VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 ZDARMA Lampionový průvod Popovické dýňování Tenkrát v roce 1874 Představujeme projekt: U Andělky bez bariér Měsíčník obce Velké Popovice, Pozvánka na Adventní koncert Soutěž o nejlepší vánočku

2 Kozlí nadílka 7. prosince :00 18:00 pivovar Velké Popovice Najděte si během zpestřené prohlídky pivovaru svůj vánoční dárek! prohlídky v časy: 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00 Zapojte se do soutěže o nejlepší vánočku Velkopopovicka. Každý bude odměněn! 9:00 12:00 Přihlašování vánoček 12:00 15:30 Hodnocení vánoček návštěvníky 15:00 Vánoční koledy v podání ZUŠ 16:00 Vyhlášení nejlepších vánoček Dále vyrobíme Velkopopovický betlém a představíme novou zimní kolekci v Kozlím obchůdku. Více info na:

3 AKTUÁLNÍ INFORMACE Slovo starosty Ivan Boleslav, starosta Dobrý den, vážení čtenáři. Je mou příjemnou povinností napsat v úvodu dnešního čísla několik řádek. Především bych Vám chtěl ještě jednou poděkovat za přízeň, které si moc vážím a cítím se jí být velmi zavázán. Nejen pro mě začíná po volbách nová životní etapa a všichni si přejeme, abychom v nové situaci obstáli co nejlépe. Po týdnech, naplněných povolebním jednáním, jsme se dočkali volebního zasedání zastupitelstva. Zde bylo zvoleno nové vedení obce, nová obecní rada, byl založen kontrolní výbor a finanční výbor. Od tohoto okamžiku jsme s panem Liborem Vejvarou, který byl zvolen místostarostou obce, začali pracovat na převzetí úřadu. Nečekali jsme, že to bude jednoduché, ale takové množství povinností, které za plného provozu musíme plnit, nás překvapilo. Před dokončením je několik náročných investičních akcí, rozbíhají se další stavby, zároveň se seznamujeme se všemi osobami, které jsou v těchto důležitých projektech zapojeny, plníme povinnosti, vyplývající z každodenního provozu obecního úřadu, atd. atd. A při tom všem musíme hlídat stav financí, abychom vše mohli zvládnout bez ekonomických komplikací, což je ten nejdůležitější úkol. Naštěstí máme za sebou tým spolupracovníků, kteří nám ochotně poskytují svou pomoc, obecní radu, jejíž nově zvolení členové s námi od samého začátku velmi aktivně spolupracují, máme zde zastupitele ochotné pracovat ve prospěch obce a v neposlední řadě zaměstnance obecního úřadu, kteří nám pomáhají zvládat první kroky v novém prostředí. Všem za tuto pomoc děkuji a věřím, že se nám společně podaří překonat všechny těžkosti a zvládneme počáteční nesnáze bez větších problémů. Než tento čas nastane, žádám Vás o toleranci a trpělivost. Až se trochu vzpamatujeme, pustíme se do naplňování volebních programů jednotlivých sdružení a stran. Naše odhodlání jít touto cestou deklarujeme ve Společném prohlášení, neboť v tvůrčí spolupráci a ve vzájemném respektování jednotlivých sdružení a stran, spatřujeme cestu k smysluplnému rozvoji celé obce. A ještě slovo na závěr. Jelikož tento Zpravodaj vychází v adventním čase, přeji Vám všem stálé zdraví a mnoho sil, klid, pohodu a lásku. Užijte si Vánoce podle svých představ a přivítejte nový rok s radostí a optimismem. Společné prohlášení Jako výraz rozhodnutí spolupracovat v zastupitelstvu obce Velké Popovice, ke kterému dospěli při společných jednáních, dohodli se zastupitelé ze sdružení Otevřeni ke změnám, Nezávislí a ODS, Jinak a strany TOP 09 na hlavních bodech programu dalšího rozvoje obce Velké Popovice. Tento program vychází ze společných priorit volebních programů jednotlivých sdružení a stran. Měl by se stát základem pro nový plán rozvoje obce Velké Popovice. Pokud chceme v bodech zdůraznit důležité úkoly a problémy, musíme se především soustředit na ty, které nesnesou dlouhé odkládání, nejvíce trápí občany, pomohou ekonomicky k rozvoji obce a k řešení dlouhodobých problémů. Abychom je mohli závazně plnit, musíme samozřejmě vycházet z reálné ekonomické situace naší obce, protože plnění většiny úkolů je spojeno s finančními výdaji. Jednotlivé cíle naší práce rozdělujeme podle oblastí na: obecní samospráva, technické a investiční, sportovní a kulturní, péče o mládež a občany. Obecní samospráva: > Zasedání Rady a Zastupitelstva vést jako otevřené fórum všech zúčastněných. Usnesení musí vyplynout ze široké diskuse zastupitelů i občanů, > obnovit status výborů, které byly změněny na komise a zapojit všechny zájemce z řad občanů i zastupitelů do aktivní práce v těchto výborech, > zpřístupnit Obecní úřad občanům rozšířením úředních hodin pro veřejnost, > snížit provozní náklady Obecního úřadu, > vyřešit personální obsazení Stavebního úřadu, > Jmenovat nového statutárního zástupce TS, > snížit náklady na právní služby, > rozšířit spolupráci s okolními obcemi, > změnit podmínky pro vydávání Velkopopovického zpravodaje. Vytvořit PR skupinu při kulturním výboru zastupitelstva, jejíž součástí by byla redakční rada Zpravodaje, > upravit www stránky obce a vybudovat komunikační síť mezi obcí a občany vytvořením účtu na facebooku, nebo v rámci jiných komunikačních sítí, Z OBSAHU: 11 Adventní koncert, 13 Soutěž o nejlepší vánočku, Pivovar v zimě? 16 Pozvánky na hokejové zápasy Slavoje Vydává obec Velké Popovice Povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod č. j. MK ČR E Redakční rada: Zbyněk Pokorný šéfredaktor, Eva Hradilová inzerce, Marie Truhlářová Grafické zpracování a DTP: Helena Knotková, DiS. (www.helenak.cz) Tisk: Tiskárna Kaliba, spol. s r.o. Redakční uzávěrka každého 20. v měsíci Tištěno na recyklovatelném papíře. Redakční rada přijme k publikování každý podepsaný příspěvek, který neporušuje zákony a etiku. Za správnost publikovaných informací a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem publikovaných článků. Redakce si rovněž vyhrazuje právo příspěvky se souhlasem autorů upravovat. Z technických důvodů preferujeme elektronickou formu textů. Své příspěvky, náměty, rady či stížnosti můžete posílat v elektronické formě na adresu nebo doručit do podatelny obecního úřadu. Inzerci přijímáme na adrese: 3

4 AKTUÁLNÍ INFORMACE > pravidelně pořádat v různých částech obce neformální Posezení s občany. Technická a investiční: > Dohled nad dokončením veškerých staveb, zejména projekt Voda III, zateplení MŠ a Domu lékařů, oprava komunikací atd., > snížit náklady na čištění odpadních vod opravou kanalizačních řádů, případně jiným technickým řešením. Pokusíme se jednáním s vedením Pivovaru dosáhnout snížení poplatků za nátoky odpadních vod, > provést test na přítomnost azbestu v prostorách školní tělocvičny za účelem vyřešení patové situace, do které se základní škola dostala. Pokud hodnoty nebudou dosahovat hygienicky nepřípustných limitů, obnovit provoz tělocvičny, > pokračovat aktivně ve snaze dosáhnout zamítnutí realizace výstavby železničního koridoru přes naše katastrální území, > realizovat přístavbu školní budovy, případně školní tělocvičny prostřednictvím Evropských dotačních fondů, nebo z jiných zdrojů, > vyřešit nedostatečnou kapacitu školní jídelny přístavbou nebo zřízením výdejny jídla, > pokračovat v tvorbě a úpravách Územního plánu podle stávající situace, provádět změny v územním plánu podle rozhodnutí zastupitelstva, > provádět opravy a výstavbu nových komunikací, v místech, kde je to nutné vybudovat dešťovou kanalizaci a to podle střednědobého harmonogramu prací, který bude schválen zastupitelstvem, > zajistit výstavbu bezpečnostních prvků na obecních komunikacích, zejména u školy, školky, Masarykově ul., Ringhofferově ul., rozšíření chodníků v exponovaných místech obce : Masarykova Todice, Brtnice, > vytvořit sběrné místo, Sportovní a kulturní: > Rozdělovat finanční prostředky určené na sport podle jednoznačných kritérií, která budou dohodnuta na společné schůzce zastupitelů a zástupců tělovýchovných jednot a sportovních oddílů, > podporovat rozvoj tělovýchovy a sportu v obci rozšiřováním veřejných sportovišť, regionálních cyklostezek, > zřízením sportovního a kulturního výboru rozšířit možnosti spolupráce s tělovýchovnými jednotami při organizování společenských a sportovních akcí. Podporovat občanské a sportovní organizace při pořádání různých sportovních a kulturních akcí, plesů, turnajů atd., > podporovat projekty pivovaru, ze kterých mohou být finanční prostředky věnovány na rozvoj sportu a kultury. Ve veřejné diskuzi vybrat společně několik návrhů a s občany rozhodnout, který dostane finanční podporu, > navázat spolupráci s okolními sportovními a kulturními zařízeními a vytvořit tradici při realizaci vzájemných projektů, závodů, turnajů, při tvorbě nových turistických a cyklistických tras v našem regionu. Péče o mládež a občany: > Vytvořit místo pro setkávání mládeže, které by mohlo být využito různými věkovými kategoriemi, např. rozšířením hřiště za školní tělocvičnou, > rozšířit spolupráci s policií ČR na Nové Hospodě, pravidelně vyhodnocovat záznamy kamerového systému, > pořádat setkání starších občanů s významnými občany Velkých Popovic, nebo jinými známými osobnostmi, > pomáhat s organizací zájezdů pro starší občany, > rozšířením kapacity školní jídelny, nebo výdejny obědů, zajistit pro zájemce z řad starších občanů dostatečné množství obědů. Tento program je naší společnou vizí, jak v následujících letech vést obec Velké Popovice a zároveň jak svou prací pomáhat při jejím rozvoji. Současně tímto souborem hlavních úkolů dáváme možnost všem zastupitelům a občanům zapojit se do jednotlivých projektů a pomoci při společné práci pro naši obec. Z hlediska dlouhodobého rozvoje obce pak přikládáme tuto vizi: Vize 2018: > Spolu s ostatními zastupiteli připravíme záměr dlouhodobého rozvoje obce, > budeme podporovat místní řešení problému s provozováním kanalizace a vodovodů v osadách a začneme řešit dešťovou kanalizaci, > budeme bojovat proti vysokorychlostnímu železničnímu koridoru a dalším nevhodným projektům, které naši obec a její okolí poškozují, > navážeme na odborně zhotovené studie a rozhýbeme řešení centra obce, > prověříme možnosti vybudování domu pro seniory, za zvýhodněných podmínek pro místní občany. Za sdružení Otevřeni ke změnám: > Ivan Boleslav > Lucie Fusková > Libor Vejvara > Jaroslava Staňková > Jindřich Síbrt > Zdeněk Tököly Za sdružení Nezávislí a ODS: > Tomáš Chramosta > Lenka Matoušová > Tomáš Růžička Za sdružení Jinak: > Martin Hujer Za stranu TOP 09: > Tereza Hrnčířová Buzická Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva dne Zahájení: v 19 hodin Přítomni: Boleslav Ivan, Čelikovská Eva, Čermáková Martina, Doležal Pavel, Fusková Lucie, Hrnčířová Buzická Tereza, Hujer Martin, Chramosta Tomáš, Kohout Zdeněk, Matoušová Lenka, Růžička Tomáš, Síbrt Jindřich, Staňková Jaroslava, Tököly Zdeněk, Vejvara Libor 1. Zahájení zasedání zastupitelstva V hodin bylo zahájeno zasedání dosavadní starostkou Martinou Čermákovou (dále jako předsedající ). Po zahájení došlo k předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva všem přítomným zastupitelům. 4

5 AKTUÁLNÍ INFORMACE Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu: Jako zapisovatel byl navržen: paní Eva Hradilová. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: pan Zdeněk Tököly a pan Libor Vejvara. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Velké Popovice určuje zapisovatele paní Evu Hradilovou a ověřovateli zápisu pana Libora Vejvaru a pana Zdeňka Tökölyho. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 1 bylo schváleno. 2. Složení slibu členů zastupitelstva Předsedající vyzvala členy zastupitelstva v souladu s 69 odst. 2 zákona o obcích ke složení slibu. Předsedající přečetla slib: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Velké Popovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Vyzvala přítomné zastupitele ke složení slibu pronesením slova slibuji a podpisem na příslušném archu (viz příloha č. 2). Všichni členové zastupitelstva slib složili. 3. Způsob hlasování Předsedající navrhla, aby na ustavujícím zasedání zastupitelstva členové zastupitelstva hlasovali veřejně a v zápisu byly výsledky hlasování uvedeny jmenovitě. Návrh usnesení č. 2: Zastupitelé obce Velké Popovice budou na ustavujícím zasedání zastupitelstva hlasovat veřejně a do zápisu budou výsledky uváděny jmenovitě. Výsledky hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 2 bylo schváleno 4. Schválení programu Předsedající přednesla návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva zveřejněného na úřední desce: 1. Zahájení ustavujícího zasedání 2. Složení slibu členů zastupitelstva 3. Způsob hlasování 4. Schválení programu 5. Volba starosty a místostarosty 6. Volba členů rady obce 7. Zřízení a volba předsedy a členů kontrolního a finančního výboru 8. Předání obce nově zvolenému vedení obce 9. Dotace SFŽP a MMR 10. Různé Doplnění nebo připomínky k programu předsedající vznesla 1 návrh na změnu: 1. návrh úprava bodu 9 zrušení projednávání dotace MMR, zůstává pouze dotace SFŽP Výsledek hlasování jmenovitě o tomto návrhu: pro 15 hlasů Návrh byl přijat. Návrh usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 1. Zahájení ustavujícího zasedání 2. Složení slibu členů zastupitelstva 3. Způsob hlasování 4. Schválení programu 5. Volba starosty a místostarosty 6. Volba členů rady obce 7. Zřízení a volba předsedy a členů kontrolního a finančního výboru 8. Předání obce nově zvolenému vedení obce 9. Dotace SFŽP 10. Různé Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 3 bylo schváleno 5. Volba starosty a místostarosty Předsedající vyzvala přítomné zastupitele k podání návrhů na místo starosty, a to jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva, ve smyslu 71 zákona o obcích. Paní Lucie Fusková navrhla zvolit do funkce starosty pana Ivana Boleslava. Jako protinávrh paní Čelikovská navrhla paní Martinu Čermákovou, jiné návrhy nebyly podány. Nejdříve se hlasovalo o protinávrhu. Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí starostkou obce Velké Popovice paní Martinu Čermákovou, a to jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva. Výsledky hlasování jmenovitě: pro 2 hlasy paní Čelikovská, pan Doležal, proti 0, zdrželo se 13 hlasů, Usnesení č. 4 nebylo schváleno. Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí starostou obce Velké Popovice pana Ivana Boleslava, a to jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva. Výsledky hlasování jmenovitě: pro13 hlasů, proti 0, zdržely se 2 hlasy paní Čelikovská, pan Doležal Usnesení č. 5 bylo schváleno. Předsedající paní Martina Čermáková předala vedení ustavujícího zasedání zastupitelstva nově zvolenému starostovi Ivanu Boleslavovi. Pan Boleslav poděkoval za vyslovenou důvěru. Volba místostarosty: Nově zvolený starosta Ivan Boleslav (dále jen předsedající ) oznámil, že o jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty, a to jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva. Paní Jaroslava Staňková navrhla pana Libora Vejvaru. Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí místostarostou obce Velké Popovice pana Libora Vejvaru, a to jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 6 bylo schváleno. 6. Volba rady obce Rada obce Velké Popovice je pětičlenná. Radu obce tvoří starosta, místostarosta a tři členové rady, volení z řad zastupitelstva obce. Předsedající navrhl kandidáty na funkci členů rady jako dlouhodobě neuvolněné členy zastupitelstva : paní Terezu Hrnčířovou Buzickou, pana Martina Hujera, pana Tomáše Chramostu. Všichni jmenovaní vyslovili souhlas se svou kandidaturou. Další návrhy na členy rady obce: Paní Čelikovská navrhla jako člena rady obce paní Martinu Čermákovou. Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí členkou rady obce Velké Popovice paní Terezu Hrnčířovou Buzickou, a to jako dlouhodobě neuvolněnou členku zastupitelstva. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 7 bylo schváleno. Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí člena rady obce Velké Popovice pana Martina Hujera, a to jako dlouhodobě neuvolněného člena zastupitelstva. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 8 bylo schváleno. 5

6 AKTUÁLNÍ INFORMACE Návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí člena rady obce Velké Popovice pana Tomáše Chramostu, a to jako dlouhodobě neuvolněného člena zastupitelstva. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 13 hlasů, proti 0, zdržely se 2 hlasy paní Čelikovská, pan Doležal Usnesení č. 9 bylo schváleno. Místa v radě obce byla naplněna a schválena, tudíž další hlasování o dalším členovy rady není nutné. 7. Zřízení a volba předsedy a členů kontrolního a finančního výboru Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit kontrolní a finanční výbor [ 117 odst. 2 a 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý ( 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy ( 119 odst.1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva ( 117 odst. 4 zákona o obcích). Zřízení kontrolního a finančního výboru: Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž finanční bude mít pět členů a kontrolní tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Návrh usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Velké Popovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Kontrolní výbor bude tříčlenný, finanční výbor pětičlenný. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 10 bylo schváleno. Volba předsedy a členů kontrolního výboru: Předsedající navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru paní Lenku Matoušovou. Jako člena výboru pana Jindřicha Síbrta a pana Petra Staníka. Dále požádal zastupitele o další návrhy na členy kontrolního výboru. Paní Hrnčířová Buzická navrhla pana Jaroslava Steinbacha. Všichni jmenovaní vyslovili souhlas s kandidaturou. Návrh usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí paní Lenku Matoušovou jako předsedu kontrolního výboru. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 11 bylo schváleno. Návrh usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí pana Jindřicha Síbrta jako člena kontrolního výboru. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 13 hlasů, zdržely se 2 hlasy paní Čelikovská, paní Hrnčířová Buzická Usnesení č. 12 bylo schváleno. Návrh usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí pana Petra Staníka jako člena kontrolního výboru. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 7 hlasů, zdrželo se 8 hlasů pan Síbrt, paní Staňková, pan Tököly, paní Fusková, paní Hrnčířová Buzická, paní Čermáková, paní Čelikovská, pan Doležal Usnesení č. 13 nebylo schváleno. Návrh usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí pana Jaroslava Steinbacha jako člena kontrolního výboru. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 9 hlasů, zdrželo se 6 hlasů paní Matoušová, pan Boleslav, pan Kohout, pan Chramosta, pan Růžička, pan Hujer Usnesení č. 14 bylo schváleno. Volba předsedy a členů finančního výboru: Předsedající navrhl složení finančního výboru : předseda výboru paní Lucie Fusková, členové paní Jaroslava Staňková, pan Stanislav Nožina, paní Jana Hefnerová, pan Jiří Krňák. Všichni vyjádřili souhlas se svou kandidaturou. Další návrhy nebyly vzneseny. Návrh usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce Velké Popovice zřizuje finanční výbor a volí paní Lucii Fuskovou jako předsedu, paní Jaroslavu Staňkovou, pana Stanislava Nožinu, paní Janu Hefnerovou a pana Jiřího Krňáka jako členy finančního výboru obce Velké Popovice. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 14 hlasů, zdržel se 1 hlas pan Kohout Usnesení č. 15 bylo schváleno. 8. Předání obce Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo schválilo způsob předání obce nově zvolenému vedení obce a to formou zápisu o předání obce. K předávání obce dojde od Předávání bude probíhat podle metodického pokynu MV. Návrh usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje, že k předání obce nově zvolenému vedení obce formou zápisu o předání obce Velké Popovice. Předání bude probíhat od Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 16 bylo schváleno. 9. Dotace SFŽP Dotace na snížení energetické náročnosti budovy MŠ Smetanova a objektu Dům lékařů. Návrh usnesení č. 17: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje Smlouvu č o poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR pro akci Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Smetanova ve Velkých Popovicích číslo: CZ.1.02/3.2.00/ mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ: , se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 a obcí Velké Popovice. Pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 17 bylo schváleno. Návrh usnesení č. 18: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje Smlouvu č o poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR pro akci Snížení energetické náročnosti objektu Domu lékařů v obci Velké Popovice číslo: CZ.1.02/3.2.00/ mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ: , se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 a obcí Velké Popovice. Pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 18 bylo schváleno. 10. Různé Předsedající poděkoval jménem nově zvoleného zastupitelstva bývalé paní starostce a bývalým zastupitelům za práci, kterou odvedli pro obec po celé čtyři roky. Poděkoval všem přítomným za účast a za podporu ve volbách. Předsedající stanovil datum prvního řádného zasedání zastupitelstva obce Velké Popovice na v v místní knihovně. Předsedající konstatoval, že všechny body schváleného programu ustavujícího zastupitelstva byly vyčerpány a otázal se přítomných, zda nemají nějaký dotaz, připomínky. Nebylo tomu tak. Zastupitelstvo bylo ukončeno v hodin. 6

7 AKTUÁLNÍ INFORMACE Volně pobíhající psi Ivan Boleslav, starosta V pátek, , nám bylo v odpoledních hodinách oznámeno Policií ČR, že se v Husově ulici pohybuje volně pobíhající pes. Následoval zásah příslušníků Policie, kteří tohoto psa zajistili a dovezli ho k obecnímu úřadu. Tam jsme ho převzali my, zaměstnanci úřadu. Co s ním dál? Zvíře nemělo ani známku, ani jiné označení či identifikaci. Naštěstí zaměstnanci Technických služeb, kterým tímto děkuji za rychlou pomoc, psa poznali a odvezli ho do Todic majiteli, který vůbec netušil, že nemá psa doma. Navíc prý po několikáté. Proč se o tom zmiňuji. Mám informaci od Policie i od odchytové služby, že se tato situace opakuje v naší obci často a pravidelně. Nevím, zda si majitelé psů uvědomují komplikace, do kterých svým nezodpovědným jednáním přivádějí mnoho osob, které mají jiné, důležitější povinnosti. Zvlášť, když pes nemá žádné identifikační označení. Obec nemá žádné vybavení k odchytu a k následnému umístění psa. Proto musíme žádat o tuto službu jiné osoby, což stojí Obecní úřad značné náklady, čas, složitou práci. Celá situace mě přivádí k apelaci na Vás, majitele všech domácích zvířat, protože se tento problém netýká pouze psů. Máte za své miláčky plnou odpovědnost a tak Vás žádám o zodpovědnou péči o svá zvířata. Nedopusťte, abychom museli řešit napadení a zranění člověka s následnými zdravotními problémy poškozených. Samozřejmě Vám budou účtovány veškeré náklady za vyřešení tohoto problému. Navíc, pokud bude Váš pes umístěn odchytovou službou do útulku, náklady budou ještě větší. Věřím, že podobných situací bude v naší obci co nejméně a nebudeme se muset problematikou volně pobíhajících psů dále zabývat. Děkuji za porozumění. Popelnice známky prodej od 5. ledna Marie Kohoutová, obecní úřad Prodejní cena známky na rok 2015 pro rodinné domy a rekreační objekty trvale obydlené: > popelnice obsah 120 l, vývoz 1 x týdně Kč > popelnice obsah 120 l, vývoz 1 x 14 dní Kč > popelnice obsah 240 l, vývoz 1 x týdně Kč > rekreační objekty trvale neobydlené pytle Kč > kontejner obsah l, vývoz 1 x týdně Kč Prodejní cena známky na rok 2015 pro firmy a osoby podnikající: > popelnice obsah 120 l, vývoz 1x týdně Kč > popelnice obsah 120 l, vývoz 1 x 14 dní Kč > popelnice obsah 240 l, vývoz 1 x týdně Kč Dle Obecně závazné vyhlášky Obce Velké Popovice č. 3/2014 o poplatku za komunální odpad, je nutno tento poplatek uhradit nejpozději do Známka vydaná pro rok 2014 platí do Poplatek ze psů Upozorňujeme majitelé psů, že dle Obecně závazné vyhlášky Obce Velké Popovice o místních poplatcích č. 1/2011 je nutno poplatek ze psů starších tří měsíců uhradit v období od do Poukaz na likvidaci splaškových vod Po dohodě s ČOV můžete poukazy na likvidaci splaškových vod, které jste si již zakoupili a jsou označeny platností do , používat až do nebo je vrátit do pokladny obecního úřadu do , kde vám bude poukaz vyměněn za nový, nebo vám budou vráceny peníze. Vodovodní přípojky Ivan Boleslav, starosta Chodí za námi na obecní úřad občané, kterým byl zaslán dopis, týkající se možnosti zřízení vodovodních přípojek. Tento dopis byl zaslán v návaznosti na budování vodovodní sítě v rámci projektu Voda III. Poněkud nejasná formulace a nekonkrétní údaje v tomto dopise způsobily, že občané nevědí, co mají udělat pro to, aby mohli závazně požádat o výstavbu vodovodní přípojky. Tedy zde krátké vysvětlení. Vodovodní přípojky budou budovány na jaře v roce Přibližný termín odhadujeme na duben květen. Abychom mohli zajistit vytvoření společné projektové dokumentace a vykonat další úkony, potřebné pro konečnou realizaci, potřebujeme mít přehled o počtu potenciálních zájemců. Od tohoto čísla se bude odvíjet i cena za jednotlivé připojení. Proto žádáme, aby všichni zájemci o vytvoření vodovodní přípojky přinesli přihlášku do podatelny OÚ v co nejkratším termínu. Potom budeme moci zahájit projektové práce a připravit celkovou kalkulaci za realizaci přípojky pro každého odběratele. ZIMNÍ PROVOZ KOMPOSTÁRNY Kompostárna bude od do uzavřena. V případě mimořádné události je možné po domluvě na tel.: (Josef Hůrka) kompostárnu zpřístupnit. Seznam bioodpadu, který je do kompostárny přijímán: posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, posekané křoviny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, ovoce, zelenina, dřevo, sebrané organické hřbitovní odpady. 7

8 AKTUÁLNÍ INFORMACE Blíží se předvánoční čas a s ním také advent Tomáš Růžička, starosta SDH Lojovice K adventu neodmyslitelně patří zapalování svíček na věncích. Při nedodržení protipožárních a bezpečnostních opatření se může romantický rodinný večer změnit v život ohrožující nebezpečí. Velkou pozornost je třeba věnovat svíčkám především na adventních věncích. Hořící svíčka je otevřený oheň a je nutné k ní tak přistupovat. Zvýšenou pozornost věnujte už při pořizování adventního věnce. Věnec by neměl být z vysoce hořlavého materiálu, jako piliny, hobliny a podobně. Svíčky musejí být vždy pevně umístěny na ochranných podložkách, které zamezují při dohoření vznícení věnce. Na trhu jsou i věnce bez těchto ochranných podložek, ty jsou určeny pouze k dekoraci. Hořící svíčku neumisťujte v blízkosti snadno hořlavých materiálů a nenechávejte bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí a zvířat. I malá pětiminutová nepřítomnost umožní vznik požáru bytu, proto při odchodu svíčku pečlivě uhaste. Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece dojde k požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu. Menší začínající požár se můžete pokusit zlikvidovat sami. Je třeba reagovat rychle a zamezit přístupu vzduchu k hořící látce, například zadusit dekou, botou, bundou nebo jinou silnější textilií bez umělých vláken. Můžete použít i vodu, ale pozor na elektrické přístroje či zásuvky. Nikdy nepřeceňujte své síly, zdraví je cennější než majetek. Při požáru v místnosti je velmi zákeřný oxid uhelnatý CO, uvolňující se při nedokonalém hoření. Je to smrtelně jedovatý plyn bez chuti a zápachu. Proto se nesnažte uhasit již rozhořelý požár na který nestačíte sami a zavolejte hasiče na tel. 150, nebo 112. Při zapalování svíček buďte bdělí a předvánoční čas prožijte v pohodě a klidu, bez potřeby hasičů. ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU U Andělky bez bariér Kateřina Kapalová, Velkopopovická společnost z.ú. Aneb vzájemné pochopení lidí různých generací pomocí společných akcí. Cílem předkládaného projektu U Andělky bez bariér je přispět k porozumění a spolupráci. Jste zástupci uvedených skupin? > Jste seniorem? Nikoho v obci neznáte, protože jste se přistěhovali? Chcete si popovídat, setkávat se, poznat nové přátele? Chcete se vzdělávat? Máte zájem se aktivně zapojit do nějaké akce? Chcete navázat nová přátelství? > Jste ženou na mateřské? Jste ženou v domácnosti? Chcete se seberealizovat? Máte zájem o dopolední kurzy? Chcete tvoření pro rodiče a děti? Co Vám v obci chybí? > Jsi žákem místní základní školy a nenavštěvuješ již družinu? Chceš se sejít s kamarády? Máš zájem o promítání filmů v angličtině? Zajímáš se o dění v obci, ve státě i ve světe? Rád něco tvoříš? Víš, co to jsou dobročinné sbírky? Máš zájem o přírodu? > Jste občanem s omezenou schopností pohybu a orientace? Chcete se začlenit do komunitního života v obci? Chcete se podělit o Vaše znalosti a zkušenosti a předat informace mladým a dalším spoluobčanům? > Jste v obci národnostní menšinou? Chcete se podílet na dění v obci? Chcete, aby Vám místní občané rozuměli? Potýkáte se s nějakým problém v obci? Každý je výjimečný. Chceme poznat a aktivizovat Váš potenciál. Pojďte s námi porozumět jeden druhému, zlepšit komunitní život v obci, zapojit se do dobročinných aktivit a vymyslet další akce, které obohatí Vás i ostatní. Jak se můžete do projektu zapojit? 10. prosince na Mezinárodní den lidských práv od Vás srdečně zveme na setkání v kavárně Posezení u Andělky. Pojďte s námi společensky prospěšný projekt naplánovat. Oslavte v pivovaru 140. výročí uvaření první várky piva Autor V pondělí 15. prosince 2014 slaví pivovar Velké Popovice významné pivovarské výročí. V tento den přesně před 140 lety uvařili velkopopovičtí sládci první várku tradičního a poctivého piva. Na oslavu první várky přichystal pivovar na víkend 13. a 14. prosince speciální jubilejní prohlídku pivovaru a mimořádnou školu čepování piva Velkopopovický Kozel přímo od sládka za narozeninovou cenu! Každý návštěvník, který se tento víkend zúčastní školy čepování nebo prohlídky pivovaru, získá zdarma dárkové balení piva Velkopopovický Kozel. A jestli slavíte 13., 14. nebo 15. prosince narozeniny a vydáte se na prohlídku nebo na školu čepování do Velkých Popovic, dostanete navíc zdarma originální kozlí trkací půllitr. Vstupné je shodné 70 Kč pro každý program. Škola čepování začíná v sobotu i v neděli ve 13, 14 a 15 hodin. Prohlídky pivovaru začínají ve 13.30, a hodin. Škola čepování, dárkové balení piva a kozlí trkací půllitr jsou pouze pro osoby starší 18 let. Pivovar Velké Popovice, Ringhofferova 1, Velké Popovice, tel.: , a www. eshop.kozel.cz 8

9 ŠKOLSKÉ OKÉNKO Lidice 2014 Mgr. Zdeňka Valentová, ředitelka ZUŠ V posledním říjnovém týdnu jsme se tradičně vypravili do Lidic na prohlídku Mezinárodní dětské výstavy Lidice 2014, jejíž téma znělo Rodinné zemědělství. Individuální ocenění získaly grafiky Karolíny Němcové a Viktorie Berkové z ročníku uč. Barbory Bláhové,kolektivní cenu za prostorovou práci Králíkárna žáci přípravného a 1.ročníku uč. Hany Večeřové a Zdeňky Valentové. Návštěva Lidické galerie se nesestává z pouhé prohlídky,ale především ze zajímavého programu,který je připraven paní ředitelkou Ivonou Kasalickou a jejími lektorkami. Letos byli naši žáci rozděleni do dvou skupin.obě absolvovaly samostatně návštěvu dětské galerie,po té návštěvu Růžové zahrady, sousoší lidických dětí,památník lidických mužů a žen. Starší žáci si navíc prohlédli Lidickou sbírku galerii obrazů, soch a objektů, darovaných Lidicím umělci celého světa. Prohlídky byly doprovázeny velice pěkným a citlivým výkladem lektorek, děti si průběžně pořizovaly fotografie a písemné poznámky. Výlet byl pro žáky výtvarného oboru ZUŠ odměnou,těší se na další ročník 2015 s tématem: Světlo a stín. Zvěstování výtvarná soutěž Hana Večeřová, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Podzim přivál do zahrady mateřské školy spolu s barevnými listy i spoustu nových aktivit. Společně s rodiči dětí jsme na fotbalovém hřišti pouštěli draky. Přestože nám počasí moc nepřálo, Drakiáda se vydařila a děti si domů spolu s diplomem a medailí odnesly hezké zážitky. Také jsme navštívili keramickou dílnu v ZŠ a naše děti pod vedením paní učitelky ze ZUŠ vyráběly a tvořily. Práce s hlínou se všem moc líbí. Nezapomněli jsme napéct martinské rohlíčky a děti se staly herci. Pod vedením paní učitelky Martiny Včelišové zahrály příběh O Martinovi a žebrákovi. Martin na koni přijel: bránou přímo až ke vchodu do naší školky. Děti byly nadšené a my tímto děkujeme našemu Martinovi (Haně Vorlové) za nevšední zážitek. Příbytky Mgr. Zdeňka Valentová, ředitelka ZUŠ Ve středu 5.listopadu 2014 se ve Vzorné lidové knihovně Velké Popovice konala vernisáž a předání cen regionální soutěžní přehlídky ZUŠ Velké Popovice Příbytky. Vernisáž zahájila paní starostka Martina Čermáková, další část zpříjemnili hudebním vystoupením Natálie Podskalníková a Marek Pošta. Před kýženým předání cen předcházelo stručné zhodnocení : sešlo se mnoho kvalitních,vtipných prací ze ZUŠ Čelákovice,Říčany,pobočky Strančice, DDM Chodov, VK Pastelka Sibřina, MŠ, ZŠ a ZUŠ Velké Po- 9

10 ŠKOLSKÉ OKÉNKO povice, v hodnotící komisi byli přítomni vyučující ZUŠ Říčany, pobočky Strančice a Velkých Popovic. Výsledková listina se jmény úspěšných laureátů soutěžní přehlídky je k dispozici na webových stánkách ZUŠ, jim i jejich pedagogům patří poděkování. Zároveň děkuji vyučujícím hudebního oboru za přípravu vystoupení v úvodu vernisáže. Výstava je přístupná v půjčovních hodinách knihovny do ledna Podzim listonoš Mgr. Dagmar Strejčková Podzim přivál do zahrady mateřské školy spolu s barevnými listy i spoustu nových aktivit. Společně s rodiči dětí jsme na fotbalovém hřišti pouštěli draky. Přestože nám počasí moc nepřálo, Drakiáda se vydařila a děti si domů spolu s diplomem a medailí odnesly hezké zážitky. Také jsme navštívili keramickou dílnu v ZŠ a naše děti pod vedením paní učitelky ze ZUŠ vyráběly a tvořily. Práce s hlínou se všem moc líbí. Nezapomněli jsme napéct martinské rohlíčky a děti se staly herci. Pod vedením paní učitelky Martiny Včelišové zahrály příběh O Martinovi a žebrákovi. Martin na koni přijel: bránou přímo až ke vchodu do naší školky. Děti byly nadšené a my tímto děkujeme našemu Martinovi (Haně Vorlové) za nevšední zážitek. Ponožkový pes Mgr. Dagmar Strejčková a Mgr. Lucie Fusková Společně s myšlenkou spolupráce mateřské školy s místní základní školou vznikl dílčí projekt Ponožkový pes. Šlo nám o to, abychom společně vytvořili něco smysluplného a zároveň žáčky z MŠ seznámili se staršími kamarády ze tř. 8.A. Čím více budeme děti stmelovat a společně konat, tím méně problémů nastane v jejich vzájemných vztazích. Ponožkový pes je akce, při níž se sešly dvě rozdílné věkové skupiny a společně vytvořily dílka: pejsky, jenž si rodiče mohli zakoupit. Akce proběhla a nás mile překvapilo, že hned odpoledne byli pejsci vyprodáni. Děkujeme všem rodičům, kteří si pejska koupili. Výtěžek z celé akce jde na výcvik asistenčních psů pro hendikepované, tedy na dobrou věc! KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Lampionový průvod v Lojovicích Kateřina Přibylová, SDH Lojovice V sobotu 1.listopadu opět uspořádali Soptíci z kroužku malých hasičů SDH Lojovice lampionový průvod v Lojovicích. Sraz účastníků byl jako již tradičně na návsi, kde se sešlo více než 40 dětí v doprovodu rodičů i prarodičů. Těchto pravidelných podzimních setkání se každým rokem účastní více a více zájemců. Rozzářené lampióny prošly celými Lojovicemi do Chaloupek k rybníku a zpět na náves. 10

11 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Adventní koncert GABRIELA GOLDOVÁ a dětský sbor ZŠ Velké Popovice & ALDA A BALADY Přijďte si s námi společně zazpívat koledy v neděli v do Sokolovny ve Velkých Popovicích. Vstupné dobrovolné. Výtěžkem přispějeme na nástroje do hudební výchovy nebo na mikrofon pro ozvučení dětských recitačních a pěveckých soutěží. Nekuřácká akce 11

12 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Po projití trasy, kdy děti dostaly sladkou odměnu, si mohli účastníci pochutnat na pečených buřtech a klobáskách na fotbalovém hřišti. Věříme, že se večerní setkání s lampiony líbilo, a že se můžeme těšit na další podobné akce. Tou příští bude Zvonkový průvod Lojovicemi poslední adventní neděli 21. prosince. Sraz bude v na návsi v Lojovicích. Rádi bychom touto cestou poděkovali p. Jordánovi za sponzorský dar. Velkopopovické dýňování a lampiónový průvod Monika Němcová / foto: Karolína Oliveriusová Dne proběhlo ve Sportovně relaxačním centru Brtnici tradiční Velkopopovické dýňování. Počasí nám letos nepřálo, byla zima, ale nám to nevadilo, v centru bylo krásně teploučko a vyřezávalo se u čaje a výborných koláčů, které napekla paní Kabelková. (za což moc děkujeme). Všichni se velice snažili a výsledkem bylo přes třicet krásných dýňových strašidýlek, která nám ohodnotili účastníci lampiónového průvodu. Na prvním místě se umístila Jana Čermáková, na druhém Bára Regalová a třetí místo vybojoval Petr Kabelka. Lampiónový průvod, který proběhl dne se nám také letos krásně vyvedl, nepršelo a účastníků bylo opravdu hodně. Trasa jako v loňském roce vedla z Radosti, ul. U Zámečku, k bývalým stavebninám, po hrázi rybníka, parkem Daleška a zpět do Brtnice. Trasa končila opět ve Sportovně relaxačním centru Brtnice. Proběhlo hlasování a vyhodnocení soutěže o nejkrásnější dýni. Všichni byli za svůj hlas odměněni. Děkujeme rodině Kabelkových, kteří nám umožnili obě akce v centru uskutečnit a že se o nás vzorně starali. Dále bych chtěla poděkovat Katce, Klárce a Štěpánovi za pomoc při vytyčování trasy a rozsvěcování svíček a Ivě, Terce, Jolance, Lence a Natálce za pomoc s úklidem. POJĎME SI ZATANČIT Taneční škola SALTA Jitky a Karla Maršálkových pořádá TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ. Lekce budou probíhat v Knihovně Velké Popovice vždy ve středu od 19 hodin. Začátek kurzu 7. ledna Kurzovné činí Kč/pár platba na 1. lekci. Kurz bude mít 8 lekcí a závěrečný Věneček. Další informace a závazné přihlášky na tel (Kateřina Vinšová). Předvánoční nabídka knižních novinek Helena Papírníková, knihovnice Svatá Barborka (4. 12.) táhne sáně do dvorka. Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený. Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná. Když prosinec bystří, leden a únor jiskří. Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá zima všudy. Celý rok jsme mohli porovnávat lidové pranostiky a předpovědi meteorologů se skutečným počasím. Kdo měl častěji pravdu? Přeji všem, kteří čtou mé články, krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví v novém roce Máte rádi psychologické romány? Pokud ano, jistě sáhnete po knize Manželovo tajemství od Liane Moriartyové, australské spisovatelky, žijící v Sydney. Liane Moriarty je autorkou několika románů a série knih pro děti, které vydala pod pseudonymem Nicol Berry, jimž se paradoxně většího úspěchu dostalo ve světě než doma v Austrálii. Manželovo tajemství z roku 2013 je zatím posledním a také nejúspěšnějším románem této spisovatelky. Moje drahá Cecilie, pokud tohle čteš, tak jsem už mrtvý. Představte si, že najdete dopis, který vám manžel napsal s tím, že jej máte otevřít až po jeho smrti. Představte si také, že dopis obsahuje jeho nejhlubší temné tajemství něco s po- 12

13 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ tenciálem zničit nejen život, který jste společně vybudovali, ale i životy druhých. Představte si tedy, že jste narazila na takový dopis, ale váš manžel stále žije. Otevřete ho? Cecilia Fitzpatricková má všechno, co by si člověk mohl přát; je úspěšná v práci, oblíbená mezi lidmi a především má tři krásné dcery a spokojené manželství. Její život je řádný a neposkvrněný jako její domov. Dopis jejího manžela, který měl být objeven až po jeho smrti, ale všechno změní... Příznivce napínavých románů opět nezklame novinka od Jamese Pattersona, jenž je jeden z nejlepších vypravěčů současnosti, narodil se roku 1947 ve Spojených státech. Král detektivního žánru ročně napíše dvě až tři knihy, ale jak sám říká, nápadů má víc než kdy může sepsat. Mezi jeho neslavnější díla patří romány s hlavním hrdinou Alexem Crossem, policejním detektivem a psychologem pronásledujícím úchylná monstra (např. Čtyři slepé myšky, Sběratel polibků, Jacka a Jill, Chuť krve). Dva příběhy byly zfilmovány a hlavního představitele Alexe Crosse si zahrál Morgan Freeman. Mezi žhavé novinky patří detektivní román Dokonalá iluze. Hlavní hrdina úspěšná právnička a milující matka Nina by udělala cokoliv, jen aby ochránila život, který si v New Yorku vybudovala včetně zatvrzelého lhaní každému, dokonce i dceři, o své minulosti. Když je však nevinný muž obviněn z vraždy, Nině dojde, že nesmí dopustit, aby někdo takový zaplatil za zločiny skutečného vraha. Půjčovní doba: Pondělí: Úterý: Čtvrtek: Sobota: (první a třetí v měsíci) Polední přestávka: tel.: , Soutěž o nejlepší vánočku Váš Velkopopovický Kozel Pivovar Velké Popovice a restaurace Velkopopovická Kozlovna pořádají dne 7. prosince 2014 Soutěž o nejlepší vánočku. Přijďte a podělte se s námi o Váš rodinný recept na oblíbenou vánočku. Vítěz soutěže bude odměněn a recept zveřejníme v příštím čísle Velkopopovického zpravodaje a na stránkách Pravidla soutěže Přihlášení vánoček do soutěže: > Pro přihlášení vánoček do soutěže je nutné přinést celou upečenou vánočku do restaurace Velkopopovická Kozlovna v neděli 7. prosince od 9:00 do 12:00 hodin. Hosteska si převezme od zhotovitele/ky vánočku a kontakt a přiřadí vánočce identifikační číslo. Každý zhotovitel obdrží za vánočku originální půllitr Hodnocení vánoček: Vánočky se pod identifikačními čísly budou hodnotit v restauraci Velkopopovická Kozlovna od do hodin. Do hodnocení se bude moci zapojit každý příchozí. Každý obdrží 3 žetony, kterými může ocenit jednu, dvě nebo tři vystavené vánočky. Jedné vánočce je možné dát 1 až 3 žetony. Hodnotit se bude chuť a vzhled vánoček. Vánočka s nejvíce žetony vyhrává. Doporučujeme hlasujícím setrvat až do vyhlášení výherců soutěže, kdy bude vylosován i jeden výherce z řad hlasujících Vyhlášení nejlepší vánočky: Vyhlášení nejlepší vánočky (1., 2. a 3. místo) podle počtu získaných žetonů proběhne v hodin v restauraci Velkopopovická Kozlovna. Zhotovitelé nejlepších vánoček získají: > za 1. místo: 24 piv Velkopopovický Kozel 11, dárkový balíček z Kozlího obchodu a poukaz do Velkopopovické Kozlovny > za 2. místo: 24 piv Velkopopovický Kozel 11 a poukaz do Velkopopovické Kozlovny > za 3. místo: 24 piv Velkopopovický Kozel 11 a poukaz do Velkopopovické Kozlovny Zároveň budou slosováni všichni, kteří se zapojili do hlasování, a jeden výherce obdrží sadu originálních kozlích půllitrů. V případě, že bude kterýkoliv z výherců mladší 18let, obdrží místo produktů pivovaru alternativní výhru ve stejné hodnotě. PROSTOR PRO OBČANA Sejdeme se u Andělky! Petra Andělová a Kateřina Kapalová, kavárna Posezení u Andělky Vážený pane Augusto a milí příznivci kavárny Posezení u Andělky, děkujeme za Váš zájem a vězte, že nám je velice líto, že jsme nejen Vás uvedli v omyl a že jste si u nás ještě nemohl posedět. V době, kdy tento článek vyjde, už bude kavárna v provozu a my se těšíme, že Vás u nás přivítáme. Nápad založit v Popovicích kavárnu vznikal několik měsíců, ale teprve v červnu letošního roku nastaly příznivé okolnosti a nápad získal jasnější obrysy. Kavárnu vlastními silami buduje parta nadšenců a všichni jsme upřímně věřili, že otevřeme. K tomu směřovaly naše aktivity týkající se inzerce a věřte, že v době uzávěrky zářijového Zpravodaje (tedy ) jsme netušili, že se nám to nepovede. Bohužel jsme podcenili úřední orgány. Naštěstí vše dobře dopadlo a díky paní Hynoušové z místního stavebního úřadu, která náš případ maximálně urychlila, si k nám už dnes můžete přijít ochutnat nejen výbornou kávu. Děkujeme všem za podporu! 13

14 MEZI NÁMI Tenkrát v roce 1874 Eva Kršňáková, Zbyněk Pokorný Dějepis nepatří na školách k oblíbeným předmětům. O to víc je potřeba vážit si lidí, kteří se o historii zajímají a nám, které ten dějepis nikdy tak nebavil, přinesou něco, co má pro nás samotné hodnotu, která převyšuje materiální požitky současné doby. Díky nadšencům jako je Eva Kršňáková, která sbírá nejrůznější dobové materiály o místním pivovaru, tak můžeme tyhle hodnoty přetavit v něco, co nám dává pocit sounáležitosti s prostředím, ve kterém žijeme. Ať už jste starousedlíci, nebo jste se do Popovic právě přistěhovali, věříme, že následující článek o historii pivovaru vám alespoň nějakou tu malou hodnotu ve formě zajímavé informace přinese. Pojďme si připomenout jeden letopočet, který je tak důležitý pro život naší obce. Byl jednou jeden František Těžko říct, a možná toho pana Františka Ringhoffera ani nenapadlo, když snil svůj sen o tom vařit pivo, jak se jméno vesničky, která stála tenkrát ještě daleko od Prahy, roznese na pivních etiketách po celém světě. Těch pivních etiket se dneska vyrábí statisíce ročně a pivo se vyváží do bezmála třiceti zemí světa. 15. prosince letošního roku tomu je na den přesně 140 let, co sládci ve Velkých Popovicích uvařili první várku piva. Tenkrát v roce 1874 uvařila téměř tisícovka českých a moravských pivovarů celkem přes 5 milionů hektolitrů piva. Z drtivé většiny se vařila desítka a piva nižších stupňů. V tomto roce kromě velkopopovického pivovaru zahájily provoz i další dva pivovary v Čechách a jeden na Moravě. V onom roce 1874 také poprvé zazněly fanfáry Smetanova Vyšehradu, v Praze se objevily první chodníky dlážděné žulovými kostkami a pár dní před tím, než se ve Velkých Popovicích uvařila první várka piva, byla Anežka Česká prohlášena za blahoslavenou. Na své úspěchy v zápase o českou parlamentní politiku si prvními litry velkopopovického piva mohli připít i politici nově vzniklé Národně obrozené mladočeské strany. Sám František se ale svého snu nedožil. V roce 1873 umírá a po jeho smrti svěřila rodinná rada vedení pivovaru a všech zemědělských podniků panství jeho synovi Emanuelovi. Ale o tom zas někdy příště. Co popřát k narozeninám? V krvi piva koluje to, z čeho vyrostlo Ringhofferovo impérium. Kozel se narodil i proto, aby mohl připíjet dělníkům i konstruktérům Ringhofferový ch závodů za jejich odvedenou práci, um i dřinu. Popřejme mu do dalších let, aby každému z nás doušek po doušku, předával nadčasové poselství svý ch zakladatelů! Na zdraví! Pivovar o Vánocích Autor Jak se formanilo v zimě? Za starých časů, rozváželi formani pivo na těžkých okovaných vozech s párem koní nebo volů. Voli mívali na paznehtech železné okování, podobné koňským podkovám. Jakmile napadl v zimě sníh, bylo nutno tyto povozy vyměnit za mohutné formanské sáně. Nezbytným doplňkem saní byla železná stupačka s ozuby, na kterou si kočí stoupl a cestou z kopce brzdil a dále rolničky, připevněné na postrojích koní. Často se muselo pivo překládat z vozů na sáně. V mrazech se muselo jezdit i vícekrát, aby tekutina nenamrzla, a tím neztratila na své kvalitě. Pokud napadlo hodně sněhu a vozy nemohly tak často vyrážet do sněhem zapadlých hostinců, kvasnice se přidávaly přímo do sudů a kvašení pak probíhalo přímo v hostinci pod dohledem hostinského. Ledování Led byl pro každý pivovar neodmyslitelných chlazením během výroby, skladování a zavážením piva do pivnic. Ledovat se dalo, když byl led na rybníku dostatečně silný, aby bez nebezpečí unesl sáně naložené ledem i s potahem. Byla to práce obtížná, těžká, třebaže se prováděla za mrazivého počasí, pořádně se při ní ledaři zahřáli. Na práci byli náležitě vybaveni. Měli přiměřené oblečení a na nohou hluky, zhotovené po domácku, na vysokých dřevěných podrážkách. Používali pily z katru na dřevo, které měly na jednom konci dřevěné držadlo a na druhém závaží. Jimi odřezávali ledové hranolky, pomocí háků je odvalovali z vody a nakládali na zvlášť upravené sáně. Led odvážely dva páry koní. Bylo potřeba spěchat, aby je nepřekvapila obleva. I tak práce trvala několik dní, někdy celý týden. Led se spouštěl do lednice po skluzavce. Jednotlivé bloky se rovnaly na sebe a skuliny se zasypávaly ledovou tříští. Navíc se ještě polévaly vodou. Po zmrznutí vytvořily jednolitý hranol, který sloužil k chlazení piva. V průběhu roku led zvolna roztával a postupně se ze všech stran zmenšoval. Poslední kus vydržel až do podzimu. Zimní pivovarský život Pivovarští vzpomínají na staré časy v dobrém. Odměnou za jejich práci jim byly navíc vydávány týdenní deputáty u mutru (zadní strana Kláštera k silnici). Vánoce a velikonoce byly spojeny s vařením speciálů např. (originální názvy podle tehdejších etiket): > Velkopopovický Kozel tmavé piv, Speciální 14, > 14 Velkopopovické světlé speciální pivo, > Velkopopovický Kozel 14% tmavý ležák, > Velkopopovický Kozel Speciál 2000 (tmavé pivo k Mileniu). Jako první se u areálu nazdobil a rozsvítil strom, a tak pro všechny začal vánoční Advent. O vánocích v Popovicích se běžně pracovalo i na Štědrý den. To pan ředitel se sládkem chodili osobně popřát k svátkům všem pracujícím zaměstnancům v areálu. V zimě se hrálo divadlo ve společenském sálu na jídelně, pořádaly se slavnostní pivovarské bály na Sokolovně. Po roce 1948 si koupili pivovarští původní klasickou horskou chalupu ve Špindlerově Mlýně s názvem Labská vyhlídka. Postupně se chalupa přestavěla na chatu s pokojíky na ubytování. Tam vyjížděli každý víkend a na dovolenou zaměstnanci pivovaru během zimy svým prvním autobusem a patřičnou zásobou piva. Po roce 1955 pořádal pivovar pro děti zaměstnanců mikulášské besídky v přízemních prostorách budovy zvané Klášter. Tam se zaměstnanci scházel při dlouhých zimních večerech na jediné televizní vysílání v obci (od roku 1953). 14

15 Takhle pivovar zachytil pan malíř v roce jeho vzniku. Četli jste pozorně? Která opera Bedřicha Smetany měla premiéru v roce 1874? Pivovar, jak ho známe dnes. Podle mnohých vypadá v současné době vůbec nejlíp za celou dobu své existence. Co vy na to? 15

16 SPORT Bruslení a hokej v prosinci Odpolední bruslení s hudbou Sobota 6. prosince Sobota 13. prosince Sobota 20. prosince Čtvrtek 25. prosince Pátek 26. prosince Sobota 27. prosince Neděle 28. prosince Středa 31. prosince Veřejná školička bruslení pro děti Každé úterý od nebo každý pátek od Kurzovné: 60 Kč/hodina Informace: S. Mannová, tel.: (úterní školička), J. Ksandrová, tel.: (páteční školička) Domácí zápasy A-tým SVP Mělník 6. prosince SVP Poděbrady 20. prosince Zimní stadion TJ Slavoj Velké Popovice, Ringhofferova 336. Vstupné dospělí: 40 Kč, děti do 15 let a důchodci: 20 Kč. Nedělní bruslení bude ještě doplněno dle rozlosování ligových zápasů mužstev SD a Juniorů. Děkujeme za pochopení. Prosím sledujte naše webové stránky PLACENÁ INZERCE Ceny za otištění inzerátů Při opakování inzerce ve stejném znění v min. 3 navazujících číslech (za jedno otisknutí) celá stránka 210 x 297 mm (š x v) + 3 mm spad! Kč 900 Kč polovina stránky 190 x 136 mm (š x v) 690 Kč 516 Kč čtvrtina stránky 92x136 mm (š x v) 468 Kč 384 Kč osmina stránky 92 x 65 mm (š x v) 174 Kč 132 Kč vkládání volné inzerce mezi listy 2 Kč/ks otištění na straně obálky (křídový papír) je za příplatek 100 % Inzerci přijímáme v elektronické podobě bez rámečku (buď tiskové pdf nebo text v textovém souboru a ilustrace v jpg) zasláním na adresu U ostatní inzerce bude za převod do elektronické podoby, resp. za výměnu, účtován poplatek 240 Kč. V případě dodání grafických podkladů v jiné velikosti než uvedené v tabulce si redakce vyhrazuje právo na úpravu inzerátu bez nároků na možnou reklamaci. Dotazy k fakturaci inzerce zasílejte na účetní Obecního úřadu paní Nicol Pavelkovou 16

17 ZÁMEČNICTVÍ ŽELIVEC Otevírání a montáže zámků Otevírání aut a oprava zámků Zabezpečení vašeho majetku Opravy vrat, plotů a další. Tel.: Soukromé hlídání dětí ve Velkých Popovicích Nabízím soukromé hlídání dětí, celodenní strava. Částečná nebo týdenní docházka. Kateřina Pešková / NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DĚTÍ Letitá praxe, možnost i žehlení. Flexibilní pracovní doba, jsem pojízdná. Kontaktujte mne na tel.: PRONAJMU BYT 3+KK Velké Popovice Brtnice ihned k pronájmu Tel.: TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ (11. SEZÓNA) SOKOLOVNA STRANČICE S1: Začátečníci S2: Mírně pokročilí S3: Středně pokročilí S5: Speciál neděle od Informace na tel.: ,

18 GEODETICKÉ PRÁCE Ing. Petr Šašek geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, mapové podklady pro projekty aj. tel.: Zakázková výroba nábytku Vestavěné skříně Kuchyně včetně spotřebičů Schodiště Venkovní terasy z exotických dřevin TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE tel.: ÚČETNICTVÍ jednoduché i podvojné včetně zpracování mezd, zpracování daňových přiznání a daňové evidence. Mrázková s.r.o. Petříkov 126 Tel.: , Libor Dlabal reality Vždy ochotně k Vašim službám Tel.: MALOVÁNÍ NOVOTNÝ Provedeme malířské a lakýrnické práce Malování menšího i většího rozsahu (byty, kanceláře, rodinné domy, školy apod.) Lakování oken, dveří, zárubní apod. Nátěry radiátorů, konstrukcí, fasád apod. Tel. spojení po celých 24 hodin denně včetně víkendu. Tel.: , RYCHLE LEVNĚ KVALITNĚ ARNOLD & PARTNEŘI advokátní kancelář JUDr. Edita ARNOLD advokát insolvence, oddlužení, konkurs Ringhofferova 427 korporace, zakládání, změna, Kamenice výmaz obchodních společností Praha-východ obchodní právo,smluvní vztahy (+420) občanské právo rodinné právo správní právo, stavební právo

19 DOVOZ PITNÉ VODY do bazénů, jezírek, studní, nádrží a vířivých van dále provádíme: mytí komunikací a parkovišť tlakovou vodou (kropicí) mytí stavební techniky a vozidel tlakovou vodou kropení a zalévání zeleně (travnatých ploch, stromů, keřů) kropení vodou v prašném prostředí, např. při demolicích VODA TOPENÍ PLYN Montáž rozvodů: topení, vody, odpadů Montáž a oprava: plynových kotlů, tepelných čerpadel, solárních panelů. Brtnice tel.: , ČISTOTA JE PŮL ZDRAVÍ! Zkuste od Saifrta malování. Štuky, stěrky, laky, malba + návštěva zdarma Info: SERVIS JÍZDNÍCH KOL CYKLOSEKY tel.: servis do dvou pracovních dnů po telefonické domluvě ve Velkých Popovicích, Sokolská 241, v naší domovské prodejně nabízíme veškerý sortiment jízdních kol Kellys, veškeré náhradní díly, doplňky k jízdním kolům, tak i cyklo oblečení za velice příznivé ceny. SERVIS VELKÉ POPOVICE: Sokolská 241, tel.: PRODEJNA: Jaromírova 50, Praha 2, Autodoprava kontejnery + hydraulická ruka tel.: AUTODOPRAVA Tatra T815 Luboš Žák Petříkov 101 Tel.:

20 OBRÁBĚNÍ KOVŮ soustružení frézování broušení na plocho Telefon: František Ryjáček Mobil: Petříkov 81 Prodej a servis výpočetní techniky, připojení k internetu, modernizace počítačů, spotřební materiál, servis u zákazníka. Ing. Jiří Zavadil tel./fax: Lipanská 769 mobil: Říčany Poskytujeme: SLUŽBY s.r.o. SBĚRNÝ DVŮR domov pro Váš odpad > Kontejnery na odvoz a uložení sutí a zemin (2 m 3 do 3 tun), domovních a živnostenských odpadů (3 m 3 do 1 tuny, 6 m 3 a 10 m 3 do 1,5 tuny). > Zemní práce traktorbagr, minibagr, kolový nakladač, manipulátor s teleskopickým ramenem. > Doprava Iveco, Tatra, Scania návěs s vanou. > Speciální technika Avia plošina 15 m, mulčovač, štěpkovač. > Prodej tříděné zahradní zeminy, písků, drtí a recyklátů. > Výkup železa, barevných kovů, olověných akumulátorů. > Zpětný odběr elektrozařízení (pouze v kompletním stavu). > Likvidace nebezpečných odpadů eternit, lepenka, barvy, pneu (za poplatek). > Přijímáme i vlastní dopravou dovezené odpady. > Prodej propanbutanu: 10 kg za 380 Kč a 2 kg za 90 Kč. Kde nás najdete: Sběrný dvůr Kamenice Kontaktujte nás na: tel.: Otevírací doba: duben říjen po pá a so listopad po pá a so prosinec březen po pá a so VHE Vladislav Honc Montáž systémů el. zabezpečení včetně projektu a nacenění. Napojení na PCO přes GSM. Montáž strukturované kabeláže včetně zapoj. koncových bodů (internet. rozvod) Montáž kamer. systémů s napojením na internet přes nahrávací zařízení s pevným diskem. Montáž satelitního a pozemního televizního příjmu, rozvody po objektu (Skylink, UPC, DIGI TV). Montáž telefonních ústředen, videotelefonů, domácích telefonů, digitální i bezdrátové systémy. Montáž silnoproudé elektrické instalace včetně přihlášek a revizí. Havlíčkova Velké Popovice Tel.: ,

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis z 1. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 28. 1. 2004 od 17.30 hod. v kulturním středisku

Zápis z 1. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 28. 1. 2004 od 17.30 hod. v kulturním středisku Zápis z 1. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 28. 1. 2004 od 17.30 hod. v kulturním středisku Přítomni: J. Leflerová, V, Nový, J. Koutecký, M. Kindlová, J. Kasalický, V. Kellerová, Omluveni: L.

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Kellerová, L. Sušická, J. Kasalický Omluveni: J. Koutecký, P. Dütsch,

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Masojedy konaného dne 29. 10. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Masojedy konaného dne 29. 10. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Masojedy konaného dne 29. 10. 2014 Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostou obce Josefem Pazderou st. Předsedající konstatoval,

Více

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Místo konání: Budova obecního úřadu Zahájení zasedání dne 15. 11. 2013 v 19 hod. Počet přítomných členů : Bc. Josef Náhlík, Josef Náhlík,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Petr Hrdý (příchod

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více