JAK ZÍSKAT VEŘEJNOU ZAKÁZKU? PŘÍRUČKA PRO DODAVATELE V ČESKÉ REPUBLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK ZÍSKAT VEŘEJNOU ZAKÁZKU? PŘÍRUČKA PRO DODAVATELE V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 JAK ZÍSKAT VEŘEJNOU ZAKÁZKU? PŘÍRUČKA PRO DODAVATELE V ČESKÉ REPUBLICE DOKUMENT VZNIKL V RÁMCI TWINNINGOVÉHO PROJEKTU EU S NÁZVEM STRENGTHENING THE PUBLIC PROCUREMENT ENFORCEMENT IN THE CZECH REPUBLIC VE SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ŘÍJEN 2004

2 Předmluva Počínaje vstupem do Evropské unie v květnu roku 2004 je v České republice třeba uplatňovat právo Evropských společenství. Směrnice EU je nutné transponovat do vnitrostátní legislativy, nařízení EU platí okamžitě. To platí též v případě zadávání veřejných zakázek. Tato legislativní oblast dlouho spadala do výhradní kompetence jednotlivých členských států. Teprve začátkem sedmdesátých let začala Evropská unie připravovat právní předpisy i zde. Cílem měla být konečná realizace vnitřního trhu i v tomto významném segmentu trhu. Zároveň mělo v případě veřejných zakázek, které překročí určitou stanovenou výši, dojít k otevření trhu, tak aby se vypsané veřejné soutěže mohli účastnit zájemci z celé Evropské unie. Tento záměr byl v praxi realizován řadou evropských směrnic upravujících zadávání veřejných zakázek. Tyto směrnice byly v posledních letech opakovaně přepracovány a přizpůsobeny potřebám nově nastalé situace. Kromě nich existuje též řada dalších směrnic a nařízení, které se zadávání veřejných zakázek rovněž nepřímo týkají. Přijetím zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ze dne 17. prosince splnila Česká republika požadavky příslušných směrnic EU a transponovala jejich ustanovení do vnitrostátní legislativy. Oproti původě platnému zákonu č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek 2, došlo přijetím nového předpisu k mnoha dalekosáhlým změnám. Cílem této příručky je poskytnout českým i zahraničním dodavatelům, kteří mají zájem účastnit se zadávání veřejných zakázek, pomocí prvního přehledu představu o přijatých změnách rámcových podmínek, přiblížit v základních rysech průběh zadávacího procesu a upozornit na možnosti právních kroků, které jsou k dispozici, vyskytnou-li se v zadávacím procesu nesrovnalosti. Tato příručka vznikala v rámci twinningového programu Evropské unie Strengthening the Public Procurement Acquis in the Czech Republic ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a byla dokončena v následném programu Strengthening Public Procurement Enforcement in the Czech Republic. Přestože obsah příručky byl sestaven s maximální pečlivostí, nemůžeme nikterak ručit za správnost zde uváděných informací. Příručku bude nutno přepracovat poté, co Česká republika do své legislativy transponuje nové evropské směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 2004/17/ES a 2004/18/ES. K tomu musí dojít do 31. ledna Zákon vstoupil v platnost dne Tento zákon byl naposledy změněn přijetím zákona č.142/2001 Sb. 2

3 Obsah 1. Úvodem Základy legislativy upravující veřejné zakázky Vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek Směrnice EU upravující zadávání veřejných zakázek Zásady udělování veřejných zakázek Zadávací proces Kdo je veřejným zadavatelem? Co je veřejná zakázka? Limitní hodnoty Druhy zadávacího řízení Uveřejnění výběrového řízení na veřejnou zakázku Podání nabídky Vyhodnocení zadavatelem Udělení zakázky a uzavření smlouvy Právní ochrana uchazečů Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Další právní prostředky k nápravě Důležité adresy Česká republika Evropa

4 1. Úvodem Veřejná správa je zodpovědná za řádné fungování veřejného sektoru. Za tímto účelem nakupuje velké množství výrobků a služeb. V rámci Evropské unie dosáhly v roce 2002 celkové výdaje za tyto nákupy částky převyšující v přepočtu 45 bilionů českých korun. To odpovídá zhruba patnácti procentům hrubého národního produktu EU. Tato částka pochází z daní, příspěvků a poplatků, což stát a samosprávné územní celky zavazuje k co nejhospodárnějšímu a nejúčinnějšímu nakládání s uvedenými prostředky. Navíc musí mít všichni zájemci zaručen stejný přístup; upřednostňování pouze některých z nich je kromě objektivně ospravedlnitelných případů zásadně vyloučeno. Veřejná správa musí rovněž zaručit, že proces zadávání veřejné zakázky předcházející jejímu udělení a uzavření smlouvy bude transparentní. Veškerá rozhodnutí během zadávacího procesu musí být zdůvodněná a doložitelná. Aby bylo těmto požadavkům možno dostát, byly zavedeny různé kontroly a postupy. Již několik let pak tato pravidla rozhodujícím způsobem ovlivňuje Evropská unie. Důvodem je skutečnost, že Evropská komise si u veřejných institucí otázku přeshraničního nakupování vytyčila jako jeden z hlavních cílů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Ve své zprávě Vnitřní trh deset let bez hranic 3 komise hovoří o tom, že omezením veřejných zakázek na vnitrostátní úroveň v minulosti docházelo k nepoměrně větším výdajům, a uvádí úspěšné případy, kdy zadání veřejné zakázky do zahraničí vedlo k velkým úsporám. Na rozdíl od mnoha jiných situací veřejná správa při zadávání veřejných zakázek nemá nikterak nadstandardní postavení; je účastníkem trhu, zákazníkem, jako všichni ostatní přestože se při nakupování musí řídit speciálními předpisy. Aby se podniky mohly úspěšně podílet na trhu s veřejnými zakázkami, je zapotřebí, aby s těmito pravidly a postupy pro nákup zboží a služeb byly dobře obeznámeny a disponovaly příslušným specielním marketingem. 2. Základy legislativy upravující veřejné zakázky Jak bylo uvedeno již výše, udělování veřejných zakázek ovlivňuje několik různých právních předpisů. Kromě vnitrostátních zákonů a vyhlášek existují též na úrovni Evropské unie příslušné směrnice a nařízení s přímým či nepřímým uplatněním. Kromě toho se v předpisech pro zadávání veřejných zakázek uplatňují dvoustranné, vícestranné a mnohostranné dohody. 2.1 Vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek Ústředním souborem právních předpisů je v tuto chvíli zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ze dne Na jeho základě byly doposud vydány dvě prováděcí vyhlášky: vyhláška č. 239/2004 ze dne , kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby; a vyhláška č. 240/2004 ze dne , o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. 3 Zpráva je dostupná na internetové adrese (pouze anglicky). 4

5 2.2 Evropské směrnice upravující zadávání veřejných zakázek Na evropské úrovni existují doposud čtyři takzvané směrnice pro otevření trhu, které upravují provádění celoevropských zadávacích postupů. Pro oblast klasických zadavatelů se dosud jednalo o směrnici o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce; 4 směrnici o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky; 5 a směrnici o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby. 6 Pro veřejné a soukromé zadavatele veřejných zakázek v sektoru vodohospodářství, energetiky a dopravy doposud platila směrnice o koordinaci postupů při zadávání veřejných. zakázek sektorovými zadavateli. 7 Tuto směrnici Evropská unie doplnila vydáním směrnice o koordinaci právních a správních předpisů; 8 a směrnice o koordinaci právních a správních předpisů v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, 9 aby zajistila možnost účinného a co možná nejrychlejšího přezkoumání rozhodnutí zadavatelů během procesu udělování zakázky. Tyto směrnice byly v České republice transponovány přijetím zákona č. 40/2004 Sb. Přesto uvedené evropské zadávací směrnice nepozbývají významu, například pro případ právních sporů (zejména před Evropským soudním dvorem v Lucemburku) týkajících se správnosti transponování těchto směrnic. Během interpretace shodné se směrnicemi jsou vnitrostátní právní předpisy porovnávány s příslušnými ustanoveními evropských směrnic. Dne 31. března 2004 byly dále vydány směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES o koordinaci postupu při zadávání zakázek na práce, dodávky a služby (směrnice pro koordinaci přidělování zakázek); 10 a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES o koordinaci postupu při zadávání zakázek v odvětví vody, energie, dopravy a poštovních služeb (směrnice pro koordinaci přidělování zakázek v sektorech) Směrnice 93/37/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 199 ze dne , str. 43), změněna směrnicí 97/52/ES ze dne (Úř. věst. ES č. L 328 ze dne , str. 1). 5 Směrnice 93/36/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 199 ze dne , str. 1), změněna směrnicí 97/52/ES ze dne (Úř. věst. ES č. L 328 ze dne , str. 1). 6 Směrnice 92/50/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 209 ze dne , str. 1), změněna směrnicí 97/52/ES ze dne (Úř. věst. ES č. L 328 ze dne , str. 1). 7 Směrnice 93/38/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 199 ze dne , str. 84), změněna směrnicí 98/4/ES ze dne (Úř. věst. ES č. L 101 ze dne , str. 1). 8 Směrnice 89/665/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 395 ze dne , str. 33), změněna čl. 41 směrnice 92/50/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 209 ze dne , str. 1). 9 Směrnice 92/13/EHS ze dne (Úř. věst. ES č. L 76 ze dne , str. 14). 10 Zveřejněna v úředním věstníku ES č. L 134 ze dne , str. 114). 11 Uveřejněna v Úředním věstníku ES č. L 134 ze dne , str. 1). 5

6 Ty obsahují oproti původně platným směrnicím řadu inovací a změn a musí být transponovány do vnitrostátní legislativy do 31. ledna To znamená, že zákon č. 40/2004 Sb. bude muset být nejpozději do tohoto data příslušně změněn. V současné době pak Evropská komise novelizuje směrnice o koordinaci právních a správních předpisů a rovněž i tyto nové úpravy v evropské legislativě upravující zadávání veřejných zakázek se následně budou muset projevit ve vnitrostátním právním rámci. 2.3 Zásady udělování veřejných zakázek Stavební práce, dodávky a služby objednávané veřejným sektorem jsou hrazeny z peněz daňových poplatníků. Zásada úsporného hospodaření zavazuje stát, regiony a obce k co nejefektivnějšímu nakládání s těmito jim svěřenými prostředky. Zároveň si stát při nakupování nemůže vybírat libovolné dodavatele. Jeho pozice je oproti běžným subjektům odlišná; stát je povinen jednat v zájmu veřejného blaha, a musí tak všem podnikatelským subjektům poskytnout rovnou příležitost nabídnout jejich služby. Veřejná správa je proto povinna zajistit při udělování veřejných zakázek v co největší možné míře stejný přístup ke všem zájemcům, v rámci veřejné soutěže rozhodovat na základě spravedlivého a transparentního postupu a zakázku přidělit nejpřijatelnější nabídce. Při dodržování těchto zásad a správném aplikování příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách poskytuje zadávací proces rovněž ochranu před manipulací a korupcí. K ní nemalou měrou přispívá též možnost podrobného soudního přezkoumání jednotlivých rozhodnutí zadavatele. 3. Zadávací proces Podmínkou pro aplikaci následujícího zadávacího procesu je, že se v případě zadavatele jedná o veřejného zadavatele, případně sektorového zadavatele, a požadovaný výkon spadá do definice pojmu veřejné zakázky. Aby se umožnila co možná nejefektivnější aplikace zadávací legislativy a bylo pod ni možné zahrnout co nejvíce nákupů, oba pojmy se vykládají široce. Při zadávání veřejné zakázky probíhá proces, který je rozdělen do následujících kroků: Příprava Vypsání výběrového řízení Podání nabídek Posouzení předložených nabídek Přidělení zakázky Překontrolování zadávacího procesu Vyhotovení smlouvy. 3.1 Kdo je veřejným zadavatelem? Aby oblast použití legislativy pro zadávání veřejných zakázek byla co nejširší, pojem veřejného zadavatele je v 2 a 3 zákona č. 40/2004 Sb. definován široce. 6

7 Proto se za veřejné zadavatele považují zejména Česká republika, územní samosprávné celky, v případě hlavního města Prahy a dalších statutárních měst rovněž tato města a jejich městské obvody a části, Fond národního majetku České republiky, Pozemkový fond České republiky, státní fond, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize, Česká konsolidační agentura, zdravotní pojišťovny a dobrovolné svazky obcí, jakož i uskupení těchto zadavatelů. Za veřejné zadavatele se však dále považují též veřejná zařízení, na jejichž financování se podílí stát, další právnické osoby, které byly zřízeny zákonem či na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a jsou financovány převážně veřejnými zadavateli nebo jsou veřejnými zadavateli řízeny, případně zde veřejní zadavatelé jmenují více než polovinu členů jejich správních, řídicích či kontrolních orgánů, jakož i další právnické či fyzické osoby, zadávají-li zakázku na dodávky, služby či stavební práce, která je z více než 50 % financována veřejným zadavatelem (příjemci dotací). Platnost zákona č. 40/2004 Sb. se vztahuje rovněž na subjekty působící v oblasti vodního hospodářství, energetiky a dopravy při výkonu jejich činnosti, pokud jsou tyto subjekty ovládány veřejným zadavatelem nebo je pro jejich podnikatelskou činnost nezbytné oprávnění zaručující zvláštní či výlučná práva. Tito takzvaní sektoroví zadavatelé ovšem musí výběrová řízení vypisovat pouze u zakázek, které dosáhnou příslušné limitní hodnoty (tzv. nadlimitní zakázky, viz kapitola 3.3) nebo tuto hodnotu překročí. Mimoto je v jejich případě mnoho ze součástí zadávacího procesu zjednodušeno. Lze konstatovat, že zákon o veřejných zakázkách nachází uplatnění u všech stavebních prací, dodávek a služeb, za něž jsou vynakládány veřejné finance. Skutečná podoba zadavatele (úřad či soukromá právnická osoba) není pro funkční pojetí pojmu zadavatele rozhodující. 7

8 3.2 Co je veřejná zakázka? Veřejná zakázka je písemně uzavřená smlouva o provádění stavebních prací, dodávek či poskytování služeb za úplatu uzavřená mezi veřejným zadavatelem (či sektorovým zadavatelem) a dodavatelem. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce ( 9 zákona č. 40/2004 Sb.) jsou realizace stavebních záměrů (nové stavby, stavební změny dokončené stavby, udržovací práce na stavbě, odstranění stávající budovy) a montážní práce. Lze sem zahrnout též přípravu plánů a inženýrské práce. Veřejné zakázky na dodávky ( 7 zákona č. 40/2004 Sb.) jsou smlouvy, jejichž předmětem je koupě věcí movitých i nemovitých (zboží). Forma smlouvy koupě zboží, koupě zboží na splátky, nájem zboží či nájem zboží s právem následné koupě (leasing) přitom nehraje žádnou roli. Předmětem smlouvy může být též montáž zboží a jeho uvedení do provozu, pokud hodnota k tomu nezbytných prací netvoří větší část výdajů. Veřejné zakázky na služby ( 8 zákona č. 40/2004 Sb.) tvoří veškeré ostatní veřejné zakázky, které nejsou ani zakázkami na stavební práce, ani zakázkami na dodávky. Výčet těchto služeb je uveden v přílohách 1 a 2 zákona č. 40/2004 Sb. Je důležité poukázat na skutečnost, že za veřejné zakázky se považují pouze takové zakázky, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 2 miliony Kč. Zakázky, které této hodnoty nedosahují, je tedy možno přidělit bez oficiálního zadávacího řízení. I v tomto případě však zakázka musí být přidělena za cenu obvyklou v místě plnění a na základě transparentního a nediskriminačního postupu ( 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb.). 4 zákona č. 40/2004 konečně uvádí řadu výjimečných okolností, při jejichž nastání zákon neplatí. 3.3 Limitní hodnoty Podmínky stanovené v evropských směrnicích pro zadávání veřejných zakázek platí pouze pro velké zakázky na stavební práce, dodávky a služby. Ty jsou od malých zakázek, u nichž stačí vypsání vnitrostátní veřejné zakázky, vymezeny pomocí evropských limitních hodnot, které se liší v závislosti na zadavateli zakázky a jejím předmětu. Přehledně situaci zachycuje následující tabulka: 8

9 Zakázka Klasičtí veřejní zadavatelé Sektoroví zadavatelé Zakázka na stavební práce Části zakázek na stavební práce Zakázka na dodávky Zakázka na dodávky v resortu obrany při nákupu zboží podle přílohy 3 českého zákona o veřejných zakázkách Zakázka na dodávky v oblasti obrany při nákupu ostatního zboží Zakázka na služby Části zakázek na služby odpovídá Eur 12 odpovídá Eur nebo u částí nedosahujících hodnoty v přepočtu Eur se součtem hodnot od 20 % celkové hodnoty všech částí odpovídá Eur odpovídá Eur hodnota části v české měně odpovídá Eur nebo u částí nedosahujících hodnoty Eur se součtem hodnot od 20 % celkové hodnoty všech částí odpovídá Eur odpovídá Eur nebo u částí nedosahujících hodnoty v přepočtu Eur se součtem hodnot od 20 % celkové hodnoty všech částí odpovídá Eur odpovídá Eur hodnota části v české měně odpovídá Eur nebo u částí nedosahujících hodnoty Eur se součtem hodnot od 20 % celkové hodnoty všech částí Česká republika, její organizační jednotky a veřejná zařízení zřízená se státní spoluúčastí odpovídá Eur odpovídá Eur nebo u částí nedosahujících hodnoty v přepočtu Eur se součtem hodnot od 20 % celkové hodnoty všech částí odpovídá Eur odpovídá Eur odpovídá Eur odpovídá Eur hodnota části v české měně odpovídá Eur nebo u částí nedosahujících hodnoty Eur se součtem hodnot od 20 % celkové hodnoty všech částí Pro počínání zadavatele při udělování veřejných zakázek je tedy rozhodující předpokládaná hodnota zakázky bez DPH. Dojde-li k dosažení či překročení uvedené limitní hodnoty, platí určité oznamovací povinnosti a lhůty. Rozhodující však je, že pouze zakázky, které dosáhnou a/nebo překročí evropskou limitní hodnotu musí být vypsány po celé EU. Dokud tato hodnota není dosažena, může zadavatel veřejnou soutěž vypsat pouze na úrovni příslušného státu, ačkoliv mu nic nebrání ve vypsání veřejné soutěže celoevropské. Pro výpočet objemu zakázky zahrnující opakované plnění zákon zavádí specielní předpisy. Důležité dále je, že zadavatel nesmí zakázky úmyslně rozdělovat, aby nedošlo k překročení relevantní limitní hodnoty. 3.4 Druhy zadávacího řízení 25 zákona č. 40/2004 Sb. zadavateli ukládá povinnost zadávat jak nadlimitní, tak podlimitní veřejné zakázky zásadně formou výběrového řízení, při němž je třeba dodržovat zásady 12 Od vstupu České republiky do Evropské unie dne jsou limitní hodnoty v české měně odpovídající hodnotám v eurech uveřejňovány v úředním věstníku Evropské unie. 9

10 transparentnosti, stejného zacházení se všemi zájemci a uchazeči a zákazu diskriminace některých z nich. Zákon stanovuje následující druhy řízení: otevřené řízení, užší řízení a jednací řízení (s uveřejněním nebo bez uveřejnění). Při otevřeném řízení je zakázka udělena na základě předepsaného procesu po svém uveřejnění a odevzdání neomezeného množství nabídek různých dodavatelů. Při užším řízení zadavatel oznámí neomezenému počtu dodavatelů svůj záměr udělit ve výběrovém řízení veřejnou zakázku. Po doručení žádostí o účast v řízení je několik zájemců (nejméně 5, nejvíce pak 20) vyzváno k podání nabídky. Jednací řízení může proběhnout po předchozím uveřejnění zakázky nebo bez něj. V prvním případě zadavatel oznámí neomezenému počtu dodavatelů svůj záměr udělit ve výběrovém řízení veřejnou zakázku. Po doručení žádostí o účast v řízení jsou nejméně tři zájemci přizváni k jednání. V případě jednacího řízení bez předchozího uveřejnění zadavatel oznámí jednomu dodavateli či několika dodavatelům svůj záměr udělit ve výběrovém řízení veřejnou zakázku a přímo s tímto dodavatelem či těmito dodavateli začne jednat o podmínkách smlouvy. Zadavatel si může libovolně vybrat buď otevřené nebo užší řízení. Řízení jednací (s uveřejněním nebo bez něj) lze naproti tomu zvolit pouze za zvláštních výjimečných okolností, například vyskytnou-li se nenadálé a naléhavé důvody, které nenastaly přičiněním zadavatele a v jejichž důsledku zakázku nelze přidělit v jiném druhu výběrového řízení. Další důvody jsou uvedeny v 27 zákona č. 40/2004 Sb. 3.5 Uveřejnění výběrového řízení na veřejnou zakázku Zamýšlí-li zadavatel udělit veřejnou zakázku, musí tuto skutečnost v závislosti na zvoleném druhu výběrového řízení oznámit neomezenému či omezenému okruhu potenciálních uchazečů. Účelem tohoto kroku je vyhovět zásadě transparentnosti, zaručuje však rovněž stejné zacházení s uchazeči a co nejširší soutěž. Povinnost uveřejnit vypsání výběrového řízení je prospěšná i zadavateli čím více možných uchazečů bude informováno o záměru udělit zakázku, tím více nabídek bude podáno, což se pozitivně odrazí na výsledné kvalitě a ceně. Hlavní součástí uveřejnění výběrového řízení je v případě otevřeného řízení oznámení o jeho vypsání, v případě řízení užšího a jednacího pak uveřejnění výzvy k účasti ve výběrovém řízení. Tímto způsobem se dodavatelé dozvědí o zadavatelově záměru a mohou v případě zájmu požádat o zaslání podrobné zadávací dokumentace. U zakázek na dodávky a služby od celkové výše Eur a zakázek na stavební práce od výše Eur je zadavatel rovněž povinen na začátku kalendářního roku, nejpozději však 30 dní po schválení rozpočtu na příslušný rok, předběžně (a nezávazně) uveřejnit zakázky plánované na toto období. Další oznamovací povinnosti ve vztahu k uchazečům, jejichž nabídka nebyla vybrána, a povinnosti po udělení zakázky jsou popsány v bodech 3.7 a

11 Veškeré veřejné zakázky všech zadavatelů jsou nahlašovány na centrální adrese a tam též uveřejňovány. Zakázky, které dosáhnou či překročí stanovené evropské limitní hodnoty (srovnej kapitola 3.3) jsou navíc uveřejňovány Úřadem pro úřední publikaci ES v Lucemburku v dodatku S Úředního věstníku Evropských společenství. Podstatné informace o zakázce jsou přitom přeloženy do všech úředních jazyků ES. Tímto je každému vždy zaručena možnost informovat se o aktuálně vypsaných výběrových řízeních, a to buď na internetové stránce centrální adresy (www.centralni-adresa.cz) nebo ohledně celoevropských výběrových řízení pomocí systému Tenders Electronic Daily (http://ted.publications.eu.int). 3.6 Podání nabídky Rozhodne-li se určitý dodavatel na základě výzvy k předložení nabídek zúčastnit se výběrového řízení, vyžádá si u zadavatele zakázky příslušnou zadávací dokumentaci. 13 Tyto podklady obsahují veškeré informace nezbytné k vypracování nabídky a bližší údaje o podobě případné smlouvy, bude-li zakázka uchazeči udělena. Popis předmětu zakázky, který tvoří klíčovou součást zadávací dokumentace, by měl v ideálním případě být natolik jednoznačný a podrobný, aby nebylo třeba dalších upřesnění. Pokud by přesto uchazeč v textu spatřoval jisté nejasnosti, může se kdykoliv před vypršením lhůty pro podání nabídek s těmito dotazy obrátit na zadavatele a požadovat jejich zodpovězení. V rámci podání nabídky je zájemce povinen rovněž prokázat svou způsobilost k realizaci předmětu zakázky. Zde musí zadavateli prokázat, že disponuje nezbytnými finančními, hospodářskými a technickými prostředky. Podklady požadované za tímto účelem, které jsou stanoveny 32 a 33 zákona č. 40/2004 Sb., zadavatel uvede v zadávací dokumentaci. Totéž platí pro prokázání základních kvalifikačních kritérií, jež jsou definována v 31 uvedeného zákona; je například třeba prokázat, že uchazeč není v likvidaci, že státu nedluží žádné daňové nedoplatky nebo že řádně odvádí příspěvky na sociální zabezpečení. Konečně bude zadavatel na základě 30 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 40/2004 Sb. na uchazeči požadovat předložení oprávnění k podnikání, a to včetně výpisu z obchodního rejstříku a je-li to pro plnění dané zakázky vyžadováno rovněž doklad o členství v příslušné profesní organizaci. Zadavatelem požadované doklady o způsobilosti k provedení zakázky musejí být bezpodmínečně přiloženy k nabídce. V opačném případě hrozí nebezpečí, že nabídka bude z výběrového řízení vyřazena jakožto neúplná. Na vyhotovení nabídky a její zaslání zadavateli má zájemce k dispozici předem stanovenou lhůtu. U celoevropských výběrových řízení (nadlimitních zakázek) lhůta pro předložení nabídek trvá v případě otevřených řízení 52 dnů a jejím prvním dnem je den následující po uveřejnění. U užších a jednacích řízení trvá lhůta obvykle 40 dní a jejím prvním dnem je den po odeslání výzvy k předložení nabídky. U výběrových řízení na zakázky, které nedosáhly evropské limitní hodnoty (podlimitní zakázky), platí lhůty kratší. V případě otevřeného řízení se zde jedná o 36 dní, u řízení užšího a jednacího o 20 dní. 13 V užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním je tato dokumentace zasílána spolu s výzvou k předložení nabídky. 11

12 Veškeré lhůty je v případě časové tísně možno zkrátit. Za včasné doručení nabídky zadavateli je odpovědný dodavatel ucházející se o zakázku. Jelikož uchazeči nesou riziko opožděného doručení zásilky, lze doporučit tak včasné odeslání podkladů s nabídkou, aby ani pomalejší doručení ze strany pošty neohrozilo dodržení termínu. Rovněž je třeba dbát na zcela přesné adresování zásilky; z toho důvodu je záhodno uvést přesné sídlo instituce udělující zakázku (úřadovnu, budovu, místnost). Pokud si uchazeč chce být zcela jist, že nabídka dorazí včas a na správnou adresu, měl by bude-li to možné podklady doručit osobně nebo prostřednictvím poslíčka a jejich předání si nechat potvrdit. Podá-li zájemce během příslušné vymezené lhůty nabídku, považuje se od tohoto okamžiku za uchazeče. Totéž platí i v případě užšího výběrového řízení a jednacího řízení s uveřejněním. 3.7 Vyhodnocení zadavatelem Po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel v okamžik, který předem oznámil, otevře došlé nabídky. Za účelem posouzení a zhodnocení nabídek je jmenována hodnotící komise, která se skládá nejméně ze tří členů, v případě větších zakázek pak nejméně z členů sedmi či devíti. Uchazeči se mohou otevření nabídek zúčastnit. Posouzení a hodnocení nabídek sestává z několika kroků: Bezprostředně po otevření je u každé nabídky zkontrolována její úplnost z hlediska požadovaného obsahu, zda je řádně podepsána oprávněnou osobou a zda je zpracována v požadovaném jazyce. Nabídky, které tato kritéria nesplňují, jsou okamžitě vyřazeny; příslušní uchazeči jsou o této skutečnosti bezodkladně písemně zpraveni. Následně jsou nabídky uchazečů zkontrolovány z hlediska splnění stanovených zadávacích (kvalifikačních) kritérií. Zároveň je u nabídky posouzena věcná přiměřenost. V případě nejasností či u nabídek s mimořádně nízkou nabídkovou cenou si hodnotící komise na uchazeči může vyžádat náležité vysvětlení. Nepodá-li je uchazeč během příslušné lhůty vymezené k tomuto účelu, je daná nabídka rovněž vyřazena. Na závěr jsou nabídky zhodnoceny na základě kritérií uvedených v oznámení o konání výběrového řízení. Při své práci se komise musí řídit skutečností, zda zadavatel za klíčové kritérium pro udělení zakázky zvolil nejnižší nabídkovou cenu či ekonomicky nejvýhodnější nabídku. V tomto druhém případě je třeba kromě ceny zakázky zohlednit i další dílčí kritéria stanovaná v oznámení o vypsání veřejné soutěže či v zadávací dokumentaci a jejich váhu. 87 zákona č. 40/2004 Sb. stanovuje pro zadavatele možnost upřednostnit při splnění určitých okolností během posuzování nabídek uchazeče, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. V případech, kdy nabídková cena takovéhoto uchazeče nepřekročí více než o 20 % nejnižší nabídkovou cenu předloženou ostatními uchazeči, musí být tato nabídka považována za nabídku s nejnižší cenou. Dojde-li během posuzovacího a hodnotícího procesu k vyřazení určité nabídky, příslušný uchazeč o tom musí být neprodleně písemně vyrozuměn. 12

13 3.8 Udělení zakázky a uzavření smlouvy Nedojde-li v průběhu zadávacího řízení k jeho zrušení v důsledku některého z důvodů uvedených v 68 zákona č. 40/2004 Sb. a určí-li posudková komise nabídku s nejnižší cenou či ekonomicky nejvýhodnější nabídku, udělí zadavatel zakázku tomuto uchazeči. O udělení zakázky zadavatel neprodleně písemnou formou informuje ostatní uchazeče. Od tohoto okamžiku začíná běžet lhůta v trvání patnácti dnů, během níž je možno uplatnit odůvodněné námitky proti zvolenému udělení zakázky. U nadlimitních zakázek může tyto námitky vznést kterýkoliv dodavatel; v případě zakázek podlimitních pouze ti uchazeči či zájemci, kteří na dané zakázce měli či mají určitý zájem a v důsledku domnělého porušení zákona zadavatelem utrpěli škodu, případně hrozí, že škodu utrpí. Tato lhůta je poslední možností k poukázání na nesrovnalosti. Opožděně doručené námitky nebudou zadavatelem zohledněny; je proto nanejvýše důležité stanovenou lhůtu dodržet. Nebyly-li během stanovené patnáctidenní lhůty od doručení sdělení o udělení zakázky obdrženy žádné námitky, veřejný zadavatel po vypršení uvedené lhůty s vybraným uchazečem neprodleně uzavře písemnou smlouvu. Během další lhůty je veřejný zadavatel povinen informace o uzavření této smlouvy uveřejnit. U celoevropských výběrových řízení je tato lhůta stanovena na 48 dní od podpisu smlouvy a oznámení probíhá prostřednictvím centrální adresy. U zakázek pod příslušnou limitní hodnotou musí být informace o uzavření smlouvy uveřejněny do 30 dnů od jejího podpisu. 4. Právní ochrana uchazečů Aby bylo zajištěno dodržení předpisů pro zadávání veřejných zakázek, musí existovat možnost přezkoumání zadavatelových rozhodnutí a průběhu výběrového řízení orgánem dohledu. Evropská unie ve vyhláškách o právních a správních předpisech po členských státech vyžaduje zřízení systému dodatečné kontroly, který umožní účinnou a rychlou právní ochranu při zadávání veřejných zakázek. Kromě toho další možnosti právní ochrany existují na evropské úrovni a kterýkoliv dodavatel jich může využít. 4.1 Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Uvedenou efektivní právní ochranu uchazečům, kteří se cítí znevýhodněni rozhodnutími zadavatele, poskytuje zákon č. 40/2004 Sb. Zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele však závisí na několika specifických předpokladech, jež musí být bezpodmínečně splněny. K zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele může dojít z popudu některého z uchazečů či z vlastního podnětu orgánu dohledu. Navrhuje-li uchazeč přezkoumání rozhodnutí o udělení zakázky učiněného veřejným zadavatelem, je třeba, aby před podáním návrhu své výhrady příslušnému zadavateli sdělit (viz výše). Pouze pokud tento krok nevedl k odstranění uchazečových námitek, je možné zahájit řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Řádné vznesení námitek u zadavatele je tedy nezbytným předpokladem pro pozdější podání návrhu o zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Výhrady vůči rozhodnutím zadavatele je možné vznést kdykoliv během zadávacího řízení. Jak je však uvedeno již v bodě 3.8, zadavatel je musí obdržet nejpozději 15 dní po doručení 13

14 oznámení o udělení zakázky. Při promeškání této lhůty je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu; stane-li se tak, není již možné přednést žádné výhrady. Dodržení uvedené lhůty je proto otázkou zcela zásadního významu. Výhrady musejí být zdůvodněné. Obvykle zahrnují tvrzení o porušení zákona o veřejných zakázkách ze strany zadavatele. Dále musí uchazeč vznášející námitku prokázat, že mu v důsledku údajného porušení zákona vznikla škoda či její vznik hrozí. Zadavatel je povinen stěžovateli do 10 dnů sdělit, zda námitkám vyhovuje či nikoliv. Nevyhoví-li zadavatel uchazečovým výhradám, nesmí během šedesáti dnů od jejich obdržení uzavřít zamýšlenou smlouvu. Úřad provádějící přezkoumání zadavatelových úkonů může tuto lhůtu následně prodloužit. Stěžovatel může během deseti dnů od doručení zadavatelova stanoviska stran své stížnosti podat písemný návrh na přezkoumání u příslušného orgánu dohledu. Příslušným orgánem dohledu je v tomto případě: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Joštova Brno tel.: , fax: , Opis návrhu na přezkoumání zadavatelových úkonů v rámci výběrového řízení je zároveň třeba doručit zadavateli. Lhůta pro podání této žádosti se prodlužuje na 25 dní v případech, kdy zadavatel stěžovateli své stanovisko ve věci vyhovění či nevyhovění jeho stížnosti nesdělil do deseti dnů. Z návrhu musí být patrné kdo jej činí, čeho se konkrétně týká, v čem je spatřováno porušení zákona o veřejných zakázkách, jakož i čeho se navrhovatel domáhá. Kromě toho musí být přesně označen příslušný zadavatel. Navrhovatel musí rovněž zdůvodnit svůj zájem na řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavateli lze v návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vytknout všechny kroky, které při zadávání veřejné zakázky vedly či mohly vést k ohrožení transparentnosti či nediskriminačního postupu. V návrhu je třeba uvést datum, stvrdit jej podpisem a přiložit k němu doklad o doručení námitek zadavateli. Navrhovatel rovněž musí uhradit příslušný správní poplatek. Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele může být zahájeno rovněž bez návrhu podaného stěžovatelem, a sice z vlastního podnětu orgánu dohledu ve lhůtě tří let od porušení zákona ze strany zadavatele. Dá-li orgán dohledu zapravdu stěžovatelově návrhu, sdělí své rozhodnutí v písemném vyrozumění. Nedošlo-li dosud k uzavření smlouvy, může orgán dohledu nařídit, aby byla přijata 14

15 opatření, jež povedou k náležité nápravě, případně může zrušit zadavatelovo rozhodnutí o udělení zakázky. Pokud smlouva před vynesením verdiktu již byla uzavřena (neboť vypršela šedesátidenní lhůta, aniž by bylo nařízeno její prodloužení), může být zakázáno plnění smlouvy a zároveň uvalena peněžitá pokuta. Aby se zabránilo vzniku dalších škod nebo aby se vyloučilo ohrožení zájmu uchazečů a zájemců, může orgán dohledu na jejich návrh či z vlastního podnětu v kterýkoliv okamžik během trvání řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vydat předběžná opatření v podobě dočasných nařízení. Proti veškerým rozhodnutím orgánu dohledu je možno podat odvolání u okresního soudu, případně u Nejvyššího správního soudu v Brně. 4.2 Další právní prostředky k nápravě Vedle řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zákon č. 40/2004 Sb. stanovuje možnost smírčího řízení. To je nicméně možné pouze v případě, že zadavatel působí v odvětví vodního hospodářství, energetiky či dopravy (tzn. jedná se o sektorového zadavatele). Žádost podle 95 je třeba podat u orgánu dohledu, který jej neprodleně postoupí Evropské komisi. Smírčí řízení před Evropskou komisí může být zahájeno pouze se souhlasem zadavatele a rovněž může být v kterýkoliv okamžik ze strany žadatele či zadavatele ukončeno. Rozhodnutí Evropské komise není pro strany sporu závazné. Kromě toho má každá fyzická a právnická osoba právo podat u Evropské komise stížnost proti praktikám a krokům, které se podle názoru této fyzické či právnické osoby příčí právním předpisům Evropského společenství. 14 Pokud Evropská komise dojde k závěru, že došlo k porušení práva Evropského společenství, zahájí vůči příslušnému státu řízení o porušení Smlouvy podle článku 226 Smlouvy o založení Evropského společenství. 14 Formulář pro tuto žádost je k dispozici na šesté straně Úředního věstníku ES č. C 26 ze dne

16 5. Důležité adresy 5.1 Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám Praha 1 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Joštova Brno 5.2 Evropa Evropská komise Rue de la Loi Brusel BELGIE Soudní dvůr Evropského společenství Palais de la Cour de Justice Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg 2926 Lucemburk LUCEMBURSKO Úřad pro úřední publikaci Evropského společenství 2, rue Mercier 2985 Lucemburk LUCEMBURSKO 16

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 1 POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 1 POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 1 POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2. KOLO VÝZVY Strana 1 z 11 ČÁST A - Podmínky pro poskytnutí finanční pomoci v rámci SROP z hlediska zákona č. 40/2004

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH PO NOVELE ZÁONA Z 6.3.2015 Od 6.3.2015 vstoupila v účinnost novela zákona O veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Více

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření obce č. 18 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření č. 18 se opírá o zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Stanovuje podmínky při zadávání malých, podlimitních

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Obec TVRZICE. Pravidla

Obec TVRZICE. Pravidla Obec TVRZICE Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice Znění pravidel bylo schváleno usnesením

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Poslední novela zákon č. 40/2015 Sb. (účinná od 6. 3. 2015) Prováděcí předpisy k ZVZ Nařízení vlády č. 77/2008

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Město Semily Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Města Semily č. 3/2007 2011 Úvodní

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 5. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

Nový zákon o veřejných zakázkách II.

Nový zákon o veřejných zakázkách II. Nový zákon o veřejných zakázkách II. Jak jsme slíbili v předchozím článku, budeme se nyní zabývat způsoby zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb. Popíšeme si

Více

o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu

o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu / obec Voznice Směrnice č. 2/2015 o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu V souladu s ustanovením zákona Č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu stanoveném Pravidly ke kontrole

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne 16. září 2009 usnesením č. RJ336/2009 a doplněná Radou města Stráž pod Ra1skem dne 2. února

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL SVČ OSTRAVA - ZÁBŘEH Podmínky veřejné zakázky jsou vypsané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle 21 odst.

Více

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Postihy v případech, že již byla žadateli vyplacena část. Postihy stanovené v této příloze budou používány

Více

Zásady zadávání veřejných zakázek

Zásady zadávání veřejných zakázek Zásady zadávání veřejných zakázek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada MČ Brno-Bystrc (dále jen RMČ) stanoví v těchto Zásadách působnost zadavatele veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek hrazených

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková www.portal-vz.cz srpen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Administrace projektů ve fázi realizace Zadávání a kontrola veřejných zakázek V Karlových Varech dne 14.6.2017 Zadávání veřejných zakázek 2 Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Listopad 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j / Směrnice. upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j / Směrnice. upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 26 311/2007-14 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Směrnice upravuje zadávání veřejných zakázek (dále jen zakázka

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu stanoveném Pravidly ke

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov Rada města Adamova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obec Dobšín je veřejným zadavatelem (dále jen zadavatel ) ve smyslu 4

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 5 FINANČNÍ OPRAVY ZA NEDODRŽENÍ POSTUPU, STANOVENÉHO V ZVZ A V MPZ VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Finanční

Více

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ Pokud tato pravidla nebudou dodržena, nebudou výdaje spojené se zakázkou považovány za uznatelné, a příjemci podpory nebude na tyto výdaje přiznána podpora. I. Obecná pravidla

Více

METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012

METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012 PRO

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

Metodická informace k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v oblasti sportu

Metodická informace k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v oblasti sportu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 4 905/2011-50 Zadávání veřejných zakázek se řídí dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a směrnicí MŠMT upravující

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách V Praze dne 9. srpna 2006 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Ministerstvo zemědělství Č.j. 23012/2006-11000 Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace)

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Aktualizace směrnice zpracována: 15.1.2015 Aktualizace projednána / schválena ZO Prackovice

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Obecné

Více

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Ing. Martin Kundrát GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Jedna z nejdůležitějších a nejobtížnějších věcí pro získání dotace! Cesta k úspěchu = správně zrealizované zadávací/výběrové řízení! 2 MaKuSoft Specifická

Více

Realizace úspor energií v Základní škole Radslavice

Realizace úspor energií v Základní škole Radslavice Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Realizace úspor energií v Základní škole Radslavice Čl. 1.: Název zakázky Realizace úspor energií v Základní

Více

SMĚRNICE č.19 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE č.19 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE č.19 (platná od..) ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Tato směrnice je zpracována na základě zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a stanovuje zásady a postupy obce Sovětice

Více

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Příloha č.5 k č.j.:ppr-14371-27/čj-2015-990656 Příloha č. 2 k NMV č. 44/2014 Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Čl.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

LETTER 8/2016 NEWSLETTER 8/2016. Nové veřejné zakázky

LETTER 8/2016 NEWSLETTER 8/2016. Nové veřejné zakázky LETTER 8/2016 NEWSLETTER 8/2016 Nové veřejné zakázky Nové veřejné zakázky Dne 1. října 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ). Nový zákon zrušil

Více

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec Vnitřní předpis ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek Květen 2014 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Tyto Zásady a postupy pro zadávání

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1. 1.

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1. 1. SEZNAM DOUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1. 1. 2014 (uvedenou dokumentaci přikládá příjemce dotace k žádosti o proplacení) 1.

Více

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE T E N D E R P A R T N E R S VÁŠ PARTNER PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ

Více

Výzva k podání cenových nabídek

Výzva k podání cenových nabídek Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva k podání cenových nabídek Veřejná zakázka malého rozsahu dodávku zadávaná podle ustanovení 6, 12

Více

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Lucie Balounová Ing. Ivana Jašková 13.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Částka 51 Sbírka zákonů č. 135 / 2016 Strana 2453 135 ZÁKON ze dne 19. dubna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 221 10. funkční období 221 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (Navazuje na sněmovní tisk č. 638 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Nemojov Dolní Nemojov 13 544 61 Nemojov IČ: 00278165 DIČ: CZ00278165, Směrnici zpracovala: Lenka Kněžourová Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne: 29.9.2017 Datum zpracování: 20.9.2017 Směrnice

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek Zákon o zadávání veřejných zakázek Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění veřejné

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Duben 2017 Základní dokumenty Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.134/2016 Sb., o zadávání

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice )

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-130-022-17 SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Městská část Praha 12 (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K V EŘ EJNÉ ZA KÁZCE MA LÉ H O R OZS AHU Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka Obsah Čl. 1.: Úvodní informace... 3 Čl. 2.: Název veřejné zakázky... 3 Čl. 3.: Identifikační

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah: (1) Předmět úpravy, související předpisy, pojmy (2) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (3) Zakázky při krizovém řízení (4)

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:18927/2015-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Posuzování

Více

ZÁKLADNÍ POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Pavel Herman Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ZÁKLADNÍ POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Pavel Herman Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ZÁKLADNÍ POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Pavel Herman Úřad pro ochranu hospodářské soutěže http://www.compet.cz 1 Veřejná zakázka - 7 zadavatel úplatná smlouva na: dodávky služby stavební práce

Více

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu III. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ

POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ Mgr. Markéta Dlouhá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Harmonogram prezentace

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 7. 2008 č. 04/08 1 Čl. 1 Předmět

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Vítkova vydává v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s564/2012/vz-21182/2012/522/opi Brno 9. listopadu 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s564/2012/vz-21182/2012/522/opi Brno 9. listopadu 2012 *UOHSX004LUH2* UOHSX004LUH2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s564/2012/vz-21182/2012/522/opi Brno 9. listopadu 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více