Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat"

Transkript

1 Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat 1 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

2 ZÁKLADNÍ POJMY Zadavatel Subjekt, který zadává zakázku. Veřejný zadavatel Stát, kraj, obec, nebo organizace, které zřizují nebo je alespoň částečně řídí. Dotovaný zadavatel Právnická nebo fyzická osoba, která zadává zakázku alespoň z poloviny hrazenou z peněz veřejného zadavatele. Sektorový zadavatel Subjekt, který například zajišťuje dodávky energií, vody, poštovních služeb, veřejné dopravy a podobně. Zadavatelem ale může být i jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která nespadá do výše uvedených kategorií. Dodavatel Dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. Poskytovatel podpory Subjekt, který na základě posouzení žádosti příjemce může poskytnout dotaci. Žadatel Ten, kdo předložil žádost o dotaci poskytovateli podpory. Příjemce Realizátor projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU, na který od poskytovatele podpory získává prostředky. Uchazeč Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení. Výběrové Vydal: řízení Postup Úřad Regionální zadavatele rady směřující regionu soudržnosti k zadání zakázky. Severozápad, 2009 Foto: archiv ROP Texty: Úřad Regionální rady Zadávací Grafický návrh, řízení DTP a tisk: NOESIS s.r.o. 2

3 OBSAH Postup zadavatele, jehož cílem je zadání veřejné zakázky. Zadavatel Veřejné zakázky v ROP SZ 2 Každý žadatel nebo příjemce, který během realizace projektu provádí výběrové nebo zadávací řízení. Co jsou to veřejné zakázky? 3 Zájemce Možné Dodavatel, důsledky který byl nedodržení ve výběrovém pravidel řízení vyzván zadávání zadavatelem veřejných k podání zakázek nabídky. 3 Základní pojmy 4 Identifikační údaje Typy U právnických veřejných osob zakázek je to obchodní podle výše firma předpokládané nebo název, sídlo, hodnoty právní forma, identifikační číslo. U fyzických osob jde o obchodní 6 firmu nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu a identifikační číslo. Zásady postupu zadavatele 7 Dokumentace k zadávacímu/výběrovému řízení Nejčastější pochybení zadavatelů při přípravě zadávacího řízení 8 Listinné nebo elektronické dokumenty, které souvisejí s průběhem zadávacího nebo výběrového řízení.11 Chyby v průběhu realizace veřejné zakázky 11 Zadávací dokumentace Chyby Soubor po dokumentů, ukončení údajů, výběrového/zadávacího požadavků a technických řízení podmínek zadavatele, podle kterých může uchazeč o veřejnou zakázku 13 zpracovat svou nabídku. Povinnosti zadavatele vůči Řídícímu orgánu ROP Severozápad 14 Výzva Užitečné webové odkazy 16 Oznámení o zahájení zadávacího nebo výběrového řízení. 1

4 Veřejné zakázky v ROP SZ Vážení čtenáři, žadatelé a příjemci dotací z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ) jsou povinni při zadávání veřejných zakázek postupovat podle Pokynů pro zadávání zakázek, dále také jen pokyny, které jsou přílohou č. 5 Příručky pro žadatele ROP SZ. Pokud se jedná o zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, musí současně postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), který je pochopitelně s Pokyny pro zadávání zakázek vydaných RR Severozápad v souladu 1. Zkušenosti z dosavadního průběhu rozdělování dotací z ROP SZ a realizace podpořených projektů ukazují, že se v praxi stále vyskytují případy, kdy příjemci nepostupují při zadávání veřejných zakázek v souladu s pokyny a zákonem, včetně dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Kontrole veřejných zakázek je jak ze strany řídícího orgánu ROP SZ, tak ze strany jiných kontrolních a auditních orgánů České republiky i Evropské unie věnována mimořádná pozornost. Pokud je při kontrole zakázek zjištěno pochybení, vystavuje se příjemce riziku neproplacení dotace. V tomto materiálu proto chceme především upozornit na nejčastější a nejzásadnější chyby, které se vyskytují v zadávacích řízeních, pomoci žadatelům a příjemcům dotací vyvarovat se těchto nedostatků, a předejít tak případným sankcím a postihům, které by na základě těchto pochybení mohly být uloženy. Vybrali jsme a popsali určité opakující se případy a nabízíme vám možnosti jejich řešení. Při využití těchto rad je vždy třeba brát v potaz specifika daného případu a problematické otázky posuzovat v kontextu všech skutečností souvisejících s daným zadávacím řízením. Tato publikace má sloužit jako pomocný a inspirativní materiál a nenahrazuje přílohu č. 5 Příručky pro žadatele ROP SZ Pokyny pro zadávání zakázek. Pokud máte pochybnosti, jak správně postupovat při zadávání veřejných zakázek, využijte možnosti konzultovat případné nejasnosti, týkající se zadávacího řízení, na místně příslušném územním odboru realizace programu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a předcházejte tak možným důsledkům případných pochybení například v podobě krácení dotace. Při zjištění závažného pochybení v průběhu realizace projektu bývá bohužel už většinou pozdě. Úřad Regionální rady 1 Pozn. V současné době je schválena Parlamentem ČR novela zákona o veřejných zakázkách. Dne byla novela podepsána prezidentem republiky. Účinnost novely byla stanovena na

5 Co jsou to veřejné zakázky? veřejnou zakázku definuje zákon č. 137/2006 Sb. 7; veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle zákona č. 137/2006, musí být realizována na základě písemné smlouvy. Možné důsledky nedodržení pravidel zadávání veřejných zakázek pozastavení procesu administrace žádosti o platbu v souvislosti s povinností řídícího orgánu předat zjištěné podezření na porušení zákona, které ovlivnilo nebo mohlo ovlivnit výběr nejvýhodnější nabídky, k dalšímu šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to až do doby vydání konečného rozhodnutí; poměrné krácení způsobilých výdajů vztahující se k danému zadávacímu řízení, dle předem nastaveného systému korekcí, vycházejícího z pravidel ES; neproplacení výdajů vztahujících se k zadávacímu řízení; kvalifikace jednání jako porušení rozpočtové kázně se všemi důsledky, které s takovým jednáním spojuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - 100% odvod; předání věci orgánům činným v trestním řízení. 3

6 ZÁKLADNÍ POJMY Zadavatel Subjekt, který který zadává zadává veřejnou zakázku. zakázku. Rozlišují se tři typy zadavatelů: veřejný, dotovaný a sektorový. Veřejný zadavatel Stát, státní kraj, příspěvková obec, nebo organizace, kraj, které obec zřizují nebo organizace, nebo je alespoň které zřizují částečně nebo je řídí. alespoň částečně řídí právnické osoby, založené za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, a současně jsou převážně financovány státem nebo jiným veřejným zadavatelem. Bližší vymezení veřejného zadavatele je v 2 odst. 2 zákona. Dotovaný zadavatel Dotovaný zadavatel Právnická nebo fyzická osoba, která zadává zakázku alespoň z poloviny hrazenou z peněz veřejného zadavatele. Právnická nebo fyzická osoba, která zadává zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků poskytnutých veřejným zadavatelem. Bližší vymezení dotovaného zadavatele je uvedeno v 2 odst. 3 5 zákona. Sektorový zadavatel Sektorový zadavatel Subjekt, který například zajišťuje dodávky energií, vody, poštovních služeb, veřejné dopravy a podobně. Subjekt, který vykonává některou z relevantních činností Zadavatelem ale může být i jakákoliv fyzická nebo 2. Bližší vymezení sektorového zadavatele je v 2 odst. 6 a 4 zákona. právnická osoba, která nespadá do výše uvedených kategorií. Zadavatelem ale může být i jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která nespadá do výše uvedených kategorií. Dodavatel Dodavatel Dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. Fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. Poskytovatel podpory Poskytovatel podpory Subjekt, který na základě posouzení žádosti příjemce může poskytnout dotaci. Subjekt, který na základě posouzení žádosti příjemce může poskytnout dotaci. Žadatel Žadatel Ten, kdo předložil žádost o dotaci poskytovateli podpory. Ten, kdo předložil žádost o dotaci poskytovateli podpory. Příjemce Příjemce Realizátor projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU, na který od poskytovatele podpory získává prostředky. Realizátor projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU, na který od poskytovatele podpory získává prostředky. Uchazeč Výběrové řízení Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení. Postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Výběrové řízení Postup zadavatele směřující k zadání zakázky. Zadávací řízení 2 Relevantní činnosti jsou vymezeny v 4 zákona. Jsou jimi činnosti v odvětví plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství, poskytování nebo provozování dopravních sítí pro veřejnost, poštovní služby a poskytování nebo provozování letišť a přístavů. 4

7 Zadávací řízení Postup zadavatele, jehož cílem je zadání podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky. Uchazeč Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém nebo zadávacím řízení. Zájemce Dodavatel, který byl ve výběrovém nebo zadávacím řízení vyzván zadavatelem k podání nabídky. Identifikační údaje U právnických osob je to obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo. U fyzických osob jde o obchodní firmu nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Dokumentace k zadávacímu/výběrovému řízení Veškerá listinná nebo elektronická dokumentace, která souvisí s průběhem zadávacího nebo výběrového řízení. Zadávací dokumentace Soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky a podmínky výběrového nebo zadávacího řízení a podle nichž by měl uchazeč o veřejnou zakázku zpracovat svou nabídku. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel. Výzva k podání nabídky Písemná zadávací dokumentace, která je přímo zasílána určitým zájemcům, zadavatelem předem vybraným. Až na některé případy (např. zjednodušené podlimitní řízení) není výzva uveřejňována a do výběrového nebo zadávacího řízení se nemůže přihlásit žádný dodavatel mimo okruh oslovených. Odesláním výzvy se zahajuje výběrové nebo zadávací řízení a počínají běžet lhůty pro podání nabídky. Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předepsaný formulář (nejčastěji Oznámení o zakázce), který zadavatel vyplní a odešle k uveřejnění na US IS VZ (Uveřejňovací subsystém Informačního systému o veřejných zakázkách, který provozuje Česká pošta). Uveřejněním oznámení se zahajuje zadávací řízení a počínají běžet lhůty pro podání nabídky nebo žádosti o účast. Toto oznámení je adresováno neomezenému počtu dodavatelů. 5

8 Typy veřejných zakázek podle výše předpokládané hodnoty a předmětu zakázky Nadlimitní veřejné zakázky 3 1. zakázka na dodávky a služby zadávaná veřejným zadavatelem, jejíž předpokládaná hodnota je nejméně Kč 2. zakázka na dodávky a služby zadávaná sektorovým zadavatelem, jejíž předpokládaná hodnota je nejméně Kč 3. zakázka na stavební práce za nejméně Kč Podlimitní veřejné zakázky 1. zakázka na dodávky a služby zadávaná veřejným zadavatelem, jejíž předpokládaná hodnota je nejméně Kč, ale nedosáhne částky Kč 2. zakázka na dodávky a služby zadávaná sektorovým zadavatelem, jejíž předpokládaná hodnota je nejméně Kč, ale nedosáhne částky Kč 3. zakázka na stavební práce za nejméně Kč, ale nedosáhne částky Kč Veřejná zakázka malého rozsahu Existují dva základní typy veřejných zakázek malého rozsahu: 1. veřejná zakázka na dodávky nebo veřejná zakázka na služby, jejíž hodnota nedosáhne Kč 2. veřejná zakázka na stavební práce, jejíž hodnota nedosáhne Kč Veřejné zakázky malého rozsahu se dále dělí do tří kategorií: I. kategorie: zakázky na dodávky a zakázky na služby s předpokládanou hodnotou nedosahující Kč a zakázky na stavební práce s předpokládanou hodnotou nedosahující Kč II. kategorie: zakázky na dodávky a na služby s předpokládanou hodnotou nejméně Kč, ale nedosahující částky Kč, a zakázky na stavební práce s předpokládanou hodnotou nejméně Kč, ale nedosahující částky Kč III. kategorie: zakázky na dodávky a zakázky na služby s předpokládanou hodnotou nejméně Kč, ale nedosahující částky Kč, a zakázky na stavební práce s předpokládanou hodnotou nejméně Kč, ale nedosahující částky Kč Pozn.: Všechny částky předpokládaných hodnot jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH. Pro dotované zadavatele jsou závazné předpokládané hodnoty stanovené pro veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem. 3 Uvedeny jsou nové finanční hranice platné od

9 Zásady postupu zadavatele Rovné zacházení každý zadavatel je v průběhu zadávání zakázky, resp. již od okamžiku přípravy řízení, povinen přistupovat stejným způsobem ke všem uchazečům, kteří mohou podat či podávají nabídky (zadavatel definuje v zadávací dokumentaci, resp. výzvě k podání nabídky přesné podmínky tak, aby všichni uchazeči předem věděli, jak bude řízení probíhat, tedy např. bude-li omezován počet zájemců, jaké jsou přesné podmínky pro toto omezování, případně jakým způsobem bude probíhat hodnocení nabídek atd.). Zákaz diskriminace zadavatel je povinen v průběhu zadávání zakázky postupovat vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z uchazečů. To znamená, že podmínky pro zadání zakázky musí být zadavatelem vždy stanoveny tak, aby umožňovaly výběr nejvhodnějšího dodavatele, ale na druhé straně neuzavíraly přístup jinému uchazeči do řízení, např. z důvodů, které nesouvisejí s předmětem zakázky. Transparentnost zadavatel má povinnost veškeré úkony při zadávání zakázky činit jednoznačným, průhledným a srozumitelným způsobem, tzn. stanovit přesně lhůty a postupy v procesu zadávání zakázky, o všech významných úkonech souvisejících s výběrem dodavatele pořizovat a uchovávat písemnou dokumentaci v dostatečném rozsahu umožňujícím úkony zadavatele nezávisle přezkoumat, a to i v případě, že je výběr dodavatele proveden poptávkou nebo průzkumem trhu; jednoznačně vymezit kritéria, dle kterých budou hodnoceny nabídky uchazečů, stanovit dostatečnou lhůtu pro zpracování nabídek; všechna rozhodnutí řádně odůvodnit apod. Proporcionalita zásada spočívá v zajištění odpovídajícího stupně zveřejnění zadávacího, resp. výběrového řízení, které umožní účast každého uchazeče ze všech členských států, a to s dostatečným předstihem, a dále zajištění odpovídajícího stupně formalizovanosti zadávacího, resp. výběrového řízení, tj. míry nároků kladených na úkony zadavatele, počet a odbornost orgánů zadavatele. Vzájemné uznávání osvědčení musí být akceptovány doklady z jiných členských států prokazující rovnocennou kvalifikaci, a to postupem podle ustanovení 51, odst. 7 zákona. Volný pohyb zboží Společenství je založeno na celní unii, která pokrývá veškerý obchod zbožím a která zahrnuje jak zákaz vývozních a dovozních cel a všech dávek s rovnocenným účinkem mezi členskými státy, tak i přijetí společného celního sazebníku ve vztahu k třetím zemím. Volný pohyb služeb jsou zakázána omezení volného poskytování služeb uvnitř Společenství pro příslušníky členských států, kteří podnikají v některém jiném státu Společenství než příjemce služeb. Právo usazování omezení svobody podnikání pro příslušníky jednoho členského státu na území státu druhého jsou zakázána. Stejně tak jsou zakázána omezení při zřizování zastoupení, poboček nebo dceřiných společností jednoho členského státu na území státu druhého. Svoboda podnikání zahrnuje právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost, jakož i zřizovat a řídit podniky. 7

10 Nejčastější pochybení zadavatelů při přípravě zadávacího řízení Nesprávná hodnota veřejné zakázky Příjemce nestanoví správně předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, cena neodpovídá stejnému či podobnému plnění. Doporučení: Proveďte průzkum trhu a zjistěte informace o ceně zakázek stejného či podobného předmětu plnění. Předpokládanou hodnotu je možné také stanovit na základě předchozí zkušenosti zadavatele s obdobným plněním. Při stanovení ceny je vždy rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni odeslání či uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy k podání nabídky, a doba na kterou se bude uzavírat smlouva (v případě smluv na dobu neurčitou se počítá 48 měsíců). Způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky stanoví zákon v Při stanovování předpokládané hodnoty by měla být brána v úvahu kritéria efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti. Předpokládanou hodnotu je vhodné uvádět do výzvy/zadávací dokumentace. Nabídková cena, za kterou je následně zakázka realizována, musí být v místě a čase obvyklá. Dělení zakázek V některých případech dochází k umělému rozdělení veřejné zakázky, která má prokazatelnou věcnou a časovou souvislost, na více dílčích zakázek tak, aby si zadavatel zjednodušil postup pro její realizaci. Tím dochází k porušení 13, odst. 3 zákona i Pokynů pro zadávání zakázek. Doporučení: Nastavte správně v dané organizaci pravidla a schvalování nákupů nad určený finanční limit podmiňte souhlasem odborníka. Zadávejte zakázky v širším kontextu potřeb organizace. Zakázky důsledně plánujte na celé období projektu a přitom dodržujte zákon a Pokyny pro zadávání zakázek. U stanovení předmětu veřejné zakázky je nutné brát v úvahu věcnou, místní, časovou a funkční souvislost poptávaného plnění. Je potřeba posoudit, zda se v případě jednotlivých akcí jedná o dílčí části předmětu plnění jedné veřejné zakázky, či o samostatné zakázky. Pokud zadavatel veřejnou zakázku rozdělí, musí při stanovení předpokládané hodnoty a následné volbě zadávacího postupu vycházet ze součtu předpokládaných hodnot všech částí. V případě, že si zadavatel není jistý, je možné použít ustanovení zákona o zadávání částí zakázek ( 98 zákona) tj. zadavatel vyhlásí jednu zakázku v režimu dle součtu předpokládaných hodnot, tu ovšem rozdělí na části, které jsou zadávány samostatně, na každou část může pak uzavřít smlouvu s jiným dodavatelem. Diskriminační technické podmínky Použitím odkazů na obchodní firmy nebo obchodní názvy či technické specifikace předmětu tak, že je upřednostněn jeden typ dodavatele před jiným, nezaručuje zadavatel základní podmínky realizace veřejné zakázky, a to zásady rovného přístupu a nediskriminace. Doporučení: Zadavatel se musí při stanovení předmětu zakázky zaměřit na účel plnění, nikoliv na konkrétní produkt či službu dodavatele. Doporučuje se provést nezávazný průzkum trhu před samotnou formulací zadání a zaznamenat proces definice technických podmínek do podkladové dokumentace k zadávacímu řízení. Netransparentní a diskriminační kvalifikační předpoklady Běžná pochybení se týkají vymezení minimální výše ekonomických a finančních nebo technických předpokladů, tj. kvalifikačních předpokladů dle uvážení zadavatele. Není buď stanovena vůbec, nebo je stanovena naopak nepřiměřeně vysoko (např. nepřiměřený požadavek na předložení údaje o celkovém obratu dodavatele stavebních prací v minimální výši 100 mil. Kč při předpokládané ceně zakázky 12 mil. Kč). Doporučení: Minimální výše ekonomických a finančních nebo technických požadavků musí být stanovena přiměřeně s ohledem na předmět a předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. 8

11 Netransparentní hodnotící kritéria Ve výzvě/zadávací dokumentaci jsou sice stanovena hodnotící kritéria, nejsou však podrobněji rozepsána a není popsán ani způsob hodnocení nabídek (týká se především případů, kdy zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky). V zadávacích podmínkách často chybí konkrétnější specifikace hodnotících kritérií s uvedením příslušného počtu bodů. Takto nedbale nastavené podmínky pak porušují jednu ze základních zásad zadávání VZ zásadu transparentnosti. Doporučení: Ve výzvě/zadávací dokumentaci nestačí uvést pouze hodnotící kritéria a jejich váhu, zadavatel musí též uvést, co a jakým způsobem se bude hodnotit. Toto je nutné zvláště u hodnotících kritérií, která nejsou objektivně měřitelná (např. grafický návrh, metodika zpracování studií). Zadavatel musí co nejpodrobněji vymezit, co bude předmětem hodnocení a jakým způsobem budou nabídky hodnoceny. Špatně nastavená hodnotící kritéria mohou mít za následek zrušení celého zadávacího řízení, pokud podle nich nelze nabídky vyhodnotit způsobem popsaným v dokumentaci k zakázce. Zadavatelé také často špatně uvádějí u základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky pouze jediné dílčí hodnotící kritérium, a tím je nejnižší nabídková cena. Mezi kritériem ekonomická výhodnost nabídky a kritériem nejnižší nabídková cena je však zásadní rozdíl. V případě základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky musí být kromě dílčího hodnotícího kritéria nabídková cena stanovena i další dílčí hodnotící kritéria (každému dílčímu hodnotícímu kritériu musí být přitom stanovena váha, přičemž součet vah musí být roven 100). Nabídky musejí být hodnoceny pouze podle kritérií a způsobem popsaným ve výzvě/zadávací dokumentaci. Kritérium, které nebylo uchazečům předem známo, nemůže být později předmětem hodnocení. Způsob hodnocení nabídek by měl být zaznamenán v protokolu o posouzení a hodnocení nabídek (popř. dokumentech, které stanoví zákon). Kvalifikační kritéria sloužící jako hodnotící kritéria Kvalifikační kritéria (např. rozsah referencí, zkušenosti projektového týmu nebo výše sjednaného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě) sloužící k prokázání schopnosti uchazeče splnit předmět zakázky nesmí sloužit jako hodnotící kritéria. Hodnotící kritéria (cena, metodika provedení zakázky) slouží jako prostředek výběru v konkurenci těch uchazečů, kteří jsou schopni předmět zakázky splnit. Doporučení: Konzultujte vytvoření zadávací dokumentace včetně nastavení hodnotících kritérií s odborníkem a definujte pravidla pro volbu hodnotících kritérií ve vnitřní řídící dokumentaci. Zadavatel po procesu otevírání obálek posuzuje kvalifikaci uchazeče. Pokud uchazeč nesplní kvalifikaci v předepsaném rozsahu, musí být vyloučen (vyloučení z řízení musí být uchazeči bezprostředně oznámeno). Následně zadavatel hodnotí nabídky, které nebyly vyloučeny podle základního hodnotícího kritéria. Při hodnocení nabídek začínají všichni uchazeči takříkajíc od nuly (žádný uchazeč nesmí být zvýhodněn např. kvůli tomu, že předložil vyšší počet referencí než jiný uchazeč). Neoprávněné výjimky z působnosti zákona Příjemce nepostupuje podle zákona, i když by dle jeho ustanovení postupovat měl, a to proto, že nenaplňuje některou z podmínek uvedených v 18 zákona. Problém představují především tzv. in-house zakázky definované v 18 zákona, odst. 1, písm. j), především pak výklad a naplnění podmínky vykonávání převážné části své činnosti ve prospěch veřejného zadavatele. Doporučení: V takovýchto případech konzultujte povinnost postupovat dle zákona s odborníkem na veřejné zakázky, abyste zajistili správnost vašeho postupu. V souvislosti s definicí in-house zakázky a 18 zákona, odst. 1, písm. j) se seznamte také se stanoviskem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) na 9

12 Neumožnění vybrat formu jistoty Zadavatel nesmí omezovat uchazeče ve formě jistoty a trvat pouze na některé z možností uvedených v 67 zákona. Doporučení: Dodržujte důsledně ustanovení zákona. Informace a stanoviska ÚOHS k jistotám naleznete také na Nepřiměřená úhrada za poskytnutí zadávací dokumentace Zadavatel má právo požadovat za poskytnutí zadávací dokumentace úhradu nákladů, ta však nesmí být nepřiměřená. Na uchazeče nemůže přenášet své náklady související se zadávacím řízením. Doporučení: V případě, že zadavatel požaduje za poskytnutí zadávací dokumentace úhradu nákladů, musejí být popsány v zadávacích podmínkách a musejí být přiměřené tj. mohou zahrnovat náklady na kopírování zadávací dokumentace, poštovné, balné, popř. i náklady na mzdu přiměřeně kvalifikovaného zaměstnance, který zadávací dokumentaci kopíruje (ta musí být přiměřená a v místě a čase obvyklá). Zadavatel však nesmí na uchazeče přenášet náklady spojené s vytvořením zadávací dokumentace jako takové, ani na něj nesmí přenášet své náklady, které mu vznikly např. v souvislosti s tím, že pro něj externí poradenská firma vykonává činnosti spojené se zadávacím řízením. V rámci úhrady nákladů za poskytnutí zadávací dokumentace také nesmí být požadovány jakékoliv poplatky za účast v zadávacím řízení. Každý účastník zadávacího řízení, jak zadavatel, tak uchazeč, si své náklady nese sám. 10

13 Chyby v průběhu realizace veřejné zakázky Nevhodný způsob uveřejnění/nedostatečný počet oslovených dodavatelů Zadavatel v závislosti na předpokládané hodnotě zakázky neosloví dostatečný počet subjektů nebo neosloví vhodné dodavatele, jak je stanoveno v zákoně či Pokynech pro zadávání zakázek. Doporučení: Dodržujte požadavky zákona, Pokynů pro zadávání zakázek a interní řídící dokumentace zadavatele. Vhodný způsob uveřejnění a počet oslovených uchazečů výběrového řízení je určen dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Důležité je také dobře zdokumentovat způsob výběru dodavatele a jejich schopnosti realizovat předmět veřejné zakázky (vést a archivovat písemný záznam). Ze strany zadavatele je vhodné si dopředu ověřit rozsah činností poskytovaných dodavateli (např. formou výpisu z obchodního rejstříku). Zadavatel by měl být také schopen prokázat vhodný způsob uveřejnění nebo počet oslovených zájemců. Nedodržování jednotlivých lhůt Přestože zákon i Pokyny pro zadávání zakázek stanovují pro každý druh zadávacího/výběrového řízení řadu lhůt týkajících se např. uveřejňování, podání nabídek, jednání komise, výběru nejvhodnější nabídky, odeslání oznámení o výběru, rozhodování o námitkách, uzavření smlouvy a uveřejnění výsledků zadávacího/výběrového řízení, nebývají tyto lhůty dodržovány. Doporučení: Vytvořte si seznam veškerých činností vážících se k realizaci veřejné zakázky a uveďte si pro svou kontrolu všechny důležité termíny. Průběžně seznam a procesní postup kontrolujte nebo určete osobu odpovědnou za jejich sledování. Nevyloučení uchazeče při nedodržení požadované kvalifikace V případě, že uchazeč neprokáže svou kvalifikaci požadovaným způsobem, musí být z dalšího procesu hodnocení nabídek vyřazen. Doklady nelze doplňovat dodatečně. Mezi nejčastější pochybení patří nesprávné znění vyžadovaných čestných prohlášení, stáří dokladů pro splnění základních kvalifikačních předpokladů či výpisu z obchodního rejstříku a podpis nabídky jinou osobou než oprávněnou (na základě výpisu z obchodního rejstříku či plné moci). Doporučení: Jestliže zadavatel přímo vyzývá určitý okruh uchazečů k podání nabídky, musí vyzvat pouze takové uchazeče, kteří jsou schopni požadované plnění řádně a včas poskytnout. Pokud uchazeč neprokáže kvalifikaci požadovaným způsobem, musí být ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel ho může vyzvat k vysvětlení či doplnění pouze těch dokladů, které ve své nabídce už předložil (např. v případě, že uchazeč nepředloží výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán, musí být vyloučen). Dále musí být posouzeno prokázání kvalifikace ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Zadavatel může k zadávací dokumentaci připojit vzor čestného prohlášení, pokud jím mohou být prokázány základní kvalifikační předpoklady. Přikládejte k zadávací dokumentaci vzorové formuláře, pro jejich kontrolu si připravte kontrolní seznam k posouzení kvalifikace, při kontrole splnění kvalifikačních předpokladů dodržujte zásadu kontroly čtyř očí a přispějte tak ke kvalitní práci hodnotící komise. Je také vhodné, aby členem hodnotící komise byla také osoba, která zadávací dokumentaci připravovala. Poznámka: Pokud od vstoupí v účinnost novela zákona, bude možné k prokázání kvalifikace dodatečně doložit i chybějící dokumenty. Netransparentní hodnocení nabídek Komise v průběhu hodnocení nesmí měnit či doplňovat hodnotící kritéria či měnit jejich váhu, případně způsob hodnocení. Dopustí-li se tohoto jednání, nebude proces hodnocení považován za transparentní. Celý proces hodnocení musí být rovněž zdokumentován v protokolu z jednání hodnotící komise/zprávě/zápisu. 11

14 Doporučení: Hodnotící kritéria důkladně promyslete již v přípravné fázi a pokuste se je dobře formulovat. U základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky v případě většího počtu dílčích hodnotících kritérií je vhodné si namodelovat různé případy hodnocení a nabídek. Neupravujte kritéria ani jejich váhy v průběhu hodnocení. Do protokolu z jednání hodnotící komise uveďte zdůvodnění výše bodů přiřazených jednotlivými členy hodnotící komise. Nepřípustné složení hodnotící komise Je nepřípustné, aby osoby jmenované zadavatelem do hodnotící komise měly přímou vazbu na některého z uchazečů (např. byly členy dozorčí rady či členy představenstva uchazeče). Doporučení: Každý člen hodnotící komise musí prokázat a podepsat čestné prohlášení o nepodjatosti. Toto prohlášení samozřejmě musí být pravdivé. Pokud má člen hodnotící komise pochybnosti o své nepodjatosti, měl by o této skutečnosti informovat zadavatele a nemůže se účastnit jednání hodnotící komise. Zadavatel by měl ošetřit ustavování a jednání hodnotící komise ve vnitřní dokumentaci. Chybějící doklady vyžadované zákonem či Pokyny pro zadávání zakázek Zadavatel nevyhotoví některý z požadovaných dokladů např. Protokol o otevírání obálek, Protokol z jednání hodnotící komise, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo písemnou zprávu zadavatele (pouze v případě nadlimitních veřejných zakázek), dokumenty související s uveřejněním výsledku zadávacího řízení (Oznámení o zadání zakázky) nebo nevede, popř. vede neúplnou evidenci komunikace s uchazeči, vč. například dokladů prokazujících doručení zadávací dokumentace, dodatečných informací apod. Často rovněž chybí žádost o poskytnutí zadávací dokumentace a protokol o převzetí či pozvání členů hodnotící komise, což snižuje transparentnost jednotlivých úkonů zadavatele prováděných v průběhu zadávacího/ výběrového řízení. Doporučení: Vypracujte si kontrolní seznam jednotlivých kroků pro realizaci zakázky včetně požadované dokumentace a termínů a určete osobu odpovědnou za vypracování jednotlivých dokumentů a sledování termínů. Provádějte namátkovou kontrolu. Nesprávné použití jednacího řízení bez uveřejnění dle 23 zákona Příjemce nevyhlásil veřejnou zakázku na dodatečné/nové stavební práce či služby (tj. zadal dodatečné práce přímo bez zadávacího řízení), i když nesplnil povolené výjimky stanovené v 23, odst. 7, písm. a) a b) (ať už charakterem prací či procentním omezením pro tyto dodatečné práce). Příjemce rozsahem víceprací překročil limit pro daný typ zakázky, vztahovaly by se na něj tudíž jiné, přísnější postupy. Doporučení: Jednací řízení bez uveřejnění je zvláštním druhem zadávacího řízení, které může být využito pouze při splnění zákonem daných podmínek. Mělo by být využíváno jen výjimečně a jeho využití musí být vždy řádně odůvodněno. Pokud zadávaná zakázka nesplní všechny podmínky pro jeho použití, zadavatel ji musí zadat v jiném, vhodnějším řízení. Co se týče použití 23 odst. 7 písm. a) (tzv. vícepráce u zakázek na stavební práce a služby) je možné ho použít pouze za splnění všech podmínek, potřeba nových prací nebo služeb musí být vyvolána objektivně nepředvídatelnými okolnostmi. Změna názoru zadavatele není objektivně nepředvídatelná okolnost! Věnujte proto přípravě zakázky dostatečnou pozornost, reflektujte potřeby vaší organizace v celé jejich šíři pro celé období projektu a předmět zakázky zvažte v širších souvislostech. Chyby v rozpočtu v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, špatně provedené geologické průzkumy apod. nejsou důvodem k vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo. Aplikujte 23, odst. 7 obezřetně a jednotlivé případy konzultujte s odborníky na veřejné zakázky. Hlídejte limity dodatečných prací tak, abyste nepřesáhli jejich povolenou výši, a také výši zakázky v souvislosti s dodatečnými pracemi. 12

15 Chyby po ukončení výběrového/zadávacího řízení Změna podmínek smlouvy ve fázi plnění zakázky Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem již zadavatel nesmí provádět podstatné úpravy předmětu ani dalších podmínek smlouvy. Uzavřením dodatků nelze měnit předmět veřejné zakázky či významně měnit obchodní podmínky původní zadávací dokumentace (např. co se týče ceny či platebních podmínek). Ve smlouvě lze měnit jen to, co by nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Doporučení: Minimalizujte uzavírání dodatků plánováním potřeb v dostatečném časovém předstihu. Ve vnitřní řídící dokumentaci také nastavte postup pro schvalování případných dodatků ke smlouvám. Pokud je nutné smlouvu přeci jen upravit, musí zadavatel zvážit zadání dodatečných prací v novém zadávacím řízení apod. Archivace dokumentů Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci k veřejné zakázce vyžadovanou zákonem a Pokyny pro zadávání zakázek v listinné či elektronické podobě. To se týká např. také dotazů uchazečů podaných elektronicky. Doporučení: Prostudujte si povinnosti vyplývající ze zákona i podmínek ROP Severozápad a zahrňte je do vnitřní řídící dokumentace vaší organizace. Pozor na odlišnou délku archivační povinnosti ze zákona a podmínek ROP SZ. Zadavatel je dle podmínek ROP SZ povinen uchovávat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt. Při vytváření a uchovávání potřebné dokumentace k veřejné zakázce si může zadavatel pro lepší orientaci v dokumentaci vytvořit kontrolní seznam jednotlivých dokumentů, který může obsahovat i termíny, do kdy mají být dokumenty zpracovány, resp. odeslány příslušným příjemcům. Změna smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízení Zadavatel uzavře smlouvu s vítězným uchazečem a v průběhu plnění chce smlouvu změnit. Doporučení: Zadavatel si musí před vyhlášením veřejné zakázky pořádně rozmyslet, jaké plnění bude požadovat, po zadání zakázky je jakákoliv podstatná změna předmětu plnění velmi problematická, ne-li vyloučená. Pokud si smluvní strany dohodnou změnit technické řešení, popř. nahradit určitou část dodávky úplně jiným prvkem, výrobkem, jde o novou zakázku, která musí být znovu zadána v odpovídajícím druhu řízení. Pokud chce zadavatel nahradit určitý prvek v dodávce prvkem např. vyšší řady, s lepšími vlastnostmi, je možné toto udělat, pouze tehdy pokud podstatným způsobem nemění podmínky zadání a nabídku vybraného uchazeče. Za podstatné změny (tedy zakázané) je přitom nutné považovat takové změny, které by mohly ovlivnit okruh potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku nebo průběh zadávacího řízení (zejm. hodnocení nabídek). Původní zadávací podmínky jsou totiž určující pro rozhodování o účasti dodavatelů v zadávacím řízení a formulace jejich nabídek. Platí tedy, že změny parametrů smlouvy, které byly předmětem hodnocení nabídek nebo které mohly být rozhodující pro rozhodnutí dodavatelů o účasti v zadávacím řízení, jsou nepřípustné. Zároveň je ale nutné upozornit, že jakékoliv změny jsou možné, pokud již dopředu výzva nebo zadávací dokumentace a následně smlouva předvídají definované změny a způsob změn za předem vymezených okolností. V takových případech je změna smlouvy možná, nastane-li předvídaná událost (např. změna ceny o inflaci, podmínky pro prodloužení doby zhotovení díla). Upozornění: Použití jednacího řízení bez uveřejnění jako nejméně transparentního druhu zadávacího řízení a změnám smluv uzavřených na základě zadávacích řízení věnují kontrolní a auditní orgány Evropské unie opravdu velkou pozornost. 13

16 Povinnosti zadavatele vůči Řídícímu orgánu ROP Severozápad Před podáním žádosti o dotaci V případě, že zadávací/výběrové řízení na dodavatele proběhlo před podáním žádosti o dotaci, tj. před registrací projektu, předloží zadavatel s žádostí o dotaci jako povinnou přílohu sdělení o proběhlém zadávacím/výběrovém řízení a smlouvu s dodavatelem (případně objednávku). Sdělení o proběhlém zadávacím/výběrovém řízení musí obsahovat: název zadávacího/výběrového řízení druh zadávacího/výběrového řízení podle předmětu způsob vyhlášení předmět zadávacího/výběrového řízení datum vyhlášení identifikační údaje vybraného uchazeče celkovou smluvní částku Po podání žádosti o dotaci důležité desatero 1. V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo zahájeno/vyhlášeno a jeho realizace včetně podpisu smlouvy s dodavatelem proběhla před doručením Doporučení projektu k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen Doporučení projektu) předloží zadavatel do 5 pracovních dnů od doručení Doporučení projektu dokumentaci k zadávacímu/výběrovému řízení včetně smlouvy s dodavatelem. Dokumentace k veřejné zakázce je předkládána ve dvou paré a musí být originálem nebo ověřenou kopií a prostou kopií dokladu. Pouze nabídky uchazečů předkládá zadavatel v originále nebo ověřené kopii. Originály budou zadavateli po provedení kontroly vráceny. 2. Zadavatel je povinen zaslat příslušnému ORKP zadávací dokumentaci včetně výzvy (vyjma projektové dokumentace) minimálně 10 pracovních dnů před uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího/výběrového řízení nebo odesláním výzvy o zahájení zadávacího/výběrového řízení. Pokud pracovník ORKP zjistí, že dokumentace není v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek a zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zkonzultuje s vámi případné opravy dokumentace pro zadávací/výběrové řízení. 3. V případě etapizace projektu musí zadávací dokumentace obsahovat podklady pro zpracovaní nabídek na jednotlivé určené etapy. V technické zprávě musí být uveden popis rozdělení dle jednotlivých etap a zároveň musí být na jednotlivé etapy zpracován výkaz výměr a rozpočet. 4. Zadavatel je povinen zaslat příslušnému ORKP pozvánku na zasedání Hodnotící komise, a to nejpozději 5 pracovních dnů před jejím konáním. K pozvánce bude přiložena i výzva a zadávací dokumentace v případě, že byla zadavatelem upravena. Pracovník ORKP se může osobně v roli pozorovatele zúčastnit posuzování a hodnocení nabídek u vybraných projektů (otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek). Účast pracovníka ORKP nemá vliv na možnost pozdějšího zpochybnění jednání komise. 5. Zadavatel je dále povinen předložit příslušnému ORKP případné rozhodnutí o námitkách podaných dodavatelem, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne vydání předmětného rozhodnutí. Dále je zadavatel povinen informovat příslušné ORKP o případném podaném návrhu na řízení o přezkoumání úkonů zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 6. Zadavatel je povinen předložit příslušnému ORKP relevantní dokumentaci k zadávacímu/výběrovému řízení, a to do 3 pracovních dnů od výběru nejvhodnější nabídky, tj. odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému uchazeči. Dokumentaci k zadávacímu/výběrovému řízení je zadavatel povinen odevzdat ve dvou pare, která musejí být originálem nebo ověřenou kopií a prostou kopií. Pouze nabídky uchazečů předkládáte v originále nebo ověřené kopii. Originály budou zadavateli po provedení kontroly vráceny. 7. Po podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem je povinen zadavatel předložit dokumenty, které ještě nepředložil v předchozích úkonech dle bodu 1 až 6 v souvislosti se zadávacím/výběrovým řízením příslušnému ORKP (např. oznámení o výsledku výběrového řízení zaslaný všem uchazečům, smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem, popř. objednávku, písemnou zprávu zadavatele dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o výsledku) do 40 pracovních dnů po podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem. 14

17 8. Povinnosti uvedené v bodu 1 až 5 se netýkají veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie. Zadavatel je povinen předložit příslušnému ORKP dokumenty k veřejné zakázce malého rozsahu I. kategorie včetně dokladů o provedeném průzkumu trhu spolu s monitorovací zprávou. 9. Pokud v rámci příslušné smlouvy s dodavatelem vyvstane potřeba uzavřít k dané smlouvě dodatek, je povinností příjemce tento dodatek doložit v následující monitorovací zprávě či monitorovacím hlášení, podle toho, co nastane dříve. 10. U projektů, které zakládají veřejnou podporu, může zadávací/výběrové řízení proběhnout, ale dodavatel smí být vybrán (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému uchazeči) až po obdržení Osvědčení o způsobilosti projektu zaslané Řídícím orgánem. Písemná smlouva/potvrzená písemná objednávka mezi zadavatelem a dodavatelem musí obsahovat alespoň: smluvní strany vč. IČ a DIČ (pokud jsou přiděleny) předmět plnění cenu vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH platební podmínky doba plnění místo plnění závazek dodavatele k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených Řídicím orgánem a povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace a další státních a evropských orgánů vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a kontrolu dokladů souvisejících s projektem Pracovníci Úřadu Regionální rady (ÚRR) kontrolují pouze uvedené formální prvky smlouvy. Za ostatní obsah smlouvy je zodpovědný pouze žadatel/příjece. Připomínky a stanoviska ÚRR nenahrazují případná stanoviska orgánů dohledu a nezbavují příjemce odpovědnosti za dodržování zákona. Pro účely osvědčení správnosti postupu zadavatele při zadávání zakázky budou při kontrolách vyžadovány především následující základní dokumenty: a) oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy zaslané požadovanému počtu zájemců k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět zakázky vč. dokladů prokazujících jejich odeslání; b) další dokumenty vymezující předmět veřejné zakázky; c) nabídky podané uchazeči na základě oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy zadavatele nebo jiné informace či ceníky, z nichž vyplývá plnění nabízené uchazečem; d) zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, případně i protokol o otevírání obálek; e) oznámení o výsledku výběrového řízení zaslané všem uchazečům, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek se stručným odůvodněním, včetně dokladů prokazujících jejich odeslání; f) smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem, popř. objednávku, včetně dodatků; g) další související dokumenty (např. doklady prokazující doručení výzvy dodavatelům, zveřejnění výzvy, doručení nabídek). Zadavatel VZMR I. kategorie není povinen uchovávat dokumentaci dle písm. a) a d) až e) a g). V případě přímého nákupu bez výběrového řízení budou kontrolovány předložené účetní doklady. Zadavatel VZMR II. Kategorie není povinen uchovávat dokumentaci dle písm. d) až e) a g). 15

18 Užitečné webové odkazy Portál o veřejných zakázkách a koncesích Legislativa Informační systém o veřejných zakázkách Uveřejňovací subsystém IS VZ E-learningový program pro veřejné zakázky - Public Private Partnership FAQ On-line metodika zadávání veřejných zakázek Metodiky-zadavani-verejnych-zakazek Úřad na ochranu hospodářské soutěže Veřejné zakázky Asociace pro veřejné zakázky Transparency International ČR Veřejné zakázky Informační systém pro evropské veřejné zakázky TED 16

19

20 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Neprodejné

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

k v ě t e n 2 0 1 2 Vážení příjemci dotací z OP VK,

k v ě t e n 2 0 1 2 Vážení příjemci dotací z OP VK, k v ě t e n 2 0 1 2 Vážení příjemci dotací z OP VK, dovolujeme si Vás oslovit s dalším vydáním newsletteru s tématem věnovaným problematice veřejných zakázek. Toto téma jsme zvolili především proto, abychom

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

Číslo vydání/aktualizace: 8/2

Číslo vydání/aktualizace: 8/2 Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více