VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE"

Transkript

1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE Jiří Horník Podpora podnikání v česko-polském pohraničí, 28. března 2012, Ostrava Co očekávat? Které předpisy mě musí zajímat? Jak se dozvím o veřejné zakázce? Co se dozvím o veřejné zakázce? Mohu se zúčastnit výběrového řízení? Jaké mám možnosti účastnit se výběrového řízení? Jak podám nabídku? Co se kdo dozví o mnou vyhrané zakázce? Neváhejte mě přerušovat svými dotazy!

2 Které předpisy mě musí zajímat? Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ) účinný od 1.července 2006 doposud celkem 17 novel poslední novela zákon č. 55/2012 Sb. většina ustanovení účinná od 1.dubna 2012 Prováděcí předpisy Pravidla pro čerpání prostředků z dotačních programů Jak se dozvím o veřejné zakázce? Věstník veřejných zakázek (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) Centrální adresa (http://www.centralniadresa.cz/cadr/ ) Úřední věstník EU (nadlimitní zakázky) TED (Tenders Electronic Daily) SIMAP - Informační systém pro evropské veřejné zakázky (http://simap.europa.eu) Profil zadavatele (elektronický nástroj, jehož prostřednictvím zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám) Přímé oslovení (pouze v případě některých řízení s omezeným počtem uchazečů)

3 Jak se dozvím o veřejné zakázce? Předběžné oznámení zadavatele ( 86 a násl. ZVZ) povinnost pro nadlimitní i podlimitní VZ součástí odůvodnění účelnosti VZ, přiměřenosti požadované technické kvalifikace, či stanovených hodnotících kritérií zahájit zadání lze nejdříve 1 měsíc po odeslání předběžného oznámení uveřejňováno na profilu zadavatele Co se dozvím o veřejné zakázce? Odůvodnění VZ ( 156 ZVZ) účelnost VZ přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady vymezení obchodních a technických podmínek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele zveřejní do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení/odeslání výzvy o zahájení

4 Co se dozvím o veřejné zakázce? Zadávací dokumentace ( 44 ZVZ) vše, co vymezuje zakázku v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky nesmí obsahovat odkaz na příznačná označení (výjimka pro stavební práce, nepovede-li o omezení hospodářské soutěže a je-li připuštěna alternativa) přípustná obvyklá úhrada za poskytnutí zadávací dokumentace textová část k dispozici na profilu zadavatele od 1. ledna 2014 k zadávacím podmínkám nadlimitní VZ veřejného zadavatele se musí vyjádřit osoba se zvláštní způsobilostí Co se dozvím o veřejné zakázce? Dodatečné informace ( 49 ZVZ) žádat lze nejpozději 6 [5] dnů před uplynutím pro podání nabídky zadavatel musí odpovědět do 4 [3] dnů uveřejnění stejným způsobem jako zadávací dokumentace

5 Mohu se účastnit výběrového řízení? Obecný princip stanovení kvalifikace ( 50 odst. 4 ZVZ) Veřejný zadavatel není oprávněn stanovit takové kvalifikační předpoklady, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže, a současně by kvalifikační předpoklady bylo vzhledem k potřebám zadavatele možné nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek. Mohu se účastnit výběrového řízení? Ano, pokud splním: základní kvalifikační předpoklady ( 53 ZVZ) profesní kvalifikační předpoklady ( 54 ZVZ) technické kvalifikační předpoklady ( 56 ZVZ) a předložím čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti (možnost odstoupení od smlouvy v případě nesprávných informací) ,- 3 roky

6 Mohu se účastnit výběrového řízení? Technické kvalifikační předpoklady ( 56 ZVZ) seznam významných zakázek kromě osvědčení lze již prokázat jen smlouvou a dokladem o plnění (nikoli čestným prohlášením) U stavebních prací lze požadovat min. objem max. ve výši 50 % předpokládané hodnoty VZ seznam expertů a osvědčení jejich kvalifikace popis technického vybavení již ne certifikáty řízení kvality Jak budu prokazovat kvalifikaci? Zjednodušující nástroje výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 125 ZVZ) předložení certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ( 133 ZVZ) Stáří dokumentů ( 57 ZVZ) ne více než 90 dnů ke dni podání nabídky Prokázání kvalifikace subdodavatelem jen profesní a technické kvalifikační předpoklady

7 Jaké mám možnosti účastnit se výběrového řízení? Vytvořit sdružení uchazečů společné splnění kvalifikace (každý samostatně musí splnit základní kvalifikaci) nutné předložit smlouvu o sdružení (konsorciální smlouvu), ze které vyplývá závazek jednat a být odpovědní společně a nerozdílně versus najít příslušné subdodavatele Jaké mám možnosti účastnit se výběrového řízení? Subdodavatelé pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn chybějící rozsah prokázat prostřednictvím subdodavatele zadávací dokumentace může: požadovat, aby uchazeč specifikoval části VZ, které má v úmyslu zadat subdodavatelům a aby subdodavatele identifikoval vyloučit subdodavatelského plnění jen vůči věcně vymezené části ( 44 odst. 6 ZVZ)

8 Jak podám nabídku? Obsah nabídky ( 68 odst. 2 ZVZ) identifikační údaje uchazeče podepsaný návrh smlouvy zadavatelem požadované dokumenty zadavatel může požadovat pouze elektronické nabídky, pokud si to vyhradí ( 44 odst. 3 písm. f) ZVZ) Jak podám nabídku? Obsah nabídky ( 68 odst. 3 ZVZ) seznam statutárů za poslední 3 roky, kteří byli v poměru k zadavateli seznam akcionářů, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota akcií přesahuje 10% základního kapitálu prohlášení o neexistenci zakázaných dohod (bid rigging) nemusím se bát, že by hodnotící kritéria byly platební podmínky, nebo podmínky zajištění plnění závazků dodavatele ( 78 odst. 4 ZVZ)

9 Co se kdo dozví o mnou vyhrané zakázce? Zadavatel uveřejňuje ( 147a ZVZ) celou smlouvu včetně změn a dodatků (i VZ malého rozsahu nad 500 tis.) do 15 dnů od uzavření výši skutečně uhrazené ceny za plnění VZ do 90 dnů od splnění nebo k seznam subdodavatelů dodaný dodavatelem s podílem nad 10% (5% u významných VZ), přičemž subdodavatelské a.s. musí doložit seznam akcionářů nad 10% ,- Děkujeme Vám za pozornost KŠB je nově i na Patria.cz. Prestižní zpravodajský server díky společnému projektu KŠB a Patria Finance přináší nejen novinky ze světa financí a trhů, ale i právní a daňová témata pohledem byznysu. Najdete nás na Děkujeme za Vaši návštěvu. Kancelář Praha Jungmannova Praha Tel.: Fax: +420 / Kancelář Karlovy Vary Na Vyhlídce Karlovy Vary Tel.: Fax: Kancelář Ostrava Českobratrská 2227/ Ostrava Tel.: Fax:

10 Hlavní změny v oblasti daní v roce 2012 Jan Černohouz 28. března 2012 Změny v oblasti DPH Sazbová novela Zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % (otázky kolem roku 2013) Zjednodušení při vystavování souhrnných opravných daňových dokladů Prokázání nároku na odpočet při chybějících náležitostech daňového dokladu Rozšíření definice dlouhodobého majetku a prodloužení lhůty pro úpravu odpočtu daně

11 Změny v oblasti DPH Sazbová novela Nová pravidla pro jednorázovou úpravu odpočtu daně např. u prodávaného dlouhodobého majetku Rozšíření institutu ručení za nezaplacenou DPH na případy, kdy bylo plněno na zahraniční bankovní účet Tato novela mění např. také zákon o územních finančních orgánech a zavádí specializovaný finanční úřad pro vybrané subjekty Změny v oblasti DPH Režim přenesení daňové povinnosti a ostatní změny Od platí režim přenesení daňové povinnosti také na stavební práce vymezené v klasifikaci CZ-CPA kódy problematická je v praxi především otázka zatřídění plnění - mezi časté chyby patří zdaňování záloh na tato plnění O změna zákona především ve vztahu k zdravotním službám a zdravotnickému zboží

12 Změny v oblasti daně z příjmů Ruší se povodňová stokoruna sleva na dani opět Kč Zvyšuje se daňového zvýhodnění na dítě o Kč ročně na Kč Úroky ze stavebního spoření pozbývají osvobození Zpřísňují se pravidla pro daňově účinný odpis pohledávek K daňově neúčinným nákladům se řadí sankce vyplývajíce ze zákona o trestní odpovědnosti právnických osob Změny v oblasti daně z příjmů Daňově účinné jsou odměny členů statutárních orgánů Ruší se osvobození příjmů z provozování loterií a podobných her Pokyn MF ČR D-300 se nahrazuje pokynem GFŘ D-6

13 Změny v oblasti pojistného u fyzických osob Strop u vyměřovacího základu pro sociální pojištění (48 násobek průměrné mzdy) Kč Strop u vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění (72 násobek průměrné mzdy) Kč Od 2012 jsou nemocensky pojištěni i jednatelé a členové statutárních orgánů jsou nově pojištěni jak nemocensky, tak důchodově Nově vznikne povinnost odvádět pojistné z dohod o provedení práce nad Kč měsíčně Děkujeme Vám za pozornost KŠB je nově i na Patria.cz. Prestižní zpravodajský server díky společnému projektu KŠB a Patria Finance přináší nejen novinky ze světa financí a trhů, ale i právní a daňová témata pohledem byznysu. Najdete nás na Děkujeme za Vaši návštěvu. Kancelář Praha Jungmannova Praha Tel.: Fax: +420 / Kancelář Karlovy Vary Na Vyhlídce Karlovy Vary Tel.: Fax: Kancelář Ostrava Českobratrská 2227/ Ostrava Tel.: Fax:

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více