Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách"

Transkript

1 Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Čl. 1 Základní ustanovení Tato směrnice je vydávána Domovem důchodců Jesenec, p. o. (dále v textu jen Domov ) na základě zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v aktuálním znění, zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, příslušných Nařízení EU o provádění pravidel hospodářské soutěže (jde zejména o zásady uvedené v článcích 101 a 102 konsolidovaného znění Smlouvy o fungování Evropské unie Lisabonské smlouvy) a Nařízení upravujících výjimky z tohoto dokumentu. Směrnice je vydávána také na základě dokumentu Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem a příslušnými články aktuálního Organizačního řádu Domova. Tato směrnice se vztahuje na všechny osoby v pracovněprávním vztahu k Domovu, zejména v procesu vypracovávání zadávací dokumentace, samotného zadávání veřejných zakázek, při rozhodování o vítězi soutěže a ustavování smluvních vztahů, z tohoto procesu vyplývajících. Čl. 2 Vymezení pojmů Pro účely této Směrnice se rozumí 1) Zadavatelem Domov jako právnická osoba, která byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, nemající průmyslovou nebo obchodní povahu, a je financována převážně veřejným subjektem (státem a vyšším územním celkem). 2) Centrálním zadavatelem je veřejný zadavatel, který provádí centralizované zadávání (v tomto případě zřizovatel Olomoucký kraj nebo jiná pověřená osoba). 3) Veřejná zakázka je zakázka, realizovaná na základě písemné smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli a jejím předmětem je úplatné poskytnutí plnění smlouvy. 4) Dodavatel je právnická nebo fyzická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby, provádí stavební práce. 5) Rámcová smlouva je písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více uchazeči uzavřená na dobu určitou, která upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se dodávek, služeb či stavebních prací s obdobným předmětem plnění zadávaných po dobu platnosti rámcové smlouvy, zejména pokud jde o cenu a množství. 6) Zájemcem dodavatel, který podal ve stanovené době žádost o účast v jakémkoliv řízení o veřejné zakázce nebo byl Zadavatelem vyzván k jednání nebo podání nabídky v jakémkoliv řízení o veřejné zakázce (tak jak je uvedeno v ust. 17 zákona o veřejných zakázkách). 7) Uchazečem je dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení (tak jak je uvedeno v ust. 17 zákona o veřejných zakázkách). 8) Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky - stanoví Domov na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li Domov k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. Pro stanovení výše předpokládané hodnoty je rozhodný den odeslání oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění. Při stanovení 1

2 předpokládané hodnoty je Domov povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období. To neplatí pro dodávky nebo služby, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky nebo služby pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb. 9) ISVZ je informační systém o veřejných zakázkách, který zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách, vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vedení seznamu systémů certifikovaných dodavatelů a statistické výstupy o veřejných zakázkách. 10) Kvalifikací dodavatele je způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky. 11) Komise pro projednání veřejných zakázek se zabývá posuzováním podání nabídky na veřejné zakázky malého rozsahu nebo veřejné zakázky, spadající do působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jednání komise je stanoveno dle potřeby. Je složena z ředitele a pro tento účel jmenovaných zaměstnanců, z nichž některý je zpravidla pověřen vedením agendy. Čl. 3 Způsob zadávání veřejných zakázek Při zadávání veřejných zakázek a rozhodování o výsledku výběrového řízení postupuje Domov v souladu s příslušnými vnitrostátními a Unijními normami a dalšími externími (Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem) i vnitřními dokumenty (směrnice, řády), závaznými pro činnost Domova. 1) U veřejných zakázek od 0,50 Kč do ,99 Kč bez DPH Domov zadává na základě svých zkušeností a znalostí na trhu a není nutné dokládat na základě čeho se zadavatel rozhodl. 2) U veřejných zakázek od 40. tis. Kč bez DPH do ,99 Kč bez DPH za jednotlivou zakázku Domov zadává na základě mapování trhu (např. internetem, osobními dotazy), které bude zadokumentováno u smlouvy na veřejnou zakázku. V případě, že trh není možno mapovat, bude u takovéto veřejné zakázky zdůvodnění, jaké skutečnosti byly důvodem pro výběr (např. jde o zboží takových požadovaných parametrů, které vyrábí pouze jeden dodavatel, nebo jsou opakovány dodávky již provedeného stejného plnění z předchozích období či jde o doplnění dílů k již zakoupenému zboží od konkrétního dodavatele atp.). K výběru nemusí být svolána Komise pro projednání veřejných zakázek, musí však být dodržena pravidla transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení. 3) U veřejné zakázky malého rozsahu od 100 tis. bez DPH do ,99 Kč včetně (dodávky i stavební práce) bez DPH při provádění průzkumu trhu osloví Domov minimálně 5 dodavatelů k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Domov bude vždy požadovat nabídky od uchazečů v písemné formě. U těchto veřejných zakázek současně s odesláním výzvy Domov může uveřejnit výzvu i na svém profilu zadavatele, případně webových stránkách. Ve výjimečných případech (zejména v případech obdobných případům, kdy lze zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění) může Domov rozhodnout o dodavateli i bez provedení průzkumu trhu. Obdobně postupuje Domov v případě naléhavé potřeby, jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidu, havárii, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu. K vyhodnocení nabídek musí Domov vytvořit poradní orgán (komisi) a to nejméně v počtu tří členů. O připraveném výběrovém řízení bude Domov informovat prostřednictvím vedoucího věcně příslušného odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje odpovědného člena Rady Olomouckého kraje. Členy poradního orgánu, a to nejméně v počtu 3 členů, jmenuje na základě svého rozhodnutí Domov. Zřizovatel může navrhnout do poradního orgánu 1 člena. Tento návrh zadavatel musí akceptovat. 2

3 4) U veřejné zakázky malého rozsahu od 500. tis. bez DPH do 1 mil. Kč bez DPH pro dodávky a služby do 3 mil. Kč bez DPH pro stavební práce včetně bez DPH při provádění průzkumu trhu osloví Domov minimálně 5 dodavatelů k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Domov bude vždy požadovat nabídky od uchazečů v písemné formě. U těchto veřejných zakázek současně s odesláním výzvy Domov může uveřejnit výzvu i na svém profilu zadavatele, případně webových stránkách. Ve výjimečných případech (zejména v případech obdobných případům, kdy lze zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění) může Domov rozhodnout o dodavateli i bez provedení průzkumu trhu. Obdobně postupuje Domov v případě naléhavé potřeby, jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidu, havárii, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu. K vyhodnocení nabídek musí Domov vytvořit poradní orgán (komisi) a to nejméně v počtu pěti členů. O připraveném výběrovém řízení bude Domov informovat prostřednictvím vedoucího věcně příslušného odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje odpovědného člena Rady Olomouckého kraje. Členy poradního orgánu, a to nejméně počtu 5 členů, jmenuje na základě svého rozhodnutí Domov. Zřizovatel může navrhnout do poradního orgánu 1 člena. Tento návrh Domov musí akceptovat. Domov do 15 dnů od uzavření uveřejní na profilu zadavatele celé znění smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena dosáhne Kč bez DPH a to včetně všech jejích změn a dodatků. 5) U podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky od 1 mil. Kč bez DPH pro dodávky a služby od 3 mil. Kč bez DPH pro stavební práce Domov zadává zakázku plně v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. O připraveném výběrovém řízení bude zadavatel informovat prostřednictvím vedoucího věcně příslušného odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje odpovědného člena Rady Olomouckého kraje. Členy komise pro otevírání obálek s nabídkami (otevírání nabídek) jmenuje zadavatel. Zřizovatel může navrhnout do této komise 1 člena (1 náhradníka). Tento návrh musí zadavatel akceptovat. Členy a náhradníky hodnotící komise jmenuje na základě svého rozhodnutí zadavatel, přičemž do minimálně pětičlenné hodnotící komise navrhne zřizovatel (Rada Olomouckého kraje) minimálně tři členy (případně náhradníky) s doporučením, aby tvořili nadpoloviční většinu. Tento návrh zadavatel musí akceptovat. Při jmenování komise postupuje zadavatel v souladu s ust. 74 zákona. Čl. 4 Postup před vypsáním veřejné zakázky 1) Potřebu nákupu zboží, DHM, poskytnutí služeb a provedení stavebních prací, které podléhá vypsání veřejné zakázky (nad 100. tis. Kč) nebo u veřejných zakázek od 40. tis. Kč do ,99 Kč bez DPH, které zadavatel zadává na základě mapování trhu (např. internetem, osobními dotazy), předkládá v písemné formě vedoucí jednotlivých úseků řediteli organizace, který projedná návrh s ostatními na poradě vedení organizace. 2) Vypsání veřejné zakázky schvaluje ředitel organizace. Ten také signuje před objednáním (40. tis. Kč do ,99 Kč) spolu s objednávkou podklady o mapování trhu. 3) Vymezení plnění veřejné zakázky, tedy předmět budoucí smlouvy a hodnotící kritéria specifikuje ředitel organizace. Za správnost a úplnost podkladů pro vymezení plnění veřejné zakázky a za obsah zadávací dokumentace odpovídá zaměstnanec, v jehož gesci (na základě odbornosti a pracovního zařazení) je předmět plnění konkrétní veřejné zakázky a který byl ředitelem k vypracování veřejné zakázky pověřen. 4) Tento zaměstnanec vypracuje v souladu se zákonem a příslušnými internímu předpisy (Zásady pro řízení příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem, Organizační řád, směrnice O veřejných zakázkách, vše v aktuální znění) vypsání veřejné zakázky včetně 3

4 veškeré dokumentace spojené s veřejnou zakázkou a odpovídá za formální správnost podkladů a navazující dokumentace. 5) Vyhlášení výzvy zadavatele podepisuje ředitel organizace. 6) Odeslání vyhlášení výzvy zadavatele zabezpečuje zaměstnanec pověřený zadáním veřejné zakázky. 7) Vypsání každé veřejné zakázky musí být uskutečněno bez zbytečného odkladu po jejím schválení, pokud nebude ředitelem organizace stanoveno jinak. Čl. 5 Interní organizační zabezpečení vypsané veřejné zakázky 1) Zaměstnanec, odpovědný za vymezení plnění veřejné zakázky vypracuje znění výzvy u veřejné zakázky nad 100. tis. Kč bez DPH, kde stanoví v souladu s podmínkami veřejné zakázky termín ukončení soutěžní lhůty (termín - den, hodinu,do kdy je možné nabídky podávat). O všech skutečnostech průběžně informuje ředitele organizace. 2) Nejpozději sedm dní před koncem soutěžní lhůty zaměstnanec pověřený zadáním veřejné zakázky požádá ředitele o stanovení členů komise a jejich náhradníků pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Ředitel připraví a předá jmenovací dekret jednotlivým členům komise. 3) Zaměstnanec, odpovědný za vymezení plnění veřejné zakázky v souladu s podmínkami soutěže: zajistí odeslání výzvy, případně uveřejnění na webových stránkách a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (u zakázek příslušného finančního rozsahu) v ISVZ, zapůjčuje zájemcům o veřejnou zakázku zadávací a projektovou dokumentaci, do konce soutěžní lhůty přebírá od uchazečů jednotlivé nabídky, tyto eviduje a přiděluje jim pořadová čísla, odpovídá na dotazy uchazečů o veřejnou zakázku a v případě, že je výzva zveřejněna na webových stránkách, tak zajistí umístění dotazů a odpovědí na tyto stránky. 4) Zaměstnanec pověřený zadáním veřejné zakázky zabezpečí v souladu s organizačními pokyny návrhy na personální ustavení komise uvedené v čl. 6 této směrnice. O všech skutečnostech průběžně informuje ředitele organizace. Čl. 6 Komise pro projednání veřejných zakázek 1) Komise pro projednání veřejných zakázek se zabývá posuzováním podání nabídky na veřejné zakázky malého rozsahu nebo veřejné zakázky, spadající do působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jednání komise je stanoveno dle potřeby. Je složena z ředitele a pro tento účel jmenovaných zaměstnanců, z nichž některý je zpravidla pověřen vedením agendy. 2) Jednací řád komise: Komise jednají vždy v lichém počtu. Pokud není aktuální legislativou nebo zásadami pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem stanoveno jinak, je Komise vždy nejméně tříčlenná. Předsedou komise je člen, který je zvolen z jejího středu. Při hlasování má každý z řádně jmenovaných členů jeden hlas. Komise se usnáší většinou hlasů. Z jednání každé Komise bude vyhotoven záznam. Každý z členů komise je povinen sdělit podjatost v případě, že má na výsledku projednávané věci osobní zájem. Případ, kdy bude tato skutečnost zamlčena, bude posuzován jako porušení pracovní kázně. 4

5 V případě, že se člen komise, která jedná o závažných nebo strategických záležitostech Domova nebude moci účastnit jednání, ať již pro nepřítomnost, nebo pro podjatost, bude pro toto jednání komise nahrazen jiným zaměstnancem, kterého určí ředitel nebo jeho zástupce vždy z řad zaměstnanců obdobného profesního zaměření nebo stejného pracovního úseku. Komise může mít stanoveného tajemníka, který se neúčastní hlasování. 3) Etapy jednání Komise: a) Pro projednání zakázky malého rozsahu v hodnotě od 100. tis. Kč do ,99 Kč bez DPH za jednotlivou zakázku, má komise povinnost se sejít minimálně jednou. V obou etapách jednání (otevírání obálek i hodnocení nabídek) zpravidla rozhodují tíž zaměstnanci. b) Pro projednání zakázky v hodnotě od 500.tis.Kč bez DPH za jednotlivou zakázku je jednání komisí rozděleno do etap, přičemž v každé etapě může Domov jmenovat rozdílné členy komise. c) Komise pro otevírání obálek Komisi pro otevírání obálek jmenuje ředitel organizace. Administrativní přípravu zajišťuje zaměstnanec pověřený zadáním veřejné zakázky spolu s tajemníkem, který je případně jmenován pro činnost konkrétní Komise pro projednávání veřejné zakázky. Komise pro otevírání obálek je povinna postupovat přesně podle zákona včetně vyhotovení a podepsání protokolu o otevírání obálek s nabídkami. V případě, že nabídka není z hlediska podmínek soutěže úplná je komise povinna nabídku z dalšího posuzování a hodnocení vyloučit. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče předkládá bezodkladně pověřený zaměstnanec řediteli organizace k podpisu. Odeslání rozhodnutí o vyloučení zajišťuje odpovědný zaměstnanec. d) Komise pro posouzení a hodnocení nabídek Nejméně tříčlennou komisi, vyjma veřejných zakázek nad 500. tis. Kč bez DPH a jakýchkoliv zakázek v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (nejméně pětičlennou) pro posouzení a hodnocení nabídek jmenuje ředitel organizace. Administrativní přípravu včetně vypracování záznamu o posouzení a hodnocení nabídek, v souladu s pokyny předsedy komise, zajišťuje zaměstnanec pověřený zadáváním veřejných zakázek nebo jmenovaný tajemník. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek je povinna postupovat přesně podle zákona a podmínek soutěže. Zejména pak: posuzuje nabídky z hlediska obsahového splnění podmínek soutěže a ověřuje soulad postupu uchazeče se zásadami ochrany hospodářské soutěže a navrhuje řediteli organizace vyloučení uchazeče, který požadavkům nevyhověl (např. z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů), záznam o posouzení a hodnocení nabídek musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem včetně stručného popisu způsobu hodnocení nabídek, výsledku hodnocení jednotlivých nabídek a zdůvodnění nejvhodnější nabídky, souhlas s nejvhodnější nabídkou potvrdí členové komise svým podpisem, jakýchkoliv požadavcích organizačního rázu informuje bez zbytečného odkladu předseda komise zaměstnance pověřeného zadáním veřejné zakázky. Čl. 7 Organizační zajištění ukončení výběru 1) V souladu se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek ředitel organizace rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci. 5

6 Výsledek jednání komise k podpisu předkládá odpovědný zaměstnanec za zadávání veřejných zakázek, který zajišťuje po jeho podpisu i jeho odeslání. 2) V souvislosti s možností podání námitek ze strany uchazečů pověřený zaměstnanec hlídá zákonem stanovené termíny. 3) Ředitel podepisuje smlouvu s vybraným uchazečem až po ukončení soutěže. 4) Přípravu podkladů pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a zřizovatele zajišťuje a k podpisu předkládá pověřený zaměstnanec, který zabezpečí i jejich následné odeslání. 5) Po ukončení výběrového řízení zajistí pověřený zaměstnanec archivaci veškeré dokumentace týkající se jednotlivé veřejné zakázky dle aktuálních právních předpisů a interních předpisů o archivaci a skartaci (nejméně po dobu pěti let v případě realizace veřejné zakázky za finanční prostředky vlastních zdrojů a zdrojů zřizovatele, nejméně po dobu deseti let v případě realizace veřejné zakázky za finanční prostředky EU). Čl. 8 Závěrečná ustanovení 1) Organizační směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne ) Skutečnosti, které nejsou upravené touto směrnicí, se řídí obecně platnými právními předpisy. 3) Tímto dnem se ruší Směrnice č. 66 o veřejných zakázkách, účinná od V Jesenci dne Bc.Zuzana Bratterová, LLM Ředitelka DD Jesenec, p. o. Seznam příloh: 1. Seznam dokumentace veřejné zakázky v hodnotě nad ,- Kč bez DPH 2. Základní principy pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými org. zřízenými Olomouckým krajem z obsah ustanovení 23 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách 6

7 Příloha č. l: Seznam dokumentace veřejné zakázky nad ,- Kč bez DPH 1) rozhodnutí z porady vedení o zadání veřejné zakázky 2) průzkum trhu soubor podkladů 3) zápis komise pro veřejné zakázky 4) rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 5) oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky uchazeči 6) podepsaná smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky 7) veškeré doručenky z dokumentů zasílaných zadavatelem 8) písemná prohlášení o nepodjatosti členů komise 9) odůvodnění volby tohoto způsobu zadání veřejné zakázky (např. zápis z jednání Komise) 7

8 Příloha č. 2: Příloha č. 8 dokumentu Z8sady pro řízení p.o.: Principy pro zadávání veřejných zakázek Základní principy pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými Olomouckým krajem veřejná zakázka do 100 tis. Kč bez DPH veřejné zakázky malého rozsahu od 100 tis. bez DPH do 1 mil. Kč bez DPH pro dodávky a služby do 3 mil. Kč bez DPH pro stavební práce podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky od 1 mil. Kč bez DPH pro dodávky a služby od 3 mil. Kč bez DPH pro stavební práce základní principy Zadavatel zadává na základě svých zkušeností a znalostí situace na trhu. Není nutné dokládat, na základě čeho se zadavatel rozhodl. Při provádění průzkumu trhu osloví zadavatel min. 5 dodavatelů k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadavatel bude vždy požadovat nabídky od uchazečů v písemné formě. U veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než Kč současně s odesláním výzvy zadavatel může uveřejnit výzvu i na svém profilu zadavatele, případně webových stránkách. Ve výjimečných případech (zejména v případech obdobných případům, kdy lze zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění) může zadavatel rozhodnout o dodavateli i bez provedení průzkumu trhu. Obdobně postupuje zadavatel v případě naléhavé potřeby, jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidu, havárii, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu. K vyhodnocení nabídek musí zadavatel vytvořit poradní orgán (komisi). O připraveném výběrovém řízení bude zadavatel informovat prostřednictvím vedoucího věcně příslušného odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje odpovědného člena Rady Olomouckého kraje. Členy poradního orgánu, a to nejméně v počtu 3 členů, jmenuje na základě svého rozhodnutí zadavatel. Zřizovatel může navrhnout do poradního orgánu 1 člena. Tento návrh zadavatel musí akceptovat. Zadavatel do 15 dnů od uzavření uveřejní na profilu zadavatele celé znění smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena dosáhne Kč bez DPH a to včetně všech jejích změn a dodatků. Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky zadavatel zadává plně v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon). O připraveném výběrovém řízení bude zadavatel informovat prostřednictvím vedoucího věcně příslušného odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje odpovědného člena Rady Olomouckého kraje. Členy komise pro otevírání obálek s nabídkami (otevírání nabídek) jmenuje zadavatel. Zřizovatel může navrhnout do této komise 1 člena (1 náhradníka). Tento návrh musí zadavatel akceptovat. Členy a náhradníky hodnotící komise jmenuje na základě svého rozhodnutí zadavatel, přičemž do minimálně pětičlenné hodnotící komise navrhne zřizovatel (Rada Olomouckého kraje) minimálně tři členy (případně náhradníky) s doporučením, aby tvořili nadpoloviční většinu. Tento návrh zadavatel musí akceptovat. Při jmenování komise postupuje zadavatel v souladu s ust. 74 zákona. Zadavatel při zadávání veřejných zakázek musí dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Příloha č. 3: 8

9 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění (1) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jestliže a) v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení či jednacím řízení s uveřejněním a v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti rovněž v předchozím soutěžním dialogu nebyly podány žádné nabídky, b) v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení či jednacím řízení s uveřejněním a v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti rovněž v předchozím soutěžním dialogu byly podány pouze nevhodné nabídky podle 22 odst. 1 písm. a), nebo c) nebyly podány žádné žádosti o účast v užším řízení či jednacím řízení s uveřejněním a v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti rovněž v soutěžním dialogu. (2) Při splnění podmínek uvedených v odstavci 1 může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění za předpokladu, že podstatně nezmění zadávací podmínky a zahájí jednací řízení bez uveřejnění bezodkladně po zrušení předchozího zadávacího řízení. (3) V případě zadávání veřejné zakázky podle odstavce 1 oznámí veřejný zadavatel použití tohoto zadávacího řízení a důvody jeho použití Evropské komisi, pokud o to Evropská komise požádá. (4) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění rovněž tehdy, jestliže. a) veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem, nebo b) veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. (5) V jednacím řízení bez uveřejnění může být veřejná zakázka na dodávky zadána, jestliže a) dodávané zboží je vyráběno pouze pro účely výzkumu nebo vývoje, vyjma případů, kdy je zboží vyráběno ve větším množství za účelem dosažení zisku zadavatele nebo za účelem pokrytí nákladů zadavatele spojených s výzkumem nebo vývojem, b) jde o dodatečné dodávky od téhož dodavatele, s nímž již byla uzavřena smlouva, které jsou určeny jako částečná náhrada původní dodávky nebo jako rozšíření stávajícího rozsahu dodávky, a to za předpokladu, že by změna dodavatele nutila zadavatele pořizovat zboží odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě; celková doba trvání původní smlouvy, včetně doby trvání smlouvy na dodatečné dodávky podle tohoto ustanovení, nesmí v případě veřejného zadavatele přesáhnout dobu 3 let, pokud to není odůvodněno zvláštními okolnostmi, a v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti dobu 5 let, kromě výjimečných okolností určených s ohledem na očekávanou provozní životnost dodávek a technické obtíže, které by mohly být změnou dodavatele způsobeny, c) jde o dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách, d) jde o dodávky pořizované za zvláště výhodných podmínek od dodavatele, který je v likvidaci, nebo v případě, že je vůči dodavateli vedeno insolvenční řízení, od osoby oprávněné disponovat s majetkovou podstatou, nebo e) jde o zboží pořizované za cenu podstatně nižší, než je obvyklá tržní cena, a podstatně nižší cena je dodavatelem nabízena jen po velmi krátkou dobu; veřejný zadavatel 9

10 je oprávněn zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění podle tohoto písmene pouze ve vztahu k podlimitní veřejné zakázce. (6) V jednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel zadat veřejnou zakázku na služby rovněž v případě, jestliže je zadávána v návaznosti na soutěž o návrh, podle jejíchž pravidel musí být veřejná zakázka zadána vybranému účastníkovi nebo jednomu z vybraných účastníků této soutěže. V případě více vybraných účastníků soutěže o návrh je zadavatel povinen vyzvat k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění všechny vybrané účastníky. Předmětem veřejné zakázky na služby navazující na soutěž o návrh nesmí být vlastní realizace návrhu. To neplatí v případech, kdy to odůvodňuje povaha předmětu soutěže o návrh. (7) V jednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel zadat veřejnou zakázku na stavební práce nebo veřejnou zakázku na služby rovněž v případě, jestliže jde o a) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že 1. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli, 2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a 3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky, nebo b) nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce, a to za předpokladu, že 1. nové stavební práce nebo nové služby budou zadány témuž dodavateli, 2. původní veřejná zakázka byla zadána v otevřeném řízení, užším řízení, nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení a v případě sektorového zadavatele rovněž v jednacím řízení s uveřejněním; v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti byla původní veřejná zakázka zadána v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním, soutěžním dialogu nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení, 3. v zadávacích podmínkách původního zadávacího řízení byla obsažena možnost zadat veřejnou zakázku na nové stavební práce nebo nové služby v jednacím řízení bez uveřejnění, 4. předpokládaná hodnota veřejné zakázky na nové stavební práce nebo nové služby byla zahrnuta do předpokládané hodnoty původní veřejné zakázky a 5. jednací řízení bez uveřejnění bude zahájeno do 3 let a v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti do 5 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku; v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti lze zahájit jednací řízení bez uveřejnění i později, pokud je to odůvodněno okolnostmi hodnými zvláštního zřetele. (8) Sektorový zadavatel je oprávněn pro zadání nadlimitní veřejné zakázky použít jednací řízení bez uveřejnění rovněž v případě, a) kdy je veřejná zakázka zadávána pouze pro účely výzkumu nebo vývoje, nikoliv však za účelem dosažení zisku zadavatele nebo úhrady nákladů zadavatele spojených s výzkumem nebo vývojem, a to za předpokladu, že zadání takové veřejné zakázky nebrání 10

11 zadání následných veřejných zakázek jiným dodavatelům; odstavec 5 písm. a) se v tomto případě nepoužije, nebo b) pokud jde o veřejnou zakázku zadávanou na základě rámcové smlouvy. (9) Jde-li o případy uvedené v odstavci 4 písm. b), odstavci 5 písm. d) nebo e), odstavci 7 písm. a) nebo odstavci 8 písm. b), nelze v jednacím řízení bez uveřejnění zadat rámcovou smlouvu. (10) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti v jednacím řízení bez uveřejnění rovněž, pokud a) není možné z časových důvodů způsobených krizí zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení, b) předmětem veřejné zakázky jsou služby v oblasti výzkumu a vývoje, na něž se nevztahuje 18 odst. 1 písm. c), nebo c) předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb letecké a námořní dopravy ozbrojeným složkám České republiky, jež jsou nebo mají být nasazeny v zahraničí, pokud není možné ze strany dodavatelů zaručit tak dlouhou vázanost nabídkou, aby mohla být zakázka zadána v jiném druhu zadávacího řízení. (11) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti v jednacím řízení bez uveřejnění dále tehdy, jestliže v předchozím užším řízení, soutěžním dialogu nebo zjednodušeném podlimitním řízení byly podány pouze neúplné nabídky podle 22 odst. 1 věty druhé, nebo nepřijatelné nabídky podle 22 odst. 1 věty třetí, zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky a zahájí jednací řízení bez uveřejnění bezprostředně po zrušení předchozího zadávacího řízení. Výzvu k jednání je zadavatel povinen zaslat jen těm uchazečům, kteří splňují kvalifikaci a kteří v předchozím zadávacím řízení ve lhůtě pro podání nabídek podali nabídky, jež splnily požadavky podle 69 odst. 5. (12) V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti je zadavatel povinen v oznámení o výsledku zadávacího řízení podle 83 odst. 1 řádně odůvodnit zadání této zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění. 11

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Číslo vydání/aktualizace: 8/2

Číslo vydání/aktualizace: 8/2 Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006

Více

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení č. 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Ve znění: Předpis č. K datu

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více