Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ , IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023"

Transkript

1 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ , IČO: Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhlášky č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška ) 1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 1 vyhlášky Plánovaným cílem je zabezpečení informačních potřeb o výdělkové úrovni zaměstnanců v ČR a o jejich odpracované a neodpracované době v detailních (jinak nesledovaných) strukturách (pohlaví, zaměstnání, věk, státní občanství, region aj.). Veřejná zakázka zajistí pokračování pravidelného sledování výdělkové úrovně a odpracované doby zaměstnanců v České republice formou standardního rezortního výběrového statistického zjišťování a zpracování údajů z administrativních zdrojů, včetně harmonizace dat s jinými informačními systémy veřejné správy. Potřebnost je evidentní jak na straně zadavatele (MPSV), tak dalších uživatelů (ČSÚ, ČMKOS, zaměstnavatelské svazy, ČNB, soudní instituce, akademická a výzkumná sféra, odborná veřejnost, média, mezinárodní organizace aj.). 2. Popis předmětu veřejné zakázky Plnění veřejné zakázky úzce souvisí se zajištěním provozu Informačního systému o průměrném výdělku (dále jen ISPV ), který je systémem pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice formou statistického šetření. Šetření je obsahově harmonizováno se strukturálním šetřením EU Structure of Earnings Survey, viz nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ve znění pozdějších předpisů. Gestorem šetření je zadavatel. Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen 1

2 veřejná zakázka ) je pravidelné monitorování, shromažďování, zpracování a publikace údajů o výši a struktuře výdělků zaměstnanců v České republice a o jejich odpracované a neodpracované době formou statistického šetření a zajištění veškerých činností a výstupů v rámci Informačního systému o průměrném výdělku a Regionální statistiky ceny práce (dále jen RSCP ) a další činnosti statistického šetření, zpracování a publikace údajů z ISPV za roky 2015 až Cílem plnění předmětu veřejné zakázky je zabezpečit a předat zadavateli kvalitní statistické informace o výdělkové úrovni zaměstnanců v příslušných strukturách (např. podle profesí, pohlaví, věku, vzdělání) za celou Českou republiku a zároveň za jednotlivé kraje pro potřeby zadavatele, Českého statistického úřadu a dalších centrálních institucí. Statistická kvalita bude hodnocena jedenkrát ročně ve zprávě o kvalitě zpracované dle metodiky Eurostatu pro strukturální výdělková šetření (Nařízení Komise (ES) č. 698/2006 Sb.). Dodavatel je povinen zajistit reprezentativnost výsledků a statistickou kvalitu šetření v souladu s normami EU (Nařízení Komise ES ke strukturální výdělkové statistice). 3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele 4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Výstupy zakázky plně pokrývají potřeby zadavatele, resp. rovněž dalších uživatelů, z hlediska požadavků na dostupnost informací o výdělkové úrovni a (ne)odpracované době zaměstnanců v ČR. Výstupy veřejné zakázky jsou z hlediska zadavatele využívány zejména v rovině koncepční, analytické a statistické. Poskytují informace např. o výši průměru a mediánu hrubého výdělku, dále informace z oblasti odměňování a sledování dopadů opatření v platové sféře, sociálního pojištění a zaměstnanosti (pracovněprávní vztahy, odměňování minimální mzdou, zaměstnanost a odměňování cizinců, rovnost žen a mužů z hlediska odměňování). Harmonogram zakázky předpokládá dílčí plnění za jednotlivá čtvrtletí (referenční období) v souladu s Programem statistických zjišťování na roky 2015 až Plnění bude ukončeno v souvislosti se zpracováním výsledků za poslední referenční období za 4. čtvrtletí 2017, resp. za rok 2017, a to do , což je zároveň konečný termín pro splnění celého rozsahu zakázky. 2

3 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů. Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky. Hlavním rizikem je nedodržení stanovených termínů plnění. S ohledem na tato rizika byly ve smlouvě s dodavatelem navrženy přiměřené sankce k zajištění plnění v termínech stanovených harmonogramem realizace plnění ze strany vybraného dodavatele. Zadavatel identifikoval rovněž riziko nedostatečné kvality zpracování požadovaných výstupů plnění veřejné zakázky. Toto riziko bylo mimo jiné zohledněno při stanovení způsobu hodnocení nabídek, které je založeno i na kvalitativním hodnocení navržených způsobů řešení uchazeči. Vybraným uchazečem navržený způsob řešení tvoří jako příloha nedílnou součást smlouvy na realizaci veřejné zakázky a je pro realizaci plnění závazný. Dodržování navrženého způsobu realizace plnění veřejné zakázky je zajištěno smluvní pokutou a možností odstoupení od smlouvy v případě opakovaného porušení kvality plnění. ISPV je jediným zdrojem informací o výdělkové úrovni zaměstnanců mzdové a platové sféry. V současnosti neexistuje alternativa poskytující informace z této oblasti ve struktuře a periodě, které jsou požadovány zadavatelem a dalšími externími uživateli výstupů ISPV. Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle Veřejný zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. Plnění plánovaného cíle bezprostředně souvisí s realizací veřejné zakázky, resp. bez realizace předmětné veřejné zakázky není plnění plánovaného cíle možné. Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na služby podle 3 odst. 2 vyhlášky Odůvodnění přiměřenosti Seznam významných služeb je vzhledem k předmětu zakázky požadavku na předložení požadován za účelem prokázání a ověření schopnosti seznamu významných dodavatele splnit veřejnou zakázku v požadovaném rozsahu. služeb. Finanční hodnota všech významných služeb požadovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci nepřesahuje hranici stanovenou v 3 vyhlášky pro povinné odůvodnění přiměřenosti požadavků zadavatele na technické kvalifikační předpoklady. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení Seznam techniků realizační tým 3

4 seznamu techniků či technických útvarů. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Celkový počet požadovaných členů realizačního týmu (zadavatel požaduje alespoň 12 členů realizačního týmu) plně odpovídá celkovému rozsahu a náročnosti plnění veřejné zakázky. Požadavky na jednotlivé členy realizačního týmu odpovídají celkovému rozsahu a náročnosti plnění veřejné zakázky a rovněž významu zpracovávaných výstupů nejen pro samotného zadavatele, ale pro celé spektrum dalších subjektů. Vedoucí týmu a specialisté pro statistiku budou v rámci plnění veřejné zakázky vykonávat a řídit vysoce odborné činnosti a operace typu používání příslušných matematicko-statistických metod (použití kvantilů, Giniho koeficientu, Paretova koeficientu), matematické modelování, teorie pravděpodobnosti a náhodného výběru apod., u nichž je požadavek na vysokoškolské vzdělání a pětiletou (resp. tříletou u specialistů pro statistiku) praxi v oboru adekvátní a přiměřený. obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a služby podle 4 vyhlášky Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení zadavateli, což odpovídá běžným obchodním stanovící splatnost faktur. zvyklostem a potřebám zadavatele s ohledem na jeho rozpočtové možnosti a interní postupy. Jedná se o standardní lhůtu splatnosti, jejíž případné pozdní plnění je nadto ve prospěch dodavatele zajištěno možností 4

5 uplatnění sankčních postihů. stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám. stanovící požadavek bankovní záruky. stanovící záruční lhůtu. stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele. stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. dalších obchodních podmínek. Obchodní podmínka stanovující požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám a požadovaný limit pojistného plnění na jednu škodní událost odpovídá běžným obchodním zvyklostem a nepřesahuje hranici stanovenou v 4 vyhlášky pro povinné odůvodnění přiměřenosti požadavku zadavatele na tuto obchodní podmínku. Zadavatel s ohledem na poptávaný předmět plnění stanovil v návrhu smlouvy příslušný proces předávání plnění, který má ověřit, zda předávané plnění odpovídá požadavkům stanovených zadavatelem. Tímto způsobem se v rámci předání a převzetí ověřuje to, zda poskytované plnění splňuje požadavky zadavatele na něj kladené závaznou smluvní dokumentací. A teprve až poté, pokud předávané plnění splní smlouvou stanovené požadavky, je dodavatel oprávněn fakturovat příslušnou část plnění dle smlouvy. Dále zadavatel pro případ, že součástí plnění dle smlouvy bude plnění, které bude mít povahu díla dle autorského zákona, stanovil rovněž zadavatel ve smlouvě udělení příslušných oprávnění ze strany dodavatele a to v takovém rozsahu, aby mohl s dílem po jeho dodání disponovat v dostatečném rozsahu, resp. mohl jej řádně užívat. Jedná se zejména o udělení příslušných oprávnění (licenční ujednání) k plnění dodavatele dle smlouvy, pokud při tomto plnění dle smlouvy vzniklo autorské dílo. Zadavatel takto postupuje s péčí řádného hospodáře, aby získal k plnění dle smlouvy, které financuje, veškerá potřebná oprávnění. 5

6 Zadavatel dále stanovil ve smlouvě smluvní pokuty pro případ porušení významných smluvních povinností ze strany dodavatele (např. porušení ustanovení týkající se důvěrnosti informací či ochrany osobních údajů). Smluvní postihy odpovídají povaze plnění jednotlivých povinností a jejich významu a jsou významných institutem ve vztahu k požadavku zadavatele na řádném a včasném plnění předmětu veřejné zakázky ze strany dodavatele. Zadavatel rovněž definoval podstatná porušení smlouvy, při jejichž naplnění je zadavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zadavatel se tímto způsobem snaží mít u závažných porušení smlouvy dodavatelem, které by mohly ohrožovat plnění smlouvy, v krajním případě i možnost předčasně smlouvu ukončit. technických podmínek veřejné zakázky podle 5 vyhlášky Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle 6 vyhlášky Hodnotící kritérium Odůvodnění Zadavatel stanovil základním hodnotícím Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritériem pro zadání této veřejné zakázky kritérium ekonomickou výhodnost nabídky, ekonomickou výhodnost nabídky. v rámci kterého zohlednil kvalitu a odborné zpracování návrhu řešení. Hodnotící kritérium má zajistit, že bude vybrána taková nabídka, která umožní splnění předmětu veřejné zakázky v dostatečné kvalitě. Kvalita navrhovaného řešení je pro zadavatele prioritou, protože neexistuje alternativa, která by poskytovala stejné nebo obdobné výstupy. Dílčí hodnotící kritérium Váha A. Celková nabídková cena v Kč bez DPH 50 % B. Kvalita a odborné zpracování návrhu řešení 50 % 6

7 V rámci dílčího kritéria A. Celková nabídková cena v Kč bez DPH bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny veřejné zakázky v Kč bez DPH, tj. částku uvedenou v souladu s odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. zadávací dokumentace. Za vhodnější bude považována nabídka s nižší nabídkovou cenou. V rámci dílčího kritéria B. Kvalita a odborné zpracování návrhu řešení bude zadavatel hodnotit úroveň nabízeného plnění na základě následujících subkritérií: Subkritéria dílčího hodnotícího kritéria B. Kvalita a odborné zpracování návrhu řešení Váha B1 Kvalita zpracování statistických dat 70 % B2 Uživatelská podpora a zabezpečení dat 30 % Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle 7 vyhlášky Hodnota Odůvodnění ,- Kč bez DPH Vzhledem k výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky není zadavatel povinen její výši odůvodnit (nejedná se o významnou veřejnou zakázku podle ustanovení 16a ZVZ) 7

Oproti informacím uvedených dle 1 vyhlášky nedošlo ke změnám.

Oproti informacím uvedených dle 1 vyhlášky nedošlo ke změnám. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu

Více

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB.,O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Důvodem pro vyhlášení VZ je potřeba zajistit realizaci manažerských školení

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královéhradecký kraj Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti HTS s.r.o. Technologie REOLON DINO & C. SNC Opakované řízení

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti HTS s.r.o. Technologie REOLON DINO & C. SNC Opakované řízení ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI veřejné zakázky na dodávky s názvem Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí opakování (evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 507693)

Více

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Důvodem pro vyhlášení veřejné

Více

Není žádná alternativa. Nepředpokládá se negativní stav.

Není žádná alternativa. Nepředpokládá se negativní stav. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou

Více

Veřejná zakázka nemá alternativy.

Veřejná zakázka nemá alternativy. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky KPÚ Nedachlebice a Strání Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále

Více

Požadavky na řešení: jsou definovány požadavky obsaženými v ROP NUTS II SV, Prioritní osa 2.

Požadavky na řešení: jsou definovány požadavky obsaženými v ROP NUTS II SV, Prioritní osa 2. Odůvodnění veřejné zakázky ZZS PAK modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Polička dle 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách v platném znění Stručný popis projektu: Předmětem projektu je

Více

ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Odůvodnění veřejné zakázky. loď s motorem a přívěsem pro přepravu spolufinancovaná

ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Odůvodnění veřejné zakázky. loď s motorem a přívěsem pro přepravu spolufinancovaná OPEUČNI IllNTEOROVANý EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí 'ZIT;:;'~ PRO MISTNI ~ CR ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno o 00 :.....::: MINISTERSTVO VNITRA

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky.

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Sjednocení nabídky propagace českých hor jako celku,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více