VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC STŘÍBRO Zadavatel Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též zákon nebo ZVZ ) VYZÝVÁ jako uchazeče o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení k podání nabídky. Odůvodnění užití zjednodušeného podlimitního řízení: V souladu s 25 písm. a) ZVZ se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 5,244 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty. Pozn. hodnota 5,244 mil. Kč bez DPH je hraniční hodnotou mezi podlimitní a nadlimitní veřejnou zakázkou na dodávky. 1. Informace o předmětu veřejné zakázky 1.1 Název veřejné zakázky KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC STŘÍBRO 1.2 Stručný textový popis veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb (dále také jen řešení nebo "projekt") pro vybudování nové centrální IT infrastruktury Zadavatele. Součástí plnění je dále podpora provozu na dobu 60 měsíců po předání řešení do ostrého provozu. Řešení musí být navrženo tak, aby náklady na provoz systému byly co nejmenší. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou zařízení a systémy uvedené v následující tabulce, včetně služeb komodity: Označení Zařízení Počet K1 Virtualizační platforma 1 K2 Konsolidace sítě 1 K3 Bezpečnostní systém 1 K4 Rozklikávací rozpočet 1 K5 Skenovací linka a napojení elektronické spisové služby 1 Součástí předmětu plnění je také podpora a údržba řešení (provozní náklady) na 60 měsíců, tj. 5 let - po dobu udržitelnosti projektu. Více Zadávací dokumentace. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu, registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/ Místo plnění / dodání Místem plnění (dodání) je Město Stříbro. 1.4 Kód CPV Hlavní počítače Programové vybavení pro správu sítě Zálohování počítačů Strana 1 (celkem 6)

2 Balíky programů a informační systémy Systémová podpora 1.5 Kód podle NUTS 0-5 a ZÚJ CZ0327 Tachov, ZÚJ Identifikační údaje o zadavateli 2.1 Název zadavatele Město Stříbro 2.2 Právní forma město 2.3 Sídlo Ulice: Masarykovo nám. Číslo popisné: 1 Obec: Stříbro PSČ: IČ: Jména osob oprávněných za zadavatele jednat Jméno: Karel Příjmení: Lukeš, Bc. Funkce: starosta města Telefon: Profil zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ Údaje o osobě pověřené zastupováním zadavatele v zadávacím řízení dle 151 ZVZ Firma: MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, Plzeň, IČ Jméno: Michal Příjmení: Cvikl Ing. Telefon: Informace o zadávací dokumentaci 3.1 Údaje o zadávací dokumentaci Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci Obchodní firma: MAZEPPA s.r.o. Ulice: Barrandova Číslo popisné: 404 Číslo orientační: 28 Obec: Plzeň PSČ: Stát: CZ Jméno a příjmení: Ing. Michal Cvikl Telefon: Lhůta pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám Písemná žádost ( em, poštou nebo osobně) musí být zástupci zadavatele doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. em zasílejte žádosti na: Dodatečné informace budou uveřejněny ve lhůtě stanovené ZVZ pouze na profilu zadavatele. 4. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou musí být doručeny 4.1 Datum a hodina pro podání nabídek Nabídky podávejte do 25. srpna 2015 do 09:00 hod. Strana 2 (celkem 6)

3 4.2 Adresa pro podání nabídek Místo podání nabídek: Město Stříbro Adresa: Masarykovo nám. 63, Stříbro Místo: podatelna Stát: CZ 4.3 Jiné upřesňující údaje Nabídku (1x v originále a 1x v prosté kopie v jedné obálce) může uchazeč doručit poštou nebo osobně v termínech a časech uvedených v Zadávací dokumentaci. Nabídku doporučujeme svázat či jinak zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a zapečetit např. tak, že všechny stránky včetně příloh budou provlečeny provázkem, provázek bude zavázán na uzlík a ten bude přelepen na titulní nebo zadní (papírové) straně samolepící páskou, která bude opatřena razítkem a podpisem. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude podána v obálce, která bude na uzavření opatřena razítkem dodavatele a podpisem a bude zřetelně označena nápisem!!! VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC STŘÍBRO - NEOTEVÍRAT!!! Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 5 nebo 6 zákona. 4.4 Elektronické podání nabídky Ne. 5. Požadavky na prokázání kvalifikace 5.1 Základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona Základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v uplynulých 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, Strana 3 (celkem 6)

4 g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 5.2 Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 ZVZ Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ prokáže dodavatel, který předloží: a) dle ustanovení 54 písm. a) ZVZ výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán b) dle ustanovení 54 písm. b) ZVZ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 5.3 Technické kvalifikační předpoklady dle 56 ZVZ Zadavatel požaduje dle 56 odst. 1 písm. a) ZVZ, aby uchazeč předložil seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být: I. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli; nebo II. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo III. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu II. od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel, který předloží seznam, ze kterého bude vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval nejméně: - 2 významné zakázky spočívající v dodávce a implementaci systému serverové virtualizace a to ve výši min ,- Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku a - 2 významné zakázky spočívající v dodávce a implementaci systému vysoce dostupného virtualizovaného diskového úložiště a to ve výši min ,- Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku a - 2 významné zakázky spočívající v implementaci bezpečnostního systému založeného na detekci anomálií a nežádoucího chování v datové síti a to ve výši min ,- Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku Z přiložených osvědčení (či smlouvy) musí prokazatelně vyplývat splnění požadavků zadavatele a musí v něm být uvedena kontaktní osoba příslušného objednatele, u které bude možné poskytnutí příslušné významné dodávky ověřit Zadavatel požaduje dle 56 odst. 2 písm. b) ZVZ, aby dodavatel předložil seznam techniků, jež se budou podílet na plnění této veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, z něhož bude vyplývat, že dodavatel má pro tuto zakázku k dispozici tým odborníků s pokrytím níže uvedených 4 pozic s tím, že jedna fyzická osoba nemůže zastávat více pozic a plnících tyto požadavky zadavatele: - 1 osoba pro pozici Projektový manažer plnící tyto požadavky: VŠ vzdělání, alespoň 3 roky praxe v oboru informačních technologií, alespoň tři referenční projekty obdobného rozsahu v oblasti informačních technologií, na kterých se podílel v obdobné pozici, prokázání dosažení certifikace senior projektového manažera dle IPMA, PMI, PRINCE2 nebo jiné rovnocenné metodiky projektového řízení na úrovni komplexního řízení projektů a minimálně tříletou praxi v projektovém řízení na požadované úrovni Strana 4 (celkem 6)

5 - 1 osoba pro pozici Technický specialista operačních systémů a virtualizace plnící tyto požadavky: SŠ vzdělání, alespoň 5 let praxe v oblasti informačních technologií a minimálně tři referenční projekty obdobného zaměření a rozsahu jako předmět veřejné zakázky, na kterých se podílel v obdobné pozici. Prokázání dosažení certifikace pro návrh a implementaci aplikační virtualizace. - 1 osoba pro pozici Technický specialista bezpečnosti sítí plnící tyto požadavky: SŠ vzdělání, alespoň 5 let praxe v oblasti informačních technologií, alespoň tři referenční projekty obdobného rozsahu v oblasti informačních technologií, na kterých se podílel v obdobné pozici. Prokázání dosažení certifikace na návrh a implementaci bezpečnosti sítí. - 1 osoba pro pozici Technický specialista datových úložišť plnící tyto požadavky: SŠ vzdělání, alespoň 5 let praxe v oblasti informačních technologií, alespoň tři referenční projekty obdobného rozsahu v oblasti diskové virtualizace, na kterých se podílel v obdobné pozici. Prokázání dosažení certifikace na správu nabízené diskové virtualizace. Požadovanou kvalifikaci uchazeč doloží strukturovanými profesními životopisy jednotlivých členů týmu včetně jejich čestného prohlášení o pravdivosti údajů v životopise obsažených podepsaných těmito členy týmu. Jako přílohu strukturovaného profesního životopisu každého člena týmu uchazeč předloží doklady o vzdělání (VŠ diplom nebo maturitní vysvědčení), certifikáty nebo obdobná osvědčení, doklady o profesní způsobilosti, a to v rozsahu nejméně odborností uvedených u každé pozice. Požadavek na VŠ vzdělání je možné nahradit vzděláním SŠ a prokázáním relevantní profesní zkušenosti v délce alespoň 5 let. Strukturované životopisy musí obsahovat minimálně následující údaje: - Jméno a příjmení člena týmu - Funkci při plnění veřejné zakázky - Pracovně-právní vztah k uchazeči - Dosažené vzdělání - Délku odborné praxe relevantní k funkci v týmu a k vykonávaným činnostem - Relevantní referenční zakázky a projekty, na kterých se člen týmu podílel včetně popisu jeho role a vykonávaných aktivit v rámci tohoto referenčního projektu a kontaktních údajů k ověření pravdivosti uvedených údajů - Přehled certifikátů nebo osvědčení - Vlastnoruční podpis člena týmu Členové týmu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky. V případě, že člen týmu není zaměstnancem uchazeče, musí doložit rovněž doklady v souladu s ustanovením 51 odst. 4 ZVZ. Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření smlouvy, je dodavatel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany zadavatele, ale vždy tak, aby každý tento subdodavatel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako subdodavatel či osoba předchozí. 5.4 Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů do nabídky Dodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v bodech 5.1, 5.2 a 5.3 této výzvy k podání nabídek v souladu s 62 odst. 3 ZVZ čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Zadavatel doporučuje tuto formulaci čestného prohlášení: Uchazeč čestně prohlašuje, že splňuje veškeré kvalifikační předpoklady požadované zákonem a zadavatelem v této veřejné zakázce. 5.5 Způsob prokázání kvalifikace vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 ZVZ. Upozorňujeme, že základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 ZVZ prokazuje vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy podle 53 odst. 3, tj. předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b) ZVZ], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1 písm. f) ZVZ], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h) ZVZ], d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k) ZVZ] V případě společné nabídky několika dodavatelů musí být splnění prokázání kvalifikace plněn v souladu s ustanoveními ZVZ a zejména 51 odst. 5 a 6 ZVZ. Strana 5 (celkem 6)

6 5.6 Seznam kvalifikovaných dodavatelů Prokazování kvalifikace se v tomto případě řídí ustanovením Části šesté hlavy I ZVZ. Předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) ZVZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel přijme výpisy ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Další kvalifikační předpoklady jsou uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů povinni prokázat dle podmínek zadávacího řízení. 5.7 Systém certifikovaných dodavatelů Prokazování kvalifikace se v tomto případě řídí ustanovením Části šesté hlavy II ZVZ. Předloží-li uchazeč certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 ZVZ, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace ( 52 ZVZ), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. 5.8 Pravost a stáří dokladů Pro pravost a stáří dokladů platí ustanovení 57 ZVZ. 6. Požadavek na poskytnutí jistoty Zadavatel nepožaduje. 7. Hodnocení nabídek Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je: nejnižší nabídková cena dle 79 odst. 2 zákona. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. 8. Předběžné oznámení Veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení nevyžaduje předběžné oznámení. 9. Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 25. srpna 2015 od 09:01 hod. v zasedací místnosti MěÚ Stříbro. Právo účasti uchazečů je řešeno v Zadávací dokumentaci. 10. Přípustnost variantnosti nabídky a požadavky na variantní řešení Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 11. Zadávání částí veřejné zakázky Veřejná zakázka není rozdělena na části. 12. Doba plnění veřejné zakázky Zahájení: po uzavření smlouvy Ukončení: do 90 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, nejpozději do Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 kalendářních dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. 14. Ostatní podmínky zadavatele Platební podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo - uvedeno v zadávací dokumentaci v příloze. Smluvní pokuty jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo - uvedeno v zadávací dokumentaci v příloze. Uchazeč předloží nabídku v členění dle Zadávací dokumentace a nabídka bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce. Ve Stříbře dne 7. srpna Bc. Karel Lukeš v.r. starosta města Strana 6 (celkem 6)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01. VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.0040

Více

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo Atraktivní Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více