Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013"

Transkript

1 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem.

2 Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika území Demografie Vývoj obyvatel Složení obyvatel z hlediska pohlaví Vkové složení obyvatelstva Prmrný vk obyvatel Natalita a mortalita obyvatelstva Migrace obyvatelstva Prognóza vývoje potu obyvatel Rodinný stav obyvatelstva Obyvatelstvo dle národnosti a státního obanství Obyvatelstvo z hlediska vzdlanosti Socioekonomické aspekty sledovaného území Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva Nezamstnanost Nezamstnanost v eských Budjovicích podle územn technických jednotek, aktuální údaje Dojížka za prací Mzdová politika Dosavadní vývoj nezamstnanosti a prognóza vývoje trhu práce Domovní a bytový fond Sociální zabezpeení Poskytování sociálních dávek Píspvek na péi, aktuální údaje Dchodové zabezpeení Sociáln patologické jevy Kriminalita Trestné innosti páchané dtmi Vybavenost obcí Vybavenost obcí z hlediska dopravy Vybavenost obcí z hlediska školství Vybavenost obcí z hlediska zdravotnictví Vybavenost obcí z hlediska kultury a služeb Supervizní posouzení úrovn sociálních služeb u vybraných poskytovatel Údaje z registru poskytovatel sociálních služeb Evaluace Komunitního plánu sociálních služeb eské Budjovice Prognóza vývoje sociálních služeb na území eské republiky Výsledky sbru dat Dotazníkové šetení mezi obcemi Nabídka sociálních služeb Informovanost obcí o oblasti sociálních služeb Zdroje informací o oblasti sociálních služeb pro obce Zajišování informovanosti o sociálních službách mezi veejností Nabídka sociálních služeb na území SO ORP B Finanní podpora sociálních služeb ze strany obcí Chybjící služby v obcích 142 2

3 Potebné sociální služby Dotazníkové šetení mezi poskytovateli Sociální služby na území eských Budjovice Kapacita služeb Píiny nevyužívání sociálních služeb potenciálními uživateli Cílové skupiny poskytovatel sociálních služeb Pístupnost sociálních služeb na území eských Budjovic asová dostupnost sociálních služeb Bezbariérovost zaízení nabízejících sociální služby Úhrady využívání sociálních služeb ze strany jejich uživatel Místo fyzického poskytování služby Problémy pi poskytování sociálních služeb ze strany poskytovatel Píjmy na poskytování služby v roce 2006 a Náklady na poskytování služby v roce 2006 a Prezentace poskytovatel sociálních služeb Dotazníkové šetení mezi širokou veejností Bydlišt respondent Vk respondent Pohlaví respondent Využívání sociálních služeb obyvateli sledovaného území Využívané sociální služby Spokojenost se službami Hodnocení využívaných sociálních služeb Chybjící sociální služby Nejdležitjší sociální služby Zdroj informací o poskytovaných sociálních službách Nejvhodnjší zpsob nabídky sociálních služeb Co nejvíce pomže zmnit život v obci Nejpalivjší sociální problémy Plánování sociálních služeb Dotazníkové šetení - oblast poradenství Bydlišt respondent Vk respondent Pohlaví respondent Využívání sociálních služeb obyvateli sledovaného území Využívané sociální služby Spokojenost se službami Hodnocení využívaných služeb Chybjící služby Zdroj informací o poskytovaných službách Nejvhodnjší zpsob nabídky sociálních služeb Co nejvíce pomže zmnit život v obci Nejpalivjší sociální problémy Plánování sociálních služeb Zkušenosti se sociálním poradenstvím Vítaná oblast pomoci v rámci sociálního poradenství Oekávaná pomoc pi ešení problému Naplnní oekávání respondent v pípad poteby získat informace Naplnní oekávání respondent v pípad poteby promluvit si o situaci Naplnní oekávání respondent v pípad poteby praktické pomoci 193 3

4 Naplnní oekávání respondent v pípad poteby zorientovat se v situaci Naplnní oekávání respondent v pípad nespecifikovaných poteb Další oekávání klient Spokojenost s pístupem poradce Spokojenost s prostedím poradny Další poteby klient Dotazníkové šetení - oblast dti a mládež Bydlišt respondent Vk respondent Pohlaví respondent Poet dtí Využívání sociálních služeb obyvateli sledovaného území Využívané sociální služby Spokojenost se službami Dostupnost sociálních služeb Dležitost jednotlivých typ sociálních služeb Zdroj informací o poskytovaných službách Nejvhodnjší zpsob sdlení o nabídce sociálních služeb Co nejvíce pomže zmnit život v obci Nejpalivjší sociální problémy Plánování sociálních služeb Mstský klub Lokalita mstského klubu Dtský koutek na úadech Mateská škola pro dti s výchovnými problémy Rozšíení prevence drogových i nedrogových závislostí Volnoasové aktivity dtí Splnní oekávání Cenová dostupnost Okolí pro dít Využití zaízení pro rodiny s dtmi Nejvtší problémy pro rodiny s dtmi Dotazníkové šetení - terénní služby Bydlišt respondent Vk respondent Pohlaví respondent Využívání sociálních služeb Využívané sociální služby Spokojenost s využívanými službami Dvody spokojenosti s využívanými službami Dvody nespokojenosti s využívanými službami Hodnocení využívaných služeb Chybjící služby Nejdležitjší služby Zdroj informací o poskytovaných službách Nejvhodnjší zpsob nabídky sociálních služeb Co nejvíce pomže zmnit život v obci Nejpalivjší sociální problémy Plánování sociálních služeb Hlavní cíle využití sociální služby 227 4

5 Odmítnutí poskytnutí služby Dvody odmítnutí poskytnutí služby Píjem píspvku na sociální služby Píjem píspvku na sociální služby dle stupn závislosti Náklady na sociální službu Volba poskytovatele služby Dotazníkové šetení - rezidenní služby Vk respondent Pohlaví respondent Zaízení Využívané sociální služby Spokojenost se službami Dvody spokojenosti se službami Dvody nespokojenosti se službami Chybjící služby Dležitost služeb Zdroj informací o sociálních službách Nejvhodnjší nabídka sociálních služeb Zlepšení života v zaízeních sociálních služeb Hodnocení dalších služeb v okolí sociálního zaízení Dotazníkové šetení - pechodná sociální krize Bydlišt respondent Vk respondent Pohlaví respondent Využívání sociálních služeb obyvateli sledovaného území Využívané sociální služby Spokojenost s využívanými službami Hodnocení využívaných služeb Chybjící služby Nejdležitjší služby Zdroj informací o poskytovaných službách Nejvhodnjší zpsob nabídky sociálních služeb Co nejvíce pomže zmnit život v obci Nejpalivjší sociální problémy Plánování sociálních služeb Souasná životní situace Délka trvání obtížné životní situace Zlepšení stávající souasné situace Zdroj píjm Popis sociálních oblastí ešených v rámci RPSS Oblast dti a mládež Charakteristika ešené oblasti SWOT analýza pro oblast dti a mládež Návrhová ást pro oblast dti a mládež Oblast poradenství Charakteristika ešené oblasti SWOT analýza pro oblast poradenství Návrhová ást pro oblast poradenství Oblast pechodná a sociální krize Charakteristika ešené oblasti 265 5

6 SWOT analýza pro oblast pechodná a sociální krize Návrhová ást pro oblast pechodná a sociální krize Oblast rezidenní služby Charakteristika ešené oblasti SWOT analýza pro oblast rezidenní služby Návrhová ást pro oblast rezidenní služby Oblast terénní služby - sociální handicap Charakteristika ešené oblasti SWOT analýza pro oblast terénní služby - sociální handicap Oblast terénní služby - zdravotn sociální handicap Charakteristika ešené oblasti SWOT analýza pro oblast terénní služby - zdravotn sociální handicap Návrhová ást pro oblast terénní služby - zdravotn sociální handicap Návrhová ást rozvojového plánu sociálních služeb msta eské Budjovice Implementace, monitorování, vyhodnocení a aktualizace

7 1. Úvod Tento dokument patí ke stžejním výstupm projektu Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období Jeho cílem je analyzovat stávající situaci na území statutárního msta eské Budjovice, potažmo celého území správního obvodu obce s rozšíenou psobností (dále SO ORP) zahrnující dohromady 79 obcí. Analýza se prioritn zabývá demografickými ukazateli a sekundárn dalšími aspekty jako jsou nap. socioekonomické ukazatele (sociální zabezpeení, domovní a bytový fond, trh práce), vybavenost obcí, sociáln patologické jevy apod. Další ást analýzy je zamena na sumarizaci dat získaných dotazníkovými przkumy. Pi tvorb analýzy se vycházelo z dat získaných od celé ady institucí, jako jsou nap. Policie eské republiky, Úad práce, Magistrát msta eských Budjovic, eský statistický úad apod. Všechny využité zdroje jsou uvedeny v závrené ásti dokumentu. Dalšími zdrojovými daty bylo nap. dotazníkové šetení, které se uskutenilo na území celého správního obvodu, a bylo zameno na získání dat od uživatel sociálních služeb, jejich poskytovatel, široké veejnosti a obcí. Analýza byla mj. zpracována za úasti celé ady odborník, kteí pomáhali data sbírat i sumarizovat. Data jsou zpracována jednak z pohledu samotného statutárního msta eské Budjovice a jednak z hlediska celého území SO ORP a to v závislosti na možnostech získání dat z jednotlivých zdroj. Ve vtšin pípad jsou uvedeny také údaje za Jihoeský kraj, respektive za celou eskou republiku s cílem umožnit srovnání analyzovaných dat. 7

8 2. Základní charakteristika území eská republika Samostatná eská republika vznikla 1. ledna 1993 jako jedna z nástupnických zemí po rozpadu eské a Slovenské federativní republiky. eská republika je vnitrozemským státem ležícím ve stední ásti Evropy a její území zahrnuje historická území ech, Moravy a ásti Slezska. Hranií s Polskem, Spolkovou republikou Nmecko, Rakouskem a Slovenskem. Hlavním mstem eské republiky je Praha. Rozloha eské republiky iní km 2 (21. místo v Evrop). Potem obyvatel se adí na 12. místo na evropském kontinentu. Podle výsledk pedbžné statistické bilance mla eská republika k obyvatel. Od 1. ledna 2000 bylo ústavním zákonem. 347/1997 Sb. zízeno 14 vyšších územních samosprávných celk - kraj. Obr. 1 Administrativní lenní R Zdroj: Regionální informaní servis, 2008 [12] 8

9 Jihoeský kraj Jihoeský kraj je dlouhodob vnímán pedevším jako zemdlská oblast s rozvinutým rybníkástvím a lesnictvím. Až v prbhu minulého století se zde rozvinul prmysl se zamením na zpracovatelské innosti. Kraj pedstavuje geograficky pomrn uzavený celek, jehož jádro tvoí jihoeská kotlina. Na jihozápad je obklopena Šumavou, na severozápad výbžky Brd, na severu Stedoeskou žulovou vrchovinou, na východ eskomoravskou vrchovinou a na jihovýchod Novohradskými horami. V jihoeské kotlin se rozkládají 2 pánve, a to eskobudjovická a Teboská. Rozlohou km 2 pedstavuje kraj 12,8 % z celé eské republiky. Z tohoto území zaujímají tetinu lesy, 4 % pokrývají vodní plochy. Pevážná ást území leží v nadmoské výšce m, s ímž souvisejí ponkud drsnjší klimatické podmínky. Nejvyšším bodem na území Jihoeského kraje je šumavský vrchol Plechý (1 378 m), naopak nejnižším místem (330 m) hladina Orlické pehrady v okrese Písek. I když lze životní prostedí kraje v rámci eské republiky charakterizovat jako mén poškozené a zatížení emisemi se postupn snižuje, je zde ada zdroj zneistní, hlavn v zemdlství a prmyslu. Pesto jsou lesní porosty ze ty ptin hodnoceny jako bez poškození, zbývající ást jako mírn poškozené. Píznivým jevem je pomrn isté ovzduší, jedno z nejistších v celé republice. Území kraje mlo vždy spíše charakter rekreaní než prmyslov vysplé oblasti. V Jihoeském kraji bylo k zízeno 17 správních obvod obcí s rozšíenou psobností a 37 správních obvod obcí s poveným úadem. Povené obecní úady spravují obce v území, které je skladebné do okres i do správních obvod obcí s rozšíenou psobností (krom jedné obce z okresu Písek a jedné obce z okresu Tábor, které náleží ke správnímu obvodu Týn nad Vltavou v okrese eské Budjovice). Od byly tyto obce peazeny do okresu eské Budjovice. Jihoeský kraj je krajem s nejmenší hustotou zalidnní z celé eské republiky. Koncem roku 2007 v kraji žilo více než 630 tis. obyvatel, tedy 62,6 obyvatel na 1 km 2. Z jeho 7 okres má nejvtší hustotu obyvatelstva okres eské Budjovice, kde žije zhruba tvrtina obyvatel kraje. Je to dáno pedevším soustedním do samotného msta eské Budjovice, v nmž bydlí 94,7 tis. osob. Dalšími velkými msty jsou Tábor (35,9 tis. obyvatel), Písek (29,9 tis. obyvatel), Strakonice (23,3 tis. obyvatel) a Jindichv Hradec (22,5 tis. obyvatel). V tchto 5 mstech žije tetina Jihoech. Naproti tomu nejmenší obce do 200 obyvatel pedstavují 38,4 % z celkového potu obcí, ale žije v nich pouze 4,2 % celkového potu obyvatel kraje. Nejmenší obcí v kraji (i v celé eské republice) je obec Vlkov v okrese eské Budjovice s 16 trvale žijícími obyvateli. Celkem je v kraji v souasné dob 623 samosprávných obcí (52 z nich má statut msta) s tém 2 tisíci ástmi obcí. Podíl mstského obyvatelstva dosáhl k celkem 65,1 %. Na tvorb hrubého domácího produktu v eské republice se kraj podílí pouze 5,5 %, v pepotu na 1 obyvatele však dosahuje 90,1 % republikového prmru a je mezi kraji na 5. pozici (po Hl. mst Praze, Plzeském, Jihomoravském a Stedoeském kraji). Tvorba hrubého fixního kapitálu pedstavovala v roce 2006 na území kraje hodnotu 37,5 mld. K (4,7 % z R). [1] 9

10 SO ORP eské Budjovice Msto eské Budjovice se nachází ve stední ásti Jihoeského kraje. Na území tohoto kraje se rozkládá celkem 17 správních obvod obcí s rozšíenou psobností, piemž správní obvod statutárního msta eské Budjovice je z hlediska potu obyvatel žijících na jeho území nejvtší. Poet obyvatel žijících na území Jihoeského kraje inil k obyvatel, z toho 23,9 %, tj obyvatel pipadalo k na území správního obvodu statutárního msta. Celková rozloha správního obvodu eských Budjovic iní ha. Pro srovnání území celého Jihoeského kraje je pedstavováno ha, tzn., že rozloha správního obvodu eských Budjovic tedy pedstavuje 9,2 % území. Tabulka 1 Základní ukazatele Základní údaje ohledn území SO ORP eské Budjovice Poet Rozloha (ha) Poet obcí 79 Poet obyvatel z toho muži z toho ženy Zdroj: eský statistický úad, 2008 [1] Pod správní obvod eských Budjovic spadá celkem 79 obcí. Konkrétn se jedná o následující obce: Adamov Borek Borovnice Boršov n. Vlt. Bošilec Branišov Behov akov ejkovice eské Budjovice Dasný Dívice Dobrá Voda u B Doubravice Doudleby Drahotšice Díte Dubiné Dubné Dynín Habí Hema Hlavatce Hlincová Hora Hluboká n. Vlt. Homole Hosín Hradce Hrdjovice Hry Hvozdec Chotýany Jankov Jivno Kamenný Újezd Komaice Kvítkovice Ledenice Libín Libní Lipí Lišov Litvínovice Mazelov Mokrý Lom Mydlovary Nákí Nedabyle Neplachov Nová Ves Olešník Pištín Planá Plav Radošovice Roudné Rudolfov ímov Sedlec Ševtín Srubec Staré Hodjovice Štpánovice Strážkovice Strýice Stížov Úsilné Velná Vidov Vitín Vlkov Vrábe Vráto Záboí Žabovesky Zahájí Závraty Zliv Zvíkov 10

11 Ti z výše uvedených obcí jsou obce s poveným obecním úadem. Jedná se o Hlubokou nad Vltavou, Lišov a Zliv. Obr. 2 Mapa území - ORP eské Budjovice Zdroj: Regionální informaní servis, 2008 [12] Msto Hluboká nad Vltavou, které je známo pedevším díky zámku Hluboká nad Vltavou, leží 10 km severn od eských Budjovic. Nejen díky zámku a jeho oblib u zahraniních turist patí toto msto k rychle se rozvíjejícím obcím, které nabízí svým obyvatelm z hlediska obanské vybavenosti kvalitní zázemí. Aktivní pístup k rozvoji msta a jeho okolí dokazuje i lenství Hluboké nad Vltavou ve sdružení obcí Mikroregionu Budjovicko - sever. S eskými Budjovicemi spojuje z hlediska dopravního Hlubokou nad Vltavou linková autobusová doprava, vlakové spojení i mstská hromadná doprava. Msto Lišov leží ve východní ásti správního obvodu eské Budjovice a zárove na území druhého mikroregionu, který se na území SO ORP eské Budjovice nachází - mikroregionu Lišovsko. Z hlediska územního je výhodou Lišova nejen blízkost eských Budjovic. Dalším významným mstem je Tebo, která je od Lišova vzdálena stejn jako statutární msto eské Budjovice, tj. pibližn 12 km. Zliv je z obcí s poveným obecním úadem na území správního obvodu eské Budjovice nejmenší. Sousedí s mstem Hluboká nad Vltavou a rozkládá na severozápadním behu rekreaního rybníka Bezdrev. Na západní stran podél železniní trati piléhá Zlivský rybník, na severu rekreaní Mydlovarský rybník, s koupalištm Mydlák. Hluboká nad Vltavou a Lišov jsou mj. souástí území Místní akní skupiny Hlubocko - Lišovsko, o.p.s., která pokrývá území obou zmínných mikroregion. Ob msta také patí 11

12 potem obyvatel po statutárním mstu zárove k nejvtším ve správním obvodu a spadají tak mj. mezi 53 obcí, které mají ve správním obvodu eské Budjovice více než obyvatel. Sedm obcí spadá do velikostní kategorie obyvatel a 19 obcí má obyvatel mén než 100. Tabulka 2 Nejvtší obce v ORP eské Budjovice Obec Poet obyvatel Rozloha (v ha) eské Budjovice Hluboká nad Vltavou Lišov Celkem za ORP Zdroj: eský statistický úad, 2008 [1] V obdobném poadí lze obce seadit také z hlediska rozlohy. Nejvtším stediskem jsou eské Budjovice. Hluboká nad Vltavou a Lišov jsou rozlohou tém srovnatelné. Statutární msto eské Budjovice eské Budjovice, které leží v Jihoeském kraji na soutoku Malše s Vltavou, patí k nejstarším a nejkrásnjším mstm eské republiky. Obr. 3 Mapa území - statutární msto eské Budjovice Zdroj: Územn identifikaní registr obcí, 2008 [9] eské Budjovice byly založeny v roce 1265 eským králem Pemyslem Otakarem II. Díky panovníkov pízni a výhodné poloze na dálkových obchodních cestách se rychle hospodásky vzmáhaly. Brzy se staly obchodním a emeslným centrem celého kraje. Nejvtšího rozkvtu bylo dosaženo v 16. století, pedevším vlivem rozsáhlé tžby stíbra v 12

13 okolních dolech a zisk plynoucích do mstské pokladny z vaení piva, rybniního hospodaení i obchodu se solí. Pouze požáry, morové epidemie, války a politická nestabilita narušovaly hospodáský vývoj msta. Stavba konspežní železnice, první na evropském kontinent, vedoucí po trase eské Budjovice - Linec v 19. století, podnítila rozvoj obchodu a prmyslu. V této dob vznikaly významné továrny, které fungují až dodnes, nap. továrna Hardtmuth, svtov proslulé pivovary Budvar a Samson. eské Budjovice bhem svého vývoje vyrostly ve skutenou hospodáskou i kulturní metropoli jižních ech. Historické jádro msta je od roku 1980 památkovou rezervací a dnes se v nm nachází cca 250 kulturních památek. V pilehlém ochranném pásu, zahrnujícím mladší mstská pedmstí, pesahuje jejich poet 50. Ve mst se dochovaly stavební památky ze všech slohových období.[18] 1. ledna 1949 se eské Budjovice staly správním centrem nov zízeného eskobudjovického kraje, pi další správní reform se staly 1. ervence 1960 správním centrem Jihoeského kraje. V roce 2000 se staly hlavním mstem nového Budjovického kraje, který byl v kvtnu 2001 pejmenován na Jihoeský kraj. V souasné dob jsou eské Budjovice pirozeným hospodáským, finanním a kulturním centrem jižních ech, piemž jsou statutárním, krajským a okresním mstem. Ve mst sídlí ada úad, institucí, spoleností, firem, prmyslových závod, bank, pojišoven, divadel, kin, kulturních a výstavních zaízení, obchod. eské Budjovice jsou také významným centrem školství, sídlí zde desítky základních a stedních škol, dále vyšší odborné školy a Jihoeská univerzita s fakultami pedagogickou, zemdlskou, biologickou, zdravotn sociální, ekonomickou, filozofickou a teologickou. Ve mst sídlí také Akademie vd. Z pohledu podnikání a prmyslu je msto pevn spjato zejména s vaením piva (Budvar, od r. a Samson od r. 1795) a známým prmyslovým závodem je Koh-i- noor Hardmuth, dnes výrobce širokého sortimentu tužek, psacích a kanceláských poteb. Mezi nejznámjší a nejvýznamnjší podniky ve mst patí nap.: - Budjovický Budvar, - Budjovický mšanský pivovar a.s., - Koh-i-Noor Hardtmuth a.s., - Madeta a.s., - Motor Jikov a.s., - Robert Bosch, spol. s r.o., - Slévárna eské Budjovice. Ve mst sídlí i celá ada zdravotnických zaízení. Zejména nkterá oddlení eskobudjovické nemocnice mají jako svou spádovou oblast celý Jihoeský kraj. Nemocnice nyní funguje jak v areále bývalé Krajské nemocnice, tak v areále bývalé Vojenské, pozdji Okresní, nemocnice. Budjovice jsou dležitým železniním a silniní uzlem. Mstem prochází významná železniní tra Praha - Linec Benátky a Plze - Víde. Ze silnic pak trasa I/3 E55 ve smru Praha - Linec - Solnohradsko a silnice E49 Plze - Víde, silnice E551 napojující eské Budjovice na D 1 smr Brno, Slovensko. 13

14 Od roku 1990 zažívají eské Budjovice nový hospodáský rozvoj. Díky píznivé geografické poloze, nov oteveným hranicím, kulturnímu a historickému ddictví královského msta pitahují návštvníky z celého svta. [19] Tabulka 3 Základní informace o mst eské Budjovice Základní ukazatele Poet Rozloha (ha) Poet mstských ástí 7 Poet obyvatel z toho muži z toho ženy Zdroj: eský statistický úad, 2008 [1] Jak bylo uvedeno výše, rozloha msta eské Budjovice iní ha. Pedstavuje tedy 6,01 % z rozlohy správního obvodu eské Budjovice. Z hlediska potu obyvatel poskytuje msto trvalý pobyt 62,96 % všech obyvatel obvodu. Msto eské Budjovice je administrativn rozdleno na 11 katastrálních území: - eské Budjovice 1 - eské Budjovice 7, - eské Vrbné, - Haklovy Dvory, - Kališt u eských Budjovice, - Tebotovice. [9] 14

15 3. Demografie 3.1. Vývoj obyvatel eská republika Co se týká demografického vývoje v eské republice, lze konstatovat, že po té co v devadesátých letech minulého století docházelo k pozvolnému poklesu, tak od roku 2002 poet obyvatel žijících v eské Republice opt mírn stoupá. K mla eská republika celkem obyvatel, což znamenalo oproti roku 2005 nárst o osob a k byl podle výsledk pedbžné statistické bilance poet obyvatel již Pirozený pírstek dosáhl 10,0 tisíce osob, piemž hodnotu 10 tisíc pesáhl naposledy v roce Saldo zahraniní migrace inilo 83,9 tisíce osob. Celkový pírstek populace v roce 2007 ve výši 93,9 tisíce osob byl dokonce nejvyšší od poátku padesátých let minulého století. Poet obyvatel eské republiky se nepetržit zvyšuje již pátým rokem. Jihoeský kraj Jihoeský kraj je krajem s nejmenší hustotou zalidnní z celé eské republiky. Koncem roku 2006 v kraji žilo více než 630 tis. obyvatel, tedy 62,6 obyvatel na 1 km 2. Z jeho 7 okres má nejvtší hustotu obyvatelstva okres eské Budjovice, kde žije zhruba tvrtina obyvatel kraje. Je to dáno pedevším soustedním do samotného msta eské Budjovice, v nmž bydlí 94,7 tis. osob. Dalšími velkými msty jsou Tábor (35,9 tis. obyvatel), Písek (29,9 tis. obyvatel), Strakonice (23,3 tis. obyvatel) a Jindichv Hradec (22,5 tis. obyvatel). V tchto 5 mstech žije tetina Jihoech. Naproti tomu nejmenší obce do 200 obyvatel pedstavují 38,4 % z celkového potu obcí, ale žije v nich pouze 4,2 % celkového potu obyvatel kraje. SO ORP eské Budjovice Ve správním obvodu eské Budjovice žilo k celkem obyvatel a k celkem obyvatel. Pro srovnání v celém Jihoeském kraji k žilo obyvatel, ve správním obvodu žilo 23,9 % obyvatel Jihoeského kraje. Graf 1 Poet obyvatel v letech 2005 a 2006 v SO ORP B Zdroj: eský statistický úad, 2008 [1] Z hlediska hustoty zalidnní je nejhustji osídleno msto eské Budjovice. 15

16 Obr. 4 Hustota zalidnní Zdroj: eský statistický úad, 2008 [1] Pokud bychom chtli porovnávat vývoj potu obyvatel v jednotlivých obcích, lze využít, tzv. index vývoje potu obyvatel, tj. podíl hodnot potu obyvatel v porovnávaných letech. V tomto pípad byly použity roky 2006 a Ve sledovaném období se nejrychleji vyvíjely obce s nejnižšími hodnotami indexu stáí, tzn. ty, kde je nejnižší podíl senior (ve vku 65 a více let) v porovnání s potem dtí (ve vku 0 až 14 let) na daném území. Tuto charakteristiku splují pedevším obce v bezprostedním okolí eských Budjovic. Ty se v posledních letech staly vyhledávanými lokalitami pro výstavbu rodinných dom v pevážné míe mladými rodinami s dtmi. Jak vyplývá z níže uvedeného grafu, tak mezi obce, jejichž index vývoje potu obyvatel v období vykazuje nejvyšší hodnoty, tzn., že vykazují nejvtší dynamiku v nárstu potu obyvatel, patí nap. Litvínovice, Boršov nad Vltavou i Homole. Ve všech pípadech se jedná o obce, u nichž došlo k více než 50% nárstu. Co se týká eských Budjovic, tak ty patí v rámci SO ORP k obcím s nejmén pozitivním vývojem potu obyvatel, nebo hodnota indexu pro toto msto iní 97 %. Index vývoje zcela koresponduje s indexem stáí, dle kterého eské Budjovice stárnou, kdežto v okolních obcích se obyvatelstvo stále více omlazuje. Z níže uvedeného znázornní je mj. patrné, že nejperspektivnjší lokality se nachází pevážn na jihozápad obvodu. Na východ i jihovýchod se výstavba zatím nerozšiuje. 16

17 Obr. 5 Index vývoje potu obyvatel Zdroj: eský statistický úad, 2008 [1] Obdobné náznaky vývoje obcí z hlediska potu obyvatel naznauje i níže uvedené grafické znázornní populaního pírstku v jednotlivých obcích. Degresivním pírstkem obyvatel je charakterizován pedevším východ SO ORP. 17

18 Obr. 6 Vývoj populaního pírstku Zdroj: eský statistický úad, 2008 [1] Statutární msto eské Budjovice Ve statutárním mst eské Budjovice došlo stejn jako na celém území SO ORP eské Budjovice, potažmo v celé eské republice k mírnému nárstu. V tom pípad se jednalo o nárst z osob na To znamená, že poet obyvatel žijících v eských Budjovicích k se zvýšil oproti roku 2005 pouze o 94 osob. Graf 2 Poet obyvatel v letech 2005 a 2006 v eských Budjovicích Zdroj: eský statistický úad, 2008 [1] 18

19 V rámci další tabulky je uveden vývoj potu obyvatel v jednotlivých ástech statutárního msta. Tabulka 4 Vývoj potu obyvatel podle ástí msta a urbanistických obvod ásti msta k k k k eské Budjovice eské Budjovice eské Budjovice-sted Sokolský ostrov eské Budjovice Stromovka tyi Dvory Vysoká škola Sídlišt Šumava Švábv Hrádek U Vávrovského rybníka Sídlišt Vltava Pístav Haklovy Dvory Zavadilka tyi Dvory - sted Sídlišt Máj eské Vrbné eské Budjovice U Požární zbrojnice U Hbitova Sídlišt Na Pražské Za Poliklinikou Na Sadech U Pekárenské Zahrádky U Pražské silnice Za Voíškovým dvorem Knžské Dvory Nemanice Dolní Svtlíky Nemanický rybník U ertíka eské Budjovice Svtlík Za Otýlií Nové Vráto - prmysl. obvod U Rozumova Dvora Husova kolonie Husova kolonie - zahrádky Nové Vráto U Kížku eské Budjovice Suché Vrbné-prmysl. obvod Ptidomí U Vrbného Suché Vrbné U Dobrovodského potoka Pohrka U Rybník Kališt Tebotovice eské Budjovice Brnnské pedmstí U Nádraží U Novohradské

20 Havlíkova kolonie U Malého jezu - U Špak Mladé-ervený Dvr U Špak - za hbitovem Nové Hodjovice Za Potokem eské Budjovice V Hájeku U Matice školské U Pivovaru U Malše U Plavské silnice Krumlovské pedmstí Nemocnice U Nemocnice Rožnov-sever Za Lineckou tratí Rožnov - jih Zdroj: eský statistický úad, 2008 [1] 20

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah Úvodní slovo.... 7 1. Úvod..... 8 2.

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

ROZVOJOVÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ BUDĚJOVICE

ROZVOJOVÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZVOJOVÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ BUDĚJOVICE 2013 2018 [1] Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2.1 Charakteristika území Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a lesnictvím. Až

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013

Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 1 Analytická část 2 I. Úvod... 5 II. Jednotlivé části integrované strategie rozvoje MAS... 5 II. Analytická část... 6 A. Situační analýza regionu...

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Analýza vývoje zamstnanosti a nezamstnanosti 1. pololetí 2001

Analýza vývoje zamstnanosti a nezamstnanosti 1. pololetí 2001 O B S A H Analýza vývoje zamstnanosti a nezamstnanosti 1. pololetí 2001 I. Zamstnanost...1 1. Stav a vývoj zamstnanosti v prvním pololetí 2001...1 2. Poet zamstnanc podle výsledk podnikového zjišování...5

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Magistrát města České Budějovice Institut

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD DEMOGRAFIE SENIORŮ Mgr. Michaela Němečková Stavební fórum, 22. 1. 215, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 www.czso.cz Populace stárne.. je třeba seniorského bydlení? kde se tu vzali?

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Velikost pracovní síly

Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly v kraji rostla obdobně jako na celorepublikové úrovni. Velikost pracovní síly 1 na Vysočině se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 257 tisíc osob

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

PODROBNÝ PROBLÉMOVÝ VÝKRES - LEGENDA

PODROBNÝ PROBLÉMOVÝ VÝKRES - LEGENDA PODROBNÝ PROBLÉMOVÝ VÝKRES - LEGENDA 1:10 000 Registr závad a střetů Příklad: s S1 x LK s n z Silnice I. třídy křižuje lokální Stav Návrh Záměr KE Koridor zásobování elektrickou energií KP Koridor zásobování

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

ÚAD PRÁCE V PLZNI ANALÝZA STAVU A VÝVOJE TRHU PRÁCE V PLZESKÉM KRAJI

ÚAD PRÁCE V PLZNI ANALÝZA STAVU A VÝVOJE TRHU PRÁCE V PLZESKÉM KRAJI ÚAD PRÁCE V PLZNI ANALÝZA STAVU A VÝVOJE TRHU PRÁCE V PLZESKÉM KRAJI Rok 2003 OBSAH: I. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 I. 1 Úvod specifikace kraje, základní informace... 3 I. 2 Ekonomická, sociální

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7670/110/13 O cen stavby p.1807 (dle zápis v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4321 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

VERZE k 23.6.2006 - 1 -

VERZE k 23.6.2006 - 1 - III. REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD NA OBDOBÍ 2007-2013 VERZE k 23.6.2006-1 - OBSAH: Seznam zkratek... 5 KAPITOLA 1 ÚVOD... 7 1.1 Koordinace a partnerství pi zpracování Regionálního operaního

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 3 1.1

Více

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se nedotýká pouze systému důchodového pojištění, ale bezprostředně se dotýká rovněž

Více

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny.

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny. Podklad č. 3 ke Koncepci prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 2012 Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více