JAK ZÍSKAT VEŘEJNOU ZAKÁZKU? PŘÍRUČKA PRO DODAVATELE V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK ZÍSKAT VEŘEJNOU ZAKÁZKU? PŘÍRUČKA PRO DODAVATELE V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 JAK ZÍSKAT VEŘEJNOU ZAKÁZKU? PŘÍRUČKA PRO DODAVATELE V ČESKÉ REPUBLICE DOKUMENT VZNIKL V RÁMCI TWINNINGOVÉHO PROJEKTU EU S NÁZVEM STRENGTHENING THE PUBLIC PROCUREMENT ENFORCEMENT IN THE CZECH REPUBLIC VE SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ŘÍJEN 2004

2 Předmluva Počínaje vstupem do Evropské unie v květnu roku 2004 je v České republice třeba uplatňovat právo Evropských společenství. Směrnice EU je nutné transponovat do vnitrostátní legislativy, nařízení EU platí okamžitě. To platí též v případě zadávání veřejných zakázek. Tato legislativní oblast dlouho spadala do výhradní kompetence jednotlivých členských států. Teprve začátkem sedmdesátých let začala Evropská unie připravovat právní předpisy i zde. Cílem měla být konečná realizace vnitřního trhu i v tomto významném segmentu trhu. Zároveň mělo v případě veřejných zakázek, které překročí určitou stanovenou výši, dojít k otevření trhu, tak aby se vypsané veřejné soutěže mohli účastnit zájemci z celé Evropské unie. Tento záměr byl v praxi realizován řadou evropských směrnic upravujících zadávání veřejných zakázek. Tyto směrnice byly v posledních letech opakovaně přepracovány a přizpůsobeny potřebám nově nastalé situace. Kromě nich existuje též řada dalších směrnic a nařízení, které se zadávání veřejných zakázek rovněž nepřímo týkají. Přijetím zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ze dne 17. prosince splnila Česká republika požadavky příslušných směrnic EU a transponovala jejich ustanovení do vnitrostátní legislativy. Oproti původě platnému zákonu č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek 2, došlo přijetím nového předpisu k mnoha dalekosáhlým změnám. Cílem této příručky je poskytnout českým i zahraničním dodavatelům, kteří mají zájem účastnit se zadávání veřejných zakázek, pomocí prvního přehledu představu o přijatých změnách rámcových podmínek, přiblížit v základních rysech průběh zadávacího procesu a upozornit na možnosti právních kroků, které jsou k dispozici, vyskytnou-li se v zadávacím procesu nesrovnalosti. Tato příručka vznikala v rámci twinningového programu Evropské unie Strengthening the Public Procurement Acquis in the Czech Republic ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a byla dokončena v následném programu Strengthening Public Procurement Enforcement in the Czech Republic. Přestože obsah příručky byl sestaven s maximální pečlivostí, nemůžeme nikterak ručit za správnost zde uváděných informací. Příručku bude nutno přepracovat poté, co Česká republika do své legislativy transponuje nové evropské směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 2004/17/ES a 2004/18/ES. K tomu musí dojít do 31. ledna Zákon vstoupil v platnost dne Tento zákon byl naposledy změněn přijetím zákona č.142/2001 Sb. 2

3 Obsah 1. Úvodem Základy legislativy upravující veřejné zakázky Vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek Směrnice EU upravující zadávání veřejných zakázek Zásady udělování veřejných zakázek Zadávací proces Kdo je veřejným zadavatelem? Co je veřejná zakázka? Limitní hodnoty Druhy zadávacího řízení Uveřejnění výběrového řízení na veřejnou zakázku Podání nabídky Vyhodnocení zadavatelem Udělení zakázky a uzavření smlouvy Právní ochrana uchazečů Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Další právní prostředky k nápravě Důležité adresy Česká republika Evropa

4 1. Úvodem Veřejná správa je zodpovědná za řádné fungování veřejného sektoru. Za tímto účelem nakupuje velké množství výrobků a služeb. V rámci Evropské unie dosáhly v roce 2002 celkové výdaje za tyto nákupy částky převyšující v přepočtu 45 bilionů českých korun. To odpovídá zhruba patnácti procentům hrubého národního produktu EU. Tato částka pochází z daní, příspěvků a poplatků, což stát a samosprávné územní celky zavazuje k co nejhospodárnějšímu a nejúčinnějšímu nakládání s uvedenými prostředky. Navíc musí mít všichni zájemci zaručen stejný přístup; upřednostňování pouze některých z nich je kromě objektivně ospravedlnitelných případů zásadně vyloučeno. Veřejná správa musí rovněž zaručit, že proces zadávání veřejné zakázky předcházející jejímu udělení a uzavření smlouvy bude transparentní. Veškerá rozhodnutí během zadávacího procesu musí být zdůvodněná a doložitelná. Aby bylo těmto požadavkům možno dostát, byly zavedeny různé kontroly a postupy. Již několik let pak tato pravidla rozhodujícím způsobem ovlivňuje Evropská unie. Důvodem je skutečnost, že Evropská komise si u veřejných institucí otázku přeshraničního nakupování vytyčila jako jeden z hlavních cílů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Ve své zprávě Vnitřní trh deset let bez hranic 3 komise hovoří o tom, že omezením veřejných zakázek na vnitrostátní úroveň v minulosti docházelo k nepoměrně větším výdajům, a uvádí úspěšné případy, kdy zadání veřejné zakázky do zahraničí vedlo k velkým úsporám. Na rozdíl od mnoha jiných situací veřejná správa při zadávání veřejných zakázek nemá nikterak nadstandardní postavení; je účastníkem trhu, zákazníkem, jako všichni ostatní přestože se při nakupování musí řídit speciálními předpisy. Aby se podniky mohly úspěšně podílet na trhu s veřejnými zakázkami, je zapotřebí, aby s těmito pravidly a postupy pro nákup zboží a služeb byly dobře obeznámeny a disponovaly příslušným specielním marketingem. 2. Základy legislativy upravující veřejné zakázky Jak bylo uvedeno již výše, udělování veřejných zakázek ovlivňuje několik různých právních předpisů. Kromě vnitrostátních zákonů a vyhlášek existují též na úrovni Evropské unie příslušné směrnice a nařízení s přímým či nepřímým uplatněním. Kromě toho se v předpisech pro zadávání veřejných zakázek uplatňují dvoustranné, vícestranné a mnohostranné dohody. 2.1 Vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek Ústředním souborem právních předpisů je v tuto chvíli zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ze dne Na jeho základě byly doposud vydány dvě prováděcí vyhlášky: vyhláška č. 239/2004 ze dne , kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby; a vyhláška č. 240/2004 ze dne , o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. 3 Zpráva je dostupná na internetové adrese (pouze anglicky). 4

5 2.2 Evropské směrnice upravující zadávání veřejných zakázek Na evropské úrovni existují doposud čtyři takzvané směrnice pro otevření trhu, které upravují provádění celoevropských zadávacích postupů. Pro oblast klasických zadavatelů se dosud jednalo o směrnici o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce; 4 směrnici o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky; 5 a směrnici o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby. 6 Pro veřejné a soukromé zadavatele veřejných zakázek v sektoru vodohospodářství, energetiky a dopravy doposud platila směrnice o koordinaci postupů při zadávání veřejných. zakázek sektorovými zadavateli. 7 Tuto směrnici Evropská unie doplnila vydáním směrnice o koordinaci právních a správních předpisů; 8 a směrnice o koordinaci právních a správních předpisů v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, 9 aby zajistila možnost účinného a co možná nejrychlejšího přezkoumání rozhodnutí zadavatelů během procesu udělování zakázky. Tyto směrnice byly v České republice transponovány přijetím zákona č. 40/2004 Sb. Přesto uvedené evropské zadávací směrnice nepozbývají významu, například pro případ právních sporů (zejména před Evropským soudním dvorem v Lucemburku) týkajících se správnosti transponování těchto směrnic. Během interpretace shodné se směrnicemi jsou vnitrostátní právní předpisy porovnávány s příslušnými ustanoveními evropských směrnic. Dne 31. března 2004 byly dále vydány směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES o koordinaci postupu při zadávání zakázek na práce, dodávky a služby (směrnice pro koordinaci přidělování zakázek); 10 a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES o koordinaci postupu při zadávání zakázek v odvětví vody, energie, dopravy a poštovních služeb (směrnice pro koordinaci přidělování zakázek v sektorech) Směrnice 93/37/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 199 ze dne , str. 43), změněna směrnicí 97/52/ES ze dne (Úř. věst. ES č. L 328 ze dne , str. 1). 5 Směrnice 93/36/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 199 ze dne , str. 1), změněna směrnicí 97/52/ES ze dne (Úř. věst. ES č. L 328 ze dne , str. 1). 6 Směrnice 92/50/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 209 ze dne , str. 1), změněna směrnicí 97/52/ES ze dne (Úř. věst. ES č. L 328 ze dne , str. 1). 7 Směrnice 93/38/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 199 ze dne , str. 84), změněna směrnicí 98/4/ES ze dne (Úř. věst. ES č. L 101 ze dne , str. 1). 8 Směrnice 89/665/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 395 ze dne , str. 33), změněna čl. 41 směrnice 92/50/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 209 ze dne , str. 1). 9 Směrnice 92/13/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 76 ze dne , str. 14). 10 Zveřejněna v úředním věstníku ES č. L 134 ze dne , str. 114). 11 Uveřejněna v Úředním věstníku ES č. L 134 ze dne , str. 1). 5

6 Ty obsahují oproti původně platným směrnicím řadu inovací a změn a musí být transponovány do vnitrostátní legislativy do 31. ledna To znamená, že zákon č. 40/2004 Sb. bude muset být nejpozději do tohoto data příslušně změněn. V současné době pak Evropská komise novelizuje směrnice o koordinaci právních a správních předpisů a rovněž i tyto nové úpravy v evropské legislativě upravující zadávání veřejných zakázek se následně budou muset projevit ve vnitrostátním právním rámci. 2.3 Zásady udělování veřejných zakázek Stavební práce, dodávky a služby objednávané veřejným sektorem jsou hrazeny z peněz daňových poplatníků. Zásada úsporného hospodaření zavazuje stát, regiony a obce k co nejefektivnějšímu nakládání s těmito jim svěřenými prostředky. Zároveň si stát při nakupování nemůže vybírat libovolné dodavatele. Jeho pozice je oproti běžným subjektům odlišná; stát je povinen jednat v zájmu veřejného blaha, a musí tak všem podnikatelským subjektům poskytnout rovnou příležitost nabídnout jejich služby. Veřejná správa je proto povinna zajistit při udělování veřejných zakázek v co největší možné míře stejný přístup ke všem zájemcům, v rámci veřejné soutěže rozhodovat na základě spravedlivého a transparentního postupu a zakázku přidělit nejpřijatelnější nabídce. Při dodržování těchto zásad a správném aplikování příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách poskytuje zadávací proces rovněž ochranu před manipulací a korupcí. K ní nemalou měrou přispívá též možnost podrobného soudního přezkoumání jednotlivých rozhodnutí zadavatele. 3. Zadávací proces Podmínkou pro aplikaci následujícího zadávacího procesu je, že se v případě zadavatele jedná o veřejného zadavatele, případně sektorového zadavatele, a požadovaný výkon spadá do definice pojmu veřejné zakázky. Aby se umožnila co možná nejefektivnější aplikace zadávací legislativy a bylo pod ni možné zahrnout co nejvíce nákupů, oba pojmy se vykládají široce. Při zadávání veřejné zakázky probíhá proces, který je rozdělen do následujících kroků: Příprava Vypsání výběrového řízení Podání nabídek Posouzení předložených nabídek Přidělení zakázky Překontrolování zadávacího procesu Vyhotovení smlouvy. 3.1 Kdo je veřejným zadavatelem? Aby oblast použití legislativy pro zadávání veřejných zakázek byla co nejširší, pojem veřejného zadavatele je v 2 a 3 zákona č. 40/2004 Sb. definován široce. 6

7 Proto se za veřejné zadavatele považují zejména Česká republika, územní samosprávné celky, v případě hlavního města Prahy a dalších statutárních měst rovněž tato města a jejich městské obvody a části, Fond národního majetku České republiky, Pozemkový fond České republiky, státní fond, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize, Česká konsolidační agentura, zdravotní pojišťovny a dobrovolné svazky obcí, jakož i uskupení těchto zadavatelů. Za veřejné zadavatele se však dále považují též veřejná zařízení, na jejichž financování se podílí stát, další právnické osoby, které byly zřízeny zákonem či na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a jsou financovány převážně veřejnými zadavateli nebo jsou veřejnými zadavateli řízeny, případně zde veřejní zadavatelé jmenují více než polovinu členů jejich správních, řídicích či kontrolních orgánů, jakož i další právnické či fyzické osoby, zadávají-li zakázku na dodávky, služby či stavební práce, která je z více než 50 % financována veřejným zadavatelem (příjemci dotací). Platnost zákona č. 40/2004 Sb. se vztahuje rovněž na subjekty působící v oblasti vodního hospodářství, energetiky a dopravy při výkonu jejich činnosti, pokud jsou tyto subjekty ovládány veřejným zadavatelem nebo je pro jejich podnikatelskou činnost nezbytné oprávnění zaručující zvláštní či výlučná práva. Tito takzvaní sektoroví zadavatelé ovšem musí výběrová řízení vypisovat pouze u zakázek, které dosáhnou příslušné limitní hodnoty (tzv. nadlimitní zakázky, viz kapitola 3.3) nebo tuto hodnotu překročí. Mimoto je v jejich případě mnoho ze součástí zadávacího procesu zjednodušeno. Lze konstatovat, že zákon o veřejných zakázkách nachází uplatnění u všech stavebních prací, dodávek a služeb, za něž jsou vynakládány veřejné finance. Skutečná podoba zadavatele (úřad či soukromá právnická osoba) není pro funkční pojetí pojmu zadavatele rozhodující. 7

8 3.2 Co je veřejná zakázka? Veřejná zakázka je písemně uzavřená smlouva o provádění stavebních prací, dodávek či poskytování služeb za úplatu uzavřená mezi veřejným zadavatelem (či sektorovým zadavatelem) a dodavatelem. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce ( 9 zákona č. 40/2004 Sb.) jsou realizace stavebních záměrů (nové stavby, stavební změny dokončené stavby, udržovací práce na stavbě, odstranění stávající budovy) a montážní práce. Lze sem zahrnout též přípravu plánů a inženýrské práce. Veřejné zakázky na dodávky ( 7 zákona č. 40/2004 Sb.) jsou smlouvy, jejichž předmětem je koupě věcí movitých i nemovitých (zboží). Forma smlouvy koupě zboží, koupě zboží na splátky, nájem zboží či nájem zboží s právem následné koupě (leasing) přitom nehraje žádnou roli. Předmětem smlouvy může být též montáž zboží a jeho uvedení do provozu, pokud hodnota k tomu nezbytných prací netvoří větší část výdajů. Veřejné zakázky na služby ( 8 zákona č. 40/2004 Sb.) tvoří veškeré ostatní veřejné zakázky, které nejsou ani zakázkami na stavební práce, ani zakázkami na dodávky. Výčet těchto služeb je uveden v přílohách 1 a 2 zákona č. 40/2004 Sb. Je důležité poukázat na skutečnost, že za veřejné zakázky se považují pouze takové zakázky, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 2 miliony Kč. Zakázky, které této hodnoty nedosahují, je tedy možno přidělit bez oficiálního zadávacího řízení. I v tomto případě však zakázka musí být přidělena za cenu obvyklou v místě plnění a na základě transparentního a nediskriminačního postupu ( 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb.). 4 zákona č. 40/2004 konečně uvádí řadu výjimečných okolností, při jejichž nastání zákon neplatí. 3.3 Limitní hodnoty Podmínky stanovené v evropských směrnicích pro zadávání veřejných zakázek platí pouze pro velké zakázky na stavební práce, dodávky a služby. Ty jsou od malých zakázek, u nichž stačí vypsání vnitrostátní veřejné zakázky, vymezeny pomocí evropských limitních hodnot, které se liší v závislosti na zadavateli zakázky a jejím předmětu. Přehledně situaci zachycuje následující tabulka: 8

9 Zakázka Klasičtí veřejní zadavatelé Sektoroví zadavatelé Zakázka na stavební práce Části zakázek na stavební práce Zakázka na dodávky Zakázka na dodávky v resortu obrany při nákupu zboží podle přílohy 3 českého zákona o veřejných zakázkách Zakázka na dodávky v oblasti obrany při nákupu ostatního zboží Zakázka na služby Části zakázek na služby odpovídá Eur 12 odpovídá Eur nebo u částí nedosahujících hodnoty v přepočtu Eur se součtem hodnot od 20 % celkové hodnoty všech částí odpovídá Eur odpovídá Eur hodnota části v české měně odpovídá Eur nebo u částí nedosahujících hodnoty Eur se součtem hodnot od 20 % celkové hodnoty všech částí odpovídá Eur odpovídá Eur nebo u částí nedosahujících hodnoty v přepočtu Eur se součtem hodnot od 20 % celkové hodnoty všech částí odpovídá Eur odpovídá Eur hodnota části v české měně odpovídá Eur nebo u částí nedosahujících hodnoty Eur se součtem hodnot od 20 % celkové hodnoty všech částí Česká republika, její organizační jednotky a veřejná zařízení zřízená se státní spoluúčastí odpovídá Eur odpovídá Eur nebo u částí nedosahujících hodnoty v přepočtu Eur se součtem hodnot od 20 % celkové hodnoty všech částí odpovídá Eur odpovídá Eur odpovídá Eur odpovídá Eur hodnota části v české měně odpovídá Eur nebo u částí nedosahujících hodnoty Eur se součtem hodnot od 20 % celkové hodnoty všech částí Pro počínání zadavatele při udělování veřejných zakázek je tedy rozhodující předpokládaná hodnota zakázky bez DPH. Dojde-li k dosažení či překročení uvedené limitní hodnoty, platí určité oznamovací povinnosti a lhůty. Rozhodující však je, že pouze zakázky, které dosáhnou a/nebo překročí evropskou limitní hodnotu musí být vypsány po celé EU. Dokud tato hodnota není dosažena, může zadavatel veřejnou soutěž vypsat pouze na úrovni příslušného státu, ačkoliv mu nic nebrání ve vypsání veřejné soutěže celoevropské. Pro výpočet objemu zakázky zahrnující opakované plnění zákon zavádí specielní předpisy. Důležité dále je, že zadavatel nesmí zakázky úmyslně rozdělovat, aby nedošlo k překročení relevantní limitní hodnoty. 3.4 Druhy zadávacího řízení 25 zákona č. 40/2004 Sb. zadavateli ukládá povinnost zadávat jak nadlimitní, tak podlimitní veřejné zakázky zásadně formou výběrového řízení, při němž je třeba dodržovat zásady 12 Od vstupu České republiky do Evropské unie dne jsou limitní hodnoty v české měně odpovídající hodnotám v eurech uveřejňovány v úředním věstníku Evropské unie. 9

10 transparentnosti, stejného zacházení se všemi zájemci a uchazeči a zákazu diskriminace některých z nich. Zákon stanovuje následující druhy řízení: otevřené řízení, užší řízení a jednací řízení (s uveřejněním nebo bez uveřejnění). Při otevřeném řízení je zakázka udělena na základě předepsaného procesu po svém uveřejnění a odevzdání neomezeného množství nabídek různých dodavatelů. Při užším řízení zadavatel oznámí neomezenému počtu dodavatelů svůj záměr udělit ve výběrovém řízení veřejnou zakázku. Po doručení žádostí o účast v řízení je několik zájemců (nejméně 5, nejvíce pak 20) vyzváno k podání nabídky. Jednací řízení může proběhnout po předchozím uveřejnění zakázky nebo bez něj. V prvním případě zadavatel oznámí neomezenému počtu dodavatelů svůj záměr udělit ve výběrovém řízení veřejnou zakázku. Po doručení žádostí o účast v řízení jsou nejméně tři zájemci přizváni k jednání. V případě jednacího řízení bez předchozího uveřejnění zadavatel oznámí jednomu dodavateli či několika dodavatelům svůj záměr udělit ve výběrovém řízení veřejnou zakázku a přímo s tímto dodavatelem či těmito dodavateli začne jednat o podmínkách smlouvy. Zadavatel si může libovolně vybrat buď otevřené nebo užší řízení. Řízení jednací (s uveřejněním nebo bez něj) lze naproti tomu zvolit pouze za zvláštních výjimečných okolností, například vyskytnou-li se nenadálé a naléhavé důvody, které nenastaly přičiněním zadavatele a v jejichž důsledku zakázku nelze přidělit v jiném druhu výběrového řízení. Další důvody jsou uvedeny v 27 zákona č. 40/2004 Sb. 3.5 Uveřejnění výběrového řízení na veřejnou zakázku Zamýšlí-li zadavatel udělit veřejnou zakázku, musí tuto skutečnost v závislosti na zvoleném druhu výběrového řízení oznámit neomezenému či omezenému okruhu potenciálních uchazečů. Účelem tohoto kroku je vyhovět zásadě transparentnosti, zaručuje však rovněž stejné zacházení s uchazeči a co nejširší soutěž. Povinnost uveřejnit vypsání výběrového řízení je prospěšná i zadavateli čím více možných uchazečů bude informováno o záměru udělit zakázku, tím více nabídek bude podáno, což se pozitivně odrazí na výsledné kvalitě a ceně. Hlavní součástí uveřejnění výběrového řízení je v případě otevřeného řízení oznámení o jeho vypsání, v případě řízení užšího a jednacího pak uveřejnění výzvy k účasti ve výběrovém řízení. Tímto způsobem se dodavatelé dozvědí o zadavatelově záměru a mohou v případě zájmu požádat o zaslání podrobné zadávací dokumentace. U zakázek na dodávky a služby od celkové výše Eur a zakázek na stavební práce od výše Eur je zadavatel rovněž povinen na začátku kalendářního roku, nejpozději však 30 dní po schválení rozpočtu na příslušný rok, předběžně (a nezávazně) uveřejnit zakázky plánované na toto období. Další oznamovací povinnosti ve vztahu k uchazečům, jejichž nabídka nebyla vybrána, a povinnosti po udělení zakázky jsou popsány v bodech 3.7 a

11 Veškeré veřejné zakázky všech zadavatelů jsou nahlašovány na centrální adrese a tam též uveřejňovány. Zakázky, které dosáhnou či překročí stanovené evropské limitní hodnoty (srovnej kapitola 3.3) jsou navíc uveřejňovány Úřadem pro úřední publikaci ES v Lucemburku v dodatku S Úředního věstníku Evropských společenství. Podstatné informace o zakázce jsou přitom přeloženy do všech úředních jazyků ES. Tímto je každému vždy zaručena možnost informovat se o aktuálně vypsaných výběrových řízeních, a to buď na internetové stránce centrální adresy (www.centralni-adresa.cz) nebo ohledně celoevropských výběrových řízení pomocí systému Tenders Electronic Daily (http://ted.publications.eu.int). 3.6 Podání nabídky Rozhodne-li se určitý dodavatel na základě výzvy k předložení nabídek zúčastnit se výběrového řízení, vyžádá si u zadavatele zakázky příslušnou zadávací dokumentaci. 13 Tyto podklady obsahují veškeré informace nezbytné k vypracování nabídky a bližší údaje o podobě případné smlouvy, bude-li zakázka uchazeči udělena. Popis předmětu zakázky, který tvoří klíčovou součást zadávací dokumentace, by měl v ideálním případě být natolik jednoznačný a podrobný, aby nebylo třeba dalších upřesnění. Pokud by přesto uchazeč v textu spatřoval jisté nejasnosti, může se kdykoliv před vypršením lhůty pro podání nabídek s těmito dotazy obrátit na zadavatele a požadovat jejich zodpovězení. V rámci podání nabídky je zájemce povinen rovněž prokázat svou způsobilost k realizaci předmětu zakázky. Zde musí zadavateli prokázat, že disponuje nezbytnými finančními, hospodářskými a technickými prostředky. Podklady požadované za tímto účelem, které jsou stanoveny 32 a 33 zákona č. 40/2004 Sb., zadavatel uvede v zadávací dokumentaci. Totéž platí pro prokázání základních kvalifikačních kritérií, jež jsou definována v 31 uvedeného zákona; je například třeba prokázat, že uchazeč není v likvidaci, že státu nedluží žádné daňové nedoplatky nebo že řádně odvádí příspěvky na sociální zabezpečení. Konečně bude zadavatel na základě 30 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 40/2004 Sb. na uchazeči požadovat předložení oprávnění k podnikání, a to včetně výpisu z obchodního rejstříku a je-li to pro plnění dané zakázky vyžadováno rovněž doklad o členství v příslušné profesní organizaci. Zadavatelem požadované doklady o způsobilosti k provedení zakázky musejí být bezpodmínečně přiloženy k nabídce. V opačném případě hrozí nebezpečí, že nabídka bude z výběrového řízení vyřazena jakožto neúplná. Na vyhotovení nabídky a její zaslání zadavateli má zájemce k dispozici předem stanovenou lhůtu. U celoevropských výběrových řízení (nadlimitních zakázek) lhůta pro předložení nabídek trvá v případě otevřených řízení 52 dnů a jejím prvním dnem je den následující po uveřejnění. U užších a jednacích řízení trvá lhůta obvykle 40 dní a jejím prvním dnem je den po odeslání výzvy k předložení nabídky. U výběrových řízení na zakázky, které nedosáhly evropské limitní hodnoty (podlimitní zakázky), platí lhůty kratší. V případě otevřeného řízení se zde jedná o 36 dní, u řízení užšího a jednacího o 20 dní. 13 V užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním je tato dokumentace zasílána spolu s výzvou k předložení nabídky. 11

12 Veškeré lhůty je v případě časové tísně možno zkrátit. Za včasné doručení nabídky zadavateli je odpovědný dodavatel ucházející se o zakázku. Jelikož uchazeči nesou riziko opožděného doručení zásilky, lze doporučit tak včasné odeslání podkladů s nabídkou, aby ani pomalejší doručení ze strany pošty neohrozilo dodržení termínu. Rovněž je třeba dbát na zcela přesné adresování zásilky; z toho důvodu je záhodno uvést přesné sídlo instituce udělující zakázku (úřadovnu, budovu, místnost). Pokud si uchazeč chce být zcela jist, že nabídka dorazí včas a na správnou adresu, měl by bude-li to možné podklady doručit osobně nebo prostřednictvím poslíčka a jejich předání si nechat potvrdit. Podá-li zájemce během příslušné vymezené lhůty nabídku, považuje se od tohoto okamžiku za uchazeče. Totéž platí i v případě užšího výběrového řízení a jednacího řízení s uveřejněním. 3.7 Vyhodnocení zadavatelem Po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel v okamžik, který předem oznámil, otevře došlé nabídky. Za účelem posouzení a zhodnocení nabídek je jmenována hodnotící komise, která se skládá nejméně ze tří členů, v případě větších zakázek pak nejméně z členů sedmi či devíti. Uchazeči se mohou otevření nabídek zúčastnit. Posouzení a hodnocení nabídek sestává z několika kroků: Bezprostředně po otevření je u každé nabídky zkontrolována její úplnost z hlediska požadovaného obsahu, zda je řádně podepsána oprávněnou osobou a zda je zpracována v požadovaném jazyce. Nabídky, které tato kritéria nesplňují, jsou okamžitě vyřazeny; příslušní uchazeči jsou o této skutečnosti bezodkladně písemně zpraveni. Následně jsou nabídky uchazečů zkontrolovány z hlediska splnění stanovených zadávacích (kvalifikačních) kritérií. Zároveň je u nabídky posouzena věcná přiměřenost. V případě nejasností či u nabídek s mimořádně nízkou nabídkovou cenou si hodnotící komise na uchazeči může vyžádat náležité vysvětlení. Nepodá-li je uchazeč během příslušné lhůty vymezené k tomuto účelu, je daná nabídka rovněž vyřazena. Na závěr jsou nabídky zhodnoceny na základě kritérií uvedených v oznámení o konání výběrového řízení. Při své práci se komise musí řídit skutečností, zda zadavatel za klíčové kritérium pro udělení zakázky zvolil nejnižší nabídkovou cenu či ekonomicky nejvýhodnější nabídku. V tomto druhém případě je třeba kromě ceny zakázky zohlednit i další dílčí kritéria stanovaná v oznámení o vypsání veřejné soutěže či v zadávací dokumentaci a jejich váhu. 87 zákona č. 40/2004 Sb. stanovuje pro zadavatele možnost upřednostnit při splnění určitých okolností během posuzování nabídek uchazeče, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. V případech, kdy nabídková cena takovéhoto uchazeče nepřekročí více než o 20 % nejnižší nabídkovou cenu předloženou ostatními uchazeči, musí být tato nabídka považována za nabídku s nejnižší cenou. Dojde-li během posuzovacího a hodnotícího procesu k vyřazení určité nabídky, příslušný uchazeč o tom musí být neprodleně písemně vyrozuměn. 12

13 3.8 Udělení zakázky a uzavření smlouvy Nedojde-li v průběhu zadávacího řízení k jeho zrušení v důsledku některého z důvodů uvedených v 68 zákona č. 40/2004 Sb. a určí-li posudková komise nabídku s nejnižší cenou či ekonomicky nejvýhodnější nabídku, udělí zadavatel zakázku tomuto uchazeči. O udělení zakázky zadavatel neprodleně písemnou formou informuje ostatní uchazeče. Od tohoto okamžiku začíná běžet lhůta v trvání patnácti dnů, během níž je možno uplatnit odůvodněné námitky proti zvolenému udělení zakázky. U nadlimitních zakázek může tyto námitky vznést kterýkoliv dodavatel; v případě zakázek podlimitních pouze ti uchazeči či zájemci, kteří na dané zakázce měli či mají určitý zájem a v důsledku domnělého porušení zákona zadavatelem utrpěli škodu, případně hrozí, že škodu utrpí. Tato lhůta je poslední možností k poukázání na nesrovnalosti. Opožděně doručené námitky nebudou zadavatelem zohledněny; je proto nanejvýše důležité stanovenou lhůtu dodržet. Nebyly-li během stanovené patnáctidenní lhůty od doručení sdělení o udělení zakázky obdrženy žádné námitky, veřejný zadavatel po vypršení uvedené lhůty s vybraným uchazečem neprodleně uzavře písemnou smlouvu. Během další lhůty je veřejný zadavatel povinen informace o uzavření této smlouvy uveřejnit. U celoevropských výběrových řízení je tato lhůta stanovena na 48 dní od podpisu smlouvy a oznámení probíhá prostřednictvím centrální adresy. U zakázek pod příslušnou limitní hodnotou musí být informace o uzavření smlouvy uveřejněny do 30 dnů od jejího podpisu. 4. Právní ochrana uchazečů Aby bylo zajištěno dodržení předpisů pro zadávání veřejných zakázek, musí existovat možnost přezkoumání zadavatelových rozhodnutí a průběhu výběrového řízení orgánem dohledu. Evropská unie ve vyhláškách o právních a správních předpisech po členských státech vyžaduje zřízení systému dodatečné kontroly, který umožní účinnou a rychlou právní ochranu při zadávání veřejných zakázek. Kromě toho další možnosti právní ochrany existují na evropské úrovni a kterýkoliv dodavatel jich může využít. 4.1 Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Uvedenou efektivní právní ochranu uchazečům, kteří se cítí znevýhodněni rozhodnutími zadavatele, poskytuje zákon č. 40/2004 Sb. Zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele však závisí na několika specifických předpokladech, jež musí být bezpodmínečně splněny. K zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele může dojít z popudu některého z uchazečů či z vlastního podnětu orgánu dohledu. Navrhuje-li uchazeč přezkoumání rozhodnutí o udělení zakázky učiněného veřejným zadavatelem, je třeba, aby před podáním návrhu své výhrady příslušnému zadavateli sdělit (viz výše). Pouze pokud tento krok nevedl k odstranění uchazečových námitek, je možné zahájit řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Řádné vznesení námitek u zadavatele je tedy nezbytným předpokladem pro pozdější podání návrhu o zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Výhrady vůči rozhodnutím zadavatele je možné vznést kdykoliv během zadávacího řízení. Jak je však uvedeno již v bodě 3.8, zadavatel je musí obdržet nejpozději 15 dní po doručení 13

14 oznámení o udělení zakázky. Při promeškání této lhůty je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu; stane-li se tak, není již možné přednést žádné výhrady. Dodržení uvedené lhůty je proto otázkou zcela zásadního významu. Výhrady musejí být zdůvodněné. Obvykle zahrnují tvrzení o porušení zákona o veřejných zakázkách ze strany zadavatele. Dále musí uchazeč vznášející námitku prokázat, že mu v důsledku údajného porušení zákona vznikla škoda či její vznik hrozí. Zadavatel je povinen stěžovateli do 10 dnů sdělit, zda námitkám vyhovuje či nikoliv. Nevyhoví-li zadavatel uchazečovým výhradám, nesmí během šedesáti dnů od jejich obdržení uzavřít zamýšlenou smlouvu. Úřad provádějící přezkoumání zadavatelových úkonů může tuto lhůtu následně prodloužit. Stěžovatel může během deseti dnů od doručení zadavatelova stanoviska stran své stížnosti podat písemný návrh na přezkoumání u příslušného orgánu dohledu. Příslušným orgánem dohledu je v tomto případě: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Joštova Brno tel.: , fax: , Opis návrhu na přezkoumání zadavatelových úkonů v rámci výběrového řízení je zároveň třeba doručit zadavateli. Lhůta pro podání této žádosti se prodlužuje na 25 dní v případech, kdy zadavatel stěžovateli své stanovisko ve věci vyhovění či nevyhovění jeho stížnosti nesdělil do deseti dnů. Z návrhu musí být patrné kdo jej činí, čeho se konkrétně týká, v čem je spatřováno porušení zákona o veřejných zakázkách, jakož i čeho se navrhovatel domáhá. Kromě toho musí být přesně označen příslušný zadavatel. Navrhovatel musí rovněž zdůvodnit svůj zájem na řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavateli lze v návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vytknout všechny kroky, které při zadávání veřejné zakázky vedly či mohly vést k ohrožení transparentnosti či nediskriminačního postupu. V návrhu je třeba uvést datum, stvrdit jej podpisem a přiložit k němu doklad o doručení námitek zadavateli. Navrhovatel rovněž musí uhradit příslušný správní poplatek. Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele může být zahájeno rovněž bez návrhu podaného stěžovatelem, a sice z vlastního podnětu orgánu dohledu ve lhůtě tří let od porušení zákona ze strany zadavatele. Dá-li orgán dohledu zapravdu stěžovatelově návrhu, sdělí své rozhodnutí v písemném vyrozumění. Nedošlo-li dosud k uzavření smlouvy, může orgán dohledu nařídit, aby byla přijata 14

15 opatření, jež povedou k náležité nápravě, případně může zrušit zadavatelovo rozhodnutí o udělení zakázky. Pokud smlouva před vynesením verdiktu již byla uzavřena (neboť vypršela šedesátidenní lhůta, aniž by bylo nařízeno její prodloužení), může být zakázáno plnění smlouvy a zároveň uvalena peněžitá pokuta. Aby se zabránilo vzniku dalších škod nebo aby se vyloučilo ohrožení zájmu uchazečů a zájemců, může orgán dohledu na jejich návrh či z vlastního podnětu v kterýkoliv okamžik během trvání řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vydat předběžná opatření v podobě dočasných nařízení. Proti veškerým rozhodnutím orgánu dohledu je možno podat odvolání u okresního soudu, případně u Nejvyššího správního soudu v Brně. 4.2 Další právní prostředky k nápravě Vedle řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zákon č. 40/2004 Sb. stanovuje možnost smírčího řízení. To je nicméně možné pouze v případě, že zadavatel působí v odvětví vodního hospodářství, energetiky či dopravy (tzn. jedná se o sektorového zadavatele). Žádost podle 95 je třeba podat u orgánu dohledu, který jej neprodleně postoupí Evropské komisi. Smírčí řízení před Evropskou komisí může být zahájeno pouze se souhlasem zadavatele a rovněž může být v kterýkoliv okamžik ze strany žadatele či zadavatele ukončeno. Rozhodnutí Evropské komise není pro strany sporu závazné. Kromě toho má každá fyzická a právnická osoba právo podat u Evropské komise stížnost proti praktikám a krokům, které se podle názoru této fyzické či právnické osoby příčí právním předpisům Evropského společenství. 14 Pokud Evropská komise dojde k závěru, že došlo k porušení práva Evropského společenství, zahájí vůči příslušnému státu řízení o porušení Smlouvy podle článku 226 Smlouvy o založení Evropského společenství. 14 Formulář pro tuto žádost je k dispozici na šesté straně Úředního věstníku ES č. C 26 ze dne

16 5. Důležité adresy 5.1 Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám Praha 1 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Joštova Brno 5.2 Evropa Evropská komise Rue de la Loi Brusel BELGIE Soudní dvůr Evropského společenství Palais de la Cour de Justice Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg 2926 Lucemburk LUCEMBURSKO Úřad pro úřední publikaci Evropského společenství 2, rue Mercier 2985 Lucemburk LUCEMBURSKO 16

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách

Novela zákona o veřejných zakázkách Novela zákona o veřejných zakázkách Mgr. Štěpán Mátl odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek (Solenice) říjen 2012 Obsah školení 1. Úvod 2. 15 dosavadních

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7 Příručka Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC ROUDNÉ _ Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ 00245372. Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracovala: Alena Šedivá Projednáno v ZO dne: 26.6.2014 Odsouhlaseno

Více

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2 SMĚRNICE č. 03/2015 Zpracoval: Schválil: Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru RR Ing. Petr Klouda, starosta města Dne: účinnost 26.6.2015 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1.

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. Vnitřní směrnice č. 1/2015 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. 2015 Veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek obec Vyžlovka

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Mgr. Iveta Farkačová 14. 4. 2015 Pohořelice Konferenční sál MěÚ Pohořelice PRAMENY Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 89/2012 Sb.,

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace,

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace, Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Obecná ustanovení Předmět úpravy

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

Profil absolventa. Znát pravidla pro zadávání zakázek v rámci OP VK Umět postupovat při zadání zakázky

Profil absolventa. Znát pravidla pro zadávání zakázek v rámci OP VK Umět postupovat při zadání zakázky Obsah modulu Seznámit účastníka kurzu s pravidly zadávání veřejných zakázek dle postupu uvedeného v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost dle kapitoly

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách 1. vydání 1. aktualizace k 15. 3. 2008 Nabyl úèinnosti 1. 6. 2007 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Jiří Houdek Nové směrnice EU původní návrh směrnic předložen Evropskou komisí 20. prosince 2011 dohoda

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku

Více

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek Veřejné zakázky Změny v oblasti veřejných zakázek Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis plánovaných změn 4. Diskuze Právní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu 139/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Město Hlinsko Směrnice pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK I. PŘEDMĚT ÚPRAVY 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) upravuje postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek a je závazným předpisem

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI

STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI Je nutné dokončit kanalizaci ǀ Máme v plánu rozšířit mateřskou školku ǀ Potřebuji pojistit majetek města ǀ Musím doplnit kancelářské vybavení úřadu ǀ Připravujeme

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace:

Více

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka.

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka. 1 Název: Školitel: Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ondřej Zítka Datum: 8.1.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV Černá Hora, 23. února 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ŽADATELEM/ PŘÍJEMCEM DOTACE Žadatel/příjemce dotace,

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy Obec Přílepy, Přílepy čp.46, PSČ 270 01 Kněževes okres Rakovník, IČ 00639958 Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.4.2002 ve smyslu ustanovení

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce

Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov Dne 14. 2. 2013 obdržel zadavatel město Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více