Konkurenceschopnost cateringových společností v České republice Diplomová práce. Bc. Lucie Bartoňková. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konkurenceschopnost cateringových společností v České republice Diplomová práce. Bc. Lucie Bartoňková. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o."

Transkript

1 Konkurenceschopnost cateringových společností v České republice Diplomová práce Bc. Lucie Bartoňková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Blanka Zimáková Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Master s Dissertation Competiviveness catering comapanies in the Czech republic Bc. Lucie Bartoňková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel and Spa management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Blanka Zimáková Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma konkurenceschopnost cateringových společností v České republice jsem zpracovala samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţila uvádím v seznamu pouţitých zdrojů a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze Bc. Lucie Bartoňková

4 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala Ing. Blance Zimákové, která vedla mou diplomovou práci, usměrňovala její obsah a byla mi vţdy nápomocna při řešení jednotlivých problémů. Další velké díky pak patří zástupcům společností, kteří mi dali mnohé uţitečné informace. Děkuji především své rodině za všestrannou pomoc a podporu při studiu.

5 Abstrakt Bc. Bartoňková Lucie Konkurenceschopnost cateringových společností v České republice Diplomová práce Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha stran Diplomová práce je zaměřena v první části na objasnění pojmů důleţitých k mé práci, jako je konkurenceschopnost, cateringová společnost, bar, marketing. V druhé části mé práce jsem se zaměřila na analýzu českého trhu s barovým cateringem. Začala jsem představením pěti vybraných společností z tohoto oboru. Sledovala jsem postavení těchto firem, abych zjistila jejich konkurenceschopnost. A to především cenovou konkurenceschopnost, marketingovou konkurenceschopnost a konkurenceschopnost jejich internetových stránek. V poslední návrhové části jsem dala několik podnětů, jak by mohli majitelé společností zlepšit svou konkurenceschopnost na trhu. Klíčová slova: konkurenceschopnost, konkurence, bar, catering, trh, marketing,

6 Abstract Bc. Bartoňková Lucie Competiviveness catering comapanies in the Czech republic Master s Dissertation The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel management Prague pages Thesis is focus of explaining a few concepts like competitivenes, catering companies, bar, marketing. In another part of my Diploma Thesis i was focusing on analysis of czech bar market..i started with introducing of 5 choosen companies from this bar market.i was following situation of these companies to find out their competitiveness. Mainly i focused of marketing competitiveness also competitveness of their websites.last part of my Diploma Thesis was suggest to a owner how to make their companies stronger and more competititves to market around. Keywords: competitiveness, competition, bar, catering, market, marketing

7 Obsah ÚVOD Teoretická část Definice služeb Definice cateringu Legislativní podmínky pro podnikání v cateringu Společenské akce se zaměřením na poptávku po barových službách Prodej cateringových sluţeb a jejich klienti Vymezení pojmu bar a jeho historie Gastronomie Trh Konkurence Cenová konkurence Konkurenceschopnost Konkurenční prostředí Konkurenční výhoda Marketing Historie internetu Internetový marketing Analytická část Představení cateringových společností Společnost Martina Baťhy (deci) Společnost Martina Vogeltanze Společnost Davida Neumanna Společnost Tomáše a Markéty Kubíčkových (cocktail catering) Společnost Michaela Trettera (Bar Agency) Analýza komunikace jednotlivých společností s klienty Společnost Martina Vogeltanze Společnost Martina Baťhy (deci) Společnost Davida Neumanna Společnost Tomáše a Markéty Kubíčkových (cocktailcatering) Společnost Michaela Trettera (Bar Agency) Analýza webových stránek Analýza cen... 53

8 2.5 Analýza marketingu a sociálních sítí Návrhová část Závěr Literatura Seznam Tabulek a grafů Přílohy... 70

9 ÚVOD Jako téma mé diplomové práce jsem si vybrala to, co je mi blízké a v čem se jiţ nějakou dobu pohybuji. Mé téma je konkurenceschopnost cateringových společností v České republice. Cateringové společnosti se mi vţdy líbily z pohledu velké flexibility a různorodosti. A to nejen v nabídce, ale také v místě, kde se mohou akce odehrávat. Toto téma je ale velmi obsáhlé a to jak z pohledu geografického, kdy Česká republika je velmi velkou oblastí, tak zaměřením, protoţe v dnešní době máme mnoho druhů cateringů. Proto jsem se rozhodla v cíli mé práce konkretizovat oblast, kterou se budu zabývat. Vybrala jsem si oblast, která je mi ze všech oblastí cateringu nejbliţší a tím pro mě nejzajímavější. Cílem mé práce je sledovat pozici na trhu a konkurenceschopnost zvolených firem, nabízejících sluţby barového cateringu v České republice. Většina z firem, na které jsem se zaměřila, má sídlo v hlavním městě Praha, ale své sluţby poskytují kdekoliv po České republice. Firmy jsem si vybírala podle svých zkušeností, na doporučení a dále podle internetu. Jedná se o společnosti: společnost Martina Baťhy s internetovými stránkami společnost Tomáše a Markéty Kubíčkových se stránkami společnost Martina Vogeltanze se stránkami společnost Davida Neumanna se stránkami a také společnost Michaela Trettera se stránkami Není to tak dávno, kdy tento trh v České republice neexistoval, jedná se o poměrně novou oblast v české gastronomii. První společnost tohoto zaměření v České republice vznikla v roce Později následovaly další společnosti zaměřené na barový catering. Největší vzrůst tohoto odvětví je ale aţ v posledních letech. Stále častěji klienti poptávají na svých akcích kvalitní míchané nápoje a zábavu s tím spojenou. Obvykle se jedná o barmanské show, nebo barmanské školičky, kdy se hosté učí míchat nápoje společně s barmanem, který je jejich lektorem. V teoretické části mé práce se zabývám pojmem catering, cateringová společnost, legislativní podmínky v cateringu, také pojmem bar a jeho historie, pojem mixologie a mixolog, kde se snaţím laické veřejnosti mimo oblast gastronomie představit tuto oblast týkající se barového cateringu. Dále pojmy jako konkurence, cenová konkurence, 1

10 konkurenceschopnost a v neposlední řadě také marketing a jeho součást internetový marketing, který je pro tyto společnosti nejdůleţitějším nástrojem marketingu. V analytické části jsem postupovala kontaktováním osob z jednotlivých cateringových společností, které jsem si předem vytipovala. Vybrala jsem společnosti, které jsou buď největšími, anebo nejdéle fungujícími na českém trhu. Po navázání kontaktu, buď s majitelem společnosti, nebo s jejím manaţerem jsem přistoupila k rozhovoru, kde jsem získávala základní informace pro svoji práci. Další informace jsem si vyhledala pomocí internetových stránek a také z registru ţivnostenského podnikání. V dalším kroku jsem začala jiţ více sledovat postavení firem, abych zjistila jejich konkurenceschopnost. A to cenovou konkurenceschopnost, marketingovou konkurenceschopnost a konkurenceschopnost jejich internetových stránek. Pomocí fiktivní akce jsem si vyţádala nabídky s rozpočty. Mohla jsem pak porovnat cenovou konkurenceschopnost jednotlivých společností, její jednotlivé sloţky cenové konkurence, ale také ovou komunikaci a klienty. Společnost dnešních dnů je typická rozvojem moderních technologií a to právě zejména v oblasti obchodu a sluţeb, proto jsem se zaměřila na webové stránky společností, které jsou vhodnou formou reklamy, ale také nástrojem komunikace se zákazníky. Ty jsem se snaţila zanalyzovat. Zajímalo mě, zda splňují podmínky kvalitního marketingového nástroje. Abych nezůstala pouze u mého subjektivního názoru, připravila jsem dotazník, který jsem distribuovala různým respondentům. Výsledky tohoto respondenčního průzkumu jsem konfrontovala s výsledky mé analýzy a hodnocením webových stránek. V neposlední řadě jsem analyzovala marketing společností, kde jsem se zaměřila na jednotlivé pozice, jaké mají na internetových vyhledávačích a na jejich vyuţívání sociálních sítí. V analytické části jsem zvolila dvě hlavní metody výzkumu a to dotazování formou dotazníku a analýzu. Informací k mnou zvolenému tématu je bohuţel velice málo, proto jsem vycházela z osobních zkušeností, dostupné tištěné literatury, interních materiálů firem a zejména internetu. A především také z informací, které mi byli ochotni poskytnout majitelé, nebo manaţeři těchto společností. V návrhové části jsem se snaţila navrhnout jednotlivým společnostem, co by mohly změnit, aby zvýšily svou konkurenceschopnost na trhu. Největší nedostatky shledávám v nevyuţívání sociálních sítí, kdy nemusí společnosti nutně disponovat velkými rozpočty, 2

11 klíčový je dobrý nápad a strategie. Proto to bylo mé hlavní doporučení pro všechny společnosti. Na základě poznatků vztahující se k barovému cateringu v České republice, získané pozorováním tohoto trhu, stanovuji následující tři hypotézy. Tyto hypotézy se nám dle výsledků provedených výzkumů buď potvrdí, nebo vyvrátí. Nejlepší pozici z hlediska konkurenceschopnosti na českém trhu barového cateringu bude mít Bar Agency, tedy catering pod značkou Tretter, z důvodu nejdelšího působení na tomto trhu. Nejlepší webové stránky z mnou vybraných společností bude mít Martin Baťha, vycházím z předpokladu, ţe jsou nejnovější. Nejlepší ceny na trhu barového cateringu bude mít společnost Michaela Trettera. 3

12 1 Teoretická část V teoretické části své diplomové práce bych čtenáře ráda seznámila s pojmy, důleţitými pro mou práci. Začala bych definicí sluţeb, dále cateringu, postupovala přes jeho legislativní podmínky, podívala bych se také na konkretizaci, čím je specifický event koktejl party, v další části bych se podívala, jak vznikl bar a s ním spojené pojmy jako american bar, mixolog, mixologie. Další část jsem věnovala konkurenci, konkurenční výhodě, konkurenceschopnosti a v poslední části marketingu a jeho vyuţití na internetu. Tyto pojmy jsem zpracovávala z různé odborné literatury, kterou jsem zvolila pro moji diplomovou práci. 1.1 Definice služeb Kotler a Keller říkají, ţe sluţba je jakýkoliv akt nebo výkon, který můţe jedna strana nabídnout jiné straně a který je svojí podstatou nehmotný a nevede ke změně vlastnictví čehokoliv. Výrobci, distributoři a maloobchodníci mohou nabízet zákazníkům sluţby přidávající hodnotu nebo sluţby na výborné úrovni za účelem odlišení. Dále uvádí čtyři charakteristiky, které ovlivňují návrhy marketingových programů: Nehmatatelnost Na rozdíl od fyzických výrobků nelze sluţby před jejich koupí vidět, ochutnat, cítit, slyšet nebo očichat. Nedělitelnost Sluţby jsou obvykle vytvářeny a spotřebovávány zároveň. Toto neplatí o fyzickém zboţí, které je vyrobeno, uloţeno do skladu, distribuováno a spotřebováno aţ později. Pokud si určitá osoba zaplatí sluţbu, pak je poskytovatel součástí sluţby. Protoţe je při vytváření sluţby přítomný také klient, je interakce mezi poskytovatelem a klientem zvláštním rysem marketingu sluţeb. Proměnlivost Protoţe sluţby závisejí na tom, kdo je poskytuje a kdy je poskytuje, jsou velmi proměnlivé. 4

13 Pomíjivost Sluţby nelze uskladňovat. Pomíjivost není problém, je-li poptávka stálá. Jakmile poptávka kolísá, mají firmy poskytující sluţby problém. 1 V jiné literatuře zase najdeme sluţby popsány jako ekonomický statek, kterého podstatou je činnost a jeho hodnota je určená uţitkem, který přináší. Sluţby se spotřebovávají ve všech sférách hospodářství, tj. ve výrobě, distribuci i spotřebě. V oblasti spotřeby uspokojují jednak potřeby společnosti (obrana, bezpečnost, státní správa), jednak potřeby jednotlivých obyvatel. Sluţby obyvatelstvu jsou součástí ţivotní úrovně a kvality ţivota. V trţním hospodářství členíme sluţby z hlediska funkcí na výrobní, distribuční, osobní a společenské; podle způsobu realizace na trţní a netrţní; podle umístění na trhu na sluţby orientované na domácí trh a exportovatelné. Sluţby spotřebované v cestovním ruchu jsou osobní a z části i společenské, trţní i netrţní a i exportovatelné Definice cateringu Catering neplní jen jednu funkci uspokojení pocitu hladu, ale souvisí s ním také funkce kulturně společenská. Catering v sobě zahrnuje mnoho prvků: prodej pokrmů a nápojů (menu), vytvoření prostředí, profesionální servis, závěrečné zakončení a likvidaci. Všechno je častokrát spojené s kulturním programem. Pojem catering bývá rozdílně chápán v jiných zemích, ale v podstatě jde vţdy o prodej pokrmů a nápojů spojený se servisem. Catering vznikl od anglického slovesa to cater, coţ znamená nakupovat potraviny, zásobovat jídlem, hostit a bavit, poskytovat zábavu, obsluhovat. V současném pojetí je catering spojován s obchodní činností gastronomických zařízení, které spočívá v zajišťování občerstvení jak ve svých odbytových prostorech (podnik, restaurace), tak i mimo ně. Cateringové sluţby mohou být také zajišťovány formou outsourcingu. V praxi hovoříme o zajišťování venkovních akcí v přírodě, firemních akcí v podnicích, ale také v domácnostech, v historických objektech, v parcích a v zahradách. Jedná se také o zajištění stravování pro dopravní společnosti. 3 1 KOTLER, P.; KELLER, K. L. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN GÚČIK, M. Základy cestovného ruchu. 1. vyd. Bánská Bystica: Ekonomická fakulta UMB v Banském Bystrici, s. ISBN BUREŠOVÁ, Pavla. Banketní a cateringové služby. Praha: Vysoká škola hotelová s. r. o., 2010, str. 8. ISBN

14 V jiné literatuře se dočteme ještě popis Catering je zároveň specifickou sluţbou gastronomického charakteru, kterou je moţné realizovat na libovolném místě v libovolném čase, a to podle poţadavku objednatele cateringových sluţeb. Zahrnuje sestavení a přípravu menu, pronájem prostor a jejich výzdoby přes květinové aranţmá, dopravu vyrobeného jídla za zákazníkem a ostatní sluţby s tím spojené, od inventáře přes personál aţ po závěrečný úklid. Uplatňuje se všude tam, kde není moţné a smysluplné budovat kuchyňské zařízení pro přípravu jídel nebo zařízení není efektivní. 4 Cateringové sluţby se dočkaly svého rozmachu v době, kdy se začala rozvíjet veškerá doprava, ať jiţ počáteční lodní nebo dnešní konečná letecká. Na našem trhu se ale firmy poskytující tyto sluţby objevily teprve před pár lety, velice rychle si ovšem našly cestu vzhůru po ţebříčcích módních trendů. V dnešní době je tedy catering často spojen s image podniku, kulturními akcemi a podle jeho úrovně se také často posuzují organizátoři. Vlastnosti cateringových služeb Jsou nehmotné Nelze je skladovat Nelze je zabalit Nelze vytvořit jednotné standardy Nelze je předem vyzkoušet Nelze je patentovat (často se kopírují) Mohou být poskytovány v určitém čase, s ohledem na potřebu zákazníka (pouze tehdy, kdy si je zákazník hodlá zakoupit) Zákazník je součástí produkované sluţby, podílí se svou přítomností a svým přístupem na výsledné kvalitě Jsou zničitelné (například obtíţně se bude reklamovat spotřebovaná cocktail party) Sluţbu nelze vlastnit (zákazník, který spotřebuje narozeninovou hostinu v restauraci, nemusí investovat do stavby vlastní pouze právo na poskytnutí sluţby) Jsou proměnlivé s ohledem na módní trendy 5 4 ORIEŠKA, J.; Služby v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Idea servis, ISBN BUREŠOVÁ, Pavla. Banketní a cateringové služby. Praha: Vysoká škola hotelová s. r. o., 2010, str ISBN

15 1.2.1 Legislativní podmínky pro podnikání v cateringu Na podnikání v cateringových sluţbách se vztahují stejné podmínky jako pro jiné podnikání v gastronomii a jsou zakotveny v Ţivnostenském zákoně č. 455/1991 Sb. a v jeho novele č. 356/1999 Sb. podnikání fyzických osob na základě ţivnostenského oprávnění. V cateringu musí splňovat veškeré všeobecné a zvláštní podmínky k provozování podnikatelské činnosti fyzická i právnická osoba nebo její stanovený zákonný zástupce všeobecné podmínky: 1. Dosaţení plnoletosti minimálně 18 let. 2. Právní způsobilost svéprávnost (vlastní zodpovědnost). 3. Trestní bezúhonnost výpis z trestního rejstříku. 4. Doklad o daňových nedoplatcích - předloţení dokladu, ţe podnikatel nemá vůči územním finančním státním orgánům daňové nedoplatky. Ze zákona jde o ţivnost ohlašovací řemeslnou, ke které se váţe splnění podmínky odborné způsobilosti. Průkaznost odborné způsobilosti lze doloţit několika způsoby (dle zákona č. 18/2004 Sb., zákon o uznávání odborné kvalifikace): 1. Výučním listem z příslušného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení tříletého učebního oboru a dokladem o tříleté praxi v oboru. 2. Vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehoţ délka je kratší neţ 4 roky, a dokladem o tříleté praxi v oboru. 3. Vysvědčením o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy a dokladem o dvouleté praxi v oboru. 4. Diplomem, vysvědčením nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou v příslušné oblasti studijních oborů s dokladem o jednoleté praxi o oboru. 5. Dokladem o uznání odborné kvalifikace dle zvláštních předpisů. 6 6 Ponikatel.cz. Podnikatel.cz: živnostenský zákon [online] [cit Dostupné z: 7

16 1.2.2 Společenské akce se zaměřením na poptávku po barových službách Tyto akce jsou zpravidla velmi příjemné a oblíbené a jsou neurčitých rozměrů. Hlavními charakteristickými znaky jsou: neformálnost, jednoduché občerstvení, nenáročné na inventář, prostory a servis, kratší časový úsek (délka trvání cca 1-1,5 hodin). Důvodem k pořádání cocktail party je často neformální seznámení a navázání kontaktů mezi firmami, vznikajícími rodinnými vztahy, zahájení výstav, sympozií, konferencí, ukončení obchodních nebo jiných jednání apod. Rozsah nabídky, ale i celkové aranţmá celé akce se odvíjí stejně jako u ostatních akcí, vţdy od představ, moţností a poţadavků objednavatele. Koktejl party je moţné nabídnou pro menší i větší počty hostů. Stává se velmi oblíbenou akcí i pro rodinné oslavy a můţe být pohodlnější i společensky přijatelnější právě svojí neformálností, neţ jiné slavnostní hostiny. Nabídka se při koktejlu často připravuje bez pouţití nabídkových stolů, provádí se formou osobní nabídky obsluhujících hostům. Obsluha nabízí stojícím, případně sedícím hostům (většinou bez stolového zařízení) chuťovky, drobná sousta, kanapky a malé obloţené chlebíčky, které nepotřebují talíře. Dále mohou být nabídnuty miniaturní moučníky, jourdezerty, sklenice vína, malý koktejl, soft drink a v závěru i káva, případně sekt. Hosté konzumují nabídnuté dobroty z nabízených podnosů rukama, bez jakéhokoliv inventáře, k dispozici jsou papírové ubrousky. Pokrmy, tzv. Finger foods (teplé i studené), jsou záměrně připravovány v malých rozměrech, aby se dobře konzumovaly i bez pouţití inventáře. Obsluhující personál průběţně od hostů odebírá prázdné skleničky, případně jiný pouţitý inventář. Nápoje se taktéţ podávají v malém mnoţství, končí se často sektem a kávou. Někdy jsou připraveny nápojové stoly, v prostoru jsou často umístěny vysoké tzv. Bistro stoly Prodej cateringových služeb a jejich klienti Existuje více různých strategií uţívaných v nabídce prodeje pokrmů a nápojů. Hlavním faktore dále to mohou být odpovědi na dotazy, osobní prodej atd. Ve sféře barového cateringu to často bývá o zkušenostech z předchozích akcí či jiných zákazníků. Co se týká druhu klientů, můţeme je rozčlenit na takové dvě hlavní skupiny Corporate Individual 7 BUREŠOVÁ, Pavla. Banketní a cateringové služby. Praha: Vysoká škola hotelová s. r. o., 2010, str ISBN

17 Pod pojmem corporate rozumíme nějakou společnost. Jedná se tedy o různé agentury a firmy, tedy to, o čem právní zástupci hovoří jako o právnické osobě. Tyto klienti bývají z hlediska rozsahu akcí důleţitější pro poskytovatele cateringové sluţby. Mohou to být cateringové společnosti, které poptávají barový catering, nebo například PR agentury či svatební agentury. Další skupina, tedy individual, znamená klienty individuální, kteří si zpravidla objednávají menší akce pro sebe či pro své známé. Cateringové akce pro tyto klienty se týkají většinou oslav narozenin, svatebních hostin, smutečních hostin, oslav narození dítěte, zkrátka večírků u příleţitostí nejrůznějšího typu. Pro cateringové společnosti často bývají zajímavé svým rozpočtem, protoţe často bývá pravidlem, ţe čím menší takový event je, tím větší máme rozpočet na jednoho hosta. 1.3 Vymezení pojmu bar a jeho historie Kde se vzalo slovo bar v dnešním pojetí? Slovo bar vzniklo z francouzského výrazu Barriere někdy v 16. století v době začínající kolonizace Ameriky. 8 Z dostupné literatury zjistíme, ţe toto slovo bar převzal anglický jazyk, který tam znamená ochranné zábradlí, pro něţ má angličtina výraz bar, dalo někdejším americkým salonům jméno. Rozsah pojmu se pak rozšiřoval: nejdříve na pracoviště, posléze na podnik. 9 A proč tedy slovo Bar vychází z ochranného zábradlí? To uvádí pan Jan G. Van Hagen v The Bols Book of Cocktails, kde popisuje základ barové formy provozu velmi sugestivně: V dosti strohé jídelně byl dlouhý bufet, u něhoţ majitel podniku nebo členové jeho rodin podávali nápoje. K pultu bylo připevněno zábradlí, jehoţ funkcí bylo udrţovat zákazníky v bezpečné vzdálenosti od lahví. Další zábradlí bylo umístěno ve výšce 15 aţ 25 centimetrů nad podlahou; o ně si mohli hosté opřít nohy. Rukama se opírali 8 Bartender. Bartender [online]. [cit Dostupné z: 9 MIKŠOVIC, Alexander. Bar: mixologie, historie, management. 1. vyd. Praha: Consoff, 2009, str. 27. ISBN

18 o horní zábradlí. To bylo kulaté, takţe nebylo moţné pouţít k odloţení sklenic. Hosté většinou drţeli sklenky v ruce, opírali se o zábradlí a povídali si se sousedem 10 Dalším velmi důleţitým pojmem v historii barmanství a barů je Americký bar Pojem American bar Pojem American bar je ve Spojených státech amerických samotných prakticky neznámý (moţná proto, ţe všechny tamější bary jsou prostě americké; konečně jaké jiné) a vznikl z nutnosti pojmenovat novou formu servisu, která se na sklonku předminulého století začala prosazovat i v Evropě. Jisté paralely zde ovšem existovaly souběţně s děním na severoamerickém kontinentu. O takzvaných amerických barech však můţeme hovořit ve chvíli, kdy se prosadily nejen jako forma servisu, ale také jako místo, kde se hosté setkali s významným produktem takových barů s tzv. americkými, dnešním slovníkem: míchanými nápoji. Podle našich dosavadních znalostí byl první bar tohoto typu v Evropě otevřen 1. května 1851 v londýnském The Gore House. Na evropském kontinentu pak primát patří pravděpodobně baru Euréka; zahájil provoz v roce 1886 v Paříţi z iniciativy Londýňana Henryho Ridgeweye. Jeho rodná Anglie v té době jiţ znala výraz bar velmi dobře. 11 Mixologie Kdyţ uţ se zabýváme pojmem bar, tak nesmíme opomenout mixologii, protoţe to je vlastně ten hlavní atribut celého baru. A co je tedy mixologie? Od počátku třetího tisíciletí se objevuje stále častěji v anglosaském odborném tisku výraz mixologist. Je vyhrazen těm, kteří významným způsobem rozvíjejí barmanský obor, zejména výrobu míchaných nápojů. Existence mixologů vyvolávala také otázku, zda existuje také mixologie a pokud ano, co mixologie je a čím se zabývá. Ing. Jiří Liberda definoval před lety mixologii jako nauku o směšování nápojů MIKŠOVIC, Alexander. Bar: mixologie, historie, management. 1. vyd. Praha: Consoff, 2009, str.27. ISBN MIKŠOVIC, Alexander. Bar: mixologie, historie, management. 1. vyd. Praha: Consoff, 2009, str ISBN MIKŠOVIC, Alexander. Bar: mixologie, historie, management. 1. vyd. Praha: Consoff, 2009, str. 23. ISBN

19 Pokud to tedy chceme shrnout a podíváme se do slovníku cizích slov, tak zjistíme, ţe mixolog je člověk zběhlý v přípravě míchaných nápojů. A pojem mixologie znamená umění přípravy míchaných nápojů Gastronomie Základní potřebu člověka, potřebu výţivy, je moţné uspokojit formou individuálního nebo společného stravování. Společné stravování bývá často nahrazeno všeobecně uznávaným mezinárodním pojmem gastronomie. Gastronomie je skladebné slovo, vycházející z řeckého slova gaster ţaludek a nomos mrav, zvyk. Gastronomické sluţby jsou souborem a kombinací hmatatelného výrobku (jídla a pití) a nehmatatelné sluţby (servis), které se pohybují podle rozsahu a kvality sluţeb v různých poměrech. Nelze je skladovat, připravují se, nabízejí, poskytují a spotřebovávají zpravidla současně na jednom místě. V některých případech se příprava, nabídka a spotřeba místně a časově krýt nemusí (např. catering). Jsou to sluţby uspokojující osobní potřeby Trh Aby mohly být statky a sluţby směňovány a nabízeny, je zapotřebí přítomnost trhu. Slovo trh je obecný pojem, který je v reálném ekonomickém ţivotě konkretizován podle toho, s jakými ekonomickými statky se na daném trhu obchoduje. Lidé běţně chápou trh jako místo, kde se soustřeďují statky nabízené a statky poptávané. Z hlediska hospodářské praxe jde o oblast ekonomickou, ve které se uskutečňují transakce, tzn., kde dochází k výměně zboţí mezi jednotlivými subjekty. Některé směnné vztahy se mohou uskutečnit jen na určitém konkrétním místě, např. trh cenných papírů na burze, zatímco jiné jsou organizovány na internetu apod. V ekonomické teorii je trh vymezován jako 13 Slovník cizích slov. <i>slovník-cizích-slov</i> [online] [cit Dostupné z: 14 ZIMÁKOVÁ, B., Food &Beverage Management. 2.vyd. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. ISBN

20 uspořádání, v jehoţ rámci na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, aby určili ceny a mnoţství směňovaných statků. 15 Samozřejmě toto je pouze jedna z definicí trhu, v kaţdé literatuře zaměřené na tuto problematiku nalezneme jinak formulovanou definici. 1.6 Konkurence Pojem konkurence se nejčastěji překládá jako soutěţení, soupeření či hospodářská soutěţ. Z toho je patrné, ţe se tento pojem vyskytuje v celé radě oborů, můţeme zmínit např. politiku, sport, sociologii a samozřejmě také ekonomii. Ovšem i zde má tento pojem v různých situacích a prostředích různé definice. Můţeme například rozlišovat konkurenci na nadnárodní, národní či jen na lokální úrovni. Z mikroekonomického hlediska pak dělíme konkurenci na konkurenci mezi nabídkou a poptávkou, konkurenci na straně poptávky a konkurenci na straně nabídky. 16 Konkurence je proces, v němţ větší počet soutěţících hospodářských subjektů sleduje různými formami ve svém individuálním zájmu určitý hospodářský cíl. Míře dosaţení cíle odpovídá honorování úsilí (např. zisk), zpravidla na úkor obdobného dosahování cílů u jiných účastníků konkurence (konkurentů). Důsledkem konkurence je trvalé zlepšování ekonomické výkonnosti nasazováním všech podnikatelských schopností a sil. Konkurence je ústředním systémovým a organizačním principem trţní ekonomiky. Dalšími parametry konkurence jsou cena, prodejní podmínky, kvalita inovace apod. Znamením pro intenzitu konkurence, která nezávisí nutně na počtu konkurentů, jsou moţnosti přístupu na trh. Konkurence není cílem, nýbrţ prostředkem vytvoření ekonomické aktivity VLČEK, Josef. Ekonomie a ekonomika. 4., zcela přeprac. vyd. Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2009, str.66. ISBN MIKOLÁŠ, Zdeněk. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, str ISBN Leccos. Leccos [online] [cit Dostupné z: 12

21 Toto vše vystihuje tato věta: Manaţeři často uvaţují o konkurenci jako o jisté formě bitvy o získání převahy s nulovým součtem, v níţ mohou zvítězit jen výrazně dominantní aktéři 18 Typologie konkurence se provádí podle: Teritoriálního hlediska (rozsahu konkurenčního působení). Hlediska nahraditelnosti produktu v konkurenčním prostředí. Hlediska počtu výrobců (prodejců) a stupně diferenciace produkce. Hlediska stupně organizovanosti a propojitelnosti výrobců do aliancí. Členění konkurence z teritoriálního hlediska: globální; alianční; národní; meziodvětvová; odvětvová; komoditní. Členění konkurence z hlediska nahraditelnosti produktu v konkurenčním prostředí. (čtyři úrovně nahraditelnosti): konkurence značek; konkurence odvětvová; konkurence formy; konkurence rodu. Členění konkurence z hlediska stupně organizovanosti a propojitelnosti výrobců do aliancí: monopol; kartel; syndikát, trast. Členění konkurence z hlediska počtu výrobců (prodejců) a stupně diferenciace produkce: čistý monopol; oligomonopolie; monopolistická konkurence; dokonalá konkurence. Pro firmu je důleţité zjištění, jak si stojí na trhu v rámci svého konkurenčního úsilí, tj. analyzovat konkurenci podle předem stanovených kritérií. Moţná kritéria analýzy konkurence: finanční zdroje, strategické cíle, celkové disponibilní zdroje, výše zisku, trţní obrat, marketingová koncepce, trţní pozice, trţní podíl, růst firmy, zákazníci, oddíl na povědomí zákazníků, podíl na oblibě produktů u zákazníků, Magretta, J.: Michael Porter:Jasně a srozumitelně o konkurenci a strategii. Praha: Management Press, s.r.o., 2012, str. 25. ISBN Jakubíková, D.: Strategický marketing. Praha:Grada 2008, str ISBN

22 1.7 Cenová konkurence Cenová konkurence je vlastně historicky nejstarším druhem konkurence vůbec. Podstata cenové konkurence je dobrovolné sniţování ceny sluţby nebo výrobku jeho výrobcem. Pokud se firma rozhodne tento krok udělat, bude záleţet na tom, jak toto sníţení bude dále vnímat zákazník a ostatní konkurence v oboru. Na cenovou konkurenci se můţeme podívat z pohledu zákazníka, nebo z pohledu firmy. Zákazník porovnává cenu výrobku nebo sluţby, kterou má vydat s uţitkem, který mu to dále přinese. Ne vţdy ovšem sníţení ceny znamená pro zákazníka větší konkurenceschopnost výrobku nebo sluţby. Protoţe při příliš vysoké slevě produktu můţe klient ztratit důvěru ve výrobek nebo sluţbu. Firma sníţením ceny můţe zastavit konkurenci nebo ji úplně vyhnat z trhu. Sníţení ceny nám ovšem sníţí zisk, musí se tedy firma velmi dobře rozhodnout, co mu přinese větší uţitek. 1.8 Konkurenceschopnost Podmínkou úspěšného působení podniku ve stále se zvyšujícím konkurenčním prostředí je správně zvolená strategie. Strategické řízení udává základní směr, kterým se firma bude nadále ubírat. Jedním z jeho hlavních úkolů je identifikace, získání a udrţení konkurenční výhody. Udrţení náskoku před konkurencí vyţaduje neustálé sledování rychle se měnících podmínek vnějšího i vnitřního prostředí firmy a následné vyhodnocování a přizpůsobování se jim, ale také snahu o aktivní vytváření budoucnosti. Východiskem pro určení strategie je dokonalá analýza vnějšího okolí a vnitřních zdrojů a schopností podniku. 20 Nyní se tedy dostáváme k tomu hlavnímu a nejdůleţitějšímu a to k samotné konkurenceschopnosti. Konkurenceschopnost se dá definovat jako pozitivní vlastnost 20 EDLÁČKOVÁ, Helena - BUCHTA, Karel. Strategická analýza. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, str ISBN

23 konkurenta a jeho výslední projev interakce s řadou a spektrem konkurentů na konkurenčním prostředí 21 Termín konkurenceschopnost je v posledních letech hojně uţíván. Význam tohoto slova ale není tak jednoznačný, jak by četnost jeho výskytu odpovídala. Existuje celá řada moţných definic tohoto pojmu, jejich rozmanitost vycházející zejména z odlišných přístupů a úhlů pohledu. Dle toho pak hovoříme o konkurenceschopnosti na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Konkurenceschopnost můţe také být specifikována na různých referenčních úrovních, kdy rozlišujeme konkurenceschopnost ve vazbě k podniku, odvětví, regionu nebo celé ekonomiky země. Shodu však nalezneme v tvrzení, ţe konkurenceschopnost je relativní pojem. Ţádný ekonomický subjekt nemůţe být konkurenceschopný v absolutním slova smyslu. Konkurenceschopnost má význam pouze tehdy, je-li porovnáván jeden subjekt s jeho konkurenty Konkurenční prostředí Konkurenční prostředí je obecně definováno jako časový řez prostorem naší planety, kde probíhá vzájemné interaktivní působení dvou ţivých objektů nebo subjektů (konkurentů), které se snaţí v daném čase a prostoru realizovat stejnou nebo podobnou činnost, mají stejné nebo podobné cíle a pouţívají stejných nebo podobných metod k jejich dosaţení. 23 V ekonomickém pojetí potom toto prostředí vytváří hřiště, na kterém se odehrává souboj podnikatelských subjektů s cílem dosáhnout zisku a uspokojení podnikatelských a jiných aktivit. Zároveň je konkurenční prostředí schopno odlišit vítěze a poraţené Konkurenční výhoda Konkurenční výhoda je jádrem výkonnosti podniku na trzích, kde existuje konkurence 25 Podle Portera je základem konkurenční výhody hodnota, kterou podnik 21 ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing konkurenceschopnosti.1. vyd. Praha: Radix, 2002, str. 13. ISBN SLANÝ, A. a kol. Konkurenceschopnost české ekonomiky (vývojové trendy). 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, str. 23. ISBN ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing konkurenceschopnosti.1.vyd. Praha: Radix, 2002, str 11. ISBN ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing konkurenceschopnosti.1.vyd. Praha: Radix, 2002, str 12. ISBN PORTER, Michael E. Konkurenční výhoda :(Jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon). Přel. 15

24 tvoří pro své zákazníky. Je jí buď niţší cena za stejnou hodnotu, nebo odlišný produkt vynahrazující vyšší cenu svojí cenu větší hodnotou pro zákazníka. Konkurenční výhoda je identifikovatelná pouze při srovnávání dvou a více rivalů v určitém trţním prostoru. Jejím zdrojem jsou konkurenční charakteristiky, které jsou vlastnictvím podniku. Jsou to nějaké specifické vlastnosti, které přinášejí jejich nositeli prospěch v boji s konkurencí. Podnik si tyto charakteristiky můţe dlouhodobě udrţet. To ale neplatí pro konkurenční výhodu. Ta není vlastnictvím podniku a vlivem změn vnějšího prostředí se můţe časem při stejných výchozích charakteristikách proměnit na nevýhodu. Konkurenční výhoda je zdrojem konkurenceschopnosti Marketing Pokud budeme chtít najít, či sami popsat definici marketingu, zjistíme, ţe tato definice se můţe různě lišit, můţe být různě obsáhlá i odlišně pojata. Vybrala jsem si definici od Philipa Kotlera a jeho kolegů, kteří jej ve své publikaci definují jako: Společenský a manaţerský proces, jehoţ prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot. 27 Marketing je proces řízení, jehoţ výsledkem je předvídání, poznání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a vhodným způsobem, zajišťujícím splnění cílů organizace. Podle standardních definic je marketing soubor celé řady činností jako: nakupování, prodej, doprava, skladování, převzetí rizika velkoobchody, standardizace a roztřídění výrobků dle jejich kvality, zajištění informací o trhu (o zákaznících, konkurenci ) 28 V dnešní době vidím téměř nejdůleţitější část marketingu v internetovém marketingu, téměř jiţ v dnešní době ve svém okolí nenajdeme nikoho, kdo by se na Vladimír Irgl. Praha: Victoria Publishing, 1993, str 15. ISBN SLANÝ, Antonín a kolektiv. Konkurenceschopnost české ekonomiky (vývojové trendy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, str. 19. ISBN KOTLER, P., LANGEROVÁ, J., NOVÝ, V. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha : Grada, ISBN , s Definice marketingu. In: Marketing [online] [cit Dostupné z: 16

25 internetu nepohyboval, kdo by neměl svůj vlastní , či účet na některé ze sociálních sítí. Proto tento marketing aspoň nějakou měrou ovlivňuje kaţdého z nás Historie internetu Internet je médiem, které lidé pouţívají jiţ přes 40 let, a které v dnešní době ovlivňuje ţivoty miliardám lidí. Podle dat z konce roku 2011 ho vyuţívá přes 32 % světové populace, coţ bylo více neţ 2,2 miliardy lidí a mezi léty zaznamenal nárůst uţivatelů o více jak 500 %. 29 To je ohromný nárůst a v porovnání s ostatními masmédii (televize, rádio, noviny), je to nejrychleji se rozvíjející masmédium v historii lidstva. Pro představu, v roce 1984 bylo pouze zařízení, které se mohly připojit k internetu, v roce 1992 to jiţ bylo zařízení a v roce 2008 to jiţ bylo zařízení, které umoţňují připojení na internet. Běţní lidé (do té doby to byla zejména armáda nebo vědci) začali internet ve větší míře pouţívat v 90. letech 20. století a první reklama na internetu spatřila světlo světa v roce 1994 ve formě bannerové reklamy Internetový marketing Definic internetového marketingu máme samozřejmě také několik, tak jako toho klasického, ale jak uţ nám napovídá název, je to praktikování jistých zásad marketingu v prostředí internetu. Internetový marketing je v dnešní době velmi rozšířený, stále se vyvíjí a zdokonaluje. Pokud ale budeme hledat nějakou ucelenou definici, můţeme se třeba setkat s touto Internetový marketing je marketingový proces zajišťování potřeb a poţadavků zákazníka za účelem poskytnout jim takový produkt, který pro ně bude představovat přidanou hodnotu a firmě přinese zisk. Převedeno do jazyka internetu, jde o vyuţívání internetu jako 29 INTERNET USAGE STATISTICS : World Internet Users and Population Stats for December 31, *online , [cit Dostupné z <http://internet.internetworldstats.com/stats.htm>. 17

26 nástroje pro zjišťování těchto potřeb (hodnota pro zákazníka) a zároveň získávání zákazníků (hodnota pro firmu). 30 V rámci prostředí, na která na internetu můţeme narazit, jako jsou webové stránky, blogy, sociální sítě, diskusní fóra aj., je moţné vyuţívat širokou paletu nástrojů, kterými v rámci nich můţeme komunikovat. Liší se svým přístupem, mohou být přímé (komunikuje jeden vůči jednomu, tzv. 1 : 1) nebo nepřímé (jeden vůči více, tzv. 1 : n). Pan Janouch, z jehoţ publikace jsem čerpala, provedl rozdělení do pěti kategorií a sám o jejich rozdělení tvrdí, ţe je jen orientační, není jednoduché (a je více méně zbytečné) je přísně rozkategorizovat, orientační přehled vystačí. Dělit nástroje marketingové komunikace na internetu můţeme na: 1. Reklama PPC (pay-per-click) / CPT (cost-per-thousand) reklama plošná reklama - například skrze bannery zápisy do katalogů - v minulosti vyhledávače pracovaly na principu katalogů, ve kterých byly jednotlivé pozice zaplacené. V dnešní době je moţné stále takové katalogy v menší míře nalézt, v Česku je to např. katalog Firmy.cz přednostní výpisy - v rámci výpisu určitých informací je moţné si zaplatit přednostní zobrazení 2. Podpora prodeje pobídky k nákupu - např. slevy, kupóny, soutěţe partnerské programy - v případě e-shopu můţe nabízet ostatním, např. moţnost propagace produktů z tohoto e-shopu a v případě, ţe někdo dovede zákazníka, vyplatí e-shop tomuto zprostředkovateli provizi věrnostní programy - jako v případě Slevomat.cz získává zákazník body za kaţdý nákup a body poté můţe vyuţít jako slevu na další nákupy 3. Události On-line události - např. přenos konferencí a dalšího zajímavého obsahu na webu 4. Public relations novinky a zprávy 30 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Computer Press, a.s., 2010, str. 17. ISBN

27 virální marketing (viz podkapitola 2.5) advergaming - můţe souviset s virálním marketingem, je to vytváření her pro potřeby marketingu firem, např. s jejich logem, produktem atp. 5. Přímý marketing marketing webové semináře / webináře - jedná se o semináře, které jsou provozovány po internetu a je tak moţné se jich zúčastnit ze svého domova. Hodně firem je vyuţívá pro své PR nebo představení práce se svými internetovými sluţbami a nabízí je zdarma. Existuje ovšem i velký počet webinářů, které jsou placené. VoIP telefonie (např. Skype) On-line chat - v případě, ţe návštěvník přijde na web, má moţnost chatovat s někým z firmy a získat si dodatečné informace messaging (např. SMS) Vzhledem k tomu, ţe se neustále rozšiřuje prostředí, ve kterém je moţné komunikovat, mění a doplňují se i způsoby komunikace. V poslední době se významně rozšiřují mobilní sluţby postavené na geolokaci, kdy se uţivateli nabízí lokální obsah nebo se mu pomáhá orientovat v uzavřených prostorách, např. v nákupním středisku. S takovým nástrojem poté můţe obchod nabídnout návštěvníkovi nákupního střediska slevu a navést jej přímo do prodejny k předmětu, na který lze slevu uplatit JANOUCH V. Internetový marketing: Prosaďte se na webu a sociálních sítích. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010, str. 26. ISBN

28 2 Analytická část V analytické části se zabývám představením cateringových společností, které jsem vybrala pro svou diplomovou práci. Jsou to společnosti, které jsem vyhodnotila jako největší hráče na českém trhu s barovým cateringem, které se primárně zabývají touto oblastí cateringu. Jsou to léty ověřené firmy, které na českém trhu působí jiţ mnoho let, dokonce jedna ze společností byla první na českém trhu, která se touto oblastí zabývala, v této společnosti také začínali někteří z majitelů ostatních mnou vybraných společností. Dále analyzuji několik atributů jejich konkurenceschopnosti, jako jsou ová korespondence, webové stránky, cenová konkurenceschopnost a konkurenceschopnost jejich marketingu především v pozicích na vyhledávačích a s tím spojenou reklamou a analýzou sociálních sítí, které společnosti vyuţívají. V první části: představení cateringových společností, provádím seznámení se společnostmi. Jde o obecné informace o firmě, jako například její vlastník, kdy byla zaloţena apod., dále také o konkrétní specifika daných firem. Představuji také rozhovor a odpovědi na něj, které jsem dostala od zástupců společností. V další části analyzuji webové stránky těchto vybraných firem v hlavních třech bodech a to je vzhled webové stránky, její přehlednost a intuitivita a také jestli stránky poskytují potenciálním klientům dostatečné informace a můj výstup konfrontuji s výsledkem mého šetření provedeného dotazníkem. Ve třetí části jsem se zaměřila na cenovou analýzu a konkurenceschopnost těchto podniků, jak si vedou v cenách za akci oproti konkurenci. V poslední části jsem se podívala na marketing jednotlivých společností. Hlavně na vyuţívání reklamy na internetových vyhledávačích a na sociálních sítích. 2.1 Představení cateringových společností V této subkapitole představím jednotlivé společnosti. Podívám se na vznik těchto společností, na to, jak dlouho jiţ působí na tomto trhu, kolik mají zaměstnanců atd. Mimo jiné také představím majitele těchto firem, kteří jsou ve většině případů hlavním barmanem 20

29 kaţdé společnosti, podívám se, jak se k tomuto oboru dostaly a jaké za sebou mají výsledky a zkušenosti. Informace k této subkapitole jsem čerpala z rozhovoru s majiteli či zástupci společností, z jejich internetových stránek a také z ţivnostenského rejstříku Ministerstva průmyslu a obchodu Společnost Martina Baťhy (deci) Firma Martin Baťhy se zabývá organizováním a zajišťováním barového cateringu, organizováním různých barmanských kurzů a předváděním své barmanské show. Společnost nemá ţádný svůj kamenný bar, funguje pouze jako cateringová společnost. Společnost vyuţívá produkty značky, které jsou pod společností Jan Becher Perńod Ricard tedy např. Havana Club rum, Absolut vodka, gin Beefeater Údaje z ţivnostenského rejstříku (Ministerstvo průmyslu a obchodu) 32 Jméno a příjmení: Martin Baťha Sídlo společnosti: Špitálská 795/3, , Praha 9 - Vysočany Ţivnostenská oprávnění: Předmět podnikání: Hostinská činnost (ţivnost ohlašovací řemeslná), vznik oprávnění: Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin (ţivnost koncesovaná), vznik oprávnění: Stručný popis barové historie Martina Baťhy Trojnásobný mistr ČR a bronzový na mistrovství světa pořádaného na Kubě, to je stručná flair bartendingová historie Martina Baťhy. Za opravdovým barem poprvé začal vypomáhat v sedmnácti letech. Jiţ několik let provozuje svou cateringovou společnost, dělá porotce na barmanských soutěţích a také pořádá barové semináře s hvězdami světového barového nebe, mezi které se řadí například Luca Cinalli, nebo Simone 32 Rzp. Registr živnostenského podnikání [online] [cit Dostupné z: Z=&ICO= &OBCHJM=&OBCHJMATD=0&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=1&POD LE=subjekt&IDICO=deadf92b6566dbe4&HISTORIE=0 21

30 Caporale. Největší inspirací pro to stát se barmanem, pro něj byl film Koktejl s Tomem Cruisem. S Martinem Baťhou jsem stejně jako s ostatními zástupci všech cateringových společností udělala rozhovor, kde jsem se zeptala na podstatné věci týkající se jejich společnosti, ať uţ o vzniku, počtu akcí, jejich marketingu atd. Reference společnosti Mezi největší společností pořádané akce a party patřily festival Colors of Ostrava v roce 2010 (Ostrava), Red Bull Crashed Ice v roce 2009 (Praha), vánoční večírek Grand Princ v roce Poslední dvě jmenované akce dělal ještě společně s Davidem Neumannem, proto se tyto akce objeví i v jeho referencích. Mezi největší klienty společnosti patří například Dove, ČSOB, Česká spořitelna, Česká Miss, GE Money Bank, VZP ČR, Tesco, Nestlé atd. Otázky, které jsem pokládala a odpovědi Martina Baťhy Jaká byla myšlenka/popud pro založení cateringové společnosti? Myšlenka byla hlavně flexibilita a pouţití kreativity při organizování takovýchto akcí. Samozřejmě také moţnost být svým pánem, jakoţto i moţnost seberealizace dle svých představ. Jak dlouho již provozujete catering? Catering provozuji skoro patnáct let. Kdo si vás nejčastěji najímá? Jsou to přímo firmy, nebo cateringové společnosti? Jaký je poměr těchto zákazníků? Akce získáváme přes cateringové společnosti, produkční firmy nebo nás kontaktují přímo firmy přes internetové vyhledávače. Větší poměr je přes cateringové společnosti a produkční firmy, přes internet je to menší podíl. Jak velké jsou průměrně akce? 22

31 V současné době se jedná o menší akce okolo 100 koktejlů na akci. Jaký bývá průměrný rozpočet? Průměrný rozpočet se špatně odhaduje, ale zhruba Kč. Kolik máte průměrně akcí do roka? Okolo 50 akcí. Počet akcí se rok od roku mění, někdy je silnější rok, někdy slabší. Také záleţí na ekonomické situaci země. V době krize to bylo špatné, firmy právě na koktejlech a barmanské show šetřily. Na prvním místě pro ně v těchto dobách byl raut, pivo a víno. Ale pomalu se tato situace zase zlepšuje. Jaké jsou nejsilnější měsíce? Nejsilnější měsíce bývají květen, červen a listopad, prosinec. V čem vidíte svou největší přednost oproti konkurenci? To opravdu netuším. Myslím, ţe jsme s konkurencí na podobné úrovni. Ale mnoho jiných barových cateringů jsem na vlastní oči jiţ nějaký čas neviděl. Tak bych si rád zachoval nestrannost. Jak velké akce jste schopni zvládnout? Od malých oslav po velké firemní akce např. pro lidí nebo i pro více lidí (např. festivaly) těchto velkých akcí je v současnosti opravdu málo. Jaký máte počet stálých zaměstnanců? Ţádné stále zaměstnance nemám, najímám pouze brigádníky dle aktuálních potřeb. Kolik míváte brigádníků? I několik brigádníků, kteří se střídají. Toto záleţí však na sezoně a počtu akcí. Jak se staráte o Vaše webové stránky? Snaţíme se stále o aktuální kabát, zrovna tento rok máme zcela nové web stránky Staráte se o optimalizaci stránek pro prohlížeče? 23

32 Vyuţíváme především firemního zápisu stránek na Kde také investujeme do inzerce sklik. Jak pracujete na marketingu vašeho cateringu? Snaţíme se navštěvovat různé veletrhy, např. svatební veletrhy, kde prezentujeme naše veškeré sluţby. Shrnutí faktů z odpovědí Martina Baťhy Na tomto trhu působí jiţ 15 let, průměrná akce bývá kolem 100 koktejlů a její rozpočet je zhruba aţ Kč. Nejsilnější měsíce pro tuto firmu jsou květen a červen, listopad a prosinec. Firma nemá ţádné stálé zaměstnance, najímá si pouze brigádníky dle aktuálních potřeb Společnost Martina Vogeltanze Společnost Martina Vogeltanze se specializuje na barový catering, barové poradenství, které zahrnuje úkony od návrhu baru, barového pracoviště aţ po výběr vhodného sortimentu, pracovníků a také barový marketing a management. Firma nemá ţádné vlastní kamenné provozovny. Společnost vyuţívá produktů portfolia firmy Stock Plzeň Boţkov s.r.o. a Amundsen vodku. Údaje z ţivnostenského rejstříku (Ministerstvo průmyslu a obchodu) 33 Sídlo společnosti: Kaznějovská 1213/15, , Plzeň-Bolevec Ţivnostenská oprávnění: Předmět podnikání: Hostinská činnost (ţivnost ohlašovací řemeslná), vznik oprávnění: Rzp. Registr živnostenského podnikání [online] [cit Dostupné z: Z=&ICO= &OBCHJM=&OBCHJMATD=0&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=1&POD LE=subjekt&IDICO=dca0ff2b6464caf4a413&HISTORIE=0 24

33 Stručný popis barové historie Martina Vogeltanze Martin Vogeltanz se ke gastronomii dostal jiţ díky svému vzdělání, kdy získal maturitu na hotelové škole. Neustále se ale vzdělává pomocí různých doplňkových kurzů. Martin je také jiţ od roku 2011 hlavním barmanem firmy Stock Plzeň-Boţkov s.r.o. a od stejného roku také ambasadorem Amundsen vodky. Zabývá se také různým poradenstvím v oblasti produktového školení personálu, proškolení míchání koktejlu a celkového barového poradenství. Organizuje workshopy spojené především s Amundsen vodkou a firmou Stock Plzeň. Má také mnoho úspěchů na poli barmanských soutěţí, kterých se účastní jiţ od roku 2009, v roce 2009 dokonce získal první místo na jedné soutěţi v kategorii Flair a v roce 2012 toto místo získal za kategorii classic. Reference společnosti Mezi největší eventy, které společnost zajištovala v oblasti barového cateringu, patřily například v roce 2012 akce Sportovec roku (hotel Hilton, Praha), dále ve stejném roce Transmission party (02 Arena, Praha). V roce 2013 například největší český hudební festival Rock for People (Hradec Králové), nebo Open Air Festival (Panenský Týnec). Do této doby má za sebou společnost více jak 300 akcí, mezi které patřily firemní večírky, festivaly, svatby, koncerty, maturitní plesy atd. Otázky, které jsem pokládala a odpovědi Martina Vogeltanze Jaká byla myšlenka/popud pro založení cateringové společnosti? Dělám to, co umím nejlépe a baví mne to. Myslím, ţe málokdo můţe říci, ţe jeho práce je i jeho koníčkem. Jak dlouho již provozujete catering? Catering provozuji zhruba 9 let. Kdo si vás nejčastěji najímá? Jsou to přímo firmy, nebo cateringové společnosti? Jaký je poměr těchto zákazníků? 25

34 Zpočátku jsem pracoval pro cateringové firmy a to zhruba 5 let. Pak jsem začal dostávat zakázky přímo od společností. Jak velké jsou průměrně akce? Těţko říci, někdy jde jen o míchání koktejlů, někdy zase jen o barmanskou show. Někdy vše dohromady. Jaký bývá průměrný rozpočet? I to je těţko odhadnutelné. Mám svoje sazby, které se za ty roky změnily. Ale nejvíce to vţdy ovlivní přání zákazníka. Kolik máte průměrně akcí do roka? Neodpovím. Jaké jsou nejsilnější měsíce? Specifikoval bych to spíše na roční období a to léto a zima. V čem vidíte svou největší přednost oproti konkurenci? Hlavní přednost vidím ve spolehlivosti, flexibilitě, profesionalitě. Jak velké akce jste schopni zvládnout? Vše je moţné zvládnout. Jen se musí najít zákazník, který to zaplatí. Jaký máte počet stálých zaměstnanců? Nemám stálé zaměstnance. Pokud potřebuji barmany na akci, oslovím je napřímo. Kolik míváte brigádníků? Podle typu a náročnosti akce. Jak se staráte o Vaše webové stránky? Webové stránky mám poměrně nové, takţe zatím neprošly údrţbou. Jen přidávám nějaké aktuality z akcí a soutěţí a doplňuji fotogalerii. Staráte se o optimalizaci stránek pro prohlížeče? 26

35 Neodpovím. Jak pracujete na marketingu vašeho cateringu? Neodpovím. Shrnutí faktů z odpovědí Martina Vogeltanze Na trhu působí jiţ 9 let, kolik má akcí do roka a jaká je jejich průměrná velikost, jsem se bohuţel nedozvěděla, respondent nebyl ochoten na tyto otázky odpovědět. Nejsilnější měsíce jsou letní a zimní. Firma nemá ţádné stálé zaměstnance, najímá pouze brigádníky dle svých potřeb Společnost Davida Neumanna Tato společnost se zaměřuje na několik činností týkající se barové kultury, jako jsou kurzy, poradenství v oblasti baru, organizování a zajištění cateringu a v neposlední řadě také předvádění proslulé barmanské show. Firma funguje pouze pro tyto účely, nemá za sebou ţádný kamenný bar jako provozovnu. Společnost vyuţívá produkty značky, které jsou pod společností Jan Becher Perńod Ricard tedy např. Havana Club rum, Absolut vodka, gin Beefeater. Údaje z ţivnostenského rejstříku (Ministerstvo průmyslu a obchodu) 34 Subjekt David Neumann Sídlo společnosti: Táboritská 17/26, , Praha 3-Ţiţkov Ţivnostenská oprávnění: Předmět podnikání: Hostinská činnost (ţivnost ohlašovací řemeslná), vznik oprávnění: Rzp. Registr živnostenského podnikání [online] [cit Dostupné z: Z=&ICO= &OBCHJM=&OBCHJMATD=0&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=1&POD LE=subjekt&IDICO=dda6fc2b6460dbe5a1&HISTORIE=0 27

36 Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin (ţivnost koncesovaná), vznik oprávnění: Stručný popis barové historie Davida Neumanna David vystudoval střední hotelovou školu v Praze, kde si také v roce 1997 udělal základní barmanský kurz. Tehdy objevil, ţe barmanství má několik tváří a jednou z nich je flair bartending. Po 3 letech tréninku této dovednosti se stal v roce 2000 mistrem ČR v tomto stylu a později ještě získal mnoho ocenění v dalších soutěţích. Do barmanského světa se dostal v roce 1998, kdy začal pracovat jako barman v baru Belle Epoque v Praze. První dva roky působil jako barman v agenturách zabývajících se barovým cateringem, jako například Bar Agency a také v mnoha praţských barech, kde načerpal další zkušenosti. Působil také na několika pracovních stáţích na Novém Zélandu, v Rakousku a Chorvatsku. V roce 2000 si společně s Martinem Baťhou zaloţili společnost Cocktail s Party, která se zabývala barovým cateringem, tréninkem a poradenstvím. Po desetileté spolupráci se rozhodli vydat se kaţdý svou vlastní cestou. Nyní poskytuje tyto sluţby v nápojové kultuře: barmanské show, barový catering, barmanské kurzy, barmanské soutěţe a barové poradenství. Reference společnosti Mezi největší akce, které David Neumann zajišťoval, patřily Red Bull Crashed Ice v roce 2009 (Praha), na akci bylo 15 tisíc hostů, měla 9 barů a pracovalo zde 32 barmanů. Dále firemní večírek Grand Princ v roce 2008, na této akci bylo hostů, 7 barů a 18 barmanů. Poslední velkou akcí, kterou bych uvedla, byla firemní party společnosti AXA v roce 2007, která měla hostů, a připravilo se na ní koktejlů. Mezi reference této společnosti také patří všechny značky a firmy, které ji podporují. Z velkého mnoţství bych uvedla například Jan Becher Pernot Ricard, společnost Monin vyrábějící sirupy a likéry, společnost Red Bull, káva Illy, atd. 28

37 Otázky, které jsem pokládala a odpovědi Davida Neumanna Jaká byla myšlenka/popud pro založení cateringové společnosti? Inspirovala mě moţnost být stále na nových místech a potkávat nové lidi, tedy cestovat a pořádat různorodé akce. Jak dlouho již provozujete catering? Provozuji ho jiţ 14 let pod vlastní hlavičkou a před tím 3 roky pro jiné cateringové společnosti. Kdo si vás nejčastěji najímá? Jsou to přímo firmy, nebo cateringové společnosti? Jaký je poměr těchto zákazníků? Nejčastěji si mě najímají přímo firmy, poté bary, hotely, restaurace a cateringové společnosti a nakonec samostatné fyzické osoby. Jak velké jsou průměrně akce? Nejčastěji to bývá osob. Jaký bývá průměrný rozpočet? Záleţí na tom, co všechno poskytuji, pokaţdé je to jiné. Kolik máte průměrně akcí do roka? Kaţdý rok je jiný. Ale například v minulém roce to bylo zhruba 50 akcí. Jaké jsou nejsilnější měsíce? Za nejsilnější měsíce bych označil červen a prosinec. V čem vidíte svou největší přednost oproti konkurenci? Nevím, jak pracuje konkurence, já se snaţím dělat práci, jak nejlépe umím. Jak velké akce jste schopni zvládnout? Neomezeně, záleţí pouze na poptávce od klienta. Jaký máte počet stálých zaměstnanců? 29

38 Nemám ţádné stálé zaměstnance, najímám pouze brigádníky dle aktuálních potřeb. Kolik míváte brigádníků? Kaţdá akce je specifická, většinou pracuji sám nebo se mnou pracují kolegové dle poţadavků klienta. Jak se staráte o Vaše webové stránky? Upgraduji si je sám. Měl jsem vizi na grafiku, grafik pak vše dotáhl a pouţil i své nápady. Staráte se o optimalizaci stránek pro prohlížeče? Nestarám. Jak pracujete na marketingu vašeho cateringu? Snaţím se, hlavně reklama na vyhledávačích, jako sklik na seznam.cz. Shrnutí faktů z odpovědí Davida Neumanna Catering společnost vlastní jiţ 14 let. Akce, které zajištuje, mají průměrně pro osob. V minulém roce udělal zhruba 50 akcí. Nejsilnější měsíce v roce má červen a prosinec. Nemá ţádné stále zaměstnance, najímá pouze brigádníky Společnost Tomáše a Markéty Kubíčkových (cocktail catering) Společnost cocktail catering spadá pod obchodní firmu KUBICZECH production s.r.o., která se zabývá mnoha aktivitami, mezi které patří nápojový servis, barmanské show, školení personálu, barmanská škola, 3D vizualizace, barové poradenství, půjčovna inventáře, návrhy a realizace akcí a v neposlední řadě také podpora prodeje. Společnost nemá ţádný kamenný bar, ale s jejich barmany se od roku 2013 můţete pravidelně setkávat v Praţském klubu SaSaZu. 30

39 Údaje z ţivnostenského rejstříku (Ministerstvo průmyslu a obchodu) 35 Obchodní firma: KUBICZECH production s.r.o. Sídlo společnosti: Ve Smečkách 595/28, , Praha 1-Nové Město Ţivnostenská oprávnění: Předmět podnikání: Hostinská činnost (ţivnost ohlašovací řemeslná), vznik oprávnění: Stručný popis barové historie Tomáše Kubíčka a cateringu Firma funguje na ţivnostenský list vydaný paní Bc. Markétě Kubíčkové, která je ţenou Tomáše Kubíčka a jednatelkou společnosti. Tomáš Kubíček ve firmě zastává pozici hlavního barmana. Historie této firmy se začala psát od roku Je ale stavěna na základech zkušeností, sbíraných jiţ od roku 1997 Tomášem Kubíčkem, který se jiţ v tu dobu rozhodl věnovat oblasti gastronomie. Reference společnosti Společnost spolupracuje s velkým mnoţstvím známých, velkých firem a značek, jako například Nowaco, Vodafone, Fiat, Mercedes Benz, Nike, Adidas, Chopard atd. Jako zástupce konkrétních velkých akcí bych uvedla Schwarzkopf - Hairdressing Award v roce 2012 (Praha, Výstaviště), akce pro Vodafone v roce 2011, kde společnost předváděla molekulární mixologii (Praha). 35 Rzp. Registr živnostenského podnikání [online] [cit Dostupné z: Z=&ICO= &OBCHJM=&OBCHJMATD=0&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=1&POD LE=subjekt&IDICO=dca0fb216464c8f4a41f&HISTORIE=0 31

40 Otázky, které jsem pokládala a odpovědi Tomáše Kubíčka Jaká byla myšlenka/popud pro založení cateringové společnosti? Mé první větší zkušenosti za barem byly hned po desetidenním kurzu v barmanské škole R.U.SHOP Romana Uhlíře, který uţ v roce 1998 vlastnil cocktail catering ve spolupráci s distribuční firmou Seagram s. Byl pro mě idolem a inspirací pro můj profesní růst. Nechtěl jsem být kaţdý den na jednom místě a vţdy mě bavilo dělat různorodou práci. Chtěl jsem potkávat nové lidi a být součástí zajímavých projektů, a proto jsem o pár let později rozjel svou vlastní firmu. Jak dlouho již provozujete catering? Ţivnostenské oprávnění na hostinskou činnost jsem získal v roce 2004, ale snaha o vlastní barmanský servis byla ještě o pár let dříve. Kdo si vás nejčastěji najímá? Jsou to přímo firmy, nebo cateringové společnosti? Jaký je poměr těchto zákazníků? V dnešní době je to ze 70 % jedna z největších cateringových společností v ČR, které jiţ přes 10 let kompletně zajišťuji outsourcingové sluţby v rámci nápojového segmentu. Dále jsou to agentury, firmy napřímo, či privátní osoby. Jak velké jsou průměrně akce? 200 osob, 300 koktejlů Jaký bývá průměrný rozpočet? Kč bez DPH Kolik máte průměrně akcí do roka? 150. Jaké jsou nejsilnější měsíce? Rozděluji to na 3 období, dle vytíţenosti. 1. Od září do prosince jsou to firemní večírky. 32

41 2. Od dubna do srpna festivaly, svatby a privátní akce. 3. Od ledna do března party a maturitní večírky. V čem vidíte svou největší přednost oproti konkurenci? Tým profesionálních barmanů s certifikáty z naší barmanské školy CBS Česká Barmanská Škola, kterými disponuji ve velkém mnoţství a stále rozvíjím jejich znalosti a dovednosti. Vybírám si pouze sympatické, mladé a pracovité lidi. Dále pak vlastníme větší mnoţství designových mobilních barů, tvoříme vlastní grafický design menu na kaţdou akci a v neposlední řadě děláme koktejly z prémiových a vţdy čerstvých ingrediencí. Jak velké akce jste schopni zvládnout? Sami jsme jiţ realizovali několik velkých festivalů, které měly návštěvnost okolo osob, dále halové party s návštěvností osob. Co se týče větších korporátních eventů, tak jsou to zejména narozeniny velkých firem, kde na 20 barech namícháme od do koktejlů za večer. Jaký máte počet stálých zaměstnanců? Na vše jsme jen s manţelkou, ale na smlouvu máme kolem 20 externistů. Kolik míváte brigádníků? Jak se staráte o Vaše webové stránky? Nonstop, kvůli své práci jsem byl donucen věnovat se grafice a webdesignu osobně. V dnešní době kaţdodenně spravuji sám 14 vlastních webových stránek. Staráte se o optimalizaci stránek pro prohlížeče? Ano, určitě. Bez toho to ani nejde. Jak pracujete na marketingu vašeho cateringu? 33

42 Kaţdodenní prací, aby byli klienti spokojeni. Za ta léta nám nic jiného tak nefungovalo, jako získání klientů od těch spokojených. V dnešní době nevyuţíváme ţádných reklamních kampaní ani na internetu, v tisku, či kdekoliv jinde. Dříve jsme dělali hodně akcí skoro zadarmo, jen abychom byli více vidět a ukázali klientům, ţe se na nás mohou 100% spolehnout. Dnes uţ to tak rozhodně není. Shrnutí faktů z odpovědí Tomáše Kubíčka Na tomto trhu se se svojí firmou pohybuje jiţ 10 let, průměrné velké akce, které zajišťuje, jsou pro 200 osob a umíchá zhruba 300 koktejlů. Průměrný rozpočet na akci je Kč bez DPH. Akce má poměrně rozvrhnuté do celého roku. Jeho firma má kromě jeho ještě jednoho zaměstnance a to jeho ţenu. Jinak mají zhruba brigádníků jako externisty Společnost Michaela Trettera (Bar Agency) Velkou výhodou této společnosti je, ţe spadá pod bar a slavné jméno Tretters. Kaţdý, kdo se trochu orientuje v oblasti barové scény České republiky, toto jméno zná. Tretters bar je totiţ legenda na této scéně, bar je pokračováním rodinné, barmanské a gastronomické tradice, která se v této rodině dědí z otce na syna jiţ více jak 90 let. Firma se kromě organizace cateringů zabývá také návrhy barových konceptů a pořádáním barových show. Údaje z ţivnostenského rejstříku (Ministerstvo průmyslu a obchodu) 36 Subjekt: Jméno a příjmení: Michael Tretter Sídlo společnosti: Na Podstádlí 290, , Všenory Ţivnostenská oprávnění: Předmět podnikání: Hostinská činnost (ţivnost ohlašovací řemeslná), vznik oprávnění: Rzp. Registr živnostenského podnikání [online] [cit Dostupné z: Z=&ICO= &OBCHJM=&OBCHJMATD=0&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=1&POD LE=subjekt&IDICO=dea6f cbf4a413&HISTORIE=0 34

43 Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin (ţivnost koncesovaná), vznik oprávnění: Reference společnosti: Společnost zajišťuje mnoho prestiţních akcí. Z jejich velkého výčtu bych uvedla alespoň módní přehlídku Josefa Klíra (Praha), ples Armády ČR (Praţský hrad, Praha), oslava 10. výročí firmy Generali, party při předávání Českých lvů v roce 2008, módní přehlídka Top Secret (hotel Hilton, Praha) a mnoho dalších akcí. Stručný popis barové historie Michaela Trettera a cateringové společnosti Bar Agency. Tretter s bar catering byla první společností barového cateringu v ČR a byla zaloţena známým barmanem a vítězem mnoha barmanských soutěţí Michaelem Tretterem. Jiţ v roce 1996 začala firma jako jediná v republice poskytovat kompletní barmanské sluţby. Kvalitu sluţeb zajišťuje nejen jméno a dlouholetá rodinná tradice samotného provozovatele firmy, ale zároveň i domovská základna cateringu a tou je, jak jinak, Tretter s cocktail bar. Sám Michael Tretter říká, ţe nikdy neměl ambice stát se špičkovým barmanem. Jeho cílem bylo podnikání ve sféře barmanství, i přesto dosáhl několika úspěchů na barmanských soutěţích. Vystudoval hotelovou školu a později studoval management a marketing. Otázky, které jsem pokládala a odpovědi Petra Kymla, manažera bar cateringu Jaká byla myšlenka/popud pro založení cateringové společnosti? Kdyţ jsme zakládali cateringovou agenturu specializovanou na barový catering, tak tady na trhu ţádná nepůsobila. Takţe jsme našli díru na trhu, kterou jsme vyplnili. A samozřejmě jsme reagovali na poţadavky klientů, kteří navštěvovali Tretter s bar a přáli si mít koktejly na firemních večírcích. 35

44 Jak dlouho již provozujete catering? V oblasti cateringu se pohybujeme jiţ 18 let. Kdo si vás nejčastěji najímá? Jsou to přímo firmy, nebo cateringové společnosti? Jaký je poměr těchto zákazníků? Najímají si nás jak samotné firmy, tak cateringy, popř. i gastronomická zařízení, která nedisponují kvalifikovaným personálem a pořádají ve svých prostorech různé akce. Poměr je 50:50. Jak velké jsou průměrně akce? Průměrná akce je pro 80 osob. Děláme akce pro 10 osob, ale také pro 600 osob. Jaký bývá průměrný rozpočet? Průměrný rozpočet je cca Kč na střední akci. Kolik máte průměrně akcí do roka? Cca akcí. Jaké jsou nejsilnější měsíce? Samozřejmě prosinec, kdy bývají vánoční večírky a březen, doba plesů. V čem vidíte svou největší přednost oproti konkurenci? Největší přednost vidím v zázemí fungujícího a stabilního baru, dlouholeté zkušenosti. Jak velké akce jste schopni zvládnout? Zvládneme akce i pro osob včetně dodání vlastního inventáře. Jaký máte počet stálých zaměstnanců? Vyuţíváme hlavně barmanů pracujících v Tretter s baru. Kolik míváte brigádníků? Minimálně. Na větší akce vyuţíváme barmanů, kteří s námi pracují externě. Jak se staráte o Vaše webové stránky? 36

45 Teď bohuţel minimálně. Staráte se o optimalizaci stránek pro prohlížeče? V tom je naše slabá stránka, nestaráme. Jak pracujete na marketingu vašeho cateringu? Vyuţíváme doporučení spokojených klientů a nabízíme catering prostřednictvím Tretter s baru. Shrnutí faktů z odpovědí Petra Kymla Firma Tretter s tuto cateringovou společnost provozuje jiţ 15 let, byli první na českém trhu. Průměrně velká akce je pro 80 osob s rozpočtem Kč. Akcí do roka mívají průměrně 30 aţ 40. Nejsilnější měsíce jsou pro ně prosinec a březen. Pro zajišťování svých akcí vyuţívají své barmany z Tretter s baru. 2.2 Analýza komunikace jednotlivých společností s klienty Pro porovnávání mnou vybraných cateringových společností jsem se rozhodla zahrát si na fiktivního, potenciálního klienta. A tak pod hlavičkou firmy, ve které jsem dříve pracovala, napsat Všem cateringovým společnostem a tím zjistit, za jak dlouhou dobu odepisují, jakým stylem komunikují s potenciálními klienty a v neposlední řadě také třeba to, jestli jsou jejich nabídky přehledné, srozumitelné a obsahují všechny informace. Text mého u zněl následovně Dobré ráno, dostala jsem za úkol v naší firmě uspořádat večírek pro pár našich klientů a zaměstnanců. Rozhodla jsem se tedy obrátit na Vás, kvůli kalkulaci naší akce. Bohužel se v tomto odvětví vůbec nepohybuji, proto si potřebuji udělat představu, kolik by tato akce stála. 37

46 Hosty nemáme ještě přesně určené, ale bude jich mezi Akce by se dělala nejspíše poslední týden v dubnu v prostorách naší firmy, adresa: Chaby 119, Praha 5, Akce by byla přibližně od 18:00 do 24:00 hod. Potřebovali bychom od Vás, abyste si vše dovezl, jak nějaký bar, tak sklo a veškeré ostatní vybavení, které potřebujete. Dáte mi prosím také návrh nějakých koktejlů a jejich ceny, popřípadě jaký doporučujete počet na osobu? Ještě také přemýšlím o nějaké show na tuto akci, tak prosím, jaká je její délka a cena. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. Děkuji a budu se těšit na možnou spolupráci. Nenutilová za SYB s.r.o. Tento jsem odeslala v případě moţnosti přes kontaktní formulář na webových stránkách (u stránek deci.cz a martinvogeltanz.cz), pokud tento formulář stránky neobsahují, tak přes mnou zaloţenou fiktivní ovou adresu na kontaktní , uvedený na stránkách (davidneumann.cz, baragency.cz a cocktailcatering.cz). Všech 5 poptávkových ů bylo rozesláno v rozmezí 10 minut v pondělí ráno. Jednotlivé odpovědi budu analyzovat v pořadí, v jakém přišla odpověď na moji poptávku Společnost Martina Vogeltanze Mnou vytvořená podávka byla odeslána přes dotazník na webových stránkách. Veškeré odpovědi probíhaly velmi rychle. První odpověď byla hned do hodiny od odeslání poptávky. byl velmi zdvořilý, hned na začátku obsahoval přání hezkého dne a poděkování za mnou zaslaný , také obsahoval rovnou nabídku na popsanou potenciální akci. Velkou nevýhodu jsem spatřovala v umístění nabídky přímo v textu u, coţ je poměrně nepřehledné oproti například moţnosti samostatného dokumentu v příloze. Navrhl mi jako klientovi moţnosti koktejlů, které by se mohly podávat, ale ne ţádnou jejich cenu, ani orientační rozmezí, v jaké se můţeme pohybovat za jeden koktejl nebo i za celou akci, to samé následovalo při popisu show, která je moţná na akci provést. V u se nacházel poměrně dobrý a vypovídající text o show či o tzv. barmanské 38

47 školičce (coţ je další sluţba, kterou v rámci svého cateringu nabízí), ale jiţ ţádné informace ohledně cen za jednotlivé úkony, opět bych tedy uvítala aspoň nějaké cenové rozmezí, ve kterém se můţeme pohybovat. Na otázku zapůjčení inventáře jako bar a sklo atd. odpověděl není problém, vše si dovezu. Ovšem opět ţádná informace o ceně, kterou za tuto sluţbu účtuje svým klientům, nebo jestli je tato cena zahrnuta jiţ například v ceně práce a v ceně za koktejl. byl ukončen velmi mile: Kdybyste cokoli potřebovala, neváhejte mne kontaktovat na tel. čísle 77* *** ***. S pozdravem Martin Vogeltanz Ambassador Amundsen Vodka Pro nedostatečné informace jsem si v rámci korespondence musela s panem Vogeltanzem vyměnit ještě pár ů. Na všechny další dotazy také odpovídal velmi rychle a tak jsem všechny informace měla do několika hodin. Pokud bych shrnula korespondenci do nějakého závěru, tak bych majitele cateringu velmi pochválila za rychlé odpovědi, ale doporučila bych, aby si vytvořil nějaký vzor svého nabídkového listu, do kterého by jen doplnil počty a ceny dle jednotlivé akce a tento dokument pak mohl zasílat v příloze u. Do u bych uvedla, jestli ceny, které za akci uvádí, jsou s DPH nebo bez DPH. Dalším v pořadí, který odpověděl na moji poptávku, byl Martin Baťha Společnost Martina Baťhy (deci) Poptávku jsem zde, stejně jako v předchozím případě, posílala přes webové stránky deci.cz, kde se v záloţce kontakty nachází přehledný kontaktní formulář. Odpověď přišla také velmi rychle po mém úvodním u. Tedy jsem ještě ten den měla opět všechny informace, které jsem potřebovala jako organizátor fiktivní akce vědět. Velkou výhodou bylo, ţe všechny informace jsem dostala hned v prvním u, tedy nebyla nutná ţádná další korespondence. Jako jediný zápor bych viděla to, ţe nabídka byla součástí u a ne v samostatném dokumentu v příloze u, ale na druhou stranu byla i přesto poměrně 39

48 přehledná a obsahovala opravdu všechny informace. V u se dokonce nacházela nabídka i na jiné sluţby, které jsem původně ani nepoptávala, jako zajištění DJ, videodiskotéky a rovnou i cena, za jakou je moţné mít na akci tuto sluţbu. To mi přijde jako výborný marketingový krok, protoţe velké mnoţství zákazníků tuto moţnost vyuţije a to i přesto, ţe původně o ní třeba ani neuvaţovali, nebo naopak uvaţovali, ale chtěli ji zajišťovat přes jinou firmu. Další velké plus bych dala za přílohy k u, které obsahovaly obrázek mobilního baru, který by byl k dispozici na akci, koktejl menu a ilustrativní fotografii k show, která je opět výborným marketingovým krokem, protoţe obsahuje velmi motivující text, k pořádání takové akce přilákání ještě většího zájmu o tuto akci. byl opět ukončen velmi mile: Dekuji a v pripade dalsich otazek me, prosim, kontaktujte! Hezky den, Martin B. :) MARTIN BAŤHA Po formální stránce bych u vytknula absenci diakritiky. Závěr a návrh pro tuto společnost by tedy byl, pouze v doporučení lepší formální stránky, doplnění diakritiky a zamyšlení se nad nějakým vzorem pro dokument, jako v předešlém případě. Jinak nemám komunikaci a nabídce co vytknout. Potenciální klient si můţe udělat celkovou představu o své akci a její ceně. Dalším, který odepsal taktéţ první den, byl David Neumann Společnost Davida Neumanna Tyto webové stránky nemají kontaktní formulář, proto jsem svoji poptávku zasílala na uvedený na stránkách pro kontakt a dotazy. Odpověď přišla ještě ten samý den v odpoledních hodinách. Přišla mi krátká odpověď. 40

49 Dobrý den, cenovou nabídku zasílám v příloze. V ceně je zahrnuto: show + UV + fire show, mobilní bar, 100x drink (3-4 drinky/os), sklo, led, ozvučení + osvětlení show. V případě zájmu prosím o doplnění nabídky/objednávky, důležitý je termín. Děkuji a přeji hezký den Coţ je přesně to, co bych čekala. V příloze se nacházel přehledný dokument viz Příloha č. 1, ve kterém byly popsány všechny části a moţnosti cateringu a ceny jednotlivých poloţek. Dokument také obsahoval koktejlové menu. Po vyplnění částí pro objednavatele se z toho dokumentu také stává závazná smlouva o objednávce akce. V dokumentu byla předběţná cena akce, kde uvítám i cenu s a bez DPH. Díky tomuto dokumentu, který splňuje hned několik funkcí, se dozvíme naprosto všechny informace a uděláme si představu o rozsahu akce a její celkové ceně a popřípadě dalších moţnostech. Všechny informace jsem tedy dostala v jednom u a tím jsem věděla vše o akci. Měla jsem tedy nabídku ve stejný den, jako jsem dělala poptávku. Pokud bych měla vše shrnout, tak nemám nic, co bych chtěla zlepšit či změnit. Druhý den po odeslání poptávky jsem dostala odpověď od firmy Cocktail catering Společnost Tomáše a Markéty Kubíčkových (cocktailcatering) Za tuto firmu jsem dostala odpověď od jednatelky společnosti Markéty Kubíčkové. Odpověď přišla druhý den od odeslání u. Stránky nemají kontaktní formulář, jsem tedy zasílala přes svůj fiktivní a pro tento účel zaloţený . měl opět přehledný, informativní text o příloze v dokumentu Dobrý den, děkujeme za poptávku. Vytvořila jsem Vám prezentaci, kde je několik variant, včetně cenové kalkulace.vše je samozřejmě možné upravit dle vašeho přání. Pokud byste čemukoliv nerozuměla, nebo potřebovala další informace, neváhejte mě 41

50 kontaktovat telefonicky: 77* *** *** či em. Přeji příjemný den, V příloze se tedy nacházel dokument ve formě prezentace s příponou pdf. Vše v tomto dokumentu je úţasně přehledné, viz Příloha č. 2. V dokumentu se nacházel návrh welcome drinku, coţ jsem velmi uvítala. Dále koktejlové menu, popis barmanské show a vůbec všechny informace k akci. Jediné, co jsem tam nenašla, byla cena za dopravu a uvítala bych v dokumentu rovnou poznámku, ţe cena za bar i sklo je v ceně cateringu. Nedozvěděla jsem se tedy z dokumentu naprosto všechny poloţky, proto jsem musela vést dodatečnou konverzaci. Ta probíhala velmi rychle, takţe během následujících přibliţně 2 hodin jsem měla všechny informace. Komunikace byla velmi milá a vstřícná. Ve shrnutí nemám této komunikaci ani informacím vlastně co vytknout, kromě chybějící ceny a dopravy a chybějící poznámky, ţe sklo a pronájem baru je v ceně cateringu. Posledním, kdo mi odepsal, byla firma Bar Agency Společnost Michaela Trettera (Bar Agency) Firma nemá kontaktní formulář na webových stránkách a má tam uvedené 2 ové adresy. Klient tedy neví přesně, na kterou je vhodnější napsat, na kterém dostane popřípadě rychlejší odpověď. Já jsem se rozhodla napsat na obě a za firmu mi přišla odpověď od pana Petra Kymla, který zastává pozici managera bar cateringu. byl opět i stručný a uctivý. Dobrý den, děkuji Vám za Vaši poptávku a v příloze Vám zasílám nabídku na zmíněnou akci. V případě dalších otázek mě neváhejte kontaktovat. Většinou se počítají na akci 2 koktejly na osobu. Při menším počtu osob se dá pro hosty 42

51 připravit zábavná barmanská škola, při které si hosté vyzkoušejí namíchat vlastní koktejl. Proto jsou v nabídce dva barmani. Pokud si barmanskou školu nebudete přát, akci by realizoval jeden barman. S přáním hezkého dne Petr Kymla BAR AGENCY V příloze se nacházel dokument s hlavičkou firmy Tretters příloha č. 3, kde se nacházela přehledná tabulka s cenami za jednotlivé poloţky a dále také koktejlové menu. Uvítala jsem, ţe v dokumentu nejsou ţádné zbytečné informace, ale přitom se dozvíme vše důleţité, co potřebujeme. Chyběla mi tam pouze odpověď na moji otázku, zda je moţná nějaká show, jak probíhá a jaká je její cena. V celém u ani příloze o této části akce nebyla ani zmínka. Kromě tohoto nedostatku bych komunikaci a informacím nevytknula vůbec nic. 2.3 Analýza webových stránek V dnešní době a zvláště v tomto oboru je nejdůleţitějším nástrojem jak pro konkurenceschopnost, tak hlavně pro zviditelnění, reklamu, marketing, tvorba webových stránek, proto jsem se rozhodla zanalyzovat stránky jednotlivých vybraných barových cateringů. A to po několika stránkách, po stránce designové, uţivatelské a jejich funkčnosti. V první části jsem se na webové stánky podívala ze svého uţivatelského pohledu, abych ovšem nebyla pouze subjektivní, vytvořila jsem dotazník, který jsem distribuovala zhruba 80 lidem. V druhé části jsem tedy tyto dotazníky vyhodnotila. Svůj názor jsem pak tedy měla moţnost zkonfrontovat s názory jiných lidí. Pro lepší porovnávání jsem přiřadila těmto stránkám hodnoty dle stejných kritérií jako u dotazníku (hodnocení 1-5, 1 nejlepší, 5 nejhorší). 43

52 U těchto stránek bych vypíchla velmi hezký, současný a responzivní design, který se také přizpůsobí různým rozlišením. Na stránkách najde kaţdý zákazník všechny běţné informace, které by mohl potřebovat. Texty na těchto webových stránkách dokáţí upoutat a mají dostatečně informativní charakter. Dalším kladem těchto webových stránek je kontaktní formulář, který je přímo součástí stránky. Jediná jeho nevýhodou je umístění ve spodní části stránky, proto není tak snadno na první pohled dostupný. Právě to bych viděla jako velký problém těchto stránek, ţe informace a text jsou schovány ve spodní části stránky a jsou tedy hůře dostupné. Co se týče ostatního rozloţení stránky, tak je celkem intuitivní a přehledné. Dále bych na tomto webu změnila, aby podporovali dotyková gesta (například posouvání fotografií v galerii). Ze sociálních sítí je přes odkaz na stránkách k dispozici pouze Facebook. Hodnocení: Vzhled stránek: 1 Přehlednost stránek a jejich intuitivita: 2 Dostatečné informace: 2 Pokud bych měla za sebe zvolit nejlepší stránky, budou to právě tyto. Stránky mají jednoduchý a přehledný design. Na úvodní stránce bych ovšem uvítala přesunutí videa z YouTube kanálu někam do spodní části a upřednostnila bych rozdělení stránek. Velké plus, které bych ráda vyzdvihla, je přímý odkaz na poptávkový formulář, coţ je velmi praktické. Dále je velká výhoda vlastní YouTube kanál, kde můţe kaţdý potenciální zákazník vidět promo video, záznamy ze soutěţí, které majitel absolvoval. 44

53 Mezi zápory těchto stránek bych zařadila, ţe po otevření jednotlivých sekcí se nám nejprve zobrazí ilustrativní obrázky, které nám ve většině případů zaberou celou obrazovku a text se nachází aţ pod nimi, takţe není na první pohled tak dostupný. Velká nevýhoda pro tyto stránky je, ţe nejsou vhodné pro zobrazení na mobilních zařízeních. Jako další nevýhodu těchto stránek bych viděla v malém zviditelňování sociálních sítí, na stránkách se nachází odkaz pouze na sociální sít Facebook. Hodnocení: Vzhled stránek: 2 Přehlednost stránek a jejich intuitivita: 1 Dostatečné informace: 2 Jako velké plus bych vypíchla zaraţení ceníku přímo na webové stánky, kaţdý zájemce si udělá představu o ceně, jakou by mohla stát jeho konkrétní akce. Stránky mají jednoduchý, přehledný, responzivní design, který se přizpůsobí různým rozlišením. Výhodou je vlastní YouTube kanál, díky němuţ si můţe potenciální zákazník udělat představu o své akci a vidí různorodost akcí pořádaných tímto cateringem. Stránky sice mají zakomponovaný kontaktní formulář, ale mně osobně přijde velmi těţce dohledatelný, sama jsme si ho nevšimla, natrefila jsem na něj aţ po několika desítkách návštěv těchto stránek. Jako u obou předešlých webových stránek bych upřednostňovala více sociálních sítí, z nichţ je k dispozici pouze Facebook a LinkedIn. Hodnocení: Vzhled stránek: 2 Přehlednost stránek a jejich intuitivita: 1 Dostatečné informace: 1 45

54 Ne příliš zajímavý design, ale za to velmi přehledný. O samotném cateringu bych uvítala více informačních textů a na stránky bych určitě zařadila kontaktní formulář. Fotografie a videa nejsou dostupná z hlavní nabídky. Dále naprostá absence sociálních sítí, coţ je v dnešní době velmi důleţité. Naprosto největší nedostatek ale vidím v tom, ţe stránky nejsou vhodné pro zobrazení na mobilních zařízeních. Hodnocení: Vzhled stránek: 2 Přehlednost stránek a jejich intuitivita: 2 Dostatečné informace: 2 Stránky mají nápaditý design. Na stránkách mně osobně vadí, ţe pokud se potřebuji dostat k informacím, musím po stránce dolů, protoţe jako první vidím pouze ilustrativní fotografii a ne text s informacemi. Další minus je absence kontaktního formuláře. Po vstupu na stránky se automaticky začne přehrávat hudba a musíme tedy hledat, kde bychom ji mohli vypnout. Dále stránky nejsou vhodné pro zobrazení na mobilních zařízeních, coţ v dnešní době je jeden z největších nedostatků. Ze sociálních sítí je zde opět k dispozici pouze Facebook. Hodnocení: Vzhled stránek: 3 Přehlednost stránek a jejich intuitivita: 2 Dostatečné informace: 2 46

55 Dotazníkové šetření Realizace výzkumu probíhala formou vyplňování dotazníku v dokumentu Microsoft Word, nebo v tištěné formě. Vyplnění otázek bylo zcela anonymní. Dotazník jsem distribuovala mnoha lidem, ale jen někteří respondenti projevili o tuto problematiku zájem. Snaţila jsem se, aby se dotazník dostal jak k naprostým laikům v této oblasti, tak naopak k odborníkům na webové stránky, či odborníkům na problematiku barového cateringu. Dotazníkové šetření probíhalo v průběhu zhruba dvou týdnů, dotazníky jsem jak adresně zasílala přes ovou korespondenci, tak osobně předávala vybraným respondentům. Otázky do dotazníku jsem zpracovávala na základě své analýzy těchto vybraných stránek a také tak, aby měl co největší vypovídající hodnotu a týkal se zásadních otázek této problematiky. Celý dotazník je moţnost vidět jako přílohu č. 4 Výsledky dotazníkového šetření Dostalo se mi zpět 42 vyplněných dotazníků, z 80, které se dostaly mezi respondenty. Vzhled stránek Graf č. 1 graf výsledků: vzhled stránek Zdroj: vlastní 47

56 V grafu je vidět poměr výsledků, jaké stránky se respondentům líbily nejvíce. Abych mohla co nejlépe porovnávat mé hodnocení a nejčastější hodnocení respondentů, vytvořila jsem vţdy tabulku, kde je vše přehledně zapsáno. Tabulka č. 1 výsledky: vzhled stránky Stránka Moje hodnocení Nejčetnější hodnocení Deci.cz 1 1 Martinvogeltanz.cz 2 2 Cocktailcatering.cz 2 2;3 Davidneumann.cz 2 2 Baragency.cz 3 3 Zdroj: vlastní Mé hodnocení se tedy velmi shodovalo s nejčastějším hodnocením respondentů. Dalo by se tedy předpokládat, ţe se jedná o objektivní hodnocení. Přehlednost a intuitivita Graf č. 2 graf výsledků: přehlednost a intuitivita Zdroj: vlastní V tomto grafu je přehledně vidět četnost jednotlivých hodnocení od respondentů v oblasti, jak jim internetové stránky přišly přehledné a intuitivní. 48

57 Tabulka č. 2 výsledky: přehlednost a intuitivita Stránka Moje hodnocení Nejčetnější hodnocení Deci.cz 2 1 Martinvogeltanz.cz 1 1 Cocktailcatering.cz 1 2 Davidneumann.cz 1 2 Baragency.cz 2 2 Zdroj: vlastní V tomto bodu byli respondenti ve většině případů o něco kritičtější neţ já, pokud bereme nejčetnější odpověď. Dostatečné informace Graf č. 3 graf výsledků: dostatečné informace Zdroj: vlastní Ve třetím grafu je graficky zobrazený výsledek hodnocení respondentů, zda jim informace na stránkách přišly dostatečné či nikoliv. 49

58 Tabulka č. 3 dostatečné informace Stránka Moje hodnocení Nejčetnější hodnocení Deci.cz 2 1 Martinvogeltanz.cz 2 1 Cocktailcatering.cz 1 1 Davidneumann.cz 2 2 Baragency.cz 2 2 Zdroj: vlastní V těchto bodech jsem u prvních dvou stránek byla kritičtější z důvodu, ţe mně osobně na stránkách velmi chybí jakékoliv informace o cenách a proto jsem těmto stránkám sníţila hodnocení. Pro respondenty to nejspíš nebyl tak důleţitý fakt, nebo ho ani nezahrnovali. Nejlepší stránky Graf č. 4 graf výsledků: výběr nejlepší stránky četnost Zdroj: vlastní V tomto bodu jsem se s nejčastější odpovědí respondentů naprosto ztotoţnila, jako nejlepší bych také označila stránku deci.cz. Myslím, ţe tyto stránky mají velkou výhodu 50

59 v tom faktoru, ţe jsou poměrně nově udělané a byl zvolen velmi líbivý, atraktivní a současný design, který je něčím zajímavý a nad ostatními stránkami opravdu vyčnívá Odpovědi respondentů na otázku, zda již někdy viděli některou nebo některé z těchto stránek. Graf č. 5 graf výsledků: výsledky otázky, zda jiţ respondenti viděli některou z těchto stránek četnost 5 0 ANO NE Zdroj: vlastní Z mého pohledu tento poměr ukazuje i poměr respondentů, kteří byli z oboru barového cateringu, nebo z nějakého příbuzného oboru v gastronomii. Z respondentů, kteří odpověděli ano, viděla většina více neţ jednu z těchto internetových stránek. Coţ vypovídá o tom, ţe se respondenti snaţí mít aspoň základní přehled o společnostech, které na tomto trhu působí v České republice. 51

60 Výsledky respondentů, kteří odpověděli ano na to, jakou z těchto stránek již viděli. Graf č. 6 graf výsledků: které ze stránek respondenti jiţ viděli četnost 9 9 četnost Zdroj: vlastní Několik respondentů vidělo více neţ jednu z těchto webových stránek, byli to nejspíše respondenti pohybující se v tomto nebo podobném odvětví gastronomie. A chtějí mít tedy přehled na nabídce na tomto trhu. Měly webové stránky optimalizaci na vašem zařízení Graf č. 7 graf výsledků: optimalizace stránek četnost četnost 0 ANO NE Zdroj: vlastní 52

61 Optimalizaci neměly veškeré stránky, které respondenti zobrazovali na zařízeních Mac se systémem OSX a to konkrétně webová stránka baragency.cz a v druhém případě se jednalo o IPAD s IOS a prohlíţeč Chrome, správě se zde nezobrazovala stránka cocktailcaterin.cz). 2.4 Analýza cen V této části mé diplomové práce jsem analyzovala ceny, za které poskytují své sluţby. Cenová konkurenceschopnost je v dnešní době často faktor, podle kterého se klienti rozhodují. Proto mi výsledek této analýzy připadá jako jeden z nejdůleţitějších faktorů konkurenceschopnosti. Pro tuto analýzu jsem pouţila data získaná z poptávky na fiktivní akci a data, která jsem já získala při rozhovoru se zástupci cateringových společností. Porovnala jsem mezi sebou ceny za jednotlivé poloţky týkající se akce a také celkovou cenu, za jakou jsou jednotlivé firmy schopny akci uskutečnit. Pro přehlednost dat jsem pouţila tabulku a graficky je znázornila do grafu. Zadání akce bylo jiţ zmíněno v subkapitole o korespondenci s klienty, zde ji tedy znovu zařazovat nebudu, jen upřesním, ţe jsme se po korespondenci se zástupci společností domluvili na 100 koktejlech, proto je rozpočet dělaný na tento počet. Tabulka č. 4 analýza cen jednotlivých cateringových firem Firma práce barman pronájem baru Cena za koktejly 100 ks. sklo Led doprava show cena celk. cena celk. show Zdroj: vlastní 1. David Neumann (davidneumann.cz) 2. Tomáš a Markéta Kubíčkovi (cocktailcaterin.cz) 3. Michael Tretter (baragency.cz) 53

62 4. Martin Baťha (deci.cz) 5. Martin Vogeltanz (martinvogeltanz.cz) Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH na tyto sluţby je v České republice 21%. 37 Doprava bývala zdarma z důvodu toho, ţe akce se konala v Praze a většina společností má sídlo v Praze a po Praze si tedy neúčtují dopravu. Pokud je zdarma sklo a led, tak jsou tyto poloţky jiţ započítány do ceny koktejlu. Všechny společnosti mají v případě 100 kusů koktejlů jednotnou cenu za všechny druhy. V případě Martina Vogeltanze je zdarma cena za práci barmana i za pronájem baru při objednávce 100 kusů koktejlů a více. Pokud bychom nedosáhli tohoto limitu, je cena 2000 Kč. Koktejly prezentuje ne do skla, ale do tvrzených plastových sklenic, v případě poţadavku klienta je moţné sklo doobjednat za cenu 6 Kč za kus, tedy na akci za 600 Kč. V případě Martina Baťhy je cena za show zdarma, protoţe je jiţ automaticky započítána do ceny za práci barmana. Pokud se tedy podíváme na výsledky naší analýzy, zjistíme tyto informace. Mezi nejdraţší a nejlevnější společností je rozdíl Kč. V cenách, ve kterých se pohybujeme, je to opravdu velký rozdíl. Víceméně ovšem odpovídá dle mého názoru jménu firmy na trhu. Nejlevnější byla společnost Martina Vogeltanze a nejdraţší byla společnost Davida Neumanna, kde největší poloţku v rozpočtu dělá právě fakt, ţe máme na akci jako barmana přímo jeho. Ceny společností Bar Agency a Cocktail catering a Deci byly velmi vyrovnané. U společnosti Deci patřící Martinu Baťhovi máme pouze vyšší cenu, pokud si nebudeme na své akci přát show. Pokud ale předpokládáme, ţe ano, je jeho cena také velmi srovnatelná s dalšími dvěma nabídkami. Pro přehlednost celkových cen jsem vytvořila grafy. Celková cena bez show a včetně show. 37 Kurzy.cz. Kurzy: Sazby daně z přidané hodnoty (DPH) platné v roce 2013 i dalších letech [online] [cit ]. Dostupné z: 54

63 Graf č. 8 graf: přehled celkových cen za akci BEZ SHOW VČETNĚ SHOW 0 David Neumann Cocktail catering Bar agency Deci Martin Vogeltanz Zdroj: vlastní 2.5 Analýza marketingu a sociálních sítí Snaţila jsem se podívat také na marketing jednotlivých společností. U některých to bylo velmi sloţité, protoţe nechtěli na tuto otázku odpovědět, nebo ji nechtěli příliš rozepisovat. V téhle analýze jsem se podívala také na internetové vyhledávače a to na nejvíce celosvětově rozšířený a pouţívaný google.cz a na dva nejvíce vyuţívané české vyhledavače seznam.cz a centrum.cz. Zde jsem se snaţila zmapovat, na jakých pozicích se nám jednotlivé společnosti zobrazí, vyhledáváme-li slovní spojení barový catering. Také jsem se podívala na marketing, který dělají své společnosti pomocí sociálních sítí, zda mají na takovýchto sítích profil a jak dobře s ním pracují. Společnost Martina Baťhy Martin Baťha se pro svoji společnost snaţí navštěvovat různé veletrhy, např. svatební veletrhy. Na těchto veletrzích prezentuje sluţby, které jeho společnost nabízí. Společnost neprovozuje ţádný marketing pomocí internetových vyhledávačů. To bych viděla za velikou mezeru v jejich marketingu, je velmi důleţité být na předních pozicích ve 55

64 vyhledávačích. Protoţe jsou stránky také poměrně nové, nezobrazují se nám na přední pozici, ani pokud zadáme přímo deci, coţ je název stránek tohoto cateringu. Pokud bych se měla podívat na sociální sítě, společnost vyuţívá pouze sociální síť Facebook, coţ jistě není špatné, protoţe to je v České republice nejvyuţívanější sociální síť. Já bych přes to navrhovala zaměřit se i na další, i kdyţ v České republice ne tak vyuţívané sítě. Název stránky na Facebooku je DECI bar catering, na stránkách má společnost informaci o sobě, ale také o akcích, které bude pořádat či pořádala. V záloţce informace nalezneme zajímavé, komplexní informace a to ve dvou jazycích. Kromě českého jazyka také v anglickém jazyce. Najdeme zde také ový kontakt a odkaz na webové stránky. Stránka byla na Facebook přidána 25. října Má zde také fotogalerii, kam pravidelně přidává fotografie ze svých akcí. Na sociálních sítích se oblíbenost a známost společnosti měří pomocí označení to se mi líbí, coţ má tato společnost k dnešnímu dni, tj. 16. dubnu 2014 pouze 74, coţ je zanedbatelný počet. To je tedy další z bodů, na kterých bych doporučovala společnosti zapracovat. Společnost Martina Vogeltanze Martin Vogeltanz mi bohuţel nebyl ochoten na otázku, jak pracuje na marketingu jeho společnosti, odpovědět. Zanalyzuji tedy pouze jeho pozici na vyhledávačích a facebookový profil. Pokud se tedy podíváme na pozice na jednotlivých vyhledávačích, zjistíme, ţe tato společnost je na tom velmi dobře. Na všech třech internetových vyhledávačích se nachází maximálně na druhé straně vyhledaných odkazů. U vyhledávačů centrum.cz a google.cz je to první pozice na druhé stránce vyhledávaných odkazů. U vyhledávače seznam.cz je to dokonce hned 5. pozice. Pokud se podíváme na sociální sítě, společnost opět vyuţívá pouze sociální síť Facebook a video kanál youtube.com. Název stránky na Facebooku je Martin Vogeltanz Bartender. Z hlediska vyhledávání potenciálními klienty bych spíše volila např. název Martin Vogeltanz bar catering. Na stránkách má společnost velmi málo informací o sobě. Najdeme zde ale odkaz na internetové stránky s poznámkou, ţe zde najdete více informací. Nenajdeme zde ovšem ţádný jiný kontakt, ať uţ telefonní číslo či ovou adresu. Tyto informace bych jistě doplnila. Stránka byla na Facebook přidána 8. ledna Má zde 56

65 také fotogalerii, kde je ovšem velmi málo fotografií, především z akcí, kterých se účastnil. Pokud se podíváme na ukazatel sledovanosti, tedy na počet uţivatelů, kteří označili to se mi líbí, coţ má tato společnost k dnešnímu dni, tj. 16. dubnu 2014 pouze 260, coţ je malý počet. U této společnosti bych na tomto bodu také zapracovala. Společnost Tomáše a Markéty Kubíčkových Kdyţ jsem se Tomáše Kubíčka zeptala, co dělají pro svůj marketing, dostala se mi odpověď: Kaţdodenní prací, aby byli klienti spokojeni. Za ta léta nám nic jiného tak nefungovalo, jako získání klientů od těch spokojených. V dnešní době nevyuţíváme ţádných reklamních kampaní ani na internetu, v tisku, či kdekoliv jinde. Dříve jsme dělali hodně akcí skoro zadarmo, jen abychom byli více vidět a ukázali klientům, ţe se na nás mohou 100% spolehnout. Dnes uţ to tak rozhodně není. To mi přijde jako velmi zajímavá kampaň, společnost má nejvíce akcí ze všech mnou oslovených, takţe jim tento marketingový plán jistě vychází. I přes to bych se minimálně pokusila zlepšit alespoň jejich situaci na internetových vyhledávačích a na sociálních sítích. Ani na jednom z internetových vyhledávačů se na vyhledávaný výraz barový catering neobjeví mezi aspoň prvními 5 stranami. Mají ovšem velmi dobře zvolený název své stránky, pokud totiţ do vyhledávače zadáme cocktail catering, nacházejí se stránky hned na první pozici u všech tří internetových vyhledávačů. Pokud se podíváme na sociální sítě, společnost vyuţívá opět pouze Facebook a video kanál YouTube. Největší výhrady mám k tomu, ţe společnost nemá na Facebooku vlastní profil. Facebook mají sice výborně zařazený na své stránky, ale bohuţel jen na osobní profil Tomáše Kubíčka. Z mého názoru by bylo lepší zaloţit společnosti vlastní stránku na této sociální síti. Společnost Davida Neumanna David Neumann se o svém marketingu příliš nerozepsal, odpověděl mi pouze: Snaţím se, hlavně reklama na vyhledavačích, jako sklik na seznam.cz. Musím ovšem 57

66 konstatovat, ţe mi tato marketingová strategie přijde správná, ještě bych ovšem zařadila reklamu na sociálních sítích. Na všech třech internetových vyhledávačích je na předních pozicích. Jedná se buď o první či druhou pozici. Coţ je velmi dobré, pokud se potenciální klient rozhodne takto hledat catering pro svou akci, jistě se dostane i na stránky Davida Neumanna. Na druhou stranu je u Davida Neumanna naprostá absence sociálních sítí, to je v dnešní době opravdu velký nedostatek a konkurence má v tomto na trhu velkou konkurenční výhodu. Společnost Michaela Trettera Tomáš Kymla mi za tuto společnost odpověděl na otázku ohledně marketingu následovně: Vyuţíváme doporučení spokojených klientů a nabízíme catering prostřednictvím Tretter s baru. Společnost se tedy spoléhá na takzvaný buzz marketing, který můţeme popsat jako taková šuškanda. Pokud má společnost tak dlouhou tradici a tak známé jméno, je to jistě velmi kvalitní nástroj marketingu. Uţ kvůli tomu, ţe pro společnost netvoří ţádný náklad a přesto je velmi efektivní. Lidé takovým doporučením velmi důvěřují. Ovšem společnost se příliš nestará o své internetové stránky a ani o dobré pozice na vyhledávačích. Společnost se při vyhledávání slovního spojení barový catering nezobrazuje nikde v rozmezí prvních tří stran vyhledaných odkazů. Pouze pokud k tomuto slovnímu spojení připojíme jméno Tretters, stránky se nám zobrazí na první straně vyhledaných odkazů. Společnost vyuţívá sociální síť Facebook, stránku na této sociální síti má společnou s Tretter s barem, coţ je logické, protoţe Bar Agency spadá pod tento bar. To je také velká výhoda, protoţe Tretter s bar má velkou oblibu. Pokud se tedy podíváme na počet uţivatelů, kterým se líbí tato stránka nalezneme číslo (k 17. dubnu 2014), coţ je úţasný počet a společnost má v tomto úţasný marketingový nástroj. Profil nabízí dostatečné informace, ale pouze v českém jazyce, doporučovala bych je zařadit i v anglickém jazyce. Pokud se ovšem podívám pouze na stránku barového cateringu, příliš se toho bohuţel nedozvím. Profil je opravdu více situovaný na bar. Nalezneme zde také 58

67 poměrně rozsáhlou fotogalerii, ale bohuţel tak spíše s tématem přímo baru, ne akcí, kterých se zúčastnili. Musím tedy konstatovat, ţe opravdu všechny společnosti mají v této oblasti značné mezery a bylo by dobré se tímto problémem začít zabývat. 59

68 3 Návrhová část V poslední, třetí části mé práce se zaměřím na to, co bych jednotlivým firmám doporučila, ať uţ pouze zlepšit, či úplně změnit. Navrhnout opatření, v čem by konkrétně mohly zlepšit své komunikativní a jiné dovednosti, co by mohly změnit na svých webových stránkách a jak by mohly změnit svou cenovou strategii. V této subkapitole mé práce budu postupovat po jednotlivých společnostech, kterými jsem se zabývala a ke kaţdé popíši jednotlivé části, které bych já změnila či zlepšila. Všechny mnou navrhnuté části by měly zlepšit pozici firem na trhu a tím zlepšit jejich konkurenceschopnost. Společnost Martina Baťhy Po analýze webových stránek bych doporučovala umístit na stránky alespoň nějaké informace o předběţných cenách za poskytnuté sluţby. Chápu sice, ţe tato část je velmi individuální pro kaţdého klienta, ale i tak by jisté cenové rozpětí být mělo. Alespoň pro rámcové představení ceny klientem. Dále bych se zamyslela nad umístěním textu na stránkách, protoţe text není vidět hned po příchodu na internetové stránky. Tento krok by ale byl velký zásah do designu stránek. Celkově bych ale stránky pouze pochválila a to nejen já, ale také respondenti mého dotazníku. V ové korespondenci bych hlavní problém viděla v absenci diakritiky, to bych tedy navrhla změnit. Protoţe velké části potenciálních klientů by to mohlo být překáţkou. Dále bych pak zapracovala na nabídkovém formuláři pro klienta, vytvořila bych přehledný dokument, do kterého bych vyplňovala pouze části týkající se dané akce. Tento dokument bych připojila v příloze. V oblasti cenové konkurence bych Martinu Baťovi navrhla pouze nabízení svých sluţeb jako barmana s cenou za obsluhu a zvlášť za show, kterou je moţno objednat. Jinak velmi oceňuji, ţe sklo a led je jiţ započítáno v ceně koktejlu. Není tedy nic dalšího, co bych společnosti mohla v tomto ohledu vytknout, tím pádem ani nic, co bych jim mohla navrhnout ke zlepšení. 60

69 Společnost Davida Neumanna V oblasti webových stránek bych navrhla několik zlepšení, zaměřím se pouze na část zaměřenou na barový catering. Zařadila bych, jistě jako v předchozím případě alespoň orientační ceník za akci, dále bych zařadila do nabídky stránek odkaz na fotogalerii. To je velmi důleţitá část pro člověka, který nemá ţádné zkušenosti s barovým cateringem, aby si vytvořil představu, jak takové akce mohou vypadat. Dále bych zařadila kontaktní formulář, coţ kaţdému potenciálnímu klientovi také ulehčí práci a čas. Zamyslela bych se také ohledně zařazení části ohledně novinek, které se týkají společnosti a akcí, které organizují. K části korespondence s klienty nemám co navrhnout ke zlepšení, vše je tak, jak bych to uvítala u všech společností. Odpověď byla stručná, ale obsahovala vše, co měla a dokument s cenami byl přehledný a jasný. V cenové analýze jsem zjistila, ţe tato společnost je nejdraţší z těch, které jsem v mé diplomové práci zkoumala. Navrhla bych tedy sníţení ceny za obsluhu, tedy barmana na akci. Dále led a sklo bych rovnou počítala do ceny za koktejl. Společnost Martina Vogeltanze K webovým stránkám mám pouze dvě výhrady. Doporučovala bych na stránky zařadit, tak jako u předchozích společností, ceník. A další, velký problém vidím v odráţce akce a novinky, pokud jiţ toto zařadím na své stránky, měly by zde být opravdu aktuální informace, ne novinky, které jsou několik měsíců staré. Co se týká ové korespondence, doporučovala bych udělat si formulář či dokument s jednotlivými poloţkami, kam se budou zapisovat jen konkrétní počty pro jednotlivou akci a budou tam zahrnuty opravdu všechny poloţky a informace. Aby se potenciální klient nemusel několika dalšími y dotazovat na další konkrétnější otázky. Pro klienta by tento způsob byl také jistě mnohem přehlednější, neţ zařazení rozpočtu přímo do textu u. V cenové konkurenceschopnosti nemám, co bych navrhla, ani zlepšila. Ceny této společnosti jsou nejniţší, které jsem dostala. Proto mají samozřejmě největší konkurenceschopnost. 61

70 Společnost Tomáše Kubíčka a Markéty Kubíčkové Webovým stránkám této společnosti mám opravdu málo co vytknout. Pouze bych lépe zařadila kontaktní formulář, nejen z mé zkušenosti vím, ţe je poměrně sloţité si ho všimnout. A za mě bych moţná zvolila zajímavější design stránek, ale na druhou stranu velmi oceňuji jejich přehlednost a funkčnost. K ové korespondenci také nemám ţádné návrhy či zlepšení, korespondence byla velmi zdvořilá a nabídka a rozpočet velmi vypovídající a přehledný. K cenové konkurenci nemám téměř ţádné výhrady, jedinou by byla, ţe cena skla není zahrnuta do ceny koktejlu. To by byl jediný bod, který bych doporučovala změnit. Společnost Michaela Trettera Stránky této společnosti mají sice zajímavý design, ale uţ ne tak dobrou funkčnost. Největší nedostatky a tedy mé návrhy na zlepšení jsou zařazení kontaktního formuláře, dále bych změnila rozvrţení stránky, aby klient první neviděl pouze ilustrativní fotografii, ale rovnou informace, které hledá. Dále bych navrhovala vypuštění přehrávání hudby přímo v okamţiku, kdy se dostane klient na webovou stránku. Také bych zapracovala na zobrazení stránek pro mobilní zařízení. ová komunikace byla stručná, zdvořilá a obsahovala všechny potřebné informace, takţe kromě času, který byl ze všech odpovědí nejdelší, bych nenavrhovala ţádnou změnu. Čas byl delší v porovnání s ostatními společnostmi, ale i tak dostatečně rychlý pro klienta. V oblasti cenové konkurenceschopnosti nemám, co bych společnosti navrhla zlepšit, jejich ceny jsou druhé nejniţší, a kdyţ vezmeme v potaz známé jméno, tedy značku společnosti, je tato cena opravu nejadekvátnější a nejlepší. Závěrem bych všem společnostem doporučila zvýšit vyuţívání sociálních sítí a nesoustředit se pouze na jednu či dvě sociální sítě, ale zaplavit svojí společností celý tento trh. V současné době jsou sociální sítě téměř tím nejsilnějším nástrojem v oblasti marketingu a zviditelnění firem. A proto by kaţdé mnou vybrané firmě, zkoumané v této diplomové práci, pomohl tento krok k větší konkurenceschopnosti na trhu. 62

71 Co se sociálních sítí týče, zlepšila bych i jiţ stávající profily společností, společnosti profily sice mají, ne však na vysoké úrovni a se všemi informacemi. 63

72 Závěr Sluţby barového cateringu jsou trendové, specifické a zároveň také často velkým záţitkem jak pro klienty, tak pro organizátory samotné akce. Tím jsou zajímavé pro řadu klientů, kteří pořádají rozličné eventy. Můţe se jednat například o firemní večírky, narozeninové oslavy a další akce rozlišného druhu. Po čase psaní mé diplomové práce jsem se hlouběji seznámila s tímto specifickým trhem, s termíny, které jsou pro tento trh důleţité, ale hlavně jsem zjistila a prozkoumala konkurenceschopnost vybraných firem na českém trhu. V teoretické části jsem se zaměřila na objasnění pojmů, které se týkají témat mé práce, jako jsou definice pojmu catering, jeho legislativní podmínky, akce, na kterých se vyuţívá barového cateringu, dále pojem bar, american bar a v neposlední řadě také pojem mixologie a mixolog. Dále jsem se podívala na pojem konkurenceschopnost a konkurence a všechno, co se těchto pojmů týká, dále také pojem marketing, internetový marketing, internetová reklama. V analytické části jsem postupovala tak, abych co nejlépe zmapovala tento trh, představila mnou vybrané společnosti a ty jsem nadále zkoumala, abych splnila cíl své práce, který jsem si na počátku stanovila a to zmapovat konkurenceschopnost barového cateringu v České republice. Představila jsem tedy jednotlivé společnosti, dále jsem představila rozhovor se zástupci těchto společností. Zanalyzovala jsem jejich webové stránky, jejich komunikaci s klienty a také důleţitou součást, kterou je cenová konkurenceschopnost, kde jsme provedla cenovou analýzu všech firem. Tak jsem postupovala také z důvodu, abych si ověřila či vyvrátila svou hypotézu stanovenou na začátku mé práce, kdy jsem ještě neměla takový přehled o tomto trhu. První z mých hypotéz se mi v průběhu práce vyvrátila, jako společnost s největší konkurenceschopností bych tedy neviděla společnost Michaela Trettera, ale společnost Tomáše a Markéty Kubíčkových. I kdyţ bylo velmi sloţité konkurenceschopnost těchto společností posuzovat, protoţe všechny jsou na velmi vysoké úrovni a jejich konkurenceschopnost je velmi podobná. 64

73 Další z hypotéz se mi potvrdila. Nejlepší stránky ze všech pěti mnou vybraných společností má Martin Baťha, a to webové stránky Vycházím, jak z mé vlastní analýzy, tak z dotazníků od respondentů. Třetí hypotéza se mi nepotvrdila, nejniţší ceny nemá společnost Michaela Trettera, ale společnost Martina Vogeltanze, společnost Michala Trettera se v cenové analýze umístila na druhém místě. V úplném závěru mé diplomové práce jsem, podle mého uváţení, navrhla zlepšení pro jednotlivé společnosti. Má diplomová práce by mohla přinést přínos pro tyto společnosti, ale zároveň také pro všechny, kteří by se chtěli na tento trh dostat a také v něm uspět. Mezi hlavní problémy, které jsem měla při zpracování mé diplomové práce, patřily nedostatek informací o této problematice a tomto trhu, a také v ne vţdy vstřícném chování všech společností, s kterými jsem komunikovala. 65

74 Literatura Odborná literatura [1.] BLAŢKOVÁ MARTINA. Jak využít internet v marketingu. 1. vyd. Praha: Grada, ISBN 658.8: [2.] BUREŠOVÁ, Pavla. Banketní a cateringové služby. Praha: Vysoká škola hotelová s. r. o., ISBN [3.] ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing konkurenceschopnosti. 1. vyd. Praha: Radix, ISBN [4.] SEDLÁČKOVÁ, Helena - BUCHTA, Karel. Strategická analýza. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha:C. H. Beck, ISBN [5.] GÚČIK, M. Základy cestovného ruchu. 1. vyd. Bánská Bystica: Ekonomická fakulta UMB v Banské Bystrici, s. ISBN [6.] HLAVENKA, J. Internetový marketing. 1. vyd. Praha: Computer Press, s. ISBN [7.] HORNER, S.; SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, vyuţití volného času: Aplikovaný marketing sluţeb. Rezek Jiří. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN [8.] INDROVÁ, J., a kol. Cestovní ruch I. 1. vyd. Praha: Oeconomica, ISBN [9.] JAKUBÍKOVÁ, D.: Strategický marketing. Praha:Grada ISBN [10.] JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Computer Press, a.s., ISBN [11.] KOTLER, P., LANGEROVÁ, J., NOVÝ, V. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, ISBN [12.] KOTLER, P.; KELLER, K. L. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN [13.] MAGRETTA, J.: Michael Porter:Jasně a srozumitelně o konkurenci a strategii. Praha: Management Press, s.r.o., ISBN [14.] MIKOLÁŠ, Zdeněk. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 198 s. ISBN

75 [15.] MIKŠOVIC, Alexander. Bar: mixologie, historie, management. 1. vyd. Praha: Consoff, ISBN [16.] ORIEŠKA, J.; Sluţby v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Idea servis, ISBN [17.] PORTER, Michael E. Konkurenční výhoda :(Jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon). Přel.Vladimír Irgl. Praha: Victoria Publishing, ISBN [18.] SEDLÁČKOVÁ, Helena - BUCHTA, Karel. Strategická analýza. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN [19.] SLANÝ, A. a kol. Konkurenceschopnost české ekonomiky (vývojové trendy). 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, ISBN [20.] VLČEK, Josef. Ekonomie a ekonomika. 4., zcela přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, 515 s. ISBN [21.] ZIMÁKOVÁ, B., Food & Beverage Management. 2.vyd. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, ISBN Cizojazyčná literatura [22.] BAILEY, Matt. BAILEY MATT. Internet marketing: an hour a day. 1st ed. Indianapolis, Ind.: Wiley Technology Publishing, 2011, xxxi, 567 p. ISBN [23.] BENNETT, Anthony G. The big book of marketing: lessons and best practices from the world's greatest companies. New York: McGraw-Hill, c2010, xv, 464 p. ISBN [24.] DAVID BEGG, DamianWard. Economics for Business. 3. vydání. Maidenhead: McGraw-Hii Higher Education, ISBN [25.] FOSKETT, David, Victor CESERANI a Ronald KINTON. Ceserani and Kinton's the theory of catering. 11th ed. London: Hodder Arnold, 2007, xi, 705 p. ISBN [26.] GEE, Gordon E. Calculations for hospitality. 3rd ed. London: Hodder, ISBN

76 [27.] LAWSON, Fred R. Restaurants, clubs: planning, design and investment for food service facilities. 2nd ed. Boston: Butterworth-Architecture, 1994, 332 p. ISBN Internetové zdroje [28.] Bartender. Bartender [online] Dostupné z: [29.] Definice marketingu. In: Marketing [online] Dostupné z: [30.] INTERNET USAGE STATISTICS : World Internet Users and Population Stats for December 31, [online] , Dostupné z <http://internet.internetworldstats.com/stats.htm>. [31.] Kurzy.cz. Kurzy: Sazby daně z přidané hodnoty (DPH) platné v roce 2013 i dalších letech [online] [cit ]. Dostupné z: [32.] Leccos. Leccos [online] Dostupné z: [33.] Ponikatel.cz. Podnikatel.cz: živnostenský zákon [online] Dostupné z: [34.] Rzp. Registr živnostenského podnikání [online] Dostupné z: [35.] Slovník cizích slov. <i>slovník-cizích-slov</i> [online] Dostupné z: 68

77 Seznam Tabulek a grafů Seznam tabulek Tabulka č. 1 výsledky: vzhled stránky Tabulka č. 2 výsledky: přehlednost a intuitivita Tabulka č. 3 dostatečné informace Tabulka č. 4 analýza cen jednotlivých cateringových firem Seznam grafů Graf č. 1 graf výsledků: vzhled stránek Graf č. 2 graf výsledků: přehlednost a intuitivita Graf č. 3 graf výsledků: dostatečné informace Graf č. 4 graf výsledků: výběr nejlepší stránky Graf č. 5 graf výsledků: výsledky otázky, zda jiţ respondenti viděli některou z těchto stránek Graf č. 6 graf výsledků: které ze stránek respondenti jiţ viděli Graf č. 7 graf výsledků: optimalizace stránek Graf č. 8 graf: přehled celkových cen za akci 69

78 Přílohy Příloha č. 1 Nabídka Davida Neumanna Nabídka I Objednávka služeb 2014 Nabí dka služ eb Jedn otka Vybrat množs tví Množ ství celke m Popis služby Cena za jednotku Cena celke m BAR SHO W 0 D.N. bar show - Exhibition flair show v podání Davida Neumanna - UV show + Fire show - Interakce s publikem 7 000,00 Kč - Kč 70

79 - cca min BAR SHO W 0 BAR SHO W 0 D.N. training bar show - Exhibition flair show v podání Davida Neumanna - UV show + Fire show - školičká míchání nápojů pro hosty - soutěţ v míchání nápojů pro hosty - cca 1 hod 80 S bar show - v podání D.N. (Boney M) a M.B. (Michael Jackson) - doprovod dvou černošských tanečnic - taneční prvky - UV show + Tandem fire show - interakce s publikem - cca 20 min ,00 Kč - Kč ,00 Kč - Kč 71

80 BAR SHO W 0 NOVI NKA 0 Men in black bar show - v podání D.N. (agent J) a M.B. (agent K) - doprovod dvou tanečníků electric boogie The Robots - taneční prvky - soutěţ pro hosty o nejlepšího tanečníka - UV show + Tandem fire show - interakce s publikem - cca 30 min Czech flair team bar show - v podání D.N. a deseti nejlepších barmanů v ČR - gradování barmanské show náročnými prvky - aţ 33 láhví ve vzduchu v jeden okamţik - synchronní show 11ti barmanů - Fire show - Interakce s publikem - cca 30 min ,00 Kč - Kč ,00 Kč - Kč 72

81 1 BAR MAN 1 1 BAR MAN 0 1 KOK TEJL 100 D.N. Working flair (práce za barem) v podání Davida N. Working flair (práce za barem) vyškolený barman Zajištění surovin na koktejly ,00 Kč 5 000,00 70,00 Kč ,0 0 Kč Kč - Kč 7 000,0 0 Kč 1 KS 100 Zapůjčení sklenic 7,00 Kč 4 Zapůjčení profi 500,00 1 KS 1 mobilního baru Kč Zprostředkování ledu nebo ledové 1 KG 20 tříště 15,00 Kč Doprava (účtuje se pouze mimo 1 KM Prahu) Předběžná cena akce (bez DPH) DPH 21% Předběžná cena akce (včetně DPH) ,0 0 Kč 4 500,0 0 Kč 300,0 0 Kč 7,00 Kč - Kč ,0 0 Kč 4 725,0 0 Kč ,0 0 Kč Exhibition flair show - je show v podání barmana, který za interakce hudby a publika připravuje koktejly netradičními akrobatickými prvky.

82 Working flair - je práce barmana za barem, při které vyuţívá pracovního systému, který vede k urychlení práce při přípravě nápojů a zároveň k pobavení hosta K O K T E J L O V É M E N U Nabí dka služ eb MENU LZE UPRAVIT ČI PŘIZPŮSOBIT VAŠIM POŢADAVKŮM APEROL SPRITZ PACIFIC SEX ON THE BEACH HIGH SOCIETY TEQULA Aperol, Prosecco, soda Broskvový likér, modré curacao, kokosový sirup, ananasový dţus Vodka, broskvový likér, pomerančový dţus, brusinkový dţus Gin, broskvový likér, campari bitter, grepový dţus Tequila, pomerančový 74

83 SUNRISE PINA COLADA CUBA LIBRE MOJITO dţus, grenadina Rum, kokosový sirup, ananasový dţus, smetana Rum, cola, limetová šťáva Rum, limetky, máta, cukr, soda NEALKO VIRGIN MOJITO MALAYAN COCKTAIL RAINBOW Mint, limes, sugar, apple juice, soda Grapefruit juice, pineapple juice, curacao blue sirup, bitter lemon Orange juice, pineapple juice, lemon juice, grenadine PROSÍM O DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ: Název akce: Termín akce: Místo konání akce: 75

84 Čas akce: Počet osob na akci: Kontaktní osoba: Mobil na kontaktní osobu: Předmět plnění a cena jsou uvedeny na straně 1 Dodavatel: David Neumann Táboritská 17/26, Praha 3, IČO: DiČ: CZ Bankovní spojení: Fio Banka Číslo účtu: /2010. potvrzení objednávky Objednatel: Název společnosti: Sídlo společnosti: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo 76

85 účtu: Způsob úhrady: objednávka David Neumann I I I 77

86 Příloha č. 2 nabídka Tomáše a Markéty Kubíčkových Objednavatel : Kontaktní osoba : Markéta Kubíčková Kalkulováno pro : cca 30 OSOB Doba trvání cca akce : cca 6 HODIN Místo konání : Praha Den konání : 3 4 týden v dubnu l Welcome Welcome drink : /10cl osoba/ OKURKOVÉ MARTINI S MÁTOU Cocktail Catering Koktejlové menu : Mojito Cuba Libre Pina Colada Sex on the Beach Cosmopolitan High Society. Aperol Spritz.. Po domluvě s klientem, dále nabízíme naše speciální Autorské koktejly. 78

87 menu obsahuje výběr dle přání z více neţ 8 druhů míchaných nápojů práce barmana pronájem mobilních barů půjčení inventáře ingredience grafický návrh a tisk menu Barmanská Show Klasická barmanská show Exhibition & Working Flair Vystoupení barmana, při kterém se ocitne nejen jeho vybavení ve vzduchu na předem připravenou hudbu. Doba trvání cca 6 minut. Ohnivá show Fire Show Barmanské vystoupení doplněné o efekty ohně. Doba trvání cca 4 minuty. UV show Barmanská show s UV efektem pod černým světlem. Doba trvání cca 6 minut. Barmanská Škola 4 kroky do koktejlového nebe : Skvělá zábava pro firmy, která je novinkou posledních dvou let. Náš hlavní barman Tomáš Kubíček provede zaměstnance firmy, či klíčové partnery barevným světem míchaných nápojů, který se svou atmosférou a týmovou zábavou stane nezapomenutelným záţitkem. Odlehčená teorie, spojená s praxí a ochutnávkou po celou dobu školení. výukový program ochutnávka 5 druhů míchaných nápojů práce barmanů pronájem mobilních barů půjčení inventáře ingredience grafický návrh a tisk menu Doba trvání cca 120 minut. Ukázka molekulární mixologie: Klienti se blíţe seznámí se změnou skupenství a efektního vyuţití v gastronomii za pomocí tekutého dusíku, suchého ledu, či speciálních prášků na tvorbu gelatiny. Pozn. Pro klienta je moţné udělat speciální formu, tak abyse prezentoval gelatinový drink v různých tvarech a barevných kombinacích. 79

88 Návrh molekulárního menu : Kahlúa Marshmallow Marshmallow napíchnutý na špejli a obalený ţelatinou z kávového likéru. - zajímavé spojení, které vypadá velmi skvěle Molecular Cosmopolitan Kostička ţelé z brusinkového dţusu, likér s příchutí pomerančové kůry, limetka, posázená kaviárem z prémiové vodky. Special Gin & Tonic Gin do whiskové sklenky s plátkem limetky, plavající Blue Curacao kaviár. Fresh Strawberry Daiquiri Čerstvá jahoda obalená rumovou špagetou. výukový program molekulární mixologie ochutnávka 4 druhů speciálních nápojů práce barmanů pronájem mobilního baru půjčení inventáře ingredience grafický návrh a tisk menu Ochutnávka destilátů Prezentace prémiových destilátů : Široký výběr ze zahraničních destilátů, které potěší kaţdého klienta. Nabídka obsahuje oblíbené značky, ale i neznámé, či limitované edice. Doporučené degustační menu : Ron Zacapa 23 YO Etiqueta Negra Guatemalský rum Ron Zacapa Centenario XO Guatemalský rum Diplomatico Reserva Exclusiva Venezuelský rum Millonario Reserva 15 Anos Peruánský rum Millonario XO Peruánský rum Martinique 12 YO Anniversary rum z ostrova Martinique Balvennie Double Wood 12 YO Single Malt Skotská whisky Yoichi Single Malt 10 YO Japonská whisky výukový program ochutnávka 4_6 druhů prémiových destilátů práce master barmana pronájem mobilního baru, či pracovního stolu půjčení inventáře dekorace grafický návrh a tisk menu l Ceník Welcome drink : /1ks na osobu/ Okurkové Martini s mátou 2 100,- Kč 80

89 Cocktail catering : /minimální odběr 120ks/ Klasické koktejly dle výběru (1ks/80Kč) 9 600,- Kč Autorské koktejly dle výběru (1ks/150Kč) ,- Kč Barmanská show : Klasická 3000,- Kč Ohnivá 3000,- Kč UV show 3000,- Kč Kombinace dvou show 5000,- Kč Barmanská škola : 4 kroky do koktejlového nebe ,- Kč (2 x barman, 100 x degustační koktejl) Molekulární mixologie : Mini workshop + ochutnávka ,- Kč (2x barman, 30 x speciální koktejl) Ochutnávka destilátů : /1x barman + cena dle skutečné spotřeby za celé lahve/ Výběr destilátů, dle doporučení ,- Kč Ceny nezahrnují : DPH 21% Pronájem mobiliáře Obsluhující personál Dopravu 81

90 Příloha č. 3 nabídka společnosti Michaela Trettera Nabídka na akci duben 2014 Počet stran: 2 Počet Cenová nabídka Kč 2x Barman á Kč ks Alkoholický koktejl á 60.- Kč ks Zajištění skla á 5.- Kč kg Led á 15.-Kč ks Pronájem Mobilní Bar Doprava Předběžná cena Uvedené ceny jsou bez 21% DPH. Závazná objednávka musí obsahovat 82

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem Marketingový mix Marketingový mix Jakmile se podnik rozhodne o strategii umístění výrobku, začíná vyvíjet řadu aktivit pro ovlivňování potřeb a přání zákazníků 4 P marketingu Product Price Place Promotion

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1 Referát: Daniela Odnohová D3 SLUŽBA JAKO PRODUKT Úvod V první části se zaměřím na seznámení s pojmem služba. V druhé části pojednám o službách a jejich rozčlenění. V závěrečné zamyšlení shrnu, co jsem

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: HOTELNICTVÍ PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA. Témata ve školním roce 2016/2017

TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: HOTELNICTVÍ PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA. Témata ve školním roce 2016/2017 TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Témata ve školním roce 2016/2017 Otec vlasti Karel IV. 700: výročí narození Rio de Janeiro 2016 ohlédnutí za letními olympijskými

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZACE snaha firem (živnostníků) reagovat na individuální potřeby svých zákazníků a vyrábět produkty či poskytovat služby s přidanou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Tvorba ceny v ubytovacích službách

Tvorba ceny v ubytovacích službách Katedra marketingu, obchodu a služeb Případová studie Tvorba ceny v ubytovacích službách Klatová, E. Tlučhoř, J. Tato případová studia vznikla v rámci projektu FRVŠ č. 1209/2009/F5/a Inovace předmětů zaměření

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje?

Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje? Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje? Ing. Lubomír Calta výkonný ředitel, Magistra, a.s. XX. OTC Konference

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce 65-51-H/002 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Samostatná odborná práce je součástí jednotného zadání závěrečných

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Procesní přístup k projektům informačních systémů RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Jaká byla moje cesta k zavedení a užití procesních prvků při řízení projektů veřejných informačních systémů se zaměřením

Více

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Otázka: Bankovní soustava Předmět: Ekonomie Přidal(a): Petra93 V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Potřeba je vnitřní požadavek lidí, který vyplývá z vědomí nedostatky, který

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Marina Karpovich 2014 Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Přímá - firmy nabízejí produkty vzájemně si podobné. Zákazníci je vnímají jako přijatelné alternativy.

Více

Potřeby jsou pocity lidského organismu nedostatku nebo přebytku, které si uvědomuje a snaží se je naplnit/odstranit. Maslowova pyramida potřeb

Potřeby jsou pocity lidského organismu nedostatku nebo přebytku, které si uvědomuje a snaží se je naplnit/odstranit. Maslowova pyramida potřeb Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Marek Teorie vzácnosti a potřeb Potřeby jsou pocity lidského organismu nedostatku nebo přebytku, které si uvědomuje a snaží se je naplnit/odstranit.

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem

PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem Získávání kvalitních

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Návrh koncepce rozvoje talentovaných pracovníků v organizaci ABC TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Leden 2013

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ)

RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ) RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ) Systém propracovaných principů a postupů, s jejichž pomocí organizace prakticky poznávají přání a potřeby svých zákazníků a následně na ně reagují. Dodání správných věcí

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. R- 195/2016-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, příspěvková organizace právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Program INOVACE - Inovační projekt, Výzva č. IV - prodloužení Dělení výběrových kritérií Pro kaţdý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE

KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE 21.-23. března 2015 Clarion Congress Hotel Prague **** Freyova 33, 190 00 Praha PARTNEŘI KONFERENCE CBA 2015 Generální partner: Hlavní partneři: Exklusivní partneři:

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Zakladatelský projekt

Zakladatelský projekt Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav podnikové strategie Zakladatelský projekt Autor bakalářské práce: Vedoucí bakalářské práce: Oponent bakalářské práce: Zuzana Růžičková Doc.

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více