VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 ZDARMA Lampionový průvod Popovické dýňování Tenkrát v roce 1874 Představujeme projekt: U Andělky bez bariér Měsíčník obce Velké Popovice, Pozvánka na Adventní koncert Soutěž o nejlepší vánočku

2 Kozlí nadílka 7. prosince :00 18:00 pivovar Velké Popovice Najděte si během zpestřené prohlídky pivovaru svůj vánoční dárek! prohlídky v časy: 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00 Zapojte se do soutěže o nejlepší vánočku Velkopopovicka. Každý bude odměněn! 9:00 12:00 Přihlašování vánoček 12:00 15:30 Hodnocení vánoček návštěvníky 15:00 Vánoční koledy v podání ZUŠ 16:00 Vyhlášení nejlepších vánoček Dále vyrobíme Velkopopovický betlém a představíme novou zimní kolekci v Kozlím obchůdku. Více info na:

3 AKTUÁLNÍ INFORMACE Slovo starosty Ivan Boleslav, starosta Dobrý den, vážení čtenáři. Je mou příjemnou povinností napsat v úvodu dnešního čísla několik řádek. Především bych Vám chtěl ještě jednou poděkovat za přízeň, které si moc vážím a cítím se jí být velmi zavázán. Nejen pro mě začíná po volbách nová životní etapa a všichni si přejeme, abychom v nové situaci obstáli co nejlépe. Po týdnech, naplněných povolebním jednáním, jsme se dočkali volebního zasedání zastupitelstva. Zde bylo zvoleno nové vedení obce, nová obecní rada, byl založen kontrolní výbor a finanční výbor. Od tohoto okamžiku jsme s panem Liborem Vejvarou, který byl zvolen místostarostou obce, začali pracovat na převzetí úřadu. Nečekali jsme, že to bude jednoduché, ale takové množství povinností, které za plného provozu musíme plnit, nás překvapilo. Před dokončením je několik náročných investičních akcí, rozbíhají se další stavby, zároveň se seznamujeme se všemi osobami, které jsou v těchto důležitých projektech zapojeny, plníme povinnosti, vyplývající z každodenního provozu obecního úřadu, atd. atd. A při tom všem musíme hlídat stav financí, abychom vše mohli zvládnout bez ekonomických komplikací, což je ten nejdůležitější úkol. Naštěstí máme za sebou tým spolupracovníků, kteří nám ochotně poskytují svou pomoc, obecní radu, jejíž nově zvolení členové s námi od samého začátku velmi aktivně spolupracují, máme zde zastupitele ochotné pracovat ve prospěch obce a v neposlední řadě zaměstnance obecního úřadu, kteří nám pomáhají zvládat první kroky v novém prostředí. Všem za tuto pomoc děkuji a věřím, že se nám společně podaří překonat všechny těžkosti a zvládneme počáteční nesnáze bez větších problémů. Než tento čas nastane, žádám Vás o toleranci a trpělivost. Až se trochu vzpamatujeme, pustíme se do naplňování volebních programů jednotlivých sdružení a stran. Naše odhodlání jít touto cestou deklarujeme ve Společném prohlášení, neboť v tvůrčí spolupráci a ve vzájemném respektování jednotlivých sdružení a stran, spatřujeme cestu k smysluplnému rozvoji celé obce. A ještě slovo na závěr. Jelikož tento Zpravodaj vychází v adventním čase, přeji Vám všem stálé zdraví a mnoho sil, klid, pohodu a lásku. Užijte si Vánoce podle svých představ a přivítejte nový rok s radostí a optimismem. Společné prohlášení Jako výraz rozhodnutí spolupracovat v zastupitelstvu obce Velké Popovice, ke kterému dospěli při společných jednáních, dohodli se zastupitelé ze sdružení Otevřeni ke změnám, Nezávislí a ODS, Jinak a strany TOP 09 na hlavních bodech programu dalšího rozvoje obce Velké Popovice. Tento program vychází ze společných priorit volebních programů jednotlivých sdružení a stran. Měl by se stát základem pro nový plán rozvoje obce Velké Popovice. Pokud chceme v bodech zdůraznit důležité úkoly a problémy, musíme se především soustředit na ty, které nesnesou dlouhé odkládání, nejvíce trápí občany, pomohou ekonomicky k rozvoji obce a k řešení dlouhodobých problémů. Abychom je mohli závazně plnit, musíme samozřejmě vycházet z reálné ekonomické situace naší obce, protože plnění většiny úkolů je spojeno s finančními výdaji. Jednotlivé cíle naší práce rozdělujeme podle oblastí na: obecní samospráva, technické a investiční, sportovní a kulturní, péče o mládež a občany. Obecní samospráva: > Zasedání Rady a Zastupitelstva vést jako otevřené fórum všech zúčastněných. Usnesení musí vyplynout ze široké diskuse zastupitelů i občanů, > obnovit status výborů, které byly změněny na komise a zapojit všechny zájemce z řad občanů i zastupitelů do aktivní práce v těchto výborech, > zpřístupnit Obecní úřad občanům rozšířením úředních hodin pro veřejnost, > snížit provozní náklady Obecního úřadu, > vyřešit personální obsazení Stavebního úřadu, > Jmenovat nového statutárního zástupce TS, > snížit náklady na právní služby, > rozšířit spolupráci s okolními obcemi, > změnit podmínky pro vydávání Velkopopovického zpravodaje. Vytvořit PR skupinu při kulturním výboru zastupitelstva, jejíž součástí by byla redakční rada Zpravodaje, > upravit www stránky obce a vybudovat komunikační síť mezi obcí a občany vytvořením účtu na facebooku, nebo v rámci jiných komunikačních sítí, Z OBSAHU: 11 Adventní koncert, 13 Soutěž o nejlepší vánočku, Pivovar v zimě? 16 Pozvánky na hokejové zápasy Slavoje Vydává obec Velké Popovice Povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod č. j. MK ČR E Redakční rada: Zbyněk Pokorný šéfredaktor, Eva Hradilová inzerce, Marie Truhlářová Grafické zpracování a DTP: Helena Knotková, DiS. (www.helenak.cz) Tisk: Tiskárna Kaliba, spol. s r.o. Redakční uzávěrka každého 20. v měsíci Tištěno na recyklovatelném papíře. Redakční rada přijme k publikování každý podepsaný příspěvek, který neporušuje zákony a etiku. Za správnost publikovaných informací a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem publikovaných článků. Redakce si rovněž vyhrazuje právo příspěvky se souhlasem autorů upravovat. Z technických důvodů preferujeme elektronickou formu textů. Své příspěvky, náměty, rady či stížnosti můžete posílat v elektronické formě na adresu nebo doručit do podatelny obecního úřadu. Inzerci přijímáme na adrese: 3

4 AKTUÁLNÍ INFORMACE > pravidelně pořádat v různých částech obce neformální Posezení s občany. Technická a investiční: > Dohled nad dokončením veškerých staveb, zejména projekt Voda III, zateplení MŠ a Domu lékařů, oprava komunikací atd., > snížit náklady na čištění odpadních vod opravou kanalizačních řádů, případně jiným technickým řešením. Pokusíme se jednáním s vedením Pivovaru dosáhnout snížení poplatků za nátoky odpadních vod, > provést test na přítomnost azbestu v prostorách školní tělocvičny za účelem vyřešení patové situace, do které se základní škola dostala. Pokud hodnoty nebudou dosahovat hygienicky nepřípustných limitů, obnovit provoz tělocvičny, > pokračovat aktivně ve snaze dosáhnout zamítnutí realizace výstavby železničního koridoru přes naše katastrální území, > realizovat přístavbu školní budovy, případně školní tělocvičny prostřednictvím Evropských dotačních fondů, nebo z jiných zdrojů, > vyřešit nedostatečnou kapacitu školní jídelny přístavbou nebo zřízením výdejny jídla, > pokračovat v tvorbě a úpravách Územního plánu podle stávající situace, provádět změny v územním plánu podle rozhodnutí zastupitelstva, > provádět opravy a výstavbu nových komunikací, v místech, kde je to nutné vybudovat dešťovou kanalizaci a to podle střednědobého harmonogramu prací, který bude schválen zastupitelstvem, > zajistit výstavbu bezpečnostních prvků na obecních komunikacích, zejména u školy, školky, Masarykově ul., Ringhofferově ul., rozšíření chodníků v exponovaných místech obce : Masarykova Todice, Brtnice, > vytvořit sběrné místo, Sportovní a kulturní: > Rozdělovat finanční prostředky určené na sport podle jednoznačných kritérií, která budou dohodnuta na společné schůzce zastupitelů a zástupců tělovýchovných jednot a sportovních oddílů, > podporovat rozvoj tělovýchovy a sportu v obci rozšiřováním veřejných sportovišť, regionálních cyklostezek, > zřízením sportovního a kulturního výboru rozšířit možnosti spolupráce s tělovýchovnými jednotami při organizování společenských a sportovních akcí. Podporovat občanské a sportovní organizace při pořádání různých sportovních a kulturních akcí, plesů, turnajů atd., > podporovat projekty pivovaru, ze kterých mohou být finanční prostředky věnovány na rozvoj sportu a kultury. Ve veřejné diskuzi vybrat společně několik návrhů a s občany rozhodnout, který dostane finanční podporu, > navázat spolupráci s okolními sportovními a kulturními zařízeními a vytvořit tradici při realizaci vzájemných projektů, závodů, turnajů, při tvorbě nových turistických a cyklistických tras v našem regionu. Péče o mládež a občany: > Vytvořit místo pro setkávání mládeže, které by mohlo být využito různými věkovými kategoriemi, např. rozšířením hřiště za školní tělocvičnou, > rozšířit spolupráci s policií ČR na Nové Hospodě, pravidelně vyhodnocovat záznamy kamerového systému, > pořádat setkání starších občanů s významnými občany Velkých Popovic, nebo jinými známými osobnostmi, > pomáhat s organizací zájezdů pro starší občany, > rozšířením kapacity školní jídelny, nebo výdejny obědů, zajistit pro zájemce z řad starších občanů dostatečné množství obědů. Tento program je naší společnou vizí, jak v následujících letech vést obec Velké Popovice a zároveň jak svou prací pomáhat při jejím rozvoji. Současně tímto souborem hlavních úkolů dáváme možnost všem zastupitelům a občanům zapojit se do jednotlivých projektů a pomoci při společné práci pro naši obec. Z hlediska dlouhodobého rozvoje obce pak přikládáme tuto vizi: Vize 2018: > Spolu s ostatními zastupiteli připravíme záměr dlouhodobého rozvoje obce, > budeme podporovat místní řešení problému s provozováním kanalizace a vodovodů v osadách a začneme řešit dešťovou kanalizaci, > budeme bojovat proti vysokorychlostnímu železničnímu koridoru a dalším nevhodným projektům, které naši obec a její okolí poškozují, > navážeme na odborně zhotovené studie a rozhýbeme řešení centra obce, > prověříme možnosti vybudování domu pro seniory, za zvýhodněných podmínek pro místní občany. Za sdružení Otevřeni ke změnám: > Ivan Boleslav > Lucie Fusková > Libor Vejvara > Jaroslava Staňková > Jindřich Síbrt > Zdeněk Tököly Za sdružení Nezávislí a ODS: > Tomáš Chramosta > Lenka Matoušová > Tomáš Růžička Za sdružení Jinak: > Martin Hujer Za stranu TOP 09: > Tereza Hrnčířová Buzická Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva dne Zahájení: v 19 hodin Přítomni: Boleslav Ivan, Čelikovská Eva, Čermáková Martina, Doležal Pavel, Fusková Lucie, Hrnčířová Buzická Tereza, Hujer Martin, Chramosta Tomáš, Kohout Zdeněk, Matoušová Lenka, Růžička Tomáš, Síbrt Jindřich, Staňková Jaroslava, Tököly Zdeněk, Vejvara Libor 1. Zahájení zasedání zastupitelstva V hodin bylo zahájeno zasedání dosavadní starostkou Martinou Čermákovou (dále jako předsedající ). Po zahájení došlo k předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva všem přítomným zastupitelům. 4

5 AKTUÁLNÍ INFORMACE Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu: Jako zapisovatel byl navržen: paní Eva Hradilová. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: pan Zdeněk Tököly a pan Libor Vejvara. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Velké Popovice určuje zapisovatele paní Evu Hradilovou a ověřovateli zápisu pana Libora Vejvaru a pana Zdeňka Tökölyho. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 1 bylo schváleno. 2. Složení slibu členů zastupitelstva Předsedající vyzvala členy zastupitelstva v souladu s 69 odst. 2 zákona o obcích ke složení slibu. Předsedající přečetla slib: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Velké Popovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Vyzvala přítomné zastupitele ke složení slibu pronesením slova slibuji a podpisem na příslušném archu (viz příloha č. 2). Všichni členové zastupitelstva slib složili. 3. Způsob hlasování Předsedající navrhla, aby na ustavujícím zasedání zastupitelstva členové zastupitelstva hlasovali veřejně a v zápisu byly výsledky hlasování uvedeny jmenovitě. Návrh usnesení č. 2: Zastupitelé obce Velké Popovice budou na ustavujícím zasedání zastupitelstva hlasovat veřejně a do zápisu budou výsledky uváděny jmenovitě. Výsledky hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 2 bylo schváleno 4. Schválení programu Předsedající přednesla návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva zveřejněného na úřední desce: 1. Zahájení ustavujícího zasedání 2. Složení slibu členů zastupitelstva 3. Způsob hlasování 4. Schválení programu 5. Volba starosty a místostarosty 6. Volba členů rady obce 7. Zřízení a volba předsedy a členů kontrolního a finančního výboru 8. Předání obce nově zvolenému vedení obce 9. Dotace SFŽP a MMR 10. Různé Doplnění nebo připomínky k programu předsedající vznesla 1 návrh na změnu: 1. návrh úprava bodu 9 zrušení projednávání dotace MMR, zůstává pouze dotace SFŽP Výsledek hlasování jmenovitě o tomto návrhu: pro 15 hlasů Návrh byl přijat. Návrh usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 1. Zahájení ustavujícího zasedání 2. Složení slibu členů zastupitelstva 3. Způsob hlasování 4. Schválení programu 5. Volba starosty a místostarosty 6. Volba členů rady obce 7. Zřízení a volba předsedy a členů kontrolního a finančního výboru 8. Předání obce nově zvolenému vedení obce 9. Dotace SFŽP 10. Různé Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 3 bylo schváleno 5. Volba starosty a místostarosty Předsedající vyzvala přítomné zastupitele k podání návrhů na místo starosty, a to jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva, ve smyslu 71 zákona o obcích. Paní Lucie Fusková navrhla zvolit do funkce starosty pana Ivana Boleslava. Jako protinávrh paní Čelikovská navrhla paní Martinu Čermákovou, jiné návrhy nebyly podány. Nejdříve se hlasovalo o protinávrhu. Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí starostkou obce Velké Popovice paní Martinu Čermákovou, a to jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva. Výsledky hlasování jmenovitě: pro 2 hlasy paní Čelikovská, pan Doležal, proti 0, zdrželo se 13 hlasů, Usnesení č. 4 nebylo schváleno. Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí starostou obce Velké Popovice pana Ivana Boleslava, a to jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva. Výsledky hlasování jmenovitě: pro13 hlasů, proti 0, zdržely se 2 hlasy paní Čelikovská, pan Doležal Usnesení č. 5 bylo schváleno. Předsedající paní Martina Čermáková předala vedení ustavujícího zasedání zastupitelstva nově zvolenému starostovi Ivanu Boleslavovi. Pan Boleslav poděkoval za vyslovenou důvěru. Volba místostarosty: Nově zvolený starosta Ivan Boleslav (dále jen předsedající ) oznámil, že o jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty, a to jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva. Paní Jaroslava Staňková navrhla pana Libora Vejvaru. Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí místostarostou obce Velké Popovice pana Libora Vejvaru, a to jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 6 bylo schváleno. 6. Volba rady obce Rada obce Velké Popovice je pětičlenná. Radu obce tvoří starosta, místostarosta a tři členové rady, volení z řad zastupitelstva obce. Předsedající navrhl kandidáty na funkci členů rady jako dlouhodobě neuvolněné členy zastupitelstva : paní Terezu Hrnčířovou Buzickou, pana Martina Hujera, pana Tomáše Chramostu. Všichni jmenovaní vyslovili souhlas se svou kandidaturou. Další návrhy na členy rady obce: Paní Čelikovská navrhla jako člena rady obce paní Martinu Čermákovou. Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí členkou rady obce Velké Popovice paní Terezu Hrnčířovou Buzickou, a to jako dlouhodobě neuvolněnou členku zastupitelstva. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 7 bylo schváleno. Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí člena rady obce Velké Popovice pana Martina Hujera, a to jako dlouhodobě neuvolněného člena zastupitelstva. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 8 bylo schváleno. 5

6 AKTUÁLNÍ INFORMACE Návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí člena rady obce Velké Popovice pana Tomáše Chramostu, a to jako dlouhodobě neuvolněného člena zastupitelstva. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 13 hlasů, proti 0, zdržely se 2 hlasy paní Čelikovská, pan Doležal Usnesení č. 9 bylo schváleno. Místa v radě obce byla naplněna a schválena, tudíž další hlasování o dalším členovy rady není nutné. 7. Zřízení a volba předsedy a členů kontrolního a finančního výboru Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit kontrolní a finanční výbor [ 117 odst. 2 a 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý ( 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy ( 119 odst.1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva ( 117 odst. 4 zákona o obcích). Zřízení kontrolního a finančního výboru: Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž finanční bude mít pět členů a kontrolní tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Návrh usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Velké Popovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Kontrolní výbor bude tříčlenný, finanční výbor pětičlenný. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 10 bylo schváleno. Volba předsedy a členů kontrolního výboru: Předsedající navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru paní Lenku Matoušovou. Jako člena výboru pana Jindřicha Síbrta a pana Petra Staníka. Dále požádal zastupitele o další návrhy na členy kontrolního výboru. Paní Hrnčířová Buzická navrhla pana Jaroslava Steinbacha. Všichni jmenovaní vyslovili souhlas s kandidaturou. Návrh usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí paní Lenku Matoušovou jako předsedu kontrolního výboru. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 11 bylo schváleno. Návrh usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí pana Jindřicha Síbrta jako člena kontrolního výboru. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 13 hlasů, zdržely se 2 hlasy paní Čelikovská, paní Hrnčířová Buzická Usnesení č. 12 bylo schváleno. Návrh usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí pana Petra Staníka jako člena kontrolního výboru. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 7 hlasů, zdrželo se 8 hlasů pan Síbrt, paní Staňková, pan Tököly, paní Fusková, paní Hrnčířová Buzická, paní Čermáková, paní Čelikovská, pan Doležal Usnesení č. 13 nebylo schváleno. Návrh usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Velké Popovice volí pana Jaroslava Steinbacha jako člena kontrolního výboru. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 9 hlasů, zdrželo se 6 hlasů paní Matoušová, pan Boleslav, pan Kohout, pan Chramosta, pan Růžička, pan Hujer Usnesení č. 14 bylo schváleno. Volba předsedy a členů finančního výboru: Předsedající navrhl složení finančního výboru : předseda výboru paní Lucie Fusková, členové paní Jaroslava Staňková, pan Stanislav Nožina, paní Jana Hefnerová, pan Jiří Krňák. Všichni vyjádřili souhlas se svou kandidaturou. Další návrhy nebyly vzneseny. Návrh usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce Velké Popovice zřizuje finanční výbor a volí paní Lucii Fuskovou jako předsedu, paní Jaroslavu Staňkovou, pana Stanislava Nožinu, paní Janu Hefnerovou a pana Jiřího Krňáka jako členy finančního výboru obce Velké Popovice. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 14 hlasů, zdržel se 1 hlas pan Kohout Usnesení č. 15 bylo schváleno. 8. Předání obce Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo schválilo způsob předání obce nově zvolenému vedení obce a to formou zápisu o předání obce. K předávání obce dojde od Předávání bude probíhat podle metodického pokynu MV. Návrh usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje, že k předání obce nově zvolenému vedení obce formou zápisu o předání obce Velké Popovice. Předání bude probíhat od Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 16 bylo schváleno. 9. Dotace SFŽP Dotace na snížení energetické náročnosti budovy MŠ Smetanova a objektu Dům lékařů. Návrh usnesení č. 17: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje Smlouvu č o poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR pro akci Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Smetanova ve Velkých Popovicích číslo: CZ.1.02/3.2.00/ mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ: , se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 a obcí Velké Popovice. Pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 17 bylo schváleno. Návrh usnesení č. 18: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje Smlouvu č o poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR pro akci Snížení energetické náročnosti objektu Domu lékařů v obci Velké Popovice číslo: CZ.1.02/3.2.00/ mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ: , se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 a obcí Velké Popovice. Pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. Výsledek hlasování jmenovitě: pro 15 hlasů Usnesení č. 18 bylo schváleno. 10. Různé Předsedající poděkoval jménem nově zvoleného zastupitelstva bývalé paní starostce a bývalým zastupitelům za práci, kterou odvedli pro obec po celé čtyři roky. Poděkoval všem přítomným za účast a za podporu ve volbách. Předsedající stanovil datum prvního řádného zasedání zastupitelstva obce Velké Popovice na v v místní knihovně. Předsedající konstatoval, že všechny body schváleného programu ustavujícího zastupitelstva byly vyčerpány a otázal se přítomných, zda nemají nějaký dotaz, připomínky. Nebylo tomu tak. Zastupitelstvo bylo ukončeno v hodin. 6

7 AKTUÁLNÍ INFORMACE Volně pobíhající psi Ivan Boleslav, starosta V pátek, , nám bylo v odpoledních hodinách oznámeno Policií ČR, že se v Husově ulici pohybuje volně pobíhající pes. Následoval zásah příslušníků Policie, kteří tohoto psa zajistili a dovezli ho k obecnímu úřadu. Tam jsme ho převzali my, zaměstnanci úřadu. Co s ním dál? Zvíře nemělo ani známku, ani jiné označení či identifikaci. Naštěstí zaměstnanci Technických služeb, kterým tímto děkuji za rychlou pomoc, psa poznali a odvezli ho do Todic majiteli, který vůbec netušil, že nemá psa doma. Navíc prý po několikáté. Proč se o tom zmiňuji. Mám informaci od Policie i od odchytové služby, že se tato situace opakuje v naší obci často a pravidelně. Nevím, zda si majitelé psů uvědomují komplikace, do kterých svým nezodpovědným jednáním přivádějí mnoho osob, které mají jiné, důležitější povinnosti. Zvlášť, když pes nemá žádné identifikační označení. Obec nemá žádné vybavení k odchytu a k následnému umístění psa. Proto musíme žádat o tuto službu jiné osoby, což stojí Obecní úřad značné náklady, čas, složitou práci. Celá situace mě přivádí k apelaci na Vás, majitele všech domácích zvířat, protože se tento problém netýká pouze psů. Máte za své miláčky plnou odpovědnost a tak Vás žádám o zodpovědnou péči o svá zvířata. Nedopusťte, abychom museli řešit napadení a zranění člověka s následnými zdravotními problémy poškozených. Samozřejmě Vám budou účtovány veškeré náklady za vyřešení tohoto problému. Navíc, pokud bude Váš pes umístěn odchytovou službou do útulku, náklady budou ještě větší. Věřím, že podobných situací bude v naší obci co nejméně a nebudeme se muset problematikou volně pobíhajících psů dále zabývat. Děkuji za porozumění. Popelnice známky prodej od 5. ledna Marie Kohoutová, obecní úřad Prodejní cena známky na rok 2015 pro rodinné domy a rekreační objekty trvale obydlené: > popelnice obsah 120 l, vývoz 1 x týdně Kč > popelnice obsah 120 l, vývoz 1 x 14 dní Kč > popelnice obsah 240 l, vývoz 1 x týdně Kč > rekreační objekty trvale neobydlené pytle Kč > kontejner obsah l, vývoz 1 x týdně Kč Prodejní cena známky na rok 2015 pro firmy a osoby podnikající: > popelnice obsah 120 l, vývoz 1x týdně Kč > popelnice obsah 120 l, vývoz 1 x 14 dní Kč > popelnice obsah 240 l, vývoz 1 x týdně Kč Dle Obecně závazné vyhlášky Obce Velké Popovice č. 3/2014 o poplatku za komunální odpad, je nutno tento poplatek uhradit nejpozději do Známka vydaná pro rok 2014 platí do Poplatek ze psů Upozorňujeme majitelé psů, že dle Obecně závazné vyhlášky Obce Velké Popovice o místních poplatcích č. 1/2011 je nutno poplatek ze psů starších tří měsíců uhradit v období od do Poukaz na likvidaci splaškových vod Po dohodě s ČOV můžete poukazy na likvidaci splaškových vod, které jste si již zakoupili a jsou označeny platností do , používat až do nebo je vrátit do pokladny obecního úřadu do , kde vám bude poukaz vyměněn za nový, nebo vám budou vráceny peníze. Vodovodní přípojky Ivan Boleslav, starosta Chodí za námi na obecní úřad občané, kterým byl zaslán dopis, týkající se možnosti zřízení vodovodních přípojek. Tento dopis byl zaslán v návaznosti na budování vodovodní sítě v rámci projektu Voda III. Poněkud nejasná formulace a nekonkrétní údaje v tomto dopise způsobily, že občané nevědí, co mají udělat pro to, aby mohli závazně požádat o výstavbu vodovodní přípojky. Tedy zde krátké vysvětlení. Vodovodní přípojky budou budovány na jaře v roce Přibližný termín odhadujeme na duben květen. Abychom mohli zajistit vytvoření společné projektové dokumentace a vykonat další úkony, potřebné pro konečnou realizaci, potřebujeme mít přehled o počtu potenciálních zájemců. Od tohoto čísla se bude odvíjet i cena za jednotlivé připojení. Proto žádáme, aby všichni zájemci o vytvoření vodovodní přípojky přinesli přihlášku do podatelny OÚ v co nejkratším termínu. Potom budeme moci zahájit projektové práce a připravit celkovou kalkulaci za realizaci přípojky pro každého odběratele. ZIMNÍ PROVOZ KOMPOSTÁRNY Kompostárna bude od do uzavřena. V případě mimořádné události je možné po domluvě na tel.: (Josef Hůrka) kompostárnu zpřístupnit. Seznam bioodpadu, který je do kompostárny přijímán: posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, posekané křoviny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, ovoce, zelenina, dřevo, sebrané organické hřbitovní odpady. 7

8 AKTUÁLNÍ INFORMACE Blíží se předvánoční čas a s ním také advent Tomáš Růžička, starosta SDH Lojovice K adventu neodmyslitelně patří zapalování svíček na věncích. Při nedodržení protipožárních a bezpečnostních opatření se může romantický rodinný večer změnit v život ohrožující nebezpečí. Velkou pozornost je třeba věnovat svíčkám především na adventních věncích. Hořící svíčka je otevřený oheň a je nutné k ní tak přistupovat. Zvýšenou pozornost věnujte už při pořizování adventního věnce. Věnec by neměl být z vysoce hořlavého materiálu, jako piliny, hobliny a podobně. Svíčky musejí být vždy pevně umístěny na ochranných podložkách, které zamezují při dohoření vznícení věnce. Na trhu jsou i věnce bez těchto ochranných podložek, ty jsou určeny pouze k dekoraci. Hořící svíčku neumisťujte v blízkosti snadno hořlavých materiálů a nenechávejte bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí a zvířat. I malá pětiminutová nepřítomnost umožní vznik požáru bytu, proto při odchodu svíčku pečlivě uhaste. Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece dojde k požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu. Menší začínající požár se můžete pokusit zlikvidovat sami. Je třeba reagovat rychle a zamezit přístupu vzduchu k hořící látce, například zadusit dekou, botou, bundou nebo jinou silnější textilií bez umělých vláken. Můžete použít i vodu, ale pozor na elektrické přístroje či zásuvky. Nikdy nepřeceňujte své síly, zdraví je cennější než majetek. Při požáru v místnosti je velmi zákeřný oxid uhelnatý CO, uvolňující se při nedokonalém hoření. Je to smrtelně jedovatý plyn bez chuti a zápachu. Proto se nesnažte uhasit již rozhořelý požár na který nestačíte sami a zavolejte hasiče na tel. 150, nebo 112. Při zapalování svíček buďte bdělí a předvánoční čas prožijte v pohodě a klidu, bez potřeby hasičů. ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU U Andělky bez bariér Kateřina Kapalová, Velkopopovická společnost z.ú. Aneb vzájemné pochopení lidí různých generací pomocí společných akcí. Cílem předkládaného projektu U Andělky bez bariér je přispět k porozumění a spolupráci. Jste zástupci uvedených skupin? > Jste seniorem? Nikoho v obci neznáte, protože jste se přistěhovali? Chcete si popovídat, setkávat se, poznat nové přátele? Chcete se vzdělávat? Máte zájem se aktivně zapojit do nějaké akce? Chcete navázat nová přátelství? > Jste ženou na mateřské? Jste ženou v domácnosti? Chcete se seberealizovat? Máte zájem o dopolední kurzy? Chcete tvoření pro rodiče a děti? Co Vám v obci chybí? > Jsi žákem místní základní školy a nenavštěvuješ již družinu? Chceš se sejít s kamarády? Máš zájem o promítání filmů v angličtině? Zajímáš se o dění v obci, ve státě i ve světe? Rád něco tvoříš? Víš, co to jsou dobročinné sbírky? Máš zájem o přírodu? > Jste občanem s omezenou schopností pohybu a orientace? Chcete se začlenit do komunitního života v obci? Chcete se podělit o Vaše znalosti a zkušenosti a předat informace mladým a dalším spoluobčanům? > Jste v obci národnostní menšinou? Chcete se podílet na dění v obci? Chcete, aby Vám místní občané rozuměli? Potýkáte se s nějakým problém v obci? Každý je výjimečný. Chceme poznat a aktivizovat Váš potenciál. Pojďte s námi porozumět jeden druhému, zlepšit komunitní život v obci, zapojit se do dobročinných aktivit a vymyslet další akce, které obohatí Vás i ostatní. Jak se můžete do projektu zapojit? 10. prosince na Mezinárodní den lidských práv od Vás srdečně zveme na setkání v kavárně Posezení u Andělky. Pojďte s námi společensky prospěšný projekt naplánovat. Oslavte v pivovaru 140. výročí uvaření první várky piva Autor V pondělí 15. prosince 2014 slaví pivovar Velké Popovice významné pivovarské výročí. V tento den přesně před 140 lety uvařili velkopopovičtí sládci první várku tradičního a poctivého piva. Na oslavu první várky přichystal pivovar na víkend 13. a 14. prosince speciální jubilejní prohlídku pivovaru a mimořádnou školu čepování piva Velkopopovický Kozel přímo od sládka za narozeninovou cenu! Každý návštěvník, který se tento víkend zúčastní školy čepování nebo prohlídky pivovaru, získá zdarma dárkové balení piva Velkopopovický Kozel. A jestli slavíte 13., 14. nebo 15. prosince narozeniny a vydáte se na prohlídku nebo na školu čepování do Velkých Popovic, dostanete navíc zdarma originální kozlí trkací půllitr. Vstupné je shodné 70 Kč pro každý program. Škola čepování začíná v sobotu i v neděli ve 13, 14 a 15 hodin. Prohlídky pivovaru začínají ve 13.30, a hodin. Škola čepování, dárkové balení piva a kozlí trkací půllitr jsou pouze pro osoby starší 18 let. Pivovar Velké Popovice, Ringhofferova 1, Velké Popovice, tel.: , a www. eshop.kozel.cz 8

9 ŠKOLSKÉ OKÉNKO Lidice 2014 Mgr. Zdeňka Valentová, ředitelka ZUŠ V posledním říjnovém týdnu jsme se tradičně vypravili do Lidic na prohlídku Mezinárodní dětské výstavy Lidice 2014, jejíž téma znělo Rodinné zemědělství. Individuální ocenění získaly grafiky Karolíny Němcové a Viktorie Berkové z ročníku uč. Barbory Bláhové,kolektivní cenu za prostorovou práci Králíkárna žáci přípravného a 1.ročníku uč. Hany Večeřové a Zdeňky Valentové. Návštěva Lidické galerie se nesestává z pouhé prohlídky,ale především ze zajímavého programu,který je připraven paní ředitelkou Ivonou Kasalickou a jejími lektorkami. Letos byli naši žáci rozděleni do dvou skupin.obě absolvovaly samostatně návštěvu dětské galerie,po té návštěvu Růžové zahrady, sousoší lidických dětí,památník lidických mužů a žen. Starší žáci si navíc prohlédli Lidickou sbírku galerii obrazů, soch a objektů, darovaných Lidicím umělci celého světa. Prohlídky byly doprovázeny velice pěkným a citlivým výkladem lektorek, děti si průběžně pořizovaly fotografie a písemné poznámky. Výlet byl pro žáky výtvarného oboru ZUŠ odměnou,těší se na další ročník 2015 s tématem: Světlo a stín. Zvěstování výtvarná soutěž Hana Večeřová, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Podzim přivál do zahrady mateřské školy spolu s barevnými listy i spoustu nových aktivit. Společně s rodiči dětí jsme na fotbalovém hřišti pouštěli draky. Přestože nám počasí moc nepřálo, Drakiáda se vydařila a děti si domů spolu s diplomem a medailí odnesly hezké zážitky. Také jsme navštívili keramickou dílnu v ZŠ a naše děti pod vedením paní učitelky ze ZUŠ vyráběly a tvořily. Práce s hlínou se všem moc líbí. Nezapomněli jsme napéct martinské rohlíčky a děti se staly herci. Pod vedením paní učitelky Martiny Včelišové zahrály příběh O Martinovi a žebrákovi. Martin na koni přijel: bránou přímo až ke vchodu do naší školky. Děti byly nadšené a my tímto děkujeme našemu Martinovi (Haně Vorlové) za nevšední zážitek. Příbytky Mgr. Zdeňka Valentová, ředitelka ZUŠ Ve středu 5.listopadu 2014 se ve Vzorné lidové knihovně Velké Popovice konala vernisáž a předání cen regionální soutěžní přehlídky ZUŠ Velké Popovice Příbytky. Vernisáž zahájila paní starostka Martina Čermáková, další část zpříjemnili hudebním vystoupením Natálie Podskalníková a Marek Pošta. Před kýženým předání cen předcházelo stručné zhodnocení : sešlo se mnoho kvalitních,vtipných prací ze ZUŠ Čelákovice,Říčany,pobočky Strančice, DDM Chodov, VK Pastelka Sibřina, MŠ, ZŠ a ZUŠ Velké Po- 9

10 ŠKOLSKÉ OKÉNKO povice, v hodnotící komisi byli přítomni vyučující ZUŠ Říčany, pobočky Strančice a Velkých Popovic. Výsledková listina se jmény úspěšných laureátů soutěžní přehlídky je k dispozici na webových stánkách ZUŠ, jim i jejich pedagogům patří poděkování. Zároveň děkuji vyučujícím hudebního oboru za přípravu vystoupení v úvodu vernisáže. Výstava je přístupná v půjčovních hodinách knihovny do ledna Podzim listonoš Mgr. Dagmar Strejčková Podzim přivál do zahrady mateřské školy spolu s barevnými listy i spoustu nových aktivit. Společně s rodiči dětí jsme na fotbalovém hřišti pouštěli draky. Přestože nám počasí moc nepřálo, Drakiáda se vydařila a děti si domů spolu s diplomem a medailí odnesly hezké zážitky. Také jsme navštívili keramickou dílnu v ZŠ a naše děti pod vedením paní učitelky ze ZUŠ vyráběly a tvořily. Práce s hlínou se všem moc líbí. Nezapomněli jsme napéct martinské rohlíčky a děti se staly herci. Pod vedením paní učitelky Martiny Včelišové zahrály příběh O Martinovi a žebrákovi. Martin na koni přijel: bránou přímo až ke vchodu do naší školky. Děti byly nadšené a my tímto děkujeme našemu Martinovi (Haně Vorlové) za nevšední zážitek. Ponožkový pes Mgr. Dagmar Strejčková a Mgr. Lucie Fusková Společně s myšlenkou spolupráce mateřské školy s místní základní školou vznikl dílčí projekt Ponožkový pes. Šlo nám o to, abychom společně vytvořili něco smysluplného a zároveň žáčky z MŠ seznámili se staršími kamarády ze tř. 8.A. Čím více budeme děti stmelovat a společně konat, tím méně problémů nastane v jejich vzájemných vztazích. Ponožkový pes je akce, při níž se sešly dvě rozdílné věkové skupiny a společně vytvořily dílka: pejsky, jenž si rodiče mohli zakoupit. Akce proběhla a nás mile překvapilo, že hned odpoledne byli pejsci vyprodáni. Děkujeme všem rodičům, kteří si pejska koupili. Výtěžek z celé akce jde na výcvik asistenčních psů pro hendikepované, tedy na dobrou věc! KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Lampionový průvod v Lojovicích Kateřina Přibylová, SDH Lojovice V sobotu 1.listopadu opět uspořádali Soptíci z kroužku malých hasičů SDH Lojovice lampionový průvod v Lojovicích. Sraz účastníků byl jako již tradičně na návsi, kde se sešlo více než 40 dětí v doprovodu rodičů i prarodičů. Těchto pravidelných podzimních setkání se každým rokem účastní více a více zájemců. Rozzářené lampióny prošly celými Lojovicemi do Chaloupek k rybníku a zpět na náves. 10

11 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Adventní koncert GABRIELA GOLDOVÁ a dětský sbor ZŠ Velké Popovice & ALDA A BALADY Přijďte si s námi společně zazpívat koledy v neděli v do Sokolovny ve Velkých Popovicích. Vstupné dobrovolné. Výtěžkem přispějeme na nástroje do hudební výchovy nebo na mikrofon pro ozvučení dětských recitačních a pěveckých soutěží. Nekuřácká akce 11

12 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Po projití trasy, kdy děti dostaly sladkou odměnu, si mohli účastníci pochutnat na pečených buřtech a klobáskách na fotbalovém hřišti. Věříme, že se večerní setkání s lampiony líbilo, a že se můžeme těšit na další podobné akce. Tou příští bude Zvonkový průvod Lojovicemi poslední adventní neděli 21. prosince. Sraz bude v na návsi v Lojovicích. Rádi bychom touto cestou poděkovali p. Jordánovi za sponzorský dar. Velkopopovické dýňování a lampiónový průvod Monika Němcová / foto: Karolína Oliveriusová Dne proběhlo ve Sportovně relaxačním centru Brtnici tradiční Velkopopovické dýňování. Počasí nám letos nepřálo, byla zima, ale nám to nevadilo, v centru bylo krásně teploučko a vyřezávalo se u čaje a výborných koláčů, které napekla paní Kabelková. (za což moc děkujeme). Všichni se velice snažili a výsledkem bylo přes třicet krásných dýňových strašidýlek, která nám ohodnotili účastníci lampiónového průvodu. Na prvním místě se umístila Jana Čermáková, na druhém Bára Regalová a třetí místo vybojoval Petr Kabelka. Lampiónový průvod, který proběhl dne se nám také letos krásně vyvedl, nepršelo a účastníků bylo opravdu hodně. Trasa jako v loňském roce vedla z Radosti, ul. U Zámečku, k bývalým stavebninám, po hrázi rybníka, parkem Daleška a zpět do Brtnice. Trasa končila opět ve Sportovně relaxačním centru Brtnice. Proběhlo hlasování a vyhodnocení soutěže o nejkrásnější dýni. Všichni byli za svůj hlas odměněni. Děkujeme rodině Kabelkových, kteří nám umožnili obě akce v centru uskutečnit a že se o nás vzorně starali. Dále bych chtěla poděkovat Katce, Klárce a Štěpánovi za pomoc při vytyčování trasy a rozsvěcování svíček a Ivě, Terce, Jolance, Lence a Natálce za pomoc s úklidem. POJĎME SI ZATANČIT Taneční škola SALTA Jitky a Karla Maršálkových pořádá TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ. Lekce budou probíhat v Knihovně Velké Popovice vždy ve středu od 19 hodin. Začátek kurzu 7. ledna Kurzovné činí Kč/pár platba na 1. lekci. Kurz bude mít 8 lekcí a závěrečný Věneček. Další informace a závazné přihlášky na tel (Kateřina Vinšová). Předvánoční nabídka knižních novinek Helena Papírníková, knihovnice Svatá Barborka (4. 12.) táhne sáně do dvorka. Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený. Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná. Když prosinec bystří, leden a únor jiskří. Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá zima všudy. Celý rok jsme mohli porovnávat lidové pranostiky a předpovědi meteorologů se skutečným počasím. Kdo měl častěji pravdu? Přeji všem, kteří čtou mé články, krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví v novém roce Máte rádi psychologické romány? Pokud ano, jistě sáhnete po knize Manželovo tajemství od Liane Moriartyové, australské spisovatelky, žijící v Sydney. Liane Moriarty je autorkou několika románů a série knih pro děti, které vydala pod pseudonymem Nicol Berry, jimž se paradoxně většího úspěchu dostalo ve světě než doma v Austrálii. Manželovo tajemství z roku 2013 je zatím posledním a také nejúspěšnějším románem této spisovatelky. Moje drahá Cecilie, pokud tohle čteš, tak jsem už mrtvý. Představte si, že najdete dopis, který vám manžel napsal s tím, že jej máte otevřít až po jeho smrti. Představte si také, že dopis obsahuje jeho nejhlubší temné tajemství něco s po- 12

13 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ tenciálem zničit nejen život, který jste společně vybudovali, ale i životy druhých. Představte si tedy, že jste narazila na takový dopis, ale váš manžel stále žije. Otevřete ho? Cecilia Fitzpatricková má všechno, co by si člověk mohl přát; je úspěšná v práci, oblíbená mezi lidmi a především má tři krásné dcery a spokojené manželství. Její život je řádný a neposkvrněný jako její domov. Dopis jejího manžela, který měl být objeven až po jeho smrti, ale všechno změní... Příznivce napínavých románů opět nezklame novinka od Jamese Pattersona, jenž je jeden z nejlepších vypravěčů současnosti, narodil se roku 1947 ve Spojených státech. Král detektivního žánru ročně napíše dvě až tři knihy, ale jak sám říká, nápadů má víc než kdy může sepsat. Mezi jeho neslavnější díla patří romány s hlavním hrdinou Alexem Crossem, policejním detektivem a psychologem pronásledujícím úchylná monstra (např. Čtyři slepé myšky, Sběratel polibků, Jacka a Jill, Chuť krve). Dva příběhy byly zfilmovány a hlavního představitele Alexe Crosse si zahrál Morgan Freeman. Mezi žhavé novinky patří detektivní román Dokonalá iluze. Hlavní hrdina úspěšná právnička a milující matka Nina by udělala cokoliv, jen aby ochránila život, který si v New Yorku vybudovala včetně zatvrzelého lhaní každému, dokonce i dceři, o své minulosti. Když je však nevinný muž obviněn z vraždy, Nině dojde, že nesmí dopustit, aby někdo takový zaplatil za zločiny skutečného vraha. Půjčovní doba: Pondělí: Úterý: Čtvrtek: Sobota: (první a třetí v měsíci) Polední přestávka: tel.: , Soutěž o nejlepší vánočku Váš Velkopopovický Kozel Pivovar Velké Popovice a restaurace Velkopopovická Kozlovna pořádají dne 7. prosince 2014 Soutěž o nejlepší vánočku. Přijďte a podělte se s námi o Váš rodinný recept na oblíbenou vánočku. Vítěz soutěže bude odměněn a recept zveřejníme v příštím čísle Velkopopovického zpravodaje a na stránkách Pravidla soutěže Přihlášení vánoček do soutěže: > Pro přihlášení vánoček do soutěže je nutné přinést celou upečenou vánočku do restaurace Velkopopovická Kozlovna v neděli 7. prosince od 9:00 do 12:00 hodin. Hosteska si převezme od zhotovitele/ky vánočku a kontakt a přiřadí vánočce identifikační číslo. Každý zhotovitel obdrží za vánočku originální půllitr Hodnocení vánoček: Vánočky se pod identifikačními čísly budou hodnotit v restauraci Velkopopovická Kozlovna od do hodin. Do hodnocení se bude moci zapojit každý příchozí. Každý obdrží 3 žetony, kterými může ocenit jednu, dvě nebo tři vystavené vánočky. Jedné vánočce je možné dát 1 až 3 žetony. Hodnotit se bude chuť a vzhled vánoček. Vánočka s nejvíce žetony vyhrává. Doporučujeme hlasujícím setrvat až do vyhlášení výherců soutěže, kdy bude vylosován i jeden výherce z řad hlasujících Vyhlášení nejlepší vánočky: Vyhlášení nejlepší vánočky (1., 2. a 3. místo) podle počtu získaných žetonů proběhne v hodin v restauraci Velkopopovická Kozlovna. Zhotovitelé nejlepších vánoček získají: > za 1. místo: 24 piv Velkopopovický Kozel 11, dárkový balíček z Kozlího obchodu a poukaz do Velkopopovické Kozlovny > za 2. místo: 24 piv Velkopopovický Kozel 11 a poukaz do Velkopopovické Kozlovny > za 3. místo: 24 piv Velkopopovický Kozel 11 a poukaz do Velkopopovické Kozlovny Zároveň budou slosováni všichni, kteří se zapojili do hlasování, a jeden výherce obdrží sadu originálních kozlích půllitrů. V případě, že bude kterýkoliv z výherců mladší 18let, obdrží místo produktů pivovaru alternativní výhru ve stejné hodnotě. PROSTOR PRO OBČANA Sejdeme se u Andělky! Petra Andělová a Kateřina Kapalová, kavárna Posezení u Andělky Vážený pane Augusto a milí příznivci kavárny Posezení u Andělky, děkujeme za Váš zájem a vězte, že nám je velice líto, že jsme nejen Vás uvedli v omyl a že jste si u nás ještě nemohl posedět. V době, kdy tento článek vyjde, už bude kavárna v provozu a my se těšíme, že Vás u nás přivítáme. Nápad založit v Popovicích kavárnu vznikal několik měsíců, ale teprve v červnu letošního roku nastaly příznivé okolnosti a nápad získal jasnější obrysy. Kavárnu vlastními silami buduje parta nadšenců a všichni jsme upřímně věřili, že otevřeme. K tomu směřovaly naše aktivity týkající se inzerce a věřte, že v době uzávěrky zářijového Zpravodaje (tedy ) jsme netušili, že se nám to nepovede. Bohužel jsme podcenili úřední orgány. Naštěstí vše dobře dopadlo a díky paní Hynoušové z místního stavebního úřadu, která náš případ maximálně urychlila, si k nám už dnes můžete přijít ochutnat nejen výbornou kávu. Děkujeme všem za podporu! 13

14 MEZI NÁMI Tenkrát v roce 1874 Eva Kršňáková, Zbyněk Pokorný Dějepis nepatří na školách k oblíbeným předmětům. O to víc je potřeba vážit si lidí, kteří se o historii zajímají a nám, které ten dějepis nikdy tak nebavil, přinesou něco, co má pro nás samotné hodnotu, která převyšuje materiální požitky současné doby. Díky nadšencům jako je Eva Kršňáková, která sbírá nejrůznější dobové materiály o místním pivovaru, tak můžeme tyhle hodnoty přetavit v něco, co nám dává pocit sounáležitosti s prostředím, ve kterém žijeme. Ať už jste starousedlíci, nebo jste se do Popovic právě přistěhovali, věříme, že následující článek o historii pivovaru vám alespoň nějakou tu malou hodnotu ve formě zajímavé informace přinese. Pojďme si připomenout jeden letopočet, který je tak důležitý pro život naší obce. Byl jednou jeden František Těžko říct, a možná toho pana Františka Ringhoffera ani nenapadlo, když snil svůj sen o tom vařit pivo, jak se jméno vesničky, která stála tenkrát ještě daleko od Prahy, roznese na pivních etiketách po celém světě. Těch pivních etiket se dneska vyrábí statisíce ročně a pivo se vyváží do bezmála třiceti zemí světa. 15. prosince letošního roku tomu je na den přesně 140 let, co sládci ve Velkých Popovicích uvařili první várku piva. Tenkrát v roce 1874 uvařila téměř tisícovka českých a moravských pivovarů celkem přes 5 milionů hektolitrů piva. Z drtivé většiny se vařila desítka a piva nižších stupňů. V tomto roce kromě velkopopovického pivovaru zahájily provoz i další dva pivovary v Čechách a jeden na Moravě. V onom roce 1874 také poprvé zazněly fanfáry Smetanova Vyšehradu, v Praze se objevily první chodníky dlážděné žulovými kostkami a pár dní před tím, než se ve Velkých Popovicích uvařila první várka piva, byla Anežka Česká prohlášena za blahoslavenou. Na své úspěchy v zápase o českou parlamentní politiku si prvními litry velkopopovického piva mohli připít i politici nově vzniklé Národně obrozené mladočeské strany. Sám František se ale svého snu nedožil. V roce 1873 umírá a po jeho smrti svěřila rodinná rada vedení pivovaru a všech zemědělských podniků panství jeho synovi Emanuelovi. Ale o tom zas někdy příště. Co popřát k narozeninám? V krvi piva koluje to, z čeho vyrostlo Ringhofferovo impérium. Kozel se narodil i proto, aby mohl připíjet dělníkům i konstruktérům Ringhofferový ch závodů za jejich odvedenou práci, um i dřinu. Popřejme mu do dalších let, aby každému z nás doušek po doušku, předával nadčasové poselství svý ch zakladatelů! Na zdraví! Pivovar o Vánocích Autor Jak se formanilo v zimě? Za starých časů, rozváželi formani pivo na těžkých okovaných vozech s párem koní nebo volů. Voli mívali na paznehtech železné okování, podobné koňským podkovám. Jakmile napadl v zimě sníh, bylo nutno tyto povozy vyměnit za mohutné formanské sáně. Nezbytným doplňkem saní byla železná stupačka s ozuby, na kterou si kočí stoupl a cestou z kopce brzdil a dále rolničky, připevněné na postrojích koní. Často se muselo pivo překládat z vozů na sáně. V mrazech se muselo jezdit i vícekrát, aby tekutina nenamrzla, a tím neztratila na své kvalitě. Pokud napadlo hodně sněhu a vozy nemohly tak často vyrážet do sněhem zapadlých hostinců, kvasnice se přidávaly přímo do sudů a kvašení pak probíhalo přímo v hostinci pod dohledem hostinského. Ledování Led byl pro každý pivovar neodmyslitelných chlazením během výroby, skladování a zavážením piva do pivnic. Ledovat se dalo, když byl led na rybníku dostatečně silný, aby bez nebezpečí unesl sáně naložené ledem i s potahem. Byla to práce obtížná, těžká, třebaže se prováděla za mrazivého počasí, pořádně se při ní ledaři zahřáli. Na práci byli náležitě vybaveni. Měli přiměřené oblečení a na nohou hluky, zhotovené po domácku, na vysokých dřevěných podrážkách. Používali pily z katru na dřevo, které měly na jednom konci dřevěné držadlo a na druhém závaží. Jimi odřezávali ledové hranolky, pomocí háků je odvalovali z vody a nakládali na zvlášť upravené sáně. Led odvážely dva páry koní. Bylo potřeba spěchat, aby je nepřekvapila obleva. I tak práce trvala několik dní, někdy celý týden. Led se spouštěl do lednice po skluzavce. Jednotlivé bloky se rovnaly na sebe a skuliny se zasypávaly ledovou tříští. Navíc se ještě polévaly vodou. Po zmrznutí vytvořily jednolitý hranol, který sloužil k chlazení piva. V průběhu roku led zvolna roztával a postupně se ze všech stran zmenšoval. Poslední kus vydržel až do podzimu. Zimní pivovarský život Pivovarští vzpomínají na staré časy v dobrém. Odměnou za jejich práci jim byly navíc vydávány týdenní deputáty u mutru (zadní strana Kláštera k silnici). Vánoce a velikonoce byly spojeny s vařením speciálů např. (originální názvy podle tehdejších etiket): > Velkopopovický Kozel tmavé piv, Speciální 14, > 14 Velkopopovické světlé speciální pivo, > Velkopopovický Kozel 14% tmavý ležák, > Velkopopovický Kozel Speciál 2000 (tmavé pivo k Mileniu). Jako první se u areálu nazdobil a rozsvítil strom, a tak pro všechny začal vánoční Advent. O vánocích v Popovicích se běžně pracovalo i na Štědrý den. To pan ředitel se sládkem chodili osobně popřát k svátkům všem pracujícím zaměstnancům v areálu. V zimě se hrálo divadlo ve společenském sálu na jídelně, pořádaly se slavnostní pivovarské bály na Sokolovně. Po roce 1948 si koupili pivovarští původní klasickou horskou chalupu ve Špindlerově Mlýně s názvem Labská vyhlídka. Postupně se chalupa přestavěla na chatu s pokojíky na ubytování. Tam vyjížděli každý víkend a na dovolenou zaměstnanci pivovaru během zimy svým prvním autobusem a patřičnou zásobou piva. Po roce 1955 pořádal pivovar pro děti zaměstnanců mikulášské besídky v přízemních prostorách budovy zvané Klášter. Tam se zaměstnanci scházel při dlouhých zimních večerech na jediné televizní vysílání v obci (od roku 1953). 14

15 Takhle pivovar zachytil pan malíř v roce jeho vzniku. Četli jste pozorně? Která opera Bedřicha Smetany měla premiéru v roce 1874? Pivovar, jak ho známe dnes. Podle mnohých vypadá v současné době vůbec nejlíp za celou dobu své existence. Co vy na to? 15

16 SPORT Bruslení a hokej v prosinci Odpolední bruslení s hudbou Sobota 6. prosince Sobota 13. prosince Sobota 20. prosince Čtvrtek 25. prosince Pátek 26. prosince Sobota 27. prosince Neděle 28. prosince Středa 31. prosince Veřejná školička bruslení pro děti Každé úterý od nebo každý pátek od Kurzovné: 60 Kč/hodina Informace: S. Mannová, tel.: (úterní školička), J. Ksandrová, tel.: (páteční školička) Domácí zápasy A-tým SVP Mělník 6. prosince SVP Poděbrady 20. prosince Zimní stadion TJ Slavoj Velké Popovice, Ringhofferova 336. Vstupné dospělí: 40 Kč, děti do 15 let a důchodci: 20 Kč. Nedělní bruslení bude ještě doplněno dle rozlosování ligových zápasů mužstev SD a Juniorů. Děkujeme za pochopení. Prosím sledujte naše webové stránky PLACENÁ INZERCE Ceny za otištění inzerátů Při opakování inzerce ve stejném znění v min. 3 navazujících číslech (za jedno otisknutí) celá stránka 210 x 297 mm (š x v) + 3 mm spad! Kč 900 Kč polovina stránky 190 x 136 mm (š x v) 690 Kč 516 Kč čtvrtina stránky 92x136 mm (š x v) 468 Kč 384 Kč osmina stránky 92 x 65 mm (š x v) 174 Kč 132 Kč vkládání volné inzerce mezi listy 2 Kč/ks otištění na straně obálky (křídový papír) je za příplatek 100 % Inzerci přijímáme v elektronické podobě bez rámečku (buď tiskové pdf nebo text v textovém souboru a ilustrace v jpg) zasláním na adresu U ostatní inzerce bude za převod do elektronické podoby, resp. za výměnu, účtován poplatek 240 Kč. V případě dodání grafických podkladů v jiné velikosti než uvedené v tabulce si redakce vyhrazuje právo na úpravu inzerátu bez nároků na možnou reklamaci. Dotazy k fakturaci inzerce zasílejte na účetní Obecního úřadu paní Nicol Pavelkovou 16

17 ZÁMEČNICTVÍ ŽELIVEC Otevírání a montáže zámků Otevírání aut a oprava zámků Zabezpečení vašeho majetku Opravy vrat, plotů a další. Tel.: Soukromé hlídání dětí ve Velkých Popovicích Nabízím soukromé hlídání dětí, celodenní strava. Částečná nebo týdenní docházka. Kateřina Pešková / NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DĚTÍ Letitá praxe, možnost i žehlení. Flexibilní pracovní doba, jsem pojízdná. Kontaktujte mne na tel.: PRONAJMU BYT 3+KK Velké Popovice Brtnice ihned k pronájmu Tel.: TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ (11. SEZÓNA) SOKOLOVNA STRANČICE S1: Začátečníci S2: Mírně pokročilí S3: Středně pokročilí S5: Speciál neděle od Informace na tel.: ,

18 GEODETICKÉ PRÁCE Ing. Petr Šašek geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, mapové podklady pro projekty aj. tel.: Zakázková výroba nábytku Vestavěné skříně Kuchyně včetně spotřebičů Schodiště Venkovní terasy z exotických dřevin TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE tel.: ÚČETNICTVÍ jednoduché i podvojné včetně zpracování mezd, zpracování daňových přiznání a daňové evidence. Mrázková s.r.o. Petříkov 126 Tel.: , Libor Dlabal reality Vždy ochotně k Vašim službám Tel.: MALOVÁNÍ NOVOTNÝ Provedeme malířské a lakýrnické práce Malování menšího i většího rozsahu (byty, kanceláře, rodinné domy, školy apod.) Lakování oken, dveří, zárubní apod. Nátěry radiátorů, konstrukcí, fasád apod. Tel. spojení po celých 24 hodin denně včetně víkendu. Tel.: , RYCHLE LEVNĚ KVALITNĚ ARNOLD & PARTNEŘI advokátní kancelář JUDr. Edita ARNOLD advokát insolvence, oddlužení, konkurs Ringhofferova 427 korporace, zakládání, změna, Kamenice výmaz obchodních společností Praha-východ obchodní právo,smluvní vztahy (+420) občanské právo rodinné právo správní právo, stavební právo

19 DOVOZ PITNÉ VODY do bazénů, jezírek, studní, nádrží a vířivých van dále provádíme: mytí komunikací a parkovišť tlakovou vodou (kropicí) mytí stavební techniky a vozidel tlakovou vodou kropení a zalévání zeleně (travnatých ploch, stromů, keřů) kropení vodou v prašném prostředí, např. při demolicích VODA TOPENÍ PLYN Montáž rozvodů: topení, vody, odpadů Montáž a oprava: plynových kotlů, tepelných čerpadel, solárních panelů. Brtnice tel.: , ČISTOTA JE PŮL ZDRAVÍ! Zkuste od Saifrta malování. Štuky, stěrky, laky, malba + návštěva zdarma Info: SERVIS JÍZDNÍCH KOL CYKLOSEKY tel.: servis do dvou pracovních dnů po telefonické domluvě ve Velkých Popovicích, Sokolská 241, v naší domovské prodejně nabízíme veškerý sortiment jízdních kol Kellys, veškeré náhradní díly, doplňky k jízdním kolům, tak i cyklo oblečení za velice příznivé ceny. SERVIS VELKÉ POPOVICE: Sokolská 241, tel.: PRODEJNA: Jaromírova 50, Praha 2, Autodoprava kontejnery + hydraulická ruka tel.: AUTODOPRAVA Tatra T815 Luboš Žák Petříkov 101 Tel.:

20 OBRÁBĚNÍ KOVŮ soustružení frézování broušení na plocho Telefon: František Ryjáček Mobil: Petříkov 81 Prodej a servis výpočetní techniky, připojení k internetu, modernizace počítačů, spotřební materiál, servis u zákazníka. Ing. Jiří Zavadil tel./fax: Lipanská 769 mobil: Říčany Poskytujeme: SLUŽBY s.r.o. SBĚRNÝ DVŮR domov pro Váš odpad > Kontejnery na odvoz a uložení sutí a zemin (2 m 3 do 3 tun), domovních a živnostenských odpadů (3 m 3 do 1 tuny, 6 m 3 a 10 m 3 do 1,5 tuny). > Zemní práce traktorbagr, minibagr, kolový nakladač, manipulátor s teleskopickým ramenem. > Doprava Iveco, Tatra, Scania návěs s vanou. > Speciální technika Avia plošina 15 m, mulčovač, štěpkovač. > Prodej tříděné zahradní zeminy, písků, drtí a recyklátů. > Výkup železa, barevných kovů, olověných akumulátorů. > Zpětný odběr elektrozařízení (pouze v kompletním stavu). > Likvidace nebezpečných odpadů eternit, lepenka, barvy, pneu (za poplatek). > Přijímáme i vlastní dopravou dovezené odpady. > Prodej propanbutanu: 10 kg za 380 Kč a 2 kg za 90 Kč. Kde nás najdete: Sběrný dvůr Kamenice Kontaktujte nás na: tel.: Otevírací doba: duben říjen po pá a so listopad po pá a so prosinec březen po pá a so VHE Vladislav Honc Montáž systémů el. zabezpečení včetně projektu a nacenění. Napojení na PCO přes GSM. Montáž strukturované kabeláže včetně zapoj. koncových bodů (internet. rozvod) Montáž kamer. systémů s napojením na internet přes nahrávací zařízení s pevným diskem. Montáž satelitního a pozemního televizního příjmu, rozvody po objektu (Skylink, UPC, DIGI TV). Montáž telefonních ústředen, videotelefonů, domácích telefonů, digitální i bezdrátové systémy. Montáž silnoproudé elektrické instalace včetně přihlášek a revizí. Havlíčkova Velké Popovice Tel.: ,

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne 25. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kačice (dále též jako zastupitelstvo )

Více

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: ,

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: , OBEC HORNÍ BRANNÁ Horní Branná čp. 1, 512 36 Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail: ou@hbranna.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná, konaného dne 6. listopadu 2014, od 18:00

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne č.j.: ST - 0833/2014/Sed Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 06. 11. 2014 Místo konání: Kinosál Beseda Strmilov Začátek: 19.00 hod. Zasedání řídil: dosavadní starosta

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Zbožíčko Zastupitelstvo obce Zbožíčko Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne 5. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Pucov Zastupitelstvo obce Pucov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne 1. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pucov

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin. Obec Třeština Zastupitelstvo obce Třeština Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne 6. 11. 2010, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Před konáním ustavujícího

Více

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny.

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny. Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne 7. 11. 2014 od 19. hodiny. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vevčice bylo zahájeno v 19. hodin dosavadním

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Rudice Zastupitelstvo obce Rudice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne 4.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Rudice

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel.,fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hnanice č

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne 05.11.2014 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany Přítomni: Zdeněk Chromý, Ing. Miloš Němec,Václav Mikel,

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny Omluveni: - Neomluven: -

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny Omluveni: - Neomluven: - OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD Zastupitelstvo obce Zápis č. 1 z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 6.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 5.11.2014, od 18.00 hodin v sále kulturního domu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bantice

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení, které funkce budou členové

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žernov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žernov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žernov, konaného 3. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Žernov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin.

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne 29.10.2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice.

Zápis. z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice. Zápis z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice. Zasedání Zastupitelstva obce Vilémov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Den a místo zasedání: 6.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudná Zasedání zahájeno: 18:05 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Lhota obce Lhota Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne 9.4 2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Lhota (dále též

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne 6.11.2014, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Staňkovice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrbice, konaného dne 5. listopadu 2014 od 19 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrbice, konaného dne 5. listopadu 2014 od 19 hodin Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrbice, konaného dne 5. listopadu 2014 od 19 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Vrbice bylo zahájeno v 19 hodin, dosavadním

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

Obec Kamenná Lhota, Kamenná Lhota 52. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne

Obec Kamenná Lhota, Kamenná Lhota 52. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne .., Obec Kamenná Lhota, 582 92 Kamenná Lhota 52 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne 06.11.2014 Přítomni: členové nově zvoleného zastupitelstva Vladimír Med Josef

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne , od 20:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne , od 20:00 hodin. Obec Jersín Zastupitelstvo obce Jersín Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne 12. 11. 2014, od 20:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Újezd u Plánice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného dne 2.12.2016, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice

Více

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též

Více

Obec Petráveč. mob: , Č.j.: Datum:

Obec Petráveč. mob: ,    Č.j.: Datum: Obec Petráveč Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí, Ič: 00842559 mob: 603 838 161, email: obec@petravec.cz, http://www.petravec.cz Č.j.: Datum: 5.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podhradí, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podhradí, konaného dne , od 18:30 hodin. Obec Podhradí Zastupitelstvo obce Podhradí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podhradí, konaného dne 05. 11. 2014, od 18:30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 13.11.2010, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne , od hodin.

Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne , od hodin. Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne 9.11.2010, od 17.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Svinařov bylo zahájeno v 17.00 hodin dosavadním

Více

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zápis o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 15.11.2010 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Budova UMČ Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,

Více

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka Obec Kojetice, se sídlem Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastupitelstvo obce Kojetice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kojetice, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. Přítomno je 11 zvolených členů zastupitelstva Členové zastupitelstva obce byli s termínem a programem

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne , od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne , od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne 10.11. 2010, od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zasedání Zastupitelstva obce Žatčany bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Velenice Zastupitelstvo obce Velenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 7. 11. 2014, od 18:00 hodin. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITLSTVA Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 17:00 hodin

Zápis ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 17:00 hodin Zápis ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 09. 04. 2015 od 17:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Fabrika, č.p.174 09. 04. 2015 od 17:00 hod Zvolení zastupitelé:

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

OBEC HUSINEC U Radnice Řež, okres Praha východ tel , GSM , IČO ,

OBEC HUSINEC U Radnice Řež, okres Praha východ tel , GSM ,  IČO , Přítomni: OBEC HUSINEC U Radnice 64 250 68 Řež, okres Praha východ tel. 220940309, GSM 607920514, e-mail ou@husinec-rez.cz, IČO 00240231, Obec Husinec zastupitelstvo obce Husinec Zápis č.7 z ustavujícího

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Lom Zastupitelstvo obce Lom Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne 7. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lom (dále

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek.

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek. Obec Hořiněves Zastupitelstvo obce Hořiněves Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves, konaného dne 3.11.2014, od 17,00 hodin. Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Přítomni: Jana Vrbková, Jiří Veselý, Jiří Kroupa, Markéta Kaštylová, Tereza Doleželová, Petr Dvořák, Petr Pokorný, Josef Vrbka,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího - 1.zasedání zastupitelstva obce

Zápis z ustavujícího - 1.zasedání zastupitelstva obce Zápis z ustavujícího - 1.zasedání zastupitelstva obce Obec Dolní Domaslavice Zastupitelstvo obce Dolní Domaslavice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 5.11.2014,

Více

Obec Svor. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR

Obec Svor. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR Obec Svor Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR konaného dne 4. listopadu 2014 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 91, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 10.11. 2014, od 15:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: 05.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vílanec, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.11.2014 od 18.00 hod Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice, konaného dne od 17,00 hod. v sále Základní školy Blížkovice.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice, konaného dne od 17,00 hod. v sále Základní školy Blížkovice. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice, konaného dne 10.11.2010 od 17,00 hod. v sále Základní školy Blížkovice. Č.j: 7/2010 Přítomni: Ing. Josef Dancinger, Vladimír Dvořák, Miroslav

Více

Obec Boháňka. tel , IDDS: vcrb4yt

Obec Boháňka. tel ,    IDDS: vcrb4yt Obec Boháňka Boháňka 27, 508 01 Hořice, IČO 00271357, není plátcem DPH, č. ú. 10028541/0100 Komerční banka Jičín, tel. 602564997, e-mail: ou@bohanka.org, www.bohanka.org, IDDS: vcrb4yt Zápis z ustavujícího

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Doubravice Zastupitelstvo obce Doubravice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne 3.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne , od 17:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne , od 17:00 hodin na obecním úřadě Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne 31. 10. 2014, od 17:00 hodin na obecním úřadě Program

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne č. 9/U/2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne č. 9/U/2014 Obec Buš, okres Praha západ, IČO 00242021 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne 27.10.2014 č. 9/U/2014 Zahájení: 18.00 hod. Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Hosté:

Více

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Přítomni : Slabý Josef, Novotný Petr, Kounovský Martin, Fišer Zdeněk, Ouřada Petr, Rusňák

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 10.11.2014 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany (dále jen zastupitelstva) bylo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sirá, konaného dne od 19:00 hodin.

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sirá, konaného dne od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sirá, konaného dne 5.11. 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Sirá bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostkou obce Sirá Hanou Novákovou

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne 6. 11. 2014, od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda Přítomni: Vnislav Konvalinka, Karel Čech, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný,

Více

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva - 1-1.zasedání zastupitelstva města - 1 - Zápis z 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 8. listopadu 2010 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Ustavující zasedání za zahájila a řídila paní Eva Jehličková. Přivítala nově zvolené

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice / Obec Malá Hraštice Zastupitelstvo obce Malá Hraštice Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice konaného dne 31.10.2014 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č.18. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis č.18. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis č.18 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 4.11. 2014, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostou obce Martinem

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z ustavující schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 01.11. 2014

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice konaného dne 6.11.2014 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Sobčice - Zasedání bylo řádně svoláno - Počet zúčastněných zastupitelů obce: 7 -

Více

ZÁPIS č. 08/2014 z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 08/2014 z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 08/2014 z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 3.11. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Hana Kailová, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Bc. Daniel

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

OBEC STUDNICE STUDNICE 2, BUDIŠOV, IČ:

OBEC STUDNICE STUDNICE 2, BUDIŠOV, IČ: OBEC STUDNICE STUDNICE 2, 675 03 BUDIŠOV, IČ: 00378631 email: ou.studnice@pvtnet.cz, http://www.studnice-tr.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Studnice, konaného dne 10.11. 2010, od 18:00

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu.

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Obec Oslavička Zastupitelstvo obce Oslavička ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne 12.11.2010, ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačlehy určuje ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Píšu a zapisovatelem paní Terezu Vinšovou.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačlehy určuje ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Píšu a zapisovatelem paní Terezu Vinšovou. Obec Kačlehy Zastupitelstvo obce Kačlehy Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačlehy, konaného dne 10.11. 2010, od 17:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy, konaného dne 03.11.2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města Hanušovice konaného dne v 16:00 hod.

Zápis z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města Hanušovice konaného dne v 16:00 hod. Zápis z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města Hanušovice konaného dne 05.11.2014 v 16:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva města Hanušovice bylo zahájeno v 16:00 hodin

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Stanovice Zastupitelstvo obce Stanovice Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stanovice konaného dne 30.6.2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva

Více