PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému Tato příloha zadávací dokumentace obsahuje ve smyslu Oddílu III. ZD návrh smlouvy o dodávce informačního systému, který obsahuje zadavatelem požadované obchodní, platební a jiné podmínky týkající se následujících částí předmětu plnění veřejné zakázky, a to A) Dodávka Systému, B) Dodávka licence, C) Implementace, včetně testovacího a zkušebního provozu Systému, a D) Zaškolení a dodání dokumentace. Předmětný návrh smlouvy o dodávce informačního systému je pro uchazeče závazný, není-li v něm anebo těchto zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Uchazeč předloží ve své nabídce návrh smlouvy o dodávce informačního systému. Uchazečem předložený návrh smlouvy o dodávce informačního systému musí odpovídat ustanovením obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na předmět plnění této veřejné zakázky, a musí odpovídat veškerým požadavkům zadavatele uvedeným v těchto zadávacích podmínkách, tj. že po obsahové stránce musí odpovídat návrhu smlouvy o dodávce informačního systému uvedenému v této příloze, není-li v něm anebo těchto zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Uchazeč je oprávněn níže uvedený návrh smlouvy o dodávce informačního systému po obsahové i formální stránce upravit dle svých obchodních zvyklostí, s tím omezením, že provedené změny nesmí měnit rozsah a obsah práv a povinností smluvních stran uvedených v zadávací dokumentaci a v níže uvedeném návrhu smlouvy o dodávce informačního systému, zejména pak nesmí žádným způsobem omezovat či vyloučit práva zadavatele anebo rozšiřovat jeho povinnosti či mu ukládat nové povinnosti (nejednoznačný výklad jde k tíži uchazeče); v opačném případě se k těmto ustanovením nepřihlíží a uplatní se v potřebném rozsahu původní ustanovení návrhu smlouvy o dodávce informačního systému uvedeného v této příloze. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu se způsobem jednání za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu doloží uchazeč příslušnými listinami (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc, smlouva o sdružení). SMLOUVA O DODÁVCE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Smlouvu o dodávce informačního systému (dále jen Smlouva) uzavírají dle ust. 262 odst. 1 a ust. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obch. zák.), ve spojení s ust. 46 a násl., ust. 58 a ust. 88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění (dále jen aut.zák.) a ust. 82 odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách anebo ZVZ), níže uvedeného dne, měsíce a roku, a za níže ujednaných smluvních podmínek, tyto smluvní strany: ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Název: Centrum mezistátních úhrad, z.s.p.o. Adresa sídla: Praha 3, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, PSČ Jednající: JUDr. Ladislavem Švecem, ředitelem IČ: Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Strana 1 (celkem 22)

2 (dále jen Objednatel) a 1.2. Obchodní firma / Název: [ ] Adresa sídla / místa podnikání: [ ] Zapsaná: [ ] Jednající / zastoupena: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] (dále jen Dodavatel) (Objednatel a Dodavatel dále též označováni společně jako Smluvní strany, a každý samostatně jako Smluvní strana) ČLÁNEK II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2.1. Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou zřízenou zdravotními pojišťovnami dle ust. 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen obč.zák.), která ve smyslu svých stanov a na základě pověření příslušných ústředních orgánů státní správy plní úkoly styčného orgánu pro provádění mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a práva Evropské unie v oblasti poskytování věcných dávek veřejného zdravotního pojištění, splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené, a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené Dodavatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu (příp. jiného právního řádu, s tím, že je oprávněn podnikat na území České republiky), splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené, a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené Smlouva se uzavírá v souvislosti s nadlimitní veřejnou zakázkou na služby s názvem Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství zadanou Objednatelem jakožto zadavatelem ve smyslu příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách v otevřeném zadávacím řízení a uveřejněnou v Informačním systému o veřejných zakázkách - uveřejňovací subsystém (IS VZ US) pod evidenčním číslem VZ (dále jen veřejná zakázka Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství ), když nabídka Dodavatele jakožto uchazeče byla vybrána jako ekonomicky, funkčně a technicky nejvýhodnější. ČLÁNEK III. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 3.1. Účelem Smlouvy je poskytnutí a dodání služeb a práv (licencí) Objednateli vedoucích k realizaci části předmětu veřejné zakázky Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství, a to zejména v rozsahu vývoje a dodání softwarové části tzv. Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství (při a po přechodu z listinné komunikace na komunikaci elektronickou) na národní i mezinárodní úrovni Předmětem Smlouvy je: Strana 2 (celkem 22)

3 a) závazek Dodavatele na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době i) poskytnout a dodat služby, a ii) postoupit práva a poskytnout licence, vše včetně souvisejících plnění, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných ve Smlouvě; a b) závazek Objednatele řádně a včas i) poskytnuté a dodané služby, a ii) postoupená práva a poskytnuté licence, vše včetně souvisejících plnění, převzít a zaplatit Dodavateli dohodnutou cenu, a to způsobem a za podmínek sjednaných ve Smlouvě. ČLÁNEK IV. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 4.1. Dodavatel se zavazuje vyvinout a dodat Objednateli informační systém umožňující a zajišťující výměnu a zpracování elektronických dokumentů pro oblast dávek v nemoci a mateřství na národní i mezinárodní úrovni (dále také jen jako Systém, systém nebo informační systém), implementovat Systém, spustit jej a uvést jej do produktivního provozu za účelem jeho dlouhodobého užívání. Předmět plnění je součástí projektu Vybudování Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství, který vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (dále jen Projekt) Dodavatel se zavazuje, že Objednateli i) poskytne a dodá služby, a ii) postoupí práva a poskytne licence, vše včetně souvisejících plnění, v rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství s tím, že konkrétně je součástí předmětu plnění dle Smlouvy: A) Dodávka systému (specifikace je uvedena v čl. V. smlouvy), B) Dodávka licence (specifikace je uvedena v čl. VI. smlouvy), C) Implementace, včetně testovacího a zkušebního provozu Systému (specifikace je uvedena v čl. VII. smlouvy), D) Zaškolení a dodání dokumentace (specifikace je uvedena v čl. VIII. smlouvy), a to v souladu, rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných či stanovených ve Smlouvě, nabídce Dodavatele jakožto uchazeče ze dne [ ] (dále také jen Nabídka) a zadávací dokumentaci veřejné zakázky Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství, která jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou obsahovou součást Smlouvy (dále také jen Zadávací dokumentace). (dále také jen předmět plnění Smlouvy anebo jen předmět plnění) 4.3. Dodavatel se zavazuje, že Objednateli i) poskytne a dodá služby, a ii) postoupí práva a poskytne licence, vše včetně souvisejících plnění, které bezvýhradně odpovídají veškerým požadavkům uvedeným v Zadávací dokumentaci, a které současně bezvýhradně odpovídají Nabídce Dodavatel prohlašuje, že: a) se před podáním Nabídky a před uzavřením Smlouvy řádně a v dostatečném rozsahu seznámil či měl možnost řádně se a v dostatečném rozsahu seznámit se Zadávací dokumentací a souvisejícími dokumenty, které byly uchazečům v rámci zadávacího řízení předány či dány k dispozici Objednatelem, zejména pak dokumenty týkajícími se systému EESSI a budování AP, přičemž je považuje z hlediska specifikace předmětu plnění za úplné a správné; v této souvislosti Dodavatel prohlašuje, že v Zadávací dokumentaci z hlediska specifikace předmětu plnění nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádnou a včasnou realizaci předmětu plnění; současně prohlašuje, že veškeré takto stanovené podmínky považuje z pohledu plnění veřejné zakázky i Smlouvy za bezvýhradně závazné; Strana 3 (celkem 22)

4 b) je s rozsahem a obsahem služeb, práv (licencí) a souvisejících plnění požadovaných Zadavatelem detailně obeznámen a s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí Součástí předmětu plnění Smlouvy jsou i jiné služby, práva (licence) a související plnění ve Smlouvě, Nabídce a Zadávací dokumentaci neuvedené či nespecifikované, které však jsou k řádné realizaci předmětu plnění nezbytné a o kterých Dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Poskytnutí a dodání takových služeb a postoupení takových práv a poskytnutí takových licencí, vše včetně souvisejících plnění, je součástí sjednané ceny a nemá vliv na zvýšení ceny předmětu plnění Smlouvy Součástí předmětu plnění Smlouvy není zejména: a) Provozování Systému (je řešeno samostatnou smlouvou), b) Údržba a podpora Systému (je řešeno samostatnou smlouvou), c) dodávka HW, tj. zejména serverové infrastruktury, komunikační infrastruktury (počítačové sítě LAN a WAN, s-testa) a dodávka koncových stanic uživatelů. ČLÁNEK V. DODÁVKA SYSTÉMU 5.1. Součástí této části předmětu plnění Smlouvy je vývoj a dodání informačního Systému, a to v souladu, rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných či stanovených ve Smlouvě, Nabídce a Zadávací dokumentaci; zejména pak dle následujících požadavků: a) Systém musí splňovat vlastnosti uvedené v Zadávací dokumentaci, zejména pak v Příloze č. 5 Zadávací dokumentace, tj. musí splňovat funkcionality minimálně v uvedeném rozsahu a vyhovovat uvedeným technickým a jiným specifikacím; a b) Systém musí splňovat vlastnosti uvedené v Nabídce Dodavatele, tj. musí splňovat funkcionality v uvedeném rozsahu a vyhovovat uvedeným technickým a jiným specifikacím. Systém musí být také koncipován tak, aby minimalizoval dopady a nutnost zásahů do informačních systémů zdravotních pojišťoven Vývoj a dodání Systému spočívá v: [specifikace této části předmětu plnění bude doplněna Dodavatelem ve smyslu Zadávacích podmínek a jeho Nabídky jakožto uchazeče, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi Smluvními stranami i při vyhodnocování plnění Smlouvy], přičemž podrobná a úplná specifikace Systému, jakož i způsob provedení, jsou obsaženy v Nabídce, která jako Příloha č. 2 tvoří nedílnou obsahovou součást Smlouvy, a která je v souladu se Zadávací dokumentací Součástí této části předmětu plnění Smlouvy je i: a) provedení příp. úprav či doplnění funkcionalit anebo technických a jiných specifikací Systému, a to na základě požadavků Objednatele anebo jejichž potřeba či účelnost vyplyne v rámci realizace podrobné analýzy předmětu plnění Smlouvy, s tím, že se nesmí jednat o změny, které by svým rozsahem či charakterem významně měnily či zasahovaly do Systému, jak byl definován v Zadávací dokumentaci; b) dodání přístupových kódů, příp. certifikátů v požadovaném počtu (dle povahy technického řešení); c) dodání dostatečně podrobné funkční, technické a jiné specifikace řešení Systému; d) dostatečně podrobná specifikace minimálních hardwarových požadavků, včetně doporučené hardwarové konfigurace a související konfigurace infrastruktury nutné pro produktivní provoz Systému (dle povahy technického řešení). Strana 4 (celkem 22)

5 5.4. S ohledem na charakter a povahu této části předmětu plnění Smlouvy, musí Systém a další související plnění plně vyhovovat zejména: a) zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění; b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004, a příp. právním předpisům, kterými byla či bude provedena adaptace cit. nařízení do vnitrostátního právního řádu Odměna za vývoj a dodání Systému a souvisejících dalších plnění je sjednána v čl. X. Smlouvy. ČLÁNEK VI. DODÁVKA LICENCE (PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ) 6.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že výsledkem činnosti Dodavatele či jeho subdodavatele /subdodavatelů dle Smlouvy bude dílo, které podléhá ochraně podle autorského zákona (autorské dílo), má se za to, že se jedná o autorské dílo vytvořené Dodavatelem na objednávku ve prospěch Objednatele; za takové autorské dílo bude za splnění podmínek autorského zákona považován Systém a databáze Systému Součástí této části předmětu plnění Smlouvy je postoupení všech práv výkonu majetkových autorských práv k Systému a databázi Systému, a v případě potřeby i poskytnutí a dodání licencí (oprávnění k výkonu užít) k užití Systému a k užití databáze Systému, a to: a) v souladu, rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných či stanovených ve Smlouvě, Nabídce a Zadávací dokumentaci; zejména pak dle dále uvedených požadavků; a b) v rozsahu a způsobem nezbytným pro řádné užívání Systému Smluvní strany se ve smyslu příslušných ust. autorského zákona, zejména pak ust. 58 cit. zák., dohodly, že Dodavatel touto Smlouvou postupuje či postoupí Objednateli všechna: - práva výkonu majetkových autorských práv k Systému, - práva výkonu majetkových autorských práv k databázi Systému, s tím, že Objednatel tak je či bude oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autora či autorů k Systému a databázi Systému (bude jediným a výlučným vykonavatelem majetkových autorských práv k Systému a k databázi Systému). [specifikace této části předmětu plnění bude doplněna Dodavatelem ve smyslu Zadávacích podmínek a jeho Nabídky jakožto uchazeče, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi Smluvními stranami i při vyhodnocování plnění Smlouvy]. přičemž další podrobná a úplná specifikace práv výkonu majetkových práv jsou obsaženy v Nabídce. (dále také jen práva/právo výkonu majetkových práv) 6.4. Nebude-li postoupení práv výkonu majetkových práv k Systému a databázi Systému z jakéhokoli důvodu možné nebo účinné, zavazuje se Dodavatel postoupit tato práva výkonu majetkových práv na Objednatele bez zbytečného odkladu po jejich vytvoření (vzniku) či po odpadnutí příp. překážky Objednatel je zejména oprávněn uvedená práva výkonu majetkových práv k Systému a databázi Systému dále zcela nebo zčásti a úplatně nebo bezúplatně postoupit kdykoliv na třetí osoby anebo v rámci příp. organizačních změn svému právnímu nástupci, a to vše bez dalšího souhlasu autora / autorů či Dodavatele. Objednatel je v rámci výkonu majetkových práv zejména oprávněn Systém a databázi Systému zveřejňovat, upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojovat s jinými díly, zařazovat do díla Strana 5 (celkem 22)

6 souborného, jakož i k tomu, aby je uváděl na veřejnost pod svým názvem (bez uvedení autora či Dodavatele), či dokončil (jsou-li nehotová). Objednatel je dále v rámci výkonu majetkových práv oprávněn Systém a databázi Systému užívat či poskytnout právo užívat třetím osobám, a to vše v nejméně v obdobném rozsahu, jak je dále uvedeno u licencí k užití Systému a k užití databáze Systému. Objednatel však není povinen majetková práva Systému a databázi Systému vykonávat a ani není povinen Systém a databázi Systému užívat Dodavatel v této souvislosti prohlašuje, že je v souladu s aut.zák. a v souladu s příslušnými souhlasy a oprávněními, které získal nebo která mu vznikla, oprávněn k postoupení práv výkonu majetkových práv k Systému a k databázi Systému, v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných či stanovených ve Smlouvě, Nabídce a Zadávací dokumentaci (zejména pak, že disponuje výslovnými souhlasy a svoleními autorů) Pokud by porušením povinností dle předchozích odstavců nedošlo či nedojde postupem uvedeným v ustanovení odstavce 6.3. tohoto článku Smlouvy k převodu či přechodu všech práv výkonu majetkových práv k Systému či k databázi Systému na Objednatele (vůbec anebo v uvedeném rozsahu) anebo je-li to či bude-li to nezbytné z jiných důvodů, tak se Smluvní strany tímto ve smyslu příslušných ust. autorského zákona, zejména pak ust. 46 a násl cit. zák., dohodly, že Dodavatel touto Smlouvou poskytuje a dodává či poskytne a dodá Objednateli následující licence k užití: - licence k užití Systému, - licence k užití databáze Systému. [specifikace této části předmětu plnění bude doplněna Dodavatelem ve smyslu Zadávacích podmínek a jeho Nabídky jakožto uchazeče, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi Smluvními stranami i při vyhodnocování plnění Smlouvy]. přičemž další podrobná a úplná specifikace práv (licencí) jsou obsaženy v Nabídce. Současně Dodavatel tímto poskytuje a dodává či poskytne a dodá Objednateli následující zvláštní práva pořizovatele databáze ve smyslu ustanovení 88 a násl. aut.zák.: [specifikace této části předmětu plnění bude doplněna Dodavatelem ve smyslu Zadávacích podmínek a jeho Nabídky jakožto uchazeče, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi Smluvními stranami i při vyhodnocování plnění Smlouvy]. přičemž další podrobná a úplná specifikace zvláštních práv pořizovatele databáze jsou obsaženy v Nabídce. (dále také jen Licence) 6.8. Dodavatel v této souvislosti prohlašuje, že je v souladu s aut.zák. a v souladu s příslušnými souhlasy a oprávněními, která získal nebo která mu vznikla, oprávněn poskytnout a dodat Licence v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných či stanovených ve Smlouvě, Nabídce a Zadávací dokumentaci Licence jsou Smlouvou uděleny zejména, nikoliv však výlučně, za účelem realizace předmětu veřejné zakázky Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství. Licence musí být uděleny včas, tj. nejpozději při předání předmětu plnění Smlouvy, resp. při předání příslušné části předmětu plnění Smlouvy, dle příslušné etapy plnění Licence k užití Systému a k užití databáze Systému jsou Smlouvou uděleny v takovém rozsahu, aby umožňovaly současný přístup a neomezené užívání Systému včetně databáze Systému všemi dotčenými subjekty a uživateli zejména pak zaměstnanci zadavatele, zdravotních pojištěn, MPSV a ČSSZ. Licence k užití Systému a k užití databáze Systému jsou Smlouvou uděleny: Strana 6 (celkem 22)

7 jako výhradní ve smyslu ust. 47 aut. zák., tj. Dodavatel nesmí poskytnout licence třetí osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užít dílo jakýmkoliv způsobem; z hlediska časového rozsahu jako časově neomezené; z hlediska územního rozsahu jako teritoriálně neomezené (bez územního omezení); z hlediska osobního rozsahu jako multilicence s neomezeným počtem aktivních uživatelů i uživatelů s pasivním přístupem, umožňující současný přístup a neomezené užívání uživateli; z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že Objednatel, zdravotní pojišťovny, ČSSZ, MPSV, příp. další subjekty dotčené procesy a výstupy v rámci provozu Systému včetně databáze Systému, jsou oprávněni ke všem způsobům užití díla ve smyslu ust. 12 odst. 4 aut.zák., a to za jakýmkoli účelem, především pak jsou oprávněni neomezeně používat Systém a databázi Systému pro účely Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství; tak, že Objednatel bude držitelem a vykonavatelem veškerých práv k výstupům Systému a databáze Systému; s právem Objednatele zcela nebo zčásti zveřejňovat, rozmnožovat, překládat, zpracovávat (včetně překladu), upravovat, rozdělit, či jinak měnit Systém a databázi Systému, či spojovat je anebo propojit je s jinými informačními systémy či databázemi anebo je do nich zahrnout, zařazovat do díla souborného, příp. dokončit nehotový Systém a databázi Systému, uvádět je na veřejnost pod svým názvem (bez uvedení autora či Dodavatele), měnit jejich název, apod tak, že nebudou vázány či omezeny na osobu Objednatele Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást Licencí zcela nebo zčásti a úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetím osobám, tj. udělit podlicence k Systému a databázi Systému bez předchozího souhlasu Dodavatele či autora / autorů, a to v rozsahu poskytnutých Licencí. Nabyvatelé podlicence jsou oprávněni využít Systém a databázi Systému v rozsahu poskytnutých podlicencí Objednatel či dotčené subjekty nejsou povinny Systém a databázi Systému na základě Licencí užívat (či Licence využívat) Objednatel je oprávněn oprávnění poskytnutá na základě shora uvedených Licencí zcela nebo zčásti a úplatně nebo bezúplatně postoupit kdykoliv na třetí osoby anebo v rámci příp. organizačních změn svému právnímu nástupci, a to vše bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele či autora / autorů Dodavatel prohlašuje a zaručuje, že: plněním závazků podle Smlouvy neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob; je v souladu s právním řádem ČR, případně dalšími dotčenými právními řády, oprávněn postoupit práva výkonu majetkových práv a poskytnout Licence v rozsahu potřebném pro řádné užívání Systému a databáze Systému, tj. zejména v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě, Nabídce a Zadávací dokumentaci; má ve smyslu příslušných zákonných ustanovení veškerá majetková práva k Systému a databázi Systému (tj. je vykonavatelem majetkových práv) v rozsahu nezbytném k postoupení práva výkonu majetkových práv a poskytnutí Licencí; že Systém a databáze Systému nemají právní vady, zejména že nejsou zatíženy právy duševního vlastnictví třetích osob anebo jinými právy třetích osob z průmyslového vlastnictví, které by omezovaly výkon majetkových práv Objednatele k Systému a databázi Systému nebo které by omezovaly práva Objednatele anebo dotčených subjektů Systém a databázi Systému užít v souladu se Smlouvou a Zadávací dokumentací; pokud se zjistí, že Systém anebo databáze Systému má právní vady, je Dodavatel povinen neprodleně poskytnout náhradní řešení tak, aby předmět plnění byl bez právních vad, přičemž nápravou vadného stavu není dotčena odpovědnost Dodavatele k náhradě škody, včetně příp. nároků Objednatele na smluvní pokutu Součástí této části předmětu plnění Smlouvy je i: a) dodání Systému a databáze Systému na nosičích dat; Strana 7 (celkem 22)

8 b) dodání úplných zdrojových kódů a instalačních souborů vytvořeného Systému, včetně struktury databáze Systému, vše včetně srozumitelných, dostatečně podrobných a úplných poznámek a komentářů v českém jazyce; c) dodání souhlasů konkrétního autora či autorů Systému a databáze Systému s postoupením práva výkonu majetkových práv k Systému a databázi Systému; přičemž tyto budou dodány nejpozději do Předání a převzetí Sytému (viz čl. IX odst Smlouvy). Součástí této části předmětu plnění Smlouvy není poskytnutí a dodání práv - licencí k užití jiného základního, aplikačního a databázového software, včetně databází; tím není dotčena povinnost Dodavatele založená samostatnou smlouvou poskytovat služby provozování, údržby a podpory Systému za použití jím anebo prostřednictvím jeho subdodavatele/subdodavatelů zajištěného materiálnětechnického, prostorového, personálního a dalšího zázemí, vybavení a prostředků Cena za postoupení práva výkonu majetkových práv k Systému a databázi Systému a cena za poskytnutí a dodání Licencí, včetně všech dalších licenčních poplatků, a souvisejících dalších plnění (zejména dodání zdrojových kódů vytvořeného Systému, včetně struktury databáze Systému), jsou sjednány v čl. X. Smlouvy (cena za postoupení práva výkonu majetkových práv k Systému a databázi Systému je zahrnuta v ceně za poskytnutí a dodání Licencí) Za postoupení práva výkonu majetkových práv k Systému a databázi Systému a za poskytnutí a dodání Licencí, včetně všech dalších licenčních poplatků, a souvisejících dalších plnění, a ani za poskytnutí podlicence Objednatelem či jejich postoupení, nemají Dodavatel či autor / autoři nárok na jakoukoliv dodatečnou odměnu Bude-li v rámci plnění předmětu Smlouvy výsledkem činnosti Dodavatele či jeho subdodavatele /subdodavatelů, resp. fyzických osob (autorů) s nimi ve smluvním vztahu, jiné než shora uvedené autorské dílo požívající ochrany dle autorského zákona, tak součástí této části předmětu plnění Smlouvy je i postoupení práva výkonu majetkových práv k tomuto autorskému dílu a poskytnutí a dodání licencí k jeho užití, a to ve shodném rozsahu a za stejných podmínek jako postoupení práva výkonu majetkových práv k Systému a databázi Systému a poskytnutí a dodání Licencí dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy, a to bez jakýchkoliv dalších licenčních poplatků nebo jiných plateb nad rámec stanovené ceny plnění; cena licencí bude zahrnuta do celkové ceny plnění (cena je zahrnuta v ceně za poskytnutí a dodání Licencí). Obdobně se bude postupovat i v případě, bude-li v rámci plnění předmětu Smlouvy výsledek činnosti, který je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví Dodavatel se ve smyslu ust. 725 obch.zák. zavazuje, že Objednateli nahradí škodu, která mu vznikne v souvislosti s tím, že proti němu bude vznesen jakýkoliv nárok související s postoupením práva výkonu majetkových práv k Systému a databázi Systému anebo poskytnutím a dodáním Licencí anebo s provozem Systému, zejména pak, nikoliv však výlučně, se zavazuje nahradit Objednateli veškerou: a) škodu, která Objednateli vznikne v důsledku úspěšného uplatnění nároků jakýchkoli třetích osob vzniklých z toho, že jakékoli plnění poskytnuté Dodavatelem dle Smlouvy porušují nějaký patent, autorské právo nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví anebo neoprávněně využívají zákonem chráněné obchodní tajemství, a b) škodu, která Objednateli vznikne v důsledku jeho povinnosti uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci, která vznikla v souvislosti dodáním Licencí anebo dodáním a provozem Systému, a to, s výjimkou případů, kdy škoda byla způsobena přímým či nepřímým porušením smluvních či zákonných povinností ze strany Objednatele. Podmínkou tohoto odškodnění je, že Objednatel: a) předá Dodavateli neprodleně oznámení o jakémkoli nároku, o němž se dozví, b) umožní Dodavateli účinnou obranu proti těmto nárokům nebo možnost je vypořádat, a Strana 8 (celkem 22)

9 c) poskytne Dodavateli veškerou přiměřenou součinnost při obhajobě nebo vypořádání těchto nároků. ČLÁNEK VII. IMPLEMENTACE, VČETNĚ TESTOVACÍHO A ZKUŠEBNÍHO PROVOZU SYSTÉMU 7.1. Součástí této části předmětu plnění Smlouvy je implementace, včetně testovacího a zkušebního provozu Systému, a to v souladu, rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných či stanovených ve Smlouvě, Nabídce a Zadávací dokumentaci Implementace, včetně testovacího a zkušebního provozu Systému spočívá v: [specifikace této části předmětu plnění bude doplněna Dodavatelem ve smyslu Zadávacích podmínek a jeho Nabídky jakožto uchazeče, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi Smluvními stranami i při vyhodnocování plnění Smlouvy], přičemž podrobná a úplná specifikace implementace, včetně testovacího a zkušebního provozu Systému, jakož i způsob provedení, je obsažena v Nabídce V případě, že v důsledku technické povahy řešení bude některou z implementačních služeb (zejména integraci do jiných informačních systémů) pro Objednatele zajišťovat třetí strana anebo bude-li třetí strana implementačními službami dotčena, zavazuje se Dodavatel, po předchozím písemném souhlasu Objednatele, této třetí straně poskytnout technické (a příp. funkční) specifikace a součinnost včetně příp. konzultací v rozsahu nezbytném pro řádnou a včasnou implementaci Systému, včetně jeho následného produktivního provozu, avšak s přihlédnutím k ochraně příslušných důvěrných informací týkajících se bezpečnostních pravidel a bezpečnostní politiky Odměna za poskytování výše uvedených služeb a souvisejících dalších plnění je sjednána v čl. X. Smlouvy. ČLÁNEK VIII. ZAŠKOLENÍ A DODÁNÍ DOKUMENTACE 8.1. Součástí této části předmětu plnění Smlouvy je zaškolení a dodání dokumentace, a to v souladu, rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných či stanovených ve Smlouvě, Nabídce a Zadávací dokumentaci Zaškolení a dodání dokumentace spočívá v: [specifikace této části předmětu plnění bude doplněna Dodavatelem ve smyslu Zadávacích podmínek a jeho Nabídky jakožto uchazeče, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi Smluvními stranami i při vyhodnocování plnění Smlouvy], přičemž podrobná a úplná specifikace zaškolení a dodání dokumentace, jakož i způsob provedení, je obsažena v Nabídce Odměna za poskytování výše uvedených služeb a souvisejících dalších plnění je sjednána v čl. X. Smlouvy. ČLÁNEK IX. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 9.1. Místem plnění je území České republiky, zejména pak sídlo Objednatele, sídla ZP, sídlo MPSV, sídlo ČSSZ, sídlo MZ, sídlo Dodavatele, sídlo subdodavatele/subdodavatelů Dodavatele, a další Objednatelem určené prostory, které budou blíže upřesněny dle organizačních potřeb Objednatele či Dodavatele, a to nejpozději 2 týdny před zahájením poskytování příslušné části předmětu plnění, není-li ve Smlouvě dále uvedeno jinak anebo mezi Smluvními stranami písemně sjednáno jinak. Strana 9 (celkem 22)

10 9.2. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat Objednateli jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy v termínech stanovených ve věcném a časovém harmonogramu celkové realizace Projektu, který je dále uveden a označen jako Významné dílčí milníky předmětu plnění Smlouvy, ledaže: a) se Smluvní strany písemně dohodnou jinak, anebo b) nastane prodlení s realizací Projektu z objektivních důvodů, anebo c) nastane prodlení s realizací Projektu z důvodů spočívajících na straně Objednatele Významné dílčí milníky předmětu plnění Smlouvy Smluvní strany se dohodly, že významné dílčí milníky předmětu plnění Smlouvy jsou následující: Významný dílčí milník: Termín: a) Podpis smlouvy t0 b) Funkční specifikace AP CMU t0 + 1 měsíc c) Instalace RI t0 + 1 měsíc d) Specifikace rozhraní pro připojení CI do NPAP t0 + 2 měsíce e) Dokončení realizace rozhraní pro české CI, napojení na RI, akceptační testování rozhraní t0 + 6 měsíců f) Dodávka systému a licencí t0 + 6 měsíců g) Implementace t0 + 6 měsíců h) Dodání dokumentace a e-learningové aplikace t0 + 7 měsíců i) Testování t0 + 8 měsíců j) Zkušební provoz AP CMU t0 + 9 měsíců k) Předání a převzetí Sytému t0 + 9 měsíců l) Zaškolení včetně testovacího a zkušebního provozu t0 + 9 měsíců m) Spuštění a nasazení do ostrého provozu t měsíců (= t1) [kde t0 je den nabytí účinnosti Smlouvy, a t1 je den Spuštění a nasazení do ostrého provozu] (dále také jen Významné dílčí milníky anebo jen harmonogram) Dodavatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby významné dílčí milníky předmětu plnění Smlouvy byly dodrženy, tj. se zavazuje poskytnout výše uvedené části předmětu plnění služby tak, aby byly dokončeny nejpozději v uvedených termínech. Smluvní strany berou na vědomí, že předpokládaný termín zahájení plnění je stanoven na V případě, kdy z důvodu prodlevy v zadávacím řízení bude Smlouva s Dodavatelem uzavřena po výše uvedeném předpokládaném termínu zahájení plnění, je Dodavatel povinen, ve spolupráci s Objednatelem, učinit všechny úkony, tak aby předmět plnění Smlouvy mohl být realizován v co nejkratším možném termínu tak, aby byl v rámci možností zajištěn termín významného dílčího milníku Spuštění a nasazení do ostrého provozu, stanovený na ČLÁNEK X. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Celková cena za dodání předmětu plnění Smlouvy se sjednává dohodou Smluvních stran na základě nabídky Dodavatele jakožto uchazeče, a činí částku [ ],- Kč, slovy: [ ] korunčeských bez DPH. Celková cena za dodání předmětu plnění Smlouvy činí včetně [ ]% DPH celkem [ ],- Kč, slovy: [ ] korunčeských (dále jen Cena plnění nebo Cena). Cena je tvořena úhrnným součtem dílčích cen za dodávku Systému dle čl. V. Smlouvy, dodávku Licencí dle čl. VI. Smlouvy, Implementaci včetně testovacího a zkušebního provozu Systému dle čl. VII. Smlouvy, a zaškolení a dodání dokumentace dle čl. VIII. Smlouvy, s tím, že cena za jednotlivé části předmětu plnění dle této smlouvy činí: Strana 10 (celkem 22)

11 Část předmětu plnění Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH Dodávka Systému [ ],-Kč [ ]% [ ],-Kč Dodávka Licencí [ ],-Kč [ ]% [ ],-Kč Implementace [ ],-Kč [ ]% [ ],-Kč Zaškolení a dodání dokumentace [ ],-Kč [ ]% [ ],-Kč Celková cena [ ],-Kč [ ],-Kč [specifikace ceny plnění bude doplněna Dodavatelem ve smyslu Nabídky] Podrobná kalkulace ceny je zpracována formou položkově oceněného rozpočtu jednotlivých částí předmětu plnění Smlouvy, který jako příloha č. 3 tvoří nedílnou obsahovou součást Smlouvy (dále jen Rozpočet předmětu plnění) Dodavatel bere na vědomí, že plnění předmětu Smlouvy bude financováno z provozního rozpočtu Objednatele pro rok 2012 a následující roky. V roce 2011 tedy Objednatel nebude Dodavateli poskytovat žádné úhrady; Cena plnění v roce 2011 tak musí činit 0,00,- Kč bez DPH. Dodavatel dále bere na vědomí, že předpokladem plnění předmětu Smlouvy a úhrady Ceny plnění bude schválení příslušných finančních prostředků v potřebné výši určených pro tento účel na příslušné období v rozpočtu Objednatele. V případě, že nastane stav, kdy v rozpočtu Objednatele nebude schválen dostatek finančních prostředků nezbytných pro úhradu Ceny plnění, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit; v takovém případě je však Objednatel povinen uhradit Dodavateli poměrnou část Ceny plnění za již dodanou část plnění předmětu Smlouvy Cena plnění je cenou pevnou (fixní), maximální, nepřekročitelnou, a platnou po celou dobu trvání Smlouvy, není-li dále ve Smlouvě uvedeno jinak Cena plnění obsahuje i veškeré náklady a hotové výdaje nutné k úplnému a řádnému dodání předmětu plnění Smlouvy (včetně všech předpokládaných rizik); zejména pak jsou součástí sjednané ceny i jiné služby, práva (licence), a úkony ve Smlouvě, Nabídce a Zadávací dokumentaci neuvedené či nespecifikované, které však jsou k řádné realizaci předmětu plnění nezbytné a o kterých Dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět Smluvní strany prohlašují, že Cena plnění může být navýšena pouze v případě změny výše relevantní sazby DPH, mající prokazatelný vliv na Cenu plnění, a dále v případě Objednatelem písemně schváleného a potvrzeného upřesnění při rozšíření předmětu plnění Smlouvy nad rámec požadovaných služeb, s tím, že musí být respektována příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek Cena plnění nebo její část bude Dodavatelem fakturována daňovým dokladem (fakturou) včetně daně z přidané hodnoty. Daňové doklady (faktury) na poměrnou část Ceny plnění budou Dodavatelem vystaveny následujícím způsobem: a) v případě dodávky Systému dle čl. V. Smlouvy, bude úhrada dílčí ceny probíhat na základě daňových dokladů (faktur), vystavených však nejdříve po , odvozených z podrobného přehledu služeb a prací poskytnutých a provedených Dodavatelem za předchozí období a odsouhlasených Objednatelem, a to do výše 70% dílčí ceny. Zbývajících 30% dílčí ceny bude vyúčtováno nejdříve po řádném spuštění a nasazení Systému do ostrého provozu a dodání úplných zdrojových kódů a instalačních souborů vytvořeného Systému, včetně struktury databáze dle čl. VI. odst písm. b) Smlouvy; b) v případě dodávky Licencí dle čl. VI. Smlouvy, bude 100% dílčí ceny vyúčtováno nejdříve po předání a převzetí příslušných Licencí; Strana 11 (celkem 22)

12 c) v případě Implementace včetně testovacího a zkušebního provozu Systému dle čl. VII. Smlouvy, bude úhrada dílčí ceny probíhat na základě daňových dokladů (faktur), vystavených však nejdříve po , odvozených z podrobného přehledu služeb a prací poskytnutých a provedených Dodavatelem za předchozí období a odsouhlasených Objednatelem, a to do výše 70% dílčí ceny. Zbývajících 30% dílčí ceny bude vyúčtováno nejdříve po řádném provedení a ukončení testovacího a zkušebního provozu Systému; d) v případě Zaškolení a dodání dokumentace dle čl. VIII. Smlouvy, bude 100% dílčí ceny vyúčtováno nejdříve po řádném provedení zaškolení a dodání dokumentace; a to vždy na základě písemného akceptačního protokolu o předání a převzetí příslušné části předmětu plnění Smlouvy podepsaného pověřenými zástupci Smluvních stran. Vždy však musí být Dodavatelem respektováno ust. čl. X. odst Smlouvy Nedílnou součástí daňových dokladů (faktur) musí být písemný akceptační protokol o předání a převzetí příslušné části předmětu plnění Smlouvy podepsaný pověřenými zástupci Smluvních stran a dále Objednatelem schválený a podepsaný soupis služeb a prací poskytnutých a provedených Dodavatelem Splatnost daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení Objednateli Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu s novou lhůtou splatnosti v délce 30 dní od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktur) Veškeré platby budou probíhat výhradně v české měně a ve formě bezhotovostního převodu. Uhrazení dlužné částky se považuje za provedené okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele Objednatel nebude Dodavateli poskytovat žádné zálohy. ČLÁNEK XI. ZMĚNY PŘEDMĚTU SMLOUVY V PRŮBĚHU PLNĚNÍ Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny předmětu plnění Smlouvy před jeho dokončením, není-li ve Smlouvě dále uvedeno jinak Jakékoliv změny předmětu plnění Smlouvy musí být sjednány písemně dodatkem ke Smlouvě, není-li ve Smlouvě dále uvedeno jinak. V závislosti na tom budou upraveny příslušné a související smluvní podmínky, zejména termíny plnění, cena plnění, platební podmínky, součinnost Objednatele, apod Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv změny týkající se Smlouvy musí být provedeny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. ČLÁNEK XII. SPOLUPRÁCE, SOUČINNOST Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění předmětu Smlouvy. Strana 12 (celkem 22)

13 12.2. Smluvní strany se zavazují učinit všechny potřebné kroky pro řádný průběh provádění předmětu plnění Smlouvy a neprodleně informovat druhou Smluvní stranu o vzniklých problémech nebo o zvýšení rizika vzniku problémů, které komplikují či by mohly komplikovat provádění předmětu plnění Smlouvy Objednatel se zavazuje Dodavateli: a) poskytovat potřebnou součinnost a podporu, a b) zajistit poskytnutí potřebné součinnosti a podpory ze strany zdravotních pojištěn, MPSV, ČSSZ a EK, a c) zajistit poskytnutí potřebné součinnosti a podpory ze strany Ministerstva vnitra při realizaci připojení s-testa, při provádění předmětu plnění Smlouvy, včetně předávání nezbytných informací, týkajících se současných postupů, procesů a organizačních opatření, které provádění předmětu plnění Smlouvy mohou ovlivnit, či ze kterých předmět plnění Smlouvy vychází. Míra součinnosti nesmí přesáhnout běžný rozsah nezbytný k zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy, tj. zejména nesmí nad přiměřenou míru zatěžovat běžný provoz Objednatele, zdravotních pojištěn, MPSV a ČSSZ Dodavatel se zavazuje informovat Objednatele bez zbytečného odkladu o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy, zejména o skutečnostech, které mohou být významné pro rozhodování Objednatele týkající se předmětu plnění Smlouvy Nezbytnou součástí součinnosti je aktivní účast Objednatele i Dodavatele na realizaci předmětu plnění Smlouvy, zejména ve formě účasti v projektovém týmu, příp. jiných orgánech řízení a realizace projektu, účasti na revizních schůzkách, akceptačních procedurách, apod Realizace předmětu plnění Smlouvy bude probíhat způsobem a ve formě uvedeným v realizačním projektu Dodavatele, který je součástí Nabídky Služby anebo úkony budou Dodavatelem poskytovány anebo prováděny prostřednictvím osob, které tvoří jeho projektový tým, složený z projektového manažera, řídícího týmu a realizačního týmu. Popis a grafické znázornění organizační struktury projektového týmu Dodavatele, jakož i jmenný seznam osob tvořících projektový tým Dodavatele, s určením pozic těchto osob, jsou součástí Realizačního projektu. Jmenný seznam osob tvořících projektový tým musí odpovídat v Nabídce předloženému seznamu techniků. Jakákoli změna složení projektového týmu Dodavatele je možná pouze po předchozím písemném oznámení Objednateli a po předchozím doložení požadované odbornosti (kvalifikace) a praxe (zkušeností) Objednateli dle Zadávací dokumentace, přičemž Dodavatel je oprávněn navrhovat pouze osoby se stejnou nebo lepší kvalifikací a zkušenostmi, než mají osoby na příslušné pozici projektového týmu, které zamýšlí Dodavatel nahradit Objednatel se zavazuje plnit řádně a včas úkoly, které pro něj vyplynou z jednání projektovém týmu, příp. jiných orgánů řízení a realizace projektu. Úkolem se pro účely Smlouvy rozumí provedení činnosti nebo poskytnutí informace, kdy tento úkol bude vždy podrobněji specifikován v protokolu o jednání projektovém týmu, příp. jiných orgánů řízení a realizace projektu, spolu se stanovením rozsahu úkolu, závazným termínem jeho splnění a odpovědných osob Objednatel jmenuje z řad svých pracovníků odborníky (pracovníky s odpovídající odborností (kvalifikací) a praxí (zkušenostmi)) do projektového týmu, příp. jiných orgánů řízení a realizace projektu, a dle potřeb je bude uvolňovat pro práci v těchto projektových týmech či jiných orgánech řízení a realizace projektu, a zajistí dostatečné pravomoci vedoucímu projektu na straně Objednatele; tyto podmínky musí být splněny v průběhu celé realizace předmětu plnění Smlouvy. Do projektového týmu, příp. jiných orgánů řízení a realizace projektu mohou být za Objednatele jmenováni i pracovníci zdravotních pojišťoven, ČSSZ, MPSV, příp. dalších subjektů dotčených procesy a výstupy v rámci provozu Systému včetně databázového zdroje. Strana 13 (celkem 22)

14 V případě, že Objednatel nesplní řádně a včas úkol dohodnutý v rámci jednání projektového týmu, příp. jiných orgánů řízení a realizace projektu, může Dodavatel nárokovat prodloužení termínu plnění navazujícího úkolu o dobu, po kterou nemohl Dodavatel řádně úkol plnit v souvislosti s nesplněním úkolu ze strany Objednatele, a dále o dobu nezbytně nutnou k tomu, aby mohl Dodavatel řádně pokračovat v plnění úkolu po opětovném zkoordinování potřebných činností a zdrojů; obdobě se postupuje v případě nesplnění úkolu ze strany Dodavatele Smluvní strany jsou oprávněny, pokud nebude písemně dohodnuto jinak, k plnění svých závazků dle Smlouvy, používat jako konzultanty a externí poradce třetí osoby. V případě použití konzultantů a externích poradců není jakkoli dotčena odpovědnost Dodavatele za případné nesplnění či vadné plnění příslušných závazků podle Smlouvy těmito osobami Dodavatel se zavazuje při plnění předmětu Smlouvy brát zřetel na provozní potřeby Objednatele, zdravotních pojišťoven, ČSSZ, MPSV, příp. dalších subjektů dotčených procesy a výstupy v rámci provozu Systému včetně databázového zdroje Při provádění prací v sídle Objednatele jsou zaměstnanci Dodavatele povinni dodržovat obecně platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany, hygieny práce a životního prostředí a dále jsou povinni respektovat veškeré interní předpisy Objednatele, které budou Objednatelem předány písemně nebo formou školení příslušným kontaktním osobám Dodavatele Pokud bude součástí plnění Smlouvy také realizace vazeb na aplikace třetích stran anebo realizace vazeb na jiné informační systémy, zajistí Objednatel na své náklady s provozovateli těchto systémů koordinaci potřebnou pro splnění příslušné části předmětu plnění. V případě, že v důsledku technické povahy řešení bude některou z uvedených služeb pro Objednatele zajišťovat třetí strana anebo bude-li třetí strana dotčena službami anebo procesy a výstupy v rámci provozu Systému, zavazuje Dodavatel této třetí straně poskytnout technické specifikace a součinnost včetně příp. konzultací v rozsahu nezbytném pro řádnou a včasnou dodávku informačního Systému, včetně jeho následného produktivního provozu. [specifikace tohoto článku Smlouvy bude v případě potřeby doplněna či upravena Dodavatelem ve smyslu Realizačního projektu a jeho Nabídky jakožto uchazeče, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi Smluvními stranami i při vyhodnocování plnění Smlouvy] ČLÁNEK XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY Objednatel se zavazuje provedený předmět plnění Smlouvy od Dodavatele převzít za podmínky, že bude proveden řádně a v souladu se Smlouvou, Nabídkou a Zadávací dokumentací, příp. s písemnými pokyny odpovědných osob Objednatele, a že bude odpovídat platným předpisům, technickým normám a smluvním ujednáním Předmět plnění bude proveden jeho řádným ukončením a předáním Objednateli, včetně veškeré dokumentace, zejména pak certifikátů, osvědčení, technických podkladů a dokumentace skutečně provedeného rozsahu (projektové dokumentace), a úplných zdrojových kódů a instalačních souborů vytvořeného Systému, včetně struktury databáze dle čl. VI. odst písm. b) Smlouvy Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí předmětu Smlouvy proběhne postupně, vždy po řádném ukončení příslušné části předmětu plnění Smlouvy dle harmonogramu, a to na základě dílčích akceptačních protokolů podepsaných pověřenými zástupci Smluvních stran, které budou výsledkem akceptační procedury zahrnující porovnání skutečného rozsahu a skutečných funkčních vlastností a technických specifikací předmětu plnění Smlouvy s rozsahem, funkčními vlastnostmi a technickými specifikacemi stanovenými v Nabídce a Zadávací dokumentaci. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci akceptačního řízení budou zohledněny i připomínky a názory zdravotních pojištěn, MPSV, ČSSZ a Ministerstva zdravotnictví. Strana 14 (celkem 22)

15 13.4. Neodpovídá-li předávaná část předmětu plnění Smlouvy dohodnutému či stanovenému rozsahu anebo kvalitě, má Objednatel právo tuto skutečnost oznámit Dodavateli formou písemných připomínek, aniž je tím dotčeno nebo omezeno jeho právo uplatnit nároky z později zjištěných vad v souladu s platnými právními předpisy, a Dodavatel je povinen odstranit vady a nedodělky uvedené v připomínkách, a následně předložit znovu příslušnou část předmětu plnění Smlouvy k akceptaci. Nejsou-li reklamované vady a nedodělky odstraněny, postup uvedený shora se opakuje. Akceptační řízení je ukončeno, jestliže Objednatel potvrdí podpisem akceptačního protokolu, že všechny jím vznesené připomínky byly vyřešeny v požadovaném rozsahu a kvalitě Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že příslušná část předmětu plnění Smlouvy bude obsahovat snadno odstranitelné vady či nedodělky, bude akceptována s výhradami. Tyto výhrady budou uvedeny v akceptačním protokolu, v němž bude dále uvedeno, do kdy a jakým způsobem budou tyto vady či nedodělky odstraněny. Dodavatel je oprávněn si účtovat jen tu část předmětu plnění Smlouvy, která byla bezvadná. Odstranění vad bude potvrzeno Objednatelem v novém akceptačním protokolu Závazný vzor akceptačního protokolu je uveden v Příloze č. 4, která tvoří nedílnou obsahovou součást Smlouvy Okamžikem přechodu nebezpečí nahodilé zkázy provedeného předmětu plnění Smlouvy je jeho převzetí Objednatelem, tj. ukončení akceptačního řízení Dodavatel se zavazuje umožnit Objednateli provádění průběžné kontroly plnění předmětu Smlouvy. ČLÁNEK XIV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN Dodavatel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou péčí, zejména dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a technické normy, správní, soudní či jiná rozhodnutí, souhlasy či obvyklé postupy, a postupovat v souladu se zájmy Objednatele, které Dodavatel zná nebo bez důvodných pochybností mohl či měl znát Dodavatel se zavazuje Objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit vhodnou a přiměřenou formou na nevhodnost pokynů udělených na základě Smlouvy, anebo na to, že tyto pokyny bez důvodných pochybností nepovedou k naplnění účelu Smlouvy. V případě, že Dodavatel nesplní povinnost stanovenou v tomto článku, odpovídá Objednateli za vzniklou škodu. Dodavatel se dále zavazuje podle svého nejlepšího vědomí bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech a rizicích, jež mají nebo mohou mít jakýkoli (i potencionální) vliv na řádné a včasné plnění předmětu Smlouvy, a to vhodným a přiměřeným způsobem, který umožní Objednateli odpovídajícím způsobem bez zbytečného prodlení na takové okolnosti reagovat přijetím vhodných opatření, jinak Dodavatel odpovídá za vzniklou škodu Dodavatel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; Dodavatel se pro případ, že se v průběhu plnění předmětu Smlouvy dostane do kontaktu s citlivými či osobními údaji, zavazuje, že ihned přijme opatření k jejich ochraně, a že s nimi bude nakládat plně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. V případě potřeby se Dodavatel zavazuje uzavřít dodatek ke Smlouvě, spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů Dodavatel se zavazuje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů S ohledem na charakter a povahu předmětu plnění Smlouvy, a s vědomím existence skutečnosti, že Systém bude zabezpečovat mj. procesy výměny elektronických dokumentů (SED) pro oblast dávek v nemoci a mateřství na vnitrostátní úrovni mezi Objednatelem, zdravotními pojišťovnami, ČSSZ a MPSV, a Strana 15 (celkem 22)

16 také na mezinárodní úrovni, a dále skutečnosti, že Systém bude zpracovávat citlivé či osobní údaje, Smluvní strany postupují analogicky dle ust. 5b zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, dle kterého platí, že je třeba uplatňovat opatření odpovídající bezpečnostním požadavkům na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy. Uchazeč se v této souvislosti zavazuje uplatňovat bezpečnostní požadavky na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy, zejména pak řídit se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. V této souvislosti je Objednatel oprávněn provést certifikaci Systému z hlediska informační bezpečnosti nezávislou akreditovanou certifikační institucí (osobou), a Dodavatel je v rámci této certifikace povinen poskytnout potřebnou součinnost a dokumenty Dodavatel je pro plnění předmětu Smlouvy, oprávněn využít služeb třetí strany subdodavatele pouze v případě, že tuto skutečnost uvedl jakožto uchazeč v rámci své Nabídky, není-li mezi Smluvními stranami písemně sjednáno jinak. Seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů, spolu s vymezením rozsahu činností zajišťovaných prostřednictvím subdodavatelů, je uveden v Příloze č. 5, která tvoří nedílnou obsahovou součást Smlouvy. Pokud v průběhu plnění předmětu Smlouvy vznikne na straně Dodavatele potřeba využít služeb třetí strany - subdodavatele, jehož identifikační údaje Dodavatel jakožto uchazeč neuvedl Nabídce, je Dodavatel oprávněn tak učinit pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Odepře-li Objednatel tento souhlas udělit, není Dodavatel oprávněn využít služeb jiné třetí strany - subdodavatele. Má-li dojít ke změně subdodavatele Dodavatele, jehož prostřednictvím Dodavatel prokazoval splnění kvalifikace, resp. její části, v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, musí subdodavatel disponovat vždy minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za Dodavatele. Poruší-li kterýkoli ze subdodavatelů Dodavatele své povinnosti anebo budou-li existovat jiné závažné důvody, je Objednatel oprávněn písemně požadovat po Dodavateli výměnu takového subdodavatele a Dodavatel se tak zavazuje neprodleně učinit; neučiní-li tak do 30 dnů od doručení písemné žádosti Objednatele, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Pro výběr nového subdodavatele se použijí pravidla stanovená výše v tomto článku Smlouvy Dodavatel se zavazuje udržovat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu požadovaném v Zadávací dokumentaci Dodavatel se zavazuje udržovat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy v platnosti certifikáty systému řízení jakosti a bezpečnosti v rozsahu požadovaném v Zadávací dokumentaci Věci, práva a jiné majetkové hodnoty, příp. další plnění či služby, které jsou potřebné pro plnění předmětu Smlouvy, je povinen na své náklady a nebezpečí opatřit Dodavatel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. ČLÁNEK XV. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA Dodavatel odpovídá za to, že předmět plnění Smlouvy nebude mít žádné právní vady, zejména pak, že nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. Strana 16 (celkem 22)

17 15.2. Dodavatel dále odpovídá za to, že předmět plnění Smlouvy nebude mít žádné faktické vady, zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté ve Smlouvě nebo stanovené v Nabídce a Zadávací dokumentaci, příp. vlastnosti obvyklé Dodavatel dále prohlašuje, že odpovídá za vady, které bude mít předmět plnění Smlouvy v době jeho předání a převzetí, nebo které se projeví později v Dodavatelem poskytnuté záruční době. Dodavatel je povinen odstranit vady v záruční době bezplatně Dodavatel poskytuje na provedený předmět plnění Smlouvy záruku na jakost s tím, že záruční doba činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po předání a převzetí předmětu plnění Smlouvy dle harmonogramu předmětu plnění Smlouvy, konkrétně po řádném spuštění a nasazení Systému do ostrého provozu Vady bude Objednatel oznamovat stejným způsobem jako provozní problémy na základě uzavřené Smlouvy o provozování, údržby a podpory informačního systému, s tím, že v hlášení o vzniku problému Objednatel uvede poznámku Záruka. Lhůty pro odstranění vad jsou stejné jako lhůty pro odstranění provozních problémů, sjednané v uzavřené Smlouvě o provozování, údržby a podpory informačního systému, a to dle charakteru závažnosti vady. [specifikace tohoto odstavce bude v případě potřeby doplněna či upravena Dodavatelem ve smyslu Smlouvy o poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému a jeho Nabídky jakožto uchazeče, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi Smluvními stranami i při vyhodnocování plnění Smlouvy] Dodavatel nenese odpovědnost za vady vzniklé zaviněním Objednatele nebo třetích osob. ČLÁNEK XVI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, SANKCE Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany nebo třetích stran. Pokud kterákoliv ze Smluvních stran zadá věcně nesprávné nebo chybné zadání, je druhá Smluvní strana na tuto skutečnost povinna bez zbytečného odkladu upozornit. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé Smluvní strany nebo třetích stran Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění předmětu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost V případě prodlení Objednatele se zaplacením peněžité částky se Objednatel zavazuje zaplatit Dodavateli úrok z prodlení z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí příslušnými právními předpisy Objednatel je oprávněn v případě prodlení Dodavatele s plněním jednotlivých částí předmětu plnění Smlouvy v dílčích termínech označených jako Významné dílčí milníky dle článku IX. odst Smlouvy požadovat po Dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to pro každou část předmětu plnění, s níž je Dodavatel v prodlení Objednatel je oprávněn v případě prodlení Dodavatele s termínem odstranění nahlášených vad, tj. že není dodržena lhůta pro odstranění nahlášených záručních vad dle článku XV. odst Smlouvy, požadovat po Dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši ,-Kč za každý i započatý den prodlení pro vady Strana 17 (celkem 22)

18 významně omezující funkčnost Systému, ,-Kč za každý i započatý den prodlení pro vady omezující funkčnost Systému, a 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení pro vady nepatrně anebo soustavně omezující funkčnost Systému Za porušení kterékoli povinnosti Dodavatele dle čl. VI. odst. 6.3., 6.4., 6.7., 6.10., a Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý jednotlivý případ porušení Za porušení kterékoli povinnosti Dodavatele dle čl. XIV. odst , 14.4., 14.5., 14.6., a 14.8., a čl. XVIII. odst a Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý jednotlivý případ porušení Ukáže-li se nepravdivým prohlášení Dodavatele dle čl. VI. odst. 6.6., 6.8. a Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý jednotlivý případ porušení V případech stanovených v odst , a tohoto článku Smlouvy lze smluvní pokutu uplatnit pouze v případě, že příslušná Smluvní strana přes písemné upozornění na porušení Smlouvy toto porušení v poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů, neodstranila Vznikne-li kterékoliv Smluvní straně nárok na několik smluvních pokut dle této Smlouvy, je oprávněna uplatnit každou z nich Uplatněním anebo zaplacením smluvní pokuty není dotčeno nebo omezeno právo na náhradu škody V případě, že Dodavatel v rámci realizace předmětu plnění Smlouvy použije k jeho splnění jiné osoby, tj. využije služeb třetí strany subdodavatele, bude Objednateli odpovídat za svého subdodavatele, jako by plnil sám, včetně odpovědnosti za způsobenou škodu. ČLÁNEK XVII. TRVÁNÍ SMLOUVY Smlouva zaniká řádným splněním předmětu plnění Smlouvy Smlouva může být ukončena: a) písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, nebo b) způsoby sjednanými Smluvními stranami ve Smlouvě, nebo c) způsoby, či právními skutečnostmi stanovenými právními normami v příslušných právních předpisech, pokud se Smluvní strany v této Smlouvě nedohodly odchylně od právní úpravy Smlouva může být ukončena výpovědí, a to za dále uvedených podmínek Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v 3 měsíční výpovědní lhůtě, a to i bez udání důvodu Dodavatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v 3 měsíční výpovědní lhůtě, a to pouze v případě, jestliže bude Objednatel v prodlení s plněním peněžitých závazků delší než 60 kalendářních dnů. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně Smlouva může být dále ukončena odstoupením, a to za dále uvedených podmínek Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě stanoví-li tak Smlouva anebo v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Dodavatele. Podstatným porušením Smlouvy Strana 18 (celkem 22)

19 se pro účely tohoto odstavce Smlouvy rozumí zejména: a) prodlení Dodavatele s plněním jednotlivých částí předmětu plnění Smlouvy v dílčích termínech označených jako Významné dílčí milníky dle článku IX. odst Smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů; b) stav, kdy bude Systém bez zavinění uživatelů (Objednatele) celkově nefunkční déle než 14 kalendářních dnů nebo opakovaně celkově nefunkční déle než 7 kalendářních dnů od nahlášení závady Dodavateli Objednatelem, anebo bude-li zjištěna neodstranitelná vada, která způsobuje technické, provozní, či funkční problémy při užívání Systému omezující funkčnost systému; c) porušení kterékoli povinnosti Dodavatele dle čl. VI. odst. 6.3., 6.4., 6.7., 6.10., a Smlouvy, a dle čl. XVIII. odst a Smlouvy; d) porušení kterékoli povinnosti Dodavatele dle čl. XIV. odst , 14.4., 14.5., 14.6., a Smlouvy; e) nepravdivost prohlášení Dodavatele dle čl. VI. odst , a Smlouvy; f) v případě čl. X. odst Smlouvy Dodavatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Objednatele. Podstatným porušením Smlouvy se pro účely tohoto odstavce Smlouvy rozumí pouze: a) stav, kdy Objednatel i přes písemné upozornění Dodavatele na nevhodné pokyny výslovně trvá na dalším postupu Dodavatele s použitím udělených pokynů, anebo ani v průběhu 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozornění Dodavatele na nevhodné pokyny Objednatel neudělí nové pokyny Dodavateli; b) stav, kdy Objednatel opakovaně neposkytuje Dodavateli nezbytnou součinnost při plnění závazků ze Smlouvy, a to ani přes doručenou písemnou výzvu k poskytnutí konkrétní součinnosti, jež nebyla poskytnuta ani v dodatečné lhůtě, která musí činit nejméně 60 kalendářních dnů Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že ukončení Smlouvy se nedotýká zejména: a) práva užívat Systém způsobem a v rozsahu stanoveným ve Smlouvě; b) práva výkonu majetkových práv k Systému a databázi Systému a Licencí (oprávnění k výkonu práva užít) k užití Systému, k užití databáze, a k užití dalších nutných software, poskytnutých a dodaných na základě Smlouvy; c) povinnosti mlčenlivosti (ochrany informací). ČLÁNEK XVIII. OCHRANA INFORMACÍ Žádná ze Smluvních stran není oprávněna zveřejnit či zpřístupnit třetí straně důvěrné informace, které při plnění Smlouvy získala od druhé Smluvní strany, pokud by jejich zveřejnění či zpřístupnění třetí straně mohlo poškodit druhou Smluvní stranu či systém EESSI či budování AP. To neplatí, mají-li být za účelem plnění Smlouvy potřebné důvěrné informace zpřístupněny zaměstnancům, orgánům Smluvních stran anebo jejich členům anebo subdodavatelům Dodavatele či Objednatele podílejícím se na plnění předmětu Smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Smluvním stranám v tomto článku, a to v jen rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění Smlouvy. Dále to neplatí, mají-li být důvěrné informace zpřístupněny zdravotním pojišťovnám, ČSSZ, MPSV, právnímu nástupci Objednatele, příp. dalším subjektům dotčeným procesy a výstupy v rámci provozu Systému včetně databázového zdroje. K poskytnutí informací či dokumentů týkajících se systému EESSI a budování AP je třeba předchozí písemný souhlas Objednatele Smluvní strany budou považovat za důvěrné informace: a) týkající se systému EESSI a budování AP, b) jako důvěrné výslovně písemně označené, c) informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající závazku mlčenlivosti nebo informace, které by mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které se dozvědí v souvislosti s plněním Smlouvy. Strana 19 (celkem 22)

20 (dále jen Důvěrné informace) Ochrana Důvěrných informací se nevztahuje na případy, kdy: a) Smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama Smluvní strana, b) Smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou Smluvní stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem, c) Smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci, d) pokud to Smlouva výslovně umožňuje, e) je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím orgánu veřejné moci Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, není ustanoveními tohoto článku jakkoli dotčena Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bude dodržovat přiměřená avšak dostatečná bezpečností opatření za účelem zamezení neoprávněného přístupu třetích osob k Důvěrným informacím anebo k citlivým či osobním údajům, jež jsou v držení příslušné Smluvní strany Veškeré dokumenty týkající se systému EESSI a budování AP se Dodavatel zavazuje po splnění předmětu plnění Smlouvy (či po ukončení právního vztahu založeného Smlouvou) fyzicky zničit, a to s ohledem na skutečnost, že obsahují důvěrné informace týkající se bezpečnostních pravidel a bezpečnostní politiky systému EESSI a budování AP, které by mohly být zneužity, a nelze je tak považovat za běžně zveřejňované, poskytované anebo sdělované informace. ČLÁNEK XIX. POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ, PRÁVA TŘETÍCH OSOB Objednatel je oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy zcela nebo zčásti anebo úplatně nebo bezúplatně postoupit nebo převést v rámci příp. organizačních změn svému právnímu nástupci anebo kdykoliv na jiné subjekty, a to bez dalšího předchozího souhlasu Dodavatele Dodavatel není oprávněn zcela nebo zčásti anebo úplatně nebo bezúplatně postoupit nebo převést na třetí osoby svá práva a povinnosti ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. ČLÁNEK XX. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE A OPRÁVNĚNÉ OSOBY Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle Smlouvy a statutárních orgánů Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků, přičemž zmocnění zástupce musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění Oprávněnými osobami Objednatele i Dodavatele jsou členové Projektového týmu. ČLÁNEK XXI. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo pověřených zástupců. Strana 20 (celkem 22)

PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému

PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení. II. Smluvní strany. III. Ochrana informací

Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení. II. Smluvní strany. III. Ochrana informací Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení Obchodní podmínky www.silawebu.cz Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují závazkové obchodní vztahy zhotovitele s objednateli při poskytování služeb a dodávek v

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB

SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB Příloha č. 2 Návrh smlouvy SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB uzavřená mezi těmito smluvními stranami Dodavatel: místo podnikání: adresa kanceláře: IČ: DIČ: telefon: e-mail: bankovní spojení: číslo účtu: a Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 Zastoupený prof. RNDR. Václavem Hořejším

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y a M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O K a r l o v y V a r y, 2014 Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají Statutární město Karlovy Vary Moskevská

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava pro SPŠ Tábor, Komenského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU. Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU. Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky ev. č.: 15/213-0 Smlouva o poskytování služeb uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky Se

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy: RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2, v souladu s 262 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013 Smlouva o dílo č. OLP/831/2013 uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

Více