaře či jiné speciální služby i případný odvoz zraněného žáka k lékaři. Učitelé mají praktické dovednosti pro poskytování první pomoci. Škola má dobré zázemí pro další pedagogické a nepedagogické pracovníky školy. Jsou to ředitelna, kancelář zástupce ředitele a hospodářky, kabinet výchovné poradkyně. Tyto místnosti jsou vybaveny účelným zařízením a potřebnou komunikační a výpočetní technikou. Provozní zaměstnanci mají k dispozici šatnu a odpočinkovou místnost. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy: Režim školy je přizpůsoben potřebám dojíždějících žáků. Proto ranní vyučování začíná v 8.15 hod. a odpolední končí nejpozději v hod. Je přitom dodržována délka přestávek a žáci i učitelé mají dostatek možností relaxace a aktivního pohybu. Pitný režim je zajištěn vlastním nápojovým automatem na teplé i studené nápoje. Žáci si tak mohou vybrat z 8 druhů teplých a dvou druhů studených nápojů. Učebny a ostatních prostory školy odpovídají platným normám i požadavkům na zdravé prostředí. Prostory školy jsou dostatečně vytápěny, škola je situována v bezhlučném prostředí, mimo dopravu. Je potřebné rekonstruovat osvětlení učeben tak, aby odpovídalo současným normám a potřebám. Pravidelně je prováděna kontrola zařízení z hlediska jejich bezpečnosti. Psychosociální podmínky: Škola se snaží vytvářet prostředí pohody, zdravého učení a otevřeného partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy.vzdělávání propojovat se skutečným životem osvojování si toho, co má pro žáky praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti. Výuku přizpůsobovat individuálním potřebám žáků. Chrání žáky před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy.včas informuje žáky i rodiče o všech problémech ve vzdělávání i výchově a snaží se je společně s nimi řešit. 5

6 Personální podmínky: Na 1. stupni má ZŠ potřebný počet vyučujících, včetně vyučující se specializací AJ pro 1. stupeň. Jedna vyučující si potřebnou kvalifikaci studiem doplňuje. Na druhém stupni je také dostatek plně kvalifikovaných vyučujících. Některé úvazky ovšem zajišťují vyučující v důchodu. Podmínky spolupráce školy a rodičů žáků: Škola se snaží o co nejlepší informovanost rodičů o veškerém dění ve škole. Každé čtvrtletí jsou třídní schůzky rodičů s informací o prospěch a chování žáků i o aktuálním dění ve škole a třídě. Pravidelně jednou měsíčně je rodičovská schůzka nebo konzultační odpoledne, na kterých se rodiče mohou informovat u jednotlivých vyučujících a dohodnout s nimi i opatření ke zlepšení prospěchu. Rodiče mají možnost se s vedením školy či třídním učitelem nebo výchovným poradcem telefonicky informovat a domluvit se na případné návštěvě školy. O dění ve škole je veřejnost informována i na internetových stránkách. Škole chybí důstojné prostory pro setkávání učitelů s rodiči. 6

7 4 Charakteristika ŠVP 4.1 Zaměření školy Vize Přejeme si, aby každý člověk byl celistvě vzdělán, správně jsa vycvičen nikoliv však v jediné věci, nebo v několika málo, nebo ve mnohých, nýbrž ve všech, které dovršují podstatu lidskosti J. A. Komenský: Vševýchova Panpaedia Obecná porada o nápravě věcí lidských Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi chodit, kde se kvalitně a zajímavým způsobem připraví na další studium a budoucí život, kde jim bude umožněno rozvíjet své zájmy, a to vše za dobré spolupráce s učiteli, dalšími pracovníky školy, ostatními žáky i rodiči. Chceme, aby žáci, kteří opouštějí školu: - byli čestní, slušní a tolerantní - měli dobré jazykové, přírodovědné, praktické a společenské dovednosti, rozvíjeli své tvůrčí i fyzické schopnosti a uměli používat informační a komunikační technologie - byli zvídaví, ochotni se stále učit a uměli se prosadit v praktickém životě Věříme, že žáci i rodiče budou na naši školu rádi vzpomínat. Mise Posláním naší školy je: - poskytnout žákům základní vzdělání - umožnit žákům rozvíjet svůj talent a zájmy - umožnit nadaným žákům rozvíjet nad standardní úroveň své schopnosti - pomoci žákům se specifickými poruchami učení a chování či jinak znevýhodněným dětem při překonávání jejich obtíží - umožnit všem žákům rozvíjet nad běžnou úroveň své schopnosti v oblasti zdravého životního stylu a sportu Naší snahou je ve spolupráci s rodiči vychovat člověka mravně odpovědného, který: - se orientuje v hodnotách, jako jsou svoboda, respektování lidských práv, důstojnost člověka, spolupráce, solidarita, kulturní tradice a hodnoty apod. - zná svá práva a je si vědom svých povinností - samostatně myslí, svobodně jedná a rozhoduje (má prostor k samostatnému projevu, interpretaci, srovnávání, vlastnímu posuzování, argumentaci apod.) - se orientuje v množství různých informací, dokáže je třídit a používat - se umí učit - komunikuje a spolupracuje, nalézá vhodné prostředky k vyjádření svých myšlenek a postojů - zvládá praktické činnosti denního života - chápe globální problémy (chrání životní prostředí apod.) 7

8 - je odpovědný za své zdraví, chápe hodnotu zdraví a aktivně usiluje o jeho upevňování a ochranu Školní vzdělávací program slouží k tomu, aby každý pracovník školy měl možnost kdykoliv si připomenout hlavní záměry v činnosti školy. Pro žáky, rodiče a veřejnost je materiálem informačním, který pomáhá v orientaci při výběru školy a umožňuje lépe pochopit uskutečňování dílčích úkolů. 4.2 Výchovné a vzdělávací strategie (Společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni.) Kompetence k učení (vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení) - Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich "budoucnost připravujeme je na celoživotní učení. - Vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení. - Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. - Podporujeme samostatnost a tvořivost. - Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. - Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. - Ve výuce se zaměřujeme na "aktivní" dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. - Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). - Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře, médiích a na internetu. - Ve vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky. - Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. - Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem VH, na konci VH vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení. - Uplatňujeme individuální přístup k žákovi. - Motivujeme k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. - Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Učíme práci s chybou. - Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. - Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly. - Podporujeme žáky v přípravě na různé projekty a soutěže. - Požadujeme po žácích prezentaci výsledků své práce. - Organizováním doučovacích kroužků umožňujeme žákům zažít pocit úspěchu z dosažených výsledků ve vyučovací hodině. 8

9 Kompetence k řešení problémů ( podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů) - Učíme žáky nebát se problémů. ("problémy byly, jsou a budou problém není hrozba, ale výzva"). - Používáním praktických a netradičních problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. - Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešeni problémů. Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. - Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. - Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. - Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. - Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. - V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. - Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně sledujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. - Nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z výuky více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení. Kompetence komunikativní (vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci) - Přednostně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. - Podporujeme různé formy komunikace na,,mezinárodní úrovni" v rámci přeshraniční spolupráce. - Klademe důraz na,,kulturní úroveň" komunikace. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chováni žáků, zaměstnanců školy i rodičů. - Ve vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. - Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. - Podporujeme kritiku a sebekritiku. - Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (např. školní časopis, místní tisk, web, počítačové prezentace apod.). - Zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělými. - Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. - Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. - Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. - Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu apod. a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel. - Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. - Učíme žáky asertivnímu chování a nonverbální komunikaci". 9

10 - Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názory jiných. - Podporujeme komunikaci s jinými školami (Vyšší Brod, Lipno nad Vltavou, Frymburk). Kompetence sociální a personální (rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých) - Používáme skupinovou práci žáků, učíme žáky vzájemně si pomáhat. - Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. - Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. - Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) celého týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostat. členů týmu. - Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. - Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. - Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. - Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - Průběžně sledujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. - Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli). - Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování. - Na tvorbě pravidel ve třídách se podílejí také žáci. - Podporujeme činnost třídní samosprávy. - Ve výuce jsou využívány hry, na jejichž tvorbě se mohou podílet žáci. Kompetence občanské (vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích) - Netolerujeme sociálně patologické projevy chováni (návykové látky, šikana, kriminalita mládeže). - Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. - Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. - Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. - Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních řádech školy. - Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. - Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. - Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami JZS apod. - V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. - Sledujeme chování žáků, snažíme se včas přijímat účinná opatření. 10

11 - Využíváme pomoci a zkušenosti odborníků výchovných poradců, PPP, OPD, policie. - Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. - Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. - Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti. - Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). - V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. - Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí. - Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. - V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. - Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. - Vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání společného řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti za plné dodržování těchto stanovených pravidel. - Ve výuce využíváme metod rolí. Kompetence pracovní (vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání) - Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. - Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. - Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví, životního prostředí a k plnění svých povinností a závazků. - Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. - Cíleně motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). - Zapojujeme žáky do přípravy školních projektů, získané poznatky a dovednosti jsou využívány při konkrétních činnostech. 11

12 4.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování, tělesným nebo smyslovým postižením či jiným znevýhodněním, ale i žáků mimořádně nadaných, uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění. Školní vzdělávací program u žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuální integrace pomocí těchto programů: - vyhledáváme žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami a trvale je sledujeme - úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou - vytváříme individuální vzdělávací plány podle doporučení PPP - soustavně vzděláváme pedagogy v této problematice - spolupracujeme s rodiči a provádíme osvětu veřejnosti v této oblasti - snažíme se nabízet pozitivní a vstřícné školní prostředí Konkrétní pedagogická opatření: - u žáků uplatňujeme individuální přístup, používáme odlišné metody výuky a hodnocení, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci, uplatňujeme vhodné formy komunikace - nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy - na doporučení PPP redukujeme obsah a rozsah učiva - zajištění odborné logopedické péče - respektujeme odlišný způsob komunikace těchto žáků. Naše škola zatím neumožňuje bezbariérový přístup. 4.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaným žákům se snažíme vytvářet dostatečně podnětné prostředí. Nabízíme možnost uplatnění tvůrčích sil v samostatných školních projektech přírodovědného či literárního zaměření či v oborových soutěžích, prohloubení učiva, zadávání specifických úkolů, rozvoj schopností při skupinovém vyučování, případně vynechání ročníku. Respektujeme odlišný způsob komunikace těchto žáků. 12

13 4.5 Začlenění průřezových témat Tabulka pro tvorbu osnov Používaná zkratka - klíčové slovo Klíčové slovo uvozující klíčovou kompetenci Výklady obsahu klíčového slova OSV Osobnostní a sociální výchov KK učit se Používá učební strategie, které odpovídají jeho možnostem. VDO Výchova demokratického občana KK Glob Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech KK MK Multikulturní výchova KK řešit problém Nalézá vhodné postupy pro vyřešení problému. Dorozumí se s ostatními lidmi a porozumí informacím. Dohodne se o práci, jejím průběhu a výsledcích. EVVO Environmentální výchova KK občan Dodržuje společností dohodnuté normy - pravidla. Med Mediální výchova KK práce Plní zadané úkoly podle svého osobnostního maxima. KLP komunikovat spolupracovat podnikatelské dovednosti*) Efektivně promýšlí vlastní práci i práci druhých. KLP tvořivost*) Nalézá další cesty vedoucí k dosažení výsledku. KLP city*) Pochopí druhého a pomůže mu. KSZU zdraví*) Respektuje filozofii trvale udržitelného rozvoje zdravého života. 13

14 OSV Osobnostní a sociální výchova Název tématického okruhu OSV OSV 1.1 Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník INT(Čj, Hv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Hv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Aj, Hv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Aj, Hv, Přv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Aj, Přv, Hv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M, Tv, Vv, Hv, Aj, Z, Vz, F, PTM, Př, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M, Tv, Vv, Hv, Aj, Z, Vz, F, PTM, Př, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(M, Tv, Vv, Hv, Aj, Z, ČPOZ, F, Sp, Př, Ch, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(M, Tv, Vv, Hv, Aj, F, Sp, Př, Ch, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 OSV 1.2 Sebepoznání a sebepojetí INT(Čj, Vv), P3, P4, P5, P8 INT(Čj, Hv, Vv), P3, P4, P5 INT(Čj, Vv), P3, P4, P5 INT(Vv), P3, P4, P5 INT(Vv), P3, P4, P5 INT(M, Tv, Vv, ČjL, Ov, PTM, Nj, D), P3, P4, P5 INT(Tv, Vv, ČjL, PTM, Nj), P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Vv, ČjL, Sp, Ov, ČPOZ, Nj, D), P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Vv, ČjL, PÚD, Sp, Nj), P3, P4, P5, P7 OSV 1.3 Seberegulace a sebeorganizace INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P8 INT(Hv, Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Hv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M, Ov, D), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Hv, Ov, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Ov, ČPOZ, Pč, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Ov, Pč, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 14

15 OSV 1.4 Psychohygiena INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, IT), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Tv, ČjL, Ov, Pč, D), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Tv, ČjL, Pč, Ov, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, ČjL, Př, Pč, Ov, ČPOZ, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, ČjL, Pč, Ov, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 OSV 1.5 Kreativita INT(Čj, Vv), P1, P2, P3, P4, P5, P8 INT(Čj, Hv, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Hv, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Hv, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Aj, Hv, Vv, IT), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M, Aj, Čj, IT, Hv, Vv, PTM, PPC, Ov, Tv, Pč, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M, Aj, Čj, Hv, Vv, PTM, Tv, Pč, PPC, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(M, Aj, Čj, Hv, Vv, Tv, Pč, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(M, Aj, Čj, Hv, Vv, Tv, Pč, PÚD, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 OSV 2.1 Sociální rozvoj Poznávání lidí INT(Hv), P3, P4, P5, P9 P3, P4, P5, P9 P3, P4, P5, P9 INT(Čj), P3, P4, P5, P9 INT(Vl, Čj), P3, P4, P5, P9 INT(Tv, ČjL, Ov), P3, P4, P5, P9 INT(Tv, ČjL, Ov), P3, P4, P5, P9 INT(Tv, ČjL, Ov), P3, P4, P5, P9 INT(Tv, ČjL), P3, P4, P5, P9 OSV 2.2 Mezilidské vztahy INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Přv), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Přv), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(ČjL, Ov, Tv, Př, PTM), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(ČjL, Tv, PTM, F, Př), P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9 INT(ČjL, Vv, Tv, F, Ch, F, Př, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9 INT(ČjL, Vv, Tv, F, Ch, Př, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9 15

16 OSV 2.3 Komunikace INT(Čj, Hv, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Aj, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Aj, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Aj, Vv, IT), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M, Tv, Čj, Aj, Vv, Z, IT, F, PTM, PPC, Nj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Tv, Čj, Aj, Z, F, PTM, Vz, PPC, Nj), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Čj, Z, Aj, Ov, ČPOZ, F, Nj), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Čj, Aj, Z, F, Sp, Nj), P1, P2, P3, P4, P5, P7 OSV 2.4 Kooperace a kompetice P1, P2, P3, P4, P5, P8 INT(Hv), P1, P2, P3, P4, P5 P1, P2, P3, P4, P5 INT(Přv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Přv, Hv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Hv, Tv, Vv, Ov, PTM, Př, PP), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Tv, Vv, PTM, F, Př, PPC), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Vv, Ch, F, Př), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Vv, Ch, F, Př), P1, P2, P3, P4, P5, P7 OSV 3.1 Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti INT(M), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Přv, Čj, M), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Přv, Čj, M, IT), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Tv, PTM, IT, PPC, Nj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Tv, PTM, PPC, Nj), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Ov, Nj), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Ov, PÚD, Sp, Nj), P1, P2, P3, P4, P5, P7 OSV 3.2 Hodnoty, postoje, praktická etika INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Přv, Vl, Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Přv, Vl, Čj, IT), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Tv, ČjL, IT, OV, Pč, Vz, D), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Hv, Tv, Vv, ČjL, Pč, Vz, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9 INT(Tv, ČjL, ČPOZ, Ov, Pč, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9 INT(Tv, Pč, ČjL, Sp, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9 16

17 VDO Výchova demokratického občana Název tématického okruhu VDO 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník VDO 1 Občanská společnost a škola INT(Prv), P3, P9 INT(Prv), P3, P9 INT(Prv), P3, P9 P3, P9 INT(IT), P3, P9 INT(Ov, IT, Z), P3, P9 INT(Ov, Z), P3, P9 INT(Vv, Ov, Z, D), P3, P9 INT(Vv, Ov, Z, D), P3, P9 VDO 2 Občan, občanská společnost a stát INT(Prv) INT(Prv) INT(Prv) INT(D), P6, P9 INT(Hv), P6, P9 INT(Ov, Pč, F, D), P6, P9 INT(Ov, Pč, F, Z, D), P6, P9 VDO 3 Formy participace občanů v politickém životě INT(Prv) INT(Prv) INT(Vl) INT(Ov) INT(D) INT(Ov, Z, D) VDO 4 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování INT(Prv) INT(Vl) INT(Vl) INT(D) INT(Čj, Ov) INT(Čj, Ov, D) INT(Čj, Ov, Z, D) 17

18 Glob Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1.stupeň 2.stupeň Název tématického okruhu Glob 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Glob 1 Evropa a svět nás zajímá INT(Prv, Aj) INT(Hv, Aj) INT(Vl, IT, Hv, Aj) INT(Aj, Čj, Ov, IT, Nj, D), P6 INT(Aj, Čj, Ov, Z, Nj, D), P6, P7 INT(Aj, Čj, F, Nj, D), P6, P7 INT(Aj, Čj, F, Z, Nj, D), P6, P7 Glob 2 Objevujeme Evropu a svět INT(Prv, Aj) INT( Aj) INT(Vl, Aj, IT) INT(Aj, IT, Tv, Z, F, Př, Nj, D), P3, P6 INT(Aj, Tv, Př, Z, Nj), P3, P6, P7 INT(Aj, Tv, Z, F, Nj), P3, P6, P7 INT(Aj, Ov, Tv, F, Př, Nj), P3, P6, P7 Glob 3 Jsme Evropané INT(Prv, Pč) INT(Prv, Pč) INT(Prv, Pč) INT(Vl, Pč) INT(Vl, IT) INT(Tv, IT, ČjL, D), P6 INT(Tv, Z, ČjL, D), P6, P7 INT(Tv, Př, ČjL), P6, P7 INT(Tv, Z, F, Sp, ČjL, D), P6, P7 18

19 MK Multikulturní výchova Název tématického okruhu MK 1.stupeň 2.stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník MK 1 Kulturní diference INT(Prv, Hv), P3 INT(Prv), P3 INT(Prv, Aj), P3 INT(Aj), P3 INT(Aj), P3 INT(Aj, Hv, Ov, Nj), P3, P6 INT(Aj, Ov, Nj, D), P3, P6 INT(Aj, Ov, Nj), P3, P6 INT(Vv, Aj, Nj), P3, P6 MK 2 Lidské vztahy INT(PRV), P1, P2, P3, P9 INT(Prv, Hv), P1, P2, P3, P9 INT(Prv, Aj), P1, P2, P3, P9 INT(Vl, Aj), P1, P2, P3, P9 INT(Aj), P1, P2, P3, P9 INT(Tv, Vv, Aj, Ov, Pč, Nj), P1, P2, P3, P9 INT(Tv, Vv, Aj, Ov, Pč, Nj, D), P1, P2, P3, P7, P9 INT(Tv, Vv, Aj, Ov, Pč, Př, Nj), P1, P2, P3, P7, P9 INT(Tv, Vv, Aj, Ov, Pč, Z, Nj, D), P1, P2, P3, P7, P9 MK 3 Etnický původ INT(Prv) INT(Prv) INT(Prv, Hv) INT(Vv) INT(Hv, Tv, Ov) INT(Hv, Tv, Ov, D), P7 INT(Hv, Tv, Ov, Př, D), P7 INT(Tv, Ov, Z, D), P7 MK 4 Multikulturalita P1, P2 P1, P2 INT(Prv, Hv, Aj), P1, P2 INT(Hv, Aj), P1, P2 INT(Vl, Hv, Aj, IT), P1, P2 INT(Aj, IT, Z, Nj), P1, P2 INT(Aj, Z, Nj, D), P1, P2 INT(Aj, Ov, Z, Nj, D), P1, P2 INT(Aj, Ov, Z, Nj, D), P1, P2 MK 5 Princip sociálního smíru a solidarity INT(Prv), P3, P9 INT(Prv), P3, P9 P3, P9 INT(Vl), P3, P9 INT(Vl), P3, P9 P3, P9 P3, P9 INT(Ov, D), P3, P9 INT(Ov, Z, D), P3, P9 19

20 EVVO Environmentální výchova Název tématického okruhu EVVO 1.stupeň 2.stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník EWO 1 Ekosystémy INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Přv), P2 INT(Přv, Vl), P2 INT(Př, Z, PPC), P2 INT(Ov, Z, Př, PPC, D), P2, P7 INT(Z), P2, P7 INT(Př, Ov, Z), P2, P7 EWO 2 Základní podmínky života INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Přv), P2 INT(Přv), P2 INT(Vv, PPC, Př, D), P2 INT(M, Z, Ov, PPC, Př, D), P2, P7 INT(Z, Př,. Ch), P2, P7 INT(Př, Z, Ch, Ov), P2, P7 EWO 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Přv, Vl), P2 INT(Přv, Vl, IT), P3 INT(Ov, Z, Př, PPC, F, PTM, IT, D), P2 INT(M, Vv, Z, Ov, Př, PPC, Pč, F, PTM, D), P2, P7 INT(M, Př, Z, Ch, Pč, F), P2, P7 INT(M, Př, Ov, Z, Pč, F, Ch, D), P2, P7 EWO 4 Vztah člověka k prostředí P2 INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Přv, Vl), P2 INT(Přv, Vl), P2 INT(Tv, Ov, Př, Pč, PTM, PPC, Z), P2 INT(Tv, Ov, Př, Z, Pč, PTM, PPC), P2, P7 INT(Tv, Vv, Př, Ch, Pč, Z, F), P2, P7 INT(Tv, Ov, Př, Z, Pč, F, Ch, D), P2, P7 20

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TECHNIKA KOLEM NÁS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsah předmětu osobnostní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Obsahově souvisí

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Úplnost a velikost

Více

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech.

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který na 1. stupni ZŠ představuje úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu žáka

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 Úplnost

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více