Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi"

Transkript

1 VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice Právnická firma rku v České republice (2011) 1. míst v pčtu realizvaných fúzí a akvizic v České republice a výchdní Evrpě (2010) 1. míst mezi dmácími právnickými firmami (2010)

2 Relevantní právní předpisy - nárdní Zákny: Zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách ( ZVZ ) Zákn č. 139/2006 Sb., kncesních smluvách a kncesním řízení ( kncesní zákn ) Prváděcí právní předpisy: Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., stanvení finančních limitů Vyhl. č. 232/2012 Sb., pdrbnstech rzsahu důvdnění účelnsti VZ a důvdnění VZ Vyhl. č. 231/2012 Sb., kteru se stanví bchdní pdmínky pr VZ na stavební práce Vyhl. č. 230/2012 Sb., kteru se stanví pdrbnsti vymezení předmětu VZ na stavební práce a rzsah supisu stavebních prací, ddávek a služeb s výkazem výměr Vyhl. č. 162/2011 Sb., způsbu stanvení zvláštních technických pdmínek pr účely ZVZ Vyhl. č. 9/2011 Sb., kteru se stanví pdrbnější pdmínky týkající se elektrnických nástrjů a úknů učiněných elektrnicky při zadávání VZ Vyhl. č. 133/2012 Sb., uveřejňvání vyhlášení pr účely ZVZ a náležitstech prfilu zadavatele Vyhl. č. 328/2006 Sb., kteru se stanví paušální částka nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele pr účely zákna veřejných zakázkách 2

3 Relevantní právní předpisy - evrpské Směrnice č. 2004/18/ES, krdinaci pstupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, ddávky a služby ( becná zadávací směrnice ) Směrnice č. 2004/17/ES, krdinaci pstupů při zadávání zakázek subjekty půsbícími v dvětví vdníh hspdářství, energetiky, dpravy a pštvních služeb ( sektrvá zadávací směrnice ) Směrnice č. 2007/66/ES, zvýšení účinnsti přezkumnéh řízení ( přezkumná směrnice, transpnván nvelu ZVZ č. 417/2009 Sb.) Směrnice č. 2009/81/ES, krdinaci pstupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, ddávky a služby zadavateli v blasti brany a bezpečnsti ( branná směrnice, transpnván nvelu ZVZ č. 258/2011 Sb.) Připravvaná nvelizace směrnic + návrh nvé kncesní směrnice: zveřejněn dne , návrh změny becné zadávací směrnice dstupný na: 3

4 Externí zdrje a užitečné dkazy Infrmační systém veřejných zakázkách (= infrmační systém veřejné správy, správcem je MMR) bsahuje: Věstník veřejných zakázek (známení uveřejňvaná v suvislsti se zadávacím řízením neb sutěží návrh + seznam prfilů zadavatelů), SKD, SCD, statistiky, black-list, seznam hdntitelů (d ) - stránky ÚOHS rzhdnutí a stanviska (http://www.uhs.cz/cs/verejne-zakazky/vykladva-stanviska-a-metdiky.html) - důležité infrmace k ZVZ, metdiky a stanviska MMR k zadávání, uveřejňvání, SKD, dručvání datvu schránku (http://www.prtalvz.cz/metdiky---stanviska) - stránky Ministerstva pr místní rzvj - nvinky ze světa veřejných zakázek a aktuální infrmace - Platfrma pr transparentní veřejné zakázky 4

5 VELKÁ NOVELA ZVZ ZÁSADNÍ ZMĚNY A DŮSLEDKY 5

6 Snížení limitů pr VZ maléh rzsahu ( 12/3) snížení finančních limitů veřejných zakázek maléh rzsahu na plvinu služby, ddávky 1 mil. Kč bez DPH stavební práce 3 mil. Kč bez DPH d djde ke sjedncení na 1 mil. Kč zjedndušené pdlimitní řízení u zakázek na stavební práce puze u hdnty zakázky d 10 mil. Kč (namíst 20 mil. Kč) - zvýšení administrativní zátěže při VZ s předpkládanu hdntu již d 1 mil. Kč bez DPH - nárůst zátěže ÚOHS a zpmalení řízení + rzšíření kruhu ddavatelů a šance dsáhnut lepší ceny 6

7 Zavedení významné veřejné zakázky ( 16a) kritériem významnsti je předpkládaná hdnta: 50 mil. Kč, je-li zadavatelem ÚSC neb příspěvkvá rganizace, u níž funkci zřizvatele vyknává ÚSC neb jiná právnická sba s vazbu na ÚSC 300 mil. Kč u státních VZ zpřísněný režim nvé pvinnsti: prdlužení min. lhůty pr pdání nabídek/ žádstí účast min. plvinu důvdnění zakázky ( 156 ZVZ) musí být schválen zastupitelstvem ÚSC/ rgánem rzhdujícím tázkách hspdaření - schválení pdmínku pr zahájení ZŘ!!! - prdlužení délky zadávacíh řízení - nutnst zajištění sučinnsti zastupitelstva ÚSC + vyšší míra interní kntrly zadavatele při zadávání zastupitelstv 7

8 Předběžné známení ( 86) u nadlimitní i pdlimitní VZ, sučástí je důvdnění účelnsti VZ ( 156 ZVZ) uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek min. 1 měsíc před zahájením ZŘ (pdmínka zahájení) neznamená pvinnst zahájit ZŘ neplatí v případech: zjedndušenéh pdlimitníh řízení JŘSU 22/1,2 (pakvání řízení z důvdu neúplných či nepřijatelných nabídek) JŘBU ( krajně naléhavé, vícepráce, záknné pce, neúplné či žádné nabídky ) zrušení předchzíh zadávacíh řízení s bdbným předmětem z důvdu jediné nabídky ( 84/1e) - prdlužení lhůt minimálně 1 měsíc 8

9 Odůvdnění veřejné zakázky ( 156) u nadlimitní i pdlimitní VZ důvdnění: účelnsti VZ přiměřensti pžadavků na technické KP vymezení bchdních a technických pdmínek VZ stanvení základních a dílčích hdntících kritérií a způsbu hdncení nabídek uveřejnění na prfilu zadavatele d 3 pracvních dnů d uveřejnění známení zahájení ZŘ neb d deslání výzvy zahájení ZŘ (u ZPŘ) významná VZ - musí schválit zastupitelstv/rgán rzhdující tázkách hspdaření (pdmínka pr zahájení ZŘ) + pečlivější zvážení parametrů VZ - nutnst mít stanvený bchdní pdmínky apd. ve 2klvých řízeních již před kvalifikační fází - u významných VZ nutnst sučinnsti se zastupitelstvem 9

10 Kvalifikace Základní kvalifikační předpklady ( 53): zrušení základních KP dle 53/1 l), m) - (seznamy statutárních rgánů, akcinářů) přesunut d pvinných náležitstí nabídky ( 68/3 + nvě přidán prhlášení uchazeče tm, že neuzavřel a neuzavře zakázanu dhdu pdle ZOHS - tzv. bid rigging - hdntící kmise může pžádat dplnění těcht dkladů - výjimka ze zákazu dplňvání nabídky)? žádný reálný dpad, puze přesunutí v rámci ZVZ? tázka právníh/faktickéh významu těcht dkumentů zkumá se puze ne/předlžení, nikliv bsah 10

11 Kvalifikace Eknmické a finanční kvalifikační předpklady ( 55): zrušena mžnst pžadvat jejich prkázání - nahrazván pvinným čestným prhlášením ddavatele jeh eknmické a finanční způsbilsti splnit VZ Technické kvalifikační předpklady ( 56): zrušení mžnsti pžadvat předlžení certifikátů ISO a EMAS zakázky na stavební práce mžné pžadvat referenční zakázky s hdntu maximálně 50% zadávané zakázky + pjištění lze dále pžadvat jak smluvní pdmínku pr plnění VZ - mžnst účasti v ZŘ i eknmicky nestabilních/ neslidních ddavatelů, resp. ddavatelů bez zkušenstí s prjekty v rzsahu zadávané VZ - nepravdivst ČP eknmické a finanční způsbilsti není pstihvána sankcí 11

12 Pskytvání zadávací dkumentace ( 48) Uveřejňvání ZD na prfilu zadavatele: v případě tevřenéh a užšíh řízení a JŘSU alespň textvá část musí být uveřejněna na prfilu zadavatele - de dne uveřejnění známení ZŘ min. d knce lhůty pr pdání nabídek neplatí, pkud by uveřejněním dšl k vyzrazení/ hržení utajvaných infrmací!!! pvinnst zveřejnit ZD již d uveřejnění ZŘ i v případě 2kulvých řízení!!! + lepší představa ddavatelů předmětu VZ a účast v kvalifikační fázi jen skutečných zájemců plnění - nutnst mít připravenu ZD i v 2klvých řízeních již d pčátku řízení - většinu se nejedná finální znění ZD x neměl by dcházet k pdstatným změnám 12

13 Omezvání pčtu zájemců ve 2klvých řízeních Zrušena mžnst mezvat pčet zájemců p kvalifikační fázi: užší řízení, JŘSU i sutěžní dialg mezení pčtu zájemců může nadále využít puze sektrvý zadavatel neb veřejný zadavatel v blasti brany neb bezpečnsti (zde zrušení tzv. lsvaček ) - nemžnst reálnéh mezení pčtu zájemců jen na více kvalifikvané - rizik MNNC u méně zkušených ddavatelů - mnh zájemců v JŘSU/ SD vyšší časvá a administrativní nárčnst - užší řízení se stává v pdstatě dvuklvým tevřeným řízením 13

14 Pdání a hdncení jediné nabídky ( 71/7, 84/1 e) Není mžné hdntit puze jednu nabídku!!! pkud je pdána puze 1 nabídka, bálka se netevírá zadavatel uchazeče bezdkladně infrmuje tm, že byla pdána 1 nabídka a že je pvinen v takvém případě ZŘ zrušit pvinnst zrušit ZŘ i v případě, kdy p psuzení nabídek zůstane k hdncení puze 1 nabídka (je pdán více nabídek, ale v rámci psuzení jsu vyřazeny) 1 nabídka přípustná puze: JŘSU dle 22/3, JŘBU ve vybraných případech, na základě rámcvé smluvy - je-li pdána 1 nabídka, zadavatel ani nezjistí její výhdnst - uchazeči není vrácena např. bankvní záruka a pdbné dkumenty - nutnst celé řízení pakvat, ačkliv by nabídka byla pr zadavatele výhdná - rizik bid riggingu (krycí nabídky) 14

15 Zjedndušené pdlimitní řízení řada změn hledně ZPŘ pužití u VZ na stavební práce - jen d hdnty 10 mil. Kč výzva k pdání nabídky pvinně uveřejněna na prfilu zadavatele ( 38) mžnst známení zveřejněním na prfilu (kamžik dručení = kamžik uveřejnění) rzhdnutí vylučení uchazeče a známení výběru nejvhdnější nabídky veškerá kvalifikace čestným prhlášením dklady předlží vybraný uchazeč před uzavřením smluvy ( 62/3) - nepředlžení = nepskytnutí sučinnsti dle 82/4 námitky prti úknům zadavatele a prti rzhdnutí výběru nejvhdnější nabídky zkrácení lhůty na 10 dnů (dsud: 15 dnů) + zrychlení a zjedndušení řízení - mžnst zjistit skutečné splnění kvalifikace vybranéh uchazeče až před uzavřením smluvy 15

16 Uveřejňvání ve vztahu ke smluvě na plnění VZ ( 85, 147a) - 1/2 Pvinnst uveřejnit na prfilu zadavatele: 1) uzavřenu smluvu včetně všech změn a ddatků (d 15 dnů d uzavření) nevztahuje se na smluvy: na VZ maléh rzsahu s cenu nepřesahující Kč bsahující utajvané infrmace, na VZ zadávané v rámci zvláštních bezpečnstních patření, pr účely zpravdajských činnstí zpravdajských služeb apd. 2) písemnu zprávu zadavatele (d 15 dnů d uknčení ZŘ) 3) výši skutečně uhrazené ceny (d 90 dnů d splnění/ u smluv přesahujících 1 rk) 4) seznam subddavatelů hlavníh ddavatele (d 90 dnů/ 31.3.) 2) a 3) se nevztahuje na: VZ maléh rzsahu utajvané infrmace, zpravdajské služby apd. 16

17 Uveřejňvání ve vztahu ke smluvě na plnění VZ ( 85, 147a) - 2/2 Nezveřejnění = správní delikt zadavatele nesplnění pvinnsti uveřejnění stanvenu ZVZ sankce pkuta až d výše Kč + dpvídající pvinnsti a případné sankce pr ddavatele + větší míra kntrly plnění VZ ze strany veřejnsti a relevantních ddavatelů + zprůhlednění u VZMR nad Kč + zveřejnění faktických subddavatelů pdílejících se na plnění - tázka chrany bchdníh tajemství 17

18 Nvinky v přezkumu pstupu zadavatele Námitky:! stěžvatel, který nevyužil mžnsti pdat námitky, není právněn pdat pdnět k ÚOHS v téže věci! Řízení u ÚOHS:! kauce se nevrací v případě, že navrhvatel vezme zpět návrh pté, c byl nepravmcně rzhdnut zamítnutí návrhu! zdvjnásbení sazeb pkut za správní delikty zadavatelů - 10%, ppř. 20 mil. Kč upřesnění skutkvé pdstaty správníh deliktu neuveřejnění infrmací : také, když neddrží záknem stanvený způsb uveřejnění + předcházení šikanózním návrhům k ÚOHS (p neúspěchu zpětvzetí a vrácení kauce) + zamezení účelvému pdávání pdnětů ze strany stěžvatelů, kdy hlavním důvdem je vyhnut se pvinnsti slžit kauci v případě pdání návrhu 18

19 Shrnutí - pvinnst uveřejnění na PROFILU zadavatele důvdnění VZ textvá část ZD - 48/1 + ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám - 49 ve zjedndušeném pdlimitním řízení: písemná výzva - p celu dbu trvání lhůty pr pdání nabídek - 38 infrmace umžnění prhlídky místa plnění - 49/5 rzhdnutí vylučení uchazeče - 60/2 známení výběru nejvhdnější nabídky - 81/3 uveřejnění ex pst: písemná zpráva zadavatele - 85 smluva uzavřená na VZ včetně všech jejích změn a ddatků - 147a výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ - 147a seznam subddavatelů ddavatele - 147a 19

20 Shrnutí d buducna Ustanvení s dlženu účinnstí k : snížení limitů pr VZ maléh rzsahu na stavební práce na 1 mil. Kč - 12/3 vyjádření sby se zvláštní způsbilstí k zadávacím pdmínkám nadlimitní VZ (a sby s dbrnu způsbilstí u VZ na stavební práce) 44/12 členem hdntící kmise u nadlimitních VZ musí být sba se zvláštní způsbilstí (a sba s dbrnu způsbilstí u VZ na stavební práce) 74/5 Očekávané prváděcí předpisy: zbží u nějž je veřejný zadavatel pvinen pužít elektrnicku aukci při zadání VZ na ddávky - 96/5 pdrbná pravidla pr pstup v sutěži návrh - 103/7 20

21 Adávací Zde můžete vlžit brázek vaši PG, který najdete ve slžce na G: u musteru DĚKUJI ZA POZORNOST JUDr. Petr Kadlec, partner Autrská práva vyhrazena

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více