Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o."

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: JOSEF ILL Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jurman Znojmo, duben 2010

2

3

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg s.r.o. vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Tomáše Jurmana a s použitím literatury, kterou uvádím v seznamu použité literatury. Ve Znojmě dne Podpis

5 Poděkování Chtěl bych poděkovat svému vedoucímu práce Mgr. Tomáši Jurmanovi za jeho odborné konzultace a připomínky k mé práci a za jeho trpělivost.

6 Abstrakt ILL, J. Analýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o. Bakalářská práce. Znojmo Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem zcela nového internetového obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o. V teoretické části se autor zaměřuje na problematiku internetového obchodu. Zabývá se definicemi klíčových slov a testováním webových stránek v rámci anylýzy konkurenčních e-shopů. Dále vysvětuje zásadní vinařské pojmy, které jsou následně použity ve vlastní práci. V praktické části aplikuje získané poznatky z teoretické části při sestavování kompletního návrhu internetového obchodu a souboru doporučení k realizaci a správě. Návrhu ještě předchází analýza regionálního trhu internetových obchodů ve stejném odvětví. Klíčová slova: internetový obchod, elektronický obchod, e-shop, prodej na internetu, víno, vinařství. ILL, J. Analysis and design of e-commerce for Winberg Mikulov s.r.o. Bachelor thesis. Znojmo The presented bachelor thesis deals with design of brand new e-commerce for the Winberg Mikulov s.r.o. company. In the theoretical part the author focuses on the topic of e- commerce. He deals with definitions of the key words and analysis of the other companies web pages. Then he explains the fundamental wine terms which are used in the practical part. In the practical part he applies gained knowledge from the theoretical part in the complete designing of the e-commerce web pages and the set of recommendation for its realization and administration. The design is preceded by the analysis of the regional market of e-commerce in the same branch. Key words: internet business, e-shop, e-commerce, wine, viticulture.

7 Obsah Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Cíl práce Metodika Teoretická část Marketingový mix Internetový obchod Testování internetových stránek Testované faktory Validita kódu Optimalizace pro vyhledávače Page Rank a S-rank Legislativa pro internetové obchody Obchodní podmínky Reklamační řád Zviditelnění firmy na internetu Vlastní práce Profil firmy Winberg Mikulov s.r.o Marketingový mix Současný stav propagace na internetových stránkách Analýza trhu Vinařské internetové obchody na Mikulovsku Analýza validity webových stránek Výsledky analýzy konkurenčních e-shopů Návrh elektronického obchodu Návrh vzhledu internetového obchodu Obsah stránek Realizace, spuštění a správa internetového obchodu Volba reklamní kampaně Závěr Použité zdroje...42 Přílohy

8 1 Úvod Pro svou bakalářskou práci jsem zvolil téma Analýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o., a to zejména z důvodu neustálého růstu významu prezentování se a především obchodování na internetu. Drtivá většina velkých i malých společností dnes poskytuje informace o svých produktech a službách na firemních webových stránkách. Prezentace na webu jsou pro propagaci společností i jednotlivců v současnosti mnohem důležitější než všechny papírové katalogy dohromady, neboť internetová gramotnost roste geometrickou řadou. Zákazníci stále častěji využívají moderních prostředků výpočetní techniky. Rostou i nároky na správný design, estetickou stránku, obsah a navigaci v rámci webových prezentací. V konkurenci tedy obstojí pouze ten, kdo uživatele nadchne rychlostí, přehledností a kvalitní strukturou nabízených informací a poté vykonáním slíbených služeb. Uživatelé internetu se mnohdy setkávají i s právními nedostatky v rámci e-shopů, což zařadí konkrétní e-shop mezi méně důvěryhodné nebo dokonce nepoužitelné k prodeji. Podnikání na internetu je druhem podnikání, které neznáme moc dlouho. Začátečník obvykle příliš neví, jak a kde začít, co bude potřebovat a co ho to bude stát. Firma tedy potřebuje vytvořit virtuální prodejnu, nabídku zboží a to zboží prostřednictvím internetu prodávat. Při sledování literatury, kterou lze v současnosti koupit a která se zabývá problematikou internetových obchodů, výjde závěrem pouze konstatování, že taková literatura v podstatě neexistuje. Zpracovaná bakalářská práce shrnuje nejdůležitější poznatky o obchodování na internetu, což znamená návod od návrhů, přes řešní pro malou firmu až po doporučení k propagaci na internetu v podobě reklamní kampaně. Firma Winberg Mikulov s.r.o. doposud používala jednoduchou webovou prezentaci. Ta však několik let nebyla aktualizována a firma nemohla získávat nové zákazníky elektronickou cestou. Od nového elektronického obchodu majitel firmy očekává postupné zvyšování prodejnosti díky novému způsobu propagace a také nový distribuční kanál. 7

9 2 Cíl práce a metodika 2.1. Cíl práce Hlavním cílem bakalářské práce Analýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o. je návrh komplexního řešení pro nově vznikající internetový obchod. Firma Winberg se zabívá výrobou a prodejem odrůdových, přívlastkových vín, což s sebou nese specifika řešení. V rámci dílčích problematik bude vypracována analýza současného stavu propagace firmy, analýza regionální konkurence internetových obchodů s vínem a návrh reklamní kampaně na internetu kvůli rychlejšímu pronikání na trh. Internetová reklamní kampaň bude autorem navrhnuta na základě dostupné literatury a vlastní analýzy ostatních internetových obchodů v daném regionu. Na trhu existují publikace, které popisují fungování a význam internetových obchodů, ale malým podnikům se nedostává přímý návod, jak takzvaný e-shop vytvořit a provozovat. Tato bakalářská práce je určená primárně pro použití v případě firmy Winberg Mikulov, ale může být použita také jinými subjekty z odlišného odvětví k získání informací o nezbytných součástech e-shopu. V práci se také jedná o tvorbu internetového obchodu takovým způsobem, aby se zákazník cítil příjemně po dobu celého nákupu z hlediska designu, obsahové stránky a funkčnosti Metodika V první části předkládané bakalářské práce se autor zaměří na problematiku internetového obchodu v obecné rovině a následně s aplikací pro malou firmu. Zabývá se definicemi klíčových slov, testování webových aplikací v rámci anylýzy konkurenčních e- shopů. Dále vysvětuje zásadní vinařské pojmy, které budou následně použity ve vlastní práci. Při tvorbě teoretické části bude autor čerpat z odborných textů zabívajících se marketingem, tvorbou internetových obchodů, legislativou internetových obchodů a z odborných vinařských textů. V navazující, praktické části budou získané teoretické poznatky aplikovány při návrhu konkrétního řešení elektronického obchodu. Praktickou část autor rozdělí na čtyři hlavní části, které na sebe navazují. Představením společnosti Winberg Mikulov s.r.o. začíná první oddíl v praktické části. Informace k vypracování tohoto oddílu autor textu získal během povinné školní praxe uskutečněné v měsíci květnu 2009 po dobu tří týdnů a v měsíci prosinci 2009, též tři 8

10 týdny. Poznatky o firemní činnosti, která se bezprostředně týká vztahu se zákazníkem budou prezentovány v marketingovém mixu společnosti. Zúženou komunikací se zákazníkem, kterou se zabývá tato bakalářská práce, je komunikace pomocí webového rozhraní. Jak tento způsob komunikace dosud fungoval ve firmě Winberg, bude popsáno v závěru prvního oddílu. Druhý oddíl praktické části se bude zabívat analýzou trhu na poli internetových obchodů v daném regionu Mikulovské vinařské podoblasti. Bude probíhat pomocí vyhledávání jednotlivých producentů a zároveň prodejců vína, kteří používají jako distribuční kanál také internetový obchod. Stránky budou hodnoceny podle obsahu, designu a poskytovaných služeb. Dále také dle technických prvků a parametrů jako jsou klíčová slova, zpětné odkazy a zaindexované stránky. Autor je bude testovat pomocí serveru Výstup z této analýzy poslouží k návrhu nového internetového obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o. Třetí oddíl se bude zabívat tvorbou návrhu nového internetového obchodu. Text práce bude sestaven takovým způsobem, aby posloužil jako kompletní návod pro realizaci. Autor bude vycházet z poznatků uvedených v literárním přehledu, výsledků analýzy a doporučení vedoucího práce. V závěru oddílu bude vložena kalkulace nákladů. Čtvrtý oddíl doplní návrh internetového obchodu o reklamní kampaň. Bude se jednat o návod, jakým způsobem pokračovat ve spravování a vylepšování internetového obchodu po jeho realizaci a spuštění. 9

11 3 Teoretická část Firma Winberg bude ve vlastní práci představena jednak obecně a poté konkrétně na příkladě marketingového mixu. Kotler [7] uvádí, že marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů. Zahrnuje vše, co firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu. Možné způsoby vlivu se dělí do čtyř skupin proměnných, známých jako 4P. 3.1 Marketingový mix Produkt Produkt lze charakterizovat jako hmotný statek, službu nebo myšlenku, která se stává předmětem směny na trhu a je určena k uspokojení lidské potřeby či přání dle Svetlíka [12]. Na produktu se podle Foreta [3] rozlišují následující tři úrovně: jádro produktu, vlastní produkt, rozšířený produkt. Jádro produktu vyjadřuje to, co jako zákazníci kupujeme. Je to základní užitek, který produkt přináší. Vlastní produkt se skládá z následujících pěti částí: kvalita přizpůsobivost plnit své funkce, řadíme sem životnost, spolehlivost, způsob fungování produktu, provedení - kromě základního modelu, existují také modely vyšší úrovně s dodatečným vybavením, záleží na spotřebiteli, co chce a kolik je ochoten za to zaplatit, styl a jemu nadřazený design - prostřednictvím designu lze přilákat pozornost veřejnosti a zákazníků, zdokonalit výkonnost produktu, snížit výrobní náklady, nebo vytvořit velkou konkurenční výhodu na celém trhu, značka využívá se k identifikování výrobku nebo služby a k odlišení od konkurence, obal napomáhá prodeji produktu a komunikace se zákazníkem, základní funkcí obalu je např. chránit výrobek, poskytnout návod k použití, přilákat pozornost veřejnosti nebo charakterizovat produkt. 10

12 Rozšířený produkt poskytuje širokou oblast služeb, které podporují prodej. Může to být např. okamžitá montáž, pokyny k obsluze, zaškolení, záruční opravy apod. jak uvádí Foret [3]. Cena Cena představuje množství peněžních jednotek požadované na trhu za prodávaný výrobek či poskytovanou službu. Dle Foreta [3] se jedná o jediný prvek marketingového mixu, který vytváří firmě příjmy. Ostatní složky marketingového mixu znamenají pro firmu výdaje. Můžeme ji také definovat jako jednu z kontrolovatelných proměnných, které firma používá k maximalizaci obratu a zajištění image značky mezi spotřebiteli. Dle Schwarze [11] se firma profiluje právě podle udávaných cen. Na příkladu společnosti Marks and Spenser v Londýně demonstruje promyšlenou cenovou politiku, z které se rodí unikátní profil služby zákazníkovi v prodejnách. V internetových obchodech však platí zcela jiné zákonitosti pro určení ceny. Uživatel stránek si může snadno a kdykoli porovnat cenu stejného nebo podobného produktu, je-li na trhu k dispozici takový konkurent. Distribuce Místo neboli distribuce podle Foreta [3] znamená proces distribuce produktu z místa jeho vzniku do místa prodeje zákazníkovi. Cílem distribuce je poskytnout kupujícím požadované produkty na dostupném místě, ve správném čase a v množství, které potřebují. K tomu se budují distribuční cesty. Za distribuční cestu můžeme považovat souhrn všech podniků a jednotlivců, kteří se stanou vlastníky nebo budou pomáhat při převodu vlastnictví produktů v procesu, kdy se produkt dostává od výrobce ke konečnému spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování. Foret [3] dále uvádí, že distribuci můžeme dělit na přímou a nepřímou. V přímé distribuci nevystupují zprostředkující mezičlánky. Jedná se o nejjednodušší formu distribuce, při níž výrobce prodává své produkty přímo konečnému zákazníkovi, prostřednictvím vlastních prodejen, prodejních automatů, internetu, prodejem přímo na místě produkce nebo vlastních osobních prodejců. Nepřímá distribuce může mít jeden nebo více mezičlánků, jedná se tedy o distribuci mezi výrobcem, jedním nebo více zprostředkovatelů a konečným zákazníkem. V nepřímé distribuci tak výrobce ztrácí bezprostřední kontakt se zákazníkem. Propagace Propagace, neboli marketingová komunikace, dle Kotlera [6] označuje prostředky, jimiž se firmy pokoušejí informovat a přesvědčovat spotřebitele a připomínat jim své výrobky a značky. Marketingovou komunikaci také můžeme označit jako nástroj, 11

13 prostřednictvím kterého se vytváří vztahy se spotřebiteli. Marketingová komunikace vykonává pro spotřebitele mnoho funkcí. Spotřebitelům může být řečeno nebo ukázáno, pro koho je výrobek určen a jak, kdy, kde a proč se obvykle používá. Spotřebitelé se mohou dozvědět, kdo výrobek vyrábí, nebo jaká společnost či značka za ním stojí. Marketingová komunikace umožňuje společnostem spojovat své značky s určitými lidmi, místy, akcemi, značkami, zážitky, pocity a věcmi. Chaffey [4] uvádí, že pro propagaci výrobku marketing využívá tradiční prostředky komunikace, od mluveného slova, telefonu, pošty, po masmédia jako je tisk, rozhlas a televizi. Internet spojuje všechny tyto prostředky dohromady, ale jeho efektivita je mnohem vyšší. Díky interaktivitě může být oslovena konkrétní cílová skupina lidí. Uživatel internetu není jen pasivním příjemcem zprávy, ale aktivně se podílí na směrování informačního toku od prodávajícího (subjektu působícího na internetu) k sobě samému, jako příjemci. Marketing na internetu je tedy aplikace internetu a příbuzných digitálních tech-nologií za účelem dosažení marketingových cílů, nebo jednodušeji využití Internetu k dosažení marketingových cílů. 3.2 Internetový obchod Dle Svobody [13] internetový obchod, nazývaný také jako e-shop, je počítačová aplikace používaná na obchod mezi podnikateli (B2B) nebo podnikatelem a konečným spotřebitelem (B2C) v prostředí internetu. Pod pojmem elektronický obchod rozumíme podnikání elektronickými prostředky. To zahrnuje obchodování se zbožím hmotným i nehmotným i službami. Zahrnuje všechny kroky od reklamy přes uzavření smlouvy, její plnění, a to včetně poprodejní podpory a služeb. Z právního hlediska jde zásadně o projevy vůle právní úkony, směřující k uzavírání smluv, které jsou realizovány pomocí počítačových sítí. Při zakládání obchodu B2C dle Jarešové [14] si musíme vždy uvědomit, jak bude zboží distribuováno konečnému spotřebiteli. V souvislosti s tím je nutné se zabývat s logistickými problémy, což znamená zpravidla souvislost obchodu B2C a B2B. Pokud distribuci zboží neprovádí přímo podnikatelský subjekt, budou existovat také vztahy vyplývající z druhu podnikání B2B (zajišťování dopravy, plateb apod.) a je nutné věnovat zvýšenou pozornost zajištění externích logistických služeb a způsobů placení. K provozování internetového obchodu je podle Lapáčka [9] nutné mít minimálně živnostenský list. Co se oboru činnosti týče, tak provozování e-shopu je ve smyslu přílohy 12

14 č. 4 nařízení vlády č. 469/2000 Sb klasifikováno jako maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny (číslo oboru živnosti 76 živnost volná). Z technického hlediska je třeba zřídit webhosting. Webhosting je služba, která umožňuje umístění webových stránek na server, který je trvale připojený k internetu. Takový server vlastní webhostingová firma, která tímto pronájmem umožňuje stálou dostupnost webových stránek na internetu. Související službou webhostingové služby je většinou registrace doménové adresy, v České republice nejčastěji doménové adresy 2. řádu domena.cz. Většina webhostingových firem zároveň nabízí možnost ověřit, zda je doménová adresa volná. Ceny webhostingových služeb se pohybují v řádech od desítek korun, až po ně-kolik tisíc korun měsíčně, v závislosti na poskytnutých doprovodných službách a jejich kvalitě. Výběr vhodného webhostingu závisí dále na požadovaných službách. Při výběru mohou pomoci reference, nebo různé srovnávací testy na odborných serverech (www.lupa.cz, 3.3 Testování internetových stránek Testované faktory Tvorba webových stránek je činnost poměrně náročná a celý proces od prvotního nápadu až po finalizaci stojí mnoho času a úsilí. Testování je tedy velice důležitou součástí vývoje. Podle Štrupla [17] se dají testované faktory rozdělit do dvou skupin, na objektivní a subjektivní. Toto rozdělení vychází z výsledků, které daný test poskytne.výsledek testování objektivních faktorů se dá přesně vyhodnotit. Lze tak určit, zda stránky splňují nebo nesplňují požadovanou vlastnost. Mezi objektivní faktory patří například validita zdrojového kódu a kaskádových stylů (CSS) podle zvoleného standardu, funkčnost všech odkazů nebo splňování kritérií přístupnosti. Díky jednoznačnosti výsledků testování těchto faktorů by měla být jejich správnost u kvalitních webových stránek samozřejmostí. Práce se subjektivními faktory je ve srovnání s objektivními náročnější. Jejich testování je většinou složitější a to, jak s výsledky správce naloží, se odvíjí od subjektivních cílů a priorit. Někde na pomezí mezi těmito dvěma skupinami se nachází datová velikost jednotlivých stránek a vkládaných objektů a s ní související rychlost načítání. Tyto veličiny můžete sice relativně přesně změřit, avšak rozhodování, jaké hodnoty jsou pro vás ještě přípustné, je značně subjektivní a závisí na vašich požadavcích. 13

15 3.3.2 Validita kódu Štrupl [17], že validita zdrojového kódu webových stránek a kaskádových stylů je asi nejsnáze testovatelnou veličinou a měla by být u všech kvalitních webů samozřejmostí. K jejímu ověření slouží validátor. Ten upozorní na všechny chyby a nedovolí odchylku od standardu. Validátor (X)HTML i CSS se nachází na stránkách W3C a testování je možné provést vložením URL dané stránky, případně zkopírováním daného souboru na server. Další alternativou je umístit na stránku příslušný odkaz na validátor, při jehož otevření se test pro danou stránku provede automaticky. Osuchowski [16] uvádí, že W3C je konsorcium, které provozuje službu kontroly libovolné internetové stránky umístěné na internetu. Další validátory jsou od W3C odvozeny. Osuchowski [16] dále vysvětluje proč je důležité validovat stránky a následně je testovat. Je to z důvodu nekompatibility mezi prohlížeči, takže se stává, že se obsah stránek zobrazí v každém typu prohlížeče jiným způsobem a některý speciální obsah se nezobrazí vůbec. Dnes se ke čtení zdrojového kódu umístěného na internetu nepoužívají pouze osobní počítače, ale také PDA a některé mobilní telefony. V případě nevidomých lidí používá zdrojový kód čtecí zařízení. To jsou další důvody proč je nezbytné mít stránky validní Optimalizace pro vyhledávače Web, který není na internetu k nalezení, jakoby ani neexistoval. Tento citát se nachází na internetové prezentaci firmy Market express s.r.o. [18], která se zabývá optimalizací internetových stránek. SEO (Search Engine Optimalization) znamená způsob úpravy webových stránek, které pomohou dobrému umístění ve vyhledávačích. Pokud je potenciál webu dostatečně velký, pak kvalitně a správně provedená optimalizace dostane web na první stranu ve výsledcích vyhledávání. A právě zde ho uživatelé při hledání služeb či produktů snadno naleznou. Optimalizace stránek pro vyhledávače (SEO) tedy představuje zkoumání a upravování (optimalizaci) webových stránek tak, aby se po zadání daného klíčového slova objevily na prvních místech vyhledávání. Optimalizace pro vyhledávače (dále jen SEO - Search Engine Optimization) je podle Štrupla [17] samostatným a dosti složitým oborem. Z hlediska SEO jsou testovatelné jen některé faktory. 14

16 Hustota klíčových slov Hustota klíčových slov je přesně měřitelnou veličinou a traduje se, že její hodnoty pro nejvýznamnější slova by se měly pohybovat v rozmezí mezi 3 až 7 procenty. Nic se ale nemá přehánět a nejdůležitější tak je, aby byly všechny texty napsané přirozeně a optimalizované pro návštěvníky, nikoli vyhledávače Stránky pohledem robota Do této oblasti patří především testování metainformací a prohlížení stránek v takové podobě, v jaké je pravděpodobně vidí vyhledávací roboti, kteří na ně přicházejí. Výsledky těchto testů jsou již záležitostí více subjektivní, existují však i nástroje, které přinesou poměrně zajímavé výsledky. Pozice ve vyhledávačích Aktuální pozici ve vyhledávačích lze samozřejmě testovat ručně, tedy zadáním příslušného slova do vyhledávače a následným procházením výsledků. I zde je však několik možností, jak si práci ulehčit. Zjistit, zda se nacházíte na některé z padesáti nejvyšších příček pro dané klíčové slovo v devíti světově nejpoužívanějších vyhledávačích, dokáže Search Engine Position Checker. K zjištění pozice v Google, světově nejpoužívanějším vyhledávači, poslouží také skript nazvaný Google Position Page Rank a S-rank Jako jeden z ukazatelů hodnocení webové stránky se uvádí hodnota Page Rank, S- Rank, Jyxo-Rank a další. Jedná se o algoritmus výpočtu hodnoty zpětných odkazů v konkrétním vyhledávači. 3.4 Legislativa pro internetové obchody Provozovatel internetového obchodu má zákonnou povinnost dodržovat legislativní požadavky pro provozování e-shopu. Jaké dokumenty je nutné pro spuštění a následný provoz e-shopu zajistit? Němcová [15] se zabývá právní úpravou pro internetové obchody. 15

17 Podrobné právní předpisy k této problematice v následujících dokumentech: směrnice evropského parlamentu a rady 97 / 7 / ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. zákon č. 101 / 2000Sb. o ochraně osobních údajů. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů. V praxi se rozlišují dvě hlavní oblasti upravující smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Jedná se o obchodní podmínky a reklamační řád. Oba dokumenty jsou nezbytnou součástí internetového obchodu a každý potencionální kupující musí mít volný přístup k informacím v nich obsažených. Neexistuje žádná právní norma upravující formu veřejných obchodních podmínek (dále VOP), příslušná legislativa upravuje pouze obsah. Je tedy zcela na zvážení provozovatele e-shopu, jakým způsobem členit jednotlivé informace. Obecné platí, že musí obsahovat specifikace tohoto druhu: identifikační údaje provozovatele základní charakteristiku nabízeného zboží a / nebo služeb dodací podmínky včetně vyčíslení dalších nákladů způsob objednání (uzavření kupní smlouvy) odstoupení od smlouvy platební podmínky ochrana osobních údajů reklamační řád doba platnosti VOP Obchodní podmínky Bezpečnost a ochrana informací (viz zákon č. 101/2000 Sb). Němcová [15] dále uvádí, že prodávající je povinen zveřejnit prohlášení o ochraně osobních údajů, garantovat, že poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a jsou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Dále je nutné upozornit na fakt, že tyto údaje nebudou poskytnuty žádným třetím osobám. Samozřejmě se prodávající tímto prohlášením musí řídit a dodržovat je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 16

18 Zároveň je prodávající povinen před zahájením činnosti (spuštění e-shopu) ohlásit tuto skutečnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ohlašovací povinnost lze jednoduše splnit prostřednictvím elektronického formuláře, který nalezne na oficiálních stránkách úřadu. Zde je i podrobně popsáno, jak oznámení o zpracování osobních údajů podat. Registrace je v souladu s 16 příslušného zákona povinná pro každého, kdo shromažďuje a zpracovává osobní údaje. Úřad si nárokuje 30 dnů na vyřízení. Doporučuje se zaregistrovat se v dostatečném časovém předstihu. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. zdroj: zákon č. 101/2000 Sb. 4 písm. a) Prodávající musí uvést všechny způsoby, kterými je možné objednat nabízené zboží. Obvykle se jedná o tyto možnosti: elektronickou objednávkou telefonicky em případně SMS Současně musí uvést podmínky objednávky (tzn., jaké údaje je kupující povinen uvést). V rámci dodacích podmínek specifikujte, jaký účetní doklad vystavujete. Podle Němcové [15] se nejčastěji jedná o fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu. Dále, v jaké lhůtě objednané zboží provozovna vyexpeduje s ohledem na to, zda se jedná o skladovou položku či nikoliv. V případě, že není zboží skladem, je nutné na tuto skutečnost upozornit. Dále musí být jasně vysvětleno, jakými způsoby je možné objednané zboží doručit a za jakých podmínek. Obvykle se jedná o: dobírka zásilkové služby kurýrní služby osobní odběr Kupující musí být informován, kolik stojí konkrétní zboží či služba včetně příslušné sazby DPH (údaj zveřejněný u každé položky), kolik si prodejce účtuje za případné další náklady (nejčastěji balné + doručení). Pokud tyto další náklady nejsou součástí popisu konkrétního zboží, je nutné je uvést v sazebníku. Sazebník může být součástí Všeobecných obchodních podmínek nebo může být uváděn jako samostatný sazebník. Je vhodné zároveň 17

19 poukázat, v jakých případech je kupující osvobozen od těchto dalších nákladů (např. při nákupu dosahující určité výše nebo při osobním osobní odběru). Specifikujte platební podmínky jaký druh plateb akceptujete. Obvykle se jedná o: dobírku platbu v hotovosti při osobním odběru platbu bankovním převodem platební karty nutno uvést jaké Reklamační řád Podle Němcové [15] se nejvíce projevuje vysoká ochrana spotřebitele vyplývající z obchodního zákoníku v části odstoupení od smlouvy. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí a to bez udání jakéhokoliv důvodu. Musí však splnit následující podmínky. Zboží musí být kompletní včetně příslušenství a dokladů (jako je záruční list, manuál apod.), včetně případných dárků obdržených s produktem vráceno ve lhůtě stanovené zákonem či upravené prodávajícím - prodávající může lhůtu 14 dnů ještě prodloužit, ale není to moc obvyklé. Pokud provozovatel e-shopu zákazníka o možnosti odstoupit od smlouvy do 14 dnů neinformuje, prodlužuje se tato zákonná lhůta na 3 měsíce. 3.5 Zviditelnění firmy na internetu Firma po založení a spuštění nového e-shopu potřebuje získat své první zákazníky. Manažer reklamy může použít některý z reklamních systémů založených na účtovacích modelech Cost-per-Click (CPC), někdy používaný název Pay-per-Click (PPC), tedy cena za proklik, nikoli za pouhé zobrazení reklamy. Cenu za CPC si určí správce stránek sám. Pořadí určuje cena a relevance klíčového slova. Vyhledávače generují dva druhy výsledků. Placené a neplacené odkazy. Podle Becka [1] uživatel vyhledávače zadá požadovaný výraz a v seznamu výsledků se objeví reklama (odkaz) na konkrétní internetovou stránku. V následujícím kroku se uživatel na tuto internetovou stránku dostane a dále se chová takovým způsobem, k jakému je stránka připravená. Uživatelé internetu vyhledávají produkty, služby a informace. Pro dodavatele produktů však nemají všechna vyhledávání stejnou relevanci. Při reklamních kampaních např. AdWords si správce webu rozhodne, při kterých vyhledávacích otázkách (klíčových slovech) se objeví reklama. Klíčová slova jsou slova a jejich kombinace, s jejíž pomocí má 18

20 být vyhledán konkrétní produkt. Obsahem reklamy je nadpis, text reklamy a odkaz na internetovou adresu. Ze statistik v tabulce č.1 je patrné, že se v České republice nejvíce používají dva vyhledávače, Seznam a Gogole. Tabulka č.1: Vývoj podílu jednotlivých vyhledávačů v roce 2009 v ČR 1. část vyhledávač leden únor březen duben květen červen Seznam 55,94 % 55,88 % 54,39 % 52,41 % 52,79 % 53,09 % Google 31,64 % 31,54 % 31,27 % 31,63 % 31,84 % 31,90 % Zboží 3,15 % 3,43 % 3,51 % 3,46 % 3,24 % 3,28 % Firmy 4,03 % 4,01 % 3,98 % 3,66 % 3,65 % 3,32 % Centrum 2,54 % 2,57 % 2,45 % 2,27 % 2,28 % 2,29 % Bing 0,42 % 0,49 % 2,40 % 4,72 % 4,46 % 4,44 % 2. část Vyhledávač červenec srpen září říjen listopad prosinec Seznam 50,92 % 52,19 % 54,82 % 54,97 % 55,41 % 53,91 % Google 32,22 % 31,41 % 31,27 % 31,68 % 31,49 % 32,85 % Zboží 3,63 % 3,99 % 4,63 % 4,48 % 4,47 % 4,95 % Firmy 3,33 % 3,85 % 4,24 % 4,02 % 3,90 % 3,52 % Centrum 2,35 % 2,74 % 2,75 % 2,66 % 2,56 % 2,50 % Bing.com 5,79 % 4,04 % 0,51 % 0,51 % 0,46 % 0,48 % Zdroj: Clifton [2] uvádí, že k efektivnímu podnikání na internetu je nezbytné neustále vylepšovat obsah a optimalizaci webových stránek. Smyslem webové analytiky je poskytnout znalosti, na jejichž základě lze provádět informovaná rozhodnutí o změně internetové strategie. Pokud jde o srovnávací testy, je důležité, aby organizace věnovala čas plánování svých klíčových ukazatelů výkonnosti. Klíčové ukazatele výkonnosti poskytují výtah z široké škály dat o návštěvníkovi webu ve formě čisté, uskutečnitelné informace. Lze použít některý z webových analytických nástrojů, pomocí kterých lze získat následující přehledy. 19

21 Souhrn Měsíční přehled Denní přehled Návštěvnost v týdnu Návštěvnost v hodinách Původ návštěvníků Nejčastější návštěvníci Seznam robotů Délka návštěv Typy souborů Operační systémy Prohlížeče Odkazující stránky Odkazující vyhledávače Hledaná slovní spojení Hledané výrazy Stavové kódy HTTP Nenalezené stránky Tyto data organizace vyhodnotí a může použít pro další operativní rozhodnutí v rámci internetové kampaně. 20

OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM METOD SEO A SEM

OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM METOD SEO A SEM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI PIONÝR JEVIŠOVICE

NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI PIONÝR JEVIŠOVICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU

Více

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Jana Šindelářová : Prof. Ing. Jaroslav Jandoš,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Role textu na webových stránkách. Eva Lhoťanová

Role textu na webových stránkách. Eva Lhoťanová Role textu na webových stránkách Eva Lhoťanová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Práce zkoumá roli textu na webových stránkách prostřednictvím osmi verzí účelově vytvořené firemní internetové prezentace.

Více

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST V V BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST DESIGN

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní marketing EXPORT VÝROBKŮ PAVLOPOSADSKÉ A ORENBURGSKÉ MANUFAKTURY EXPORT OF PRODUCTS PAVLOPOSADSK

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING Marketing department Handbook Vysoká škola ekonomická v Praze Náměstí Winstona Churchilla 3 Praha E: jiri.markvart@gmail.com AUTOŘI: Bohdana Ivanytsya Viktor Smolík Radka Bělohradová

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Analýza hotelové internetové prezentace s implementací změn a následným vyhodnocením Bakalářská práce Autor: Lenka Suchomelová, DiS. Studijní obor: Hotelnictví

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Bakalářská práce Optimalizace web site pro vyhledávače Jiří Knechtl 2009 ČZU v Praze Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vladimír Srp SEO analýza internetového obchodu Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY PROBLEMATIKA OPTIMALIZACE PRO INTERNETOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Filip Heidenreich Přírodovědná studia,

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více