Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o."

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: JOSEF ILL Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jurman Znojmo, duben 2010

2

3

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg s.r.o. vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Tomáše Jurmana a s použitím literatury, kterou uvádím v seznamu použité literatury. Ve Znojmě dne Podpis

5 Poděkování Chtěl bych poděkovat svému vedoucímu práce Mgr. Tomáši Jurmanovi za jeho odborné konzultace a připomínky k mé práci a za jeho trpělivost.

6 Abstrakt ILL, J. Analýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o. Bakalářská práce. Znojmo Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem zcela nového internetového obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o. V teoretické části se autor zaměřuje na problematiku internetového obchodu. Zabývá se definicemi klíčových slov a testováním webových stránek v rámci anylýzy konkurenčních e-shopů. Dále vysvětuje zásadní vinařské pojmy, které jsou následně použity ve vlastní práci. V praktické části aplikuje získané poznatky z teoretické části při sestavování kompletního návrhu internetového obchodu a souboru doporučení k realizaci a správě. Návrhu ještě předchází analýza regionálního trhu internetových obchodů ve stejném odvětví. Klíčová slova: internetový obchod, elektronický obchod, e-shop, prodej na internetu, víno, vinařství. ILL, J. Analysis and design of e-commerce for Winberg Mikulov s.r.o. Bachelor thesis. Znojmo The presented bachelor thesis deals with design of brand new e-commerce for the Winberg Mikulov s.r.o. company. In the theoretical part the author focuses on the topic of e- commerce. He deals with definitions of the key words and analysis of the other companies web pages. Then he explains the fundamental wine terms which are used in the practical part. In the practical part he applies gained knowledge from the theoretical part in the complete designing of the e-commerce web pages and the set of recommendation for its realization and administration. The design is preceded by the analysis of the regional market of e-commerce in the same branch. Key words: internet business, e-shop, e-commerce, wine, viticulture.

7 Obsah Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Cíl práce Metodika Teoretická část Marketingový mix Internetový obchod Testování internetových stránek Testované faktory Validita kódu Optimalizace pro vyhledávače Page Rank a S-rank Legislativa pro internetové obchody Obchodní podmínky Reklamační řád Zviditelnění firmy na internetu Vlastní práce Profil firmy Winberg Mikulov s.r.o Marketingový mix Současný stav propagace na internetových stránkách Analýza trhu Vinařské internetové obchody na Mikulovsku Analýza validity webových stránek Výsledky analýzy konkurenčních e-shopů Návrh elektronického obchodu Návrh vzhledu internetového obchodu Obsah stránek Realizace, spuštění a správa internetového obchodu Volba reklamní kampaně Závěr Použité zdroje...42 Přílohy

8 1 Úvod Pro svou bakalářskou práci jsem zvolil téma Analýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o., a to zejména z důvodu neustálého růstu významu prezentování se a především obchodování na internetu. Drtivá většina velkých i malých společností dnes poskytuje informace o svých produktech a službách na firemních webových stránkách. Prezentace na webu jsou pro propagaci společností i jednotlivců v současnosti mnohem důležitější než všechny papírové katalogy dohromady, neboť internetová gramotnost roste geometrickou řadou. Zákazníci stále častěji využívají moderních prostředků výpočetní techniky. Rostou i nároky na správný design, estetickou stránku, obsah a navigaci v rámci webových prezentací. V konkurenci tedy obstojí pouze ten, kdo uživatele nadchne rychlostí, přehledností a kvalitní strukturou nabízených informací a poté vykonáním slíbených služeb. Uživatelé internetu se mnohdy setkávají i s právními nedostatky v rámci e-shopů, což zařadí konkrétní e-shop mezi méně důvěryhodné nebo dokonce nepoužitelné k prodeji. Podnikání na internetu je druhem podnikání, které neznáme moc dlouho. Začátečník obvykle příliš neví, jak a kde začít, co bude potřebovat a co ho to bude stát. Firma tedy potřebuje vytvořit virtuální prodejnu, nabídku zboží a to zboží prostřednictvím internetu prodávat. Při sledování literatury, kterou lze v současnosti koupit a která se zabývá problematikou internetových obchodů, výjde závěrem pouze konstatování, že taková literatura v podstatě neexistuje. Zpracovaná bakalářská práce shrnuje nejdůležitější poznatky o obchodování na internetu, což znamená návod od návrhů, přes řešní pro malou firmu až po doporučení k propagaci na internetu v podobě reklamní kampaně. Firma Winberg Mikulov s.r.o. doposud používala jednoduchou webovou prezentaci. Ta však několik let nebyla aktualizována a firma nemohla získávat nové zákazníky elektronickou cestou. Od nového elektronického obchodu majitel firmy očekává postupné zvyšování prodejnosti díky novému způsobu propagace a také nový distribuční kanál. 7

9 2 Cíl práce a metodika 2.1. Cíl práce Hlavním cílem bakalářské práce Analýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o. je návrh komplexního řešení pro nově vznikající internetový obchod. Firma Winberg se zabívá výrobou a prodejem odrůdových, přívlastkových vín, což s sebou nese specifika řešení. V rámci dílčích problematik bude vypracována analýza současného stavu propagace firmy, analýza regionální konkurence internetových obchodů s vínem a návrh reklamní kampaně na internetu kvůli rychlejšímu pronikání na trh. Internetová reklamní kampaň bude autorem navrhnuta na základě dostupné literatury a vlastní analýzy ostatních internetových obchodů v daném regionu. Na trhu existují publikace, které popisují fungování a význam internetových obchodů, ale malým podnikům se nedostává přímý návod, jak takzvaný e-shop vytvořit a provozovat. Tato bakalářská práce je určená primárně pro použití v případě firmy Winberg Mikulov, ale může být použita také jinými subjekty z odlišného odvětví k získání informací o nezbytných součástech e-shopu. V práci se také jedná o tvorbu internetového obchodu takovým způsobem, aby se zákazník cítil příjemně po dobu celého nákupu z hlediska designu, obsahové stránky a funkčnosti Metodika V první části předkládané bakalářské práce se autor zaměří na problematiku internetového obchodu v obecné rovině a následně s aplikací pro malou firmu. Zabývá se definicemi klíčových slov, testování webových aplikací v rámci anylýzy konkurenčních e- shopů. Dále vysvětuje zásadní vinařské pojmy, které budou následně použity ve vlastní práci. Při tvorbě teoretické části bude autor čerpat z odborných textů zabívajících se marketingem, tvorbou internetových obchodů, legislativou internetových obchodů a z odborných vinařských textů. V navazující, praktické části budou získané teoretické poznatky aplikovány při návrhu konkrétního řešení elektronického obchodu. Praktickou část autor rozdělí na čtyři hlavní části, které na sebe navazují. Představením společnosti Winberg Mikulov s.r.o. začíná první oddíl v praktické části. Informace k vypracování tohoto oddílu autor textu získal během povinné školní praxe uskutečněné v měsíci květnu 2009 po dobu tří týdnů a v měsíci prosinci 2009, též tři 8

10 týdny. Poznatky o firemní činnosti, která se bezprostředně týká vztahu se zákazníkem budou prezentovány v marketingovém mixu společnosti. Zúženou komunikací se zákazníkem, kterou se zabývá tato bakalářská práce, je komunikace pomocí webového rozhraní. Jak tento způsob komunikace dosud fungoval ve firmě Winberg, bude popsáno v závěru prvního oddílu. Druhý oddíl praktické části se bude zabívat analýzou trhu na poli internetových obchodů v daném regionu Mikulovské vinařské podoblasti. Bude probíhat pomocí vyhledávání jednotlivých producentů a zároveň prodejců vína, kteří používají jako distribuční kanál také internetový obchod. Stránky budou hodnoceny podle obsahu, designu a poskytovaných služeb. Dále také dle technických prvků a parametrů jako jsou klíčová slova, zpětné odkazy a zaindexované stránky. Autor je bude testovat pomocí serveru Výstup z této analýzy poslouží k návrhu nového internetového obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o. Třetí oddíl se bude zabívat tvorbou návrhu nového internetového obchodu. Text práce bude sestaven takovým způsobem, aby posloužil jako kompletní návod pro realizaci. Autor bude vycházet z poznatků uvedených v literárním přehledu, výsledků analýzy a doporučení vedoucího práce. V závěru oddílu bude vložena kalkulace nákladů. Čtvrtý oddíl doplní návrh internetového obchodu o reklamní kampaň. Bude se jednat o návod, jakým způsobem pokračovat ve spravování a vylepšování internetového obchodu po jeho realizaci a spuštění. 9

11 3 Teoretická část Firma Winberg bude ve vlastní práci představena jednak obecně a poté konkrétně na příkladě marketingového mixu. Kotler [7] uvádí, že marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů. Zahrnuje vše, co firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu. Možné způsoby vlivu se dělí do čtyř skupin proměnných, známých jako 4P. 3.1 Marketingový mix Produkt Produkt lze charakterizovat jako hmotný statek, službu nebo myšlenku, která se stává předmětem směny na trhu a je určena k uspokojení lidské potřeby či přání dle Svetlíka [12]. Na produktu se podle Foreta [3] rozlišují následující tři úrovně: jádro produktu, vlastní produkt, rozšířený produkt. Jádro produktu vyjadřuje to, co jako zákazníci kupujeme. Je to základní užitek, který produkt přináší. Vlastní produkt se skládá z následujících pěti částí: kvalita přizpůsobivost plnit své funkce, řadíme sem životnost, spolehlivost, způsob fungování produktu, provedení - kromě základního modelu, existují také modely vyšší úrovně s dodatečným vybavením, záleží na spotřebiteli, co chce a kolik je ochoten za to zaplatit, styl a jemu nadřazený design - prostřednictvím designu lze přilákat pozornost veřejnosti a zákazníků, zdokonalit výkonnost produktu, snížit výrobní náklady, nebo vytvořit velkou konkurenční výhodu na celém trhu, značka využívá se k identifikování výrobku nebo služby a k odlišení od konkurence, obal napomáhá prodeji produktu a komunikace se zákazníkem, základní funkcí obalu je např. chránit výrobek, poskytnout návod k použití, přilákat pozornost veřejnosti nebo charakterizovat produkt. 10

12 Rozšířený produkt poskytuje širokou oblast služeb, které podporují prodej. Může to být např. okamžitá montáž, pokyny k obsluze, zaškolení, záruční opravy apod. jak uvádí Foret [3]. Cena Cena představuje množství peněžních jednotek požadované na trhu za prodávaný výrobek či poskytovanou službu. Dle Foreta [3] se jedná o jediný prvek marketingového mixu, který vytváří firmě příjmy. Ostatní složky marketingového mixu znamenají pro firmu výdaje. Můžeme ji také definovat jako jednu z kontrolovatelných proměnných, které firma používá k maximalizaci obratu a zajištění image značky mezi spotřebiteli. Dle Schwarze [11] se firma profiluje právě podle udávaných cen. Na příkladu společnosti Marks and Spenser v Londýně demonstruje promyšlenou cenovou politiku, z které se rodí unikátní profil služby zákazníkovi v prodejnách. V internetových obchodech však platí zcela jiné zákonitosti pro určení ceny. Uživatel stránek si může snadno a kdykoli porovnat cenu stejného nebo podobného produktu, je-li na trhu k dispozici takový konkurent. Distribuce Místo neboli distribuce podle Foreta [3] znamená proces distribuce produktu z místa jeho vzniku do místa prodeje zákazníkovi. Cílem distribuce je poskytnout kupujícím požadované produkty na dostupném místě, ve správném čase a v množství, které potřebují. K tomu se budují distribuční cesty. Za distribuční cestu můžeme považovat souhrn všech podniků a jednotlivců, kteří se stanou vlastníky nebo budou pomáhat při převodu vlastnictví produktů v procesu, kdy se produkt dostává od výrobce ke konečnému spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování. Foret [3] dále uvádí, že distribuci můžeme dělit na přímou a nepřímou. V přímé distribuci nevystupují zprostředkující mezičlánky. Jedná se o nejjednodušší formu distribuce, při níž výrobce prodává své produkty přímo konečnému zákazníkovi, prostřednictvím vlastních prodejen, prodejních automatů, internetu, prodejem přímo na místě produkce nebo vlastních osobních prodejců. Nepřímá distribuce může mít jeden nebo více mezičlánků, jedná se tedy o distribuci mezi výrobcem, jedním nebo více zprostředkovatelů a konečným zákazníkem. V nepřímé distribuci tak výrobce ztrácí bezprostřední kontakt se zákazníkem. Propagace Propagace, neboli marketingová komunikace, dle Kotlera [6] označuje prostředky, jimiž se firmy pokoušejí informovat a přesvědčovat spotřebitele a připomínat jim své výrobky a značky. Marketingovou komunikaci také můžeme označit jako nástroj, 11

13 prostřednictvím kterého se vytváří vztahy se spotřebiteli. Marketingová komunikace vykonává pro spotřebitele mnoho funkcí. Spotřebitelům může být řečeno nebo ukázáno, pro koho je výrobek určen a jak, kdy, kde a proč se obvykle používá. Spotřebitelé se mohou dozvědět, kdo výrobek vyrábí, nebo jaká společnost či značka za ním stojí. Marketingová komunikace umožňuje společnostem spojovat své značky s určitými lidmi, místy, akcemi, značkami, zážitky, pocity a věcmi. Chaffey [4] uvádí, že pro propagaci výrobku marketing využívá tradiční prostředky komunikace, od mluveného slova, telefonu, pošty, po masmédia jako je tisk, rozhlas a televizi. Internet spojuje všechny tyto prostředky dohromady, ale jeho efektivita je mnohem vyšší. Díky interaktivitě může být oslovena konkrétní cílová skupina lidí. Uživatel internetu není jen pasivním příjemcem zprávy, ale aktivně se podílí na směrování informačního toku od prodávajícího (subjektu působícího na internetu) k sobě samému, jako příjemci. Marketing na internetu je tedy aplikace internetu a příbuzných digitálních tech-nologií za účelem dosažení marketingových cílů, nebo jednodušeji využití Internetu k dosažení marketingových cílů. 3.2 Internetový obchod Dle Svobody [13] internetový obchod, nazývaný také jako e-shop, je počítačová aplikace používaná na obchod mezi podnikateli (B2B) nebo podnikatelem a konečným spotřebitelem (B2C) v prostředí internetu. Pod pojmem elektronický obchod rozumíme podnikání elektronickými prostředky. To zahrnuje obchodování se zbožím hmotným i nehmotným i službami. Zahrnuje všechny kroky od reklamy přes uzavření smlouvy, její plnění, a to včetně poprodejní podpory a služeb. Z právního hlediska jde zásadně o projevy vůle právní úkony, směřující k uzavírání smluv, které jsou realizovány pomocí počítačových sítí. Při zakládání obchodu B2C dle Jarešové [14] si musíme vždy uvědomit, jak bude zboží distribuováno konečnému spotřebiteli. V souvislosti s tím je nutné se zabývat s logistickými problémy, což znamená zpravidla souvislost obchodu B2C a B2B. Pokud distribuci zboží neprovádí přímo podnikatelský subjekt, budou existovat také vztahy vyplývající z druhu podnikání B2B (zajišťování dopravy, plateb apod.) a je nutné věnovat zvýšenou pozornost zajištění externích logistických služeb a způsobů placení. K provozování internetového obchodu je podle Lapáčka [9] nutné mít minimálně živnostenský list. Co se oboru činnosti týče, tak provozování e-shopu je ve smyslu přílohy 12

14 č. 4 nařízení vlády č. 469/2000 Sb klasifikováno jako maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny (číslo oboru živnosti 76 živnost volná). Z technického hlediska je třeba zřídit webhosting. Webhosting je služba, která umožňuje umístění webových stránek na server, který je trvale připojený k internetu. Takový server vlastní webhostingová firma, která tímto pronájmem umožňuje stálou dostupnost webových stránek na internetu. Související službou webhostingové služby je většinou registrace doménové adresy, v České republice nejčastěji doménové adresy 2. řádu domena.cz. Většina webhostingových firem zároveň nabízí možnost ověřit, zda je doménová adresa volná. Ceny webhostingových služeb se pohybují v řádech od desítek korun, až po ně-kolik tisíc korun měsíčně, v závislosti na poskytnutých doprovodných službách a jejich kvalitě. Výběr vhodného webhostingu závisí dále na požadovaných službách. Při výběru mohou pomoci reference, nebo různé srovnávací testy na odborných serverech (www.lupa.cz, 3.3 Testování internetových stránek Testované faktory Tvorba webových stránek je činnost poměrně náročná a celý proces od prvotního nápadu až po finalizaci stojí mnoho času a úsilí. Testování je tedy velice důležitou součástí vývoje. Podle Štrupla [17] se dají testované faktory rozdělit do dvou skupin, na objektivní a subjektivní. Toto rozdělení vychází z výsledků, které daný test poskytne.výsledek testování objektivních faktorů se dá přesně vyhodnotit. Lze tak určit, zda stránky splňují nebo nesplňují požadovanou vlastnost. Mezi objektivní faktory patří například validita zdrojového kódu a kaskádových stylů (CSS) podle zvoleného standardu, funkčnost všech odkazů nebo splňování kritérií přístupnosti. Díky jednoznačnosti výsledků testování těchto faktorů by měla být jejich správnost u kvalitních webových stránek samozřejmostí. Práce se subjektivními faktory je ve srovnání s objektivními náročnější. Jejich testování je většinou složitější a to, jak s výsledky správce naloží, se odvíjí od subjektivních cílů a priorit. Někde na pomezí mezi těmito dvěma skupinami se nachází datová velikost jednotlivých stránek a vkládaných objektů a s ní související rychlost načítání. Tyto veličiny můžete sice relativně přesně změřit, avšak rozhodování, jaké hodnoty jsou pro vás ještě přípustné, je značně subjektivní a závisí na vašich požadavcích. 13

15 3.3.2 Validita kódu Štrupl [17], že validita zdrojového kódu webových stránek a kaskádových stylů je asi nejsnáze testovatelnou veličinou a měla by být u všech kvalitních webů samozřejmostí. K jejímu ověření slouží validátor. Ten upozorní na všechny chyby a nedovolí odchylku od standardu. Validátor (X)HTML i CSS se nachází na stránkách W3C a testování je možné provést vložením URL dané stránky, případně zkopírováním daného souboru na server. Další alternativou je umístit na stránku příslušný odkaz na validátor, při jehož otevření se test pro danou stránku provede automaticky. Osuchowski [16] uvádí, že W3C je konsorcium, které provozuje službu kontroly libovolné internetové stránky umístěné na internetu. Další validátory jsou od W3C odvozeny. Osuchowski [16] dále vysvětluje proč je důležité validovat stránky a následně je testovat. Je to z důvodu nekompatibility mezi prohlížeči, takže se stává, že se obsah stránek zobrazí v každém typu prohlížeče jiným způsobem a některý speciální obsah se nezobrazí vůbec. Dnes se ke čtení zdrojového kódu umístěného na internetu nepoužívají pouze osobní počítače, ale také PDA a některé mobilní telefony. V případě nevidomých lidí používá zdrojový kód čtecí zařízení. To jsou další důvody proč je nezbytné mít stránky validní Optimalizace pro vyhledávače Web, který není na internetu k nalezení, jakoby ani neexistoval. Tento citát se nachází na internetové prezentaci firmy Market express s.r.o. [18], která se zabývá optimalizací internetových stránek. SEO (Search Engine Optimalization) znamená způsob úpravy webových stránek, které pomohou dobrému umístění ve vyhledávačích. Pokud je potenciál webu dostatečně velký, pak kvalitně a správně provedená optimalizace dostane web na první stranu ve výsledcích vyhledávání. A právě zde ho uživatelé při hledání služeb či produktů snadno naleznou. Optimalizace stránek pro vyhledávače (SEO) tedy představuje zkoumání a upravování (optimalizaci) webových stránek tak, aby se po zadání daného klíčového slova objevily na prvních místech vyhledávání. Optimalizace pro vyhledávače (dále jen SEO - Search Engine Optimization) je podle Štrupla [17] samostatným a dosti složitým oborem. Z hlediska SEO jsou testovatelné jen některé faktory. 14

16 Hustota klíčových slov Hustota klíčových slov je přesně měřitelnou veličinou a traduje se, že její hodnoty pro nejvýznamnější slova by se měly pohybovat v rozmezí mezi 3 až 7 procenty. Nic se ale nemá přehánět a nejdůležitější tak je, aby byly všechny texty napsané přirozeně a optimalizované pro návštěvníky, nikoli vyhledávače Stránky pohledem robota Do této oblasti patří především testování metainformací a prohlížení stránek v takové podobě, v jaké je pravděpodobně vidí vyhledávací roboti, kteří na ně přicházejí. Výsledky těchto testů jsou již záležitostí více subjektivní, existují však i nástroje, které přinesou poměrně zajímavé výsledky. Pozice ve vyhledávačích Aktuální pozici ve vyhledávačích lze samozřejmě testovat ručně, tedy zadáním příslušného slova do vyhledávače a následným procházením výsledků. I zde je však několik možností, jak si práci ulehčit. Zjistit, zda se nacházíte na některé z padesáti nejvyšších příček pro dané klíčové slovo v devíti světově nejpoužívanějších vyhledávačích, dokáže Search Engine Position Checker. K zjištění pozice v Google, světově nejpoužívanějším vyhledávači, poslouží také skript nazvaný Google Position Page Rank a S-rank Jako jeden z ukazatelů hodnocení webové stránky se uvádí hodnota Page Rank, S- Rank, Jyxo-Rank a další. Jedná se o algoritmus výpočtu hodnoty zpětných odkazů v konkrétním vyhledávači. 3.4 Legislativa pro internetové obchody Provozovatel internetového obchodu má zákonnou povinnost dodržovat legislativní požadavky pro provozování e-shopu. Jaké dokumenty je nutné pro spuštění a následný provoz e-shopu zajistit? Němcová [15] se zabývá právní úpravou pro internetové obchody. 15

17 Podrobné právní předpisy k této problematice v následujících dokumentech: směrnice evropského parlamentu a rady 97 / 7 / ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. zákon č. 101 / 2000Sb. o ochraně osobních údajů. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů. V praxi se rozlišují dvě hlavní oblasti upravující smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Jedná se o obchodní podmínky a reklamační řád. Oba dokumenty jsou nezbytnou součástí internetového obchodu a každý potencionální kupující musí mít volný přístup k informacím v nich obsažených. Neexistuje žádná právní norma upravující formu veřejných obchodních podmínek (dále VOP), příslušná legislativa upravuje pouze obsah. Je tedy zcela na zvážení provozovatele e-shopu, jakým způsobem členit jednotlivé informace. Obecné platí, že musí obsahovat specifikace tohoto druhu: identifikační údaje provozovatele základní charakteristiku nabízeného zboží a / nebo služeb dodací podmínky včetně vyčíslení dalších nákladů způsob objednání (uzavření kupní smlouvy) odstoupení od smlouvy platební podmínky ochrana osobních údajů reklamační řád doba platnosti VOP Obchodní podmínky Bezpečnost a ochrana informací (viz zákon č. 101/2000 Sb). Němcová [15] dále uvádí, že prodávající je povinen zveřejnit prohlášení o ochraně osobních údajů, garantovat, že poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a jsou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Dále je nutné upozornit na fakt, že tyto údaje nebudou poskytnuty žádným třetím osobám. Samozřejmě se prodávající tímto prohlášením musí řídit a dodržovat je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 16

18 Zároveň je prodávající povinen před zahájením činnosti (spuštění e-shopu) ohlásit tuto skutečnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ohlašovací povinnost lze jednoduše splnit prostřednictvím elektronického formuláře, který nalezne na oficiálních stránkách úřadu. Zde je i podrobně popsáno, jak oznámení o zpracování osobních údajů podat. Registrace je v souladu s 16 příslušného zákona povinná pro každého, kdo shromažďuje a zpracovává osobní údaje. Úřad si nárokuje 30 dnů na vyřízení. Doporučuje se zaregistrovat se v dostatečném časovém předstihu. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. zdroj: zákon č. 101/2000 Sb. 4 písm. a) Prodávající musí uvést všechny způsoby, kterými je možné objednat nabízené zboží. Obvykle se jedná o tyto možnosti: elektronickou objednávkou telefonicky em případně SMS Současně musí uvést podmínky objednávky (tzn., jaké údaje je kupující povinen uvést). V rámci dodacích podmínek specifikujte, jaký účetní doklad vystavujete. Podle Němcové [15] se nejčastěji jedná o fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu. Dále, v jaké lhůtě objednané zboží provozovna vyexpeduje s ohledem na to, zda se jedná o skladovou položku či nikoliv. V případě, že není zboží skladem, je nutné na tuto skutečnost upozornit. Dále musí být jasně vysvětleno, jakými způsoby je možné objednané zboží doručit a za jakých podmínek. Obvykle se jedná o: dobírka zásilkové služby kurýrní služby osobní odběr Kupující musí být informován, kolik stojí konkrétní zboží či služba včetně příslušné sazby DPH (údaj zveřejněný u každé položky), kolik si prodejce účtuje za případné další náklady (nejčastěji balné + doručení). Pokud tyto další náklady nejsou součástí popisu konkrétního zboží, je nutné je uvést v sazebníku. Sazebník může být součástí Všeobecných obchodních podmínek nebo může být uváděn jako samostatný sazebník. Je vhodné zároveň 17

19 poukázat, v jakých případech je kupující osvobozen od těchto dalších nákladů (např. při nákupu dosahující určité výše nebo při osobním osobní odběru). Specifikujte platební podmínky jaký druh plateb akceptujete. Obvykle se jedná o: dobírku platbu v hotovosti při osobním odběru platbu bankovním převodem platební karty nutno uvést jaké Reklamační řád Podle Němcové [15] se nejvíce projevuje vysoká ochrana spotřebitele vyplývající z obchodního zákoníku v části odstoupení od smlouvy. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí a to bez udání jakéhokoliv důvodu. Musí však splnit následující podmínky. Zboží musí být kompletní včetně příslušenství a dokladů (jako je záruční list, manuál apod.), včetně případných dárků obdržených s produktem vráceno ve lhůtě stanovené zákonem či upravené prodávajícím - prodávající může lhůtu 14 dnů ještě prodloužit, ale není to moc obvyklé. Pokud provozovatel e-shopu zákazníka o možnosti odstoupit od smlouvy do 14 dnů neinformuje, prodlužuje se tato zákonná lhůta na 3 měsíce. 3.5 Zviditelnění firmy na internetu Firma po založení a spuštění nového e-shopu potřebuje získat své první zákazníky. Manažer reklamy může použít některý z reklamních systémů založených na účtovacích modelech Cost-per-Click (CPC), někdy používaný název Pay-per-Click (PPC), tedy cena za proklik, nikoli za pouhé zobrazení reklamy. Cenu za CPC si určí správce stránek sám. Pořadí určuje cena a relevance klíčového slova. Vyhledávače generují dva druhy výsledků. Placené a neplacené odkazy. Podle Becka [1] uživatel vyhledávače zadá požadovaný výraz a v seznamu výsledků se objeví reklama (odkaz) na konkrétní internetovou stránku. V následujícím kroku se uživatel na tuto internetovou stránku dostane a dále se chová takovým způsobem, k jakému je stránka připravená. Uživatelé internetu vyhledávají produkty, služby a informace. Pro dodavatele produktů však nemají všechna vyhledávání stejnou relevanci. Při reklamních kampaních např. AdWords si správce webu rozhodne, při kterých vyhledávacích otázkách (klíčových slovech) se objeví reklama. Klíčová slova jsou slova a jejich kombinace, s jejíž pomocí má 18

20 být vyhledán konkrétní produkt. Obsahem reklamy je nadpis, text reklamy a odkaz na internetovou adresu. Ze statistik v tabulce č.1 je patrné, že se v České republice nejvíce používají dva vyhledávače, Seznam a Gogole. Tabulka č.1: Vývoj podílu jednotlivých vyhledávačů v roce 2009 v ČR 1. část vyhledávač leden únor březen duben květen červen Seznam 55,94 % 55,88 % 54,39 % 52,41 % 52,79 % 53,09 % Google 31,64 % 31,54 % 31,27 % 31,63 % 31,84 % 31,90 % Zboží 3,15 % 3,43 % 3,51 % 3,46 % 3,24 % 3,28 % Firmy 4,03 % 4,01 % 3,98 % 3,66 % 3,65 % 3,32 % Centrum 2,54 % 2,57 % 2,45 % 2,27 % 2,28 % 2,29 % Bing 0,42 % 0,49 % 2,40 % 4,72 % 4,46 % 4,44 % 2. část Vyhledávač červenec srpen září říjen listopad prosinec Seznam 50,92 % 52,19 % 54,82 % 54,97 % 55,41 % 53,91 % Google 32,22 % 31,41 % 31,27 % 31,68 % 31,49 % 32,85 % Zboží 3,63 % 3,99 % 4,63 % 4,48 % 4,47 % 4,95 % Firmy 3,33 % 3,85 % 4,24 % 4,02 % 3,90 % 3,52 % Centrum 2,35 % 2,74 % 2,75 % 2,66 % 2,56 % 2,50 % Bing.com 5,79 % 4,04 % 0,51 % 0,51 % 0,46 % 0,48 % Zdroj: Clifton [2] uvádí, že k efektivnímu podnikání na internetu je nezbytné neustále vylepšovat obsah a optimalizaci webových stránek. Smyslem webové analytiky je poskytnout znalosti, na jejichž základě lze provádět informovaná rozhodnutí o změně internetové strategie. Pokud jde o srovnávací testy, je důležité, aby organizace věnovala čas plánování svých klíčových ukazatelů výkonnosti. Klíčové ukazatele výkonnosti poskytují výtah z široké škály dat o návštěvníkovi webu ve formě čisté, uskutečnitelné informace. Lze použít některý z webových analytických nástrojů, pomocí kterých lze získat následující přehledy. 19

21 Souhrn Měsíční přehled Denní přehled Návštěvnost v týdnu Návštěvnost v hodinách Původ návštěvníků Nejčastější návštěvníci Seznam robotů Délka návštěv Typy souborů Operační systémy Prohlížeče Odkazující stránky Odkazující vyhledávače Hledaná slovní spojení Hledané výrazy Stavové kódy HTTP Nenalezené stránky Tyto data organizace vyhodnotí a může použít pro další operativní rozhodnutí v rámci internetové kampaně. 20

Druhy vína. Ing. Miroslava Teichmanová

Druhy vína. Ing. Miroslava Teichmanová Druhy vína Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Výroba bílého

Více

- skutečný obsah alkoholu v procentech objemových. víno z ( ), vyrobeno v ( ), výrobek z ( )

- skutečný obsah alkoholu v procentech objemových. víno z ( ), vyrobeno v ( ), výrobek z ( ) POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ VÍNA Nařízení EP a R (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty - U výrobků uvedených v příloze VII části II bodech 1 až 11, 13, 15,

Více

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada FLOWER LINE květinová řada Jsou to vína, u kterých se s květinami setkáte nejen v názvu a na etiketě, ale květnatost se projevuje v celém jejích charakteru. Vína se vyznačují výrazným květinovým buketem,

Více

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov.

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Úvod Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hwczech.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.hw-czech.eu)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

Kategorizace moravských vín. Vinný sklípek. Panenské víno znamená první sklizeň z mladých vinic a to pouze prvním rokem.

Kategorizace moravských vín. Vinný sklípek. Panenské víno znamená první sklizeň z mladých vinic a to pouze prvním rokem. Kategorizace moravských vín Jakostní víno odrůdové - tuzemský původ, povolené odrůdy, výroba v místě původu, výnos max. 12 t/ha, cukernatost hroznů nad 15 NM. Min. 85 % uvedené odrůdy. Jakostní víno známkové

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU Platný od 1. 1. 2017 Komplexní Internetový marketing pod jednou střechou! Mít stránky krásně graficky zpracované, responsivní, plné funkcí usnadňující uživatelům

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Registrace organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny 18. dubna 2016 IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Strana 1/5 OBSAH 1. Legislativa 2. Definice 3. Registrace organizace producentů

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

Vinný sklípek. Kategorizace moravských vín

Vinný sklípek. Kategorizace moravských vín Kategorizace moravských vín Jakostní víno odrůdové - tuzemský původ, povolené odrůdy, výroba v místě původu, výnos max. 12 t/ha, cukernatost hroznů nad 15 NM. Min. 85 % uvedené odrůdy. Jakostní víno známkové

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ 1. Věrnostní program Lechovické dárkobraní Věrnostní program Lechovické dárkobraní je dlouhodobý program, který společnost Vinné

Více

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění Vinařství Balážovi Tramín j akostní 70.00 Kč 84.70 Kč Veltlínské zelené, pozdní sběr 2012 suché 116.00 Kč 140.36 Kč Irsai oliver kabinetní 99.00 Kč 119.79 Kč Hibernal pozdní sběr 112.00 Kč 135.52 Kč Sauvignon,

Více

EXCLUSIVE COLLECTION LIMITED COLLECTION

EXCLUSIVE COLLECTION LIMITED COLLECTION EXCLUSIVE COLLECTION oblast Morava obsah název - odrůda typ přívl. kategorie podoblast l Rulandské bílé PS 2009 polosladké velkopavlovická 0,75 ocenění Chardonnay - barrique PS 2008 velkopavlovická 0,75

Více

Co vše by měl splňovat prodejce prodávající zboží pomocí internetu

Co vše by měl splňovat prodejce prodávající zboží pomocí internetu Co vše by měl splňovat prodejce prodávající zboží pomocí internetu Po neustále opakujících se dotazech, co vše by měl splňovat prodejce prodávající na internetu Vám přínášíme důležité základní informace.

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Webové prezentace a aplikace Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

AKTUÁLNÍ SORTIMENT A CENÍK VÍN objednávky: Alan Fabian tel:

AKTUÁLNÍ SORTIMENT A CENÍK VÍN objednávky: Alan Fabian tel: AKTUÁLNÍ SORTIMENT A CENÍK VÍN 21.8.2017 objednávky: Alan Fabian tel: +420 739 378 002 alfa@alfavin.cz www.alfavin.cz IČ: 73311391, DIČ: CZ7212255237 MORAVÍNO Valtice BALENÍ GRAND CUVÉE BÍLÉ /Chardonnay+Ryzlink

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sklenice zdraví a Reklamační řád1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sklenice zdraví a Reklamační řád1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sklenice zdraví a Reklamační řád1. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v našem internetovém nebo kamenném obchodě. Podmínky blíže

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování:

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: 1. REZERVACE - uskutečněním rezervace, si zarezervujete nákup u knihkupce,

Více

Case Parts e-shop. Spuštění registrace

Case Parts e-shop. Spuštění registrace Case Parts e-shop 1. O e-shopu Case Parts: E-shop CaseParts nabízí registrovaným uživatelům možnost nákupu originálních náhradních dílů a příslušenství CASE IH od společnosti Agri CS a.s. a dalších autorizovaných

Více

Château Valtice. Bílá vína. Červená vína. Ryzlink rýnský Sylvánské zelené Ryzlink vlašský Tramín červený 2016

Château Valtice. Bílá vína. Červená vína. Ryzlink rýnský Sylvánské zelené Ryzlink vlašský Tramín červený 2016 Château Valtice Patří mezi nejvýznamnější a nejstarší vinařství v České republice. Jedná se o firmu rodinného typu s hlubokým moravskými kořeny a tradicemi. Svým charakterem, zaměřením a velikostí odpovídá

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Obsah dokumentu Tento dokument obsahuje technické specifikace a základní smluvní a platební informace pro

Více

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více.

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu SalonValery jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Mgr. Markéta Rigová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 21:09

Mgr. Markéta Rigová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 21:09 Dobrý den. Děkujeme, že věnujete pozornost obchodním podmínkám. Přejeme Vám příjemné nakupování. Váš internetový obchod "NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK" VELKOOBCHODNÍ PRODEJ: Obchodníci mohou naše zboží zakoupit i

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Podnikání na internetu Bc. Miloslav Vaněk Abstrakt: Vědecká práce Podnikání na internetu pojednává o možnosti nabízet své zboží a služby přes internet. Součástí vědecké práce je i zjednodušená struktura

Více

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Vinný lístek Archivní vína Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Frankovka 1987 0,75 L 1199,- Kč Neuburské 1997 0,75 L 649,-

Více

Statut 7. ročníku soutěže vín

Statut 7. ročníku soutěže vín Statut 7. ročníku soutěže vín MAKRO víno roku 2009 Praha 2009 Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. /dále jen MAKRO/ pořádá tuto soutěž s cílem: umožnit tuzemským výrobcům vína přístup na trhy společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Internetový obchod Mironet

Internetový obchod Mironet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Internetový obchod Mironet Semestrální práce A2 Testování uživatelských rozhraní A4B39TUR Pavel Štíbal Stibapa1@fel.cvut.cz 2013/2014 Otevřená

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Ceník vín z Moravy a z Čech

Ceník vín z Moravy a z Čech VO - Karbula s.r.o. Revoluční 327, Moravský Písek - kolonie Tel.: 731 507 230, 734 449 290 e-mail: karbula@karbula.cz Ceník vín z Moravy a z Čech Adresa provozovny: Otevírací doba: Moravský Písek - kolonie

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku.

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. DODACÍ PODMÍNKY : PLATBA A DOPRAVA : Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. Platba předem na účet - zaslání zboží po připsání částky (obvykle do 2 až

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

HC ČSOB Pojištovna Pardubice

HC ČSOB Pojištovna Pardubice HC ČSOB Pojištovna Pardubice Obchodní podmínky Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmět obchodních podmínek 1. Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na sportovní, kulturní nebo jiné akce

Více

Všeobecné a obchodní podmínky upravující poskytování prodeje vstupenek na dobročinný vánoční koncert Emauzy 2016

Všeobecné a obchodní podmínky upravující poskytování prodeje vstupenek na dobročinný vánoční koncert Emauzy 2016 www.greenpanda.cz Všeobecné a obchodní podmínky upravující poskytování prodeje vstupenek na dobročinný vánoční koncert Emauzy 2016 I. Úvodní ustanovení 1. Obecné ustanovení Tyto Všeobecné a obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU UNI HOBBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU UNI HOBBY OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU UNI HOBBY UNI HOBBY, a.s. se sídlem Praha 2 Vinohrady, Vinohradská 365/10, PSČ 120 00 IČO: 247 11 594 zaps. v OR MS v Praze pod sp. zn. B 16346 tel. : +420 222 232

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

SEO (optimalizace pro vyhledavače)

SEO (optimalizace pro vyhledavače) SEO (optimalizace pro vyhledavače) Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře Co je to SEO? Slovníček pojmů První internetové dokumenty Principy fungování Co se posuzuje Jak se vyhnout největším chybám SEO

Více

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Datem založení firmy Dufek je rok 2003, avšak v rodině se vinaří již více než 100 let. Filozofií rodinného vinařství je motto: Všechno se podřizuje kvalitě. Od jarních

Více

Google Analytics Nastavení elektronického obchodování

Google Analytics Nastavení elektronického obchodování Google Analytics Nastavení elektronického obchodování Pokud ve Vašem e-shopu máte integrován nástroj pro měření návštěvnosti Google Analytics, můžete jeho pomocí měřit i dosažení cílů, které si stanovíte.

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 DOPRODEJ č.š. 42/12 300,- Kč Vinařské Litoměřice 2014-Zlatá medaile SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Vinařská obec Hnanice, viniční

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Bronislav Pavelka, Ivanka Dubenská, Jiří Kodeš

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Bronislav Pavelka, Ivanka Dubenská, Jiří Kodeš Průvodní doklady k vinařským produktům- Valtice 10.9.2014 Státní zemědělská a potravinářská inspekce Bronislav Pavelka, Ivanka Dubenská, Jiří Kodeš Právní rámec Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19 ......................................................... 4 Úvod.......................................................... 12 Základní informace 19 Výběr zboží....................................................

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Manuál registrace do aukčního portálu ForesTrade

Manuál registrace do aukčního portálu ForesTrade Manuál registrace do aukčního portálu ForesTrade FORESTA SG, a.s. Horní náměstí 1 Vsetín 1 Základní informace ForesTrade je elektronický aukční portál provozovaný v internetovém prostředí. Provozovatelem

Více

BK Pardubice, a.s. Obchodní podmínky. Článek I.

BK Pardubice, a.s. Obchodní podmínky. Článek I. BK Pardubice, a.s. Obchodní podmínky Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva se provádí mezi BK Pardubice, a.s.a zákazníkem (fyzickou nebo právnickou osobou). Zúčtovací služby jsou prováděny společnostídeep

Více

Obchodní podmínky. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. Základní ustanovení Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Josef Frýbort F. X. Šaldy 5301/25 586 01 Jihlava IČO: 69719403 s platností od 16.3.2011 Nejsem plátce DPH Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ Provozovatelem slevového portálu www.bejkr.cz je společnost Jk Joblife s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Statut nominační soutěže do Pálavské galerie vín 2017

Statut nominační soutěže do Pálavské galerie vín 2017 Statut nominační soutěže do Pálavské galerie vín 2017 1. Úvod Pálavská galerie vín si vytkla za cíl představit a nabídnout široké veřejnosti ta nejlepší vína z Pálavy pocházející z jedné z 57 viničních

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

STATUT. 11. ročníku soutěžní výstavy vín. I. Poslání a cíl. Termín a místo konání

STATUT. 11. ročníku soutěžní výstavy vín. I. Poslání a cíl. Termín a místo konání STATUT 11. ročníku soutěžní výstavy vín O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2015 I. Poslání a cíl Soutěžní přehlídka vín O Hustopečskou pečeť navazuje na dlouhou vinařskou tradici města Hustopečí. Vinná réva se v Hustopečích

Více