IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE..."

Transkript

1 1 Obsah 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDKLADATEL: ZŘIZOVATEL: PLATNOST DOKUMENTU: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ A ZÁZEMÍ ŠKOLY (MATERIÁLNÍ, PROSTOROVÉ, TECHNICKÉ, HYGIENICKÉ) CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU UČEBNÍ OSNOVY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka Přírodověda Vlastivěda ČLOVĚK A SPOLEČNOST Dějepis Výchova k občanství ČLOVĚK A PŘÍRODA Fyzika Chemie Ekologický přírodopis Zeměpis UMĚNÍ A KULTURA Výtvarná výchova Hudební výchova ČLOVĚK A ZDRAVÍ Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk, podpora a ochrana zdraví ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Angličtina jako druhý cizí jazyk Němčina jako druhý cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce

2 Konverzace v německém jazyce Anglický jazyk praktická cvičení Informatika (volitelný předmět) Přírodovědná praktika Informatika (volitelný předmět) Výtvarné projekty Sport a pohybové aktivity NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Náboženství (římskokatolické) ŠKOLNÍ DRUŽINA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Zásady pro hodnocení chování ve škole Zásady pro udělování výchovných opatření ZÁSADY A PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ KRITÉRIA A ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO PRŮBĚŽNÁ HODNOCENÍ STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ NA VYSVĚDČENÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE A JEJICH CHARAKTERISTIKA Kritéria klasifikace a základní kritéria slovního hodnocení prospěchu (dále jen kritéria) Stupně hodnocení chování Hodnocení prospěchu v zájmových útvarech SLOVNÍ HODNOCENÍ Zásady pro používání slovního hodnocení Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení a klasifikace, pro převedení slovního hodnocení do klasifikace PODROBNOSTI O KOMISIONÁLNÍCH A OPRAVNÝCH ZKOUŠKÁCH Komisionální zkouška Opravná zkouška ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI UVOLŇOVÁNÍ Z VÝUKY A DŮSLEDKY PRO KLASIFIKACI VÝSTUPNÍ HODNOCENÍ KRITÉRIA PRO STANOVENÍ PROSPĚCHU stupeň stupeň KRITÉRIA HODNOCENÍ CHOVÁNÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY CÍLE AUTOEVALUACE OBLASTI, KRITÉRIA A METODY AUTOEVALUACE Program školy Podmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči,vzájemné vztahy Kvalita řídící činnosti Úroveň výsledků práce školy ČASOVÉ ROZVRŽENÍ AUTOEVALUACE:

3 2 Identifikační údaje 2.1 Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) Per aspera ad astra Přes překážky ke hvězdám/4 2.2 Předkladatel: - název školy: Základní škola a Mateřská škola Loučovice - adresa školy: Loučovice čp. 231, PSČ jméno ředitele: Zdeněk Vrba - kontakty: tel , - IČ: identifikátor: Zřizovatel: - název: Obec Loučovice - adresa: Obecní úřad Loučovice, čp. 51, PSČ kontakty: tel , 2.4 Platnost dokumentu: - od 1. září 2011 razítko školy podpis ředitele 3

4 3 Charakteristika školy 3.1 Úplnost a velikost školy Škola je rozhodnutím MŠMT č.j / ze dne zapsána do školského rejstříku pod názvem Základní škola a Mateřská škola Loučovice. Základní škola a Mateřská škola Loučovice je plně organizovanou školou s devíti postupnými ročníky. Zvýšení počtu tříd se v následujících létech nepředpokládá. Součástí školy je rovněž školní družina, mateřská škola a školní jídelna. Je právnickou osobou zřízenou jako příspěvková organizace s identifikačním číslem (IČO) Škola byla zařazena do sítě škol ŠÚ Č.Krumlov č. j. 66/96 ze dne se změnou zařazení od č. j. KUJCK 21103/2007 OSMT/ Vybavení a zázemí školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) Budova školy a tělocvična jsou umístěny v blízkosti lesa uprostřed zeleně,stranou silničního i jiného ruchu. V budově školy je dostatečné množství prostor jak pro kmenové učebny jednotlivých tříd, tak pro odborné učebny -učebna fyziky- chemie, učebna Hv, učebna informatiky, internetová učebna, učebna biologie, kreslírna, učebna jazyků, dílny, kuchyňka a školní knihovna. V knihovně mají žáci přístup k odborné literatuře a možnost samostudia. Pro školní družinu a kuchyňku jsou školou využívány prostory v budově MŠ Loučovice. V této budově je rovněž umístěna školní jídelna. Tělesná výchova je vyučována v tělocvičně a na víčeúčelovém hřišti s umělým povrchem a hřišti na malou kopanou s umělým povrchem. Obě hřiště jsou situována v klidové zóně v těsné blízkosti školy. Na obě hřiště mají žáci možný přístup i v době mimo vyučování. Škola má dostatek vedlejších prostor (kabinety, sklady atd.). Postupně je budován školní pozemek pro výuku pěstitelských prací. Vybavení pomůckami je na dobré úrovni a je neustále doplňováno novými moderními pomůckami. Ve škole jsou využíván dvě počítačové učebny. Využití je tak širší, než pouze u internetové učebny pořízené v rámci projektu INDOŠ, ve které je žákům je umožněn přístup na internet tři odpoledne v týdnu. Kromě vyučování informatiky jsou učebny využívány i v dalších předmětech. Na velmi dobré úrovni je i vybavení softwarem a to jak výukovým, tak softwarem potřebným pro provoz školy. Počítači s interaktivními tabulemi jsou vybaveny rovněž učebny fyziky, biologie a některé kmenové třídy. Kromě toho mohou učitelé při výuce využít i notebooku a dataprojektoru. Vybavení učebnicemi je na velmi dobré úrovni. Jejich evidence je vedena pomocí knihovnického programu Lanius. Ze zjištěného stavu vychází škola při doplňování učebnicového fondu dle aktuálních potřeb. Škola má vlastní nápojový automat, který provozuje na živnostenský list v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Škola má dostatek prostor pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety), vybavené odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Nábytek a další zařízení kabinetů jsou však většinou starší a bude postupně inovováno. Většina kabinetů je vybavena počítači, učitelé mají možnost přístupu na internet ve sborovně. 4

5 Škola nemá vlastní prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy či většího počtu tříd. Pro většina kulturních akcí, vystoupení žáků, akademií, výstav apod. využívá škola Kulturní dům, který je v majetku zřizovatele. Na některé akce je také využívána tělocvična či školní hřiště. Školní družina je v budově MŠ Loučovice. Má jedno oddělení a ranní i odpolední provoz přizpůsobený potřebám zaměstnaných rodičů. Ráno je do školní družiny umožněn přístup dojíždějícím žákům druhého stupně. Družina je vybavena novým pracovním a odpočinkovým nábytkem. Pracovní stoly i židle jsou přizpůsobeny velikosti dětí. Je vybavena pomůckami pro aktivní i pasivní relaxaci i pro učení, včetně audiovizuální techniky. Škola má dostatečné prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny), včetně prostor pro převlékání žáků před tělesnou výchovou a po ní v počtu, který odpovídá počtu cvičišť, návaznému střídání žáků a oddělené činnosti chlapců a děvčat. Prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů WC a umývárny jsou v dostatečném počtu a jsou vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám daného věku a příslušným normám. Pro společné stravování jsou školou využívány prostory v budově MŠ Loučovice. Školní kuchyně je rekonstruovaná a plně vybavená tak, aby odpovídala současným hygienickým normám i požadavkům na moderní a racionální způsob výživy. Rekonstruovaná byla i školní jídelna včetně výdejny jídel. Prostory k tomuto účelu jsou náležitě vybaveny a respektují hygienické normy, zdravotní a věkové zvláštnosti žáků. Pro ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného, popřípadě k poskytnutí další pomoci při zdravotních problémech slouží sborovna. Škola vybavena odpovídajícím počtem lékárniček. Škola zabezpečuje kontakty na lékaře či jiné speciální služby i případný odvoz zraněného žáka k lékaři. Učitelé mají praktické dovednosti pro poskytování první pomoci. Škola má dobré zázemí pro další pedagogické a nepedagogické pracovníky školy. Jsou to ředitelna, kancelář zástupce ředitele a hospodářky, kabinet výchovné poradkyně. Tyto místnosti jsou vybaveny účelným zařízením a potřebnou komunikační a výpočetní technikou. Provozní zaměstnanci mají k dispozici šatnu a odpočinkovou místnost. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy: Režim školy je přizpůsoben potřebám dojíždějících žáků. Proto ranní vyučování začíná v 8.15 hod. a odpolední končí nejpozději v hod. Je přitom dodržována délka přestávek a žáci i učitelé mají dostatek možností relaxace a aktivního pohybu. Pitný režim je zajištěn vlastním nápojovým automatem na teplé i studené nápoje. Žáci si tak mohou vybrat z 8 druhů teplých a dvou druhů studených nápojů. Učebny a ostatních prostory školy odpovídají platným normám i požadavkům na zdravé prostředí. Prostory školy jsou dostatečně vytápěny, škola je situována v bezhlučném prostředí, mimo dopravu. Je potřebné rekonstruovat osvětlení učeben tak, aby odpovídalo současným normám a potřebám. Pravidelně je prováděna kontrola zařízení z hlediska jejich bezpečnosti. Psychosociální podmínky: Škola se snaží vytvářet prostředí pohody, zdravého učení a otevřeného partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy.vzdělávání propojovat se skutečným životem osvojování si toho, co má pro žáky praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti. Výuku přizpůsobovat individuálním potřebám žáků. Chrání žáky před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy.včas informuje žáky i rodiče o všech problémech ve vzdělávání i výchově a snaží se je společně s nimi řešit. 5

6 Personální podmínky: Na 1. stupni má ZŠ potřebný počet vyučujících, včetně vyučující se specializací AJ pro 1. stupeň. Jedna vyučující si potřebnou kvalifikaci studiem doplňuje. Na druhém stupni je také dostatek plně kvalifikovaných vyučujících. Některé úvazky ovšem zajišťují vyučující v důchodu. Podmínky spolupráce školy a rodičů žáků: Škola se snaží o co nejlepší informovanost rodičů o veškerém dění ve škole. Každé čtvrtletí jsou třídní schůzky rodičů s informací o prospěch a chování žáků i o aktuálním dění ve škole a třídě. Pravidelně jednou měsíčně je rodičovská schůzka nebo konzultační odpoledne, na kterých se rodiče mohou informovat u jednotlivých vyučujících a dohodnout s nimi i opatření ke zlepšení prospěchu. Rodiče mají možnost se s vedením školy či třídním učitelem nebo výchovným poradcem telefonicky informovat a domluvit se na případné návštěvě školy. O dění ve škole je veřejnost informována i na internetových stránkách. Škole chybí důstojné prostory pro setkávání učitelů s rodiči. 6

7 4 Charakteristika ŠVP 4.1 Zaměření školy Vize Přejeme si, aby každý člověk byl celistvě vzdělán, správně jsa vycvičen nikoliv však v jediné věci, nebo v několika málo, nebo ve mnohých, nýbrž ve všech, které dovršují podstatu lidskosti J. A. Komenský: Vševýchova Panpaedia Obecná porada o nápravě věcí lidských Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi chodit, kde se kvalitně a zajímavým způsobem připraví na další studium a budoucí život, kde jim bude umožněno rozvíjet své zájmy, a to vše za dobré spolupráce s učiteli, dalšími pracovníky školy, ostatními žáky i rodiči. Chceme, aby žáci, kteří opouštějí školu: - byli čestní, slušní a tolerantní - měli dobré jazykové, přírodovědné, praktické a společenské dovednosti, rozvíjeli své tvůrčí i fyzické schopnosti a uměli používat informační a komunikační technologie - byli zvídaví, ochotni se stále učit a uměli se prosadit v praktickém životě Věříme, že žáci i rodiče budou na naši školu rádi vzpomínat. Mise Posláním naší školy je: - poskytnout žákům základní vzdělání - umožnit žákům rozvíjet svůj talent a zájmy - umožnit nadaným žákům rozvíjet nad standardní úroveň své schopnosti - pomoci žákům se specifickými poruchami učení a chování či jinak znevýhodněným dětem při překonávání jejich obtíží - umožnit všem žákům rozvíjet nad běžnou úroveň své schopnosti v oblasti zdravého životního stylu a sportu Naší snahou je ve spolupráci s rodiči vychovat člověka mravně odpovědného, který: - se orientuje v hodnotách, jako jsou svoboda, respektování lidských práv, důstojnost člověka, spolupráce, solidarita, kulturní tradice a hodnoty apod. - zná svá práva a je si vědom svých povinností - samostatně myslí, svobodně jedná a rozhoduje (má prostor k samostatnému projevu, interpretaci, srovnávání, vlastnímu posuzování, argumentaci apod.) - se orientuje v množství různých informací, dokáže je třídit a používat - se umí učit - komunikuje a spolupracuje, nalézá vhodné prostředky k vyjádření svých myšlenek a postojů - zvládá praktické činnosti denního života - chápe globální problémy (chrání životní prostředí apod.) 7

8 - je odpovědný za své zdraví, chápe hodnotu zdraví a aktivně usiluje o jeho upevňování a ochranu Školní vzdělávací program slouží k tomu, aby každý pracovník školy měl možnost kdykoliv si připomenout hlavní záměry v činnosti školy. Pro žáky, rodiče a veřejnost je materiálem informačním, který pomáhá v orientaci při výběru školy a umožňuje lépe pochopit uskutečňování dílčích úkolů. 4.2 Výchovné a vzdělávací strategie (Společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni.) Kompetence k učení (vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení) - Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich "budoucnost připravujeme je na celoživotní učení. - Vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení. - Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. - Podporujeme samostatnost a tvořivost. - Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. - Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. - Ve výuce se zaměřujeme na "aktivní" dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. - Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). - Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře, médiích a na internetu. - Ve vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky. - Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. - Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem VH, na konci VH vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení. - Uplatňujeme individuální přístup k žákovi. - Motivujeme k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. - Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Učíme práci s chybou. - Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. - Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly. - Podporujeme žáky v přípravě na různé projekty a soutěže. - Požadujeme po žácích prezentaci výsledků své práce. - Organizováním doučovacích kroužků umožňujeme žákům zažít pocit úspěchu z dosažených výsledků ve vyučovací hodině. 8

9 Kompetence k řešení problémů ( podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů) - Učíme žáky nebát se problémů. ("problémy byly, jsou a budou problém není hrozba, ale výzva"). - Používáním praktických a netradičních problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. - Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešeni problémů. Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. - Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. - Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. - Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. - Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. - V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. - Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně sledujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. - Nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z výuky více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení. Kompetence komunikativní (vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci) - Přednostně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. - Podporujeme různé formy komunikace na,,mezinárodní úrovni" v rámci přeshraniční spolupráce. - Klademe důraz na,,kulturní úroveň" komunikace. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chováni žáků, zaměstnanců školy i rodičů. - Ve vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. - Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. - Podporujeme kritiku a sebekritiku. - Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (např. školní časopis, místní tisk, web, počítačové prezentace apod.). - Zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělými. - Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. - Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. - Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. - Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu apod. a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel. - Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. - Učíme žáky asertivnímu chování a nonverbální komunikaci". 9

10 - Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názory jiných. - Podporujeme komunikaci s jinými školami (Vyšší Brod, Lipno nad Vltavou, Frymburk). Kompetence sociální a personální (rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých) - Používáme skupinovou práci žáků, učíme žáky vzájemně si pomáhat. - Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. - Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. - Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) celého týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostat. členů týmu. - Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. - Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. - Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. - Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - Průběžně sledujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. - Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli). - Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování. - Na tvorbě pravidel ve třídách se podílejí také žáci. - Podporujeme činnost třídní samosprávy. - Ve výuce jsou využívány hry, na jejichž tvorbě se mohou podílet žáci. Kompetence občanské (vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích) - Netolerujeme sociálně patologické projevy chováni (návykové látky, šikana, kriminalita mládeže). - Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. - Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. - Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. - Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních řádech školy. - Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. - Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. - Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami JZS apod. - V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. - Sledujeme chování žáků, snažíme se včas přijímat účinná opatření. 10

11 - Využíváme pomoci a zkušenosti odborníků výchovných poradců, PPP, OPD, policie. - Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. - Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. - Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti. - Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). - V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. - Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí. - Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. - V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. - Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. - Vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání společného řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti za plné dodržování těchto stanovených pravidel. - Ve výuce využíváme metod rolí. Kompetence pracovní (vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání) - Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. - Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. - Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví, životního prostředí a k plnění svých povinností a závazků. - Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. - Cíleně motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). - Zapojujeme žáky do přípravy školních projektů, získané poznatky a dovednosti jsou využívány při konkrétních činnostech. 11

12 4.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování, tělesným nebo smyslovým postižením či jiným znevýhodněním, ale i žáků mimořádně nadaných, uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění. Školní vzdělávací program u žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuální integrace pomocí těchto programů: - vyhledáváme žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami a trvale je sledujeme - úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou - vytváříme individuální vzdělávací plány podle doporučení PPP - soustavně vzděláváme pedagogy v této problematice - spolupracujeme s rodiči a provádíme osvětu veřejnosti v této oblasti - snažíme se nabízet pozitivní a vstřícné školní prostředí Konkrétní pedagogická opatření: - u žáků uplatňujeme individuální přístup, používáme odlišné metody výuky a hodnocení, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci, uplatňujeme vhodné formy komunikace - nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy - na doporučení PPP redukujeme obsah a rozsah učiva - zajištění odborné logopedické péče - respektujeme odlišný způsob komunikace těchto žáků. Naše škola zatím neumožňuje bezbariérový přístup. 4.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaným žákům se snažíme vytvářet dostatečně podnětné prostředí. Nabízíme možnost uplatnění tvůrčích sil v samostatných školních projektech přírodovědného či literárního zaměření či v oborových soutěžích, prohloubení učiva, zadávání specifických úkolů, rozvoj schopností při skupinovém vyučování, případně vynechání ročníku. Respektujeme odlišný způsob komunikace těchto žáků. 12

13 4.5 Začlenění průřezových témat Tabulka pro tvorbu osnov Používaná zkratka - klíčové slovo Klíčové slovo uvozující klíčovou kompetenci Výklady obsahu klíčového slova OSV Osobnostní a sociální výchov KK učit se Používá učební strategie, které odpovídají jeho možnostem. VDO Výchova demokratického občana KK Glob Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech KK MK Multikulturní výchova KK řešit problém Nalézá vhodné postupy pro vyřešení problému. Dorozumí se s ostatními lidmi a porozumí informacím. Dohodne se o práci, jejím průběhu a výsledcích. EVVO Environmentální výchova KK občan Dodržuje společností dohodnuté normy - pravidla. Med Mediální výchova KK práce Plní zadané úkoly podle svého osobnostního maxima. KLP komunikovat spolupracovat podnikatelské dovednosti*) Efektivně promýšlí vlastní práci i práci druhých. KLP tvořivost*) Nalézá další cesty vedoucí k dosažení výsledku. KLP city*) Pochopí druhého a pomůže mu. KSZU zdraví*) Respektuje filozofii trvale udržitelného rozvoje zdravého života. 13

14 OSV Osobnostní a sociální výchova Název tématického okruhu OSV OSV 1.1 Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník INT(Čj, Hv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Hv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Aj, Hv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Aj, Hv, Přv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Aj, Přv, Hv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M, Tv, Vv, Hv, Aj, Z, Vz, F, PTM, Př, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M, Tv, Vv, Hv, Aj, Z, Vz, F, PTM, Př, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(M, Tv, Vv, Hv, Aj, Z, ČPOZ, F, Sp, Př, Ch, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(M, Tv, Vv, Hv, Aj, F, Sp, Př, Ch, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 OSV 1.2 Sebepoznání a sebepojetí INT(Čj, Vv), P3, P4, P5, P8 INT(Čj, Hv, Vv), P3, P4, P5 INT(Čj, Vv), P3, P4, P5 INT(Vv), P3, P4, P5 INT(Vv), P3, P4, P5 INT(M, Tv, Vv, ČjL, Ov, PTM, Nj, D), P3, P4, P5 INT(Tv, Vv, ČjL, PTM, Nj), P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Vv, ČjL, Sp, Ov, ČPOZ, Nj, D), P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Vv, ČjL, PÚD, Sp, Nj), P3, P4, P5, P7 OSV 1.3 Seberegulace a sebeorganizace INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P8 INT(Hv, Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Hv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M, Ov, D), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Hv, Ov, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Ov, ČPOZ, Pč, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Ov, Pč, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 14

15 OSV 1.4 Psychohygiena INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, IT), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Tv, ČjL, Ov, Pč, D), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Tv, ČjL, Pč, Ov, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, ČjL, Př, Pč, Ov, ČPOZ, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, ČjL, Pč, Ov, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 OSV 1.5 Kreativita INT(Čj, Vv), P1, P2, P3, P4, P5, P8 INT(Čj, Hv, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Hv, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Hv, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Aj, Hv, Vv, IT), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M, Aj, Čj, IT, Hv, Vv, PTM, PPC, Ov, Tv, Pč, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M, Aj, Čj, Hv, Vv, PTM, Tv, Pč, PPC, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(M, Aj, Čj, Hv, Vv, Tv, Pč, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(M, Aj, Čj, Hv, Vv, Tv, Pč, PÚD, Nj, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7 OSV 2.1 Sociální rozvoj Poznávání lidí INT(Hv), P3, P4, P5, P9 P3, P4, P5, P9 P3, P4, P5, P9 INT(Čj), P3, P4, P5, P9 INT(Vl, Čj), P3, P4, P5, P9 INT(Tv, ČjL, Ov), P3, P4, P5, P9 INT(Tv, ČjL, Ov), P3, P4, P5, P9 INT(Tv, ČjL, Ov), P3, P4, P5, P9 INT(Tv, ČjL), P3, P4, P5, P9 OSV 2.2 Mezilidské vztahy INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Přv), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Přv), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(ČjL, Ov, Tv, Př, PTM), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(ČjL, Tv, PTM, F, Př), P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9 INT(ČjL, Vv, Tv, F, Ch, F, Př, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9 INT(ČjL, Vv, Tv, F, Ch, Př, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9 15

16 OSV 2.3 Komunikace INT(Čj, Hv, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Aj, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Aj, Vv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Čj, Aj, Vv, IT), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M, Tv, Čj, Aj, Vv, Z, IT, F, PTM, PPC, Nj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Tv, Čj, Aj, Z, F, PTM, Vz, PPC, Nj), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Čj, Z, Aj, Ov, ČPOZ, F, Nj), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Čj, Aj, Z, F, Sp, Nj), P1, P2, P3, P4, P5, P7 OSV 2.4 Kooperace a kompetice P1, P2, P3, P4, P5, P8 INT(Hv), P1, P2, P3, P4, P5 P1, P2, P3, P4, P5 INT(Přv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Přv, Hv), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Hv, Tv, Vv, Ov, PTM, Př, PP), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Tv, Vv, PTM, F, Př, PPC), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Vv, Ch, F, Př), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Vv, Ch, F, Př), P1, P2, P3, P4, P5, P7 OSV 3.1 Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti INT(M), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M), P1, P2, P3, P4, P5 INT(M), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Přv, Čj, M), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Přv, Čj, M, IT), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Tv, PTM, IT, PPC, Nj), P1, P2, P3, P4, P5 INT(Tv, PTM, PPC, Nj), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Ov, Nj), P1, P2, P3, P4, P5, P7 INT(Tv, Ov, PÚD, Sp, Nj), P1, P2, P3, P4, P5, P7 OSV 3.2 Hodnoty, postoje, praktická etika INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Přv, Vl, Čj), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Přv, Vl, Čj, IT), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Tv, ČjL, IT, OV, Pč, Vz, D), P1, P2, P3, P4, P5, P9 INT(Hv, Tv, Vv, ČjL, Pč, Vz, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9 INT(Tv, ČjL, ČPOZ, Ov, Pč, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9 INT(Tv, Pč, ČjL, Sp, D), P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9 16

17 VDO Výchova demokratického občana Název tématického okruhu VDO 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník VDO 1 Občanská společnost a škola INT(Prv), P3, P9 INT(Prv), P3, P9 INT(Prv), P3, P9 P3, P9 INT(IT), P3, P9 INT(Ov, IT, Z), P3, P9 INT(Ov, Z), P3, P9 INT(Vv, Ov, Z, D), P3, P9 INT(Vv, Ov, Z, D), P3, P9 VDO 2 Občan, občanská společnost a stát INT(Prv) INT(Prv) INT(Prv) INT(D), P6, P9 INT(Hv), P6, P9 INT(Ov, Pč, F, D), P6, P9 INT(Ov, Pč, F, Z, D), P6, P9 VDO 3 Formy participace občanů v politickém životě INT(Prv) INT(Prv) INT(Vl) INT(Ov) INT(D) INT(Ov, Z, D) VDO 4 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování INT(Prv) INT(Vl) INT(Vl) INT(D) INT(Čj, Ov) INT(Čj, Ov, D) INT(Čj, Ov, Z, D) 17

18 Glob Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1.stupeň 2.stupeň Název tématického okruhu Glob 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Glob 1 Evropa a svět nás zajímá INT(Prv, Aj) INT(Hv, Aj) INT(Vl, IT, Hv, Aj) INT(Aj, Čj, Ov, IT, Nj, D), P6 INT(Aj, Čj, Ov, Z, Nj, D), P6, P7 INT(Aj, Čj, F, Nj, D), P6, P7 INT(Aj, Čj, F, Z, Nj, D), P6, P7 Glob 2 Objevujeme Evropu a svět INT(Prv, Aj) INT( Aj) INT(Vl, Aj, IT) INT(Aj, IT, Tv, Z, F, Př, Nj, D), P3, P6 INT(Aj, Tv, Př, Z, Nj), P3, P6, P7 INT(Aj, Tv, Z, F, Nj), P3, P6, P7 INT(Aj, Ov, Tv, F, Př, Nj), P3, P6, P7 Glob 3 Jsme Evropané INT(Prv, Pč) INT(Prv, Pč) INT(Prv, Pč) INT(Vl, Pč) INT(Vl, IT) INT(Tv, IT, ČjL, D), P6 INT(Tv, Z, ČjL, D), P6, P7 INT(Tv, Př, ČjL), P6, P7 INT(Tv, Z, F, Sp, ČjL, D), P6, P7 18

19 MK Multikulturní výchova Název tématického okruhu MK 1.stupeň 2.stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník MK 1 Kulturní diference INT(Prv, Hv), P3 INT(Prv), P3 INT(Prv, Aj), P3 INT(Aj), P3 INT(Aj), P3 INT(Aj, Hv, Ov, Nj), P3, P6 INT(Aj, Ov, Nj, D), P3, P6 INT(Aj, Ov, Nj), P3, P6 INT(Vv, Aj, Nj), P3, P6 MK 2 Lidské vztahy INT(PRV), P1, P2, P3, P9 INT(Prv, Hv), P1, P2, P3, P9 INT(Prv, Aj), P1, P2, P3, P9 INT(Vl, Aj), P1, P2, P3, P9 INT(Aj), P1, P2, P3, P9 INT(Tv, Vv, Aj, Ov, Pč, Nj), P1, P2, P3, P9 INT(Tv, Vv, Aj, Ov, Pč, Nj, D), P1, P2, P3, P7, P9 INT(Tv, Vv, Aj, Ov, Pč, Př, Nj), P1, P2, P3, P7, P9 INT(Tv, Vv, Aj, Ov, Pč, Z, Nj, D), P1, P2, P3, P7, P9 MK 3 Etnický původ INT(Prv) INT(Prv) INT(Prv, Hv) INT(Vv) INT(Hv, Tv, Ov) INT(Hv, Tv, Ov, D), P7 INT(Hv, Tv, Ov, Př, D), P7 INT(Tv, Ov, Z, D), P7 MK 4 Multikulturalita P1, P2 P1, P2 INT(Prv, Hv, Aj), P1, P2 INT(Hv, Aj), P1, P2 INT(Vl, Hv, Aj, IT), P1, P2 INT(Aj, IT, Z, Nj), P1, P2 INT(Aj, Z, Nj, D), P1, P2 INT(Aj, Ov, Z, Nj, D), P1, P2 INT(Aj, Ov, Z, Nj, D), P1, P2 MK 5 Princip sociálního smíru a solidarity INT(Prv), P3, P9 INT(Prv), P3, P9 P3, P9 INT(Vl), P3, P9 INT(Vl), P3, P9 P3, P9 P3, P9 INT(Ov, D), P3, P9 INT(Ov, Z, D), P3, P9 19

20 EVVO Environmentální výchova Název tématického okruhu EVVO 1.stupeň 2.stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník EWO 1 Ekosystémy INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Přv), P2 INT(Přv, Vl), P2 INT(Př, Z, PPC), P2 INT(Ov, Z, Př, PPC, D), P2, P7 INT(Z), P2, P7 INT(Př, Ov, Z), P2, P7 EWO 2 Základní podmínky života INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Přv), P2 INT(Přv), P2 INT(Vv, PPC, Př, D), P2 INT(M, Z, Ov, PPC, Př, D), P2, P7 INT(Z, Př,. Ch), P2, P7 INT(Př, Z, Ch, Ov), P2, P7 EWO 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Přv, Vl), P2 INT(Přv, Vl, IT), P3 INT(Ov, Z, Př, PPC, F, PTM, IT, D), P2 INT(M, Vv, Z, Ov, Př, PPC, Pč, F, PTM, D), P2, P7 INT(M, Př, Z, Ch, Pč, F), P2, P7 INT(M, Př, Ov, Z, Pč, F, Ch, D), P2, P7 EWO 4 Vztah člověka k prostředí P2 INT(Prv), P2 INT(Prv), P2 INT(Přv, Vl), P2 INT(Přv, Vl), P2 INT(Tv, Ov, Př, Pč, PTM, PPC, Z), P2 INT(Tv, Ov, Př, Z, Pč, PTM, PPC), P2, P7 INT(Tv, Vv, Př, Ch, Pč, Z, F), P2, P7 INT(Tv, Ov, Př, Z, Pč, F, Ch, D), P2, P7 20

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5.

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5. Obsah 1. Identifikační údaje 7 1.1. Název vzdělávacího programu 7 1.2. Základní údaje o škole 7 1.3. Zřizovatel školy 7 1.4. Organizační schéma školy 8 1.5. Platnost dokumentu 8 2. Charakteristika školy

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DUHOVÁ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DUHOVÁ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova 2 ŠKOLNÍ VĚLÁVACÍ PROGRA PRO ÁKLANÍ VĚLÁVÁNÍ UHOVÁ ŠKOLA ÁKLANÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova Vydáno dne. 9. 4 Obsah IENTIFIKAČNÍ ÚAJE... CHARAKTERISTIKA ŠKOLY.... Úplnost a velikost školy.... Vybavení školy.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 3. verze platná od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program - Základní školy Hronov- Velký Dřevíč, okres Náchod č. j. zšvd 71/2007 V Hronově -Velkém Dřevíči

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Od hraní k vědění Základní školy Žarošice 696 34 Žarošice 321, okres Hodonín 1 1. Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín Platnost: od 1.září 2013 1. Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

MOUDRÁ SOVA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST

MOUDRÁ SOVA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Z Á K L A D N Í Š K O L Y DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika ŠVP 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více