Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel"

Transkript

1 Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, Sekretariát tel.: P o k y n pro výkon finanční kontroly veřejných prostředků vynakládaných při realizaci veřejných zakázek v orgánech státní správy Ministerstvo financí vydává, na základě 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), pro výkon finanční kontroly veřejných prostředků vynakládaných při realizaci veřejných zakázek v orgánech státní správy, tento pokyn. duben 2005

2 OBSAH 1. Úvod Účel a obsah pokynu Právní předpisy v oblasti veřejných zakázek Kontrolní postupy Popis řízení a procesu v oblasti veřejných zakázek Použitá literatura..8 Příloha č. 1 Popis řízení a procesu v oblasti veřejných zakázek (Průběh veřejné zakázky) Příloha č. 2 Dotazník (příklad jeho možné podoby) 2

3 1. Úvod Pokyn pro výkon finanční kontroly veřejných prostředků vynakládaných při realizaci veřejných zakázek v orgánech státní správy má poskytnout přehled o základních principech finanční kontroly veřejných prostředků vynakládaných při realizaci veřejných zakázek a posloužit jako pomůcka pro zabezpečení jednotného uplatnění pravidel a doporučení při výkonu finanční kontroly v orgánech státní správy. Při praktickém výkonu finanční kontroly zaměstnanec vykonávající finanční kontrolu při řešení konkrétních situací postupuje v souladu s obecným pokynem pro výkon veřejnosprávní kontroly 1), s obecným pokynem pro výkon interního auditu 2), s obecným pokynem pro výkon finančního auditu 3), s pokynem k řízení rizik 4), s metodickou pomůckou k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému 5), Evropskými směrnicemi pro implementaci mezinárodních standardů INTOSAI a musí hledat odpovědi i v příslušné odborné literatuře. Tento pokyn se nevztahuje na orgány veřejné správy pro které platí zákon č.128/2000 Sb., o obcích, zákon č.129/2000 Sb., o krajích a zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 2. Účel a obsah pokynu Tento pokyn se zabývá problematikou výkonu finanční kontroly veřejných prostředků vynakládaných při realizaci veřejných zakázek. Důvodem pro jeho zpracování jsou následující skutečnosti - vysoké riziko nesprávného postupu s dopadem na hospodárné, účelné a efektivní vynakládání veřejných prostředků - složitost problematiky posuzování a hodnocení vynakládání veřejných prostředků v oblasti veřejných zakázek v orgánech státní správy - požadavek na sjednocení postupů finanční kontroly veřejných prostředků vynakládaných při veřejných zakázkách - nabytí účinnosti zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) (zadávání veřejných zakázek zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle dosavadních právních předpisů, tj. podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 1) CHJ - 1 Pokyn k jednotnému uplatňování procesních pravidel při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě a při realizaci následných opatření s touto kontrolou souvisejících (s komentářem) 2) CHJ - 2 Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy 3) CHJ - 3 Pokyn upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné správě 4) CHJ - 6 Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro systém řízení rizik v orgánech veřejné správy 5) CHJ - 10 Metodická pomůcka k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě 3

4 Zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství (dále jen ES ) a) okruh právnických a fyzických osob, které jsou povinny zadávat veřejné zakázky ( 2 až 5) b) postup při zadávání veřejných zakázek ( 6 až 24) c) druhy zadávacích řízení ( 25 až 71) d) veřejnou soutěž o návrh ( 72 až 93) e) dohled nad zadáváním veřejných zakázek ( 94 až 108). Základní pojmy používané v oblasti veřejných zakázek jsou stanoveny zákonem v 6 až 17. Postupy zadavatele a uchazeče při zadávání veřejných zakázek jsou stanoveny zákonem v 24 až 71. Dohled nad dodržováním zákona vykonává, ve smyslu 94 zákona, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen orgán dohledu ), při kterém přezkoumává zákonnost úkonů zadavatele s cílem zajistit transparentnost zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace zájemců a uchazečů o veřejné zakázky. Orgán dohledu rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadání veřejné zakázky postupoval v souladu s tímto zákonem, ukládá nápravná opatření a sankce, kontroluje úkony zadavatele při zadávání veřejných zakázek podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Tím není dotčena působnost jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle zvláštních právních předpisů, například zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Hlavním cílem funkce vnitřního kontrolního systému je zajistit a ověřit hospodárnost, efektivnost a účelnost. Veřejnosprávní kontrola spočívá v kontrole dodržení stanovených podmínek pro použití veřejných prostředků. Nesplnění podmínek má za důsledek sankce odvod neoprávněně použitých prostředků a penále. Zda bylo postupováno podle zákona zkoumá orgán dohledu. Pokud se jedná o zakázky, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne limit ,- Kč bez DPH postupuje se ve smyslu 6 písm. c) zákona, kde je mimo jiné uvedeno, že zadavatel musí dodávky, služby nebo stavební práce, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne limit veřejné zakázky, zadat transparentním, nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění. Doporučujeme ověřit, zda postup a odpovědnost při zadávání zakázek na dodávky, služby nebo stavební práce s finančními náklady nepřesahujícími částku ,- Kč bez DPH, které nepodléhají režimu zákona, je rozpracován do samostatné směrnice (pokynu). Tato směrnice (pokyn) musí být schválena vedoucím orgánu státní správy s uvedením osob, vykonávajícím působnost zadavatele. S ohledem na široký rámec, různorodost a komplikovanost problematiky veřejných zakázek je nutné při výkonu finanční kontroly vzít v úvahu, že pokyn nemůže obsahovat všechny možnosti a problémy v této oblasti. Rozsah a obsah pokynu byl zaměřen tak, aby stručně a jasně vymezil základní postupy a doporučení pro výkon finanční kontroly veřejných zakázek. 4

5 3. Právní předpisy v oblasti veřejných zakázek Mezinárodní Dohoda o vládních zakázkách (Government Procurement Agreement GPA) odpovídá mezivládní dohodě o zadávání veřejných zakázek v rámci WTO z 15. dubna ES 6) Vývoj problematiky veřejných zakázek byl zahájen podpisem Římské smlouvy dne 25. března 1957 stanovující tyto základní zásady nediskriminace volný pohyb zboží svoboda usazování svoboda poskytování služeb. Směrnice ES pro veřejný sektor Služby 92/50/EHS Dodávky 93/36/EHS Stavební práce 93/37/EHS Všechny novelizovány směrnicí 97/52/ES Směrnice 2001/78/ES Směrnice Directive 2004/17/EC. Právní předpisy ČR zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti 4. Kontrolní postupy Zákon o finanční kontrole a vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, stanoví kontrolní metody a jejich výběr k zajištění objektivnosti a úplnosti informací o tom, zda a jak a) orgán veřejné správy, jeho vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci plní stanovené úkoly a schválené záměry a cíle tohoto orgánu b) kontrolovaná osoba plní požadavky, které jsou předmětem finanční kontroly c) výběr kontrolních metod musí zabezpečit, aby shromážděné informace o skutečnostech tvořících předmět finanční kontroly byly - významné pro stanovené konkrétní cíle této kontroly - spolehlivé zejména s přihlédnutím k jejich zdroji - dostatečné pro přesvědčivost dokumentovaných zjištění 6) Výčet předpisů Evropských společenství je uveden v 1 zákona č.40/2004 Sb. 5

6 Kontrolní postupy musí dávat odpověď především na následující otázky a) Odpovídá rozsah veřejných zakázek skutečné, odůvodněné, rozpočtované a plánované potřebě? b) Je vnitřní kontrolní systém při zadávání veřejných zakázkách funkční a účinný? c) Jsou veřejné zakázky organizované a zabezpečené ve všech etapách? d) Probíhá proces veřejných zakázek v souladu s platnou legislativou? (Dohled nad vlastním procesem veřejné zakázky provádí orgán dohledu ve smyslu zákona). e) Nepřekročili jednotliví správci rozpočtových položek výši plnění bez vyhlášení veřejné zakázky? (Ověřit například na vzorku přijatých faktur). V případě, že orgán provádějící finanční kontrolu zjistí možné porušení (nebo i podezření na porušení) zákona, předá orgánu dohledu podnět k dalšímu řízení ve smyslu zákona a požádá jej, aby byl o přijatých opatřeních a závěrech informován. Pokud dojde k neoprávněnému použití finančních prostředků a tím porušení zákona č. 218/2000 Sb., bude postupováno obvyklým způsobem. S ohledem na zákon o finanční kontrole je nutné především ověřit výkon předběžné řídící kontroly, tj. před schválením závazku (před podpisem smlouvy). Dále vyhodnotit identifikaci a řízení rizik, která jsou spojena se zadáváním a realizací veřejných zakázek, aby byl dodržen jeden z hlavních cílů finanční kontroly, tj. hospodárné, efektivní a účelné nakládání s veřejnými prostředky. 5. Popis řízení a procesu v oblasti veřejných zakázek (průběh veřejné zakázky) Tento popis řízení a procesu v oblasti veřejných zakázek slouží k posouzení postupu v každé etapě procesu veřejné zakázky a pro posouzení správné aplikace zákona. Činnosti spojené s veřejnými zakázkami je možno rozdělit do třech oblastí a) Potřeba zajistit dodávku, služby a stavební práce - zdůvodněná věcná provozní potřeba - zajištění finančního krytí veřejné zakázky - schválení veřejné zakázky - průzkum trhu - příprava podkladů pro veřejnou zakázku - definování předmětu veřejné zakázky - určení podmínek účasti - příprava smluvních podmínek - určení předpokládané ceny - kritéria na vyhodnocení nabídek - ostatní. 6

7 b) Průběh veřejné zakázky od zadávacího řízení až po přidělení c) Realizace smlouvy - fyzické převzetí předmětu veřejné zakázky - zavedení do evidence (účetní, materiálové) Z těchto činností je možno sestavit popis řízení a procesu v oblasti veřejných zakázek. V příloze č. 1 tohoto pokynu je uveden příklad možného zpracování popisu řízení a procesu v oblasti veřejných zakázek. Při zpracování uvedené přílohy č. 1 se provede analýza rizik podle vykonávaných a požadovaných činností. 4) Součástí tohoto postupu je i prověření vnitřního kontrolního systému se zaměřením na tyto prvky - kontrolní prostředí - účetní a evidenční systém - kontrolní postupy. Z popisu řízení a procesu v oblasti veřejných zakázek se získají informace, hodnotí se možná rizika a rozhoduje se o použití analytických postupů založených na porovnání získaných informací s požadovanými údaji, což vyžaduje prověření veškerých procesů v oblasti veřejných zakázek. Pro sběr a zpracování informací se doporučuje využít dotazníky. Dotazník, jehož jedna z možných podob je uvedena v příloze č. 2, může být podstatně rozsáhlejší. Počet otázek, jejich zaměření a rozsah v dotazníku je závislý na předmětu a zaměření konkrétní kontrolní akce a na tom o jakou veřejnou zakázku se jedná (zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce; nadlimitní, podlimitní veřejná zakázka). Při formulaci obsahu dotazníku nelze opomenout působnost zákona o finanční kontrole, především v oblasti zajištění úkolů vyplývajících z postupů řídící kontroly. V příloze č. 2 je využit dotazník uzavřeného typu odpověď ano/ne (negativní odpověď znamená nedostatek). Mohou být použity i dotazníky otevřeného typu odpověď není pouze ano/ne, ale vyžaduje popis a vysvětlení. V obou etapách, jak při popisu řízení a procesu v oblasti veřejných zakázek, tak při hodnocení informací zjištěných dotazníkem, je třeba hodnotit - funkčnost vnitřního kontrolního systému - úroveň organizace činností vykonávaných v oblasti veřejných zakázek - oddělenost kontrolních a řídících funkcí (příkazce, správce rozpočtu a hlavní účetní) - soulad postupů s platnými právními předpisy. Každou skutečnost a získanou informaci je třeba posoudit z více hledisek (zda organizace má odpovědnou osobu za plánování veřejných zakázek, zda existuje věcné a efektivní odůvodnění pro každou veřejnou zakázku, která je součásti plánu). 7

8 Dále se posuzuje, zda - osoba odpovědná za plánování veřejných zakázek není totožná s osobou, která hodnotí nabídky jako člen hodnotící komise, - zajištění procesu veřejných zakázek dodavatelským způsobem (externím dodavatelem), které je obvykle podstatně nákladově náročnější, nebylo možné zajistit vlastními zaměstnanci - nebyl předmět veřejné zakázky záměrně rozdělen tak, aby předpokládaná cena nedosáhla finančních limitů uvedených v zákoně ( 6, 14 odst. 2 a 3). Uvedený demonstrativní výčet posuzovaných okruhů je jen malým příkladem z velkého počtu možností, ve kterých mohou být zjištěny nedostatky. Je proto nezbytné, aby systém a způsob zajištění veřejných zakázek byl posuzován a prověřován komplexně se všemi možnými dopady. 6. Použitá literatura - Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). - Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb. - Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., a zákona č. 123/2003 Sb. - Vyhláška č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace. - Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. - Směrnice ES o veřejných zakázkách. - Řízení veřejných výdajů (odborná příručka pro tranzitivní země) vydalo MF pro nekomerční účely, David N. Ricchiute Audit South-Western Publishing Co. USA

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. Jana Šubrtová

Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. Jana Šubrtová Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E Jana Šubrtová Soulad výdaje s legislativou V rámci realizace projektu je nutné dodržovat obecně legislativu EK i ČR. Specifickou oblastí je dodržování pravidel,

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Výsledky vnějšího připomínkového řízení

Výsledky vnějšího připomínkového řízení IV. Výsledky vnějšího připomínkového řízení k návrhu materiálu Návrh novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vnější

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více

K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU

K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU (SYSTÉMY FINANČNÍHO ŘÍZENÍ A KONTROLY, SYSTÉMY INTERNÍHO AUDITU A CENTRÁLNÍ HARMONIZACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ) II. část

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MMR, OF, NKÚ, MV, MPO, MZem Spolugestor MSp a další veřejné instituce Zahájení projektu 011 Ukončení projektu 00 Obsah,

Více

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více