JAK ZÍSKAT VEŘEJNOU ZAKÁZKU? PŘÍRUČKA PRO DODAVATELE V ČESKÉ REPUBLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK ZÍSKAT VEŘEJNOU ZAKÁZKU? PŘÍRUČKA PRO DODAVATELE V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 JAK ZÍSKAT VEŘEJNOU ZAKÁZKU? PŘÍRUČKA PRO DODAVATELE V ČESKÉ REPUBLICE DOKUMENT VZNIKL V RÁMCI TWINNINGOVÉHO PROJEKTU EU S NÁZVEM STRENGTHENING THE PUBLIC PROCUREMENT ENFORCEMENT IN THE CZECH REPUBLIC VE SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ŘÍJEN 2004

2 Předmluva Počínaje vstupem do Evropské unie v květnu roku 2004 je v České republice třeba uplatňovat právo Evropských společenství. Směrnice EU je nutné transponovat do vnitrostátní legislativy, nařízení EU platí okamžitě. To platí též v případě zadávání veřejných zakázek. Tato legislativní oblast dlouho spadala do výhradní kompetence jednotlivých členských států. Teprve začátkem sedmdesátých let začala Evropská unie připravovat právní předpisy i zde. Cílem měla být konečná realizace vnitřního trhu i v tomto významném segmentu trhu. Zároveň mělo v případě veřejných zakázek, které překročí určitou stanovenou výši, dojít k otevření trhu, tak aby se vypsané veřejné soutěže mohli účastnit zájemci z celé Evropské unie. Tento záměr byl v praxi realizován řadou evropských směrnic upravujících zadávání veřejných zakázek. Tyto směrnice byly v posledních letech opakovaně přepracovány a přizpůsobeny potřebám nově nastalé situace. Kromě nich existuje též řada dalších směrnic a nařízení, které se zadávání veřejných zakázek rovněž nepřímo týkají. Přijetím zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ze dne 17. prosince splnila Česká republika požadavky příslušných směrnic EU a transponovala jejich ustanovení do vnitrostátní legislativy. Oproti původě platnému zákonu č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek 2, došlo přijetím nového předpisu k mnoha dalekosáhlým změnám. Cílem této příručky je poskytnout českým i zahraničním dodavatelům, kteří mají zájem účastnit se zadávání veřejných zakázek, pomocí prvního přehledu představu o přijatých změnách rámcových podmínek, přiblížit v základních rysech průběh zadávacího procesu a upozornit na možnosti právních kroků, které jsou k dispozici, vyskytnou-li se v zadávacím procesu nesrovnalosti. Tato příručka vznikala v rámci twinningového programu Evropské unie Strengthening the Public Procurement Acquis in the Czech Republic ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a byla dokončena v následném programu Strengthening Public Procurement Enforcement in the Czech Republic. Přestože obsah příručky byl sestaven s maximální pečlivostí, nemůžeme nikterak ručit za správnost zde uváděných informací. Příručku bude nutno přepracovat poté, co Česká republika do své legislativy transponuje nové evropské směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 2004/17/ES a 2004/18/ES. K tomu musí dojít do 31. ledna Zákon vstoupil v platnost dne Tento zákon byl naposledy změněn přijetím zákona č.142/2001 Sb. 2

3 Obsah 1. Úvodem Základy legislativy upravující veřejné zakázky Vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek Směrnice EU upravující zadávání veřejných zakázek Zásady udělování veřejných zakázek Zadávací proces Kdo je veřejným zadavatelem? Co je veřejná zakázka? Limitní hodnoty Druhy zadávacího řízení Uveřejnění výběrového řízení na veřejnou zakázku Podání nabídky Vyhodnocení zadavatelem Udělení zakázky a uzavření smlouvy Právní ochrana uchazečů Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Další právní prostředky k nápravě Důležité adresy Česká republika Evropa

4 1. Úvodem Veřejná správa je zodpovědná za řádné fungování veřejného sektoru. Za tímto účelem nakupuje velké množství výrobků a služeb. V rámci Evropské unie dosáhly v roce 2002 celkové výdaje za tyto nákupy částky převyšující v přepočtu 45 bilionů českých korun. To odpovídá zhruba patnácti procentům hrubého národního produktu EU. Tato částka pochází z daní, příspěvků a poplatků, což stát a samosprávné územní celky zavazuje k co nejhospodárnějšímu a nejúčinnějšímu nakládání s uvedenými prostředky. Navíc musí mít všichni zájemci zaručen stejný přístup; upřednostňování pouze některých z nich je kromě objektivně ospravedlnitelných případů zásadně vyloučeno. Veřejná správa musí rovněž zaručit, že proces zadávání veřejné zakázky předcházející jejímu udělení a uzavření smlouvy bude transparentní. Veškerá rozhodnutí během zadávacího procesu musí být zdůvodněná a doložitelná. Aby bylo těmto požadavkům možno dostát, byly zavedeny různé kontroly a postupy. Již několik let pak tato pravidla rozhodujícím způsobem ovlivňuje Evropská unie. Důvodem je skutečnost, že Evropská komise si u veřejných institucí otázku přeshraničního nakupování vytyčila jako jeden z hlavních cílů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Ve své zprávě Vnitřní trh deset let bez hranic 3 komise hovoří o tom, že omezením veřejných zakázek na vnitrostátní úroveň v minulosti docházelo k nepoměrně větším výdajům, a uvádí úspěšné případy, kdy zadání veřejné zakázky do zahraničí vedlo k velkým úsporám. Na rozdíl od mnoha jiných situací veřejná správa při zadávání veřejných zakázek nemá nikterak nadstandardní postavení; je účastníkem trhu, zákazníkem, jako všichni ostatní přestože se při nakupování musí řídit speciálními předpisy. Aby se podniky mohly úspěšně podílet na trhu s veřejnými zakázkami, je zapotřebí, aby s těmito pravidly a postupy pro nákup zboží a služeb byly dobře obeznámeny a disponovaly příslušným specielním marketingem. 2. Základy legislativy upravující veřejné zakázky Jak bylo uvedeno již výše, udělování veřejných zakázek ovlivňuje několik různých právních předpisů. Kromě vnitrostátních zákonů a vyhlášek existují též na úrovni Evropské unie příslušné směrnice a nařízení s přímým či nepřímým uplatněním. Kromě toho se v předpisech pro zadávání veřejných zakázek uplatňují dvoustranné, vícestranné a mnohostranné dohody. 2.1 Vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek Ústředním souborem právních předpisů je v tuto chvíli zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ze dne Na jeho základě byly doposud vydány dvě prováděcí vyhlášky: vyhláška č. 239/2004 ze dne , kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby; a vyhláška č. 240/2004 ze dne , o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. 3 Zpráva je dostupná na internetové adrese (pouze anglicky). 4

5 2.2 Evropské směrnice upravující zadávání veřejných zakázek Na evropské úrovni existují doposud čtyři takzvané směrnice pro otevření trhu, které upravují provádění celoevropských zadávacích postupů. Pro oblast klasických zadavatelů se dosud jednalo o směrnici o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce; 4 směrnici o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky; 5 a směrnici o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby. 6 Pro veřejné a soukromé zadavatele veřejných zakázek v sektoru vodohospodářství, energetiky a dopravy doposud platila směrnice o koordinaci postupů při zadávání veřejných. zakázek sektorovými zadavateli. 7 Tuto směrnici Evropská unie doplnila vydáním směrnice o koordinaci právních a správních předpisů; 8 a směrnice o koordinaci právních a správních předpisů v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, 9 aby zajistila možnost účinného a co možná nejrychlejšího přezkoumání rozhodnutí zadavatelů během procesu udělování zakázky. Tyto směrnice byly v České republice transponovány přijetím zákona č. 40/2004 Sb. Přesto uvedené evropské zadávací směrnice nepozbývají významu, například pro případ právních sporů (zejména před Evropským soudním dvorem v Lucemburku) týkajících se správnosti transponování těchto směrnic. Během interpretace shodné se směrnicemi jsou vnitrostátní právní předpisy porovnávány s příslušnými ustanoveními evropských směrnic. Dne 31. března 2004 byly dále vydány směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES o koordinaci postupu při zadávání zakázek na práce, dodávky a služby (směrnice pro koordinaci přidělování zakázek); 10 a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES o koordinaci postupu při zadávání zakázek v odvětví vody, energie, dopravy a poštovních služeb (směrnice pro koordinaci přidělování zakázek v sektorech) Směrnice 93/37/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 199 ze dne , str. 43), změněna směrnicí 97/52/ES ze dne (Úř. věst. ES č. L 328 ze dne , str. 1). 5 Směrnice 93/36/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 199 ze dne , str. 1), změněna směrnicí 97/52/ES ze dne (Úř. věst. ES č. L 328 ze dne , str. 1). 6 Směrnice 92/50/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 209 ze dne , str. 1), změněna směrnicí 97/52/ES ze dne (Úř. věst. ES č. L 328 ze dne , str. 1). 7 Směrnice 93/38/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 199 ze dne , str. 84), změněna směrnicí 98/4/ES ze dne (Úř. věst. ES č. L 101 ze dne , str. 1). 8 Směrnice 89/665/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 395 ze dne , str. 33), změněna čl. 41 směrnice 92/50/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 209 ze dne , str. 1). 9 Směrnice 92/13/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 76 ze dne , str. 14). 10 Zveřejněna v úředním věstníku ES č. L 134 ze dne , str. 114). 11 Uveřejněna v Úředním věstníku ES č. L 134 ze dne , str. 1). 5

6 Ty obsahují oproti původně platným směrnicím řadu inovací a změn a musí být transponovány do vnitrostátní legislativy do 31. ledna To znamená, že zákon č. 40/2004 Sb. bude muset být nejpozději do tohoto data příslušně změněn. V současné době pak Evropská komise novelizuje směrnice o koordinaci právních a správních předpisů a rovněž i tyto nové úpravy v evropské legislativě upravující zadávání veřejných zakázek se následně budou muset projevit ve vnitrostátním právním rámci. 2.3 Zásady udělování veřejných zakázek Stavební práce, dodávky a služby objednávané veřejným sektorem jsou hrazeny z peněz daňových poplatníků. Zásada úsporného hospodaření zavazuje stát, regiony a obce k co nejefektivnějšímu nakládání s těmito jim svěřenými prostředky. Zároveň si stát při nakupování nemůže vybírat libovolné dodavatele. Jeho pozice je oproti běžným subjektům odlišná; stát je povinen jednat v zájmu veřejného blaha, a musí tak všem podnikatelským subjektům poskytnout rovnou příležitost nabídnout jejich služby. Veřejná správa je proto povinna zajistit při udělování veřejných zakázek v co největší možné míře stejný přístup ke všem zájemcům, v rámci veřejné soutěže rozhodovat na základě spravedlivého a transparentního postupu a zakázku přidělit nejpřijatelnější nabídce. Při dodržování těchto zásad a správném aplikování příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách poskytuje zadávací proces rovněž ochranu před manipulací a korupcí. K ní nemalou měrou přispívá též možnost podrobného soudního přezkoumání jednotlivých rozhodnutí zadavatele. 3. Zadávací proces Podmínkou pro aplikaci následujícího zadávacího procesu je, že se v případě zadavatele jedná o veřejného zadavatele, případně sektorového zadavatele, a požadovaný výkon spadá do definice pojmu veřejné zakázky. Aby se umožnila co možná nejefektivnější aplikace zadávací legislativy a bylo pod ni možné zahrnout co nejvíce nákupů, oba pojmy se vykládají široce. Při zadávání veřejné zakázky probíhá proces, který je rozdělen do následujících kroků: Příprava Vypsání výběrového řízení Podání nabídek Posouzení předložených nabídek Přidělení zakázky Překontrolování zadávacího procesu Vyhotovení smlouvy. 3.1 Kdo je veřejným zadavatelem? Aby oblast použití legislativy pro zadávání veřejných zakázek byla co nejširší, pojem veřejného zadavatele je v 2 a 3 zákona č. 40/2004 Sb. definován široce. 6

7 Proto se za veřejné zadavatele považují zejména Česká republika, územní samosprávné celky, v případě hlavního města Prahy a dalších statutárních měst rovněž tato města a jejich městské obvody a části, Fond národního majetku České republiky, Pozemkový fond České republiky, státní fond, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize, Česká konsolidační agentura, zdravotní pojišťovny a dobrovolné svazky obcí, jakož i uskupení těchto zadavatelů. Za veřejné zadavatele se však dále považují též veřejná zařízení, na jejichž financování se podílí stát, další právnické osoby, které byly zřízeny zákonem či na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a jsou financovány převážně veřejnými zadavateli nebo jsou veřejnými zadavateli řízeny, případně zde veřejní zadavatelé jmenují více než polovinu členů jejich správních, řídicích či kontrolních orgánů, jakož i další právnické či fyzické osoby, zadávají-li zakázku na dodávky, služby či stavební práce, která je z více než 50 % financována veřejným zadavatelem (příjemci dotací). Platnost zákona č. 40/2004 Sb. se vztahuje rovněž na subjekty působící v oblasti vodního hospodářství, energetiky a dopravy při výkonu jejich činnosti, pokud jsou tyto subjekty ovládány veřejným zadavatelem nebo je pro jejich podnikatelskou činnost nezbytné oprávnění zaručující zvláštní či výlučná práva. Tito takzvaní sektoroví zadavatelé ovšem musí výběrová řízení vypisovat pouze u zakázek, které dosáhnou příslušné limitní hodnoty (tzv. nadlimitní zakázky, viz kapitola 3.3) nebo tuto hodnotu překročí. Mimoto je v jejich případě mnoho ze součástí zadávacího procesu zjednodušeno. Lze konstatovat, že zákon o veřejných zakázkách nachází uplatnění u všech stavebních prací, dodávek a služeb, za něž jsou vynakládány veřejné finance. Skutečná podoba zadavatele (úřad či soukromá právnická osoba) není pro funkční pojetí pojmu zadavatele rozhodující. 7

8 3.2 Co je veřejná zakázka? Veřejná zakázka je písemně uzavřená smlouva o provádění stavebních prací, dodávek či poskytování služeb za úplatu uzavřená mezi veřejným zadavatelem (či sektorovým zadavatelem) a dodavatelem. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce ( 9 zákona č. 40/2004 Sb.) jsou realizace stavebních záměrů (nové stavby, stavební změny dokončené stavby, udržovací práce na stavbě, odstranění stávající budovy) a montážní práce. Lze sem zahrnout též přípravu plánů a inženýrské práce. Veřejné zakázky na dodávky ( 7 zákona č. 40/2004 Sb.) jsou smlouvy, jejichž předmětem je koupě věcí movitých i nemovitých (zboží). Forma smlouvy koupě zboží, koupě zboží na splátky, nájem zboží či nájem zboží s právem následné koupě (leasing) přitom nehraje žádnou roli. Předmětem smlouvy může být též montáž zboží a jeho uvedení do provozu, pokud hodnota k tomu nezbytných prací netvoří větší část výdajů. Veřejné zakázky na služby ( 8 zákona č. 40/2004 Sb.) tvoří veškeré ostatní veřejné zakázky, které nejsou ani zakázkami na stavební práce, ani zakázkami na dodávky. Výčet těchto služeb je uveden v přílohách 1 a 2 zákona č. 40/2004 Sb. Je důležité poukázat na skutečnost, že za veřejné zakázky se považují pouze takové zakázky, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 2 miliony Kč. Zakázky, které této hodnoty nedosahují, je tedy možno přidělit bez oficiálního zadávacího řízení. I v tomto případě však zakázka musí být přidělena za cenu obvyklou v místě plnění a na základě transparentního a nediskriminačního postupu ( 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb.). 4 zákona č. 40/2004 konečně uvádí řadu výjimečných okolností, při jejichž nastání zákon neplatí. 3.3 Limitní hodnoty Podmínky stanovené v evropských směrnicích pro zadávání veřejných zakázek platí pouze pro velké zakázky na stavební práce, dodávky a služby. Ty jsou od malých zakázek, u nichž stačí vypsání vnitrostátní veřejné zakázky, vymezeny pomocí evropských limitních hodnot, které se liší v závislosti na zadavateli zakázky a jejím předmětu. Přehledně situaci zachycuje následující tabulka: 8

9 Zakázka Klasičtí veřejní zadavatelé Sektoroví zadavatelé Zakázka na stavební práce Části zakázek na stavební práce Zakázka na dodávky Zakázka na dodávky v resortu obrany při nákupu zboží podle přílohy 3 českého zákona o veřejných zakázkách Zakázka na dodávky v oblasti obrany při nákupu ostatního zboží Zakázka na služby Části zakázek na služby odpovídá Eur 12 odpovídá Eur nebo u částí nedosahujících hodnoty v přepočtu Eur se součtem hodnot od 20 % celkové hodnoty všech částí odpovídá Eur odpovídá Eur hodnota části v české měně odpovídá Eur nebo u částí nedosahujících hodnoty Eur se součtem hodnot od 20 % celkové hodnoty všech částí odpovídá Eur odpovídá Eur nebo u částí nedosahujících hodnoty v přepočtu Eur se součtem hodnot od 20 % celkové hodnoty všech částí odpovídá Eur odpovídá Eur hodnota části v české měně odpovídá Eur nebo u částí nedosahujících hodnoty Eur se součtem hodnot od 20 % celkové hodnoty všech částí Česká republika, její organizační jednotky a veřejná zařízení zřízená se státní spoluúčastí odpovídá Eur odpovídá Eur nebo u částí nedosahujících hodnoty v přepočtu Eur se součtem hodnot od 20 % celkové hodnoty všech částí odpovídá Eur odpovídá Eur odpovídá Eur odpovídá Eur hodnota části v české měně odpovídá Eur nebo u částí nedosahujících hodnoty Eur se součtem hodnot od 20 % celkové hodnoty všech částí Pro počínání zadavatele při udělování veřejných zakázek je tedy rozhodující předpokládaná hodnota zakázky bez DPH. Dojde-li k dosažení či překročení uvedené limitní hodnoty, platí určité oznamovací povinnosti a lhůty. Rozhodující však je, že pouze zakázky, které dosáhnou a/nebo překročí evropskou limitní hodnotu musí být vypsány po celé EU. Dokud tato hodnota není dosažena, může zadavatel veřejnou soutěž vypsat pouze na úrovni příslušného státu, ačkoliv mu nic nebrání ve vypsání veřejné soutěže celoevropské. Pro výpočet objemu zakázky zahrnující opakované plnění zákon zavádí specielní předpisy. Důležité dále je, že zadavatel nesmí zakázky úmyslně rozdělovat, aby nedošlo k překročení relevantní limitní hodnoty. 3.4 Druhy zadávacího řízení 25 zákona č. 40/2004 Sb. zadavateli ukládá povinnost zadávat jak nadlimitní, tak podlimitní veřejné zakázky zásadně formou výběrového řízení, při němž je třeba dodržovat zásady 12 Od vstupu České republiky do Evropské unie dne jsou limitní hodnoty v české měně odpovídající hodnotám v eurech uveřejňovány v úředním věstníku Evropské unie. 9

10 transparentnosti, stejného zacházení se všemi zájemci a uchazeči a zákazu diskriminace některých z nich. Zákon stanovuje následující druhy řízení: otevřené řízení, užší řízení a jednací řízení (s uveřejněním nebo bez uveřejnění). Při otevřeném řízení je zakázka udělena na základě předepsaného procesu po svém uveřejnění a odevzdání neomezeného množství nabídek různých dodavatelů. Při užším řízení zadavatel oznámí neomezenému počtu dodavatelů svůj záměr udělit ve výběrovém řízení veřejnou zakázku. Po doručení žádostí o účast v řízení je několik zájemců (nejméně 5, nejvíce pak 20) vyzváno k podání nabídky. Jednací řízení může proběhnout po předchozím uveřejnění zakázky nebo bez něj. V prvním případě zadavatel oznámí neomezenému počtu dodavatelů svůj záměr udělit ve výběrovém řízení veřejnou zakázku. Po doručení žádostí o účast v řízení jsou nejméně tři zájemci přizváni k jednání. V případě jednacího řízení bez předchozího uveřejnění zadavatel oznámí jednomu dodavateli či několika dodavatelům svůj záměr udělit ve výběrovém řízení veřejnou zakázku a přímo s tímto dodavatelem či těmito dodavateli začne jednat o podmínkách smlouvy. Zadavatel si může libovolně vybrat buď otevřené nebo užší řízení. Řízení jednací (s uveřejněním nebo bez něj) lze naproti tomu zvolit pouze za zvláštních výjimečných okolností, například vyskytnou-li se nenadálé a naléhavé důvody, které nenastaly přičiněním zadavatele a v jejichž důsledku zakázku nelze přidělit v jiném druhu výběrového řízení. Další důvody jsou uvedeny v 27 zákona č. 40/2004 Sb. 3.5 Uveřejnění výběrového řízení na veřejnou zakázku Zamýšlí-li zadavatel udělit veřejnou zakázku, musí tuto skutečnost v závislosti na zvoleném druhu výběrového řízení oznámit neomezenému či omezenému okruhu potenciálních uchazečů. Účelem tohoto kroku je vyhovět zásadě transparentnosti, zaručuje však rovněž stejné zacházení s uchazeči a co nejširší soutěž. Povinnost uveřejnit vypsání výběrového řízení je prospěšná i zadavateli čím více možných uchazečů bude informováno o záměru udělit zakázku, tím více nabídek bude podáno, což se pozitivně odrazí na výsledné kvalitě a ceně. Hlavní součástí uveřejnění výběrového řízení je v případě otevřeného řízení oznámení o jeho vypsání, v případě řízení užšího a jednacího pak uveřejnění výzvy k účasti ve výběrovém řízení. Tímto způsobem se dodavatelé dozvědí o zadavatelově záměru a mohou v případě zájmu požádat o zaslání podrobné zadávací dokumentace. U zakázek na dodávky a služby od celkové výše Eur a zakázek na stavební práce od výše Eur je zadavatel rovněž povinen na začátku kalendářního roku, nejpozději však 30 dní po schválení rozpočtu na příslušný rok, předběžně (a nezávazně) uveřejnit zakázky plánované na toto období. Další oznamovací povinnosti ve vztahu k uchazečům, jejichž nabídka nebyla vybrána, a povinnosti po udělení zakázky jsou popsány v bodech 3.7 a

11 Veškeré veřejné zakázky všech zadavatelů jsou nahlašovány na centrální adrese a tam též uveřejňovány. Zakázky, které dosáhnou či překročí stanovené evropské limitní hodnoty (srovnej kapitola 3.3) jsou navíc uveřejňovány Úřadem pro úřední publikaci ES v Lucemburku v dodatku S Úředního věstníku Evropských společenství. Podstatné informace o zakázce jsou přitom přeloženy do všech úředních jazyků ES. Tímto je každému vždy zaručena možnost informovat se o aktuálně vypsaných výběrových řízeních, a to buď na internetové stránce centrální adresy (www.centralni-adresa.cz) nebo ohledně celoevropských výběrových řízení pomocí systému Tenders Electronic Daily (http://ted.publications.eu.int). 3.6 Podání nabídky Rozhodne-li se určitý dodavatel na základě výzvy k předložení nabídek zúčastnit se výběrového řízení, vyžádá si u zadavatele zakázky příslušnou zadávací dokumentaci. 13 Tyto podklady obsahují veškeré informace nezbytné k vypracování nabídky a bližší údaje o podobě případné smlouvy, bude-li zakázka uchazeči udělena. Popis předmětu zakázky, který tvoří klíčovou součást zadávací dokumentace, by měl v ideálním případě být natolik jednoznačný a podrobný, aby nebylo třeba dalších upřesnění. Pokud by přesto uchazeč v textu spatřoval jisté nejasnosti, může se kdykoliv před vypršením lhůty pro podání nabídek s těmito dotazy obrátit na zadavatele a požadovat jejich zodpovězení. V rámci podání nabídky je zájemce povinen rovněž prokázat svou způsobilost k realizaci předmětu zakázky. Zde musí zadavateli prokázat, že disponuje nezbytnými finančními, hospodářskými a technickými prostředky. Podklady požadované za tímto účelem, které jsou stanoveny 32 a 33 zákona č. 40/2004 Sb., zadavatel uvede v zadávací dokumentaci. Totéž platí pro prokázání základních kvalifikačních kritérií, jež jsou definována v 31 uvedeného zákona; je například třeba prokázat, že uchazeč není v likvidaci, že státu nedluží žádné daňové nedoplatky nebo že řádně odvádí příspěvky na sociální zabezpečení. Konečně bude zadavatel na základě 30 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 40/2004 Sb. na uchazeči požadovat předložení oprávnění k podnikání, a to včetně výpisu z obchodního rejstříku a je-li to pro plnění dané zakázky vyžadováno rovněž doklad o členství v příslušné profesní organizaci. Zadavatelem požadované doklady o způsobilosti k provedení zakázky musejí být bezpodmínečně přiloženy k nabídce. V opačném případě hrozí nebezpečí, že nabídka bude z výběrového řízení vyřazena jakožto neúplná. Na vyhotovení nabídky a její zaslání zadavateli má zájemce k dispozici předem stanovenou lhůtu. U celoevropských výběrových řízení (nadlimitních zakázek) lhůta pro předložení nabídek trvá v případě otevřených řízení 52 dnů a jejím prvním dnem je den následující po uveřejnění. U užších a jednacích řízení trvá lhůta obvykle 40 dní a jejím prvním dnem je den po odeslání výzvy k předložení nabídky. U výběrových řízení na zakázky, které nedosáhly evropské limitní hodnoty (podlimitní zakázky), platí lhůty kratší. V případě otevřeného řízení se zde jedná o 36 dní, u řízení užšího a jednacího o 20 dní. 13 V užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním je tato dokumentace zasílána spolu s výzvou k předložení nabídky. 11

12 Veškeré lhůty je v případě časové tísně možno zkrátit. Za včasné doručení nabídky zadavateli je odpovědný dodavatel ucházející se o zakázku. Jelikož uchazeči nesou riziko opožděného doručení zásilky, lze doporučit tak včasné odeslání podkladů s nabídkou, aby ani pomalejší doručení ze strany pošty neohrozilo dodržení termínu. Rovněž je třeba dbát na zcela přesné adresování zásilky; z toho důvodu je záhodno uvést přesné sídlo instituce udělující zakázku (úřadovnu, budovu, místnost). Pokud si uchazeč chce být zcela jist, že nabídka dorazí včas a na správnou adresu, měl by bude-li to možné podklady doručit osobně nebo prostřednictvím poslíčka a jejich předání si nechat potvrdit. Podá-li zájemce během příslušné vymezené lhůty nabídku, považuje se od tohoto okamžiku za uchazeče. Totéž platí i v případě užšího výběrového řízení a jednacího řízení s uveřejněním. 3.7 Vyhodnocení zadavatelem Po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel v okamžik, který předem oznámil, otevře došlé nabídky. Za účelem posouzení a zhodnocení nabídek je jmenována hodnotící komise, která se skládá nejméně ze tří členů, v případě větších zakázek pak nejméně z členů sedmi či devíti. Uchazeči se mohou otevření nabídek zúčastnit. Posouzení a hodnocení nabídek sestává z několika kroků: Bezprostředně po otevření je u každé nabídky zkontrolována její úplnost z hlediska požadovaného obsahu, zda je řádně podepsána oprávněnou osobou a zda je zpracována v požadovaném jazyce. Nabídky, které tato kritéria nesplňují, jsou okamžitě vyřazeny; příslušní uchazeči jsou o této skutečnosti bezodkladně písemně zpraveni. Následně jsou nabídky uchazečů zkontrolovány z hlediska splnění stanovených zadávacích (kvalifikačních) kritérií. Zároveň je u nabídky posouzena věcná přiměřenost. V případě nejasností či u nabídek s mimořádně nízkou nabídkovou cenou si hodnotící komise na uchazeči může vyžádat náležité vysvětlení. Nepodá-li je uchazeč během příslušné lhůty vymezené k tomuto účelu, je daná nabídka rovněž vyřazena. Na závěr jsou nabídky zhodnoceny na základě kritérií uvedených v oznámení o konání výběrového řízení. Při své práci se komise musí řídit skutečností, zda zadavatel za klíčové kritérium pro udělení zakázky zvolil nejnižší nabídkovou cenu či ekonomicky nejvýhodnější nabídku. V tomto druhém případě je třeba kromě ceny zakázky zohlednit i další dílčí kritéria stanovaná v oznámení o vypsání veřejné soutěže či v zadávací dokumentaci a jejich váhu. 87 zákona č. 40/2004 Sb. stanovuje pro zadavatele možnost upřednostnit při splnění určitých okolností během posuzování nabídek uchazeče, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. V případech, kdy nabídková cena takovéhoto uchazeče nepřekročí více než o 20 % nejnižší nabídkovou cenu předloženou ostatními uchazeči, musí být tato nabídka považována za nabídku s nejnižší cenou. Dojde-li během posuzovacího a hodnotícího procesu k vyřazení určité nabídky, příslušný uchazeč o tom musí být neprodleně písemně vyrozuměn. 12

13 3.8 Udělení zakázky a uzavření smlouvy Nedojde-li v průběhu zadávacího řízení k jeho zrušení v důsledku některého z důvodů uvedených v 68 zákona č. 40/2004 Sb. a určí-li posudková komise nabídku s nejnižší cenou či ekonomicky nejvýhodnější nabídku, udělí zadavatel zakázku tomuto uchazeči. O udělení zakázky zadavatel neprodleně písemnou formou informuje ostatní uchazeče. Od tohoto okamžiku začíná běžet lhůta v trvání patnácti dnů, během níž je možno uplatnit odůvodněné námitky proti zvolenému udělení zakázky. U nadlimitních zakázek může tyto námitky vznést kterýkoliv dodavatel; v případě zakázek podlimitních pouze ti uchazeči či zájemci, kteří na dané zakázce měli či mají určitý zájem a v důsledku domnělého porušení zákona zadavatelem utrpěli škodu, případně hrozí, že škodu utrpí. Tato lhůta je poslední možností k poukázání na nesrovnalosti. Opožděně doručené námitky nebudou zadavatelem zohledněny; je proto nanejvýše důležité stanovenou lhůtu dodržet. Nebyly-li během stanovené patnáctidenní lhůty od doručení sdělení o udělení zakázky obdrženy žádné námitky, veřejný zadavatel po vypršení uvedené lhůty s vybraným uchazečem neprodleně uzavře písemnou smlouvu. Během další lhůty je veřejný zadavatel povinen informace o uzavření této smlouvy uveřejnit. U celoevropských výběrových řízení je tato lhůta stanovena na 48 dní od podpisu smlouvy a oznámení probíhá prostřednictvím centrální adresy. U zakázek pod příslušnou limitní hodnotou musí být informace o uzavření smlouvy uveřejněny do 30 dnů od jejího podpisu. 4. Právní ochrana uchazečů Aby bylo zajištěno dodržení předpisů pro zadávání veřejných zakázek, musí existovat možnost přezkoumání zadavatelových rozhodnutí a průběhu výběrového řízení orgánem dohledu. Evropská unie ve vyhláškách o právních a správních předpisech po členských státech vyžaduje zřízení systému dodatečné kontroly, který umožní účinnou a rychlou právní ochranu při zadávání veřejných zakázek. Kromě toho další možnosti právní ochrany existují na evropské úrovni a kterýkoliv dodavatel jich může využít. 4.1 Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Uvedenou efektivní právní ochranu uchazečům, kteří se cítí znevýhodněni rozhodnutími zadavatele, poskytuje zákon č. 40/2004 Sb. Zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele však závisí na několika specifických předpokladech, jež musí být bezpodmínečně splněny. K zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele může dojít z popudu některého z uchazečů či z vlastního podnětu orgánu dohledu. Navrhuje-li uchazeč přezkoumání rozhodnutí o udělení zakázky učiněného veřejným zadavatelem, je třeba, aby před podáním návrhu své výhrady příslušnému zadavateli sdělit (viz výše). Pouze pokud tento krok nevedl k odstranění uchazečových námitek, je možné zahájit řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Řádné vznesení námitek u zadavatele je tedy nezbytným předpokladem pro pozdější podání návrhu o zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Výhrady vůči rozhodnutím zadavatele je možné vznést kdykoliv během zadávacího řízení. Jak je však uvedeno již v bodě 3.8, zadavatel je musí obdržet nejpozději 15 dní po doručení 13

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více